Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/09
z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1430.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Radni nieobecni:

 • Rafał Guga
 • Marcin Para.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Piotr Sydor
 7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Przed otwarciem obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Gryfinie Panu Grzegorzowi Borowikowi, który podziękował radnym Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino za dotychczasowe wsparcie oraz pozytywne opinie o pracy placówki.

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,
w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady wprowadził do porządku obrad:

- DRUK Nr 20/XXXVIII - w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski dotacji celowej
- DRUK Nr 21/XXXVIII - w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino
- DRUK Nr 22/XXXVIII - w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji
- DRUK Nr 23/XXXVIII - w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok
- DRUK Nr 24/XXXVIII - w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gryfinie
- DRUK Nr 25/XXXVIII - w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad obejmującą  ww. zmiany.

W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 16 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 15 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że nowy porządek obrad został przyjęty.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 7.
Przewodniczący poinformował radnych o nowych wersjach druków:
- Nr 18/XXXVIII - w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009
- Nr 20/XXXVIII - w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski dotacji celowej.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do protokołów: z XXXVI  i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Radny Stanisław Różański – niestety w naszej działalności ugruntowała się niedobra praktyka przyjmowania protokołów z opóźnieniem. Była jedna sesja, na której przyjmowaliśmy niemalże hurtem protokoły, bo były przedstawiane trzy albo cztery. Panie Przewodniczący, do tej pory w tej sprawie nie zgłaszałem żadnych uwag, ponieważ uważałem, że życie jest złożone i czasem powoduje te opóźnienia, ale dochodzę do wniosku, że ta praktyka jest niebezpieczna w naszej Radzie. Pozostajemy w konflikcie z trzema uregulowaniami prawnymi, które na taką praktykę nie pozwalają. Mam na myśli § 34 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym i art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepis § 34 moim zdaniem wymaga nowelizacji, przy opracowaniu nowego statutu będę proponował zamienić zapis „na kolejnej sesji” na „z kolejnej na następnej sesji”, żeby uniknąć tutaj dowolności. Te trzy przepisy łamiemy praktyką, iż nie przyjmujemy protokołu na następnej sesji z sesji poprzedniej. Problem jest wbrew pozorom dość poważny, bo ustawa o dostępie do informacji publicznej nie pozwala nam zamieścić w biuletynie informacji publicznej protokołu niezatwierdzonego. W sytuacji kiedy mamy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jawność naszych obrad nie jest narażona na szwank taka praktyką, odpowiedź nasuwa się jednoznaczna. Łamiemy zasadę jawności naszych obrad. Dotyczy to nie tylko protokołów z obrad Rady, ale dotyczy to również posiedzeń komisji. Panie Przewodniczący widzę potrzebę zmiany tej praktyki i o to dzisiaj wnoszę i proszę.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - uwagi Pana radnego Stanisława Różańskiego w wielu aspektach mają swoje uzasadnienie i Prezydium Rady będzie starało się, aby protokoły były głosowane na każdej następnej sesji

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołów: z XXXVI  i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokoły: z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 8.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat odczytał informację, która stanowi załącznik nr 9.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołów  z ustaleń kontroli dotyczących przeglądów budynków socjalnych, domów dziecka, mieszkań socjalnych i noclegowni dla bezdomnych pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalacji elektrycznych i gazowych, drożności dróg ewakuacyjnych oraz okratowania okien i korytarzy.

Przewodniczący Rady odczytał również wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej, aby we współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dokonać przeglądu budynków socjalnych, domów opieki społecznej, domów dziecka, mieszkań socjalnych i noclegowni dla bezdomnych  w aspekcie zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji elektrycznej i gazowej, drożności dróg ewakuacyjnych oraz okratowania okien i korytarzy.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Artur Nycz
708/XXXVIII/09
– proszę o to, aby jeśli w Gryfinie mają powstawać duże obiekty handlowe, gmina stawiała pewne warunki, by te budynki miały jakiekolwiek walory estetyczne. Na ul. Flisaczej postawiono barak obity blachą, moim zdaniem nie spełnia on żadnych walorów miastotwórczych. Wystarczy spojrzeć na inwestycję realizowaną w Radziszewie, żeby stwierdzić, że można inaczej. Dbajmy o to, aby jeśli w naszym mieście pojawiają się nowi pracodawcy, to co budują, spełniało również walory estetyczne. Rozumiem, że to jest kwestia kosztów. Proszę, abyśmy w przyszłości tak rozmawiali z inwestorami, żeby obiekty handlowe, które u nas powstają i będą powstawały, dobrze wyglądały.

Radny Tomasz Namieciński
709/XXXVIII/09
– moja interpelacja dotyczy budowy drogi S-3. Czterokrotnie zdarzyły się sytuacje, że zostały przerwane rury dostarczające mieszkańcom wodę. W Gardnie mieszka ponad tysiąc osób. Jest to dla mieszkańców duża dolegliwość. Bardzo szybko zareagował Pan Prezes PUK, był podstawiony zbiornik z wodą. Pod zjazdem z S-3 było robione przyłącze, być może długość tego przyłącza jest zbyt krótka, być może należałoby wymienić rurę na 400-500 metrach, a nie jak teraz, wymieniono krótki odcinek i dochodzi do tego, że stare rury azbestowe, którymi dostarczana jest woda ulegają awarii. Pan Prezes PUK niejednokrotnie występował do firmy. Proszę, aby rozważyć możliwość wymiany większej części starych rur.

Radna Wanda Kmieciak
710/XXXVIII/09
– w lutym interpelowałam w sprawie izby regionalnej w Gryfinie. Nie otrzymałam na nią odpowiedzi, proszę o odpowiedź w tej sprawie.

711/XXXVIII/09 – mieszkańcy Czepina proszą, aby doraźnie naprawić nawierzchnię drogi gruntowej ul. Świerkowej i Topolowej. Pan Burmistrz odpowiedział mi, że te ulice zostaną wyrównane żużlem, który zostanie zebrany z ulicy Morenowej. Do tej chwili to się nie stało.

712/XXXVIII/09 – czy działka nr 356/1 w Czepinie po wygaśnięciu umowy dzierżawy, czyli w czerwcu 2010 r., zostanie przekazana dla sołectwa Czepino na plac sportowo-rekreacyjny?

713/XXXVIII/09 – jeden z mieszkańców, Pan Mirosław Siwek prosił, aby naprawić drogę dojazdu do pola, którą zniszczyły burze i deszcze, a rolnicy aby dojechać do swoich pół, jeżdżą przez jego pole. Wynik tego jest taki, że z pomiaru satelitarnego wyszło, że powierzchnia jego areału rolnego jest mniejsza. Proszę o zajęcie się sprawą.

714/XXXVIII/09 – mieszkańcy Czepina proszą o przeanalizowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg możliwości utworzenia przejścia dla pieszych przy kościele, świetlicy, placu zabaw. Kilka lat temu pracownicy Dyrekcji stwierdzili, że pasy w tych miejscach mogą być nieprzydatne, a nawet mogą wprowadzić niebezpieczeństwo. Mieszkańcy uważają, że pasy są tam potrzebne. Proszę o ponowne przeanalizowanie tego problemu i o interwencję w tej sprawie.

Radny Andrzej Kułdosz
715/XXXVIII/09
– interpeluję w sprawie pozostałości po starej kotłowni w miejscowości Stare Brynki. Ta sprawa ciągnie się już długo. Kotłownia jest niezabezpieczona i stwarza zagrożenie. Proszę o zajęcie się tą sprawą.

716/XXXVIII/09 – w Starych Brynkach na działce przy kościele pozostało gruzowisko i pozostałości obiektów stwarzają zagrożenie. Jest to niebezpieczne miejsce. Ostatnio na tym terenie bawiły się dzieci. Proszę o interwencję.

Radny Ireneusz Sochaj
717/XXXVIII/09
– ostatnio zauważyłem, że w dzień po ul. Łużyckiej biegają szczury. Czy w mieście podejmowane są działania w zakresie deratyzacji miasta lub jego wybranych rejonów?

718/XXXVIII/09 – na ul. Łużyckiej kładziony jest światłowód. Firma, która to wykonuje, robi to bardzo sprawnie. Natomiast rekultywacja terenu, która po tym powinna nastąpić, moim zdaniem, pozostawia wiele do życzenia. Czy nie moglibyśmy tego dopilnować? Ulica Łużycka jest bardzo ważną ulicą w naszym mieście o dużym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego. Przy chodnikach, po wycince drzew mającej miejsce wiosną tego roku, zostało mnóstwo ścinków, które są nieuporządkowane. Teraz dochodzą jeszcze te „wykopaliska” ze światłowodem. Estetyka tej ulicy wiele straciła.

719/XXXVIII/09 – Gmina zakupiła CW Laguna. Pamiętam, że z tej kwoty miał być zapłacony zaległy podatek. Czy tak się stało?

Radny Marek Sanecki
720/XXXVIII/09
– zbliżają się Dni Gryfina, od lat mają one obszerny zasięg, odbywają się imprezy towarzyszące, które organizują różnego rodzaju podmioty działające na terenie miasta i gminy Gryfino. W bieżącym roku organizatorzy również zwrócili się do tych podmiotów o organizację takich imprez. W skierowanym do nich piśmie była informacja, że koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. Wiele podmiotów podejmuje takie działania. Niestety, nie jest to w żaden sposób doceniane. Nawet w informacjach przygotowywanych wcześniej nie było symbolu podmiotu, który organizował imprezę. Obecnie ukazuje się informator gminny jako dodatek do Ekspresu Gryfińskiego i nie ma podanych informacji o imprezach towarzyszących. Dni Gryfina nie mają chyba polegać na organizacji koncertów ale również na integracji środowiska, co odbywa się poprzez imprezy towarzyszące. Jeśli nie będziemy zamieszczać tych informacji w informatorach i materiałach promocyjnych, to organizatorzy nie będą mieli żadnej motywacji, żeby takie działania podejmować.

Radna Elżbieta Kasprzyk
721/XXXVIII/09
– w związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji, chciałabym ponowie zgłosić pilną potrzebę przeglądu placów zabaw, boisk, dróg na terenie miasta i gminy Gryfino oraz o dokonanie stosownych napraw w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników.

Radny Janusz Skrzypiński
722/XXXVIII/09
– na zebraniach wiejskich w miejscowości Nowe Czarnowo był wielokrotnie poruszany temat chodnika albo ścieżki rowerowej, żeby można było połączyć miejscowość z przystankiem autobusowym przy Dolnej Odrze. Jest to odcinek wyjątkowo niebezpieczny, z tego przystanków korzysta duża ilość mieszkańców. Proszę, aby zmobilizować Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, by na tym odcinku ułożyć chodnik albo ścieżkę rowerową. Jest tam usytuowany czarny punkt, wiele osób tam zginęło, dlatego też mieszkańcy proszą o to, żeby zająć się tym problemem.

723/XXXVIII/09 – trwają prace związane z budową drogi S-3, przez Sobiemyśl przejeżdżają samochody ciężarowe, dostarczające materiały na ta budowę. Droga jest tak zniszczona, że samochodem osobowym właściwie nie można tam przejechać. Mieszkańcy proszą, aby w jakiś sposób przymusić wykonawców drogi S-3, by przynajmniej doraźnie tą zniszczoną drogę naprawili.

724/XXXVIII/09 – w poprzednich kadencjach wielokrotnie podnosiłem temat bezpieczeństwa dróg pożarowych na terenie miasta i gminy. Apeluje ponownie do Burmistrza, aby doprowadzić do spotkania służb działających na terenie miasta i gminy, zarządców spółdzielni po to, aby w jakiś sposób uporządkować sytuację związaną z drogami pożarowymi na osiedlach. Wiem, że jest to problem, ale sytuacja w Kamieniu Pomorskim pokazała nam, że kiedy dochodzi do tragedii, wówczas szuka się winnych. Gdyby coś się wydarzyło na osiedlu Górny Taras nie ma możliwości, aby służby techniczne mogły dojechać np. do pożaru. Proszę o zorganizowanie takiego spotkania i podjęcie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie osiedli.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
725/XXXVIII/09
– moja interpelacja dotyczy uczęszczania dzieci pięcio-sześcioletnich do szkół. Wiem, że odbędzie się spotkanie z dyrektorami naszych szkół. Chciałabym, żeby po spotkaniu została przygotowana i przedstawiona Radzie Miejskiej informacja, jaka jest to liczba dzieci, w jakich szkołach i czy jesteśmy na to przygotowani.

726/XXXVIII/09 – miesiąc czerwiec jest miesiącem turystyki i rekreacji, odbywają się one między innymi w Poznaniu, jak również w Warszawie. Mam nadzieję, że gmina Gryfino, która ma piękne prospekty i materiały promocyjne, a przede wszystkim ma C.W. Laguna, będzie uczestniczyła w tych targach, będzie przedstawiała swoją ofertę. Na targach można spotkać wielu organizatorów turystyki, na pewno możemy się tam zaprezentować.
b – moja interpelacja dotyczy drogi do Krajnika przy Dolnej Odrze. Ja wiem, że jest to droga powiatowa, ale w płytach, którymi wyłożona jest ta droga utworzyły się wielkie dziury. Proszę, aby nakłonić Starostwo Powiatowe, aby zajęło się tą drogą.

Radny Stanisław Różański
728/XXXVIII/09
– swoją interpelację kieruję do Prezesa PUK Pana Rafała Muchy w sprawie skażenia gruntu na działce po Chemaku chlorkiem rtęci. Panie Prezesie,  w Pniewie i okolicach można usłyszeć informację, że ten cały szum na temat zatrucia chlorkiem rtęci, które zostało stwierdzone, to nie jest prawda. Chciałbym aby Pan na dzisiejszej sesji potwierdził to, albo temu zaprzeczył. Bo jeśli tak jest, jak powiada się w Pniewie, że to całe zamieszanie z konferencją prasową, z wywieszeniem plakatów, było nieprawdziwe, to trzeba sobie zadać pytanie, czy ta cała sprawa ze skażeniem jest prawdziwa. No bo jak można wierzyć słowom, że pomylono fiolki, albo, że ktoś w laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej nie umył naczyń. To wszystko zakrawa na kpinę! Ile kłopotu mamy z tym skażeniem w terenie, to przecież my tylko wiemy. Jak jest naprawdę z tym skażeniem? Proszę Pana Prezesa dzisiaj o odpowiedź.

729/XXXVIII/09 – interpelację tą zgłaszam na prośbę sołtysów Pniewa i Żórawek. To co dzieje się przy tych warunkach atmosferycznych po wysypaniu tej szlaki na ulicach Pniewa i Żórawek doprowadzi ludzi do pylicy płuc. Pani sołtys z Żórawek powiada, że jest już na krawędzi wytrzymałości. Jak wyglądają jej firanki, a perspektywie płuca, będzie się można niebawem przekonać. Coś trzeba z tym zrobić. Państwo używają takiego terminu: „trzeba to przykryć”. Nie wiem czym, ale trzeba ten problem rozwiązać. Myślę, że w stosownym czasie we wnioskach sołtysi Pniewa i Żórawek przekażą swoje stanowisko.

730/XXXVIII/09 – dlaczego nie otrzymałem odpowiedzi na zgłoszone interpelacje: 5 lutego w sprawie Ignacego Karkochy, 27 lutego w sprawie niekontrolowanego wysypiska śmieci przy drodze krajowej nr 31 na działce nr 277 obręb ewidencyjny 5 Gryfino, 27 lutego w sprawie propozycji zgłoszenia naszej gminy do lokalizacji elektrowni atomowej? Kolejna sprawa zgłoszona 12 marca dotycząca Stanisława Ponickiego wnioskującego o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w odniesieniu do działki 317 obręb ewidencyjny Czepino, 12 marca w sprawie remontu ulicy Kasztanowej w Pniewie. Panie Burmistrzu, tą ulicą nie da się już jeździć. Ja na ostatnim posiedzeniu komisji budżetowej przeżyłem stres, kiedy koledzy radni wstydzili mnie, że gdyby oni byli radnymi z tego rejonu, to na pewno ta ulica wyglądałaby inaczej. 12 marca zgłosiłem sprawę ogłoszenia przetargu na budowę kanalizacji w Pniewie. Nie otrzymałem do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi. Wreszcie proszę o informację, jak został załatwiony wniosek sołtysa wsi Pniewo z 19 marca dotyczący doprojektowania i wykonania instalacji wodociągowej na długości 350 m wzdłuż ul. Przemysłowej w Pniewie. Proszę, żeby we wszystkich tych sprawach Radzie i mi w dniu dzisiejszym udzielono stosownych informacji. Nie godzę się dalej już czekać.
Proszę mi pozwolić, Panie Przewodniczący, na pewną refleksję, chciałbym ją przy tej okazji wygłosić. Z ogromną goryczą stwierdzam, że zgłoszone przeze mnie interpelacje, chcę mówić o sobie, jakkolwiek domyślam się, że mój głos nie jest odosobniony, są niestety lekceważone przez pracowników Urzędu. Chciałbym podkreślić słowo: przez pracowników Urzędu, odpowiedzialnych za ich załatwienie. O ile znajduję jeszcze zrozumienie  u Burmistrza, u jego Zastępcy, to w kontaktach z szeregowymi pracownikami tego Urzędu, którzy są odpowiedzialni za merytoryczne rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi radnemu, jednak spotykam przejaw lekceważenia. Ja nie chcę niektórych zachowań nazwać szyderstwem, ale takie również odbieram. Ja się Panie Przewodniczący na to nie godzę. Proszę nie stwarzać przede mną wrażeń, że macie Państwo tyle pracy, że nie macie kiedy pracować. Mnie ta wasza praca nie interesuje. Dla mnie najważniejsza sprawa to sprawa zgłoszona w interpelacji, bo ją zgłasza wyborca. Byliście Państwo świadkami sytuacji na jednej z sesji, kiedy nasz kolega, Eugeniusz Robak zwierzył nam się z takiego wrażenia: „łyknąłem garść pigułek przychodząc z tymi interpelacjami, nie spałem całą noc, bo tak przeżywam te sprawy”. Tak, ja też tak przeżywam sprawy zgłaszane mi przez wyborców, tylko ja nie będą łykał proszków, niech łykają proszki ci, którzy załatwiają moje interpelacje. I do tego doprowadzę. Dość lekceważenia spraw zgłaszanych przez radnych. Ja się na to nie godzę. Jak ja widzę zziajane twarze i spocone czoła, bo jest tyle pracy, to mnie to nie interesuje. Najważniejsze są te sprawy, które zgłasza radny.

731/XXXVIII/09 – zwracam się do Pani Sekretarz, do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, czas na to żebyśmy się już uporali ze Statutem. Miało odbyć się posiedzenie zespołu. My musimy wiele spraw, w tym również sprawę udzielenia odpowiedzi na interpelacje na nowo uregulować. Jest wiele spraw, które musimy rozstrzygnąć w tym Statucie. Nie można się doczekać tego projektu. Wcześniej czy później musimy to zrobić.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Panie radny, w związku z tym, że mam informację od swojego Zastępcy, że wszystkie odpowiedzi na interpelację Pan otrzymał, ja to sprawdzę.

Radny Paweł Nikitiński
732/XXXVIII/09
– moja interpelacja dotyczy decyzji, którą podjęliśmy niedawno w zakresie przejęcia CW Laguna. Zwróciła się do mnie grupa mieszkańców, mieszkająca w pobliżu CW Laguna w związku z bardzo poważnym kłopotem, z którym spotkali się w ostatnim czasie, w czasie świątecznym, niemal kompletnego zatopienia ich działek. Nie znając infrastruktury technicznej i sposobu odprowadzenia wody z CW Laguna nie chcę przesądzać, natomiast bardzo wiele wskazuje na to, iż jest to woda, która jest zrzucana z CW Laguna. Ja tego nie przesądzam, będę prosił o wyjaśnienie sobie i mieszkańcom co jest przyczyną tego, że w czasie dwutygodniowej suszy działki były zalane w sposób kompletny i to ciepłą wodą. Do Przewodniczącego kieruję prośbę, aby ta problematyka stała się tematem następnej sesji Rady Miejskiej. Na tej płycie, którą przekażę Przewodniczącemu po zakończeniu sesji jest dokumentacja zdjęciowa i filmowa z tego, co miało miejsce w dniach świątecznych i tuż po nich. Jeśli Pan Przewodniczący wraz z Prezydium uznają, że ta problematyka dotycząca mieszkańców Gryfina, którzy mieszkają w najbliższym sąsiedztwie CW Laguna jest na tyle istotna, żeby ją poruszyć i rozwiązać problem, bo wraca on co roku i jest dla nich bardzo poważnym kłopotem, ja osobiście będę za to wdzięczny, a myślę, że mieszkańcy będą z takiego rozwiązania zadowoleni. Proszę, aby Burmistrz odpowiedział, czy według najlepszej wiedzy technicznej, jaką posiada oraz jaką posiadają jego służby, powodem zalewania tych działek jest CW Laguna, a jeśli tak, jaki sposób naprawczy przewiduje, aby to się nie powtarzało.

733/XXXVIII/09 – moje zapytanie dotyczy reformy siatki szkół, którą wdrażamy, chciałbym, żeby Burmistrz odpowiedział na nie w trakcie sesji, bo być może uspokoi to nastroje. Na jakim etapie, w jakiej fazie znajduje się przejmowanie budynku przy ul. 1 Maja dla Szkoły Podstawowej Nr 4, czy ta sprawa jest już sfinalizowana, czy jest zagrożona? Czy jest pomysł, żeby ten budynek ostatecznie nie trafił do SP 4. Przypominam, że ta szkoła po reformie siatki szkół i tak będzie posiadała jak na możliwości lokalowe największe przegęszczenie. Będę wdzięczny, gdyby Burmistrz zechciał dziś na sesji na to pytanie.

Radny Artur Nycz
734/XXXVIII/09
– chciałbym wrócić do interpelacji, którą składałem w sprawie progu zwalniającego na ul. Czechosłowackiej. Dostałem wówczas odpowiedź, że postawienie tam progu jest niemożliwe, ponieważ próg niszczy nawierzchnię drogową. W innych gminach widać, że jednak te progi zwalniające powstają. Jest tam odcinek prostej, na której samochody osiągają duże prędkości, nie ma chodników, jest to miejsce spacerów mieszkańców osiedla Południe. Jeśli montaż progu zwalniającego nie jest tam możliwy, znajdźmy rozwiązanie, zanim dojdzie tam do wypadku. Moim zdaniem tej nawierzchni już niewiele zaszkodzi, a na pewno nie próg zwalniający.

735/XXXVIII/09 – proszę o ustawienie stolika dla przedstawicieli mediów. Myślę, że nie jest to problem.

Radna Janina Nikitińska
736/XXXVIII/09
– chciałam odnieść się do odpowiedzi na interpelację z ostatniej sesji dotyczącej odprowadzenia wód deszczowych na ul. Szczecińskiej. Informowałam, ze przechodnie są ochlapywani wodą, a budynku nr 13 są pochlapane wodą całe okna. Dziś otrzymuję odpowiedź, a minęło półtora miesiąca, że w sprawie właściwego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Szczecińskiej gmina zwróci się do zarządcy. Po półtora miesiąca ja dowiaduję się, że gmina się zwróci. Ja chciałabym otrzymać odpowiedź, że gmina zwróciła się do zarządcy o odwodnienie tego terenu, czy zrobienie studzienki.

737/XXXVIII/09 – nie otrzymałam odpowiedzi na interpelacje w sprawie wymiany chodnika przy ul. Szczecińskiej od sklepu nasiennego do wiaduktu.

738/XXXVIII/09 – dołączę się do interpelacji radnego Różańskiego, który mówił o wysypanej szlaką drodze. Podobna sytuacja jest przy ul. Flisaczej tuż przy torach kolejowych, mieszkańcy skarżą się, okna są zakurzone, pyli. Proszę również tą ulicę wziąć pod uwagę.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
739/XXXVIII/09
– jeden z baraków w Nowym Czarnowie jest w tej chwili remontowany. Na jaki cel będzie przeznaczony, kto go remontuje i czy uzyskał zgodę gminy na wykorzystywanie pokrycia dachowego innego budynku na cele budynku remontowanego?

740/XXXVIII/09 – pracownicy CW Laguna skarżą się, że nie otrzymali dodatkowego wynagrodzenia za pracę w święta. Czy wynika to z braku środków czy będzie to uregulowane?

741/XXXVIII/09 – czy byłaby możliwość aby starsi mieszkańcy wsi mogli uiszczać opłaty za wodę u sołtysów?

742/XXXVIII/09 – proszę o zwrócenie się do zarządcy drogi o umieszczenie luster w dwóch miejscach, gdzie kierowcy skarżę się, że wyjazd jest utrudniony z powodu złej widoczności. Pierwsze miejsce to skrzyżowanie przy cmentarzu, gdzie wyjeżdża się z ul. Krasińskiego w ul. Wojska Polskiego, samochody jadące pod górę są bardzo słabo widoczne. Lustro umieszczone naprzeciwko ułatwiłoby znacznie wyjazd z ul. Krasińskiego. Drugim miejscem jest wyjazd z ul. Iwaszkiewicza na ul. Krasińskiego od kościoła pod górę. Na parkingu przy skrzyżowaniu najczęściej parkują wysokie samochody, one znacznie utrudniają widoczność.
b – uczestniczyłam w spotkaniu na temat strategii rozwiązywania problemów społecznych i chciałabym, aby równocześnie z opracowaniem tej strategii opracować strategię rehabilitacji, uaktywnia zawodowego i pomocy osobom niepełnosprawnym. Nie chodzi mi o osoby niepełnosprawne w wieku emerytalnym, którym ostatnio w dużej ilości orzeka się niepełnosprawność, ale o osoby niepełnosprawne, które mogłyby dorabiać na swoje utrzymanie.

744/XXXVIII/09 – istnieje w Gryfinie jedno przedszkole integracyjne. W innych przedszkolach również są dzieci, które stwarzają problemy w funkcjonowaniu grup z powodu nadpobudliwości czy znacznej agresji, którą wykazują i są z tego powodu leczone. Proszę o przeznaczenie w przyszłym budżecie środków na zatrudnienie jednej, być może dwóch osób na kilka przedszkoli, aby w przypadku kiedy takie dzieci znajdą się w grupach w przedszkolach nie integracyjnych, byłaby możliwość funkcjonowania takiej grupy przy udziale drugiego pedagoga.

Ad. V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2008  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 – DRUK Nr 1/XXXVIII.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Stanisław Różański – wobec tak lakonicznych stanowisk poszczególnych komisji stwierdzających iż tylko przyjmujemy do wiadomości sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej, chciałbym jednak podzielić się swoim wrażeniem dotyczącym tego sprawozdania. Myślę, że kierownictwu tego ośrodka, pracownikom socjalnym, należy się przekazanie naszego stanowiska w sprawie realizacji przez nich bardzo trudnych  i momentami niewdzięcznych zadań. Kiedy czyta się sprawozdania z wykonania zadań przez takie jednostki, jak OPS to można do tego podejść dwojako. Można je przeczytać, przyjąć do wiadomości, zakreślić interesujące kwestie, albo zamieścić uwagi na marginesie i przejść do następnego dokumentu, który otrzymaliśmy. Ja jednak pracę ośrodka odbieram inaczej. Proszę zwrócić uwagę na stronę 3 sprawozdania, gdzie zawarte są dane statystyczne. W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 3.172 decyzje. Na co dzień współpracuję z innymi gminami i mojej ocenie i mojemu wglądowi podlega praca ośrodków w innych gminach. Muszę powiedzieć, że praca ośrodka w Gryfinie wyraźnie wyróżnia się na tle pracy innych ośrodków. Myślę, że przy okazji rozpatrywania takiego sprawozdania należy podkreślić ten ogrom pracy, który pracownicy tego ośrodka wkładają realizując na co dzień zadania. Pani dyrektor proszę przekazać ode mnie słowa uznania swojemu zespołowi za to, co Państwo robicie. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę to sprawa wniosków. Dopominaliśmy się od kierownictwa naszych jednostek, aby sprawozdania zakończone zostały zawsze wnioskami. Kierownictwo ośrodka zastosowało się do tego i proponuje wnioski, które stanowią zakończenie tego materiału. Jednym z nich jest wniosek dotyczący warunków pracy tego ośrodka. Jeżeli jest tak, jak powiedziała na komisji jedna z radnych, że ten problem już jest znany od trzech kadencji, jeżeli jest tak, że od trzech kadencji dyskutujemy i dostrzegamy, że warunki w jakich pracuje ośrodek nie są do zaakceptowania, to postawmy sprawę jasno. Albo traktujemy wniosek ośrodka rzetelnie i wspieramy go, albo udowodnijmy, że ośrodek może w takich warunkach pracować. Moim zdaniem nie może pracować. Nie mówię, aby budować apartamenty dla pracowników ośrodka, chodzi o godne warunki, w jakich przyjmuje się klientów ośrodka, bo to nie są ludzie zdrowi, szczęśliwi  i bogaci. To są ludzie, którzy wymagają określonych warunków w jakich są przyjmowani. Ja dzisiaj obok wniosku dyrektora OPS stawiam wniosek, abyśmy zobowiązali Burmistrza do przedstawienia koncepcji rozwiązania warunków lokalowych OPS. Mam świadomość, że cel do osiągnięcia jest bardzo odległy, ale jak mówił Melchior Wańkowicz „nieważny jest cel, ważna jest droga, która do tego celu prowadzi, żeby na tę drogę wejść”. Namawiam, abyśmy sformułowali taki wniosek, aby do końca roku burmistrz przedstawił nam koncepcję rozwiązania warunków lokalowych tego ośrodka, żebyśmy wiedzieli do czego zmierzamy. Pozostawienie pracowników ośrodka w tych warunkach w jakich pracują moim zdaniem jest niemożliwe.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Pan radny nie został poinformowany przez pracowników, że nie trzeba będzie czekać latami, aby warunki w ośrodku poprawiły się. Po to remontujemy pomieszczenia na parterze w byłym hotelu Pod Platanem, żeby przenieść do nich ośmiu pracowników ośrodka. Warunki ośrodka nie poprawią się od razu, ale na 44 osoby zatrudnione w ośrodku ubytek ośmiu pracowników jest znaczny.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zapoznając się ze sprawozdaniem oceniła ogrom pracy Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast uważamy że nie trzeba przedłużać tej sesji, bo wszyscy uważamy, że OPS pracuje wspaniale. Odpowiadając na zarzuty Pana radnego odnośnie pracowników Urzędu Miasta i Gminy, chciałabym powiedzieć, że nie zgadzam się z nimi, uważam, że krzywdzi Pan ogromną ilość pracowników mówiąc, że nie interesuje Pana ich praca. Sam fakt, że zachwyca się Pan sprawozdaniem OPS wskazuje, że ta praca jest bardzo ważna i jest wykonana rzetelnie.

Radna Wanda Kmieciak – składam podziękowanie dla całego ośrodka i Pani Dyrektor i chciałabym podkreślić wnioski Pani Dyrektor. Od lat mówimy o utworzeniu dziennych ośrodków samopomocy. Pani dyrektor skłania się do tego aby tworzyć mieszkania chronione, placówki wsparcia dziennego, czy uniwersytet trzeciego wieku. Te działania są bardzo potrzebne dla mieszkańców naszej gminy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Pan radny Różański zgłosił wniosek. Chciałbym zapytać Pana Burmistrza, czy zobowiąże się, że przygotuje odpowiedź na temat, który podniósł radny Różański. Jeżeli nie, to ja ten wniosek poddam pod głosowanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym powiedzieć, że mamy koncepcję związaną z relokacją ośrodka. W niedługim czasie Powiat Gryfiński przejmie od Skarbu Państwa budynek po siedzibie straży granicznej w Gryfinie, w związku z tym nie widzę dalszej potrzeby wydzierżawiania obiektów dla Powiatowego Urzędu Pracy. W tym budynku docelowo zostanie umieszczony Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady ogłosił 10- minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. VI. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2008 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008 rok radni otrzymali w ustawowym terminie – załącznik nr 12.
Opinię RIO w sprawie sprawozdania Burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2008 rok radni otrzymali wraz z materiałami na sesję - załącznik nr 13.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008 r. wraz  z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino została przedstawiona radnym na sesji - załącznik nr 14.

Przewodniczący Rady przedstawił opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 15. Radni otrzymali ww. opinię na sesji.

Radna Wanda Kmieciak – zawsze mnie niepokoi, tak jak pozostałych radnych, temat dróg publicznych. Wykonanie wydatków przeznaczonych na drogi publiczne gminne wynosi 63%. Mieszkańcy nadal skarżą się na brak dróg i na ich stan techniczny. W mediach lokalnych czytamy o podróżach służbowych na targi w Cannes, Warszawie, Madrycie. Niektórzy mieszkańcy pytają, czy wydatków na tak wiele podróży nie można przeznaczyć na drogi, przynajmniej na wyrównanie nawierzchni niektórych publicznych dróg gminnych  i dróg gruntowych.

Radny Paweł Nikitiński – co do technicznej i merytorycznej strony sprawozdania, nie mam najmniejszych wątpliwości, że praca została wykonana rzetelnie i prawidłowo, natomiast my rozmawiamy o kwestiach, na które umówiliśmy się przyjmując budżet. Nie wykonaliśmy dochodów, nie zrealizowaliśmy wydatków, a co za tym idzie nie zrealizowaliśmy tych inwestycji, które były zapisane w budżecie. Można powiedzieć i pewnie takie argumenty dzisiaj z tej sali padną, że brak wykonania dochodów gminy wynika z niezakończonej kwestii rozstrzygnięcia wysokości podatku od jednego z największych podatników w Gminie Gryfino. Co do spraw toczących się na poziomie organów podatkowych to wydaje się, że stanowiska organu podatkowego i podatnika są tak różne od siebie i dosyć precyzyjnie artykułowane, że trudno było spodziewać się innego rozstrzygnięcia. Z resztą nie tylko organ podatkowy posiada swoje prawa, ma je także podatnik bez względu na to, czy jest osobą fizyczną, czy osobą prawną. Nie zdziwi mnie zatem fakt, że ten podatnik, czy też każdy inny przekonany o swoich racjach będzie dochodził ich przed sądem. Przy uchwalaniu budżetu zwracałem uwagę na pewien mechanizm, który może zaistnieć, polegający na tym, że na kolejne inwestycje lub też na przedsięwzięcia gospodarcze, takie jak przejęcie CW Laguna gmina zaciąga zobowiązania i te zobowiązania i skala zadłużenia gminy jest liczona do planowanego dochodu. W przypadku w przyszłości niewykonania, niewygzekwowania tych kwot, liczby którymi dzisiaj operujemy, będą się drastycznie zwiększały. To jest niebezpieczeństwo, z którym musimy się liczyć i które być może nas czeka. Stanowisko ZEDO S.A. w sprawie podatku od nieruchomości jest jasne. Jeśli z litery prawa będzie wynikało, że podatek należy zapłacić, to zostanie zapłacony, natomiast o tym zadecyduje sąd. To nie jest jedyny ważny moment w którym powinniśmy zatrzymać się przy sprawozdaniu  z wykonania budżetu za rok 2008. Przy każdej okazji i na każdej sesji, kiedy głosujemy nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi, podkreślam kwestię dotyczącą jakości wykonywanych inwestycji na terenie Gminy Gryfino. Przypomnę, że ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy pewne zobowiązania, które są niezwykle istotne, mówi m.in. o tym, że wydatki mają być dokonywane w sposób celowy, terminowy  i oszczędny. Nie tylko w mojej opinii, ale w opinii innych mieszkańców jakość części prac, które są wykonywane za pieniądze podatnika pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Ja także mam taki pogląd, że w tym dziale można zrobić dużo więcej, niż robi się w ciągu roku budżetowego. Takim sztandarowym przykładem dla mnie są drogi. Wielu radnych podkreśla tę kwestię i wielu radnych ma pretensje o to, w jaki sposób są naprawiane drogi w Gminie Gryfino, a naprawiane są w sposób najwyżej przeciętny. Mam na myśli cząstkowe naprawy dróg, bo poza nielicznymi wyjątkami, tj. budowa ul. Ks. J. Popiełuszki budowy poważniejszych dróg nie ma. Są także inne wątpliwości, które nie chciałbym, aby były traktowane jako złośliwość z mojej strony i jako argument, który ma trafiać w demagogiczną stronę, bo tak nie jest, ale przypominam sobie taką świetną inwestycję, którą realizowaliśmy w trzech etapach, bo za każdym razem coś nam się nie udało, czyli budowę remizy  w Radziszewie. Przypominam sobie także wiele innych, które są realizowane w sposób budzący wątpliwości. Padnie pewnie za chwilę taka opinia o tym, że w budżecie ocenia się tylko „słupki”, czy wydano pieniądze na to, na co zostały zapisane w uchwale budżetowej, czy zostały wydane w terminie i czy zostały wydane celowo. Wiemy, że wiele inwestycji nie zostało wykonanych w ogóle, a więc na pewno nie możemy mówić o terminowości. Kwestią do oceny jest także jakość wykonywanych inwestycji i myślę, że tego akcentu nie należy aż tak bardzo eksponować, choć powinno się o nim mówić. Celowość to w jakimś sensie decyzja polityczna, podejmowana przez Radę Miejską w Gryfinie i można dyskutować, czy ważniejsze dla gminy Gryfino jest np. przejmowanie CW Laguna, czy wybudowanie obwodnicy miasta, być może rozbudowa szkół, czy też finansowanie innych zadań. Zostały podjęte decyzje i choć przejęcie CW Laguna zostało zrealizowane w 2009 roku, to pewne decyzje formalne zapadały już w roku 2008. Zdaję sobie sprawę, że większość radnych Rady Miejskiej w Gryfinie będzie głosowała za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi. Nie zamierzam tej postawy krytykować, natomiast osobiście z pełnym przekonaniem, ze względu na niewykonanie dochodów, niezrealizowanie wydatków, w moim przekonaniu znaczne odstępstwo zwłaszcza od art. 35 ustawy o finansach publicznych, będę głosował przeciwko udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Radny Stanisław Różański – ja z kolei będę głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi. Uprzedzając następne ewentualne wnioski i ewentualne uwagi, które będą na tej sali zgłaszane, chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Rady na następująca kwestię. My dzisiaj na tej sesji mamy debatować i głosować nad bardzo wąskim „wycinkiem”, mamy powiedzieć, czy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 zostało sporządzone prawidłowo, czy mamy do tego sprawozdania jakiekolwiek uwagi na tle jego treści  i w oparciu o ocenę tego sprawozdania mamy sformułować wniosek dotyczący udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Na Komisji Budżetu jeden z radnych powiedział, że jestem formalistą ponieważ ciągle akcentuję tę stronę prawną. Panie radny, większego komplementu nie mógł mi Pan przekazać. My dzisiaj nie oceniamy pracy Burmistrza, jakkolwiek każdego  z nas, aż korci, żeby przy tej okazji powiedzieć co się myśli. Dla naszej dzisiejszej dyskusji, dla podejmowania ewentualnej uchwały w przedmiocie absolutorium podstawę prawną stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 i art. 28a ustawy o samorządzie gminnym oraz  art. 198 i art. 199 ustawy o finansach publicznych. Jeśli zadamy sobie trud przeanalizowania istoty uregulowań zawartych w przepisach, to one prowadzą do wniosku, abyśmy zastanowili się na komisjach i na dzisiejszej sesji w swojej ocenie nad takimi zagadnieniami jak: realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu, sposób dysponowania rezerwą budżetową, jaki był wynik finansowy na koniec roku 2008 i jak wyglądała zmiana budżetu w ciągu roku. Jeżeli przeanalizujemy te cztery zagadnienia i dostrzeżemy w nich wady i nieusprawiedliwione złe działanie burmistrza, to wtedy możemy postawić wniosek  o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium. Kiedy analizowałem sprawozdanie i słuchałem wyjaśnień Burmistrza nie dostrzegłem w zachowaniu, w działalności Burmistrza takich działań, które byłyby nieusprawiedliwione obiektywnymi względami, czyli nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że winę za to ponosi Burmistrz. W związku z tym, że nie znalazłem w przedziale tych czterech kwestii żadnych zaniedbań po stronie Burmistrza  z czystym sumieniem będę głosował za udzieleniem absolutorium.
Żeby dać zadość tym wszystkim dzisiejszym zamiarom, albo już zgłoszonym uwagom, mam propozycję, aby umówić się, że po okresie wakacyjnym poświęcimy jedną sesję i zastanowimy się nad tym, co według Państwa należałoby wytknąć Burmistrzowi. O tym będziemy mogli powiedzieć w stosownym czasie, w czasie ośmiu godzin naszej dyskusji,  a nie przy okazji absolutorium.

Radna Janina Nikitińska – chciałabym wypowiedzieć się na temat niegospodarności, jaką zauważyłam w naszej gminie. Pierwszym przykładem jest niewykorzystanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Borzymiu. Budynek od co najmniej 7 lat stoi pusty i niszczeje. Były różne koncepcje wykorzystania tego budynku, miały być w nim mieszkania socjalne, miał być ośrodek dla osób niepełnosprawnych, co roku była inna koncepcja, a z budynku pozostała prawie ruina. Zakupiono piękny budynek po Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Były różne koncepcje wykorzystania tego budynku, w chwili obecnej budynek stoi  i niszczeje. Chciałabym również odnieść się do kwestii niewykorzystania kilkuset metrów kwadratowych powierzchni w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8. Wynajęcie tej powierzchni przyniosłoby gminie konkretne dochody. Były różne koncepcje, minęło kilka lat i konkretnej decyzji nie ma chociaż w ostatnim czasie słyszymy, że będzie tam pracowała część pracowników OPS-u. Miała być tam również filia biblioteki naukowej. Nie wiem, czy jest to nadal aktualne, czy nie, w każdym razie uważam, że jest to zaniedbanie. Ostatnia sprawa dotyczy przejętych budynków w Nowym Czarnowie. Zatrudniono ochronę, aby pilnowała tego mienia, wydano konkretne pieniądze na ten cel, a zostało ono rozgrabione  i zniszczone. Miały tam powstać mieszkania, mieszkańcy oczekujący na nie, ponieważ wiele razy byli informowani, że tam się wprowadzą. Około 200 rodzin oczekuje na mieszkanie, niektórzy żyją w okropnych warunkach, dowiadujemy się o tym na dyżurach pełnionych razem z Panem Burmistrzem. Dzisiaj usłyszeliśmy, że planuje się lokalizację budynku przy ul. Targowej, mam nadzieję, że ta decyzja jest ostateczna. Uważam, że te nieruchomości powinny być jak najszybciej zagospodarowane i przynosić naszym mieszkańcom i gminie korzyści.

Radny Paweł Nikitiński - myślę, że warto podkreślić jedną kwestię, która wraca co roku kiedy dyskutujemy nad absolutorium, czy jest to odpowiedni moment i czas, żeby podejmować dyskusję na ten temat. To jest właśnie ten czas. Przypominam sobie swoje słowa sprzed roku, mówiłem dokładnie to samo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zadawać Panu Burmistrzowi pytania w ciągu roku budżetowego, natomiast dzisiaj kwitujemy to, jak był realizowany budżet, który uchwaliła Rada Miejska w Gryfinie. Jeżeli Radzie Miejskiej  w Gryfinie odpowiada fakt takiej realizacji to wyrazi to w głosowaniu. Chciałbym odnieść się do wypowiedzi radnego Różańskiego. Nikt tutaj nie zamierza, jak sądzę, a ja jestem ostatnią osobą, aby Pana Burmistrza stawiać w świetle jakiś zarzutów kryminalnych. Mówimy o wykonaniu umowy, którą zawarła Rada Miejska między sobą, a zleciła jej wykonanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. Rzeczywiście pięknym przykładem tego, jak lepiej można gospodarować w Gminie Gryfino jest sanatorium w Nowym Czarnowie. Wydaliśmy sporo pieniędzy aby ten majątek tylko ochraniać. Nie udało nam się. Wydaliśmy bardzo poważne pieniądze na to, żeby nie udało nam się ochronić substancji, która tam funkcjonuje. Każda z tych złotówek to były pieniądze podatnika i my w takiej perspektywie musimy na to patrzeć. Jeżeli ochranialiśmy mienie które uległo całkowitej dewastacji, nie mówię nawet  o tym, że nie wybudowaliśmy nawet ani jednego mieszkania w tamtym miejscu, to jest to moment, aby się nad tym zastanowić i porozmawiać, co takiego dzieje się w systemie, że wydajemy pieniądze podatników na coś, co jest tak naprawdę bezcelowe. W interesie Rady Miejskiej w Gryfinie staram się podkreślać za każdym razem, że to Rada Miejska w Gryfinie jest organem stanowiącym, to Rada rozstrzyga, czy będzie robiona droga w Gardnie, czy ul. Mieszka I, a może obie naraz i w jakim terminie. Na tym polega istota uchwalania budżetu. Rolą Pana Burmistrza jest realizacja tej uchwały. Istnieją takie przesłanki, które należy brać pod uwagę, nie posądzam Pana Burmistrza że nie dokładał wszelkich starań w osiąganiu dochodów gminy Gryfino, ale są określone procesy, które determinują określone konsekwencje. Przy budowaniu budżetu można zachowywać się nieco inaczej, można nie rozdmuchiwać nadziei inwestycyjnych, które później okazują się tylko zamierzeniami, można tworzyć rezerwy celowe, można przeznaczać pieniądze na rezerwy celowe, można poruszać się w ramach tych środków, które realnie są w dyspozycji gminy Gryfino. W moim przekonaniu pieniądze podatnika można wydawać lepiej. Jeśli radna Wanda Kmieciak pyta  o to, czy to dobrze, że tak często jeździmy w delegacje służbowe za granicę i czy coś z tego wynika, to jest to pytanie, które warto stawiać, natomiast najpierw to pytanie należy postawić w sytuacji kiedy tworzymy budżet, czy zezwalamy na to, bo jeśli nie zezwalamy na to, ucinamy na to pieniądze, a wbrew naszej woli ktoś mimo wszystko je wydaje, to jest to wtedy nie tylko wykroczenie, ale coś więcej. Jako Rada Miejska w Gryfinie powinniśmy skutecznie wpływać na dobre wydawanie pieniędzy podatników. Czy drogi w gminie Gryfino, mimo, że umówiliśmy się na to, że pieniądze na drogi będziemy wydawali w znacznie większej kwocie, zostały zrealizowane? Nie zostały zrealizowane. To była uchwała, która podjęliśmy. Czy dzisiaj chcemy powiedzieć, że wszystko jest w porządku, że drogi, którymi poruszają się nasi mieszkańcy są właściwe? To jest odpowiedź na tego typu pytania. W mojej wypowiedzi i w wypowiedziach osób, które krytycznie podchodzą do realizacji budżetu nie ma zarzutów polegających na tym, że Burmistrz mataczył przy realizacji budżetu, bo w mojej opinii nie mataczył, tylko realizował budżet niedostatecznie sprawnie. Nie zrealizował tego, czego oczekiwaliśmy w imieniu mieszkańców, dlatego każdy w poczuciu odpowiedzialności za swoją własną decyzję i pamiętając o tym, że jesteśmy reprezentantami mieszkańców musi podjąć odpowiedzialną decyzję. Za chwilę pojawią się pytania, dlaczego nie realizuje się drogi, dlaczego nie rozbudowuje się danej nieruchomości, dlaczego nie wydaliście pieniędzy skoro na to się umówiliście? Wobec mieszkańców musimy zachowywać się bardzo odpowiedzialnie, bo rozdmuchiwanie takich nadziei inwestycyjnych w obliczu dużego ryzyka niezrealizowania dochodów jest przedwczesne i niepotrzebne. Na początku roku mówimy, że mamy budżet 120, czy 130-milionowy, później okazuje się, że mamy o 50 mln zł mniej. Kwota 50 mln zł to jest dziesięciokrotny budżet niejednej gminy w Polsce. Nie mam pretensji o to, co znajduje się w budżecie, bo to jest decyzja Rady Miejskiej, bo takie są oczekiwania mieszkańców poprzez swoich reprezentantów. Została przyjęta uchwała, ale chociaż taką uchwałę zrealizujmy należycie. Skoro nie stać nas jako Rady, żeby wypracować lepszą, to bądźmy czujni i reagujmy na wszystkie mankamenty realizacji prawa, które uchwaliliśmy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – nie można powiedzieć, że rok ubiegły był rokiem straconym, tak naprawdę niektóre inwestycje rozpoczęły się dopiero pod koniec ubiegłego roku i efekty będziemy znali dopiero w tym roku. Mam na myśli uzbrojenie ul. Jana Pawła II, inwestycję na ul. Pomorskiej, realizację dwóch budynków GTBS-u. Rozpoczęły się prace nad przejęciem Laguny, wykonano remonty szkół, bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na remonty przedszkoli. Uważam, że rok poprzedni nie był do końca rokiem straconym, mieliśmy gorsze lata. Nie można zarzucać Burmistrzowi, że odwiedza targi zagraniczne, uważam, że powinien jeździć i promować naszą Gminę. Uważam, że nasza promocja powinna wyglądać inaczej, pieniądze na promocję powinny być o wiele większe, przede wszystkim teraz, kiedy zbroimy tereny, kiedy tworzymy nowe drogi. Mam nadzieję, że ten rok będzie o wiele lepszy.

Radna Wanda Kmieciak – zagłosuje za udzieleniem absolutorium, ale chciałabym podkreślić, że są również małe sprawy bulwersujące mieszkańców. Mieszkańcy Czepina są bardzo zadowoleni z tego, że jest budowana ul. Morenowa, część ul. Akacjowej i Widokowej, ale są inne sprawy na które musimy również zwracać uwagę i na to sobie pozwoliłam. Mam na myśli m.in. o pustostan po WKU. Z tymi sprawami musimy się uporać. Pomimo tego, że zagłosuję za udzieleniem absolutorium Panu Burmistrzowi poruszam te sprawy.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – tak jak część moich przedmówców nie do końca jestem zadowolona z wykonania budżetu za 2008 rok. Jako członek Komisji Mieszkaniowej boleję przede wszystkim nad niewybudowaniem do września 2008 roku budynku komunalnego, na który oczekuje mnóstwo rodzin. Chociaż budżet w zakresie komunalnym wynosi 7 mln zł, nie pozyskaliśmy w 2008 roku ani jednego mieszkania na ten cel. Popieram Panią radną Magdalenę Chmurę – Nycz, że koszty projektowe również są ważne i dzięki temu będziemy mogli budować w następnych latach. To dobrze, że wykonano część projektów, które będzie można wykorzystać w latach następnych. Dobrze, że uporządkowano sprawę gimnazjum i że zaczęto przymierzać się do uporządkowania sprawy szkół podstawowych. Cieszy mnie także wykonanie budżetu w dziale opieka społeczna, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie do końca był to rok stracony, nie możemy mówić, że budżet był wykonany zupełnie źle.

Radna Elżbieta Kasprzyk – pozwolę nie zgodzić się z tym co powiedział radny Różański, że naszym zadaniem jest ocena względów formalnych budżetu. Rada Miejska ma również za zadanie sprawdzić budżet pod względem merytorycznym i to wskazuje w ostatnim piśmie RIO, w którym odnosi się do wniosku Komisji Rewizyjnej: „w części dotyczącej oceny merytorycznej wykonania budżetu Gminy za 2008 rok nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania zadań uprawniona jest wyłącznie Rada Miejska w Gryfinie”. Powinniśmy więc ocenić wykonanie budżetu pod względem merytorycznym. Mnie szczególnie zaniepokoiło, że jest tak niski poziom realizacji zadań inwestycyjnych, dlatego jako klub GIS zwróciliśmy się do Pana Burmistrza o wyjaśnienie tej sytuacji. Otrzymaliśmy wyjaśnienie na piśmie, z którego wynika, że opóźnienia w realizacji czterech głównych zadań, które spowodowały, przede wszystkim tak niski poziom realizacji inwestycji wynikają ze względów proceduralnych oraz dlatego, że poszukujemy środków pozabudżetowych. Zadania są rozpoczęte i mam nadzieję, że teraz wszystko pójdzie szybciej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta  i Gminy Gryfino absolutorium została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16.
Uchwała Nr XXXVIII/398/09 stanowi załącznik nr 17.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – dziękuję za szóste udzielone absolutorium. Wnikliwie przysłuchiwałem się prowadzonej dyskusji. Mam wrażenie, że dwie Panie radne Pani Nikitińska i Kmieciak nie przypominają sobie jak wyglądała sprawa budynku  w Borzymiu. Jak była podejmowana uchwała o przekazaniu budynku, martwiliśmy się, żeby było to możliwe, ile czasu na to czekaliśmy. Nie można powiedzieć, że nic nie było robione  w tej sprawie, a oferta była bardzo interesująca. Chciałbym podziękować przede wszystkim pracownikom urzędu, wszystkich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych za ich ciężką pracę wykonaną w ubiegłym roku. Dziękuję również sołtysom. Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę.

Ad. VII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej  w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów – DRUK Nr 3/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18.
Uchwała Nr XXXVIII/399/09 stanowi załącznik nr 19.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w domu pomocy społecznej – DRUK Nr 4/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20.
Uchwała Nr XXXVIII/400/09 stanowi załącznik nr 21.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino – DRUK Nr 5/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22.
Uchwała Nr XXXVIII/401/09 stanowi załącznik nr 23.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żabnica – DRUK Nr 6/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żabnica.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żabnica została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24.
Uchwała Nr XXXVIII/402/09 stanowi załącznik nr 25.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów – DRUK Nr 7/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w obrębie ewidencyjnym Wirów została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26.
Uchwała Nr XXXVIII/403/09 stanowi załącznik nr 27.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i nr 5 m. Gryfino – DRUK  Nr 8/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i nr 5 m. Gryfino.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i nr 5 m. Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28.
Uchwała Nr XXXVIII/404/09 stanowi załącznik nr 29.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości – DRUK Nr 9/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Artur Nycz – Gmina nabywa od PKP S.A. wieczyste użytkowanie nieruchomości. Czy jest możliwość nabycia nieruchomości od razu na własność?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – w tej chwili takiej możliwości nie ma. My nabywamy takie prawo, jakie posiadają Polskie Koleje Państwowe, natomiast później występujemy do Wojewody o prawo własności tej nieruchomości. Jest to grunt Skarbu Państwa, który jest  w użytkowaniu wieczystym PKP.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
Uchwała Nr XXXVIII/405/09 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas nieoznaczony – DRUK Nr 10/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas nieoznaczony.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas nieoznaczony została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.
Uchwała Nr XXXVIII/406/09 stanowi załącznik nr 33.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/08 z dnia 17 lipca 2008 r. – DRUK Nr 11/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Stanisław Różański – po co uchylamy poprzednią uchwałę. Była uchwała, która upoważniała do oddania w użyczenie nieruchomości, jeżeli klub się nie zgłosił, to jego strata. Niech leży ta uchwała w imię zasady ekonomiki naszej działalności. To jest działanie „sztuka dla sztuki”. Po co mamy uchylać uchwałę, przecież przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy  o samorządzie gminnym nie przewiduje konieczności uchylania takich uchwał. Zaprzestańmy takiej praktyki.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/08 z dnia 17 lipca 2008 r.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/08 z dnia 17 lipca 2008 r. została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34.
Uchwała Nr XXXVIII/407/09 stanowi załącznik nr 35.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – Komisja Sprawa Społecznych nie zajęła stanowiska, dlatego, że miała wątpliwości odnośnie sprawy naliczania tych opłat podmiotom, które już dzierżawią grunty gminne. Uzyskaliśmy odpowiedź od Pani Naczelnik, że nie jest to możliwe. Nie jestem do końca przekonana o tym, bo wydaje mi się, że każdą umowę można wypowiedzieć i zawrzeć nową, ale być może jestem w błędzie.
Radny Stanisław Różański – chciałbym zauważyć, że jest to bardzo niebezpieczny głos, naruszylibyśmy zasadę „lex retro non agit”, czyli „prawo nie działa wstecz”. Gdybyśmy uwzględnili ten głos, złamalibyśmy tę zasadę, a oznaczałoby to stwierdzenie nieważności uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 36.
Uchwała Nr XXXVIII/408/09 stanowi załącznik nr 37.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032” – DRUK Nr 13/XXXVIII

Autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały stanowią załącznik nr 38.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - dzisiaj przedłożono Państwu autopoprawki do projektu uchwały. Wzięliśmy pod uwagę wszelkie uwagi komisji, m.in. Komisji Planowania Przestrzennego i Pani radnej Elżbiety Kasprzyk. Nazewnictwo zostało poszerzone i dopracowane, tak, żeby nie budziło zastrzeżeń. Radni otrzymali również poprawione strony programu.

Radny Tomasz Namieciński - w sprawie tego projektu uchwały rozmawiałem z niektórymi sołtysami. Swego czasu sołtysi spisywali w miejscowościach wiejskich, miejsca gdzie znajduje się azbest. Mam nadzieję, że te wszystkie miejsca są ujęte w programie. Z tego co wiem to rury wodociągowe w gminie Gryfino, m.in. w Gardnie są wykonane z azbestu. Czy one nie powinny być ujęte w uchwale? Czy w przyszłości planuje się wymianę tej instalacji?

Radna Magdalena Chmura – Nycz – na komisji rozmawialiśmy o tym, aby program został przekazany inspektorowi nadzoru budowlanego, aby miał wiedzę, w jakim stanie są budowle, które są pokryte materiałami zrobionymi z azbestu. Wczoraj rozmawiałam z pracownikiem nadzoru budowlanego, zapytałam go co mam zrobić, jeżeli widzę budynek, który się grozi zawaleniem i jest pokryty azbestem. Wiem, że musi być złożone zawiadomienie do inspektoratu nadzoru budowlanego. Każdy z nas w swojej okolicy widzi azbest, ale nie jesteśmy specjalistami i nie możemy stwierdzić, czy ten azbest rozkłada się, czy nie. Pracownik nadzoru był zadowolony, że taki materiał powstał, ułatwi on im dalszą pracę  i dalszą kontrole budynków.

Radny Stanisław Różański – przy okazji tego materiału chciałbym wygłosić swoją opinię, abyśmy przyjęli takie założenie, że ten materiał jest niczym innym, jak wykonaną fotografią pewnego stanu faktycznego. Taką ambicję ma ten materiał, to jest odzwierciedlenie stanu faktycznego. Wreszcie otrzymaliśmy dane statystyczne, rachunkowe ze wskazaniem adresu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest. Po raz pierwszy takie kompendium wiedzy mamy tak usystematyzowane. To jest moim zdaniem bezcenny materiał, ale ten materiał nie proponuje rozwiązania problemu. Za pośrednictwem działaczy samorządu wiejskiego zwracam się do opinii publicznej wsi. Ten materiał jest dla każdego, kto jest zainteresowany tym, aby azbest w określonym czasie zniknął z jego działki siedliskowej, bo prędzej, czy później tak się stać musi. Oczekiwalibyśmy od tego materiału cząstkowego rozwiązania, w przypadku, kiedy ktoś zdjął eternit z budynku mieszkalnego, założył dachówkę, a eternit położył obok domu mieszkalnego i czymś przykrył. Jeżeli ktoś szuka odpowiedzi, co ma w tej sytuacji zrobić, tu takiej odpowiedzi nie znajdzie. Nie po to ten materiał został opracowany w tej konwencji w jakiej jest. Odpowiedzialność za to, że w sposób fachowy wykonane zostaną prace związane z utylizacją eternitu spoczywa na fachowcach, czyli na pracownikach inspektoratu nadzoru budowlanego. Chciałbym uczulić działaczy samorządu wiejskiego  i właścicieli budynków na których jest eternit, aby odpowiedzi jak sobie z nim poradzić, szukali bezpośrednio u pracowników nadzoru budowlanego. To oni odpowiadają za merytoryczną stronę walki z azbestem. To jest problem niezwykle złożony i delikatny i dla amatorów miejsca tu nie ma. Uważam, że powinniśmy podziękować tym, którzy wykonali tą benedyktyńską pracę, bo jest to naprawdę wartościowy materiał.

Radna Elżbieta Kasprzyk – po raz kolejny pozwolę sobie nie zgodzić się ze zdaniem Pana radnego Stanisława Różańskiego, ponieważ nie uważam tego materiału za zdjęcie fotograficzne lub inwentaryzację. Inwentaryzacja to załącznik nr 1 do programu. Pozwolę sobie nie zgodzić się z faktem, że sprawa dotyczy tylko eternitu na dachach. Mamy napisane, że jest to informacja o rodzaju, ilościach i miejscach występowania. Jeżeli azbest leży gdzieś przykryty, na czyjejś posesji to również powinien być ujęty w tej inwentaryzacji, a nie tylko ten, który leży na dachu. Pozwolę nie zgodzić się z tym, że jest to spis, czy fotografia, jak mówi Pan radny Różański, bo są przedstawione wszystkie informacje i deklaracja gminy, która chce pomóc właścicielom posiadającym eternit w różnej formie, w utylizacji tego materiału. Chcę zwrócić Państwa uwagę, że jest to drugi stopień pilności jego usunięcia, dlatego apelowałabym, aby Gmina poczyniła wszystkie możliwe działania, aby nie czekać do 2032 roku, jak zapowiada program, ponieważ pylenie tego materiału nastąpi dużo szybciej przy drugim stopniu pilności. Stąd też Komisja wypracowała wniosek, aby rozesłać informację do wszystkich właścicieli, którzy występują w wykazie o tym, że gmina chce pomóc ludziom, którzy posiadają azbest.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032” wraz z autopoprawkami Burmistrza.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032” została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 39.
Uchwała Nr XXXVIII/409/09 stanowi załącznik nr 40.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – DRUK Nr 14/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Stanisław Różański - Panie Przewodniczący chciałbym prosić, aby umożliwił mi Pan zabranie głosu w odniesieniu do wszystkich projektów dotyczących tej kwestii, czyli druków 14/XXXVIII, 15/XXXVIII, 16/XXXVIII i 17/XXXVIII, ponieważ one immanentnie będą wiązały się z przedmiotem moich uwag, które chcę wygłosić. Chciałbym zapytać, czy na sali dzisiaj znajduje się przedstawiciel związków zawodowych nauczycielstwa? Nie ma. Panie Przewodniczący, czy na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - według informacji z Biura Obsługi Rady tak.

Radny Stanisław Różański – a więc jest to kolejny dowód na to, że przedstawiciele związków zawodowych nie są zainteresowani sprawami, które dotyczą nauczycieli. Na przykładzie tych projektów uchwał chcę powiedzieć Panie Burmistrzu Kuduk, jakkolwiek mam świadomość, że w sprawach, które zostały przedstawione w tych projektach nie wymagana jest ustawowo kontrasygnata związków zawodowych, to chciałbym jednak na przyszłość prosić Pana, aby Pan w każdych takich sprawach, które będą związane ze sprawami wynagrodzeń, rozliczeń, czyli ze sprawami pracowniczymi nauczycieli, zadbał o to, aby na takich projektach uchwał znalazła się jednak kontrasygnata działacza związków zawodowych. Chciałbym wyjaśnić, dlaczego o to proszę i dlaczego zgłaszam taki wniosek. Muszę powiedzieć z dużym rozczarowaniem, że w sprawach nauczycieli na tej sali od kolegów radnych reprezentujących tę grupę zawodową, niestety nie otrzymuję należytego wsparcia merytorycznego. Chciałbym radnych, którzy reprezentują nauczycieli prosić, aby we wszystkich tych sprawach wykazywali większą aktywność w przedstawianiu oceny tej problematyki. Podkreślam po raz kolejny na tej sali, że dziedzina szkolnictwa jest mi najmniej znana, ale ja dwie sfery życia społecznego cenię najwyżej: sferę oświaty i nauczania oraz sferę służby zdrowia. Jeśli przedstawiciel związków zawodowych nie jest zainteresowany obecnością na sesji, kiedy rozstrzygane są sprawy dotyczące tej materii, która jest zaproponowana w tych projektach uchwał, to ja nie zmienię swojej opinii o działaczach związkowych: darmozjady. Jeśli się obrazili i uważają, że naruszyłem ich dobra osobiste, niech mnie skarżą w trybie art. 24 kodeksu cywilnego. Udowodnię im to na sali sądowej. Panie Przewodniczący oczekuję, że w ramach sygnalizacji prawnej pójdzie wystąpienie do organizacji związkowej, aby wyciągnąć w stosunku do osób odpowiedzialnych za to, że nie interesują się tymi sprawami i nie są obecni na sesji odpowiednie wnioski. Nie może być tak, że radny nie ma możliwości zadawania pytań przedstawicielowi związków zawodowych. Pan radny Nikitiński kiedyś na tej sali zapytał mnie, czym dla mnie są związki zawodowe. Ma Pan, Panie radny, odpowiedź na to pytanie. Długo z nią zwlekałem. Jeśli będą żyli nie z etatu i z naszych podatków, to mogą robić co chcą. Dopóki są na etacie i nic nie robią, to mają przynajmniej przyjść na sesję, żebym mógł im zadać pytanie. Nie chcę takich związków zawodowych, będę ich tępił.

Radny Marek Sanecki – jako nauczyciel mogę powiedzieć, że prawdopodobnie przedstawiciele związków zawodowych nie uczestniczą w spotkaniach, w związku z tym że te materiały praktycznie nie są kontrowersyjne. One porządkują pewne sprawy i idą  w dobrym kierunku. Nie ma o czym dyskutować i pewnie z tego wynika, że przedstawiciele związków nie są obecni. Ja miałem wątpliwości, co do jednego zapisu, przed komisją byłem w Wydziale Edukacji, zapytałem jak mam rozumieć pewien zapis, dostałem satysfakcjonującą mnie odpowiedź i więcej w tej sprawie się nie wypowiadałem. Uważam, że te materiały są dobrze przygotowane.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Przewodniczący gani Pan niektórych radnych, chciałabym, aby dotyczyło to wszystkich, a nie ktoś może obrażać innych. Słowa, które padły wcześniej, nie powinny mieć miejsca. Naczelnik Wydziału Edukacji informował, że opinie związków zawodowych nie są potrzebne, nie są oni zobligowani do wydawania opinii w tej sprawie, dlatego chciałabym, aby blokował Pan takie wypowiedzi w stosunku do innych osób.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jako Przewodniczący Rady nie jestem w stanie tego przewidzieć. Nie wiem, co kto powie w ramach swojego wystąpienia, więc nie mogę blokować takich wystąpień.

Radny Tadeusz Figas – wydaje mi się panie Stanisławie, że trochę Pan przesadził. Uważam, że te uchwały są porządkowe i muszą być podjęte przez Radę Miejską. Jeżeli mam wyrazić swoja uwagę na temat zniżki tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów i ich zastępców, uważam mimo wszystko, że dyrektor szkoły powinien mieć godziny dydaktyczne w minimalnej ilości. Dyrektor jest przede wszystkim nauczycielem i uważam, że traci on kontakt z rzeczywistością, jeżeli nie ma bezpośredniego kontaktu z uczniem na lekcji. Uważam, że jest to istotne. Jeżeli chodzi o zniżkę wymiaru godzin dla zastępców dyrektorów, uważam że jest ona wprowadzona na wniosek dyrektorów, na wniosek organu prowadzącego i oni najlepiej wiedzą jaka jest potrzeba w tym zakresie.

Radny Zbigniew Kozakiewicz – Pan Naczelnik Wydziału Edukacji na posiedzeniu Komisji Planowania omawiał projekty uchwał. Te uchwały są naprawdę kosmetyczne. Uważam, że gdyby w tych projektach były ważne kwestie, związki zawodowe na pewno byłyby dzisiaj na sesji.

Radny Andrzej Kułdosz – odnośnie wypowiedzi na temat zniżki godzin dla dyrektorów uważam za niestosowne wyrażanie na tej sali opinii, że dyrektorzy mają jeszcze czas, żeby uczestniczyć w nauczaniu. Dyrektorzy w tej chwili prowadzą przetargi i inne sprawy, zostali obciążeni sprawami, z którymi do tej pory nie mieli do czynienia, zajmują się całą administracją. To są już managerowie, a nie dyrektorzy.

Radny Tadeusz Figas – sam byłem dyrektorem przez dziesięć lat, a zastępcą dyrektora przez lat piętnaście. Wiem, że są pewne problemy, że dyrektor nie zawsze może zrealizować pewne zadania, bo przyszedł interesant, ale jeżeli dyrektor wyjaśni, że ma lekcje i każe przyjść za godzinę, to jest w stanie to zrobić. Proszę mi wierzyć, mam doświadczenie w tym względzie.

Radny Paweł Nikitiński – myślę, że jest tak, że niektórzy dyrektorzy radzą sobie z obowiązkami na tyle, że mogliby jeszcze prowadzić zajęcia dydaktyczne. Myślę że Pan radny Figas ma sporo racji. To nie musi być wielki wymiar godzin, z resztą nigdy nie był. Faktem jest, że poza nadzorem wobec nauczycieli dyrektor sam też jest nauczycielem. To jest funkcja, która można pełnić przez 5, czy 10 lat, a potem można wrócić do zawodu nauczycielskiego, chyba z korzyścią, jeśli ma się stały kontakt z uczniem na lekcjach. Mam kilka ogólnych uwag do projektów uchwał na kanwie tego, co powiedział radny Stanisław Różański. Rzeczywiście opinia związków zawodowych wydaje się wartościowa przy założeniu, że jest to opinia reprezentująca rzeczywiste interesy członków. Zakładam, że jest tak w istocie, natomiast praktyka i doświadczenie uczą, że niekoniecznie. Przypominam też, że projekty, które są składane są autorstwa Pana Burmistrza i to jest pewna wizja, którą chcemy realizować. Mówimy powszechnie o tym, że wydajemy bardzo dużo środków na oświatę. To prawda, wydajemy bardzo dużo na oświatę tylko pytanie, czy strumienie pieniędzy powinny iść w taki sposób, jak idą obecnie, czy może akcenty powinny być rozkładane trochę inaczej. To jest zawsze kwestia do dyskusji. W moim przekonaniu sposób motywowania do pracy nauczycieli, sposób ich funkcjonowania w tych placówkach, ich aktywność determinuje to, w jaki sposób odbywa się proces dydaktyczny i wychowawczy. Można zastanawiać się, czy na przykład fundusz motywacyjny w wysokości 5% to jest maksimum na które stać Gminę Gryfino i można zastanawiać się, czy koniecznie trzeba kupować telewizory LCD w takiej ilości. Można zastanawiać się, co jest istotniejsze, co jest ważniejsze. Rzeczywiście, ktoś zwrócił uwagę, że te uchwały w istocie mają tylko charakter porządkujący i nie wpływają w jakiś sposób bezpośredni na funkcjonowanie życia szkół.
Czy Pan Naczelnik mógłby odpowiedzieć nam, czy regulamin wynagradzania nauczycieli, który już dwukrotnie uchwalaliśmy wszedł już ostatecznie w życie? Czy będzie funkcjonował on w perspektywie realnej korzyści dla wszystkich przedstawicieli oświaty.?

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – mój niepokój budzi § 1, który mówi o zastępstwach. Wydaje mi się, że niebezpieczeństwo jest wtedy kiedy nauczyciel, który normalnie pełni swoje zajęcia dydaktyczne przejmuje zastępstwo za dyrektora lub zastępcę i ktoś musi wejść na jego zastępstwo i odbyć te godziny. Uważam, że jest to niezbyt dobre dla uczniów. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy brakuje dyrektora jego zastępstwa powinien odbywać zastępca dyrektora, który i tak ma niższą ilość godzin dydaktycznych.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – chciałbym poinformować Państwa, że nasza współpraca ze związkami zawodowymi jest bardzo dobra. Wysłaliśmy do związków zawodowych omawiane dzisiaj uchwały i otrzymaliśmy odpowiedź z jednego związku. Być może stąd wzięła się dzisiejsza nieobecność związków, bo wypowiedziały się one na piśmie w tej sprawie. Regulamin jest realizowany, mimo, że jeszcze nie jest ogłoszony. Ma zostać ogłoszony w dniu jutrzejszym, ale jesteśmy w pełni przygotowani do wypłaty wynagrodzeń zgodnie z naszym regulaminem na koniec bieżącego miesiąca.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 41.
Uchwała Nr XXXVIII/410/09 stanowi załącznik nr 42.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 15/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 43.
Uchwała Nr XXXVIII/411/09 stanowi załącznik nr 44.

Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 16/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 45.
Uchwała Nr XXXVIII/412/09 stanowi załącznik nr 46.

Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/636/06 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności – DRUK Nr 17/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - chciałbym zgłosić jedną poprawkę do uchwały. Paragraf 2 powinien mieć następujące brzmienie: Do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą”. Dodaje się wyraz „wierzytelności”.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/636/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności wraz z autopoprawką Burmistrza.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych   w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/636/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 47.
Uchwała Nr XXXVIII/413/09 stanowi załącznik nr 48.

Ad. XXII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 – DRUK Nr 18/XXXVIII

Radni otrzymali przed sesja nową wersję projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 49.
Uchwała Nr XXXVIII/414/09 stanowi załącznik nr 50.

Ad. XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2009 – DRUK Nr 19/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2009.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2009 została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 51.
Uchwała Nr XXXVIII/415/09 stanowi załącznik nr 52.

Ad. XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski dotacji celowej – DRUK Nr 20/XXXVIII

Radni otrzymali przed sesja nową wersję projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu, czy chciałby Pan odnieść się do wniosku Komisji Rewizyjnej w kwestii wycofania projektu uchwały oraz podjęcia uchwały Rady zawierającej apel o dobrowolne opodatkowanie i wyasygnowanie kwot przez wszystkich radnych oraz kierownictwo UMiG w związku z potrzebą pomocy dla pogorzelców Gminy Kamień Pomorski?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - my podobną tragedię o wiele mniejszej skali przeżyliśmy w Sobieradzu. Apel Przewodniczącego Konwentu Wójtów, Burmistrzów  i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego był skierowany do samorządów. Wyraz współpracy i solidarności mają wyrazić samorządy. Uważam, że gmina jest w stanie przeznaczyć na ten cel 10.000 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w drodze niniejszej uchwały.

Radny Stanisław Różański – Panie Burmistrzu, nie sprzeciwiam się tej inicjatywie, tylko ta forma pomocy dla pogorzelców w Kamieniu jest udawaną formą. Nie tą drogą powinniśmy pójść. Dokonajmy pewnego eksperymentu. Panie Przewodniczący przedkładam Panu dwa akty prawne, ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o finansach publicznych. Te dwa akty stanowią podstawę prawną tej uchwały. Panie Burmistrzu, przedłożenie takiego projektu uchwały z tak powołaną podstawą prawna nie jest możliwe. Panie Przewodniczący niech Pan publicznie odczyta art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - oddam Panu te ustawy i jeżeli Pan chce, niech Pan odczyta je osobiście. Szanowni Państwo mówimy o bardzo poważnym problemie,  o pewnej solidarności społecznej, nie powinniśmy prowadzić tutaj różnego rodzaju działań. Myślę, że pomysł Komisji Rewizyjnej jest swojego rodzaju słusznym apelem, ale powinniśmy ten apel rozwiązać nie przez głosowanie. Proponowałbym, abyśmy po wystąpieniu Pana radnego Różańskiego zrobili przerwę, sporządzili listę, aby każdy  z radnych, ewentualnie z pracowników urzędu, jeżeli chce zadeklarował jakąś kwotę dla pogorzelców.

Radna Wanda Kmieciak - popieram przedstawiony projekt uchwały, nie mniej jednak co do wniosku uważam, że każdy może indywidualnie wpłacać pieniądze na ten cel. Myślę, że nie powinniśmy głosować tego wniosku.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – pan Burmistrz powiedział o apelu skierowanym do wszystkich gmin naszego województwa. Jeżeli podobna tragedia zdarzyłaby się u nas, mam nadzieję, że Gmina Kamień Pomorski również wsparłaby nas finansowo. Kwota 10.000 zł nie jest wysoka. Na Komisji Rewizyjnej apelowałam do wnioskodawcy, aby nie podejmować wniosku w formie uchwały i opodatkowania radnych tylko przekazać listy do radnych, aby mogli oni zadeklarować wpłatę określonej kwoty na ten cel. Uchwała powinna być podjęta, nie powinniśmy jej wycofywać. Powinniśmy być solidarni z innymi gminami.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie mecenasie chciałbym prosić Pana  o opinię, czy tak sformułowany wniosek Komisji Rewizyjnej może być głosowany.

Radca prawny Piotr Sydor - chyba jednak nie. Nie wyobrażam sobie, aby Rada mogła na pracowników urzędu, czy też radnych nałożyć coś, co zostało szumnie nazwane podatkiem. To nie leży w gestii gminy. Zastanawiałbym się, czy przekazując taka listę radnym  i pracownikom nie stawia się ich pod przymusem. Każdy powinien rozstrzygnąć to we własnym sumieniu i podjąć decyzję. Akcja dotycząca Kamienia Pomorskiego była dość szeroko nagłaśniana, były podane numery rachunków bankowych, jeżeli ktoś chce może swobodnie wpłacić określoną kwotę na ten cel. Myślę, że nie jest to kompetencja rady, aby w tym zakresie rozstrzygać.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ta uchwała ma jeszcze głębszy wymiar. Każdy radny i każdy pracownik urzędu może wpłacić określoną kwotę na ten cel, a przekazanie 10.000 zł z budżetu gminy jest darem od wszystkich mieszkańców gminy dla ofiar tragedii, jaka miała miejsce w Kamieniu Pomorskim. Myślę, że każdy mieszkaniec naszej gminy zgodziłby, aby kwota 1 zł, czy 2 zł z jego swoich podatków była takim darem.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – uważam, że Pan radny Różański z naszej sesji robi kabaret. Oświadczam, że po ukazaniu się numerów kont przekazałam 200 zł na pomoc dla pogorzelców. Uważam, że nie powinniśmy w ogóle roztrząsać takich rzeczy na sesji. Powinniśmy zagłosować za przekazaniem pieniędzy i mielibyśmy już 10 minut temu przegłosowaną uchwałę.

Radny Artur Nycz – przykro, że taka dyskusja toczy się. Panie radny Różański, są jakieś świętości których nie trzeba naruszać. Proszę się czasami hamować. W materiałach, które Państwo dzisiaj otrzymaliście jest podany numer konta, jeżeli ktoś nie widział go w telewizji albo Internecie. Jakkolwiek ta sprawa zostanie rozstrzygnięta, jakakolwiek lista zostanie przekazana, nie wpiszę się na nią niezależnie od tego, czy zostanie narzucony obowiązek, czy nie. To nie jest kwestia popisywania się, kto ile pieniędzy wpłacił, to jest kwestia rozstrzygnięcia tego we własnym sumieniu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Szanowni Państwo, nie doprowadzajmy do takich dyskusji, bo nie jest to właściwe miejsce i czas.

Radny Stanisław Różański – nie będę odpowiadał na ataki personalne, chciałbym zabrać głos jedynie z punktu widzenia formalnego. Ani art. 10 ust 1, ani art. 18 ust. 2 pkt 15, ani przepisy art. 167 i 175 nie stanowią podstawy do podjęcia takiej uchwały. W Regulaminie Rady Miejskiej w Gryfinie mamy przepis § 7 ust. 3, który daje nam podstawę do podjęcia analogicznej uchwały zawierającej apel, taki jak podejmowaliśmy już dwukrotnie. Załatwimy ten problem w ten sam sposób. Nie udawajcie Państwo „dobrych wujków” kosztem funduszu wynikającego z budżetu. Nie sztuką jest dysponować pieniędzmi podatników i udawać wielkiego altruistę. Sztuką jest partycypować samemu w takiej pomocy. Deklaruję ze swojej diety pomoc w kwocie 500 zł. Powinniśmy działać formalnie i rzeczywiście, a nie udawać.

Radny Artur Nycz - Panie radny Różański, proszę udać się do Kamienia Pomorskiego i zapytać ludzi, na podstawie jakiego artykułu ma Pan wpłacić pieniądze. Co ich to obchodzi? Czy Pan myśli, że ich interesuje na jakiej podstawie zostaną wpłacone pieniądze? Panie Przewodniczący proszę zamknąć dyskusję w tej sprawie.

Radny Tomasz Namieciński – swego czasu przekazywaliśmy kwotę 5.000 zł dla powodzian i wówczas nie było z tym problemu. Dziwi mnie, że jest jakiś problem z przekazaniem 10.000 zł dla gminy, która potrzebuje pomocy. Mamy numery kont i możemy dodatkowo wpłacać pieniądze, wiem że zbiórka prowadzona jest również w kościołach. Przekazaliśmy 5.000 zł dla powodzian, dlaczego mamy nie przekazać 10.000 zł dla pogorzelców z Gminy Kamień Pomorski?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - nie poddam pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej ponieważ nie znajduje on uzasadnienia prawnego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski dotacji celowej.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski dotacji celowej została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 53.
Uchwała Nr XXXVIII/416/09 stanowi załącznik nr 54.

Ad. XXV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino – DRUK Nr 21/XXXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 55.
Uchwała Nr XXXVIII/417/09 stanowi załącznik nr 56.

Ad. XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji – DRUK Nr 22/XXXVIII

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – dotacja dla Powiatu Gryfińskiego w drodze porozumienia zostanie przekazana dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warsztaty potrzebują kwoty 100.000 zł na swoja działalność. Otrzymali 80.000 zł, a kwota 20.000 zł stanowić będzie dofinansowanie Gminy.

Radna Wanda Kmieciak – Warsztaty Terapii Zajęciowej otrzymują na swoją działalność co roku mniejszą dotację z PFRON. Te środki są bardzo potrzebne na utrzymanie działalności warsztatów, zważywszy na to, że uczestnicy warsztatów są w głównej mierze mieszkańcami Gryfina. Jest to ukłon w stronę osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 57.
Uchwała Nr XXXVIII/418/09 stanowi załącznik nr 58.

Ad. XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 23/XXXVIII

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – projekt uchwały dotyczy przede wszystkim następujących zagadnień: zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.312.000 zł. W poprzednim roku budżetowym udzielaliśmy z budżetu gminy do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację na realizację wodociągu Krzypnica. Była to kwota 1.710.000 zł. Środki te zostały zrealizowane tylko w części. Te środki zostały na koncie Gminnego Funduszu, realizacja tego zadania jest ujęta w budżecie w tym roku, w związku  z tym, że wymagane były projekty, pozwolenia na budowę. Środki w kwocie 1.710.000 zł zostały częściowo wykorzystane i rozliczone przez Wydział Inwestycji, kwotę 1.312.000 zł z GFOŚiGW zwracamy z powrotem do budżetu gminy, są to pieniądze pochodzące z rozliczenia dotacji, którą udzielaliśmy w ubiegłym roku. Zwiększamy wydatki o kwotę 1.220.000 zł. Tą kwotę przeznaczamy na budowę boiska Orlik 2012. Szczegółowych informacji na ten temat może udzielić Pani Naczelnik Wydziału Inwestycji. Zgodnie  z kosztorysem, który został sporządzony koszt budowy boiska Orlik 2012 będzie większy. 
W związku z tym, że w miesiącu maju Wydział Inwestycji chce rozpocząć procedury związane z przetargiem musi być zagwarantowana w pełni kwota na to zadanie. Te środki stanowią brakująca kwotę do realizacji tej inwestycji. Kwota 20.000 zł stanowi wsparcie finansowe dla Powiatu na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Radny Marek Sanecki – czy kwota 1.220.000 zł dodatkowych środków na boisko pochodzić będzie ze środków własnych gminy? Jaki będzie łączny koszt całej inwestycji? Ile pozyskujemy środków zewnętrznych na tę inwestycję? Kiedy dyskutowaliśmy na temat celowości tej inwestycji, zgłaszałem swoje zastrzeżenia w związku z tym, że spodziewałem się, że w praktyce okaże się, że ta inwestycja będzie droższa. Nie spodziewałem się jednak, że aż tyle. Jestem za rozbudową obiektów sportowych, ale uważam, że powinna być pewna kolejność i pewna hierarchia. Nie podzielam poglądu, że w gminie Gryfino teraz przez cały czas będziemy budować tylko boiska ze sztuczną nawierzchnią ze względu na to, że te boiska nie zawsze spełniają takie cele, jakie chcielibyśmy. Uważam, że powinniśmy ten sportowy rozwój prowadzić w sposób racjonalny. Mam przy sobie wkładkę, która była zmieszczona we Wspólnocie, jest to program „Sala w każdej szkole”. Uważam, że bardziej zasadne jest przeznaczenie pieniędzy na budowę sali gimnastycznej chociażby w szkołach, w których tych sal nie ma. W Gminie Gryfino są dwie takie szkoły. Od lat uważam, że powinniśmy wybudować salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 4. Dla mnie oczywiste jest, że nie może być szkoły w mieście, która uczy ponad 300 dzieci i funkcjonuje bez sali gimnastycznej. Proszę zwrócić uwagę, że taki obiekt o wymiarach 18 m x 30 m, czyli sali większej niż boisko do koszykówki, w pełni spełniałby wymagania tej szkoły. Łączny koszt budowy sali według tego projektu to 2.177.000 zł. Proszę zwrócić uwagę, że ta sala gimnastyczna kosztowałaby prawdopodobnie mniej niż boisko, ale będzie funkcjonowała przez cały rok. Uważam,. że taki wydatek jest bardziej racjonalny. Nie przekreślam celowości budowy boiska w Gardnie, ale wydaje mi się, że koszty są nieproporcjonalne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - koszt inwestorski budowy boiska wynosi ok. 2.700.000 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 666.000 zł. Jeżeli ktoś mówi, że postępujemy nieracjonalnie przy budowie obiektów sportowych, to chciałbym zapytać jak powinniśmy postępować racjonalnie. Zespół Szkół w Gardnie jest największą szkołą na terenie wiejskim, jest tam szkoła podstawowa i gimnazjum. Rozmawiałem z Panem radnym i mówiłem, że oglądałem taką hale sportową o jakiej Pan mówił i wiemy, że koszty jej budowy nie pokrywały się z ofertą, koszty nie obejmują fundamentów i całej infrastruktury. Chciałbym poinformować, że następnym obiektem sportowym, który zaproponuję Państwu do zrealizowania będzie boisko w Żabnicy, a w mieście sala widowiskowo – sportowa przy gimnazjum.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - uważam, że Gardno jest miejscowością zaniedbaną, przed realizacją boiska powinny być tam pozałatwiane inne kwestie dotyczące dróg i chodników. Powinien Pan zrewidować swoją koncepcję związaną z budową tak licznych boisk w Gminie Gryfino, z uwagi na to, że mamy teraz obiekty sportowe w mieście. Te obiekty powinny służyć całej społeczności, a nie tylko mieszkańcom Gryfina. Bardziej właściwym byłoby zakupienie autokaru i zorganizowanie zajęć dla młodzieży wiejskiej na tych obiektach, niż budowanie w każdej miejscowości boiska. Przypominam, że każde z tych boisk generuje później koszty związane z jego utrzymaniem, renowacją nawierzchni. Nie będzie nas stać, żeby te wszystkie obiekty przy takich wydatkach budżetowych gminy utrzymać na należytym poziomie. Nie jestem przeciwko boisku w Gardnie, winniśmy czynić wydatki w innej kolejności.

Radny Marek Sanecki – Panie Burmistrzu, nie mówię generalnie że inwestycje są źle realizowane, powiedziałem, że są inne cele. Uważam, że bardziej zasadne jest wybudowanie sali gimnastycznej, niż boiska. Boisko służy tylko przez pewien okres, a sala gimnastyczna może służyć cały rok. Proszę zwrócić uwagę, że w Gardnie jest piękna hala, a przy Szkole Podstawowej nr 4 nie ma żadnego obiektu, który służy tym dzieciom. To jest najbardziej zasadne. Proszę przypomnieć sobie, że argumentem za budową tego boiska było pierwotnie to, że dostajemy 70% wartości inwestycji, a dokładamy do niej tylko 30%. To był dobry argument, a teraz te proporcje zupełnie się zmieniają. Wczoraj nic nie było mówione na ten temat, że mamy dodatkowo 1.200.000 zł przeznaczyć na tę inwestycję, dlatego uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie.

Radny Tomasz Namieciński – będę namawiał radnych, aby jednak zrealizować boisko w Gardnie. Od kiedy powstała Szkoła Podstawowa w Gardnie takiego boiska nie ma. Radni podjęli już decyzje w tym zakresie, gmina wykupiła teren. Rozumiem, że koszty są duże z tego względu, że te teren jest trudny, ale nie ma innego miejsca tak dobrego do lokalizacji tego boiska. To boisko nie będzie służyło tylko i wyłącznie Zespołowi Szkół w Gardnie, ale wszystkim mieszkańcom tej miejscowości. Gardno ma ponad 1.000 mieszkańców, jest drugą po mieście Gryfinie największą miejscowością w naszej gminie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok..

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 59.
Uchwała Nr XXXVIII/419/09 stanowi załącznik nr 60.

Ad. XXVIII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół  w Gryfinie – DRUK Nr 24/XXXVIII

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – posiadaliśmy negatywną opinię kuratora w tej sprawie, w uzasadnieniu do tej opinii kurator żądał opinii rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Po wyjaśnieniu Pani Kurator i mecenasowi Kuratorium, że takiej szkoły jeszcze nie ma i że takiej opinii nie może być i zostanie przedstawiona w dniu  1 września 2009 r. Kuratorium zmieniło swoją decyzję. W tej chwili mamy pozytywna opinię, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta uchwała została podjęta.

Radny Paweł Nikitiński – miałem nadzieję, że ten punkt w porządku obrad będzie powodem do tego, żeby dopowiedzieć jeszcze dwa słowa o obecnej sytuacji w związku  z wprowadzeniem zmiany siatki szkół w Gminie Gryfino. Odbieram sygnały od mieszkańców dotyczące m.in. takich paradoksów, że po reformie, którą przeprowadzamy, dzieci z tej samej rodziny ze względu na decyzje jakie podjęliśmy, mogą uczęszczać do dwóch różnych szkół. To nie jest dobre rozwiązanie, jeżeli tworzymy takie prawo, w którym utrudniamy tej samej rodzinie funkcjonowanie w tej samej szkole. Dziś nie jesteśmy w stanie tego naprawić. Wiem, że taka dyskusja w środowisku się toczy. Do Pana Burmistrza apeluję, aby jeszcze raz się nad tym zastanowił, dokonał gruntownej, głębokiej analizy i ewentualnie naprawił to wszystko, co jest tylko możliwe. Nawiąże jeszcze raz do sytuacji Szkoły Podstawowej nr 4 i budynku przy ul. 1 Maja, który ma wejść w skład tej szkoły. Tu też są niepokojące informacje, dlatego proszę Pana Burmistrza, aby rzetelnie się do nich ustosunkował. Szkoła Podstawowa nr 4 powinna być w ogóle barana pod uwagę raz jeszcze przy rozpatrywaniu w przyszłości funkcjonowania oświaty. To jest jedyna szkoła, która funkcjonuje w centrum miasta. Trudno jest wytłumaczyć mieszkańcom, a ta rola często spada na nas radnych, co jest powodem tego, że dziecko, które mieszka po jednej stronie ulicy chodzi do szkoły, która jest oddalona 50 metrów, a dziecko, po drugiej stronie ulicy, które ma 65 metrów do tej szkoły, już nie. To są pytania, które stawiają rodzice. Z punktu widzenia przeciętnego wyborcy to są pytania bardzo racjonalne. Nawiązuje do tych spraw przy okazji tego projektu uchwały dlatego, że odnoszę wrażenie, iż konsekwentnie brniemy w ślepy zaułek i popełniamy następne błędy. W mojej opinii nie rozstrzygnęliśmy dobrze sprawy obwodów poszczególnych szkół, popełniliśmy jako Rada błędy. Teraz podejmując tę uchwałę utrwalamy system, który jest w moim przekonaniu wadliwy, dlatego tak mocno akcentuję swoją wypowiedź o te elementy, abyśmy byli tego świadomi.

Radna Elżbieta Kasprzyk – chciałabym dodać, że sytuacja w której jedno z dzieci uczęszcza do jednej szkoły, a drugie do innej, miała miejsce dużo wcześniej, ponieważ z chwilą kiedy utworzyliśmy gimnazja na terenach wiejskich w wielu rodzinach jest tak, że dziecko, które rozpoczęło naukę w gimnazjum w Gryfinie niestety musi do niego dojeżdżać, a dziecko dla którego utworzyliśmy gimnazjum na wsi chodzi do drugiego gimnazjum.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zwracam uwagę na możliwość wystąpienia z wnioskiem do Burmistrza o przeniesienie dziecka do innej szkoły. Pan Nikitiński podnosi ważny problem, ale czasami tak jest że jedno dziecko przechodzi na wyższy stopień nauczania, a drugie dziecko zostaje w danej szkole. W indywidualnych sprawach można zwrócić się do Burmistrza o pominięcie przydziału do danego obwodu i przyjęcie dziecka do innej szkoły

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gryfinie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 61.
Uchwała Nr XXXVIII/420/09 stanowi załącznik nr 62.

Ad. XXIX. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 – DRUK Nr 25/XXXVIII

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Piotr Romanicz – na komisjach informowałem, że taka uchwała zostanie przedstawiona na sesji. W dniu 14 kwietnia br. został ogłoszony nabór wniosków na stypendia unijne, dotyczy to uczniów szkół maturalnych z terenów wiejskich. Według informacji uzyskanych ze szkoły stypendia będą dotyczyły ok. 60 osób. Będzie wypłacana refundacja od miesiąca września 2008 r., uczeń może otrzymać do 250 zł miesięcznie. Tryb jest niestety niezależny od nas, w związku z tym w ramach swoich możliwości przygotowaliśmy te uchwałę. Do jutra do godz. 15.30 gminy mogą składać wnioski w tej sprawie. Jednostką wdrażającą ten program jest Wojewódzki Urząd Pracy i do niego ma trafić nasz wniosek, ale najpierw musimy przyjąć reguły, podjąć uchwałę, że uczestniczymy w tym programie. Termin rozliczenia jest do końca maja br. Województwo Zachodniopomorskie otrzymało na ten cel najwięcej środków, 9 mln zł na każda gminę lub powiat, czyli na każdego potencjalnego wnioskodawcę.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 63.
Uchwała Nr XXXVIII/421/09 stanowi załącznik nr 64.

Ad. XXX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ustosunkuję się do dwóch interpelacji, a na pozostałe odpowiem na piśmie. Za ważną interpelacje uważam interpelację Pana radnego Różańskiego odnośnie skażenia wody w Gryfinie. Próbki wody przekazane przez sanepid do Zakładu Medycyny Sądowej wskazały przekroczenie normy chlorku rtęci. Nie mieliśmy żadnych podstaw, aby nie poinformować o tym społeczeństwa. Pamiętacie Państwo dyskusję jaka była przy okazji wykrycia wcześniejszego skażenia, minęły trzy dni od powzięcia informacji przez sanepid do chwili powiadomienia mnie o tym fakcie. W tym przypadku byłoby to tak poważne skażenie, że uważałem, że na drugi dzień powinienem poinformować mieszkańców o tej sytuacji. Następne próbki zostały pobrane przez sanepid i wysłane ponownie do zakładu medycyny sądowej. Nie chciano nam jednak podać informacji, czy ten poziom chlorku rtęci jest taki sam, czy inny. Dopiero od Komendanta Powiatowego Policji dowiedzieliśmy się, że chyba nastąpiła pomyłka, bo nie stwierdzono chlorku rtęci  w kolejnych próbkach wody. W całej sytuacji nie ma winy sanepidu, ani Pana Prezesa Rafała Muchy, po prostu tak wykonywane są badania. Padały argumenty, że być może naczynia zostały źle umyte. Nie wierząc Zakładowi Medycyny Sądowej w Szczecinie, trzykrotnie wysłaliśmy próbki do laboratorium w Pszczynie. Pierwsze trzy próbki wykazały minimalne przekroczenie normy chlorku rtęci, w kolejnych trzech próbkach był na poziomie normy, a w następnych trzech próbkach były poniżej normy. Na dzień dzisiejszy mamy potwierdzone przez sanepid, że w naszej wodzie nie ma chlorku rtęci powyżej dopuszczalnej normy.
Chciałbym odnieść się do interpretacji w sprawie zalewania działek przy Lagunie. Swego czasu zarówno ja, jak i Pan radny byliśmy członkami Rady Nadzorczej Fundacji i Pan radny powinien pamiętać, ile razy zwracaliśmy uwagę Panu Zawadzkiemu na ten problem. Po przejęciu Laguny spotkałem tego Pana i powiedziałem mu, że będziemy chcieli w jak najszybszym czasie rozwiązać ten problem. Daliśmy zlecenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na wyczyszczenie kanału. Według naszej oceny, główną przyczyna zalewania terenów jest zapchany kanał i nieczynny układ przepompowni do kanału rybackiego. Pan Zawadzki informował nas również, że przepompownia działa tylko jest chwilowo wyłączana w ramach oszczędności energii elektrycznej. Kiedy pracownicy PUK przystąpili do prac okazało się, że pompy wymagają dużego remontu, do pomp nie była podłączona linia elektryczna, więc jak one mogły działać. One nigdy nie działały. W tej chwili Przedsiębiorstwo nadal prowadzi roboty, będzie musiało podpiąć się do linii, która zasila  CW Laguna, aby uruchomić cały układ odwadniający. Myślę, że te roboty rozwiążą ten problem. Być może jest tam jeszcze jeden problem, ale o tym przekonamy się, kiedy uruchomimy cały układ pomp. Jeżeli Pan radny twierdzi, że na działkach była ciepła woda to niewykluczone, że jest to jakiś przeciek z ciepłego kanału.
Na pozostałe interpelacje odpowiedzi udzielę na piśmie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - została podniesiona bardzo ważna kwestia, wyniki badań próbek wody nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu, ale w wyniku tego podjęliśmy szereg działań, które mają skutki budżetowe. Co Pan zrobi z tym problemem? Przypominam o wydatkach na ujęcie Krzypnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w związku ze stwierdzeniem w wodzie chlorku rtęci Gmina nie poniosła żadnych kosztów. Za wszystkie badania w ramach swoich obowiązków koszty badan pokryło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Jest to zupełnie inna sytuacja niż przy pierwszym zatruciu wody.

Ad. XXXI. Wolne wnioski i informacje.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, nawiązując do gorącej dyskusji  o pomocy dla Kamienia Pomorskiego chciałbym wystąpić z pewną inicjatywą. Panie Burmistrzu, Radzie Miejskiej w Gryfinie należy się w stosownym czasie odpowiednia informacja na temat stanu budynków socjalnych, domów dziecka, mieszkań socjalnych, noclegowni dla bezdomnych w aspekcie problematyki zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji elektrycznej i gazowej, drożności dróg ewakuacyjnych, okratowań okien i korytarzy. Ja widzę taka potrzebę, abyśmy w porozumieniu z organami nadzoru budowlanego taką informację dla Rady przygotowali. Zgłaszam ten wniosek, dlatego, aby dzisiaj Rada nie rozeszła się z ukojonym sumieniem, że dokonała dyspozycji pomocy z budżetu zamiast z własnej kieszeni i że może spokojnie spać. To przeświadczenie jest fałszywe.

Sołtys sołectwa Pniewo Jerzy Kostka – w imieniu Rady sołeckiej Pniewa skierowałem do Burmistrza wniosek dotyczące stanu wody. Mieszkańcy ul. Przemysłowej w Pniewie są przerażeni stanem wody i jej składem chemicznym. Normy pewnych jej składników są przekroczone kilkadziesiąt razy. Prosiłbym o wykonanie dodatkowego odcinka rurociągu  o długości ok. 300-350 metrów, aby część miejscowości w kierunku Elektrowni Dolna Odra mogła być zasilana z nowego ujęcia. Druga sprawa dotyczy dzieci dojeżdżających do przedszkoli. Dzieci, które wysiadają z autobusu obok sklepu w Pniewie wysiadają w miejscu gdzie nie ma chodnika. Nie chciałbym, aby kiedyś wydarzyła się tam tragedia. Można wysypać gruz, tworząc zatoczkę, aby autobus mógł wjechać głębiej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – przypominam radnym, że do dnia 30 kwietnia 2009 r. należy złożyć oświadczenia majątkowe. Do Prezydium Rady wpłynęło pismo RIO dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r. ws. zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok w kwestii udzielenia dotacji dla CW Laguna. W dniach 1-3 maja br. w Gryfinie będzie gościć Rada Miasta Bersenbrück. W dniu 2 maja o godz. 9.30 odbędzie się wspólna uroczysta sesja rad miejskich.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Wyniki głosowania nad przyjęciem nowego porządku obrad - załącznik nr 6
 6. Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 7
 7. Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołów: z XXXVI i XXXVII sesji - załącznik  nr 8
 8. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 9
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2008  - załącznik nr 10
 10. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 11
 11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008 rok – załącznik nr 12
 12. Opinia RIO w sprawie sprawozdania Burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2008 rok - załącznik nr 13
 13. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008 r. wraz  z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 14
 14. Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 15
 15. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium - załącznik nr 16
 16. Uchwała Nr XXXVIII/398/09 - załącznik nr 17
 17. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów - załącznik nr 18
 18. Uchwała Nr XXXVIII/399/09 - załącznik nr 19
 19. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej - załącznik nr 20
 20. Uchwała Nr XXXVIII/400/09 - załącznik nr 21
 21. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino - załącznik nr 22
 22. Uchwała Nr XXXVIII/401/09 - załącznik nr 23
 23. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żabnica - załącznik nr 24
 24. Uchwała Nr XXXVIII/402/09 - załącznik nr 25
 25. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów - załącznik nr 26
 26. Uchwała Nr XXXVIII/403/09 - załącznik nr 27
 27. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i nr 5 m. Gryfino - załącznik nr 28
 28. Uchwała Nr XXXVIII/404/09 - załącznik nr 29
 29. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości - załącznik nr 30
 30. Uchwała Nr XXXVIII/405/09 - załącznik nr 31
 31. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas nieoznaczony - załącznik nr 32
 32. Uchwała Nr XXXVIII/406/09 - załącznik nr 33
 33. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/08 z dnia 17 lipca 2008 r. - załącznik nr 34
 34. Uchwała Nr XXXVIII/407/09 - załącznik nr 35
 35. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino - załącznik nr 36
 36. Uchwała Nr XXXVIII/408/09 - załącznik nr 37
 37. Autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032” - załącznik nr 38
 38. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032” - załącznik nr 39
 39. Uchwała Nr XXXVIII/409/09 - załącznik nr 40
 40. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - załącznik nr 41
 41. Uchwała Nr XXXVIII/410/09 - załącznik nr 42
 42. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania  i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino - załącznik nr 43
 43. Uchwała Nr XXXVIII/411/09 - załącznik nr 44
 44. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino - załącznik nr 45
 45. Uchwała Nr XXXVIII/412/09 - załącznik nr 46
 46. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/636/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności - załącznik nr 47
 47. Uchwała Nr XXXVIII/413/09 - załącznik nr 48
 48. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 - załącznik nr 49
 49. Uchwała Nr XXXVIII/414/09 - załącznik nr 50
 50. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2009 - załącznik nr 51
 51. Uchwała Nr XXXVIII/415/09 - załącznik nr 52
 52. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski dotacji celowej - załącznik nr 53
 53. Uchwała Nr XXXVIII/416/09 - załącznik nr 54
 54. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino - załącznik nr 55
 55. Uchwała Nr XXXVIII/417/09 - załącznik nr 56
 56. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji - załącznik nr 57
 57. Uchwała Nr XXXVIII/418/09 - załącznik nr 58
 58. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - załącznik nr 59
 59. Uchwała Nr XXXVIII/419/09 - załącznik nr 60
 60. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gryfinie - załącznik nr 61
 61. Uchwała Nr XXXVIII/420/09 - załącznik nr 62
 62. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 - załącznik nr 63
 63. Uchwała Nr XXXVIII/421/09 - załącznik nr 64.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokół sporządziła
inspektor Agnieszka Grzegorczyk