Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Artur Nycz
708/XXXVIII/09
– proszę o to, aby jeśli w Gryfinie mają powstawać duże obiekty handlowe, gmina stawiała pewne warunki, by te budynki miały jakiekolwiek walory estetyczne. Na ul. Flisaczej postawiono barak obity blachą, moim zdaniem nie spełnia on żadnych walorów miastotwórczych. Wystarczy spojrzeć na inwestycję realizowaną w Radziszewie, żeby stwierdzić, że można inaczej. Dbajmy o to, aby jeśli w naszym mieście pojawiają się nowi pracodawcy, to co budują, spełniało również walory estetyczne. Rozumiem, że to jest kwestia kosztów. Proszę, abyśmy w przyszłości tak rozmawiali z inwestorami, żeby obiekty handlowe, które u nas powstają i będą powstawały, dobrze wyglądały.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/ 175/708/XXXVIII/09
W odpowiedzi na interpelacje w sprawie jakości nowolokalizowanej zabudowy usługowej pragnę wyrazić swe uznanie dla prezentowanych przez Pana poglądów dotyczących jak mniemam dbałości o jakość architektury a co za tym idzie przestrzeni miejskiej na terenie Gryfina. W pełni podzielam Pana pogląd dotyczący konieczności zaangażowania się wszystkich środowisk i grup społecznych w poprawę jakości kształtowanej przestrzeni. Jest to problem z którym boryka się wiele miast Polskich. Pragnę, zwrócić Pana uwagę, że dotyczy on nie tylko zabudowy usługowej – handlowej, ale i wielu innych obiektów o różnych funkcjach, w szczególności zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wiele rozwiązań typowych (zarówno obiektów handlowych – typowych hal i kontenerów handlowych, czy budynków mieszkalnych – typowych projektów budowlanych) przedstawia znikome wartości architektoniczne. W moim odczuciu poprawa jakości przestrzeni dokonywać się będzie głównie poprzez zmianę świadomości ludzkiej (zarówno indywidualnych inwestorów jak i przedsiębiorstw), a każdy głos podobny do wyartykułowanego przez Pana będzie stymulował takie zmiany.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Tomasz Namieciński
709/XXXVIII/09
– moja interpelacja dotyczy budowy drogi S-3. Czterokrotnie zdarzyły się sytuacje, że zostały przerwane rury dostarczające mieszkańcom wodę. W Gardnie mieszka ponad tysiąc osób. Jest to dla mieszkańców duża dolegliwość. Bardzo szybko zareagował Pan Prezes PUK, był podstawiony zbiornik z wodą. Pod zjazdem z S-3 było robione przyłącze, być może długość tego przyłącza jest zbyt krótka, być może należałoby wymienić rurę na 400-500 metrach, a nie jak teraz, wymieniono krótki odcinek i dochodzi do tego, że stare rury azbestowe, którymi dostarczana jest woda ulegają awarii. Pan Prezes PUK niejednokrotnie występował do firmy. Proszę, aby rozważyć możliwość wymiany większej części starych rur.

Gryfino, dnia 2.06.2009r.

BMP/176/709/XXXVIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie złego stanu technicznego sieci wodociągowych na terenie Gardna informuję, że wspólnie z PUK sp. z o.o. ustalimy zasadność dokonania wymiany wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowych przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności ich przebudowy i rozbudowy w związku z planowanymi strefami rozwojowymi rejonu miejscowości Gardno.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Wanda Kmieciak
710/XXXVIII/09
– w lutym interpelowałam w sprawie izby regionalnej w Gryfinie. Nie otrzymałam na nią odpowiedzi, proszę o odpowiedź w tej sprawie.

Gryfino, dnia 25-05-2009 r.

BWS.0057-7/09
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że w sprawie izby pamięci regionalnej jest rozważanych kilka lokalizacji, której na dzień dzisiejszy nie można określić w jednoznaczny sposób. Stworzenie izby wymagać będzie znacznych nakładów z budżetu Gminy, w związku z tym konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych konsultacji na ten temat oraz wykonanie ekspertyz mających na celu sprawdzenie możliwości pod daną inwestycję.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

711/XXXVIII/09 – mieszkańcy Czepina proszą, aby doraźnie naprawić nawierzchnię drogi gruntowej ul. Świerkowej i Topolowej. Pan Burmistrz odpowiedział mi, że te ulice zostaną wyrównane żużlem, który zostanie zebrany z ulicy Morenowej. Do tej chwili to się nie stało.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/180/711, 713, 714/XXXVIII/09
Ad. 711
– W odpowiedzi na interpelacje zgłoszona na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie naprawy nawierzchni gruntowej ul. Świerkowej i Topolowej pragnę wyjaśnić, że materiał zebrany z ul. Morenowej został wykorzystany na poprawę stanu dróg gruntowych ul. Widokowej i Lipowej. Tym niemniej zostanie dokonany przegląd ul. Świerkowej i Topolowej i w ramach możliwości stan tych nawierzchni zostanie poprawiony.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

712/XXXVIII/09 – czy działka nr 356/1 w Czepinie po wygaśnięciu umowy dzierżawy, czyli w czerwcu 2010 r., zostanie przekazana dla sołectwa Czepino na plac sportowo-rekreacyjny?

713/XXXVIII/09 – jeden z mieszkańców, Pan Mirosław Siwek prosił, aby naprawić drogę dojazdu do pola, którą zniszczyły burze i deszcze, a rolnicy aby dojechać do swoich pół, jeżdżą przez jego pole. Wynik tego jest taki, że z pomiaru satelitarnego wyszło, że powierzchnia jego areału rolnego jest mniejsza. Proszę o zajęcie się sprawą.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/180/711, 713, 714/XXXVIII/09
Ad. 713
– W sprawie Pana Mirosława Siwka pragnę poinformować, że prowadzone są przez Urząd działania zmierzające do rozwiązania taj sytuacji i ustalenia stanu faktycznego przebiegu granic prymy grunty na wskazanym terenie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

714/XXXVIII/09 – mieszkańcy Czepina proszą o przeanalizowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg możliwości utworzenia przejścia dla pieszych przy kościele, świetlicy, placu zabaw. Kilka lat temu pracownicy Dyrekcji stwierdzili, że pasy w tych miejscach mogą być nieprzydatne, a nawet mogą wprowadzić niebezpieczeństwo. Mieszkańcy uważają, że pasy są tam potrzebne. Proszę o ponowne przeanalizowanie tego problemu i o interwencję w tej sprawie.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/180/711, 713, 714/XXXVIII/09
Ad. 714
– w sprawie możliwości utworzenia przejścia dla pieszych w rejonie kościoła i świetlicy ponownie wystąpię z wnioskiem do GDDKiA w sprawie lokalizacji w tym miejscu przejścia dla pieszych lub budowy odcinka chodnika dającego możliwość bezpiecznego przemieszczenia się do istniejących przejść.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Andrzej Kułdosz
715/XXXVIII/09
– interpeluję w sprawie pozostałości po starej kotłowni w miejscowości Stare Brynki. Ta sprawa ciągnie się już długo. Kotłownia jest niezabezpieczona i stwarza zagrożenie. Proszę o zajęcie się tą sprawą.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/ 177 /715, 716, /XXXVIII/09
Ad. 715
- W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie obiektu byłej kotłowni w Starych Brynkach pragnę wyjaśnić, że obiekt został odpowiednio oznakowany. Dalsze działania wynikać będą z podjętych decyzji, co do jego dalszego sposobu użytkowania.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

716/XXXVIII/09 – w Starych Brynkach na działce przy kościele pozostało gruzowisko i pozostałości obiektów stwarzają zagrożenie. Jest to niebezpieczne miejsce. Ostatnio na tym terenie bawiły się dzieci. Proszę o interwencję.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/ 177 /715, 716, /XXXVIII/09
Ad. 716
– informuję, że podjęte zostaną odpowiednie działanie zmierzające do wyegzekwowania od właściciela nieruchomości uprzątnięcia i zabezpieczenia terenu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Ireneusz Sochaj
717/XXXVIII/09
– ostatnio zauważyłem, że w dzień po ul. Łużyckiej biegają szczury. Czy w mieście podejmowane są działania w zakresie deratyzacji miasta lub jego wybranych rejonów?

Gryfino, dnia 18.05.09r.

BMK.0057/13/09
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą działań podejmowanych w zakresie deratyzacji miasta lub wybranych rejonów pragnę poinformować, iż zgodnie z Uchwałą Nr LII/633/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino obowiązkowe jest przeprowadzenie w ciągu roku dwóch akcji deratyzacyjnych (w okresie wiosennym i jesiennym) na terenie Miasta i Gminy Gryfino. Akcją obejmowane są nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej,  a także szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe. Koszt przeprowadzenia deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości, którego obowiązkiem jest również oznakowanie miejsca wyłożenia trutek tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi i zwierząt z wyłożona trutką. Dokładny termin oraz zakres przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji jest uzgadniany z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz podawany do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W celu realizacji powyższej akcji powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza Komisja ds. kontroli obowiązkowej deratyzacji w losowo wybranych punktach na terenie Miasta i Gminy Gryfino, składająca się z przedstawicieli: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz Straży Miejskiej. Po przeprowadzeniu kontroli Komisja ulega rozwiązaniu.
W roku bieżącym akcja deratyzacyjna przeprowadzona została w dniach od 22 do 24 kwietnia. Kontrolą objęto następujące budynki mieszkalne: ul. Szczecińska 39-41, ul. Kościelna 18, ul. Chrobrego 8-14, ul. 1 Maja 15, ul. Bol. Chrobrego 17-19, ul. Łużycka 131-137, 151, 161-163, 113-117 oraz sklepy: „Biedronka”, „Netto”, „Intermarche”. Nie stwierdzono większych uchybień. W niektórych przypadkach konieczna była ponowna kontrola, wynikiem której było wywiązanie się z realizacji zadania. W przypadku sklepów deratyzacja jest prowadzona na bieżąco przez firmy zajmujące się zwalczaniem szkodników.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

718/XXXVIII/09 – na ul. Łużyckiej kładziony jest światłowód. Firma, która to wykonuje, robi to bardzo sprawnie. Natomiast rekultywacja terenu, która po tym powinna nastąpić, moim zdaniem, pozostawia wiele do życzenia. Czy nie moglibyśmy tego dopilnować? Ulica Łużycka jest bardzo ważną ulicą w naszym mieście o dużym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego. Przy chodnikach, po wycince drzew mającej miejsce wiosną tego roku, zostało mnóstwo ścinków, które są nieuporządkowane. Teraz dochodzą jeszcze te „wykopaliska” ze światłowodem. Estetyka tej ulicy wiele straciła.

719/XXXVIII/09 – Gmina zakupiła CW Laguna. Pamiętam, że z tej kwoty miał być zapłacony zaległy podatek. Czy tak się stało?

Odpowiedź udzielona w trakcie sesji.

Radny Marek Sanecki
720/XXXVIII/09
– zbliżają się Dni Gryfina, od lat mają one obszerny zasięg, odbywają się imprezy towarzyszące, które organizują różnego rodzaju podmioty działające na terenie miasta i gminy Gryfino. W bieżącym roku organizatorzy również zwrócili się do tych podmiotów o organizację takich imprez. W skierowanym do nich piśmie była informacja, że koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. Wiele podmiotów podejmuje takie działania. Niestety, nie jest to w żaden sposób doceniane. Nawet w informacjach przygotowywanych wcześniej nie było symbolu podmiotu, który organizował imprezę. Obecnie ukazuje się informator gminny jako dodatek do Ekspresu Gryfińskiego i nie ma podanych informacji o imprezach towarzyszących. Dni Gryfina nie mają chyba polegać na organizacji koncertów ale również na integracji środowiska, co odbywa się poprzez imprezy towarzyszące. Jeśli nie będziemy zamieszczać tych informacji w informatorach i materiałach promocyjnych, to organizatorzy nie będą mieli żadnej motywacji, żeby takie działania podejmować.

Gryfino, dnia 14.05.2009 r.

GDK/D/089/2009
Szczegółowy program imprez towarzyszących „Dniom Gryfina 2009„ został opublikowany przez organizatorów w następujących materiałach promocyjnych:
- afisz reklamowy – nakład 1.500 egz.,
- ulotka reklamowa – nakład 15.000 egz.,
- ogłoszenia reklamowe w prasie lokalnej tj. Ekspres Gryfiński, Gazeta Gryfińska, Nowe 7 Dni Gryfina,
- oficjalna strona internetowa imprezy – WWW.dnigryfina.gdk.com.pl,
- oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Gryfino.

Powyższe informacje zawierały szczegółowy opis, miejsce, czas oraz nazwę organizatora imprezy. Za treść merytoryczną i skład „Informatora Gminnego”, ukazującego się jako dodatek do Ekspresu Gryfińskiego, nie odpowiada w żaden sposób GDK.
We wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnych tegorocznych „Dni Gryfina” eksponowane były wyłącznie znaki firmowe (symbole) bezpośrednich Sponsorów, Patronów i Współorganizatorów „głównej” imprezy.
Informacja o wszystkich stowarzyszeniach i klubach sportowych zaangażowanych w organizację imprez towarzyszących, przekazywana była w formie spotu dźwiękowego, emitowanego ze sceny głównej podczas trwania koncertów w dniach 1-3 maja (płyta ze spotem stanowi załącznik do niniejszego pisma).
Dyrektor GDK
Maria Zalewska

Radna Elżbieta Kasprzyk
721/XXXVIII/09
– w związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji, chciałabym ponowie zgłosić pilną potrzebę przeglądu placów zabaw, boisk, dróg na terenie miasta i gminy Gryfino oraz o dokonanie stosownych napraw w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/ /721/XXXVIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie braku odpowiedzi na interpelację zgłaszane na poprzedniej sesji wyjaśniam, że odpowiedzi zostały przekazane Pani w dniu 23 kwietnia br. Jednocześnie pragnę Panią przeprosić za wydłużony czas oczekiwania na odpowiedzi.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Janusz Skrzypiński
722/XXXVIII/09
– na zebraniach wiejskich w miejscowości Nowe Czarnowo był wielokrotnie poruszany temat chodnika albo ścieżki rowerowej, żeby można było połączyć miejscowość z przystankiem autobusowym przy Dolnej Odrze. Jest to odcinek wyjątkowo niebezpieczny, z tego przystanków korzysta duża ilość mieszkańców. Proszę, aby zmobilizować Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, by na tym odcinku ułożyć chodnik albo ścieżkę rowerową. Jest tam usytuowany czarny punkt, wiele osób tam zginęło, dlatego też mieszkańcy proszą o to, żeby zająć się tym problemem.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/179/722, 723/XXXVIII/09
Ad. 722
– W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budowy odcinka chodnika w Nowym Czarnowie informuję, że ponownie wystąpię do GDDKiA w tej sprawie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

723/XXXVIII/09 – trwają prace związane z budową drogi S-3, przez Sobiemyśl przejeżdżają samochody ciężarowe, dostarczające materiały na ta budowę. Droga jest tak zniszczona, że samochodem osobowym właściwie nie można tam przejechać. Mieszkańcy proszą, aby w jakiś sposób przymusić wykonawców drogi S-3, by przynajmniej doraźnie tą zniszczoną drogę naprawili.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/179/722, 723/XXXVIII/09
Ad. 723
– w sprawie doraźnej p oprawy drogi w Sobiemyślu informuję, że wystąpię do wykonawcy o dokonanie niezbędnych napraw celem zapewnienia przejezdności tej drogi. Jednocześnie pragnę poinformować, że rozwiązania docelowe polegające na przywróceniu tej i innych dróg uszkodzonych w związku z budową trasy ekspresowej S-3 zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz wykonawcą zostaną wykonane po zakończeniu budowy trasy S-3.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

724/XXXVIII/09 – w poprzednich kadencjach wielokrotnie podnosiłem temat bezpieczeństwa dróg pożarowych na terenie miasta i gminy. Apeluje ponownie do Burmistrza, aby doprowadzić do spotkania służb działających na terenie miasta i gminy, zarządców spółdzielni po to, aby w jakiś sposób uporządkować sytuację związaną z drogami pożarowymi na osiedlach. Wiem, że jest to problem, ale sytuacja w Kamieniu Pomorskim pokazała nam, że kiedy dochodzi do tragedii, wówczas szuka się winnych. Gdyby coś się wydarzyło na osiedlu Górny Taras nie ma możliwości, aby służby techniczne mogły dojechać np. do pożaru. Proszę o zorganizowanie takiego spotkania i podjęcie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie osiedli.

Gryfino, dnia 14.05.2009 r.

BZK.5222-10/09
W związku z interpelacją z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa dróg pożarowych na terenie miasta i gminy, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 27 maja 2009 r. o godz. 10.00 w sali 016 UMiG odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych, PUK, Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej. Temat spotkania: drogi pożarowe na ternie miasta i gminy, przepustowość dróg, dostęp do budynków mieszkalnych w przypadku akcji ratowniczo-gaśniczej itp. Na powyższe spotkanie zaproszona zostanie również Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radna Magdalena Chmura-Nycz
725/XXXVIII/09
– moja interpelacja dotyczy uczęszczania dzieci pięcio-sześcioletnich do szkół. Wiem, że odbędzie się spotkanie z dyrektorami naszych szkół. Chciałabym, żeby po spotkaniu została przygotowana i przedstawiona Radzie Miejskiej informacja, jaka jest to liczba dzieci, w jakich szkołach i czy jesteśmy na to przygotowani.

Gryfino, 8 czerwca 2009 r.

BWS.0057-5/09
W odpowiedzi na interpelację nr 725/XXXVIII/09 złożoną podczas sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 23 kwietnia 2009 r. poniżej przedstawiam liczbę dzieci pięcio - sześcioletnich przyjętych w ramach rekrutacji do szkół podstawowych na terenie gminy Gryfino na rok szkolny 2009/2010:

szkoła Liczba dzieci w wieku: 5 lat 6 lat – oddz. „0” 6 lat – kl. I Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 13 34 6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 2 15 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie 0 65 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 1 13 - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 0 16 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy 2 8 1 Szkoła Podstawowa w Radziszewie 1 1 - Szkoła Podstawowa w Gardnie 0 33 - Ogółem: 19 185 7
Dzieci przyjęte zostały do oddziałów zorganizowanych w szkołach podstawowych: pięciolatki wraz z sześciolatkami w tzw. „zerówkach” oraz sześciolatki wraz z siedmiolatkami w klasach I.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

726/XXXVIII/09 – miesiąc czerwiec jest miesiącem turystyki i rekreacji, odbywają się one między innymi w Poznaniu, jak również w Warszawie. Mam nadzieję, że gmina Gryfino, która ma piękne prospekty i materiały promocyjne, a przede wszystkim ma C.W. Laguna, będzie uczestniczyła w tych targach, będzie przedstawiała swoją ofertę. Na targach można spotkać wielu organizatorów turystyki, na pewno możemy się tam zaprezentować.

Gryfino, dnia 3 czerwca 2009 r.

SEP.0057-3/09
W odpowiedzi na interpelację informuje o najbliższych planach związanych z udziałem gminy Gryfino w targach. W dniach 6-7 czerwca 2009 Biuro Informacji i Promocji reprezentować będzie gminę Gryfino na targach „Inkontakt” w Schwedt. W ramach stworzenia spójnej oferty promocyjnej nawiązano współpracę m.in. z CW laguna oraz Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie. W związku z powyższym biorąc pod uwagę prestiż gminy i istotność udziału w imprezach tego typu, będziemy rozpatrywać możliwość uczestnictwa i reprezentowania nie tylko oferty turystycznej gminy, ale i kulturalnej, sportowej i inwestycyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

727/XXXVIII/09 – moja interpelacja dotyczy drogi do Krajnika przy Dolnej Odrze. Ja wiem, że jest to droga powiatowa, ale w płytach, którymi wyłożona jest ta droga utworzyły się wielkie dziury. Proszę, aby nakłonić Starostwo Powiatowe, aby zajęło się tą drogą.

 Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/180/727/XXXVIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej w Krajniku informuję, że wystąpię do zarządcy drogi w sprawie dokonania pilnego przeglądu tej drogi i wykonania niezbędnych prac remontowych, celem poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Stanisław Różański
728/XXXVIII/09
– swoją interpelację kieruję do Prezesa PUK Pana Rafała Muchy w sprawie skażenia gruntu na działce po Chemaku chlorkiem rtęci. Panie Prezesie, w Pniewie i okolicach można usłyszeć informację, że ten cały szum na temat zatrucia chlorkiem rtęci, które zostało stwierdzone, to nie jest prawda. Chciałbym aby Pan na dzisiejszej sesji potwierdził to, albo temu zaprzeczył. Bo jeśli tak jest, jak powiada się w Pniewie, że to całe zamieszanie z konferencją prasową, z wywieszeniem plakatów, było nieprawdziwe, to trzeba sobie zadać pytanie, czy ta cała sprawa ze skażeniem jest prawdziwa. No bo jak można wierzyć słowom, że pomylono fiolki, albo, że ktoś w laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej nie umył naczyń. To wszystko zakrawa na kpinę! Ile kłopotu mamy z tym skażeniem w terenie, to przecież my tylko wiemy. Jak jest naprawdę z tym skażeniem? Proszę Pana Prezesa dzisiaj o odpowiedź.

Gryfino, dnia 03.06.2009 r.

L.dz./NZP/3451/2009
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych informuje, że w m-cu lutym Przedsiębiorstwo nasze uzyskało informację z Zakładu Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie, poprzez tutejszą Komendę Policji, o podejrzeniu zatrucia gleby, w pobliżu ujęcia wody Tywa dużą ilością związków rtęci. W związku z powyższym podjęliśmy szereg działań mogących potwierdzić lub wykluczyć powyższą hipotezę. Mimo wykonywania badań wody pod kątem oznaczenia zawartości związków rtęci zgodnie z harmonogramem w ramach monitoringu kontrolnego i prawidłowości oznaczeń w tym zakresie w okresie poprzedzającym zdarzenie, w trybie natychmiastowym podjęliśmy decyzję o konieczności przebadania wody przekazywanej z ujęcia do sieci wodociągowej na zawartość związków rtęci w celu uzyskania wyniku na dany moment. Wyniki były znane już dnia następnego i nie potwierdziły podejrzeń. Mając jednak na uwadze fakt, iż związki takie po uwolnieniu mogą płynąć do ujęcia kilka lat, zorganizowaliśmy powtórne pobranie próbek ziemi z tych samych punktów i przebadanie ich pod kątem zawartości związków rtęci. Uzgodniliśmy z Zakładem Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie, że badania pod kątem zawartości związków rtęci w glebie powtórnie wykona ich laboratorium. Równocześnie pobrane zostały próbki wód podziemnych w rejonie punktu poboru próbki gleby oraz punktu znajdującego się bliżej ujęcia wody i zlecone zostało ich przebadanie pod kątem zawartości wszystkich związków chemicznych, uznanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia za niebezpieczne, w tym zawartość metali ciężkich. Badania te zostały zlecone akredytowanemu laboratorium Zakładu Inżynierii Środowiska EKO-PROJEKT Kukla i Wspólnicy Sp. J. z Pszczyny.
W międzyczasie poinformowano Burmistrza MiG Gryfino o uzyskanych informacjach. Wspólnie z Burmistrzem ustaliliśmy, że istnieje konieczność poinformowania mieszkańców o zaistniałych podejrzeniach i zorganizowano konferencję prasową, na którą zaproszono wszystkie miejscowe media. Z wstępnych informacji wynikało, że podejrzenia się nie potwierdziły, czego oficjalnym potwierdzeniem jest protokół z badania próbek sporządzony w dniu 25 marca 2009 r. (kopia w załączeniu).
Do momentu otrzymania pisemnych protokołów z badań prób wód podziemnych na zlecenie naszego Przedsiębiorstwa, jak również przez Wojewódzką Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Szczecinie we wszystkie dni robocze prowadzone były badania wody, pobieranej na ujęciu wody Tywa, pod kątem zawartości rtęci i jej związków. Wyniki badań wskazywały i wskazują obecnie, iż woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest przydatna do spożycia. Na dzień dzisiejszy utrzymujemy zwiększoną częstotliwość badań wody w zakresie zawartości związków rtęci w ramach badań kontrolnych, mimo spełnienia przez wodę wymagań, o których mowa powyżej.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Rafał Mucha

729/XXXVIII/09 – interpelację tą zgłaszam na prośbę sołtysów Pniewa i Żórawek. To co dzieje się przy tych warunkach atmosferycznych po wysypaniu tej szlaki na ulicach Pniewa i Żórawek doprowadzi ludzi do pylicy płuc. Pani sołtys z Żórawek powiada, że jest już na krawędzi wytrzymałości. Jak wyglądają jej firanki, a perspektywie płuca, będzie się można niebawem przekonać. Coś trzeba z tym zrobić. Państwo używają takiego terminu: „trzeba to przykryć”. Nie wiem czym, ale trzeba ten problem rozwiązać. Myślę, że w stosownym czasie we wnioskach sołtysi Pniewa i Żórawek przekażą swoje stanowisko.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/181/729/XXXVIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie pylenia dróg gruntowych w miejscowościach Pniewo i Żarówki dokonam ponownego przeglądu stanu technicznego tych dróg i rozważę techniczne możliwości poprawy stanu tych dróg.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

730/XXXVIII/09 – dlaczego nie otrzymałem odpowiedzi na zgłoszone interpelacje: 5 lutego w sprawie Ignacego Karkochy, 27 lutego w sprawie niekontrolowanego wysypiska śmieci przy drodze krajowej nr 31 na działce nr 277 obręb ewidencyjny 5 Gryfino, 27 lutego w sprawie propozycji zgłoszenia naszej gminy do lokalizacji elektrowni atomowej? Kolejna sprawa zgłoszona 12 marca dotycząca Stanisława Ponickiego wnioskującego o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w odniesieniu do działki 317 obręb ewidencyjny Czepino, 12 marca w sprawie remontu ulicy Kasztanowej w Pniewie. Panie Burmistrzu, tą ulicą nie da się już jeździć. Ja na ostatnim posiedzeniu komisji budżetowej przeżyłem stres, kiedy koledzy radni wstydzili mnie, że gdyby oni byli radnymi z tego rejonu, to na pewno ta ulica wyglądałaby inaczej. 12 marca zgłosiłem sprawę ogłoszenia przetargu na budowę kanalizacji w Pniewie. Nie otrzymałem do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi. Wreszcie proszę o informację, jak został załatwiony wniosek sołtysa wsi Pniewo z 19 marca dotyczący doprojektowania i wykonania instalacji wodociągowej na długości 350 m wzdłuż ul. Przemysłowej w Pniewie. Proszę, żeby we wszystkich tych sprawach Radzie i mi w dniu dzisiejszym udzielono stosownych informacji. Nie godzę się dalej już czekać.

731/XXXVIII/09 – zwracam się do Pani Sekretarz, do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, czas na to żebyśmy się już uporali ze Statutem. Miało odbyć się posiedzenie zespołu. My musimy wiele spraw, w tym również sprawę udzielenia odpowiedzi na interpelacje na nowo uregulować. Jest wiele spraw, które musimy rozstrzygnąć w tym Statucie. Nie można się doczekać tego projektu. Wcześniej czy później musimy to zrobić.

Radny Paweł Nikitiński
732/XXXVIII/09
– moja interpelacja dotyczy decyzji, którą podjęliśmy niedawno w zakresie przejęcia CW Laguna. Zwróciła się do mnie grupa mieszkańców, mieszkająca w pobliżu CW Laguna w związku z bardzo poważnym kłopotem, z którym spotkali się w ostatnim czasie, w czasie świątecznym, niemal kompletnego zatopienia ich działek. Nie znając infrastruktury technicznej i sposobu odprowadzenia wody z CW Laguna nie chcę przesądzać, natomiast bardzo wiele wskazuje na to, iż jest to woda, która jest zrzucana z CW Laguna. Ja tego nie przesądzam, będę prosił o wyjaśnienie sobie i mieszkańcom co jest przyczyną tego, że w czasie dwutygodniowej suszy działki były zalane w sposób kompletny i to ciepłą wodą. Do Przewodniczącego kieruję prośbę, aby ta problematyka stała się tematem następnej sesji Rady Miejskiej. Na tej płycie, którą przekażę Przewodniczącemu po zakończeniu sesji jest dokumentacja zdjęciowa i filmowa z tego, co miało miejsce w dniach świątecznych i tuż po nich. Jeśli Pan Przewodniczący wraz z Prezydium uznają, że ta problematyka dotycząca mieszkańców Gryfina, którzy mieszkają w najbliższym sąsiedztwie CW Laguna jest na tyle istotna, żeby ją poruszyć i rozwiązać problem, bo wraca on co roku i jest dla nich bardzo poważnym kłopotem, ja osobiście będę za to wdzięczny, a myślę, że mieszkańcy będą z takiego rozwiązania zadowoleni. Proszę, aby Burmistrz odpowiedział, czy według najlepszej wiedzy technicznej, jaką posiada oraz jaką posiadają jego służby, powodem zalewania tych działek jest CW Laguna, a jeśli tak, jaki sposób naprawczy przewiduje, aby to się nie powtarzało.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/ 182/732/XXXVIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zalewania nieruchomości w rejonie C.W. Laguna informuję Pana, że zalewanie posesji następuje poprzez istniejący kanał deszczowy przechodzący przez teren posesji. Problem ten zostanie rozwiązany poprzez realizację inwestycji pn. Przebudowa ulic: Mieszka I, W. Łokietka, Podgórnej i W. Witosa w Gryfinie wraz z budową kanalizacji deszczowej”.
Zakres wymienionej inwestycji obejmuje również budowę kolektora deszczowego fi 0,60m w ulicy Łużyckiej z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej komory połączeniowej przed wylotem do rzeki Odry.
W związku z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Łużyckiej, Mieszka I, W. Łokietka Podgórnej i W. Witosa, Gmina Gryfino zlikwiduje istniejącą kanalizacje deszczową w ul. Łużyckiej na odcinku pomiędzy ulicą Mieszka I i ulicą Podgórną. Wszystkie kanały deszczowe z w/w ulic wraz z wpustami zostaną przełączone/przepięte do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Łużyckiej a stary kanał zostanie zaślepiony.
Orientacyjny termin rozpoczęcia realizacji zadania nastąpi, na przełomie m-ca lipca i sierpnia, po wyłonieniu wykonawcy robót.
Przedmiotowe przedsięwzięcie powinno rozwiązać problem zalewania posesji w pobliżu C.W. Laguna, gdyż przechodzący przez te posesje kanał zostanie wyłączony z eksploatacji tak jak część kanalizacji deszczowej w ul. Łużyckiej.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

733/XXXVIII/09 – moje zapytanie dotyczy reformy siatki szkół, którą wdrażamy, chciałbym, żeby Burmistrz odpowiedział na nie w trakcie sesji, bo być może uspokoi to nastroje. Na jakim etapie, w jakiej fazie znajduje się przejmowanie budynku przy ul. 1 Maja dla Szkoły Podstawowej Nr 4, czy ta sprawa jest już sfinalizowana, czy jest zagrożona? Czy jest pomysł, żeby ten budynek ostatecznie nie trafił do SP 4. Przypominam, że ta szkoła po reformie siatki szkół i tak będzie posiadała jak na możliwości lokalowe największe przegęszczenie. Będę wdzięczny, gdyby Burmistrz zechciał dziś na sesji na to pytanie.

Gryfino, dnia 26-05-2009

BWS.0057-4/09
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej
w Gryfinie w dniu 23 kwietnia 2009 roku interpelację Nr 733/XXXVIII/09 uprzejmie informuję, iż budynek przy ul. 1 Maja w dalszym ciągu będzie służył Szkole Podstawowej Nr 4 jako sala gimnastyczna będzie on użytkowany w taki sam sposób jak dotychczas. W związku z pojawieniem się znaczących braków lokalowych dotyczących przedszkoli, a co idzie za tym brakiem miejsc w przedszkolach dla dzieci, planowane jest wykorzystanie budynku przy
ul. Sprzymierzonych na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, przy których funkcjonować będzie także oddział dla sześciolatków ze Szkoły Podstawowej Nr 4.
W związku z powyższym budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 przy
ul. Kościuszki będzie mieścił oddziały od I do VI, natomiast oddział przedszkolny prowadzony przez Szkołę pozostanie w budynku przy ul. Sprzymierzonych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radny Artur Nycz
734/XXXVIII/09
– chciałbym wrócić do interpelacji, którą składałem w sprawie progu zwalniającego na ul. Czechosłowackiej. Dostałem wówczas odpowiedź, że postawienie tam progu jest niemożliwe, ponieważ próg niszczy nawierzchnię drogową. W innych gminach widać, że jednak te progi zwalniające powstają. Jest tam odcinek prostej, na której samochody osiągają duże prędkości, nie ma chodników, jest to miejsce spacerów mieszkańców osiedla Południe. Jeśli montaż progu zwalniającego nie jest tam możliwy, znajdźmy rozwiązanie, zanim dojdzie tam do wypadku. Moim zdaniem tej nawierzchni już niewiele zaszkodzi, a na pewno nie próg zwalniający.

Gryfino, dnia 2 czerwca 2009 r.

BMP/175/708, 734/XXXVIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zamontowania progu spowalniającego na ul. Czechosłowackiej, rozumiejąc Pana intencje zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmuszony jestem podtrzymać swoje stanowisko w sprawie montażu progu spowalniającego. Jednocześnie informuję, że rozpatrzę inne możliwości techniczne, które powinny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa przechodniów na tym terenie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

735/XXXVIII/09 – proszę o ustawienie stolika dla przedstawicieli mediów. Myślę, że nie jest to problem.

Radna Janina Nikitińska
736/XXXVIII/09
– chciałam odnieść się do odpowiedzi na interpelację z ostatniej sesji dotyczącej odprowadzenia wód deszczowych na ul. Szczecińskiej. Informowałam, ze przechodnie są ochlapywani wodą, a budynku nr 13 są pochlapane wodą całe okna. Dziś otrzymuję odpowiedź, a minęło półtora miesiąca, że w sprawie właściwego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Szczecińskiej gmina zwróci się do zarządcy. Po półtora miesiąca ja dowiaduję się, że gmina się zwróci. Ja chciałabym otrzymać odpowiedź, że gmina zwróciła się do zarządcy o odwodnienie tego terenu, czy zrobienie studzienki.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/183/736, 738/XXXVIII/09
Ad. 736
– W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie informuję, że GDDKiA dokonała cząstkowego remontu nawierzchni ul. Szczecińskiej co powinno ułatwić spływanie wód opadowych do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej. Rozwiązaniem docelowym byłoby wykonanie nowej nakładki na ul. Szczecińskiej jednak z informacji uzyskanych od zarządcy drogi wynika, że w najbliższym czasie nie jest planowany taki remont.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

737/XXXVIII/09 – nie otrzymałam odpowiedzi na interpelacje w sprawie wymiany chodnika przy ul. Szczecińskiej od sklepu nasiennego do wiaduktu.

738/XXXVIII/09 – dołączę się do interpelacji radnego Różańskiego, który mówił o wysypanej szlaką drodze. Podobna sytuacja jest przy ul. Flisaczej tuż przy torach kolejowych, mieszkańcy skarżą się, okna są zakurzone, pyli. Proszę również tą ulicę wziąć pod uwagę.

Gryfino, dnia 2.06.2009 r.

BMP/183/736, 738/XXXVIII/09
Ad. 738
– w sprawie pylenia drogi dojazdowej do posesji przy ul. Flisaczej i torach kolejowych pragnę wyjaśnić, że aby docelowo rozwiązać ten problem należy przystąpić do poszerzenia pasa drogowego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a następnie opracować dokumentacje techniczną na budowę drogi oraz zabezpieczyć środki finansowe . Do tego czasu możliwym jest wykonywanie doraźnych napraw drogi w miarę posiadanych materiałów i środków finansowych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
739/XXXVIII/09
– jeden z baraków w Nowym Czarnowie jest w tej chwili remontowany. Na jaki cel będzie przeznaczony, kto go remontuje i czy uzyskał zgodę gminy na wykorzystywanie pokrycia dachowego innego budynku na cele budynku remontowanego?

740/XXXVIII/09 – pracownicy CW Laguna skarżą się, że nie otrzymali dodatkowego wynagrodzenia za pracę w święta. Czy wynika to z braku środków czy będzie to uregulowane?

Gryfino, dnia 2 czerwca 2009 r.

CW/JG/179/2009
W związku z Pani zapytaniem odpowiadam jak niżej:
Na dzień CCCVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie tj. dzień 23 kwietnia 2009 r. pracownicy CW laguna otrzymali wszystkie świadczenia z tytułu umów o pracę jeszcze jako pracownicy Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieści i Gminie Gryfino, zgodnie z Regulaminem Wynagrodzenia obowiązującym w poprzednim miejscu zatrudnienia. Zakład Budżetowy CW Laguna został powołany i rozpoczął swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2009 r. i z tym dniem pracownicy CW Laguna stali się pracownikami samorządowymi pracującymi w jednostce podległej Gminie Gryfino, którzy podlegają przepisom i regulacjom wynikającym z: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dodatkowe wynagrodzenie o jakie pracownicy skierowali zapytanie do Pani Radnej dotyczą pracy w niedziele i święta w nowym zakładzie. Przepisy wynikające z regulacji kodeksu pracy dają możliwość wykorzystania przez pracownika dni wolnych za pracę w niedzielę i święta, a w przypadku takiej możliwości wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego. W związku z nowelizacją z dniem 1 kwietnia 2009 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od dniach 1maja 2009 r. w CW Laguna obowiązuje zatwierdzony Regulamin Wynagradzania, uwzględniający możliwość wypłaty świadczenia pieniężnego za pracę w niedziele i święta, co zostało między innymi zrealizowane w wypłatach za miesiąc maj 2009 r. Pragnę jednak podkreślić, że zakład budżetowy będzie mógł realizować wypłaty za pracę w niedziele i święta biorąc cały czas pod uwagę wysokość środków zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników w budżecie za 2009 r.
W przypadku pytań lub wątpliwości w w/w temacie jesteśmy gotowi do udzielenia dalszych niezbędnych wyjaśnień.
Dyrektor
Juliusz Grabowski

741/XXXVIII/09 – czy byłaby możliwość aby starsi mieszkańcy wsi mogli uiszczać opłaty za wodę u sołtysów?

Gryfino, dnia 03.06.2009 r.

L.dz./NZP/3451/2009
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację informujemy, że z uwagi na problemy techniczne związane z realizacją proponowanego rozwiązania nie planujemy poboru opłat za wodę przez sołtysów.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Rafał Mucha

742/XXXVIII/09 – proszę o zwrócenie się do zarządcy drogi o umieszczenie luster w dwóch miejscach, gdzie kierowcy skarżę się, że wyjazd jest utrudniony z powodu złej widoczności. Pierwsze miejsce to skrzyżowanie przy cmentarzu, gdzie wyjeżdża się z ul. Krasińskiego w ul. Wojska Polskiego, samochody jadące pod górę są bardzo słabo widoczne. Lustro umieszczone naprzeciwko ułatwiłoby znacznie wyjazd z ul. Krasińskiego. Drugim miejscem jest wyjazd z ul. Iwaszkiewicza na ul. Krasińskiego od kościoła pod górę. Na parkingu przy skrzyżowaniu najczęściej parkują wysokie samochody, one znacznie utrudniają widoczność.

BMP/184/742/XXXVIII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie montażu luster wyjaśniam, że na skrzyżowaniu ul. Krasińskiego i Wojska Polskiego istnieje zamontowane lustro poprawiające widoczność dla kierowców poruszających się od ul. Krasińskiego. Natomiast w odniesieniu do pomysłu montażu lustra w rejonie skrzyżowania ul. Iwaszkiewicza z ul. Krasińskiego wyjaśniam, że istniejąca organizacja ruchu na tych ulicach (ograniczenie prędkości do 40 km/h) oraz brak przeszkód utrudniających widoczność (drzew czy budynków) nie wymuszają wprowadzenia takiego rozwiązania.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

743/XXXVIII/09 – uczestniczyłam w spotkaniu na temat strategii rozwiązywania problemów społecznych i chciałabym, aby równocześnie z opracowaniem tej strategii opracować strategię rehabilitacji, uaktywnia zawodowego i pomocy osobom niepełnosprawnym. Nie chodzi mi o osoby niepełnosprawne w wieku emerytalnym, którym ostatnio w dużej ilości orzeka się niepełnosprawność, ale o osoby niepełnosprawne, które mogłyby dorabiać na swoje utrzymanie.

BWS.0057-8/09
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią interpelację uprzejmie informuję, że strategia rozwiązywania problemów społecznych będzie ujmowała problem osób niepełnosprawnych jako jeden z wiodących problemów, jednakże ograniczeniem będą wąskie w tym zakresie kompetencje Gminy.
Mimo niewielkich możliwości kompetencyjnych Gmina Gryfino podejmuje i zamierza podejmować wiele działań mających na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ww. strategii.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

744/XXXVIII/09 – istnieje w Gryfinie jedno przedszkole integracyjne. W innych przedszkolach również są dzieci, które stwarzają problemy w funkcjonowaniu grup z powodu nadpobudliwości czy znacznej agresji, którą wykazują i są z tego powodu leczone. Proszę o przeznaczenie w przyszłym budżecie środków na zatrudnienie jednej, być może dwóch osób na kilka przedszkoli, aby w przypadku kiedy takie dzieci znajdą się w grupach w przedszkolach nie integracyjnych, byłaby możliwość funkcjonowania takiej grupy przy udziale drugiego pedagoga.

Gryfino, 8 czerwca 2009 r.

BWS.0057-6/09
W odpowiedzi na interpelację nr 744/XXXVIII/09 złożoną podczas sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 23 kwietnia 2009 r. uprzejmie informuję, że rozwiązanie, które może będzie wyjściem naprzeciw problemowi, który Pani poruszyła, będzie stworzenie dodatkowych grup poza przedszkolem – tzw. dzienne centrum pobytu dzieci. Placówka będzie realizować zajęcia przedszkolne jak i będzie pełnić funkcje terapeutyczną. Jednocześnie informuję, że nadpobudliwość, czy zachowania agresywne u dzieci nie stanowi o przyjęciu dziecka do grupy integracyjnej. Niezbędne w tym przypadku są stosowne orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Aktualnie Urząd Miasta i Gminy Gryfino jest na etapie poszukiwania rozwiązań prawnych w realizacji o przedsięwzięcia, gdyż organizacje pozarządowe otrzymują dotacje dopiero pod koniec I kwartału w danym roku kalendarzowym.
Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk