Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 12 marca 2009 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
676/XXXVII/09
– interpelowałem o postawienie znaku „stop” na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Sienkiewicza. Ten znak był tam potrzebny. Ale brakuje przejścia dla pieszych przez ulicę Sienkiewicza, to zagraża bezpieczeństwu. Aby bezpiecznie przejść przez to skrzyżowanie, należy przejść albo przez ul. 9 Maja albo przez ul. Krasińskiego. Spowodowałoby to także zmniejszenie prędkości przez kierowców przejeżdżających przez ul. Sienkiewicza.

Gryfino, dnia 17.04.2009 r.

BMP/ 676 / 171/XXXVII/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie oznakowania skrzyżowania ulic S. Żeromskiego i H. Sienkiewicza w Gryfinie oraz oznakowania przejścia dla pieszych przez ulicę H. Sienkiewicza informuję, że dodatkowe oznakowanie poziome zostało wykonane zgodnie z corocznym harmonogramem prac. w m-cu kwietniu. Znaki pionowe w obrębie tych przejść zostaną zamontowane do końca maja tego roku. Ponadto informuję, że skrzyżowanie w tym miejscu jest oznakowane w sposób właściwy, zgodny z przepisami w tym zakresie i nie wymaga ustawienia dodatkowego oznakowania znakiem „Stop”.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Tomasz Namieciński
677/XXXVII/09
– w budżecie 2007 r. mieliśmy 200.000 zł na drogi na terenach wiejskich, mówię o drogach w Gardnie, w budżecie 2008 r. była to kwota 120.000 zł, w budżecie tegorocznym nie ma żadnej kwoty. Po okresie zimowym drogi gminne w Gardnie są w bardzo złym stanie. Jedna z dróg na osiedlu, pokryta płytami betonowymi zagraża korzystającym, gdyż z tych płyt wystają metalowe pręty. Podobnie jest z innymi drogami. Chciałbym prosić o przeprowadzenie przeglądu tych dróg, w którym chciałbym wziąć udział i o podjęcie działań mających na celu doraźną ich naprawę.

Gryfino, dnia 17.04.2009 r.

BMP/ 677 /172/XXXVII/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie złego stanu technicznego dróg gminnych w Gardnie po okresie zimowym informuję, że w oparciu o dotychczasowe zasady przeprowadzania remontu i naprawy dróg gminnych w okresie miesiąca kwiecień – maj tego roku zostaną dokonane przeglądy dróg przez pracowników gminy i branżowego inspektora nadzoru robót drogowych. Do udziału w przeglądzie dróg zostaną również zaproszeni radni Rady Miejskiej i sołtysi miejscowości na terenie których będą dokonywane przeglądy.
Remonty i naprawy nawierzchni będą dokonywane sukcesywnie w trakcie całego roku do wykorzystania środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2009.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Janina Nikitińska
678/XXXVII/09
– proszę Burmistrza o interwencję w Dyrekcji Dróg Krajowych w sprawie wykonania studzienki na ul. Szczecińskiej odprowadzającej wodę po deszczu lub o znalezienie innego rozwiązania. Przy ul. Szczecińskiej 13 podczas opadów powstaje potężna kałuża, przejeżdżające samochody ochlapują przechodniów. Należy tam wybudować studzienkę.

679/XXXVII/09 – interpelowałam już kilkakrotnie w sprawie bezpiecznego przejścia z ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Flisaczej. W ubiegłym tygodniu byłam świadkiem sytuacji, kiedy osoba niepełnosprawna, poruszająca się o kulach, chciała przejść z ul. Flisaczej w kierunku ul. Pomorskiej. Stała przy wiadukcie i czekała, aż któryś kierowca pozwoli jej przejść. Taka sytuacja jest zawsze, kiedy ta osoba musi przejść do sklepu czy do lekarza. Tam brakuje przejścia dla pieszych. Czy musi zdarzyć się jakiś wypadek, żeby znaleźć rozwiązanie tej sprawy? Przecież jesteśmy jedną z najbezpieczniejszą gmin, jak to się ma do bezpieczeństwa mieszkańców? Proszę Burmistrza o wymuszenie na Dyrekcji Dróg Krajowych rozwiązania tego problemu.

680/XXXVII/09 – przy ul. Szczecińskiej od sklepu nasiennego do świateł przed wiaduktem nie ma chodnika. Interpelowałam już w tej sprawie. Pozostały tam tylko dziury po zniszczonych płytach. Przy przystanku autobusowym jest taki dół, że jedna z osób upadła i złamała tam rękę. Proszę o położenie nowego chodnika na odcinku ok. 100 m.

Gryfino, dnia 17.04.2009 r.

BMP/ 678,679,680,681/174/XXXVII/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej:
Ad.678,679,680/XXXVII/09 –W sprawie właściwego odprowadzenia wód deszczowych na ul. Szczecińskiej, Gmina zwróci się do zarządcy drogi ,celem podjęcia działań remontowo-naprawczych mających na celu właściwe odwodnienie nawierzchni tej ulicy.
Sprawa poprawy bezpieczeństwa osób pieszych w rejonie ulic Szczecińska –Flisacza była wielokrotnie zgłaszana zarządcy drogi. Efektem wniosków do zarządcy drogi jest opracowany projekt przebudowy drogi w tym rejonie. Jednak do dnia dzisiejszego przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie nie wskazali nawet orientacyjnego terminu przystąpienia do przebudowy drogi w rejonie ulicy Szczecińskiej i Flisaczej. Ponownie podejmę działania ,celem doprowadzenia do przebudowy tych ulic i poprawy bezpieczeństwa drogowego w tym rejonie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

681/XXXVII/09 - moja interpelacja dotyczy budynku przy ul. Pomorskiej 38. Myślę, że takich budynków jest więcej, ale ja skupię się tylko na tym. Kilka lat temu w budynku wykonano nowy dach, ocieplono okna, ocieplono i zrobiono elewację. Z zewnątrz wydawać by się mogło, że jest wszystko w porządku. Wystarczy wejść do klatki schodowej, żeby stwierdzić, że nie była ona remontowana od 30 lat. Schody są zniszczone, w drzwiach są duże szpary. Proszę o remont tej klatki schodowej i o wymianę drzwi. Przed tym budynkiem jest duży dół, gdzie zbiera się woda, należałoby go zasypać.

Gryfino, dnia 17.04.2009 r.

BMP/ 678,679,680,681/174/XXXVII/09
Ad.681/XXXVII/09
–W sprawie remontu budynku przy ul. Pomorskiej 38 w Gryfinie informuję, że Gmina corocznie w ramach dostępnych środków finansowych wykonuje remonty budynków komunalnych. Tak jak była Pani uprzejma zaznaczyć, wykonano remont dachu i ocieplono budynek, czyli wykonano prace remontowe zabezpieczające budynek przed dalsza dewastacją techniczną i ograniczono emisje szkodliwych substancji do atmosfery w wyniku zmniejszenia strat ciepła ,poprzez docieplenie budynku. W kolejnych latach tak zabezpieczone budynki będą poddawane dalszym remontom, w miarę posiadanych środków finansowych w planie budżetu na dany rok. W roku bieżącym tak jak w latach poprzednich wykonywane będą remonty budynków celem ich zabezpieczenia przed dewastacją techniczną oraz usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców budynków w tym remonty dachu, remonty instalacji elektrycznej, gazowej, remonty pieców kaflowych, poprawa drożności i skuteczności pionów wentylacyjnych, wykonanie izolacji fundamentów i innych elementów budynku a także wymiana zużytej stolarki okiennej.
Remonty budynków komunalnych są jednymi z ważniejszych zadań remontowych realizowanych przez Gminę, celem zabezpieczenia ich przed dalszą dewastacją techniczną i poprawą warunków zamieszkiwania.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Wanda Kmieciak
682/XXXVII/09
– ponawiam interpelację w sprawie udrożnienia rowów melioracyjnych w Czepinie. Dwa lata temu i w ubiegłym roku otrzymałam pisemne zobowiązanie od Zarządu Melioracji Oddział w Gryfinie, że to zadanie zostanie wykonane, że są na to środki. Mamy rok 2009 i zadanie to nie zostało wykonane. Rolnicy dopominają się o wykonanie udrożnienia rowów.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rejonowy Oddział w Gryfinie
ul. Grunwaldzka 1, 74-100 Gryfino

Gryfino, dnia 25.03.2009 r.

BMK.0057-10/09
Nawiązując do interpelacji nr 682/XXXVII/09 Radnej Pani Wandy Kmieciak zgłoszonej na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 12 marca 2009r. w sprawie ponowienia prośby udrożnienia rowów melioracyjnych w miejscowości Czepino, proszę
o niezwłoczne zajęcie się wyżej wymienioną sprawą i pisemne powiadomienie zainteresowanej Radnej oraz tutejszy Urząd Miasta i Gminy o podjętych czynnościach.
W urządzeniach melioracyjnych na skutek gęsto porastającej roślinności nastąpiło spiętrzenie wód, przez co rolnicy ponoszą straty w uprawach. Nadmieniam, iż Urząd wielokrotnie wnioskował o zajęcie się sprawą i jak do tej chwili nie została ona załatwiona, dlatego też sprawę proszę potraktować, jako pilną.
W załączeniu przesyłam kopię interpelacji Radnej.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

683/XXXVII/09 – czy odbyły się rozmowy zainteresowanych stron, a dotyczy to Komendy Wojewódzkiej Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg, Wojewódzkiego Zarządu Dróg oraz Komendy Policji w Gryfinie i Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w sprawie ustawienia masztów fotoradarowych w Czepinie i na trasie Gryfino-Radziszewo. Jakie są ich efekty tych rozmów?

Gryfino, 8 kwietnia 2009 r.

BSM-683/XXVII/09
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuję, że na chwilę obecną Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych ogłosiła przetarg na zamontowanie masztów fotoradarowych, których jest właścicielem. Z ustaleń Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie, maszty będą zamontowane w miejscowości Radziszewo, Pniewo i ewentualnie Nowe Czarnowo lub ul. Łużycka.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

684/XXXVII/09 – czy działka nr 356/1, która ma ok. 42 arów będzie mogła być w dyspozycji sołectwa do urządzenia placu rekreacyjno-sportowego? Była jeszcze jedna propozycja działki 359, ale mieszkańcy protestują, że nie nadaje się ona do tego celu. Chciałabym wyjaśnić tą sprawę, żeby wieś miała jedno miejsce, gdzie będzie mogła się spotykać.

Gryfino, dnia 20.04.2009 r.

BWG.0057/01/09
W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że wobec lokalizacji placu rekreacyjnego na działce 359/1, będącej aktualnie przedmiotem dzierżawy, wpłynął do tutejszego urzędu protest okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym, jedynym gruntem gminnym leżącym w pobliżu jest działka 356/1, usytuowana pomiędzy torami kolejowymi a istniejącą zabudową mieszkaniową, która aktualnie jest objęta procedurą podziału na cztery samodzielne działki, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z ustalonymi warunkami zabudowy. Po zakończeniu procedury podziałowej (na koniec II kwartału tego roku), będzie można ostatecznie rozstrzygnąć, czy realizacja placu na części ww. terenu będzie możliwa.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radna Elżbieta Kasprzyk
685/XXXVII/09
– widzę pilną potrzebę, żeby skierować odpowiednie służby w teren i dokonać przeglądu dróg gminnych, dotyczy to również dróg powiatowych. Proszę o przekazanie tej interpelacji do Powiatu. Proszę, żeby dokonać koniecznych napraw tych dróg po okresie zimowym, ponieważ mam bardzo dużo informacji od sołtysów, że w tych drogach są dziury, wyrwy, że drogi te są po prostu niebezpieczne. Szczególnie zwracam uwagę na drogę Bartkowo-Szczawno, która w ubiegłym roku była naprawiana. Śladu po naprawie nie ma, ta droga jest w jeszcze gorszym stanie, szczególnie dotyczy to odcinka drogi przy byłej stacji kolejowej, jest tam bardzo niebezpiecznie. Drugą drogą corocznie naprawianą jest droga Bartkowo-Mielenko. Tam należałoby wykonać nakładkę.

Gryfino, dnia 5.05.2009 r.

ZD.AD.5547/24/09
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na sesji Rady Miejskiej Wydział zarządzania Drogami, pełniący z upoważnienia Zarządu Powiatu funkcję zarządcy dróg powiatowych wyjaśnia, że wskazane odcinki, w obliczu całej sieci administrowanych dróg, mają znaczenie lokalne, a ruch który się po nich odbywa, ma niewielkie natężenie. Po tych drogach poruszają się także pojazdy i maszyny z lokalnych gospodarstw rolnych, których gabaryty i ciężar doprowadzają do stanu przyspieszonej degradacji. Wysokość dysponowanych środków finansowych na utrzymanie dróg powiatowych nie pozwala obecnie dokonywać kompleksowych remontów dróg o znaczeniu lokalnym. Działania w tej materii sprowadzają się do wykonywania cząstkowych remontów dróg. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, co roku drogi o nawierzchni bitumicznej poddawane są remontom cząstkowym grysami i emulsją asfaltową. W tegorocznych planach odcinek Bartkowo-Mielenko jest również ujęty.
Na odcinku drogi Bartkowo-Szczawno, która posiada nawierzchnię gruntową, dokonany zostanie przegląd, a jeśli zlokalizowane zostaną miejsca szczególnie niebezpieczne, podejmiemy wówczas czynności naprawcze.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
Arkadiusz Durma

686/XXXVII/09 – widzę pilną potrzebę dokonania przeglądu wiat przystankowych i dokonania odpowiednich napraw i remontów. Mieszkańcy Wirówka proszą o wykonanie utwardzenia przy wiacie przystankowej w Wirówku, jest tam teren obniżony i bardzo ciężko jest wejść do autobusu.

687/XXXVII/09 – w Wełtyniu w okolicach cegielni został wykonany przystanek autobusowy, ale nie ma tam wiaty. Z tego przystanku korzystają dzieci. Nie ma tam gdzie schować się przed deszczem i złymi warunkami pogodowymi.

Gryfino, dnia 17.04.2009 r.

BMP/ 685,686,687/ 174/XXXVII/09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej:
Jak co roku, również w roku bieżącym pracownicy gminy wraz z inspektorem nadzoru drogowego dokonają przeglądu dróg gminnych, celem ich typowania do ewentualnych remontów i napraw cząstkowych oraz ustalenia zakresu rzeczowo-finansowego koniecznych do wykonania prac. Planuje się dokonywanie takich przeglądów w okresie kwietnia –maja bieżącego roku. Wykonywanie napraw cząstkowych i remontów dróg będzie się odbywało sukcesywnie w ciągu roku z wyjątkiem pilnych napraw awaryjnych, które będą wykonywane natychmiast po ich stwierdzeniu, celem usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.
Również w okresie kwietnia –maja 2009 będą dokonane przeglądy wiat przystankowych, celem ustalenia zakresu rzeczowego i kosztów napraw i remontów.
Inwestorem budowy przystanku autobusowego w okolicach cegielni w Wełtyniu był zarządca drogi – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Gmina rozważy możliwość zakupu i montażu wiaty przystankowej na tym przystanku w roku bieżącym, w ramach dostępnych środków budżetowych.

Radny Paweł Nikitiński
688/XXXVII/09
– moja interpelacja dotyczy kamienicy przy ul. Kościelnej, lokalu pod nr 18, w którym ostatnio miał miejsce pożar. Lokal ten jest remontowany. Składam interpelację w imieniu mieszkańców w związku ze stanem klatki schodowej. Jest tam wiele mankamentów wymagających naprawy, łącznie z instalacją elektryczną i wizerunkiem, który znacznie odbiega od wizerunku zewnętrznego tej kamienicy. Piękna kamienica na zewnątrz i dramatyczna wręcz sytuacja wewnątrz. Dziś taką interpelację składała już radna Nikitińska w związku z kamienicą przy ul. Pomorskiej. Takich sytuacji mamy w mieście więcej. Piękne fasady i niestety w środku mnóstwo mankamentów, które trzeba usuwać, zwłaszcza jeśli są związane z bezpośrednim zagrożeniem, a niezabezpieczone kable elektryczne mogą być takim zagrożeniem, a takie kable widziałem na tej klatce schodowej.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/ 166/658/XXXVI/ 688,689,/XXXVII/09
Ad.688/XXXVII/09
– W sprawie stanu technicznego budynku przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie informuję, że tak jak w przypadku innych budynków komunalnych, gmina realizuje remonty i modernizacje tych obiektów w ramach posiadanych środków finansowych, które niestety nie wystarczają na wszystkie, kompleksowe remonty kapitalne zasobów mieszkaniowych gminy. Remontu tego budynku dokonano w zakresie zabezpieczającym budynek przed dalszą dewastacją techniczną, a pozostałe prace remontowe będą wykonywane etapowo, sukcesywnie w miarę posiadania środków finansowych. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że remonty instalacji elektrycznych, gazowych są wykonywane natychmiast po stwierdzeniu takiej konieczności przez osoby uprawnione lub właściwe służby np. zakład energetyczny, zakład gazowniczy, celem wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców budynku.
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż gmina corocznie ponosi znaczne koszty związane z usuwaniem skutków dewastacji części ogólnych budynków mieszkalnych w tym właśnie szafek energetycznych, uszkodzonych instalacji elektrycznych na klatkach schodowych i korytarzach budynków, w piwnicach. Zarządca budynków dokonuje przeglądów technicznych budynków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wyniki tych przeglądów w formie zleceń są zgłaszane do gminy, celem wykonania niezbędnych prac remontowych usuwających zagrożenia dla mieszkańców budynków. Inne niezbędne prace remontowe budynków są dokonywane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych, proporcjonalnie do stanu zużycia budynku i dokumentów potwierdzających konieczność i zakres przeprowadzenia remontu budynku lub jego części.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

689/XXXVII/09 – w związku z pracami, które podjął Burmistrz w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych w mieście, chciałbym zapytać o zainteresowanie Burmistrza Osiedlem Południe, bo w tej chwili miejsc parkingowych jest tam zdecydowanie za mało, kierowcy są zmuszani do parkowania w miejscach niedozwolonych. Zachęcam, żeby wzorem porozumień ze spółdzielniami mieszkaniowymi funkcjonującymi na Górnym Tarasie, podjąć takie rozmowy także ze Spółdzielnią Mieszkaniową Dolna Odra na Osiedlu Południe.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/ 166/658/XXXVI/ 688,689,/XXXVII/09
Ad.689/XXXVII/09
– W sprawie dodatkowych miejsc parkingowych na Osiedlu Południe informuję, że właściciel terenów na tym osiedlu nie wystąpił do gminy z wnioskiem o podjecie współpracy, celem zwiększenia liczby miejsc parkingowych na tym terenie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Ireneusz Sochaj
690/XXXVII/09
– na terenach sprzedanych przez Fundację portugalskiemu inwestorowi od roku leżą nie uprzątnięte gałęzie i część drzew. Dzieje się to w bezpośredniej bliskości z terenami gminnymi. Proszę, żeby może wspólnymi siłami doprowadzić ten teren do należytego stanu.

Gryfino, dnia 8 kwietnia 2009 r.

BSM-690/XXXVII/09
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuje, że na terenach sprzedanych przez Fundację firmie ASTEH Sp. z o.o. mieszczącą się w szczecinie ul. Waryńskiego 4a/1 trwają prace budowlane prowadzone przez PUK w Gryfinie. Po ukończeniu prac właściciel zamierza zagospodarować teren działki niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „utwardzenie gruntu, podwyższenie terenu oraz budowę obiektów Laguna Park Gryfino na działce 4/10, 3/10 w obrębie Gryfino 5 ul. Wodnika.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

691/XXXVII/09 – proszę o posprzątanie plaży w Gryfinie, gdzie panuje bałagan. Proszę o usunięcie wieży dla ratowników, która obecnie stanowi zagrożenie.

Gryfino, dnia 6 kwietnia 2009 r.

L.dz./NZP/2137/2009
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w odpowiedzi na interpelację nr 691/XXXVII/09 zgłoszoną przez radnego Pana Ireneusza Sochaja na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 12 marca br. informuję, że zgodnie z umową zawartą z Gminą Gryfino jesteśmy zobowiązani do sprzątania plaży z następującą częstotliwością miesięczną:
- od grudnia do lutego – 1x w miesiącu,
- od marca do kwietnia – 2 x w m-cu
- od maja do sierpnia – 4x w m-cu,
- od września do listopada – 2x w m-cu.
Sprzątanie plaży odbywa się zgodnie z harmonogramem.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Rafał Mucha

692/XXXVII/09 – w sprawozdaniu Burmistrza przeczytałem informację o zgłoszeniu kandydatury Ks. Kanonika Bronisława Kozłowskiego do nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej. Chciałbym zapytać co to jest za nagroda?

Gryfino, dnia 19.03.2009 r.

SEP.0057-02/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2009 r., uprzejmie informuję o szczegółach dotyczących nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Wyróżnienie Instytutu Pamięci Narodowej przyznawane jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.
Kapituła Nagrody:
Kapituła przyznaje Nagrodę corocznie. Kapitule przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr hab. Janusz Kurtyka. Wiceprzewodniczącymi są osoby pełniące funkcje: przewodniczącego Kolegium IPN (prof. Andrzej Chojnowski) oraz dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN – dr Zbigniew Nawrocki. Członkowie: Marek Lasota – dyrektor Oddziału IPN w Krakowie; prokurator Dariusz Gabrel – dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN; prof. Albin Głowacki – badacz polskich dziejów na Wschodzie po 17 września 1939 roku; Andrzej Kostrzewski – żołnierz AK, działacz WiN, wiceprezes Instytutu Katyńskiego; dr Tadeusz Krawczak – historyk w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym; Jerzy Woźniak – żołnierz ZWZ-AK, kurier WiN, skazany na karę śmierci w 1948 roku, więziony do 1956 roku, w latach 1998–2001 podsekretarz w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od roku 2002 w skład kapituły wchodzą także kolejni laureaci nagrody.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszenia wraz z życiorysem ( w którym szczególną uwagę należy zwrócić na działalność na rzecz niepodległej Ojczyzny, jak i na prace polegające na zbieraniu, gromadzeniu, opracowywaniu archiwaliów oraz upowszechnieniu historii Polski), a także zdjęciem kandydata, należało przesłać do dnia 10 marca 2009 roku na adres Instytutu. Szczegóły dotyczące laureatów nagrody poszczególnych lat można odnaleźć na stronie: www.ipn.gov.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Stanisław Różański
693/XXXVII/09
– kiedy debatowaliśmy nad projektem uchwały budżetowej proponowałem, aby z niektórych działów zdjąć po milionie złotych i zasilić dział dotyczący transportu, ponieważ łatwo jest przewidzieć, że większość interpelacji będzie dotyczyła działu transportu związanego z drogami. Państwo uchwaliliście ten budżet. Ja mam ten komfort psychiczny, że przed takim zatwierdzeniem projektu wstrzymałem się i właśnie z tego powodu.

694/XXXVII/09 - moje interpelacje kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina w sprawie Pana Stanisława Ponickiego o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w części dotyczącej działki n 317/4 w obrębie Czepino. Przypomnę, że chodzi o zmianę funkcji terenów na tej działce z funkcji rolniczej na mieszkaniową. Jest to moja siódma interpelacja w tej sprawie i oświadczam, że będę dotąd składał tą interpelację, aż wniosek Pana Stanisława Ponickiego zostanie uwzględniony w imię nowego ładu przestrzennego, z którego będą mieli użytek ludzie i w imię racji, które podnosi Pan Stanisław Ponicki w każdym swoim wniosku w tej sprawie. Żeby uczynić zadość formule statutowej interpelacji, kieruję następujące pytania: czy zapowiedziana w piśmie z 17 listopada 2008 r. analiza złożonych wniosków dotyczących studium, w tym również wniosku Pana Stanisława Ponickiego, została dokonana? Jeżeli nie dokonano tej analizy, to dlaczego? Jeśli dokonano tej analizy, to czy została uznana zasadność dokonania zmiany studium w części dotyczącej działki nr 317? Kiedy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium zostanie przedłożony Radzie do uchwalenia?

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/165/649, 650, 651, 653/XXXVI/694,695,696/XXXVII /09
Ad.694/XXXVII/09
–Jak już uprzednio informowałem, Gmina Gryfino zleciła opracowanie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino. Zakres opracowania obejmuje analizę ustaleń obowiązującego dokumentu studium z uwzględnieniem:
- nowych wniosków złożonych po uchwaleniu obecnie obowiązującego dokumentu,
-nieuwzględnionych uwag złożonych w trakcie opracowania obowiązującego dokumentu,
-obowiązujących przepisów prawa,
- ustaleń wynikających z koncepcji skanalizowania gminy Gryfino,
-zamierzeń inwestycyjnych Gminy Gryfino.
Termin opracowania analizy-30 września 2009 roku.
Po opracowaniu tej analizy Gryfino Gmina Gryfino podejmie decyzje o ewentualnym przystąpieniu do zmiany studium w zakresie wynikającym z opracowanej analizy.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

b – mija interpelacja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Pniewie i w Żórawkach. Panie Przewodniczący, w tej sprawie 8 grudnia 2008 r. na zebraniu wiejskim w Pniewie obiecaliśmy mieszkańcom, iż przyspieszone zostaną prace związane z realizacją tej inwestycji. Czy ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy tej kanalizy? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to czy wyłoniony został wykonawca? Kiedy ruszą pierwsze prace związane z budową sieci kanalizacyjnej?

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/165/649, 650, 651, 653/XXXVI/694,695,696/XXXVII /09
Ad.695/XXXVII/09
– W sprawie terminu rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo, Żórawki informuję, że Gmina podejmuje działania związane z przystąpieniem do realizacji tego zadania po uprzednim uzyskania dodatkowych środków finansowych innych niż budżet gminy. W przypadku nie uzyskania dofinansowania ze środków pozabudżetowych, gmina przystąpi do realizacji tego zadania na przełomie III i IV kwartału tego roku, planując roboty do wykonania na lata 2009 i 2010 z uwzględnieniem tych założeń w planie budżetu na rok 2010.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

696/XXXVII/09 – ulica Kasztanowa w Pniewie w tym roku wygląda tak, jak w poprzednich latach. Wiem, że będziecie Państwo mi tłumaczyć, chociaż chciałbym prosić, żeby tym razem nie przedstawiać tej argumentacji, że na przeszkodzie stoją przyszłe prace związaną z budową kanalizacji. Ta ulica obecnie nie nadaje się do użytkowania. Zapraszam Burmistrza Szabałkina na wspólną wizytę, przekona się Pan, w jakim ta ulica jest stanie.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/165/649, 650, 651, 653/XXXVI/694,695,696/XXXVII /09
Ad.696/XXXVII/09
– W sprawie złego stanu technicznego ulicy Kasztanowej w Pniewie informuję, że w najbliższym czasie dokonamy przeglądu technicznego stanu nawierzchni tej drogi. W przypadku stwierdzenia znacznego jej uszkodzenia i zużycia dokonamy jej remontu poprzez naprawy miejscowe, celem umożliwienia bezpiecznej eksploatacji drogi przez użytkowników.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Marek Sanecki
697/XXXVII/09
– w centrum miasta nasze trawniki są bardzo zabrudzone przez psie odchody. Swego czasu były specjalne pojemniki na psie odchody, niestety okazało się to nieskuteczne. Chcemy być gminą, która mieni się gminą turystyczną, myślę, że czystość to podstawa dobrej turystyki. Proszę, żeby opracować jakiś sposób na skuteczne oddziaływanie na właścicieli psów, żeby sprzątali po swoich psach. Te zabrudzenia są także na placach zabaw, w które gmina zainwestowała dużo pieniędzy.

Gryfino, dnia 20.03.2009 r.

BMK.0057-08/09
W związku z Pana interpelacją informuję, że:
- Gmina zakupuje zestawy higieniczne dla psów, które są przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem kiosków zlokalizowanych na terenie miasta,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zakupiło odkurzacz do odchodów zwierzęcych, który może być używany również na zlecenie zarządców nieruchomości do utrzymania czystości terenów zielonych na osiedlach mieszkalnych,
- Gmina w bieżącym roku zrobi przegląd wcześniej zakupionych pojemników na odpady i w razie potrzeby zostaną zakupione dodatkowe.
Ponadto zgodnie z uchwałą nr LII/633/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 r., rozdziałem X, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino, bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, powierza się Straży Miejskiej.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

698/XXXVII/09 – moja interpelacja dotyczy przetargu na komunikację w mieście i gminie Gryfino. Jakie wytyczne otrzymali pracownicy, którzy przygotowują te przetargi? Proszę, żeby oferent, który będzie chciał świadczyć usługi na terenie miasta i gminy Gryfino mógł składać oferty częściowe, żeby nie było tak, że jeden podmiot musi świadczyć usługi dla całej gminy. Takie rozwiązanie dopuściło by mniejsze podmioty. Drugim istotnym elementem, który proponuje uwzględnić, jest wielkość środków transportu, żeby były one mniejsze, a kursowały częściej. Było by to bardzo istotne dla mieszkańców terenów wiejskich, których dzieci nie mogą uczęszczać na zajęcia popołudniowe organizowane przez szkoły i GDK. Proszę o uwzględnienie tych elementów.

Gryfino, 25 marca 2009 r.

BMK.0057-12/09
Odpowiadając na Pańską interpelację nr 698/XXXVII/09 złożoną na sesji Rady Miejskiej dnia 12 marca 2009 r. dotyczącą przetargu na zorganizowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Gryfino informuję, iż planowane zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie będą dopuszczać składania ofert częściowych na obsługę poszczególnych linii. Takie rozwiązanie zapewni kompleksową obsługę systemu komunikacyjnego przy jednoczesnej eliminacji zagrożenia „wybierania” przez poszczególnych oferentów linii bardziej dochodowych i braku zainteresowania liniami niedochodowymi.
Ważną kwestią jest również ustalenie warunków przetargu w sposób gwarantujący mieszkańcom skomunikowanie kursów – wybór jednego przewoźnika do obsługi wszystkich linii zapewni mieszkańcom miejscowości wiejskich dojazd do Gryfina i przesiadkę na autobus do Szczecina. Odnosząc się do drugiej części interpelacji informuję natomiast, iż w specyfikacji znajdą się zapisy dopuszczające możliwość obsługi poszczególnych linii środkami transportowymi o mniejszej pojemności.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Magdalena Chmura-Nycz
699/XXXVII/09
– proszę o odnowienie pasów na przejściach dla pieszych przy wszystkich przedszkolach i szkołach, zainstalowanie barierek zabezpieczających przed wybieganiem dzieci na ulicę oraz o dofinansowanie do kamizelek odblaskowych, które Straż Miejska rozdaje dzieciom w przedszkolach i szkołach. Proszę o naprawę drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 4 od strony bloku GTBS-u oraz o wymianę płytek chodnikowych przy wejściach do przedszkoli. Chciałabym, żeby zostało to zrobione wraz z wiosną.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/168/664/XXXVI/699,703/XXXVII /09
Ad.699/XXXVII/09
– W sprawie odnowienia oznakowania pionowego-przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem okolic przedszkoli i szkół informuję, że prace te zostaną wykonane w terminie do końca kwietnia 2009 roku. Gmina dokona również przeglądu terenów w okolicach tych obiektów oświatowych i rozważy przy udziale właściwych zarządców dróg konieczność i możliwości montażu barierek zabezpieczających.

700/XXXVII/09 – proszę, aby Burmistrz zwrócił się do Rady Aptekarskiej w sprawie dyżurów nocnych aptek, aby w nocy, kiedy apteka ma dyżur, można było kupić również lekarstwa nie wydawane na receptę. Zdarzały się sytuację, kiedy aptekarze odmawiali sprzedaży w nocy lekarstw nie będących na receptę, mi ostatnio również zdarzyła się taka sytuacja. Ceny w naszych aptekach są wysokie w porównaniu do aptek w innych miastach, dlatego może właściciele tych aptek nie widzą potrzeby sprzedaży lekarstw w razie potrzeby. Jaka jest procedura? Czy faktycznie można kupić wówczas leki tylko na receptę?

Gryfino, dnia 20.04.2009 r.

BWG.057/04/2009
W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że jak wynika z wyjaśnień przedstawiciela Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie, nie ma żadnych ograniczeń w sprzedaży leków i preparatów ogólnie dostępnych bez recept, podczas nocnych godzin pracy aptek. W przypadku odmowy przez farmaceutę sprzedaży danego leku, należy zwrócić się z zażaleniem do Izby celem podjęcia przez ten organ odpowiednich działań.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

701/XXXVII/09 - w gazecie lokalnej jest ogłoszenie w sprawie wynajęcia lokalu na Osiedlu Południe, czyli jest tam wolny lokal. Moglibyśmy przeprowadzić ze Spółdzielnią Mieszkaniową Dolna Odra rozmowy w sprawie utworzenia punktu bibliotecznego na Osiedlu Południe.

702/XXXVII/09 – interpelowałam w sprawie parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego naprzeciwko sklepów, gdzie utworzył się komis samochodowy. Został tam postawiony znak, Straż Miejska wyegzekwowała, aby ten parking nie był dla osób chcących sprzedaż samochód. W tej chwili autokomis przeniósł się na druga stronę ulicy przy kościele, na Plac Barnima. Jest to centrum miasta, myślę, że nie powinien być tam komis samochodowy, ale żeby mieszkańcy mogli tam bez przeszkód parkować.

Gryfino, dnia 8 kwietnia 2009 r.

BSM-702/XXXVII/09
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuję, że ustawienie znaku B-35 „strefa ograniczonego postoju” na Placu Barnima spowoduje, że właściciele tych pojazdów przeniosą się w inne miejsca na parkingach, co nie rozwiąże tego problemu. Stan techniczny zaparkowanych pojazdów wskazuje, iż są one użytkowane, nie są zdewastowane i nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

703/XXXVII/09 – na ulicy Łużyckiej ok. godz. 15.00, kiedy pracownicy elektrowni kończą pracę, tworzy się blokada przez sygnalizację świetlną przy Straży Pożarnej. Ruch w stronę Dolnej Odry odbywa się bez przeszkód, ruch w stronę miasta jest zablokowany dlatego, że włączają się światła. Może można by było porozmawiać z zarządcą drogi, żeby na te godziny, wówczas, kiedy nie byłoby pieszych na przejściu, włączały by się światła pulsacyjne i te samochody mogłyby bez przeszkód przejeżdżać.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/168/664/XXXVI/699,703/XXXVII /09
Ad.703/XXXVII/09
– na skrzyżowaniu takiej kategorii (skrzyżowanie czterech ulic) i o takim natężeniu ruchu pieszego i samochodowego nie stosuje się sygnalizacji pulsacyjnej, czasy przejścia i przejazdu są zaprogramowane, gwarantując niezbędny czas na przejazd pojazdów w każdym z określonych kierunków oraz przejścia pieszych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Rafał Guga
704/XXXVII/09
– klub BBS wielokrotnie interesował się sprawą ul. Flisaczej, ul. Mieszka I. Czy odbyły się rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Regalica na temat wspólnej inwestycji, jeśli tak, jaki był ich wynik? Na jakim etapie są te inwestycje? Proszę o przedstawienie harmonogramu. Chciałbym aby wszyscy radni BBS dostali tą odpowiedź.

 Gryfino, dnia 17.04.2009 r.

BMP/ 704/175/XXXVII/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie realizacji inwestycji przy ul. Mieszka I i inwestycji polegającej na wykonaniu projektu dróg i zagospodarowania terenu przy ul. Flisaczej w Gryfinie przy udziale i uzgodnieniach ze Spółdzielnią Mieszkaniową Regalica w Gryfinie informuję , że wstępne rozmowy odbyły się i ustalono obustronnie, iż spotkanie stron celem dokonania ustaleń szczegółowych w zakresie realizacji inwestycji przy ul. Mieszka I nastąpi po przygotowaniu dokumentacji przetargowej na realizację zadania. Wstępnie planuje się takie spotkanie
w I- szej dekadzie maja bieżącego roku.
Natomiast spotkanie w sprawie ustalenia zakresu projektu modernizacji dróg i zagospodarowania terenu przy ul. Flisaczej w Gryfinie planuje się w czerwcu 2009 roku, celem przygotowania założeń do projektowania, niezbędnych do opracowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy projektu zagospodarowania tego terenu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

705/XXXVII/09 – zorganizowane zostały uroczystości z okazji 755-lecia Gryfina, Panie Burmistrzu, świetna uroczystość. W dzień poprzedzający odbyło się seminarium historyczne. Wiem, że kiedyś na terenie Gryfina prowadzone były przygotowawcze prace archeologiczne, że w gryfińskiej ziemi prawdopodobnie można znaleźć bogate pomniki przeszłości, które mogą być atrakcjami turystycznymi. Na czym te prace się zakończyły? Czy jest możliwość dalszego zainteresowania się archeologią Gryfina w przyszłości?

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
706/XXXVII/09
– interpelacja ta nasunęła mi się po rozmowie z jedną ze starszych mieszkanek Gryfina w czasie obchodów 755-lecia nadania praw miejskich. Z żalem wspomniała o dewastacji miejsca spacerowego i widokowego, jakim była dawniej Górka Miłości. Podobno było to piękne miejsce zagospodarowane ławeczkami i urokliwymi zakątkami. Może należałoby pomyśleć o przywróceniu świetności temu miejscu?

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/170/672/XXXVI/706/XXXVII/09
Ad. 706/XXXVII
- w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, iż podzielam Pani opinię o niewątpliwym uroku miejsca zwanego „Górką Miłości”. Celem odtworzenia klimatu tego miejsca i przywrócenia do jego dawnej świetności w opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zostały zawarte zapisy o przeznaczeniu tych terenów aż do strzelnicy na tereny rekreacyjne i zagospodarowane tereny zielone. Przystąpienie do prac związanych z uporządkowaniem tych terenów możliwe będzie po opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zawarte będą zapisy o zagospodarowaniu i urządzeniu tych terenów. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania tych terenów będzie podstawą do przystąpienia do opracowania projektu technicznego budowlano-wykonawczego uzbrojenia i zagospodarowania tego terenu, który w sposób szczegółowy określi przeznaczenie i funkcje tego terenu. Zważywszy na duży zakres planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się etapowanie jego realizacji.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

707/XXXVII/09 – czy mamy informację o ilości szamb opróżnianych stale w poszczególnych wsiach? Według moich informacji w Wełtyniu systematycznie opróżniane są szamba z ok. 20 gospodarstw według faktur PUK. Co z pozostałymi gospodarstwami? Jakie sposoby pozbywania się nieczystości płynnych preferują ich właściciele? W związku z bliskością jeziora, nad którym chcemy umiejscawiać plażę, budzi to mój duży niepokój.

Gryfino, dnia 04.05.2009 r.

BSM-707/XXXVII/09
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuję, że Straż Miejska co roku przeprowadza kontrolę posesji miejscowościach na terenie gminy. W 2008 r. częściowa kontrola przeprowadzana była w m. Wełtyń. W tym roku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzą dalszą część kontroli ze szczególną uwagą na sposób pozbywania się nieczystości płynnych, odpisanych umów na wywóz nieczystości stałych, porządku na terenie posesji oraz szczepień psów.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat