Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 lutego 2009 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
648/XXXVI/09
– interpeluję w imieniu Klubu BBS odnośnie budynku po WKU. Ten budynek niszczeje, uważamy, że powinna się tam znaleźć siedziba Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Warunki, jakie ma w tej chwili Towarzystwo są niewystarczające. Powinna tam zostać utworzona izba regionalna, w całym powicie nie ma takiej placówki, a było by to bardzo cenne ze względu na funkcje dydaktyczne, budynek usytuowany jest w centrum miasta. Towarzystwo ma dużo eksponatów, które można by było w tym budynku przechowywać, kiedy nie były by one eksponowane. W budynku są zakratowane okna, w związku z czym nie trzeba by było dodatkowych inwestycji związanych z zabezpieczeniem tego obiektu. Proponuję także, żeby do budynku po WKU przenieść bibliotekę z Górnego Tarasu, która mieści się przy ulicy Krasińskiego, w ciągu usługowo handlowym. Biblioteka moim zdaniem tam nie pasuje. Społeczność nic by nie straciła, bo placówka została by jedynie przeniesiona, a środki ze sprzedaży można by wykorzystać przy remoncie budynku.

Gryfino, dnia 20.04.2009 r.

BWG.0057/02/09
W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że na dzień dzisiejszy nadal aktualne jest zamierzenie wykorzystania przedmiotowego obiektu na potrzeby SP Nr 2.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radny Stanisław Różański
649/XXXVI/09
– kieruję swoją interpelację do dwóch osób, które w naszej gminie są wyposażone w największą moc sprawczą. Mówię o Panu Przewodniczącym Rady i o Panu Burmistrzu. Ostatnio na stronie internetowej Rady Ministrów ukazała się informacja, iż Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej. Uchwała ta ma na celu wdrożenie polskiego programu budowy dwóch elektrowni atomowych o mocy ok. 5 gigawatów. Koszt budowy jednej takiej elektrowni wynosi 9 mld złotych. Czas budowy uchwała przewiduje na 12 do 15 lat. W ciągu najbliższego półrocza, czyli do końca czerwca mają być podjęte decyzje o lokalizacji tych obiektów na terenie kraju. Z informacji prasowych wynika, że wiele gmin zdążyło zgłosić swoje kandydatury do budowy elektrowni na swoim terenie. W województwie wielkopolskim Klempicz, Jarocin, Nowe Miasto, Kłodawa, w pomorskim – Żarnowiec, w zachodniopomorskim – Stargard Szczeciński, Chociwel, Marianowo. Jeden z naukowców szczecińskich, prof. Stefan Chwaszczewski, pracownik Instytutu Energetyki Atomowej twierdzi, że najlepszą lokalizacją, która odpowiada wszelkim parametrom technicznym byłaby Dolna Odra. Jest to stabilny tektonicznie teren, jest dostęp do dużych zbiorników wodnych, duży obszar terenów przekraczających ponad sto hektarów. Skoro szanse naszego regionu są tak wysoko oceniany przez fachowców, to apeluję do Pana Przewodniczącego i Burmistrza o zgłoszenie naszej gminy do tego rankingu. Jest o co walczyć, ogromny rynek pracy, oceniany na ok. 20.000 miejsc pracy i ogromne wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/165/649, 650, 651, 653/XXXVI/694,695,696/XXXVII /09
Ad.649/XXXVI/09
- w odpowiedzi na interpelacje w sprawie budowy elektrowni atomowej w rejonie Nowego Czarnowa pragnę Pana poinformować, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w piśmie do Prezesa Rady Ministrów poinformował o możliwościach lokalizacji elektrowni atomowej na terenie województwa zachodniopomorskiego wymieniając trzy lokalizacje. Jedną z nich jest Nowe Czarnowo.

650/XXXVI/09 – interpelację kieruję do Z-cy Burmistrza Macieja Szabałkina, dotyczy ona działki nr 277 o powierzchni 0,96 ha, położona w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5. Chodzi o to słynne gruzowisko. Nie da się tej sprawy zostawić dalej swojemu biegowi z dwóch względów. Gruzowisko leży przy drodze krajowej nr 31, a nadto jest to bardzo uciążliwe sąsiedztwo dla rolnika, którego zasiewy są systematycznie niszczone. Najwyższy czas aby podjąć decyzję, co dalej z tą działką.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/165/649, 650, 651, 653/XXXVI/694,695,696/XXXVII /09
Ad.650/XXXVI/09
– w odpowiedzi na interpelację w sprawie zagospodarowania działki nr 277 w obrębie 5 m. Gryfino informuję, że przeznaczenie działki zostanie ustalone w obecnie opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego między innymi teren działki nr 277.

651/XXXVI/09 – interpeluję w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Pniewa i Żórawek dotyczącego tych osób, którzy z różnych względów nie zostali podłączeni do sieci gazowej. Dziękuję za informację, która została mi dzisiaj doręczone, że takie spotkanie planuje Burmistrz w miesiącu marcu, ale proszę, żeby był to termin ostateczny.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/165/649, 650, 651, 653/XXXVI/694,695,696/XXXVII /09
Ad.651/XXXVI/09
– W odpowiedzi na Pana interpelację, informuję że spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w terminie dogodnym dla zainteresowanych, co zostało z Panem ustalone w dniu 20 kwietnia br.

652/XXXVI/09 – interpelację kieruję do Pana Prezesa Rafała Muchy. Chciałbym Państwa radnych zawiadomić, ze na skutek mojej interpelacji 6 stycznia otrzymałem pismo podpisane przez Pana Burmistrza Kuduka, z którego wynika, że zostały podjęte działania w sprawie zamieszczenia informacji na temat jakości wody pitnej w witrynie internetowej gminy. Sprawdziłem i rzeczywiście na stronie internetowej gminy jest taka informacja. Podzielam Pański pogląd, że nie o wyniki chodzi, bo są to bardzo specjalistyczne i szczegółowe wiadomości. Wszyscy czekamy na informację, że woda jest zdatna do użytku. Na rynku gryfińskim działają dwa tygodniki, które chwalą się wiadomościami, najczęściej takimi, które źle brzmią. A przecież one powinny i takie pozytywne wiadomości u siebie zamieszczać. Poleciłbym dwutygodnik chojeński, który cieszy się coraz większą poczytnością i zaufaniem wśród mieszkańców naszej gminy, tam właśnie taka informacja powinna się znaleźć. Proboszczowie deklarują daleko idącą pomoc w publikacji takich informacji przez ambony w kościołach. Jest to najlepszy sposób dotarcia do ludzi. My radni i sołtysi jesteśmy do dyspozycji w roznoszeniu po domach takich komunikatów, jeśli one tak będą brzmiały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem mojej tolerancji co do nieprzestrzegania zasad zgłaszania interpelacji. Proszę o przyjęcie, że regułą interpelacji jest krótkie i zwięzłe przedstawienie problemu a następnie zadanie pytanie. To co przedstawił radny Figas i to, co w większości swojego wystąpienia przestawił radny Różański, nie kwalifikuje się do ujęcia tego jako interpelacji czy zapytania. Pan kieruje apele, wygłasza sądy, myślę, że w punkcie wolne wnioski i informacje byłoby stosowne miejsce do takich wystąpień.

653/XXXVI/09 – 27 listopada 2008 r. zgłosiłem interpelację w sprawie Ignacego Karkochy zamieszkałego w Pniewie. Chciałbym prosić o przyspieszenie odpowiedzi. Przypomnę, apelowałem, aby zwrócić się do organów nadzoru budowlanego o powołanie komisji w celu zbadania budynku, w którym ten człowiek mieszka. Moim zdaniem budynek ten zagraża życiu i zdrowiu tego człowieka. Dopóki takiej komisji organy nadzoru budowlanego nie powołają, nie dokonają oględzin, będę się o to do skutku dopominał.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/165/649, 650, 651, 653/XXXVI/694,695,696/XXXVII /09
Ad.653/XXXVI/09
– w odpowiedzi na interpelację w sprawie Pana Ignacego Karkochy z Pniewa informuję, że wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonam oględzin budynku mieszkalnego zamieszkiwanego przez Pana Karkochę. O wynikach oględzin zostanie Pan poinformowany.

654/XXXVI/09 - drugie moje zapytanie kieruję do Pani Sekretarz w sprawie Statutu. Otrzymałem dziś informację, w której wskazuje Pani miesiąc marzec jako ta datę, kiedy powstanie nowy Statut, chciałbym prosić, żeby do końca marca ten projekt ujrzał światło dzienne.

655/XXXVI/09 – trzecie zapytanie kieruję do Przewodniczącego Rady. Co z naszą sesją dotyczącą budżetu zadaniowego? Zaplanowaliśmy w planie taką sesję w miesiącu lutym. Jutro miesiąc się kończy.

Radny Kazimierz Fischbach
656/XXXVI/09
– moja interpelacja dotyczy ul. 9 Maja, w tej chwili ulica ta jest w bardzo złym stanie. Dwa miesiące temu na wysokości sklepu Intermarche były usuwane dziury, dziś w tym miejscu dziury są jeszcze większe. Trudno jest je ominąć, a przechodnie przechodzący chodnikiem obrzucani są materiałem, którym te dziury były wypełnione. Proszę o interwencję w tej sprawie.

 Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/167/656/XXXVI/09
Ad.656/XXXVI/09
– w odpowiedzi na interpelację w sprawie złego stanu nawierzchni ul. 9 Maja informuję, że Starostwo Powiatowe dokonało niezbędnych napraw uszkodzonej nawierzchni.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Paweł Nikitiński
657/XXXVI/09
– ponawiam interpelację w sprawie budynków po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie, pytałem jakie były koszty ochrony mienia należącego do Gminy Gryfino. Burmistrz odpowiedział mi na pytania, których nie zadałem. Proszę o informację, ile kosztowało nas ochranianie tych budynków.

Gryfino, dnia 23.03.2009r.

BMK. 0057-07/09
Odpowiadając na Pańskie interpelacje złożone na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję, co następuje. Na podstawie umowy z GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie z firmą ochroniarską „Solid Security” o. Szczecin w okresie od 2005r. do 2007r.(do września włącznie) prowadzona była ochrona obiektów Nowym Czarnowie. Koszty ochrony przedstawiają się następująco:
- 2005r. - 92.081,94 zł
- 2006r. - 90.841,20 zł
- 2007r. - 67.944,24 zł
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

658/XXXVII/09 – ile kosztowało nas do dnia dzisiejszego uczestnictwo w targach międzynarodowych i krajowych i jakie efekty uzyskaliśmy do dziś? Jacy zgłosili się inwestorzy, jaką złożyli ofertę, jakim terenem są zainteresowani?

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/ 166/658/XXXVI/ 688,689,/XXXVII/09
Ad.658/XXXVI/09-
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie udziału Gminy Gryfino w targach wyjaśniam co następuje.
W roku 2008 Gmina Gryfino na skutek podjętej współpracy z Gmina Miastem Szczecin brała udział w międzynarodowych tragach nieruchomości MIPIM 2008 w Cannes oraz w Targach Expo Real w Monachium. W obu przypadkach dzięki zawiązanej współpracy partnerskiej możliwym było wykupienie minimalnej powierzchni wystawienniczej umożliwiającej skuteczna prezentację (ok. 5 m2) ze stoiska Gminy Miasta Szczecin. Rozwiązanie to pozwoliło na pełnoprawny udział Gminy Gryfino w targach przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ekspozycji.
Koszt wynajęcia i zabudowy stoiska oraz zapewnienia wejściówek na targi MIPIM wyniósł 38 542,20 zł. Koszt wynajęcia i zabudowy stoiska oraz zapewnienia wejściówek na targi Expo Real wyniósł 27 016,83 zł.
Gmina Gryfino również w 2008 roku prezentowała się samodzielnie podczas targów CEPIF w Warszawie. Dzięki prowadzonym negocjacjom Gmina Gryfino uzyskała 45 % rabat na wykup i organizację 12 m2 stoiska na tych targach. Koszt wynajęcia i zabudowy wraz z wejściówkami wyniósł 7 898,11 zł.
W roku 2009 Gmina Gryfino kontynuuje współpracę z Gminą Miastem Szczecin w zakresie dwóch największych imprez na europejskim rynku nieruchomości. W dniach 10-13 marca uczestniczyliśmy w targach MIPIM w Cannes na tych samych zasadach co w roku ubiegłym. Koszt wynajęcia i zabudowy stoiska oraz zapewnienia wejściówek na targi MIPIM wyniósł 42 124,51 zł.
Gmina Gryfino w br. samodzielnie uczestniczyła również w dwóch nowych wydarzeniach organizowanych w naszym regionie. W dniach 11-13 lutego Gmina Gryfino brała udział w Targach Inwestycji i Kooperacji Infrastruktura Pomorze 2009. Gmina Gryfino skorzystała z oferty specjalnej przygotowanej przez organizatorów która zakładała wynajęcie i zabudowę stoiska o pow. 6m2, wpisu do katalogu targowego oraz wynajęcia sali seminaryjnej w celu prezentacji oferty inwestycyjnej Gminy Gryfino. Koszt udziału Gminy Gryfino wyniósł 1 927,60 zł.
W dniach 13-15 marca br. w Szczecinie odbyły się po raz pierwszy Targi Dużych Inwestycji, impreza która promuje różnorodne formy aktywności inwestycyjnej z naszego regionu. Targi organizowane były Przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. przy współudziale Prezydenta Szczecina i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt wynajęcia stoiska wraz z jego zabudową wyniósł 3 800, 30 zł.
Podstawową ofertą inwestycyjną Gminy Gryfino prezentowaną podczas międzynarodowych targów inwestycyjnych jest strefa przemysłowa w rejonie Gardna oraz tereny kwartałów nadodrzańskich przy nabrzeżu w Gryfinie. Efektem tych działań jest zainteresowanie kilkunastu potencjalnych inwestorów lokalizacją swych zakładów produkcyjnych czy usługowych na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie. Na skutek nawiązanych kontaktów podczas targów zostało przesłanych kilkanaście szczegółowych ofert inwestycyjnych terenów przemysłowych do firm z europy zachodniej jak i z Polski.
Dużym zainteresowaniem cieszą się tereny umożliwiające lokalizację obiektu hotelowego lub zabudowy rezydencjalnej na obszarze miasta. W chwili obecnej Gmina Gryfino oczekuje na nadesłanie konkretnych propozycji inwestycyjnych od firm z którymi prowadzone były rozmowy.
Dzięki aktywności gminy udało się również nawiązać bliską współpracę z Gminą Miastem Szczecin, czego efektem jest wspólne promowanie terenów inwestycyjnych zarówno szczecińskich jak i gryfińskich. Na działania te składa się wydawanie wspólnych folderów inwestycyjnych, wspólne rozmowy z potencjalnymi inwestorami, promowanie przez Szczecin oferty Gryfina na polach do tej pory niedostępnych dla nas (np. akcja promocyjna Szczecina w Londynie.
Podczas targów w Monachium prowadzone były rozmowy z bardzo interesującą firmą konsultingową zajmującą się pozyskiwaniem inwestorów z całego świata. Efektem tych rozmów jest nawiązanie współpracy z tą firmą i wdrożenie półrocznego programu pilotażowego polegającego na przeprowadzeniu kampanii telemarketingowej nastawionej na pozyskanie przedsiębiorstw dla Parku Regionalnego w Gryfinie.
Istotą tego rodzaju podejmowanych działań marketingowych jest ich trwałość i długofalowość. Przez ostatnie trzy lata Gmina Gryfino bardzo precyzyjnie realizuje swój plan marketingowy nastawiony na promowanie realizowanych przez Gminę Gryfino działań rozwojowych oraz na pozyskanie inwestorów w obszarach najistotniejszych dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszej społeczności. Działania te nacechowane są odpowiednim rozłożeniem akcentów i wyważeniem pomiędzy ponoszonymi kosztami promocji a aktywną grą na polu rozwoju lokalnego, gdzie dochodzi do rywalizacji lokalnych i regionalnych samorządów.
Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin

659/XXXVII/09 – jak Burmistrz ocenia sposób zarządzania Szkołą Podstawową Nr 1? Czy w opinii Burmistrza konflikt, który zdaniem części środowiska nauczycielskiego i rodziców jest podstawą do interwencji organu prowadzącego?

660/XXXVII/09 – proszę o przedstawienie pisma o sygnaturze BMK.7634/4/08. Kieruję do Burmistrza zapytanie o treść tego pisma.

Gryfino, dnia 23.03.2009r.

BMK. 0057-07/09
Odpowiadając na Pańskie interpelacje złożone na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję, co następuje. Pismo o sygnaturze BMK.7636/4/08 (w załączeniu) kierowane do PUK Sp. z o.o. w Gryfinie dotyczy zakupu sadzonek kwiatów sezonowych z przeznaczeniem na tereny gminne. Realizacja nasadzeń kwiatów sezonowych odbywa się na podstawie Umowy na świadczenie usług komunalnych zawartej z PUK Sp. z o.o. W piśmie przywoływana jest kalkulacja utrzymania zieleni w której w części dodatkowych zadań jest zakup sadzonek kwiatów zlecany przez Gminę. Wskazana forma zamówienia została unormowana w Aneksie Nr 24 z dnia 1.08.2006r. do Umowy z PUK Sp. z o.o.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

661/XXXVII/09 – kiedy w gminie Gryfino będzie skutecznie wykonywany Regulamin wynagradzania nauczycieli?

Gryfino, dnia 24 marca 2009 r.

OA.0717-5/09
W związku ze złożoną na sesji Rady Miejskiej interpelacją, Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie wyjaśnia, że obecnie wszystkie zapłaty wynagrodzeń nauczycieli wykonywane są na bieżąco na podstawie regulaminu obowiązującego w 2008 r. Nowy Regulamin uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/394/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r. wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2009 r.
Trudności z wypłatą składników wynagrodzenia, których zasady określa regulamin wynagradzania, wiązały się z wejściem w życie nowelizacji Karty Nauczyciela, która nałożyła na organy prowadzące obowiązek ponownego uchwalenia regulaminów.
Dyrektor
Olga Woś

Radna Wanda Kmieciak
662/XXXVII/09
– czy w bieżącym roku będą kontynuowane prace społeczno-użyteczne? Czy będzie nabór osób do tych prac? Dla sołectw jest to bardzo ważne działanie.

663/XXXVII/09 – czy powstanie izba muzealna, o której tak dużo się mówi? Nie ma ostatecznej koncepcji, gdzie mogła by mieć ona swoją siedzibę. Ostatnio pojawiła się informacja, że być może będzie to w budynku przy ul. Sprzymierzonych, który będzie również przeznaczony na pomieszczenia biurowe i bibliotekę naukową. Czy obok biur i biblioteki mogło by się tam znaleźć się miejsce na izbę regionalną?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
664/XXXVII/09
– Interpelowałam w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych przy osiedlu Południe, przedstawiłam statystykę wypadków w tym miejscu. Otrzymałam odpowiedź, że nie jest to droga gminna, że będziemy w tej sprawie występować. Czy Burmistrz wystąpił do zarządcy drogi o dodatkowe oświetlenie przy przejściach dla pieszych? Jest to bardzo ważna sprawa, żeby nie doszło do kolejnej tragedii na tej drodze.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/168/664/XXXVI/699,703/XXXVII /09
Ad.664/XXXVI/09
- w odpowiedzi na interpelację w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie os. Południe pragnę wyjaśnić, że wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o zaopiniowanie rozwiązania polegającego na oświetleniu trzech przejść dla pieszych na ul. Łużyckiej, wytypowanych przez Straż Miejską w Gryfinie po dokonaniu nocnych objazdów.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

665/XXXVII/09 – na ulicy Łużyckiej przycinane są gałęzie drzew. Przy wyjeździe z osiedla Południe na ulicę Łużycką drzewa zasłaniają widoczność. Czy przy wyjazdach można by było usunąć te pierwsze drzewa, żeby poprawić widoczność? Było tam już wiele wypadków.

Gryfino, 19.03.2009 r.

BMK.0057-7/09
Nawiązując do Pani interpelacji nr 665/XXXVII/09 zgłoszonej na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 12 marca 2009 r. w sprawie usunięcia „pierwszych drzew” rosnących przy wyjazdach ul. Łużyckiej w Gryfinie informuję, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad - Oddział w Szczecinie w styczniu bieżącego roku wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 50 szt. drzew rosnących w ciągu drogi Krajowej nr 31 ul. Łużyckiej, Flisaczej oraz w miejscowości Daleszewo. Po przeanalizowaniu wniosku przez tutejszy organ i zleceniu wykonania szczegółowej ekspertyzy dot. oceny stopnia zdrowotności 50 szt. drzew wraz z oceną ich stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa otoczenia (przy użyciu rezystografu IML 400) zakwalifikowano do usunięcia 20 szt. drzew w tym 11 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Łużyckiej. Ponadto w najbliższym czasie w związku z modernizacją dróg zostaną usunięte drzewa na skrzyżowaniach przy. ul Mieszka I i ul. Podgórnej w Gryfinie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Mając powyższe na uwadze, iż na terenie miasta pozostaną ubytki w drzewostanie, w obecnym czasie organ nie widzi konieczności usunięcia kolejnych drzew. Powyższe podyktowane jest zachowaniem równowagi przyrodniczej jak również zapewnieniu mieszkańcom Gryfina jak największej liczby zieleni miejskiej spełniającej cele izolacyjne, wypoczynkowe, zdrowotne oraz estetyczne.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

666/XXXVII/09 – interpelowałam w sprawie oświetlenia przy wjeździe do miejscowości Steklno, przy wiacie autobusowej. Otrzymałam odpowiedź, że Burmistrz będzie występował do zarządcy drogi, ale w dalszym ciągu nic się tam nie dzieje, jest tam ciemno. Czy to miejsce będzie oświetlone?

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/168/664/XXXVI/699,703/XXXVII /09
Ad.666/XXXVI/09
- w odpowiedzi na interpelację w sprawie oświetlenia ulicznego przy wjeździe do miejscowości Steklno wyjaśniam, że zadanie wiąże się z koniecznością opracowania dokumentacji technicznej oraz przeznaczenia znacznych środków finansowych na realizację tego zadania. Budynki zlokalizowane są poza obszarem zwartej zabudowy. Zasadnym wydaje się uwzględnienie oświetlenia z chwilą opracowania przez zarządcę drogi kompleksowego projektu przebudowy drogi wraz z chodnikami.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Rafał Guga
667/XXXVII/09
– w prasie branżowej wyczytałem, że Sejm w nowej Karcie Nauczyciela unieważnił dotychczasowe Regulaminy wynagradzania nauczycieli. Niektórzy wojewodowie rozesłali do gmin informacje, że wszystkie regulaminy uchwalone przed 23 grudnia 2008 r. są nieważne. My uchwalaliśmy Regulamin 19 grudnia. Czy gmina o tym wie i jakie są zamierzenia w tym zakresie? Kiedy będziemy uchwalali nowy Regulamin wynagradzania nauczycieli?

668/XXXVII/09 – Klub BBS złożył do Burmistrza w grudniu 2008 r. wniosek o powołanie zespołu do spraw likwidacji barier architektonicznych. Co zostało zrobione w tej sprawie?

Radny Janusz Skrzypiński
669/XXXVII/09
– interpelowałem w sprawie oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej. Oświetlenie kończy się na wysokości dawnej weterynarii. Proszę, żeby przedłużyć oświetlenie do zabudowań, które powstały przy tej ulicy.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/169/669,670/XXXVI/09
Ad.669/XXXVI/09
- w odpowiedzi na interpelację w sprawie oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej wyjaśniam, że zadanie wiąże się z koniecznością opracowania dokumentacji technicznej oraz przeznaczenia znacznych środków finansowych na realizację tego zadania. Budynki zlokalizowane są poza obszarem zwartej zabudowy. Zasadnym wydaje się uwzględnienie oświetlenia z chwilą opracowania przez zarządcę drogi kompleksowego projektu przebudowy drogi wraz z chodnikami.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

670/XXXVII/09 – podobnie jest w Wełtyniu, miejscowość Wełtyń się rozbudowała, przy drodze od strony Gryfina powstały nowe budynki, proszę, aby jeśli to możliwe, uzupełnić oświetlenie.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/169/669,670/XXXVI/09
Ad.670/XXXVI/09
– w odpowiedzi na interpelację w sprawie uzupełnienia oświetlenia do nowo wybudowanych zabudowań w miejscowości Wełtyń wyjaśniam, że zadanie to wiąże się z koniecznością opracowania projektu technicznego i wydatkowaniem znaczących środków budżetowych. W związku z realizacją drogi ekspresowej S-3 Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zmuszony do dokonania modernizacji i przebudowy drogi wojewódzkiej. W ramach tych prac zasadnym wydaje się również rozwiązanie kwestii oświetlenia ulicznego. Dodatkowo pragnę wyjaśnić, że Gmina Gryfino dysponuje dokumentacją techniczną wraz z pozwoleniem na budowę na wykonanie rurociągu tłocznego Gryfino – Wełtyń, co przewidziane jest do realizacji w tym roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
671/XXXVII/09
– interpeluję w sprawie mieszkańca naszej gminy, który mieszka w niej od dwóch lat nie mogąc uzyskać meldunku z powodu niemożności nadania nazwy drodze, przy której posadowiony jest budynek. Mieszkaniec ten spełnił wiele formalności wymaganych przez pracowników gminy i problemem stał się fakt braku podpisów wszystkich właścicieli nieruchomości. Kiedy i kogo pytano o zmianę nazwy ulicy „Mazurskiej” na „Opolską”, bo o ile mi wiadomo nie wszyscy mieszkańcy tej ulicy byli pytani o zmianę nazwy. Kiedy pytano o zmianę numeracji budynków w Nowym Czarnowie mieszkańców niektórych nieruchomości, bo wiązało się to ze zmianą dowodów osobistych? Czy to musi stanowić w naszej gminie problem, żeby człowiek chcący w niej mieszkać nie mógł się zameldować przez dwa lata?

Gryfino, dnia 20.04.2009 r.

BWG.057/03/2009
W odpowiedzi na interpelację informuję, że:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych, podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. W związku z tym, że zgoda na nadanie nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej współwłasność jest czynnością polegającą na rozporządzaniu rzeczą wspólną, przekraczającą zakres zwykłego zarządu, zgodnie z dyspozycją Kodeksu cywilnego., potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

672/XXXVII/09 – w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 nie zrobiono remontu należycie i dalej w niektórych mieszkaniach zamalowany grzyb wychodzi na wierzch. Myślę, że przy okazji wykonywania prac w pomieszczeniach dla potrzeb Urzędu powinniśmy się tą sprawą zająć.

Gryfino, dnia 21.04.2009 r.

BMP/170/672/XXXVI/706/XXXVII/09
Ad.672/XXXVI/09
- w odpowiedzi na interpelację w sprawie nieprawidłowości w remontach budynku przy ul. Sprzymierzonych 8stwierdzamy, że wszelkie remonty zostały wykonane prawidłowo. Wykonane wspomagania wentylacji działają prawidłowo, co potwierdzają protokoły badań kominiarskich.
W dniu 6 marca br. komisja składająca się z przedstawicieli GTBS, Gminy Gryfino dokonała przeglądu dwóch lokali komunalnych w celu weryfikacji zgłoszeń mieszkańców dotyczących ponownych wykwitów pleśni w lokalach. Stwierdzono, że w obu przypadkach najemca dokonał trwałego przysłonięcia przewodu wentylacyjnego, co uniemożliwiało prawidłowe funkcjonowanie wentylacji lokali mieszkalnych. Aby zapobiec ponownemu występowaniu wykwitów pleśniowych w lokalach komunalnych w budynku poinstruowano ustnie i pisemnie najemców o konieczności zachowania sprawności przewodów wentylacyjnych i zakazowi ich zasłaniania.
Dokumentacja w sprawie dostępna jest w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju i Inwestycji w pok. 11.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

673/XXXVII/09 – niepisany fakt odbywania sesji w czwartki został zaburzony poprzez zwołanie sesji w piątek. Niektórzy radni ustalają harmonogram swoich prac na miesiąc z góry. Nie zawsze można zmienić terminy. Proszę, żeby radnych pytać o zdanie na poprzedniej sesji, albo zawiadomić odpowiednio wcześniej, żeby mogli się do zmiany terminu przygotować.

Radny Marek Sanecki
674/XXXVII/09
– chciałbym zapytać o legalność zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez GTBS. Z informacji, które posiadam wynika, że zakłady budżetowe i jednostki budżetowe taką działalnością w ogóle nie mogą się zajmować. Spółki prawa handlowego mogą, ale pod dwoma warunkami, które w mojej opinii w gminie Gryfino nie występują. Mogą one administrować wspólnotami mieszkaniowymi ale tylko po spełnieniu dwóch warunków: kiedy w gminie panuje bezrobocie i kiedy brakuje chętnych licencjonowanych zarządców nieruchomości lub przedsiębiorców do wykonywania czynności administrowania. Czy w związku z tym i wieloma wcześniejszymi dyskusjami na ten temat, Burmistrz podejmuje działania, aby wycofać się z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez GTBS?

Gryfino, 25 marca 2009 r.

BMK.0057-11/09
Odpowiadając na Pańską interpelację nr 674/XXXVII/09 złożoną na sesji Rady Miejskiej dnia 27 lutego 2009 r. dotyczącą zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuję, iż zarząd nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych był przekazywany Spółce na zasadach określonych w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, z chwilą wyodrębniania pierwszych lokali. Rozwiązanie takie gwarantowało nowopowstałym podmiotom ciągłość funkcjonowania, zapewniało ich formalizację poprzez uzyskanie numerów NIP i REGON, obsługę bankową, a także bieżące realizowanie zobowiązań w oparciu o zaliczki uchwalone  w ramach planów gospodarczych na dany rok. Wszystkie wspólnoty zawarły ponadto z GTBS Sp. z o.o. umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.
Oznacza to, że zmiana samej formy zarządu nieruchomością wspólną, czy też podmiotu zarządzającego, powinna wynikać z woli właścicieli. To właściciele w formie uchwały powinni zdecydować, czy chcą, aby funkcję zarządcy pełnił dotychczasowy podmiot, czy może chcą zmienić formę zarządu. W celu uświadomienia właścicielom możliwości dokonania zmian w zakresie zarządu nieruchomością wspólną, na zebraniach wspólnot mieszkaniowych pełnomocnicy Burmistrza jako właściciela lokali komunalnych przedstawiają pozostałym właścicielom tryb i możliwości zmiany formy zarządu,
w szczególności na tzw. „zarząd właścicielski”, określony w art. 20 ustawy o własności lokali.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin