Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09
z XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 5 lutego 2009 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1405

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Piotr Sydor
 7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.

Ponadto radni otrzymali przed sesją:

 • autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy do budżetu Gminy Gryfino na 2009 r.,
 • nową wersję uchwały budżetowej,
 • nową prognozę kwoty długu publicznego Gminy w latach 2009-2023
 • nową wersję uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino - DRUK Nr 13/XXXV.
 • Informację z działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji zadań w roku 2008 – załącznik nr 6.
 • Informację Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2008 roku – DRUK Nr 1/XXXV
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2008 rok - DRUK  Nr 2/XXXV.

Przewodniczący Rady wprowadził do porządku obrad:

 • punkt II. „Wręczenie wyróżnień osobom nagrodzonym w „Konkursie na najładniejszą dekorację świetlną”
 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej” – DRUK Nr 16/XXXV.

Burmistrz Miasta i Gminy wycofał z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 - DRUK Nr 4/XXXV

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad obejmującą ww. zmiany.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 15 radnych
w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało
15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 7.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 8.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołów: z XXXIII  i XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokoły: z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 9.

Ad. II. Wręczenie wyróżnień osobom nagrodzonym w „Konkursie na najładniejszą dekorację świetlną”.

Uroczystego wręczenia nagród w konkursie dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Sawaryn.
W kategorii "Najpiękniej oświetlona posesja" I miejsce zajął Pan Stanisław Miller, wyróżnienia otrzymali: Pani Cecylia Woś oraz Pan Arkadiusz Adamski.
W kategorii " Najpiękniej oświetlony balkon" I miejsce zajął Pan Waldemar Szatanik, wyróżnienia otrzymali: Pani Monika Stecyk oraz Pan Krzysztof Cieciuch.
W kategorii " Najpiękniej oświetlona witryna sklepowa" I miejsce zajęła Pani Helena Celmer, wyróżnienia otrzymali: Pan Andrzej Romaniecki oraz Pani Anna Hładka - Kowal.

Ad. III. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnymi z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat odczytał informację, która stanowi załącznik nr 10.

Ad. IV. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poinformował, że nie wpłynęły żadne wnioski Komisji.

Ad. V. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Radna Janina Nikitińska – mam pytanie dotyczące informacji przedstawionej przez Burmistrza, w której jest mowa, że zostało zlecone odtworzenie zasilania boiska sportowego w Radziszewie. Czy chodzi o nowe boisko w Radziszewie? Co zostało odtworzone?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w godzinach nocnych została zniszczona skrzynka zasilania boiska sportowego w Radziszewie. Zostało to zgłoszone na Policję   i Policja szuka sprawców.

Radny Stanisław Różański – w odniesieniu do informacji Burmistrza chciałbym zapytać o sprawę, która nie znalazła się w tej informacji. Otóż 31 grudnia ubiegłego roku wydane zostało postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie zatrucia wody. Ponieważ na to postanowienie służy zażalenie, chciałbym, żeby Burmistrz powiedział czy podjął jakieś działania w sprawie środka prawnego od tego postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – dotarło do nas postanowienie prokuratora  o umorzeniu postępowania odnośnie ustalenia sprawcy zatrucia ujęcia wody Tywa i o dziwo, w tym postanowieniu ani Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ani Gmina Gryfino nie zostały uznane jako strona pokrzywdzona. W związku z tym wspólnie z Prezesem PUK Sp.  z o.o. podjęliśmy takie działania, że zażalenie na postanowienie Prokuratury złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Pan Prezes Mucha jako osoba fizyczna, Burmistrz w imieniu Gminy i jako pokrzywdzony mieszkaniec. Czekamy na wynik naszego zażalenia. Jest to dla mnie niezrozumiałe, przecież Gmina i PUK poniosła niemałe koszty związane z ustaleniem miejsca zrzutu, miejsce zostało precyzyjnie wskazane  i budzi to nasze oburzenie. Jak sądzę, większość mieszkańców naszego miasta również tym postanowieniem o umorzeniu została niemile zaskoczona.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Prezydium Rady rozważy taką możliwość, żeby w punkcie „Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady” wprowadzić podpunkt „pytania i zapytania”. Wówczas radni będą mogli korzystać z dodatkowego głosu. Powiem tylko krótko, że Burmistrz ma otwartą drogę cywilną do roszczeń przeciwko domniemanemu sprawcy.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Ireneusz Sochaj
636/XXXV/09
– Burmistrz w informacji powiedział, że podpisał umowę z wykonawcą na uzbrojenie osiedla Taras Północ i ul. Jana Pawła II. Wiem, że udało się wynegocjować niższe ceny niż przewidywał kosztorys. Czy możliwe jest uzyskanie informacji, jak dużo niższe są to kwoty?

637/XXXV/09 – opracowany został program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Gryfino. Czy jest przewidziana w tym programie jakaś pomoc dla mieszkańców w usuwaniu produktów azbestowych?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
638/XXXV/09
– dziś Rada będzie uchwalać budżet, w każdym budżecie przeznaczone są środki na profilaktykę, na badania mammograficzne, badania prostaty. W ubiegłym roku byłam na sympozjum, na którym znani lekarze specjaliści z zakresu ginekologii i położnictwa mówili, jak można zapobiegać takim chorobom jak rak szyjki macicy. Gminy takie jak Rewal czy Koszalin zainwestowały swoje środki budżetowe w profilaktykę leczenia tych ciężkich chorób. W tej chwili są możliwości aby wprowadzić szczepienia dziewczynek do 12 roku życia, mające zapobiegać w przyszłości tym chorobom. W dzisiejszym spotkaniu chciał uczestniczyć Pan prof. Dr Bulsa, który chciał Państwu przedstawić jaki jest procent zachorowań m.in. już u kobiet do 15 roku życia. Można byłoby zorganizować w naszej gminie również takie sympozjum. Ja nie będę dzisiaj składać wniosków, myślę, że musimy zapoznać się z problemem, wiedzieć, jakie duże są to pieniądze, spotkać się z panem profesorem. Może w przyszłości zainicjowalibyśmy taki program. Ta profilaktyka nie jest tania, ale jeśli medycyna poszła tak daleko i my moglibyśmy pomóc, to myślę, że moglibyśmy z tego skorzystać.

Radny Tadeusz Figas
639/XXXV/09
– przy ul. Flisaczej budowany jest duży kompleks handlowo-usługowy, ale mam wątpliwości dotyczące dojścia do tego kompleksu. Nie ma tam chodnika i klienci nie będą mieli możliwości tam dojść. Ja wiem, że nie jest to droga gminna, jest to droga krajowa, ale trzeba poczynić jakieś starania, żeby to dojście udostępnić.

Radna Wanda Kmieciak
640/XXXV/09
– drogi w Czepinie są budowane, z czego mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Budowa ul. Morenowej i ul. Widokowej musi zgrać się albo nawet powinna poprzedzić budowę ul. Akacjowej, gdyż jest ona powyżej tych dróg. Rozmawiamy o tym z mieszkańcami i mówiłam też o tym Pani Naczelnik Ewie Kubiak, żeby ul. Akacjową zrobić w drugim etapie, gdyż podczas burz i ulewnych deszczy znów będzie zalewana ul. Morenowa. Zaproszę Pana Burmistrza, by udać się na miejsce budowy i by podjąć takie postanowienia z wykonawcą.

641/XXXV/09 – interpelowałam w ubiegłym roku w sprawie placu rekreacyjno-sportowego dla Czepina. W Czepinie bardzo trudno jest o taki plac, ale już dwukrotnie zgłaszałam tą kwestię i dostałam odpowiedź od Pani Naczelnik Teresy Drążek, że będą przygotowane jakieś propozycje w tej sprawie. Ponownie zgłosiłam interpelację dotyczącą przeznaczenia na ten cel działki nr 356/1 przy ul. Kolejowej. W projekcie budżetu jest informacja, że działka ta przeznaczona jest na sprzedaż po wygaśnięciu umowy dzierżawy. Proszę o informację w tej sprawie.

Radny Stanisław Różański
642/XXXV/09
– pierwsza interpelacja dotyczy pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 1 października 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z przepisami tej ustawy, a w szczególności art. 31, jest to zadanie zlecone gminom przez administrację rządową i przekazane są na ten cel określone dotacje celowe z budżetu państwa. Która z jednostek pomocniczych gminy została lub zostanie upoważniona do załatwienia wniosków składanych przez osoby uprawnione do alimentów? Pytam o to dlatego, że zwróciły się do mnie trzy osoby z terenu naszej gminy z prośbą o interwencję, ponieważ ich wnioski złożone w tej sprawie do dnia dzisiejszego nie zostały załatwione. Chciałbym przy tej okazji równocześnie zwrócić uwagę na dwa przepisy organizacyjno-techniczne w tej ustawie: art. 39 ust. 4 i art. 33 ust. 5 ustawy, które nakazują w tej sprawie podjęcie po pierwsze uchwały Rady w sprawie upoważnienia kogoś do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i po drugie, przepisy te przewidują konieczność wydania zarządzenia Burmistrza do upoważnienia kogoś do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Z tego więc wynika, że wnioski napływają, ludzie na zaświadczenia oczekują, a do dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy się rozstrzygnięcia organizacyjnego. Pojawiają się informacje, że tym zadaniem miałby zajmować się Ośrodek Pomocy Społecznej. Należałoby się nad ta decyzją zastanowić, ponieważ jest to poważne zadanie i szczerze mówiąc te zadania powinni prowadzić prawnicy, ponieważ są to zadania nadzwyczaj specjalistyczne, a prowadzone na styku sądu i prokuratury. W związku z tym wykonanie przepisów prawa cywilnego, prawa karnego w tych zadaniach moim zdaniem przekracza możliwości pracowników opieki społecznej.

643/XXXV/09 – drugą interpelację kieruję do Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino o spowodowanie zakończenia prac komisji powołanej w swoim czasie do opracowania znowelizowanej wersji Statutu Gminy oraz Regulaminu Rady. Z moich obserwacji oraz dwuletnich doświadczeń z działalności w naszej Radzie wynika, iż istnieje pilna potrzeba nowelizacji zapisów Statutu, zarówno w części dotyczącej spraw stanowiących jeśli chodzi o naszą Radę i Regulaminu działalności Rady. Zwrócę uwagę tylko przykładowo na trzy sprawy, które moim zdaniem wymagają nowej regulacji statutowej oraz regulaminowej. Nowy Statut powinien potwierdzać możliwość odbywania wspólnych posiedzeń komisji Rady w szczególności w ważnych dla gminy sprawach jak np. uchwalenie budżetu czy zaopiniowanie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taki zapis w Statucie stanowiłby moim zdaniem swoistą delegację do szczegółowego uregulowania spraw organizacyjno-technicznych z tym związanych w Regulaminie Rady, np. kto przewodniczy takim wspólnym posiedzeniom, kto zwołuje i kto ustala ich porządek. Po drugie należałoby na nowo uregulować w Statucie sprawę – Panie Przewodniczący, zwracam się tutaj do Pana – dyżurów radnych. Dotychczasowy sposób pełnienia wspólnie tych dyżurów w poniedziałki w gabinecie Burmistrza, stanowi moim zdaniem formę niewłaściwą, bo można by postawić pytanie, jaka jest rola radnego na takim wspólnym dyżurze? Skoro radny nie zna stanu faktycznego sprawy, to po co tam uczestniczy? Aby autoryzować to, co mówi Burmistrz? Moim zdaniem jest to niewłaściwy sposób i myślę, że powinniśmy przemyśleć rolę radnych w czasie dyżuru, jeśli mamy wykonywać przepisy ustawy dotyczące funkcji kontrolnej Rady wobec organu wykonawczego.

644/XXXV/09 – interpelację kieruję do Przewodniczącego Rady, dotyczy ona wykonania uchwały z 19 grudnia 2008 r. będącej apelem do posłów Sejmu Rzeczpospolitej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany przepisów dwóch ustaw. Myślę, że samo skierowanie naszej uchwały do posłów niewiele da. Tak jak wstępnie umawialiśmy się, myślę, że potrzebna jest bardziej zdecydowana działalność nas radnych w tej sprawie. Myślę, że istnieje potrzeba spotkania się z posłami bądź z posłem, który podjąłby się tej roli i wspomożenia go od strony merytorycznej w poprowadzeniu tej inicjatywy łącznie nawet z udziałem w posiedzeniu komisji sejmowej. Samo wysłanie tej uchwały pewnie skończy się tak samo jak skończyło się nasze spotkanie z Panem Posłem Napieralskim. Wyszedłem z tego spotkania nie usatysfakcjonowany, bo Pan Poseł Napieralski wolał wystąpić na tym spotkaniu w roli przewodniczącego partii, niż w roli posła. Jestem bardzo rozczarowany i mam żal do naszego kolegi radnego Nycza, że nie wsparł mnie w tym, żeby zmusić pana posła do szczegółowego zapoznania się z problemem. Zachęcam Pana Przewodniczącego, żeby zorganizować spotkanie z posłami w tej sprawie.

645/XXXV/09 – interpelacja dotyczy mieszkańców Pniewa i Żórawek, którzy zostali pominięci w inwestycji z podłączeniem im w sposób prawidłowy przyłącza gazowego. Ponieważ na spotkaniu 8 grudnia obiecaliśmy im to spotkanie, bardzo proszę o sfinalizowanie tego spotkania. Jest to 14 osób, którzy zapisali się wówczas na liście i na to spotkanie w dalszym ciągu oczekują i interweniują telefonicznie, aby je przyspieszyć.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Panie radny, cały wywód odnośnie alimentów był niepotrzebny, gdyż fundusz alimentacyjny działa od 2005 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej. W lipcu został powołany Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy, który realizuje te zadania. Ponadto pozyskaliśmy od Wojewody kwotę ok. 100.000 zł na zakup komputerów i mebli. Na razie wydział ten jest w OPS, po remoncie budynku „Pod platanem” będzie tam przeniesiony. To zadanie jest realizowane. A te trzy przypadki to są sprawy indywidualne, zapraszam do Wydziału Spraw Społecznych.

Radny Rafał Guga
646/XXXV/09
– dofinansowujemy PKS dosyć spora sumą, wielokrotnie radni zwracali uwagę na jakość realizowanych usług. Jak na razie interwencje Gminy przynoszą mizerny skutek, autobusy nadal się spóźniają, na obciążone trasy wysyłane są małe autobusy, zniszczone rozkłady jazdy nie są w ogóle uzupełniane. Proszę Burmistrza o to, aby przypominając, kto i w jakim zakresie wspiera finansowo PKS, zwrócił uwagę na stan faktyczny i wymusił poprawę jakości połączeń autobusowych.

647/XXXV/09 – w styczniu głośna stała się sprawa dopłat do wody przez mieszkańców budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”. Z informacji uzyskanych przez Stowarzyszenie BBS wynika, że dużą winę ponoszą węzły cieplne, które należą do PEC-u. Mówimy o tym, że będziemy ratować PEC z trudnej sytuacji, chciałbym, żeby zwołać spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, PEC-u, GTBS-u i zwrócić uwagę na to, kiedy te węzły będą remontowane i wymieniane. Wielu mieszkańców szczególnie w starszych budynkach musi dopłacać za wodę. Proszę, żeby Burmistrz zajął się tą sprawą jako mediator.

Ad. VI. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2008 roku – DRUK Nr 1/XXXV.

Informację Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2008 roku radni otrzymali przed sesją. Informacja stanowi załącznik nr 11.
Do informacji nie zgłoszono uwag ani wniosków.
Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przyjęła ww. informację.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2008 rok - DRUK  Nr 2/XXXV.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2008 rok radni otrzymali przed sesją.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2008 rok została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12.
Uchwała Nr XXXV/359/08 stanowi załącznik nr 13.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 - DRUK Nr 3/XXXV.

Radni w ustawowym terminie otrzymali projekt budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – załącznik nr 14.
Radni na komisjach otrzymali:

 • poprawioną pierwszą stronę objaśnień do budżetu na rok 2009 – załącznik nr 15

 • poprawioną wersję prognozy łącznej długu Gminy Gryfino w latach 2009–2023 – załącznik nr 16

 • Uchwałę Nr CXLVIII/436/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10.12.2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2009 rok – załącznik nr 17

 • Uchwałę Nr CLXIV/515/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23.12.2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Gryfino w 2009 r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy długu publicznego – załącznik nr 18.

Ponadto przed sesją radni otrzymali:

 • autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy do budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – załącznik nr 19

 • nową wersję uchwały budżetowej – załącznik nr 20

 • nową prognozę łącznej kwoty długu publicznego Gminy w latach 2009-2023 – załącznik   nr 21.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - autopoprawki zgłoszone przez Pana Burmistrza zmieniają projekt budżetu o wydatkowanie kilkunastu milionów złotych więcej  i wpływy do budżetu w wysokości 5 mln zł. Wydaje mi się, że w tej sytuacji stanowiska komisji odnoszą się do projektu, który był omawiany na komisjach, czyli do poprzedniego stanu faktycznego. Jeżeli nie będzie wniosków o przerwę i ewentualne przedyskutowanie budżetu, to w dyskusji te sprawy zostaną na pewno wyjaśnione przez panią Skarbnik lub Pana Burmistrza, a po zakończonej dyskusji będziemy mogli składać stosowne wnioski.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Radny Tomasz Namieciński - dzisiaj dostarczono nam nową wersję uchwały budżetowej. Być może celowym byłoby objaśnienie autopoprawek i zrobienie krótkiej przerwy, aby komisje mogły zapoznać się z tymi zmianami.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - mam inną propozycje, aby Pani Skarbnik przedstawiła nam powody zmiany propozycji budżetowych. Jeżeli Państwo uznacie, że trzeba spotkać się w gronie poszczególnych komisji lub klubów ogłosimy przerwę i podejmiecie Państwo stosowne decyzje.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – autopoprawki do budżetu, które Państwo otrzymaliście dotyczą zmiany budżetu gminy w następujących kwestiach. Sporządzając projekt budżetu do dnia 15 listopada 2008 r. plan finansowy po stronie dochodów i wydatków był przewidywany na określone zadania inwestycyjne w określonych kwotach. W trakcie roku 2009 wiemy już w jakich wysokościach będą realizowane te zadania inwestycyjne. Mamy już rozstrzygnięte dwa kluczowe przetargi na bardzo ważne i kosztowne zadania inwestycyjne. Z kosztorysów inwestorskich do projektu budżetu były ujęte kwoty planowanych do poniesienia wydatków, natomiast w wyniku rozstrzygniętych przetargów okazało się, że te kwoty będą znacznie niższe. W dziale 400 w pierwotnej wersji projektu budżetu ujęto kwotę 4.200.000 zł. Miały być to środki przeznaczone na budowę wodociągu Krzypnica. Firma, która wygrała przetarg określiła, że wykona to zadanie do kwoty 2.000.000 zł. Środki na uzbrojenie Osiedla Północ były zaplanowane w dużo wyższej wysokości,  a okazało się, że zadanie może być zrealizowane za niższą kwotę i środki w wysokości 2.800.000 zł zostają zdjęte po stronie wydatków z planu finansowego. Niemniej jednak, środki te pochodzą z dwóch źródeł finansowania. Fundusze na zadanie budowy wodociągu Krzypnica, jak również na zadanie uzbrojenia Osiedla Północ pochodzą ze środków własnych gminy oraz ze środków zewnętrznych. W przypadku Osiedla Północ są to środki pochodzące z pożyczki z NFOŚiGW. Środki na budowę wodociągu Krzypnica pochodzą z trzech źródeł, z pożyczki z WFOŚiGW. W pierwotnej wersji w planie finansowym i prognozie długu publicznego była to kwota 3.000.000 zł, po weryfikacji zaciągnięcie pożyczki nastąpi  w kwocie 1.040.000 zł. Nasze własne środki na to zadanie były dotacją z GFOŚiGW.  W planie finansowym do budżetu była ujęta kwota 700.000 zł, po weryfikacji ta kwota wynosi 460.000 zł. W związku z tym, zmianie ulegają nie tylko tabele dochodów i wydatków w budżecie, zmianie ulega również tabela przychodów i rozchodów, zaciągamy kredyty i pożyczki w mniejszych wysokościach. W tabeli GFOŚiGW również następuje pewna korekta z tytułu zmiany wysokości dotacji na budowę wodociągu Krzypnica. Kwota 700.000 zł zostaje zmniejszona do kwoty 460.000 zł. W wyniku tych przesunięć środków finansowych zmianie ulega również budżet w zakresie dochodów i wydatków. W pierwszej wersji budżet był budżetem deficytowym. Deficyt miał być pokryty częściowo ze środków własnych posiadanych na rachunku bankowym, jak również z kredytów i pożyczek. Teraz budżet gminy jest budżetem, który się bilansuje po stronie dochodów i po stronie wydatków, biorąc pod uwagę przychody i rozchody. Jest dokonany wybór banku, który wykona usługę kredytową w postaci udzielenia dla Gminy Gryfino kredytu w wysokości 13 mln zł.  W poprzedniej wersji budżetu przewidywana pożyczka wynosiła 13 mln zł, natomiast nie było jej jeszcze wprowadzonej do budżetu po stronie wydatków, znajdowała się tylko  w długu publicznym. Teraz, kiedy będzie finalizowana sprawa i podpisywana umowa z bankiem pożyczka w wysokości 13 mln zł jest wykazywana po stronie przychodów. 
W budżecie macie Państwo wykazaną kwotę 15.200.000 zł, są to środki ujęte po stronie wydatków zabezpieczające transakcję zakupu wyodrębnionego przedsiębiorstwa CW Laguna. Źródłem pokrycia będzie przychód z pożyczki. W styczniu zweryfikowano w części dochody i nasza gmina otrzymała dokładną informację o zaległościach podatkowych, które wpłyną do końca miesiąca lutego. Jest to kwota 2.100.000 zł i są to zaległe podatki Fundacji. Wpłynął przelew na rachunek bankowy z tytułu korekty deklaracji podatkowej za rok 2008. Korekta deklaracji złożona przez podatnika na kwotę 2.800.000 zł, którą wpłynęła na konto gminy również została ujęta w budżecie i wprowadzona po stronie dochodów. Zgodnie z autopoprawkami Burmistrza w Dziale 600 Transport i łączność zwiększamy dochody o 156.000 zł w związku z porozumieniem zawartym w grudniu pomiędzy Gminą, a Powiatem w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Ta kwota jest wprowadzona zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Zadanie realizować będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. W dziale 756 zostały ujęte kwoty dodatkowych dochodów w łącznej wysokość 4.900.000 zł. Kwota 2.800.000 zł wynika z korekty deklaracji za 2008 r., a kwota 2.100.000 zł są to zaległości podatkowe za lata 2003-2008. Zmniejszamy dochody budżetowe w dziale 400 o kwotę 240.000 zł. W pierwotnej wersji budżetu kwota ta wynosiła 700.000 zł. Wydatek ten jest związany z budową ujęcia wody Krzypnica. Zwiększenie wydatków budżetowych następuje o kwotę 16.447.186 zł. Kwotę 156.000 zł przeznacza się na utrzymanie dróg powiatowych, 378.000 zł na budowę ul. Przemysłowej – most nad Tywą. W wydatkach niewygasających została ujęta kwota ok. 1.800.000 zł, natomiast wartość zadania według kosztorysu wynosi 2.200.000 zł. Część zadania będzie realizowana z wydatków niewygasających, a część zadania ze środków z budżetu 2009 roku. W różnych rozliczeniach finansowych przekazujemy kwotę 413.186 zł na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki. W dziale 926 zwiększamy wydatki o kwotę 15.200.000 zł na zabezpieczenie transakcji kupna wyodrębnionego przedsiębiorstwa CW Laguna, a kwotę 300.000 zł przekazujemy w formie dotacji dla klubów sportowych realizujących zadania  w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zmniejszenie wydatków budżetowych następuje o kwotę 5.000.000 zł. W wyniku przeprowadzonych przetargu są znane określone kwoty na zadania, a więc w zmniejszamy wydatki o kwotę 2.200.000 zł i kwotę 2.800.000 zł. Chciałabym poinformować, że w autopoprawkach wkradł się błąd i zmniejszenie wydatków na kwotę 2.200.000 zł nie następuje w dziale 600 rozdziale 60016, tak jak zostało to ujęte  w pisemnej autopoprawce, tylko w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Kwota 2.200.000 zł dotyczy zadania budowy sieci wodociągowej Krzypnica.
Kiedy wydatki są finansowane kredytami i pożyczkami w ujęciu budżetowym nazywamy to przychodem, kiedy je spłacamy w nazewnictwie budżetowym jest to rozchód. W związku z tym, że nie będziemy korzystać z pożyczek w takich wysokościach, jak planowaliśmy sporządzając budżet w dniu 15 listopada 2008 r. przychody budżetowe zmniejszają się  o kwotę 6.869.778 zł. Zmniejszenie przychodów jest związane z mniejszym zapotrzebowaniem na zaciągnięcie pożyczki, z WFOŚiGW o kwotę 1.960.000 zł, z NFOŚiGW o kwotę 1.843.000 zł. Z rozliczenia pomiędzy przychodami i rozchodami wynika wolna kwota, która wynosi 3.066.778 zł. Zmniejszenie rozchodów budżetowych następuje o kwotę 13.000.000 zł ujętą w wydatkach na zakup CW Laguna, zmniejszone zostają również spłaty rat kapitałowych z tytułu niżej oprocentowanych pożyczek  z WFOŚiGW i NFOŚiGW na kwotę 500.964 zł.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym poprosić o krótkie wyjaśnienie, bo w projekcie budżetu, który jeszcze obowiązywał do dnia dzisiejszego, różnica pomiędzy dochodami w wysokości 123 mln zł, a wydatkami wynosiła 11 mln zł. Dzisiaj różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynosi 16 mln zł. Czy Pani Skarbnik mogłaby wyjaśnić skąd się wzięła ta różnica w wysokości 4.816.000 zł?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – wyjaśniałam kwestię skąd biorą się pewne różnice. Po stronie dochodów i po stronie wydatków zmianie uległy plany finansowe. Zmniejszamy i zwiększamy niektóre wydatki. W budżecie mieliśmy przewidziane również zaciągnięte kredyty i pożyczki. W poprzednim projekcie budżetu kredyt na zakup CW Laguna mieliśmy tylko i wyłącznie ujęty w długu publicznym po stronie przychodów i rozchodów, nie był on ujęty w budżecie po stronie wydatków. Do budżetu wprowadziliśmy również kwotę z przelewu, który przyszedł na rachunek gminy w wysokości 2.800.000 zł, który dotyczył korekty deklaracji podatkowej dokonanej przez naszego podatnika za rok 2008. Zarówno na komisjach, jak i na posiedzeniach klubów Rady omawiany był zakup  CW Laguna. W skład kwoty, która wynosi 15.200.000 zł wchodzi cena tego przedsiębiorstwa oraz wszystkie zobowiązania przedsiębiorstwa, w tym są nasze gminne należności. Należność wobec gminy wynosi 2.100.000 zł. Te środki finansowe wpłyną na rachunek gminy. Jeżeli od 128.717.208 zł dochodów odejmiemy wydatki w kwocie 144.809.341 zł otrzymamy deficyt  w wysokości 16.028764 zł. Ta kwota jest finansowana kredytem w wysokości 13 mln zł oraz pożyczkami z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy nie powinno być tak, że jeśli dochody zwiększają się o 5 mln zł, to deficyt budżetowy powinien się zmniejszyć o 5 mln zł? Jak patrzymy na pozycje w budżecie, wzrost dochodów budżetowych o 5 mln zł automatycznie spowodował wzrost wydatków.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wzrost wydatków nastąpił o wiele wyższą kwotę, wzrost wydatków nastąpił m.in. o kwotę 15.200.000 zł na zakup CW Laguna.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dochody budżetu zwiększają się o 5 mln zł, wydawałoby się, że deficyt powinien zmniejszyć się o te 5 mln zł, a nie wzrosnąć. Rozumiem, że zostały wprowadzone dodatkowe pozycje, które są konsumpcja tych pieniędzy.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - proszę zwrócić uwagę na zapisy ujęte  w pisemnych autopoprawkach. W pierwszym punkcie ma Pan ujęte zwiększenie dochodów o kwotę 5.056.000 zł, w drugim punkcie zmniejszamy dochody o kwotę 240.000 zł,  a w punkcie trzecim zwiększamy wydatki o kwotę 16.447.186 zł. Skąd się wzięły poszczególne kwoty macie Państwo wyjaśnione poniżej, jest to wyszczególnione do poziomu poszczególnych rozdziałów. W budżecie dysponujemy właśnie takimi kwotami.

Radna Wanda Kmieciak – Pani Skarbnik zreferowała nam, że zwiększa się dochody  o ponad 5 mln zł, wydatki o ponad 15 mln zł. Czy wobec tego opinia RIO o projekcie budżetu jest nadal aktualna, czy wobec korekty do budżetu musimy otrzymać nową opinię RIO? Czy korekta budżetu nie wpływa na opinię RIO?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest nadal aktualna.

Radny Stanisław Różański – to co zaprezentowała nam Pani Skarbnik przed chwilą jest klasycznym przykładem dyskusji nad tradycyjnym budżetem. Ta cała „gimnastyka”, która została nam przedstawiona byłaby bezprzedmiotowa, gdyby był budżet zadaniowy. Pani Skarbnik, proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie tezie, że celem autopoprawki jest likwidacja deficytu.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - tak nie jest. Nastąpiło urealnienie kwot, które zostały ujęte w planie finansowym na rok 2009. Na główne zadania inwestycyjne, które miały być realizowane w planie finansowym były przewidziane bardzo wielkie kwoty, na jedno zadanie o 2.800.000 zł, a na drugie zadanie o 2.200.000 zł większa. Jesteśmy zobligowani do realnego ujęcia wydatków w budżecie, dlatego, że do kredytów i pożyczek, po przeprowadzonych przetargach musimy przedstawić harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji poszczególnych robót. Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dostaliśmy opinię, że przyznano nam tą pożyczkę. Przygotowujemy się do podpisania umowy z NFOŚiGW, ale wymogiem formalnym jest po przeprowadzonym przetargu przekazanie kosztorysu z harmonogramem realizacji zadania wedle wartości, jakie zostały określone  z wykonawcą w umowie. Dlatego też te wartości muszą być zmniejszone, aby gmina mogła podpisać umowy z NFOŚiGW i WFOŚiGW. Nie możemy otrzymać większej kwoty od wydatkowanych środków.

Radny Stanisław Różański – jak się porównuje na bieżąco starą wersję uchwały budżetowej z nową, to z niej wynika, że 10 paragrafów zmienionych jest od strony merytorycznej, jeżeli chodzi o wielkość proponowanych kwot. Czy te zmiany, które zostały zaproponowane  w nowej wersji uchwały budżetowej w sposób zasadniczy zmieniają od strony merytorycznej założone zadania w poszczególnych działach i rozdziałach?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - poszczególne zadania nie są zmienione. Jest jedno zadanie, które nie było ujęte w budżecie i w planie finansowym na rok 2009, a wynika  z porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych. Zadanie nie było wprowadzone, bo nie było jeszcze wówczas zawartego porozumienia. Jedno zadanie było przewidziane tylko  w długu publicznym w kredycie na zakup CW Laguna. Teraz wiemy, że kredyt ten jest realny, a więc zakup CW Laguna wprowadzamy po stronie wydatków za kwotę 15 mln zł,  a środki będą pochodzić z zaciągniętego kredytu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na budżet składają się dochody i wydatki, jak również przychody i rozchody. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dochody gminy i zaplanowane wydatki to budżet wydaje się deficytowy. Na dzień dzisiejszy budżet nie jest deficytowy, bo mamy źródła jego pokrycia, tym źródłem pokrycia są już przyznane pożyczki i kredyty: pożyczka z NFOŚiGW, pożyczka z WFOŚiGW oraz kredyt zaciągnięty na zakup  CW Laguna.

Radny Artur Nycz – mam pytanie odnośnie zmiany wprowadzonej autopoprawką, dotyczącej działu Kultura fizyczna i sport. Zwiększamy dotacje dla klubów sportowych  o 300.000 zł. Czy jest to kwota, która ma zabezpieczyć sekcję piłki nożnej, ewentualnie piłki ręcznej, czy jest to kwota, z której będą mogły korzystać inne kluby? Panie Burmistrzu, proszę o uczciwa odpowiedź, a nie odpowiedź typu „każdy klub będzie miał prawo brać udział w konkursie”.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – każdy klub będzie miał prawo brać udział  w konkursie, tak jak było do tej pory. Zawsze jak podaje się nazwę zadania, to gmina podaje również jakie ma środki na realizację tego zadania. Kwota 300.000 zł dotyczy wszystkich klubów, natomiast Rada Sportu zadecyduje o podziale tej kwoty. Nie ma co ukrywać, że większość z dodatkowych środków trafi na działalność KS Energetyk w związku z sytuacją zaprzestania finansowania klubu przez PGE. Jeżeli sprawa się wyjaśni wówczas podejmiemy inne decyzje. Generalnie ta kwota zostanie podzielona przez Radę Sportu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Pani Skarbnik mówiła Pani, że do końca lutego wpłyną pieniądze za zaległe podatki w kwocie 2.200.000 zł od Fundacji. Co się stanie, jeżeli te środki nie wpłyną?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w cenie zakupu CW Laguna, czyli w kwocie 15.200.000 zł ujęty jest również dług Fundacji wobec gminy. Gmina zapłaci za CW Laguna kwotę 15.200.000 zł, a Fundacja zapłaci kwotę 2.100.000 zł zaległego podatku. Taka musi być procedura w tym przypadku.

Radna Janina Nikitińska – Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, uważam, że zostały zachwiane proporcje między sportem, a kulturą. Po zwiększeniu wydatków o kwotę dotacji dla klubów sportowych w wysokości 300.000 zł, na sport wydajemy ponad 4 mln zł, natomiast na kulturę, czyli na Gryfiński Dom Kultury przeznaczamy dotację w wysokości 3.400.000 zł, a na Bibliotekę Publiczną 1,5 mln zł. GDK obsługuje świetlice wiejskie, ośrodki kultury, Biblioteka Publiczna filie biblioteczne, punkty biblioteczne. Te punkty obsługują kilka tysięcy ludzi. W tej kwocie są środki na zakup książek, pomocy naukowych do Biblioteki Naukowej. Uważam, że zostały całkowicie zachwiane proporcje wydatków na kulturę w stosunku do wydatków na sport. Ja się z tym nie zgadzam.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - ponieważ budżet jest zasadniczo odmienny od budżetu z ubiegłych lat, a zaplanowane dochody pochodząc z podatków budzą moje poważne wątpliwości chciałbym zapytać, co stanie się w sytuacji, jeśli dochody budżetowe  z podatków nie zostaną zrealizowane? Czy Pan Burmistrz ma przemyślenia, co do ewentualnej realizacji poszczególnych pozycji budżetowych? Jakie będą priorytety?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w tej kwestii mamy stanowisko odmienne. Jest taka ewentualność, że częściowo nasze żądania odnośnie podatków mogą w wyniku procesów sądowych ulec zmianie. Znaczne środki mamy przeznaczone na uzbrojenie strefy przemysłowej, jeżeli okaże się, że wysokość podatków jest inna, jako priorytet traktuję uzbrojenie strefy we wszystkie media, ale dłużej będziemy realizować zadania w zakresie dróg. Strefa musi być uzbrojona. Nie zapominajmy, że czekają nas znaczne przychody  z tytułu sprzedaży ok. 130 działek pod budownictwo jednorodzinne, za sprzedaż terenu przy ul. Armii Krajowej i w wyniku sprzedaży działek nadodrzańskich o wielkości ok. 1,5 ha przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Te dodatkowe dochody, które będą wielkości podobnej jak naliczony podatek za 2009 rok, nie będą przeznaczone na realizację następnych zadań, tylko będą zabezpieczeniem na spłatę ewentualnych roszczeń ZEDO. W przyszłym roku znacznie wzrosną nam dochody z tytułu rozpoczętej budowy fermy wiatrowej w Parsówku oraz z tytułu wybudowanego centrum obsługi samochodów IVECO  w Radziszewie. Gmina uzyska podatki od nieruchomości oraz od środków transportowych. Wszelkie poczynania i decyzje, które zapadły do tej pory, wręcz nakazują ująć te dochody  w planowanym budżecie na 2009 rok.

Radny Paweł Nikitiński – słuchałem z uwagą Pańskiego wystąpienia Panie Burmistrzu, licząc na to, iż przekona mnie Pan swoją argumentacją. Nie przekonał mnie Pan, ale być może w toku dyskusji uda się to Panu. Odnosząc się do Pańskiej autopoprawki chciałbym zapytać w zakresie rozdziału 75615 o kwotę 2.800.000 zł z tytułu korekty deklaracji za 2008 rok. Od którego podatnika jest to dochód? Czy wpłynął on już do kasy gminy? Podobnie  jest z kolejną pozycją na kwotę 2.100.000 zł, stanowiącą zaległy podatek za lata 2003 – 2008. Swoją wypowiedź chciałbym oprzeć o wątpliwości dotyczące dochodów gminy i tego, jaki będzie rzeczywisty budżet. Zgadzam się z Pańską wypowiedzią, że nie może Pan nie ująć ich w budżecie, natomiast może Pan zapisać w budżecie wiele innych pozycji, zwłaszcza po stronie wydatków, biorąc pod uwagę pewne okoliczności, które będą się rozstrzygały w dalszym ciągu roku 2009. Złożona dziś autopoprawka sprawia, że budżet nie jest deficytowy. Ja z zaciekawieniem będę przyglądał się realizacji budżetu za rok 2008, zwłaszcza w kontekście osiągniętych dochodów i tego, czy będzie szansa uzyskania dochodów zaplanowanych w budżecie roku 2009. To o czym Pan powiedział, czyli innych spodziewanych dochodach gminy, które będą być może w przyszłości wpływały do kasy gminy, to są dobre, cenne informacje, ale najpewniej nie będą dotyczyły budżetu roku 2009, a przynajmniej w znacznej części nie będą dotyczyły budżetu tego roku, a lat następnych. Właśnie przy tym budżecie, który jest procedowany dzisiaj przez Radę Miejską w Gryfinie idzie o to, czy rzetelnie uchwalamy plan finansowy na rok 2009. Nie mam zastrzeżeń w tym zakresie do pani Skarbnik, chodzi tu o politykę i strategię, którą Pan zaprezentował Wysokiej Radzie. Na podstawie wiedzy, która posiadam znaczna część wydarzeń gospodarczych, które stały się przyczyną tej autopoprawki, którą Pan złożył dziś na sesji, miała miejsce  w dostatecznie odległym czasie, żeby komisja, która odbywała się w poniedziałek lub we wtorek mogła się także tą autopoprawką zająć. Można byłoby wówczas podyskutować o tym w gronie komisji i zastanowić się nad tym, czy autopoprawka składana przez Pana winna znaleźć poparcie. Tak jak powiedziałem na wstępie, nie przekonał mnie Pan swoją argumentacją i raczej będę głosował przeciw uchwaleniu tego budżetu, z zastrzeżeniem, że jest kilka pozycji, które należy zauważyć jako pozytywny symptom. Takim symptomem, bez wątpienia, jest określenie na zaplanowanym poziomie wydatków na Gryfiński Dom Kultury, czy Bibliotekę Publiczną, jako to absolutne minimum. Natomiast w kontekście planowanych wyższych wydatków w innych działach i tak wysokim budżecie, należałoby zastanowić się, czy nie wesprzeć tych dziedzin dodatkowymi kwotami. Inne wydatki w poszczególnych działach także są w znacznej części racjonalne i nie budzą wątpliwości. Największe wątpliwości dotyczą wykonania dochodów gminy Gryfino i związanych z tym wydatków. Nie chciałbym przyczyniać się do narażania samorządu na konsekwencje, które będą związane z niewykonaniem budżetu po stronie przychodowej. Argumentację Pani Skarbnik szanuję, znam też stanowisko merytorycznego wydziału UMiG w zakresie prowadzonych postępowań i w zakresie wymiaru podatku, który wymierza organ podatkowy, natomiast pragmatyka i ostrożność nakazuje żeby w kontekście być może długotrwałego procesu odnieść to w sposób bardzo wyważony i odpowiedzialny po drugiej stronie, po stronie wydatków. Trzeba zauważyć, że część zapisów w budżecie dotyczy naszych wkładów własnych w pozyskiwanie środków zewnętrznych i każdy, kto uważnie śledził budżet zdaje sobie sprawę z tego, że gro środków po stronie wydatkowej dziś zaplanowanych „z mocy potrzeby” w ciągu roku budżetowego „zejdzie” i będzie do wykorzystania w innych działach. Ja tego nie kwestionuję, taka jest potrzeba, natomiast ten mechanizm można zabezpieczać innymi sposobami, a w obliczu tych zjawisk, o których powiedziałem przed chwilą, warte byłoby to co najmniej rozważenia. Naturalnie będziemy dyskutowali, jak sądzę w dalszym ciągu o budżecie, być może także stanowisko, które zaprezentuje w ciągu dyskusji Pan Przewodniczący Rady i Pan Burmistrz, a obaj Panowie reprezentują w tym fundamentalnym względzie zasadniczą różnicę poglądów, skłoni mnie jednak do zmiany swojego stanowiska, ale w tym konkretnym stanie w którym znajdujemy się dzisiaj, z czystym sumieniem i ze spokojem nie będę mógł poprzeć tego projektu budżetu.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, nawiązując do pańskiego pytania, jak też odnosząc się do tych wątpliwości dotyczących dochodów do budżetu, przypomina mi się takie stare chińskie powiedzenie, że „jeśli ktoś chce sięgnąć po miód musi mieć odwagę stawić czoła pszczołom”. Jeśli zaszłyby takie Kasandryczne przewidywania o których tutaj mówimy, musimy wesprzeć Pana Burmistrza i znowelizować budżet w ciągu roku, jeśliby zaszła taka potrzeba. Ja jednak przy okazji tego projektu budżetu, tak jak w roku poprzednim chcę powiedzieć, że jest to kliniczny przykład, kiedy budżet tradycyjny wywoływać będzie zawsze tego typu emocje, które w czasie dyskusji sprowadzają się do tego, czy zmniejszać wydatki, czy nie, czy zgadzają się słupki, czy się nie zgadzają. Dla mnie ta dyskusja jest mimo wszystko jałowa. Ja ufam w to, że dojrzejemy do tego, żeby przejść na budżet zadaniowy, a wówczas byśmy mówili nie o działach, ale o zadaniach i o celu wydatkowania pieniędzy. Prędzej, czy później myślę, że ten czas nastąpi. W sprawie budżetu zadaniowego wyłożyłem swoją filozofię w piśmie z 28 listopada 2008 roku. Było ono skierowane na konferencję, jaka odbyła się w Rewalu, niestety nie zostało ono członkom konferencji przedstawione, nad czym głęboko ubolewam, ale tezy, które postawiłem w tym piśmie  w dalszym ciągu zachowują swoją aktualność. Jeżeli nad tym przedłożeniem Pana Burmistrza dzisiaj zabieram głos, to zabieram głos ze zwykłego szacunku dla wyborców, którzy mają prawo wiedzieć, co my radni myślimy nad tak ułożoną propozycją wydatków naszych środków pochodzących z podatków. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy szczegółowe sprawy. Proszę zwrócić uwagę na procentowy udział poszczególnych środków w podziale wydatków. Dział Transport i łączność zajmuje jedynie 7,3% wydatków zaproponowanych w całym budżecie do podziału. Uważam Panie Burmistrzu, że 9, 7 mln zł, które są zaproponowane  w tym dziale są nieadekwatnymi do potrzeb jakie istnieją. Bywamy na zebraniach wiejskich  i wiemy, że jedynym tematem są drogi. Jeśli porównać ten dział w strukturze całego budżetu, to 7,3% udziału nie jest to w żadnym razie adekwatne do istniejących potrzeb. Proponuję zatem, aby wydatki w tym dziale zostały zwiększone o co najmniej 2 mln zł z innych działów, do kwoty 11.900.000 zł. Myślę, że w takim zakresie można byłoby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, które szczególnie przez środowisko wiejskie są podnoszone w części dotyczącej budowy i konserwacji istniejących dróg. Gdybym miał wskazywać miejsce, skąd należy wziąć te środki to podpowiadam, że należy je zdjąć z działów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Turystyka. Uważam, że wydatki w tych działach są nieproporcjonalnie większe w stosunku do tego, co się proponuje na dział Transport  i łączność. Gdybyśmy zmniejszyli wydatki w Turystyce z kwoty 5,9 mln zł do kwoty 4,9 mln zł i na kulturę z 5,6 mln zł do 4,6 mln zł i zasilili tymi środkami dział dot. transportu byłoby to z ogromną korzyścią dla tych spraw, które oczekują na załatwienie.
Druga moja uwaga szczegółowa dotyczy wydatków związanych z działem Opieka społeczna. Chciałbym prosić Wysoką Radę o zwrócenie uwagi na strukturę wydatków zaproponowaną na stronie 40. objaśnień do projektu budżetu. Chodzi mi o finansowanie w ramach zasiłków stałych i okresowych w ramach zadań własnych i zadań zleconych. Z zestawienia, które dokonałem wynika, że w ramach zadań zleconych, w ramach zasiłków stałych, została przeznaczona kwota 975.132 zł. W ramach zasiłków stałych otrzymało ją 17 osób. Spośród 252 osób na zakup żywności i środków czystości, dotyczy to zaledwie kwoty 67.000 zł. Natomiast w zadaniach własnych przewidziano kwotę 1.481.321 zł. W ramach zasiłków okresowych otrzymało je 397 rodzin, 4 osoby otrzymały zasiłki na artykuły spożywczo- przemysłowe. Moim zdaniem istnieje potrzeba zwiększenia tzw. zasiłków w ramach refundacji kosztów, w szczególności chodzi mi o refundację kosztów związanych z zakupem leków. Widzę, iż praktyka dowodzi i obserwuję w swoim środowisku, że najbardziej celowym byłoby wykorzystanie środków w ramach opieki społecznej na refundację zakupu leków i to nie tylko przez te rodziny, które są objęte dotychczasową pomocą opieki społecznej, ale również inne rodziny np. emerytów i rencistów, których w ramach skromnych świadczeń emerytalno – rentowych czasem nie stać na zakup leków. Możnaby stworzyć pewien regulamin korzystania z takich refundacyjnych usług. Przesunięcie tych środków na ten sposób pomocy społecznej uznaję w większej mierze celowy niż dotychczasowy sposób refundacji środków żywnościowych. Bez używek można żyć, a wiemy również, że na ten cel te środki są przeznaczane.
Trzecia uwaga szczegółowa dotyczy zadania budowy boiska Orlik. W załączniku nr 4, stanowiącym limit wydatków zapisane jest zadanie dotyczące tylko Gardna. Panie Burmistrzu, skoro obiecaliśmy to mieszkańcom Pniewa na zebraniu w dniu 8 grudnia po podjęciu uchwały, która została przyjęta prawie przytłaczająca ilością głosów uważam, że należałoby ten załącznik uzupełnić o zadanie budowy boiska Orlik 2012 również w Pniewie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – uczestniczę w zebraniach wiejskich, prawie 70% interpelacji dotyczy dróg powiatowych, a około 30% dróg gminnych. Wysokość wydatków zaplanowanych w dziale Transport i łączność wynika z posiadanych dokumentacji technicznych, które pozwolą przystąpić do realizacji tych zadań. Co z tego, że w tym dziale zaplanujemy kwotę 11, czy 15 mln zł, jak tej kwoty nie będziemy mogli spożytkować, bo nie posiadamy dokumentacji na inne zadania. Jak spojrzycie Państwo na wskaźnik długu gminy w stosunku do dochodu, jest on w wysokości 20% przy dopuszczalnym zadłużeniu gminy do 60%. Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia wynosi 15%, przy naszym zadłużeniu wynosi on 3,9%. Zawsze możemy posiłkować się dodatkowym kredytem. Średnio gminy  w Polsce są zadłużone na poziomie około 40%. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiłkować się kredytem, który spłacimy w kolejnych latach z tych przychodów, o których mówiłem. Jeżeli uzbroimy teren będziemy sprzedawać działki, a więc będą wpływy do budżetu. Wykonamy nabrzeże i najbardziej atrakcyjne i najdroższe w mieście tereny zostaną sprzedane. Jeżeli uzbroimy strefę wejdą na nią inwestorzy. Bezrobocie w naszej gminie za miesiąc styczeń 2009 r. jest na poziomie 5,1%, mimo tego na sesję w marcu przedstawię Państwu pakiet uchwał odnośnie przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu, jak ochronić mieszkańca oraz małą i średnią przedsiębiorczość od zagrożeń jakie mogą wyniknąć na skutek kryzysu. Można być ostrożnym i nic nie robić, ale ja uważam, że wszyscy urzędnicy UMiG, a zwłaszcza pionu inwestycyjnego oraz radni włożyli tyle pracy, że gdybyśmy nie przystąpili do inwestycji, na które mamy pozwolenia na budowę, nikt by nam tego nie wybaczył. Biorąc pod uwagę spodziewane inne przychody niż podatki z ZEDO oraz możliwość dalszego zaciągania kredytów, nie będzie zagrożenia teraz ani na przyszłe lata dla budżetu gminnego. W przedstawianym dzisiaj Państwu budżecie, potrzeby wszystkich jednostek zostały zaspokojone, ale to nie znaczy, że w ciągu całego roku nie będziemy się pilnie przypatrywać wydatkom poszczególnych jednostek. To, że się ma pieniądze nie znaczy, że trzeba je wydać. Myślę, że podział środków i na kulturę i na sport jest proporcjonalny. W której gminie na terenie województwa zachodniopomorskiego działają przedszkola na terenach wiejskich? W której gminie w naszym województwie funkcjonuje fundusz sołecki. W której gminie o wielkości takiej jak nasza jest tak rozbudowany cykl imprez, spotkań i różnych festiwali, pokazów, które przygotowuje GDK? Dzięki naszej wspólnej pracy możemy przystąpić dzisiaj do realizacji tak poważnych zadań, które zmienią Gryfino i zbliżą je do Odry.

Radny Artur Nycz – zgadzam się w pełni z Panem radnym Różańskim odnośnie budżetu zadaniowego, natomiast przypomnę, że Pan Burmistrz powiedział, że budżetu zadaniowego nie będzie. Będzie w 2012 roku, więc nie ma sensu dłużej prowadzić dyskusji. Chciałbym zwrócić uwagę Panie radny, że sam Pan mówi o procentach, chce pan procentowo zmniejszać wydatki w pewnych działach i chce Pan z wydatków w dziale Turystyka na kwotę 5,9 mln zł zabrać około 1 mln zł. Oznacza to, że rezygnujemy z budowy nabrzeża, bo na budowę nabrzeża przeznaczone jest 5,6 mln zł. Jeżeli rezygnujemy z nabrzeża, to nie zabierajmy  1 mln zł tylko zabierzmy 5,6 mln zł. Po co zostawiać pieniądze, które nie wystarczą na realizacje zadania?
Panie Burmistrzu, chciałbym złożyć wniosek i chciałbym, aby go Pan poparł. Wnioskuję o zmniejszenie rezerwy budżetowej ogólnej zaplanowanej w kwocie 1.263.186 zł o kwotę 200.000 zł i przeniesienie kwoty 200.000 zł do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych odbywających się   Gminie Gryfino. Mam na myśli przede wszystkim cztery cykliczne imprezy, które wpisały się w nasz gminny kalendarz, czyli Włóczykij, Smocze Łodzie, Fifart i Sztukowanie. W pełni zdaję sobie sprawę z tego, że budżet GDK jest lepszy niż do tej pory. Niemniej jednak, w kontekście tego, że przeznaczamy dodatkowe 300.000 zł na sport, w sytuacji, kiedy KS Energetyk znalazł się w trudnej sytuacji, w kontekście tego, że przeznaczamy 300.000 zł na klimatyzację w urzędzie, że 160.000 zł przeznaczamy na gadżety reklamowe gminy uważam, że przeznaczenie kwoty 200.000 zł z rezerwy ogólnej znacznie wspomoże i pomoże tym imprezom, które stały się sztandarowymi imprezami kulturalnymi tego miasta. Miasto i Gmina Gryfino nie ma dzisiaj żadnej promocji, promocja nie istnieje. Jedyną szansą dzisiaj na to, żeby miasto mogło prowadzić promocję są właśnie organizowane imprezy. Te imprezy są organizowane tylko dlatego, że ludzie, którzy to robią i mają do tego zapał. Jeżeli zdarzy się, że ten zapał się skończy, to skończą się również te imprezy. Nie da się dalej organizować tych imprez, biegając od firmy do firmy i prosząc o kilka złotych na organizację każdej imprezy. Albo gmina Gryfino poważnie pomyśli o swojej promocji, albo rzeczywiście jej nie będzie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te imprezy są na tyle znane, na tyle cykliczne, że w znakomity sposób uzupełnią ofertę gminy Gryfino w zakresie promocji, którą tak naprawdę stanowi dzisiaj jedna impreza, czyli Dni Gryfina. Zaznaczam Panie Burmistrzu, że wnioskowane środki będą zabrane z rezerwy ogólnej, w związku z tym nie zmniejszają żadnych innych zadań. Na rezerwie ogólnej pozostanie kwota ponad 1 mln zł, ona w zupełności wystarczy nam na przyszły rok. Chciałbym zaznaczyć, że trzeba wziąć pod uwagę, że te kwoty będą w dużej mierze przeznaczone na imprezy, które będą odbywały się w roku 2010. Cykl przygotowań jest taki, że jeżeli my dzisiaj zabezpieczymy pieniądze, to one w dużej mierze pozwolą na rozwinięcie tych imprez, aby w lepszy, większy sposób promowały nasze miasto, w dużej mierze w roku 2010.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Gryfińskiemu Domowi Kultury jako jedynej jednostce, po przeanalizowaniu, nie został zmniejszony budżet, jaki przedstawiła Pani dyrektor. W przedłożonym budżecie GDK wszystkie te imprezy zostały ujęte. Na dzień dzisiejszy nie zachodzi potrzeba zwiększenia środków na te zadania. Jest to pierwszy budżet, kiedy nie zmniejszyłem środków, na jakie Pani dyrektor złożyła zapotrzebowanie. Jeżeli zajdzie jakaś potrzeba, jesteśmy w stanie w każdej chwili wprowadzić zmianę do uchwalonego budżetu. W budżecie nie mamy zadania, które chciałbym zlecić w tym roku, czyli renowację i inwentaryzację murów obronnych i czatowni. Zawsze rezerwę ogólną można przeznaczyć na najpilniejsze zadania, o przeznaczeniu środków z rezerwy nie decyduje Burmistrz. Nad budżetem pracowaliśmy bardzo dużo, aby zaspokoić wszelkie potrzeby. Panie radny Różański, każda osoba, której dochody są niewystarczające na zakup leków może udać się po pomoc do OPS-u. Nie było przypadku, aby odeszła z kwitkiem, aby nie została jej udzielona refundacja zgodnie z przysługującym prawem. Oczywiście zgłaszają się osoby, które chcą wymóc na opiece społecznej pewne świadczenia. OPS ma zabezpieczone środki w takiej wysokości, że będą również refundowane leki dla osób, których nie stać na ich wykup.

Radny Artur Nycz - mam pełną świadomość, że gdyby Pani dyrektor GDK dzisiaj powiedziała, że w pełni popiera mój wniosek, to jutro zmniejszałaby budżet o swoją pensję. Stanowisko Pani dyrektor w tym zakresie rozumiem. Ja powiedziałem, że budżet GDK jest większy i jest to pierwszy rok, kiedy nie musieliśmy tego budżetu bronić, natomiast uważam, że trzeba zwiększyć rozmach imprez. Aby zwiększyć ich rozmach potrzebne są pieniądze. Nie ma się co łudzić, że w czasach, w jakich żyjemy te pieniądze znajdą się od sponsorów. Nie znajdą się. Jeżeli chcemy, żeby te imprezy się rozwijały musimy zdecydować się na dofinansowanie. Składam wniosek o przeniesienie środków z rezerwy ogólnej, co nie znaczy Panie Burmistrzu, że nie znalazłbym co najmniej kilka pozycji, które można byłoby swobodnie zmniejszyć bez szkody dla budżetu i bez szkody dla gminy, a środki przeznaczyć zgodnie z moim wnioskiem. Szanowni radni, zastanówcie się czy w budżecie nie ma kwot zapisanych, które są dużo mniej istotne dla budżetu, dla rozwoju i promocji gminy niż rozwijanie tych imprez, o których mówię. Mówimy tu o roku 2009 i 2010. Jeżeli sytuacja, w jakiej znalazł się sport jest dla nas jasna, podejmujemy działania mające na celu uratowanie sekcji piłki nożnej i sekcji piłki ręcznej KS Energetyk i dla wszystkich jest oczywiste, że należy to zrobić, nie rozumiem dlaczego nie jest oczywiste, że kwotę 200.000 zł, którą swobodnie można ściągnąć z klimatyzacji, która można ściągnąć z gadżetów reklamowych można przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla GDK. Zmniejszona rezerwa ogólna w żaden sposób nie zagrozi realizacji budżetu w roku 2009.

Radna Janina Nikitińska – chciałabym odnieść się do wypowiedzi Pana radnego Stanisława Różańskiego w sprawie zmniejszenia wydatków na kulturę. Chciałabym dowiedzieć się, gdzie Pan radny chciałby te pieniądze znaleźć? Zlikwidowaliśmy już bibliotekę  w Radziszewie, dwie pozostałe biblioteki: w Chwarstnicy i w Gardnie znajdują się w szkołach. Pracownicy tych bibliotek nie osiągają średniej krajowej jeśli chodzi o zarobki, śmiem twierdzić, że są to osoby najmniej opłacane w naszej gminie. Pozostała jeszcze biblioteka w Pniewie. Czy chciałby Pan, aby zlikwidowano bibliotekę w Pniewie? Pewnie nie. Ja sugeruję, że należy dołożyć pieniędzy, żeby tą bibliotekę albo wyremontować, albo przenieść do innego lokalu. Skąd należy zatem zabrać środki? Z kupna książek, czy pomocy naukowych? Występuje stanowczo przeciwko temu. Gdybyśmy nawet bardzo szukali, tam tych pieniędzy nie znajdziemy.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Burmistrzu, czekałem na pańskie wyjaśnienia. Ja nie kwestionuję Pańskiego modelu, ma Pan prawo zarządzać gminą zgodnie ze swoim pomysłem, natomiast trzeba zwrócić uwagę na pewien mechanizm, który mógł Pan wziąć pod uwagę, ale Pan nie wziął. Korzystając z niskiego zadłużenia Gminy Gryfino mógł Pan zabezpieczyć poprzez instrumenty finansowe realizację tych inwestycji, które Pan przewiduje do realizacji, m.in. poprzez kredyty bankowe, a koszty obsługi tych kredytów byłyby zabezpieczeniem ryzyka nieuzyskania dochodów z podatku. To jest prosty mechanizm, który bez wątpienia Pan brał pod uwagę, natomiast nie zdecydował się Pan na niego. W mojej opinii jest to błędna strategia. Co do GDK proponuję, abyśmy się nie zachowywali cynicznie, bo momentami chyba odrywamy się od rzeczywistości i nie pamiętamy o tym, że ludzie z 20, czy 30-letnim stażem pracy zarabiają niekiedy mniej niż 1.500 zł, a są managerami kultury najwyższej klasy. Rozumiem, że ten budżet dla GDK, który został zaproponowany w tym roku,  w znacznej mierze będzie skonsumowany poprzez podniesienie wynagrodzeń, bo wynagrodzenia są tam bardzo niskie, podobnie jest w bibliotece publicznej i trzeba mieć tego świadomość. Te sprawy są niezwykle delikatne, dotyczą spraw pracowniczych, ale ostatecznie są to sprawy czysto ludzkie i wcale nie ma co się dziwić, że w tych osobach, które napędzają w tej chwili promocję Gryfina, może się w pewnym momencie zrodzić frustracja i będzie to frustracja mająca podstawy. Wniosek Artura Nycza jest niezwykle interesujący. Biorąc udział w imprezach organizowanych przez GDK i obserwując od wielu lat pracę biblioteki, muszę powiedzieć, że ukłon, który wykonujemy w stronę tych osób jest najmniejszym, który jest do zaakceptowania.

Radny Stanisław Różański – nie przekonuje mnie głos Pana Burmistrza, że środki w dziale Transport i łączność są adekwatne do opracowanej dokumentacji. Panie Burmistrzu, gdyby były większe środki, można byłoby opracować więcej dokumentacji. Gdybyśmy Panie radny Nycz zapytali w środowisku, które reprezentujemy, czy mieszkańcy wolą nabrzeże, czy lepsze drogi, jak Pan sądzi jaka byłaby odpowiedź? Pani radna Nikitińska, ja nie chcę wskazywać, komu należy obciąć wydatki w dziale Kultura. Ja jestem otwarty na inne Pani propozycje. Jeżeli nie zmniejszamy wydatków w dziale Kultura, to co Pani proponuje innego? Czy zgadza się Pani ze mną, że dział Transport i łączność jest potraktowany nieadekwatnie do potrzeb? Jeżeli Pani zgadza się ze mną, to dyskutujmy o innych źródłach, skąd znaleźlibyśmy środki, które byłyby potrzebne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – głos Pana Radnego Nikitińskiego dotyczący niskiego wynagrodzenia niektórych pracowników jednostek gminnych jest głosem rozsądnym. Mam na myśli pracowników jednostek, o których była mowa oraz pracowników administracji w oświacie. Zastanówmy się i wyliczmy, o ile chcielibyśmy podnieść uposażenia, jakie to będą koszty. Zawsze na kolejnej sesji możemy wprowadzić zmianę do budżetu, ale na bazie konkretnych wyliczeń. Przesuniemy wówczas środki z rezerwy ogólnej. Ja również widzę dysproporcje w wynagrodzeniach poszczególnych pracowników, ale najpierw wykonajmy stosowne wyliczenia, a później ta kwotę zdejmijmy z rezerwy.

Radny Paweł Nikitiński – Komisja Budżetu zadawała konkretne pytania dyrektorom jednostek, część dyrektorów widzi taką potrzebę i dokona waloryzacji wynagrodzeń nie tylko o inflację, ale także o kwoty, które będą w jakimś stopniu satysfakcjonowały pracowników. Rozmawiamy o trzech, czy czterech konkretnych projektach GDK, a w przypadku jednego realizowanego także przy udziale Biblioteki Publicznej, które warto wziąć pod uwagę  i dofinansować dodatkowymi pieniędzmi. Ja jestem tego samego zdania, jak większość radnych, którzy składają interpelacje na sesji, że drogi publiczne, w tym drogi gminne są w znacznej mierze w stanie żenującym, że nakłady na drogi są naszym obowiązkiem priorytetowym, ale mieszkam w gminie Gryfino, obserwuję realizację zadań i wiem, że wyższe kwoty, które zapisujemy w budżetach w tym dziale z różnych przyczyn najprawdopodobniej nie zostaną w ogóle nawet tknięte. Argument Pana Burmistrza, że są przygotowane projekty konkretnych dróg i ich wykonanie w roku bieżącym w oparciu o zaplanowane kwoty, wydaje się racjonalny. Chciałbym wrócić do początku swojej wypowiedzi i do odniesienia się do całej konstrukcji budżetu, tego jak on wygląda. Z jednej strony mamy wątpliwe dochody, z drugiej zaplanowane wydatki, często co do których mamy wiedzę, ze ich nie wykonamy w roku 2009. Jeśli znaczna część kwoty w dziale Turystyka jest przeznaczona na nabrzeże, przyjmuję zakład z większością dziś obecnych na tej sali, że tej kwoty nie wydamy, natomiast zabezpieczamy ją w określonym celu, po to, aby pozyskać pieniądze i taka głęboka świadomość jest potrzebna. Służy temu m.in. uczciwa i dobra współpraca z przedstawicielami urzędu, czy jednostek organizacyjnych, bo trzeba powiedzieć, że nasza wiedza, jako radnych nie we wszystkich dziedzinach może być kompletna. Stąd te merytoryczne wyjaśnienia często zmieniają pierwotny pogląd o sprawie i tak też było w przypadku roku 2009. Ja podtrzymuję swoje stanowisko, co do poparcia tego budżetu. Ja tego budżetu osobiście nie poprę   z przyczyn, które wymieniłem.

Radny Artur Nycz – chciałbym uściślić, że mój wniosek nie dotyczy zwiększenia wynagrodzeń. Pieniądze mają być na jeden cel, na organizację imprez. Dzięki temu będziemy mieli imprezy kulturalne najwyższych lotów w tym mieście. Dzięki temu organizatorzy będą mogli skupić się na samej organizacji, a nie na poszukiwaniu sponsorów. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, Pan Burmistrz powiedział dzisiaj, że realizujemy wielkie zadanie uzbrojenia terenów ul. Jana Pawła II i Tarasu Północ i powstanie 600 działek budowlanych. Żeby te działki sprzedać, aby ludzie chcieli budować domy, trzeba czegoś więcej, a nie tylko uzbrojonej działki budowlanej. Ludzi interesuje, jaka jest oferta kulturalna, sportowa i oświatowa tego miasta. My jesteśmy jedną z ostatnich gmin, która przygotowuje działki budowlane pod budownictwo i my musimy czymś innym konkurować z Goleniowem, Nowogardem, Dobrą Szczecińską, czy Policami. Konkurujmy tym, czego oni nie mają. Kwota 200.000 zł w kontekście tego budżetu, zabrana z rezerwy nie jest naprawdę kwotą, która nam cokolwiek zmieni. Miejmy na uwadze także, że to są imprezy, które należy planować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zwracam uwagę, że wiele osób, które dzisiaj zabierały głos, z jednej strony podnosiły kwestie zagrożeń budżetowych, niemożliwości zrealizowania tego budżetu, a w innych wystąpieniach proszą o wydawanie dosyć dużych kwot z budżetu. Proszę, aby sprawy budżetowe były również odnoszone do kryzysu, jaki niewątpliwie w Polsce, pomimo zapewnień polityków, już się ujawnił. Na pewno Państwo wiecie, że w województwie zachodniopomorskim zgłoszono już do Państwowego Inspektoratu Pracy chęć redukcji około 3.500 etatów. To nie jest tak Panie Burmistrzu, że jeśli bezrobocie w Gryfinie wynosi 5% zaraz się nie zwiększy w przypadku upadku Stoczni Szczecińskiej, a to już jest przesądzone. Panie Burmistrzu mówiliśmy o sprawach sportu, kultury, a najważniejsze z punktu widzenia rozwoju Gryfina będą sprawy związane  z inwestycjami. Nikt w dzisiejszych wystąpieniach nie wypowiadał się w kwestiach bezpieczeństwa, a przecież nasza gmina słynie z tego, ze jest jedną z gmin najbardziej bezpiecznych. Chciałbym odwołać się do pisma Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfinie, w którym Prezes Zarządu  i Komendant Gminny wskazują, że otrzymali wstępne zapewnienia i deklaracje od Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, że jest możliwa dotacja w wysokości około 500.000 zł na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczych dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, czyli OSP Radziszewo i OSP Sobieradz. Jeśli Pan Burmistrz mógłby krótko powiedzieć, czy w tej sprawie zamierza zająć stanowisko i wesprzeć inicjatywę strażaków w sytuacji zapewnienia przez Państwową Straż Pożarną dotacji? Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – oczywiście jestem za lepszym sprzętem dla straży ochotniczych, natomiast zapewnienia, o których Pan mówi są bez pokrycia, bez jakiegokolwiek pisma, bez wstępnej gwarancji. Jeżeli uzyskamy gwarancję, że środki na ten zakup będą pochodzić z innych źródeł i dofinansowanie gminy będzie na poziomie do 25% wartości zakupu, na to właśnie mamy przewidzianą rezerwę ogólną i dlatego wynosi ona około 1 mln zł. Ma służyć na takie nieprzewidziane zdarzenia losowe. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dzisiaj wszystkiego, co może się zdarzyć w ciągu roku 2009. Jeżeli będą zapewnienia i będą poparte pismem, jakąś preumową wówczas będzie można o tym rozmawiać. Nieraz zapewniano nas, że będą pieniądze na dofinansowanie, my zabezpieczaliśmy środki w budżecie i nic z tego nie wychodziło. Wszystkie nasze zamierzenia muszą iść w tym kierunku, bo koszty eksploatacji bojowych wozów strażackich, które posiadamy są bardzo znaczne, a szczególnie kosztowne są ich naprawy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zanim ogłoszę przerwę przed przegłosowaniem budżetu i zgłoszonych do niego wniosków poproszę, aby radni składający wnioski do budżetu przygotowali je na piśmie do odczytania albo przedstawili je ustnie przed głosowaniem.

Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w pierwszej kolejności pod głosowanie chciałbym poddać wniosek radnego Artura Nycza. Proszę radnego, aby sprecyzował swój wniosek.

Radny Artur Nycz – wnioskuję o zmniejszenie w budżecie rezerwy ogólnej o 200.000 zł  z przeznaczeniem na dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z konkretnym przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w roku 2009 i w roku 2010.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku radnego Artura Nycza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych przy 11 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnego Artura Nycza nie został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - proszę radnego Różańskiego
o przedstawienie zgłoszonych wniosków. Będą głosowane blokiem.

Radny Stanisław Różański – wnioskuje o zwiększenie wysokości środków w dziale  600 Transport i łączność z 9.700.000 zł do 11.700.000 zł kosztem działów: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Turystyka, po 1 mln zł.
W ramach działu 852 Pomoc społeczna wnioskuję, aby zwiększyć środki przeznaczone na refundację kosztów zakupu leków w ramach zasiłków stałych i zasiłków okresowych, ustalając zasady, iż będą przeznaczone dla wszystkich emerytów i rencistów, którzy mają najniższe świadczenia emerytalno – rentowe oraz pozostałych osób, jeżeli dochód na członka rodziny odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu w gospodarce uspołecznionej.
W załączniku nr 4 stanowiącym limity wydatków w pozycji 26 tabeli w dziale 926 wnioskuję, aby dopisać zadanie budowy boiska Orlik 2012 dla miejscowości Pniewo i Żórawki.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosków radnego Stanisława Różańskiego.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny przy 16 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wnioski radnego Stanisława Różańskiego nie zostały przyjęte.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jest jeszcze wniosek Komisji Rewizyjnej, która opiniowała pozytywnie projekt uchwały budżetowej, ale jednocześnie wnioskowała o ujęcie w projekcie budżetu zmian struktury wydatków, aby zwiększyć wydatki w dziale 600 Transport i łączność o kwotę co najmniej 2 mln zł. Poproszę o stanowisko Pana mecenasa, bo ten wniosek został już przegłosowany jako wniosek radnego Różańskiego.
Radca prawny Piotr Sydor - po pierwsze, moim zdaniem ta poprawka jest nieprecyzyjna, należałoby wskazać skąd mamy zabrać środki, bo wskazane jest tylko, gdzie je dodajemy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawkami Burmistrza głosowało 16 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25.
Uchwała Nr XXXV/360/09 stanowi załącznik nr 26.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27.
Uchwała Nr XXXV/361/09 stanowi załącznik nr 28.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie – DRUK Nr 6/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 29.
Uchwała Nr XXXV/362/09 stanowi załącznik nr 30.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Gryfinie oraz w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 7/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Gryfinie oraz w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 31.
Uchwała Nr XXXV/363/09 stanowi załącznik nr 32.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej - DRUK Nr 8/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Radny Paweł Nikitiński – na Komisji Budżetu zadaliśmy pytanie, jakie kwoty przekazywał Powiat Gryfiński w poprzednich latach na prowadzenie tej działalności. Ponieważ nie uzyskaliśmy precyzyjnej odpowiedzi w trakcie Komisji byłbym wdzięczny gdyby Pan Burmistrz wyposażył nas w tą wiedzę.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – w przypadku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w ubiegłym roku była to kwota 50.000 zł, w tym roku 80.000 zł. W latach poprzednich wkład wynosił 30.000 zł. Jeśli chodzi dotację dla Biblioteki Publicznej, była na poziomie ok. 200.000 zł w tym roku.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym tylko zwrócić uwagę Wysokiej Rady na dosyć istotną okoliczność. Patrząc na tą problematykę całościowo, to my przejmiemy od Powiatu Gryfińskiego zadanie, które tak naprawdę kompetencyjnie jest jemu przypisane. Proporcje  w finansowaniu tego zadania będą takie, że Powiat Gryfiński będzie wydatkował na to zadanie 80.000 zł, a Gmina Gryfino co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Oczywiście 80.000 zł jest kwotą znaczącą. Rozumiem, że będzie odnosiła się zwłaszcza do organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci na poziomie powiatowym i zamknie w jakiejś części tą potrzebę, którą realizuje MOS, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w części znaczącej, zwłaszcza, że wszyscy pracownicy MOS są zatrudnieni na zasadzie karty nauczyciela. Ja chociaż poprę ten projekt uchwały to chciałbym jednak zwrócić uwagę, że w przypadku wznowienia tego porozumienia lub też jego przedłużania w latach kolejnych, warto zwrócić Powiatowi gryfińskiemu uwagę zarówno w przypadku MOS, jak i biblioteki publicznej, żeby w związku z zadaniami, które ceduje na Gminę Gryfino zaangażował się w sposób bardziej poważny. Chodzi mi zwłaszcza o środki finansowe.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chyba jest dobry moment, aby powiedzieć, że w najbliższym czasie rozpoczniemy prace związane z reorganizacją Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i jego zadań. Są dodatkowe godziny zajęć w szkołach i musimy ten problem od nowa przemyśleć. Czasy wymagają innej organizacji i tym się w najbliższym czasie zajmiemy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej została przyjęta.Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 33.
Uchwała Nr XXXV/364/09 stanowi załącznik nr 34.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – DRUK
Nr 9/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 33.
Uchwała Nr XXXV/365/09 stanowi załącznik nr 34.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Radny Paweł Nikitiński – Wysoka Rado, chciałem zwrócić uwagę na sytuację, w której obecnie się znajdujemy i przedstawić stan rzeczywisty. Funkcje pracodawcy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej, natomiast Rada Miejska w Gryfinie określa wysokość wynagrodzenia. W związku z tym, żeby mieć pełna wiedzę i czyste sumienie, kieruję pytanie do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Gryfinie, czy zaistniały w ciągu minionego roku takie przesłanki, które z mocy prawa uniemożliwiałyby wypłacenie wynagrodzenia. Proszę tylko krótką odpowiedź, tak lub nie. To pozwoli mi podjąć decyzję o swoim głosowaniu w tej konkretnej sprawie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - oświadczam, że takie przesłanki nie zaistniały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 35.
Uchwała Nr XXXV/366/09 stanowi załącznik nr 36.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 – DRUK Nr 11/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 37.
Uchwała Nr XXXV/367/09 stanowi załącznik nr 38.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy  ul. Leśnej nr 1 – DRUK Nr 12/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr 1 została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 39.
Uchwała Nr XXXV/368/09 stanowi załącznik nr 40.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK  Nr 13/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 41.
Uchwała Nr XXXV/369/09 stanowi załącznik nr 42.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania  w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych – DRUK Nr 14/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 43.
Uchwała Nr XXXV/370/09 stanowi załącznik nr 44.

Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu  i przechodu w działce gminnej nr 51, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – DRUK Nr 15/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Radny Stanisław Różański – moim zdaniem ten projekt uchwały jest obarczony błędem  i skutkuje nieważnością uchwały. Powołane w podstawie prawnej zarówno przepisy art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, jak też art. 285 Kodeksu Cywilnego nie mogą stanowić podstawy do podjęcia tej uchwały. Art. 18 w ustępie 2 pkt 9 lit. a zawiera zapis, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Panie Przewodniczący, jeśli chodzi o brzmienie tego przepisu, to rada jest władna do podjęcia uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości, natomiast w żadnym razie ten przepis nie stanowi podstawy do ustanowienia służebności, tak jak brzmi tytuł tej uchwały, a już zupełnie nieporozumieniem było powołanie w tej podstawie prawnej w ogóle przepisów prawa cywilnego, w szczególności art. 285 kodeksu cywilnego. Ten przepis zawiera definicję służebności gruntowej, natomiast przepis prawa cywilnego nie może stanowić podstawy do podjęcia uchwały, ponieważ my obracamy się w zakresie prawa administracyjnego. Ten przepis stanowi podstawę do ustanowienia służebności gruntowej, jako ograniczonego prawa rzeczowego w formie umowy cywilnoprawnej, jaką jest akt notarialny. W doktrynie prawa cywilnego podkreśla się, iż najczęstszym sposobem nabycia służebności gruntowej jest umowa, orzeczenie sądowe, decyzja administracyjna. O umowie stanowi art. 245 kc., o zasiedzeniu art. 292 kc., orzeczeniu sądowym art. 145 i 146 kc.,  a o decyzji administracyjnej art. 120 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W żadnym razie art. 285 kc, ani art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym nie mogą stanowić podstawy do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w tej sytuacji proszę Pana mecenasa o odniesienie się do kwestii przedstawionych przez Pana radnego.

Radca prawny Piotr Sydor - po raz kolejny przychodzi mi nie zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym przez Pana radnego, bo uchwała jest de facto uchwałą wyrażającą zgodę na to, aby Pan Burmistrz wykonał ją w formie aktu notarialnego poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez konkretną nieruchomość. Gdybyśmy poważnie potraktowali te argumenty, które przedstawiał Pan radny, to tak naprawdę rada gminy nie byłaby również władna do tego, aby upoważniać Pana Burmistrza do zawierania umów dzierżawy, czy umów najmu na czas przekraczający 3 lata. Z tego względu uważam, że te argumenty są chybione. Co prawda, rzeczywiście poruszamy się może nie tyle w ramach prawa administracyjnego, co prawa samorządowego na sesjach rady, natomiast rada decyduje na podstawie całokształtu przepisów, a tutaj mamy niewątpliwie połączenie przepisów zarówno prawa cywilnego, jak i prawa samorządowego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - należy rozumieć, że w trybie nadzoru administracyjnego, w odniesieniu do tej uchwały będzie mógł wypowiedzieć się Pan Wojewoda.

Radca prawny Piotr Sydor - oczywiście, aczkolwiek nie sądzę, aby wojewoda podzielił tę argumentację.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, proszę zwrócić uwagę, my mówimy  o ustanowieniu służebności gruntowej, nie mówimy o upoważnieniu Burmistrza do tego. Mnie chodzi tu o względy zupełnie formalne. Jeżeli tytuł uchwały brzmi: w sprawie ustanowienia służebności, to co my mamy mówić tu o upoważnieniu Burmistrza do zawarcia aktu notarialnego. Chodzi o sam tytuł uchwały. Ponadto w uchwale podejmowanej w oparciu o przepisy prawa administracyjnego nie może być podstawy prawnej w formie przepisów kodeksu cywilnego. Panie Przewodniczący, brzmienie przepisu art. 285 kc. jest tak klarowne, że nie trzeba żadnego przygotowania, żeby sobie zdać sprawę, że nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie  z nieruchomości obciążonej itd. czyli jest to definicja pojęcia służebności gruntowej. Nie ma w żadnym zakresie odesłania do możliwości podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie radny, czy w tej sytuacji należy Pana wystąpienie rozumieć jako wniosek o uzupełnienie zapisów uchwały w sprawie ustanowienia służebności o upoważnienie Burmistrza Miast i Gminy do ustanowienia służebności?

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, rezygnuję z dalszego głosu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 51, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 45.
Uchwała Nr XXXV/371/09 stanowi załącznik nr 46.

Ad. XXI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej”– DRUK Nr 16/XXXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 22.

Radny Ireneusz Sochaj – kilka lat temu Rada powierzyła mi piastowanie funkcji reprezentanta naszej gminy w Samorządowym Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej  w Szczecinie. Stowarzyszenie w tej chwili przekształca się w Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego Miasta Szczecina. W tej chwili w Sejmie trwają prace nad ustawą o obszarach metropolitalnych i w tej ustawie jest przewidywany taki porządek zarządzania obszarem metropolitalnym, że zwierzchnikiem obszaru metropolitarnego jest prezydent miasta, do którego dołączają wszystkie miejscowości położone wokół niego, natomiast przedstawicielami j.s.t. czyli gmin, ewentualnie powiatów są burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast. W stowarzyszeniu jestem od samego początku, jestem w zarządzie tego stowarzyszenia i piastuję funkcję skarbnika.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej” została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 47.
Uchwała Nr XXXV/372/09 stanowi załącznik nr 48.

Ad. XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. V.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.

Ad. XXIII. Wolne wnioski i informacje.

Radny Stanisław Różański - chciałbym jeszcze wrócić do informacji Pana Burmistrza odnośnie umorzenia postępowania przez prokuraturę. Każda z osób, która była zainteresowana mogła zdobyć postanowienie, które Pani Mariola Pałyszka Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gryfinie wydała w tej sprawie. Panie Przewodniczący, ja w związku z tym, że złożone zostało na to postanowienie zażalenie, kieruje wniosek do Pana, aby na najbliższej sesji umieścić tę sprawę w porządku obrad w celu podjęcia uchwały zawierającej apel skierowany do prokuratora nadrzędnego w tej sprawie. Uważam bowiem, że takie podejście prokuratury do tej sprawy, jest z ogromną szkodą dla samej sprawy i jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia społecznego. Panie Przewodniczący, czytając przepisy kodeksu postępowania karnego, z art. 94 § 1 pkt 5 wyraźnie wynika, co takie postanowienie powinno zawierać. Ustawodawca w tym przepisie bardzo precyzyjnie omawia elementy takiego postanowienia i wśród tych elementów wymienia się uzasadnienie, chyba, że ustawa zwalnia od tego wymagania. Chciałbym zwrócić uwagę na dyskusję, jaka na forum internetowym prowadzona jest przez internautów. Jeden z internautów zadał takie pytanie: ciekawy jestem, co radni Rady Miejskiej w Gryfinie zrobią w tej sprawie. Drogi internauto, zrobimy, uważam bowiem, że przejście do porządku dziennego nad tą sprawą byłoby  z ogromną stratą społeczną. Pani prokurator, która wydawała postanowienie o umorzeniu była łaskawa stwierdzić, że umarza postępowanie wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa i w uzasadnieniu, które robi wrażenie dość obszernego, bo zawarte jest na ośmiu stronach zawarty jest jedynie opis stanu faktycznego, a więc opisane jest, kto w tej sprawie uczestniczył, co robił, jakich biegłych powołano i której to działki dotyczy itd. Proszę Państwa, nie ma ani jednego słowa takiej analizy, która powinna zaczynać się od słów „prokurator zważył, co następuje”. Dopiero po takiej sekwencji następuje wyjaśnienie przyczyn, dla których nastąpiło umorzenie postępowania. Prof. Komar, jako karnista, w czasie swoich wykładów zwykł mawiać do studentów „prokurator jest królem śledztwa”,  a więc jest to osoba, która dzierży w swoim ręku najwłaściwsze berło. To, co prokurator zrobi i przekaże w swoim akcie oskarżenia do sądu, jest niejako „podane na talerzu” Wysokiemu Sądowi do rozstrzygnięcia i do oceny. Gdyby pójść tą myślą prof. Komara i powiedzieć, jakim królem był prokurator w tym śledztwie, odpowiedź moim zdaniem jest jednoznaczna: miernym, marnym, żeby nie powiedzieć nieudolnym. Jeśli działka, na której stwierdzone zostało to zatrucie jest położona w zwartej zabudowie, wokół której położone są inne siedliska, mianowicie nr 1A, nr 2, nr 3, a posesja nr 3 jest na przeciwko drogi, która prowadzi do działki, na której zostało stwierdzone skażenie, Proszę Państwa, aż się prosiło, aby prokurator w ramach prowadzonego śledztwa przy pomocy funkcjonariuszy policji przesłuchał świadków w tej sprawie. Jeżeli o 3.000% jest przekroczona norma zatrucia, to aż się prosiło, żeby zapytać sąsiadów, czy wiedzieli, aby ktoś cos wylewał. Przecież to został wylany flakonik perfum, to musiała być wylana cysterna, żeby nastąpiło takie zatrucie gleby. Ani słowa nie ma w uzasadnieniu, że przesłuchano danego świadka i ustalono pewne rzeczy. Prokuratura podeszła do tej sprawy standardowo. Nie mogła sobie poradzić, w związku z tym umorzyła dochodzenie. Tak nie wolno działać. To postanowienie, nie mam żadnych wątpliwości, że zostanie przez prokuratora nadrzędnego uchylone i my powinniśmy się do tego jako Rada wydatnie przyczynić. Panie Przewodniczący, proponuję, żeby w najbliższym porządku obrad umieścić tę sprawę, żebyśmy mogli zapoznać się szczegółowo z zażaleniem, z tym postanowieniem i żebyśmy sformułowali swój apel do prokuratora nadrzędnego o szczególne przyjrzenie się tej sprawie, o uchylenie tego postanowienia i o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. To postanowienie wywołało nie tylko zdziwienie u ludzi, ale wywołało oburzenie. Tak nie można podchodzić do spraw o tak wielkim znaczeniu społecznym. Ja jestem zdziwiony, skoro prokuratura ma takiego „speca”, który potrafił przeprowadzić śledztwo, doprowadzić do aktu oskarżenia w sprawie zakupu samochodu, czemu nie przekazano mu tej sprawy? Nie można przejść do porządku dziennego, musimy  w tej sprawie sformułować swoje stanowisko właśnie w formie uchwały zawierającej apel do prokuratury nadrzędnej i wskazującej na wszystkie zaniedbania w procesie prowadzonego nieudolnie postępowania śledczego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym zauważyć, że postanowienie nie blokuje gminie drogi cywilnej i wydaje się, że w tej sytuacji gmina powinna rozważyć wytoczenie powództwa właścicielowi działki, na której doszło do zatrucia gruntu. Oczywiście prostsza sprawą jest, kiedy prokurator poweźmie wszelkie ustalenia i przeprowadzi te sprawy na swój koszt, natomiast w postępowaniu cywilnym równie dobrze może to zrobić strona pozywająca o odszkodowanie. Myślę, że Pan Burmistrz rozważy taką możliwość, jak pozew przeciwko domniemanemu sprawcy zatrucia.

Radny Stanisław Różański - Panie Przewodniczący, oczywiście podzielam Pański pogląd, bo rzeczywiście najprostszą drogę w tej sprawie stanowi powództwo cywilne. Mamy właściciela działki, jego podajemy do sądu, przeciwko niemu występujemy z roszczeniem regresowym i nich on udowadnia, że jest niewinny.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - podjąłem jeszcze inne działania, rozmawiałem juz z posłami z ziemi szczecińskiej i najprawdopodobniej padnie zapytanie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zatrucia wody w Gryfinie i wydanego postanowienia prokuratora. Na dzień dzisiejszy za pochopne byłoby występowanie gminy z powództwem cywilnym  z uwagi na to, że złożyliśmy zażalenie i nie wiemy, jakie będzie postanowienie na nasze zażalenie. Poczekajmy, jak sąd ustosunkuje się do naszego zażalenia.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu, oczywiście możemy czekać, ale podzielam zdanie Pana radnego Różańskiego. Kwestia oceny całego zjawiska może być przedmiotem badania biegłego i Pan również może przygotowywać się do tego, żeby zebrać dokumentację. Bo dzisiaj poruszamy się po omacku. Jeśli Pan uważa, że sprawca zatrucia jest określoną osobą, jest to właściciel działki, czy ktokolwiek inny, to należałoby taki materiał wzmocnić opinią biegłego i w tej sytuacji taka opinia mogłaby również być posiłkowym dowodem w postępowaniu przed prokuratorem, natomiast angażowanie  w sprawę Ministra Sprawiedliwości, posłów zachodniopomorskich w mojej ocenie nie ma żadnego uzasadnienia. To jest sprawa, która w toku instancyjnym może odbywać się między organami prokuratury, czy też w sądzie cywilnym.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Informacja z działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji zadań w roku 2008 – załącznik nr 6
 6. Wyniki głosowania nad przyjęciem nowego porządku obrad - załącznik nr 7
 7. Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 8
 8. Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołów: z XXXIII i XXXIV sesji - załącznik nr 9
 9. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 10
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2008 roku - załącznik nr 11
 11. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań  z działalności stałych Komisji Rady za 2008 rok - załącznik nr 12
 12. Uchwała Nr XXXV/359/08 - załącznik nr 13
 13. Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 – załącznik nr 14
 14. Poprawiona pierwsza strona objaśnień do budżetu na rok 2009 – załącznik nr 15
 15. Poprawiona wersja prognozy łącznej długu Gminy Gryfino w latach 2009–2023 – załącznik nr 16
 16. Uchwała Nr CXLVIII/436/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Szczecinie z dnia 10.12.2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2009 rok – załącznik nr 17
 17. Uchwała Nr CLXIV/515/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Szczecinie z dnia 23.12.2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Gryfino w 2009 r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy długu publicznego – załącznik nr 18
 18. Autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy do budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – załącznik nr 19
 19. Nowa wersja uchwały budżetowej – załącznik nr 20
 20. Nowa prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy w latach 2009-2023 – załącznik  nr 21
 21. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 22
 22. Wydruk wyników głosowania nad wnioskiem radnego Artura Nycza - załącznik nr 23
 23. Wydruk wyników głosowania nad wnioskami radnego Stanisław Różańskiego - załącznik nr 24
 24. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 - załącznik nr 25
 25. Uchwała Nr XXXV/360/09 - załącznik nr 26
 26. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały  nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino - załącznik nr 27
 27. Uchwała Nr XXXV/361/09 - załącznik nr 28
 28. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie - załącznik nr 29
 29. Uchwała Nr XXXV/362/09 - załącznik nr 30
 30. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Gryfinie oraz w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino - załącznik nr 31
 31. Uchwała Nr XXXV/363/09 - załącznik nr 32
 32. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - załącznik nr 33
 33. Uchwała Nr XXXV/365/09 - załącznik nr 34
 34. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 35
 35. Uchwała Nr XXXV/366/09 - załącznik nr 36
 36. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 - załącznik nr 37
 37. Uchwała Nr XXXV/367/09 - załącznik nr 38
 38. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr 1 - załącznik nr 39
 39. Uchwała Nr XXXV/368/09 - załącznik nr 40
 40. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino - załącznik nr 41
 41. Uchwała Nr XXXV/369/09 - załącznik nr 42
 42. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych - załącznik nr 43
 43. Uchwała Nr XXXV/370/09 - załącznik nr 44
 44. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 51, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino - załącznik nr 45
 45. Uchwała Nr XXXV/371/09 - załącznik nr 46
 46. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej” - załącznik nr 47
 47. Uchwała Nr XXXV/372/09 - załącznik nr 48.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokół sporządziła
inspektor
Agnieszka Grzegorczyk