Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/09
z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 12 marca 2009 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1505.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
Radni nieobecni:
- Jacek Kawka
- Artur Nycz.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Krzysztof Judek
 7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady wprowadził do porządku obrad:

 • DRUK Nr 12/XXXVII – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino
 • DRUK Nr 13/XXXVII - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 r.
 • DRUK Nr 14/XXXVII – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
 • DRUK Nr 15/XXXVII – projekt uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

Radni otrzymali ww. projekty uchwał na posiedzeniach komisji.
Przewodniczący Rady poinformował również o poprawkach do załącznika nr 2 do DRUKU Nr 6/XXXVII. Radni otrzymali poprawione strony na piśmie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad obejmującą  ww. zmiany.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 14 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 7.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informacja stanowi załącznik nr 8.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – trwają prace związane z przebudową części usługowej budynku przy ul. Sprzymierzonych 8, trwają również prace związane  z przywróceniem do pierwotnego stanu spalonego mieszkania przy ul. Kościuszki 8. Kontynuowane są roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej, sanitarnej  i wodociągowej na terenie Osiedla Taras Północ oraz w rejonie ul. Jana Pawła II i Reymonta. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Górnego Tarasu, którzy mają garaże przy ul. Krasińskiego, że spokojnie likwidują i przenoszą swoje garaże, bo inwestycja przebiega nawet szybciej niż przewiduje harmonogram. Trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i deszczowej na ul. Morenowej i Widokowej w Czepinie. Podpisano umowę  i przekazano plac budowy na realizację zadania związanego z budową rurociągu wody surowej z ujęcia wody Krzypnica do ujęcia wody Tywa. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zleciło opracowanie projektu odcinka wodociągu biegnącego wzdłuż ciepłociągu, żebyśmy w niedalekiej przyszłości nie musieli korzystać z jednej rury stalowej PEC-u. Ogłosiłem przetarg na zadanie związane z przebudową mostu nad rzeką Tywa i przebudowę odcinka ul. Przemysłowej w Pniewie. W bieżącym roku remontowany będzie odcinek od rozjazdu aż do mostu wraz z tym mostem. Poleciłem Naczelnikowi Wydziału Inwestycji zlecenie wykonania dokumentacji, aby w roku 2010 wykonać ostatni odcinek drogi, nakładkę do dawnego hotelu Na Rozstajach i wybudowanie ścieżki rowerowej. Ścieżką rowerową będzie można praktycznie dojechać do Elektrowni Dolna Odra i do Krzywego Lasu. Złożyłem wnioski o dofinansowanie przebudowy mostu nad rzeką Tywa w części ul. Łużyckiej w Gryfinie. Złożyłem wniosek na dofinansowanie przebudowy ul. Podgórnej, ul. Łokietka, ul. Witosa i ul. Mieszka I w Gryfinie. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie o wartości ok. 8 mln zł. Uzyskałem pozwolenie na budowę zadania związanego z budową rurociągu tłocznego z Wełtynia do Gryfina. Jest to kolejne bardzo ważne zadanie, gdyż dotyczy odprowadzenia ścieków ze Strefy Przemysłowej w Gardnie. Te zadanie podzieliliśmy na dwa odcinki, pierwszy odcinek jest do Wełtynia, a drugi od Wełtynia do oczyszczalni ścieków w Gardnie. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie projektu zmiany pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej w Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie. W przyszłym roku chcielibyśmy wykonać termomodernizację nowej części Szkoły Podstawowej Nr 1, przedszkoli wybudowanych  z płyt betonowych oraz sali gimnastycznej przy Gimnazjum. Nie wymieniam szeregu drobnych remontów w naszych poszczególnych obiektach. Zostały ogłoszone wszystkie konkursy związane z realizacją z zadań z zakresu kultury fizycznej.  Chciałbym odczytać pismo, które otrzymałem od PGE Zespołu Dolna Odra.
„Szanowny Panie Burmistrzu informujemy, iż PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. planuje w latach 2000-2027 na terenie Gminy Gryfino w obrębie Elektrowni Dolna Odra realizację następujących zadań inwestycyjnych: budowa dwóch bloków węglowych nr 9 i 10 o mocy po 800 MW każdy i wycofanie z eksploatacji bloków nr 1, 2, 3 i 4, budowa portu barkowego, doprowadzenie gazu do bloków parowo – gazowych, modernizacja układów wyprowadzenia mocy z Elektrowni Dolna Odra. Koszt realizacji tych zadań szacuje się na kilkanaście miliardów złotych. Zainstalowana w Elektrowni Dolna Odra moc elektryczna stanowi aktualnie około 6% całkowitej mocy zainstalowanej w Polsce. Realizacja wszystkich planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych spowoduje, że w 2027 roku Elektrownia Dolna Odra nadal będzie pełnić bardzo ważną rolę w krajowym systemie elektro-energetycznym,  w szczególności zapewni dostawy energii elektrycznej do północno – zachodniego regionu kraju i na eksport. W 2008 roku rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji dwóch bloków energetycznych o mocy 800 MW każdy wraz z portem barkowym. Bloki te będą wyposażone w kotły pyłowe opalane węglem kamiennym z kompletnym układem oczyszczania spalin, przystosowanym do zainstalowania w przyszłości systemu wychwytywania CO2, ich sprawność netto będzie wynosiła co najmniej 46%. Łączna powierzchnia terenu pod realizację planowanych inwestycji zajmuje obszar 120 ha. Większość tego terenu (90 ha) znajduje się w rękach elektrowni Dolna Odra. Około 30 ha należy do Skarbu Państwa lub Gminy Gryfino. Są to przeważnie działki użytkowane jako łąki, pastwiska, tereny leśne, pozostałe tereny budowlane, drogi i nieużytki. Na przełomie marca i kwietnia br. wystąpiliśmy do Komitetu Inwestycyjnego PGE o uzyskanie rekomendacji na realizację powyższych inwestycji. Po uzyskaniu tej zgody wystąpimy do Pana Burmistrza  o opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino w zakresie umożliwiającym realizacje ww. zadań. Wskazane byłoby, aby do czasu zmiany ww. planu w odległości 1 km od granic działek zajmowanych przez Elektrownię Dolna Odra nie lokalizować nowych inwestycji mieszkaniowych.”
Rozmowa na ten temat odbyła się około dwa tygodnie temu z Panem Prezesem Jarmużem dyrektorem do spraw technicznych. Nie zaprzestaniemy jednak prac nad przygotowaniem przetargu na dokumentację dwóch budynków komunalnych, tylko nastąpi zmiana ich lokalizacji na ul. H. Kołłątaja w Gryfinie, gdzie w planie miejscowym jest przewidziane budownictwo wielorodzinne.
Drugie pismo, które otrzymaliśmy pozwolę sobie w części odczytać. „Z największą przyjemnością zawiadamiamy, że został Pan nominowany do nagrody w konkursie Oskary Sportowe w kategorii sport dzieci i młodzieży. Uroczyste zaproszenie na Galę Konkursu Oskary Sportowe, które odbędzie się w Senacie RP w Warszawie.” Do nagrody zostały nominowane trzy gminy: Poznań, Sanok i Gryfino. Niedawno Gmina Gryfino otrzymała znaczące wyróżnienie z zakresu kultury, dzisiaj jesteśmy przed otrzymaniem bardzo znacznego wyróżnienia w zakresie krzewienia sportu i rekreacji. Chciałbym podziękować pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oraz Panu Janowi Podleśnemu za przygotowanie wniosku.
Chciałbym podzielić się z Państwem informacją, że w dniu 18 kwietnia będzie miało miejsce w Gryfinie znaczące wydarzenie, rozpocznie się samochodowy Rajd Magnolii. W dniu 23 marca br. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie dwóch komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych oraz Komisji Rolnictwa  i Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z przybyciem całego Zarządu Województwa. Myślę, że będzie to dobry czas, aby porozmawiać na temat rozwiązania problemu z dojazdem do Strefy Przemysłowej. Moim marzeniem jest, aby przy drodze wojewódzkiej powstała ścieżka rowerowa od Gryfina do Strefy Przemysłowej w Gardnie, tym bardziej, że na drodze wełtyńskiej nie ma roku, aby nie było śmiertelnego wypadku pieszego lub rowerzysty. Wraz  z Panią Skarbnik wybieramy się najbliższy wtorek i środę do Warszawy na ostateczne negocjacje z bankiem Nordea oraz na podpisanie umowy z NFOŚiGW na udzielenie kredytu na zadania na Tarasie Północnym i na ul. Jana Pawła II. Poprzez Senatora RP Jana Olecha staram się o spotkanie z dyrektorem GDDKiA w sprawie pierwszego odcinka obwodnicy od drogi wełtyńskiej do drogi w kierunku Pniewa.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady nie zgłaszały wniosków.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
676/XXXVII/09
– interpelowałem o postawienie znaku „stop” na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Sienkiewicza. Ten znak był tam potrzebny. Ale brakuje przejścia dla pieszych przez ulicę Sienkiewicza, to zagraża bezpieczeństwu. Aby bezpiecznie przejść przez to skrzyżowanie, należy przejść albo przez ul. 9 Maja albo przez ul. Krasińskiego. Spowodowałoby to także zmniejszenie prędkości przez kierowców przejeżdżających przez ul. Sienkiewicza.

Radny Tomasz Namieciński
677/XXXVII/09
– w budżecie 2007 r. mieliśmy 200.000 zł na drogi na terenach wiejskich, mówię o drogach w Gardnie, w budżecie 2008 r. była to kwota 120.000 zł, w budżecie tegorocznym nie ma żadnej kwoty. Po okresie zimowym drogi gminne w Gardnie są w bardzo złym stanie. Jedna z dróg na osiedlu, pokryta płytami betonowymi zagraża korzystającym, gdyż z tych płyt wystają metalowe pręty. Podobnie jest z innymi drogami. Chciałbym prosić o przeprowadzenie przeglądu tych dróg, w którym chciałbym wziąć udział i o podjęcie działań mających na celu doraźną ich naprawę.

Radna Janina Nikitińska
678/XXXVII/09
– proszę Burmistrza o interwencję w Dyrekcji Dróg Krajowych w sprawie wykonania studzienki na ul. Szczecińskiej odprowadzającej wodę po deszczu lub o znalezienie innego rozwiązania. Przy ul. Szczecińskiej 13 podczas opadów powstaje potężna kałuża, przejeżdżające samochody ochlapują przechodniów. Należy tam wybudować studzienkę.

679/XXXVII/09 – interpelowałam już kilkakrotnie w sprawie bezpiecznego przejścia z ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Flisaczej. W ubiegłym tygodniu byłam świadkiem sytuacji, kiedy osoba niepełnosprawna, poruszająca się o kulach, chciała przejść z ul. Flisaczej w kierunku ul. Pomorskiej. Stała przy wiadukcie i czekała, aż któryś kierowca pozwoli jej przejść. Taka sytuacja jest zawsze, kiedy ta osoba musi przejść do sklepu czy do lekarza. Tam brakuje przejścia dla pieszych. Czy musi zdarzyć się jakiś wypadek, żeby znaleźć rozwiązanie tej sprawy? Przecież jesteśmy jedną z najbezpieczniejszą gmin, jak to się ma do bezpieczeństwa mieszkańców? Proszę Burmistrza o wymuszenie na Dyrekcji Dróg Krajowych rozwiązania tego problemu.

680/XXXVII/09 – przy ul. Szczecińskiej od sklepu nasiennego do świateł przed wiaduktem nie ma chodnika. Interpelowałam już w tej sprawie. Pozostały tam tylko dziury po zniszczonych płytach. Przy przystanku autobusowym jest taki dół, że jedna z osób upadła i złamała tam rękę. Proszę o położenie nowego chodnika na odcinku ok. 100 m.

681/XXXVII/09 - moja interpelacja dotyczy budynku przy ul. Pomorskiej 38. Myślę, że takich budynków jest więcej, ale ja skupię się tylko na tym. Kilka lat temu w budynku wykonano nowy dach, ocieplono okna, ocieplono i zrobiono elewację. Z zewnątrz wydawać by się mogło, że jest wszystko w porządku. Wystarczy wejść do klatki schodowej, żeby stwierdzić, że nie była ona remontowana od 30 lat. Schody są zniszczone, w drzwiach są duże szpary. Proszę o remont tej klatki schodowej i o wymianę drzwi. Przed tym budynkiem jest duży dół, gdzie zbiera się woda, należałoby go zasypać.

Radna Wanda Kmieciak
682/XXXVII/09
– ponawiam interpelację w sprawie udrożnienia rowów melioracyjnych w Czepinie. Dwa lata temu i w ubiegłym roku otrzymałam pisemne zobowiązanie od Zarządu Melioracji Oddział w Gryfinie, że to zadanie zostanie wykonane, że są na to środki. Mamy rok 2009 i zadanie to nie zostało wykonane. Rolnicy dopominają się o wykonanie udrożnienia rowów.

683/XXXVII/09 – czy odbyły się rozmowy zainteresowanych stron, a dotyczy to Komendy Wojewódzkiej Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg, Wojewódzkiego Zarządu Dróg oraz Komendy Policji w Gryfinie i Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w sprawie ustawienia masztów fotoradarowych w Czepinie i na trasie Gryfino-Radziszewo. Jakie są ich efekty tych rozmów?

684/XXXVII/09 – czy działka nr 356/1, która ma ok. 42 arów będzie mogła być w dyspozycji sołectwa do urządzenia placu rekreacyjno-sportowego? Była jeszcze jedna propozycja działki 359, ale mieszkańcy protestują, że nie nadaje się ona do tego celu. Chciałabym wyjaśnić tą sprawę, żeby wieś miała jedno miejsce, gdzie będzie mogła się spotykać.

Radna Elżbieta Kasprzyk
685/XXXVII/09
– widzę pilną potrzebę, żeby skierować odpowiednie służby w teren i dokonać przeglądu dróg gminnych, dotyczy to również dróg powiatowych. Proszę o przekazanie tej interpelacji do Powiatu. Proszę, żeby dokonać koniecznych napraw tych dróg po okresie zimowym, ponieważ mam bardzo dużo informacji od sołtysów, że w tych drogach są dziury, wyrwy, że drogi te są po prostu niebezpieczne. Szczególnie zwracam uwagę na drogę Bartkowo-Szczawno, która w ubiegłym roku była naprawiana. Śladu po naprawie nie ma, ta droga jest w jeszcze gorszym stanie, szczególnie dotyczy to odcinka drogi przy byłej stacji kolejowej, jest tam bardzo niebezpiecznie. Drugą drogą corocznie naprawianą jest droga Bartkowo-Mielenko. Tam należałoby wykonać nakładkę.

686/XXXVII/09 – widzę pilną potrzebę dokonania przeglądu wiat przystankowych i dokonania odpowiednich napraw i remontów. Mieszkańcy Wirówka proszą o wykonanie utwardzenia przy wiacie przystankowej w Wirówku, jest tam teren obniżony i bardzo ciężko jest wejść do autobusu.

687/XXXVII/09 – w Wełtyniu w okolicach cegielni został wykonany przystanek autobusowy, ale nie ma tam wiaty. Z tego przystanku korzystają dzieci. Nie ma tam gdzie schować się przed deszczem i złymi warunkami pogodowymi.

Radny Paweł Nikitiński
688/XXXVII/09
– moja interpelacja dotyczy kamienicy przy ul. Kościelnej, lokalu pod nr 18, w którym ostatnio miał miejsce pożar. Lokal ten jest remontowany. Składam interpelację w imieniu mieszkańców w związku ze stanem klatki schodowej. Jest tam wiele mankamentów wymagających naprawy, łącznie z instalacją elektryczną i wizerunkiem, który znacznie odbiega od wizerunku zewnętrznego tej kamienicy. Piękna kamienica na zewnątrz i dramatyczna wręcz sytuacja wewnątrz. Dziś taką interpelację składała już radna Nikitińska w związku z kamienicą przy ul. Pomorskiej. Takich sytuacji mamy w mieście więcej. Piękne fasady i niestety w środku mnóstwo mankamentów, które trzeba usuwać, zwłaszcza jeśli są związane z bezpośrednim zagrożeniem, a niezabezpieczone kable elektryczne mogą być takim zagrożeniem, a takie kable widziałem na tej klatce schodowej.

689/XXXVII/09 – w związku z pracami, które podjął Burmistrz w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych w mieście, chciałbym zapytać o zainteresowanie Burmistrza Osiedlem Południe, bo w tej chwili miejsc parkingowych jest tam zdecydowanie za mało, kierowcy są zmuszani do parkowania w miejscach niedozwolonych. Zachęcam, żeby wzorem porozumień ze spółdzielniami mieszkaniowymi funkcjonującymi na Górnym Tarasie, podjąć takie rozmowy także ze Spółdzielnią Mieszkaniową Dolna Odra na Osiedlu Południe.

Radny Ireneusz Sochaj
690/XXXVII/09
– na terenach sprzedanych przez Fundację portugalskiemu inwestorowi od roku leżą nie uprzątnięte gałęzie i część drzew. Dzieje się to w bezpośredniej bliskości z terenami gminnymi. Proszę, żeby może wspólnymi siłami doprowadzić ten teren do należytego stanu.

691/XXXVII/09 – proszę o posprzątanie plaży w Gryfinie, gdzie panuje bałagan. Proszę o usunięcie wieży dla ratowników, która obecnie stanowi zagrożenie.

692/XXXVII/09 – w sprawozdaniu Burmistrza przeczytałem informację o zgłoszeniu kandydatury Ks. Kanonika Bronisława Kozłowskiego do nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej. Chciałbym zapytać co to jest za nagroda?

Radny Stanisław Różański
693/XXXVII/09
– kiedy debatowaliśmy nad projektem uchwały budżetowej proponowałem, aby z niektórych działów zdjąć po milionie złotych i zasilić dział dotyczący transportu, ponieważ łatwo jest przewidzieć, że większość interpelacji będzie dotyczyła działu transportu związanego z drogami. Państwo uchwaliliście ten budżet. Ja mam ten komfort psychiczny, że przed takim zatwierdzeniem projektu wstrzymałem się i właśnie z tego powodu.

694/XXXVII/09 - moje interpelacje kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina w sprawie Pana Stanisława Ponickiego o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w części dotyczącej działki n 317/4 w obrębie Czepino. Przypomnę, że chodzi o zmianę funkcji terenów na tej działce z funkcji rolniczej na mieszkaniową. Jest to moja siódma interpelacja w tej sprawie i oświadczam, że będę dotąd składał tą interpelację, aż wniosek Pana Stanisława Ponickiego zostanie uwzględniony w imię nowego ładu przestrzennego, z którego będą mieli użytek ludzie i w imię racji, które podnosi Pan Stanisław Ponicki w każdym swoim wniosku w tej sprawie. Żeby uczynić zadość formule statutowej interpelacji, kieruję następujące pytania: czy zapowiedziana w piśmie z 17 listopada 2008 r. analiza złożonych wniosków dotyczących studium, w tym również wniosku Pana Stanisława Ponickiego, została dokonana? Jeżeli nie dokonano tej analizy, to dlaczego? Jeśli dokonano tej analizy, to czy została uznana zasadność dokonania zmiany studium w części dotyczącej działki nr 317? Kiedy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium zostanie przedłożony Radzie do uchwalenia?

695/XXXVII/09 – mija interpelacja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Pniewie i w Żórawkach. Panie Przewodniczący, w tej sprawie 8 grudnia 2008 r. na zebraniu wiejskim w Pniewie obiecaliśmy mieszkańcom, iż przyspieszone zostaną prace związane z realizacją tej inwestycji. Czy ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy tej kanalizy? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to czy wyłoniony został wykonawca? Kiedy ruszą pierwsze prace związane z budową sieci kanalizacyjnej?

696/XXXVII/09 – ulica Kasztanowa w Pniewie w tym roku wygląda tak, jak w poprzednich latach. Wiem, że będziecie Państwo mi tłumaczyć, chociaż chciałbym prosić, żeby tym razem nie przedstawiać tej argumentacji, że na przeszkodzie stoją przyszłe prace związaną z budową kanalizacji. Ta ulica obecnie nie nadaje się do użytkowania. Zapraszam Burmistrza Szabałkina na wspólną wizytę, przekona się Pan, w jakim ta ulica jest stanie.

Radny Marek Sanecki
697/XXXVII/09
– w centrum miasta nasze trawniki są bardzo zabrudzone przez psie odchody. Swego czasu były specjalne pojemniki na psie odchody, niestety okazało się to nieskuteczne. Chcemy być gminą, która mieni się gminą turystyczną, myślę, że czystość to podstawa dobrej turystyki. Proszę, żeby opracować jakiś sposób na skuteczne oddziaływanie na właścicieli psów, żeby sprzątali po swoich psach. Te zabrudzenia są także na placach zabaw, w które gmina zainwestowała dużo pieniędzy.

698/XXXVII/09 – moja interpelacja dotyczy przetargu na komunikację w mieście i gminie Gryfino. Jakie wytyczne otrzymali pracownicy, którzy przygotowują te przetargi? Proszę, żeby oferent, który będzie chciał świadczyć usługi na terenie miasta i gminy Gryfino mógł składać oferty częściowe, żeby nie było tak, że jeden podmiot musi świadczyć usługi dla całej gminy. Takie rozwiązanie dopuściło by mniejsze podmioty. Drugim istotnym elementem, który proponuje uwzględnić, jest wielkość środków transportu, żeby były one mniejsze, a kursowały częściej. Było by to bardzo istotne dla mieszkańców terenów wiejskich, których dzieci nie mogą uczęszczać na zajęcia popołudniowe organizowane przez szkoły i GDK. Proszę o uwzględnienie tych elementów.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
699/XXXVII/09
– proszę o odnowienie pasów na przejściach dla pieszych przy wszystkich przedszkolach i szkołach, zainstalowanie barierek zabezpieczających przed wybieganiem dzieci na ulicę oraz o dofinansowanie do kamizelek odblaskowych, które Straż Miejska rozdaje dzieciom w przedszkolach i szkołach. Proszę o naprawę drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 4 od strony bloku GTBS-u oraz o wymianę płytek chodnikowych przy wejściach do przedszkoli. Chciałabym, żeby zostało to zrobione wraz z wiosną.

700/XXXVII/09 – proszę, aby Burmistrz zwrócił się do Rady Aptekarskiej w sprawie dyżurów nocnych aptek, aby w nocy, kiedy apteka ma dyżur, można było kupić również lekarstwa nie wydawane na receptę. Zdarzały się sytuację, kiedy aptekarze odmawiali sprzedaży w nocy lekarstw nie będących na receptę, mi ostatnio również zdarzyła się taka sytuacja. Ceny w naszych aptekach są wysokie w porównaniu do aptek w innych miastach, dlatego może właściciele tych aptek nie widzą potrzeby sprzedaży lekarstw w razie potrzeby. Jaka jest procedura? Czy faktycznie można kupić wówczas leki tylko na receptę?

701/XXXVII/09 - w gazecie lokalnej jest ogłoszenie w sprawie wynajęcia lokalu na Osiedlu Południe, czyli jest tam wolny lokal. Moglibyśmy przeprowadzić ze Spółdzielnią Mieszkaniową Dolna Odra rozmowy w sprawie utworzenia punktu bibliotecznego na Osiedlu Południe.

702/XXXVII/09 – interpelowałam w sprawie parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego naprzeciwko sklepów, gdzie utworzył się komis samochodowy. Został tam postawiony znak, Straż Miejska wyegzekwowała, aby ten parking nie był dla osób chcących sprzedaż samochód. W tej chwili autokomis przeniósł się na druga stronę ulicy przy kościele, na Plac Barnima. Jest to centrum miasta, myślę, że nie powinien być tam komis samochodowy, ale żeby mieszkańcy mogli tam bez przeszkód parkować.

703/XXXVII/09 – na ulicy Łużyckiej ok. godz. 15.00, kiedy pracownicy elektrowni kończą pracę, tworzy się blokada przez sygnalizację świetlną przy Straży Pożarnej. Ruch w stronę Dolnej Odry odbywa się bez przeszkód, ruch w stronę miasta jest zablokowany dlatego, że włączają się światła. Może można by było porozmawiać z zarządcą drogi, żeby na te godziny, wówczas, kiedy nie byłoby pieszych na przejściu, włączały by się światła pulsacyjne i te samochody mogłyby bez przeszkód przejeżdżać.

Radny Rafał Guga
704/XXXVII/09
– klub BBS wielokrotnie interesował się sprawą ul. Flisaczej, ul. Mieszka I. Czy odbyły się rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Regalica na temat wspólnej inwestycji, jeśli tak, jaki był ich wynik? Na jakim etapie są te inwestycje? Proszę o przedstawienie harmonogramu. Chciałbym aby wszyscy radni BBS dostali tą odpowiedź.

705/XXXVII/09 – zorganizowane zostały uroczystości z okazji 755-lecia Gryfina, Panie Burmistrzu, świetna uroczystość. W dzień poprzedzający odbyło się seminarium historyczne. Wiem, że kiedyś na terenie Gryfina prowadzone były przygotowawcze prace archeologiczne, że w gryfińskiej ziemi prawdopodobnie można znaleźć bogate pomniki przeszłości, które mogą być atrakcjami turystycznymi. Na czym te prace się zakończyły? Czy jest możliwość dalszego zainteresowania się archeologią Gryfina w przyszłości?

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
706/XXXVII/09
– interpelacja ta nasunęła mi się po rozmowie z jedną ze starszych mieszkanek Gryfina w czasie obchodów 755-lecia nadania praw miejskich. Z żalem wspomniała o dewastacji miejsca spacerowego i widokowego, jakim była dawniej Górka Miłości. Podobno było to piękne miejsce zagospodarowane ławeczkami i urokliwymi zakątkami. Może należałoby pomyśleć o przywróceniu świetności temu miejscu?

707/XXXVII/09 – czy mamy informację o ilości szamb opróżnianych stale w poszczególnych wsiach? Według moich informacji w Wełtyniu systematycznie opróżniane są szamba z ok. 20 gospodarstw według faktur PUK. Co z pozostałymi gospodarstwami? Jakie sposoby pozbywania się nieczystości płynnych preferują ich właściciele? W związku z bliskością jeziora, nad którym chcemy umiejscawiać plażę, budzi to mój duży niepokój.

Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne Laguna w Gryfinie – DRUK Nr 1/XXXVII

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – proszę, aby w projekcie uchwały w miejsce ceny nabycia przedsiębiorstwa wstawić kwotę 15.200.000 zł.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Paweł Nikitiński – znamy już kwotę nabycia wyodrębnionego przedsiębiorstwa od Fundacji, na którą wyrażamy zgodę. Ponieważ dzisiaj Pan Burmistrz składa deklarację, żeby w projekcie wpisać kwotę, która nie ulega zmianie, czyli 15.200.000 zł, to mimo, że jestem usatysfakcjonowany rozmową z Panią Skarbnik na Komisji, dzisiaj zastanawiam się nad tym, dlaczego ta kwota pozostaje bez zmian. Będziecie jeszcze Państwo negocjowali kurs waluty na którą zaciągnięty jest kredyt. Kredyt jest zaciągnięty w euro, biorąc pod uwagę sytuację  z połowy roku, kiedy kurs euro wynosił 3,20 zł, dzisiaj średni kurs NBP dla euro wynosi 4,61 zł i należy spodziewać się, że będzie poruszał się w przedziale w przekonaniu analityków od 4,20 zł do 4,80 zł, czy w związku z tym, że kwota kredytu, która jest nam znana, będzie musiała ulec spłacie w złotówkach, nie ulegnie w związku z tym zmianie cena nabycia tego przedsiębiorstwa? Jeżeli umowa ma polegać na tym, że płacimy za zobowiązania, że cena nabycia przedsiębiorstwa jest w pewnym sensie pochodną zobowiązań Fundacji, które wygenerowała w przeszłości, czy przypadkiem nie będzie tak, że po zakończonych negocjacjach wrócimy do rozmowy o kwocie nabycia i będziemy ją zmieniali? Mam nadzieję, że radni zapoznali się ze sprawozdaniem Fundacji za rok 2008, zwłaszcza z rachunkiem zysków i strat, w którym można precyzyjnie wyczytać, jaki był wynik finansowy Fundacji za rok 2008. Jest tam wykazana strata w wysokości ponad 3 mln zł, w znacznej części związana z różnicami kursowymi. To jest moja wątpliwość, którą podnoszę w aspekcie ostatecznej ceny. Jeśli jest tak, że będziecie Państwo negocjowali z bankiem znając jego specyficzną sytuację i mając wiedzę na temat strategii, którą może przyjąć przy spłacie tego konkretnego kredytu, proszę zestawić to z tym, co Pan powiedział, czyli wymienieniem kwoty 15.200.000 zł jako kwoty ostatecznej. Czy Pańskim zdaniem jest możliwa w tym zakresie w przyszłości zmiana, czy też nie? Będziemy dzisiaj podejmowali także uchwałę, która dotyczy dofinansowania już utworzonego zakładu budżetowego ze względu na brak możliwości zamknięcia się na zero do końca roku w perspektywie bieżących wydatków. Chciałbym, aby Pan Burmistrz powiedział Radzie Miejskiej w Gryfinie jakie będą realne wydatki w roku 2009, związane z przejęciem tego przedsiębiorstwa w aspekcie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia wad konstrukcyjnych budowli, poszycia dachu i innych usterek, które wymienia w raporcie. Chciałbym żeby wyposażył Pan Radę Miejską w Gryfinie w informację o tym, jakie będą skutki finansowe podjęcia działań zmierzających do usunięcia tych wad które usunąć w myśl postanowień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego będzie trzeba. Czy nie obawia się Pan, w związku z ogólną sytuacją gospodarczą w kraju, wzrastającym bezrobociem, być może spadkiem płacy realnej w Polsce, że zapotrzebowanie na usługi związane z działalnością CW Laguna może drastycznie spadać? Poza tym, w najbliższym czasie szykuje nam się dosyć poważna konkurencja w postaci aquaparku, który powstanie w Szczecinie. Co będzie, kiedy dojdzie do sytuacji radykalnego spadku przychodów, czy rzeczywiście będziemy gotowi dofinansować zakład budżetowy na taką skalę, aby mógł się finansować, bo w rzeczywistości innego wyjścia nie będzie? Uprzedzając ewentualne głosy o tym, że juz podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą nabycia przedsiębiorstwa, zastrzegam, że tamtej uchwały nie poparłem, dlatego dziś w związku z ponownym procedowaniem nad tą problematyką artykułuję te wszystkie wątpliwości, które wymieniałem także wówczas.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu,, ponieważ wskazał Pan cenę 15.200.000 zł, a jest Pan przed negocjacjami z bankiem, proszę żeby rozważył Pan możliwość zapisania tej ceny „do 15.200.000 zł”, co umożliwi Panu być może kupno Laguny za mniejsze pieniądze, niż Pan zaproponował, a jednocześnie pozwoli Panu zawrzeć umowę na kwotę 15.200.000 zł. Proponuję, aby w uchwale wprowadzić zapis „za cenę do 15.200.000 zł”.

Radny Stanisław Różański – nasza poprzednia uchwała przewidywała zakup za cenę do 15.200.000 zł. Panie Przewodniczący, chciałbym zabrać głos w odniesieniu do wszystkich trzech uchwał DRUKU NR 1/XXXVII, 2/XXXVII i 3/XXXVII, ponieważ one immanentnie wiążą się ze sobą

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - skoro taka formuła miałaby obowiązywać, to chciałbym przypomnieć, że na Państwa ręce wpłynęły dzisiaj autopoprawki Pana Burmistrza  i należy do tych poprawek również się odnieść. Oczywiście będę przedstawiał je w punktach, do których się odnoszą.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, chciałbym Pana prosić, abyśmy jednak dzisiaj nie wracali do dyskusji na temat samego wyrażenia zgody na zakup, bo już dyskutowaliśmy na ten temat poprzednim razem kiedy podejmowaliśmy uchwałę w dniu  4 marca 2008 r. Nie sądzę, aby dzisiaj była potrzeba wracania do tego, nawet jeśli ktoś głosował wtedy przeciw podjęciu tej uchwały. Rozumiem, że DRUK Nr 1/XXXVII jest nam przedkładany dzisiaj do ponownego rozpatrzenia tylko dlatego, żeby poszerzyć objęcie tym projektem uchwały nieruchomości lokalowych niemieszkalnych nr 2 i nr 3. Dziś po raz drugi wracamy do tego uchylając poprzednia uchwałę i ustalając cenę. Chciałbym zwrócić się do Pana Burmistrza i do Pana dyrektora Juliusza Grabowskiego. Panie Burmistrzu, podzielam Pański pogląd, że utrzymanie CW Laguna, jako zakładu budżetowego jest możliwe tylko na niezbędny czas, który pozwoli na uporządkowanie pewnych spraw, które przejmując  z dobrodziejstwem inwentarza w nowy sposób musimy uregulować. Nie powinniśmy zwlekać z przygotowaniem koncepcji, projektu umowy o utworzeniu spółki prawa handlowego. Rzeczywiście ta firma może tylko skutecznie działać i Rada może mieć wówczas spokój, jeżeli będzie to organizacja pod nazwą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pan Grabowski musi swoim działaniem, swoimi propozycjami udowodnić nam, że robimy dobry interes przejmując CW Laguna. Pierwszy mój apel jest taki, aby już jutro przystąpić do prac przygotowawczych związanych z utworzeniem spółki prawa handlowego. Patrząc w art. 158 kodeksu handlowego, art. 860 kodeksu cywilnego, spółkę z o.o. tworzymy po to, żeby przynosiła zysk. Dlatego widzę potrzebę, aby natychmiast przyspieszyć te prace.
Wysoka Rado, proszę zwrócić uwagę na statut, który stanowi załącznik do DRUKU Nr 3/XXXVII, a w szczególności na rozdział drugi statutu. Cały paragraf szósty tego statutu potwierdza jedną prawdę, że ten zakład budżetowy stworzony jest po to, ponieważ jej celem jest sport i rekreacja. W związku z tym przed Panem Prezesem stawiamy dziś takie zadanie, ma on nam przedstawić sposób i organizację finansowania tej działalności w Gminie Gryfino. Zakładam, że z chwilą kiedy utworzymy ten zakład budżetowy będziemy o sporcie mówili tylko na kanwie tego, co nam będzie przedstawiane przez tą firmę. Chcę Wysoka Rado powiedzieć, że po raz ostatni podjęliśmy taką incydentalną uchwałę o wyasygnowaniu  z budżetu Gminy jakichkolwiek środków na rozwój sportu na terenie gminy Gryfino. Chcę złożyć oświadczenie, że nigdy na tej sali nie zagłosuję, żeby chociaż jedna złotówka  z budżetu była przeznaczona na sport w rozumieniu Fundacji, albo na inne pomysły, które przedstawi nam Fundacja. Sport i rekreacja w Gminie Gryfino, to obecny zakład budżetowy  i przyszła spółka. Koniec z innym sportem i koniec z finansowanie go z budżetu gminy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – chciałabym odnieść się do wypowiedzi Pana Nikitińskiego. Nikt nie wiedział, że nastąpi kryzys. Jeżeli kredyt miałby być wzięty  w złotówkach to i tak nie byłoby to racjonalne, zważywszy na stopy procentowe, które podniosła nam Rada Polityki Pieniężnej. Aquapark w Szczecinie jest jeszcze w planach i jego powstanie na razie nam nie zagraża. Co roku ze swojego budżetu Gmina przeznaczała niemałe pieniądze dla CW Laguna i uważam, że jeżeli je wydaje to Laguna powinna być własnością Gminy.

Radna Wanda Kmieciak – czy po zakupie przez Gminę od Fundacji wyodrębnionego majątku, Fundacja będzie nadal funkcjonowała, czy zakończy swoją działalność, czy dalej będzie ją prowadziła, jeżeli tak to w jakim zakresie? Czy Fundacja będzie posiadała jakiś majątek w postaci gruntu, czy budynku na terenie CW Laguna? Czy w statucie zakładu budżetowego nie powinien znaleźć się zapis, że kiedyś ewentualnie zostaną poczynione takie inwestycje, jak budowa hotelu?

Radny Marek Sanecki – jestem za tym, aby Gmina kupiła CW Laguna, w związku z tym, że w tym centrum będą realizowane cele statutowe gminy, czyli zajęcia sportowe i rekreacyjne. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi Pana radnego Różańskiego. Mam nadzieję, że nie spełni się to, o czym mówił Pan radny, że nigdy nie będziemy już wydawać pieniędzy na sport, poza tym obiektem, bo sport jest bardzo ważny i jest to zadanie własne gminy. Proszę przypomnieć sobie Panie radny, powiedział Pan, że CW Laguna to jest „perełka”, „grudka złota”. Proszę zwrócić uwagę, że tą „grudkę złota” wybudowała Fundacja, wybudowała obiekt, który jest wizytówką Gminy Gryfino. Nie podzielam poglądu, ze wszystko było tam idealne i dobre. Podzielam pogląd, że w przyszłości należy przeprowadzić debatę na temat zasad finansowania sportu. Czasy się zmieniają i co jakiś czas każdą sferę życia należy reformować. Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - sprawa Laguny dla Gminy jest wyjątkowo poważna i gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie w kwestiach biznesowych, to trzeba byłoby głosować przeciwko tej uchwale. Dzisiaj radni głosując nad sprawą Laguny muszą zdać sobie sprawę, że CW Laguna będzie generować wysokie koszty, które mogą nas pozbawić realizacji wielu innych zadań, takie jak choćby postulowana od wielu lat obwodnica Gryfina. Do Laguny najprawdopodobniej rocznie trzeba będzie dopłacać od jednego do kilku milionów złotych, dlatego dzisiaj powinniśmy się przekonać wzajemnie, dlaczego należy głosować za tą uchwałą. CW Laguna to nie tylko sprawy biznesu, ale sprawy wizerunku naszego miasta. Laguna jest chyba najlepszym obiektem reklamowym naszej gminy, takiego drugiego obiektu na terenie dawnego województwa szczecińskiego nie ma. Panie Burmistrzu, powołanie spółki też nie będzie prowadziło do tego, że spółka nagle zacznie generować dochody. Pan, jako włodarz miasta musi pomyśleć o tym, jak na ten obiekt przyciągnąć prywatnych inwestorów, którzy chcieliby wykorzystywać znajdujące się tam otoczenie. Ten najbliższy rok przewidziany dla spraw związanych z Laguną, powinien być rokiem budowania pomysłów, jak przyciągnąć na Lagunę klientów, którzy będą chcieli korzystać z usług związanych z wypoczynkiem, kulturą, opieką zdrowotną, handlem, szkolnictwem, rehabilitacją, usługami hotelowymi i być może korzystać ze stacji paliw. Ten obiekt powinien być obudowany obiektami towarzyszącymi. Dzisiaj za błędy należy uznać pozbawienie Fundacji przyległych terenów, które kupił inwestor z Portugalii. Być może uda nam się z nim współpracować i przewidzianą tam infrastrukturę wybudować, ale zwracam też uwagę na czas. Dosyć dużo czasu upłynęło od podjętych decyzji, natomiast efektów nie widać.  Będę głosował za podjęciem uchwały, ale liczę na to, że w ciągu najbliższego roku zostaną wypracowane propozycje biznesowe, jak zmniejszyć koszty ponoszone przez miasto związane z utrzymaniem tego obiektu.

Radny Paweł Nikitiński - w sytuacji biznesowej, czy też w sytuacji gospodarczej jest tak, że często realia się zmieniają i od podjęcia ostatniej uchwały realia zmieniły się bardzo, wręcz niewspółmiernie. Trzeba zauważyć też że 15.200.000 zł, które wydamy na zakup tego przedsiębiorstwa, to są pieniądze, które z pewnością nie zostaną przeznaczone na inny cel, a być może powinniśmy zacząć zastanawiać się nad obniżaniem podatków dla przedsiębiorców w Gminie Gryfino, ponieważ idą trudne czasy, być może trzeba będzie rozbudować sferę socjalną lub zając się innymi poważnymi kwestiami, które są przed nami. To są moje wątpliwości, które zgłaszam. Pan Przewodniczący swego czasu podnosił również bardzo liczne wątpliwości, co do przejęcia CW Laguna. Dzisiaj także je podnosi. Dobrze, że o nich mówi, dlatego, że rzeczywiście funkcjonowanie tego obiektu w obecnej strukturze nie wróży sukcesem biznesowym, a jeżeli termin „żyłka złota” mógłby być stawiamy przy Lagunie, to  w przeszłości. W przeszłości to była „żyłka złota”, dzisiaj jest już trochę inaczej. Chciałbym podkreślić swój głos zwłaszcza w aspekcie socjalnym i w aspekcie funkcjonowania gryfińskich przedsiębiorców, bo 15 mln zł to jest poważna kwota, a w perspektywie prowadzenia biznesu przez przedsiębiorstwa, które też dają miejsca pracy w naszej gminie niezwykle istotna, która może w sposób pierwszorzędny wpływać na przetrwanie wielu podmiotów na rynku. To warto także brać pod uwagę. Poza tym, jeżeli decydujemy się na zakup CW Laguna mnie osobiście nie zadowalają takie perspektywy, w których w ciągu roku, dwóch, czy trzech lat stworzymy koncepcję funkcjonowania CW Laguna i dziś nie wiemy, czy CW Laguna rzeczywiście będzie zakładem budżetowym, a być może spółką prawa handlowego. Moim zdaniem dziś powinniśmy to wiedzieć. Przyjmuje zamiar utworzenia zakładu budżetowego, jako wizję funkcjonowania w przyszłości, bo podzielam pogląd Pana Przewodniczącego, że zmiana struktury na spółkę prawa handlowego niewiele zmieni, bo można sobie wyobrazić sytuację, że skoro Gmina Gryfino nabyła całe przedsiębiorstwo, to nawet jeżeli sprzeda części udziałów, to część zachowa i będzie albo większościowym udziałowcem tej spółki, albo mniejszościowym. Ciekaw jestem tylko, czy znalazłby się rzetelny nabywca, żeby wspólnie z Gminą prowadzić to przedsiębiorstwo. Wolałbym w momencie przejmowania przedsiębiorstwa, czyli w dniu 1 kwietnia br., aby ta koncepcja była jasna, spójna i precyzyjna, żebyśmy wiedzieli także, czy te 480.000 zł, które wkładamy  z budżetu do tego zakładu budżetowego to są środki, które przekażemy zakładowi na początek, czy są to wszystkie środki, które przekażemy w ramach dotacji zakładowi. W moim przekonaniu są to środki, które przekażemy na początek, a za chwilę będzie prośba o kolejne pieniądze i następne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym wyjaśnić, dlaczego podtrzymuję cenę nabycia przedsiębiorstwa do 15.200.000 zł. Bank z uwagą obserwuje uchwały podejmowane przez Radę. Aby negocjacje były twarde, chcę podtrzymać cenę 15.200.000 zł, aby bank nie widział, że podnosimy tę cenę, gdyż uwzględniamy zmianę kursu euro, albo, że mamy do dyspozycji większą kwotę. Negocjacje z bankiem Nordea toczą się prawie dwa miesiące,  w trakcie negocjacji cały czas powtarzam, że posiadam upoważnienie Rady do zaciągnięcia kredytu do kwoty 15.200.000 zł. Chciałbym przypomnieć, że dzięki waszym decyzjom upadł mit, że PUK, PEC i OSiR będą przedsiębiorstwami deficytowymi. Wszystkie te podmioty przejęliśmy kiedy miały deficyt, dzisiaj pracują z zyskiem i myślę, że taka przyszłość czeka również CW Laguna. Rozmowy odnośnie kryzysu i wypracowania pakietu antykryzysowego trwają już od dwóch miesięcy, w pracach udział biorą przedsiębiorcy, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych  i Przedsiębiorców, współpracujemy również z OPS-em i Wydziałami Urzędu. We wtorek w UMiG odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i oprócz jednej firmy, która jest bezpośrednio powiązana z przemysłem motoryzacyjnym, czyli firmy He-Gru, wszystkie inne podmioty gospodarcze nie przewidują zwolnień swoich pracowników. Bardzo przychylnie przedsiębiorcy przyjęli stanowisko zaprezentowane przez mnie, że Gmina do końca 2010 roku nie podniesie stawek podatkowych i do końca 2010 roku podatki będą stabilne. Mamy rozeznanie, że na dzień dzisiejszy bezrobocie w Gminie Gryfino nie podnosi się. Obserwuję frekwencję w CW Laguna, wydaje się, że jest ona coraz większa, coraz więcej osób odwiedza CW Laguna. Obserwuję również sytuację w Szczecinie i jestem pewien, że w ciągu najbliższych 6, czy 7 lat centrum wodne w Szczecinie nie powstanie. Szczecin jest dopiero na etapie przyjęcia planu miejscowego, a więc mamy 6-7 lat, aby wprowadzić dodatkowe formy działalności przy Lagunie, które zagwarantują jej klientom pełną odnowę biologiczną, rekreację i jednocześnie możliwość noclegu. Do końca bieżącego roku Laguna będzie działać jako zakład budżetowy, z dniem 1 stycznia 2010 powinna nastąpić zmiana formy organizacyjnej, a więc powołana zostanie jednoosobowa spółka prawa handlowego. Inwestycjami na Lagunie coraz bardziej interesują się podmioty prywatne, łatwiej będzie można realizować inwestycje z kapitałem prywatnym. Jestem przekonany, że na pewno w ciągu trzech lat doprowadzimy ten podmiot gospodarczy do takiego stanu, że jedynym kosztem dal Gminy wynikłym z zakupu Laguny będzie w najgorszym przypadku koszt spłacania obsługi zaciągniętego kredytu w wysokości 13 mln zł. Najkosztowniejszym zadaniem jest odbudowa tarasu od strony rzeki Odry. Konstrukcja dachu jest przeglądana systematycznie i na dzień dzisiejszy nie stwarza większych zagrożeń, zalecenia nadzoru budowlanego dotyczyły części dachu pokrytej papą. CW Laguna jest i będzie symbolem Gryfina i obiektem przyjaznym przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, tak jak wszystkie obiekty sportowe przy Lagunie. Obiekty sportowe, przystać KS Hermes i Laguna muszą stanowić kompleks usług.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - radna Wanda Kmieciak pytała co dalej  z Fundacją. Odpowiem, że kupujemy wyodrębnioną część przedsiębiorstwa, wobec tego Fundacja musi rozporządzić pieniędzmi uzyskanymi od Gminy, spłacić wierzycieli. Członkowie Rady Fundatorów podejmą decyzję, co dalej z Fundacją, albo ją zlikwidują, bo nie będzie majątku, albo wymyślą nową koncepcję i będą nadal działać, ale jest to na dalszym planie.

Radny Paweł Nikitiński – czy pracownicy, którzy dziś są zatrudnieni w Fundacji będą mieli gwarancję pracy w strukturach zakładu budżetowego? Pozostaje również do rozwiązania kwestia obsady stanowiska dyrektora, którego na mocy statutu będzie powoływał Burmistrz. Czy pracownicy zachowają swoją pracę, mają gwarancję płacy na nie pomniejszonym poziomie, a i ich bezpieczeństwo socjalne zostanie zachowane?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na dzień dzisiejszy mogę jednoznacznie powiedzieć, że przejmujemy cały stan osobowy i pracownicy mają zapewnioną pracę.  70 procent kwoty stanowiącej dotację podmiotową dla zakładu budżetowego jest związane ze zwiększonymi płacami dla pracowników. Będąc pracownikami zakładu budżetowego gminy obowiązuje ich taryfikator płac przewidziany dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Najwięcej skorzystali ratownicy, zyskali oni podwyżki rzędu 300 zł netto. Pozostali pracownicy zyskali podwyżki od 50 do 300 zł netto. Każdy pracownik CW Laguna może być spokojny o zatrudnienie, o ile będzie wywiązywał się z obowiązków pracowniczych, wynikających z dyscypliny pracy. Pan dyrektor Grabowski został wybrany  w drodze konkursu przez Fundację, uważam, że powinniśmy dać mu szansę przynajmniej  w zakładzie budżetowym.

Radny Tadeusz Figas – chciałbym zwrócić uwagę, że nie tylko radny Nikitiński interesuje się tym, co się stanie z załogą przedsiębiorstwa, bo te pytania były zadawane wielokrotnie  i wielokrotnie było zapewniane, że wszyscy będą mieli pracę. Będę głosował za przejęciem tego przedsiębiorstwa. Jeżeli poprzedni właściciel się nie sprawdza, to trzeba go zmienić  i przyglądać się, co będzie robił następny. Gmina i tak dokłada do tego przedsiębiorstwa, a jeżeli dokłada, to musi mieć więcej do powiedzenia, a po przyjęciu tej uchwały tak będzie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne Laguna w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 10.
Uchwała Nr XXXVII/383/09 stanowi załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie – DRUK Nr 2/XXXVII

Przewodniczący Rady odczytał autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały, które radni otrzymali w trakcie sesji - załącznik nr 12.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Paweł Nikitiński - mam uwagę dotycząca zapisu mówiącego o powoływaniu  i odwoływaniu dyrektora. Ponieważ mam taką opinię, że wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i zakładów budżetowych powinni cieszyć się swoistą autonomią, stoję na stanowisku, że lepszym zapisem byłoby utrzymanie kadencyjności. Trochę zmienia obraz sytuacji deklaracja Pana Burmistrza wygłoszona przed chwilą o tym, że jest to tylko okres przejściowy do końca roku, który spowoduje zmiany organizacyjne i powołanie spółki prawa handlowego, natomiast w sytuacji, kiedy miałby funkcjonować zakład budżetowy wolałbym, żeby w statucie była mowa o wyborze dyrektora, o kadencyjności dyrektora tak, żeby miał zagwarantowaną pewną podstawę funkcjonowania.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 13.
Uchwała Nr XXXVII/384/09 stanowi załącznik nr 14.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie – DRUK Nr 3/XXXVII

Przewodniczący Rady odczytał autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały, które radni otrzymali w trakcie sesji - załącznik nr 12.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 15.
Uchwała Nr XXXVII/385/09 stanowi załącznik nr 16.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie – DRUK Nr 4/XXXVII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym wyjaśnić skąd wziął się pomysł reorganizacji oświaty na poziomie szkół podstawowych. Budynek przy ul. Sprzymierzonych nie odpowiada standardom nauczania, a więc należy wyłączyć naukę w tym budynku. Zbyt długo trwają lekcje i za bardzo przeciążona jest Szkoła Podstawowa nr 2, a jednocześnie  w wyniku reorganizacji sieci szkół na szczeblu gimnazjalnym uwolniła się znaczna powierzchnia Gimnazjum. W związku z tym, że rozbudowa Tarasu Północnego będzie wzdłuż ul. Jana Pawła II, terenu Wełtyń II postanowiliśmy utworzyć Szkołę Podstawową nr 3 z lokalizacją przy ul. Iwaszkiewicza. Spowoduje to, że docelowo w szkołach podstawowych będzie mniej więcej jednakowa ilość uczniów, we wszystkich szkołach liczba uczniów będzie wynosiła ok. 300-500 dzieci. Dotychczasowe doświadczenia dyrektorów szkół, które funkcjonują jako zespoły, czyli w Chwarstnicy, Gardnie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących przekonują mnie, że w wyniku reorganizacji nie ma żadnych konfliktów w ramach prowadzonej nauki. Nie dotarła do mnie żadna skarga, że uczniowie z młodszych klas są przez starszych uczniów szykanowani. Jest wręcz odwrotnie, są pozytywne opinie, uczeń mając na względzie, że do danej szkoły będzie uczęszczał od szkoły podstawowej do końca gimnazjum jest bardziej związany z tą szkołą. Myślę, że poprzez tę reorganizację poziom nauczania w naszych szkołach będzie się stale podnosił. Rada podejmuje decyzje  o kształcie oświaty, jeżeli jest do tego przekonana, a dyrektor ma dużą samodzielność i mając na uwadze jakich będzie miał uczniów, musi zaprogramować proces nauczania w swojej szkole biorąc pod uwagę warunki lokalowe, bo za to odpowiada przed organem założycielskim. To dyrektor będzie decydował, które pomieszczenia będą przeznaczonych dla danych uczniów. Jest to zadanie dyrektora każdej szkoły.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – chciałabym pochwalić personel wszystkich przedszkoli. Rodzice najmłodszych dzieci cieszą się, że w ostatnim czasie bardzo dofinansowaliśmy gryfińskie przedszkola. Niedawno 3, 4-latki były w Multikinie. Dzieci mogą dobrze bawić się w przedszkolach, nie są one tylko „przechowalniami”. Uważam, że mamy świetną kadrę, która jest dydaktycznie i pedagogicznie przygotowana do tego, żeby nasze dzieci uczyły się w bardzo dobrych warunkach. Zbliża się zebranie wszystkich dyrektorów przedszkoli, które odbędzie się w miesiącu kwietniu, chciałabym, aby Pan przychylnie patrzył na prośby dyrektorów przedszkoli, abyśmy dokończyli termomodernizacje przedszkoli.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17.
Uchwała Nr XXXVII/386/09 stanowi załącznik nr 18.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie – DRUK Nr 5/XXXVII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19.
Uchwała Nr XXXVII/387/09 stanowi załącznik nr 20.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – DRUK Nr 6/XXXVII

Przewodniczący Rady odczytał autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały - załącznik  nr 21.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Marek Sanecki – chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi, że w ten sposób kieruje gryfińską oświatę. Przypomnę, że swojego czasu przedstawiłem własną autorską koncepcję reorganizacji oświaty i właśnie w tym kierunku ona zmierzała. Uważam, że jest to otwarcie się na przyszłość i będzie to służyło całej społeczności gminy Gryfino. Proszę zwrócić uwagę, że najbliższe lata, to będą lata rozwoju miasta w rejonie ul. Jana Pawła II  i my podejmując uchwałę w zakresie powołania Szkoły Podstawowej nr 3 wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób, które będą się tam budować. Niewątpliwie poprawi to warunki kształcenia dzieci. Uważam, że jest to ze wszech miar pozytywne rozwiązanie. Koncepcja, która teraz jest podejmowana, nie zamyka jednak całej reformy oświaty. Świadczą o tym wnioski zgłoszone przez komisje. Mamy jeszcze inne szkoły, które nie zostały uwzględnione w tej koncepcji. Wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju słabość, ale mam nadzieję że Pan Burmistrz chce to zrobić w kolejnym etapie. Uważam, że dzisiaj musimy również powiedzieć o tym, że uchwały, które dzisiaj uchwalimy, nie zamykają drogi do dalszych działań reformatorskich. Uważam, że w najbliższym czasie powinniśmy poprawić bazę sportową szkół. Mam na myśli salę gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 2. Jeszcze niedawno wszyscy mówili o tym, że powinniśmy tę szkołę rozbudować, dziś wiemy, że tej rozbudowy nie będziemy robili, bo nie ma takiej potrzeby, ale budowa sali gimnastycznej jest potrzebna. Potrzebna jest również sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4. Sale gimnastyczne mogą być doskonałym miejscem do organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych w szkole. Jeżeli dalsza reforma będzie szła w tym kierunku, to uważam, że będzie to ze wszech miar dobre dla całej społeczności  i przyczyni się do zadowolenia wszystkich.

Radny Rafał Guga – projekt reorganizacji na szczeblu szkół podstawowych w Gryfinie na początku wzbudził mieszane uczucia, miałem wiele wątpliwości, kontrowersji. Rozmawiałem na ten temat z Panem Naczelnikiem, z Panem Burmistrzem. Moje wątpliwości zostały  w większej części rozwiane. Jeżeli chodzi o oświatę kieruję się zasadą, że powinniśmy brać pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci. Sugerowano mi, że nie powinienem się wtrącać, że nie powinienem zabierać głosu, ponieważ jestem zainteresowany tą kwestią, ale ja mimo to nadal będę walczył o to, żeby dzieci miały godne warunki, żeby miały szansę dobrze nabyć wiedzę. Biorąc pod uwagę analizę dokumentów chciałbym stwierdzić, że mimo wszystko wydaje mi się zasadne, aby Szkoła Podstawowa nr 2 została rozbudowana. Proponowałbym, aby jak najszybciej przystąpić do opracowania koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej  nr 2, ze względu na to, że uzbrajana jest ul. Jana Pawła II, uzbrajana jest ul. Pomorska, ze względu na to, że GTBS planuje w tej okolicy budowę bloków i że jest możliwość lokalizacji w tamtym rejonie budownictwa komunalnego. Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 3 nie rozwiąże tej sprawy, dlatego prosiłbym o ustosunkowanie się do kwestii rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.

Radny Paweł Nikitiński – życzę tej przygotowywanej reformie, aby odniosła sukces i aby spełniła te oczekiwania, które zamierzają uzyskać pomysłodawcy. Rzeczywiście powstanie  w przyszłości osiedli na ul. Jana Pawła II i na Tarasie Północnym spowoduje, że obecne Gimnazjum nr 1 w Gryfinie będzie wykorzystywane w zdecydowanie szerszym zakresie. Brakuje nam natomiast nieco wyobraźni. Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 3 jest bezpośrednio związane z alternatywnym pomysłem rozbudowy szkół podstawowych: nr 2 i nr 4. Ponieważ zrezygnowano z koncepcji rozbudowy tych dwóch szkół, konsekwencją jest utworzenie Szkoły Podstawowej nr 3. Pan Burmistrz rekomendując reorganizację oświaty powiedział, że nie spotkał się z głosami krytycznymi. Ja spotkałem się z głosami krytycznymi płynącymi od rodziców, artykułującymi swoje obawy dotyczące kontaktu dzieci ze szkoły podstawowej z młodzieżą, która będzie uczęszczała do gimnazjum w tym samym budynku. Ta część reformy oświaty, którą już zrealizowaliśmy dotycząca rozładowania ilości uczniów  w budynku Gimnazjum nr 1, jest w pewien sposób znoszona tym pomysłem. Oczywiście dziś sytuacja demograficzna jest znana, natomiast jestem przekonany, że Rada Miejska w Gryfinie potrafi przewidzieć, że jeśli w najbliższym czasie zamierzamy sprzedać 600 działek w okolicach gimnazjum to najprawdopodobniej ludzie będą nabywali te działki, po to, aby tam zamieszkać, a wśród mieszkańców będą również dzieci. Jestem zwolennikiem rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4, bo ten problem jest związany z utworzeniem Szkoły Podstawowej nr 3. Za chwilę będziemy rozmawiali  o obwodach i to będzie wynikało z podziału ulic w Gryfinie przypisanych do poszczególnych szkół.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – powiedziałem, że nie usłyszałem żadnej krytycznej uwagi odnośnie połączenia nauki w szkole w Chwarstnicy, w szkole w Gardnie  i w Liceum, natomiast zawsze nowa sytuacja budzi wśród rodziców obawy. Na bazie dotychczasowych rocznych doświadczeń takich uwag nie otrzymałem. Nikt nigdy nie powiedział, że nie będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 lub rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4. W perspektywie czasu musimy wiedzieć, że opróżnia nam się w wyraźny sposób Szkoła Podstawowa nr 1, dlatego dzisiaj przedwczesnym byłoby mówienie  o potrzebie rozbudowy. Nie zapominajmy, że w Szkole Podstawowej nr 2 nauka jest prowadzona w budynku po byłej wylęgarni kurcząt, budynku nieprzystosowanym w dalszej perspektywie do nauczania. Ta reorganizacja w ogóle nie zamyka dalszych naszych rozważań dotyczących oświaty. Na dzień dzisiejszy ta baza lokalowa jaka istnieje, jest w stanie zaspokoić potrzeby naszych dzieci. Nasze dzisiejsze decyzje absolutnie nie zamykają rozdziału dotyczącego oświaty w Gminie Gryfino.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący gdyby mógł Pan uwzględnić wniosek  o dyskusję blokiem nad wszystkimi projektami uchwał od druku nr 6/XXXVII do druku nr 12/XXXVII, bo one wiążą się ze sobą ściśle, byłoby nam łatwiej procedować. Wszystkie te projekty dotyczą pakietu zmian w szkolnictwie podstawowym w mieście Gryfinie. Jeżeli Pan nie wyrazi zgody, to chciałbym przedstawić drugi wniosek, żeby w trybie indywidualnym dopuścił Pan mój głos.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jeżeli Rada zechce dyskutować blokiem nad wszystkimi projektami uchwał od nr 6/XXXVII do 12/XXXVII, to dopuszczę do takiej dyskusji i po przedstawieniu stanowisk komisji do poszczególnych projektów uchwał będziemy od razu głosować. Jeżeli nie ma głosów przeciwnych to dopuszczam takie rozwiązanie.

Radny Stanisław Różański – Panie Burmistrzu po zapoznaniu się z koncepcją reorganizacji sieci szkół podstawowych w Gryfinie, po zapoznaniu się z projektami uchwał i ich uzasadnieniem oraz po obserwacji nastrojów społecznych, które dały się wyraźnie zauważyć w dniach 2 i 3 marca br. na Forum Mieszkańców Gryfina. Zachęcałbym Radę do wejścia na forum, aby przeczytać wypowiedzi, wyczuć nastrój. To pomaga w analizowaniu materiałów, które nam są przedstawione. Będę popierał te projekty uchwał, przekonują mnie takie racje np. że planowane zmiany w sieci szkół podstawowych nie będą powodować przenoszenia jakichkolwiek klas z jednej szkoły do drugiej. Mam nadzieję, że na sali dzisiaj są rodzice dzieci, którzy zabierali głos na forum internetowym. Chcę, żebyście Państwo wysłuchali tych racji podkreślonych w mojej wypowiedzi, bo rzeczywiście znajdują one potwierdzenie. Zwracam się również do dyrektorów szkół, aby ucinali wszystkie dyskusje, które prowadzone są w sposób nieformalny, poza tą salą, bo są to tylko plotki. Na tej sali jest jedyne miejsce do władczej, twórczej dyskusji na ten temat. Drugi argument dotyczący rozładowania Szkoły Podstawowej nr 2 spowoduje, że liczba jej uczniów z 588 spadnie do 373. Trzeci argument, związany z likwidacją oddziałów Szkoły Podstawowej nr 4 w budynku przy  ul. Sprzymierzonych, jest podyktowany tym, że budynek ten nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Docelowo w tej szkole, jak zapewniał nas Naczelnik Wydziału Edukacji, ma być tylko system jednoodziałowy. Wreszcie w Szkole Podstawowej nr 1 nie będzie dzieci z Górnego Tarasu, rodzice nie będą musieli przeprowadzać swoich dzieci przez tory kolejowe. Wszystkie te cele, które zostały wyspecyfikowane, mnie przekonują. Chciałbym jednak szanownego polemistę, który użył słów w dyskusji internetowej: „nie podzielam opinii radnego, jakoby proponowane zmiany sieci szkół były skandalem”, zapytać kto mówi  o skandalu?. Nie sądzę również, aby „o tym pomyśle rozmawiali tylko wybrańcy utrzymujący to w najgłębszej tajemnicy”. Obraźliwy jest również zarzut, że „większość Rady Miejskiej ma głęboko w poważaniu rozbudowę gryfińskich szkół podstawowych”. Proszę Pana, tak nie można mówić o Radzie Miejskiej, której jest się członkiem. Nieprawdziwa jest sugestia jakoby „władza bez szerszej debaty chce wprowadzić swoje zamierzenia w życie”. Jeżeli takie poglądy formułuje się in publico na forum internetowym, które czytają wszyscy zainteresowani, jeśli ma to być promowanie się na przyszłe wybory, to jest to kiepskie promowanie się. Będę głosował za tą reorganizacją, ale Panie Burmistrzu Kuduk, my radni wiejscy jesteśmy zainteresowani nie tylko siecią szkół w mieście, jesteśmy zainteresowani siecią szkół w całej gminie. Jeżeli Pan w tych materiałach nie przedstawia nam nic na temat zmiany sieci szkół w gminie, to albo dlatego, że nie ma takiej potrzeby albo „nie od razu Kraków zbudowano”. Dlatego na Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej upominamy się, aby przedstawił Pan nam do końca roku informację, czy robimy reorganizację pozostałych szkół. Generalnie te koncepcje, które zostały nam przedstawione, moim zdaniem pozwalają na to, abyśmy przyjęli te propozycje, które zostały zaproponowane przez Pana Burmistrza.

Radny Paweł Nikitiński – ponieważ w wypowiedzi radnego były ukryte intencje zwrócenia się do mojej osoby, kieruję swoje słowa do mieszkańców, że będę komunikował się z nimi  w dalszym ciągu. Napisałem na stronie internetowej te wszystkie informacje w momencie kiedy Rada Miejska w Gryfinie nie miała ani jednej uchwały w tej sprawie, nie było ani słowa dyskusji w tej sprawie i nie było żadnego materiału do dyskusji, czym wywołałem reakcję organu zarządzającego i materiały pojawiły się. Rozumiem, że niektórym osobom mogą mylić się daty, ale skoro już Pan radny Różański pozwolił sobie dokonać pewnej oceny reprezentacji mieszkańców, to powiem, że w moim przekonaniu Pan swoich mieszkańców wielokrotnie wprowadza w dziwne stany wiary, iż można osiągnąć to, co rzekomo Pańskim zdaniem można osiągnąć. Ja swój kontakt z mieszkańcami traktuję niezwykle poważnie, natomiast co do hipotetycznych lub zmyślonych wypowiedzi, które zostały przytoczone, można spuścić tylko zasłonę milczenia, bo wielokrotnie mieliśmy do czynienia z tego rodzaju wypowiedziami radnego Różańskiego, które w moim przekonaniu świadczą tylko i wyłącznie o nim. Moje wątpliwości co do utworzenia Szkoły Podstawowej nr 3 dotyczą bliskiego kontaktu dzieci z klas „0” i z klas pierwszych z młodzieżą z gimnazjum. Na forum Rady Miejskiej w Gryfinie powiem, to co wielokrotnie także wypowiadałem publicznie, w tym na forum internetowym, że przez wiele lat w Gimnazjum gryfińskim mieliśmy do czynienia ze zjawiskami patologicznymi, a wokół Gimnazjum tych zjawisk patologicznych było jeszcze więcej, stąd m.in. ten pomysł na reformę oświaty aby rozładować ilość uczniów  w Gimnazjum i pozostawić ich w szkołach podstawowych na wsiach. Udało się to zrealizować, ten etap reformy uważam za skuteczny, dobrze przeprowadzony i nie ubiegam się o to, aby być na liście tych, którzy są ojcami sukcesu, choć od wielu lat postulowałem w swoich publicznych wypowiedziach, żeby tak właśnie uczynić. Jeżeli ktoś lub grupa osób chce zachowywać się w taki sposób, że idąc do Szkoły Podstawowej nr 4 będzie zapewniała, że będziemy rozbudowywali Szkołę Podstawową nr 4, a na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie będzie z optymizmem popierać rozwiązanie, które wprost zamyka rozbudowę tej szkoły, nie zgadzam się z Pańską opinią, że w najbliższym czasie wrócimy do tej problematyki, bo my od tej problematyki skutecznie uciekliśmy. Szkoły podstawowe: nr 2 i nr 4 na mocy tych decyzji, które dzisiaj podejmiemy, w najbliższym czasie nie będą rozbudowywane. Nie godzę się także, jako reprezentant społeczności lokalnej, żeby stosować tak irracjonalne pomysły, żeby dziecko mieszkające na ulicy przy Szkole Podstawowej nr 4 chodziło do szkoły oddalonej  o półtora kilometra. To z mojego punktu widzenia jest irracjonalne, podobnie myślą też mieszkańcy, którzy mają tam swoje dzieci. Ostatnia kwestia, niezwykle drażliwa moim zdaniem, choć mam nadzieję, że znajdzie uzasadnienie w merytorycznych argumentach, dotyczy próby takiego stworzenia obwodów, w których część dzieci mieszkających na terenie miasta Gryfina będzie przypisana do innej szkoły niż miało to miejsce do tej pory. Nie chodzi tu o Szkołę Podstawową w Żabnicy i nie mam intencji wskazywania, że to byłoby złe rozwiązanie ze względu na Szkołę Podstawową w Chwarstnicy, natomiast jestem przekonany, że dzieci mieszkające na terenie miasta Gryfina powinny chodzić do szkół umiejscowionych na terenie miasta Gryfina. To nie prawda, że dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 nie będą już przechodziły przez tory kolejowe. Będą przechodziły przez tory przez kilka najbliższych lat, nie będą przechodziły tylko te, które do tej szkoły nie będą chodziły, natomiast te które już chodzą, będą spacerowały tak, jak od wielu lat. Chciałbym zapytać Pana Burmistrza Kuduka, ile do tej pory było oddziałów w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Sprzymierzonych? Chciałbym kontynuować swoją wypowiedź w oparciu o tą informację.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – w budynku przy  ul. Sprzymierzonych było 7 oddziałów liczących 119 uczniów.

Radny Paweł Nikitiński - jeśli w Szkole Podstawowej nr 4 zostanie niemal tyle samo uczniów, co w roku bieżącym i zostanie ona pozbawiona budynku przy ul. Sprzymierzonych, ale otrzyma budynek przy ul. 1 Maja, w którym jest zamiar ulokowania jednego oddziału, to nawet przy założeniu, że obniży się ilość oddziałów pierwszoklasistów do jednego, to i tak należy spodziewać się realnego kłopotu lokalowego. To nie budzi najmniejszej wątpliwości. Z jednej strony ta reforma rozładuje sytuację w Szkole Podstawowej nr 2, natomiast skomplikuje sytuację w Szkole Podstawowej nr 4. Nie sądzę, żeby dyrektorzy, którzy zarządzają dzisiaj jednostkami oświatowymi byli przeciwnikami rozbudowy tych szkół, bo tu nie tylko chodzi o to, żeby nie pracować na dwie zmiany, ale chodzi też o to aby pracować  w nieco innym zapleczu. Przypominam wszystkim radnym o składanych deklaracjach związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4. Żaden z was nie składał deklaracji dotyczącej takiej reformy, którą zamierzamy dzisiaj przeprowadzić. Jeszcze raz podkreślam, że życzę jej sukcesu, natomiast ten problem jest  w chwili obecnej tylko „łatany”. Za kilka lat trzeba będzie bez wątpienia do niego wrócić.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jak zakończymy reformę żadne dziecko nie będzie zmuszone przechodzić przez tory kolejowe do szkoły. Przy tej reformie wsłuchiwałem się w głosy osób kompetentnych, a więc dyrektorów jednostek i nauczycieli. Według ich oceny ta reforma również powinna zakończyć się sukcesem. Chciałbym również podkreślić, że głównym motywem było podzielenia Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza było rozlokowanie młodzieży w tym wieku w innych gimnazjach. Połączenie szkoły podstawowej z gimnazjum wyrabia inne zachowanie u młodzieży, wyzwala zachowania opiekuńcze  w stosunku do młodszych dzieci. Dziecko w wieku gimnazjalnym oderwane od miejsca w którym mieszka i wychowało się, inaczej zachowuje się w nowym środowisku. Dopóki będę Burmistrzem nie pozwolę zlikwidować szkoły podstawowej w Żabnicy i w Radziszewie. Proszę spojrzeć na miejscowe plany rozbudowy Chlebowa, Starych Brynek i Czepina,  w którym ma powstać osiedle dla 500 rodzin. Można oczywiście zastanawiać się, czy przy takiej liczebności dzieci w tych dwóch szkołach, utworzyć jedno stanowisko dyrektora, bo jest to logiczne. Dopóki będę Burmistrzem, reforma oświaty w Gminie Gryfino zakończyła się na tym etapie. Szkoła Podstawowa nr 4 będzie istniała nadal, pomyślimy o stworzeniu lepszych warunków dla tej szkoły. Postaramy się również, aby docelowo nie odbywała się nauka w dawnej wylęgarni przy Szkole Podstawowej nr 2.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Burmistrzu, rozwiał Pan moje wątpliwości, dotyczące Szkoły Podstawowej nr 4. Rozumiem, że dopóki Pan będzie Burmistrzem Szkoła Podstawowa nr 4, tak jak szkoła w Radziszewie i Żabnicy będzie istniała. Czy zostanie dobudowana sala gimnastyczna?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – docelowo potrzebne są trzy obiekty przeznaczone na potrzeby szkół: sala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i dwie sale o wymiarach boiska do gry w koszykówkę w Radziszewie i przy Szkole Podstawowej nr 4. Należy również rozwiązać problem budynku dawnej wylęgarni.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – szkoda, że upadł pomysł przeniesienia liceum do gmachu gimnazjum, a do budynku liceum przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 4. Szkoła nr 4 zwolniłaby wówczas budynek, który mógłby być przeznaczony dla potrzeb przedszkola. Dzieci miałby godne warunki do nauki i miałyby salę gimnastyczną. Mam nadzieje, że obietnice, które zostały dzisiaj wygłoszone zostaną dotrzymane.

Radny Rafał Guga – denerwuje mnie sytuacja, kiedy rozmawiamy o salach gimnastycznych, a zapominamy np. o kompletach map historycznych lub kompletach ekierek. Są różne ważne rzeczy w edukacji, nie tylko sport. Panie Burmistrzu, przekonał mnie Pan do swoich racji, od samego początku byłem za tym aby utworzyć Szkołę Podstawową nr 3, chociażby dlatego, aby zaprowadzić porządek w numeracji szkół. Utworzenie szkoły podstawowej w budynku Gimnazjum nr 1 jest jak najbardziej uzasadnione. W zeszłym roku nikt nie podnosił głosów, że może być niebezpieczne, kiedy w Chwarstnicy lub Gardnie dzieci z podstawówek będę chodziły do jednej szkoły z gimnazjalistami. Padło stwierdzenie, że w Gimnazjum panowała patologia. Ja się z tym głęboko nie zgadzam i chciałbym w swoim imieniu i w imieniu wszystkich pracowników zaprotestować przeciwko takim stwierdzeniom. Problemy wychowawcze zdarzają się wszędzie, natomiast nie była to patologia. Chciałbym zwrócić uwagę, że dzieci wielu radnych chodziły do gimnazjum, ukończyły tę szkołę i nie wstydzą się, że były w patologii.

Radny Marek Sanecki – podzielam pogląd radnego Nikitińskiego, że likwidacja placówki przy ul. Sprzymierzonych, na ten czas spowoduje ogromne kłopoty dla tej szkoły i dla dzieci. Powinniśmy długo dyskutować o tej reformie, dlatego, że jeśli się nie dyskutuje popełnia się błędy. Przypomnę, że była również zgłoszona koncepcja, abyśmy klasy gimnazjalne oddali pod zarządzanie Powiatu. Całe szczęście, że nie doprowadziliśmy do tego, bo nie byłoby to dobre rozwiązanie. Uważam, że nie powinniśmy mówić, że kończymy tę reformę, tylko powinniśmy dalej dyskutować. Pan Burmistrz odczytał dziś list z ZEDO, z którego wynika, że w najbliższych latach w tym zespole będą poczynione ogromne inwestycje, które będą niewątpliwie wpływały na to, co powinno dziać się w zakresie naszej oświaty. Dzisiaj będziemy dyskutowali o obwodach, obwody muszą być wyznaczone, bo tego wymaga prawo, ale tak naprawdę każde dziecko niezależnie od tego w którym obwodzie mieszka będzie mogło pójść do szkoły, do której chce iść z różnych praktycznych względów. Uważam, że powinniśmy powiedzieć sobie, w jaki sposób mobilizować szkoły do tego, żeby tworzyły swoje własne wizje rozwoju, w jaki sposób będą w przyszłości przyciągały uczniów. Dla przykładu, Szkoła Podstawowa nr 2 prowadzi klasy szachowe, uważam, że dobrze byłoby, gdyby cała szkoła poszła w takim właśnie kierunku. Uważam, że Szkoła Podstawowa nr 1 ma świetne warunki do prowadzenia działalności sportowej przy obiektach sportowych, blisko CW Laguna. Powinniśmy również uwzględnić to, że w najbliższych latach będzie rozwijało się budownictwo w rejonie deptaku, który ma powstać przy gryfińskim moście. Te wszystkie warunki powinniśmy uwzględniać do tego, żeby w najbliższym czasie podejmować działania, które będą wyprzedzały plany rozwoju miasta.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – w czasie kiedy likwidowano Szkołę Podstawową nr 3 byłam w sytuacji rodzica, którego dziecko zostało przeniesione do innej szkoły razem z całą klasą. Cieszę się więc, że unikniemy tego w takim systemie, który obecnie tworzymy, że dzieci nie będą zmuszone zmieniać swoje środowisko w dosyć drastyczny sposób. Byłam ogromnym przeciwnikiem likwidacji tej szkoły i utworzenia tak ogromnego gimnazjum, które powstało. Cieszę się, że wracamy do takich szkół, które będą funkcjonowały w systemie, gdzie dzieci młodsze będą miały kontakt z dziećmi starszymi, bo budzi to pewne sytuacje umożliwiające starszym dzieciom zupełnie inne funkcjonowanie. Jednocześnie uważam, że likwidacja tzw. kurnika przy Szkole Podstawowej nr 2 powinna być zaplanowana w miarę szybkim okresie czasu i nie powinniśmy odkładać rozbudowy SP nr 2 i SP nr 4 na dalszy plan. Szkoła Podstawowa nr 2 była budowana na ilość 200 uczniów. Jeżeli nawet zmniejszy nam się liczba dzieci do 373, to i tak szkoła nie będzie przygotowana na taką liczbę dzieci   i dlatego musimy pomyśleć o rozbudowie. Podobnie jest ze Szkołą Podstawową nr 4. Jeżeli ma pozostać to musimy pomyśleć o jej rozbudowie.

Radna Janina Nikitińska – Panie Burmistrzu, czy jest wiadomo, który budynek będzie przeznaczony na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3? Jest to ważne, uważam, że tym młodszym dzieciom powinno być jak najbezpieczniej. Między dzieckiem pięcioletnim,  a gimnazjalistą jest duża różnica wieku. Ważne jest, który budynek będą zajmowały dzieci z podstawówki, jak będą oddzielone dzieci młodsze od gimnazjalistów. Panie Burmistrzu, czym kierowano się przy zmianie obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej  w Żabnicy? Chodzi mi o ul. Łączną. Dzieci z ul. Łącznej w Gryfinie przez cały czas uczęszczały do Szkoły Podstawowej nr 4. Teraz proponuje się tym dzieciom, żeby chodziły do szkoły w Żabnicy. Co prawda rozmawiałam tylko z dwójką rodziców, ale są oni za tym, aby pozostało, tak jak było dotychczas. Pan Naczelnik twierdzi, że w tamtej okolicy powstanie kiedyś osiedle, więc najpewniej za kilka lat możemy tam stworzyć inny obwód, ale teraz chciałabym prosić, aby ul. Łączna pozostała w obwodzie SP nr 4. Rozmawiałam   z Panem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Żabnicy i z Panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 i żaden z dyrektorów nie wnosi sprzeciwów.

Radny Paweł Nikitiński – Panie radny Guga, są zjawiska socjologiczne, które są dosyć precyzyjnie definiowane i mówiąc o tych zjawiskach socjologicznych nie miałem na myśli kadry, która pracuje w Gimnazjum i daleki jestem od takich ocen. Jeżeli Pan na sesji Rady Miejskiej unika rozmowy na temat rzeczywistych faktów, jakie miały miejsce w Gimnazjum gryfińskim, to niejako zaprzecza Pan idei, którą Pan głosił w trakcie reformy systemu oświaty w pierwszym etapie. Ja myślę tak jak Pan, o tym, żeby dobro dzieci uczęszczających do tej placówki było zachowane. W czasach kiedy do Gimnazjum uczęszczało ponad 1000 dzieci, dobro dziecka z pewnością zachowane nie było.

Radny Tadeusz Figas – byłem związany ze Szkołą Podstawową nr 3, pracowałem w niej  i zależy mi na kontynuacji działalności tej placówki. Chciałbym odnieść się do ewentualnego zagrożenia, które powoduje kontakt dziecka starszego z młodszym. Uważam, że może on przynieść pozytywne skutki, a dyrektor placówki będzie na bieżąco to kontrolował. Możliwości tego budynku są tak duże, że można na bieżąco reagować na różnego typu przypadki.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na pewno w Gimnazjum trzeba będzie ponieść pewne koszty inwestycyjne związane z przystosowaniem wytypowanych przez Panią dyrektor sal na potrzeby klas „0” i klas pierwszych oraz adaptacją niektórych łazienek dla tych dzieci. Rozważamy również z Panią dyrektor przystosowanie pomieszczenia na inną szatnię. Są to sprawy organizacyjne, wydzielone zostanie jedno skrzydło, albo jedno piętro na razie na potrzeby dwóch klas. Pozostawiam tę decyzję dyrektorowi, bo to dyrektor ma podejmować decyzje odnośnie swojej placówki. Zmiana obwody Szkoły Podstawowej nr 4 jest spowodowana pojemnością szkoły i ilością uczniów w jednej klasie. Jeżeli sprawa, o której mówi Pani radna dotyczy 3 lub 4 dzieci, to nie będzie problemu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – istnieje taka możliwość, że rodzice mogą zwrócić się do Burmistrza z prośbą o przydzielenie dziecka do innej szkoły, niż wynika to  z ustalonego obwodu. Takie sprawy są rozpatrywane indywidualnie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22.
Uchwała Nr XXXVII/388/09 stanowi załącznik nr 23.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie – DRUK Nr 7/XXXVII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany nazwy oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24.
Uchwała Nr XXXVII/389/09 stanowi załącznik nr 25.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie – DRUK Nr 8/XXXVII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26.
Uchwała Nr XXXVII/390/09 stanowi załącznik nr 27.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie – DRUK Nr 9/XXXVII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radna Janina Nikitińska – proszę o wniesienie autopoprawki i pozostawienie w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Łącznej Gryfinie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zrozumiałem, że Pan Burmistrz nie będzie wnosił autopoprawki do tego projektu uchwały, tylko sprawę tych dzieci z ul. Łącznej rozpatrzy indywidualnie.

Radna Janina Nikitińska - do tej pory było tak, że ul. Łączna była w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - do tej pory, nawet jak były ustalone obwody, dziecko z innego obwodu miało możliwość pójścia do innej szkoły. Tak samo będzie w tym przypadku. Może być jednak taka sytuacja, że w dwóch oddziałach będzie komplet dzieci i nie będzie można przyjąć dziecka spoza obwodu. Jeżeli będzie miejsce w danej klasie nie będzie problemu, żeby jedno dziecko, czy kilkoro dzieci przenieść z innego obwodu do Szkoły Podstawowej nr 2 lub Szkoły Podstawowej nr 4.

Radna Wanda Kmieciak – w rozmowie z Panem Dyrektorem i Panem Naczelnikiem również poruszaliśmy ten temat. Sprawa dotyczy w zasadzie pięciorga dzieci, a rodzice i tak mogą wybrać dziecku szkołę i jest to rozpatrywane w indywidualnych przypadkach. Co do dowozu nie będzie żadnych komplikacji, ponieważ dzieci z ul. Łącznej będą dowożone autokarem, a w szkole w Żabnicy zwiększy się o kilka osób liczba uczniów. Ja jestem pozytywnie nastawiona i będę głosowała za tą zmianą obwodu.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zwrócić uwagę, że deklaracja, że jeśli da się wprowadzić pewne rozwiązanie, to wówczas je wprowadzimy, stoi w jawnej sprzeczności  z danymi statystycznymi, które zostały nam przedstawione. Rozmawiamy o Szkole Podstawowej nr 4, która będzie najbardziej załadowana, będzie miała największe problemy  i dzieci z roczników, które za chwilę będą musiały pójść do szkoły, najprawdopodobniej nie będą mogły skorzystać z możliwości wyboru szkoły. Po co wyłączać ulicę Łączną z obwodu Szkoły Podstawowej nr 4, skoro chce się te dzieci umieszczać w Szkole Podstawowej nr 4? Jeśli chce się, żeby było tak jak do tej pory, to niech one tam pozostaną.

Radny Tadeusz Figas - zawsze było tak, że rodzic ma prawo wybrać szkołę i jeżeli chce to może przenieść dziecko do innej szkoły, więc nie wiem, po co ciągle dyskutujemy na ten temat. Każda szkoła musi mieć wyznaczony obwód i należy to uregulować.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28.
Uchwała Nr XXXVII/391/09 stanowi załącznik nr 29.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy – DRUK Nr 10/XXXVII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
Uchwała Nr XXXVII/392/09 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Gryfinie – DRUK Nr 11/XXXVII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Gryfinie została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.
Uchwała Nr XXXVII/393/09 stanowi załącznik nr 33.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 12/XXXVII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34.
Uchwała Nr XXXVII/394/09 stanowi załącznik nr 35.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 r. – DRUK Nr 13/XXXVII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 r. została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 36.
Uchwała Nr XXXVII/395/09 stanowi załącznik nr 37.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. – DRUK Nr 14/XXXVII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38.
Uchwała Nr XXXVII/396/09 stanowi załącznik nr 39.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu – DRUK Nr 15/XXXVII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – jeżeli zostanie przyjęty wniosek, który zgłosiła Komisja Budżetu o zobowiązanie Burmistrza do zlecenia firmie zewnętrznej opracowania analizy wprowadzenia budżetu zadaniowego w Gminie Gryfino do 2011 roku, to jest to przedstawienie wotum nieufności wobec Pani Skarbnik. Radni zgłaszali wnioski dotyczące budżetu zadaniowego, wprowadzenie budżetu zadaniowego było przekładane z roku na rok,  a dzisiaj dowiadujemy się, że nikt w Gminie Gryfino nie potrafi sprostać przedstawieniu projektu takiego budżetu Radzie Miejskiej. Uważam, że zapłacenie firmie zewnętrznej, która przygotuje nam budżet zadaniowy, wypracuje koncepcję spowoduje, że nieracjonalne jest utrzymywanie wydziału finansowego. Rozumiem, że inne gminy, które są stawiane za wzór, np. Gmina Goleniów zleciła wykonanie takiego budżetu zadaniowego, ale my funkcjonujemy w Gminie Gryfino, dlatego Komisja Rewizyjna wyraziła negatywne stanowisko do tego projektu uchwały. Z roku na rok było obiecywane, że będzie budżet zadaniowy, ale nasze władze nie są przygotowane, żeby taki budżet nam przedstawić.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – odpowiadając na wątpliwości radnej Magdaleny Chmury - Nycz, dotyczące wniosku Komisji Budżetu, aby Gmina zleciła firmie zewnętrznej opracowanie analizy wprowadzenia budżetu zadaniowego, chciałabym wyjaśnić, że opracowanie budżetu zadaniowego nie jest rolą Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino. Budżet zadaniowy, który jest przygotowany w tych gminach, które do tej pory weszły w fazę przygotowawczą, funkcjonuje jako część informacyjna. To nie jest dokument, który sporządza Skarbnik. Budżet zadaniowy kieruje się zupełnie innymi zasadami i radni Rady Miejskiej w Gryfinie również będą zaangażowani do prac nad takim budżetem, gdy nasz ustawodawca określi w wyraźny sposób, co ma się znaleźć w budżecie zadaniowym. Tworzenie budżetu zadaniowego w głównej mierze polega na tym, że poszczególne wydziały, a zwłaszcza wydział inwestycji musi wyliczyć wskaźniki, mierniki i efekty, jakie dane inwestycje będą przynosiły w poszczególnych latach. W zgłaszanych przez Państwa interpelacjach słyszymy o naprawie drogi, naprawie chodnika, remoncie remizy. Zgłaszając taka interpelację będziecie Państwo również zobligowani do wyliczenia wskaźników, mierników i efektów, jakie w przyszłości z tego zadania korzystnie wpłyną na finanse Gminy. Chciałabym oddać głos Panu mecenasowi, aby wyjaśnił, czy przyjęcie wniosku Komisji jest zasadne, czy nie. Ustawodawca w ustawie o finansach publicznych nie zobligował gminy do wprowadzania budżetów zadaniowych. Oprócz ustawy obowiązują jeszcze rozporządzenia Ministra Finansów, w oparciu o które sporządzamy zgodnie z klasyfikacją budżetową sprawozdawczość. Wytyczne w kwestii dotyczącej budżetów zadaniowych, odnośnie sporządzania sprawozdawczości, nie są jeszcze przez naszego ustawodawcę określone. Nie ma rozporządzeń i wytycznych. Gminy, które posiadają budżety zadaniowe, które niejako wyszły naprzeciwko, posiadają również budżet w wersji tradycyjnej, który służy do rozliczeń i do sprawozdawczości. Budżetem informacyjnym jest budżet zadaniowy, ale jest on formą dodatkowej informacji, gdyż nie jest on na dzień dzisiejszy obligatoryjnie wymagany przez prawo.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, nie wiem, czy dokonał Pan porównania tego projektu uchwały z projektem uchwały z 2003 roku. Jest ona identyczna, wszystko zostało przepisane i to jest moja pierwsza uwaga na bazie materiału, który został przygotowany. Ja nie sądzę, że należałoby tak mocno obarczać Wydział Finansowy odpowiedzialnością za to, że nie mamy budżetu zadaniowego, ale uważam, że nie wolno nam od dnia dzisiejszego ani jednego dnia stracić na przygotowanie się, aby przyszłej Radzie ta Rada przyniosła podstawę do uchwalenia budżetu zadaniowego. Aby wprowadzić budżet zadaniowy to należy najpierw pozmieniać wszystko to, co jest konsekwencją budżetu zadaniowego albo co będzie warunkowało wprowadzenie budżetu zadaniowego. Pani Skarbnik na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Budżetu powiedziała, że przygotowanie budżetu zadaniowego to nie jest prosta sprawa, ale kiedy Pani mówi, że nie można budżetu zadaniowego wprowadzić dlatego, że nie ma podstawy prawnej, to z tym się nie zgadzam. To jest nieprawda. Odsyłam wszystkich do ustawy o finansach publicznych. Art. 35 ust. 3 wyraźnie stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jest to wystarczająca podstawa prawna, żeby już od zaraz przystąpić do pracy nad budżetem zadaniowym. Oczywiste jest, że nie jest to proste, bo trzeba zmienić całą statystykę  i kwalifikowanie inwestycji. Nie ma możliwości pod rządami budżetu zadaniowego prowadzić inwestycji w dotychczasowy sposób. W dniu 27 września 2007 r. jako reprezentacja Rady wzięliśmy udział w szkoleniu w Policach i są tu wybitni specjaliści od budżetu zadaniowego: Pan radny Namieciński, Pan radny Para i moja skromna osoba. Nasłuchaliśmy się od najbardziej znamienitych finansistów, co powinniśmy w jak najszybszym terminie zrobić, aby budżet zadaniowy powstał w Gminie Gryfino. Pan Roman Siedlikowski jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, człowiekiem, który posiada szeroką wiedzę, jak należy to zrobić. Twierdzi on, że największą przeszkodą we wprowadzeniu budżetu zadaniowego jest niechęć pracowników administracji, bez względu na zalety, jakie ma budżet zadaniowy. Wprowadzenie budżetu zadaniowego oznacza, że trzeba będzie zastanowić się nad tym, czy dana struktura zatrudnienia jest adekwatna do potrzeb pod rządami budżetu zadaniowego, czy wszyscy ludzie będą potrzebni do realizowania tego budżetu. Czy można dziwić się szeregowym pracownikom, że się od tego dystansują? Pan Siedlikowski podał przykład, kiedy będzie formułowane zadanie do budżetu zadaniowego, to nie może ono nazywać się „naprawa drogi”. Nie może znaleźć się takie stwierdzenie. Jeżeli  w budżecie zadaniowym miałaby być mowa o drogach, to wracając do słów Pana Przewodniczącego, że trzeba się nad drogami w gminie zastanowić i powiedzieć, że bierzemy 70 mln zł kredytu i załatwiamy problem dróg w gminie, sformułowanie zadania do budżetu zadaniowego powinno brzmieć: „utrzymanie letnie dróg”. Budżet zadaniowy to nie jest budżet urzędników, to nie jest budżet Burmistrza. To Rada podjęła uchwałę, że w danym roku robimy tylko tyle zadań i koniec. Radny może podnosić sobie ile razy chce różne interpelacje, nie dopuści się do ich realizacji, jeśli umówimy się, że realizujemy tylko określone zadania. W budżecie zadaniowy zadanie musi być tak sformułowane, żeby ono stanowiło przynajmniej od 10-15% środków finansowych, a więc to muszą być zadania, nad którymi trzeba się zastanowić i które muszą stanowić pewną ogólność. Jeżeli umówimy się, że w danym roku inwestujemy w drogi, to robimy tylko drogi i na to idą środki finansowe z budżetu. Ja w swoim piśmie z dnia 28 listopada 2008 r., które opracowałem na użytek konferencji, która odbyła się w Rewalu, wykazałem wszystkie zalety budżetu zadaniowego. W piśmie napisałem, że wdrożenie budżetu zadaniowego to jest rzeczywista realizacja dyrektywy ustawowej z art. 37, bo poprzez budżet zadaniowy jesteśmy w stanie śledzić, czy pieniądze są przeznaczane na cel, na który się umówiliśmy. Tradycyjny budżet, opracowany według dotychczasowej klasyfikacji na części, działy i rozdziały jest mało czytelny, nie uwzględnia  w sposób wystarczający celowości ponoszonych wydatków oraz ich skuteczności. Zobaczcie nad czym dyskutujemy jak mamy sprawozdanie, my cały czas dyskutujemy, ile środków zaplanowaliśmy, a ile wydaliśmy. Czy ktoś zadaje pytanie, jak te środki zostały zrealizowane, czy poszły na to, co zaplanowaliśmy? Analiza tradycyjnego budżetu wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów publicznych. To nie jest na nasze przygotowanie Rady, kiedy dyskutujemy w dotychczasowy sposób na temat budżetu tradycyjnego. Aby rozmawiać  w sposób fachowy, to trzeba poznać całą procedurę wynikającą z finansów publicznych. Debata nad budżetem tradycyjnym koncentruje się na rozmiarach dochodów i cięciu wydatków budżetowych, ograniczona jest natomiast dyskusja o celowości realizacji określonych zadań gminy, ich skuteczności i efektywności. Istotą budżetu zadaniowego jest wprowadzenie zarządzania środkami publicznymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane na rzecz osiągania określonych rezultatów, czyli realizacji zadań. Budżet zadaniowy z jednej strony pozwala na ustalenie, które zadania są najważniejsze oraz w jakim stopniu zostały wykonane, zaś z drugiej strony wymusza na wykonawcach budżetu koncentrację na rezultatach tych działań. W związku z tym, kiedy spojrzy się na zalety budżetu zadaniowego wydaje się, że tylko należy wprowadzać go w życie. Jednak wprowadzenie tego w życie w takiej strukturze, którą przedstawiłem, wymaga dwóch etapów. Pierwszy etap to dostosowanie tego do istniejących dzisiaj tych zasad, które nas obowiązują przy budżecie zadaniowym i myślę, że na to potrzeba co najmniej rok czasu. Drugi etap wprowadzenia budżetu zadaniowego to już jest jego uchwalenie, w tej konstrukcji, jak zostało przedstawione. Skoro my na dzień dzisiejszy własnymi siłami nie jesteśmy w stanie temu podołać, to zasadnym jest aby w taki sposób, jak zrobiono to na zasadzie analizy przy dyskutowaniu o Lagunie, aby zlecić specjalistycznej firmie opracowanie nam propozycji dostosowawczych i dotyczących uchwalenia budżetu zadaniowego. Ta analiza prawna wykonana przez mecenasa Szóstaka była znakomitym materiałem. Taki materiał przydałby się nam, kiedy dyskutowalibyśmy o wprowadzeniu  i uchwaleniu budżetu zadaniowego. Nie warto żałować na taki materiał środków, bo dopiero on nam pokaże w jaki sposób, jaką ścieżką powinniśmy do tego celu dojść. Uważam, że nie powinniśmy absolutnie z tego celu zrezygnować i wszystkimi możliwymi drogami powinniśmy do tego celu dojść.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – nie chciałabym, aby Pani Skarbnik wprowadzała nas w błąd, że w ustawie o finansach publicznych jest zapisane, że nie mamy obowiązku wprowadzenia budżetu zadaniowego. My chcemy wprowadzenia budżetu zadaniowego i nie wiem co stoi na przeszkodzie, aby taki budżet powstał. Wydrukowałam budżet zadaniowy Powiatu Gryfińskiego, który został przygotowany na rok, przed jego podjęciem. Przygotowała go skarbnik wspólnie z wydziałem na podstawie wniosków, które składali radni i poszczególne wydziały. Wiem jak wygląda budżet zadaniowy. Wiem, że jest potrzebna wiedza z zakresu analizy finansowej i wyliczenie mierników. Pani Skarbnik, co Pani będzie robiła, jeżeli Pan Burmistrz zleci napisanie budżetu zadaniowego firmie zewnętrznej? Jak będzie wyglądała Pani praca? Są osoby, które świadczą swoje usługi i szkolą w zakresie budżetów zadaniowych. Z roku na rok ten budżet miał być przygotowany i dziś wracamy do punktu wyjścia, bo mamy wydać pieniądze publiczne. Będę głosowała przeciwko tej procedurze uchwalenia budżetu. Jestem za budżetem zadaniowym i jestem przeciwko zlecaniu i wydawaniu pieniędzy firmom zewnętrznym na opracowanie budżetu zadaniowego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym wyjaśnić, że Pani Skarbnik jest pracownikiem Pana Burmistrza. Jest to funkcja ustawowa i nie można składać takich wniosków, aby w gminie Gryfino nie było służb finansowych, bo możemy sobie wynająć firmę zewnętrzną.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ja jednoznacznie określiłem, kiedy nastąpi wprowadzenie budżetu zadaniowego w Gminie Gryfino. Powiedziałem wyraźnie, że budżet zadaniowy wprowadzę wtedy, kiedy nakazuje ustawodawca. Ustawodawca nakazuje wprowadzenie budżetu zadaniowego od roku 2012. Do tej pory nie wprowadzę budżetu zadaniowego w naszej gminie, bo uważam, że budżet zadaniowych oprócz swoich zalet ma tez potężne wady. Gdyby on był taki dobry, Panie Stanisławie, to inne gminy na siłę wprowadzałyby budżet zadaniowy. Jakoś nie widzę pośpiechu wśród gmin przy wprowadzeniu tego budżetu. Budżet zadaniowy nie wiąże się ze zmniejszeniem zatrudnienia w gminie tylko ze zwiększeniem zatrudnienia. W tej chwili wprowadzamy potężny system informacyjny ewidencji dokumentów w UMiG, mamy podpisaną umowę na wdrożenie ISO 9001 w naszej gminie. Te zadania uważam za priorytetowe i chciałbym je zakończyć do końca bieżącej kadencji.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – chciałabym wyjaśnić Panie radnej, że w innych gminach, w których istnieje budżet zadaniowy jest on dodatkową formą informacyjna, natomiast sprawozdawczość i wszystko co jest wymagane przez ustawodawcę, dalej opiera się na tradycyjnym budżecie. Nie jestem wielkim przeciwnikiem budżetu zadaniowego, posiadam wiedzę na jego temat. Jeśli chce Pani zobaczyć, jak funkcjonuje budżet zadaniowy w dwóch systemach, można to zobaczyć na przykładzie Gminy Goleniów. Gmina Goleniów wynajęła firmę zewnętrzną i radni Rady Miejskiej Goleniowa pracowali z tą firma przeszło pięć miesięcy. Budżet, który tam powstał jest budżetem zadaniowym, gdyż są w nim określone priorytety i zadania, cele, wyliczone wskaźniki. Jest to budżet, który służy jako dodatkowa informacja, nie podlega on takim procedurom, jak tradycyjny budżet. Jeżeli Państwo wyrażacie chęć i wolę pracy przez pięć miesięcy, my również możemy takie prace w następnym półroczu rozpocząć, jeśli Pan Burmistrz wyrazi na to zgodę. Pani Skarbnik Goleniowa poinformowała mnie, że frekwencja na komisji była prawie stuprocentowa. radni pracowali wspólnie z pracownikami urzędu. Pierwszy projekt tego budżetu powstał i do dnia dzisiejszego jest nadal modyfikowany, bo nie jest tak, że jeżeli na samym początku ustalono pewną hierarchię celów, to te cele nie ulegają zmianom. Powtarzam, że to nie jest tylko praca pracowników urzędu, ale radnych, bo to radni później określają priorytety. Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu, odnosi się również do radnych, bo radni składają określone wnioski nawet do starego budżetu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - od początku radni deklarują, w swojej większości, bo nie wszyscy są zwolennikami budżetu zadaniowego, wolę pracy nad budżetem zadaniowym. Jednocześnie powstaje pewna rozbieżność między stanowiskiem Pana Burmistrza, a Skarbnika, ponieważ powiedział Pan, że nie widzi możliwości wprowadzenia budżetu zadaniowego do czasu wejścia w 2012 roku obowiązku uchwalania takiego budżetu, natomiast Pani Skarbnik wbrew temu co Pan powiedział składa propozycję radnym, że taki budżet moglibyśmy opracować pod warunkiem, że radni zechcą nad nim pracować. Ja przeciwko takiemu stanowisku stanowczo, w imieniu własnym protestuję. Za budżet gminy odpowiada Pan Burmistrz i to wola Pana Burmistrza odgrywa decydującą rolę. Oczywiście radni korzystają ze swoich ustawowych kompetencji i mogą pewne rozstrzygnięcia również podejmować w formie uchwał.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - budżet będzie obowiązywać od 2012 roku natomiast prace nad przystąpieniem do późniejszego procedowania nad nim, można rozpocząć wcześniej

Radny Paweł Nikitiński – jestem przekonany, że Rada Miejska w Gryfinie ma świadomość, do czego została powołana. To jest organ stanowiący. To Rada Miejska w Gryfinie decyduje o tym, jakie jest prawo miejscowe, a organem wykonawczym jest Burmistrz. Za pracę urzędu odpowiada Burmistrz. W tych realiach słyszymy jasną deklarację Burmistrza o tym, że nie będzie jego inicjatywy w zakresie wprowadzenia budżetu zadaniowego przed rokiem 2012. W tym zestawieniu mamy ataki personalne na Skarbnika Miasta i Gminy, który jest pracownikiem podległym Burmistrzowi. To jest, moim zdaniem, niedopuszczalne. Jak w takim razie ma zachowywać się Skarbnik? Czy ma mówić, że Burmistrz twierdzi, że nie będzie wprowadzać budżetu zadaniowego, a Skarbnik mimo wszystko będzie go wprowadzała? Pani Skarbnik przed chwilą powiedziała o bardzo ważnej i istotnej rzeczy, rzeczywiście przy pracy nad budżetem zadaniowym będziemy zmuszeni do kolegialnego wysiłku. Jeśli dzisiaj Pani Skarbnik wyraża gotowość rozpoczęcia takiej współpracy, to my dziś powinniśmy tylko czekać na sygnał od organu, który jasno deklaruje, że jeszcze czekamy do 2012 roku. Jestem zwolennikiem budżetu zadaniowego, ale z drugiej strony muszę też zauważyć, że te słowa, które od czasu do czasu Pani Skarbnik wypowiada, a one umykają radnym lub są często wykorzystywane w sposób tendencyjny, trzeba dzisiaj podkreślić. W pewnym sensie ten budżet, który realizujemy jest zadaniowy, w pewnym sensie, bo zadania są wskazane. Jest inny sposób określania zadań budżetowych, ich rozliczania, weryfikowania i statystyki. Słuchając na Komisji Budżetu takich opinii, że rzekomo Skarbnik jest czemuś winien, powiem, że wchodzimy na bardzo niebezpieczny grunt. Zaczyna się używać argumentów o budżecie zadaniowym z roku 2002 wprowadzanym pod zarządem poprzedników Pana Burmistrza Henryka Piłata. Akurat budżet z 2002 roku prześwietliłem na wskroś w perspektywie, tego, jakie były planowane dochody i jakie było później wykonanie. Można wręcz zaryzykować tezę, że budżet zostawiony Burmistrzowi Henrykowi Piłatowi był swoistym „kukułczym jajkiem”. Bądźmy uczciwi wobec siebie, nie atakujmy się personalnie tylko dlatego, że mamy różnice poglądów. Jeśli Burmistrz złożyłby dzisiaj deklarację, że będziemy pracowali nad budżetem zadaniowym, ma moje poparcie. Ja to deklaruję. Nie mam takiej mocy w tej Radzie Miejskiej w Gryfinie, a nawet gdybym miał takie zaplecze polityczne, żeby przeprowadzać budżet zadaniowy, to bez zgody organu wykonawczego nie zdecydowałbym się na to, bo niepotrzebne mi są konflikty. Jest jeszcze trzeci aspekt, o którym mówił radny Różański, że wygrywa się pewne rzeczy, albo przegrywa się pewne rzeczy kosztem innych. My w uchwale budżetowej umawiamy się na pewną realizację, ta realizacja później w ciągu roku ulega licznym modyfikacjom, ale jest to też odpowiedzialność Burmistrza w tym zakresie, bo Burmistrz powinien być stróżem tego budżetu. Składam deklarację, jeśli Pan będzie przygotowany do tego, żeby wdrożyć budżet zadaniowy mnie nie będzie Pan musiał przekonywać, ja do wdrożenia budżetu zadaniowego jestem gotowy, do pracy, o której mówiła Pani Skarbnik także. Jeżeli Pan Burmistrz podejmował dobre decyzje personalne to decyzja personalna o powierzeniu funkcji Skarbnika Gminy Gryfino Jolancie Staruk była najlepszą jego decyzja personalną.

Radny Stanisław Różański - Panie Burmistrzu, na szkoleniu w 2007 roku doręczono nam materiały i chciałbym sprostować to przekonanie co do roku 2012. Szkolenie prowadziła Pani prof. Lubińska, która była w ówczesnym rządzie sekretarzem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która była zobowiązana do wprowadzenia budżetu zadaniowego nie tylko w gminach, ale we wszystkich jednostkach budżetowych. Z tego materiału, który został nam przedstawiony, wynikało jednoznacznie, że budżet zadaniowy będzie sukcesywnie wprowadzany od 2009 roku, a końcowa data wprowadzenia we wszystkich jednostkach objętych tym budżetem zadaniowym, to 2012 rok. Na dzień szkolenia wymieniano nam 15% gmin, które już wprowadziły u siebie budżet zadaniowy. Rok 2012 to jest ten czas, kiedy już we wszystkich gminach zakładało się, że będzie obowiązujący budżet zadaniowy. Rok 2012 jest datą końcową, a nie początkową. Pani Skarbnik, chciałbym wrócić do Pani wypowiedzi z komisji, w których Pani uczestniczyła. Każda metoda jest dobra, czy będzie ona prowadzona własnymi siłami, czy przy pomocy zewnętrznych wyspecjalizowanych firm, to nie ma znaczenia. Myślę, że w sytuacji, kiedy te prace ruszyłyby, każdy z nas do tego się włączy. Myślę, że każdy z nas będzie miał swoją koncepcję, jakie zadanie powinno być realizowane. Proszę wsłuchać się choćby w dyskusje na kanwie interpelacji. Przecież to my radni możemy dzisiaj powiedzieć, jakie zadania powinny być w budżecie zadaniowym od zaraz przyjęte do realizacji, z przyjemnością będziemy dyskutowali nad tym w czym, my jako rada możemy pomóc i będziemy dyskutowali nad tym, jak rozliczyć wyniki z realizacji takich zadań.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Pani Skarbnik zobowiązuje radnych do pracy przez pięć miesięcy. My jesteśmy po to, żeby pracować, ale nie po to, żeby napisać ten budżet, tylko do tego, żeby złożyć wnioski, które i tak co roku składamy. Większość z nas nie wie, czym jest budżet zadaniowy, nie wie, jak funkcjonuje i jak wygląda, bo nikt go do tej pory nie przygotował. Budżet przed przekazaniem go Radzie Miejskiej, przez pięć miesięcy jest opracowywany, a to my radni przychodzimy z priorytetowymi zadaniami, które chcemy, żeby były w nim zawarte. Budżet zadaniowy Panie Burmistrzu ułatwiłby życie Panu i radnym. Nie byłoby pytań, bo wszystko byłoby wyraźnie napisane. Pan Nikitiński powiedział, że najlepszym wyborem był wybór Skarbnika, ja natomiast powiem, że nie był to najlepszy wybór. Na komisjach Pani Skarbnik odsyła nas do Wydziału Inwestycji, albo w ogóle nie przychodzi. Nie odżegnuję się od tego, aby przez pięć miesięcy przychodzić i składać wnioski, bo chcę to robić.

Radna Elżbieta Kasprzyk – wniosek Komisji Budżetu mówi o opracowaniu analizy wprowadzenia budżetu zadaniowego, więc nie rozumiem pretensji, że ktoś ma wykonywać pracę za Panią Skarbnik. Chodzi o analizę. Jeżeli tą analizę będziemy mieli, to myślę, że wtedy będziemy o tyle mądrzejsi i będziemy umieli podjąć decyzję o tym, jakiego budżetu naprawdę chcemy. Ja na dzień dzisiejszy boję się budżetu zadaniowego. Zdarzały się w naszej gminie różne sytuacje, że trzeba było nagle wprowadzać różne zadania, korzystamy ze środków unijnych, które jak może się okazać na różnych etapach, dostaniemy lub nie dostaniemy i wtedy boję się, że przy wprowadzeniu budżetu zadaniowego planowane inwestycje byłyby w jakiś sposób spowolnione. Poza tym my mamy jakieś zadania, mamy je określone w WPI, tylko są to one bardziej rozłożone w latach. Wniosek Komisji Budżetu to nie jest wniosek o to, aby jakaś firma zewnętrzna wykonała pracę za Panią Skarbnik. Firma ma przygotować analizę możliwości wprowadzenia budżetu zadaniowego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - projekt uchwały, który jest omawiany dotyczy określenia zasad tworzenia budżetu na następny rok budżetowy, natomiast wniosek Komisji Budżetu dotyczy tak naprawdę lat od roku 2011. Nie wiem, czy nie powinniśmy poczekać z rozstrzygnięciem tego wniosku, bo z tym wnioskiem wiążą się określone wydatki. Najpierw należałoby dowiedzieć się, ile taka analiza będzie kosztowała. Jeśli będzie miała kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych, to musimy zastanowić się z którego budżetu weźmiemy na taką analizę środki. Dzisiaj uchwalamy zasady związane z budżetem na 2010 rok, ale próbujemy jednocześnie zobowiązać Burmistrza do wydatkowania w tym roku nie wiadomo jakich kwot pieniędzy na sporządzenie analizy wprowadzenia budżetu zadaniowego w Gminie Gryfino od 2011 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Pani radna Chmura - Nycz powiedziała prawdę, że wiedza o budżecie zadaniowym jest niewielka. Jestem przekonany, że z chwilą podjęcia decyzji, że na 2011, 2012, czy 2013 rok chcemy wprowadzić budżet zadaniowy, szkolenia na pewno będzie przeprowadzała firma zewnętrzna. Jest to duże zagadnienie, służby księgowe, inwestycyjne będą musiały również przygotować się w zakresie wiedzy o wprowadzeniu budżetu zadaniowego. Wynagrodzenie dla firmy przeprowadzającej taki cykl szkoleń wynosi około 60.000 zł. Zapominamy, że na jesienią 2010 roku odbędą się wybory samorządowe. Organ uchwałodawczy nie może wprowadzać zobowiązań dla Burmistrza, które nie są do zrealizowania. Wydaje mi się najbardziej logiczne, że jeżeli tak wszyscy chcemy budżetu zadaniowego to można zaplanować na rok 2011 środki na przeszkolenie i sporządzenie budżetu w dwóch wersjach, w wersji obowiązującej i w wersji zadaniowej. Jeżeli chcemy się przygotowywać do wdrożenia budżetu zadaniowego proponuje takie rozwiązanie. Jeżeli podejmiecie Państwo uchwałę i zobowiążecie Burmistrza, to w bieżącym roku nie widzę sensu przeznaczania środków, bo w trakcie szkolenia, od razu tworzylibyśmy ten budżet zadaniowy. Funkcjonowałyby dwa budżety jeden tradycyjny, drugi zadaniowy, ale uczylibyśmy się opracowywać budżet zadaniowy, aby na rok 2012 ta część radnych, która zostanie ponownie wybrana, już wiedziała na czym polega wprowadzenie budżetu zadaniowego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - proszę zwrócić uwagę na to, co podniósł Pan Burmistrz, że w 2010 roku są nowe wybory. Być może będzie to ta sama Rada i ten sam Burmistrz, natomiast takiej pewności na dzisiaj nie mamy. Pan radny Nikitiński podniósł dzisiaj argument „kukułczego jaja”, które zostało podrzucone Radzie Miejskiej i Panu Burmistrzowi w 2002 roku przez poprzednia Radę. Weźcie państwo również pod uwagę koszty, jakie wynikają z propozycji Komisji Budżetu. Nie są one przewidziane w tegorocznym budżecie.

Radny Paweł Nikitiński – dzisiaj Rada Miejska w Gryfinie ma też kompetencję do tego, żeby określając procedurę uchwalania budżetu wprowadzić takie zapisy, które jej dadzą jeszcze większe kompetencje niż posiada dzisiaj. To jest wola Rady Miejskiej w Gryfinie. Rada Miejska w Gryfinie zdecydowała, że Burmistrz może dokonywać określonych zmian, ale Rada Miejska w Gryfinie może się wypowiedzieć inaczej. Apeluję zwłaszcza do tych, którzy są zagorzałymi zwolennikami budżetu zadaniowego, stwórzmy klimat do tego i przekonajmy się nawzajem. Najważniejszą osobą do przekonania w tym zakresie jest Burmistrz. Jeśli Pan Burmistrz dzisiaj jasno deklaruje swoje stanowisko, nie sposób nie wziąć go pod uwagę.

Radny Stanisław Różański - Panie Burmistrzu, nie przekonałem Pana, ale będę podejmował próby, aby Pana przekonać. Jeżeli dzisiaj wygłaszałem te wszystkie racje na temat budżetu zadaniowego to nie zgadzam się z Panem. My musimy uchronić Gminę Gryfino przed nową kadencją, która wejdzie ze starym budżetem. Naszym wianem dla nowej Rady ma być przygotowany klimat do budżetu zadaniowego. Jeśli podejmiemy tę konwencję współpracy, czyli szkolenia, to one powinny być już od zaraz, żebyśmy przyjmując wersję budżetu zadaniowego na 2010 rok, byli przygotowani w 2010 roku do wprowadzenia budżetu zadaniowego, aby przyszła Rada miała podstawę do podjęcia tej uchwały już w konwencji budżetu zadaniowego. Róbmy wszystko, szkolmy się, ale nie od 2011 roku.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - mam pytanie do Pana mecenasa, czy wniosek Komisji Budżetu powinien być głosowany, czy należy go uznać za wniosek kierowany do Pana Burmistrza?

Radca prawny Krzysztof Judek – jeśli ten wniosek miałby być podejmowany uchwałą Rady, to jest on nieco zbyt daleko idący. Jakkolwiek Rada może stanowić o kierunkach działania Burmistrza, nie może tak szczegółowo wskazywać, jak Burmistrz powinien swoje zadania wykonywać. Zobowiązywanie go do zlecania firmie zewnętrznej opracowania analizy, niewątpliwie spotkałoby się z reakcją wojewody polegającą na uchyleniu tej uchwały. Jeżeli Rada miałaby taką uchwałę podejmować, to wówczas należy powołać się na przepis art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o tym, że rada może stanowić kierunki działania Burmistrza. Wówczas uchwała mogłaby posiadać treść, że zobowiązuje się Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do przeanalizowania możliwości wprowadzenia budżetu zadaniowego w Gminie Gryfino od 2011 roku. Wówczas Burmistrz, albo sam rozważy możliwości, zwłaszcza, że ma już wypracowany pogląd, albo poprosi kogoś ze swoich urzędników, albo jeśli znajdzie środki w budżecie powierzy to firmie zewnętrznej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - z uwagi na przedłożoną przez Pana mecenasa wykładnię przepisów, tego wniosku nie będę w dniu dzisiejszym poddawał pod głosowanie.

Radny Stanisław Różański - Panie Przewodniczący, prosiłbym, aby Pan zwrócił uwagę na to, co wskazała Pani radna Elżbieta Kasprzyk. My nie występujemy z tym wnioskiem, aby dzisiaj podejmować jakąkolwiek uchwałę. My zgłosiliśmy wniosek, aby dokonana została analiza możliwości wprowadzenia budżetu zadaniowego w roku 2011. Jeżeli Burmistrz swoimi siłami nie jest w stanie tego zrobić, to domagamy się tylko rozważenia możliwości zlecenia tego zadania komuś, kto się w tym specjalizuje. Wniosek nie dotyczy opracowania budżetu zadaniowego. Przecież żeby opracować budżet zadaniowy w tej chwili nie jesteśmy w stanie nadążyć z czasem. Jeśli Państwo zwrócicie uwagę na etapy wskazane do projektu uchwały, to już gonią nas terminy do podjęcia tradycyjnych działań przy opracowaniu budżetu tradycyjnego. W związku z tym ten wniosek nie nakazuje czegokolwiek Burmistrzowi, nie chodzi o zobowiązanie go w formie uchwały, ten wniosek tylko mówi Panu Burmistrzowi, aby spróbował wykonać analizę możliwości dostosowania tego, co się dzieje w Gminie Gryfino do przyszłego budżetu zadaniowego i rozważył możliwość wprowadzenia budżetu zadaniowego w 2011 roku. Podpowiadamy, że są firmy na rynku specjalizujące się w tym, jeśli chce może z nich skorzystać albo może zrobić to własnymi siłami. Oczekujemy tylko takiej informacji i do tego zmierzał nasz wniosek.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zwracam uwagę na to, że Komisja Budżetu zaopiniowała projekt chwały negatywnie, a jednocześnie wniosek Komisji brzmi w sposób następujący: „Komisja wnioskuje o zobowiązanie Burmistrza”. Skoro Rada ma zobowiązać Burmistrza do czegokolwiek, to taki wniosek należy przegłosować, natomiast ze względów formalnych i prawnych ten wniosek nie będzie głosowany w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie procedury uchwalenia budżetu została przyjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 40.
Uchwała Nr XXXVII/397/09 stanowi załącznik nr 41.

Ad. XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chciałbym poinformować radnych, że oprócz tego, że odpowiedzi będą udzielone na piśmie, postaram się, aby w terminie najbliższych trzech miesięcy, wszystkie zgłoszone interpelacje zostały zrealizowane.

Ad. XXI. Wolne wnioski i informacje.

Radny Tomasz Namieciński – procedowaliśmy dzisiaj nad sprawą przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino. Mamy podobny regulamin dotyczący pracowników nie będących nauczycielami, które funkcjonują w szkołach na terenie Gminy Gryfino.  W regulaminie w § 13 pkt. 1 jest zapis „z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzania dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracownikowi może być przyznawany dodatek specjalny”. W szkołach podstawowych, m.in. w szkole w Gardnie, pracuje personel pomocniczy. Jeżeli są zatrudnione trzy osoby, a jedna z tych osób bierze zwolnienie lekarskie dwie pozostałe osoby wykonują obowiązki za trzech pracowników. Jestem zdania, że ten zapis jest nieprecyzyjny, bo jest napisane, że dodatek „może być” przyznany. Czy są możliwości prawne zmiany tego zapisu. Gdyby w regulaminie był zapis, że „ z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzania dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracownikowi jest przyznawany dodatek specjalny”, to wtedy taki dodatek byłby przyznawany tym dwóm pozostałym osobom, które wykonują dodatkowe obowiązki np. osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim. Pytanie to jest skierowane do Pana Burmistrza Kuduka, który jest odpowiedzialny za sprawy oświaty. Jeżeli jest to możliwe prosiłbym o odpowiedź na mój wniosek na piśmie.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący chciałbym zwrócić się do Pana jako do członka Zarządu ZE Dolna Odra. Czy można rozszerzyć ten katalog zadań inwestycyjnych,  o których dzisiaj mówił Pan Burmistrz o zadanie związane z wymianą niesprawnych urządzeń wentylacyjnych, żeby zlikwidować hałas w okolicy elektrowni?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - wszystkie urządzenia w ZE Dolna Odra są sprawne. Być może Pan ma inną wiedzę na ten temat, z uwagi na zamieszkanie w pobliskiej miejscowości. Chciałbym poinformować radnych, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 23 kwietnia br., będzie to sesja związana z absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy. Jednocześnie chciałbym uprzedzić radnych, że najprawdopodobniej w dniu 30 kwietnia br. z uwagi na przyjazd w ramach rewizyty radnych z Bersenbrück, odbędzie się uroczysta wspólna sesja z Radą Miasta Bersenbrück.

Sołtys sołectwa Gardno Tadeusz Feller – ponieważ na sesji bardzo często są wyrażane podziękowania pod adresem różnych osób, ja chciałbym wyrazić podziękowanie dla Pani Dyrektor OPS Bożeny Górak, za jej interwencję w pewnej sprawie. Sołtysi prosili kilkakrotnie, aby w zawiadomieniach kierowanych do podatników, znalazło się sformułowanie, że podatki mogą być uiszczane u sołtysa. Prosiliśmy również, aby była możliwość drukowania list podatników według adresów zamieszkania, a nie według numerów ewidencyjnych działek. Prosimy również Pana burmistrza o podjęcie rozmów odnośnie funduszu sołeckiego w związku ustawą o funduszu sołeckim, która wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia br.

Radna Elżbieta Kasprzyk - wykazy podatników sporządzane są według numerów ewidencyjnych działek. Nawet w małej miejscowości jest problem, aby w wykazie odszukać dane nazwisko. Mimo, że podatników jest mało, ciężko jest wyszukać nazwisko w takim wykazie, dlatego rozumiem głos Pana sołtysa z Gardna, który ma ok. 300 podatników. Prosimy, aby listy sporządzać, albo alfabetycznie według nazwisk, albo według adresów zamieszkania. Bardzo ułatwiłoby to pracę sołtysom przy zbieraniu podatków. Należy również w zawiadomieniach umieścić dopisek, że jest możliwość wpłaty podatku u sołtysa. Przychodzą do mnie osoby i pytają, czy są zmuszone jechać do Gryfina, bo nie mogą zapłacić podatku u sołtysa. Sołtysi proszą o to, nie po raz pierwszy.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Wyniki głosowania nad przyjęciem nowego porządku obrad - załącznik nr 6
 6. Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 7
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 8
 8. Stanowiska Komisji Rady – załącznik nr 9
 9. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne Laguna w Gryfinie - załącznik nr 10
 10. Uchwała Nr XXXVII/383/09 - załącznik nr 11
 11. Autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy do druku nr 2/XXXVII i druku nr 3/XXXVII - załącznik nr 12
 12. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie - załącznik nr 13
 13. Uchwała Nr XXXVII/384/09 - załącznik nr 14
 14. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie - załącznik nr 15
 15. Uchwała Nr XXXVII/385/09 - załącznik nr 16
 16. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie - załącznik nr 17
 17. Uchwała Nr XXXVII/386/09 - załącznik nr 18
 18. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie - załącznik nr 19
 19. Uchwała Nr XXXVII/387/09 - załącznik nr 20
 20. Autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy do projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie - załącznik nr 21
 21. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie - załącznik nr 22
 22. Uchwała Nr XXXVII/388/09 - załącznik nr 23
 23. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie - załącznik nr 24
 24. Uchwała Nr XXXVII/389/09 - załącznik nr 25
 25. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie - załącznik nr 26
 26. Uchwała Nr XXXVII/390/09 - załącznik nr 27
 27. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie - załącznik nr 28
 28. Uchwała Nr XXXVII/391/09 - załącznik nr 29
 29. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy - załącznik nr 30
 30. Uchwała Nr XXXVII/392/09 - załącznik nr 31
 31. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Gryfinie - załącznik nr 32
 32. Uchwała Nr XXXVII/393/09 - załącznik nr 33
 33. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino - załącznik nr 34
 34. Uchwała Nr XXXVII/394/09 - załącznik nr 35
 35. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 r.- załącznik nr 36
 36. Uchwała Nr XXXVII/395/09 - załącznik nr 37
 37. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. - załącznik nr 38
 38. Uchwała Nr XXXVII/396/09 - załącznik nr 39
 39. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu - załącznik nr 40
 40. Uchwała Nr XXXVII/397/09 - załącznik nr 41.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokół sporządziła
inspektor
Agnieszka Grzegorczyk