Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/09
z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 lutego 2009 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1535

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
Radny nieobecny: Jacek Kawka

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Przemysław Mijal
 7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.
Ponadto radni otrzymali przed sesją projekty uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia skargi Ireny Gacek na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XXXVI,
- rozpatrzenia skargi Piotra Burghardta na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XXXVI,
- skierowania apelu do Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierającego formalnie niewiążący wniosek, o uchylenie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Gryfinie z dnia 31.12.2008 r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś – DRUK Nr 12/XXXVI,
- w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego – DRUK Nr 13/XXXVI.

Przewodniczący Rady wprowadził do porządku obrad:
- projekt uchwały w sprawie skierowania apelu do Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierającego formalnie niewiążący wniosek, o uchylenie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z dnia 31.12.2008 r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś - DRUK Nr 12/XXXVI
- projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego - DRUK Nr 13/XXXVI

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik nr 6, poinformował o wycofaniu z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/319/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 6/XXXVI.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego i Wysokiej Rady, że druk nr 13/XXXVI nie został dostarczony do pracy komisjom, w przeciwieństwie do druku Nr 12/XXXVI, który był omawiany przynajmniej przez Komisję Budżetu. Co do druku nr 13/XXXVI jest to już kolejna moja prośba i uwaga, że po to powołaliśmy komisje stałe Rady, żeby pracowały nad materiałem, który później ma się stać prawem miejscowym, czy też rozstrzygać o ważnych kwestiach. Z uzasadnienia wynika, że istniały od bardzo dawna warunki ku temu, żeby ten projekt uchwały powstał, więc taki nadzwyczajny pośpiech i nadzwyczajny tryb nie znajduje tutaj, w moim przekonaniu, uzasadnienia. Za szacunku dla organu stanowiącego, jestem przekonany, że te projekty uchwał należy poddawać pod pracę komisji Rady Miejskiej w Gryfinie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - z uwagą wysłuchałem stanowiska radnego. Kieruję apel do Pana Burmistrza, aby starać się tak ważne sprawy przekazywać komisjom jeszcze przed sesją, natomiast dzisiaj poddaję pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad obejmującą  ww. zmiany.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 17 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 7.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 8.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXV  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej został przyjęty.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 9.

Ad. II. Uroczyste wyróżnienie laureatki Gali Wolontariatu Pani Ewy Chludzińskiej – Lewczuk.

Słowo wstępu do zgromadzonych skierowała Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska, podkreślając zasługi gryfińskiego wolontariatu dla lokalnej społeczności.
Uhonorowania wolontariuszki Pani Ewy Chludzińskiej- Lewczuk dokonali Burmistrz Miasta  i Gminy Henryk Piłat wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Mieczysławem Sawarynem.
Wyróżnione zostały również: Pani Bożena Górak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Bożena Stawiarska bezpośrednia koordynatorka działań grupy wolontariuszy.

Ad. III. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informacja stanowi załącznik nr 10.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – swoją informację rozpocznę od sprawy skażenia wody, tym bardziej, że na pierwszej stronie tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina” ukazało się zdjęcie, które zamiast uspokoić mieszkańców, wprowadziło ich w błąd. Muszę powiedzieć, że miałem szereg zapytań, czy woda jest faktycznie zatruta, czy nie. Jeszcze raz z całą odpowiedzialnością potwierdzam, że woda w poszczególnych studniach, jak i woda po uzdatnianiu codziennie jest badana. Do dnia dzisiejszego nie stwierdzono minimalnego zagrożenia. Kiedyś polska norma dla stężenia trichloroetanu i tetrachloroetanu dopuszczała stężenie 40µg/l. W wyniku wprowadzenia norm unijnych, dopuszczalne stężenie obniżono do 10 jednostek. W tej chwili na ujęciu stężenie tych związków wynosi ok. 1 jednostki  w zależności do dnia, a więc nie ma żadnych podstaw, aby mieć jakieś obawy, że woda jest niezdatna do picia. Pierwsze badanie przeprowadzone przez Zakład Medycyny Sądowej na działce Chemaku przy ul. Przemysłowej w Pniewie oprócz tetra- i trichloroetanu wykazało również obecność chlorku rtęci. Nie musze Państwu mówić jaki to jest niebezpieczny związek. Gdyby przedostał się on do ujęcia wody, to nadawałoby się ono do natychmiastowego wyłączenia i zaprzestania pobierania wody. Dlatego też, tak jak powiedziałem na konferencji prasowej w poniedziałek zostały pobrane kolejne próbki z tego miejsca, przesłane również do ZMS, jak również do laboratorium w Pszczynie. Jednocześnie udzieliłem zlecenie na określenie pasa skażenia. Myślę, że na początku przyszłego tygodnia będę miał wyniki na piśmie z ZMS, jak i laboratorium w Pszczynie. Sprawę przekazaliśmy kompetentnym organom ochrony środowiska. Rekultywacja tego terenu nie będzie zadaniem gminy. W wtorek byli przedstawiciele Inspektoratu Ochrony Środowiska i przejęli od nas materiały związane ze skażeniem tego terenu. Złożone zostało zażalenie na postanowienie prokuratury, zażalenie złożyła Gmina Gryfino, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.  z o.o. w Gryfinie oraz jako osoby prywatne: Henryk Piłat oraz Pan Rafał Mucha. Zażalenia na postanowienie prokuratury wpłynęły również od kilku mieszkańców. Najprawdopodobniej śledztwo zostanie wznowione. Prace przy uzbrojeniu Tarasu Północnego oraz ul. Jana Pawła II idą tak obiecująco, że można spodziewać się, że w tym roku działki będą uzbrojone w kanalizację i dzięki pozytywnym rozmowom z ENEA S.A. również w energię elektryczną. Około 300 działek na Tarasie Północnym i 300 działek na ul. Jana Pawła II będzie w pełni uzbrojonych w podstawowe media, a więc wodę, kanalizację i elektryczność. Został ogłoszony przetarg na remont ul. Przemysłową wraz z kapitalnym remontem mostku na rzece Tywa. Do końca tego miesiąca chcemy ogłosić przetargi na budowę boiska Orlik 2012 w Gardnie, na budowę nowych ulic: Łokietka, Mieszka I, Witosa i Podgórnej. Ogłosimy przetarg na projekt dwóch budynków komunalnych w Nowym Czarnowie. W każdym budynku będzie około 30 mieszkań. W marcu ogłosimy przetarg na projekt budowy hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Jesteśmy przed złożeniem wniosku na dofinansowanie budowy nabrzeża wspólnie ze Schwedt. Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie zadania budowy ul. Łokietka  i Mieszka I. Złożyliśmy również wniosek na dofinansowanie ścieżek rowerowych.
Na sesji w dniu 12 marca przedstawimy Państwu uchwały związane z reformą oświaty na szczeblu szkół podstawowych. Jesteśmy na finiszu przejęcia Centrum Wodnego Laguna. Przejęcie nastąpi między 2 – 15 marca br. Jesteśmy na finiszu podpisania porozumienia  z Zarządem ZEDO dotyczącego nowego pakietu inwestycyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Podpisanie tego porozumienia spowoduje, że spółka odzyska bardzo dobrą płynność finansową, co pozwoli jej przystąpić do przygotowania dokumentacji technicznej na rozwiązanie problemu związanego z ciepłociągiem wzdłuż ul. Łużyckiej.
Rozstrzygnęliśmy przetarg na opracowanie pełnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę na uzbrojenie techniczne Strefy Przemysłowej w Gardnie. Koszt dokumentacji wynosi 900.000 zł.
W dniach 12-15 lutego 2009 r. wspólnie z Zastępcą Burmistrza Maciejem Szabałkinem przebywaliśmy w Madrycie, gdzie spotkaliśmy się z około 40 przedsiębiorcami hiszpańskimi w celu ściągnięcia do strefy inwestorów. Było zainteresowanie wspólnym przedsięwzięciem gminy i inwestora hiszpańskiego w zakresie budowy hotelu przy Lagunie, było również zainteresowanie nabyciem 20 ha w strefie przemysłowej pod fabrykę domów i galanterii betonowej. Jakie będą skutki tego spotkania, będę Państwa na bieżąco informował. Między 15, a 20 marca zaproszę radnych, sołtysów i przedsiębiorców na spotkanie, gdyż pracujemy nad pakietem antykryzysowym. W tym pakiecie mają znaleźć się takie punkty, które mają nieść realną pomoc dla osób, które utraciły pracę, jak również pomoc dla przedsiębiorców  w zakresie podatków oraz pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych.
Zadania realizujemy zgodnie z harmonogramem i myślę, że duży front inwestycyjny, jaki realizujemy, jest najlepszym przeciwdziałaniem bezrobociu. Jak sa inwestycje to jest praca w Gryfinie. W firmie, która realizuje uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne 80% jej załogi stanowią mieszkańcy Gryfina.
Zakończyliśmy przygotowania związane z obchodami 755-lecia Gryfina. Główne uroczystości odbędą się w dniu 7 marca.
Chciałbym podkreślić, że jestem bardzo zadowolony, że współpraca między Burmistrzem,  a Prezydium Rady jest coraz lepsza i idzie w jednym kierunku.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zapytać Pana Burmistrza, czy działania podejmowane przez Gminę Gryfino i Pana osobiście w zakresie postępowania umorzonego przez Prokuraturę łączą się także z rozważaniem przez Pana powództwa cywilnego w zakresie uzyskania zadośćuczynienia za szkody jakie poniosła i być może w przyszłości poniesie Gmina? Chciałbym dowiedzieć się precyzyjnie co jest badane? Obecność jakich związków chemicznych jest badana od niedawna?

Radny Stanisław Różański - Panie Burmistrzu, powtórzę to, co powiedziałem na konferencji prasowej, te ogłoszenia prasowe są czynione wedle żelaznej zasady dziennikarskiej, że „dobra wiadomość, to żadna wiadomość”.

Radny Tadeusz Figas – Panie Burmistrzu, chciałbym usłyszeć, jak wyglądają prace związane z przygotowaniem inwestycji dotyczącej budowy budynku komunalnego.

Radny Artur Nycz - Panie Burmistrzu, jak często mamy prowadzone badania na ujęciu wody? Czy istnieje możliwość, aby wyniki tych badań na bieżąco były podawane do wiadomości w internecie, aby każdy miał do nich bezpośredni dostęp i żeby nie było zbędnych informacji i niepotrzebnego zamieszania, że ktoś wywiesza i przekazuje nieprawdziwe informacje? Czy jest możliwość, aby wyniki badań były na bieżąco aktualizowane i zamieszczane na naszej stronie internetowej?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – z Przewodniczącym Rady rozważaliśmy temat wystąpienia z powództwem cywilnym i najprawdopodobniej takie powództwo zostanie wytoczone. Jak powiedziałem w swoim sprawozdaniu, badania są wykonywane codziennie.
Informację dotyczącą zakresu badań za chwilę przekaże Pan Prezes Rafał Mucha. Na bieżąco są umieszczane informacje, nt. przydatności do spożycia wody, taka informacja jest na stronie internetowej miasta Gryfina, na stronie PUK oraz na stronie Sanepidu. Boję się, że szczegółowe przedstawianie zawartości poszczególnych związków może spowodować więcej zamieszania, niż dobrego. Dla mieszkańca Gryfina ważne jest, czy woda nadaje się do spożycia. Każdy zainteresowany może zapoznać się z wynikami badań wody w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych.
Założyliśmy sobie taki harmonogram, że w marcu br. ogłaszamy przetarg na dokumentację dot. budowy dwóch budynków komunalnych. Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę zajmie 6 miesięcy. Chcielibyśmy we wrześniu wystąpić o zasilenie budżetu gminy o dotacje, jakie są przewidywane dla budownictwa komunalnego i ogłosić przetarg tak, aby na końcu IV kwartału 2009 r. lub w styczniu 2010 rozpocząć realizację budynków w Nowym Czarnowie. Czas realizacji budowy tych dwóch budynków przewiduję na okres nie dłuższy niż 8-9 miesięcy.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – chciałabym zapytać, czy jako gmina nie powinniśmy przejąć terenu, który stanowi potencjalne zagrożenie dla mieszkańców gminy? Czy nie powinniśmy wywieźć, czy też wymienić gruntu, aby pozbyć się skażonych ziem?

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – woda jest badana zgodnie z wymogami przepisów, które obowiązują w tym zakresie. Badania można podzielić na dwie grupy: mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Ze względu na sytuację, jaką mamy od czerwca ubiegłego roku na ujęciu Tywa, stałemu monitoringowi do tej pory poddawane były substancje takie jak tri- i tetrachloroeten. Te badania są wykonywane bardzo często. Ze względu na to, o czym wiemy od ubiegłego tygodnia, czyli z informacji ZMS PAM dotyczącej stwierdzenia obecności chlorku rtęci w ziemi w studni, jest również prowadzony monitoring w zakresie występowania rtęci w wodzie, która jest na ujęciu i poza obrębem ujęcia. Robimy te badania codziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, bo tak pracuje laboratorium w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie. Jeżeli jest taka potrzeba, to badania są także wykonywane w soboty i w niedziele. Nie ma takiej potrzeby, ze względu na warunki hydrogeologiczne, żeby każdej soboty, czy niedzieli te badania wykonywać. Jeśli chodzi o chlorek rtęci, żadne z badań wody, które było do tej pory wykonywane nie wykazywało, że została przekroczona polska norma. Wszystkie oznaczenia, które były wykonywane przez laboratorium wskazują, że obecność związku jest na granicy dopuszczalności. W ostatnim czasie wykonywaliśmy również badania na metale ciężkie, na rtęć. W trakcie wykonywania jest analiza dwóch pełnych prób badań przeglądowych wody na dopływie do ujęcia z kierunku, z którego dopłynął tri- i tetrachloroetan. Oczekujemy na wyniki tych badań. Posiadamy wyniki z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z jednego z odwiertów i wynik jest poniżej polskiej normy, stężenie chlorku rtęci jest poniżej 0,0003 mg/l, przy polskiej normie wynoszącej 0,001 mg/l. Te wyniki są dostępne w Gminie i w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, są one przekazywane do Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Radny Paweł Nikitiński – czy na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych możemy opublikować jasne i czytelne dane dotyczące sieci zasilania poszczególnych gospodarstw domowych, informacje z których miejsc są zasilane poszczególne części miasta. Jeżeli  w pewnych okresach następują przełączenia, to także alternatywne ujęcia dla tych miejsc. Poza ogólną informacją o tym, że woda nadaje się do spożycia, należy jednak mimo wszystko konsekwentnie publikować wyniki badań, aby mieszkańcy mieli pełną jasność i każdy mógł zapoznać się z nimi od razu, niekoniecznie w perspektywie każdego dnia, ale w perspektywie jednego tygodnia. Jest to rozwiązanie powszechnie oczekiwane w Gryfinie.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – nie jestem przekonany, że jest powszechnie oczekiwane, żeby publikować wyniki badań. Myślę, że powszechnym oczekiwaniem jest informacja, co do przydatności, bądź nieprzydatności wody i to informacja natychmiastowa. To staramy się zapewniać. Możemy publikować wyniki badań na całą gamę różnych substancji. Nie chcę nikogo urazić, ale na tej sali jest pewnie kilka osób, które będą w stanie je odpowiednio zinterpretować. Do Państwa należy decyzja. Jeżeli zapadnie decyzja o publikacji, to będziemy takie informacje podawać.

Naczelnik Janina Major - w kwestiach administracyjnych kwestie przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska reguluje od 2007 roku ustawa o przeciwdziałaniach szkodom środowisku i ich naprawie. W związku z wejściem w życie zmian tej ustawy, w listopadzie ub. roku kompetencje wojewody zostały przypisane regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Jest to nowy organ, który powstał z poprzednich służb konserwatora przyrody.
W związku z tym, że te służby działają od kilku miesięcy w nowym systemie prawnym, Gmina przekazała dokumentację na pisemny wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. W spotkaniu w UMiG uczestniczył pracownik tej inspekcji  i materiały, dokumenty, analizy, które były przeprowadzane przez Gminę zostały przekazane tym służbom. W tej chwili trwają wstępne prace dyrekcji w Szczecinie odnośnie analizy wniosku i bardzo dużo dają materiały oraz prace, które zostały wykonane na zlecenie Pana Burmistrza. Pomimo tego, iż nie były to jasne kompetencje Gminy od samego początku, Gmina wzięła na siebie dobro mieszkańców i nie patrząc na bezpośrednie przepisy ustawowe, wdrożyła pewne procedury związane z analizami i z przeprowadzeniem badań geologicznych. Jest to solidna baza dla regionalnej dyrekcji. Nie trzeba poszukiwać zanieczyszczenia, wiadomo co jest zanieczyszczeniem, znany jest teren, na którym zanieczyszczenie zostało stwierdzone w najwyższych stężeniach. W tej chwili do RDOŚ należy decyzja jak dalej będzie postępować, czy zobowiąże właściciela terenu do przeprowadzenia rekultywacji miejsca skażenia oraz odpowiedniego postępowania z masami ziemnymi na tym terenie, bądź jak przewiduje to ustawa w art. 16, ten teren przejmie Skarb Państwa, jeżeli nie będzie można udowodnić, że faktycznie władający tym terenem, dokonał tego zanieczyszczenia, następnie Skarb Państwa w imieniu regionalnego dyrektora, będzie prowadził postępowanie egzekucyjne w stosunku do właściciela terenu. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy jeszcze od dyrekcji jasnych informacji, jak organ ten będzie prowadził to postępowanie.

Ad. IV. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłyną do niego żaden wniosek komisji.

Ad. V. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
648/XXXVI/09
– interpeluję w imieniu Klubu BBS odnośnie budynku po WKU. Ten budynek niszczeje, uważamy, że powinna się tam znaleźć siedziba Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Warunki, jakie ma w tej chwili Towarzystwo są niewystarczające. Powinna tam zostać utworzona izba regionalna, w całym powicie nie ma takiej placówki, a było by to bardzo cenne ze względu na funkcje dydaktyczne, budynek usytuowany jest w centrum miasta. Towarzystwo ma dużo eksponatów, które można by było w tym budynku przechowywać, kiedy nie były by one eksponowane. W budynku są zakratowane okna, w związku z czym nie trzeba by było dodatkowych inwestycji związanych z zabezpieczeniem tego obiektu. Proponuję także, żeby do budynku po WKU przenieść bibliotekę z Górnego Tarasu, która mieści się przy ulicy Krasińskiego,  w ciągu usługowo handlowym. Biblioteka moim zdaniem tam nie pasuje. Społeczność nic by nie straciła, bo placówka została by jedynie przeniesiona, a środki ze sprzedaży można by wykorzystać przy remoncie budynku.

Radny Stanisław Różański
649/XXXVI/09
– kieruję swoją interpelację do dwóch osób, które w naszej gminie są wyposażone w największą moc sprawczą. Mówię o Panu Przewodniczącym Rady i o Panu Burmistrzu. Ostatnio na stronie internetowej Rady Ministrów ukazała się informacja, iż Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej. Uchwała ta ma na celu wdrożenie polskiego programu budowy dwóch elektrowni atomowych o mocy ok. 5 gigawatów. Koszt budowy jednej takiej elektrowni wynosi 9 mld złotych. Czas budowy uchwała przewiduje na 12 do 15 lat. W ciągu najbliższego półrocza, czyli do końca czerwca mają być podjęte decyzje o lokalizacji tych obiektów na terenie kraju. Z informacji prasowych wynika, że wiele gmin zdążyło zgłosić swoje kandydatury do budowy elektrowni na swoim terenie. W województwie wielkopolskim Klempicz, Jarocin, Nowe Miasto, Kłodawa, w pomorskim – Żarnowiec, w zachodniopomorskim – Stargard Szczeciński, Chociwel, Marianowo. Jeden z naukowców szczecińskich, prof. Stefan Chwaszczewski, pracownik Instytutu Energetyki Atomowej twierdzi, że najlepszą lokalizacją, która odpowiada wszelkim parametrom technicznym byłaby Dolna Odra. Jest to stabilny tektonicznie teren, jest dostęp do dużych zbiorników wodnych, duży obszar terenów przekraczających ponad sto hektarów. Skoro szanse naszego regionu są tak wysoko oceniany przez fachowców, to apeluję do Pana Przewodniczącego i Burmistrza o zgłoszenie naszej gminy do tego rankingu. Jest o co walczyć, ogromny rynek pracy, oceniany na ok. 20.000 miejsc pracy i ogromne wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków.

650/XXXVI/09 – interpelację kieruję do Z-cy Burmistrza Macieja Szabałkina, dotyczy ona działki nr 277 o powierzchni 0,96 ha, położona w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5. Chodzi o to słynne gruzowisko. Nie da się tej sprawy zostawić dalej swojemu biegowi z dwóch względów. Gruzowisko leży przy drodze krajowej nr 31, a nadto jest to bardzo uciążliwe sąsiedztwo dla rolnika, którego zasiewy są systematycznie niszczone. Najwyższy czas aby podjąć decyzję, co dalej z tą działką.

651/XXXVI/09 – interpeluję w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Pniewa i Żórawek dotyczącego tych osób, którzy z różnych względów nie zostali podłączeni do sieci gazowej. Dziękuję za informację, która została mi dzisiaj doręczone, że takie spotkanie planuje Burmistrz w miesiącu marcu, ale proszę, żeby był to termin ostateczny.

652/XXXVI/09 – interpelację kieruję do Pana Prezesa Rafała Muchy. Chciałbym Państwa radnych zawiadomić, ze na skutek mojej interpelacji 6 stycznia otrzymałem pismo podpisane przez Pana Burmistrza Kuduka, z którego wynika, że zostały podjęte działania w sprawie zamieszczenia informacji na temat jakości wody pitnej w witrynie internetowej gminy. Sprawdziłem i rzeczywiście na stronie internetowej gminy jest taka informacja. Podzielam Pański pogląd, że nie o wyniki chodzi, bo są to bardzo specjalistyczne i szczegółowe wiadomości. Wszyscy czekamy na informację, że woda jest zdatna do użytku. Na rynku gryfińskim działają dwa tygodniki, które chwalą się wiadomościami, najczęściej takimi, które źle brzmią. A przecież one powinny i takie pozytywne wiadomości u siebie zamieszczać. Poleciłbym dwutygodnik chojeński, który cieszy się coraz większą poczytnością i zaufaniem wśród mieszkańców naszej gminy, tam właśnie taka informacja powinna się znaleźć. Proboszczowie deklarują daleko idącą pomoc w publikacji takich informacji przez ambony w kościołach. Jest to najlepszy sposób dotarcia do ludzi. My radni i sołtysi jesteśmy do dyspozycji w roznoszeniu po domach takich komunikatów, jeśli one tak będą brzmiały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem mojej tolerancji co do nieprzestrzegania zasad zgłaszania interpelacji. Proszę o przyjęcie, że regułą interpelacji jest krótkie i zwięzłe przedstawienie problemu a następnie zadanie pytanie. To co przedstawił radny Figas i to, co w większości swojego wystąpienia przestawił radny Różański, nie kwalifikuje się do ujęcia tego jako interpelacji czy zapytania. Pan kieruje apele, wygłasza sądy, myślę, że w punkcie wolne wnioski i informacje byłoby stosowne miejsce do takich wystąpień.

653/XXXVI/09 – 27 listopada 2008 r. zgłosiłem interpelację w sprawie Ignacego Karkochy zamieszkałego w Pniewie. Chciałbym prosić o przyspieszenie odpowiedzi. Przypomnę, apelowałem, aby zwrócić się do organów nadzoru budowlanego o powołanie komisji w celu zbadania budynku, w którym ten człowiek mieszka. Moim zdaniem budynek ten zagraża życiu i zdrowiu tego człowieka. Dopóki takiej komisji organy nadzoru budowlanego nie powołają, nie dokonają oględzin, będę się o to do skutku dopominał.

654/XXXVI/09 - drugie moje zapytanie kieruję do Pani Sekretarz w sprawie Statutu. Otrzymałem dziś informację, w której wskazuje Pani miesiąc marzec jako ta datę, kiedy powstanie nowy Statut, chciałbym prosić, żeby do końca marca ten projekt ujrzał światło dzienne.

655/XXXVI/09 – trzecie zapytanie kieruję do Przewodniczącego Rady. Co z naszą sesją dotyczącą budżetu zadaniowego? Zaplanowaliśmy w planie taką sesję w miesiącu lutym. Jutro miesiąc się kończy.

Radny Kazimierz Fischbach
656/XXXVI/09
– moja interpelacja dotyczy ul. 9 Maja, w tej chwili ulica ta jest w bardzo złym stanie. Dwa miesiące temu na wysokości sklepu Intermarche były usuwane dziury, dziś w tym miejscu dziury są jeszcze większe. Trudno jest je ominąć, a przechodnie przechodzący chodnikiem obrzucani są materiałem, którym te dziury były wypełnione. Proszę o interwencję w tej sprawie.

Radny Paweł Nikitiński
657/XXXVI/09
– ponawiam interpelację w sprawie budynków po byłym sanatorium  w Nowym Czarnowie, pytałem jakie były koszty ochrony mienia należącego do Gminy Gryfino. Burmistrz odpowiedział mi na pytania, których nie zadałem. Proszę o informację, ile kosztowało nas ochranianie tych budynków.

658/XXXVII/09 – ile kosztowało nas do dnia dzisiejszego uczestnictwo w targach międzynarodowych i krajowych i jakie efekty uzyskaliśmy do dziś? Jacy zgłosili się inwestorzy, jaką złożyli ofertę, jakim terenem są zainteresowani?

659/XXXVII/09 – jak Burmistrz ocenia sposób zarządzania Szkołą Podstawową Nr 1? Czy w opinii Burmistrza konflikt, który zdaniem części środowiska nauczycielskiego i rodziców jest podstawą do interwencji organu prowadzącego?

660/XXXVII/09 – proszę o przedstawienie pisma o sygnaturze BMK.7634/4/08. Kieruję do Burmistrza zapytanie o treść tego pisma.

661/XXXVII/09 – kiedy w gminie Gryfino będzie skutecznie wykonywany Regulamin wynagradzania nauczycieli?

Radna Wanda Kmieciak
662/XXXVII/09
– czy w bieżącym roku będą kontynuowane prace społeczno-użyteczne? Czy będzie nabór osób do tych prac? Dla sołectw jest to bardzo ważne działanie.

663/XXXVII/09 – czy powstanie izba muzealna, o której tak dużo się mówi? Nie ma ostatecznej koncepcji, gdzie mogła by mieć ona swoją siedzibę. Ostatnio pojawiła się informacja, że być może będzie to w budynku przy ul. Sprzymierzonych, który będzie również przeznaczony na pomieszczenia biurowe i bibliotekę naukową. Czy obok biur i biblioteki mogło by się tam znaleźć się miejsce na izbę regionalną?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
664/XXXVII/09
– Interpelowałam w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych przy osiedlu Południe, przedstawiłam statystykę wypadków w tym miejscu. Otrzymałam odpowiedź, że nie jest to droga gminna, że będziemy w tej sprawie występować. Czy Burmistrz wystąpił do zarządcy drogi o dodatkowe oświetlenie przy przejściach dla pieszych? Jest to bardzo ważna sprawa, żeby nie doszło do kolejnej tragedii na tej drodze.

665/XXXVII/09 – na ulicy Łużyckiej przycinane są gałęzie drzew. Przy wyjeździe z osiedla Południe na ulicę Łużycką drzewa zasłaniają widoczność. Czy przy wyjazdach można by było usunąć te pierwsze drzewa, żeby poprawić widoczność? Było tam już wiele wypadków.

666/XXXVII/09 – interpelowałam w sprawie oświetlenia przy wjeździe do miejscowości Steklno, przy wiacie autobusowej. Otrzymałam odpowiedź, że Burmistrz będzie występował do zarządcy drogi, ale w dalszym ciągu nic się tam nie dzieje, jest tam ciemno. Czy to miejsce będzie oświetlone?

Radny Rafał Guga
667/XXXVII/09
– w prasie branżowej wyczytałem, że Sejm w nowej Karcie Nauczyciela unieważnił dotychczasowe Regulaminy wynagradzania nauczycieli. Niektórzy wojewodowie rozesłali do gmin informacje, że wszystkie regulaminy uchwalone przed 23 grudnia 2008 r. są nieważne. My uchwalaliśmy Regulamin 19 grudnia. Czy gmina o tym wie i jakie są zamierzenia w tym zakresie? Kiedy będziemy uchwalali nowy Regulamin wynagradzania nauczycieli?

668/XXXVII/09 – Klub BBS złożył do Burmistrza w grudniu 2008 r. wniosek o powołanie zespołu do spraw likwidacji barier architektonicznych. Co zostało zrobione w tej sprawie?

Radny Janusz Skrzypiński
669/XXXVII/09
– interpelowałem w sprawie oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej. Oświetlenie kończy się na wysokości dawnej weterynarii. Proszę, żeby przedłużyć oświetlenie do zabudowań, które powstały przy tej ulicy.

670/XXXVII/09 – podobnie jest w Wełtyniu, miejscowość Wełtyń się rozbudowała, przy drodze od strony Gryfina powstały nowe budynki, proszę, aby jeśli to możliwe, uzupełnić oświetlenie.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
671/XXXVII/09
– interpeluję w sprawie mieszkańca naszej gminy, który mieszka w niej od dwóch lat nie mogąc uzyskać meldunku z powodu niemożności nadania nazwy drodze, przy której posadowiony jest budynek. Mieszkaniec ten spełnił wiele formalności wymaganych przez pracowników gminy i problemem stał się fakt braku podpisów wszystkich właścicieli nieruchomości. Kiedy i kogo pytano o zmianę nazwy ulicy „Mazurskiej” na „Opolską”, bo o ile mi wiadomo nie wszyscy mieszkańcy tej ulicy byli pytani o zmianę nazwy. Kiedy pytano o zmianę numeracji budynków w Nowym Czarnowie mieszkańców niektórych nieruchomości, bo wiązało się to ze zmianą dowodów osobistych? Czy to musi stanowić w naszej gminie problem, żeby człowiek chcący w niej mieszkać nie mógł się zameldować przez dwa lata?

672/XXXVII/09 – w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 nie zrobiono remontu należycie i dalej w niektórych mieszkaniach zamalowany grzyb wychodzi na wierzch. Myślę, że przy okazji wykonywania prac w pomieszczeniach dla potrzeb Urzędu powinniśmy się tą sprawą zająć.

673/XXXVII/09 – niepisany fakt odbywania sesji w czwartki został zaburzony poprzez zwołanie sesji w piątek. Niektórzy radni ustalają harmonogram swoich prac na miesiąc z góry. Nie zawsze można zmienić terminy. Proszę, żeby radnych pytać o zdanie na poprzedniej sesji, albo zawiadomić odpowiednio wcześniej, żeby mogli się do zmiany terminu przygotować.

Radny Marek Sanecki
674/XXXVII/09
– chciałbym zapytać o legalność zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez GTBS. Z informacji, które posiadam wynika, że zakłady budżetowe i jednostki budżetowe taką działalnością w ogóle nie mogą się zajmować. Spółki prawa handlowego mogą, ale pod dwoma warunkami, które w mojej opinii w gminie Gryfino nie występują. Mogą one administrować wspólnotami mieszkaniowymi ale tylko po spełnieniu dwóch warunków: kiedy w gminie panuje bezrobocie i kiedy brakuje chętnych licencjonowanych zarządców nieruchomości lub przedsiębiorców do wykonywania czynności administrowania. Czy w związku z tym i wieloma wcześniejszymi dyskusjami na ten temat, Burmistrz podejmuje działania, aby wycofać się z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez GTBS?

Ad. VI. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2008 – DRUK Nr 1/XXXVI

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański – chciałbym zwrócić się imiennie do Pani Dyrektor Zalewskiej, jak również do Pani Dyrektor Mencel z podziękowaniem za uwzględnienie mojego apelu, aby kolejne przedstawiane nam informacje zawierały wnioski i mogliśmy wreszcie poznać problemy, z jakimi boryka się jedna i druga jednostka. Umówiliśmy się z radnymi, że będziemy popierać wnioski, które są zawarte w informacjach i nad nimi dyskutować. Chciałbym skupić się na problemie dotyczącym działalności Gryfińskiego Domu Kultury  w 15 świetlicach wiejskich, działających w naszej gminie. Panie Burmistrzu, żeby zlikwidować to ognisko, zarzewie niezgody, czy stoi coś na przeszkodzie, aby zebrać osoby, które nie mogą dojść do porozumienia w sprawach organizacyjno – technicznych dotyczących tych świetlic i ustalić określony porządek rzeczy? Rozumiem rozdarcie dyrektora GDK, który sygnalizuje nam ten problem. Chciałbym zaapelować do Burmistrza, aby poukładać organizacyjnie użytkowanie świetlic.

Radna Wanda Kmieciak - chciałabym odnieść się do kwestii utrzymania budynków świetlic i bardzo wysokich opłat za energię elektryczną. Przypominam, że zmiana ogrzewania  w niektórych świetlicach byłaby najlepszym wyjściem ze względów ekonomicznych. Rozmawiałam dziś na ten temat z Panią Dyrektor Zalewską. Pani Dyrektor pisze, ze niektóre rady sołeckie uzurpują sobie prawo do korzystania ze świetlic, kiedy chcą. Uważam, że bez współpracy rad sołeckich, kół gospodyń i wszystkich innych stowarzyszeń taka świetlica nie ma racji bytu, ponieważ jeden instruktor świetlicy nie jest w stanie zorganizować wszystkich imprez, które odbywają się w sołectwach. Powinien być opracowany wspólny program organizowanych imprez. Wyróżnienie, które otrzymał GDK za program świetlic wiejskich jest odpowiedzią, że współpraca w tym zakresie powinna być wzorowa.

Radny Paweł Nikitiński – stan faktyczny jest taki, że świetlicami wiejskimi zarządza GDK  i w moim przekonaniu jeśli nie będzie bodźców zewnętrznych, które będą mu w tym przeszkadzały, to sobie z tym wyśmienicie poradzi. Sądzę, że w sołectwach, radach sołeckich jest bardzo duży potencjał, nic więc dziwnego, że chcą swoje pomysły realizować. Potrzeba do tego dobrego kompromisu, a nie stawiania spraw na dwóch szalach wagi. Staram się celowo mówić ogólnie nie wskazując na problemy, które są nam znane, bo jestem przekonany, że jeśli ludzie usiądą ze sobą do stołu, omówią pewne zagadnienie, są w stanie zawrzeć zdrowy kompromis. W związku z tworzeniem przez nas funduszów sołeckich w przyszłości, będzie można zastanowić się nad tym, czy takie fundusze nie powinny obejmować także utrzymywania świetlic wiejskich i rozwoju tych małych społeczność. Na dzień dzisiejszy wystarczy chyba dobra wola stron do tego, żeby te sprawy uporządkować i prowadzić rzetelnie w przyszłości, tak jak to jest obecnie.

Ad. VII. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2008 – DRUK Nr 2/XXXVI

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański - chciałbym zwrócić uwagę państwa na informację zawartą  w tym sprawozdaniu na stronie 14 dotyczącą filii Biblioteki w Pniewie. Nie można przejść do porządku dziennego nad filią Biblioteki w Pniewie, nie ma słów, aby ocenić, jak tam jest  i dłużej takiego stanu utrzymywać nie można. W związku z tym problemem, chciałbym zapytać Pana Burmistrza, co dzieje się w sprawie koncepcji umieszczenia filii bibliotecznej  w budynku, który miał się znaleźć na boisku Orlik 2012. Jeżeli ta koncepcja upadła, to należy oficjalnie powiedzieć, że od tego odstępujemy, trzeba znaleźć inne wyjście dla problemu filii Biblioteki w Pniewie. Dalej utrzymać tego stanu nie można, ten stan, który tam istnieje kompromituje nas wszystkich.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego – DRUK Nr 3/XXXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14.
Uchwała Nr XXXVI/373/08 stanowi załącznik nr 15.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych – DRUK Nr 4/XXXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16.
Uchwała Nr XXXVI/374/08 stanowi załącznik nr 17.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 – 2013” – DRUK Nr 5/XXXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zabrać głos w dyskusji dotyczącej tego projektu uchwały w związku z wątpliwościami, które zrodziły się we mnie w trakcie zapoznawania się z tym materiałem. Na Komisji Budżetu Pani Naczelnik Wydziału wyjaśniła wprawdzie część tego zagadnienia, ale chciałbym też porozmawiać na ten temat z Panem Burmistrzem. Chodzi mi głownie o kwestię, która jest związana z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych bez wybranego zarządu. Mamy takie wspólnoty mieszkaniowe z udziałem mienia komunalnego, które funkcjonują bez wybranego zarządu i wybranego zarządcy. Chciałbym zapytać, czy w związku z tym, że mamy tam również swoje lokale, Pan Burmistrz będzie osobiście lub też przez osobę, z którą podpisał umowę w zakresie zarządzania mieniem komunalnym, starał się jednak unormować tę kwestię poprzez wybór zarządu lub zarządcy, względnie doprowadzić do stanu, w którym będziemy mieli zarządcę przymusowego?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jak wiecie Państwo odbywają się zebrania wspólnot mieszkaniowych i wytyczne na zebrania wspólnot mieszkaniowych są takie, żeby każda wspólnota miała powołany zarząd. Każda wspólnota będzie miała prawo decydowania, czy będzie nią zarządzał GTBS, czy inny podmiot gospodarczy. My przyjmujemy takie założenie, że pomimo tego, że gmina ma większość w niektórych wspólnotach, jeżeli pozostali właściciele lokali w budynku będą za zmianą zarządcy, Gmina nie będzie protestować w tej sprawie.

Radny Paweł Nikitiński – odniósł się Pan do tych wspólnot, w których GTBS ma swoją funkcję i ją wypełnia, kwestią dyskusyjną jest, czy jako zarząd, czy zarządca. W moim przekonaniu tylko jako zarządca. Interesuje mnie ta kwestia, która dotyczy tych wspólnot mieszkaniowych, w których nie ma w ogóle zarządu , w ogóle nie ma zarządcy, a my mamy w nich także zasób komunalny i są części wspólne, które trzeba w jakiś sposób utrzymywać. Na jakich zasadach są utrzymywane, kto je utrzymuje, w jaki sposób partycypuje w tym Gmina Gryfino, a w jaki sposób inni właściciele? Pytam o to w kontekście naszego zasobu komunalnego, a on jest tutaj licznie reprezentowany. To są głównie miejscowości wiejskie. Ten problem powinien znaleźć jakieś rozwiązanie. W tej chwili nie ma czytelnych zasad, mamy informację, że do tej pory nie udało się unormować tej kwestii. Pytam Pana w związku z tym, czy mimo obiektywnych trudności mogących np. wiązać się z tym, ze prywatni właściciel mieszkań nie wykazują ochoty do tego, żeby tworzyć władze wspólnoty, ale gmina Gryfino ma tam własne zasoby, zamierza Pan podjąć jakieś kroki, które unormują sytuację?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major – w 2001 roku Agencja Nieruchomości Rolnych przekazywała Gminie Gryfino swoje zasoby, które nie zostały wykupione przez dotychczasowych najemców. Niektóre ze wspólnot mieszkaniowych w poprzednich latach były zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gardnie, która uległa rozwiązaniu. Mieszkańcy, którzy wcześniej podlegali pod zarząd Spółdzielni w Gardnie nabrali dużej nieufności do zarządców. Uczestniczyłam kiedyś w dwóch spotkaniach w Miejscowości Sobiemyśl, na które były zapraszane wszystkie osoby będące właścicielami największych zasobów we wspólnotach, które są wspólnotami prawnie, niemniej jednak nie mają powołanego zarządu. Nikt nimi nie administruje, ponieważ sami wybrali takie rozwiązanie. Na tych zebraniach próbowaliśmy rozmawiać i przekonywać właścicieli do wyboru zarządu, jednak na tamten czas wątpliwości i nieufność w tych wspólnotach była na tyle duża, że nie chciały słyszeć o polubownym rozwiązaniu tej sprawy. Zawsze istnieje możliwość dla każdego właściciela, zgodnie  z kodeksem cywilnym, wystąpienia na drogę sądową w trybie powództwa cywilnego, aby sąd przydzielił tzw. zarządcę przymusowego, niemniej jednak jest to oficjalne wystąpienie na drogę procesową przeciwko tym wspólnotom. Pan Burmistrz zawsze wybierał drogę polubownych rozwiązań i polubownych negocjacji, a nie zmuszania ludzi do decyzji i drogi sądowej, chyba że jest to nieuchronne. Do tej chwili nie zostały podjęte jeszcze takie decyzje. Niemniej jednak faktycznie uprawnienie takie przysługuje każdemu właścicielowi.

Radny Stanisław Różański – chciałbym przestrzec Pana Burmistrza, żeby na zebraniach wspólnot nie próbował wywierać jakichkolwiek nacisków dotyczących uregulowania spraw organizacyjnych, bo wyłonienie zarządu mieści się w tej gestii. Gdyby Pan wykonał taki krok, albo gdyby Pan podjął taka próbę, proszę pamiętać, że zawsze będzie Pan posądzony on pogwałcenie zasady samorządności, bo tak to należy odczytać. Wspólnoty muszą dojrzeć do tego, żeby wyłonić spośród siebie swoje władze i żadne interwencje, ani ze strony Burmistrza, ani ze strony radnych w tym zakresie niczego nie zmienią. Jest bardzo daleko idąca podejrzliwość wśród członków różnych wspólnot. To nic, że te wspólnoty nie wyłoniły do tej pory zarządu, one do tego dojrzeją. Panie Burmistrzu, ustawa regulująca te sprawy mówi, że jeśli utrzymujący się stan groziłby zdewastowaniem mienia wspólnego, nieodwracalnymi szkodami na wspólnym mieniu, to wtedy ma Pan zawsze legitymację do wystąpienia do sądu o ustanowienie tego zarządu, który wypełni funkcję władz danej wspólnoty. Nie uszczęśliwiajmy ich na siłę, przy pomocy jakichkolwiek nacisków.

Radny Marek Sanecki - Panie Burmistrzu, omawiamy dzisiaj dokument, który jest Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 – 2013. Zapewne cel jest taki, żeby zarządzanie i jakość lokali komunalnych była jak najlepsza, ale żeby kosztowała też jak najmniej. Proponuję na przyszłość takie dokumenty sporządzać bardziej szczegółowo. Na stronie 19 mamy plan wydatków na pokrycie kosztów zarządu, remontów i konserwacji budynków i lokali komunalnych oraz planowane wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Proszę zwrócić uwagę, że w tym zestawieniu podane są m.in. lata 2008 i 2009. W tym przypadku nie powinny być podawane planowane wydatki, tylko zrealizowane koszty. Wydatki są podane w tysiącach złotych bez rozbicia na poszczególne budynki, czy lokale. Stąd też nie możemy wyciągnąć wniosków o efektywności i skuteczności zarządzania naszą masą komunalną. Żeby na przyszłość wyciągać jakieś konstruktywne wnioski i żeby sterować tym procesem zarządczym, powinniśmy mieć zestawienie kosztów jednostkowych, bo tylko takie zestawienie może nam dać przesłanki do planowania na przyszłość.

Radny Paweł Nikitiński – tak się zdarzyło, że w przeszłości w swoisty sposób zostały wyłonione zarządy i to w taki sposób, który może budzić co najmniej zapytania w większości wspólnot, które funkcjonują w Gminie Gryfino i nikogo to specjalnie nie dziwiło. Są tacy komentatorzy, których w problematyce związanej ze wspólnotami mieszkaniowymi charakteryzuje częsta zmiana własnych opinii. Raz wprowadzają mieszkańca mieszkającego w konkretnej wspólnocie w przeświadczenie o jego słuszności roszczeń, a następnie stają w opozycji do swojego własnego poglądu w dosyć krótkim czasie, kiedy zorientują się, co jest istotą zagadnienia. Wracam z pytaniem dotyczącym wspólnot nie dlatego, że mam intencję, aby narzucać komukolwiek zarząd, zwłaszcza przymusowo, bo nie jest to moją kompetencją, pytam Pana Burmistrza o to, co zamierza z tym stanem zrobić w związku z mieniem komunalnym, które wchodzi w skład tych wspólnot. Jeśli ktoś nie interesuje się mieniem komunalnym i nie wie, czy zasoby z mieniem komunalnym niszczeją w niektórych miejscowościach, to może przekonać się jak jest w rzeczywistości. Bardzo cieszę się z deklaracji dotyczącej wyboru zarządów wspólnot, które funkcjonują w Gminie Gryfino, bo to jest właściwa droga. Chciałbym tylko w przyszłym roku zapoznać się ze sprawozdaniem, w którym będzie informacja na temat, ile zarządów zostało wybranych i którzy zarządcy zarządzają wspólnotami. W dyskusji o mieniu komunalnym i wspólnotach mieszkaniowych nie może być miejsca na emocje. Należy zadawać konkretne i precyzyjne pytania. Rada Miejska w Gryfinie nic nie ma do prywatnego lokalu we wspólnocie mieszkaniowej, natomiast ma wszystko do powiedzenia w zakresie mienia komunalnego i pytam o to, właśnie w kontekście tego mienia. Ma nadzieję, że Pan Burmistrz zechce precyzyjnie odpowiedzieć, czy będzie to droga perswazji, czy rozmowy. Problematyka wspólnot mieszkaniowych jest niezwykle zawiła, skomplikowana i rodzi bardzo liczne kłopoty w interpretacji przepisów. Jeżeli ktoś głębiej zasięgnął informacji dotyczącej całego zagadnienia, będzie wiedział, że nawet z tych skomplikowanych zakamarków da się racjonalnymi decyzjami wyjść, trzeba mieć tylko taka wolę, w jakimś sensie wolę polityczną. Dlatego z takim dociekaniem kieruję te pytania do Pana Burmistrza, bez narzucania rozstrzygnięcia. Jestem ciekaw, jak Pan zamierza zarządzać mieniem komunalnym w przyszłości, tam gdzie we wspólnotach nie ma zarządów i tam gdzie nie ma zarządcy.

Radny Rafał Guga – dosyć często zdarza się, że Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest krytykowane przez niektórych radnych, ale warto zaznaczyć, że otrzymaliśmy bardzo ciekawy materiał statystyczny. Studiując ten materiał można zauważyć, że właściwie jedynym podmiotem, który bardzo poważnie zwiększa zasób mieszkaniowy  w Gminie Gryfino jest GTBS. Ta firma daje wielu ludziom możliwość posiadania mieszkania. Jest wiele osób, których nie stać na wybudowanie domu, nie stać na kupno mieszkania z zasobów spółdzielni, czy też własnościowego i mogą liczyć tylko i wyłącznie na GTBS.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ustosunkuję się do wypowiedzi radnego Nikitińskiego. Myślę, że droga przekonywania jest lepszą drogą. Nie zamierzam w najbliższej przyszłości sięgać po pomoc sądów w tej materii. Myślę, że świadomość mieszkańców, szczególnie Sobiemyśla, wzrosła znacznie po ostatnim pożarze, jaki miał miejsce, kiedy przyszło do naprawy uszkodzeń. Na zebraniach wspólnot, zwłaszcza w Sobiemyślu wezmę udział i być może teraz uda się przekonać mieszkańców do powołania zarządów we wspólnotach. Polityka Gminy odnośnie mieszkań komunalnych jest taka, że tam gdzie są lokale gminne we wspólnotach, wspólnoty będą decydowały komu zlecą zarządzanie. Tam gdzie są lokale socjalne i mieszkania komunalne i nie funkcjonują wspólnoty, Wydział Gospodarki Komunalnej szykuje przetarg na obsługę i zarządzanie tymi zasobami na rok 2010. Do tego przetargu przystąpi również GTBS.

Radny Artur Nycz – kilka lat temu funkcjonował u nas fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na termomodernizację. Co się stało, że dzisiaj już nie ma takiej możliwości? Czy nastąpiła jakaś zmiana przepisów? Jeżeli można prosiłbym o pisemną odpowiedź na moje zapytanie.

Radny Paweł Nikitiński – czy w zakresie zarządzania mieniem komunalnym zastanawiał się Pan nad sytuacją, w której teoretycznie wspólnota, w której także znajduje się zasób komunalny wybiera zarząd, a zarząd wybiera swojego zarządcę. Na mocy uchwał właścicieli zostaną podjęte decyzje o kosztach utrzymania części wspólnych i wszystkich innych kosztach związanych z funkcjonowaniem wspólnoty. Dzisiaj UMIG zleca zarządzanie zasobem komunalnym GTBS-owi. Czy dostrzega Pan takie ryzyko, w którym może dojść do podwójnego opłacania zarządzania tym majątkiem, albo powstania różnic w stosunku do stawek, które będą obowiązywały we wspólnocie mieszkaniowej, w stosunku do tych kwot, które są pobierane od najemców?
Dzisiaj za najem określonych lokali z zasobu komunalnego Gmina Gryfino pobiera od tych najemców określone kwoty. Może się teoretycznie zdarzyć taka sytuacja, po wyborze zarządu wspólnoty i po wybraniu zarządcy wspólnoty, że wspólnota w której także uczestnikiem jest Gmina Gryfino przyjmie stawki, które będą zdecydowanie wyższe od tych, które są wnoszone przez najemców. Jakie jest wówczas rozwiązanie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - taka możliwość istnieje tylko teoretycznie.

Radny Paweł Nikitiński - lekceważy Pan ten problem, a za chwilę będzie Pan musiał się  z nim zmierzyć, jeżeli już Pan się z nim nie mierzy. W trakcie dyskusji na Komisji Budżetu radny Artur Nycz wskazał na mechanizm, który występował w mieście Szczecin, dotyczący podwójnego opłacania zasobów komunalnych. Pani Naczelnik Wydziału wyjaśniła nam, że w Gminie Gryfino dzisiaj on nie występuje. My wychodzimy do przodu i pytamy o rozstrzygnięcia, które mogą skutkować takim zjawiskiem.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 – 2013” została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18.
Uchwała Nr XXXVI/375/08 stanowi załącznik nr 19.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 7/XXXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20.
Uchwała Nr XXXVI/376/08 stanowi załącznik nr 21.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica - DRUK Nr 8/XXXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22.
Uchwała Nr XXXVI/377/08 stanowi załącznik nr 23.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/411/04 w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych – DRUK Nr 9/XXXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/411/04 w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24.
Uchwała Nr XXXVI/378/08 stanowi załącznik nr 25.

Przewodniczący Rady ogłosił 10- minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny Gacek na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XXXVI

Skarga Pani Ireny Gacek stanowi załącznik nr 26.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański – ponieważ, jak domniemuję nie jest to pierwsza, ani ostatnia skarga, którą będziemy w naszej kadencji rozpatrywać, w związku z tym chciałbym, abyśmy na tę sprawę spojrzeli z punktu widzenia wyłącznie formalnego. Będę głosował za uznaniem tej skargi za bezzasadną, ale przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Rady na trzy podstawowe przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które w takich sprawach, jak ta powinny stanowić „świętość” nie do naruszenia. Każda z osób fizycznych może zwrócić się do organu w każdej sprawie, która ją nurtuje. Jedni piszą swoje prośby, podania, wnioski, skargi w sposób klarowny, wykładają w sposób zrozumiały istotę problemu, z którym się zwracają do organu, inni natomiast, tak jak niestety miało to miejsce w tej sprawie, piszą swoje prośby, tak jak to czują. Rolą organu, rolą urzędu w sytuacji kiedy są wątpliwości, czy sprawa dotyczy zadań realizowanych przez Burmistrza, czy nie, jest zawsze korzystanie  z dobrodziejstwa art. 64 ust. 2 kpa. Jeżeli jest wątpliwość, czego sprawa dotyczy należy wezwać zainteresowanego, aby jeszcze raz określił swoje roszczenie, żądanie i dopiero wówczas należy rozpocząć rozpoznanie. Jeśli nie zostanie to uczynione, to ustawodawca zawiera sankcję, że pismo odkłada się do akt bez rozpoznania. Gdyby tak się stało w tej sprawie, to nie ulega wątpliwości, że w sprawach budowlanych, a do tego sprowadza się istota problemu, są odpowiedzialne za to organy. To są organu nadzoru budowlanego. Właśnie w tym przypadku, nie wolno było stwarzać wrażenia, że Pani skarżącej można  w jakimkolwiek zakresie załatwiać sprawy na szczeblu tego Urzędu. Należało zgodnie z przepisem art. 65 kpa przekazać natychmiast tę sprawę do załatwienia organom nadzoru budowlanego i w ten sposób zakończylibyśmy formalnie postanowieniem sprawę. Niestety stało się inaczej. Wokół sprawy prowadzono postępowanie, stwarzano wrażenie, że coś możemy Pani zainteresowanej wyjaśnić, bądź załatwić i na tym polega nieszczęście, ponieważ stworzyliśmy wrażenie, że Pani Gacek ma coś do załatwienia w UMIG, a nie miała i nie ma, bo w tych sprawach właściwym organem są organy nadzoru budowlanego. Panie Przewodniczący, art. 222 kpa powiada, że o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego nagłówek. Panie Przewodniczący, w tej sytuacji moim zdaniem niepotrzebnie nad tą sprawą dzisiaj dyskutujemy. Ona nie powinna znaleźć się w porządku obrad, bo to pismo nie jest skargą, ono nie nosi cech skargi w myśl art. 222 kpa. Po to jest §8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania  i rozpatrywania skarg, które daje techniczne narzędzie, jak się zachować w sytuacji, kiedy mamy takie pismo, jak w tej sprawie. Ponieważ mniemam, że nie jest to ostatnia taka sprawa, namawiałbym urzędników UMiG, Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego, aby dyrektywy art. 222 kpa, art. 64 kpa i paragraf 8 rozporządzenia były ściśle przestrzegane, wówczas nie będzie miejsca dla takich spraw, jak ta, nad którą dzisiaj debatujemy.

Radna Janina Nikitińska - w związku z tym, że wniosłam zdanie odrębne i uważam, że skarga Pani Gacek jest zasadna, postaram się przedstawić Państwu moje argumenty. Po pierwsze, Komisja Mieszkaniowa została poinformowana przez Panią Naczelnik o zgodzie wszystkich sąsiadów na zagospodarowanie tego korytarza. Okazało się, że takiej zgody nie było, teraz mówi się, że wcale nie musiało jej być. Pan Burmistrz uzasadniając swoja decyzję powołuje się właśnie na decyzję Komisji Mieszkaniowej. Z tego wynika, że brał pod uwagę opinię Komisji. Radca prawny wyjaśnia, że żaden przepis prawa nie wymaga uzyskiwania zgody od najemców lokali na dokonywanie zmian dotyczących części budynku służących do wspólnego korzystania. Zgadza się, ale oprócz przepisów prawa powinniśmy kierować się etyką w stosunkach międzyludzkich. Jednym lokatorom poprawiamy warunki, kosztem niewygody drugich. Po drugie, drzwi i ścianka zostały postawione bez zgody Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Jak uzasadnia Pan Burmistrz w piśmie z dnia 2 lipca 2008 r. do Państwa Gacków, Starostwo Powiatowe nie wniosło uwag do zgłoszenia. Twierdzi, że nie wniosło uwag do zgłoszenia, kiedy w ogóle takiego zgłoszenia nie było. Natomiast Pani Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego pismem z dnia 15 lipca 2008 r. do Państwa Gacków informuje, że „w rejestrach prowadzonych przez tutejszy wydział, nie znaleziono zapisu dotyczącego zgłoszenia robót dotyczących wykonania ściany rozgraniczającej zaadaptowany korytarz w budynku komunalnym przy ul. Sprzymierzonych 8”. Z tego wynika, że informacja Pana Burmistrza mija się z prawdą. Po trzecie, pismem z dnia 2 września 2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie zawiadamia o wszczęciu postępowania. Powołano Komisję, przeprowadzono wizję, sporządzono protokół, stanowiący dowód w sprawie. Stwierdzono wykonanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę i projektu budowlanego, czym naruszono przepisy art. 28 ust. 1 obowiązującej ustawy prawo budowlane. Stwierdzono też, że wykonane prace budzą uzasadnione wątpliwości, co do jakości robót, jak i sposobu ich wykonania. Ten sam inspektor w dniu 28 grudnia 2008 r. wydając decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego informuje, że po analizie dokumentów dostarczonych przez Państwa Radomskich stwierdzono, że prace zostały wykonane przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane i że prace te zostały wykonane zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i polskimi normami oraz sztuką budowlaną. Szkoda, że osoba posiadająca uprawnienia budowlane i wykonująca tę pracę wzięła się do niej bez projektu i bez pozwolenia. Komisja dokonująca czynności kontrolnych z autopsji stwierdziła, że prace wykonane budzą uzasadnione wątpliwości, co do jakości i sposobu ich wykonania, natomiast kiedy przeglądano dostarczone dokumenty to już Pan inspektor takich wątpliwości nie miał. W związku z tym postępowanie umorzył i tym sposobem zalegalizował samowolę budowlaną. Mam też wątpliwości, co do zabudowanej powierzchni korytarza, która według dostarczonych dokumentów wynosi 4,5 m2, czyli 2,5m x 1,5m. Państwo Gackowie pofatygowali się i zmierzyli korytarz piętro wyżej. Taki sam korytarz piętro wyżej posiada wymiary 3,2 m x 1,6 m, czyli jest to 5,12 m2. Czy możliwe jest, aby były takie różnice? Chciałabym, żeby tę sprawę wyjaśnić. Na zażalenie i pisma składane przez Państwa Gacków nie było odpowiedzi w ustawowym terminie. W związku z ww. informacjami skargę Państwa Gacków uznaję w pełni za zasadną.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Komisja Rewizyjna zajmowała się tą sprawą i zostało przedstawione uzasadnienie do uchwały. Zgadzam się z radnym Różańskim, że nie wszystkie kierowane do Komisji Rewizyjnej pisma są skargami. Pani Gacek jest mieszkanka Gryfina, zasługuje na szacunek i godne warunki, bo jest najemczynią lokalu, ale Gmina jako właściciel ma również możliwość wydzierżawiania swoich zasobów i bierze za to pieniądze. Komisja Rewizyjna i Rada Miejska nie mogą rozstrzygać sporów sąsiedzkich, bo za chwilę możemy mieć ogromny problem w tej materii. Rada Miejska nie może również ingerować  w uprawnienia nadzoru budowlanego, który zna się na sztuce budowlanej. Na tę chwile inspektor nadzoru budowlanego wyjaśnił, że wszystko zostało naprawione zgodnie ze sztuką budowlaną. Musimy również pamiętać, że w budynku pod Platanem, żadna osoba nie ma prawa własności lokalu, mieszkają tam wyłącznie najemcy. Każdy kto, jest właścicielem ma prawo do części wspólnych, np. korytarza. W tym przypadku są to tylko najemcy, więc gmina nie ma obowiązku pytać najemców, czy wyrażają zgodę. Zgadzam się z Panią Janiną Nikitińską, że są sprawy etyczne, sąsiedzi powinni się ze sobą porozumieć, ale nie powinno to być poruszane na forum Rady.

Radny Paweł Nikitński - Panie Przewodniczący, dziękuje że wniósł Pan do porządku obrad tę skargę, dokonał Pan właściwej analizy i że utwierdził Pan w przekonaniu mieszkańca  o tym, że jest taki organ w samorządzie gryfińskim, który będzie skargi rozpatrywał nawet, jeżeli będą powstawały nie wiadomo jaki konstrukcje prawne. Pani Irena Gacek miała prawo zwrócić się do Rady Miejskiej w Gryfinie ze skargą i Pan Przewodniczący podjął jedyną słuszną decyzję w tym zakresie. Pani Irena Gacek nie składa skargi na Burmistrza, dlatego, że jej sąsiedzi postawili ściankę, tylko składa skargę na Burmistrza w związku z działaniami, które podjął Pan Burmistrz w procesie, który trwa 7 miesięcy. Jeżeli nie odpowiada się mieszkańcowi na jego zapytania, albo nie przesyła się pism do organów właściwych do ich rozpatrzenia, to można narazić się na uzasadnione stanowisko mieszkańca, że jego interesy nie są właściwie rozpatrywane. Można byłoby uznać, że w zawirowaniu spraw, którymi zajmuje się UMiG nie dopatrzono terminów, nie odpowiedziano mieszkańcowi. Gdyby za tym poszło pismo, które przepraszałoby Panią Irenę Gacek za zwłokę w odpowiedzi na jej pytania, to także można byłoby zrozumieć. Natomiast z wielkim niepokojem i troską  o pozostałych mieszkańców Gminy Gryfino czytam zdanie z oficjalnego pisma UMiG w Gryfinie, które brzmi: „jednocześnie informuję, że Państwo Radomscy zostali poinformowani o konieczności wynikającej z przepisów prawa budowlanego o dokonaniu zgłoszenia wykonania przedmiotowych prac budowlanych w Starostwie Powiatowym  w Gryfinie w Wydziale Architektury i Budownictwa, które nie wniosło uwag do zgłoszenia”. Jeśli ktoś chce to pismo zinterpretować inaczej, niż w ten sposób, że informuje się Panią Gacek o tym, że ma się wiedzę, że dokonano zgłoszenia do którego nie wniesiono uwag, to jest to bardzo ryzykowna teza. Pani Irena Gacek miała prawo zrozumieć z tego pisma jego prawdziwą intencję, że do zgłoszenia, które zostało dokonane nie wniesiono uwag. Stan faktyczny był odmienny. W tym dniu, w którym wystosowano pismo, czy w dniu 2 lipca 2008 r. nie zostało dokonane żadne zgłoszenie. Mieszkaniec zwracający się z zapytaniem, z wątpliwością, albo z prośbą o interpretację, ma prawo nosić w sobie przekonanie, że organ władzy samorządowej będzie odpowiadał zgodnie z prawdą. Jeśli dzieje się inaczej, mieszkaniec ma pełne prawo poskarżyć się organowi stosownemu do rozpatrzenia skargi, którym jest Rada Miejska. Już tylko na tej podstawie można być przekonanym, że skarga Pani Ireny Gacek jest zasadna i ja takie przekonanie mam. Są oczywiście inne przesłanki, o których była przed chwilą mowa, a mianowicie takie, że litera prawa jest niezwykle istotna i nią powinniśmy się kierować, ale jest także sfera ogólnoludzka, którą musimy za każdym razem uwzględniać. To, że czegoś nie musimy zrobić, to nie oznacza, że tego zrobić nie możemy. Jeśli jako dodatkowy argument stosuje się informację dla Komisji Mieszkaniowej, że mieszkańcy wyrazili na to zgodę i nie dopowiada się, że zrobiła to tylko część mieszkańców, a ta najbardziej zainteresowana osoba nie wypowiedziała się w tej sprawie, to też budzi wątpliwości. Być może Pan Burmistrz w tej sprawie nie musiał mieć żadnej wiedzy, bo zasięgnął opinii Komisji Mieszkaniowej, jak sądzę, że Pan Burmistrz nie miał także wiedzy o tym, że odpowiedziano Pani Gacek pismem z dnia 2 lipca 2008 r. w taki sposób, ale to Pan Burmistrz ponosi odpowiedzialność za całość spraw w urzędzie. W związku z tym skarga na działalność Burmistrza jest odpowiednią, i jedynie słuszną, na działanie którego organu można ją złożyć. Skargi mieszkańców składane są najczęściej wówczas, kiedy czują się zupełnie bezsilni i odwołują się do swoich reprezentantów. Tymi reprezentantami jest  21 osób w Radzie Miejskiej w Gryfinie, my jesteśmy od tego, żeby reprezentować ich interesy. Jeśli się okazuje, że Burmistrz popełnia błędy, to nie jest koniec świata. Jeżeli była jakaś szkoda faktyczna, to tą szkodę można naprawić. Jeśli były przekroczone terminy administracyjne można byłoby za to chociażby przeprosić. Najgorzej jest tkwić  w przekonaniu, że wszystko, co uczyniliśmy było tym, co winniśmy uczynić i niczego więcej w pakiecie naszych działań nie przewidujemy i jest to niemożliwe. Jestem przekonany, że można było postąpić inaczej, że pismem z dnia 2 lipca 2008 r. można było poinformować w inny sposób Panią Irenę Gacek o sposobie załatwiania sprawy, że w przypadku opiniowania przez Komisję Mieszkaniową można było dostarczyć pełną informację, o tym którzy mieszkańcy wyrazili zgodę, a którzy nie wyrazili zgody i dlaczego. To dałoby obraz Komisji Mieszkaniowej, to dałoby obraz Burmistrzowi, to być może byłoby przyczyną podejmowania innych decyzji, bo warto też podkreślić, że skarga nie dotyczy dbałości  o swoje interesy Państwa Radomskich. Państwo Radomscy mają prawo poszerzać powierzchnię mieszkania, w którym mieszkają, mają prawo występować do GTBS-u, ale swoje prawa ma także Pani Irena Gacek, a to prawo, na które się powołuje to prawo rzetelnej informacji, załatwiania spraw w terminie i informowania o stanie rzeczywistym, a nie o stanie, który jest wyimaginowany. Będę w tym przypadku głosował zgodnie  z przekonaniem, że skarga jest zasadna.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, chcę do tego katalogu przepisów, które do tej pory powołałem przytoczyć jeszcze jeden, art. 19 kpa, który powiada, że organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Obarczanie, albo namawianie Burmistrza do zajmowania się wszystkim, w tym nie swoimi sprawami jest pogwałceniem tego przepisu.

Radny Artur Nycz – tak samo, jak Pani Gacek miała święte prawo do tego, żeby żyć  w świadomości, że te sprawy zostały załatwione, tak samo Urząd miał pełne prawo do tego, żeby wiedzieć, że obywatel Radomski, który został poinformowany pisemnie o obowiązku dokonania zgłoszenia, tego dokonał. Jeżeli rozpatrujemy tę skargę z punktu widzenia przepisów prawa, to jest ona niezasadna. Natomiast jeżeli dostrzegamy tutaj problem  i chcemy pomóc Pani Gacek, to w czym pomoże Pani Gacek to, że uznamy tę skargę za zasadną? W lepszym samopoczuciu, czy w rozwiązaniu jej problemu? W związku powyższym składam wniosek o powołanie trzyosobowej komisji z radnych, którzy udadzą się do lokalu Pani Gacek i naocznie stwierdzą, czy rzeczywiście jest tam sytuacja, która stwarza poważne utrudnienia w dostępie do jej mieszkania. Jeżeli tak jest, to komisja powinna przygotować wnioski dotyczące rozwiązania tego problemu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - mam wątpliwości co do wniosku radnego Nycza, z tego względu, że obowiązki właściciela wykonuje Pan Burmistrz, a w jego imieniu GTBS. Zachęcałbym Radę do unikania prób rozwiązywania problemów właściciela  i najemców. Proszę Pana radę o zajęcie stanowiska, co do możliwości przegłosowania takiego wniosku. Co do podniesionych przez Pana radnego Różańskiego uwag, iż taka skarga nie powinna być przedmiotem obrad Rady Miejskiej, nie zgadzam się z nimi, ponieważ z treści skargi wynikają dla Rady i dla Pana Burmistrza określone wnioski. Nawet jeśli uznamy, że właściciel ze względów formalnych ma prawo robić ze swoją własnością co mu się podoba, to należy zawsze pamiętać, że istnieją takie przepisy kodeksu cywilnego, które mówią, że ze swojego własnego prawa nie można zrobić użytku, który by szkodził innym osobom. Jeśli Pani Gacek podnosi kwestię, że tak naprawdę ta ściana utrudnia jej życie, to najprawdopodobniej tak jest. Ktoś doprowadził do tego, że interes naszego najemcy w jakiś sposób został naruszony. Panie Burmistrzu zgadzam się, że w kwestii formalnej, taką ściankę można było postawić nie pytając nikogo o zgodę, bo tak właściciel mógł zrobić. Rada  i Burmistrz pełnią rolę służebną wobec wszystkich mieszkańców Gryfina. Powinniśmy starać się tę rolę wykonywać w taki sposób, żeby nie tworzyć konfliktów, tam gdzie do tej pory ich nie było. Nie wiem, jak jest w przypadku Państwa Radomskich i Państwa Gacków, czy był tam wcześniej konflikt, czy żyli ze sobą w zgodzie, natomiast powstała taka sytuacja, która powoduje napięcia wśród mieszkańców tamtego budynku. Panie Burmistrzu, myślę że w przypadku tej skargi powinien Pan przeanalizować dokładnie to, co powiedział radny Nikitiński, radna Nikitińska, radny Nycz, w jaki sposób GTBS podeszło do tego problemu, czy tylko w sposób rutynowy. Jeżeli jest tak, jak wskazuje radna Nikitińska, jeśli takie kwestie miały miejsce, to są to kwestie wyjątkowo naganne. One nie skutkują dla mnie uznaniem skargi za zasadną, bo urząd wykonywał określone czynności, udzielał odpowiedzi, natomiast takie postępowanie na pewno nie jest w porządku w stosunku do obywatela miasta Gryfina i należy wyciągnąć na przyszłość wnioski z tego postępowania. Gdyby Pani Gacek była właścicielem tego lokalu, to nie byłoby takiej sytuacji, ponieważ właściciela trzeba byłoby zapytać o zgodę, ale warto zapytać najemców o zgodę dla projektowanej inwestycji sąsiadów.
Czy wniosek radnego Artura Nycza dotyczy powołania przez Radę komisji doraźnej?

Radca prawny Przemysław Mijal - taka komisja może być oczywiście powołana, jeśli miałaby ona przybliżyć Radzie stanowisko do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, natomiast nie może to być komisja, która miałaby się zająć rozwiązaniem tego problemu, bo byłoby to zawłaszczeniem kompetencji organu wykonawczego, którym jest Burmistrz. Rada jako organ stanowiący i kontrolny zdecydowanie przekroczyłaby swoje uprawnienia.

Radny Stanisław Różański - zgłaszam wniosek przeciwny. Uważam, że gdyby taka komisja została powołana i coś zrobiła w tej sprawie stworzy wrażenie po stronie zainteresowanych osób, że zarówno Rada, jak i Burmistrz mogą coś w tym temacie zrobić, a nie mogą zrobić nic.

Radny Artur Nycz – nie chodzi mi o powołanie komisji, która ma przyjść i rozwiązać problem, tylko o komisję, która spośród radnych pójdzie i przedstawi nam swoją opinię w tej sprawie. Czy musimy podejmować uchwałę, szukać podstawy prawnej do tego, żeby delegacja, a nie komisja z Rady wybrała się tam, stwierdziła, czy jest problem i przedstawiła swoją opinię?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - rozumiem, że wycofuje Pan swój wniosek, natomiast co do kwestii powołania trzyosobowego zespołu myślę, że radni zainteresowani tematem mogą podjąć takie działania, bo w obowiązku radnego jest kontakt z mieszkańcami. Proszę zwrócić uwagę na przepisy dotyczące komisji rady, w szczególnie uzasadnionych przypadkach rada może powołać komisje doraźne. Przedmiot, skład osobowy i okres funkcjonowania komisji doraźnej ustala rada w uchwale o jej powołaniu. Jeśli radny widzi możliwość, żeby taką doraźną komisję powołać, to proszę o złożenie wniosku na piśmie i taki wniosek będzie podlegał głosowaniu. W tym momencie takiej możliwości nie widzę.

Radna Janina Nikitińska – muszę powiedzieć, że w chwili, kiedy otrzymałam tę skargę pofatygowałam się i poszłam do Pani Gacek. Można zobaczyć postawiona ścianę i wejście do mieszkania Państwa Gacków. Każdy z radnych, który ma ochotę, może pójść i to zobaczyć.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major – Szanowni Państwo, starałam się bardzo szczegółowo wyjaśniać i odnosić się do wszystkich uwag i wątpliwości radnych na komisjach. Niemniej jednak chciałbym dzisiaj jednoznacznie odnieść się do pewnych sformułowań, które były stawiane jako zarzuty do mojej osoby, że stwierdzałam na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, że są zgody najemców. Chciałabym powiedzieć, że mam protokół z Komisji Mieszkaniowej z dnia 14 marca 2008 r., tam nie ma takiego stwierdzenia, a protokół został na następnej Komisji Mieszkaniowej zatwierdzony przez Panią Przewodniczącą. Nie mogłam takich rzeczy stwierdzać, mając wiedzę o tym, że taka zgoda nie jest wymagana. Oczywiście w toku postępowania, które prowadziliśmy Państwo Radomscy sami dostarczyli zgody najemców sąsiadujących lokali, kiedy okazało się, że jest jakiś konflikt w tej materii. Niemniej jednak kwestia zaadaptowania tej powierzchni odbyła się zgodnie z procedurami. Procedura adaptowania powierzchni niemieszkalnych lub mieszkalnych uregulowana w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania i przydzielania lokali komunalnych mówi, że na wniosek zarządcy, który potwierdza pozytywną możliwość techniczną dokonania pewnych adaptacji powierzchni, przez Komisję Mieszkaniowa jest wydawana opinia, która tak naprawdę nie wiąże organu wydającego zgodę. My nie mogliśmy postąpić inaczej i dlatego ten wniosek, jak każdy inny wniosek o adaptację powierzchni niemieszkalnych, trafił na Komisję Mieszkaniową.  W związku z tym, że zaistniały pewne wątpliwości, co do adaptacji, chciałabym przytoczyć pewien zapis z decyzji Powiatowego Nadzoru Budowlanego umarzającej postępowanie,  że „podczas czynności kontrolnych ustalono, iż faktycznie Państwo Helena i Wiktor Radomscy zabudowali ok. 4,5 m2 korytarza przed wejściem do zajmowanego przez nich lokalu”. Zgodnie z wnioskiem GTBS, z opisem i szkicem, który został nam przedłożony zaadaptowana powierzchnia wynosi 4,5 m2. Nadzór budowlany odniósł się do tej powierzchni, na którą była wydana zgoda i zapisał to w uzasadnieniu swojej decyzji. Druga sprawa dotyczy pisma, o którym mówił Pan Nikitiński również na Komisji Budżetu, pisma  z dnia 2 lipca 2008 r. Sprawa dotyczy niefortunnego zrozumienia zapisu. Zgodnie z prawem budowlanym wszelkie roboty budowlane są zgłaszane do organu i organ w przypadku zgłoszenia robót budowlanych ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu. W związku z tym, że Państwo Radomscy otrzymali zgodę na dokonanie adaptacji i wykonanie wszelkich czynności administracyjno-prawnych w dniu 18 marca 2008 r., wysyłając pismo 2 lipca 2008 r. mieliśmy pełnie przekonanie, że najemca poinformowany o tych obowiązkach, dokonał tego zgłoszenia. Zapis, że wydział nie wniósł uwag do zgłoszenia jest też jasnym obrazem przepisów, ponieważ Starostwo Powiatowe, jeżeli przyjmuje zgłoszenie robót budowlanych, w okresie przysługującym mu do zatwierdzenia tego projektu, bądź też nie, ma prawo wnieść uwagi i zastrzeżenia do tego zgłoszenia i wysyła je pisemnie do stron postępowania. Od marca do dnia 2 lipca 2008 r. nie dostaliśmy takich informacji i byliśmy przekonani, że te czynności zostały wykonane. O tym, że Państwo Radomscy nie dopełnili obowiązków, które były na nich nałożone, jako osoby wykonujące tę adaptację na własny koszt, dowiedzieliśmy się w trakcie późniejszego postępowania. Nie było żadnej złej intencji z naszej strony, zwłaszcza mojej osoby, przygotowującej pismo i przedkładającej je do aprobaty Panu Burmistrzowi, aby wprowadzać kogokolwiek w błąd.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – z wielką przykrością przysłuchuje się tej dyskusji i formie tej dyskusji, bo ze słów niektórych radnych wynikałoby, że urzędnik, do którego mam pełne zaufanie chciał sfałszować i wypaczyć ten problem. Ja zawsze staram się kierować prawem i zaspakajaniem w miarę możliwości potrzeb mieszkańców, o ile jest to możliwe. Zawsze jeżeli jest możliwość polepszenia komuś warunków bytowych, staram się pomóc, dotyczy to m.in. zagospodarowania strychów i korytarzy i innych miejsc, które można zaadaptować i przeznaczyć na powiększenie powierzchni mieszkalnej. Nie wiem, kto  z radnych był w budynku i widział tą zabudowę korytarza i odległości, które są między poszczególnymi drzwiami. Obowiązują pewne normy i od tego jest nadzór budowlany, który sprawdził, czy są zachowane normy dotyczące odległości. Problem nie dotyczy ścianki, tu jest problem konfliktów sąsiedzkich. Pani Gacek przychodziła na poniedziałkowe przyjęcia interesantów i wiem, że ta sytuacja jest spowodowana konfliktem międzyludzkim, dlatego jeszcze raz informuję, że tam gdzie zgodnie z prawem budowlanym są wykonane prace, które służą polepszeniu warunków jednej z rodzin, a nie pogarszają warunków zamieszkania drugiej osoby, zawsze będę kierował się prawem. Po wizycie Pani Gacek, jeszcze raz wystąpiliśmy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nadzór budowlany sprawdził prace i stwierdził, że są wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Radny Paweł Nikitiński – po raz kolejny chciałbym zwrócić uwagę Pana Burmistrza  i Wysokiej Rady, że skarga nie dotyczy tego, jak jest posadowiona ścianka, tylko tego w jaki sposób były rozpatrywane pisma Pani Gacek w tej sprawie, czy były zachowywane terminy administracyjne, czy pisma z UMiG w Gryfinie odzwierciedlały stan rzeczywisty. Oczywiście można próbować przekonywać, że w zdaniu, które przytoczyłem poprzednio można inaczej interpretować zapis, niż interpretuje go adresat, ja i inne osoby. Można takie stanowisko reprezentować. Martwi mnie, że w trakcie dyskusji o skardze niektórzy radni śmieją się, wymieniają być może wzajemne uwagi wobec mieszkańca. To nie jest czas i miejsce do tego typu zachowań, sprawa jest niezwykle poważna, a niektórzy radni uważają, że jeżeli mieszkaniec skarży się, to jest to błahostka. Ja jestem przeciwnego zdania. Jeszcze raz podkreślam, że my nie dyskutujemy w tej chwili o tym, jakie walory ma ścianka, która została postawiona, tylko o tym, czy sprawa mieszkańca była załatwiona w sposób rzetelny. W moim przekonaniu była załatwiona w sposób nierzetelny. Gdybym był na miejscu Pani Ireny Gacek i przeczytał to pismo, nabrałbym przekonania, że pismo z urzędu poinformowało mnie, iż moi sąsiedzi wybudowali ściankę zgodnie ze sztuką budowlaną, gdyż dokonali zgłoszenia do stosownego urzędu, do którego nie wniesiono najmniejszej uwagi. Nie dziwię się zatem, że konsekwencją powzięcia informacji o tym, że nie polegało to na prawdzie, jest skarga. Ja nie zarzucam, ani Pani Naczelnik, ani Panu Zastępcy Burmistrza Maciejowi Szabałkinowi, że zrobili to celowo, być może zrobili to w dobrej wierze, być może otrzymali ustnie zapewnienie np. od administratora albo kogoś innego. Nie wiem, nie rozstrzygam tego. Odnoszę się do skutku, jakim jest pismo i daleki jestem od tego, aby Panią, Pani Janino posądzać o to, że Pani celowo kogoś wprowadziła w błąd. Nie mam takiej intencji, natomiast jestem radnym Rady Miejskiej i w sytuacji kiedy jest rozpatrywana skarga mieszkańca, jestem tu m.in. po to, żeby w sposób uczciwy i rzetelny odnieść się do jego argumentów.
W tym konkretnym przypadku uważam argumenty Pani Ireny Gacek za w pełni wiarygodne.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – Komisja Mieszkaniowa rozpatrując wnioski tego typu, jaki był rozpatrywany w ówczesnym czasie, nie wypowiada się, co do konfliktów międzyludzkich, nie wypowiada się, co do zgody wydanej przez innych mieszkańców, jeżeli gmina jest właścicielem i takiej zgody nie wymaga, tylko wypowiada się, co do możliwości zaadaptowania i przy przedłożonym planie wyraziła na to zgodę. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że te zgody były prezentowane w późniejszym czasie. Podjęcie prac budowlanych bez uzyskania zezwolenia z nadzoru budowlanego było nieprawidłowością i z tym powinniśmy się zgodzić. Zgadzam się z argumentacją Pana Nikitińskiego, że nie wszystko do końca było prawidłowe. Chociaż nadzór budowlany wyraził taką opinię, jaką wyraził, to mieszkaniec może czuć się pokrzywdzony.

Radny Artur Nycz – nie wszystkie działania były nieprawidłowe, ale nie ze strony urzędu, ale ze strony Państwa Radomskich. Nie przerzucajmy odpowiedzialności na urząd. Panie Przewodniczący, przed chwilą apelował Pan do Pana Burmistrza o to, żeby poza rutynowym podejściem do sprawy jednak zauważyć czynnik ludzki i spróbować rozwiązać problem, tymczasem dwie minuty odczytuje Pan Regulamin Rady Miejskiej i nie próbuje Pan problemu rozwiązać.

Radny Rafał Guga – dyskutujemy o ściankach, o nadzorze budowlanym, o tym, czy Burmistrz jest opieszały, czy nie, ale przecież dostaliśmy uzasadnienie napisane przez Komisje Rewizyjną, która jest najbardziej władna do tego, żeby stwierdzać, czy było naruszenie procedur, terminów, itd. Jeżeli uzasadnienie Komisji mówi, że skarga na opieszałość Burmistrza jest niezasadna, to nie rozumiem dalszej dyskusji w tej sprawie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w swojej wypowiedzi uwzględniłam opinię Komisji Rewizyjnej w tej sprawie i powiedziałam, że ze względów formalnych i prawnych Komisja Rewizyjna nie mogła zająć innego stanowiska. Komisja Mieszkaniowa jest ciałem opiniodawczym. Jej opinią może sugerować się Burmistrz przy wydawaniu swoich decyzji, ale nie są to zawsze decyzje zgodne z opinią Komisji Mieszkaniowej. Nie możemy interweniować w sprawy sąsiedzkie i uważam, że skarga jest bezzasadna. Jeżeli faktycznie jest problem, że drzwi przy otwieraniu zazębiają się, niech sprawdzi to zarządca i doradzi  w tej sprawie sąsiadom.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący chętnie nie wracałbym do zagadnień, które poruszałem, ale ponieważ systematycznie po wypowiedziach, które starają się przedstawić stan rzeczywisty pojawiają się głosy, że rozmawiamy o ścinkach, albo o konfliktach społecznych, cały czas z uporem będę powtarzał, że nie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o kwestii zupełnie odmiennej. To, że Burmistrz mówi o konfliktach społecznych moim zdaniem jest nieuprawnione. Rozmawiamy o czymś zupełnie innym, o tym, czy mieszkaniec był rzetelnie informowany, w odpowiednim czasie, w odpowiednim trybie, w terminie  i zgodnie z prawdą. O tym rozmawiamy i tego dotyczy skarga.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny Gacek na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27.
Uchwała Nr XXXVI/379/08 stanowi załącznik nr 28.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Burghardta na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XXXVI

Skarga Pana Piotra Burghardta stanowi załącznik nr 29.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański – Panie Burmistrzu, po dzisiejszej informacji Pana Przewodniczącego, że nie zastosuje się do mojego wniosku, nie będzie analizował skarg  i dopuszczał je pod obrady Rady, chcę poinformować, że w kolejce jest jeszcze 14 osób  w Pniewie i Żórawkach, które zostały pominięte przy gazyfikacji i są to potencjalni skarżący. Jeżeli doprowadzimy do spotkania, o które wnioskowałem w swojej interpelacji i odbędziemy to spotkanie, tych skarg wówczas nie będzie. Korzenie tej skargi i tych ewentualnych skarg tkwią w jednym problemie. Wszyscy boja się, że nie będzie 70-procentowej refundacji kosztów przyłączenia gazu. Jeżeli na tej sali powiemy to, co napisaliśmy m.in. w tej dokumentacji dotyczącej skargi Pana Burghardta, że tego zagrożenia nie ma, skarg więcej nie będzie. Panie Przewodniczący, ta skarga jest niezasadna ze względu formalnego. Inwestycja nie jest inwestycją Gminy. To jest inwestycja zakładu gazowniczego, w związku z tym wszelkie problemy, wszelkie skargi dotyczące tej problematyki mogą być zgłaszane tylko  w stosunku do inwestora. Tu się zemściła stara zasada życiowa, dobry uczynek, musi być natychmiast ukarany. I tak tu się stało, ponieważ Burmistrz ze swoim zespołem ludzi pomagał jak mógł, w tym, aby mieszkańcy Żórawek i Pniewa jak najszybciej i w jak najbardziej dogodnych warunkach, skorzystali z dobrodziejstwa tej inwestycji. Teraz są tego skutki, bo wszyscy myślą, że wszystko niedobre, co się zdarzyło na tej inwestycji, to jest zasługa i wina Pana Burmistrza. Tak nie jest. Gmina nie jest inwestorem tego zadania. Jeżeli zostanie zorganizowane spotkanie wyjaśnimy, co należy zrobić, aby przyłącze jak najszybciej stanęło i uspokoić mieszkańców, że nastąpi refundacja w wysokości 70% kosztów przyłączeniowych.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zapytać Pana Burmistrza Szabałkina, czy dzisiaj jest formalna możliwość, aby te osoby, które rzekomo nie zdążyły dopełnić formalności mogły partycypować w tej 70% refundacji, czy też nie. Mówię o tym, dlatego, że Pan Piotr Burghardt o czym innym nas informuje. Informuje, że swój wniosek złożył, że dokumentacja znajduje się w UMiG w Gryfinie, że z nieznanych mu przyczyn, o wyjaśnienie których prosił urząd, jego wniosek nie został uwzględniony, że na jego kolejne pisma nie odpowiadano  w stosownych terminach. Skarga dotyczy tego problemu. Ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy dzisiaj można złożyć taką deklarację, że załatwimy tę sprawę i będzie  70-procentowe dofinansowanie dla tych, którzy nie zdążyli. Moim zdaniem nie ma możliwości, abyśmy dzisiaj złożyli taką deklarację i żebyśmy tak problem rozstrzygnęli. Raz jeszcze zwracam uwagę na to, abyśmy zastanowili się, co jest przedmiotem tej skargi i o czym pisze Pan Piotr Burghardt. Rzeczywiście popełnił pewną niestosowność, napisał najpierw do Wojewody, Wojewoda przekazał skargę zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Gryfinie. Oczywiście można zastanawiać się nad tym, czy Pan Piotr Burghardt dokonał wszystkich należytych czynności, których dokonywały osoby, które już są beneficjentami, albo w najbliższej przyszłości będą, ale skarga nie tego dotyczy. Skargi, które wpływają do UMiG w Gryfinie mają wspólną cechę. Chyba zapominamy, co oznacza słowo „administracja”, że chyba nam ucieka ministrare, czyli służyć tym, dla których jesteśmy powołani. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie pozytywnie załatwić sprawy mieszkańcowi, bo z punktu widzenia formalnego, być może z jego zaniedbania, albo jego nieumiejętności jest to niemożliwe, to należy mu o tym powiedzieć, odpisać w terminie i poinformować. Nie może być tak, że mieszkaniec pozostaje bez odpowiedzi przez bardzo długi okres czasu i jest w swoistym zawieszeniu i że ma się dowiadywać nawet, jeśli są organizowane zebrania wiejskie, na których są przekazywane informacje, które są pomocne, ale jeszcze raz zwracam uwagę, że nie tego dotyczy skarga.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – jak wiecie Państwo, realizacja zadania została zakończona w 2007 roku. W lutym 2008 do sieci został wpuszczony gaz, czyli procedury projektowe i uzgodnieniowe łącznie  z pozwoleniem na budowę musiały zostać wykonane przez Wydział znacznie wcześniej. I tak się stało. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę sieci w latach 2006-2007. Pan Burghardt, strona tego postępowania, zgłosił się do nas w sierpniu 2006 roku, czyli w momencie uzyskiwania przez Gminę pozwolenia na budowę. Złożył wniosek, który został niezwłocznie przekazany wraz z innymi wnioskami do Zakładu Gazowniczego, ponieważ w tym momencie stroną postępowania związanego z uzyskaniem możliwości podłączenia do sieci gazowej był Zakład Gazowniczy. W okresie od uzyskania przez nas pozwolenia, czyli od roku 2007 do dnia dzisiejszego, wiele osób, które nie znalazły się w projekcie, nie na skutek zaniedbań Pana Burmistrza, czy jego urzędników, ale wskutek tego, że nie podjęły czynności, zostały podłączone, albo będą podłączone do sieci gazowej. Inwestorem jest gazownia, to do gazowni należy złożyć wniosek o podłączenie do sieci gazowej. Na podstawie takiego zgłoszenia gazownia przesyła do podpisania i akceptacji umowę przyłączeniową, w której określone są wzajemne obowiązki stron. W umowie występują dwie strony, w tym przypadku podmiot przyłączany i właściciel sieci. W tych umowach jest precyzyjnie określone, co do kogo należy. Jeżeli ktoś, podpisując umowę odstępuje od niej, poprzez zaniechanie czynności, które z niej wynikają, Zakład Gazowniczy przyjmuje, że umowa jest niezawarta, została zerwana jednostronnie. Pan Burghardt w roku 2008 złożył trzy lub cztery pisma żądające podjęcia działań, na dwa pisma otrzymał jedną odpowiedź, na następne również otrzymał odpowiedź i uzyskał informację, z której wynikało, że gmina opracowała dokumentację, ale celem podjęcia działań związanych z podłączeniem do tej sieci należy wystąpić do zakładu gazowniczego. To Państwo uchwalaliście budżet gminy na ten rok i proszę, abyście zwrócili uwagę na zapisy w planie budżetu w dziale 900 rozdziale 90005 paragrafie 605 Opłaty przyłączeniowe z tytułu podłączenia do sieci gazowej mieszkańców miejscowości Pniewo, Żórawki. Zapis ten oznacza, że w tym roku wszyscy mieszkańcy, którzy podłączą się do tej sieci, będą mieli zwrócone 70% opłaty przyłączeniowej. Dodatkowo informuję, że na dzień 31 grudnia 2008 r. do tej sieci zostało podłączonych 30 osób i te 30 osób na podstawie porozumienia z Zakładem Gazowniczym w Szczecinie i czynności podejmowanych przez Burmistrza płaciło za przyłączenie. Zakład Gazowniczy nalicza 100 procent opłaty, dzieląc ją od razu, 30% wpłaca mieszkaniec i ma podłączany gaz, na 70% wystawiana jest na Gminę co kwartał faktura i dokonujemy zapłaty tych kwot. Na dzień dzisiejszy jesteśmy rozliczeni  z Zakładem Gazowniczym. Najbliższe rozliczenie przyjdzie na początku kwietnia za osoby, które dokonały podłączenia do sieci. Uchwała podjęta przez Radę kilka lat temu gwarantuje dofinansowanie Gminy do czasu zrealizowania podłączeń na terenie tych miejscowości. Również inne gminy w porozumieniu z gazownią realizują wieloletnie porozumienia  o dopłatach i o współfinansowaniu po to, aby podłączyć gospodarstwa do sieci. Tak robi gmina Police i Gmina Dobra Szczecińska, która realizuje gazociąg szósty, czy siódmy rok.

Radna Janina Nikitińska – do spraw gazyfikacji Pniewa była zatrudniona dodatkowa osoba, która zajmowała się tylko tymi sprawami. Dziwię się, że odpowiedzi na pisma, które wpływały nie były udzielane w terminie. Pan Burghardt spóźnił się ze złożeniem wniosku i są tego konsekwencje. Jest brak odpowiedzi, bo cóż wielkiego stanie się, jeżeli nie odpowiemy naszemu mieszkańcowi w terminie.

Radny Paweł Nikitiński – rzeczywiście stronami nie są tutaj Gmina i mieszkaniec, tylko Zakład Gazowniczy i mieszkaniec, ale czy nie istniał jakiś komitet, który przy współudziale  z UMIG w Gryfinie zbierał wnioski, koordynował prace? Czy nie było pracownika, który zajmował się tymi kwestiami, który miał także obowiązek pomagać w tej sprawie każdemu  z mieszkańców, który chciał brać w tym procesie udział? Taka była intencja. Byliśmy o tym wielokrotnie informowani, były sprawozdania w tym względzie, tym bardziej dziwny jest fakt, że przy takiej konstrukcji komuś nie odpowiada się w sposób sensowny i rzeczowy na pisma, które kieruje do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. To jest zadziwiające i może rodzić kolejne pytania. Swoje stanowisko do skargi mam wyrobione, uznaję tę skargę za zasadną.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – informacja o gazyfikacji i wyborze społecznego komitetu została przekazana wszystkim mieszkańcom przed rozpoczęciem prac projektowych. Nie było możliwości, żeby ktoś nie wiedział, że takie zadanie będzie realizowane i że został wybrany komitet. Jedni mieszkańcy uwierzyli, że gaz będzie podłączany, a inni twierdzili, że są to mrzonki, że tego gazu nigdy nie będzie i nie wykazali żadnej ochoty ani staranności, żeby tą sprawą się zainteresować. Dopiero kiedy zostało uzyskane pozwolenie na budowę i zobaczyli, że wykonawcy wchodzą na teren budowy wówczas przypomnieli sobie, że trzeba coś w tej sprawie zrobić. Nie ma takiej możliwości, kiedy jest rozpatrywana dokumentacja na pozwolenie na budowę, żeby wówczas wykonać przyłączenie dla tych mieszkańców, którzy nie wykazali chęci przyłączenia się. Pan Burghardt oprócz pisemnej odpowiedzi szereg razy był informowany ustnie przez Naczelnika i pracowników Wydziału Inwestycji, jakie ma poczynić kroki w tej sprawie. Tych kroków nie poczynił. Mimo tego, że nie dopełnił formalności, nie zrealizował tego, co usłyszał od pracowników Wydziału, byłem w Zakładzie Gazowniczym i po wielu trudnych rozmowach gazownia podjęła decyzję, że zostaną wykonane prace projektowe pozwalające podłączyć  14 osób, które nie zostały jeszcze podłączone do sieci. Znowu przy okazji tej skargi, próbuje się wytworzyć atmosferę, że urzędnicy nie odpowiadają na pisma, nie szanują obywateli, lekceważą ich i że jest to schemat działania tego urzędu. Na takie sformułowania nie mogę pozwolić, bo są daleko mijające się z prawdą. Przy realizacjach kolejnych inwestycji, w takich przypadkach będziemy konsekwentni, jeśli ktoś na początku nie wywiąże się  z ustaleń, o jakich był poinformowany na wielokrotnych spotkaniach komitetu społecznego, nie będziemy dalej zabiegać o jego podłączenie do sieci. Zarówno komitet, jak i Rada Miejska wykazały wielką przychylność dla tej inwestycji, podejmując uchwałę  o 70-procentowym dofinansowaniu każdego przyłącza. Należało być na spotkaniach tego komitetu społecznego i widzieć atmosferę. Teraz przychodzi się ze skargą na Burmistrza, nie patrząc na to, że mimo posiadanej wiedzy nie chciało się dopełnić formalności.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jestem przekonany, że w kwestii rozpatrywanej skargi nieistotne są kwestie, czy istniał komitet, czy nie. Na pewno należy zwrócić uwagę na to, że zafundowaliśmy sobie bardzo niebezpieczny precedens  z dofinansowaniem przyłączy gazowych, bo nie jest to zadanie gminy. Dopłacanie jednym obywatelom, a nie dopłacanie innym powoduje poważne skutki i niebezpieczeństwa na przyszłość.

Radny Stanisław Różański – Pan Piotr Burghardt jest sam sobie winien, ilekroć byłem u niego w domu, nigdy go nie było, nie był na żadnym zebraniu, nie złożył żadnego wniosku, ani dokumentu. Uwierzył w tę inwestycję dopiero wówczas, kiedy do sieci puszczono gaz.

Radny Paweł Nikitński – Pan Piotr Burghardt skarży się w określonej sprawie, zauważyłem taka tendencję, na szczęście nie u wszystkich radnych, że jest mała skłonność do zrozumienia rzeczy podstawowych. Mam nadzieję, że przy rozpatrywaniu następnych roszczeń mieszkańców będziemy starali się postawić na ich miejscu, jak byśmy stali tam, gdzie oni stoją. W wielu sprawach prowadzonych przez UMIG w Gryfinie spotykamy się  z niestosownym zachowaniem wobec mieszkańców. Daleki jestem od tego, żeby krytykować urzędników UMiG w Gryfinie, bo błądzić jest rzeczą ludzką, natomiast gorzej jeśli te błędy nie są naprawiane. Popełnić błąd może każdy, ważne, żeby do tego błędu się przyznać, naprawić, a jeśli trzeba to także przeprosić.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy 2 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Burghardta na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
Uchwała Nr XXXVI/380/08 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do Sądu Rejonowego  w Gryfinie, zawierającego formalnie niewiążący wniosek, o uchylenie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z dnia  31.12.2008 r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś – DRUK Nr 12/XXXVI

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - do Prezydium Rady wpłynął wniosek podpisany przez trzech radnych Pana Kazimierza Fischbacha, Pana Stanisław Różańskiego  i Pana Eugeniusza Robaka. Wniosek jest szeroko uzasadniony, niestety na tym projekcie nie ma parafki radcy prawnego, dlatego przed rozpoczęciem dyskusji poproszę Pana mecenasa  o zajęcie stanowiska w kwestii przedłożonego projektu uchwały.

Radca prawny Przemysław Mijal – nie wiem z jakich względów ta uchwała nie została zaparafowana. Oprócz pewnych uchybień w zakresie podstawy prawnej, bo artykułu 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie wskazywałbym jako podstawy, a wyłącznie postanowienia stosownych Regulaminów Rady Miejskiej, formalnoprawnych przeszkód dla podjęcia przez Radę uchwały w tej treści nie widzę. Po wprowadzeniu tych korekt tę uchwałę opatrzyłbym własną parafą. Podejmowanie przez radę uchwał, które przybierają formę apeli jest jak najbardziej dopuszczalne w świetle Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie w oparciu o § 7 ust. 3 pkt 4. Przed przystąpieniem do głosowania nad tego rodzaju apelem Rady, bo wnioskodawcy byli pomysłodawcami treści tego rodzaju uchwały, należy poddać ją dyskusji, co do ewentualnego sformułowania apelu tak, aby Rada mogła przystąpić do jego głosowania. Rada może podjąć taki apel praktycznie w każdej treści, również w takiej, która dotyczy zwrócenia się do Sądu Rejonowego o podjęcie określonych działań. Nie znam się na procedurach związanych z prawem karnym, mogę tylko powiedzieć z doświadczenia, że tego rodzaju formuła, która jest apelem prawdopodobnie nie odniesie żadnego wiążącego skutku, jeśli chodzi o podjęcie przez sąd jakichkolwiek rozstrzygnięć.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym zwrócić się do wnioskodawców, czy w zakresie wskazanym przez Pana mecenasa podzielacie Państwo uwagę, co do podstawy prawnej i możecie w tym zakresie podstawę prawną zmodyfikować?

Radny Stanisław Różański - ponieważ art. 18 ust. 1 zawiera tzw. klauzulę generalną, ona pozostaje w ścisłym związku z brzmieniem paragrafu 7 ust. 3, gdy chodzi o apel, ponieważ  i w art. 18 i w zapisie paragrafu 7 ust. 3 znajdujemy ten sam zapis, że Rada podejmuje uchwały. Jeżeli Rada uzna, że wystarczającą jest podstawa prawna w postaci samego paragrafu 7, my jesteśmy w stanie podzielić ten pogląd i wykreślić z podstawy prawnej art. 18, jakkolwiek ja nie widzę podstawy do takiej korekty. Chciałbym skonkretyzować naszą intencję, ale z punktu widzenia merytorycznego. Problem traktuję jako bardzo ważny  i chciałbym Wysoką Radę przekonać o potrzebie podjęcia tej uchwały. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na treść uzasadnienia projektu uchwały. Uzasadnienie obejmuje nie tylko przedstawienie stanu faktycznego sprawy, ale naszą intencją było przede wszystkim wykazanie, jakie nieprawidłowości w dotychczasowym działaniu prokuratora zostały naszym zdaniem popełnione. W dniu 31 grudnia 2008 r. prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w tej sprawie i obowiązkiem prokuratora w wydanym postanowieniu było uzasadnić swoje stanowisko. Gdyby szukać odpowiedzi na pytanie dlaczego prokurator umorzył postępowanie, w uzasadnieniu tego postanowienia z dnia 31 grudnia 2008 r. próżno nam tej odpowiedzi szukać. Całe uzasadnienie tego postanowienia jest w gruncie rzeczy sprowadzone do opisu stanu faktycznego sprawy i gdyby zadać pytanie na podstawie tego opisu stanu faktycznego sprawy, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie, niestety odpowiedzi na to pytanie nie ma. Takie postanowienie, które nie zawiera uzasadnienia, które pozostaje w ścisłym związku z umorzeniem postępowania jest nic nie warte, nie istnieje. Drugi zarzut, który czynimy w projekcie tej uchwały i w uzasadnieniu jest taki, że prokurator popełnił również błędy natury metodologicznej. W sytuacji, kiedy działka, na której stwierdzono zatrucie chemikaliami znajduje się w zwartej zabudowie, to podstawowym dowodem w tej sprawie powinien być dowód ze świadka, zwłaszcza że świadków ma się tam dookoła. Mieszkańcy ul. Gryfińskiej nr 3, nr 1A, nr 2, to są bezpośredni sąsiedzi tej działki i kiedy  w rozmowie prywatnej prowadzi się z nimi dyskusję na temat tej sprawy, to ludzie mówią, że gdyby ktokolwiek zainteresował się ich opiniami, to powiedzieliby, że przyjeżdżały nocami cysterny i wylewano to „świństwo” na tej działce. Czego więcej trzeba w postępowaniu dowodowym u prokuratora, jak skompletować i wyciągnąć logiczne wnioski procesowe  z takiego materiału, a prokurator nie uznał za stosowne, żeby skorzystać z tego rodzaju dowodu. Kiedy dowiaduję się, że prokuratura zleca opracowanie opinii biegłemu na temat zatrucia tego terenu i przed otrzymaniem wyników ekspertyzy, wydaje postanowienie i umarza śledztwo, nie znając wyników, to świadczy to o niestarannym załatwieniu tej sprawy. Ja rozumiem, że w prokuraturze jak we wszystkich urzędach, organach jest dużo spraw, że prokuratora się rozlicza, ale to nie znaczy, że w każdych sprawach taka metoda może być stosowana. W tej sprawie ta metoda nie może zostać zastosowana, ona dotyczy 20.000 mieszkańców. Jak Pani prokurator chce dowiedzieć się, jak ważna jest ta sprawa, niech przyjdzie na spacer do Pniewa, albo do Żórawek i dowie się, czym ludzie dzisiaj tam żyją. Prokurator po otrzymaniu zażaleń, które zostały złożone, miał ustawowy obowiązek bezzwłocznie przekazać je sądowi. Z okoliczności sprawy na dzień dzisiejszy wynika, że te zażalenia leżą w prokuraturze, że nie zostały przekazane do sądu, a z wypowiedzi publicznej szefa prokuratury słyszę, że będą przekazane wówczas, jak prokurator prowadzący sprawę wróci z urlopu. Do skarżących, a zwłaszcza do Pana Burmistrza jest prośba, aby  w odpowiednim czasie poinformował, kiedy sprawa będzie rozpatrywana w sądzie. Zwracam się z apelem do radnych, aby stawili się na sali sądowej w ławach dla publiczności. Powinniśmy zaświadczyć swoją obecnością, jak bardzo na sercu leży nam ta sprawa. Jestem głęboko przekonany, że kiedy sąd w ramach swobodnej oceny dowodu będzie musiał wziąć pod uwagę uchwałę Radę Miejską, wyda, moim zdaniem jedno rozstrzygnięcie, o uchyleniu tego postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – wszystkie argumenty, które podniósł radny Różański są prawdziwe. Zastanawiam się, czy w sytuacji, kiedy mamy wiedzę, że sprawa nie jest jeszcze skierowana do sądu, czy nie lepiej byłoby skierować ten apel do Prokuratora Rejonowego Pani Marioli Herwart. Nie chciałbym, aby ten apel został odebrany jako próba nacisku na sąd i wywarł odwrotny skutek. Skierowałbym apel do Prokuratora Rejonowego, aby jeszcze raz zastanowił się i wziął pod rozwagę nasze argumenty. Są nowe fakty  w sprawie, zawsze dochodzenie prokuratora można wznowić.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - od czasów wielkiego filozofa Monteskiusza obowiązuje trójpodział władzy, na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Każda z tych władz jest od siebie niezależna i tego powinniśmy się trzymać. Jesteśmy władzą uchwałodawczą, natomiast sąd działa na bazie zupełnie innych przepisów. Stronami postępowania, które toczyło się przed prokuraturą była prokuratura oraz pokrzywdzeni. To, o czym rozmawialiśmy wcześniej, w swoim zażaleniu spuentował Pan Burmistrz i Pan Prezes PUK. Zażalenia skierowane do sądu zawierają określoną treść i niestety w tych zażaleniach nie ma tych przemyśleń, które zawarła w uzasadnieniu do projektu uchwały grupa radnych. Co do argumentów dotyczących przesłuchania świadków, jako prawnik uważam, że gdyby skrupulatnie wejść w sprawę to należałoby przesłuchać osoby, które tam zamieszkują od wielu lat i przesłuchać pracowników firmy. Nie zrobiono tego. Kierowanie apelu do sądu to jest swoiste votum nieufności do sądu. Zastanawiam się, czy w tej sytuacji osoby żalące się na postanowienie prokuratury, nie wezmą pod uwagę tych słusznych argumentów, które znajdują się w uzasadnieniu, czy nie powinniśmy przesłać projektu uchwały do prokuratury i do sądu i czy nie powinniśmy uznać tego za działanie wystarczające. Mniemam, że wnioskodawcom chodzi o to, aby sąd miał wiedzę o tych argumentach, które są zawarte w projekcie uchwały. Jeśli formalnie sporządzimy apel, to będzie to wystąpienie władzy uchwałodawczej do władzy sądowniczej. Myślę, że nie powinniśmy wchodzić sobie w zakres obowiązków, natomiast każdy obywatel, który ma wiedzę zmierzająca do wyjaśnienia czynu który był przestępstwem, powinien przekazać ją wymiarowi sprawiedliwości. Będę głosował przeciwko temu apelowi ze względów o których mówiłem wcześniej, natomiast uważam, że ta wiedza będąca przedmiotem poważnych przemyśleń powinna trafić do prokuratury i do sądu. Powinniśmy nawet w przypadku nie przegłosowania tego apelu, ten wniosek przesłać do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie i do Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Radna Wanda Kmieciak – uważam, że ten apel jest słuszny, bowiem sprawa skażenia wody w Gryfinie zbulwersowała wielu mieszkańców. Uważam, że Pan radny Różański wykonał ogrom pracy i wykonał ją w imieniu nas wszystkich. Po doniesieniach prasowych, że śledztwo zostało umorzone przez Prokuraturę uważam, że ten apel radnych jest jak najbardziej zasadny.

Radny Stanisław Różański – proszę zwrócić uwagę na tytuł uchwały, uchwała dotyczy wniosku o uchylenie postanowienia. Sąd nie może odbierać tego, jako presję, bo my stawiamy wniosek o rzetelne przyjrzenie się tej sprawie i wykazujemy wszystkie zaniedbania. Nie jest to wywieranie wpływu na sąd. Sąd jest niezawisły w swym rozstrzygnięciu. Może uznać, że nasze argumenty, nasze racje odniesione w tej uchwale nie wiążą go, tak jak nie wiążą go żadne inne ustalenia prokuratury. Nie ukrywam, iż z międzywierszy i wprost z naszego stanowiska zaprezentowanego w uzasadnieniu oczekujemy, że sąd tak się zachowa, jak wnioskujemy. 

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – podpisałem się pod tym wnioskiem, nie jestem prawnikiem i nie jestem stwierdzić zaniedbań prokuratury, natomiast rozmawiałem z osobami zamieszkującymi przy ul. Gryfińskiej w Pniewie i rzeczywiście jest tak, że nikt z nimi nie rozmawiał, a te osoby naprawdę dużo wiedzą.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 8 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie skierowania apelu do Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierającego formalnie niewiążący wniosek, o uchylenie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z dnia 31.12.2008 r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.
Uchwała Nr XXXVI/381/08 stanowi załącznik nr 33.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego – DRUK Nr 13/XXXVI

Radna Janina Nikitińska – uważam, że tę uchwałę powinniśmy przenieść do porządku obrad kolejnej sesji. Projekt uchwały powinniśmy omówić na komisjach i dopiero wówczas podjąć decyzję w sprawie. Składam wniosek o przeniesienie tej uchwały na następna sesję Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Janiny Nikitińskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych przy 10 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnej nie został przyjęty
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34.

Radny Marek Sanecki – chciałem złożyć podobny wniosek pomimo tego, że jestem za podjęciem uchwały, ale mam pewne wątpliwości. Ustawa o sporcie kwalifikowanym była przygotowana dosyć chaotycznie i zawiera wiele błędów. Teraz Ministerstwo Sportu pracuje nad jej nowelizacją i na stronie Ministerstwa są opublikowane intencje, które przyświecają nowym twórcom tej ustawy, co miałaby zmienić nowa ustawa. Wydaje mi się, że powinniśmy po pierwsze zapoznać się z tym materiałem. Jeżeli dzisiaj podejmujemy uchwałę w tym zakresie, to ja mam wątpliwości do § 3, który wymienia jakie warunki muszą spełnić podmioty, żeby otrzymać dotację. Pierwsze trzy warunki są jak najbardziej zasadne, ale uważam, że punkt 4 i 5 nie powinien znajdować się w uchwale. Wydaje mi się, że nie ma żadnego powodu, aby paragrafie, który mówi o tym, jaki klub może ubiegać się o dotację celową, wymieniać jakiekolwiek konkretne dyscypliny. To nie ma żadnego uzasadnienia.  W paragrafie 4 w punkcie drugim powinien być zapis, który mówi o tym, że zawodnik, którego chcemy finansować, któremu chcemy ufundować stypendium jest członkiem klubu. To teoretycznie z tego projektu uchwały wynika, ale nie do końca. Może być tak, że ktoś ma licencję w danej dyscyplinie sportu i jakiś klub występuje o ufundowanie mu stypendium, ale on formalnie nie jest jego członkiem. To powinno być uregulowane. Wsparcie finansowe, o którym mowa w paragrafie 5, powinno być udzielone przez Gminę po zaopiniowaniu przez Gryfińską Radę Sportu, ale niekoniecznie pozytywnym. Wydaje mi się, że chyba niepotrzebnie w tym przypadku Burmistrz odbiera sobie kompetencje.

Radna Wanda Kmieciak – uważam, że ta uchwała powinna być przeanalizowana  i przedyskutowana na komisjach. Nie wiemy, jakie skutki finansowe pociągnie za sobą podjęcie tej uchwały, w jakich wysokościach będą dotacje. Uważam, że powinniśmy wstrzymać się z uchwaleniem tego projektu uchwały.

Radny Tadeusz Figas – chciałbym wyjaśnić pewne nieścisłości, bo w uchwale mówimy  o stypendiach, a tak naprawdę wszyscy wiemy, że chodzi o kontrakty sportowe. Nie wiem, czy nie zachodzi tu jakaś sprzeczność.

Radny Paweł Nikitiński - uwagi, które zgłosił Pan Marek Sanecki jeszcze bardziej skłaniają do tego, aby nad tym projektem ponownie się zastanowić, bo rodzi się przypuszczenie, że ten projekt uchwały może dyskryminować inne dyscypliny sportu. Jeśli dyskryminuje inne dyscypliny sportu to nie jest to dobre rozwiązanie. Oczywiście nie należy wykluczać możliwości finansowania piłkarzy ręcznych w II lidze i nawet piłkarzy nożnych w IV lidze, natomiast niekoniecznie ta formuła daje taką gwarancję pozostały dyscyplinom sportowym,  a nie chciałbym, aby tak to było odbierane i żeby tym to skutkowało. Proponuję radnym, aby jednak zastanowili się nad tym gruntownie, najbliższa sesja jest w stosunkowo krótkim okresie czasu, możemy nad tym projektem popracować. Wypracujemy jakiś racjonalny kompromis i uchwalimy dobre, skuteczne prawo.

Radny Rafał Guga - w związku z tym, że padło kilka ciekawych tez z ust radnego Marka Saneckiego, chciałbym, aby Pan radca prawny odniósł się do tych wątpliwości. Jeżeli będziemy mieli je wyjaśnione, zawsze możemy zmienić zapisy uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w związku że radca prawny nie był w stanie odnotować pytań radnego Saneckiego, proszę o przekazanie tych pytań radcy.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chciałbym wyjaśnić, dlaczego ta uchwała została przekazana do porządku obrad dzisiejszej sesji. Jak wiecie Państwo realnym zagrożeniem jest upadłość Klubu Sportowego Energetyk. W dniu wczorajszym powziąłem wiadomość, że  w najbliższym czasie, przynajmniej w ciągu pół roku Polska Grupa Energetyczna nie będzie dotowała KS Energetyk. Wydatki firmy zostały tak ograniczone, że klub będzie musiał zrezygnować z reklam. Zachęciliśmy zawodników do awansu i zawodnicy wkładają wiele trudu, żeby ten cel osiągnąć. Jednym z motywów budowy hali widowiskowo – sportowej jest możliwość organizowania w niej zawodów. Nie można zmarnować juz włożonych środków, bo rozgrywki są daleko za półmetkiem, żeby założonych celów nie osiągnąć. Ta uchwała ma doprowadzić do celów, jakie sobie nakreśliliśmy. W związku z tym, że nie może być dofinansowywania kontraktów, powstała uchwała, która mówi o dofinansowaniu stypendiów. Ta uchwała generalnie na dzień dzisiejszy jest skierowana do jednego klubu, KS Energetyk. Inne kluby prowadzą sport młodzieżowy. Są kluby seniorskie, takie jak Odrzanka Radziszewo, czy Grot Gardno. Aby nie było sytuacji, że kluby z ligi okręgowej ubiegają się stypendia w uchwale jest zapis, że o dotacje nie mogą ubiegać się kluby, które grają poniżej IV ligi. Staram się z radnymi rozmawiać szczerze. Pan radny Sanecki mówi o zmianie ustawy, my zdajemy sobie sprawę z tego, że ta uchwała jest „awaryjna”. Musimy patrzeć i analizować otoczenie i policzyć wszystkie środki wydawane na sport i na kulturę. Mając na uwadze kryzys, który nas również dosięgnie, musimy rozpocząć w najbliższym czasie rozmowy na Radzie Sportu i na Radzie Kultury odnośnie strategii na najbliższe dwa lata, gdyż prowadzimy i będziemy prowadzić bardzo ważne inwestycje prorozwojowe dla Gminy. Mam nadzieję, że zakłady pracy włączą się do finansowania sportu, chociażby poprzez dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży, bo jest taka potrzeba. Trzeba zrozumieć, że jest taka potrzeba chwili, żeby nie zmarnować tego co osiągnęliśmy.

Radna Wanda Kmieciak – jakie skutki finansowe przyniesie uchwalenie tego projektu uchwały. Skąd będą przekazywane środki na to zadanie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - te środki zaplanowaliśmy już w budżecie w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem dla KS Energetyk, a 100.000 zł dla pozostałych klubów sportowych. Środki są juz zagwarantowane w budżecie.

Radny Marek Sanecki - chcielibyśmy mieć ogromne wyniki w sporcie, tylko, żeby te wyniki mieć to trzeba inwestować i ku temu zmierza ta uchwała. Martwi mnie tylko to, że podejmujemy uchwałę tylko na konkretne rozwiązanie. Jestem zwolennikiem rozwiązań długofalowych i mam nadzieję, że ta uchwała otworzy na przyszłość możliwość wspomagania również sportowców indywidualnych. Trudno ocenić i porównać ze sobą dyscypliny sportu, ale są tzw. klasy sportowe. Nie nagradzamy w sportach indywidualnych zawodników, którzy osiągają wysokie wynika, a szkoda. Myślę, że należałoby to zmienić. Aby osiągać wyniki na poziomie igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy, trzeba trenować przez lata. Dziecko bardzo łatwo zachęcić do tego, żeby uprawiało sport, ale utrzymać zawodnika na wysokim poziomie jest bardzo trudno. Zanim zawodnik wejdzie do finansowania krajowego przez Ministra Sportu, to gmina musi go wspomagać finansowo. Dobrze byłoby, żeby sport wspierały również zakłady pracy. Bądźmy świadomi tego, że to jest najlepsza inwestycja w młodzież.

Radna Janina Nikitińska – rozumiem, że zawodników trzeba trenować długo, ale  w uchwale jest również ujęte dofinansowanie kosztów pracy trenera. Tego nie potrafię zrozumieć. Dowiaduje się teraz, że Rada Sportu podzieliła tę dotację, którą przyznaliśmy w wysokości 250.000 zł dla KS Energetyk i 50.000 zł na pozostałe kluby sportowe. Bardzo mi się to nie podoba. Chciałabym dowiedzieć się, czy Rada Sportu opracowała już regulamin przyznawania dotacji dla poszczególnych klubów?

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Piotr Romanicz – na rok bieżący Rada Sportu pracuje na regulaminie, który jest wewnętrznym regulaminem tej Rady. Po przepracowaniu jednego roku na bazie tego regulaminu Rada Sportu chce zaproponować Panu Burmistrzowi przyjęcie tego regulaminu w formie zarządzenia Burmistrza, ale po uwzględnieniu tego, co będzie działo się w trakcie prac nad propozycjami na rok budżetowy. Te środki, które zostały zaproponowane przez Radę Sportu, po przyjęciu tej uchwały, jeszcze raz będą zweryfikowane, tak, aby uwzględniały jeszcze możliwość udzielania stypendiów dla seniorów. Ta uchwała daje możliwość ogłaszania konkursów na wspieranie sportu kwalifikowanego dla każdej dyscypliny, określony jest tylko minimalny poziom dla dwóch dyscyplin, piłki ręcznej i piłki nożnej. Każda inna dyscyplina ma taką możliwość i jeżeli Pan Burmistrz będzie uważał to za stosowne i będą odpowiednie środki w budżecie, to taki konkurs ogłosi.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zapytać Pana radcy prawnego, jaka jest Pańska opinia w sprawie procedowania nad tym projektem uchwały? Czy Pańskim zdaniem Komisje Rady powinny pracować nad tym projektem uchwały, czy nie powinny?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym zwrócić uwagę, że projekt uchwały uzyskał akceptację radcy prawnego, z tego wnoszę, że prawo dopuszcza taki sposób procedowania.

Radca prawny Przemysław Mijal - nie mam żadnych zastrzeżeń formalnoprawnych do treści projektu uchwały. Radni dyskutują, co do rozwiązań systemowych, które są w tej uchwale. Skoro Rada ma określić warunki, to one mogą być różne, one mogą również którąś z dyscyplin sportu w jakiś sposób preferować. Jeżeli to zostanie tak określone w uchwale, która jest aktem prawa miejscowego, to tak będzie. Zasadą jest, że projekty uchwał są najpierw przedmiotem obrad komisji, ale oczywiście nie ma przeszkód, żeby tą uchwałę podjąć bez stanowisk komisji. To zależy od Rady, która wypowiedziała się dzisiaj  w głosowaniu, że będzie procedowała nad tym projektem uchwały.

Radny Paweł Nikitiński – przed chwilą Pan Naczelnik poinformował Radę o tym, że  o dotację będzie mógł ubiegać się każdy klub. Ja czytam paragraf trzeci literalnie i jest napisane, że o dotacje celową na rozwój sportu kwalifikowanego w określonej dyscyplinie może ubiegać się klub sportowy który uczestniczy w rozgrywkach na poziomie minimum II ligi, w przypadku piłki ręcznej i na poziomie minimum IV ligi, w przypadku piłki nożnej. Należało wnieść projekt uchwały pod obrady Rady, przekazać go na komisje i powiedzieć, że przyznaliśmy pieniądze Klubowi Sportowemu Energetyk większe niż do tej pory, bo zmieniły się źródła finansowania i przekazaliśmy kwotę 250.000 zł dla KS Energetyk. Ponieważ w przeszłości KS Energetyk złożył ofertę wstępną, a w przyszłości będzie musiał rozliczać się na podstawie kosztów, które będzie ponosił, a są to pieniądze z budżetu gminy, nie mogą być przeznaczone na kontrakty na zawodowe uprawianie sportu, tylko na stypendia. Jeżeli wprowadzamy pod obrady taki projekt uchwały, to powinny pracować nad nim komisje. Bardzo celnym jest argument, który podniósł radny Marek Sanecki. Jeśli uchwalamy takie prawo, to powinniśmy uwzględnić, że mamy niekiedy od czasu do czasu w Gryfinie „perły”  i powinny mieć one oparcie także w tej uchwale, a w moim przekonaniu mieć go nie będą. Będzie taka sytuacja, że bardzo zdolni sportowcy, którzy mogliby reprezentować nasze kluby gryfińskie, będą z Gryfina wyjeżdżali. Pieniądze dla sportu gryfińskiego zostały przyznane, ta uchwała nie będzie rodziła dodatkowych skutków finansowych, natomiast trzeba zgodnie z deklaracjami szukać pieniędzy z innych źródeł. Nie może być tak, że cały wysiłek finansowania sportu będzie skupiał się tylko na gminie Gryfino. Jeśli będzie to wyciąganie ręki po kolejne pieniądze, bo chce się być sprawnymi managerami, to z własnej praktyki powiem, że nie jest to specjalnie spektakularny sukces. Należy starać się także o środki pochodzące od spółek prawa handlowego, pozyskiwać te pieniądze stale, a nie w momencie, kiedy się sobie nie radzi z zarządzaniem klubem. Brakuje pieniędzy, albo nie można ich wydać i idzie się do Rady Miejskiej w Gryfinie. To jest niewłaściwe postępowanie, zwłaszcza, że składa się deklaracje, że strumień pieniędzy nie będzie wypływał tak znacznie  z Gminy Gryfino. Ponieważ Pan Burmistrz wyjawił intencję uchwały w swoim wystąpieniu, ja ją identyfikuje i rozumiem, mimo, że jestem zwolennikiem pracy na komisjach i na nich wypracowania najlepszych rozwiązań, dzisiaj, aby nie tamować, być może wypłaty świadczeń zawodnikom, nie będę przeciwny tej uchwale. Powiedziałem dzisiaj, że uchwały powinny być wprowadzane w trybie przewidzianym w statucie, żebyśmy mogli nad nimi pracować, bo uwagi, o których mówił Pan Radny Sanecki, moim zdaniem powinny znaleźć się w projekcie uchwały.

Radny Stanisław Różański - zwracam uwagę Państwa radnych na zapis paragrafu 23 Statutu Gminy Gryfino. Do zadań komisji stałych należy opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radę i Burmistrza. Nie widzę przeszkód do tego, aby Rada procedowała nad uchwałami, które nie były na komisjach. Nie ma statutowych przeszkód, stosując wykładnię a contrario paragrafu 23.

Radny Marek Sanecki - bardzo źle się czuje, kiedy na sesji podejmowane są nieraz decyzje, w których czuje się przyparty do muru. Zdecydowaliśmy, że kwota 200.000 zł ma być przeznaczona dla KS Energetyk, a 100.000 zł na pozostałe kluby sportowe, a niestety Rada Sportu dokonała nowego podziału i przyznała 250.000 zł dla Energetyka, a 50.000 zł dla pozostałych klubów sportowych, bardzo mnie to martwi, bo przy podejmowaniu decyzji  o budżecie głosowałem wiedząc o podziale na 200.000 zł i 100.000 zł. Rzeczywiście jest przygotowany projekt regulaminu według, którego były dzielone środki finansowe w tym roku, ale muszę powiedzieć, że zgłaszałem zastrzeżenie do tego regulaminu. Zasada jest taka, że jest podział na dwie grupy: sporty zespołowe i sporty indywidualne. Sporty indywidualne muszą wykazywać się określonymi wynikami, a dyscypliny zespołowe tylko i wyłącznie tym, że są grami zespołowymi. Wydaje mi się, że jest to porozumienie. Mam nadzieję, że Pan Burmistrz złoży jakąś propozycję dla Rady Sportu, żeby jednak generalnie zmieniła filozofię podziału tych pieniędzy na przyszłość.

Radna Janina Nikitińska - zastanawiam się, czy Rada Sportu może zmienić decyzję Rady Miejskiej. Rada podjęła uchwałę z przekonaniem, że kwota 200.000 zł przeznaczona jest dla KS Energetyk, a 100.000 zł na pozostałe kluby. Panie Burmistrzu, czy pamięta Pan jak  w latach 90-tych istniał klub Polonia, członkowie klubu zabiegali o środki, chodzili do banków z propozycją zamieszczenia reklamy danego banku na koszulkach, itd. W ten sposób zdobywano środki na działalność klubu. Czy teraz też tak jest, że prezesi zwracają się o wsparcie finansowe do innych zakładów pracy? Bardzo chciałabym to wiedzieć.

Radny Rafał Guga – jako osoba, która była jednym z założycieli KS Polonia chciałbym powiedzieć, że KS Polonia powstał dlatego, że był kryzys finansowy w Energetyku  i zlikwidowano A-klasę. Dzisiaj mamy podobną sytuację, więc chcemy zapobiec temu, żeby coś takiego się nie powtórzyło. Pan radny Sanecki powiedział, że dyscypliny indywidualne są pokrzywdzone, że w sportach drużynowych nie trzeba osiągać sukcesów, ale bardziej realne jest to, że wychowamy mistrza Polski w triathlonie, niż zdobędziemy Mistrza Polski w piłce nożnej. Ma Pan pretensje, że Rada Sportu źle podzieliła te pieniądze, ale proszę mieć te pretensje do Rady Sportu. Padły wnioski, czy czas i miejsce tej uchwały jest właśnie teraz, widocznie jest, skoro Energetyk znajduje się w takiej sytuacji musimy tę decyzję podjąć teraz. Inne dyscypliny również mogą skorzystać ze wsparcia, bo zapisy uchwały wcale tego nie wykluczają. Dobry manager, to też taki, który potrafi przyjść do Rady Miejskiej i zdobyć pieniądze.

Radny Tadeusz Figas – jeżeli podejmiemy tę uchwałę to chciałbym powiedzieć, że mam pełne zaufanie, do tych, którzy będą dzielili te stypendia, bo wiem, że będą one przydzielane racjonalnie i zgodnie z sumieniem.

Radny Tomasz Namieciński – chciałbym odnieść się do tego, co powiedział Pan radny Sanecki. Panie radny, ja uważam, że ten podział środków, który teraz funkcjonuje na podstawie regulaminu wewnętrznego Rady Sportu jest dobrym podziałem. Powiedział Pan, że istnieje podział na dwie grupy: na sporty zespołowe i sporty indywidualne, ale nie jest tak do końca. Jest jeszcze sport w miejscowościach wiejskich. Można robić wyniki w sporcie indywidualnym, a jak Pan chce osiągnąć wyniki w sporcie dzieci i młodzieży na wsiach? Bardzo dobrze Pan wie, że kluby działające na terenie Gryfina nie prowadzą swojej działalności na terenie miejscowości wiejskich i dlatego uważam, że ten trójpodział, który teraz funkcjonuje jest dobry. Dzieci i młodzież na terenach wiejskich też trzeba czymś zająć, a na sport na wsiach nie są przeznaczane zbyt wielkie pieniądze

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 35.
Uchwała Nr XXXVI/382/08 stanowi załącznik nr 36.

Ad. XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat poinformował radnych, że odpowiedzi na interpelacje zostaną przygotowane pisemnie.

Ad. XIX. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w dniu 7 marca 2009 r. odbędą się uroczystości związane z 755-leciem nadania praw miejskich dla Gryfina. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 mszą św. w kościele na Starym Mieście i koncertem okolicznościowym. O godz. 1400 w Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich rozpocznie się Gala Jubileuszowa.
Otrzymałem pismo Pana Posła Joachima Brudzińskiego, w którym Pan Poseł informuje  o wystąpieniu do Ministra Środowiska z interwencja poselską w sprawie apelu Rady Miejskiej w Gryfinie do Posłów RP zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa określającego obowiązki gminy w zakresie gospodarki ściekowej.
Kolejna sesja poświęcona głównie reorganizacji sieci szkół podstawowych w Gryfinie oraz sprawie nabycia CW Laguna odbędzie się w dniu 12 marca 2009 r. Radni otrzymali dziś materiały dotyczące propozycji zmian oświatowych.
W dniu 6 marca 2009 odbędzie się zebranie wiejskie w Wełtyniu, a w dniu 12 marca 2009 r. zebranie wiejskie w Żabnicy.
Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej informuje, że w dniu 20 marca 2009 r.  o godz. 1200 odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy z okazji 64-rocznicy zdobycia Gryfina, wystawa oręża i wspomnienia pierwszych mieszkańców Gryfina. Radni otrzymują zaproszenie na tę uroczystość.

Radna Janina Nikitińska – dzisiaj Pani radna Lidia Karzyńska – Karpierz składała interpelację w sprawie usunięci usterek w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8. Ja taką interpelację złożyłam w październiku, w ubiegłym miesiącu otrzymałam na nią odpowiedź i chciałam powiedzieć, że mam zapewnienie, że wszystkie usterki zostały usunięte i że lokatorzy nie wnoszą żadnych uwag. Nie wiem jaka jest prawda, ja otrzymałam taką informację, a dzisiaj pani Karzyńska – Karpierz przedstawia to zupełnie inaczej.

Radny Paweł Nikitiński – zwracam się po raz kolejny do Pana Przewodniczącego  z wnioskiem, aby do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Gryfinie dopuszczać tylko te uchwały, które zostały wprowadzone w trybie statutowym. Zdaję sobie sprawę z tego, że Rada Miejska ma uprawnienie do tego, żeby zmienić porządek obrad i może procedować nad uchwałami, które zostały wprowadzone do porządku w innym trybie. To Przewodniczący ma swoisty obowiązek przyjąć uchwałę, a zmiana porządku obrad to kompetencja Rady Miejskiej w Gryfinie. Dobrym zwyczajem byłoby, aby odstępstwo od zasady, że procedujemy nad projektami uchwał, które były omawiane przez komisje, zdarzało się tylko rzeczywiście w sytuacjach wyjątkowych, które skutkują jakimiś bardzo poważnymi konsekwencjami.

Radna Wanda Kmieciak – chciałbym zwrócić się do wszystkich Państwa z propozycją. Jeżeli ktoś z Państwa nie wybrał jeszcze organizacji pożytku publicznego, aby przekazać 1% swojego podatku, to proponuję przekazać ją na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. Numer konta i nazwa stowarzyszenia znajduje się na tablicy przed salą posiedzeń Rady Miejskiej.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Wyniki głosowania nad przyjęciem nowego porządku obrad - załącznik nr 7
 6. Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 8
 7. Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXV sesji - załącznik nr 9
 8. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 10
 9. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2008 – załącznik nr 11
 10. Stanowiska Komisji Rady – załącznik nr 12
 11. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2008 - załącznik nr 13
 12. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego - załącznik nr 14
 13. Uchwała Nr XXXVI/373/08 - załącznik nr 15
 14. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - załącznik nr 16
 15. Uchwała Nr XXXVI/374/08 - załącznik nr 17
 16. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 – 2013” - załącznik nr 18
 17. Uchwała Nr XXXVI/375/08 - załącznik nr 19
 18. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata - załącznik nr 20
 19. Uchwała Nr XXXVI/376/08 - załącznik nr 21
 20. Wydruk wyników nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica głosowania stanowi załącznik nr 22
 21. Uchwała Nr XXXVI/377/08 - załącznik nr 23
 22. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/411/04 w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych - załącznik nr 24
 23. Uchwała Nr XXXVI/378/08 - załącznik nr 25
 24. Skarga Pani Ireny Gacek - załącznik nr 26
 25. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny Gacek na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 27
 26. Uchwała Nr XXXVI/379/08 - załącznik nr 28
 27. Skarga Pana Piotra Burghardta - załącznik nr 29
 28. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Burghardta na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 30
 29. Uchwała Nr XXXVI/380/08 - załącznik nr 31
 30. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie skierowania apelu do Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierającego formalnie niewiążący wniosek, o uchylenie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z dnia 31.12.2008 r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś - załącznik nr 32
 31. Uchwała Nr XXXVI/381/08 - załącznik nr 33
 32. Wydruk wyników głosowania nad wnioskiem radnej Janiny Nikitińskiej - załącznik nr 34
 33. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia warunków  i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego - załącznik nr 35
 34. Uchwała Nr XXXVI/382/08 - załącznik nr 36.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

Protokół sporządziła:
inspektor
Agnieszka Grzegorczyk