Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 5 lutego 2009 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Ireneusz Sochaj
636/XXXV/09
– Burmistrz w informacji powiedział, że podpisał umowę z wykonawcą na uzbrojenie osiedla Taras Północ i ul. Jana Pawła. Wiem, że udało się wynegocjować niższe ceny niż przewidywał kosztorys. Czy możliwe jest uzyskanie informacji, jak dużo niższe są to kwoty?

Gryfino, dnia 23.02.2009 r.

BMP/160/636/XXXV/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej niniejszym uprzejmie informuję:
I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach uzbrojenia osiedla Taras Północ – wartość zadania wg kosztorysów inwestorskich – 6.513.597,00 zł brutto, wartość zadania na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w wyniku postępowania o zmówienia publiczne zgodnie z P.z.p. – 2.867.000,00 zł brutto.
Ponadto nadmieniam, że wartość zadania ulegnie zwiększeniu o roboty uzupełniające – budowa przejść pod drogą krajową nr 31, na podstawie odrębnej decyzji pozwolenia na budowę o ok. 1.430.000,000 zł brutto, na podstawie umowy dodatkowej zawartej zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
II. Uzbrojenie terenów przy ul. Reymonta i Jana Pawła II w Gryfinie – wartość zadania wg kosztorysów inwestorskich – 11.959.000 zł brutto, wartość zadania na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w wyniku postępowania o zmówienia publiczne zgodnie z P.z.p. 5.904.800,00 brutto. Ponadto wartość zamówienia może ulec zmianie zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
Ponadto uprzejmie informuję, że wszystkie informacje na temat przeprowadzonych przez Urząd procedur zamówień publicznych sa dostępne na stronach internetowych Gminy od momentu ogłoszenia o podjętym postępowaniu do czasu publikacji ogłoszenia o zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

637/XXXV/09 – opracowany został program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Gryfino. Czy jest przewidziana w tym programie jakaś pomoc dla mieszkańców w usuwaniu produktów azbestowych?

Gryfino, dnia 25 lutego 2009 r.

BMK.0057-6/09
Odpowiadając na Pańską interpelację nr 637/XXXV/09 złożoną na sesji Rady Miejskiej dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie programu usuwania azbestu informuję, iż projekt uchwały zatwierdzającej Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032 zostanie przedłożony do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 27 lutego 2009 r. Program ten zawiera elementy pomocy dla mieszkańców, w formie finansowania kosztów unieszkodliwiania wskazanych wyrobów.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Magdalena Chmura-Nycz
638/XXXV/09
– dziś Rada będzie uchwalać budżet, w każdym budżecie przeznaczone są środki na profilaktykę, na badania mammograficzne, badania prostaty. W ubiegłym roku byłam na sympozjum, na którym znani lekarze specjaliści z zakresu ginekologii i położnictwa mówili, jak można zapobiegać takim chorobom jak rak szyjki macicy. Gminy takie jak Rewal czy Koszalin zainwestowały swoje środki budżetowe w profilaktykę leczenia tych ciężkich chorób. W tej chwili są możliwości aby wprowadzić szczepienia dziewczynek do 12 roku życia, mające zapobiegać w przyszłości tym chorobom. W dzisiejszym spotkaniu chciał uczestniczyć Pan prof. Dr Bulsa, który chciał Państwu przedstawić jaki jest procent zachorowań m.in. już u kobiet do 15 roku życia. Można byłoby zorganizować w naszej gminie również takie sympozjum. Ja nie będę dzisiaj składać wniosków, myślę, że musimy zapoznać się z problemem, wiedzieć, jakie duże są to pieniądze, spotkać się z panem profesorem. Może w przyszłości zainicjowalibyśmy taki program. Ta profilaktyka nie jest tania, ale jeśli medycyna poszła tak daleko i my moglibyśmy pomóc, to myślę, że moglibyśmy z tego skorzystać.

Gryfino, dnia 25 lutego 2009 r.

BWS.0057-2/09
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że stosowne założenia będą uwzględnione w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W strategii ujęty jest gminny program ochrony zdrowia, w którym za pewno zostaną podjęte kwestie wszelkich możliwych do zrealizowania badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego miasta oraz gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Tadeusz Figas
639/XXXV/09
– przy ul. Flisaczej budowany jest duży kompleks handlowo-usługowy, ale mam wątpliwości dotyczące dojścia do tego kompleksu. Nie ma tam chodnika i klienci nie będą mieli możliwości tam dojść. Ja wiem, że nie jest to droga gminna, jest to droga krajowa, ale trzeba poczynić jakieś starania, żeby to dojście udostępnić.

Gryfino, dnia 23.02.2009

BMP/161/639/XXXV/09
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że budowa kompleksu handlowo-usługowego przy ul. Flisaczej w Gryfinie jest przedsięwzięciem realizowanym przez inwestora prywatnego. Do obowiązków inwestora należy uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę danego przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogową, parkingami, tak aby umożliwić przyszłym użytkownikom tego obiektu dojście i dojazd zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radna Wanda Kmieciak
640/XXXV/09
– drogi w Czepinie są budowane, z czego mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Budowa ul. Morenowej i ul. Widokowej musi zgrać się albo nawet powinna poprzedzić budowę ul. Akacjowej, gdyż jest ona powyżej tych dróg. Rozmawiamy o tym z mieszkańcami i mówiłam też o tym Pani Naczelnik Ewie Kubiak, żeby ul. Akacjową zrobić w drugim etapie, gdyż podczas burz i ulewnych deszczy znów będzie zalewana ul. Morenowa. Zaproszę Pana Burmistrza, by udać się na miejsce budowy i by podjąć takie postanowienia z wykonawcą.

Gryfino, dnia 23.02.2009 r.

BMP/162/640/XXXV/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję, że zgodnie z dotychczas udzielanymi informacjami w zakresie budowy dróg w m. Czepino wiadomym jest, że Gmina w ramach dostępnych środków budżetowych na rok 2008 przystąpiła do I etapu budowy dróg w m. Czepino, w ramach którego wybudowana zostanie ulica Morenowa i Widokowa w tej miejscowości. Po rozważeniu możliwości technicznych i prawnych podjąłem decyzję o rozszerzeniu finansowo-rzeczowym tego zadania o budowę części ulicy Akacjowej w ograniczonym zakresie. Brak jest bowiem w chwili obecnej możliwości wybudowania w ramach zawartej umowy całej ulicy Akacjowej. Zakończenie budowy pozostałych ulic w m. Czepino nastąpi w ramach posiadanych środków finansowych w planie budżetu 2009 r. na podstawie odrębnie przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

641/XXXV/09 – interpelowałam w ubiegłym roku w sprawie placu rekreacyjno-sportowego dla Czepina. W Czepinie bardzo trudno jest o taki plac, ale już dwukrotnie zgłaszałam tą kwestię i dostałam odpowiedź od Pani Naczelnik Teresy Drążek, że będą przygotowane jakieś propozycje w tej sprawie. Ponownie zgłosiłam interpelację dotyczącą przeznaczenia na ten cel działki nr 356/1 przy ul. Kolejowej. W projekcie budżetu jest informacja, że działka ta przeznaczona jest na sprzedaż po wygaśnięciu umowy dzierżawy. Proszę o informację w tej sprawie.

Radny Stanisław Różański
642/XXXV/09
– pierwsza interpelacja dotyczy pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 1 października 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z przepisami tej ustawy, a w szczególności art. 31, jest to zadanie zlecone gminom przez administrację rządową i przekazane są na ten cel określone dotacje celowe z budżetu państwa. Która z jednostek pomocniczych gminy została lub zostanie upoważniona do załatwienia wniosków składanych przez osoby uprawnione do alimentów? Pytam o to dlatego, że zwróciły się do mnie trzy osoby z terenu naszej gminy z prośbą o interwencję, ponieważ ich wnioski złożone w tej sprawie do dnia dzisiejszego nie zostały załatwione. Chciałbym przy tej okazji równocześnie zwrócić uwagę na dwa przepisy organizacyjno-techniczne w tej ustawie: art. 39 ust. 4 i art. 33 ust. 5 ustawy, które nakazują w tej sprawie podjęcie po pierwsze uchwały Rady w sprawie upoważnienia kogoś do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i po drugie, przepisy te przewidują konieczność wydania zarządzenia Burmistrza do upoważnienia kogoś do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Z tego więc wynika, że wnioski napływają, ludzie na zaświadczenia oczekują, a do dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy się rozstrzygnięcia organizacyjnego. Pojawiają się informacje, że tym zadaniem miałby zajmować się Ośrodek Pomocy Społecznej. Należałoby się nad ta decyzją zastanowić, ponieważ jest to poważne zadanie i szczerze mówiąc te zadania powinni prowadzić prawnicy, ponieważ są to zadania nadzwyczaj specjalistyczne, a prowadzone na styku sądu i prokuratury. W związku z tym wykonanie przepisów prawa cywilnego, prawa karnego w tych zadaniach moim zdaniem przekracza możliwości pracowników opieki społecznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – panie radny, cały wywód odnośnie alimentów był niepotrzebny, gdyż fundusz alimentacyjny działa od 2005 r. w OPS, w lipcu został powołany Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy, który realizuje te zadania. Ponadto pozyskaliśmy od Wojewody kwotę ok. 100.000 na zakup komputerów, mebli. Na razie wydział ten jest w OPS, po remoncie budynku „Pod platanem” będzie tam przeniesiony. To zadanie jest realizowane. A te trzy przypadki to są sprawy indywidualne, zapraszam do Wydziału Spraw Społecznych.

643/XXXV/09 – drugą interpelację kieruję do Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino o spowodowanie zakończenia prac komisji powołanej w swoim czasie do opracowania znowelizowanej wersji Statutu Gminy oraz Regulaminu Rady. Z moich obserwacji oraz dwuletnich doświadczeń z działalności w naszej Radzie wynika, iż istnieje pilna potrzeba nowelizacji zapisów Statutu, zarówno w części dotyczącej spraw stanowiących jeśli chodzi o naszą Radę i Regulaminu działalności Rady. Zwrócę uwagę tylko przykładowo na trzy sprawy, które moim zdaniem wymagają nowej regulacji statutowej oraz regulaminowej. Nowy Statut powinien potwierdzać możliwość odbywania wspólnych posiedzeń komisji Rady w szczególności w ważnych dla gminy sprawach jak np. uchwalenie budżetu czy zaopiniowanie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taki zapis w Statucie stanowiłby moim zdaniem swoistą delegację do szczegółowego uregulowania spraw organizacyjno-technicznych z tym związanych w Regulaminie Rady, np. kto przewodniczy takim wspólnym posiedzeniom, kto zwołuje i kto ustala ich porządek. Po drugie należałoby na nowo uregulować w Statucie sprawę – Panie Przewodniczący, zwracam się tutaj do Pana – dyżurów radnych. Dotychczasowy sposób pełnienia wspólnie tych dyżurów w poniedziałki w gabinecie Burmistrza, stanowi moim zdaniem formę niewłaściwą, bo można by postawić pytanie, jaka jest rola radnego na takim wspólnym dyżurze? Skoro radny nie zna stanu faktycznego sprawy, to po co tam uczestniczy? Aby autoryzować to, co mówi Burmistrz? Moim zdaniem jest to niewłaściwy sposób i myślę, że powinniśmy przemyśleć rolę radnych w czasie dyżuru, jeśli mamy wykonywać przepisy ustawy dotyczące funkcji kontrolnej Rady wobec organu wykonawczego.

Gryfino, dnia 20 lutego 2009 r.

SEO.0057-1/09
W odpowiedzi na ww. interpelację uprzejmie wyjaśniam:
generalnie, w listopadzie 2008 r. Zespół opracował ostateczną wersję Statutu Gminy. Z uwagi na fakt, iż w tym samym czasie na szczeblu Sejmu RP przedmiotem obrad była nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych – wskazanym było wstrzymać się z przekazaniem komisjom Rady opracowanego projektu Statutu z tej przyczyny, iż w treści projektu Statutu uregulowano kwestie dotyczące nawiązania stosunku pracy z niektórymi pracownikami tj. sekretarzem, skarbnikiem, pracownikami mianowanymi. Ostatecznie ustawa o pracownikach samorządowych została uchwalona 21 listopada 2008 r. i odmiennie (niż – w opracowanym pod rządami dotychczas obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych – projekcie Statutu_ uregulowała kwestie dot. stosunku pracy z niektórymi pracownikami (sekretarzem, pracownikami mianowanymi).
W związku z powyższym obecnie trwają końcowe poprawki projektu Statutu Gminy, który zostanie przekazany członkom Zespołu w celu zgłoszenia ewentualnych, ostatecznych korekt. Przewiduję, że w terminie po 9 marca 2009 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

644/XXXV/09 – interpelację kieruję do Przewodniczącego Rady, dotyczy ona wykonania uchwały z 19 grudnia 2008 r. będącej apelem do posłów Sejmu Rzeczpospolitej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany przepisów dwóch ustaw. Myślę, że samo skierowanie naszej uchwały do posłów niewiele da. Tak jak wstępnie umawialiśmy się, myślę, że potrzebna jest bardziej zdecydowana działalność nas radnych w tej sprawie. Myślę, że istnieje potrzeba spotkania się z posłami bądź z posłem, który podjąłby się tej roli i wspomożenia go od strony merytorycznej w poprowadzeniu tej inicjatywy łącznie nawet z udziałem w posiedzeniu komisji sejmowej. Samo wysłanie tej uchwały pewnie skończy się tak samo jak skończyło się nasze spotkanie z Panem Posłem Napieralskim. Wyszedłem z tego spotkania nie usatysfakcjonowany, bo Pan Poseł Napieralski wolał wystąpić na tym spotkaniu w roli przewodniczącego partii, niż w roli posła. Jestem bardzo rozczarowany i mam żal do naszego kolegi radnego Nycza, że nie wsparł mnie w tym, żeby zmusić pana posła do szczegółowego zapoznania się z problemem. Zachęcam Pana Przewodniczącego, żeby zorganizować spotkanie z posłami w tej sprawie.

Gryfino, dnia 19 lutego 2009 r.

BOR.0057-03/09
W dniu 18 lutego 2009 r. otrzymałem pismo Pana Posła Joachima Brudzińskiego, będące odpowiedzią na Uchwałę Nr XXXI/349/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie skierowania apelu do posłów Sejmu RP, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa wraz z treścią wystąpienia poselskiego, które Pan Poseł wystosował w tej sprawie do Ministra Środowiska.
Biorąc pod uwagę Pańskie zaangażowanie w sprawę dokonania zmian w przepisach prawa dotyczących obowiązków gmin w zakresie gospodarki ściekowej, o stanowisku zajętym przez Ministra Środowiska, które zostanie mi przekazane, zostanie Pan niezwłocznie poinformowanych. W załączeniu przekazuję Panu otrzymane pisma.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Sawaryn

645/XXXV/09 – interpelacja dotyczy mieszkańców Pniewa i Żórawek, którzy zostali pominięci w inwestycji z podłączeniem im w sposób prawidłowy przyłącza gazowego. Ponieważ na spotkaniu 8 grudnia obiecaliśmy im to spotkanie, bardzo proszę o sfinalizowanie tego spotkania. Jest to 14 osób, którzy zapisali się wówczas na liście i na to spotkanie w dalszym ciągu oczekują i interweniują telefonicznie, aby je przyspieszyć.

Gryfino, dnia 23.02.2009 r.

BMP/164/645/XXXV/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że spotkanie mieszkańcami miejscowości Pniewo i Żórawki, tak jak obiecałem, zorganizuję. Z uwagi na napięty terminarz prac i spotkań podejmowanych przeze mnie w okresie miesięcy styczeń-luty br. nie mogłem wypełnić tego zobowiązania w tym czasie. Termin spotkania z mieszkańcami w sprawie podłączenia do gazociągu nieruchomości w m. Pniewo Żórawki zostanie ustalony w marcu.
Jednocześnie informuję, że wg posiadanych dokumentów i informacji z Zakładu Gazowniczego w Szczecinie na bieżąco realizowane są podłączenia nieruchomości w tych miejscowościach do gazociągu na podstawie obowiązujących procedur i przepisów prawnych w tym zakresie. Gmina Gryfino w planie wydatków budżetu na rok 2009 ma zagwarantowane środki finansowe na pokrycie udziału w opłacie przyłączeniowej do sieci gazowej nieruchomości w m. Pniewo, Żórawki w wysokości 70% jej wartości ustalonej przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Rafał Guga
646/XXXV/09
– dofinansowujemy PKS dosyć spora sumą, wielokrotnie radni zwracali uwagę na jakość realizowanych usług. Jak na razie interwencje Gminy przynoszą mizerny skutek, autobusy nadal się spóźniają, na obciążone trasy wysyłane są małe autobusy, zniszczone rozkłady jazdy nie są w ogóle uzupełniane. Proszę Burmistrza o to, aby przypominając, kto i w jakim zakresie wspiera finansowo PKS, zwrócił uwagę na stan faktyczny i wymusił poprawę jakości połączeń autobusowych.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Szczecinie Sp. z o.o.
ul. Heyki 4
70-631 Szczecin

Gryfino, dnia 25 lutego 2009 r.

BMK.0057-5/09
W związku ze złożeniem przez Radnego Rady Miejskiej w Gryfinie – Pana Rafała Gugę – interpelacji dotyczącej jakości realizowanych usług przewozowych przez Przedsiębiorstwo proszę o podjęcie działań w celu wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości.
W szczególności proszę o zapewnienie realizacji poszczególnych kursów zgodnie
z obowiązującym rozkładem jazdy, dostosowanie wielkości autobusów w poszczególnych kursach do natężenia potoku podróżnych, a także bezwarunkowego uzupełniania brakujących lub zniszczonych tabliczek przystankowych.
Proszę o poinformowanie zainteresowanych stron o podjętych działaniach.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

647/XXXV/09 – w styczniu głośna stała się sprawa dopłat do wody przez mieszkańców budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”. Z informacji uzyskanych przez Stowarzyszenie BBS wynika, że dużą winę ponoszą węzły cieplne, które należą do PEC-u. Mówimy o tym, że będziemy ratować PEC z trudnej sytuacji, chciałbym, żeby zwołać spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, PEC-u, GTBS-u i zwrócić uwagę na to, kiedy te węzły będą remontowane i wymieniane. Wielu mieszkańców szczególnie w starszych budynkach musi dopłacać za wodę. Proszę, żeby Burmistrz zajął się tą sprawą jako mediator.

Gryfino, dnia 23.02.2009 r.

BMP/163/647/XXXV/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję, że znane mi są tematy podnoszone przez mieszkańców budynków SM Regalica w Gryfinie i zamierzam w miesiącu marcu 2009 roku zorganizować spotkanie zainteresowanych stron celem omówienia, wyjaśnienia i ustalenia działań zmierzających do poprawy stanu technicznego infrastruktury ciepłowniczej na terenie naszej gminy w tym znajdującej się w zasobach mieszkaniowych SM Regalica.
Pragnę jednak zauważyć, że rola Gminy jest w tym zakresie ograniczona, Ne mniej jednak iż dotyczy to znacznej części mieszkańców naszego miasta, podejmę się roli koordynatora wszelkich działań naprawczych mających na celu wszczęcie działań przez zainteresowanych tym tematem. O wynikach rozmów i podjętych działaniach poinformuję zainteresowanych.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin