Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2008 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Andrzej Kułdosz
618/XXXIV/08
– zgłaszam interpelację w imieniu mieszkańców Żabnicy, którzy proszą o zajęcie się sprawą kałuż. Kałuże są tak duże, że mieszkańcy nie mogą nawet dojechać do domów.

Gryfino, 2.02.2009 r.

BMP/ 155 /618,619/XXXIV/08
Ad.618/XXXIV/08
–– w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie stanu dróg a szczególnie braku ich odwodnienia w m. Żabnica informuję, że w ramach bieżących remontów dróg, gmina dokona przeglądu swoich dróg na terenie tej miejscowości pod kątem doraźnej likwidacji kałuż i wykona prace przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Pragnę jednak poinformować, że problem wymaga kompleksowego rozwiązania. W tym celu Gmina ustaliła projekt Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie ,celem opracowania projektu budowy dróg na terenie tej miejscowości wraz z niezbędna infrastruktura techniczną /kanalizacja deszczowa/.Planuje się ogłoszenie postępowania zgodnie z Prawem zamówień publicznych, celem wyboru wykonawcy projektu budowy dróg na terenie m. Żabnica w II kwartale roku 2009.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

619/XXXIV/08 – rolnicy w Daleszewie zadeklarowali, że jeżeli gmina dostarczy materiał na drogi, to zrobią drogę gminną, z której korzystają, ale sami nie dysponują wystarczającą ilością materiału.

Gryfino, dnia 27.01.2009 r.

BMP/ 155 /618,619/XXXIV/08
Ad.619/XXXIV/08
– w sprawie dostarczenia materiału budowlanego do naprawy dróg gruntowych na terenie m. Daleszewo informuję, że w chwili obecnej nie dysponujemy materiałem, który można byłoby wykorzystać do powierzchniowej, cząstkowej naprawy dróg gruntowych. Czynimy jednak starania ,aby materiał taki pozyskać na potrzeby remontu dróg gminnych planowanych w roku 2009.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Wanda Kmieciak
620/XXXIV/08
– moja interpelacja dotyczy wykonania termoizolacji budynku świetlicy w Czepinie, nie jest to duży koszt, a przyczyni się do oszczędności zużycia energii elektrycznej. Ta świetlica jest niedogrzana, jest tam zimno, dzieci często siedzą zimą w kurtkach i rękawiczkach.

Gryfino, dnia 27.01.2009 r.

BMP/151 /612,613,615,620/, XXXIII, XXXIV/08
Ad.615,620/XXXIII, XXXIV/08
- w ramach planowanych środków finansowych z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w roku 2009,podjęte zostaną działania związane z oceną stanu technicznego budynku świetlicy w Czepinie w tym ocena związana ze stanem ścian, stropu i dachu obiektu jak również ocena sprawności istniejącego ogrzewania ,tak aby kompleksowo podjąć działania związane z termomodernizacją tego obiektu, celem poprawy jego funkcjonowania jak również obniżenia kosztów bieżącej eksploatacji w tym zmniejszenia kosztów ogrzewania z jednoczesna poprawą jego parametrów funkcjonowania.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

621/XXXIV/08 – moja interpelacja dotyczy zakupu insygniów dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, jest to moja propozycja, bo to Burmistrz decyduje o takich sprawach. Warto dodać, że insygnia używane są przez burmistrzów, prezydentów miast podczas uroczystości gminnych, miejskich, państwowych. Włodarz naszego miasta winien również powinien takie insygnia posiadać. Jeśli Burmistrz uzna, że jest taka potrzeba, to 755-lecie miasta będzie doskonałą okazją, aby zaprezentować ten ważny element symbolu władzy.

Radna Janina Nikitińska
622/XXXIV/08
– dlaczego nie otrzymałam odpowiedzi na moje interpelacje z miesiąca października? Złożyłam dwie interpelacje, do tej pory nie otrzymałam na nie odpowiedzi. Oczekuję na odpowiedzi na te interpelacje.

Gryfino, dnia 27.01.2009 r.

BMP/ 156/587,589,606,622/XXXII, XXXIV/08
Ad.587,622/XXXII, XXXXXIV/08
–– w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie przeglądów technicznych budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie informuję, że usterki zostały usunięte co zostało potwierdzone dokumentami sporządzonymi w tej sprawie z udziałem wszystkich stron realizacji tego zadania w tym zainteresowanych mieszkańców budynku i przedstawicieli GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie. Komplet dokumentów w tej sprawie znajduje się w Wydziale BMP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – pok11.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Stanisław Różański
623/XXXIV/0
8 – pierwszą interpelację kieruję do Burmistrza Miasta i Gminy. Interpelacja ta dotyczy nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,96 ha, jest to działka numer 277 położna w obrębie ewidencyjnym nr 5 Gryfina. Na działce tej znajduje się dzikie wysypisko śmieci i gruzu wyrzucanych w sposób niekontrolowany. Istniejący stan na tej działce wywołuje duże niezadowolenie społeczne i stanowi źródło ciągłych skarg miejscowej społeczności. Miedzy innymi sprawa ta zgłaszana była na wspólny zebraniu wiejskim miejscowości Pniewo i Żórawki w dniu 8 grudnia tego roku. Jest takie powszechne odczucie miejscowej społeczności, że istniejącego na tej działce bałaganu dłużej już tolerować nie można i należy z tym coś zrobić, zwłaszcza, że działka ta położona jest przy bardzo uczęszczanej drodze krajowej nr 31. W związku z tym, że została złożona oferta przez mieszkańca Żórawek o przejęcie tej nieruchomości w dzierżawę za tzw. „symboliczną złotówkę”, proszę Pana Burmistrza o osobiste zainteresowanie się tą sprawą i pilne jej rozpatrzenie w tym zakresie. O sposobie załatwienia tej sprawy proszę zawiadomić mnie na piśmie w statutowym terminie.

Gryfino, dnia 2.02.2009 r.

BMP/ 150/575,578,609,610,624,625/XXXII, XXXIII, XXXIV/08/09
Ad.623/XXXIV/08
– w odpowiedzi na interpelację w sprawie przejęcia nieruchomości –działka nr 277obręb 5 Gryfino informuję, że nie ma możliwości przekazania w dzierżawę tej nieruchomości na wniosek osoby zainteresowanej. Na dzień dzisiejszy niniejszy grunt nie jest przeznaczony do dzierżawy a ponadto w świetle obowiązujących przepisów nie ma podstaw do zbycia nieruchomości na zasadzie prawa pierwokupu.. Wyboru dzierżawcy gminnej nieruchomości dokonuje się w drodze pisemnego konkursu ofert, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane są zazwyczaj na okres jednego roku.
Zainteresowany dzierżawą niniejszej działki mieszkaniec Żórawek, został pismem nr BWG-72243/11/11/2009 z dnia 6.01.2009 roku poinformowany o obowiązujących przepisach i zasadach w zakresie dzierżawy nieruchomości gminnych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szbałkin

624/XXXIV/08 – interpelację kieruję do pana Burmistrza, jest mój apel o bezzwłoczne zgłoszenie naszej gminy w programie dotyczącym pozyskiwania środków unijnych, związanych z utylizacją eternitu, jako „dobrodziejstwa budowlanego” minionego okresu, a istnego przekleństwa obecnych czasów. We wczorajszej dyskusji, zresztą bardzo interesującej, myślę, że należało by Panu Burmistrzowi podziękować za zorganizowanie wczorajszej debaty, jaka odbyła się w Urzędzie, prowadzonej przez przedstawicielkę Zachodniopomorskiej Grupy Społecznej. Myślę, że tereny wiejskie na wczorajszej dyskusji bardzo wiele zyskały. W czasie tej dyskusji zostałem wezwany jako jeden z dyskutantów, aby zająć się poruszonym przez mnie problemem eternitu. Nasza gmina jest specyficzna pod tym względem ze względu choćby na fakt, że w latach poprzednich całe budownictwo PGR-owskie było związane z eternitem. Spadek po tym budownictwie, gdzie wszystkie dachy były kryte eternitem, stanowi istne przekleństwo. Chcę Państwu powiedzieć, że w środowisku pulmonologów szczecińskich prowadzone są badania przez prof. Grodzkiego w Szczecinie-Zdunowie na temat wpływu oddziaływania eternitu na choroby związane z rakiem płuc i badania te jednoznacznie wykazują, że w środowisku, gdzie ludzie mają kontakt z eternitem wzrost zachorowań na raka płuc występuje o 100% więcej niż w normalnych warunkach. Z wczorajszej dyskusji dowiedziałem się, że istnieje program związany z likwidacją tego szkodliwego materiału i niektóre gminy zgłosiły swoje uczestnictwo w tym programie i należałoby zadbać o to, aby w pilnym terminie Gminę Gryfino również zgłosić do tego programu, ponieważ jest szansa uzyskania znacznych środków finansowych na tego typu przedsięwzięcia.

Gryfino, dnia 22.01.2009r.

BMK. 0057- 03/09
W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację w sprawie zgłoszenia naszej gminy w programie dotyczącym pozyskiwania środków unijnych na utylizację eternitu uprzejmie informuję, iż z informacji uzyskanych od komórki ds. pozyskiwania funduszy europejskich w Referacie Inwestycji obecnie nie ma nowego naboru wniosków do Funduszy Unijnych. Co więcej, nie istnieje propozycja takiego typu projektu ani w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, ani w Wytycznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG IVa), ani w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (o którym była mowa na spotkaniu). Informuję również, że przedsięwzięciem priorytetowym w roku 2009 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest między innymi usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.
Stosownie do tego Gmina zleciła opracowanie Programu Usuwania Azbestu firmie Abrys z Poznania. Obecnie trwają prace nad roboczą wersją dokumentu.
Zakładanym terminem przedłożenia Programu pod obrady Rady Miejskiej w Gryfinie jest luty/marzec br.
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin

625/XXXIV/08 – trzecią interpelację kieruję do Pana Burmistrza Szabałkina, dotyczy ona Internetu. Zwracam się do Pana już po raz ósmy w tej sprawie, wymieniana jest między nami korespondencja na ten temat. Ja śledząc te wydarzenia związane z instalowaniem Internetu w środowisku wiejskim, zostałem wspomożony przez jednego z kolegów radnych publikacją, która ukazała się w Gazecie Wyborczej z 23 listopada 2008 r. Ukazał się artykuł red. Tomasza Gryniewicza pt. „Tu za Internet się nie płaci”. Jest to bardzo ciekawa i pouczająca publikacja. Dziennikarz przytacza wypowiedzi burmistrzów niektórych gmin, gdzie problem ten został już rozwiązany. Np. w Grodzisku Mazowieckim zrobili tak, zacytuję wypowiedź Grzegorza Benedyktyńskiego Burmistrza Grodziska Mazowieckiego: „mam nadzieję, że darmowi Internet zachęci tych, którzy dotąd nie mieli dostępu do sieci, żeby spróbowali skorzystać z tego „okna na świat”. W ostatni czwartek podpisałem umowę z Netią, w ciągu pól roku operator ma uruchomić w gminie 15 hot-spotów, dzięki nim w centrum miasta i w kilku sołectwach będzie można korzystać z internetu nie płacąc ani grosza”. Chcę wskazać, że są różne możliwe rozwiązania w tym zakresie. Czekam na wyjaśnienia, jaki kolejny krok został zrobiony. Środowisku wiejskiemu Internet się należy, środowisko wiejskiej zasługuje, żeby z tego dobrodziejstwa techniki korzystać.

Gryfino, dnia 2.02.2009 r.

BMP/ 150/575,578,609,610,624,625/XXXII, XXXIII, XXXIV/08/09
Ad.625/XXXIV/08
– w odpowiedzi na interpelację w sprawie zapewnienia dostępu do Iternetu mieszkańcom terenów wiejskich gminy Gryfino, podzielam Pana pogląd, iż należy zapewnić jak najszerszy dostęp do Internetu i w miarę możliwości gminy jak również pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, czynimy starania aby na terenie miejscowości wiejskich zapewnić mieszkańcom możliwość skorzystania z Internetu. Dostęp taki mieszkańcy mają zapewniony w szkołach ,remizach strażackich i świetlicach wiejskich na terenie większości miejscowości naszej gminy. Tak jak poprzednio już informowałem czynimy starania i podejmujemy rozmowy z różnymi jednostkami ,które działają w sprawie poszerzenia dostępu do Internetu, aby na terenie naszej gminy wybudować niezbędną infrastrukturę zapewniającą możliwość korzystania z Internetu wszystkim zainteresowanym na terenie naszej gminy. Ponadto z uwagą śledzimy informacje w sprawie możliwości sfinansowania tych działań ze środków UE aby zminimalizować koszty gminy tych przedsięwzięć, szczególnie na etapie eksploatacji sieci internetowej.
Biorąc pod uwagę Pana długotrwałe zainteresowanie tą sprawa pragnę zapewnić, że o wszelkich decyzjach i podjętych kolejnych działaniach w tej sprawie będę informował na bieżąco.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szbałkin

Radny Kazimierz Fischbach
626/XXXIV/08
– obecnie w parku nie świeci 10 lamp, co było zgłaszane do Urzędu, jednak nic nie zostało zrobione. W parku poprzewracane są kosze na śmieci. Proszę o zajęcie się sprawą.

 Gryfino, 2.02.2009 r.

BMP/ 153/572,573,626,628,/XXXII, XXXIV/08
Ad.626/XXXIV/08
– dokonaliśmy zgłoszenia uszkodzonego oświetlenia w parku miejskim w Gryfinie. Oświetlenie zostanie naprawione niezwłocznie. Wszelkie zauważone usterki lub uszkodzenia oświetlenia ulicznego są zgłaszane niezwłocznie wykonawcy konserwacji, jednak z uwagi na okresowe, duże natężenie awarii oświetlenia ,usuwanie przyczyn awarii i przywrócenie funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy wymaga czasami kilku dni, mimo monitów odpowiedzialnych za te działania służb.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

627/XXXIV/08 – interpelacja dotyczy sadzenia drzew na terenie naszego miasta. Weźmy przykład z sąsiadów zza Odry, gdzie przy sadzeniu drzew mocuje się z pali barierki ochronne, w związku z czym drzewa nie są uszkadzane. Przy ul. Rapackiego zostały posadzone drzewa, proszę zobaczyć ile z tych drzew jest uszkodzonych czy powyrywanych.

Gryfino, dnia 20.01.2008r.

BMK.0057-2/09
Nawiązując do Pana interpelacji nr 627/XXXIV/08 zgłoszonej na XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2008r. w sprawie sadzenia drzew na terenie miasta  i zabezpieczania ich barierkami ochronnymi z pali uprzejmie informuję, iż gmina wielokrotnie podejmowała działania zmierzające do zabezpieczenia nowo posadzonych sadzonek, między innymi poprzez palikowanie mające na celu zabezpieczenie pni przed ich złamaniem. Stosowano system stabilnego umocowania w gruncie 3 impregnowanych palików połączonych ze sobą poprzeczkami i taśmą. W późniejszym okresie stosowano 1 palik
z taśmą przytrzymujący stabilność pnia w gruncie. Ponadto sadzonki w okresie jesienno – zimowym były zabezpieczane przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych różnymi materiałami izolacyjnymi jak np. geowłóknina. Podejmowane działania nie przynosiły pożądanych rezultatów. Większość sadzonek natychmiastowo została niszczona przez tzw. wandali. Z praktyki wynika, iż sadzonki nie zabezpieczane posiadają większy procent przeżywalności. Mając na uwadze fakt, iż część roślin wypadnie, gmina zakupuje ich większą ilość, a dobór materiału roślinnego wykonuje się ze szczególną starannością.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin

628/XXXIV/08 – moja interpelacja dotyczy oświetlenia chodnika przy bloku GTBS przy ul. 9 Maja, interpelowałem już w tej sprawie w październiku, nie otrzymałem odpowiedzi. Mieszkańcy skarżą się, że jest tam bardzo ciemno.

Gryfino, dnia 2.02.2009 r.

BMP/ 153/572,573,626,628,/XXXII,XXXIV/08
Ad.572,628/XXXII,XXXIV/08
- w odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej w sprawie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy bankiem a przychodnią na Osiedlu Górny Taras w Gryfinie informuję ,że w ramach środków finansowych znajdujących się w planie budżetu Gminy na rok 2009, zostanie uwzględniona budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w e wskazanym miejscu na osiedlu Górny Taras.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Marek Sanecki
629/XXXIV/08
– zbliżają się obchody rocznicy 755-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, czas płynie szybko, a my zapominamy o naszych mieszkańcach, którzy wnieśli wkład w rozwój tej społeczności lokalnej. Mam na myśli nadawanie honorowego obywatelstwa naszego miasta, myślę, że powinniśmy to zmienić. Z pewnością osoby, którym nadamy honorowe obywatelstwo, będą powodowały to, że gmina będzie się promować. Myślę, że osobą, która mogłaby taki tytuł uzyskać, jest Antoni Rak, wieloletni radny, osoba zasłużona i dobrze byłoby, abyśmy uhonorowali tego mieszkańca naszego miasta tytułem honorowego obywatela. Proszę o rozważenie tej propozycji.

Gryfino, dnia 30.01.2009 r.

SEP.0057-1/09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2008 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z regulaminem Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/207/2000 z dnia  27.01.2000 r. wyróżnienie to nadaje Rada Miejska, a z pisemnym wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą wystąpić między innymi Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej, Komisje Rady, Kluby Radnych lub grupa co najmniej pięciu radnych.
Wniosek złożony przez Pana na sesji w dniu 19 grudnia 2008 r. nie spełnia wymogów formalnych do podjęcia czynności wynikających z obowiązującego regulaminu. Jednocześnie pragnę poinformować, że nie planuję w najbliższym czasie podejmować działań związanych z nadaniem Honorowego Obywatelstwa.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

630/XXXIV/08 – moja interpelacja dotyczy transportu na terenie gminy. W projekcie przyszłorocznego budżetu mamy zaplanowaną na ten cel znaczną kwotę. Uważam, że obecnie funkcjonujący sposób komunikacji jest nieskuteczny. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie i chciałbym zapytać, czy zostały podjęte konkretne działania, które mogą zmienić ten stan, aby połączeń było więcej i żeby nie kosztowały więcej?

Gryfino, dnia 23 stycznia 2009 r.

BMK.0057-4/09
Odpowiadając na pańską interpelację nr 630/XXXIV/09 złożoną na sesji Rady Miejskiej dnia 198 grudnia 2008 r. dotyczącą funkcjonowania systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Gryfino informuję, że przygotowywane jest postępowanie mające na celu ogłoszenie przetargu na realizację wspomnianych usług. W chwili obecnej sporządzany jest opis przedmiotu zamówienia charakteryzujący zasady funkcjonowania systemu komunikacyjnego, które zostaną określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie jest prowadzone przy zapewnieniu pomocy prawnej w oparciu o umowę zawartą z właściwą kancelarią prawną.
Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Rafał Guga
631/XXXIV/08
– interpelacja dotyczy nieczystości na terenie gminy Gryfino. Wiem, że były wielokrotnie podejmowane próby zbierania tych nieczystości, były zbiorniki na odchody zwierzęce, które nie przyniosły efektu. Miałbym prośbę aby zastanowić się jak rozwiązać ten problem.

Gryfino, dnia 20 stycznia 2009 r.

BMK.0057-1/09
W związku z Pana interpelacją nr 631/XXXIV/08 informuję, że:
- Gmina zakupuje zestawy higieniczne dla psów, które są przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem kiosków zlokalizowanych na terenie miasta,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zakupiło odkurzacz do odchodów zwierzęcych, który może być używany również na zlecenie zarządców nieruchomości do utrzymania czystości terenów zielonych na osiedlach mieszkalnych,
- Gmina w bieżącym roku zrobi przegląd wcześniej zakupionych pojemników na odpady i w razie potrzeby zostaną zakupione dodatkowe.
Z up. Burmistrza
Maciej Szabałkin

632/XXXIV/08 – od niedawna mamy sporą flotę samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, natomiast zgłosił się do mnie Pan Tadeusz Fabisiak, Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Gryf, które zajmuje się osobami niepełnosprawnymi z informacją, że jest osoba, która w godzinach popołudniowych nie może korzystać z zajęć sportowych z tego powodu, iż kierowcy nie mają możliwości dowiezienia jej w ramach nadgodzin. Proszę o zainteresowanie się tą sprawą i o jej załatwienie.

Gryfino, dnia 21 stycznia 2009 r.

BT.232-4/09
W związku ze złożoną dnia 19 grudnia 2008 r. interpelacją Zakład Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gryfinie informuje, że z przyczyn organizacyjnych nie jesteśmy w stanie realizować przewozów (szczególnie w godzinach popołudniowych), które nie są związane ze statutową działalnością Zakładu.
Obecnie ZEAS dysponuje dwoma 9-osobowymi samochodami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, którymi dowożone są dzieci niepełnosprawne do szkół i przedszkoli znajdujący się na terenie Gminy Gryfino, Szkoły Specjalnej w Nowym Czarnowie oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci z autyzmem w Szczecinie, gdzie wypełniają obowiązek szkolny. Dowożeni są również do szkół uczniowie z miejscowości Szczawno i Żórawie, do których z powodu złej jakości dróg nie jest w stanie dotrzeć transport autobusowy.
Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta i Gminy dysponuje 9-osobowym samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym również na wózku inwalidzkim.
Dyrektor ZEAS
Olga Woś

633/XXXIV/08 – Burmistrz powiedział w swoim sprawozdaniu, że w nowym roku zamierza dokonać reorganizacji szkół podstawowych. Proszę, żeby także zainteresować się przedszkolami, ponieważ dochodzą informacje, że mamy spory wyż demograficzny i może być problem z przedszkolami.

Gryfino, 13 lutego 2009 r.

BWS.0057-1/09
W odpowiedzi na interpelację nr 633/XXXIV/08 złożoną podczas sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 19 grudnia 2008 r. uprzejmie informuję, że problem liczebności miejsc w grupach przedszkolnych zostanie podjęty po realizacji reorganizacji sieci szkół podstawowych, co zbiegnie się z ustawowym wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków i obowiązkiem wychowania przedszkolnego dla pięciolatków. Ewentualne wyprowadzenie najstarszego rocznika z przedszkoli do szkół pozwoli wykorzystać zwolnione miejsca.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

Radny Zbigniew Kozakiewicz
634/XXXIV/08
– ponawiam interpelację, którą zgłaszałem wcześniej w sprawie dziur i kałuż w drodze przy moście, w tej chwili są tam takie dziury, że trudno dojechać. Podjeżdża tam więcej samochodów, ponieważ nie ma parkingu przy ul. Piastów. Proszę o wyrównanie tych dziur, nie są to wielkie koszty.

Gryfino, dnia 2.02.2009 r.

BMP/ 154/579,634/XXXII, XXXIV/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni drogi dojazdowej do nabrzeża, na odcinku między garażami a drogą prowadzącą do mostu w Gryfinie ,informuję, że w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, nie wcześniej jak w marcu ,wykonamy naprawy cząstkowe tej drogi poprzez jej wyrównanie lub nawiezienie materiału budowlanego w celu likwidacji powstałych nierówności. Przystąpienie do robót poprzedzone będzie przeglądem technicznym tej drogi przez uprawnionego inspektora nadzoru robót drogowych, który wskaże skuteczną technologię naprawy drogi.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Paweł Nikitiński
635/XXXIV/08
– na poprzedniej sesji interpelowałem w dwóch sprawach, na jedną interpelację otrzymałem odpowiedź od Burmistrza, na drugą nie otrzymałem. Ta interpelacja dotyczyła kosztów cząstkowej naprawy dróg od początku roku 2008 do dnia, w którym składałem interpelację. Proszę, żeby odpowiedź trafiła do mnie w statutowym terminie.

Gryfino, 2.02.2009 r.

BMP/ 152/590,591,592,593,594,616,635/XXXII, XXXIII, XXXIV/08
Ad. 616,635/XXXIII/XXXIV/08
– w odpowiedzi na interpelację w sprawie podania kosztów cząstkowej naprawy dróg gminnych w roku 2008 informuję, iż wszelkie roboty (remonty cząstkowe, usuwanie awarii m.in. kanalizacji deszczowej, profilowanie, utwardzanie, remonty chodników, przepustów itp.) prowadzone w 2008 r. na drogach będących własnością Gminy zamknęły się kwotą 563 968 zł. Powyższe roboty realizowane były m.in. w miejscowościach Pniewo, Chwastnica, Gardno, Żórawki, Żórawie, Steklno, Stelinko, Nowe Czarnowo, Stare Brynki, Wełtyń, Dołgie, Parsówek, Sobiemyśl, Borzym, Włodkowice oraz ulice w Gryfinie (szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych prac znajduje się do wgląduw Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich). Przedmiotowe roboty w głównej mierze realizowane były przez sprawdzone i wyspecjalizowane w tym zakresie firmy tj.: PUK SP. z o.o. z Gryfina, INTERBAU Sp. z o.o. z Gryfina, MALDROBUD s.j. z Myśliborza, PZRDUB z Wełtynia.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin