Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 6 listopada 2008 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
562/XXXII/08
– przeczytałem w „Głosie Szczecińskim” artykuł, w którym jest mowa o tym, że rząd na remonty dróg gminnych i powiatowych na Pomorzu Zachodnim przekaże w 2009 roku kwotę 62,5 mln zł. Aby samorząd dostał pieniądze na dofinansowanie drogowych inwestycji musi przygotować projekt. Jednorazowa pomoc w tym zakresie nie może przekraczać 3 mln zł. Projekty oceni komisja Wojewody, samorządy mają czas na składanie wniosków do 21 listopada 2008 r. Mając na uwadze stan dróg w miejscowościach wiejskich, o czym wielokrotnie mówiłem, chciałbym zapytać, czy Gmina Gryfino wystąpiła albo wystąpi z takim wnioskiem?

Radny Ireneusz Sochaj
563/XXXII/08
– na ostatniej sesji przeznaczyliśmy niebagatelną kwotę na budowę toalety na Cmentarzu Komunalnym. Nowa toaleta jest, ale czy ona tyle kosztowała? Miała to być toaleta z prawdziwego zdarzenia, miał być to pawilon, który miał komponować się z istniejącymi budynkami, a jest architektoniczny koszmar.

Radny Andrzej Kułdosz
564/XXXII/08
– nadchodzi okres świąteczny, proszę, żeby świąteczne ozdoby świetlne były w tym roku instalowane również na terenach wiejskich.

Radna Wanda Kmieciak
565/XXXII/08
– czy zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą a Powiatem odnośnie modernizacji zatoczki przystankowej w Chwarstnicy?

566/XXXII/08 – mieszkańcy prosili, aby schody przy wejściu na cmentarz od strony biura cmentarza zostały wyposażone w poręcz.

567/XXXII/08 – mieszkańcy Czepina proszą o przekazanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy. Zgłaszałam w tej sprawie kilkukrotnie interpelacje i po rozmowie z Radą Sołecką doszliśmy do wniosku, że jest taki teren przy ul. Kolejowej. Jest tam dzierżawa do końca bieżącego roku i gdyby ona ustała, teren mógłby zostać przeznaczony pod plac rekreacyjny dla mieszkańców.

Gryfino, dnia 08.12.2008 r.

BWG.0057/11/08
W odpowiedzi na interpelację informuję, że: wskazana przez Panią działka pod realizację placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Czepino, aktualnie objęta jest umową dzierżawy do dnia 03.06.2010 r. Po wygaśnięciu umowy możliwe będzie ewentualne zagospodarowanie przedmiotowego terenu zgodnie z Pani wnioskiem.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

568/XXXII/08 – proszę o wykonanie schodków na plac zabaw dla dzieci w Czepinie. Plac ten jest bardzo ładny, ale wejście na plac nie jest wykończone. Proszę o to mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci.

569/XXXII/08 – kilkukrotnie interpelowałam w sprawie utworzenia regionalnej izby pamięci w Gryfinie. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego był również omawiany ten temat i chciałabym zapytać, czy jej utworzenie jest możliwe po adaptacji strychu Biblioteki Miejskiej, jeżeli ekspertyza wykaże, że można tam utworzyć to miejsce pamięci dla naszego miasta?

Gryfino, dnia 27.11.2008 r.

BWS.0057-41/08
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 listopada 2008 r. interpelację uprzejmie informuję, że stosowna ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji strychu biblioteki miejskiej w Gryfinie zostanie wykonana po uchwaleniu budżetu na 2009 r. Po otrzymaniu ekspertyzy zostanie podjęta wiążąca decyzja dot. wykonania regionalnej izby pamięci w budynku biblioteki miejskiej.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radny Kazimierz Fischbach
570/XXXII/08
– jeżeli Gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie, która ma prawomocny nakaz eksmisji, właściciel lokalu może dochodzić odszkodowania od Gminy za okres od wystąpienia z roszczeniami aż do dnia dostarczenia lokalu socjalnego przez Gminę. Czy u nas spółdzielnie wystąpiły z takimi roszczeniami, a jeżeli tak, to na jaką kwotę?

Gryfino, dnia 17.11.2008 r.

BMK 0057/37/08
Odpowiadając na interpelację Nr 570/XXXII/08 złożoną przez Pana na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie niniejszym pragnę poinformować, iż zgodnie z zapisem § 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U Nr 35, poz. 266 z 2005 r. z późniejszymi zmianami/ w przypadku kiedy Gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), który stanowi, iż za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
Do chwili obecnej z roszczeniem o zapłatę kwoty 31.737.91 zł wystąpiła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wyrokiem z dnia 23.05.2003 r.
Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin

571/XXXII/08 – kilka miesięcy temu podczas dyskusji na temat placów zabaw była mowa o tym, żeby plac zabaw powstał przy ul. Flisaczej. Czy jest tam przeznaczony teren pod budowę placu zabaw?

Gryfino, dnia 8.12.2008 r.

BWG.0057/12/08
W odpowiedzi na interpelację informuję, że jedynym miejscem pod realizację placu zabaw dla dzieci we wnioskowanej przez Pana okolicy jest teren w części przylegający do nowego budynku GTBS, w części do budynku zarządzanego przez SM Regalica w Gryfinie.
W roku przyszłym przeprowadzona zostanie analiza możliwości realizacji na tym terenie placu zabaw w porozumieniu ze wszystkimi właścicielami gruntów.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

572/XXXII/08 – pomiędzy przychodnią a bankiem na Górnym Tarasie, idąc w kierunku ul. 9 Maja obok bloku GTBS w porze wieczornej jest bardzo ciemno. Proszę o zainstalowanie w tym miejscu przynajmniej jednego punktu oświetleniowego.

Gryfino, dnia 2.02.2009 r.

BMP/ 153/572,573,626,628,/XXXII, XXXIV/08
Ad.572,628/XXXII, XXXIV/08
- w odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej w sprawie oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy bankiem a przychodnią na Osiedlu Górny Taras w Gryfinie informuję ,że w ramach środków finansowych znajdujących się w planie budżetu Gminy na rok 2009 ,zostanie uwzględniona budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w e wskazanym miejscu na osiedlu Górny Taras.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

573/XXXII/08 – proszę o naprawę chodników przy ul. 11 Listopada wzdłuż budynków o numerach 82-88, 110-112, 131-135.

Gryfino, dnia 2.02.2009 r.

BMP/ 153/572,573,626,628,/XXXII, XXXIV/08
Ad.573/XXXII/08
– w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na rok 2009 z przeznaczeniem na remonty dróg, chodników, placów zostaną wykonane remonty ciągów pieszych na terenach dróg będących we władaniu Gminy w tym chodników należących do gminy przy ul. 11Listopada na Os. Górny Taras w Gryfinie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Artur Nycz
574/XXXII/08
– niedawno odbyło się spotkanie u Wojewody w sprawie dofinansowania dróg lokalnych, na którym jak rozumiem obecni byli przedstawiciele Urzędu. Jeżeli jest to możliwe, proszę o przekazanie materiałów z tego spotkania, przede wszystkim dotyczących zasad współfinansowania przez Ministerstwo.

Radny Stanisław Różański
575/XXXII/08
– pierwszą interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina. Nie otrzymałem do dziś odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji, dotyczącą terminu rozpoczęcia prac związanych z budową kanalizacji w miejscowościach Pniewo-Żórawki. Prosiłem wówczas i proszę dzisiaj o przedstawienie mapy drogowej tej inwestycji. Skoro jest juz niezbędna dokumentacja, pozwolenie na budowę, pozostaje odpowiedź na pytanie, kiedy rozpoczną się prace. Na taką odpowiedź czekają mieszkańcy Pniewa i Żórawek.

Gryfino, dnia 2.02.2009 r.

BMP/ 150/575,578,609,610,624,625/XXXII, XXXIII, XXXIV/08/09
Ad.575, 610/XXXII, XXXIII/08
– w odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo, Żórawki ponownie informuję, że obecnie podjęto działania, aby pozyskać środki finansowe na realizację budowy kanalizacji sanitarnej. W II połowie lutego 2009 roku odbędą się spotkania w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na wykonanie tych robót. W przypadku pozytywnych działań w tym zakresie, możliwym jest opracowanie i aktualizacja dokumentacji przetargowej, celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo, Żórawki zgodnie z prawem zamówień publicznych, w marcu bieżącego roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

576/XXXII/08 – od pewnego czasu ogromne zainteresowanie na terenie wiejskim budzą wszelkie formy pomocy Unii Europejskiej, a zwłaszcza te, które stanowią wsparcie finansowe różnych form działalności gospodarczej w dziedzinie handlu, szeroko rozumianych usług, rolnictwa. Mieszkańcy słyszą o różnych organizacjach, programach pomocowych, z których można korzystać, gdy chodzi o środki finansowe. Szczególnie duże zainteresowanie obserwuję wśród mieszkańców naszej gminy działalnością Funduszu Pomeranus, który udziela pożyczek na bardzo korzystnych warunkach. Bardzo pożyteczną rolę moim zdaniem odgrywa punkt konsultacyjny Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mieszczący się w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, który udziela bezpłatnych usług informacyjnych. Pan Dyrektor Piotr Podleśny zaopatrzył mnie w bardzo cenne materiały na ten temat, jak też wyjaśnił mi szereg spraw związanych z działalnością tego KSU. Mój wniosek, który stawiam w dzisiejszej interpelacji, jest następujący: widzę pilną potrzebę wyodrębnienia w strukturze Urzędu jednego stanowiska pracy, na którym zatrudniona byłaby osoba wszechstronnie przygotowana do tej tematyki, a w szczególności znająca język angielski. Obserwuję taką potrzebę, bo ludzie oczekują pomocy fizycznej, jeśli ktoś próbował uzyskać środki z programów pomocowych, wie, że nie jest łatwe wypełnienie wniosków i dokumentów aplikacyjnych. Przygotowanie tych dokumentów w sposób poprawny stanowi barierę. O ile ludzie mają informacje, to potrzebują pomocy przy wypełnianiu wniosków. Pomoc takiej quasi-firmy konsultingowej byłaby na wagę złota. Taką potrzebę widzę, chciałbym poznać stanowisko Burmistrza w tej sprawie.

577/XXXII/08 – trzecią interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina, a dotyczy ona działań Gminy związanych z dostępem do Internetu na terenach wiejskich. W piśmie z 25 kwietnia informował Pan, że trwają rozmowy i spotkania z różnymi operatorami sieci internetowych celem wybrania najlepszego technicznego projektu. Zapytuje więc w imieniu społeczności wiejskiej, czy i jakie ustalenia zapadły w tym zakresie?

578/XXXII/08 – ponieważ na moją ostatnią interpelację w sprawie Pana Stanisława Ponickiego nie otrzymałem odpowiedzi, rozumiem, że milcząca postawa Burmistrza jest zgodą na to, aby wniosek Pana Ponickiego w ramach „przewietrzenia” wniosków co do sposobu ich załatwiania został przyjęty. Czy tak jest czy mylę się? Czy w tej sprawie nic więcej nie będzie robione?

BMP/ 150/575,578,609,610,624,625/XXXII, XXXIII, XXXIV/08/09
Ad.578/XXXII/08, 609/XXXIII/08
- w odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na listopadowej i grudniowej Sesji Rady Miejskiej pragnę potwierdzić, że sprawa Pana Stanisława Ponickiego będzie rozpatrywana podczas przeprowadzanej analizy zasadności przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, która planowana jest w bieżącym roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Zbigniew Kozakiewicz
579/XXXII/08
– ponawiam interpelację z poprzedniej sesji, proszę o wyrównanie nawierzchni drogi dojazdowej do nabrzeża, na odcinku między garażami a drogą prowadzącą do mostu. Utworzyły się tam duże doły, w tej chwili nie są wypełnione jeszcze wodą. Jest tam dziki parking. Wystarczy parę wywrotek żwiru, zwałować i ubić, żeby zlikwidować ten problem. Dojeżdżający do pobliskich garaży niszczą tam samochody. Proszę o zajęcie się sprawą.

Gryfino, dnia 2.02.2009 r.

BMP/ 154/579,634/XXXII, XXXIV/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni drogi dojazdowej do nabrzeża, na odcinku między garażami a drogą prowadzącą do mostu w Gryfinie ,informuję, że w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, nie wcześniej jak w marcu ,wykonamy naprawy cząstkowe tej drogi poprzez jej wyrównanie lub nawiezienie materiału budowlanego w celu likwidacji powstałych nierówności. Przystąpienie do robót poprzedzone będzie przeglądem technicznym tej drogi przez uprawnionego inspektora nadzoru robót drogowych, który wskaże skuteczną technologię naprawy drogi.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Rafał Guga
580/XXXII/08
– zgłosili się do mnie rodzice i pracownicy Przedszkola Nr 1 w Gryfinie z pytaniem, jakie były kryteria przyznawania pomocy finansowej na doraźne remonty, zakup mebli itd., ponieważ dotarły do nich informacje, że w przedszkolach, w których jest mniej oddziałów, została przyznana taka sama kwota, jak w przedszkolach, w których tych oddziałów jest więcej.

Gryfino, 2008.11.26

BWS.0057-40/08
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXXII Sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 6 listopada 2008 roku interpelację Nr 580/XXXII/08 uprzejmie informuję, iż w roku budżetowym 2008 przedszkolom prowadzonym przez Gminę Gryfino istotnie został zwiększony plan wydatków finansowych z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia placówek. Wszystkim jednostkom zwiększono plan o kwotę wartości 80.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100), ale kwota ta nie była przeznaczona na doraźne remonty, lecz wyłącznie na doposażenie.
W przypadku wystąpienia różnic w poziomie wyposażenia poszczególnych jednostek, w następnym roku budżetowym poziom ten zostanie wyrównany.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

581/XXXII/08 – czy Gmina Gryfino rozpoczęła już działania związane ze stworzeniem projektu nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli i pracowników pedagogicznych na następny rok?

Gryfino, 26 listopada 2008 r.

BWS.0057-38/08
Odpowiadając na Pana interpelację Nr 581/XXXII/08 z dnia 6 listopada 2008 roku informuję, że opracowany projekt Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), został przekazany związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Gryfino. Po uzgodnieniu, w tym ewentualnym spisaniu protokołu rozbieżności, przedmiotowy regulamin zostanie przekazany do Biura Obsługi Rady jako projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

582/XXXII/08 – rozmawialiśmy ostatnio na temat PKS-u, jakość połączeń nadal pozostawia wiele do życzenia, jako przykład mogę powiedzieć, że rano, kiedy najwięcej ludzi dojeżdża do pracy i szkoły, autobusy spóźniają się 15-20 minut, a ponadto PKS wysyła na trasę mały autobus, zamiast autobusu przegubowego.

Gryfino, 24 listopada 2008 r.

BMK.0057-38 /08
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.
ul. Heyki 1
70-631 Szczecin
W związku ze złożeniem przez Radnego Rafała Gugę na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie proszę o pilne ustosunkowanie się do przedstawionych uwag. Z posiadanych przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie informacji wynika, iż na trasie Gryfino – Szczecin nie prowadzone są obecnie żadne prace drogowe, w związku z czym nie mogą stanowić przyczyny opóźnień realizowanych połączeń.
Wnoszę jednocześnie, by kursy realizowane były zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy Gminą Gryfino,  a Przedsiębiorstwem.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższą interpelację wszystkim zainteresowanym stronom.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
583/XXXII/08
– biorąc pod uwagę fakt przekazywania środków na remonty chodników w obrębie działek należących do Powiatu, chciałabym zapytać, kiedy i jakie fundusze zostaną przeznaczone na remonty chodników na działkach gminnych, przylegających do działek SM Regalica i GTBS. Przykładowo: ul. Łużycka 57-59 – remont chodników, to jest poza obrębem działki SM Regalica, chodnik przy ul. Niepodległości, poza obrębem działki a przy w budynkach Niepodległości 3-9 oraz na remonty ciągów pieszych leżących zasobach SM Regalica i GTBS, służących wszystkim mieszkańcom gminy Gryfino jak „Prostokąt” i „Kwadrat” przy ul. 11 Listopada na Górnym Tarasie.

584/XXXII/08 – przeglądając strony internetowe BIP Gryfina nie znalazłam w dziale turystyka informacji dla wędkarzy dotyczących zasobu jezior w gminie Gryfino, ich dzierżawienia, właścicieli i sposobu korzystania z tych jezior, możliwości kupienia kart wędkarskich i opłat za wędkowanie.

585/XXXII/08 – proszę o informacje o zakresie prac wykonywanych w okresie wiosenno-letnim jako prace społeczno-użyteczne, finansowane przez Urząd Pracy.

Gryfino, dnia 21.11.2008 r.

Ldz. OSiR.0002-104/08
Uprzejmie informuję, że jak co roku prace te Gmina prowadzi na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie, które na bieżący rok zostało podpisane w dniu 17.03.2008 r. Z uwag na wymogi, jakie powinny spełniać osoby, które z takich prac mogą skorzystać, jak i małe zainteresowanie tymi pracami, nie było możliwości zorganizowania ich we wszystkich miejscowościach wiejskich naszej gminy.
Do dnia zakończenia prac społecznie użytecznych tj. do 31.10.2008 r. w pracach tych wzięło udział ogółem 40 osób, zarówno z terenu miasta jak im miejscowości wiejskich. Prace te wykonywano we wszystkich szkołach i przedszkolach w Gryfinie oraz sukcesywnie w miarę kierowanych na te pracę osób, w miejscowościach wiejskich m.in. w Daleszewie, Dołgich, Sobiemyślu, Sobieradzu, starych Brynkach, Steklnie, Parsówku, Wełtyniu, Wysokiej Gryfińskiej i Żórawiach.
Dyrektor
Tadeusz Samoń

586/XXXII/08 – proszę o informacje, jakie działania zostały podjęte przez Gminę Gryfino w celu zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Nie chodzi mi o staż z Urzędu Pracy ale o faktyczne zatrudnienie.

Gryfino, dnia 04 grudnia 2008 r.

SEO.0057- 4/08
W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  w dniu 06 listopada 2008 r. informuję, że Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie obecnie jest zatrudniona jedna osoba niepełnosprawna na stanowisku dyżurnego w Straży Miejskiej. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia jedną osobę od 2001 r., a stanowisko zostało utworzone z środków PEFRON. W roku 2009 OPS planuje zatrudnienie drugiej osoby niepełnosprawnej w wymiarze ? etatu na stanowisku gońca. Natomiast w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Gryfino jest zatrudnionych  dziewięć osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Dwie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności zatrudnione są w Gryfińskim Domu Kultury, a jedna  w Bibliotece Publicznej.  Jednocześnie informuję, że w ramach możliwości lokalowych (które stwarzają największe bariery dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych) wszystkie wyżej wymienione zakłady pracy chętnie podejmują działania umożliwiając podjęcie pracy osobom niepełnosprawnym. Stworzenie odpowiednich warunków - dostosowanie stanowiska pracy do rodzaju niepełnosprawności w trudnych warunkach lokalowych (stare budynki) - często ogranicza możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Niewątpliwie bardzo ważne jest eliminowanie barier architektonicznych, lecz często, mimo podjętych starań, nie jest to do końca możliwe.
Poniżej zamieszczam tabelę przedstawiającą ilość zatrudnionych osób niepełnosprawnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino:

Zakład Pracy Ilość osób Ilość etatów Uwagi
UMiG 1 1 dyżurny w Straży Miejskiej
ZEAS 9 6,75
 • Gim. Nr 1- 1 etat /sprzątaczka/
 • P. Nr 1    - 1 etat /pomoc kuchenna/
 • P. Nr 2    -1 etat /kucharz/
 • SP. Nr 2  - 1/2 etatu  /dozorca/
                  - 12/18 etatu /nauczyciel/
 • SP. Nr 4  -1 etat /konserwator/
 •                 - 1/3 etatu  /dozorca/
 • ZS. Chwarstnica – 1/2 etatu /konserwator/
 • ZS. Gardno         – 1 etat /sekretarka/ 
OPS 1 1 kierowca  - konserwator
OSiR 0 0 Była zatrudniona 1 osoba do sierpnia br.
Biblioteka Publiczna 1 1 goniec
GDK 2 2 Dozorca świetlicy wiejskiej
Razem 13 11,75  

Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radna Janina Nikitińska
587/XXXII/08
– w sprawozdaniu z prac Burmistrza przeczytałam, że został wykonany remont dachu budynku przy ul. Sprzymierzonych 8, zostały naprawione przewody kominowe. Dziś czytam, że została naprawiona instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. Chciałam zapytać czy zostały zlikwidowane wykwity pleśni i czy wszystkie usterki w tym budynku zostały usunięte?

 Gryfino, dnia 27.01.2009 r.

BMP/ 156/587,589,606,622/XXXII, XXXIV/08
Ad.587,622/XXXII,XXXXXIV/08
–– w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie przeglądów technicznych budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie informuję, że usterki zostały usunięte co zostało potwierdzone dokumentami sporządzonymi w tej sprawie z udziałem wszystkich stron realizacji tego zadania w tym zainteresowanych mieszkańców budynku i przedstawicieli GTBS Sp. zo.o. w Gryfinie. Komplet dokumentów w tej sprawie znajduje się w Wydziale BMP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – pok11.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

588/XXXII/08 – bardzo proszę o zamontowanie przynajmniej dwóch ławek przy ul. Kołłątaja.

Gryfino, dnia 17.11.2008 r.

BMK.0057-36/08
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino
Nawiązując do interpelacji zgłoszonej na XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zamontowania ławek przy ulicy Kołłątaja w Gryfinie, proszę o wkopanie dwóch ławek na powyższym terenie w ramach wolnych środków Umowy Nr BMK-2/93 z dnia 28.12.1993 r. (tekst jednolity z dnia 24.03.2003 r.)
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

589/XXXII/08 – interpelowałam w sprawie tablicy informacyjnej, sprawa została załatwiona ale tylko na tydzień. Tablica informacyjna, o którą prosiłam, została zamontowana na przystanku autobusowym, była to szklana tablica, która po tygodniu zniknęła. Prosiłam, żeby w tym miejscu jej nie montować. Proszę o zamontowanie tablicy w miejscu, z którego korzystają wszyscy, ale nie tablicy szklanej. Proszę o umieszczenie tablicy na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Pomorskiej.

Gryfino, dnia 27.01.2009 r.

BMP/ 156/587,589,606,622/XXXII, XXXIV/08
Ad.589,622/XXXII,XXXXXIV/08
–– w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie umieszczenia tablicy informacyjnej przy skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i H.Kołlątaja w Gryfinie informuję, że podejmiemy działania z zarządcami dróg w sprawie ustalenia optymalnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami lokalizacji tablicy informacyjnej we wskazanym miejscu, korzystnym dla mieszkańców okolicznych ulic.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Paweł Nikitiński
590/XXXII/08
– chciałbym uzyskać pisemną odpowiedź na nurtujący mnie problem dotyczący miejscowości Chwarstnica, w związku ze sprzecznymi informacjami przekazywanymi przez Wydział Inwestycji i Burmistrza, dotyczącymi w przyszłości odbioru ścieków w tej miejscowości. Czy będzie tak jak informowała mieszkańców Naczelnik Wydziału, że w torach, które przejęliśmy, zostanie poprowadzony rurociąg, czy dla miejscowości Chwarstnica, Borzym, być może innych, będzie budowana oczyszczalnia ścieków?

Gryfino, dnia 27.01.2009 r.

BMP/ 152/590,591,592,593,594,616,635/XXXII, XXXIII, XXXIV/08
Ad.590/XXXII/08
- w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy miejscowości Chwarstnica informuję, że przebieg sieci kanalizacji sanitarnej i sposób rozwiązania odbioru ścieków w miejscowości Chwarstnica zostanie rozwiązany i wskazany jednoznacznie w opracowaniu projektowym Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej gminy Gryfino, które jest obecnie opracowywane przez biuro projektowe. Termin opracowania tego dokumentu to czerwiec 2009 roku. Dokument ten będzie zaprezentowany radnym Rady Miejskiej na spotkaniu z udziałem projektantów a następnie przedłożony na sesję rady Miejskiej. Założenia przyjęte w tym dokumencie stanowić będą wytyczne do opracowania projektów budowlano-wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Przedstawione propozycje przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej /np. po zdemontowanej linii kolejowej/są propozycjami rozważanymi na etapie koncepcji, które podlegają analizom techniczno-ekonomicznym projektantów, i wyniki tych analiz przesadzą o przyjęciu rozwiązań optymalnych z uwzględnieniem przeprowadzonych analiz.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

591/XXXII/08 – druga interpelacja dotyczy miejscowości Włodkowice i Zaborze. Otrzymałem odpowiedź na poprzednią interpelację, dotyczącą tego, ile Gminę Gryfino będzie kosztował fakt nieposiadania wodociągu w tych dwu miejscowościach w perspektywie najbliższego roku. W roku 2009 na dowóz do Zaborza i Włodkowic wody wydamy wszyscy jako podatnicy 130 tys zł. W związku z tym pytam o to, jak przedstawia się harmonogram wykonania prac związanych z doprowadzeniem wody do dwóch miejscowości, zwłaszcza w perspektywie informacji, którą Burmistrz dzisiaj przekazał, dotyczących stanu wody w studniach na prywatnych posesjach w tych miejscowościach.

Gryfino, dnia 27.01.2009 r.

BMP/ 152/590,591,592,593,594,616,635/XXXII, XXXIII, XXXIV/08
Ad.591/XXXII/08
- w odpowiedzi na interpelację w sprawie harmonogramu prac związanych z budową sieci wodociągowej dla m. Zaborze i Włodkowice informuje, że w roku 2008 wykonano niezbędne prace przedprojektowe związane z ustaleniem żródła zasilania w wodę tych miejscowości-dokonano odwiertu studni i wykonano badania zasobów wody. Wykonane prace umożliwiają w chwili obecnej przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, celem wyboru wykonawcy projektu budowy studni i sieci wodociągowej dla tych miejscowości. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę to czerwiec 2009r.Wybór wykonawcy budowy sieci i rozpoczęcie prac budowlanych lipiec –sierpień, zakończenie prac listopad 2009roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

592/XXXII/08 – trzecia interpelacja dotyczy miejscowości Steklno i kwestii chodników, które co prawda znajdują się w tej miejscowości, ale chyba nie spełniają w sposób należyty swojej funkcji. Chciałbym zapytać o to, czy w procesie inwestycyjnym, który będzie musiał opierać się także o współpracę z innymi szczeblami samorządu, przewidywany jest remont tego chodnika, jego poszerzenie i uczynienie go funkcjonalnym a jeśli tak, to w jakiej perspektywie?

Gryfino, dnia 2.02.2009

BMP/ 152/590,591,592,593,594,616,635/XXXII, XXXIII, XXXIV/08
Ad.592/XXXII/08
- w sprawie chodników w m. Steklno informuję, że dokonamy z udziałem zarządców dróg przeglądu stanu technicznego chodników w tej miejscowości .Protokół z przeglądu stanu technicznego chodników, stanowić będzie podstawę do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do ustalenia zakresu rzeczowego i finansowego remontu, w tym również do podziału tych kosztów na zarządców dróg i zawarcia porozumień w sprawie terminów realizacji remontu. Wskazanym byłoby aby niezbędne prace remontowe zostały wykonane przed wakacjami z uwagi na szczególny charakter tej miejscowości i gmina zamierza w tym terminie niezbędne prace wykonać celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników tych dróg.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

593/XXXII/08 – w perspektywie wypowiedzi Burmistrza dotyczącej pozyskania środków zewnętrznych dla miejscowości Steklno czy w bliższej lub dalszej perspektywie zamierza przedstawić Radzie harmonogram działań związanych z budową świetlicy wiejskiej w tej miejscowości?

Gryfino, dnia 2.02.2009

BMP/ 152/590,591,592,593,594,616,635/XXXII, XXXIII, XXXIV/08
Ad.593/XXXII/08
- w odpowiedzi na interpelację w sprawie harmonogramu działań związanych z budową świetlicy wiejskiej w m. Steklno informuję, że w roku 2009 po dokonaniu stosownych zmian w planie budżetu gminy, planuję opracować projekt budowy świetlicy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji. Opracowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do ubiegania się o współfinansowanie budowy świetlicy ze środków UE.
W takiej sytuacji możliwym byłoby rozpoczęcie budowy świetlicy w roku 2010,po uprzednim zapewnieniu środków finansowych na budowę w planie budżetu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

594/XXXII/08 – chciałbym zapytać o termin modernizacji ciągów pieszych przy ul. Łużyckej, które są w złym stanie, zwłaszcza ciągi piesze od strony Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Gryfino, 2.02.2009 r.

BMP/ 152/590,591,592,593,594,616,635/XXXII, XXXIII, XXXIV/08
Ad.594/XXXII/08
- w odpowiedzi na interpelacje w sprawie terminu remontu ciągów pieszych przy ul.Łużyckiej w Gryfinie informuję, że w roku 2008 wielokrotnie podejmowałem rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie w sprawie zakresu i terminu remontu ciągów pieszych w pasie drogi krajowej nr31-ul.Łużyckiej w Gryfinie, jednak zarządca drogi z uwagi na brak środków finansowych nie podjął działań w tym zakresie. Nadal jednak będę czynił starania i deklarował współpracę ,celem uzyskania pisemnych deklaracji o terminie przystąpienia do remontu ciągów pieszych w pasie tej drogi.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Marek Sanecki
595/XXXII/08
– w sprawozdaniu z prac Burmistrza jest informacja, że trwają na bieżąco przeglądy lokali komunalnych, które odbywają się na pisemne wnioski najemców oraz GTBS. Zgłosiła się do mnie jedna z mieszkanek budynku przy u. Łużyckiej 6/6 z informacją o tym, że od czasu kiedy ja tam mieszkałem, nic się nie zmieniło. Wówczas była taka sytuacja, że przy opadach deszczu woda wlewała się do wewnątrz. Od tego czasu okna nie zostały wymienione. Obejrzałem ten budynek i nic się tam nie zmieniło, wtedy juz był stan tragiczny. Wewnątrz klatki nic nie zostało zrobione, a w tym mieszkaniu okna nie zostały wymienione. To co wynika z tych przeglądów? My teraz prowadzimy taką politykę, że budujemy nowe mieszkania, przeznaczamy na to ogromne kwoty, a nie zabiegamy o to, żeby remontować naszą substancję komunalną. To jest w całości budynek komunalny. Sądzę, że po wykonywanych przeglądach należałoby podejmować odpowiednie działania.

596/XXXII/08 – moja interpelacja dotyczy oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Łużyckiej. Interpelowałem w tej sprawie rok temu i dotychczas nic nie zostało zrobione. Nawet w ostatnim numerze „7 Dni Gryfina” jest informacja, że ta ulica jest źle oświetlona. Niedawno był wypadek na przejściu dla pieszych przy Straży Pożarnej, mimo, że akurat to miejsce jest oświetlone, ale wypadek się wydarzył. Co może stać się na przejściach nieoświetlonych? W czym jest problem, żeby zrobić oświetlenie na przejściach dla pieszych?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
597/XXXII/08
– w sprawozdaniu z prac Burmistrza podana jest informacja, że Burmistrz wyłonił wykonawcę na opracowanie projektu przebudowy i budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków od ulicy Czechosłowackiej do CW Laguna w Gryfinie. Panie Burmistrzu, nie zgadzam się, że dziękuje Pan radnym wiejskim, że to tylko oni za tą kanalizą głosowali. Ja też nie mam kanalizy i zawsze podniosę rękę przy głosowaniu dotyczącym kanalizacji na terenach wiejskich. Jeżeli jest mowa o przebudowie tej ulicy i położeniu kanalizacji, to może można byłoby pomyśleć od razu o położeniu gazociągu. Dwa lata temu występowałam do Gazowni i była pozytywna opinia, że również gaz mógłby być tam pociągnięty.

598/XXXII/08 – zbliżamy się do uchwalenia budżetu na 2009 rok. Chciałabym, żeby Burmistrz przygotował spis miejscowości, gdzie nie ma placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich, żebyśmy wiedzieli jaki byłby koszt wybudowania takich placów i gdzie jeszcze ich nie ma.

Gryfino, 2008.11.25

BWS. 0057-39/08
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 listopada 2008 roku interpelację nr 598/XXXII/08 uprzejmie informuję, że do tej pory realizacja elementów zabawowych na terenach wiejskich objęła dwadzieścia cztery miejscowości wiejskie. Koszt jednego placu zabaw to koszt około 8.000,00 złotych brutto bez ogrodzenia.
W załączeniu przedstawiam wykaz miejscowości, które nie posiadają jeszcze placów zabaw z zastrzeżeniem, że nie jest zasadne stawiać elementy małej architektury na wszystkich terenach z uwagi na wielkość miejscowości oraz posiadania przez gminę Gryfino terenów pod ww. place.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI NIEPOSIADAJĄCYCH PLACÓW ZABAW W GMINIE GRYFINO

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców Sołectwo Uwagi
1. Dołgie 283 Dołgie Trwają prace zmierzające do zabezpieczenia terenu pod plac zabaw.
2. Parsówek 97 Parsówek Brak działki gminnej pod plac zabaw.
3. Wysoka Gryfińska 293 Wysoka Gryfińska Realizacja placu zabaw nastąpiła w 2002 roku, pół roku później plac zabaw został całkowicie zdewastowany. Ewentualny montaż nowych urządzeń po uruchomieniu świetlicy wiejskiej.
4. Żórawki 172 Żórawki Brak działki gminnej pod plac zabaw.
5. Dębce 117 Żabnica Faktyczna liczba mieszkańców jest mniejsza z uwagi na dużą liczbę pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.
6. Nowe Brynki 95 Czepino -
7. Wirówek 49 Wirów -
8. Szczawno 43 Żórawie -
9. Łubnica 27 Daleszewo -
10. Zaborze 27 Włodkowice -
11. Włodkowice 26 Włodkowice -
12. Pastuszka 23 Krzypnica -
13. Gajki 20 Steklno -
14. Raczki 10 Stare Brynki -
15. Śremsko 8 Steklno -
16. Ciosna 5 Steklno -

599/XXXII/08 – chciałabym wiedzieć, jakie w ciągu ostatnich lat zostały wyremontowane drogi, jakie firmy wygrały przetargi i przede wszystkim ile wynosi gwarancja. Nie wiem czy jest to prawdą, ale ostatnio przy Przedszkolu Nr 1 została wyremontowana droga i jest tam gwarancja tylko na rok. Uważam, że to za mało. Za naprawy i remonty, jak nasypanie żużlu, Gmina płaci duże pieniądze, a czy gwarancja jest też na rok?

600/XXXII/08 – na ostatniej sesji mówiłam, że miesiąc wrzesień był miesiącem targów turystycznych, niestety ani w Warszawie ani w Poznaniu nie było puntu reprezentującego naszą Gminę. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda działalność punktu informacji turystycznej, co ma w swoim zakresie, co zostało zrobione, jaka współpraca została nawiązana?

Gryfino, dnia 24.11.2008 r.

GDK/D/167/2008
Zakres działalności punktu Centrum Informacji Turystycznej, mieszczącego się w „Pałacyku pod Lwami” przy ul. Bolesława Chrobrego 48 w Gryfinie:

 1. Udzielanie informacji lokalnych o:
  - imprezach turystycznych i kulturalnych w gminie Gryfino
  - bazie noclegowej i gastronomicznej
  - agroturystyce
  - ciekawych miejscach w mieście i regionie
  - trasach rowerowych
  - atrakcjach turystycznych
  - praktycznych dla turysty sprawach, tj. komunikacji, handlu, opiece zdrowotnej itp.
 2. Pomoc w uzyskaniu informacji turystycznej ogólnopolskiej poprzez współpracę z informacjami i organizacjami turystycznymi w całej Polsce.
 3. Gromadzenie i dystrybuowanie lokalnych i regionalnych informacji turystycznych i kulturalnych
 4. Prowadzenie strony internetowej CIT (www.gryfino.pl/WrotaGryfina - zakładki: Turystyka oraz Kultura i historia).
 5. Poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów turystyki oraz pomoc w zaplanowaniu pobytu w regionie.
 6. Udostępnianie wydawnictw turystycznych w siedzibie informacji.
 7. Przygotowywanie informacji turystycznych użytecznych dla wydawnictw i mass-mediów.
 8. Współpraca z :
  - samorządem lokalnym
  - organizacjami turystycznymi
 9. Dystrybucja nieodpłatnych planów miasta Gryfina, folderów, informatorów regionalnych oraz innych materiałów będących w danym momencie na stanie.
 10. Sprzedaż wydawnictw turystycznych, przewodników, folderów, map, albumów, planów miast, gadżetów reklamowych i upominków regionalnych.

Centrum Informacji Turystycznej współpracuje z:

 • mediami lokalnymi i regionalnymi
 • Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną
 • Biurem Informacji i Promocji UMiG w Gryfinie
 • Wydziałem Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie
 • Agencją Fotograficzno-Redakcyjną „Dudowie.pl”
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego
 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gryfinie
 • Biblioteką Publiczną w Gryfinie
 • lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w branży usługowej związanej z turystyką (noclegi, wypożyczalnie sprzętu itp.)
 • Centrami Informacji Turystycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • Zespołem Parków Krajobrazowych “Dolina Dolnej Odry”
 • Związkiem Wspierającym Region Gartz
 • Plymouth High School, Canton, Michigan, USA.

W sezonie turystycznym CIT w Gryfinie udzielało informacji turystom polskim i zagranicznym, zainteresowanym głównie noclegami i trasami rowerowymi w gminie Gryfino. Wszyscy oni uzyskali wyczerpujące informacje oraz otrzymali bezpłatny egzemplarz mapy naszego miasta. Ponadto punkt jest też często odwiedzany przez mieszkańców Gryfina, którzy chętnie kupują oferowane tutaj przewodniki i mapy, a także – jadąc gdzieś poza nasz region – biorą tam ze sobą darmowe materiały promocyjne naszej gminy. Służymy także pomocą studentom piszącym prace na temat turystyki w naszej gminie. Z racji naprawdę dużego zainteresowania wszelkimi bezpłatnymi materiałami promocyjnymi miasta i gminy Gryfino, na dzień dzisiejszy (21.11.2008) CIT jest już tylko w posiadaniu kilku egzemplarzy mapy Gryfina i – także kilku – folderów o Gryfinie w języku angielskim. Inne materiały będące w naszym posiadaniu, to bezpłatne foldery i ulotki o całym regionie oraz materiały odpłatne.
Z informacji zasięgniętej w październiku przez pracownika CIT w Biurze Informacji i Promocji UMiG w Gryfinie wynika, iż w/w Biuro nie jest już w posiadaniu żadnych darmowych materiałów informacyjnych o mieście i gminie Gryfino i w bieżącym roku nie przewiduje się jakiegokolwiek ich dodruku.

W naszym biurze istnieje także tzw. MiniTeleCentrum, czyli bezpłatny publiczny punkt dostępu do Internetu, z czterema stanowiskami komputerowymi, ze stałym łączem internetowym, szczególnie odwiedzany przez młodzież i dorosłych z terenów wiejskich.

Budżet Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie nie obejmuje samodzielnego udziału w targach turystycznych z przyczyn podanych poniżej:

 • jest on zbyt kosztowny dla tak małej jednostki jaką jest Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
 • wiązałoby się to z kilkudniowym zamknięciem punktu (w CIT zatrudniona jest jedna tylko osoba)
 • logistycznie – jedna osoba nie jest w stanie zorganizować całego stoiska
 • brak materiałów w ilości targowej

Jedyny folder – przewodnik po naszym mieście („Gryfino. Miejski szlak turystyczny”, autor: Marian Ankiewicz) ukazał się już po sezonie, tj. we wrześniu.

Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb i zadowolenie turystów odwiedzających naszą gminę poprzez udzielanie im rzetelnej informacji na miejscu.
Centrum Informacji Turystycznej czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00.
Dyrektor GDK
Maria Zalewska

601/XXXII/08 – jaka jest procedura nazywania ulic? Czy wszyscy mieszkańcy muszą się podpisać, jeżeli dana ulica miałaby powstać? Zwrócił się do mnie mieszkaniec, który wybudował dom w Wełtyniu, na 30 właścicieli działek zebrał 27 podpisów wyrażających zgodę, do 3 właścicieli nie dotarł, ponieważ mieszkają w Szczecinie, ale od Gminy dostał odmowną odpowiedź, że tam w Wełtyniu nie można nadać ulicy nazwy, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę.

Gryfino, dnia 08.12.2008 r.

BWG.057/13/2008
W odpowiedzi na interpelację informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych podejmowanie uchwał w sprawie nadania ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
W związku z tym, że zgoda na nadanie nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej współwłasność jest czynnością polegającą na rozporządzaniu rzeczą wspólną, przekraczającą zakres zwykłego zarządu, zgodnie z dyspozycją Kodeksu Cywilnego, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

602/XXXII/08 – chciałbym żeby Burmistrz zwrócił się do Parku Krajobrazowego, interpelacja dotyczy naprawy mostków, jest to piękny teren, ale mostki są zrujnowane, nie da się spacerować. Mieszkańcy prosili, żeby zapytać, kiedy te mostki zostaną naprawione?

Radny Eugeniusz Robak
603/XXXII/08
– interpeluję w sprawie bloku przy ul. Chrobrego 8-14. Dlaczego nie ma żadnego inspektora nadzoru, który doglądał prac, które są wykonywane. Ostatnio były wykonywane prace przy zakładaniu skrzynek pocztowych, nikt nie sprawdzał, czy to jest dobrze czy źle zrobione. Ludzie zgłaszają, że jest zrobione wszystko źle. Został zrobiony stropodach, są otwory, ptactwo robi sobie gniazda. Sam osobiście zgłaszałem to Panu Prezesowi GTBS-u, prosiłem, żeby to zrobić, to Pan Prezes rozkłada ręce. Niech Pan Prezes przypilnuje swoich inspektorów.

604/XXXII/08 – budynek przy ul. Chrobrego 8-14 od strony północnej, od strony bisto, cieknie. Zgłaszam Panu Prezesowi Meli i nic się nie dzieje.

605/XXXII/08 – chciałbym zapytać Pana Prezesa GTBS-u, kiedy zgłaszałem interpelację w sprawie mieszkań, Pan Prezes wie, o których mieszkaniach mówię. Chciałbym, żeby zostało mi odpisane konkretnie. Uważam, że Pan Prezes powinien mi dokładnie odpisać, kiedy mieszkali tam ludzie, kto ma te mieszkania. Jeżeli Pan Prezes nie wie, to ja przekaże adresy.

Gryfino, dnia 26.11.2008 r.

L.dz.GTBS/3589/2008
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 listopada 2008 r. informuję:
Do interpelacji nr 603/XXXII/08 i 604/XXXII/08 Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy u. Bol. Chrobrego 8-14 w Gryfinie:

 • Skrzynki pocztowe zostały zamontowane na klatkach schodowych w sposób umożliwiający dostępność dla wszystkich mieszkańców. Miejsce montażu skrzynek było uzgodnione z pełnomocnikami wspólnoty.
 • Zakres prac podczas docieplania stropodachu nie obejmował montażu kratek w otworach wentylacyjnych. Biorąc pod uwagę zgłoszone przez Pana Radnego uwagi, GTBS poczynił przygotowania w celu zabezpieczenia otworów wentylacyjnych. Zamówione odpowiednie kratki wentylacyjne oraz zgłoszono zapotrzebowanie na podnośnik niezbędny do prac montażowych. W dnu dzisiejszym prace zabezpieczające otwory wentylacyjne w stropodachu zostały wykonane.
 • Odnośnie zacieków na ścianie szczytowej budynku informuję, że poczynione obserwacje podczas padającego ulewnego deszczu nie potwierdziły, że źródłem zacieków jest dach budynku. Ewentualne zacieki mogły powstać wskutek bocznych wiatrów wiejących w trakcie opadów. Sprawa ta będzie w dalszym ciągu monitorowana przez pracowników GTBS.

Do interpelacji nr 605/XXXII/2008 wyjaśnienie w tej sprawie zostało złożone w odpowiedzi na interpelację w dniu 25.04.2008 r.
- Informuję, że ani ja ani nikt z członków mojej rodziny nie jest właścicielem mieszkania, które było w zasobach komunalnych Gminy Gryfino.
- Pracownicy GTBS, którzy są właścicielami mieszkań wykupili je od Gminy Gryfino zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Informuję jednocześnie, że wszystkie nieprawidłowości zgłaszane przez Pana Radnego staramy się eliminować na bieżąco.
Gryfińskie T.B.S. Spółka z o.o.
Prezes Zarządu Bronisław Mela

Radna Janina Nikitińska
606/XXXII/08
– w sprawozdaniu przeczytałam, że Burmistrz zlecił opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie. Wydaje mi się Panie Burmistrzu, że taka koncepcja była już opracowywana. Jeśli się mylę, bardzo proszę o informację.

Gryfino, dnia 27.01.2009 r.

BMP/ 156/587,589,606,622/XXXII, XXXIV/08
Ad.606/XXXII/08
- odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy budynków mieszkalnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną w Nowym Czarnowie informuję, że w związku ze zmianą założeń realizacji budownictwa mieszkaniowego na tym terenie a szczególnie spełnienia wymogów mieszkań i budynków celem uzyskania dofinansowania ze środków pozabudżetowych należy opracować nowa koncepcję uwzględniającą nowe założenia w tym uzyskanie większej ilości mieszkań, budowa mieszkań dla osób niepełnosprawnych, zmiana warunków dostawy mediów, zmiana zasad opomiarowania mieszkań. Stara koncepcja zakładała budowę budynków 2 kondygnacyjnych, co powodowało duże koszty budowy, obecne założenia zwiększają ilość kondygnacji a tym samym ilość wybudowanych mieszkań, co ma istotny wpływ na całkowite koszty budowy w tym infrastruktura techniczna, drogi, parkingi, zagospodarowanie terenu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin