Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 05.02.2009

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. - przyjęcie nowego porządku obrad sesji

Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 15

Za:

Tadeusz Figas Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk
Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

 

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2. przyjęcie protokołów: z XXXIII i XXXIV sesji. - przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji

Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marcin Para Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

Paweł Nikitiński      

 

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2008 rok. - Druk nr 2/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

 

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009. - wniosek radnego Artura Nycza - Głosowanie wniosku przy Druku nr 3/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 6
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Janina Nikitińska
Paweł Nikitiński Artur Nycz    

Przeciw:

Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz Jacek Kawka
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Marcin Para Eugeniusz Robak
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński  

Wstrzymało się:

Tadeusz Figas Stanisław Różański    

Nie głosowało:

Elżbieta Kasprzyk Ireneusz Sochaj    

 

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009. - wnioski radnego Stanisława Różańskiego - Głosowanie wniosków przy Druku nr 3/XXXV
Radni głosowali następująco:
Za: 1
Przeciw: 16
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

Stanisław Różański      

Przeciw:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

Magdalena Chmura-Nycz Wanda Kmieciak Tomasz Namieciński Artur Nycz

 

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009. - z autopoprawkami Burmistrza MiG -  Druk nr 3/XXXV
Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Marcin Para
Eugeniusz Robak Marek Sanecki Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Przeciw:

Paweł Nikitiński Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

Janina Nikitińska Artur Nycz Stanisław Różański  

 

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino. - Druku nr 5/XXXV
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

Stanisław Różański      

Nie głosowało:

Elżbieta Kasprzyk      

 

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno ­ Administracyjnego Szkół w Gryfinie. - Druku nr 6/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Janusz Skrzypiński  

 

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Ekonomiczno ­ Administracyjnym Szkół w Gryfinie oraz w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino. - Druku nr 7/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Elżbieta Kasprzyk Janusz Skrzypiński    

 

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. - Druku nr 8/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Elżbieta Kasprzyk Janusz Skrzypiński    

 

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. - Druku nr 9/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

Janusz Skrzypiński      

 

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - Druku nr 10/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

Janusz Skrzypiński      

 

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. - Druku nr 11/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Andrzej Kułdosz Janusz Skrzypiński    

 

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr 1. - Druku nr 12/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

Andrzej Kułdosz      

 

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino. - Druku nr 13/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
Marcin Para Eugeniusz Robak Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

Stanisław Różański      

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-Nycz Andrzej Kułdosz    

 

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. - Druku nr 14/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
Marcin Para Eugeniusz Robak Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

Jacek Kawka Stanisław Różański    

Nie głosowało:

Andrzej Kułdosz      

 

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 51, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino. - Druku nr 15/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Wanda Kmieciak
Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

Stanisław Różański      

Wstrzymało się:

Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Marek Sanecki

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-Nycz      

 

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/351/04 Rady miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej”. - Druku nr 16/XXXV

Radni głosowali następująco:
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj