Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 listopada 2008 r. o godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

II. Wręczenie złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego Bibliotece Publicznej w Gryfinie, Pani Łucji Frużyńskiej i Panu Zygmuntowi Rybickiemu.

 przerwa do godz. 11.00

 • w trakcie przerwy otwarcie wystawy z okazji 60-lecia Biblioteki pt. „Historyczne i kartograficzne zbiory Biblioteki Publicznej w Gryfinie” – Centrum Wodne Laguna.

III. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

IV. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

V. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru – DRUK Nr 1/XXXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału w transgranicznym projekcie partnerskim pn. „ Stworzenie wspólnego polsko – niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zdarzeń na obszarze przygranicznym” – DRUK Nr 2/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 3/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych na terenie obrębu Wełtyń gmina Gryfino – DRUK Nr 4/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK Nr 5/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie ewidencyjnym Daleszewo – DRUK Nr 6/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości – DRUK Nr 7/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi, położonych w mieście Gryfino w obrębach ewidencyjnych nr 3 i 4 – DRUK Nr 8/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze wykupu od osoby prawnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 - DRUK Nr 9/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK Nr 10/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedsięwzięć dotowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – DRUK Nr 11/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – DRUK Nr 13/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 – DRUK NR 14/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXI. Wolne wnioski i informacje.