Protokół z obrad

PROTOKÓŁ NR XXIX/08
z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 29 sierpnia 2008 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1300 i trwała do godz. 1530.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
  2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
  3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
  4. Radca prawny Krzysztof Judek

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy radni.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.

Radny Stanisław Różański - Panie Przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny, dotyczący zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji w oparciu o § 26 Regulaminu Rady Miejskiej. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się do Pana Burmistrza, jako wnioskodawcy zwołania dzisiejszej sesji nadzwyczajnej o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino obowiązujących w okresie od 1 października 2008 do 30 września 2009 r. Wysoka Rado, przyjęcie na dzisiejszej sesji proponowanego projektu uchwały stanowiłoby utrzymanie istniejącego status quo w tym zakresie, przy zmianie tylko wysokości samych stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców. W praktyce oznacza to, że konserwowalibyśmy już istniejący obecnie stan, który jest jawnie niesprawiedliwy społecznie. Chcę wykazać jak to wygląda na gruncie dotychczas obowiązującej uchwały Rady podjętej w 2007 roku. Za ścieki komunalne odprowadzane zbiorowo opłata wynosi 3,04 zł/m3, za nieczystości ciekłe z szamba  14,02 zł/m3. Różnica wynosi 10,98 zł/m3, a więc wzrost wynosi 361%. Słusznie zatem mieszkaniec Pniewa Pan Władysław Pielechowski dowodzi w swych licznych wystąpieniach kierowanych na piśmie do Rady Miejskiej, do Burmistrza Miasta i Gminy i do Prezesa PUK, że tak dalej być nie może. Jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wyrażonymi w przepisach art. 5 kodeksu cywilnego, który stanowi, że „nie można czynić ze swego prawa użytku, któryby był sprzeczny z zasadami współżycia społecznego”. Takie działania lub zaniechania uprawnionego nie jest uważane za wykonanie prawa i nie korzysta z ochrony prawnej. Taka różnica w poziomie opłat za ścieki pochodzące z szamb i odprowadzane do kanalizacji, jest właśnie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Co zrobić, aby zmienić istniejący stan, który jest niesprawiedliwy społecznie? Odpowiedź na to pytanie mamy zawartą w art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To właśnie w tym przepisie ustawodawca zapisał, że rada gminy w drodze uchwały winna określić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli zbiorników bezodpływowych. Wnoszę o przygotowanie takiej uchwały, aby sprawę można było rozpatrzyć w nowy sposób i dlatego składam ten wniosek formalny, co do zmiany porządku obrad. Ponadto zwracam się do Przewodniczącego Rady o skierowanie do parlamentarzystów z naszego rejonu wniosku  o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w ramach tzw. wniosku de lege ferenda, a więc  o zmianę obowiązującego prawa i jednolite uregulowanie tej sprawy w jednej ustawie. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że ten problem jest uregulowany odrębnie w dwóch aktach prawnych rangi ustawowej w sposób zupełnie różny. Moim zdaniem obecny stan prawny w tym zakresie jest absurdalny, wywołujący społeczne napięcia. Swoje wystąpienie chcę zakończyć wnioskiem, aby na sesje naszej Rady zapraszać parlamentarzystów z naszego regionu. Być z nami to ich obowiązek, móc korzystać z ich pomocy, to nasze prawo.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ponieważ Pan radny Różański złożył wniosek formalny, więc zgodnie z Regulaminem będzie musiał on zostać poddany głosowaniu. Chciałbym poinformować, że w przypadku, kiedy wniosek radnego Różańskiego, który podzielam, zostanie uwzględniony przez Radę, odstąpię od złożenia wniosku o przerwanie sesji nadzwyczajnej do czasu zapoznania się ze wszystkimi materiałami, które winny być przygotowane w trybie sesji zwyczajnej, zwłaszcza jeżeli chodzi o uchwałę o której wspominał radny Różański. Natomiast jeśli Pan Burmistrz jako wnioskodawca z porządku obrad usunie ten projekt uchwały, nie będę składał swojego wniosku formalnego o przerwanie sesji.

Radna Elżbieta Kasprzyk – klub Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej jest również za tym, żeby projekt uchwały był przedyskutowany na komisjach i wprowadzony w trybie zwyczajnym na sesję zwykłą, a nie sesję nadzwyczajną.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Pan radny Różański powoływał się na zatwierdzenie przez Radę Miejska w poprzednim roku stawek. O ile pamiętam, Rada wówczas nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek, była to suwerenna decyzja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.
Panie Burmistrzu, ponieważ sesja nadzwyczajna zwołana jest na Pana wniosek, chciałbym usłyszeć Pana stanowisko, co do wystąpienia Pana radnego Różańskiego o wycofanie przez Pana z porządku obrad sesji uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nie zgadzam się z moim przedmówcą, z jego interpretacją, jak również nie zgadzam się z argumentami Pana Pielechowskiego. Zadaniem gminy jest zapewnić odbiór ścieków, dostawę wody, zapewnić ciepło i te usługi mogą być świadczone po kosztach, jakie ponosi przedsiębiorstwo, wykonujące dane usługi. Zgodnie  z prawem przedsiębiorstwo ma zabronione dofinansowanie działalności deficytowej z innego źródła, a więc nie można założyć, że będzie ustalona średnia cena za wywóz nieczystości  i dostarczenie wody. Rada w tej materii, może jedynie podjąć uchwałę o przeznaczeniu środków budżetowych na dofinansowanie działalności świadczonej poniżej jej kosztów. Nie tak dawno, przeznaczyliśmy niemałe środki, bo w kwocie ponad 3 mln zł na dofinansowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, żeby wyprowadzić je z zapadłości finansowej. Każde odwlekanie uchwalenia taryf powoduje, że przedsiębiorstwo ponosi straty. Decyzję o wycofaniu tego projektu uchwały z porządku obrad podejmę po przerwie, po rozmowie z Prezesem PUK, jakie skutki będzie miała ta decyzja dla przedsiębiorstwa. Proszę o 10-minutową przerwę w obradach.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - ponieważ wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej pochodzi od Burmistrza, poproszę radcę prawnego o odpowiedź na pytanie, czy w tej sytuacji Rada może przegłosowywać wycofanie z porządku obrad projektu uchwały? Skoro to nie radni wnioskowali o sesję, czy Rada może zmusić Burmistrza do wycofania uchwały? Chciałbym uzyskać odpowiedź na to pytanie po przerwie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w związku z tym, że poruszacie Państwo ważny temat, potrzebujecie więcej czasu, a 70 dni od złożenia wniosku taryfowego upływa w dniu  4 września br., nie wycofuję tego projektu z porządku obrad tylko proponuję, żeby przenieść ten punkt na koniec sesji, przerwać sesję przed rozpatrywaniem tego punktu i dalszą części sesji odbyć w dniu 4 września 2008 r. o godz. 1700.

Radny Stanisław Różański – Panie Burmistrzu, przy wycofaniu z porządku obrad dzisiejszej sesji tego projektu uchwały nikt nie traci, a wszyscy korzystają. Obawy, jakoby na tym szkodę poniosła firma PUK i poniosła szkodę Gmina Gryfino są moim zdaniem bezpodstawne. Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na literalne brzmienie art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „rada gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1”. My w naszej propozycji nowej uchwały, tylko określamy, że do pewnej granicy przedsiębiorstwu wolno rozliczać tę usługę, a o tej granicy będziemy na tej sali dyskutowali dotąd, aż się wzajemnie przekonamy. W związku z tym nikt nie traci, a wszyscy na tym zyskają, bo w sprawach gdzie decydują względy wolnorynkowe, gdzie decydują zasady kodeksu cywilnego dochodzi do tzw. „wolnej amerykanki”. Panie Przewodniczący podtrzymuję swój wniosek o zwrócenie się do Burmistrza o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – co do zasady popieram wniosek radnego Różańskiego, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że rozmawiamy o dwóch aspektach. Jeden aspekt dotyczy projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i drugi aspekt dotyczy ustalenia górnych stawek. Dzisiaj się tym nie zajmujemy. Uważam za lepsze rozwiązanie, Panie Burmistrzu, wycofanie z porządku obrad projektu uchwały i procedowanie nad nimi w trybie sesji zwyczajnej, niż przerywanie sesji. Wolałbym, aby projekt trafił na komisje. Informuję także, że dzisiaj na ręce Przewodniczącego Rady złożę projekt uchwały zmierzający do uregulowania kwestii, o której wspomniał radny Różański. Ten projekt złożę po to, żeby umieścić go w porządku obrad kolejnej sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie. Natomiast jeśli Pan będzie podtrzymywał swoje stanowisko, co do pozostawienia tego projektu uchwały w porządku obrad Rada nie będzie mogła procedować nad tym tak, jak powinna to robić i jak zwyczajowo jest przyjęte w Radzie Miejskiej w Gryfinie. Sesje nadzwyczajne i tryb zwoływania sesji nadzwyczajnych dotyczą sytuacji nadzwyczajnych. Nadzwyczajną sesją może być sesja związana z zatruciem wody i jest to dla mnie zrozumiałe. Jeżeli wniosek o zmianę taryf został złożony w lipcu, to był czas, żeby sesja odbyła się
w trybie zwyczajnym, żeby komisje zapoznały się z projektem, mogły zająć swoje stanowiska, wypracować pogląd i głosować. Dlatego apeluję do Pana, żeby Pan patrząc na pozostałe punkty porządku obrad, uległ perswazji Rady Miejskiej, bo to jedynie od Pana zależy, czy zgodzi się Pan na zmianę porządku obrad, czy nie i wycofa projekt. Jeśli ten projekt zostanie przesunięty na koniec sesji, mój wniosek o przerwanie sesji stanie się bezzasadny, bo wyczerpie to Pański wniosek.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie mecenasie chciałbym zapytać  o kwestię, którą podniosłem przed przerwą, dotyczącą sytuacji złożenia przed radnego wniosku zobowiązującego Burmistrza do wycofania uchwały wobec oświadczenia Burmistrza, że uchwały nie wycofa.

Radca prawny Krzysztof Judek - zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym  w przypadku sesji nadzwyczajnej, aby zmienić porządek obrad konieczna jest zgoda wnioskodawcy. Ponieważ wnioskodawcą zwołania sesji był Burmistrz, więc bez zgody Burmistrza zmienić porządku obrad nie można.

Radny Stanisław Różański – chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na pewną subtelność, która przy tej okazji powinna nam wszystkim być znana, uświadomiona i powszechnie rozumiana. W Statucie Gminy Gryfino użyto, moim zdaniem bezpodstawnie w § 9 terminu „sesji nadzwyczajnej”. Ustawa o samorządzie gminnym nie zna takiego terminu jak sesja nadzwyczajna. W związku z tym wprowadzenie tego terminu, zaciemnia nam przy obradowaniu, przy rozstrzyganiu spraw, czy też przy zwoływaniu sesji, istotę tego problemu. Ustawodawca w art. 20 powiada, że jeżeli jest wniosek radnych, czy też wniosek wójta, poza kolejnością można zwołać dodatkową sesję. Nie wiedzieć dlaczego, w Statucie Gminy Gryfino użyto słowa „nadzwyczajna”. Pan Burmistrz ma prawo zwrócić się do Rady  o zwołanie sesji dodatkowej, poza ustaloną kolejnością, składając przy tym odpowiednie projekty i swoje uzasadnienie, ale dobrze jest wiedzieć, że to nie chodzi o nadzwyczajność, tylko chodzi o sesję zwołaną poza kolejnością, która wynika z przyjętego planu pracy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – został zgłoszony wniosek Pana Burmistrza o przesunięcie punktu II. na koniec sesji i powinniśmy go przegłosować.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Pan Burmistrz nie może złożyć takiego wniosku, nie jest do tego uprawniony. Taki wniosek może złożyć Pan, ktoś z radnych lub Przewodniczący Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – wobec tego składam wniosek o przełożenie punktu II. w porządku obrad na zakończenie sesji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – to, że nie chcę wycofać tego punktu z porządku obrad nie wynika z mojego uporu, bo przyjęcie założenia radnego Nikitińskiego, żeby ten punkt wycofać i przełożyć na kolejną sesję zwyczajną spowoduje, że wtedy dyskusja może być tylko o przyjęciu górnych stawek, natomiast taryfy wejdą w życie z mocy prawa z dniem 1 października. Uważam, że lepszym rozwiązaniem jest, aby ten punkt pozostał w porządku obrad, przesunąć go na koniec obrad, następnie przerwać sesję do dnia 4 września, wówczas będziecie Państwo mieli jeszcze możliwość wypowiedzenia się odnośnie taryf. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Mam wniosek do Przewodniczącego Rady. Sprawa skażenia wody jest nadal sprawą bardzo poważną, zanieczyszczenie wokół studni nr 6 na głębokości 4-15 metrów stężenie związków trichloroetenu i tetrchloroetenu przekracza 8.000 µg/l. Dzięki bardzo dobrej współpracy ze wszystkimi służbami ZEDO podjęliśmy się niewiarygodnego zadania zaprojektowania  w trybie awaryjnym rurociągu pozwalającego na korzystanie z wody z ujęcia Krzypnica.
Trzy dni temu otrzymałem kosztorys na to zadanie, wartość tego zadania według wyceny kosztorysowej opiewa na kwotę 4.100.000 zł, ale żeby ogłosić przetarg muszą być zagwarantowane środki w budżecie na realizację tego zadania.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - mam propozycję. Jako Przewodniczący Rady zgłoszę wniosek o przerwaniu sesji do czwartku, ale w tym momencie, wraz z całym porządkiem obrad dlatego, że właściwie wszystkie uchwały powinny trafić do przedyskutowania przez radnych w normalnym trybie. Zwołałem sesję nadzwyczajną, ponieważ taki był wniosek Burmistrza, natomiast uważam, że wszystkie punkty, które są wyszczególnione w porządku obrad, powinny być analizowane przez radnych w trybie zwyczajnym. Nie zachodzi żadna nadzwyczajna przyczyna, żeby te punkty realizować  w takim trybie, jaki zaproponował Pan Burmistrz. Ponieważ sprawa jest faktycznie pilna, do czwartku możemy się nad tym tematem się pochylić, składam wniosek o przerwanie sesji do dnia 4 września br.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w imieniu klubu Gryfińskiego Przymierza Wyborczego proszę o 10 minut przerwy.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – chciałabym zwrócić Państwu uwagę, że przedmiotem dzisiejszej sesji są również uchwały dotyczące zmiany budżetu. Z dniem  31 sierpnia br. zakończą swoją działalność dwie jednostki organizacyjne: Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy i Szkoła Podstawowa w Gardnie. Z dniem 1 września br. te jednostki zaczynają działać w zupełnie innej formie. Będą zespołami szkół i w zmianach do budżetu macie Państwo określony budżet dla tych nowych jednostek. Jest to niezmiernie ważne, dlatego, że te jednostki bez środków finansowych nie mają prawa działalności od 1 września. Wynagrodzenia nauczycieli są wypłacane z góry, czyli dnia 1 września br. nauczyciele zatrudnieni w tych jednostkach winni otrzymać wynagrodzenie za pracę.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - to jeszcze raz potwierdza to, o czym mówiłem wcześniej, o tych faktach wiedzieliśmy dużo wcześniej i można było  w odpowiednim czasie wystąpić do Prezydium Rady o zwołanie sesji w normalnym trybie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w trakcie przerwy konsultowaliśmy nasze uwagi odnośnie porządku dzisiejszej sesji, wiele głosów jest takich, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie przez Pana Burmistrza wszystkich punktów i zwołanie sesji w trybie zwyczajnym. Jest to oczywiście wola Pana Burmistrza. Wysoka Rado, ja swój wniosek o przerwanie sesji wycofuję, jeśli ktoś zgłosi podobny wniosek wtedy poddam go pod głosowanie.

Radny Stanisław Różański – gdybyśmy w ogóle odstąpili od obradowania na dzisiejszej sesji w myśl propozycji, którą przed chwilą usłyszeliśmy, byłoby to „wylanie dziecka   z kąpielą” . Uważam i zgłaszam się z takim wnioskiem do Wysokiej Rady, abyśmy postąpili w sposób zaproponowany nam na wstępie, bo w jakimś sensie wtedy wszystkie interesy byłyby pogodzone. Dokonajmy przesunięcia tematów obradowania na dzisiejszej sesji w taki sposób, aby punkt dotyczący taryf znalazł się w porządku obrad jako ostatni, a obradujmy  i rozstrzygnijmy pozostałe kwestie. Rozumiem apel Skarbnika Miasta i Gminy i go podzielam. Nie możemy wysłać takiego sygnału do naszych wyborców, do niektórych środowisk, że nie widzimy interesu nadrzędnego, natomiast sam problem, który wywołałem jest niezwykle ważny. Znam sytuację, że rodzina zajmująca mieszkanie tzw. służbowe płaci czynsz 280 zł miesięcznie, za wywóz nieczystości z szamba płaci 800 zł miesięcznie.

Radny Artur Nycz - jeśli się nie mylę to radny Nikitiński już taki wniosek złożył. Nie słyszałem, żeby go wycofał, więc zamiast zgłaszać po raz kolejny ten sam wniosek, może go przegłosujmy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – rzeczywiście, po to poprosiliśmy o przerwę  i rozmawialiśmy, aby podtrzymać ten wniosek, który złożyłem przed przerwą, tak żeby uchwały dotyczące budżetów zespołów szkół, które powołaliśmy, jednak mimo wszystko miały szanse zostać podjęte.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - mam wniosek przeciwny do wniosku radnego Różańskiego i radnego Nikitińskiego. Wnioskuję, aby procedować zgodnie  z porządkiem obrad. Uważam, że nie ma sensu zamiana punktów w porządku obrad, nad którymi będziemy dzisiaj procedować.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – podtrzymuję swój wniosek. Wnioskuję  o przesunięcie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu na początek obrad dzisiejszej sesji i proszę, aby rozpatrzenie pozostałych punktów z porządku obrad przełożyć na 4 września br. Nawet jak podejmiemy uchwałę dot. wyrażenia zgody na wykup nieruchomości w Krajniku w dniu 4 września, do tego dnia przygotujemy specyfikację na zadanie dot. budowy rurociągu i nie opóźni to jego realizacji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Pawła Nikitińskiego o zmianę porządku obrad sesji i przesunięcie rozpatrywania punktu II. na koniec porządku obrad przed punktem VI. Wolne wnioski.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty.

Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik – DRUK Nr 2/XXIX

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nabywane nieruchomości są prywatnymi działkami, które znajdują na trasie przebiegu projektowanego rurociągu do Krzypnicy. Właściciel tych działek wyraża zgodę na ich sprzedaż na rzecz Gminy po wycenie biegłego. Wykup tych działek uprości sprawy formalno-prawne związane z budową rurociągu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - co stanie się w sytuacji, kiedy Rada nie przychyli się do Pana wniosku o przeprowadzenie inwestycji w Krzypnicy? Czy kolejność rozpatrywania uchwał nie powinna być inna? Czy najpierw nie powinniśmy decydować  o przeznaczeniu środków na tą inwestycję, a następnie wyrażać zgodę na nabycie działek?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – o podjęciu działań projektowych i o zamiarze budowy rurociągu Rada został poinformowana, gdy mówiłem o tym, jak zapobiec brakowi wody pitnej dla mieszkańców Gryfina. W tej chwili nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby to zadanie przerwać, kiedy skażenie wody nadal występuje. Żeby przyspieszyć budowę rurociągu potrzebna jest zgoda właścicieli działek. Właściciele mogli nie wyrazić zgody na wykup działek, uniemożliwiłoby to w najbliższym czasie wybudowania rurociągu. Nie ma możliwości obejścia tych działek.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – podzielam pogląd Przewodniczącego, rzeczywiście rozmawialiśmy o alternatywnym przyłączu tego ujęcia wody, ale rozmawialiśmy o nieco innym rozwiązaniu, które okazało się w czasie prac niemożliwe do zrealizowania. Decyzja o zrealizowaniu inwestycji za określona kwotę, wydaje się za racjonalne, aby znalazła pierwszeństwo przed wszystkimi kolejnymi, które ją będą konsumować.

Radny Tadeusz Figas - czy zostały wykonane ekspertyzy dotyczące jakości wody z ujęcia Krzypnica?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – byłoby niepoważne, gdybyśmy podejmowali decyzję o budowie rurociągu wartego 4.100.000 zł bez wstępnych analiz. Odbyło się wiele spotkań przy udziale największych specjalistów z pracownikami ZEDO. Po wybudowaniu tego wodociągu miasto będzie mogło pobrać na dobę ok. 2.500 m3 wody. Zasoby  w Krzypnicy są określane jako największe do wykorzystania przez miasto Gryfino, oczywiście w miarę potrzeb ujęcie należało będzie rozbudowywać poprzez wykonywanie kolejnych studni. Zadanie obejmuje wybudowanie rurociągu i prace na ujęciu umożliwiające pobranie wody surowej, przesłanie tej wody rurociągiem nowowybudowanym i istniejącym do ujęcia Tywa i tam poddanie jej uzdatnieniu. Mieliśmy dwie możliwości, budowę wodociągu do Krzypnicy lub podłączenie się do sieci wodociągowej Szczecina. Wydawało się, że podłączenie do sieci szczecińskiej będzie wiązało się z wybudowaniem 300 metrów rurociągu, bo rurociąg szczeciński prowadzi prawie do wjazdu na autostradę A6, ale żeby rozprowadzić wodę ze Szczecina po sieci wodociągowej w Gryfinie należy wybudować prawie 12 km rurociągu, aby doprowadzić wodę do rurociągu o odpowiedniej średnicy  w Gryfinie. Odpowiednią analizę przekazaliśmy również do WFOŚiGW, po kilkakrotnych wizytach i złożeniu wniosku na to zadanie, mamy przyrzeczone przyznanie kwoty 1,5 mln zł. Jednakże w budżecie Gminy musimy dziś zabezpieczyć całą kwotę na to zadanie w wysokości 4,1 mln zł z pełną świadomością, że 1,5 mln zł otrzymamy w późniejszym okresie  z WFOŚiGW. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym mamy zaciągniętą pożyczkę na wybudowanie oczyszczalni w kwocie 8 mln zł, może umorzyć do 30% pożyczki. Jeżeli Gmina będzie na bieżąco regulowała pożyczkę otrzyma umorzenie  w wysokości maksymalnej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik została podjęta. Uchwała Nr XXIX/281/08 stanowi załącznik nr 5.

Ad. III. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. – DRUK NR 3/XXIX.

Radny Marek Sanecki – rozumiem, że musimy dokonać zmian w budżecie w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych, chciałbym jednak, aby Pan Burmistrz wyjaśnił, dlaczego kwota jaką pozyskujemy od Powiatu na prowadzenie liceum ogólnokształcącego  i liceum profilowanego jest o 200.000 zł mniejsza, niż kwota, którą będziemy musieli przeznaczyć na opłacenie pensji nauczycieli. Rozumiem, że nasze porozumienie z Powiatem polegało na tym, że przejmujemy liceum, prowadzimy je, ale pozyskujemy subwencję oświatową i ta subwencja ma być proporcjonalna do okresu, w jakim to liceum będziemy prowadzili w tym roku. Według mnie ta kwota powinna wystarczyć na co najmniej opłacenie pensji nauczycielskich. Subwencja oświatowa jest tak skonstruowana, że przy racjonalnie zbudowanych klasach i racjonalnie prowadzonej gospodarce finansowej, w zasadzie powinna wystarczyć na funkcjonowanie szkoły. Rozumiem, że przejęliśmy to liceum m.in. po to, żeby inwestować w oświatę, ale wydaje mi się, że chyba Powiat nie przekazuje nam proporcjonalnej części subwencji oświatowej, którą winien przekazać.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – subwencja przekazana przez Powiat jest uzależniona od liczby uczniów. Według wyliczeń, na jednego ucznia przysługuje tyle, ile przekazuje nam starostwo. Mój wydział sprawdzał to wnikliwie. W wydatkach w kwocie 200.000 zł zawarty jest koszt remontu stołówki, są to również koszty związane z zakupem nowych niezbędnych pomocy dydaktycznych, jest to koszt wyrównania różnicy w dodatkach do wynagrodzeń, nastąpił wzrost płac o wyrównanie dodatków do poziomu takiego, jaki obowiązuje w Gminie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - przeznaczamy kwotę na Przedszkole nr 2 na wydatki związane z nowoutworzoną grupą żłobkową. Czy nowy oddział żłobkowy będzie funkcjonował juz od września 2008 r.? Czy gmina umieści ogłoszenie w prasie w tej sprawie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – grupa żłobkowa rozpocznie działalność od dnia 15 września. Jest tyle wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, że, pomimo utworzenia dodatkowych 25 miejsc w grupie żłobkowej, tych miejsc nadal zabraknie. Dla porównania, miasto Stargard zabezpiecza w 850 miejsc przedszkolach, gmina Gryfino łącznie z przedszkolami, które powstają na terenach wiejskich zabezpiecza prawie 700 miejsc. Gryfino liczy 22.000 mieszkańców, a Stargard 75.000 mieszkańców.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - chciałabym zwrócić uwagę, że na terenie Stargardu Szczecińskiego funkcjonują przedszkola niepubliczne, których otwarcie współfinansowało miasto Stargard.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – czy pieniądze, które są przeznaczone na wyposażenie liceum i gimnazjum w stołówkę są przyznane na prace, które zostaną wykonane, czy na prace, które zostały już wykonane?

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sławomir Głuszak – prace zostaną wykonane w październiku.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – rozumiem, że proces inwestycyjny rozpocznie się i zakończy w październiku.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – remont powinien zakończyć się do końca września.

Radny Tomasz Namieciński - kwotę 60.000 zł przeznaczamy na dotację na realizowanie zadania publicznego w zakresie edukacji, wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi  w wieku 3-6 lat. Od kiedy przedszkola w miejscowościach wiejskich rozpoczną swoją działalność?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – z dniem pierwszego września.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - kwotę 5.240 zł przeznaczamy na dożywianie dzieci  w szkole w Gardnie. Czy zostały zagwarantowane środki na ten cel dla szkoły w Chwarstnicy?

Główna Księgowa Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Małgorzata Szymocha – zmiana w budżecie dotyczy tylko przesunięcia środków własnych związanych  z dotacją państwa. Wniosek ze szkoły w Chwarstnicy był złożony wcześniej i środki zostały już przesunięte uchwałą.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została podjęta. Uchwała Nr XXIX/282/08 stanowi załącznik nr 6.

Ad. IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. – DRUK NR 4/XXIX.

Radny Marek Sanecki – mam duże zastrzeżenia do uzasadnienia i mam nadzieję, że moje obawy zostaną rozwiane. Przekazaliśmy grunt pod budowę tego budynku i ten grunt miał służyć temu, żeby Gmina otrzymała część mieszkań. Widzę, że przekazanie aportem tego gruntu w żaden sposób nie jest uwzględnione w tych środkach, które mają być przeznaczone na wykup przez Gminę partycypacji. Konsekwencją podjęcia tej decyzji jest to, że  z osiemnastu mieszkań, które mieliśmy otrzymać, otrzymamy tylko pięć bardzo małych mieszkań. W uzasadnieniu jest sformułowanie, że na skutek zmian w uwarunkowaniach rynkowych istnieje konieczność dokonania zmiany przeznaczenia przedmiotowych środków. Wydaje mi się, że nie nastąpiły żadne zmiany w uwarunkowaniach rynkowych, żebyśmy musieli taką uchwałę podejmować. Domyślam się, że osobie, która przygotowywała uzasadnienie chodziło o to, że podrożały materiały budowlane, ale na szczęście ceny materiałów wróciły do tych, które obowiązywały przed ich wzrostem, czyli ten argument nie ma uzasadnienia. Proszę zwrócić uwagę, że kwota 680.000 zł, którą chcemy przeznaczyć na podniesienie kapitału zakładowego spółki, tak naprawdę nie będzie służyć podniesieniu kapitału, tylko sfinansowaniu mieszkań, które buduje GTBS. Rozumiem, że kapitał zakładowy podnosi się po to, żeby przedsiębiorstwo było sprawne, lepiej funkcjonujące na rynku, żeby mogło realizować kolejne inwestycje, ale w tym przypadku kapitał nie jest podnoszony w tym celu. Tak naprawdę to nie jest wykupienie partycypacji tylko wykupienie mieszkań, my za te mieszkania zapłacilibyśmy całą kwotę, a mówimy cały czas o partycypacji. Jest kilka zastrzeżeń merytorycznych do tej uchwały Panie Burmistrzu  i proszę o ich wyjaśnienie.

Radna Janina Nikitińska - uważam, że przed przydzieleniem tych mieszkań powinniśmy zmienić uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Gryfino. Jeżeli komuś przysługiwało mieszkanie komunalne, otrzymał przydział na to mieszkanie, a jego sytuacja materialna znacznie się poprawiła i składa wniosek o przydział mieszkania stanowiącego własność GTBS-u to nieważne, ile wynosi dochód na jednego członka rodziny, czy 2.000 zł czy 3.000 zł, czy 5.000 zł my za taką osobę płacimy partycypację, bo ona zostawia swoje mieszkanie. Dlaczego, jeżeli kiedyś otrzymał od Gminy mieszkanie, a teraz mu się ono nie podoba, bo np. nie odpowiadają mu lokatorzy, Gmina ma ponosić koszty partycypacji za mieszkanie, które otrzyma z zasobów GTBS-u? Jeżeli średni miesięczny dochód zwykłego obywatela, który złoży wniosek o mieszkanie przekroczy  w przypadku gospodarstwa jednoosobowego kwotę 1.113 zł, to odpiszemy mu, że nie kwalifikuje się, aby otrzymać mieszkanie komunalne. Jeżeli w rodzinie wieloosobowej średni miesięczny dochód na osobę w wysokości 795 zł zostanie przekroczony, takie mieszkanie również się nie należy. Czy mamy przydzielać mieszkania stanowiące własność GTBS-u rodzinom posiadającym średni miesięczny dochód w wysokości 2.000 zł, czy 3.000 zł na członka gospodarstwa domowego? Powinniśmy zmienić uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobów Gminy, ponieważ nie ma w niej tej górnej stawki dochodów. W związku z tym składam wniosek, żeby przed przydziałem mieszkań stanowiących własność GTBS-u, Rada zmieniła zasady przyznawania mieszkań.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - proszę, aby Pani radna złożyła taki wniosek na piśmie.

Radny Tadeusz Figas – uważam, że gmina powinna się w ogóle wycofać z zakupu partycypacji w GTBS-ie i zaczęła budować mieszkania socjalne na odrębnych zasadach.

Radny Artur Nycz – Panie Prezesie, czy ilość wniosków o wykup mieszkania w GTBS-ie, która wpłynęła, przekracza ilość mieszkań przewidzianych do podziału?

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bronisław Mela - zanim zaczynamy budowę danego budynku przeprowadzamy nabór. W tej chwili jesteśmy już po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, których wpłynęło ogółem 136, na 30 mieszkań przewidzianych do podziału. Zapotrzebowanie na budownictwo w tym systemie jest bardzo duże w Gminie Gryfino. Naszymi najemcami są młodzi ludzie, których nie stać na wykup nowego mieszkania za 5.500 zł/ m2, którym rodzice pomagają sfinansować partycypację.
W GTBS-ie takie mieszkanie można za partycypacją wykupić w granicach 1.200 zł/m2.
W chwili obecnej, w naszej gminie już 256 rodzin ma mieszkania, których w innym systemie nie mogłyby nabyć.

Radny Artur Nycz – zadałem pytanie dotyczące ilości wniosków, żebyśmy mieli świadomość jak duża jest potrzeba w zakresie budownictwa przez GTBS. Warto byłoby zastanowić się nad tym, co powiedział radny Figas, czy nie powinniśmy wycofać się  z partycypacji w budynku GTBS, w sytuacji, kiedy są osoby, które są w stanie wpłacić partycypację. Powinniśmy zadbać o to, do czego jesteśmy zobowiązani, czyli żeby posiadać lokale o charakterze socjalnym. Jest wiele gmin, które budują różnego typu osiedla na bazie baraków. Myślę, że komfort w postaci nowo wybudowanych mieszkań GTBS niekoniecznie powinien być zapewniany przez Gminę. Chciałbym również zwrócić uwagę, że mieszkanie w GTBS-ie chociaż nie podlega sprzedaży, pomimo tego stało się elementem obrotu na rynku. Są sytuacje w których są osoby które są gotowe odkupić partycypację i są osoby, które na tym zarabiają, pomimo tego, że formalnie nie można tego mieszkania sprzedać. Myślę, że przy takiej ilości wniosków warto zastanowić nad tym, żeby uregulować sprawę mieszkań socjalnych i zapewnić te mieszkania tym, których naprawdę na to nie stać, a nie tym, którzy nie chcą zaciągnąć kredytu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - panie Prezesie, co się stanie, jeśli Rada nie przyjmie zaproponowanego projektu uchwały?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ilość mieszkań, jaką chcemy wykupić w  GTBS-ie jest związana z ilością osób, która chce z mieszkań komunalnych przenieść się do mieszkań w GTBS-ie. Rozważcie Państwo, czy polityka gminy jest słuszna, jeśli Gmina płaci 40.000 zł czy 60.000 zł partycypacji i odzyskuje mieszkania, które można przydzielić osobom z listy mieszkaniowej. Taką politykę prowadzi 100% gmin, w których jest realizowane budownictwo GTBS-u, np. w Stargardzie i Szczecinie. Są państwa, w których jeżeli najemca zajmuje mieszkanie komunalne, a jego stopa życiowa wzrosła i dochód przekracza dopuszczalne ustalone górne normy, to jest po prostu eksmitowany z tego mieszkania. U nas takiego przepisu nie ma, obojętnie, czy dana osoba zarabia 5.000 zł, czy 6.000 zł, a zajmuje mieszkanie komunalne, jeżeli chcemy je pozyskać, to jest to jedyna droga.  Dzięki tak prowadzonej polityce 250 młodych rodzin otrzymało możliwość zamieszkania w budynkach GTBS-u. Na koszt mieszkania składa się partycypacja, która nie może przekroczyć 30% wartości mieszkania oraz kredyt, jaki otrzyma GTBS w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie wartości odtworzeniowej 1m2, określanej przez Wojewodę. Jeżeli w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę i ogólny koszt budowy 1 m2 jest wyższy, niż wartość odtworzeniowa, i tak przyszli najemcy mogą być obciążeni tylko kosztem w wysokości 30% wartości mieszkania. Wówczas między kosztem budowy 1m2 uzyskanego w wyniku przetargu, a sumą partycypacji od lokatorów i wysokością otrzymanego kredytu tworzy się różnica. Nasza dotacja wypełnia tę różnicę, która powstała  w wyniku zaniżonej wartości odtworzeniowej 1 m2, określanej przez Wojewodę. Nie zapominajmy, że GTBS jest jednoosobową spółką gminy, że te pieniądze nie przekazujemy osobie prywatnej, tylko poprzez GTBS również zaspakajamy potrzeby młodych rodzin, których nie stać na kupno mieszkania.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – środki, które przeznaczamy na cel objęty  w uchwale pochodzą budżetu gminy. W GTBS-ie mamy kilka statutowych funkcji, jedną  z nich jest budowa mieszkań, a drugą pełnienie funkcji zarządcy, bo zarząd jest przypisany do wspólnot i to one powinny ze swego grona wybierać zarządy i wówczas desygnować zarządzanie nieruchomością określonemu zarządcy, osobie fizycznej posiadającej określoną licencję. Wystarczy zapytać wspólnot mieszkaniowych, które nie są zarządzane przez GTBS jakie pobierają stawki na utrzymanie części wspólnych i za zarządzanie. Okazuje się, że są to ceny konkurencyjne. Dla budżetu Gminy Gryfino skutkuje to tym, że jeżeli we wspólnotach, w których udziały ma Gmina Gryfino za utrzymanie części wspólnych, za zarządzanie będziemy płacili mniej, to te pieniądze zostaną w budżecie Gminy i będą mogły być wydatkowane na inne cele. Natomiast my utrzymujemy taki stan, który Rada niestety nie potraktowała z należytą troską i nie uwzględniła skargi Pani Kazimiery Dragan, która ten problem bardzo wyraźnie uwypuklała. Jeżeli Gmina Gryfino może płacić mniej, to dlaczego ma mniej nie płacić, będzie miała pieniądze w budżecie na wydatkowanie choćby na ten cel objęty w uchwale. Oznacza to, że tak naprawdę dotujemy dwie działalności. Nie zapominajmy, że Gmina wnosi aportem grunty do GTBS-u. Powinniśmy dbać o spółkę Gminy, ale powinniśmy dbać przede wszystkim o interesy mieszkańców, a ich interesy są takie, żeby w sytuacji, kiedy rynkowo jest to możliwe, płacić mniej. Jeśli ktoś potrzebuje przykładów na to, czy można w Gryfinie płacić mniej, to odsyłam do licencjonowanych zarządców, którzy zarządzają takimi wspólnotami i poinformują, o ile można płacić mniej. Można policzyć, jakie są to pieniądze i jakie kwoty mogą pozostać w budżecie. Problem jest głębszy, bo tak naprawdę szeregowi mieszkańcy wspólnot zarządzanych przez GTBS, w tym zamieszkujący lokale komunalne utrzymują GTBS.

Radny Stanisław Różański - chciałbym zauważyć, że o czym innym powinniśmy dyskutować. Ja rozumiem, że sprawa zasad przyznawania mieszkań, sprawa jakości budownictwa, możliwości innych rozwiązań jest ważna, tylko nie w tym miejscu. Panie Przewodniczący, proszę aby Pan utrzymał dyscyplinę dyskusji nad projektem uchwały, który mamy. Wysoka Rado, proszę zwrócić uwagę na drugie zdanie uzasadnienia: „przeniesienie wnioskowanej kwoty, zarezerwowanej na wpłatę partycypacji Gminy w kosztach budowy 18 lokali w nowym budynku GTBS Sp. z o.o. przy ul. Kołłątaja, wynika z błędnego ich zaklasyfikowania w budżecie Gminy Gryfino na 2008 r.” Pani Skarbnik, proszę mi powiedzieć na czym polegało, to błędne zakwalifikowanie wydatków?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wynikało ono z tego, że przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2008 rozważano kwestię zakupu partycypacji, a teraz pojawiła się kwestia dokapitalizowania spółki, wniesienia środków na podniesienie kapitału.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym zauważyć, że w uzasadnieniu uchwały wskazuje się na różnice w przyjętych kwotach i piszę się o zmniejszeniu ilości otrzymanych mieszkań. Gmina miała otrzymać 18 lokali, będzie miała tylko 5 lokali,  a zapłaci za nie tyle samo, a to jest zasadnicza różnica.

Radny Rafał Guga – chciałby odnieść się do wypowiedzi osób, które nawołują, aby budować lokale socjalne i zaniechać wykupu partycypacji w lokalach w GTBS-ie. Zgadzam się, że posiadanie lokali socjalnych jest konieczne, mamy przyrzeczenie, że w przyszłym roku ruszą pracę nad budową lokali socjalnych. Nie zapominajmy też, że w naszym mieście jest grupa osób średnio zamożnych, którym banki odmawiają kredytu na 200.000 zł, czy  250.000 zł, a GTBS jako jedyny od lat dziewięćdziesiątych wybudował budynki wielorodzinne na terenie miasta i akurat te mieszkania osoby średnio zamożne są w stanie uzyskać.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - co stanie się z tą inwestycją, jeżeli Rada nie podejmie zaproponowanej uchwały? Czy w tej sytuacji te 43 rodzin będzie musiało zapłacić po kilkanaście tysięcy złotych więcej za partycypację?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nie ma możliwości większego obciążenia finansowego partycypantów. W przypadku, kiedy nie sfinansujemy tej różnicy trzeba będzie unieważnić przetarg i ten budynek nie będzie realizowany. Nie ma innej możliwości, prawo nie pozwala na większe obciążenie przyszłych partycypantów. Chcicałbym poinformować, że podjęto decyzję, że na najbliższych zebraniach wspólnot gmina ogranicza swój głos, bez względu na ilość mieszkań komunalnych, do jednego, żeby członkowie wspólnoty mogli decydować o wyborze zarządzającego zasobami. Chciałbym powiedzieć, że w GTBS-ie przez trzy miesiące na stanowisku zastępcy prezesa zatrudniony był były poseł PiS Pan Michał Jach, który wcześniej pracował w GTBS-ie w Stargardzie. Kiedy kończył pracę w GTBS-ie w Gryfinie poprosiłem go o rzetelną ocenę działalności GTBS i porównanie jej z oceną funkcjonowania GTBS-u w Stargardzie. Jego opinia jest bardzo pozytywna dla GTBS-u, choć wytyka pracownikom GTBS-u nieumiejętność rozmawiania z ludźmi.

Radny Artur Nycz – ktoś kiedyś powiedział, że nie będzie można sprzedać na własność mieszkań, stanowiących własność GTBS. Panie Burmistrzu, zbierze się kilku posłów, przeprowadzą inicjatywę ustawodawczą, ustawa zostanie uchwalona i dostanie Pan trzy miesiące na uwłaszczenie mieszkańców. Dlaczego ktoś ma za darmo dostać coś, za co wszyscy inni dzisiaj płacą? Póki za kwotę zarezerwowana w budżecie Gmina miała otrzymać 18 lokali to miało to sens, ale jeżeli za tą samą kwotę dostajemy tylko 5 lokali, to zmusza nas do poważnego zastanowienia się nad tym. Na szczęście odeszliśmy od złej praktyki przyznawania tych mieszkań w zależności od tego kto się zgłosi i spełnia określone wymogi, tylko typujemy najemców, które zwalniają swoje mieszkania komunalne. Czy mieszkania komunalne, które zostaną zwolnione nie wchodzą w skład lokali przeznaczonych do sprzedaży z bonifikatą? Czy nowy najemca, który otrzyma zwolniony lokal komunalny, po otrzymaniu umowy najmu może go wykupić z uzyskaniem bonifikaty od Gminy?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - są uchwały Rady Miejskiej, które wyznaczają lokale  w poszczególnych budynkach komunalnych do sprzedaży z określoną bonifikatą. Nie wiem, które lokale zostaną zwolnione prze dotychczasowych najemców.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - nie wiemy jeszcze tego, ponieważ te lokale nie są jeszcze przydzielone, ale teoretycznie może być tak, jak Pan uważa.

Radny Artur Nycz – czyli teoretycznie ktoś otrzyma zwolniony lokal komunalny,  a następnie wykupi go za 10% jego wartości. To robimy fantastyczny interes.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Burmistrzu, cieszę się, że Gmina wykupuje partycypację tylko dla 5 mieszkań. Pracuję w Komisji Mieszkaniowej i wiem, że my nawet tych 5 mieszkań nie będziemy mieli komu dać. Zastanawialiśmy się nad tym bardzo przy przydziale ostatnich mieszkań z zasobu GTBS, jeżeli będzie przyznawanie tych mieszkań, je rezygnuję z członkostwa w Komisji Mieszkaniowej. Nie jestem w stanie uczciwie przyznać tych mieszkań, ponieważ ludzie „kombinują”. Na dzień dzisiejszy nie mamy osób, które będzie stać w przyszłości płacić za mieszkania w GTBS-ie, bo nie są to mieszkania tanie  w utrzymaniu. Osoby, które otrzymają zwolnione mieszkania komunalne, nie będą w stanie ich wykupić, ponieważ ich również nie będzie na to stać.

Radny Marek Sanecki - Panie Burmistrzu, czy działka, którą przekazaliśmy aportem dla GTBS-u, została uwzględniona w ilości mieszkań, które uzyskuje Gmina? Nie została uwzględniona i takie działanie powoduje dofinansowanie średnio zamożnych mieszkańców. Ja się na to nie zgadzam, zawsze mówiłem, że ten sposób zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Gryfino nie podoba mi się. Czy w zamian za przekazanie aportem działki otrzymujemy mieszkania? Podejmowaliśmy uchwałę Rady  z pewną intencją i ona nie została spełniona. Czy możemy mówić o podnoszeniu kapitału zakładowego przedsiębiorstwa, a tak naprawdę dofinansowywać mieszkania? Według mnie nie możemy. Tak na prawdę Panie Burmistrzu nie zwiększamy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, tylko i wyłącznie wyróżniamy pięć rodzin, a inne pięć rodzin, które chciałyby wpłacić partycypację w ten sposób krzywdzimy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w uchwale zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 930.000 zł i zwiększa się wydatki o tą samą kwotę. Dlaczego w uzasadnieniu jest zapis  o kwocie 250.000 zł, że dopłacamy do partycypacji? Inne zapisy są w uchwale, a inne  w uzasadnieniu.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – w projekcie budżetu na rok 2007 była zarezerwowana kwota 930.000 zł i za tą kwotę gmina miała zakupić partycypację  w 18 lokalach mieszkalnych w GTBS-ie. Niemniej jednak uwarunkowania rynkowe zmieniły się, rok 2008 wykazał duży wzrost cen działek, gruntów i robót budowlanych. Wartość odtworzeniowa 1 m2, przyjęta do szacowania kwoty kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, okazuje się niewspółmiernie niższa, aniżeli rzeczywisty koszt budowy 1 m2 tego budynku. W tej sytuacji, po rozmowach z Prezesem GTBS-u zdecydowaliśmy, aby Gmina te środki finansowe wniosła jako zwiększenie kapitału do spółki, w której posiada 100% udziałów. Kwota 250.000 zł jest to wykazany przez GTBS  w momencie składania wniosku o dofinansowanie do BGK tzw. pierwotny koszt nabycia działki pod budowę nowego budynku.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – wspomniała Pani o wzroście cen materiałów budowlanych i o wzroście cen działek, cena rynkowa działki, którą wnieśliśmy aportem również wrosła, jeżeli podzielimy kwotę 930.000 zł przez ilość mieszkań otrzymamy 186.000 zł za jedno mieszkanie, do tego doliczmy również koszt działki. Za kwotę 230.000 zł można nabyć 42-metrowe mieszkanie w centrum Szczecina.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – kwotę 253.215 zł przeznaczamy na wykup partycypacji, a 676.785 zł na podniesienie kapitału spółki

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ilość mieszkań z partycypacją Gminy, została wyznaczona na podstawie informacji Naczelnika Pani Janiny Major. Złożono pięć podań  o zamianę mieszkania komunalnego na mieszkanie w GTBS-ie. Na dzień dzisiejszy możliwe do podjęcia są trzy rozstrzygnięcia, albo przyjmujemy, że 250.000 zł to jest nasz udział  w partycypacji tych pięciu mieszkań, a kwota 680.000 zł jest dotacją, drugim rozwiązaniem jest zrezygnowanie z tych pięciu mieszkań, przeznaczenie kwoty 930.000 zł na podniesienie kapitału spółki i realizowanie tego zadania, a trzecim rozwiązaniem jest nieprzyznanie tego dofinansowania i poinformowanie pozostałych 42 rodzin, które chcą wpłacić partycypację, że budynek nie będzie realizowany.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - na dzień dzisiejszy jest jedno rozwiązanie, albo podjęcie uchwały, albo jej nieprzyjęcie. Innych rozwiązań nie ma.

Radny Artur Nycz - otrzymaliśmy dziś informację, że rezygnacja z tych  pięciu mieszkań oznacza zaniechanie realizowania inwestycji. Czym ta rezygnacja różni od sytuacji, kiedy rezygnujemy z trzynastu mieszkań?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – gdybyśmy chcieli zatrzymać te trzynaście mieszkań dla Gminy, to aby zrealizować ten budynek musielibyśmy wyasygnować dodatkowo z budżetu Gminy kwotę 650.000 zły. Wsłuchując się w Państwa głosy, żeby nie przeznaczać mieszkań w GTBS dla osób z listy mieszkaniowej, zrezygnowaliśmy z mieszkań przyznawanych z listy, dajemy je osobom, które zostawiają w zamian mieszkania komunalne. Mamy pięć podań od osób, które zostawiają nam wynajmowane mieszkania. Jeżeli zrezygnujemy z tych pięciu mieszkań, to dofinansowanie Gminy będzie pomniejszone  o wysokość partycypacji, które wpłacą osoby, które te pięć mieszkań otrzymają w wyniku naboru.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 radnych przy 4 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została podjęta. Uchwała Nr XXIX/283/08 stanowi załącznik nr 7.

Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 1/XXIX.

Radni otrzymali projekt uchwały wraz z wnioskiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Otrzymali również porównanie cen wody i ścieków w sąsiednich gminach na  dzień 12.08.2008 r.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały nie oddano żadnego głosu, o ddano12 głosów przeciwnych i 5 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino nie została podjęta.

Ad. VI. Wolne wnioski i informacje.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – pierwszy swój wniosek kieruję do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie Mieczysława Sawaryna. Na podstawie Statutu Gminy Gryfino w imieniu Klubu radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego wnoszę  o zamieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych. Jako Przewodniczący Klubu radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego składam na ręce Przewodniczącego Rady projekt uchwały. Drugi wniosek kieruję do Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Piłata. Na podstawie § 18 Statutu Gminy Gryfino proszę Pana Burmistrza o zapewnienie Klubowi radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego obsługi jego prac, poprzez udostępnienie pomieszczeń pozostających w dyspozycji Gminy, jej jednostek organizacyjnych, bądź wykorzystywanych w inny zwyczajowo przyjęty sposób w celu spotkań z wyborcami w okręgu wiejskim. Wniosek ten składam na ręce Pana Burmistrza.

Radny Artur Nycz – czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, dlaczego godzinę czasu dyskutowaliśmy nad przełożeniem sesji, a teraz została przegłosowana uchwała? Dlaczego godzinę dyskutowaliśmy nad tym i teraz przegłosowaliśmy projekt, który mieliśmy głosować na początku sesji? Przecież to jest nieodpowiedzialne

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – intencją była dyskusja nad projektem uchwały, który dotyczył taryf, z którym się nie zapoznawaliśmy. Jako wnioskodawca   o przesunięcie tego punktu na koniec sesji sądziłem, że Pan Burmistrz będzie konsekwentnie podtrzymywał swoje stanowisko zmierzające do rozszerzenia tej dyskusji o dalszy etap, ponieważ zdaje sobie sprawę, że mój wniosek w zakresie przesunięcia na koniec sesji mógł znaleźć poparcie radnych.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przypominam, że radny Skrzypiński zgłaszał wniosek o nieuwzględnianie zmiany porządku obrad.

Radny Artur Nycz - dyskutowaliśmy godzinę czasu, a teraz nikt nie zabrał głosu na temat merytorycznych zapisów uchwały, kłócąc się tylko o wnioski i sprawy proceduralne. Mam pytanie do Pana Burmistrza, co Pan Michał Jach robił przez trzy miesiące w GTBS-ie?

Radny Stanisław Różański – zwracam się do radnego Nikitińskiego i radnych, którzy są inicjatorami projektu uchwały w sprawie górnych stawek, mam wrażenie, chciałbym się mylić, że przy tej okazji chce się nieczysto grać. Wysoka Rado, dotykamy niezwykle ważnego i niezwykle trudnego problemu. Jeżeli w tym problemie nie będziemy mieli sojusznika w osobie Burmistrza, a nade wszystko w osobie Prezesa PUK-u, to wszystkie działania, które zostaną podjęte inną drogą, przez inną grupę ludzi skończą się niepowodzeniem. Na dzień dzisiejszy odnoszę wrażenie, że milcząca postawa Prezesa PUK-u i aktywna na 50% postawa Burmistrza daje mi prawo sądzić, że nie mamy wśród nich sojuszników tego rozstrzygnięcia. Panie radny Nikitiński, nie poradzi Pan sobie z tym problemem. Tu nie chodzi o uchwalenie projektu uchwały, chodzi o pracę analityczną, bo kiedy w grę wchodzą zasady rynkowe, umowy, przepisy prawa cywilnego trzeba być specjalistą w tym zakresie, trzeba dysponować pełną wiedzą. Wy tego nie macie i uprawianie na własna rękę tej działalności bez udziału Burmistrza i PUK-u spowoduje nieszczęście.
Wnioskuję, aby Komisja doraźna powołana w celu kontroli stanu substancji mieszkaniowej  w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie przygotowała na najbliższą sesję Rady informację dotyczącą wyników swej pracy. Oczekuję odpowiedzi na pytanie, czy usunięte zostały usterki budowlane w budynku po byłym hotelu, a jeśli nie czy wdrożone zostało sankcyjne postępowanie sądowe przeciwko wykonawcy? Jeśli nie, jakie są tego przyczyny  i czy Komisja zamierza w tym zakresie przedsięwziąć działania? Chcę członkom tej Komisji przypomnieć, że słowa są zawsze cieniem nadziei. Stworzyliście Państwo nadzieję tym ludziom, ci ludzie na was czekają, ci ludzie w odpowiednim momencie wam podziękują. Mieszkańcy tego budynku czekają na rezultaty. Na dzień dzisiejszy z tego co wiem, tych rezultatów nie ma. Chętnie posłucham odpowiedniej informacji, jeśli Pan Przewodniczący uzna, aby taka informacja została nam przedstawiona.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – rzeczywiście jest tak jak Pan mówi, że  w Klubie Gryfińskiego Przymierza Wyborczego nie uważamy się za specjalistów w tym zakresie. Mamy wiedzę w nieco innych dziedzinach, natomiast posiłkujemy się wiedzą specjalistów w tym zakresie. Projekt, który złożyłem na ręce Pana Przewodniczącego jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Projekt jest stworzony przez Pana Władysława Pielechowskiego. W moim przekonaniu ma on szansę stać się rzetelną podstawą do tego, aby do tych prac włączyć Pana Burmistrza i Prezesa PUK. Poza tym propozycja, która jest zawarta w projekcie uchwały jest niezwykle odpowiedzialna, reguluje te kwestie, których jeszcze do tej pory nie uregulowaliśmy. Cieszę się, że Pan otwiera możliwość do merytorycznej dyskusji, zapraszam do nich Pana, Pańska wiedza w tym zakresie  i doświadczenie będzie także potrzebne. Chciałbym poinformować, że sprawozdanie z prac Komisji doraźnej zostało złożone na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Radny Marek Sanecki – chciałbym poinformować, że wysiłkiem kilku organizacji  i podmiotów z Gminy Gryfino w dniu 20 września br. odbędzie się VI Gryfiński Festiwal Triathlonowy. Chciałbym wszystkich zaprosić i poinformować, że w ramach tych zawodów odbędzie się triathlon rodzinny. Informacja o tym przedsięwzięciu będzie w środkach masowego przekazu i na stronach internetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – do INTERREG III po stronie niemieckiej został zgłoszony wspólny projekt Gryfino i Schwedt dotyczący m.in. budowy nabrzeża. Przewidywane środki na dofinansowanie nabrzeża wynoszą 3,5 mln euro. Myślę, że do końca września będzie wiadomo, czy te środki otrzymamy. Zapraszam zainteresowanych radnych we wtorek o godz. 14.00 na spotkanie z Radą Nadzorczą PUK w zakresie ponownego przyjrzenia się złożonemu wnioskowi taryfowemu, na którym można również poruszyć sprawę górnych stawek. Na spotkanie zapraszam także Pana Pielechowskiego. Chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na jutrzejsze dożynki gminne w Bartkowie, integracja radnych ze społecznością wiejską jest niezwykle mile widziana.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1/ Listy obecności radnych - załącznik nr 1 i załącznik nr 2
2/ Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 3
3/ Porządek obrad sesji – załącznik nr 4
4/ Uchwała Nr XXIX/281/08 - załącznik nr 5
5/ Uchwała Nr XXIX/282/08 - załącznik nr 6
6/ Uchwała Nr XXIX/283/08 - załącznik nr 7.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokół sporządziła
inspektor
Agnieszka Grzegorczyk