Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 6 listopada 2008 r. o godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XXIX, XXX i XXXI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja na temat realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta  i Gminy Gryfino w roku 2008 – DRUK Nr 1/XXXII.

 • uwagi i wnioski.

VI. Informacja o stanie realizacji prac związanych z powołaniem Parku Regionalnego w Gryfinie – DRUK Nr 2/XXXII.

 • uwagi i wnioski.

VII. Odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

VIII. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK Nr 3/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, ul. Niepodległości – DRUK Nr 4/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 5/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1,  z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową – DRUK Nr 6/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 7/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego – DRUK Nr 8/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2009 – DRUK Nr 9/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK Nr 10/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania – DRUK Nr 11/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK Nr 12/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 13/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedsięwzięć dotowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – DRUK Nr 14/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa – DRUK Nr 15/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału w transgranicznym projekcie partnerskim pn. „ Stworzenie wspólnego polsko – niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zdarzeń na obszarze przygranicznym” – DRUK Nr 16/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej – DRUK Nr 17/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Flisacza – DRUK Nr 18/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXV. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 19/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 20/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego – DRUK Nr 21/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 22/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 23/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXX. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 24/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXXI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino – DRUK Nr 25/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXXIII. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.

XXXIV. Wolne wnioski i informacje.