24.07.2008

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/08
z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia  i 24 lipca 2008 r.

W dniu 24 lipca 2008 r. sesja rozpoczęła się o godz. 1300 i trwała do godz. 1600.

Radni nieobecni:

 • w dniu 24 lipca 2008 r.: Magdalena Chmura – Nycz, Lidia Karzyńska – Karpierz, Artur Nycz, Stanisław Różański.

Listy obecności radnych w dniu 24 lipca 2008 r. stanowią załącznik nr 3 i załącznik nr 4.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

W dniu 24 lipca 2008 r.:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 5. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 6. Radca prawny Izabela Kozłowska
 7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 7.

c.d. sesji w dniu 24 lipca 2008 r. godz. 1300

Obrady wznowił Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym poinformować Radę, że w dniu dzisiejszym podpisałem umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa gospodarka, innowacje, technologie, działanie 1.3. zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorców, w podpodziale 1.3.3 wzrost atrakcji inwestycyjnej dla projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych Regionalnego Parku Przemysłowego w Gryfinie. Umowa została zawarta w dniu dzisiejszym między Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez zarząd Województwa w osobach Władysława Husejki Marszałek Województwa i Witolda Jabłońskiego Wicemarszałka Województwa oraz Gminą Gryfino reprezentowaną przez Henryka Piłata Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Umowę parafowała Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Jolanta Staruk. Zgodnie z tą umową koszt projektów na uzbrojenie strefy przemysłowej jest wyceniony na kwotę 690.00 zł, z czego  40-60% kosztów pokryje Urząd Marszałkowski. Te zadanie musimy wykonać do 30 czerwca 2009 r. Jesteśmy ujęci w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego i to co się niektórym wydawało wizjonerstwem, co miało się nigdy nie spełnić, jest już faktem. Park Przemysłowy w rejonie Gardna będzie dofinansowany w wysokości 5,5 mln euro. Głównym zadaniem priorytetowym staje się w tej chwili Strefa Przemysłowa, gdyż ona będzie siłą napędową i siłą rozwojową miasta Gryfina i nie tylko.   W zakresie zagospodarowania Parku Przemysłowego współdziałamy z Prezydentem Miasta Szczecina Panem Piotrem Krzystkiem, gdyż Szczecin posiada tereny pod biurowce, pod logistykę, natomiast my w rejonie Gardna posiadamy tereny pod zakłady produkcyjne. Jak do tej pory, to wspólne działanie już się odbija głośnym echem w Polsce, kto czytał gazetę „Puls biznesu” wie o dużym zainteresowaniu tymi terenami przez bardzo poważnych przedsiębiorców. W związku z budową S-3, Gryfino ma kolejne „5 minut” w historii swojego istnienia. Pierwsze „5 minut” to była budowa ZEDO, drugie 5 minut to jest właśnie Park Przemysłowy, który będzie siłą napędową rozwoju gospodarki gryfińskiej. Jak jest przemysł, miejsca pracy, to rozwija się sport, kultura i inne dziedziny, które należy finansować.

Ad. XXII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK Nr 17/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Mieszkaniowej.

Radny Kazimierz Fischbach – zgłaszam kandydaturę radnego Eugeniusza Robaka. Pan Eugeniusz Robak był przewodniczącym rady osiedla, bardzo intensywnie pracował  w Komisji doraźnej, która badała stan budynku przy ul. Sprzymierzonych 8, w związku z tym zgłaszam jego kandydaturę do składu komisji mieszkaniowej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał czy radny Eugeniusz Robak wyraża zgodę na kandydowanie do Komisji Mieszkaniowej.

Radny Eugeniusz Robak wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – co do kandydatury Pana Eugeniusza Robaka, powiem, że osobiście poprę tę kandydaturę. Uważam ją za dobrą kandydaturę, myślę, że Pan Eugeniusz będzie pracował solidnie na komisji. Chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat zasad funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej i trybu dochodzenia do pewnych ustaleń. W moim przekonaniu Regulamin Komisji Mieszkaniowej, tryb przydzielania mieszkań, w najbliższym czasie powinien stać się obiektem zainteresowania Rady Miejskiej, ponieważ dochodzimy w gminie Gryfino do pewnych kuriozalnych rozwiązań, które niedługo chyba będą przypisane już tylko naszemu miastu. Chciałem pokrótce zreferować taką sytuację

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie radny, wybieramy członka Komisji Mieszkaniowej i ja nie widzę w tym momencie powodów do dyskusji na temat funkcjonowania polityki mieszkaniowej w Gminie Gryfino. Jeśli Pan radny będzie chciał zabrać głos w tym zakresie, pozwolę na to w wolnych wnioskach.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym powiedzieć, że odnosimy się do pewnego wyboru, który jest konsekwencją pewnego zdarzenia. Ten wybór nie dokonuje się dlatego, że upłynęły terminy, czy też dlatego, że zmusza nas do tego jakiś termin zawity, przystępujemy do tego wyboru dlatego, że w Komisji Mieszkaniowej miały miejsce wydarzenia, które tego miejsca mieć nie powinny.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Przewodniczący, zwracam uwagę na treść uchwały i uzasadnienie do tej uchwały. To jest tylko i wyłącznie wybór osoby, która będzie pracować w Komisji Mieszkaniowej.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w takim razie mogę skorzystać ze swojego uprawnienia i zadać pytanie, czy kandydat na członka Komisji Mieszkaniowej będzie zabiegał o zmianę regulaminu i w jakim zakresie? Swoje pytanie kieruję do pana Eugeniusza Robaka, czy nowy członek, a być może Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej będzie zmierzał do tego, żebyśmy odeszli od patologicznych sytuacji, w których mieszkania komunalne będą przyznawane osobom nawet z dochodami sięgającymi, 15.000, 16.000, 20.000 zł na członka rodziny, czy też pozostawimy regulamin w niezmienionym kształcie? Regulamin, który funkcjonuje dzisiaj umożliwia zamianę mieszkania osobom, które mają bardzo wysoki status materialny, mieszkają np. w dwóch pokojach i mogą mieszkać w czterech pokojach, w sytuacji kiedy znacznie zmieniła się ich sytuacja materialna. To jest moim zdaniem nieuczciwe wobec pozostałych, nierzetelne i od tego sposobu przydzielania mieszkań w gminie Gryfino powinniśmy bardzo szybko odejść, stąd moje pytanie do kandydata.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy kompetencją Komisji Mieszkaniowej jest uchwalanie regulaminu dotyczącego przydziału mieszkań?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – art. 12 ustawy o samorządzie gminnym mówi dosyć precyzyjnie, czyją kompetencją jest zajmowanie się zasobem mieszkaniowym, czy też budownictwem mieszkaniowym w poszczególnych gminach. To jest kompetencja Rady Miejskiej w Gryfinie. Rada Miejska w Gryfinie pośrednio funkcjonuje w ciele, które nazywa się Komisją Mieszkaniową, będącą komisją pomocną przy dokonywaniu ostatecznego wyboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Burmistrz działa w dobrej wierze po zaopiniowaniu przez Komisję, która składa się zarówno z radnych, jak i osób, które zajmują się merytorycznie tym zagadnieniem. Czy jest intencją Komisji Mieszkaniowej zmiana tego regulaminu? Jeżeli nawet nie jest kompetencją samej Komisji Mieszkaniowej to sposób procedowania, rekomendowanie Radzie Miejskiej pewnych rozwiązań z pewnością tak.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przypominam, że inicjatywa uchwałodawcza należy do grupy trzech radnych, ewentualnie do klubu. Jeśli Pan Przewodniczący mówi  o takich sprawach, to można było te kwestie poruszyć już w momencie wystąpienia problemu, a nie czekać na nową Komisję Mieszkaniową.

Radny Eugeniusz Robak – zapoznam ze całością materiału, jaki otrzymam. Uważam, że jestem osobą wrażliwą na krzywdy ludzkie i będę się starał żeby moje działania, jako członka komisji były jak najbardziej zgodne z przepisami i ustawą.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz
z zaproponowaną kandydaturą radnego Eugeniusza Robaka.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy 1 wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/272/08 stanowi załącznik nr 27.

Ad. XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/198/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 2003r. – DRUK Nr 18/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych
w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/198/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 2003r. została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/273/08 stanowi załącznik nr 28.

Ad. XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW – DRUK Nr 19/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w Gminie Gryfino jest wiele bardzo ważnych zadań do sfinalizowania, mam na myśli uzbrojenie Parku Przemysłowego, uzbrojenie Tarasu Północ, uzbrojenie ul. Jana Pawła II. Kończymy projektowanie i wspólnie ze Schwedt zabiegamy o środki unijne na wybudowanie nowego nabrzeża. Mam nadzieję, że fizyczna realizacja rozpocznie się na początku roku 2010. Jest jeszcze wiele innych zadań, dlatego też wspomożenie budżetu gminnego pożyczką z NFOŚiGW na dwa zadania: uzbrojenie Tarasu Północ oraz uzbrojenie ul. Jana Pawła II jest bardzo istotne i ma bardzo duże znaczenie.  O pożyczkę z NFOŚiGW stara się wiele samorządów. Pożyczkę tą jest bardzo trudno pozyskać, gdyż oprócz tego, że jest bardzo nisko oprocentowana, wyżej oprocentowane od niej są lokaty, istnieje możliwość umorzenia tej pożyczki do 30%, jeżeli jest spłacana zgodnie z umową. Dzięki Zastępcy Panu Szabałkinowi i jego kolegom udało się nam załatwić tą pożyczkę. Mam sygnał, że ta pożyczka została nam przyznana i w przyszłym tygodniu  z Panią Skarbnik udamy się na negocjowanie ostatecznego oprocentowania i podpisanie umowy.

Radny Tadeusz Figas – Panie Burmistrzu, te inicjatywy o których Pan mówił są dla nas bardzo cenne tylko, że wyborcy oczekują na rozpoczęcie tych inwestycji. Dlaczego to tak wszystko długo trwa?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zadał Pan bardzo dobre pytanie. Nie jesteśmy wyspą na mapie kraju albo województwa. Sam Pan obserwuje jak opóźniają się sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków o środki unijne. Dopiero niedawno ukazały się wytyczne, na jakie inwestycje można pozyskać środki. Mówiliśmy, że będziemy ubiegać się o dofinansowanie tych dwóch zadań ze środków unijnych, niestety kiedy ukazały się wytyczne, okazało się, że ani na zadanie uzbrojenia Tarasu Północnego, ani na uzbrojenie  ul. Jana Pawła II nie możemy ubiegać się o środki, gdyż występuje tam komercja. Tereny są niezamieszkałe, są działkami budowlanymi, gmina będzie je sprzedawała i w związku z tym nie można ubiegać się o te środki. Moglibyśmy rozpocząć takie zadania, jak remont ulicy Mieszka I i ulicy Przemysłowej. Żeby ubiegać się o środki unijne na te zadania należy jeszcze zrobić opracowanie wpływu inwestycji na środowisko. Szkoda byłoby zrezygnować z dużych pieniędzy, które moglibyśmy jeszcze otrzymać oprócz tych 5,5 mln euro na Strefę. Chcielibyśmy otrzymać dofinansowanie na zadania dotyczące ul. Przemysłowej, ul. Mieszka I, pozostałych dróg w Czepinie i kanalizacji w miejscowościach Pniewo i Żórawki. Niestety nie jesteśmy przygotowani pod względem pozwoleń na budowę i dokumentacji, ale nie wolno nam zmarnować szansy. Myślę, że te wszystkie problemy powinny być rozwiązane w ciągu dwóch najbliższych miesięcy. Na wszystkie te zadania w tym okresie zostaną ogłoszone przetargi, nie ma na to wpływu praca urzędników. Tak samo jest w innych miastach, gminach, inwestycje czekają, ponieważ do dzisiaj nie jest powiedziane, czy jeżeli realizacja zadania rozpocznie się przed rozpatrzeniem wniosku, czy będzie mogło być współfinansowane, czy nie. Może być taka sytuacja, że kto rozpocznie zadanie przed przyjmowaniem wniosków, nie będzie już mógł ubiegać się o dofinansowanie, a to są pieniądze rzędu 5-6 mln zł. Lepiej jest poczekać jeszcze 2 miesiące i skorzystać  z dofinansowania.

Radny Jacek Kawka - kiedy planuje Pan wejście na budowę na te zadania?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jeżeli dzisiaj zapadnie uchwała Rady o zaciągnięciu tej pożyczki, w ciągu trzech tygodni.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - w dniach 15-20 sierpnia nastąpi ogłoszenie przetargu na uzbrojenie Osiedla Północ, a na koniec sierpnia lub początek września na uzbrojenie ul. Reymonta i Jana Pawła II. Procedury przygotowuje firma zewnętrzna.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – aby procedury były jak najlepiej przygotowane, i nie było odwołań, specyfikację przetargową wykonuje firma zewnętrzna. Niestety liczebność Wydziału Inwestycji nie pozwalałaby na szybkie przygotowanie warunków przetargowych.

Radny Marek Sanecki – wszystkie wydatki inwestycyjne są wydatkami zasadnymi i ja popieram zaciąganie takich zobowiązań. Dzisiaj dostaliśmy również materiał, że chce Pan dokonać zmian GFOŚiGW w związku z tym, że chce Pan przeznaczyć środki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie. Myślę, że to posunięcie również jest zasadne. Wczoraj w internecie czytałem, że interesuje się tym terenem firma, która ma produkować monitory. Teoretycznie jeżeli inwestycja powstałaby to firma zatrudniłaby ok. 1.500 osób, inwestycja praktycznie byłaby miliardowa. I to jest jak najbardziej wskazane.  W wyjaśnieniach informował Pan, że oprocentowanie tego kredytu jest niższe niż oprocentowanie lokaty bankowej. Chciałbym się zapytać, czy my obecnie mamy lokatę bankową, jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - zmiany dotyczą Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, jest to kwota 550 tys. zł, którą przeznaczamy na projekt Regionalnego Parku Przemysłowego. Dzisiejsza część wizyty w Urzędzie Marszałkowskim dotyczyła podpisania tzw. przedwstępnej umowy, która obliguje Gminę Gryfino w ramach konkretnych załączników do umowy, w jakim terminie musi przygotować projekt dotyczący Parku Przemysłowego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Wysoka Rado, zwracam uwagę, że Pan Burmistrz będzie dziś składał wniosek o omówienie kwestii wydatkowania kwoty 550 tys. zł. Jesteśmy w punkcie XXIV i rozmawiamy o 14 mln pożyczki z NFOŚiGW. Pytanie Pana radnego było krótkie i dlatego dopuściłem do takiej odpowiedzi. Czy posiadamy środki na lokatach bankowych?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - jak co roku posiadamy środki na lokatach bankowych. Środki są gromadzone na lokatach gdy jest ich nadmiar na rachunku bankowym. Te pieniądze mają swoją kolejność wydatkowania, jest plan dochodów i jest plan wydatków. Realizacja wydatków nie jest realizowana w takim zakresie, w jakim zostały zaplanowane na cały rok. Niemniej jednak posiadamy pieniądze na lokatach. Są to środki tzw. wolne okresowo, gdyż ich przeznaczenie na poszczególne wydatki jest już ujęte w budżecie, gdy nie są one zaangażowane w jakiekolwiek zadania inwestycyjne, są właśnie lokowane na rachunkach lokat terminowych. Gmina pozyskuje jeszcze dodatkowe środki z tytułu odsetek bankowych, natomiast lokaty bankowe są dużo wyżej oprocentowane, niż pożyczka  z NFOŚiGW. Pożyczka z NFOŚiGW ma być oprocentowana w granicach 3,8% w skali roku nie mniej jednak jeszcze jest tzw. bonus z tytułu wykonania inwestycji zgodnie z planem i harmonogramem i NFOŚiGW gwarantuje nam że 15% kwoty zaciągniętej pożyczki zostanie nam umorzone. Bilansując dochody i wydatki, jakie będą wiązały się z tą pożyczką, jest tak jakby nam ktoś jeszcze podarował kwotę pieniędzy za to, że ją zaciągamy. Tylko, że ta pożyczka jest na określony cel. Oczywiście nie na każdy cel można uzyskać tak preferencyjne oprocentowanie i tak preferencyjne warunki.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – przypominam radnym, aby starać się zdawać takie pytania w trakcie posiedzeń komisji. Skupmy się na procedowaniu i omawianiu spraw, które są zapisane w uchwałach.

Radny Marek Sanecki – nie było możliwości uzyskać odpowiedzi na to pytanie na komisjach dlatego zadaję je dzisiaj. Chciałem zapytać konkretnie, jakie kwoty mamy dzisiaj na lokatach?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy mam zarządzić przerwę, aby Pani Skarbnik poszła i to sprawdziła? Czy akurat w punkcie dotyczącym tej uchwały dla Pana jest to ważna informacja?

Radny Marek Sanecki – dobrze, proszę o tą informację później.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – poprę tą uchwałę bo uważam ją za zasadną, uważam też, że powinniśmy ze sobą rozmawiać otwarcie. Ta uchwała jest uchwałą przygotowującą następną, o zmianach w budżecie, więc musimy porozmawiać o tym, jaki jest realny stan finansów Gminy Gryfino. Zaciągnięcie tego zobowiązania będzie rodziło określone konsekwencje. My między sobą często rozmawiamy na takiej zasadzie, że wymieniamy ze sobą półprawdy i nie mówimy o wszystkich okolicznościach, które tak naprawdę mają miejsce. Prawdą jest, że nie są realizowane głównie wydatki w budżecie, wiele inwestycji nie jest rzeczywiście realizowanych, ale nie są też realizowane dochody  w takim zakresie, w jakim przewidzieliśmy w budżecie. Być może one z czasem będą zrealizowane na poziomie, który zaplanowaliśmy, czy też wskazaliśmy w uchwale budżetowej, natomiast jak obserwujemy wpływ pieniędzy to wiemy, że tak też nie jest. W związku z tym rodzi się pytanie o to, jaka będzie skala zadłużenia gminy Gryfino i w jakim zakresie będziemy mogli się jeszcze zadłużać, aby realizować racjonalne cele? Ja nie mam wątpliwości, co do tego, że te dwa zadania trzeba wykonać. Ten projekt, który Pan składa uważam za racjonalny, potrzebny Gminie, to są dwa miejsca, które muszą być uzbrojone jeżeli mamy myśleć o jakimkolwiek rozwoju. Natomiast na następnej sesji prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z informacją, w jaki sposób ta ewentualna pożyczka, którą zaciągniemy wpłynie na stan finansów. Dobrze jest o stanie finansów rozmawiać na bieżąco
i monitorować te kwestie tak, żeby brać pod uwagę całość spraw. Najpoważniejsze wpływy do budżetu są z podatków od nieruchomości, a ich wzbogacanie budżetu gminy Gryfino jest na poziomie, który zna każdy z radnych. Każdy z radnych zna też uchwałę budżetową. Dlatego zaciąganie zobowiązania nawet na ważny cel, jakim jest uzbrojenie tych dwóch terenów musi rodzić refleksje, jakie to będzie rodziło konsekwencje dla całego budżetu  w przyszłości, zwłaszcza w perspektywie następnych inwestycji i być może następnych zobowiązań, które będą niezbędne. Jak sądzę ta umowa przedwstępna, którą Pan dzisiaj podpisał jest początkiem dochodzenia do konsekwencji, w której gmina Gryfino będzie musiała także znaleźć pieniądze na to, aby dołożyć swoją część do tego uzbrojenia. Pierwszym etapem jest zmiana w GFOŚiGW, następne będą nas czekały jak sądzę w przyszłości. Ja mam zaufanie do Skarbnika Gminy Gryfino, natomiast musimy ze sobą rozmawiać w sposób odpowiedzialny, skuteczny, żeby wiedzieć w jakim miejscu się znajdujemy. Ustawa określa jak bardzo można zadłużać gminę i to nieprawda, że zadłużenie gminy nie jest racjonalne w określonych miejscach. Jest racjonalne, jeśli mamy do czynienia np. z takimi zadaniami jak te dwa, ale o całości finansów musimy rozmawiać stale.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/274/08 stanowi załącznik nr 29.

Ad. XXV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. – DRUK Nr 20/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Autopoprawka Burmistrza złożona przez Burmistrza na piśmie stanowi załącznik nr 30.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Panie Przewodniczący, w związku z tym, że dotarła do mnie informacja, że ceny biletów autobusowych na terenach wiejskich zostały podwyższone o 5%, zadzwoniłem do Prezesa PKS i powiedziałem, że jeżeli jest zmiana cen to o tą kwotę, którą pozyska z tego tytułu PKS, zostanie obniżona dotacja do przewozów wiejskich. Zmianie uległa kwota dotacji, która wynosiła 215 tys. zł, autopoprawką wprowadzam kwotę 190 tys. zł na dotację. Opóźnia nam się realizacja programu „Moje boisko – Orlik 2012”, co nie wynika z opieszałości urzędników, ale z procedury nabycia terenu od osoby prywatnej. W Gardnie teren należał do osoby prywatnej, w tej chwili te sprawy są już wyjaśnione, ale najwcześniej przetarg zostanie ogłoszony pod koniec sierpnia. Zadanie będzie realizowane przy bardziej sprzyjających warunkach w tym roku, ale cykl realizacji zadania może być podobny do realizacji euroboiska, że w tym roku będzie rozpoczęte, a w maju przyszłego roku oddane do użytku. W związku z tym proponuję zmniejszenie wydatków. Nie będziemy wykonywali dokumentacji technicznej w tym roku na boisko w Żabnicy. Proponuję te środki w wysokości 50.000 zł przeznaczyć na remonty szkół. Chcielibyśmy wyremontować stołówkę w nowoprzyjętym liceum, żeby młodzież gimnazjalna również mogła spożywać posiłki w liceum. Jak przejmiemy liceum z dniem 1 września rozpoczniemy remont stołówki. Powiedziałem, że czekają nas nowe bardzo trudne zadania inwestycyjne i to co powiedział Pan radny Nikitiński to prawda. Czeka nas ciężka praca. Natomiast jeżeli mamy trochę wolnych środków w budżecie, a znacie Państwo stan mebli, wyposażenia w pomoce dydaktyczne przedszkoli, można trochę środków przeznaczyć na poprawienie tego stanu. Na każde przedszkole i na każdą szkołę jest przydzielona kwota na uzupełnienie brakującego sprzętu, pomocy dydaktycznych, zabawek itp.

Radny Marek Sanecki – w imieniu klubu GIS chcę powiedzieć, że popieramy te zmiany w budżecie, szczególnie zmiany w zakresie oświaty, bo uważamy, że jest to swoistego rodzaju inwestycja, uzbrojenie terenów to stwarzanie warunków do nauki dla dzieci. To jest kolejna bardzo dobra inicjatywa i ją popieramy. Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące przeznaczenia środków na dopłaty do PKS-u to popieramy je również, ale warunkowo, dlatego, że nie możemy pozbawić mieszkańców, zwłaszcza terenów wiejskich komunikacji. To jest oczywiste, ale uważamy, że taki sposób realizacji tego transportu nie jest racjonalny na dłuższą metę i chcemy prosić Pana Burmistrza o podjęcie działań w celu racjonalizacji tego systemu komunikacji. Uważamy, że należy rozpisać przetargi na realizację połączeń. Kwestia w jaki sposób to zrobić to jest kwestia techniczna, ale takie wysokie dopłaty są nieracjonalne. Można powiedzieć „półżartem półserio”, że bardziej będzie opłacało się kupić mieszkańcom samochód, żeby realizować transport we własnym zakresie. Rozmawiałem  z przedsiębiorcami, którzy zajmują się transportem, że są zainteresowani wystąpieniem w przetargu do obsługi linii wiejskich, więc z pewnością zainteresowanie będzie. Nie wiem czy Państwo śledzili dokładnie informacje z PKS-u, jakie byłyby koszty obsługi tej linii. Po zrealizowaniu tych dopłat, które oni sobie życzyli okazało się, że na liniach wiejskich dopłata do kilometra wynosi 7 zł. Za 7 zł za kilometr można wynająć luksusowy autokar i nie pobierać dodatkowych opłat. Panie Burmistrzu tą sprawę popieramy, ale prosimy o dokonanie rewizji systemu komunikacji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w tych zmianach budżetowych mam kilka pytań co do wydatku w wysokości 215 tys. zł. Jako dodatkowe środki w trakcie roku budżetowego na to konkretne zadanie we mnie budzą sprzeciw, bo to, że umówiliśmy się  z firma przewozową na pewne warunki obliguje obie strony, nie tylko nas. Obliguje także firmę przewozową i firma przewozowa powinna się ze swoich zobowiązań wywiązywać tak dobrze jak gmina Gryfino, a Gmina Gryfino czasami nawet za dobrze wywiązuje się ze swoich zobowiązań na tle sytuacji, jakie mają miejsce z autobusami PKS-u, które na przykład przyjeżdżają niesprawne na wycieczki szkolne i potem odmawiają wyjazdu. Jeżeli nawet jest przeznaczona kwota z budżetu gminy Gryfino, to powinien pójść za nią wyższy poziom świadczonych usług, a ja mam wątpliwości, czy mamy do czynienia z wyższym poziomem usług. W dziale 854 będziemy wydatkowali 8.000 zł, na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wprowadza się dodatkowe środki na sfinansowanie pobytu dzieci podczas kolonii letniej. Znalazłem informację na stronach internetowych UMiG, biuletynu informacji publicznej, że jest rozpisane takie zadanie i rozstrzygnięte. Chciałem zapytać, czy to zadanie jest w trakcie realizacji, przygotowywane do realizacji, czy jest zrealizowane? W tym samym dziale kwotę 2.000 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji przenosi się środki do dyspozycji MOS na organizację cyklicznych imprez sportowych współrealizowanych przez UMiG. Chciałbym dowiedzieć się jakich imprez? W dziale 926 przeznaczamy 1.200.000 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania na realizację boiska w Gardnie w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”, zadanie dofinansowane w wysokości 630.000 zł z budżetu państwa i budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Czy są to przepływy finansowe, które są związane z wykonaniem inwestycji, czy też całość zadania zamknie się kwotą 1.830.000 zł? Kiedyś temat programu „Moje boisko - Orlik 2012” wypowiadał się na Minister Sportu Pan Drzewiecki, m.in. w korespondencyjnej wymianie opinii z Prezydentem Chorzowa nt. całkowitego kosztu realizacji tej inwestycji. Zapewniał wszystkich na całą Polskę, że z programu Orlik boiska budowane są na kwotę nie wyższą niż 1 mln zł, stąd moje pytanie o to, jaki będzie ostateczny koszt. Czy mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie są konieczne przepływy finansowe, czyli najpierw wkład własnych środków, a później odzyskanie ich ze stosownego urzędu, czy też koszt całego zadania wyniesie 1.830.000 zł?Co do inwestycji w oświatę nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Mam nadzieję, że do Pana Przewodniczącego i Pana Burmistrza wpłynęły pisma rodziców z prośbą o zmianę budżetu w zakresie wykonania jeszcze w tym roku windy w Szkole Podstawowej Nr 1. Przeznaczyliśmy w budżecie kwotę 50.000 zł na projekt tej windy oraz 50.000 zł na windę w Gimnazjum. Natomiast chętnie widziałbym tą zmianę wśród licznych zmian w budżecie o dosyć pokaźne kwoty. Niestety nie widzę jej, być może jest ona uzasadniona procesem, który trwa, czyli procesem projektowym i w tym momencie wydatkowanie tych środków nawet po wprowadzeniu ich do budżetu byłoby niemożliwe. Jeśli można byłoby uzyskać na to odpowiedź, to bardzo bym o nią prosił.

Radny Ireneusz Sochaj – zawsze możemy powiedzieć, że wydatki na oświatę są uzasadnione, że są konieczne, natomiast nasza gmina słynie w kraju, z tego, że dokłada największą kwotę do subwencji oświatowej i dziwię, się, że dyrektorzy szkół nie mogą wygospodarować tych kwot w trakcie jednego, czy drugiego roku budżetowego. To nie są kwoty powalające na nogi. Myślę, że na wymianę ławek w trakcie swojego funkcjonowania powinni znaleźć środki. Wykonamy stołówkę w nowym gimnazjum tylko nie wiemy, czy dzieci będą chciały z tej stołówki korzystać, bo ze stołówek często korzystały dzieci wiejskie natomiast dzieci z miasta nie specjalnie. Tak było przynajmniej w Gimnazjum na Górnym Tarasie. Wyremontujemy pomieszczenia stołówki, a dzieci nie będą chciały z niej korzystać.Przeznaczyliśmy 20.000 zł na bieżące utrzymanie plaży, która pełni poniekąd rolę plaży miejskiej, są to wydatki na utrzymanie bezpieczeństwa na plaży, ale słyszałem również, że wydatkowaliśmy tam znaczne kwoty na remonty tej plaży, na dosypanie piasku, wymianę desek na miejscach spacerowych. Trochę się temu dziwię, bo jest to inwestowanie na prywatnym terenie. Czy gmina jest do tego zobowiązana? Czy takie wydatkowanie pieniędzy jest zasadne?

Radny Tomasz Namieciński – chciałbym przyłączyć się do tego, co powiedział Pan radny Marek Sanecki. Rzeczywiście jest tak, że na terenach wiejskich bilety podrożały o 1 zł. Na trasie Gardno – Szczecin bilet kosztował 7,90 zł, a teraz kosztuje on 8,90 zł. Prosiłbym Pana Burmistrza, żeby na przyszłość wziąć pod rozwagę podjęcie rozmów z innymi przewoźnikami, swojego czasu zwracałem się z pismem odnośnie przejazdów na trasie Szczecin – Chlebowo – Wysoka Gryf. – Gardno – Wełtyń w godzinach popołudniowych i wieczornych i pamiętam, że PKS odpowiedział, że nie ma kierowców. Być może gmina powinna poszukać innych przewoźników.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – najpierw zaspokoję ciekawość Pana Marka Saneckiego i poinformuję, że na dzień dzisiejszy na lokatach gmina Gryfino ma 8.700.000 zł. Na pytania dotyczące wydatkowania 8.000 zł i 2.000 zł odpowie Naczelnik Wydziału Pan Piotr Romanicz, natomiast ja ustosunkuję się do poważniejszych pytań odnośnie programu Orlik 2012. Dochodzą do mnie sygnały, że kwota, która jest zagwarantowana w ramach programu Orlik 2012 jest kwotą niewystarczającą i samorządy stosują innej klasy materiały. Myślę, że nawet jeżeli koszt realizacji zadania będzie trochę inny, to i tak warto skorzystać  z tej pomocy i to zadanie zrealizować. Na dzień dzisiejszy nie podam, ile będzie on wynosił, dopóki nie zostanie rozpisany przetarg i wybrany wykonawca, ale należy mieć takie przekonanie, że w wyniku przetargu będzie inny koszt tego zadania, myślę, że nieznacząco różniący się od tej kwoty jaka jest zagwarantowana. Można rozważyć zmianę przewoźnika, tylko może być tak, że jak ogłosimy przetarg na poszczególne linie, to na kursy, które przynoszą dochody znajdą się chętni, natomiast na te linie, które przynoszą straty, albo kursy, w godzinach których są straty, chętnych nie będzie. Należy rozważyć, czy na linie dochodowe nie stosować dopłat, a dopłacać na linie niedochodowe. Ani plaża w Wirowie ani plaża w Steklnie nie są plażami miejskimi, nie są to tereny gminy. Chciałbym wyjaśnić dlaczego wycofaliśmy się z plaży w Steklnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę plażę, jezioro, możliwość zaparkowania samochodu nie można porównywać plaży w Steklnie z plażą w Wirowie. Przygotowanie plaży w Steklnie nie wyniosłoby 15.000 zł, ile kosztowała naprawa mola i nawiezienie piasku w Wirowie, tylko byłaby to kwota dużo większa. Wyniosłaby około 70.000 zł. Na plaży w Steklnie na dzień dzisiejszy nie ma toalet  i nie ma instalacji umożliwiającej wykonanie toalety, a w Wirowie są. W odległości plaży w Steklnie od centrum miasta, a odległość plaży w Wirowie od centrum miasta, jest znaczna różnica, więc koszty dowozu są mniejsze. Tą decyzję podjąłem sam osobiście z całą rozwagą, biorąc pod uwagę koszty i nie bacząc na to, że częściej korzystam z plaży w Steklnie, niż z plaży w Wirowie. Na utworzenia plaży w Steklnie też nadejdzie czas, ale w miejscu, gdzie będzie teren gminny. Złożyliśmy zapotrzebowanie do PFRON na dwie windy. Niestety kiedy składaliśmy projekty nie mieliśmy jeszcze kompletnej dokumentacji. W związku z tym, że nie dostarczyliśmy kompletnej dokumentacji nasze wnioski zostały oddalone, ale my z konsekwencją realizujemy te projekty.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - dokumentacja jest już opracowana i złożona w Starostwie w celu wydania pozwolenia na budowę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jeżeli uzyskamy pozwolenie na budowę jeszcze raz udamy się do PFRON-u. Jeżeli się nie uda, to przedyskutujemy z Państwem, czy  w ramach własnych środków wykonać windę w SP 1, a na windę w Gimnazjum ubiegać się o dofinansowanie z PFRON.

Radna Janina Nikitińska – Panie Burmistrzu mówi Pan o wydatkowaniu 15.000 zł na przygotowanie plaży w Steklnie, dzisiaj na Komisji Spraw Społecznych Pani Naczelnik podała kwotę około 30.000 zł na plażę. Jaka jest ostateczna kwota?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - mówiłam o wykonywaniu robót na plaży w Wirowie, które są realizowane na zlecenie PUK i o naprawie drogi, która jest w zarządzaniu Skarbu Państwa. Aby PKS mógł dowozić mieszkańców na plażę, musieliśmy dokonać cząstkowej naprawy tej drogi. Remont wynosi ok. 10.000 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – padło pytanie, ile wydaliśmy na plażę, odpowiedziałem więc precyzyjnie, że 15.000 zł

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Piotr Romanicz – kwota 2.000 zł to przeniesienie środków. Sprawy formalne związane z Biegiem Transgranicznym szybciej zorganizował MOS niż Wydział. Jest to w zasadzie rozliczenie. Kwota 8.000 zł to są środki, które miały być przekazane na zadanie realizowane przez CARITAS. CARITAS złożył wniosek o dotację, w związku z tym musieliśmy ogłosić konkurs. W wyniku konkursu została złożona jedna oferta, właśnie oferta CARITASU. Pomimo tego, że w czerwcu nie było sesji to zadanie i tak musiało być realizowane. W związku z tym będzie ono refundowane, a nie finansowane przed rozpoczęciem zadania. Jeżeli nie będzie zgody Rady będzie się to odbywało kosztem innych zadań.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - do Rady został złożony nowy projekt uchwały w sprawie, w dziale Transport nie ma wydatków w kwocie 215 tys. zł.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - to zostało już omówione, wiemy, że nie będzie również wydatku na boisko w Żabnicy.

Radna Wanda Kmieciak – na Komisji Spraw Społecznych Pani Naczelnik mówiła, że na boisko w Żabnicy będzie przeznaczona kwota 50.000 zł na opracowanie dokumentacji na ten rok. Czy dobrze zrozumiałam?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – tak, ale Pan Burmistrz teraz tę kwotę zdjął.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w dokumentach, które otrzymaliśmy, otrzymaliśmy autopoprawkę Pana Burmistrza. Zgłoszone zostały autopoprawki. Jedna na piśmie, którą macie Państwo załączoną i dotyczy ona wydatków związanych z transportem autobusowym. Drugą autopoprawkę Pan Burmistrz zgłosił dzisiaj na sesji i dotyczy ona wydatkowania kwoty 50.000 zł na projekt budowy boiska przy SP w Żabnicy. Rozumiem Panie Burmistrzu, że chciałby Pan tę kwotę przeznaczyć na rezerwę budżetową? Zrozumiałem również, że jeśli przejmiemy liceum, to we wrześniu zostanie zgłoszony projekt uchwały z wykorzystaniem tej kwoty.

Radna Wanda Kmieciak – czy w tym roku nie będzie wykonana dokumentacja na budowę boiska w Żabnicy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – tak należy to rozumieć. Nie będzie wykonana.

Radna Wanda Kmieciak – to bardzo nam przykro. Od kilku miesięcy Pan odpowiada, że będzie dokumentacja.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chyba najpierw należy wykonywać projekty rozpoczęte, a nie opracowywać dziesiątki projektów, które później nie będą realizowane. Mamy pewne przykłady z budżetu, są wpisane pewne wydatki, jak choćby remonty chodników, urządzeń infrastruktury i nie realizujemy tych spraw z uwagi na brak środków budżetowych. Panie Burmistrzu poproszę o dokładne sprecyzowanie, jaka wygląda autopoprawka w kwestii 50.000 zł?

Przewodniczący Rady na wniosek Burmistrza ogłosił 10- minutową przerwę w sesji.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak Ewa Kubiak – dodatkowe autopoprawki do projektu uchwały, oprócz autopoprawki, którą otrzymaliście Państwo na piśmie, polegają na zmniejszeniu wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 paragrafie 6050 o kwotę 50.000 zł. Natomiast zwiększenie wydatków  o kwotę 75.000 zł następuje w dziale 801 rozdziale 80101 paragrafie 4270.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami Burmistrza polegającymi na zmniejszeniu wydatków w dziale 600 rozdziale 60095 paragrafie 43.000 o kwotę 25.000 zł; w dziale 926 rozdziale 92601 paragrafie 6050 o kwotę 50.000 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 75.000 zł w dziale 801 rozdziale 80101 paragrafie 4270.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz  z autopoprawkami.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/275/08 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt – DRUK Nr 21/XXVIII

Radni na sesji otrzymali nową wersję projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radna Wanda Kmieciak - czy w związku z uchwaleniem tej uchwały Gmina będzie udzielała dotacji albo w inny sposób wspomagała ośrodek rehabilitacji zwierząt?

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Mariusz Tarka – zgodnie z ustawą o ochronie środowiska dotacji takiemu centrum może udzielać Wojewoda, gmina może jedynie ponosić koszty związane z dowozem danego zwierzęcia z terenu gminy do tego ośrodka. W chwili obecnej sporadycznie mamy takie sytuacje i dowozimy zwierzęta do Szczecina, gdzie jest specjalistyczna firma prowadząca podobny ośrodek.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/276/08 stanowi załącznik nr 32.

Ad. XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Kazimiery Dragan na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 22/XXVIII.

Radni przed sesją otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wypracowany przez Komisję Rewizyjną.

Radni wraz z materiałami otrzymali skargę Pani Kazimiery Dragan – załącznik nr 33.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Prezydium wyznaje zasadę, że posiedzenia Rady zgodnie z przepisami są otwarte dla mieszkańców Gryfina. Sprawa dotyczy indywidualnej sprawy zgłoszonej przez mieszkankę Gryfina. Z uwagi na obecność na sali Pani Kazimiery Dragan uważam, że w takiej sytuacji powinniśmy oddać Pani Dragan głos.  Z uwagi na to, że Pani Dragan czynnie uczestniczyła w posiedzeniach komisji, byliście państwo dokładnie zaznajomieni z problemami i zarzutami, które były przez Panią Dragan podnoszone. Chciałbym, aby Pani Kazimiera Dragan miała możliwość ewentualnego uzupełnienia zgłoszonych zarzutów. Mam prośbę, abyśmy nie powtarzali tych wszystkich kwestii, które w pisemnej formie zostały przez Panią przekazane. Udzielam Pani głosu.

Pani Kazimiera Dragan - zgłaszam się zatroskana do Państwa zebranych na tej sali, bardzo jestem zaskoczona tekstem uchwały, który został przygotowany, ponieważ właśnie na podstawie art. 229 kpa, ta uchwała została w większości przypadków przegłosowana negatywnie. Natomiast art. 229 wyraźnie stwierdza, że to właśnie Rada Gminy jest organem rozpatrującym skargi dotyczące burmistrza, wójta. To jest skarga. Ja wczoraj zorientowałam się jak wygląda sytuacja, na jakie przepisy się Państwo powołują. Zapoznałam się z działem  8 Skargi i wnioski kodeksu postępowania administracyjnego, zostałam bardzo wzbogacona i myślę, że warto się z Państwem podzielić pewnymi uwagami. Art. 221 kpa mówi, że każdy obywatel ma prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, a zapewnia mu to art. 63 Konstytucji RP. Można składać skargi i wnioski w interesie publicznym. O tym, co jest skargą, w jakim zakresie decyduje nie forma zewnętrzna pisma, tylko treść. W treści mojej skargi wielokrotnie użyłam sformułowania „interes publiczny”, cały czas o tym mówię i Państwo o tym doskonale wiedzą, bo w trakcie pracy komisji przedstawiałam te sprawy. Ja nie występuję we własnej sprawie. To nie jest tak, jak zostało przed chwilą powiedziane przez Pana Przewodniczącego, że jest to indywidualna sprawa, to nie jest skarga związana ze mną, dotycząca mnie bezpośrednio. Ona mnie bezpośrednio nie dotyczy, dotyczy mnie pośrednio, ponieważ jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej  i cząstką społeczności lokalnej w Gryfinie. I właśnie dla dobra tej społeczności lokalnej, bo w lokalach gminnych mieszka ok. 5.000 mieszkańców naszego miasta, na podstawie rozliczeń kosztów utrzymania, wywozu śmieci, bo są one rozliczane na osoby twierdzę, że ta sprawa dotyczy 5.000 mieszkańców naszego miasta. Art. 225 stanowi, że nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu skargi. Przykro mi to powiedzieć, ale podczas rozpatrywania skargi, podczas rozmów w komisjach byłam traktowana jak to „zło konieczne”. W tej chwili negatywna decyzja Rady, to jest dla mnie oddalenie sprawy,  a sprawa ciągle jest, ciągle istnieje i nie została rozwiązana. W mojej wspólnocie została zakończona, ale ja występowałam nie tylko w imieniu swojej, bo zarząd był stosowany przez GTBS w taki sam sposób w stosunku do wszystkich wspólnot mieszkaniowych. Doświadczenie w załatwianiu spraw w urzędzie i między GTBS-em, a Gminą nauczyło mnie, że jeżeli ktoś powołuje się na przepis prawa należy go sprawdzić. Art. 231 kpa stanowi, że jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, zobowiązany jest bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego albo wskazać mu właściwy organ. Dlaczego po półtora roku twierdzicie Państwo, że to nie jest właściwy organ, do którego się zwróciłam? To jest chyba jakieś nieporozumienie. Może warto przypomnieć, bo nie wszyscy pamiętają art. 6 kpa, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Ja właśnie z takim interesem występuję od czterech lat. Czy według Państwa radnych to nie jest ważny interes społeczny, publiczny? Przedmiotem skargi w szczególności może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - na sali jest radca prawny, może Pani odpowie na pytanie, czy Rada Miejska jest organem administracji państwowej. Pani specjalizuje się  w wielu sprawach, natomiast według mojej wiedzy, nie możemy odnosić przepisów dot. administracji do Rady Miejskiej, ponieważ nie jesteśmy organem administracji państwowej. Dopuszczam do tego, żeby Pani dzieliła się swoimi uwagami. Zwracam Pani uwagę nie dlatego żeby w jakiś sposób krytykować, czy głosić inne zdanie. Pani skarga jest skargą indywidualną i tak została potraktowana, natomiast my mamy świadomość, że Pani występuje przynajmniej w swoim przekonaniu, w interesie wielu innych mieszkańców, tylko, że nikt  z tych innych mieszkańców takiej skargi do Rady Miejskiej przynajmniej do tej pory nie złożył. Oddaję Pani głos, ale zaznaczam jeszcze raz, że Rada Miejska nie jest organem administracji państwowej wobec tego nie obowiązują jej przepisy stosowne do tych organów.

Pani Kazimiera Dragan - wydaje mi się, że jesteśmy tutaj w jakimś błędzie, ponieważ Rada to jest organ samorządu terytorialnego. Przecież sami powołaliście się na te przepisy, na  art. 229 więc czytam ten artykuł. Ja rzeczywiście mogę go źle interpretować, ja go czytam tak, jak jest zapisany. Tak go rozumiem i myślę, że go dobrze rozumiem. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 2. Państwo powołujecie się na ten artykuł. Pierwsza skarga, chociaż nie jest napisane, że jest to skarga, Państwo otrzymaliście ode mnie. Jest to pismo z dnia 11 kwietnia 2005 r. i dotyczy stwierdzenia nieprawidłowości  w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową przy ul. Krasińskiego nr 85 – 95 w Gryfinie oraz podejrzenie niegospodarności i nieprzestrzegania przepisów ustawy o własności lokali,  a także ustawy o zamówieniach publicznych. Z dzisiejszą wiedzą dodałabym również ustawę o gospodarce nieruchomościami. Przeczytam pierwszy akapit skargi, do kogo jest skierowany: „Z przykrością i dużym zaniepokojeniem przychodzi nam poinformować Pana o stwierdzonych nieprawidłowościach w zarządzaniu naszą wspólnotą mieszkaniową. Powyższe pismo kieruję na Pana ręce w związku z tym, iż Gmina Gryfino obok szeregu innych współwłaścicieli zarządzanej nieruchomości posiada największy udział majątkowy w tej nieruchomości”. W tym piśmie zwracam się do Pana Burmistrza, jako do właściciela, który w owym czasie miał udział 640/1000. Na dzień dzisiejszy ten udział jest mniejszy i wynosi 482/1000. Ostatni akapit tego pisma z dnia 11 kwietnia 2005 r. brzmi: „Mamy nadzieję, że przedstawione wyżej kwestie i zagadnienia staną się również przedmiotem zainteresowania Pana Burmistrza w możliwie jak najszybszym czasie, tak aby nie stały się dla wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej poważniejszym źródłem niepokojów, obaw czy wręcz problemów prawnych związanych z dalszym funkcjonowaniem wspólnoty  w istniejącym i obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym”. Do tej pory ta skarga nie została do końca załatwiona. Podpisało ją dwanaście osób, niestety już dwie osoby nie żyją. Nie była to więc skarga indywidualna. Panie Przewodniczący, to jest skarga wówczas ponad 50% właścicieli.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przypominam, że na Pani piśmie jest tylko  i wyłącznie Pani podpis, dlatego nie polemizujmy, czy traktujemy skargę za indywidualną, czy też nie.

Pani Kazimiera Dragan - konstytucja daje mi to prawo, każdy ma prawo.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - ma Pani to prawo, skoro Pani dzisiaj mówi to znaczy, że uznaliśmy Pani prawo i dopuściliśmy Panią do głosu i przedmiotem rozpatrywania przez Radę Miejską w Gryfinie jest Pani stanowisko.

Pani Kazimiera Dragan - Panie Przewodniczący, ale ja to odczuwam w sposób bardzo niekorzystny dla siebie. Pan jest drugą kadencję radnym, w tamtej kadencji te pisma były skierowane do ówczesnej Komisji Rewizyjnej i do Przewodniczącego Rady Pana Trzepacza. Niestety pozostały bez rozpatrzenia. W drugiej kadencji trochę więcej zostało zrobione, ale ostateczna decyzja jest niekorzystna dla interesu publicznego. Pismo zostało złożone  i z przykrością muszę stwierdzić, że chyba nie wszyscy radni czytali je, bo wynikało to z zachowań i z głosów na komisjach. Gmina jest nadal większościowym właścicielem z 50% udziałem w nieruchomości zarządzanej przez spółkę GTBS pełniącą równocześnie funkcję zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Na dzień dzisiejszy studiuje kpa, pisząc skargę musiałam przestudiować ustawę o samorządzie gminnym, musiałam przestudiować ustawę o własności lokali, o zamówieniach publicznych. Ta ustawa nie była stosowana, co zostało stwierdzone. Stosuje się różne kruczki prawne, bo są np. różne komentarze. Jest przepis prawa i ja jestem za tym, aby przestrzegać prawa. Ja się tego domagam i w tej chwili egzekwuję, czy też wykorzystuję swoje prawo. Wielokrotnie stwierdzone nieprawidłowości i działania zarządcy na szkodę właścicieli lokali mieszkalnych dotyczą wszystkich właścicieli, także gminy  w związku z powyższym uzasadnione wydaje się skierowanie pierwszych zastrzeżeń sformułowanych w piśmie z 11.04.2005 r. bezpośrednio do Burmistrza i przedstawianie ich na poniedziałkowych spotkaniach u Burmistrza z radnymi i zawsze obecnym profesjonalnym zarządcą z licencją zawodową. Są już opracowane standardy zawodowego zarządcy, który jest zobowiązany je przestrzegać i ustawa o gospodarce nieruchomościami, która powiada, że zarządca działa w interesie tych, dla których wykonuje czynności. A jaki jest interes ludzi, dla których wykonuje te czynności, gminy, najemców lokali i właścicieli, którzy wykupili lokale – żeby to była prawdziwa i dobra gospodarka, a nie narażanie na koszty, które nie mają żadnego uzasadnienia. To jest interes ok. 5.000 mieszkańców i również gminy, która płaci za utrzymanie części wspólnych w budynkach, w których są wspólnoty, za najemców tych lokali i lokali usługowych. W naszym przypadku to jest prawie 1/3 powierzchni, czyli 1.000 m2 przypadające na lokale użytkowe, , które również należą do gminy i do GTBS-u. Gmina posiadała 570 m2, a do GTBS-u jako właściciela należy 426 m2 lokali użytkowych. Pomijam lokale mieszkalne należące do Gminy. Jak powiadają pospolicie, jeżeli niewiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze, ja przedstawiłam w piśmie, że na kwotę ok. 400.000 zł zostały dokonane nadpłaty w latach 2002-2006, za niektóre usługi od 1999 roku. Posiadam wszystkie dokumenty od 1996 roku, a w 1999 r. uchwałą podjętą aktem notarialnym zarząd został przekazany GTBS-owi na zasadach określonych ustawą o własności lokali. Ta ustawa i te zasady są nieprzestrzegane do dzisiaj. Kto ma kontrolować wydatki, jeśli nie właściciele, którzy przekazują zarządzanie, ale zarząd ma być wyłoniony zgodnie z prawem na podstawie art. 20 spośród właścicieli lokali. Jest to wyraźny zapis, jest to obowiązek. Każda wspólnota jest zobowiązana wyłonić spośród siebie członków zarządu i ten zarząd dopiero może przekazać administrowanie. W internecie znalazłam wypowiedź na temat TBS-u, że administruje, ale traktuje nas, jakby dalej nic się nie zmieniło od 1989 roku, dalej jest to dyrektor zakładu gospodarki komunalnej, a nie zarządca działający na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ludzie powinni o tym decydować. Delegatura NIK  w ubiegłym roku zakończyła kontrolę zarządzania nieruchomościami gminnymi. W dniu 3 lipca został sporządzony protokół, ta gospodarka była badana metodą losową  w 10 wspólnotach, ale nie zarządzanie wspólnotami było przedmiotem kontroli, tylko i wyłącznie lokale gminne. Otrzymałam z trudem ostateczną wiadomość, jak zwykle dopiero w dniu 10 grudnia, było to wystąpienie pokontrolne, o którym nie mogłam zdobyć wiadomości że w ogóle istnieje. Wprowadzano mnie tysiące razy w błąd, sama Komisja Rewizyjna o nim nie wiedziała. Pamiętam jak kilka razy na Komisji Rewizyjnej pytałam, czy jest protokół, w listopadzie, październiku i we wrześniu. Otrzymałam informację, że jest tylko jeden protokół. Okazało się, że były dwa protokoły i dwa wnioski pokontrolne. Mam  i przekazałam wnioski pokontrolne, w którym wyraźnie zarzucono brak umów na podstawie art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami, że to jest nielegalne działanie, czyli potwierdza się to, na co zwracałam uwagę w 2005 roku nie mając pełnej wiedzy. Ja zostałam zmuszona przez te lata poświęcić swój czas i zdrowie i jeszcze dzisiaj Państwo powiadacie, że nie jesteście uprawnieni do tego. To kto jest uprawniony? To do kogo miałam się zwrócić w 2005 roku? Proszę się nad tym zastanowić. Do kogo Panie Przewodniczący mam się zwrócić i inni ludzie starsi ode mnie? Od nauczyciela żądacie zawsze czegoś więcej i ja próbuje się wywiązać, jak tylko potrafię najlepiej. Nie jest mi łatwo, przyjemnie i lekko i tanio. To nie są tylko koszty zdrowia, czasu, ale i pieniędzy. Kto się tu drugi pojawi na moim miejscu? Nie będzie drugiej takiej osoby, który ma takie doświadczenie w tej sprawie, jak ja. U Pana Burmistrza przypadkowo spotkałam się z Panem Jędraszczykiem, który próbował od wielu lat we wspólnocie na ul. Niepodległości wyłonić zarząd. Rozmawialiśmy  i zwróciłam uwagę Panu Burmistrzowi że ludzie z innych wspólnot dostali dokumenty, ta uchwała jest nie do pomyślenia. Urągające wszelkiej przyzwoitości jest wmawianie ludziom, że uchwała spisana aktem notarialnym stanowi umowę. To przecież dla każdego normalnego myślącego uchwała jest uchwałą, a nie umową. Wówczas dowiedziałam się, że już Pan Tarka odkrył w tym czasie tą sytuację i radca prawny co nieco zmienił, ale umowa się nie zmieniła. Zwracano uwagę, Panu Burmistrzowi, że muszą być zarządy. Pan Burmistrz obiecał, że przyjdzie na nasze zebranie. Moje zebranie było wyznaczone na 27 marca br., było to ostatnie zebranie. Zebranie wspólnoty Pana Jędraszczyka przypadło na dzień 4 marca. W dniu 2 marca byłam na poniedziałkowym spotkaniu. Prosiłam, aby przysłać dokumenty wcześniej, a nie  7 dni przed zebraniem, były święta, ja wyjeżdżałam, a mimo to wywiązałam się z obowiązku. Dzisiaj przykro jest mi mówić Panie Przewodniczący, bo Pan jest prawnikiem, a ja powinnam przede wszystkim dostać wsparcie od Pana, a nie od kogo innego. Jak w dniu 20 marca wyjeżdżając do syna na święta miałam sprawdzać dokumenty, żeby udzielić absolutorium, żeby stwierdzić, że w sprawozdaniu rzeczywiście te finanse zostały faktycznie wydane, że są zgodne z tymi kosztami poniesionymi przez wspólnotę na dana usługę? Przekazałam pismo do Pani Major ze zdaniem, aby żądano od prezesa spółki gminnej, a także od Pana Burmistrza zadeklarowania faktycznego zamiaru zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną w trybie art. 20. Ten artykuł zobowiązuje wszystkie wspólnoty i one próbują to zrobić.  W mojej wspólnocie nie byłoby możliwe na tamten czas, żeby wybrać przewodniczącego, bo są kobiety starsze i była grupa popleczników, którzy czerpią takie a nie inne korzyści, malutkie może, aż śmieszne, ale prawdziwe, które uniemożliwiały w ogóle zabranie głosu we wspólnocie. Absolutnie nie było żadnej możliwości. Dlaczego we wspólnocie na ul. 1 Maja do dzisiaj nie ma wybranego zarządu, dlaczego oni musieli podpisać umowy z datą wsteczną? W kwietniu lub w maju miała być zmiana, raptem na dzień 15 marca podpisano umowę, a ta umowa Panie Burmistrzu przeczy temu, co Pan mówił na sesjach, że będzie konkurs, że będzie zmiana, możliwość wyboru zarządcy. Dlatego pozwalam sobie mówić, że nie mam już zaufania do nikogo, bo niestety to nie zostało wykonane, zarządy nie zostały wybrane i dalej jest sytuacja niezgodna z prawem. Wspomniałam również o Ministerstwie Infrastruktury i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Ja próbuje się czegoś nauczyć, czytać literalnie prawo, a okazuje się, że najmądrzejsi są radcy prawni i ci którzy wykonują prawo w Gryfinie. Komisji Rewizyjnej podałam sygnaturę akt z 2004 r. w sprawie korekty błędnie wyliczonych udziałów, która dokonała się aktem notarialnym w 2001 roku. Piszę o tym w skardze z 2005 r. Pan Grzywaczyk w opinii Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości stwierdził, że jest to zrobione niezgodnie z prawem, ale wersja radcy prawnego gminy  i notariusza jest najważniejsza. Ktoś się może myli, może Sąd Najwyższy myli się twierdząc, że w takim przypadku jest konieczna zgoda wszystkich właścicieli. Jest to zawarte w art. 3 pkt 7 ustawy o własności lokali, ale na tamten czas wszyscy twierdzili, że nie. Ja nie jestem władna tego zmienić, ale urząd może zmienić właśnie w tym kodeksie postępowania administracyjnego. Czytałam, to urząd może zmienić tą uchwałę z urzędu, bo tam stała się niesprawiedliwość i nieprawość. Kilkuletni przebieg moich odwołań do gminy w sprawach publicznych, bo zarządzanie majątkiem gminy w ramach wspólnot niewątpliwie do takiej należy, wskazuje na brak spójności i konsekwencji w działaniu zarówno Burmistrza, jak  i Rady Miejskiej. Na końcu napisałam, że proszę traktować skargę na działalność Rady Miejskiej i Burmistrza, jako zwierzchnika GTBS, bo to jest również skarga na opieszałość. Apeluję, proszę się zapoznać, nawet nie podejmować dzisiaj uchwały, proszę mocno się zastanowić, czy jest to zasadne, czy nie. GTBS jako spółka mnie nie interesuje, w moim zainteresowaniu jest dobro wspólne naszych najuboższych mieszkańców. Ja startowałam w wyborach i zadeklarowałam wówczas, że zajmę się tymi problemami najsłabszych, bo taki mam charakter. W lutym, kiedy zwracałam się do Państwa mówiłam właśnie o tych wyborach, zadziałajcie Państwo, muszą być wybrane zarządy, wtedy będzie inna sytuacja.  U nas zarząd jest wybrany, gdyby nie wola Pana Burmistrza, który wreszcie zdecydował podpisać się swoim udziałem, gdyby nie było młodych ludzi, którzy weszli do wspólnoty, jako nowi właściciele, tej sytuacji by nie było. Cóż znaczy słowo „zwierzchnik”? W ujęciu pospolitym, ja jestem zwierzchnikiem Pana Meli, GTBS-u jako zarządcy, bo ja płacę wynagrodzenie i Pan Burmistrz jest zwierzchnikiem majątku gminy. Na dzień dzisiejszy płacimy 1,10 zł za utrzymanie części wspólnych razem z wynagrodzeniem. W planie gospodarczym przyjętym przez Pana Prezesa Melę, mieliśmy płacić od 1 kwietnia kwotę  1,44 zł. Ja przeliczyłam, że za 9 miesięcy jest to kwota 15.500 zł, a teraz słyszę o pieniądzach, o ich braku, o milionach. To są miliony, bo na ile wiem, to dotyczy 65.000 m2 zarządzanych, proszę liczyć kwoty od tej wielkości i proszę liczyć od 1999 roku. To będą miliony, nie tylko za utrzymanie części wspólnych, są również opłaty za media. Od roku 2002 zapłaciliśmy mniej o 66.000 zł. O mediach nie decyduje zarządca, o mediach decyduje dostawca. To dlaczego było tak drogo poprzednio? To znaczy, że były nieprawidłowości, to znaczy, że narzucano nam czyjeś koszty. To dotyczy wszystkich wspólnot, wszystkie wspólnoty mają dodatkowe dopłaty, wszystkie wspólnoty płacą zaliczki. Nie znam na tyle prawa Panie Przewodniczący, ale wydaje mi się, że jeśli ludzie nie są przekonani, to powinni dobrze zapoznać się z tymi materiałami. Ja w lutym apelowałam z tej mównicy, że potrzebny jest zarząd. Tu nie ma zarządu, tu jest dalej bezprawie. Proszę podjąć właściwe decyzje, które należą do Państwa, które w Państwa gestiach leżą. Jeżeli są jakieś pytania, czekam na nie. Panie Przewodniczący, proszę mi pomóc, a nie wykorzystywać swoja przewagę. Pan jest prawnikiem, Państwo jesteście urzędnikami. Interpelacje przez Pan Saneckiego były zgłaszane od 2006 roku. Ja obserwowałam Państwa radnych, zawsze traktowano je lekceważąco, było jakoś tak śmiesznie, zastanawiano się o czym on mówi. Faktycznie  w stosunku do milionów euro, te kwoty to jest fraszka, ale to jest życie 5.000 ludzi na co dzień. Oczekuje pytań od Państwa.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Szanowna Rado, chciałem powiedzieć, że przejawem mojego szacunku do Pani, jako obywatela Gryfina jest to, że nie limitowałem czasu na Pani wystąpienie i uważam, że jeśli będzie potrzeba będziemy Panią słuchali dłużej. Odwoływała się Pani do mnie, jako prawnika. Przyzna Pani, że kilka razy przez dłuższy czas z Panią na ten temat rozmawiałem, ale zgodzi się również Pani z tym, że w sprawach prawnych można mieć różne zdania?

Pani Kazimiera Dragan - ale w tym przypadku nie. Absolutnie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – to jest Pani zdanie, że w tym przypadku nie można mieć różnego zdania. Niestety ja mam inne zdanie od Pani, ale w kwestiach prawnych. Ja nie mówię, że argumenty, które Pani podnosi, dane faktyczne, cyfry są nieprawdziwe. Natomiast co do prawa, co do kompetencji burmistrza, kompetencji zarządu GTBS-u, kompetencji rady nadzorczej, uprawnień indywidualnych członków wspólnoty i uprawnień wspólnoty jako jednego ciała ja mam odmienną opinię od Pani, dlatego nie mogłem Pani pomagać w sprawie. Skoro mam inną opinię to nie mogę przychylać się i naciągać swojego prawniczego wykształcenia w tym kierunku. W zakresie prawnych obowiązków Burmistrza, rady nadzorczej, zarządu spółki komunalnej, obowiązków wspólnoty i praw członków wspólnoty mam inne zdanie niż Pani i pozwolę sobie to wyjaśnić. Zarzuca Pani przeciąganie sprawy. Miała Pani otrzymać informację, że Pani skarga na Radę Miejską została przekazana również do Wojewody. Ja nie będę z Panią wdawał się w polemikę, „przerzucał” argumentami prawnymi, artykułami, paragrafami, ja mogę wyrażać taką opinię.

Pani Kazimiera Dragan - ja chętnie bym się tak „poprzerzucała” argumentami, Pana autorytet, a mój.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – ja z kolei niechętnie, bo sama Pani powiedziała, że Pani się dopiero uczy prawa i niektórych kwestii.

Pani Kazimiera Dragan - ale tej kwestii się nauczyłam.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – ja nie chciałbym w tym zakresie dyskutować. Chciałbym powiedzieć, że GTBS jest spółką komunalną. Jest Pan Burmistrz, jako reprezentant właściciela, jest Rada Nadzorcza, która ma obowiązki kontrolne wobec Zarządu, jest Sąd Rejonowy w Gryfinie, jest Prokuratura i są przepisy prawa, które obywatelom dają pewne możliwości. Można się z tym nie zgadzać, można mieć takie zdanie, jak Pani, natomiast nie może Pani domagać się od członków Rady, żeby wszyscy mieli identyczne zdanie, jak Pani. Na tym polega prawo wolności, prawo demokracji, że każdy człowiek może głosować według swojego sumienia w kwestiach oceny. Udzielam możliwość zadawania pytań przez radnych, później Pani jeśli będzie Pani chciała ustosunkować się do tych pytań, następnie udzielę głosu radnym, którzy chcieliby wypowiedzieć się w tej sprawie. W tej sprawie jeżeli będzie taka potrzeba, Rada Miejska będzie obradować tak długo, dopóki będą chętni do zabrania w tej sprawie głosu.

Radny Tomasz Namieciński – użyła Pani sformułowania, że na komisjach była Pani traktowana, jak „zło konieczne”. Jako Przewodniczący Komisji Budżetu nie zgadzam się z tym poglądem, który Pani wyraziła, bo wie Pani dobrze, że na Komisji Budżetu, została Pani wysłuchana, nikt Pani nie ograniczał wypowiedzi. Dziwi mnie, że takiego poglądu Pani użyła, że był Pani traktowana jak „zło konieczne”. Nie zgadzam się z Panią w tej kwestii niestety.

Pani Kazimiera Dragan – tak zgadzam się z Panem. Ma Pan rację, może mam takie skłonności do uogólniania, ale w szeregu przypadków tak to odczuwałam. Zwrócę jeszcze uwagę, że członkiem wspólnoty jest właśnie gmina, gmina odpowiada za to, że pozwala na takie sytuacje. Jak zapytałam niektórych radnych, czy znają przepisy w tej sprawie odpowiedzieli, że nie muszą znać i na tej podstawie to moje zdanie było wypowiedziane. Panie Przewodniczący wykorzystał Pan swoją przewagę, a ja mam prawo czegoś nie wiedzieć. Czy Pan dokładnie czytał ustawy o których ja mówię? Panu nie było to chyba za bardzo potrzebne? Tutaj nie ma zrozumienia.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Pani nie powinna oceniać tego, czy ktoś czytał, czy nie czytał, rozpatrujemy dzisiaj skargę na Pana Burmistrza. Jeszcze raz podkreślam, że w mojej ocenie są odpowiednie organy państwa, bo z treści Pani skargi wynika, że zarzuca Pani nawet popełnianie przestępstw. Właściwym organem do ścigania przestępstw jest prokuratura, policja, a do ich osądzania, jeśli padną określone zarzuty są sądy. To nie Rada Miejska jest od tego.

Pani Kazimiera Dragan – nie omieszkam z tego skorzystać.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Szanowni Państwo, ja długo zastanawiałem się nad problemem, który dzisiaj omawiamy. Nie ukrywam, że to był problem, który wzbudzał we mnie dosyć kontrowersyjne myśli. Tak jak powiedział Pan Przewodniczący każdy ma prawo do swojego poglądu na sprawę. Ja swój pogląd na sprawę mam dobrze wyrobiony, oparty o materiały źródłowe o ustawy, o wystąpienia Pani Kazimiery Dragan, o stan faktyczny. Chciałbym odnieść się do kilku kwestii i przypomnieć Wysokiej Radzie przed podjęciem decyzji o tym, że pozostajemy w mocy ustawy o samorządzie gminnym, która nakłada na nas określone obowiązki i daje nam określone kompetencje. W art. 7 tejże ustawy mamy mowę o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty i należy do tych zadań m.in. gminne budownictwo mieszkaniowe, w art. 15 z zastrzeżeniem art. 12, który mówi o referendach, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Art. 18a mówi o tym, że rada gminy kontroluje działalność wójta. Co do tego ustawa jest jasna i precyzyjna, ona nie pozostawia jakiś wielkich furtek i mówi wyraźnie, kto jest za co odpowiedzialny. Za co jest odpowiedzialna rada, za co jest odpowiedzialny wójt, czy burmistrz. Jeżeli pozostajemy na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego, w mojej opinii i to jest mój pogląd, choć mogę również powiedzieć, że jest to zbiorowy pogląd Gryfińskiego Przymierza Wyborczego, skarga Pani Kazimiery Dragan została skierowana do właściwego organu. Rada Miejska w Gryfinie jest właściwym organem i teraz musimy jeszcze rozpatrzyć dwa aspekty, które są podnoszone, zwłaszcza na Komisji Rewizyjnej. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jest jedynym reprezentantem w Zgromadzeniu Wspólników, bo 100% udziałów w GTBS ma Gmina Gryfino, ale my rozmawiamy o dwóch aspektach, my nie rozmawiamy tylko o tym aspekcie. Jest drugi aspekt, w którym Gmina Gryfino jest zaangażowana na zasadzie swojego majątku, majątku gminy Gryfino i zasobu komunalnego. Więc te dwie płaszczyzny pozostają w obiekcie naszego zainteresowania. Jeżeli zamkniemy się na tylko na jednym z tych obiektów to rzeczywiście, da się zbudować argumentację w której dosyć łatwo zbędzie się każdą skargę. Ja Panu Burmistrzowi, gdybym był jego doradcą rekomendowałbym przyznanie się do części tych stawianych zarzutów, przyjęcia skargi i wprowadzenia programu naprawczego. Szanowni Państwo, gmina Gryfino ma obowiązki wobec mieszkańców i nie jest tak, że gmina Gryfino nie może reagować na to co się dzieje we wspólnotach, nie tylko może, ma takie uprawnienie, bo w wielu wspólnotach ma większość. Jeżeli we wspólnotach stosuje się zasadę podwójnej większości i Burmistrz mówi, zrobimy tak, jak zrobi większość w mniejszości, to nie tak powinno być, dlatego, że Burmistrz dysponuje aparatem administracyjnym, wiedzą fachową swoich pracowników i trudno jest ulegać racjom większości w mniejszości tylko dlatego, że tak się wypowiedziała. Pani Kazimiera Dragan ma absolutnie zasadną racje w punkcie, w którym mówi o tym, że nie wyłoniono zarządu wspólnot mieszkaniowych. Czy gmina Gryfino miała na to wpływ? Tak, gmina Gryfino miała na to wpływ bezpośredni, to nie ulega żadnej wątpliwości i żadnej kwestii. Jeżeli ktoś uczciwie zapoznał się z materiałem, uczciwie go przeczytał od początku do końca, to nie może powiedzieć, że było inaczej. Można oczywiście użyć argumentu, że w roku 2008 wprowadzono pewne próby, wprowadzono pewne zarządy, ale mnie skarga interesuje od momentu zaistnienia przesłanek do czasu jej złożenia. Ona została złożona i przez szereg czasu nie była rozpatrywana. Stan faktyczny opisany jest w skardze. Jeżeli rozmawiamy o protokole NIK, który dotyczy kontroli zasobów komunalnych, to sam Burmistrz przyznaje w swoich wyjaśnieniach, że wiele rzeczy związanych m.in. z planem gospodarczym, jeszcze nie jest prowadzonych na należytym poziomie. Zwraca na to uwagę NIK, mówi o tym, że takie plany powinny być dokonywane, a nie są. Burmistrz wyjaśnia, że zmienimy to, wdrożymy, czyli niejako przyznaje, że ten stan nie odpowiadał temu, który wynika z przepisów prawa. To nie budzi wątpliwości. Nie budzi także wątpliwości fakt wprowadzenia przez Burmistrza pewnych rozwiązań, które wymusiła Kazimiera Dragan. Zgadzam, się, że niektóre zostały rozpatrzone, ale to też nie jest przedmiotem naszej skargi. My możemy z przyczyn czysto ludzkich zastanawiać się nad tym, czy Pani Kazimiera Dragan jest sprawcą wprowadzenia programu naprawczego. W mojej opinii tak, jest ona sprawcą. Gdyby nie ona, gdyby jej nie było, nie wprowadzono by tego, ale niech to będzie przypisane Burmistrzowi, że Burmistrz wykonał to z własnej inicjatywy. Przypominam sprawę wspólnych kont wspólnot mieszkaniowych, gdzie był totalny opór i mówienie członkom wspólnoty, że nie ma potrzeby prowadzenia oddzielnych kont. W kilkudziesięciu, powiedziałbym nawet bliżej dziewięćdziesięciu, a nie pięćdziesięciu procentach skarga Kazimiery Dragan jest oparta o fakty, które bez wątpienia mają miejsce i jeżeli Rada Miejska w Gryfinie nie dostrzega tego problemu to ja dostrzegam problem, że Rada miejska tego problemu nie dostrzega. Prawdą jest to, co mówi Kazimiera Dragan, problem dotyczy wielu tysięcy mieszkańców i ja także występuję w interesie wielu tysięcy mieszkańców i mówię, że subsydiowanie skrośne w firmach może funkcjonować. Ja takie subsydiowanie skrośne w tej firmie dostrzegam, nie potrafię go jeszcze udowodnić, ale dostrzegam możliwość jego występowania. Jeżeli istnieje ryzyko subsydiowania skrośnego w tej firmie, to trzeba zbadać czy rzeczywiście tak jest, czy przypadkiem 5.000 mieszkańców, albo może 7.000 mieszkańców z wszystkimi zasobami komunalnymi, nie finansuje innej działalności spółki komunalnej. W spółce jaką jest PUK subsydiowanie skrośne jest z litery prawa zakazane, czyli nie można dotować jednej działalności kosztem drugiej. Jeżeli tutaj były niejasne przepływy finansowe, jeżeli przez wiele lat było jedno konto, jeżeli nie można było rzetelnie rozliczać, ile dany członek wspólnoty mieszkaniowej wydawał pieniędzy, to istnieje pole do nadużyć. Co do tego nie ma wątpliwości. Nie chcę się już do tego odnosić, bo to Burmistrz zmienił, czym przyznaje jednocześnie, to co powiedziałem przed chwilą, że nie tylko wypełnia funkcje zgromadzenia wspólników, ale czuje się w pełni odpowiedzialny za wspólnoty. Powinien czuć się odpowiedzialny za wspólnoty, bo jeżeli gmina Gryfino ma możliwość w głosowaniu na zgromadzeniu wspólnoty, gdzie gmina ma większość, to czy w interesie gminy Gryfino, przy zachowaniu wszystkich standardów zarządzania nieruchomościami, jest obniżenie opłat? W moim przekonaniu tak, bo jeśli mniej zapłacimy za utrzymanie tych lokali, a jednocześnie nie narazimy firmy na straty, to te pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na wiele innych dziedzin. Jeżeli Szanowna Rada tego nie dostrzega to rodzi to moje zdziwienie, bo to są pieniądze publiczne i w tym zakresie także widzę bezczynność Pana Burmistrza. Co może naprawić ten stan tak naprawdę? Powołanie zarządów we wspólnotach mieszkaniowych, wyłonienie zarządcy w drodze decyzji tych zarządów. Pan to deklarował i Pan tego nie zrobił. To jest kolejne Pańskie zaniechanie. Ja daleki jestem od tego, żeby personalnie Pana w tej sprawie atakować, daleki jestem od tego, aby personalnie atakować Bronisława Melę. Problem, który przedstawia Pani Kazimiera Dragan nie jest wirtualny. Jest prawdziwy i jest bardzo poważny. Jej skargę uznaję za zasadną, będę głosował za ta skargą, mój klub nie przychyli się do uchwały, która uznaje skargę za niezasadną i nakłaniam radnych do tego, aby ze szczególną wnikliwością zapoznawali się z materiałem, z którym mają do czynienia. Przed chwilą Pani Dragan powiedziała, że nikt się tym nie interesował. To nieprawda, byli tacy, którzy się tą sprawą interesowali dosyć głęboko, ale trzeba mówić o konkretach, o tych najważniejszych sprawach, które ważą, po pierwsze na pieniądzach, po drugie wpływają na funkcjonowanie wielu tysięcy mieszkańców gminy Gryfino.

Pani Kazimiera Dragan - pokaże tylko jeden przykład dotyczący firmy audytorów z Warszawy, która wykonywała audyty w Szczecinie, rozmawiałam o kosztach i koszt audytu energetycznego wykonany przez tą firmę w Szczecinie kosztowałby 2.500 zł, w Warszawie kosztowałby tyle samo. Gmina Gryfino za audyt zapłaciła 64% z tej kwoty, resztę właściciele. Nie będę mówiła już o termomodernizacji, która, została zrobiona i zostawiono nam długi. Nikt w Gryfinie do drugiej połowy 2006 r. nie wiedział, nie był informowany o ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i o premiach. Jestem ciekawa gdzie są te premie i dlaczego te audyty były takie drogie. Osobiście w tej firmie z Warszawy dowiedziałam się o kwocie 2.600 zł, a nie 7.320 zł za audyt. Mamy wykonanych 10 audytów z 10 wspólnot. Ja posiadam rozliczenia z innych wspólnot.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Kazimiery Dragan na Burmistrza Miasta i Gminy została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/277/08 stanowi załącznik nr 34.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - proszę o dokładne zaprotokołowanie w dzisiejszym protokole obrad stanowiska Gryfińskiego Przymierza Wyborczego. Wnosimy zdanie odrębne do decyzji Rady Miejskiej, co wyraziliśmy także w głosowaniu, ale chciałbym, aby to znalazło miejsce w protokole ze względu na wagę i rangę tego problemu dotyczącego wielu tysięcy mieszkańców Gminy Gryfino.

Ad. XXVIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej – DRUK Nr 23/XXVIII

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu proszę o przedstawienie uzasadnienia do tej uchwały

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - sprawa dotyczy dofinansowania drogi powiatowej we wsi Dołgie. Całe zadanie jest obliczone na kwotę ok. 70.000 zł, my sfinansujemy inwestycję w 50%, czyli przeznaczymy na nią kwotę 35.000 zł.

Radny Tadeusz Figas – czy gmina ma jakiś wpływ na jakość i uzasadnienie wykonania danego przedsięwzięcia, na które dokłada swoje pieniądze? Dotarły do mnie głosy, że ul. Wojska Polskiego jest niepotrzebnie remontowana, bo jest mało przepustowa i mało ludzi nią uczęszcza.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie dofinansowaliśmy remontu ul. Wojska Polskiego. Jest to droga wojewódzka

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – drogi to jest rzeczywiście kłopot, z którym mierzymy się od szeregu lat i wychodzi nam to przeciętnie, Powiatowi jeszcze gorzej. Natomiast my nawet nie potrafimy swoich sukcesów dobrze sprzedać, bo jak poczytamy stronę internetową Starostwa Powiatowego to dostrzegam pewien cynizm, my przekazujemy środki, oni wyremontują drogę i jeszcze wypromują się, że są tacy skuteczni. Gdzieś cynizm jest posunięty do granic absurdu. Gmina Gryfino przekazuje pieniądze na tak naprawdę nieswoje zadania, a to Powiat Gryfiński powinien się ograniczyć np. w pensjach swojego zarządu, czy innych wysokich urzędników, jeżeli brakuje mu pieniędzy, a nie za każdym razem sięgać po pieniądze gminy Gryfino lub też innych gmin i jeszcze z tego tytułu się promować. Nie mam nic przeciwko temu, żeby drogi były remontowane, natomiast chciałbym, żeby były remontowane w pierwszej kolejności drogi gminne, które też są  w fatalnym stanie. Ostatnio interpelowałem w sprawie drogi we Włodkowicach i w Zaborzu, która rzekomo uległa cząstkowej naprawie, będę czekał na odpowiedź, ile kosztowało Gminę Gryfino naprawienie cząstkowe drogi we Włodkowicach, bo tamta droga w ogóle nie ma żadnego wyglądu. Nie wspomnę o innych drogach w gminie Gryfino, które absolutnie nie znajdują szans na remont. Brakuje nam dróg gminnych? Nie brakuje nam dróg gminnych, niech się Powiat skutecznie zajmuje swoimi sprawami, bo w Powiecie skupiono się na promowaniu swoich osób, natomiast nie potrafi się skutecznie poszukiwać pieniędzy. Gmina Gryfino ma do zrobienia drogi w Czepinie i nie zrobiła, ma drogi w Gryfinie do zrobienia, których nie zrobiła, ma drogi w Nowym Czarnowie, których również nie zrobiła itd. Gdzieś jest kres naszej łaskawości, w moim przekonaniu. Zadania które są nałożone na nas i których oczekują nasi mieszkańcy, nie znajdują takiej łaskawości i takiego szybkiego procedowania, jak w tych przypadkach. Co więcej, jeżeli chodzi o ul. Kościelną pojawiają się głosy, co do jakości wykonanej nawierzchni. Ja się nie podejmuję oceny, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało za pół roku, czy za rok. Racjonalne jest pytanie Pana Figasa, o to czy przeznaczając pieniądze mamy wpływ na to, jak wygląda procedura przetargowa, choć w pewnym sensie jest to pytanie retoryczne.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - wskazuję, że drogi powiatowe, krajowe, wojewódzkie leżą na terenie naszej gminy i mieszkańcy naszej gminy również korzystają z tych dróg, czasami częściej i niejednokrotnie więcej z dróg powiatowych, niż z dróg gminnych. Prawidłowo realizując obowiązki wobec mieszkańców, powinniśmy dbać o stan wszystkich dróg, aczkolwiek panie Burmistrzu od wielu lat apeluję o to, żeby zarządcy dróg, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków byli karani mandatami albo otrzymywali nakazy dostosowania dróg do zapewnienia obywatelom gminy Gryfino bezpiecznego i swobodnego poruszania się po tych drogach.

Radna Janina Nikitińska - Panie Przewodniczący, proponuję, aby Pan przeszedł się ulicą Szczecińską od przystanku autobusowego w kierunku ul. Pomorskiej. Tam jest co druga płyta w chodniku, ja już kiedyś zgłaszałam ten problem Panu Burmistrzowi. Osoba wysiadając z autobusu wpadła w dół, gdyż jest tam co druga płyta.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Szanowna Pani radna, wpisuję się Pani w to, co powiedziałem ja, a nie Pan Paweł Nikitiński, bo ul. Szczecińska jest drogą krajową albo wojewódzką.

Radna Janina Nikitińska - ale to jest droga miejska.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - bez względu, czy na wsi, czy w mieście mamy identyczne obowiązki wobec wszystkich mieszkańców. Ja też uważam, że powinniśmy wyegzekwować od zarządcy tej drogi należyty stan zapewniający bezpieczeństwo.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, ma Pan taką skłonność do odnoszenia się nieprecyzyjnie co do stanu faktycznego. Ja Panu powiem, kto ma udziały w podatku od osób fizycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego. Udziały ma zarówno gmina Gryfino, jak i Powiat. Powiat nie jest samorządem, który nie posiada dochodów własnych. Z dochodów własnych ma realizować zadania, które nakreślił mu ustawodawca  i do tego zmierzamy. My mamy swoje zadania, które są zadaniami własnymi gminy. Powiat ma swoje zadania, które są zadaniami własnymi Powiatu. Jeżeli Powiat Gryfiński sobie nie radzi z pewnymi kwestiami to możemy taką pomoc rozważyć od czasu do czasu. Natomiast nie możemy tego stosować jako reguły, bo to nie my to określamy, tylko określa to ustawodawca, dając na to określone środki finansowe pochodzące także z Pańskich podatków i moich podatków. Nie jest tak, że Powiat Gryfiński nie funkcjonuje, nie ma możliwości pozyskiwania środków, bo ustawodawca uchwalił ustawę, która także daje mu dochody własne.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - uwaga Pana idzie w zgodzie  z postępowaniem Gminy, ponieważ sprawy dotacji są sprawami okazjonalnymi. Nie jest to stała praktyka.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/278/08 stanowi załącznik nr 35.

Radny Tadeusz Figas - wiem, że była propozycja, że gmina przejmie na terenie miasta wszystkie drogi powiatowe, łącznie z subwencją, bo wiemy, że Powiat ma subwencję na drogi i wtedy miałaby jakieś korzyści z tego tytułu.

Ad. XXIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 24/XXVIII

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/279/08 stanowi załącznik nr 36.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym złożyć wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. w sprawie, o której mówiłem wcześniej, a więc związanej z przeniesieniem 550 tys. zł z remontu ul. Mieszka I na uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za zaproponowaną zmianą porządku obrad.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za zmiana porządku obrad głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 37.

Ad. XXX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 25/XXVIII

Radny Marek Sanecki – nie podoba mi się uzasadnienie tego projektu uchwały, bo w nim jest zapisane tylko uzasadnienie do wydatkowania kwoty, a nie ma uzasadnienia do zdjęcia kwoty z innego zadania. Akurat jest to zadanie bardzo ważne, zadanie dla którego m.in. ja głosowałem za całym projektem budżetu, dotyczące remontu rejonu ul. Mieszka I, ul. Podgórnej i ul. Łokietka. Mówiłem, że będę to zadanie sprawdzał, czy będzie realizowane itd. Mam nadzieję, że tak będzie, ale w uzasadnieniu winno być napisane, że czeka Pan na przygotowanie pewnych dokumentów dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko  i chce Pan pozyskać środki zewnętrzne. To powinno być zapisane w uzasadnieniu. Powinno być jasno powiedziane, że zdejmujemy środki, nie dlatego, że nie chcemy tego zrobić, tylko dlatego, że na zadanie pozyskamy pieniądze w inny sposób.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. została podjęta.
Uchwała Nr XXVIII/280/08 stanowi załącznik nr 38.

Ad. XXXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz poinformował radnych, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.

Ad. XXXII. Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chciałbym ustosunkować się do wypowiedzi Pani Dragan. Pani wiele razy zastrzegała, że w swoich wystąpieniach raz ma rację, a raz jej nie ma. Wczytywałem się w Pani dokumenty. Chociaż wydaje się Pani, że jest to niemożliwe, część spraw, które uważałem za zasadne zostały wprowadzone, natomiast część spraw które dotyczyły rozliczeń, uznałem za niezasadne. Dlatego też nie można mówić o bezczynności Burmistrza i nie można stwarzać na dzisiejszej sesji takiej sytuacji, że 5.000, czy 10.000 mieszkańców jest oszukiwanych.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - myślę, że jeżeli Pan chciałby wyjaśnić mieszkance Gryfina swoje stanowisko w sprawie, to właściwą formą jest zaproszenie Pani Dragan na spotkanie z Panem Burmistrzem, ewentualnie z władzami firmy. Myślę, że  ze sprawy Pani Dragan wyciągnie Pan odpowiednie wnioski i Rada Nadzorcza GTBS zgodnie z jej kompetencjami kontrolnymi odniesie się do pewnych kwestii, które są tu przedstawione.

Radna Wanda Kmieciak - chciałabym złożyć wniosek w imieniu Pani sołtys Borzymia oraz Rady Sołeckiej i mieszkańców, którzy zwrócili się do mnie, że w związku z budową drogi S-3 samochody ciężarowe dowożące materiały budowlane, bardzo uszkadzają domostwa i posesje w Borzymiu. Pani sołtys i Rada Sołecka proponują, aby na moment budowy wyznaczyć inną trasę dowozu tych materiałów. Drugi wniosek Rady Sołeckiej z Borzymia dotyczy dalszych losów budynku po byłej szkole w Borzymiu. Jakie plany ma gmina w stosunku do tego budynku? Bardzo proszę o odpowiedź na te pytania.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym poinformować, że do Rady wpłynęły następujące pisma:

 • Pana Władysława Pielechowskiego w odpowiedzi na przesłane w dniu 15 lipca 2008 r. stanowisko Burmistrza w sprawie ujednolicenia stawek opłat a opróżnianie zbiorników bezodpływowych ze stawkami określonymi w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • do wiadomości Rady pismo Pani Moniki Pielechowskiej z żądaniem zwrotu nadpłaty powstałej wskutek stosowania stawek opłaty za wywóz odpadów stałych i nieczystości ciekłych,

 • wniosek dyrekcji SP Nr 2 o rozbudowę szkoły,

 • wniosek rodziców ze SP Nr 1 o zwiększenie środków na budowę windy,

 • wniosek parafii w Gardnie o zmianę przeznaczenia przyznanej dotacji.

Proszę się zapoznać z pismami, są dostępne w Biurze Obsługi Rady. Prezydium Rady  w odpowiednim momencie odniesie się do tych pism również, ponieważ są skierowane do Prezydium.

Sołtys sołectwa Gardno Tadeusz Feller – do wystąpienia sprowokował mnie wniosek Pani radnej, która mówiła na temat problemów z wykonawcami drogi S-3, z przejazdami, ubezpieczeniami itd. My ten problem rozwiązaliśmy i jest ogromny żal, że jednak nie dochodzi do tych spotkań sołeckich Panie Burmistrzu, że nie doszło do wybrania tej trójki, czy piątki sołtysów, która mogłaby rozmawiać z gminą w sensie porady i innych kwestii. Sołtysi prosili mnie, aby ponowić prośbę o nasze częstsze spotkania. Każdy z nas załatwia sprawy z tymi wykonawcami sam. Jednym udaje się to lepiej, innym gorzej. Nam to się udało, w tej chwili cały ruch tirów został przeniesiony na drogi technologiczne. Nacisk  i rozmowy w GDDKiA, które zorganizowałem spowodowały, że nam to się udało. W ramach rekompensaty będzie wykonanych 300 m2 chodnika w Gardnie. Materiał na chodniki, kupuje nam właśnie wykonawca w ramach rekompensaty za te uciążliwości. Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawcy wysłali do Gardna, wiem, że byli również w Chlebowie, pracowników zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał budynki w miejscach, gdzie był wzmożony ruch. Były ubezpieczane budynki prywatne i gminne, były częściowo spisywane, inwentaryzowane i wiem, że po całym zakończeniu inwestycji ludzie dostaną odszkodowania, jeżeli np. budynki popękały. Jest prośba Panie Burmistrzu, żebyśmy w tych sprawach mogli spotykać się z Panem. Może uda się tym mieszkańcom pomóc, bo te uciążliwości są naprawdę duże.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - rozmawiałem z radnym, wszyscy wyrażają wolę, że jeżeli będzie potrzeba zwołania sesji w sierpniu, to oczywiście będziemy obradować. Z uwagi na to, że Pan Burmistrz planuje przedłożenie nam stosownych wniosków na wrzesień, planuję sesję na początku września. Gdyby wystąpiła potrzeba nagłego zwołania sesji, np. w kwestii zakończenia procesu związanego z przejęciem Laguny, wtedy sesja zostanie zwołana na koniec sierpnia.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych w dniu 17 lipca 2008 r. - załącznik nr 1 i załącznik nr 2,
 2. Listy obecności radnych w dniu 24 lipca 2008 r. - załącznik nr 3 i załącznik nr 4,
 3. Lista obecności sołtysów w dniu 17 lipca 2008 r. – załącznik nr 5,
 4. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 6,
 5. Lista obecności sołtysów w dniu 24 lipca 2008 r. – załącznik nr 7,
 6. Porządek obrad sesji – załącznik nr 8
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 9,
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji doraźnej – załącznik nr 10,
 9. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za rok 2007 – załącznik nr 11,
 10. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 12,
 11. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – załącznik nr 13,
 12. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie  z działalności spółki za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 – załącznik nr 14,
 13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z realizacji Uchwały nr LII/633/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino w roku 2007 – załącznik nr 15,
 14. Uchwała Nr XXVIII/261/08 - załącznik nr 16,
 15. Uchwała Nr XXVIII/262/08 - załącznik nr 17,
 16. Uchwała Nr XXVIII/263/08 - załącznik nr 18,
 17. Uchwała Nr XXVIII/264/08 - załącznik nr 19,
 18. Uchwała Nr XXVIII/265/08 - załącznik nr 20,
 19. Uchwała Nr XXVIII/266/08 - załącznik nr 21,
 20. Uchwała Nr XXVIII/267/08 - załącznik nr 22,
 21. Uchwała Nr XXVIII/268/08 - załącznik nr 23,
 22. Uchwała Nr XXVIII/269/08 - załącznik nr 24,
 23. Uchwała Nr XXVIII/270/08 - załącznik nr 25,
 24. Uchwała Nr XXVIII/271/08 - załącznik nr 26,
 25. Uchwała Nr XXVIII/272/08 - załącznik nr 27,
 26. Uchwała Nr XXVIII/273/08 - załącznik nr 28,
 27. Uchwała Nr XXVIII/274/08 - załącznik nr 29,
 28. Autopoprawka Burmistrza złożona na piśmie - załącznik nr 30,
 29. Uchwała Nr XXVIII/275/08 - załącznik nr 31,
 30. Uchwała Nr XXVIII/276/08 - załącznik nr 32,
 31. Skarga Pani Kazimiery Dragan – załącznik nr 33,
 32. Uchwała Nr XXVIII/277/08 - załącznik nr 34,
 33. Uchwała Nr XXVIII/278/08 - załącznik nr 35,
 34. Uchwała Nr XXVIII/279/08 - załącznik nr 36,
 35. Nowy porządek obrad - załącznik nr 37,
 36. Uchwała Nr XXVIII/280/08 - załącznik nr 38.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokół sporządziła
podinspektor
Agnieszka Grzegorczyk