17.07.2008

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/08
z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 lipca

W dniu 17 lipca 2008 r. sesja rozpoczęła się o godz. 930 i trwała do godz. 1315.

Radni nieobecni:

  • w dniu 17 lipca 2008 r.: Artur Nycz,

Listy obecności radnych w dniu 17 lipca 2008 r. stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

W dniu 17 lipca 2008 r.:

  1. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
  2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
  3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
  4. Radca prawny Piotr Sydor
  5. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 5.
  6. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 6.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 8.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwały w sprawie:
- udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej - DRUK Nr 23/XXVII
- zmian budżetu gminy na 2008 r. - DRUK Nr 24/XXVII
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 19 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXVI sesji został przyjęty.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXVII sesji został przyjęty.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - z uwagi na to, że Pan Burmistrz poprosił o urlop, po załatwieniu spraw opisanych do XXI. punktu porządku obrad, przewiduję przerwanie sesji do następnego tygodnia. Termin uzgodnimy w ogłoszonej przerwie. Z uwagi na to, że Prezydium Rady uznało, że punkty dot. zmian budżetu są sprawami tak ważnymi, chcielibyśmy, aby w tej części sesji, kiedy będą one omawiane uczestniczył Pan Burmistrz. Proszę kluby i radnych niezależnych o zaproponowanie dogodnego terminu od wtorku do czwartku w następnym tygodniu.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informacja stanowi załącznik nr 9.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – informacja pisemna złożona Państwu jest bardzo długa, wszystkie sprawy w niej zawarte są bardzo ważne, ja wybrałem kilka informacji, które chciałbym wszystkim Państwu przekazać.
Od 1 lipca br. w urzędzie trwa kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Tematem kontroli jest „Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym gminny zasób nieruchomości i mienie gminne”. Od ostatniej sesji przeprowadzono kilka konkursów na stanowiska dyrektorów. Chciałem poinformować, że  w drodze konkursu na dyrektora ZEAS wybrana została Pani Olga Woś pełniąca obowiązki dyrektora w czasie, gdy dotychczasowy dyrektor przeszedł na emeryturę. Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie wygrała Pani Anna Frąckowiak – Kułdosz, konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy Pani Teresa Sarna. Zarządzeniem Burmistrza na stanowisko dyrektora Biblioteki powołana została Pani Sylwia Mencel – Matuszewska, która była zastępcą dyrektora. Przeprowadzono również wybory sołtysa we wsi Parsówek, sołtysem ponownie został Pan Zygmunt Jakubowski. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i OC Gminy Gryfino zawarto umowę z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczenia Ergo Hestia. Również w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej zawarto umowę z kancelarią radców prawnych Biel, Judek, Poczobut – Odlanicki Spółka Partnerska.
Wiem, że czekacie Państwo na najnowsze wyniki dotyczące jakości wody. Krótko przedstawię, jak wyglądały parametry w zagrożonych studniach od dnia 11 lipca br. Są wyłączone trzy zagrożone studnie – 1A, 3A i 6. W dniu 11 lipca br. stężenie w studni 1A wynosiło 2,2, w dniu 12 lipca – 1,3, w dniu 14 lipca - 2,8 i 15 lipca - 4,6 - poniżej 10, czyli w normie. Na pozostałych studniach jest w granicach 1,0, z tym, że jedna studnia 5A ma w granicach 1,4 – 1,6, a norma jest do 10 jednostek. Ta studnia jest również wyłączona. Studnia 3A - 4,7, 5,3 i w dniu 15 lipca 9,2. Najbardziej zanieczyszczona studnia – nr 6 – 363, 398, 494 – 14 lipca, 253 – 15 lipca, tu wyraźnie widać tendencję spadkową. Parametry z dnia  15 lipca br. wody surowej są w granicach 1,0 mikrograma/litr, wody uzdatnianej podawanej do sieci również w granicach 1,0 mikrograma/litr. Jeżeli będą pytania Pan Prezes Mucha może uzupełnić moją wypowiedź. Jeżeli będą pytania do mnie w tej sprawie również mogę udzielić odpowiedzi.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Prezydium Rady nie wpłynął żaden wniosek komisji.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Paweł Nikitiński
491/XXVIII/08
– składam interpelację w imieniu Państwa Ireny i Kazimierza Gacek.
Interpelacja dotyczy działań podejmowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, jak sądzę w nadzorze z Wydziałem Inwestycji i naszego Urzędu. Państwo Irena i Kazimierz Gacek w dniu 19 maja 2008 r. poinformowali pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie o fakcie postawienia w korytarzu prowadzącym do ich mieszkania ścianki uniemożliwiającej w sposób swobodny dostęp do ich lokalu mieszkalnego, zwracając uwagę na fakt, że nie byli pytani o zgodę w tym zakresie, że nie jest im znany fakt uzyskania zgody budowlanej na tego typu działanie. Została na tą okoliczność sporządzona notatka służbowa w dniu 19 maja 2008 r. Pismem z 2 lipca 2008 r. państwo Irena i Kazimierz Gacek zostali poinformowani o tym, że w Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. 11 Listopada w Gryfinie w Starostwie Powiatowym, tamten wydział merytorycznie umocowany, aby się tą sprawą zajmować, nie wniósł żadnych uwag do zgłoszenia, które zostało dokonane. Natomiast pismem z 15 lipca 2008 r. pani Irena Gacek została poinformowana, że „Wydział Architektury Starostwa Powiatowego odpowiadając na Pani wniosek wniesiony ustnie w dniu 9 lipca 2008 r. do protokołu informuje, że w rejestrach prowadzonych przez tutejszy Wydział nie znaleziono zapisu dotyczącego zgłoszenia robót dotyczących wykonania ściany rozgraniczającej zaadoptowany korytarz w budynku komunalnym przy ul. Sprzymierzonych 8”. W związku z tymi faktami, które przedstawiłem, mam pytanie do Burmistrza o to, jaki najkrótszy termin potrafi określić, w celu doprowadzenia obecnego stanu do stanu poprzedniego, czyli stanu zgodnego z prawem i stanu, który nie będzie przeszkadzał w normalnym funkcjonowaniu innym mieszkańcom. Nie czy, tylko kiedy, w jakim najkrótszym terminie.

492/XXVIII/08 – druga interpelacja dotyczy dwóch miejscowości: Włodowic i Zaborza, chciałbym aby Burmistrz precyzyjnie odpowiedział na moją interpelację w zakresie prac, które w tym roku w najbliższym czasie i do końca roku 2008  zostaną podjęte w celu skutecznego dostarczenia przez gminę Gryfino wody do tych miejscowości. Stan faktyczny jest taki, że przy 60-70 mieszkańcach tych dwóch miejscowości nie mają oni możliwości czerpania wody z ujęć gminnych. Jak wszyscy wiemy, dostarczanie wody mieszkańcom, jest to zadanie własne gminy, jedno z podstawowych zadań własnych gminy. Znany jest nam fakt podpisana umowy dzierżawy z jednym z właścicieli w tej miejscowości na to, aby dokonać skutecznych odwiertów celem zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Chciałbym, żeby te odpowiedzi były także precyzyjne, ponieważ stan faktyczny, o czy informuję Wysoką Radę, a z czym zwracam się do panów Burmistrzów, jest taki, że nie ma żadnych przeszkód formalno-prawnych, aby dokonać skutecznego odwiertu i w stosunkowo krótkim terminie przystąpić do realizacji inwestycji, która zakończy się doprowadzeniem wody do domostw znajdujących się w tych miejscowościach. Korzystając z okazji i interpelując w tej sprawie chciałbym zwrócić uwagę na pewną praktykę, która występowała w tej gminie w przeszłości, mianowicie w jaki sposób realizowano zadania inwestycyjne związane z wodociągami, z dostarczaniem wody dla mieszkańców. Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w przypadku Włodkowic i Zaborza praktyka będzie taka, jak w przypadku miejscowości Steklno, Stelinko czy też innych, które uzbrajaliśmy w to ważne zadanie, czyli dostarczanie wody, czy też będziemy szli w kierunku zupełnie innego rozwiązania.

493/XXVIII/08 – druga interpelacja dotycząca miejscowości Włodkowice i Zaborze dotyczy drogi gminnej i remontu, który został dokonany we Włodkowicach. Chciałbym się dowiedzieć jaki był rzeczowy zakres tych prac i jakie poniesiono nakłady przy ostatnim remoncie tej drogi.

494/XXVIII/08 - kolejna interpretacja dotycząca Włodkowic dotyczy tej drogi, tylko w innym zakresie, ponieważ stan faktyczny jest taki, że droga biegnąca przez tą wieś w połowie jest drogą gminną, w połowie należy do Lasów Państwowych. Chciałbym zapytać czy gmina Gryfino zamierza przejąć tą część drogi, która biegnie przez Włodkowice i należy do Lasów Państwowych czy też nie ma takiego zamiaru, a jeśli nie ma takiego zamiaru to także prosiłbym o umotywowanie na piśmie jaka jest tego przyczyna.

Radny Ireneusz Sochaj
495/XXVIII/08
- trwa budowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i na dzisiejszej sesji mamy przekazać teren pod budowę garaży. Jednocześnie trwa budowa drogi pomiędzy blokami do miejsca, w którym powstaną garaże. Za jakiś czas ulica  Popiełuszki będzie ulicą bardzo ruchliwą, ludzie będą sobie skracać drogę od ulicy Sportowej do Łużyckiej, omijając skrzyżowanie przy straży pożarnej. Mieszkańcy tych bloków będą mieć drogę prowadzącą do garaży. Wiele miejsca wokół tych bloków nie ma, zastanawiam się czy tej drogi nie można było poprowadzić wzdłuż parkanu przy stadionie. W tej chwili mieszkańcy tych bloków będą ze wszystkich stron otoczeni drogami.

496/XXVIII/08 – wprowadziliśmy do porządku obrad punkt dotyczący wspomożenia powiatu przy budowie chodników w Dołgich. Niedawno skończył się remont drogi ul. Kościelnej w Gryfinie, współfinansowany przez gminę i ta droga jest po prostu krzywa, są tam duże wyboje. Jeżeli mamy współfinansować kolejną inwestycję powiatową, to najpierw zobaczmy, w jakim stanie się to dokonuje i czy nasze pieniądze są wydatkowane w sposób właściwy.

Radna Janina Nikitińska
497/XXVIII/08
– w imieniu mieszkańców ulicy Pomorskiej oraz ulic przyległych proszę po raz kolejny o zamontowanie przy tej ulicy tablicy informacyjnej. W tej części miasta nie ma możliwości powieszenia nekrologu, żadnego ogłoszenia ani innych informacji. Przy okazji wyborów ogłoszenia wieszane są na przystankach autobusowych. Proszę o zamontowanie przy ul. Pomorskiej tablicy ogłoszeniowej.

498/XXVIII/08 – chciałam poinformować, że dziki dotarły do naszego miasta. Kiedyś koleżanka informowała o dzikach w naszych sołectwach. Mieszkańcy, którzy  mają działki między torami kolejowymi a ulica Łączną skarżą się, że dziki niszczą działki, wyjadają ziemniaki i inne warzywa. Proszę o interwencję do Nadleśnictwa lub do Koła Łowieckiego i rozwiązanie tego problemu.

499/XXVIII/08 – na ostatniej sesji Burmistrz informował, że do końca czerwca zostaną ogłoszone przetargi m.in. na wykonanie kanalizacji przy ul. Pomorskiej. Dziś jest 17 lipca. Co jest powodem nie ogłoszenia tego przetargu?

500/XXVIII/08 - czy Burmistrz otrzymał już decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad w sprawie zainstalowania na ul. Pomorskiej sygnalizacji świetlnej, poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników tej drogi?

Radny Andrzej Kułdosz
501/XXVIII/08
– moja interpelacja dotyczy boska przy Szkole Podstawowej w Radziszewie, przy odbiorze tego boiska było zgłoszonych pięć uwag na pięć usterek, które  miały być naprawione po zakończeniu tej budowy. Termin był do końca maja. Nic nie zostało zrobione z tych pięciu punktów w sposób należyty, a niektóre punkty typu niwelacja terenu nie zostały w ogóle zrobione. Może dojść do tego, że boisko ulegnie dewastacji.

502/XXVIII/08 – rozmawiałem przed sesją z sołtysami i żaden z nich nie powiedział, że jakikolwiek odcinek drogi gminnej został naprawiony w sposób należyty.  Nawet te remonty, które są, nie są zrobione w sposób należyty. Co dalej z remontami dróg? Dlaczego nie wszędzie jeszcze dotarły te ekipy?

Radna Wanda Kmieciak
503/XXVIII/08
– jestem wyrazicielem głosu mieszkańców Czepina w sprawie doraźnego  remontu ulicy Topolowej. Jest to droga rozkopana, obecnie ciężko jest poruszać się po niej pojazdom oraz pieszym. Proszę o zajęcie się sprawą.

504/XXVIII/08 – czy Burmistrz posiada już ekspertyzę odnośnie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4? Nie wiemy, czy jest ona już wykonana, czy też nie.

505/XXVIII/08 – po lekturze „Głosu Szczecińskiego” chciałabym zapytać, dlaczego Gryfino nie przyjmuje Flisu Odrzańskiego? To piękna inicjatywa, kilka lat temu Flis był przyjmowany. Gmina Gryfino mieni się jako gmina turystyczna, ale dalej jest odwrócona tyłem do Odry. Tak nie powinno być.

506/XXVIII/08 – dostałam odpowiedź na interpelację w sprawie fotoradaru w Czepinie, że są prowadzone rozmowy w Policją, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Prosiłabym, aby te rozmowy prowadzić w takim kierunku, żeby odniosły pożądany skutek. Chodzi o fotoradary od Czepina do Radziszewa, w odpowiedzi na interpelację dostałam informację, że fotoradar będzie również w Gardnie i w Pniewie. Bardzo proszę o ponaglenie i rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Radny Rafał Guga
507/XXVIII/08
– analizując to co się dzieje musze stwierdzić, że współpraca z miastami partnerskimi dobrze wygląda tylko na ścianie pod zegarem, gdzie herby tych miast są wywieszone, natomiast w praktyce wygląda to gorzej. Utrzymujemy całkiem pozytywne kontakty z Raciechowicami, kontakty z Bersenbrück jak chodzi o wymianę młodzieży, ale to realizują raczej szkoły. Nie ma natomiast chęci lepszej współpracy z tymi gminami, co oprócz wielu korzyści jest również materiałem promocyjnym dla gminy. Będąc w Raciechowicach zauważyłem, jak można współpracować z gminami. Raciechowice podpisywały w tym roku porozumienie o współpracy z gminami słowackimi, z gminą z Hiszpanii, musze powiedzieć, że gmina z Hiszpanii jest chętna do podjęcia współpracy z nami. Kiedy wracaliśmy z Bersenbrück byliśmy pełni optymizmu, że trzeba by było powołać taką komisję do spraw współpracy jaka działa w Bersenbrück. Stąd moje pytanie czy Burmistrz przewiduje ożywienie kontaktów z gminami partnerskimi? Sądzę, że będziemy zgłaszali do nowego statutu propozycję powstania komisji do spraw współpracy z innymi gminami. Czy Burmistrz widzi możliwość ożywienia kontaktów z tymi gminami?

508/XXVIII/08 – druga interpelacja dotyczy sprawy, o której będziemy dzisiaj mówić, czyli sprawy nazewnictwa ulic. Szukamy tych nazw ulic, jest nam coraz trudniej, uciekamy już w regiony Polski, a czy nie mamy wzorców z historii Gryfina, postaci, wydarzeń, których imieniem moglibyśmy nazwać ulice w ramach podziękowania dla tych osób? Mi jako historykowi jest trochę przykro, że nazywamy ulice „opolskie”, „lubelskie”, „słoneczne”, a historia Gryfina jest ciekawa i warto byłoby żeby młodzi ludzie, którzy będą tymi ulicami spacerować, zastanowili się, dlaczego ta ulica się tak nazywa. Czy Burmistrz pracuje nad tym, żeby zebrać ciekawe postacie do jednego katalogu i później przy nazewnictwie ulic nagrodzić tak te ciekawe postaci z historii Gryfina?

509/XXVIII/08 – moja interpelacja dotyczy nowego budynku GTBS przy ul. Flisaczej i braku dojazdu do tego budynku. Czy w naszej gminie musi być tradycją, że najpierw budujemy blok, a później będziemy się martwili jak mieszkańcy będą do niego dojeżdżać? Jest tam problem z dojazdem. Nie tylko o drogę pytam, ponieważ na trwały rozmowy na temat wymiany chodników przy ul. Flisaczej, były zbierane podpisy przez mieszkańców i usłyszałem wówczas, że to zależy tylko od podpisania porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Czy to porozumienie jest już podpisane?

510/XXVIII/08 – na stronie internetowej Gryfina są wymienione kluby sportowe i podane ich  osiągnięcia. Brakuje klubu LKS Piast. Czyżby LKS Piast nie zasługiwał na to, żeby mieć swoje miejsce na stronie internetowej Gryfina?

Radny Marek Sanecki
511/XXVIII/08
– co roku przy konstrukcji budżetu decydujemy o tym, w jaki sposób będą wydawane pieniądze na sport. W tym roku jest zaplanowane 600 tys. zł. Ja proponowałem, żeby było więcej, bo sport jest ważną dziedziną życia, a kwota  zaplanowana jest niewystarczająca. Proponowałem zwiększyć tą pulę o 100 tys. zł. Według Burmistrza nie było to możliwe, a dzisiaj w gazecie „7 Dni Gryfina” czytam, że Urząd Miasta i Gminy ufundował dla młodych kajakarzy Energetyka Gryfino dwa nowe kajaki. Cieszę się, że kajakarze mogli otrzymać te kajaki, bo jest to ciekawa dyscyplina, ta sekcja działa prężnie, zawodnicy osiągają dobre wyniki, ale niepokoi mnie sposób przekazywania tych pieniędzy. Pieniądze są rozdysponowywane na kluby w przetargach według pewnych zasad. Te podziały zostały dokonane, kluby dostały określone pieniądze, a teraz poza tymi zasadami dokonuje się jakichś specjalnych prezentów. Wydaje mi się, że nie jest to dobra droga i chciałbym zapytać, jakie są te zasady, bo też jestem działaczem klubu sportowego i być może z tego skorzystamy.

Radny Tadeusz Figas
512/XXVIII/08
– prosiłbym o zainteresowanie się skrzyżowaniem ulic Żeromskiego i Sienkiewicza, bo tam bardzo często są niebezpieczne wypadki, w ubiegłym tygodniu był tam wypadek i bardzo prosiłbym o rozwiązanie tej kwestii.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
513/XXVIII/08
– nie dostałam odpowiedzi na interpelację w sprawie grupy żłobkowej  w Przedszkolu im. Misia Uszatka. Miała być tam utworzona dodatkowa grupa żłobowa, czy będzie prowadzony nabór, czy rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola?

Radny Stanisław Różąński
514/XXVIII/08
– mam dwie interpelacje i trzy zapytania. Swoją interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina. Moja interpelacja dotyczy w  dalszym ciągu sprawy Stanisława Ponickiego. Panie Burmistrzu, zwracam się do pana w tej sprawie po raz trzeci i będę się zwracał z tej trybuny dotąd, aż nie uwzględni pan wniosku zainteresowanej osoby o przeprowadzenie dowodu z wizji lokalnej na miejscu. Nie podzielam pańskiego poglądu wyrażonego w piśmie z 26 maja 2008 r. Mamy w tej sprawie, panie Burmistrzu, diametralnie różne stanowiska i aby sprawdzić, zweryfikować, które stanowisko w sprawie Stanisława Ponickiego jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a nade wszystko zgodne ze stanem faktycznym, jedynie dowód z wizji lokalnej na miejscu może zadośćuczynić temu oczekiwaniu. I dotąd będę się zwracał z tej trybuny do pana, aż taki dowód na miejscu zostanie przeprowadzony. Zwracam się przy okazji do pana Przewodniczącego. Panie Przewodniczący, bardzo ciepło wspomina pańską promesę zainteresowany. Zgłosił pan chęć uczestnictwa w tym dowodzie z wizji lokalnej. Bardzo pana serdecznie proszę, aby w ramach swoich prerogatyw, wpłynął pan na zastępcę Burmistrza, aby taki dowód został przeprowadzony. Sprawa jest nad wyraz ważna jeśli chodzi o sposób załatwiania wniosków zgłaszanych w ramach uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.

515/XXVIII/08 – drugą interpelację kieruję również do Zastępcy Burmistrza Pana Macieja Szabałkina. Panie Burmistrzu, Rady Sołeckie Pniewa i Żórawek oczekują odpowiedzi na wspólne pismo z 26 marca 2008 r. dotyczące przyspieszenia prac związanych z realizacją drugiego etapu budowy sieci gazowej. Do tej pory mimo, iż wyłożone zostały racje organów samorządu sołeckiego w sposób klarowny, odpowiedzi organy te nie otrzymały. Również na taką sygnalizację oczekuję jako radny.

516/XXVIII/08 – pierwsze zapytanie kieruję do Burmistrza, a dotyczy sposobu załatwienia wystąpienia PKS Sp. z o.o. z dnia 20 maja 2008 r. o zwiększenie dofinansowania przewozów autobusowych. Zapytanie to kieruję dlatego, że jak zaznaczyłem w swoim piśmie z 9 czerwca 2008 r. skierowanym w tej sprawie do Burmistrza, problem komunikacji autobusowej szczególnie w środowisku wiejskim ma ogromne znaczenie społeczne. Nie wolno wokół tej sprawy bądź prowadzić postępowania przewlekle, bądź „czaić się” w ogóle z zajęciem stanowiska.

517/XXVIII/08 – drugie zapytanie kieruję również do Burmistrza, a dotyczy sprawy programu inwestycyjnego PEC Sp. z o.o. w Gryfinie. Zapytuje czy i w jaki sposób został rozpatrzony wniosek Zarządu Elektrowni Dolna Odra zawarty w pismach z 30 maja 2008 r. i 6 lutego 2008 r. ? Również sprawa niezwykłej wagi z punktu widzenia społecznego.

518/XXVIII/08 – trzecie zapytanie kieruję do Przewodniczącego Rady. Panie Przewodniczący, czy podziela Pan pogląd wyrażony przez grupę radnych w piśmie z 10 czerwca 2008 r., którego byłem i ja między innymi sygnatariuszem, dotyczący wykorzystania przez Radę delegacji ustawowej zawartej w art. 24 ust. 6 ustawy z 7 czerwca 2007 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Chodzi tu o dysproporcję kosztów przy opróżnianiu szamb przy budownictwie jednorodzinnym. Problem ten w sposób szczegółowy omówiliśmy w swoim wspólnym piśmie. Tak przy okazji, Panie Przewodniczący, chcę wyrazić swoje zdziwienie, kiedy w ostatnich wyjaśnieniach skierowanych do radnych wyrażono pogląd, który moim zdaniem nie da się pogodzić ze zwykłą wykładnią gramatyczną tego przepisu. Powiada się bowiem tam, że wykładania przepisów wskazuje na to, że taki stan faktyczny jak opisany został w piśmie radnych, nie mieści się w dyspozycji tego przepisu. Oświadczam oficjalnie, przemyślałem ten problem bardzo głęboko i nie strzelam tu ze ślepaków. Uważam bowiem, że ten przepis pozwala na wykorzystanie do podjęcia takiej uchwały.

Radny Eugeniusz Robak
519/XXVIII/08
– moja interpelacja dotyczy białego kiosku przy ul. 1 Maja. Kiosk ten stoi od dwudziestu paru lat, jest bardzo potrzebny ludziom. Dlaczego Pan Mela każe się Panu Koczanowi odłączyć od prądu? Jest on podłączony do wlz-u, czyli do wspólnoty. Dlaczego są takie utrudnienia?

520/XXVIII/08- budynek przy ul. Piastów 23 to jest skansen, jest to budynek w mieście, który nie ma centralnego ani gazu, ma wspólne ubikacje na korytarzu. Mieszkańcom od dwudziestu lat mówi się, że będzie robiony remont, tylko do tej pory zostały zrobione okna i to jeszcze nie wszystkim. Bardzo bym prosił, żeby się tym budynkiem zainteresować i wyremontować go, bo to jest budynek, który stoi przy moście i jest wizytówką Gryfina.

Radny Janusz Skrzypiński
521/XXVIII/08
– co rok zgłaszam interpelację w sprawie obiektów sportowych na terenach  wiejskich. Mamy okres wakacyjny, obiekty te nie zostały wykoszone, proszę aby Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zainteresował się wykoszeniem tych obiektów tak, by młodzież w okresie wakacyjnym mogła z tych obiektów korzystać.

522/XXVIII/08 – wielokrotnie interpelowałem aby z obiektów sportowych na terenach wiejskich zniknęły przenośne bramki. Nie tak dawno Polskę obiegła informacja, że doszło do tragicznego wypadku, gdzie jedno z dzieci zostało uderzone bramką, na skutek czego zmarło. Nie chciałbym, żeby tka sytuacja miała miejsce na terenie gminy Gryfino, dlatego zwracam się do panów Burmistrzów, do Naczelnika Wydziału Edukacji, żeby tą sprawę załatwić, ustanowić regulamin korzystania z tych obiektów, żebyśmy nie musieli się tłumaczyć jeśli dojdzie do nieszczęścia.

Ad. V. Sprawozdanie z działalności doraźnej Komisji Rady Miejskiej powołanej w celu kontroli stanu substancji mieszkaniowej w budynku komunalnym przy ulicy Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - przypada mi w udziale złożyć sprawozdanie z działalności Komisji doraźnej Rady Miejskiej powołanej w celu kontroli stanu substancji mieszkaniowej w budynku komunalnym przy ulicy Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie. Odczytam sprawozdanie, które jest syntezą prac podejmowanych od momentu powołania komisji, czyli od 29 listopada 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Uzupełnię je o kilka dodatkowych informacji. Zgodnie z umową zawartą z członkami komisji dopuszczę także możliwość wypowiedzenia się każdego z nich, jako części tej komisji. Szeroka dyskusja nad tym punktem również może się odbyć.

Przewodniczący komisji doraźnej odczytał sprawozdanie z działalności komisji – załącznik nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w uzupełnieniu do tego sprawozdania, które składam Wysokiej Radzie, chciałbym powiedzieć, że praca komisji przy tym budynku wykazała pewien mechanizm, który moim zdaniem powielany jest w szeregu innych miejscach, mianowicie niekiedy zbyt daleko posuniętej zwłoki w wykonywaniu czynności, które są niezbędne i potrzebne natychmiast. Jednocześnie komisja od początku swoich prac do ich zakończenia rzeczywiście zauważyła realny postęp, bo dziś w budynku komunalnym przy ul. Sprzymierzonych 8 możemy mówić o realnym postępie. Zrobiono dwie zasadnicze kwestie i to jest moim zdaniem sprawa kluczowa. Ustaliliśmy wspólnie w oparciu o wiedzę techniczną, którą posiadają pracownicy merytorycznego wydziału, że dwiema głównymi przyczynami problemów występujących w wielu lokalach w tym budynku są: niewłaściwe zabezpieczenie poszycia dachowego i zdewastowane kanały wentylacyjne. W tym drugim zakresie juz obecnie możemy powiedzieć o realnym postępie, przynajmniej w części systemu wentylacyjnego, który w tym budynku funkcjonuje. Jak zostałem zapewniony, co także znajduje się w dokumentacji zgromadzonej przez komisję, a tą dokumentację polecam radnym Rady Miejskiej, aby zapoznali się z nią szczegółowo, wszystko wskazuje szczegółowo, że w najbliższym czasie dojdzie do zakończenia prac, które w sposób realny poprawią jakość zamieszkiwania w budynkach komunalnych najbardziej zagrożonych zjawiskami, które zostały wymienione w protokołach przez komisję. Zastępca Burmistrza Pan Maciej Szabałkin w korespondencji do mnie jako Przewodniczącego Komisji doraźnej wskazał termin październikowy, jako ten, który zakończy proces inwestycyjny, czy też proces remontowy w tym budynku, stąd też nasza rekomendacja, co do stałego monitoringu prac, które w tej chwili trwają i które maja być wykonane do tego czasu. Myślę, że jestem wyrazicielem opinii całej komisji i chciałbym podkreślić duże zaangażowanie pracowników, otwartość, dobra wolę i życzliwość. Taki poziom współpracy gwarantuje postępy w pracach w przyszłości. Ja jako Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie będę także przyglądał się, czy ten harmonogram, który został komisji przedstawiony i jest już w części wykonany, zostanie wykonany w terminie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym zapytać, kto był odpowiedzialny za zaniechania, które wywołały ten stan budynku, który wymagał nadzwyczajnego działania w postaci powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w sytuacji, kiedy mamy do tego wynajęte, albo stosowne firmy zarządzające naszym mieniem, albo odpowiednie komórki nadzoru budowlanego.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – myślę, że w toku dyskusji, którą toczyliśmy w komisji mogę także zaryzykować stwierdzenie, że jest to wspólne stanowisko komisji, można wyodrębnić dwa zasadnicze elementy, które są przyczyną tego, że w tym budynku od szeregu lat, czy przynajmniej od dwóch lat, mieliśmy do czynienia z tak fatalnym stanem. Pierwszy to jest niewłaściwe administrowanie budynkiem przez GTBS i to w moim przekonaniu jest fakt bezsporny. Zostaliśmy powołani w dosyć precyzyjnym zakresie prac, nie mogliśmy poruszać się dalej, natomiast dokumentacja, z którą się zapoznawaliśmy, jak też stan faktyczny, który ocenialiśmy dwukrotnie na miejscu świadczy o nienależytym administrowaniu budynkiem i zbywaniu potrzeb oraz faktów, które okazały się prawdą  i zostały uwzględnione także przez Wydział Inwestycji.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy mieszkańcy, którzy zwrócili się do Rady Miejskiej w Gryfinie sygnalizowali te wszystkie problemy, o których mówił Pan wcześniej? Czy zgłaszali do administratora wady i usterki w budynku? Jak długo trwało oczekiwanie  z ich strony na wszczęcie działań naprawczych? Czy te działania naprawcze należy wiązać z inicjatywą właściciela, czyli Gminy i reprezentującego właściciela zarządcy, czyli GTBS, czy jest to efekt pracy komisji?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ja jestem daleki od tego, co chciano nam przypisać, czyli tego, że komisja została powołana po to, żeby, któryś z jej członków chciał się promować, czy też załatwiać sprawy, które są nie do załatwienia. Fakty w tej konkretnej sprawie świadczą o tym, że komisja wykazała się dosyć dużą skutecznością, to także za jej przyczyną podjęto prace, które poprawiły funkcjonowanie lokali w tym budynku. To jest fakt bezsporny, podkreślają to również sami mieszkańcy. Pańskie pytanie jest na tyle precyzyjne, że ja też będę musiał w miarę precyzyjnie Panu odpowiedzieć. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się z prośbą o naprawę usterek, wielokrotnie uzyskiwali też odpowiedzi, które  w żaden sposób z punktu widzenia ich interesów i stanu faktycznego zaspokajać nie mogły. To jest właśnie ten mechanizm, który wychwyciła też komisja i na który zwraca uwagę Wysokiej Radzie. Rzeczywiście mieszkaniec zwraca się z prośbą, zauważa pewien problem, natomiast po drodze napotyka na mur obojętności, a zdarza się także, że stawiany jest  w pozycji osoby, która rości pretensje niesłuszne. Ludzie znajdują się w momencie, w którym wydaje im się załatwienie jakiejkolwiek sprawy w sposób pozytywny, czy też wyegzekwowanie niezbędnych prac jest wręcz niemożliwe.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy można zrobić taką konkluzję, że gdyby po sygnałach lokatorów przystąpiono do działań naprawczych we wskazanym terminie, te kosztowne remonty, które są wymagalne teraz mogły zostać przeprowadzone w tamtym czasie dużo mniejszymi środkami?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – uczciwie stawiając sprawę należy powiedzieć, że mieszkańcy nie mają wiedzy tak szerokiej, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, ale diagnozują co do zasady słusznie. Dwa zasadnicze powody kłopotów  z którymi oni mają do czynienia w swoich lokalach wynikają z wadliwego poszycia dachowego i z fatalnego stanu systemu wentylacji. Trzeba pamiętać, że budynek był adaptowany na potrzeby mieszkaniowe ze stanu w którym znajdował się. Był budowany w określonym czasie pod określone funkcje. Natomiast w momencie, kiedy adaptowano budynek nie przewidziano zwłaszcza skutecznej naprawy systemu wentylacji, co też dzisiaj będzie kosztowało gminę dosyć poważne pieniądze, tak aby móc skutecznie mieszkać w tym właśnie budynku. Natomiast można zadać pytanie bardzo racjonalne, czy jakiekolwiek naprawy, które dokonywano na szczęście z tytułu gwarancji wykonawcy, którym była firma MITEX w ogóle były potrzebne. Otóż można postawić tezę, że nie były potrzebne i nie będą potrzebne tak długo, jak nie usunie się dwóch zasadniczych przyczyn, czyli wadliwego dachu i niewłaściwie działającej wentylacji, bo problem za każdym razem wraca. Dlatego tak bardzo pozytywnym faktem jest to, że zlecono ekspertyzy także pod wpływem sugestii komisji, dokonano tych ekspertyz i te ekspertyzy potwierdziły fakt niewłaściwego funkcjonowania zwłaszcza wentylacji, co konsekwencji doprowadziło do tego, że zainstalowano urządzenia, które dzisiaj sprawiają, że system wentylacyjny działa lepiej. Niezbędne natomiast są dalsze prace, które będą systematycznie poprawiały ten stan.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - pozwolę sobie wyrazić opinię, że traktuje pracę tej komisji, jako rzecz wyjątkową i nadzwyczajną. Tak naprawdę jako obywatele naszego miasta płacimy za nadzór nad naszym mieniem i nie jest rolą Rady nadzorowanie opłacanych służb do sprawdzania, czy obywatele mają zagwarantowane prawa do mieszkania w godziwych warunkach. Myślę, że z tego tytułu Pan Burmistrz wyciągnie odpowiednie wnioski. Ja, jako właściciel lokali w budynkach zarządzanych przez GTBS mam swoje własne przemyślenia, których teraz nie będę mówił, a niektóre działania uważam za skandaliczne.

Z-ca Dyrektora GTBS ds. Ekonomiczno - Finansowych Główny Księgowy Elżbieta Mokrzecka- chciałabym przypomnieć wszystkim, że GTBS otrzymał ten budynek  w administrowanie w styczniu 2005 r. więc trudno przypisywać GTBS-owi wszystkie zaszłości. Wcześniej nie mieliśmy z tym budynkiem do czynienia. Szczegółowych informacji może udzielić Pan Prezes.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – to oczywiście prawda. Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie sprawowało nadzoru nad inwestycją, choć podpisy inspektorów nadzoru z protokołów odbioru się znajdują. Natomiast ja mówiłem  w szczególności o tej kwestii, która dotyczy słusznych, jak się okazało, monitów mieszkańców dotyczących substancji mieszkaniowej. One w przeważającej części były traktowane w sposób niewłaściwy.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, ale mleko się rozlało, komisja została powołana, w lud poszło, że są tacy radni, którzy zaprowadzą tam porządek. Tak nie może być. Ja nie usłyszałem w informacji, aby np. radni dokonali, jeśli to już był zespół fachowców, głębokiej analizy umowy zawartej między wykonawcą, a inwestorem i ustalili, czy w umowie przewidziany został tryb tzw. przepisów sankcyjnych, komu spadnie głowa, albo co innego będzie ucięte, jeśli nie wywiąże się z umowy. Nie słyszałem na ten temat ani jednego słowa. Po drugie nie usłyszałem również w tej informacji, takiego zdania, które tu oficjalnie wypowiadam, że nic nie zrobiono, nic się nie zrobi w terminie do października i nic się nie zmieni w tym trybie. To nie ta droga, to nie tędy do sukcesu. Wysoka Rado w tej sprawie akurat mam swoje doświadczenia powiedziałbym empiryczne. W jednym z mieszkań, które leży na ostatniej kondygnacji bywam systematycznie i widzę jak wygląda sufit i jak wyglądał i nie oszukujcie się ludzie i nie oszukujcie mieszkańców, bo oni jak ryba wody oczekują takich informacji. Co trzeba zrobić? Najprościej na świecie trzeba poszukać wykonawcy, zlecić roboty w ramach zastępczego wykonania, a nie żaden monitoring. To nie o śledzenie, ale to chodzi o robotę, o rzetelne wykonanie. A więc należy znaleźć człowieka, który potrafi to zrobić i zlecić mu wykonanie zastępcze, a po drugie wystąpić na drogę sądową przeciwko wykonawcy w trybie określonym, mam nadzieję, w umowie i sąd powie jaką powinien ponieść z tego tytułu karę. Natomiast chodzenie, ryzykowanie spadnięciem z dachu, udawaniem przed mieszkańcami, że się cokolwiek zrobi jest to granie na uczuciach maluczkich. Nie wolno nam jako Radzie tego robić. Została zawarta umowa, zostały złożone wzajemne przyrzeczenia i teraz się wzajemnie ludzie „wypchali” wobec siebie, a cierpią na tym mieszkańcy i liczą, że pięciu radnych bohaterów zrobi porządek. Nie zrobi tego porządku, nic się nie zmieni. Powtarzam więc swoją reasumpcję, wykonanie przez wykonawcę w trybie zastępczym i obciążenie go wyrokiem sądowym, mam nadzieje wygranym w trybie opisanym w umowie, a jeśli tego komisja nie zrobiła, to jak najszybciej powinna zrobić. Natomiast Pana proszę, Panie Przewodniczący, aby Pan już nigdy, aż do 2030 roku nie dopuścił do takiego precedensu, żeby tu na tej sali udawano speców.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Wysoka Rado, apeluje o zachowanie spokoju i powściągnięcie emocji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – jest to dobra rada, żeby nie kierować się emocjami, tylko uważnie słuchać. Pan siedzi najbliżej mównicy więc powinien Pan co do zasady słyszeć. Ja przeczytałem, co zrobiła komisja, Pan nie słuchał uważnie, od początku kiwał głową na „nie”. Gdyby Pan słuchał uważnie to wyłapałby Pan fakt, że odczytałem informację o tym, że komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą wykonania inwestycji, ale Pan jak zwykle słuchał nieuważnie. Jeśli następnym razem będzie Pan wychodził i krzyczał to chciałem Pana poinformować, że polska norma przewiduje dla przeciętnego człowieka 60 decybeli. Pan znacznie tą normę przekracza. Jeśli Pan będzie zamierzał to robić w przyszłości, to niech Pan nas o tym poinformuje, ja wyjdę, bo nie chcę się narażać na ryzyko. Szanowni Państwo, można wyjść na mównicę, pokrzyczeć i powiedzieć, że „ja uważam”, „Panie Przewodniczący Pan powinien”, fakty są oczywiście inne, komisja została powołana w określonym celu. To wynika także z ustawy, z przepisów szczegółowych. Pan Różański powinien wiedzieć, że komisja nie może zajmować się innymi kwestiami, niż tymi, do których została powołana. Gdyby Rada Miejska w Gryfinie zechciała udzielić szerszej kompetencji komisji udzieliłaby tej szerszej kompetencji i wówczas zajmowalibyśmy się sprawami szerzej. Naturalnie można też wykrzyczeć, że nic w tej sprawie nie zrobiono, choć fakty temu przeczą. Jeśli Pan radny Różański przezwycięży swój strach i wejdzie na ten dach, to zauważy, że zmieniło się dosyć dużo, choć oczywiście nie musi, bo nie jest członkiem komisji, nie musi też wykazywać zainteresowania. Ja w imieniu wszystkich członków komisji muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że sprawa jest załatwiona definitywnie, to jest racja. Możemy powiedzieć sobie uczciwie, że proces tak naprawdę komisja rozpoczęła, rozpoczęła proces inwestycyjny, proces naprawczy, który w tej chwili trwa. Nie trzeba wielkiej wiedzy fachowej, żeby się o tym przekonać, wystarczy tylko trochę dobrych chęci i zapoznanie się ze stanem faktycznym na miejscu. Ja w przeciwieństwie do radnego Różańskiego, chociaż jemu też podziękuję, pomimo tego, że był przeciwny, dziękuję, że zagłosowaliście za powołaniem tej komisji, bo ta komisja okazała się komisją skuteczną, okazała się komisją, która wprowadziła system naprawczy. Tego systemu naprawczego przez dwa lata nie udało się wprowadzić, aż do momentu, kiedy komisja nie została powołana uchwałą Rady. Możecie czuć się także częścią tego procesu, bo to wy o tym zadecydowaliście.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Wysoka Rado, apeluje o nieużywanie argumentów ad persona, nie pouczanie się i nie budzenie emocji. Pan Różański wystąpił  w sprawie całej komisji, nie używał w swoim wystąpieniu żadnej części argumentów skierowanych do indywidualnych osób, czy też członków komisji. Spokój jest nam potrzebny. Wniosek z całej sprawy jest taki, ja też uważam, że komisja wykazała pewną istotną rzecz, która dzieje się w gminie. To nie radni są od tego, chociaż zadziałali w taki sposób, że uznano racje lokatorów zamiast służb, które są sowicie opłacane za swoją prace, a nie wykonują swoich obowiązków. Taki należy wyprowadzić wniosek z prac tej komisji i oczywiście traktować powoływanie takich komisji, jako rzecz nadzwyczajną. To nie my, jako radni powinniśmy te prace wykonywać.

Ad. VI. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za rok 2007 – DRUK NR 1/XXVIII

Informacja stanowi załącznik nr 11.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radna Janina Nikitińska – z zaciekawieniem przeczytałam sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji. Przyznaję, zostało przygotowane solidnie, nie mam do niego zastrzeżeń. Panie Komendancie chciałabym odnieść się do jednego punktu, jest to jeden z celów strategicznych, jakie sobie wyznaczyliście w 2007 r. Dotyczy on realizacji oczekiwań społecznych dotyczących standardu obsługi przez Policję (zmiana relacji policjant – obywatel, wzrost zaufania, poprawa wizerunku Policji). Panie Komendancie miałam okazję być 2 lipca w Komendzie Powiatowej Policji i muszę Panu powiedzieć, że oprócz tej grubej szyby między policjantem, a obywatelem jest jeszcze mur nie do przebicia. Myślę, że do komendy niekoniecznie przychodzą przestępcy, zgłaszają się też ludzie, którzy chcą załatwić jakąś sprawę. Jeżeli Pan będzie chciał, poinformuję Pana o szczegółach, nie chciałabym o tym mówić na szerszym forum, ale zapewniam Pana, że jest głęboka przepaść w relacji policjant – obywatel i bardzo bym prosiła, aby Pan komendant zwrócił na to uwagę, bo jest to przykre. Później miałam okazje spotkania z innymi policjantami, o których mam absolutnie pozytywną opinię, Pani policjantka była nawet u mnie w domu i tutaj odnoszę dobre odczucie, ale obsługa interesanta przez tego pana, z którym miałam kontakt na dyżurce, jeśli nienaganna, to jest to na pewno nieodpowiednia.

Radny Kazimierz Fischbach – chciałbym nawiązać do mojej przedmówczyni. Rok 2007 był kolejnym rokiem realizacji przyjętej wizji, natomiast w sprawozdaniu praktycznie, ani słowa o realizacji tych punktów. Ja chciałbym dowiedzieć się na temat realizacji punktu 4. Skuteczne zwalczanie przestępczości zagrażającej interesom Państwa. Czy były takie sytuacje na naszym terenie? Proszę o kilka słów na temat punktu 6. Opracowanie i wdrażanie procedur wykonawczych i ułatwiających zarządzanie oraz usprawnienie przepływu informacji  i komunikacji wewnętrznej w Policji. W sprawozdaniu również na ten temat nie ma żadnego zdania.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówczyni, Pani Nikitińskiej też chciałabym, aby Pan zwrócił uwagę przede wszystkim na tych młodszych policjantów, którzy rozpoczynają pracę, bo docierają do mnie głosy odnośnie ich zachowań. Przedstawione jest sprawozdanie, ale chciałbym zapytać w czym gmina Gryfino mogłaby Wam pomóc. Ze sprawozdania wynika, że ze wszystkim sobie dajecie radę, na wszystko wystarcza wam środków. Zbliżają się wakacje, czy Rada, Gmina mogłaby w czymś wesprzeć działalność komendy? Wiemy, że jest to powiatowa Policja, ale komenda znajduje się na terenie Gminy Gryfino. Co moglibyśmy zrobić, aby wesprzeć naszą gryfińska policję, aby nasi obywatele czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie?
Radny Stanisław Różański – z punktu widzenia formalnego chciałbym Pana zapytać czemu informacja nie jest podpisana Panie Komendancie? Czy Pan się wstydzi tej informacji?

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Mirosław Denis - podpisuję się tu imieniem  i nazwiskiem.

Radny Stanisław Różański – ja przy okazji wszystkich informacji, które nam są przedkładane zawsze oczekuję i z największym zainteresowaniem czytam ostatnie strony informacji i mam zawsze nadzieję, że będą one kończyły się wnioskami. Chciałbym się upewnić, ponieważ w Pana informacji, znalazł się rozdział dziesiąty, który nazwał Pan wnioskami, w akapicie przedostatnim pisze Pan, „Pomijając cały aspekt społeczny  i możliwości stosowania różnych przedsięwzięć policyjnych i pozapolicyjnych, istnieje pilna potrzeba monitorowania miejsc szczególnie niebezpiecznych. Dlatego tez szczególnie zależy nam na powodzeniu realizacji planów Burmistrza Gryfina w sprawie monitoringu”. W związku z tym mam dwa pytania. O czym ten plan Burmistrza stanowi? Czy to jest tylko ten jedyny wniosek, który Pan zgłasza na kanwie tej informacji przedstawionej Radzie? Czy innych wniosków z działalności Pan nie przedkłada Radzie? Stawiam te pytania dlatego, ponieważ w ostatnim piśmie, które zostało skierowane przez Burmistrza do wszystkich radnych znalazł się apel, aby radni przedstawili wnioski, które będą stanowiły podstawę do opracowania kierunków polityki budżetowej gminy oraz określenie zadań priorytetowych  w wydatkach budżetowych na 2009 rok. Jeśli Pan mnie i Wysoka Radę dziś na sali przekona o swoich wnioskach, które nawiązywałyby do budżetu na 2009 rok, będziemy walczyli o to, żeby pieniądze na nie się znalazły. Jeśli Pan takich wniosków nie ma, przyjmuję, że takich potrzeb KPP w stosunku do Gminy Gryfino nie oczekuje.

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Mirosław Denis - przyjmuję informację  w zakresie możliwości poprawy i sprostania oczekiwaniom w zakresie obsługi. Zdaję sobie sprawę, że instytucja nie jest doskonała, sama konstrukcja i przyjmowanie interesantów powoduje, że atmosfera pierwszego kontaktu nie jest najlepsza, ale w tym zakresie mam zapewnienie Wojewódzkiego Komendanta Policji, że komenda będzie w 2009 roku remontowana. Dobudowane zostanie prawe skrzydło i w tym zadaniu są również elementy dot. obsługi interesanta. Dzisiaj przeciętny obywatel ma bezpośredni kontakt z osobami, które prowadzają czynności z podejrzanymi, zatrzymanymi. Remont musi być przeprowadzony nie dlatego, że jest potrzeba poprawy obsługi obywateli, nie dlatego, aby polepszyły się warunki pracy policjantów, ale dlatego, że muszą podnieść się standardy w zakresie osób podejrzanych. Otrzymuję dużo informacji na temat zachowania policjantów, przyjmuję tą uwagę i zobowiązuję się do poprawy tej sytuacji. Uważam, że w zakresie zwalczania przestępczości zagrażającej interesom Państwa takich spraw nie realizowałem i na pewno bym nie realizował, niemniej jednak pewna sfera działań też ma związek z interesem Państwa. Nie pamiętam, czy są zawarte informacje, ale zrealizowałem część zadań w zakresie spraw korupcyjnych. W ubiegłym roku było pięć spraw tego typu, takich spraw do tej pory nie było, one się pojawiły i są realizowane. Nie jest istotne opisywanie, na ile poprawił się przepływ informacji wewnętrznej w policji. Musiał się poprawić, bo generalnie policja bazuje na informacji. Jej skuteczność jest pochodną przepływu informacji między policjantami, urzędnikami innych instytucji,  a policjantem, ale przede wszystkim między policjantem, a obywatelem. Myślę, że oceną będą mierniki w zakresie efektywności, czyli wykrywalności przestępstw i w ten sposób spuentował bym realizację tego zadania. Trudno w sposób opisowy odnosić się do przepływu informacji. Policja została w znacznym stopniu zinformatyzowana, jesteśmy włączeni bezpośrednio do systemu informacyjnego Schengen. Postęp w zakresie przepływu informacji jest dosyć istotny. Przedstawiony materiał jest sprawozdaniem. Nie odważyłem się, aby pod adresem urzędu przedstawić jakieś oczekiwania na bieżący i 2009 rok, dlatego, że takie prośby składam dosyć często i spotykam się z pomocą. Jeśli miałbym oceniać pomoc gminy dla policji, jako instytucji to zaprzeczę standardowi dzisiejszych wygłoszeń, bo powiem, że jestem pod wrażeniem wszystkich działań gminy na rzecz bezpieczeństwa. Byłem kierownikiem kilku jednostek, ale jest to pierwsza gmina, która tworzy swój program w zakresie poprawy bezpieczeństwa, a chodzi głównie o sferę prewencyjną. Generalnie w policji policja jest kreatorem działań prewencyjnych. Tu stało się inaczej. Za pośrednictwem Straży Miejskiej prowadzona jest na wysokim poziomie działalność prewencyjna, uzyskanie statusu najbezpieczniejszej gminy w kraju nie było przypadkowe. Zwróciłem się niedawno o pomoc do Gminy w pozyskaniu wideorejestratora do pojazdu mobilnego dobrej klasy i jestem przekonany, że ta sprawa będzie załatwiona, niekoniecznie na forum całej Rady. Jest umowa między mną, a komendantem wojewódzkim, że jeżeli uda mi się pozyskać środki od samorządu, otrzymam dobrej klasy samochód. Wideorejestrator jest dobrym urządzeniem na dzisiejsze czasy, skierowanym przede wszystkim do motocyklistów. Gmina Gryfino zawsze staje na wysokości zadania i jestem przekonany, że te środki otrzymam. Otrzymaliśmy już zapewnienie wsparcia z Dolnej Odry w pokaźnej dla nas kwocie 15.000 zł i lada chwila to zadanie zostanie zrealizowane

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – rzeczywiście jest tak, że pomoc finansowa przez Gminę Gryfino jest udzielana. Z tego, co zdążyłem zaobserwować ostatnio zarządzeniem burmistrza zmieniono budżet w zakresie rezerw ogólnych i celowych  i przekazano ok. 11.000 zł na zakup sprzętu komputerowego. Czy tworzymy poprzez to pewien system informacyjny policji i straży miejskiej, bo środki są przekazane właśnie na zakup sprzętu komputerowego dla policji i straży miejskiej. Czy taki system już istnieje, czy też może istnieć w przyszłości także w kontekście wyposażenia miasta w monitoring?

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Mirosław Denis - zostałem zaproszony Przez Burmistrza do wstępnej analizy w zakresie utworzenie monitoringu na terenie miasta Gryfina. Wspólnie z Komendantem Straży Miejskiej dokonaliśmy analizy zagrożeń, czyli miejsc niebezpiecznych na terenie gminy, gdzie mogłyby być umiejscowione kamery. Miało to miejsce rok temu. Wiem że w tym zakresie były przeprowadzone jakieś prace, do takich prac zostałem zaproszony i wspólnie z komendantem pewną pracę analityczną wykonaliśmy. Przepływ informacyjny między policją a strażą miejską istnieje, bo wynika wprost z bieżącej współpracy, dużo zadań kierowanych bezpośrednio do straży miejskiej przydzielanych jest podczas odpraw w Komendzie Powiatowej Policji. Strażnicy uczestniczą w codziennych odprawach, na których uzyskują pewne informacje. Często jest tak, że co dzień realizowane są wspólne zadania chociaż niekoniecznie w tych samych patrolach. Na dzień dzisiejszy mam poważne problemy w zakresie wakatów, bardzo ciężko jest pozyskać młodych mężczyzn do pracy w policji. Wynika to z sytuacji, jaka jest w policji. Na dzień dzisiejszy jest 7% wakatów, te wakaty generują województwa zachodnie, a w województwach wakaty generują powiaty przygraniczne, czyli Gryfino, Świnoujście, Szczecin, Police. Jest to jakaś prawidłowość, podobno wiąże się to generalnie z kondycją społeczną i atrakcyjnością na danym terenie zawodu policjanta. Na dzień dzisiejszy o pracę w policji generalnie starają się kobiety, a więc zawód policjanta feminizuje się. Na dzień dzisiejszy komenda ma 23 wakaty, pluton, który powinien liczyć 17 osób na dzień dzisiejszy jest 8-osobowy. Na koniec roku kończy się służba w ramach odbywania zastępczej służby wojskowej i wiem, że dwóch młodych mężczyzn przyjdzie do pracy w policji. Chciałbym podziękować, że straż miejska i gmina Gryfino wchodzi tak głęboko w sprawy poprawy bezpieczeństwa, bo jest ona naszym naturalnym sojusznikiem.

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przyjęła informację.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 2/XXVIII

Informacja stanowi załącznik nr 13.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, chcę zgłosić następującą uwagę do jednej i do drugiej informacji, które zostały nam przedstawione na piśmie. Zarówno w jednej, jak  i w drugiej informacji zabrakło mi wniosków końcowych, a muszę powiedzieć, że od dłuższego czasu jestem świadkiem zgłaszania różnych krytycznych uwag pod adresem działalności zarówno jednej, jak i drugiej spółki. Nie chcę ich specyfikować, zwłaszcza, że mam zawsze dystans do wypowiedzi, które nie są oparte o fakty, a przekazywane są w różnej formie z ust do ust. Chciałbym zgłosić następującą propozycję pod adresem Wysokiej Rady, proponuję, abyśmy po wakacjach jedną z naszych sesji poświęcili działalności spółek, gdzie funkcje zgromadzenia wspólników wypełnia jednoosobowo Burmistrz. Tutaj takim klasycznym i klinicznym przykładem, kiedy następuje pomieszanie absolutne pojęć, co do istoty działalności tych spółek stanowi skarga jednej z mieszkanek miasta Gryfina, która absorbuje Wysoką Radę juz drugi rok naszej działalności. Nie chcę mówić, czy to są skargi uzasadnione, czy nie, chcę na kanwie tych zdarzeń sformułować postulat, że my przede wszystkim w Radzie musimy uzgodnić pogląd i ujednolicić swój punkt widzenia na wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem tej spółki. Nie jest tajemnicą, że wśród radnych wypowiadane są opinie, które niestety prowokują również te skargi, które płyną do Wysokiej Rady. Chce przy tej okazji powiedzieć jednoznacznie, że nie da się spółkami kierować „ręcznie”, odgórnie, według uznania i opinii poszczególnych radnych. To są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to są samodzielne organizacje, które samodzielnie biorą udział w obrocie prawnym i nie można im narzucać czegokolwiek wedle woli, którą uzna wysoka Rada za słuszną z jakichkolwiek względów. Działalność spółki z o.o. jest regulowana przepisami kodeksu handlowego, jest regulowana postanowieniami umowy spółki, jest nadzorowana w określonym trybie przewidzianym tymi przepisami i nie można formułować poglądów, że w innym trybie zaprowadzi się jakieś porządki, które się uzna się z pewnego względu za zasadne. Dlatego apeluję, abyśmy jedną z sesji przeznaczyli dla omówienia działalności tych spółek, m.in. w oparciu o przedstawione nam informacje, jak też w oparciu o dane, które zażyczymy sobie szczególnie po to, aby w łonie Rady ujednolicić pogląd co do zasad funkcjonowania i co do zasad sprawowania nadzoru itd. Dopóki tego nie zrobimy będziemy mieli próby ingerencji w różny sposób w działalność spółki, które są w moim przekonaniu niedopuszczalne.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – jeśli chodzi o sprawozdanie GTBS, które zostało przedłożone Wysokiej Radzie to rzeczywiście trudno jest polemizować co do kosztów, które poniosło przedsiębiorstwo, działalności operacyjnej itd. w tym momencie. Konstrukcja, którą przed chwilą usłyszeliśmy jest w jakiś sposób uprawniona, natomiast nie możemy zrezygnować z funkcji kontrolnych, oczywiście nie z funkcji kontrolnych wobec GTBS-u, bo funkcję kontrolną wobec GTBS-u wykonuje Rada Nadzorcza. Właściciela reprezentuje jednoosobowo w Zgromadzeniu Wspólników Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, a Rada Miejska w Gryfinie posiada funkcje kontrolne wobec organu wykonawczego i stąd pewne czynności, które Burmistrz jako osoba wypełniająca funkcje Zgromadzenia Wspólników musi wykonywać. Kiedy pochylimy się nad dokumentami, które są już w obiegu i są znane Wysokiej Radzie, jak np. protokół kontroli UMiG w Gryfinie dokonany przez NIK w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym także funkcjonowania GTBS-u, to w tym protokole znajdujemy wiele informacji przekazanych nam przez NIK, które nakazują zmiany. Jest to zawarte w protokole. Ja nie chcę w tej chwili tego szczegółowo omawiać, będę o tym mówił w momencie kiedy będziemy rozpatrywali skargę Pani Kazimiery Dragan. Chciałbym tylko, żebyśmy rozróżnili dwie rzeczy, funkcję kontrolną wobec GTBS-u wykonuje Rada Nadzorcza GTBS- u i nie ma tu pola do szerszej dyskusji, natomiast funkcja kontrolna Rady Miejskiej wobec Burmistrza MiG jest funkcją, która jest przypisana Radzie. Trudno, aby Rada z tej funkcji rezygnowała.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dyskusję na temat funkcjonowania spółek komunalnych przewiduję na kanwie skargi Pani Kazimiery Dragan. Podzielam te uwagi, które zgłosił radny Różański oraz radny Nikitiński. Zwracam uwagę na materiał zebrany do skargi Pani Dragan. Jest w nim wiele elementów, które należy przemyśleć, aby odnieść się do sposobu zarządzania spółką komunalną przez powołany zarząd, do sposobu kontroli wykonywanej przez radę nadzorczą i do obowiązków właściciela, jakie pełni Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przyjęła informację.

Ad. VIII. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie z działalności spółki za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 – DRUK NR 3/XXVIII

Informacja stanowi załącznik nr 14.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przyjęła informację.

Ad. IX. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z realizacji Uchwały nr LII/633/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino w roku 2007 – DRUK NR 4/XXVIII

Informacja stanowi załącznik nr 15.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański – poprosiłem Pana Prezesa o wstrzymanie się z opuszczeniem sali, ponieważ chciałbym zadać mu pytanie. Panie Prezesie, czy znana jest Panu istota problemu, którą podnosi w swoich wystąpieniach mieszkaniec Pniewa Pan Władysław Pielechowski?

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha - tak.

Radny Stanisław Różański – czy mógłby Pan Wysokiej Radzie zaprezentować swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie? Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, to w tej chwili.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – Wysoka Rado, jeżeli mam zajmować oficjalne stanowisko, to prosiłbym o to, abym mógł mieć czas żeby się przygotować do zajęcia tego stanowiska. Odpowiadanie ad hoc na sesji bez materiałów jest mocno nieszczęśliwą sytuacją.

Radny Stanisław Różański – Panie Prezesie, dziwi mnie Pańska ucieczka, skoro wcześniej wypowiedział się, że problem jest Panu znany, ale uszanuję to. Ma Pan takie prawo.  W ramach tego punktu chciałbym zasygnalizować problem, który ma w moim przekonaniu kapitalne znaczenie zarówno z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia formalnego, a nade wszystko z punktu widzenia interesów budżetu gminy. Problem ten ma prozaiczną nazwę: szamba, a więc bezodpływowe zbiorniki, w których zbiera się nieczystości np. na działkach siedliskowych zabudowanych domami jednorodzinnymi. Istota tego problemu polega na tym, że dysproporcja w ponoszeniu kosztów przez mieszkańców szczególnie środowisk wiejskich związanych z opróżnianiem tych szamb w stosunku do kosztów jakie ponoszą mieszkańcy tam gdzie jest kanalizacja wynosi 3:15 tzn., pięć razy większe koszty ponoszą mieszkańcy terenów, gdzie nie ma kanalizacji i trzeba sobie samemu radzić z tym problemem. Nie da się dłużej utrzymać tego problemu pod kocem. Na dzień dzisiejszy różnica wynosi 3 zł i 15 zł za metr sześcienny. W art. 6 kc została zapisana następująca dyspozycja nie wolno czynić użytku ze swego prawa, kiedy ono jest w sposób sprzeczny  z zasadami współżycia społecznego. Ja sformułuje odważną tezę i powiem, że uregulowanie tej kwestii na terenie gminy Gryfino w taki sposób, jak to obowiązuje na dzień dzisiejszy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Podatnikami na terenie gminy są wszyscy mieszkańcy w sposób określony nakazami płatniczymi i nikomu nie darujemy ani jednej złotówki, jeżeli jej nie ureguluje w terminie. Mieszkańcy terenów nieskanalizowanych mają prawo oczekiwać, że jako podatnicy będą przynajmniej w sposób przyzwoity traktowani. Na dzień dzisiejszy tak się nie dzieje. Nie dzieje się tak dlatego, że ustawodawca m.in. uregulował te kwestie w dwóch aktach prawnych. W jednym akcie prawnym dopuścił możliwość ustanowienia takiej taryfy, jak została zrobiona w stosunku do terenów skanalizowanych, a w drugim akcie prawnym, który mówi właśnie o zbiornikach bezodpływowych nie był łaskaw tego problemu w sposób analogiczny ukształtować. Ale ustawodawca przewiduje z góry konsekwencje takiego swojego stanowiska, jednak w jednym z przepisów dopuścił taką możliwość i powiada, że Rada jako organ samorządu terytorialnego w określonych warunkach może podjąć uchwałę o ustanowieniu dopłaty dla tych „murzynów”, którzy na swoim terenie nie mają kanalizacji i płacą 15 zł/m3 . Nie podzielam poglądu, który został wyrażony na tej sali i krąży w korespondencji oficjalnej: „mamy do czynienia z bogaczami, jak go było stać na wybudowanie domu jednorodzinnego na skraju lasu, ile on ozonu ma, co mu będziemy jeszcze dopłacali”. Ja też podjąłem ten ciężar i wysiłek budowy i wiem, jaką trzeba przejść „drogę krzyżową”, żeby zakończyć to powodzeniem. Nie ma czego zazdrościć, a jeśli ktoś zazdrości niech się podejmie tego obowiązku, niech się wybuduje jak prawdziwy mężczyzna i wtedy będzie wiedział ile to kosztuje. Ten pogląd nie wytrzymuje krytyki.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dostrzegam wagę tego problemu, o którym Pan mówi. Bierzemy pod uwagę te argumenty, tylko przypominam, że w tym miejscu obrad mamy informację z realizacji uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy. Pana wystąpienie z punktu widzenia mieszkańców, którzy są wyposażeni w szamba jest konieczne do przedyskutowania, tylko proszę rozważyć, czy akurat w tym miejscu i ewentualnie dostosować swoje wystąpienie do tego punktu, który aktualnie omawiamy.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący przecież ten regulamin opiera się na ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a ta ustawa właśnie dotyka jako żywo tego problemu i dlatego ja widzę związek przyczynowy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jeżeli ma Pan zarzuty do Regulaminu proszę wnieść uwagę, że powinien on zostać zmieniony ewentualnie rozważyć przekonanie grupy radnych do złożenia stosownych wniosków co do zmiany Regulaminu. Trzech radnych ma inicjatywę uchwałodawczą. Argumenty, które Pan podnosi mogą służyć jako argumenty do przekonania Rady, co do głosowania za uważanymi przez Pana zmianami.

Radny Stanisław Różański – już taki wniosek grupa radnych złożyła i ta grupa radnych oczekuje, że ten problem w najbliższym czasie znajdzie się w porządku obrad sesji. Myślałem, że stanie się to m.in. dzisiaj. Stało się inaczej, dlatego ja wyrażam swoje zdziwienie oraz potrzebę, żeby pilnie się tym problemem zająć. Ja absolutnie nie podzielam poglądu wyrażonego przez Pana Zastępcę Burmistrza Macieja Szabałkina w piśmie z dnie
11 lipca 2008 r. Panie Burmistrzu podłożono Panu do podpisu pismo, które stoi w jaskrawej sprzeczności z obowiązującymi przepisami powołanymi w tym piśmie. Zachęcam, niech Pan zajrzy do art. 24 ust. 6 tam nie ma nic na ten temat, na który Państwo napisaliście, w związku z tym skąd ten pogląd. Obowiązujące przepisy dają możliwość do podjęcia takiej uchwały, trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, czy powinniśmy w ramach budżetu partycypować dla tej grupy ludzi w tych kosztach. W moim głębokim przekonaniu, tak, powinniśmy partycypować.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - pismo z dnia 10 czerwca 2008 r. podpisane przez grupę radnych nie traktuję jako wniosek uchwałodawczy, z tego względu, że nie spełnia on tego wymogu, nie zawiera projektu uchwały i uzasadnienia do projektu. Potraktowałem sprawę jako pilną i ważną, prosiłem Pana Burmistrza o przygotowanie stosownych opinii prawnych i prosiłem o przekazanie tych opinii zainteresowanym osobom. Mam nadzieję, że Pan radny dostał taką opinię. Jeśli sformułujecie Państwo taki wniosek, to zostanie na sesji poddany dyskusji i głosowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – jestem przekonany, że kwestia dotyczy problematyki zawartej w punkcie IX. tak samo jak jestem przekonany, że to o czym powiedział przed chwilą radny Różański w znacznej mierze dotyka tego punktu. Tworzymy prawo miejscowe w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiających mieszkańcom wybudowanie przydomowych oczyszczalni, z drugiej strony nie mamy jasno sprecyzowanych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie kanalizacji poszczególnych miejscowości. Moim zdaniem najlepszy przykład, bo najbardziej niebezpieczny w gminie Gryfino, to Borzym, choć nie jest to jedyna miejscowość tak mocno zagrożona skażeniem ekologicznym. Tworzymy sytuację kompletnie absurdalną, z jednej strony nie jesteśmy w stanie zapewnić mieszkańcom odbioru nieczystości w sieci, z drugiej strony wprost zakazujemy budowanie mikrooczyszczalni na ich własnych posesjach. Jeżeli jeszcze występuje takie zjawisko, że mieszkańcy terenów wiejskich płacą dzisiaj zdecydowanie więcej, niż ci, którzy płacą w mieście to rzetelna uczciwość nakazuje, aby wywiązać się wprost z przepisów prawa, które dają możliwość mieszkańcom, żeby budować oczyszczalnie przydomowe. My nie możemy być jak „pies ogrodnika”, który sam jabłek nie zje, ale innym nie pozwoli. Są tacy ludzie w gminie Gryfino, którzy wybudowali swoje domy, mieszkają poza miastem, chcą wybudować przydomowe oczyszczalnie, bo nie liczą na to, że będzie wybudowana sieć kanalizacyjna w jakiejś racjonalnej perspektywie i chcą uregulować ten problem w sposób rzetelny. Nie jest wcale ich tak mało, jak moglibyśmy przypuszczać. Stąd czas najwyższy zastanowić się nad rewizją swojej polityki, bo to jest nasza wspólna polityka gminy w tym zakresie. Jeśli tego nie zrobimy to pretensje mieszkańców w tej kwestii będą w pełni uzasadnione. To jest problem naprawdę wielkiej wagi, który do tej pory był traktowany po macoszemu. Dostrzegam ten problem, jako naprawdę niezwykle poważny, może nawet najpoważniejszy dla nas w najbliższym czasie. Jeśli mieszkańcy na zebraniach wiejskich spotykają się z informacją, że wybudujemy kanalizację, pada pytanie kiedy to nastąpi, a odpowiedzi nie ma, rozsądny mieszkaniec, bierze WPI i sprawdza, czy jest tam kanalizacja danej miejscowości. Jeśli pojawia się nawet w jakiejś perspektywie, to potem ten sam mieszkaniec na podstawie planu dochodzi do wniosku, że jest on niewiele wart, bo  w kolejnych latach jest zmieniany na kolejne lata i tak naprawdę perspektywy wykonania tej inwestycji nie ma. Stąd po raz drugi już na sesji Rady Miejskiej wnoszę o to, abyśmy rozpoczęli poważną dyskusję na temat, w jaki sposób będziemy prowadzili politykę w tym niezwykle istotnym, zakresie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dziękuję za dwa niezwykle cenne wystąpienia. Będę jej komentował, ale w momencie, gdy będziemy rozmawiać o wniosku. Te dwa zdania są ze sobą rozbieżne, ponieważ Pan radny Nikitiński proponuje danie możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i umożliwienie ponoszenia kosztów we własnym zakresie. Druga z propozycji dotyczy wprowadzenia dopłaty do kosztów usuwania nieczystości ze zbiorników przydomowych.

Radny Rafał Guga – mam dwie sprawy związane z tą informacją. Panie Burmistrzu, wielu mieszkańców Gryfina stwierdza, że niestety Gryfino nie należy do najczystszych miast. Jest to związane przede wszystkim z odpadami pochodzenia zwierzęcego. Kilka lat temu Gmina próbowała wprowadzić w życie akcję sprzątania po swoich pupilach. Ta akcja nie za bardzo się udała. Czy będziemy dalej próbowali podjąć jakieś działania? Ten problem może wydawać się śmieszny, banalny, ale jest dość niebezpieczny. Psy są wypuszczane przez właścicieli w okolicach placów zabaw, w parku i na osiedlach. Dzieci bawiąc się  w piaskownicy są narażone na różnego rodzaju przykre niespodzianki, a jak każdy sobie zdaje sprawę może to być dla nich bardzo szkodliwe. Druga sprawa jest związana z tematem bardzo aktualnym. Wielokrotnie zwracałem uwagę, przede wszystkim w interpelacjach na stan jakości wody w gminie Gryfino, przede wszystkim w mieście. Ta woda może spełnia normy, które powinna spełniać, natomiast często jej kolor, smak, czy to, co pozostawia w czajnikach jednak budzi pewne wątpliwości. Na Górnym Tarasie mamy problem dodatkowo z ciepłą wodą. Kiedy to zgłaszałem, trwały „przepychanki” między PUK-iem, a PEC-em. PUK twierdzi, że za ciepłą wodę nie odpowiada, PEC twierdzi, że korzysta z urządzeń PUK-u, a woda przynajmniej raz w tygodniu w weekend jest po prostu brunatna. Gmina, która jest odpowiedzialna za dostarczanie wody powinna też brać pod uwagę, że jakość tej wody powinna być jak najbardziej odpowiednia dla społeczeństwa, które z niej korzysta.

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przyjęła informację.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Czepino i Daleszewo – DRUK Nr 5/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym powiedzieć kilka słów odnośnie wniosków do planu, które zostały pierwotnie odrzucone. Wnioski dotyczyły głównie zabudowy mieszkaniowej na gruntach. Pozytywne w odbiorze dla mnie jest to, że po ponownym złożeniu w październiku wnioski zostały uwzględnione. Mieszkań brakuje, jeżeli jest inicjatywa wśród mieszkańców, że będą budować na swoich gruntach domy jednorodzinne to jest to jak najbardziej pozytywne i za ujęcie tych wniosków muszę tutaj podziękować. Jednakże niektóre wnioski nie zostały pozytywnie rozpatrzone, m.in. wniosek Pana Ponickiego. Chciałabym jeszcze raz zapytać, czy naprawdę ten teren jest przeznaczony wyłącznie pod działalność rolniczą i nie ma możliwości, aby go przeznaczyć również pod budownictwo jednorodzinne? Dostałam informację w Wydziale, że niedaleko znajduje się budynek mieszkalny.

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Krzysztof Czosnowski – projekt uchwały nie dotyczy nieruchomości, której właścicielem jest Pan Ponicki. Tak jak widać na załączniku graficznym do projektu uchwały plan obejmuje obszary po przeciwnej stronie drogi krajowej i w uchwale nie ma na ten temat mowy. Ja mogę tylko podtrzymać swoje stanowisko, które przedstawiałem na sesji odnośnie sprawy Pana Ponickiego i przeciwwskazań, które wystąpiły przy nieuwzględnieniu wniosku do studium. Te wszystkie argumenty pozostają aktualne. Zabudowa, która funkcjonuje i o której Pani mówi, jest to budynek, który był historycznie wznoszony na potrzeby kolei, nie wiąże się w żaden sposób z kształtowaniem układu przestrzennego tamtego obszaru i w związku z tym był to jeden z elementów i argumentów, który legł u podstaw takiej, a nie innej decyzji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – mam konkretne, precyzyjne pytanie do Pana Naczelnika odnośnie ścieżki legislacyjnej. Jeżeli w studium jest zapis o funkcji nieruchomości o określonej charakterystyce, czy możliwe jest wpisanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego innej funkcji? Zwracam Panu uwagę, że życie niesie ze sobą dosyć duży ładunek zmiennych. Jedną z tych zmiennych jest np. działka, którą przeznaczyliśmy w studium na urządzenie cmentarza za Osiedlem Południe. Docierają do nas informacje o tym, że jest to miejsce, które z przyczyn geologicznych być może nie będzie mogło pełnić tej funkcji w przyszłości. Więc jak Pan widzi, na tym jednym przykładzie możemy zauważyć, że takie zmiany co do zasady przynosi nam samo życie. Przede wszystkim chciałbym, aby Pan precyzyjnie odpowiedział wszystkim pozostałym osobom na sesji, czy możliwa byłaby taka zmiana bez zmiany studium?

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Krzysztof Czosnowski – oczywiście nie ma możliwości rozstrzygnięcia w planie miejscowym wprowadzenia funkcji, która będzie sprzeczna ze studium. Jeżeli w studium mamy funkcję zabudowy rolniczej, obiektów rolniczych, czy też terenów rolniczych, to w planie miejscowym tylko taka funkcja może się pojawić. Ma Pan rację, że życie jest zmienne i zmieniają się różnego rodzaju okoliczności i identycznie jest ze wszystkimi dokumentami planistycznymi. Na potwierdzenie mogę tylko powiedzieć, że jeżeli prześledzimy historie tworzenia studium, jego pierwotnego uchwalenia i kolejnych zmian, widzimy, że praktycznie co dwa lata studium było zmieniane, było uchwalone w 2000 r., zmienione w 2002 r., zmienione w 2005 i zmienione w 2008 r. Oczywiście będzie też zmienione w przyszłości, jest to normalna procedura. Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym, odbywa się stale, nigdy nie jest tak, że do raz rozstrzygniętych kwestii się nie wraca.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Czepino i Daleszewo została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/261/08 stanowi załącznik nr 16.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino – DRUK Nr 6/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/262/08 stanowi załącznik nr 17.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku – DRUK Nr 7/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/263/08 stanowi załącznik nr 18.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK Nr 8/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/264/08 stanowi załącznik nr 19.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 i w obrębie Żórawie – DRUK Nr 9/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Radny Ireneusz Sochaj - na Komisji Planowania toczyła się dyskusja na temat projektu. Uchwałą następuje zamiana niewielkiego paska ziemi przy planowanej drodze przebiegającej w kierunku strzelnicy, na działkę, która za chwilę będzie działką uzbrojoną i będzie warta dużo więcej, niż wyniesie różnica wynikająca z tych wartości działek. Zaopiniowaliśmy ten projekt uchwały negatywnie, ponieważ jest to transakcja w naszym odczuciu niekorzystna dla gminy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 2 radnych przy 12 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 i w obrębie Żórawie nie została podjęta.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie – DRUK Nr 10/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Radny Marek Sanecki – jestem jak najbardziej za tym projektem uchwały, ale bardzo proszę Panów Burmistrzów, zwłaszcza Burmistrza od inwestycji Pana Macieja Szabałkina o to, aby wraz z przejęciem tych terenów podjęto dalsze kroki w celu realizacji ścieżek. Niedawno byłem na obozie w Szczecinku, która posiada wspaniałe ścieżki rowerowe, dużo schronisk młodzieżowych i ogromne ilości grup przyjeżdżających. U nas czegoś takiego nie ma, a jest szansa, żeby zrealizować. Tam ścieżki rowerowe przygotowywane są bardzo prostą i tanią metodą, widziałem nawet, jak była wykonywana taka ścieżka, grunt został wyrównany spychaczem, utwardzony grysem, przysypany piaskiem i ponownie utwardzony. Ścieżki te są położone na pięknych terenach i mam nadzieję, że nasze kroki pójdą w tym kierunku. Jest przygotowany program realizacji ścieżek rowerowych przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki i mam nadzieję, że pójdziemy w tym kierunku, a nie poprzestaniemy tylko na przejęciu gruntu. Mam nadzieję, że będzie ich realizacja.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/265/08 stanowi załącznik nr 20.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie – DRUK Nr 11/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/266/08 stanowi załącznik nr 21.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Sportowej – DRUK Nr 12/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Marek Sanecki – chciałbym zapytać według jakich zasad lokale gminne są przekazywane klubom? Czy takie same zasady, dotyczą wszystkich klubów, czy są inne? Jakie to są zasady? Jakie są warunki i jaka umowa?

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - tak, jak każdemu, tak i klubom, nieruchomości gminne są przekazywane na podstawie umowy dzierżawy. Są umowy nieodpłatne i umowy odpłatne. Na którejś z sesji było uzgadniane, że kluby sportowe, które prowadzą działalność z młodzieżą mają lokale użyczane nieodpłatnie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Pan Marek Sanecki zabrał głos w sprawie tego budynku i pyta o zasady. Pytanie nie jest pozbawione sensu, natomiast trzeba powiedzieć uczciwie, że budynek, który wydzierżawiamy jest w użyczeniu. Przez pewien okres czasu nie był znany status prawny tego budynku, był on używany przez Polonię Gryfino, przez Energetyka Gryfino przez szereg lat. Można powiedzieć, że z tym budynkiem związana jest pewna tradycja tego klubu, ponieważ była tam swego czasu jego główna siedziba. Rzeczywiście wypracowanie jakiegoś jasnego regulaminu nie stoi w sprzeczności, z drugiej strony warto jednak uwzględniać pewną tradycję i pewien ciąg zdarzeń, który ma miejsce  w określonych miejscach. W tym miejscu klub sportowy Polonia Gryfino, a później Energetyk Gryfino funkcjonuje od kilkudziesięciu lat.

Radny Tadeusz Figas – na Komisji Spraw Społecznych była dyskusja, jak rozwiązana jest tam sprawa mediów? Czy są one opłacane przez KS Energetyk? Chodzi mi o c.o. wodę  i energie elektryczną. Czy Energetyk za to płaci, czy gmina?

Radny Stanisław Różański – Panie radny Sanecki zechce Pan rzucić okiem na projekt uchwały. Projekt uchwały mówi w sprawie oddania w użyczenie. Na Pańskie pytanie  o zasady oddawania w dzierżawę trzeba Pana odesłać do ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami. Przepisy tej ustawy w sposób kazuistyczny regulują zasady gospodarki mieniem komunalnym, czyli mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa. Wśród przepisów tej ustawy również znajduje się zapis, który mówi o możliwości oddania nieruchomości w użyczenie w określonych warunkach. Niestety umowa użyczenia jest instytucją prawa cywilnego. Prawnicy nazywają taka umowę umową bezekwiwalentną. Gdybyśmy chcieli omówić wszystkie zasady dotyczące gospodarki nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne, zabrakło by nam na to czasu. W moim głębokim przekonaniu, w oparciu o znajomość przepisów tej ustawy, nie ma potrzeby opracowywania takiego, bo ona jest tak drobiazgowa, tak kazuistyczna, że jakiekolwiek posiłkowe regulaminy, zasady są zupełnie niepotrzebne. To jest jedna z klarowniejszych ustaw obowiązująca w tym zakresie.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – nasuwają mi się pewne wątpliwości odnośnie tego tematu, nie chodzi o to, aby nieruchomości tej nie użyczyć klubom. Czy KS Energetyk jeżeli będzie posiadał i korzystał z tych obiektów będzie zobowiązany udostępniać je innym użytkownikom obiektów sportowych? Czy nie powinniśmy go użyczyć wszystkim klubom sportowym? Przecież OSiR zarządza tym terenem i jeżeli rozszerzymy działalność OSiR-u pozbawimy go tego budynku i możliwości z niego korzystania.

Radny Rafał Guga – niestety nie mogę zgodzić się z przedmówczynią. Oprócz argumentu, który użył Pan Przewodniczący Nikitiński o pewnej tradycji, historii tego budynku, zawsze związanego z tym klubem, który zapisał się w historii Gryfina złotymi literami, pod uwagę należy wziąć również, że jest to największy klub sportowy na terenie Miasta i Gminy Gryfino, klub który prowadzi gry zespołowe, klub który działa na polu półprofesjonalnym  i potrzebuje mieć swoje miejsce, swoją siedzibę. Tak się utarło, że ten klub w latach 80. miał siedzibę tam, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, dołożył swoje środki do remontu i przeniósł się do budynku. Od wielu lat jest tam siedziba prezesa, zarządu i uważamy, że powinno tak pozostać.

Radny Marcin Para – niezręcznie jest mi wypowiadać się w tej kwestii, chociażby z tego powodu, że w Klubie Sportowym Energetyk pełnię określone funkcje. Natomiast my nie mówimy o obiektach sportowych, tylko o budynku, który znajduje się po lewej stronie przy wjeździe na stadion, tzn. białym domku, na którym w chwili obecnej znajduje się dosyć pokaźnych rozmiarów herb KS Energetyk. Niektórzy radni wyrażający obawy, że klub ma wyłączność na korzystanie z obiektów sportowych nie zrozumieli określonego tematu, bo to jest jawna nieprawda. Obiektami sportowymi zarządza OSiR i KS Energetyk chcąc rozegrać mecz piłkarski zwraca się z oficjalnym pismem do Dyrektora OSiR-u o wyrażenie zgody  i przygotowanie boiska i wówczas z tego boiska korzysta. Nikt nikomu nie zabrania na obiektach sportowych swobodnie funkcjonować. Z budynków które znajdują się przy  ul. Sportowej korzystają także inne kluby sportowe, jak chociażby UKS Energetyk, który z KS Energetyk współpracuje, wspólnie korzysta z tych pomieszczeń. Wobec tego trzeba pewne sprawy oddzielić, obiekty sportowe i budynek, który znajduje się przed obiektami. Nikt z KS Energetyk nie rości sobie prawa do tego, aby obiektami sportowymi zarządzać, bo to jest tylko wyłącznie domena Dyrektora OSiR, który tymi obiektami zarządza.

Radny Marek Sanecki – postawiłem dosyć precyzyjne pytanie, nie wymieniałem nazwy klubu, bo tu nie chodzi o klub tylko o pewną zasadę. Dziękuję Panu radnemu Różańskiemu, który mi pewne rzeczy „wyłożył”, akurat jestem z tego zadowolony. Burmistrz powiedział  o tym, że obowiązuje pewna uchwała, akurat ta uchwała nie dotyczy nieruchomości tylko obiektów sportowych do ćwiczeń. Ja oczekuję przygotowania zarządzenia burmistrza,  w którym będzie zapisane, że takie same zasady mogą dotyczyć innych klubów. Ich historia, nawet chwalebna nie powinna tu mieć żadnego znaczenia. Jeżeli jest klub sportowy, funkcjonuje w gminie Gryfino, pracuje z dziećmi i młodzieżą, to powinien mieć takie same warunki. Aby były takie same warunki, żeby były wszystkim znane, powinno być przygotowane przez Burmistrza zarządzenie, żeby władze klubu wiedziały, że taka podstawa i możliwość istnieje i klub może się zwrócić do władz gminy o przydzielenie danego lokalu. Przejmujemy CW Laguna, czy w związku z tym równoznaczne jest to, że kluby, które tam ćwiczą i mają swoje lokale klubowe będą miały te lokale w bezpłatnym użyczeniu? Dotychczasowe lokale są w ten sposób udostępniane.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie radny, myślę, że Pan Burmistrz nie może w tym zakresie udzielić wiążących odpowiedzi. W tych kwestiach będzie musiała wypowiedzieć się Rada Miejska. Rozumiem pewną postawę związaną z równym dostępem do budynków przekazywanych w użyczenie klubom sportowym na działalność statutową. Gdyby zrobić tak, jak proponuje Pan radny, czyli ogłosić, że chcemy użyczyć ten budynek, to jakie kryteria miały by decydować o tym użyczeniu? Czy kluby płaciłyby za to, że im budynek zostanie użyczony, jakąś określoną opłatę, którą i tak gmina przeznaczy na dotację dla tych klubów? To jest sprawa trudna. Obiekt jest w pobliżu Klubu Sportowego Energetyk, klub wystąpił do Burmistrza i rozumiem, że Burmistrz rekomenduje takie rozwiązanie. Państwo zajmujący się sportem musicie wypracować pewne zasady w określonych sprawach.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym jeszcze poinformować Wysoką Radę, że KS Energetyk funkcjonuje w tym budynku od lat kilkudziesięciu. Kończy się umowa, która funkcjonuje więc, aby wszystko miało porządek i ład, ktoś występuje, aby tą umowę w sposób precyzyjny, zgodny z prawem przedłużyć. Zgadzam się z postawą, Szanowny Marku, że zasady muszą być jasne i określone, są tylko pewne kryteria, które musimy wypracować, ale za chwilę możemy znowu przerzucać się pytaniami, czy jest równy dostęp do GFRPA między klubami, czy jest równy dostęp w gimbusach, czy jest równy dostęp do CW Laguna itd. Ja twoją postawę szanuję, bo wiem, jakie przyświecają tobie zamierzenia, one są z gruntu szlachetne, natomiast niekiedy trzeba także spojrzeć na inne kwestie i na kwestie tradycji także.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – na dzień dzisiejszy na terenie miasta  i gminy Gryfino funkcjonuje wiele klubów i te kluby korzystają z obiektów gminy. LKS Piast korzysta z takiego obiektu na ul. 1 Maja. Pan radny przed chwilą wspomniał, że na obiekcie CW Laguna kluby korzystają z pomieszczeń i padło pytanie, czy w przyszłości kiedy gmina przejmie ten obiekt będą mogły dalej korzystać. Jeżeli mamy kluby sportowe one też muszą mieć warunki, możliwości do tego, aby prowadzić swoją działalność statutową. Dzisiaj „pastwimy się” nad Energetykiem, bo chce użyczyć obiekt. Jest to wydaje mi się nie na miejscu.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Krystyna Lamperska – te zasady mogłyby być uchwalone i stosowane w przypadku, gdybyśmy rozmawiali o budynku, który jest wolny i może być zagospodarowany. KS Energetyk zajmuje ten budynek na podstawie wydanej w 1982 r. decyzji o przekazaniu całej nieruchomości w użytkowanie dla klubu. Decyzja ta nie ma potwierdzonej ostateczności i nie znajdowała się w obiegu prawnym. Gmina jako właściciel tej nieruchomości formalnie została potwierdzona decyzją Wojewody w 2004 roku, przejęła ten budynek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z zasiedziałym tam klubem, który wykorzystywał tą nieruchomość i budynek. Żeby usankcjonować tytuł prawny klubowi do zajmowania tej nieruchomości, w 2005 roku została spisana umowa o użyczeniu, która obowiązuje do końca lipca 2008 r. Zgodnie ze znowelizowana ustawą o gospodarce nieruchomościami zawarcie każdej kolejnej umowy, jeżeli umowa zawarta do 3 lat wygasa, a strony zamierzają zawrzeć kolejna umowę, wymaga zgody Rady. Klub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy i zgodnie z tym został przygotowany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Sportowej została podjęta.Uchwała Nr XXVIII/267/08 stanowi załącznik nr 22.

Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 13/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radna Wanda Kmieciak - na Komisji Spraw Społecznych podawane były inne alternatywne nazwy dla tej ulicy, w tym Wielkopolska, ale pani Naczelnik argumentowała, że nazwa Opolska jest krótsza i bardziej pasująca do ul. Mazurskiej, czy też ul. Mazowieckiej.

Radny Kazimierz Fischbach – chciałbym wyjaśnić radnym, dlaczego została zgłoszona propozycja nadania ulicy nazwy „Lubelskiej”. Jest to spowodowane tym, że po wojnie dużo osiedleńców na terenie Gryfina było właśnie z rejonu lubelskiego, a z opolskiego prawie nikt. Stąd padła propozycja, żeby tę ulicę nazwać ul. Lubelską.

Radny Rafał Guga – właściwie w interpelacjach zrobiłem już wstęp do tej dyskusji, natomiast trudno mi jest się zgodzić z tym argumentem, bo tak naprawdę najwięcej obywateli przyjechało z Kałusza, czyli dzisiejszej Ukrainy i to nie jest nigdzie ocenione. To nie jest przesada, tylko zastanawianie się nad tym, jak będziemy dalej nazywali ulice. W Gryfinie nie ma ulicy Pyrzyckiej, nie ma ulicy Chojeńskiej, ale mamy za to ulicę Szczecińską. Takich argumentów można dużo dawać. Chyba taką najprostszą sytuacją, która nie będzie wzbudzała kontrowersji będzie jak zaczniemy nadawać imiona osób zasłużonych, czy wydarzeń zasłużonych dla Gryfina. O to jeszcze raz apeluję.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przypominam, że po transformacji ustrojowej wiele nazw ulic zostało zmienionych, stąd w pewnym momencie pojawiła się inicjatywa, aby nadawać nazwy ulicom nie wywołujące dyskusji, aby nie było ulic: Róży Luksemburg, Mariana Buczka, Pawła Findera. Mamy tu kilku historyków, kilka pasjonatów historii, też trzeba się zastanowić, bo musimy budować pewna tradycję, jesteśmy na tych terenach od 1945 r., w naszej historii jest wielu niedocenionych patriotów i te kwestie należy przedyskutować. Rozumiem, że musi być zachowany pewien porządek, co do nazw ulic  i koncepcja na tym osiedlu był taka, aby nazywać ulice regionami, czy województwami Polski. Pamiętajmy o bohaterach, którzy nie budzą żadnych kontrowersji np. rotmistrz Pilecki. Mamy ludzi zasłużonych dla Polski, jak choćby Ronalda Reagana, znakomitych autorów, np. Stefana Kisielewskiego. Moglibyśmy dyskutować o wielu bohaterach, których można byłoby w Gryfinie w jakiś sposób uczcić, a dzisiaj mamy propozycję, żeby ulicy nadać nazwę „Opolska”.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący dyskutujemy nad konkretnym projektem uchwały, w związku z tym proponowałbym, żeby zastanowić się nad celowością tej nazwy uwzględniając te racje, które przekazane zostały w uzasadnieniu. Ze względów semantycznych myślę, że trafna jest propozycja Opolskiego, Jakby to się miało gdybyśmy wchodzili w ten kwartał, gdzie są ulice: Mazowiecka, Podlaska, Śląska z jakąś nazwą, która będzie dotyczyła osoby zasłużonej. Owszem, proponuję uwzględnić te wnioski i postulaty, kiedy będziemy kształtowali nazwy ulic w nowych kwartałach, na ugorze. Natomiast w tym konkretnym przypadku względy semantyczne nakazują aby te racje pokazane w uzasadnieniu uszanować.

Radny Ireneusz Sochaj – ponieważ ja byłem przyczyną tego zamieszania i chciałem zamienić nazwę ulicy z Opolskiej na Lubelską, nie upieram się absolutnie przy tym. Nazwa Opolska jest równie dobra, jak Lubelska, natomiast nazwa Lubelska jest mi bliższa. Jest jedna podstawowa zasada, w tych miejscach, gdzie są już mieszkańcy, gdzie są postawione domy, zostawmy pomysł na nazwę ulicy mieszkańcom, natomiast na ugorze możemy decydować  o nazwie dla danej ulicy.

Radny Andrzej Kułdosz - w dzielnicach starajmy się nazywać ulice z jakimś charakterem  i kluczem, nawet ze względów bezpieczeństwa. Karetka będzie jechała na ulicę Lipową, między ul. Opolską i innymi, dla których zostały nadane nazwy ludzi zasłużonych, będzie trudno taką ulicę znaleźć i do niej dojechać.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/268/08 stanowi załącznik nr 23.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 14/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/269/08 stanowi załącznik nr 24.

Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej – DRUK Nr 15/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/270/08 stanowi załącznik  nr 25.

Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – DRUK Nr 16/XXVIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Ireneusz Sochaj – pamiętam, jak był oddawany pierwszy budynek GTBS-u w tym miejscu i wtedy teren był przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, która według mnie nie miała by tam kompletnie sensu. Były zapewnienia, że te miejsca będą przeznaczone na stworzenie placów zabaw i terenów zielonych. Rozumiem, że garaże są potrzebne. Jeżeli przekażemy ten grunt do sprzedaży mieszkańcy mogą sami przystąpić do przetargu na te miejsca, na których one mogą powstać. Jako grupa mieszkańców mogą to zrobić, takie mieliśmy zapewnienie od Pani Naczelnik. Parter w tych budynkach jest na poziomie zerowym, ludzie zagospodarowali tereny na przydomowe ogródki. Nie wiem, jak ci ludzie będą mieszkać, jak samochody będą przejeżdżać do garaży. Garaże powinny powstać, ale nie z tą drogą dojazdową.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – poproszę o uzupełnienie wypowiedzi przez Naczelnika, bo zdaje się, że droga, która jest obecnie budowana przy ul. Ks. J. Popiełuszki jest scharakteryzowana i nie widzę możliwości odejścia od tej inwestycji. Zdaje się, że do końca roku ma być zakończona. Ta funkcja jest wpisana w planie miejscowym. Zmienialiśmy plan na okoliczność inwestycji przy Lagunie i przy okazji został on zmieniony w zakresie funkcji dla tej działki. Ponownie więc nie jesteśmy w tym miejscu i w tym czasie, aby rozstrzygać tą funkcję. Zgadzam się z opinią Przewodniczącego Sochaja, że z punktu widzenia mieszkańców, zwłaszcza parterów budynków, będzie to na pewno jakaś uciążliwość i nie będzie to wielka przyjemność, natomiast jesteśmy w konkretnych realiach prawnych  i musimy je brać pod uwagę.

Radny Tadeusz Figas – przy okazji tego problemu należałoby się zastanowić nad parkingiem, z którego mogliby korzystać ci, którzy przyjeżdżają na imprezy sportowe. Tak naprawdę to w tej okolicy nie ma gdzie się zatrzymać, bo jest tylko mały parking przy budynku KS Energetyk.

Radna Janina Nikitińska – chciałabym uzyskać informację, w którym miejscu będzie plac zabaw? Czy jest tam zaplanowany plac zabaw dla dzieci? Na Komisji pytałam Panią Kubiak i mówiła, że będzie on za drugim budynkiem. Chciałabym się upewnić.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - z tego, co wiem, jest plac zabaw w pobliżu przy ul. Rapackiego, jest on w niewielkiej odległości od budynków przy ul. Popiełuszki.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 4 wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/271/08 stanowi załącznik nr 26.

Radna Elżbieta Kasprzyk - w imieniu klubu radnych GIS proszę o przerwę w sesji.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - sprecyzuje ten wniosek. Na podstawie § 15 Regulaminu Rady Miejskiej zgłaszam wniosek o przerwanie sesji do dnia 24 lipca br. do godz. 1200 z przyczyn, o których mówiliśmy wcześniej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przerwanie sesji i kontynuowanie obrad w dniu 24 lipca 2008 r. o godz. 1200.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek została przyjęty.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - otrzymałem informację od Panów Burmistrzów, że dożynki w tym roku planowane są w miejscowości Bartkowo na koniec miesiąca sierpnia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokół sporządziła
podinspektor
Agnieszka Grzegorczyk