Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  w dniu 17 lipca 2008 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Paweł Nikitiński
BMP 491/XXVIII/08
– składam interpelację w imieniu Państwa Ireny i Kazimierza Gacek.
Interpelacja dotyczy działań podejmowanych przez Gryfińskie Towarzystwo   Budownictwa Społecznego, jak sądzę w nadzorze z Wydziałem Inwestycji i naszego Urzędu. Państwo Irena i Kazimierz Gacek w dniu 19 maja 2008 r. poinformowali pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie o fakcie postawienia w korytarzu prowadzącym do ich mieszkania ścianki uniemożliwiającej w sposób swobodny dostęp do ich lokalu mieszkalnego, zwracając uwagę na fakt, że nie byli pytani o zgodę w tym zakresie, że nie jest im znany fakt uzyskania zgody budowlanej na tego typu działanie. Została na tą okoliczność sporządzona notatka służbowa w dniu 19 maja 2008 r. Pismem z 2 lipca 2008 r. państwo Irena i Kazimierz Gacek zostali poinformowani o tym, że w Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. 11 Listopada w Gryfinie w Starostwie Powiatowym, tamten wydział merytorycznie umocowany, aby się tą sprawą zajmować, nie wniósł żadnych uwag do zgłoszenia, które zostało dokonane. Natomiast pismem z 15 lipca 2008 r. pani Irena Gacek została poinformowana, że „Wydział Architektury Starostwa Powiatowego odpowiadając na Pani wniosek wniesiony ustnie w dniu 9 lipca 2008 r. do protokołu informuje, że w rejestrach prowadzonych przez tutejszy Wydział nie znaleziono zapisu dotyczącego zgłoszenia robót dotyczących wykonania ściany rozgraniczającej zaadoptowany korytarz w budynku komunalnym przy ul. Sprzymierzonych 8”. W związku z tymi faktami, które przedstawiłem, mam pytanie do Burmistrza o to, jaki najkrótszy termin potrafi określić, w celu doprowadzenia obecnego stanu do stanu poprzedniego, czyli stanu zgodnego z prawem i stanu, który nie będzie przeszkadzał w normalnym funkcjonowaniu innym mieszkańcom. Nie czy, tylko kiedy, w jakim najkrótszym terminie.

 Gryfino, dnia 08.08.2008 r.

BMK.0057/24/08
Dotyczy: interpelacji nr 491/XXVIII/08
Odpowiadając na Pańską interpelację nr 491/XXVIII/08 złożoną na lipcowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie P. Ireny i Kazimierza Gacek zam. przy ul. Sprzymierzonych 8/4 kwestionujących legalność posadowienia ścianki działowej w ciągu korytarza komunikacyjnego klatki budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 przez P. Helenę i Wiktora Radomskich zam. przy ul Sprzymierzonych 8/3, informuję co następuje.
Pismem z dnia 8.02.2008r. GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie przesłało w załączeniu wniosek P. Radomskich odnośnie zaadaptowania części korytarza komunikacyjnego na korytarz wewnętrzny przynależny do przedmiotowego lokalu. GTBS Sp. z o.o. pozytywnie zaopiniowało możliwość wykonania adaptacji pow. 4,5 m2 i załączyło stos. szkic. Wniosek został przedstawiony na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 14.03.2008r.i uzyskał również pozytywną opinię. Stosownie do tego Gmina pismem z dnia 18.03.2008r. w oparciu o pozytywną opinię zarządcy wyraziła zgodę na adaptację przedmiotowej części korytarza przez P. Radomskich.
W dniu 19.05.2008r. do Urzędu zgłosili się P. Gacek najemcy lokalu sąsiadującego z lokalem P. Radomskich i wnieśli ustnie do protokołu żądanie przesunięcia postawionej ścianki o 1,5 m2 argumentując swoje żądanie utrudnieniami w komunikacji jakie stworzyła posadowiona ścianka działowa. W związku z tym doniesieniem Urząd wystąpił pismem do GTBS Sp. z o.o. o ustosunkowanie się czy ścianka działowa została posadowiona zgodnie z zasadami prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem odległości ścianki od sąsiadujących drzwi lokali pobliskich oraz swobodnego dostępu do nich. Stosownie do tego GTBS Sp. z o.o. pismem z dnia 19.06.2008r. stwierdził, iż ścianka została posadowiona zgodnie z wymogami i sztuką budowlaną oraz że nie stwarza utrudnień w komunikacji do lokalu nr 4 zam. przez P. Gacek. Jednocześnie GTBS Sp. z o.o. poinformował, iż udzielił informacji P. Radomskim o konieczności dokonania zgłoszenia prac budowlanych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
Biorąc pod uwagę powyższe pismem z dnia 02.07.208r. Gmina udzieliła odpowiedzi P. Gacek, iż ściana działowa posadowiona została zgodnie ze sztuką budowlaną a P. Radomscy zobowiązani zostali do zgłoszenia prac budowlanych w Starostwie Powiatowym. W dniu 07.08.2008r. do Urzędu złożono kopię zgłoszenia robót budowlanych przez P. Radomskich.
Reasumując, w naszej ocenie posadowiona ścianka działowa nie utrudnia swobodnej komunikacji do lokali sąsiednich, co potwierdza oświadczenie najemców lokali sąsiednich P. Lewandowskiej i P. Kurzydlaka.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

BMP 492/XXVIII/08 – druga interpelacja dotyczy dwóch miejscowości: Włodowic i Zaborza, chciałbym aby Burmistrz precyzyjnie odpowiedział na moją interpelację w zakresie prac, które w tym roku w najbliższym czasie i do końca roku 2008   zostaną podjęte w celu skutecznego dostarczenia przez gminę Gryfino wody do tych miejscowości. Stan faktyczny jest taki, że przy 60-70 mieszkańcach tych dwóch miejscowości nie mają oni możliwości czerpania wody z ujęć gminnych. Jak wszyscy wiemy, dostarczanie wody mieszkańcom, jest to zadanie własne gminy, jedno z podstawowych zadań własnych gminy. Znany jest nam fakt podpisana umowy dzierżawy z jednym z właścicieli w tej miejscowości na to, aby dokonać skutecznych odwiertów celem zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Chciałbym, żeby te odpowiedzi były także precyzyjne, ponieważ stan faktyczny, o czy informuję Wysoką Radę, a z czym zwracam się do panów Burmistrzów, jest taki, że nie ma żadnych przeszkód formalno-prawnych, aby dokonać skutecznego odwiertu i w stosunkowo krótkim terminie przystąpić do realizacji inwestycji, która zakończy się doprowadzeniem wody do domostw znajdujących się w tych miejscowościach. Korzystając z okazji i interpelując w tej sprawie chciałbym zwrócić uwagę na pewną praktykę, która występowała w tej gminie w przeszłości, mianowicie w jaki sposób realizowano zadania inwestycyjne związane z wodociągami, z dostarczaniem wody dla mieszkańców. Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w przypadku Włodkowic i Zaborza praktyka będzie taka, jak w przypadku miejscowości Steklno, Stelinko czy też innych, które uzbrajaliśmy w to ważne zadanie, czyli dostarczanie wody, czy też będziemy szli w kierunku zupełnie innego rozwiązania.

Gryfino, dnia 8.09.2008 r.

BMP/127/492/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 492/XXVIII/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie określenia jakie prace zostaną wykonane w celu skutecznego dostarczania mieszkańcom miejscowości Włodkowice i Zaborze informuję, że obecnie trwają prace polegające na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego do głębokości 32 m przeznaczonego na studnię w miejscowości Włodkowice. Po wykonaniu ww. odwiertu przeprowadzone zostaną badania wody, a następnie możliwe będzie wykonanie projektu ujęcia wody i jego realizacja. Równocześnie niezbędnym będzie zaprojektowanie sieci wodociągowej od planowanego ujęcia do miejscowości Włodkowice i Zaborze. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, zgód właścicieli terenów i ostatecznie pozwolenia na budowę możliwe będzie zrealizowanie tego zadania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BMP 493/XXVIII/08 – druga interpelacja dotycząca miejscowości Włodkowice i Zaborze dotyczy  drogi gminnej i remontu, który został dokonany we Włodkowicach. Chciałbym się dowiedzieć jaki był rzeczowy zakres tych prac i jakie poniesiono nakłady przy ostatnim remoncie tej drogi.

Gryfino, dnia 8.09.2008 r.

BMP/127/493/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 493/XVIII/08

Informuję, że zakres rzeczowy remontu drogi gminnej obejmował remont cząstkowy masą bitumiczną o powierzchni 91,95 m2, natomiast koszt remontu wyniósł 88 zł/m2 netto.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BMP  494/XXVIII/08 - kolejna interpretacja dotycząca Włodkowic dotyczy tej drogi, tylko w innym zakresie, ponieważ stan faktyczny jest taki, że droga biegnąca przez tą wieś  w połowie jest drogą gminną, w połowie należy do Lasów Państwowych. Chciałbym zapytać czy gmina Gryfino zamierza przejąć tą część drogi, która biegnie przez Włodkowice i należy do Lasów Państwowych czy też nie ma takiego zamiaru, a jeśli nie ma takiego zamiaru to także prosiłbym o umotywowanie na piśmie jaka jest tego przyczyna.

Gryfino, dnia 8.09.2008 r.

BMP/127/494/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 494/XXVIII/08
Informuję, że Gmina Gryfino zmierza do uporządkowania struktury własności dróg na terenie gminy Gryfino, jednakże przedmiotowa droga będąca własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych przebiega po terenie Gminy Widuchowa, natomiast odcinek drogi przebiegający przez Włodkowice, stanowi własność Gminy Gryfino.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Ireneusz Sochaj
BMP 495/XXVIII/08
- trwa budowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i na dzisiejszej sesji mamy przekazać teren pod budowę garaży. Jednocześnie trwa budowa drogi pomiędzy blokami do miejsca, w którym powstaną garaże. Za jakiś czas ulica   Popiełuszki będzie ulicą bardzo ruchliwą, ludzie będą sobie skracać drogę od ulicy Sportowej do Łużyckiej, omijając skrzyżowanie przy straży pożarnej. Mieszkańcy tych bloków będą mieć drogę prowadzącą do garaży. Wiele miejsca wokół tych bloków nie ma, zastanawiam się czy tej drogi nie można było poprowadzić wzdłuż parkanu przy stadionie. W tej chwili mieszkańcy tych bloków będą ze wszystkich stron otoczeni drogami.

Gryfino, dnia 8.09.2008 r.

BMP/128/495/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 495/XXVIII/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki informuję, że projektowana droga dojazdowa do planowanych garaży jest ciągiem pieszo-jezdnym pełniącym z jednej strony funkcję obsługi komunikacyjnej terenu przeznaczonego pod garaże oraz jest drogą przeciwpożarową i dojazdem do stacji transformatorowej zlokalizowanej na tym terenie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BMP 496/XXVIII/08 – wprowadziliśmy do porządku obrad punkt dotyczący wspomożenia powiatu  przy budowie chodników w Dołgich. Niedawno skończył się remont drogi ul.  Kościelnej w Gryfinie, współfinansowany przez gminę i ta droga jest po prostu  krzywa, są tam duże wyboje. Jeżeli mamy współfinansować kolejną inwestycję powiatową, to najpierw zobaczmy, w jakim stanie się to dokonuje i czy nasze pieniądze są wydatkowane w sposób właściwy.

Gryfino, dnia 8.09.2008 r.

BMP/128/496/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 496/XXVIII/08
Temat stanu drogi powiatowej ul. Kościelnej w Gryfinie po wykonaniu remontu przekazywany był Staroście Gryfińskiemu podczas spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy. Jak wynika z uzyskanych informacji obecny stan nawierzchni ulicy wynika z przyjętej technologii robót, wypełnienia ubytków i wyłożenia cienkiej warstwy ścieralnej ulicy. Przyjęcie takiej technologii wynikało z ograniczonych środków finansowych jakimi dysponował powiat.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radna Janina Nikitińska
BMP 497/XXVIII/08
– w imieniu mieszkańców ulicy Pomorskiej oraz ulic przyległych proszę po raz kolejny o zamontowanie przy tej ulicy tablicy informacyjnej. W tej części miasta nie ma możliwości powieszenia nekrologu, żadnego ogłoszenia ani  innych informacji. Przy okazji wyborów ogłoszenia wieszane są na przystankach autobusowych. Proszę o zamontowanie przy ul. Pomorskiej tablicy ogłoszeniowej.

BMK 498/XXVIII/08 – chciałam poinformować, że dziki dotarły do naszego miasta. Kiedyś koleżanka informowała o dzikach w naszych sołectwach. Mieszkańcy, którzy  mają działki między torami kolejowymi a ulica Łączną skarżą się, że dziki niszczą działki, wyjadają ziemniaki i inne warzywa. Proszę o interwencję do Nadleśnictwa lub do Koła Łowieckiego i rozwiązanie tego problemu.

BMK.0057/22/08
Interpelacja NR 498/XXVIII/08 z dnia 01.08.2008 r. została przesłana do Nadleśnictwa Gryfino.

Gryfino, dnia 01.08.2008 r.

BMK.0057/22/08
Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 269 ‘’Bażant’’ w Szczecinie jako strona zainteresowana współpracą z właścicielami upraw w sprawie zmniejszenia szkód w uprawach prezentuje swoje stanowisko w powyższej sprawie.
Potwierdzamy, że na terenie województwa zachodniopomorskiego jak i w całej Polsce nastapił bardzo duży przyrost populacji dzików. Problem ten dotyczy również krajów sąsiednich. Przyczyną takiego stanu rzeczy są zmany klimatyczne powodujące m.in. łagodne zimy. Do rozrodu przystępują osobniki bardzo młode które bez problemów wychowują dużą ilość warchlaków. Odnotowuje się również zmiany w zachowaniu dzików, które bez strachu poruszają się i żywią na terenie miejscowości.
Na terenach gminy Gryfino dzierżawionymi przez WKŁ Bażant największe szkody w uprawach wyrządzane są głównie przez lochy prowadzące warchlaki oraz sarny.
Prawo łowieckie przewiduje czas ochronny czyli czas nieobjęty okresem polowań na zwierzynę określonego gatunku. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.03.2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne [ Dz.U nr 48 poz. 459 ] ustaliło okresy polowań;
1. Lochy od 15 sierpnia do 15 stycznia.
2. sarny kozy i koźlęta od 1 października do 15 stycznia.
Z powyższych terminów wynika, że w okresie wiosenno-letnim obydwa gatunki są pod ochroną prawną a myśliwi nie mają upoważnienia do ich odstrzeliwania.
Biorąc pod uwagę powyższe terminy polowań, myśliwi zainteresowani są zmniejszeniem szkód w uprawach i płodach rolnych poprzez stosowanie innych metod, gdyż art. 46 Prawa Łowieckiego nakłada na Koła Łowieckie obowiązek wynagradzania tych szkód.
Art. 47 Prawa Łowieckiego nakłada na właścicieli gruntów i upraw obowiązek zgodnie z potrzebami współdziałania z Kołem Łowieckim w zabezpieczeniu swoich gruntów przed szkodami. W artykule tym ustawodawca przyjął płynący z mocy prawa obowiązek współdziałania między właścicielami gruntów a Kołem Łowieckim, czego rolnicy-producenci niejednokrotnie nie przyjmują do wiadomości równocześnie konsekwentnie egzekwują od Koła bardzo wysokie kwoty odszkodowań.
Art. 48 Prawa Łowieckiego w punkcie 3 przewiduje, że odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw, którzy nie wyrazili zgody na budowę urządzeń łowieckich lub wykonywania zabiegów zapobiegającym szkodom. Producenci zgłaszają szkody w uprawach dopiero przed samym zbiorem i nie interesując się ich zabezpieczeniem od początku wegetacji. Koło Łowieckie w ramach współpracy z właścicielami upraw deklaruje [ w ramach posiadanych możliwości ], pomoc w zmniejszaniu szkód zaznaczając, że w skrajnych przypadkach na podstawie cytowanego artykułu odszkodowania nie wypłaci.
W ramach swoich możliwości Koło Łowieckie może dostarczyć preparat o nazwie ‘’HUKINOL’’ który właściwie stosowany skutecznie odstrasza dziki. Rozlany w większej ilości na zwierzynę nie działa. Granulowany preparat o nazwie ‘’STOP DZIK’’ rozrzucany wzdłuż uprawy w niewielkiej ilości powoduje podrażnienie śluzówek i żołądka dzika który na taką uprawę nie wraca. ‘’Elektryczne pastuchy’’ są wypróbowanym i bardzo często stosowanym urządzeniem do odstraszania zwierzyny. Niezależnie, poprzez system dyżurów myśliwych na uprawach możliwy jest odstrzał dzików płci męskiej i saren – rogaczy.
WKŁ ‘’BAŻANT’’ prowadzi gospodarkę hodowlano-łowiecką w tym wykonuje planowe zatwierdzone przez nadleśnictwo i wójtów gmin na podstawie wieloletnich planów łowieckich polowania na obszarze 12 000 ha, współpracując owocnie z większościa właścicieli upraw niezależnie od ich wielkości.
Zarząd Koła wyraża nadzieję, że taka dobra współpraca może obowiązywać na terenie gminy Gryfino, do czego potrzebna jest dobra wola obu stron, a rezultatem może być znaczące zmniejszenie szkód.
Łowczy WKŁ Nr 259 Bażant
Ryszard Wierzbicki

BMP 499/XXVIII/08 – na ostatniej sesji Burmistrz informował, że do końca czerwca zostaną   ogłoszone przetargi m.in. na wykonanie kanalizacji przy ul. Pomorskiej. Dziś jest 17 lipca. Co jest powodem nie ogłoszenia tego przetargu?

Gryfino, dnia 8.09.2008 r.

BMP/129/499/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 499/XXVIII/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia przetargu na uzbrojenie osiedla Północ w Gryfinie (w tym ul. Pomorskiej) informuję, że Gmina Gryfino prowadzi postępowania w sprawie uzyskania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację ww. zadania. W chwili obecnej negocjowane są warunki i szczegóły dotyczące przyznania pożyczki. Po zakończeniu tego postępowania możliwe będzie przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację uzbrojenia osiedla Północ.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BMP 500/XXVIII/08 - czy Burmistrz otrzymał już decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad w sprawie zainstalowania na ul. Pomorskiej sygnalizacji świetlnej, poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników tej drogi?

Gryfino, dnia 8.09.2008 r.

BMP/129/500/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 500/XXVIII/08
Informuję, że temat ten był poruszany podczas spotkań z przedstawicielami GDDKiA. Z uzyskanych informacji wynika, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie widzi potrzeby zainstalowania sygnalizacji świetlnej na ul. Pomorskiej, gdyż jest to droga „tranzytowa”, przy której już istnieje sygnalizacja świetlna (przy wiadukcie), a budowa nowej zakłuci płynność ruchu samochodowego. W postulowanym miejscu jest sporadyczny ruch pieszych – odbywa się on tylko chodnikiem po jednej stronie, a po drugiej stronie ruch odbywa się tylko do zatoki autobusowej. Ewentualną sprawę lokalizacji sygnalizacji świetlnej połączoną z poprawą dojścia do zatoki autobusowej będzie można rozważyć po wybudowaniu ulic gminnych: Kujawskiej, Mazurskiej, Staszica.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Andrzej Kułdosz
BMP 501/XXVIII/08
– moja interpelacja dotyczy boska przy Szkole Podstawowej w Radziszewie, przy odbiorze tego boiska było zgłoszonych pięć uwag na pięć usterek, które miały być naprawione po zakończeniu tej budowy. Termin był do końca maja. Nic nie zostało zrobione z tych pięciu punktów w sposób należyty, a niektóre punkty typu niwelacja terenu nie zostały w ogóle zrobione. Może dojść do tego, że boisko ulegnie dewastacji.

Gryfino, dnia 8.09.2008 r.

BMP/130/501/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 501/XXVIII/08

W Odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie usunięcia usterek zgłoszonych podczas odbioru boiska przy Szkole Podstawowej w Radziszewie informuję, że w protokole odbioru zadania sporządzonego podczas odbioru w załączniku do protokołu wymieniono usterki i ustalono nieprzekraczalny termin ich usunięcia do dnia 30.05.2008 r. Do chwili obecnej nie zgłoszono na piśmie usunięcia usterek. Na dzień 18.09.2008 r. zwołuje się przegląd gwarancyjny zadania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BMP 502/XXVIII/08 – rozmawiałem przed sesją z sołtysami i żaden z nich nie powiedział, że jakikolwiek odcinek drogi gminnej został naprawiony w sposób należyty.
Nawet te remonty, które są, nie są zrobione w sposób należyty. Co dalej z remontami dróg? Dlaczego nie wszędzie jeszcze dotarły te ekipy?

Gryfino, dnia 8.09.2008 r.

BMP/130/502/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 502/XXVIII/08

Nie docierają do nas sygnały jakoby remonty cząstkowe przeprowadzane na drogach były wykonane w sposób nienależyty. Remonty cząstkowe dróg wykonywane są w celu zapewnienia przejezdności dróg oraz bezpieczeństwa użytkowników do czasu ich docelowej przebudowy. Gmina gromadzi wnioski dotyczące remontów i na bieżąco weryfikuje konieczność ich realizacji. Poszczególne odcinki dróg wymagające remontu są grupowane i zlecane do wykonania. Tak przyjęta praktyka prac wpływa na obniżenie jednostkowego kosztu remontu.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radna Wanda Kmieciak
BMP 503/XXVIII/08
– jestem wyrazicielem głosu mieszkańców Czepina w sprawie doraźnego  remontu ulicy Topolowej. Jest to droga rozkopana, obecnie ciężko jest poruszać się po niej pojazdom oraz pieszym. Proszę o zajęcie się sprawą.

Gryfino, dnia 08.09.2008 r.

BMP/131/503/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 503/XXVIII/08

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie doraźnego remontu ul. Topolowej informuję, że w najbliższym czasie dokonamy przeglądu ww. ulicy pod kątem doraźnego remontu. Docelowo Gmina Gryfino planowana jest przebudowa tej drogi zgodnie z opracowanym projektem przebudowy dróg w m. Czepino. Pierwszym etapem realizacji tego projektu jest przebudowa ul. Morenowej. W dniu 11.09.2008 nastąpi przekazanie placu budowy dla zadania przebudowa ul. Morenowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BMP 504/XXVIII/08 – czy Burmistrz posiada już ekspertyzę odnośnie rozbudowy Szkoły  Podstawowej Nr 4? Nie wiemy, czy jest ona już wykonana, czy też nie.

Gryfino, dnia 08.09.2008 r.

BMP/131/504/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 504/XXVIII/08
Gmina Gryfino jest w posiadaniu koncepcji rozbudowy SP nr 4 w Gryfinie oraz budowy Sali gimnastycznej przy szkole. Z opracowaniem można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji pok. 11 lub 13 UMiG Gryfino.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BWS 505/XXVIII/08 – po lekturze „Głosu Szczecińskiego” chciałabym zapytać, dlaczego Gryfino nie przyjmuje Flisu Odrzańskiego? To piękna inicjatywa, kilka lat temu Flis był   przyjmowany. Gmina Gryfino mieni się jako gmina turystyczna, ale dalej jest odwrócona tyłem do Odry. Tak nie powinno być.

Gryfino, 2008-08-21

BWS.0057-30/08
Dotyczy: interpelacji nr 505/XXVIII/08

W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 17 lipca 2008 roku interpelację nr 505/XXVIII/08 o treści: „po lekturze „Głosu Szczecińskiego chciałbym zapytać, dlaczego Gryfino nie przyjmuje Flisu Odrzańskiego? To piękna inicjatywa, kilka lat temu Flis był przyjmowany. Gmina Gryfino mieni się jako gmina turystyczna, ale dalej jest odwrócona tyłem do Odry. Tak nie powinno być.” uprzejmie informuję, że jedynym powodem, który spowodował, że tratwy Flisu Odrzańskiego nie mogły cumować w Gryfinie jest stan techniczny nabrzeża. Decyzję w tej sprawie podejmują samodzielnie organizatorzy Flisu, a nie Gmina Gryfino.
Jednocześnie informuję, że w bieżącym roku w harmonogramie spływu Flisu Odrzańskiego, postój został zaplanowany w m. Widuchowa, a w powitaniu jego uczestników Gminę Gryfino reprezentował Piotr Romanicz Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki - Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
W załączeniu przekazuję kserokopię pisma Flisu Odrzańskiego, wraz z harmonogramem spływu oraz Memoriału przekazanego władzą miasta.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BMP  506/XXVIII/08 – dostałam odpowiedź na interpelację w sprawie fotoradaru w Czepinie, że są  prowadzone rozmowy w Policją, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Prosiłabym, aby te rozmowy prowadzić w takim kierunku, żeby odniosły pożądany skutek. Chodzi o fotoradary od Czepina do Radziszewa, w odpowiedzi na interpelację dostałam informację, że fotoradar będzie również w Gardnie i w Pniewie. Bardzo proszę o ponaglenie i rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Radny Rafał Guga
SE 507/XXVIII/08
– analizując to co się dzieje musze stwierdzić, że współpraca z miastami partnerskimi dobrze wygląda tylko na ścianie pod zegarem, gdzie herby tych  miast są wywieszone, natomiast w praktyce wygląda to gorzej. Utrzymujemy całkiem pozytywne kontakty z Raciechowicami, kontakty z Bersenbruck jak chodzi o wymianę młodzieży, ale to realizują raczej szkoły. Nie ma natomiast chęci lepszej współpracy z tymi gminami, co oprócz wielu korzyści jest również materiałem promocyjnym dla gminy. Będąc w Raciechowicach zauważyłem, jak można współpracować z gminami. Raciechowice podpisywały w tym roku porozumienie o współpracy z gminami słowackimi, z gminą z Hiszpanii, musze powiedzieć, że gmina z Hiszpanii jest chętna do podjęcia współpracy z nami. Kiedy wracaliśmy z Bersenbruck byliśmy pełni optymizmu, że trzeba by było powołać taką komisję do spraw współpracy jaka działa w Bersenbruck. Stąd moje pytanie czy Burmistrz przewiduje ożywienie kontaktów z gminami partnerskimi? Sądzę, że będziemy zgłaszali do nowego statutu propozycję powstania komisji do spraw współpracy z innymi gminami. Czy Burmistrz widzi możliwość ożywienia kontaktów z tymi gminami?

 Gryfino, dn. 31.07.2008 roku

SEP. 0057-5/08
Dotyczy: interpelacji nr 507/XXVIII/08

Szanowny Panie!
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w dniu  17 lipca 2008 roku, uprzejmie informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie § 6 pkt. 2, lit. t Statutu Gminy Gryfino prowadzi „współpracę ze społecznościami lokalnymi  i regionalnymi innych państw”, a podpisując umowy partnerskie stworzył mieszkańcom warunki do takiej współpracy. Mieszkańcy współpracują poprzez organizacje, stowarzyszenia, kluby czy różnego rodzaju instytucje. Intensywnie współpracuje z partnerami zagranicznymi Gryfiński Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, szkoły podstawowe i gimnazjum, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, Caritas, Domy Pomocy Społecznej, OPS, Cech Rzemiosł Różnych, PUK Sp. z o.o., Towarzystwo Historyczne Miłośników Ziemi Gryfińskiej, Koła Gospodyń Wiejskich i wiele innych stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych. 
Prowadzona jest również współpraca na poziomie rad miejskich. W kwietniu bieżącego roku odbyło się wspólne posiedzenie Rad Miejskich Gryfina i Bersenbrück, którego efektem było zaproszenie burmistrza i radnych z partnerskiego miasta Bersenbruck na rewizytę do Gryfina celem wspólnego uczczenia 755 rocznicy nadania praw miejskich dla miasta Gryfina, ustalono występ zespołu rokowego z Bersenbruck w ramach święta miasta „Dni Gryfina”, wizytę Koła Gospodyń Wiejskich z Gardna na kiermaszu świątecznym w Bersenbrück, udział w maratonie na rzecz osób niepełnosprawnych jako podziękowanie za przekazywaną pomoc w sprzęcie medycznym dla osób niepełnosprawnych w Gryfinie, wsparcie biegu sztafetowego Gryfino – Bersenbruck na rzecz budowy zbiorników wodnych  w miejscowości Umunumo w Nigerii, miasta partnerskiego Bersenbruck. Rada Miejska  w Gryfinie prowadzi również współpracę z Radą Miejską w Schwedt, w dniu 20.03.2007 odbyło się pierwsze spotkanie prezydiów rad, Schwedt i Gryfina. Cały czas prowadzone są działania zmierzające do zorganizowania rewizyty w Gryfinie.
W projekcie przyszłorocznego budżetu ujęte zostaną środki finansowe przeznaczone na realizację współpracy z gminami partnerskimi. Nie widzę też przeszkód w powołaniu zespołu ds. współpracy międzynarodowej, natomiast uważam, że przed podpisywaniem kolejnych umów partnerskich należy się zastanowić, czy będziemy w stanie się z tych umów należycie wywiązać. Chciałbym nadmienić, że podpisaliśmy umowy partnerskie z niemieckimi gminami Gartz, Schwedt, Bersenbruck, organizacją byłych mieszkańców Gryfina, Heinatkreis Greifenhagen, Ewangelicką Organizacja Opiekuńczą w Berlinie (wspólpraca z Gross Pinnow), z miastem na Ukrainie, Samborem a także z dwoma polskimi miastami Barlinkiem i Raciechowicami.
Niewątpliwie spotkania Rad Miejskich ożywiają kontakty i nadają nowy kierunek współpracy między partnerskimi miastami i oczywiście promują nasze miasto i gminę w kraju i poza jego granicami, dlatego też dziękuję Panu za podniesienie tego tematu na forum Rady.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

BWG 508/XXVIII/08 – druga interpelacja dotyczy sprawy, o której będziemy dzisiaj mówić, czyli  sprawy nazewnictwa ulic. Szukamy tych nazw ulic, jest nam coraz trudniej, uciekamy już w regiony Polski, a czy nie mamy wzorców z historii Gryfina, postaci, wydarzeń, których imieniem moglibyśmy nazwać ulice w ramach podziękowania dla tych osób? Mi jako historykowi jest trochę przykro, że nazywamy ulice „opolskie”, „lubelskie”, „słoneczne”, a historia Gryfina jest ciekawa i warto byłoby żeby młodzi ludzie, którzy będą tymi ulicami spacerować, zastanowili się, dlaczego ta ulica się tak nazywa. Czy Burmistrz pracuje nad tym, żeby zebrać ciekawe postacie do jednego katalogu i później przy nazewnictwie ulic nagrodzić tak te ciekawe postaci z historii Gryfina?

Gryfino, dnia 18.08.2008 r.

BWG.0057/07/2008
W odpowiedzi na interpelację informuję:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Jedynie podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Przy ustalaniu nazw ulic i placów uwzględnia się istniejące nazwy obiektów, położenie ulicy i jej charakter topograficzny lub funkcję gospodarczą, nazwę używaną potocznie, charakter lub funkcję głównego obiektu przy ulicy lub w danym rejonie jak również jednolity charakter nazewnictwa ulic w danej miejscowości lub na danym obszarze.
Wnioski w sprawie nadania nazw ulicom i placom mogą być zgłaszane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców gminy Gryfino oraz różne instytucje i organizacje mające swoje siedziby na terenie naszej gminy.
Jednocześnie informuję, że aktualnie opracowywane są wytyczne nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w formie uchwały. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BMP 509/XXVIII/08 – moja interpelacja dotyczy nowego budynku GTBS przy ul. Flisaczej i braku dojazdu do tego budynku. Czy w naszej gminie musi być tradycją, że najpierw   budujemy blok, a później będziemy się martwili jak mieszkańcy będą do niego dojeżdżać? Jest tam problem z dojazdem. Nie tylko o drogę pytam, ponieważ na trwały rozmowy na temat wymiany chodników przy ul. Flisaczej, były zbierane podpisy przez mieszkańców i usłyszałem wówczas, że to zależy tylko od podpisania porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Czy to porozumienie jest już podpisane?

Gryfino, dnia 08.09.2008 r.

BMP/132/509/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 509/XXVIII/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie braku dojazdu do budynku GTBS przy ul. Flisaczej pragnę poinformować, że wykonanie dróg dojazdowych oraz samego zagospodarowania terenu realizowane jest zawsze jako końcowy etap realizacji inwestycji. Na terenie na którym obecnie został wybudowany budynek TBS zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowane są jeszcze budynki w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Dlatego też przyszłe zagospodarowania przestrzennego planowane są jeszcze budynki w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Dlatego też przyszłe zagospodarowanie terenu musi uwzględniać te warunki.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BWS 510/XXVIII/08 – na stronie internetowej Gryfina są wymienione kluby sportowe i podane ich  osiągnięcia. Brakuje klubu LKS Piast. Czyżby LKS Piast nie zasługiwał na to, żeby mieć swoje miejsce na stronie internetowej Gryfina?

Gryfino, 2008-08-21

BWS.0057-31/08
Dotyczy: interpelacji nr 510/XXVIII/08 w sprawie strony internetowej.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 17 lipca 2008 roku interpelację nr 510XXVIII/08 o treści: „na stronie internetowej Gryfina są wymienione kluby sportowe i podawane ich osiągnięcia. Brakuje klubu LKS Piast. Czyżby LKS Piast nie zasługiwał na to, żeby mieć swoje miejsce na stronie internetowej Gryfina?” uprzejmie informuję, że na stronie internetowej www.gryfino.pl podane są linki stron założonych przez kluby działające na terenie miasta i gminy Gryfino. Strona internetowa LKS Piast jest nowopowstałą stroną założoną w czerwcu bieżącego roku. Urząd Miasta i Gminy Gryfino nie prowadzi monitoringu sieci internetowej polegającej na wyszukiwaniu stron dotyczących naszych mieszkańców, a przez LKS Piast nie została wystosowana żadna prośba (w formie, pisemnej, elektronicznej czy też telefonicznej) o umieszczenie linku strony www.lkspiastgryfino.pl na oficjalnej stronie Urzędu.
Po uzyskaniu z Pańskiej interpelacji o przedstawionej stronie internetowej po rozmowach w dniu 24 lipca 2008 roku z przedstawicielami tegoż klubu, uzyskaliśmy zgodę na umieszczenie linku na portalu www.gryfino.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Marek Sanecki
BWS  511/XXVIII/08
– co roku przy konstrukcji budżetu decydujemy o tym, w jaki sposób będą wydawane pieniądze na sport. W tym roku jest zaplanowane 600 tys. zł. Ja proponowałem, żeby było więcej, bo sport jest ważną dziedziną życia, a kwota  zaplanowana jest niewystarczająca. Proponowałem zwiększyć tą pulę o 100 tys. zł. Według Burmistrza nie było to możliwe, a dzisiaj w gazecie „7 Dni Gryfina” czytam, że Urząd Miasta i Gminy ufundował dla młodych kajakarzy Energetyka Gryfino dwa nowe kajaki. Cieszę się, że kajakarze mogli otrzymać te kajaki, bo jest to ciekawa dyscyplina, ta sekcja działa prężnie, zawodnicy osiągają dobre wyniki, ale niepokoi mnie sposób przekazywania tych pieniędzy. Pieniądze są rozdysponowywane na kluby w przetargach według pewnych zasad. Te podziały zostały dokonane, kluby dostały określone pieniądze, a teraz poza tymi zasadami dokonuje się jakichś specjalnych prezentów. Wydaje mi się, że nie jest to dobra droga i chciałbym zapytać, jakie są te zasady, bo też jestem działaczem klubu sportowego i być może z tego skorzystamy.

Gryfino, dnia 14.08.2008 r.

OSiR.0002-59/08
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące zakupu kajaków, które zgłosił Pan na sesji Rady Miejskiej w dnu 17 lipca 2008 r. uprzejmie informuję, że sprzęt ten został zakupiony dla sekcji kajakowej KS Energetyk w Gryfinie, w związku z uczestnictwem zawodników tej sekcji w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Kajakarstwie.
Sprzęt ten jest własnością OSiR w Gryfinie i na mocy porozumienia przekazany został do dyspozycji klubu w ramach użyczenia.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie na mocy uchwały nr V/63/07 RM w Gryfinie z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej, część dochodów własnych przeznacza się na realizację różnego rodzaju imprez sportowych i kulturalno-oświatowych.
Dyrektor Tadeusz Samoń

Radny Tadeusz Figas
BMP 512/XXVIII/08
– prosiłbym o zainteresowanie się skrzyżowaniem ulic Żeromskiego i Sienkiewicza, bo tam bardzo często są niebezpieczne wypadki, w ubiegłym   tygodniu był tam wypadek i bardzo prosiłbym o rozwiązanie tej kwestii.

Gryfino, dnia 08.09.2008 r.

BMP/133/512/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 512/XXVIII/08

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w sprawie rozwiązania problemu niebezpiecznego skrzyżowania ul. Żeromskiego i Sienkiewicza pragnę poinformować, że temat ten zgłaszany był Staroście Gryfińskiemu, który zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Dodatkowo nadmieniam, że ul. Sienkiewicza jest droga powiatową i wszelkiego rodzaju oznakowanie leży w gestii zarządcy drogi.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radna Magdalena Chmura-Nycz
bez odp. 513/XXVIII/08 – nie dostałam odpowiedzi na interpelację w sprawie grupy żłobkowej   Przedszkolu im. Misia Uszatka. Miała być tam utworzona dodatkowa grupa żłobowa, czy będzie prowadzony nabór, czy rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola?

Radny Stanisław Różański
BMP 514/XXVIII/08
– mam dwie interpelacje i trzy zapytania. Swoją interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina. Moja interpelacja dotyczy w  dalszym ciągu sprawy Stanisława Ponickiego. Panie Burmistrzu, zwracam   się do pana w tej sprawie po raz trzeci i będę się zwracał z tej trybuny dotąd, aż nie uwzględni pan wniosku zainteresowanej osoby o przeprowadzenie dowodu z wizji lokalnej na miejscu. Nie podzielam pańskiego poglądu wyrażonego w piśmie z 26 maja 2008 r. Mamy w tej sprawie, panie Burmistrzu, diametralnie różne stanowiska i aby sprawdzić, zweryfikować, które stanowisko w sprawie Stanisława Ponckiego jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a nade wszystko zgodne ze stanem faktycznym, jedynie dowód z wizji lokalnej na miejscu może zadośćuczynić temu oczekiwaniu. I dotąd będę się zwracał z tej trybuny do pana, aż taki dowód na miejscu zostanie przeprowadzony. Zwracam się przy okazji do pana Przewodniczącego. Panie Przewodniczący, bardzo ciepło wspomina pańską promesę zainteresowany. Zgłosił pan chęć uczestnictwa w tym dowodzie z wizji lokalnej. Bardzo pana serdecznie proszę, aby w ramach swoich prerogatyw, wpłynął pan na zastępcę Burmistrza, aby taki dowód został przeprowadzony. Sprawa jest nad wyraz ważna jeśli chodzi o sposób załatwiania wniosków zgłaszanych w ramach uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.

Gryfino, dnia 08.09.2008 r.

BMP/135/514/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 514/XXVIII/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia dowodu z wizji lokalnej w Czepinie na nieruchomości będącej własnością Pana Ponickiego podtrzymuję stanowisko wyrażone w poprzednich odpowiedziach na interpelacje. Przeprowadzenie dowodu z wizji lokalnej jest w tej sytuacji nieuzasadnione, co szeroko wyjaśnione zostało w poprzedniej odpowiedzi.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BMP 515/XXVIII/08 – drugą interpelację kieruję również do Zastępcy Burmistrza Pana Macieja Szabałkina. Panie Burmistrzu, Rady Sołeckie Pniewa i Żórawek oczekują   odpowiedzi na wspólne pismo z 26 marca 2008 r. dotyczące przyspieszenia prac związanych z realizacją drugiego etapu budowy sieci gazowej. Do tej pory mimo, iż wyłożone zostały racje organów samorządu sołeckiego w sposób klarowny, odpowiedzi organy te nie otrzymały. Również na taką sygnalizację oczekuję jako radny.

Gryfino, dnia 08.09.2008 r.

BMP/135/515/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 515/XXVIII/08
W nawiązaniu do przedmiotowego pisma wspólnego Rady Sołeckiej Pniewa i Żórawek z dnia 26.03.2008 r. uprzejmie informuję, że obecnie wspólnie z Wielkopolską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. realizujemy zakres prac związany z budową przyłączy do obiektów nie objętych projektem podstawowym. W IV kwartale br. zamierzamy zorganizować spotkanie z WSG sp. z o.o. celem określenia zaawansowania prac nad budową przyłączy oraz sprecyzowaniem zakresu prac projektowych II etapu gazyfikacji ww. miejscowości.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BMK 516/XXVIII/08 – pierwsze zapytanie kieruję do Burmistrza, a dotyczy sposobu załatwienia wystąpienia PKS Sp. z o.o. z dnia 20 maja 2008 r. o zwiększenie dofinansowania przewozów autobusowych. Zapytanie to kieruję dlatego, że   jak zaznaczyłem w swoim piśmie z 9 czerwca 2008 r. skierowanym w tej sprawie do Burmistrza, problem komunikacji autobusowej szczególnie w środowisku wiejskim ma ogromne znaczenie społeczne. Nie wolno wokół tej sprawy bądź prowadzić postępowania przewlekle, bądź „czaić się” w ogóle z zajęciem stanowiska.

Gryfino, 6 sierpnia 2008 r.

BMK.0057-23/08
Dotyczy: interpelacji nr 516/XVIII/08
Odpowiadając na Pańskie zapytanie złożone dnia 17 lipca 2008 r. na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, dotyczące sposobu rozpatrzenia wniosku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania przewozów autobusowych w ramach linii nr 1 oraz linii wiejskich informuję, iż na przedmiotowej sesji Radni Rady Miejskiej w Gryfinie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej, przyznając w jednym z jej punktów dodatkowe środki finansowe w wysokości 190.000 zł na zwiększenie poziomu dofinansowania do działalności prowadzonej przez przewoźnika. W wyniku przyznania dodatkowych środków sporządzone zastaną aneksy do umów z Przedsiębiorstwem zapewniające pokrycie strat przewoźnika w okresie drugiego półrocza 2008 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BWG 517/XXVIII/08 – drugie zapytanie kieruję również do Burmistrza, a dotyczy sprawy programu inwestycyjnego PEC Sp. z o.o. w Gryfinie. Zapytuje czy i w jaki sposób został   rozpatrzony wniosek Zarządu Elektrowni Dolna Odra zawarty w pismach z 30 maja 2008 r. i 6 lutego 2008 r. ? Również sprawa niezwykłej wagi z punktu widzenia społecznego.

Gryfino, dnia 18.08.2008 r.

BWG.0057/08/2008
W odpowiedzi na interpelację informuję, że:
W dniu 11 sierpnia b.r. w tut. Urzędzie odbyłem spotkanie z Zarządem ZEDO SA, w toku którego ustalono, że w najbliższym czasie, pomiędzy gminą Gryfino a Zespołem Elektrowni Dolna Odra, zostanie spisane stosowne porozumienie w sprawie realizacji części umowy dotyczącej zmian zakresu oraz harmonogramu wykonania zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań.
W związku z tym, że konsekwencją porozumienia będzie zmiana umowy zbycia udziałów PEC, zostanie ono przedstawione do akceptacji Radzie Miejskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BOR 518/XXVIII/08 – trzecie zapytanie kieruję do Przewodniczącego Rady. Panie Przewodniczący, czy podziela Pan pogląd wyrażony przez grupę radnych   w piśmie z 10 czerwca 2008 r., którego byłem i ja między innymi sygnatariuszem, dotyczący wykorzystania przez Radę delegacji ustawowej zawartej w art. 24 ust. 6 ustawy z 7 czerwca 2007 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Chodzi tu o dysproporcję kosztów przy opróżnianiu szamb przy budownictwie jednorodzinnym. Problem ten w sposób szczegółowy omówiliśmy w swoim wspólnym piśmie. Tak przy okazji, Panie Przewodniczący, chcę wyrazić swoje zdziwienie, kiedy w ostatnich wyjaśnieniach skierowanych do radnych wyrażono pogląd, który moim zdaniem nie da się pogodzić ze zwykłą wykładnią gramatyczną tego przepisu. Powiada się bowiem tam, że wykładania przepisów wskazuje na to, że taki stan faktyczny jak opisany został w piśmie radnych, nie mieści się w dyspozycji tego przepisu. Oświadczam oficjalnie, przemyślałem ten problem bardzo głęboko i nie strzelam tu ze ślepaków. Uważam bowiem, że ten przepis pozwala na wykorzystanie do podjęcia takiej uchwały.

Radny Eugeniusz Robak
GTBS 519/XXVIII/08
– moja interpelacja dotyczy białego kiosku przy ul. 1 Maja. Kiosk ten stoi od  dwudziestu paru lat, jest bardzo potrzebny ludziom. Dlaczego Pan Mela każe się Panu Koczanowi odłączyć od prądu? Jest on podłączony do wlz-u, czyli do wspólnoty. Dlaczego są takie utrudnienia?

Gryfino, dnia 6.08.2008 r.

GTBS WM 2232/08
GTBS Sp z o.o. niniejszym odpowiada na interpelację zgłoszoną na XXVIII sesji RM dotyczącej kiosku spożywczego przy ul. 1 Maja, którego właścicielem jest pan Kazimierz Koczan. Wymieniony kiosk został zlokalizowany jest przy ul. 1 Maja pomiędzy budynkami 14 i 15, przyłączony został w 2001 r do instalacji elektrycznej (wlz) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14. Instalacja elektryczna w tym budynku wykonana była w trakcie jego budowy tj w roku 1960 i wykonana z przewodów aluminiowych , która w obecnym czasie z uwagi na znacznie zwiększony pobór energii ma niewystarczającą moc. W szeregu budynków budowanych w tym okresie wystąpiły awarie wymagające wymiany instalacji i zastąpienia przewodów aluminiowych przewodami z miedzi. Ponieważ właściciele lokali podjęli uchwalę o malowaniu klatek schodowych, z obawy przed możliwą awarią swojej sieci elektrycznej (wlz) postanowili ograniczyć dodatkowy pobór mocy przez przyłączony kiosk, stąd uchwała z dnia 14 kwietnia 2008 r. o odłączeniu kiosku p. Koczana od instalacji wlz w tym budynku, inicjatywa w tej sprawie wypłynęła od samych właścicieli lokali, a nie od zarządcy nieruchomości. Należy w tym miejscu powiedzieć, że wszelkie remonty, usuwanie awarii wykonuje się na koszt wspólnoty mieszkaniowej czyli właścicieli lokali, którzy w tym celu wnoszą opłaty na fundusz remontowy, a podejmowanie uchwał jest suwerenną decyzją właścicieli lokali na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Termin odłączenia kiosku od wlz w uchwale z dnia 15 kwietnia 2008 r. wyznaczony był na 31 lipca 2008 r. W dniu 4 czerwca 2008 r. p. Koczan zwrócił się do wspólnoty o przedłużenie tego terminu do 31 grudnia 2008 r. Na zebraniu wspólnoty w dniu 30 czerwca 2008 r. właściciele lokali przychylili się do prośby i podjęli stosowną uchwałę.
Właściciele lokali nie kwestionują lokalizacji kiosku, jednocześnie informuję, że z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w stosownym terminie zostanie zwołane zebranie wspólnoty.
Prezes Zarządu GTBS Sp. z o.o.
Bronisław Mela

BMP 520/XXVIII/08- budynek przy ul. Piastów 23 to jest skansen, jest to budynek w mieście, który   nie ma centralnego ani gazu, ma wspólne ubikacje na korytarzu. Mieszkańcom od dwudziestu lat mówi się, że będzie robiony remont, tylko do tej pory zostały zrobione okna i to jeszcze nie wszystkim. Bardzo bym prosił, żeby się tym budynkiem zainteresować i wyremontować go, bo to jest budynek, który stoi przy moście i jest wizytówką Gryfina.

Gryfino, dnia 08.09.2008 r.

BMP/134/520/XXVIII/08
Dotyczy: interpelacji nr 520/XXVIII/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 23 pragnę poinformować, że budynek ten jest planowany do remontu. W 2009 roku zostanie wykonany remont dachu. Aby budynek mógł być zasilany gazem należy wykonać odcinek sieci gazowej od skrzyżowania z ulicą Energetyków. Tak znaczący odcinek przyłącza gazowego w stosunku do relatywnie niewielkiej ilości mieszkań powoduje znaczący koszt jednostkowego przyłącza. Zasadniejszym rozwiązaniem wydaje się temat wykonania przyłącza gazowego wraz z instalacją w budynku zrealizować z chwilą docelowego zagospodarowania całego kwartału ograniczonego ulicami: Piastów, Energetyków, Kościuszki, Nadodrzańskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Janusz Skrzypiński
BWS 521/XXVIII/08
– co rok zgłaszam interpelację w sprawie obiektów sportowych na terenach   wiejskich. Mamy okres wakacyjny, obiekty te nie zostały wykoszone, proszę aby Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zainteresował się wykoszeniem tych obiektów tak, by młodzież w okresie wakacyjnym mogła z tych obiektów korzystać.

Gryfino, 2008-08-21

BWS.0057-29/08
Dotyczy: interpelacji nr 521/XXVIII/08 w sprawie koszenia boisk.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 17 lipca 2008 roku interpelację nr 521/XXVIII/08 o treści: „co rok zgłaszam interpelację w sprawie obiektów sportowych na terenach wiejskich. Mamy okres wakacyjny, obiekty te nie zostały wykoszone, proszę aby Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zainteresował się wykoszeniem tych obiektów tak, by młodzież w okresie wakacyjnym mogła z tych obiektów korzystać.” uprzejmie informuję, że koszenie boisk wiejskich jest zadaniem zleconym Ludowemu Klubowi Sportowemu LKS Piast, na które otrzymuje dotacje celową. Nadmieniam, że w przedłożonym rozliczeniu pierwszej transzy ww. dotacji z dnia 4 czerwca 2008 roku, zostało wykazane wydatkowanie środków finansowych w kwocie 3.000 zł na koszenie boisk wiejskich (w załączeniu kserokopia dokumentu rozliczeniowo-finansowego, potwierdzającego wykonanie zadania). W ww. sprawie kontaktowaliśmy się z władzami klubu, którzy potwierdzili wykonanie zadania. Ostatnie koszenie boisk odbyło się zgodnie z umową do dnia 9 sierpnia 2008 roku.
Jednocześnie informuję, że w dniu 30 czerwca 2008 została podpisana umowa na koszenie raz w miesiącu czterech boisk wiejskich (Bartkowo, Borzym, Krzypnica, Wirów), które to nie były ujęte w zadaniu zleconym dla LKS Piast, ponieważ w miejscowościach tych klub nie organizuje rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Nożnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

BWS  522/XXVIII/08 – wielokrotnie interpelowałem aby z obiektów sportowych na terenach wiejskich zniknęły przenośne bramki. Nie tak dawno Polskę obiegła informacja, że doszło do tragicznego wypadku, gdzie jedno z dzieci zostało  uderzone bramką, na skutek czego zmarło. Nie chciałbym, żeby tka sytuacja miała miejsce na terenie gminy Gryfino, dlatego zwracam się do panów Burmistrzów, do Naczelnika Wydziału Edukacji, żeby tą sprawę załatwić, ustanowić regulamin korzystania z tych obiektów, żebyśmy nie musieli się tłumaczyć jeśli dojdzie do nieszczęścia.

Gryfino, 2008-08-21

BWS.0057-28/08
Dotyczy: Interpelacji nr 522/XXVIII/08
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 17 lipca 2008 roku interpelację nr 522/XXVIII/08 o treści: „wielokrotnie interpelowałem aby z obiektów sportowych na terenach wiejskich zniknęły przenośne bramki. Nie tak dawno Polskę obiegła informacja, że doszło do tragicznego wypadku, gdzie jedno z dzieci zostało uderzone bramką, na skutek czego zmarło. Nie chciałbym, żeby taka sytuacja miała miejsce na terenie gminy Gryfino, dlatego zwracam się do panów Burmistrzów, do Naczelnika Wydziału Edukacji, żeby tą sprawę załatwić, ustanowić regulamin korzystania z tych obiektów, żebyśmy nie musieli się tłumaczyć jeśli dojdzie do nieszczęścia.” uprzejmie informuję:
1) W bieżącym roku gmina Gryfino zakupiła pełnowymiarowe bezpieczne bramki na dziesięć boisk w miejscowościach wiejskich.
2) Na spotkaniu które odbyło się w dniu 1 sierpnia 2008 roku z przedstawicielami LZS, ustalono, że zostaną przez nich usunięte niebędące własnością gminy, przenośne bramki, które nie posiadają odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa. Wyznaczono termin usunięcia bramek do dnia 22 sierpnia 2008 roku. Po tym terminie bramki zostaną usunięte przez Gminę Gryfino. W tej sprawie zostały wysłane pisma do sołtysów oraz klubu LKS PIAST w załączeniu.
3) Projekt regulaminu korzystania z boisk będzie przedłożony Radzie Miejskiej we wrześniu bieżącego roku.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat