Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 maja 2008 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Ireneusz Sochaj
455/XXVI/08
- w Sprawozdaniu z działalności Burmistrza jest informacja, że Burmistrz wydał dwie decyzje umarzające opłaty z tytułu usunięcia drzew w zamian za dokonanie nasadzeń kompensacyjnych i o tym, że przesłał do Starosty Gryfińskiego jeden wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów gminnych. Gdzie i w jakie skali będą te wycinki i nasadzenia? Których miejsc to dotyczy?

Gryfino, dnia 06.2008r.

BMK.0057/19/08
Nawiązując do Pana interpelacji nr 455/XXVI/08 zgłoszonej na XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29.05 2008r. w sprawie 2 decyzji umarzających opłaty z tytułu usunięcia drzew w zamian za wykonanie nasadzeń kompensacyjnych oraz w sprawie wystąpienia do Starosty Gryfińskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów gminnych informuję, co następuje:

  1. W dniu 30.11.2004r. Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie wystąpił  z wnioskiem o wycinkę 2 topól rosnących przy nastawni kolejowej DOZ na terenie elektrowni (dz. nr 118, obręb Pniewo). W dniu 14.12.2004r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydał decyzję (znak sprawy: BMK-7635/162- 1/04) zezwalającą na wycinkę rzeczonych drzew, naliczając za nie opłatę w wysokości 17.715,05 zł i odraczając ją na okres 3 lat od dnia wydania decyzji w zamian za wykonanie nowych nasadzeń kompensacyjnych na w/w działce gruntu w ilości 6 szt. w terminie do 30.04.2005r.
    W dniu 21.04.2005r. wnioskodawca wykonał nowe nasadzenia, a 21.04.2008r. organ potwierdził zachowanie żywotności drzew i decyzją z dnia 30.04.2008r. (BMK-7635/62/08) umorzył w całości opłatę za usunięcie dwóch drzew topoli.
  2. W dniu 01.12.2004r. Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie wystąpił  z wnioskiem o wycinkę 1 topoli rosnącej przy Hali Silników na terenie Elektrowni (dz. nr 118, obręb Pniewo). W dniu 14.12.2004r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydał decyzję (znak sprawy: BMK-7635/161- 1/04) zezwalającą na wycinkę rzeczonego drzewa, naliczając za nie opłatę w wysokości 15.072,80 zł i odraczając ją na okres 3 lat od dnia wydania decyzji w zamian za wykonanie nowych nasadzeń kompensacyjnych na w/w działce gruntu w ilości 3 szt. w terminie do 30.04.2005r. W dniu 21.04.2005r. wnioskodawca wykonał nowe nasadzenia, a 21.04.2008r. organ potwierdził zachowanie żywotności drzew i decyzją z dnia 30.04.2008r. (BMK-7635/61/08) umorzył w całości opłatę za usunięcie jednego drzewa topoli.
  3. W dniu 05.05.2008r. wystąpiono z wnioskiem do Starosty Gryfińskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew (wierzby) o obwodach pni (mierzonych na wysokości 130 cm): 355 cm, 183 cm, 375 cm, 180 cm rosnących w pasie drogi gminnej  ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 256/1 ) położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, iż przedmiotowe drzewa wykazują znaczne ubytki korowiny przejawiające się ubytkami powierzchniowymi jak i ubytkami wgłębnymi drewna z zaawansowaną próchnicą pni. Ponadto z usychających konarów odłamują się i spadają na ziemię gałęzie stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również dla osób przebywających w pobliżu.

Radna Wanda Kmieciak
456/XXVI/08
– chciałabym odnieść się do zapowiedzi Burmistrza odnośnie ogłoszenia przetargu na drogę w Czepinie. Muszę powiedzieć, że nie wierzę Pańskim słowom, panie Burmistrzu, bo z miesiąca na miesiąc przesuwa Pan termin wykonania tej inwestycji, począwszy od ogłoszenia przetargu. Mieszkańcy Czepina są tak zaniepokojeni, że ja już nie umiem im odpowiadać. Ponadto Burmistrz mówi dzisiaj, że przetarg nastąpi w czerwcu, dostaję odpowiedź, że przetarg nastąpi czerwiec-lipiec. Ja nie wiem, czy to nie jest zabieg socjotechniki, żeby przesuwać z miesiąca na miesiąc, ludzi się niepokoi. Najpierw się ustala budżet, zabiega się o głosowanie tego budżetu, później o absolutorium. Czuję, że ta inwestycja nie zostanie wykonana tak jak w poprzednich latach obiecano. Doszło do takich sytuacji, że Pan Kuduk przyjeżdżał do mojego męża, byłego radnego rady Miejskiej, obiecał Pan, że ta droga będzie, że będą zgłaszane projekty unijne na wykonanie wszystkich dróg w Czepinie. To musi się wreszcie skończyć. Dla mnie Pana wystąpienie i obiecanki, że przetarg zostanie ogłoszony jest gołosłowne, nie wierzę Panu, muszę to dzisiaj powiedzieć otwarcie, jestem tą sytuacją trochę zdenerwowana. Mieszkańcy z tygodnia na tydzień pytają mnie, są tam ogromne dziury, w ubiegłym tygodniu ulewny deszcz znowu spowodował naniesienie piachu na drogę krajową nr 31. Słyszę tu nawet, że był przez to spowodowany wypadek. Wypadki w Czepinie są bardzo często, może są to drobne kolizje, ale niestety są, co jest spowodowane niebezpieczeństwem na tej drodze.

 Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/119/456,458/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej uprzejmie odpowiadam i wyjaśniam co następuje:
Ad.456/XXVI/08 – w sprawie ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy budowy dróg bocznych w Czepinie informuje, że dokumentacja przetargowa została przygotowana i przetarg zostanie ogłoszony pomiędzy 14 a 17 lipca 2008 roku, termin otwarcia ofert został ustalony na dzień 6 sierpnia 2008 roku. Nadmieniam, że przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne będzie budowa ulic: Morenowej i Widokowej w Czepinie wraz z kanalizacją deszczową. Pozostała część zadania będzie przedmiotem wniosku przygotowanego przez Gminę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach dostępnych dla tego rodzaju robót programów strukturalnych, a realizacja robót będzie kontynuowana po uzyskaniu ich dofinansowania ze środków pozabudżetowych.
Faktem jest, że budowa dróg na terenie miasta i gminy wstępnie była planowana ze znacznym udziałem środków finansowych w ramach dostępnych programów unijnych, których na dzień dzisiejszy nie udało się Gminie pozyskać, dlatego iż do dnia dzisiejszego nie ogłoszono z przyczyn formalnych konkursów na realizacje między innymi budowy i remontów dróg.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

457/XXVI/08 – jestem wyrazicielką głosu mieszkańców sołectwa Czepino i Rady Sołeckiej w sprawie znalezienia czy przekazania gruntów na plac rekreacyjno-sportowy. Od kilku lat mieszkańcy Czepina i Nowych Brynek zgłaszali takie wnioski podczas zebrań wiejskich, Burmistrz słyszał o tych propozycjach mieszkańców. Wiemy, że nie ma terenów gminnych w Czepinie, ale trzeba wybrać najbardziej dogodny dla gminy pod względem finansowym wariant, ewentualnie zamienić plac na ten cel. Burmistrz proponował na zebraniu wiejskim aby teren za świetlicą i kościołem zrównać do poziomu terenu przy świetlicy, wówczas obecny mały plac służyłby do gry w koszykówkę, do organizacji festynów wiejskich. Burmistrz za bardzo szumnie obiecał na zebraniu wiejskim w tym roku również, że może w przyszłym roku zrobilibyśmy dożynki. Jeśli się o tym mówi, to trzeba podjąć radykalne działanie.

BWG.0057/06/2008
W odpowiedzi na interpelację informuję, że przeprowadzona zostanie wnikliwa analiza terenu w miejscowości Czepino pod kątem możliwości realizacji placu rekreacyjno sportowego dla wsi. O wynikach prac zostanie Pani niezwłocznie poinformowana.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

458/XXVI/08 – zgłaszam potrzebę wykonania dokumentacji na budowę dróg w Żabnicy. Wszyscy wiedzą, że stan dróg w Żabnicy jest fatalny. Ten temat jest poruszany na każdym zebraniu wiejskim w Żabnicy. Jeśli mamy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, trzeba zacząć od opracowania dokumentacji.

Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/119/456,458/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej uprzejmie odpowiadam i wyjaśniam co następuje:
Ad.458/XXVI/08 – konieczność wykonania dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie m. Żabnica była wielokrotnie zgłaszana Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, ponieważ tylko kompleksowy projekt budowy dróg w tej miejscowości, pozwoli w sposób właściwy poprawić ich stan techniczny a także rozwiązać problemy związane między innymi z odwodnieniem dróg i ustaleniem właściwej organizacji ruchu na terenie tej miejscowości. W nawiązaniu do ostatnich ustaleń z przedstawicielami Starostwa informuję, że w III kwartale 2008 roku zostanie doprecyzowany projekt Porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino a Starostwem w sprawie współfinansowania kosztów opracowania projektu technicznego budowy dróg w m. Żabnica i Gryfino-Mniszki.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

459/XXVI/08 – od kilku lat mówi się o sprawie fotoradaru w Czepinie. Jest to bardzo istotna sprawa, bo niebezpieczeństwo na drodze nr 31 ciągle narasta. Jest dużo kolizji, wypadków i zdaniem mieszkańców fotoradar byłby najlepszym zabezpieczeniem.

 Gryfino, dnia 19 czerwca 2008 r.

BSM-459/XXVI/08
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuję że prowadzone są rozmowy z Komendą Wojewódzką Policji, Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych, Wojewódzkim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz z Komenda Powiatową Policji w Gryfinie o konieczności ustawienia na trasie Gryfino-Radziszewo trzech masztów fotoradarowych oraz dwóch masztów z czego jeden w miejscowości Gardno i jeden w miejscowości Pniewo.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radna Janina Nikitińska
460/XXVI/08
- wysłuchałam z uwagą informacji Burmistrza na temat prac, jakich zamierza dokonać w najbliższym czasie. Mówił pan o przetargach, które będą wykonane do końca czerwca. Zaniepokoiłam się bardzo, bo nie usłyszałam o kanalizacji ul. Pomorskiej. Czy do końca czerwca będzie wykonany przetarg na kanalizację ul. Pomorskiej?

Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/120/460,470/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej odpowiadam i wyjaśniam co następuje:
Ad.460/XXVI/08 - W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w sprawie terminów ogłoszenia przetargów między innymi na uzbrojenie terenów Osiedla Taras Północ i terenów pod budownictwo przy ulicy Jana Pawła II i W. Reymonta w Gryfinie uprzejmie informuję, że Gmina Gryfino złożyła wnioski o uzyskanie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na częściowe sfinansowanie realizacji tych zadań. W terminie do końca lipca Burmistrz Miasta i Gminy wraz ze Skarbnikiem zostaną zaproszeni do negocjacji warunków umowy pożyczki.
Wynegocjowane i ustalone warunki umowy –pożyczki w tym warunki płatności faktur za wykonane roboty i warunki rozliczenia zadań powinny zostać zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ogłoszone postępowania o zamówienia publiczne wyboru wykonawcy robót zadań inwestycyjnych j.w. W związku z tym ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadań może nastąpić nie wcześniej jak w I połowie sierpnia 2008 roku. Realizacja tych zadań inwestycyjnych planowana była na lata 2008-2009/2010 i ogłoszenie przetargu nieograniczonego w podanych wyżej terminach umożliwi realizację robót w ustalonym czasie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Rafał Guga
461/XXVI/08
– w zeszłym tygodniu gmina otrzymała gimbusa. Jak wiemy był on finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gimbus prezentuje się wspaniale. Chciałbym zapytać, gdzie będzie garażowany? Mam informację, że nie mieści się w garażu w ZEAS-ie. Trzeba by było o niego zacząć dbać.

Gryfino, dnia 17 czerwca 2008 r.

BT.232-23/08
W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie autobusu szkolnego przekazanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajdującego się w posiadaniu Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie informuję, że autobus ze względu na swoje gabaryty nie jest przystosowany do garaży ZEAS-u i parkowany jest na zamkniętym (ogrodzonym) terenie Zakładu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

462/XXVI/08 – spacerując po Gryfinie zauważyłem, że „kuleje” sprawa koszenia terenów zielonych w parku, na stadionie na Górnym Tarasie i w wielu innych miejscach. Te koszenia się odbywają, ale dopiero w momencie, kiedy trawa sięga już do kolan. Zbliża się lato, będzie to potencjalna wylęgarnia owadów. Proszę o zajęcie się sprawą.

Gryfino, dnia 19 czerwca 2008 r.

L.dz.ZUK/2008
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w nawiązaniu do pisma BOR.0057-09/08 przesyła odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie:
W związku z realizacją dużej ilości zadań gminnych zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z zakresu utrzymania zieleni, takich jak wycinki drzew i cięcia sanitarne drzew, nasadzenie drzewek w ilości blisko 300 sztuk, krzewów oraz kwiatków rabatowych w donicach i na skwerach miejskich, które skumulowały się w czasie, niektóre tereny zostały wykoszone z opóźnieniem.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Rafał Mucha

463/XXVI/08 – z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wizytowaliśmy dwie szkoły podstawowe. Jest konieczność rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2. W pawilonie panują złe warunki. Ten budynek trzeba albo gruntownie wyremontować, albo rozbudować tą szkołę, która jest za mała.

Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/121/463,465/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej odpowiadam i wyjaśniam co następuje:
Ad.463/XXVI/08 – w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie uprzejmie informuję, że temat może zostać przyjęty do realizacji po uprzednim podjęciu uchwały Rady Miejskiej o wpisaniu zadania pn. ”Rozbudowa SP 2 w Gryfinie” do planu budżetu na dany rok budżetowy. W roku 2008 nie zapisano w planie budżetu realizacji tego zadania, podjęcie tematu może nastąpić przy tworzeniu planu budżetu na rok 2009. Opracowanie projektu rozbudowy SP 2 powinno zostać poprzedzone koncepcją programowo-przestrzenną z uwzględnieniem części finansowej planowanej rozbudowy, tak aby przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlano-wykonawczego dokonać analizy rozwiązań zawartych w koncepcji i dokonać wyboru optymalnego wariantu do dalszej realizacji, uwzględniającej potrzeby szkoły, w tym przystosowanie obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Rozbudowa SP 2 powinna być zgodna z założeniami i kierunkami zawartymi w dokumentach dotyczących reformy oświaty i obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Gryfino.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

464/XXVI/08 - na początku tygodnia dotarły do mnie informacje medialne, że Gmina Szczecin planuje od września utworzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Gmina Szczecin dostrzega problem przedszkoli. My wiemy, że w Gryfinie też mamy taki problem, jest więcej chętnych niż miejsc. Do tego Ministerstwo Edukacji Narodowej zaczyna nam przesyłać nowe materiały dotyczące przyszłej reformy w tej sprawie. Pojemność przedszkoli w całym kraju ma się zwiększyć z 30% do 60 czy 70 %. Czy Gmina wybiega w przyszłość i planuje, co będzie, kiedy trzeba będzie zwiększyć ilość przedszkoli? Sami wiemy, że mamy jedno przedszkole do remontu, a miejsc i tak już brakuje. Czy jest jakiś plan, co dalej z miejscami przedszkolnymi?

465/XXVI/08 – przy budżecie na rok 2007 r. omawialiśmy sprawy wybudowania przy boisku na Górnym Tarasie pawilonu, w którym miałbym przebywać stróż, w którym miałby być magazynek dla sportowców. Wtedy Burmistrz stwierdził, że nie będziemy budowali pawilonu, będziemy stawiali kontenery. Jest połowa 2008 roku a tych kontenerów nie ma. Sportowcy dźwigają sprzęt z Gimnazjum. Czy coś w tej sprawie zostanie zrobione?

 Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/121/463,465/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej odpowiadam i wyjaśniam co następuje:
Ad.465/XXVI/08 - W odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy pawilonu-kontenera na potrzeby magazynowania sprzętu sportowego na boisku sportowym przy Gimnazjum w Gryfinie uprzejmie informuję, że w planie budżetu na rok 2009 zostanie rozważona
i uwzględniona budowa takiego obiektu na terenie boiska.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

466/XXVI/08 – kilka lat temu na boisku przy ul. Flisaczej przy miasteczku rowerowym obiecano mieszkańcom wyremontowanie czy założenie nowych piłkołapów, ponieważ tam piłki wybijają szyby. Takie zdarzenia miały miejsce. Od tamtej pory nic nie zostało zrobione. Podobna sytuacja jest na Górnym Tarasie przy ul. Konopnickiej, boisko zostało wyremontowane, piłki uderzają w zaparkowane samochody. Zakup i montaż piłkołapów na tych boiskach to nie jest chyba taki duży wysiłek dla gminy. Kiedy zostanie to wykonane?

Radny Tadeusz Figas
467/XXVI/08
– ponieważ zbliżają się wakacje, chciałbym zapytać, jakie gmina ma rozeznanie na temat bezpiecznego korzystania z kąpielisk na terenie miasta i gminy Gryfino? Jest to poważna sprawa i do tej pory nic się nie robi w tym zakresie.

Gryfino, dnia 15 lipca 2008 r.

BWS.0057-27/08
Uprzejmie informuję, że Gmina Gryfino nie posiada możliwości prawnej na sprawdzanie zabezpieczenia plaż znajdujących się na terenach nie należących do gminy Gryfino. Uprawnienia takie posiada Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, które przeprowadzi taką kontrolę na terenie powiatu gryfińskiego w dniu 21 lipca 2008 r., zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 4 lipca 2008 r., które stanowi załącznik nr 1.
Jednocześnie informuję, że z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w dniu 23 czerwca 2008 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Gryfino a Ireną i Edwardem Frątczak w sprawie organizacji kąpieliska miejskiego na terenie ośrodka wypoczynkowego „Pod Muszlami”, które stanowi załącznik nr 2.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radny Andrzej Kułdosz
468/XXVI/08
– chciałbym zapytać o remonty bieżące dróg na północy gminy. Od wiosny minęło już trochę czasu, a żadne remonty na tym terenie nie zostały wykonane. Co z planami budowy dróg na północy gminy?

Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/122/468,469/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej odpowiadam i wyjaśniam co następuje:
Ad.468/XXVI/08 – w sprawie remontów bieżących na terenie miejscowości na północy Gminy uprzejmie informuję, że pracownicy Gminy odpowiedzialni za remonty dróg gminnych, na bieżąco dokonują przeglądu dróg i przyjmują zgłoszenia mieszkańców z terenu całej gminy o złym stanie dróg i konieczności dokonania cząstkowych remontów nawierzchni lub o potrzebie pilnej poprawy nawierzchni dróg gruntowych. Prace naprawcze i remonty cząstkowe wykonywane są sukcesywnie, po uprzednim opracowaniu dokumentów niezbędnych do ustalenia zakresu rzeczowego remontu drogi i dokonania wyboru wykonawcy robót.
Z uwagi na sprzyjającą porę roku w chwili obecnej trwają prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych, tak aby w jak największym zakresie poprawić stan nawierzchni dróg gminnych w ramach dostępnych środków finansowych zaplanowanych w budżecie na rok 2008 w zakresie budowy nowych dróg jak i remontów nawierzchni istniejących. W roku bieżącym wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie, na podstawie zawartego porozumienia, planuje się przystąpienie do opracowania wspólnego projektu budowy dróg gminnych i powiatowych na terenie miejscowości Żabnica i Gryfino-Mniszki. Przystąpienie do opracowania projektów budowy dróg gminnych w innych miejscowościach północy gminy jest uzależnione od zapewnienia środków finansowych w planie budżetu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

469/XXVI/08 – ponawiam interpelację w sprawie przejść dla pieszych prze drogę krajową nr 31 i poprawy synchronizacji sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie. Ta sygnalizacja działa tak, jak działała dotychczas, stwarzając niebezpieczeństwo dla dzieci.

Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/122/468,469/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej odpowiadam i wyjaśniam co następuje:
Ad.469/XXVI/08- Gmina Gryfino ponownie wystąpiła do zarządcy drogi z wnioskiem o dokonanie synchronizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie.

Radna Janina Nikitińska
470/XXVI/08
– w sprawozdaniu z prac Burmistrza podana jest informacja, że „trwają wstępne procedury przedprojektowe oraz procedura przygotowawcza niezbędna do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanego obiektu sportowego wykonywanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. W którym miejscu ma ono być?

Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/120/460,470/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej odpowiadam i wyjaśniam co następuje:
Ad.470/XXVI/08 – w uzupełnieniu informacji zawartych w sprawozdaniu z prac Burmistrza, podaję iż boisko sportowe w ramach programu ”Moje boisko Orlik 2012 „ jest zlokalizowane zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gryfino w m. Gardno na terenie przylegającym do istniejącej Szkoły Podstawowej w Gardnie.

Radny Tomasz Namieciński
471/XXVI/08
– docierają do mnie sygnały od mieszkańców Chlebowa, Wysoka Gryfińska i Gardno, że pojazdy ciężarowe dowożące materiały budowlane na budowę drogi S-3 poruszają się po drogach w tych miejscowościach z dużą prędkością, łamiąc przepisy ruchu drogowego i powodując zagrożenie dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci. Zbliżają się wakacje, większość dzieci pozostanie w domu, w związku z tym zwracam się z prośbą o zobligowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo o patrole na tej drodze. Kilkakrotnie Inspekcja Transportu Drogowego wystawiała tam patrole i próbowała kontrolować te pojazdy, jednak informacje rozchodzą się szybko wśród kierowców. Może częściej, może w różnych miejscach kontrolować te pojazdy. Kiedyś może dojść do nieszczęścia i zapytamy, dlaczego temu nie zapobiegliśmy. Proszę, żeby zwrócić uwagę służbom Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej o kontrolę i prewencję. Z tego co się orientuję, pan sołtys Chlebowa złożył pismo w tej sprawie.

Pismo skierowano do:
- Wojewódzkiego Inspektora Transportu Samochodowego w Szczecinie
- Komendy Powiatowej Policji,
- Placówki Straży Granicznej w Gryfinie
BSM-471/XXVI/08
W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych poruszających się przez miejscowości Chlebowo, Wysoka Gryfińska i Gardno w imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o pomoc o częstsze patrole Policji, Straży Granicznej, Inspekcji transportu Samochodowego. Najczęstsze przewinienia to przekroczenie dozwolonych prędkości. Ww. pojazdy dowożą materiały budowlane do budowy trasy S-3.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radna Magdalena Chmura-Nycz
472/XXVI/08
– panie Burmistrzu, chciałam podziękować w imieniu przedsiębiorców z ul. Chrobrego z załatwienie sprawy komisu na parkingu przy tej ulicy. W tej chwili jest luźno na tym parkingu, klienci mogą stawać, ale samochody z komisu stoją po drugiej stronie ulicy przy kościele oraz na placu Barnima. Uważam, że na terenie na placu Barnima i parkingu wokół kościoła, gdzie nie ma budynków mieszkalnych, też powinny stanąć te znaki. Rozumiem, że przy blokach mieszkalnych mieszkańcy mają prawo stać dłużej niż dwie godziny, ale akurat tutaj nie, tu powinny stanąć takie znaki, co załatwiło by sprawę raz na zawsze i co będzie udogodnieniem dla mieszkańców.

473/XXVI/08 – moja interpelacja dotyczy drugiej grupy żłobkowej w Przedszkolu im Misia Uszatka. Tam ma powstać druga grupa żłobkowa i dziś nie wiadomo, czy będzie przygotowane miejsce dla tej grupy. W tej chwili nie było naboru do grupy żłobkowej, nie brano tego pod uwagę, stąd moje pytanie, czy będzie nabór do tej grupy żłobkowej czy nie zdążymy?

Gryfino, dnia 15 lipca 2008 r.

BWS.0057-24/08
Uprzejmie informuję, że w ww. Przedszkolu jest przygotowywane dodatkowe pomieszczenie z przeznaczeniem na dodatkową trzecią grupę żłobkową. Po zakończeniu adaptacji pomieszczenia oraz zakupienia odpowiedniego wyposażenia, odbędzie się nabór dzieci do tej grupy. Termin kolejnej komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do przedszkoli planowany jest pod koniec miesiąca sierpnia 2008 r. Jeżeli prace adaptacyjne zakończą się do końca sierpnia br. od miesiąca września może funkcjonować tam nowa grupa żłobkowa.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

474/XXVI/08 – moja interpelacja dotyczy zagospodarowania zieleni i obkaszania poboczy dróg. Czekałam na obszkoszenie parku, dziś jest wykoszony, ale proszę o obszkoszenie dróg w szczególności na terenach wiejskich, mówię o Krajniku, o Steklnie.

Radny Stanisław Różański
475/XXVI/08
– pierwszą interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szbałkina. Patrzę panu głęboko w oczy i proszę pana o następującą informację, przy czym a priori chcę niejako zastrzec, że ja ponawiam swoją prośbę o to, żeby odpowiedzi na moje interpelacje – inni radni jak uznają, tak będzie – były składane jednak na sesji, na której ja zgłaszam te interpelacje. Mimo, że pan prezentuje w ostatniej odpowiedzi inny pogląd na ten temat, proszę, żeby pan uszanował. Ja bym chciał w ramach realizowania zasady kontradyktoryjności mieć możliwość ustosunkowania się również do tych odpowiedzi, które na moje interpelacje są składane, ponieważ przy zachowaniu praktyki pisemnej ja takiej możliwości nie mam. Panie Burmistrzu interpelacja pierwsza dotyczy realizacji programu inwestycyjnego w 2008 r. o symbolu K3, pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej Pniewo-Żórawki. W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który stanowi, jak pan wie, załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Rady z 29 listopada 2007 r. przeznaczono w pozycji „wydatki majątkowe” kwotę 1.200.000 na ten cel. Proszę w imieniu mieszkańców tych miejscowości o przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań w tym zakresie, tzn. chodzi mi o to, żeby zostało wyspecyfikowane i podane nam, co już w tej materii zostało zrobione, co zostanie zrobione i w jakich terminach, aby to zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Chodzi mi o podanie, jak to się potocznie mówi, mapy drogowej tej inwestycji. Rozumiem, że taki plan działań został opracowany i etapami będzie on realizowany. Rzecz w tym, żebyśmy mogli szerokiej społeczności tych miejscowości ten plan przybliżyć. Zwracam pana uwagę, panie Zastępco na problematykę kanalizacji w tych dwóch miejscowościach i nie tylko w tych dwóch miejscowościach, ponieważ w ostatnim czasie kierują mieszkańcy z terenów wiejskich listy otwarte do władz gminy, do radnych gminy, podkreślając ogromną dysproporcję w kosztach, jaką ponoszą z tytułu odprowadzania ścieków, gdy chodzi o środowisko wiejskie i miejskie. Wystarczy powiedzieć, że ta różnica wynosi od 3,04 zł za metr sześcienny do 14,02 zł za metr sześcienny na terenach wiejskich. Chcę przez to powiedzieć i uświadomić wszystkim, jak ogromną dysproporcję w kosztach stanowi walka ze ściekami w środowisku i jednym i drugim. Stąd problematyka odprowadzania ścieków i ponoszonych kosztów w środowisku wiejskim ma tak bardzo ważne znaczenie.

Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/123/475,476,477/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie odpowiadam i informuję:
Ad.475/XXVI/08
Gmina Gryfino posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo i Żórawki. Kwota zagwarantowana w GFOŚiGW na to zadanie pozwala na rozpoczęcie tej inwestycji w roku bieżącym i jej kontynuację w latach następnych. Jednocześnie Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie tego zadania z innych dostępnych środków pozabudżetowych w tym z funduszy unijnych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

476/XXVI/08 – druga interpelacja dotyczy sprawy pana Ponickiego, którą szeroko naświetliłem, jeśli chodzi o stan faktyczny w ostatniej swojej interpelacji, którą zgłaszałem na poprzedniej sesji. Ja w tej sprawie otrzymałem szerokie wyjaśnienia w piśmie z 26 maja podpisanym przez pana Zastępcę Szabałkina. Panie Burmistrzu, mimo całej do pana sympatii, nie podzielam pańskiego poglądu wyrażonego w tej odpowiedzi. Korzystając z uprawnień statutowych żądam od Prezydium Rady przeniesienia tej sprawy na forum Rady na najbliższej sesji. Chciałbym aby ten problem znalazł się w porządku obrad najbliższej sesji. Natomiast panie Burmistrzu, podtrzymuję swój wniosek, który skierowałem w swojej poprzedniej interpelacji w tej sprawie, abyśmy przeprowadzili w sprawie pana Ponickiego dowód z oględzin, ten który proponowałem na poprzedniej sesji. Ja wierzę panu Ponickiemu w jego wyjaśnienia, że w tym konkretnym przypadku pan Ponicki ma sto procent racji. Dalej uzasadnienie, jakoby ład przestrzenny przeszkadzał w uwzględnieniu jego żądania, panie Naczelniku Czosnowski, jest dla mnie absolutnie nieprzekonywujące. Podtrzymuję swoje żądanie z przeprowadzenia wizji lokalnej w tym miejscu. Apeluję do pana Przewodniczącego Rady, który zadeklarował swoją pomoc w tej sprawie, abyśmy wzięli udział w tym prowadzeniu dowodu w tej sprawie.

BOR.0057-10/08
W dniu 29 maja 2008 r. na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w trakcie składania interpelacji w sprawie Pana Stanisława Ponickiego, zwrócił się Pan do Prezydium Rady: „Korzystając z uprawnień statutowych żądam o Prezydium Rady przeniesienia te sprawy na forum Rady na najbliższej sesji. Chciałbym, aby ten problem znalazł się w porządku obrad najbliższej sesji”.
W związku z wyżej cytowaną interpelacją proszę o szczegółowe sformułowanie problemu oraz określenie formy i zakresu sprawy, którą Rada Miejska ma się zająć.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Sawaryn

Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/123/475,476,477/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie odpowiadam i informuję:
Ad.476/XXVI/08
W sprawie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej na nieruchomości zlokalizowanej w Czepinie stanowiącej własność Pana Stanisława Ponickiego podtrzymuję, swoje stanowisko wyrażone w poprzedniej odpowiedzi na Pana interpelację w tej sprawie. Sprawa Pana Ponickiego została szczegółowo wyjaśniona na sesji oraz w odpowiedzi, którą Pan otrzymał. Proponowane przez Pana przeprowadzenie dowodu z oględzin nie może do niniejszej sprawy wnieść nowych argumentów. Podczas rozpatrywania kolejnych uwag Pana Ponickiego służby planistyczne analizowały zasadność wprowadzenia wnioskowanego przeznaczenia i przy tej okazji dokonane zostały wizje w terenie. Na etapie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego temat został wielokrotnie i rzetelnie przeanalizowany.
Pragnę zwrócić Pana uwagę również na fakt, że proponowane przez Pana działanie będzie przejawem nierównego traktowania obywateli. Z uwagi na ilość i złożoność tego typu spraw nie ma możliwości zapewnienia takiego samego sposobu postępowania dla każdej następnej sprawy, jak również w przeszłości takie rozwiązania nie były stosowane. Procedura rozpatrywania wniosków i uwag do postępowań z zakresu planowania przestrzennego jest bardzo przejrzysta i precyzyjnie określona w ustawie z dnia 7 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie ma potrzeby wprowadzania innych rozwiązań. Rozumiem też, że zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną należą do kategorii spraw o szczególnym stopniu skomplikowania, których zrozumienie często wymaga nie tylko odniesienia się do obowiązujących aktów prawa, ale również do specjalistycznej literatury co powoduje trudności w zrozumieniu pewnych pojęć takich jak poruszony przez Pana w interpelacji „ład przestrzenny”.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

477/XXVI/08 – trzecia interpelacja, którą kieruję również do pana Zastępcy Szabałkina, dotyczy budowy drugiego etapu gazociągu Pniewo-Żórawki. Panie Burmistrzu, do dnia dzisiejszego nie otrzymały Rady Sołeckie miejscowości Żórawki i Pniewo odpowiedzi na pismo z 26 marca 2008 r. Ponawiam swoją propozycję, aby ten problem budowy drugiego etapu gazociągu Pniewo-Żórawki znalazł odpowiednią aktywność pańskich służb. Oczekujemy w dalszym ciągu odpowiedzi na wniosek z 26 marca 2008 r.

Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/123/475,476,477/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie odpowiadam i informuję:
Ad.477/XXVI/08 – w odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy II etapu gazociągu Pniewo –Żórawki informuję że, Gmina Gryfino podtrzymuje swoje zapewnienia o kontynuacji budowy gazociągu Pniewo - Żórawki na podstawie zawartego w dniu 15.01.2008 roku Porozumienia z Wielkopolskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  Sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu-Zakład Dystrybucji Gazu Szczecin. Szczegółowe zasady współpracy zostaną ustalone i zapisane na kolejnym spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Dystrybucji Gazu Szczecin w terminie do końca III kwartału 2008 roku. Ponadto informuję, że szczegółowej odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca udzielimy po dokonaniu ustaleń o zasadach i warunkach realizacji II etapu gazyfikacji z Zakładem Dystrybucji Gazu Szczecin.Po dokonaniu tych ustaleń, niezależnie od odpowiedzi na pismo ,zorganizuję również spotkanie z mieszkańcami tych miejscowości, celem poinformowania o harmonogramie dalszych działań Gminy i Zakładu Dystrybucji Gazu Szczecin w sprawie kontynuacji budowy gazociągu w tych miejscowościach. Jednocześnie informuję, że budowa I etapu gazociągu w miejscowościach Pniewo-Żórawki, zakończona brakiem sprzeciwu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie dnia 28 lutego 2008 roku , umożliwiła podłączenie się do wybudowanego gazociągu ok. 170 mieszkańcom tych miejscowości. Na dzień 30.06.2008 roku podłączenia do sieci gazowej dokonało 14 mieszkańców i właścicieli nieruchomości w tych miejscowościach .Gmina dokonała zapłaty 14 opłat przyłączeniowych w wysokości 70 % jej wartości wyliczonej przez Zakład Dystrybucji Gazu Szczecin. Należy więc zintensyfikować działania na rzecz przyspieszenia przez właścicieli nieruchomości na terenie miejscowości Pniewo-Żórawki prac związanych z zawieraniem umów przyłączeniowych i wykonywaniem prac przyłączeniowych do wybudowanej sieci gazowej. Nadmieniam, że Gmina Gryfino w roku 2007 zorganizowała szeroką akcję informacyjną/zebrania z udziałem mieszkańców i przedstawicieli gazowni Szczecin/ w sprawie procedur związanych z przyłączeniem do nowowybudowanej sieci gazowej, indywidualnych odbiorców w tych miejscowościach a nadto udostępniła nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom, którzy zostali objęci I etapem budowy gazociągu ,wtórniki geodezyjne do celów projektowych, celem zaprojektowania wewnętrznej sieci gazowej do swojej nieruchomości. Przyśpieszenie przez mieszkańców prac związanych z podłączaniem nieruchomości do wybudowanej sieci gazowej w miejscowościach Pniewo-Żórawki, pozwoli również na wynegocjonowanie korzystnych ustaleń z Zakładem Dystrybucji Gazu Szczecin w sprawie terminu realizacji II etapu budowy gazociągu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Marek Sanecki
478/XXVI/08
– moja interpelacja dotyczy działalności GTBS, a konkretnie termomodernizacji jednej ze wspólnot mieszkaniowych. Zwróciła się do mnie z prośbą o złożenie interpelacji jedna z mieszkanek tejże wspólnoty, ale tak czy inaczej sprawa dotyczy głównie gminy, bo w tej wspólnocie gmina ma ponad 50% udziałów. Sprawa dotyczy wspólnoty przy ul. Krasińskiego 85-95. Tam została wykonana termomodernizacja, ja złoże Burmistrzowi pismo w tej sprawie, a zadam konkretne pytania. Czy zostały spełnione wymogi ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18 grudnia 1998 r., w której zapisano, że podstawą ubiegania się o przyznanie premii termomodernizacyjnej jest opłacalność przedsięwzięcia? Czy okres spłaty kredytu będzie do 10 lat, w związku z tym, że taki jest zapis w tej ustawie i czy spłaty te nastąpią z oszczędności? Jest w ustawie taki zapis, że miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie mogą być większe niż 1/12 rocznej oszczędności kosztów energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Oznacza to, że spłata kredytu wraz z odsetkami powinna mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii. Czy te przesłanki z tej ustawy zostały spełnione?

Gryfino, dnia 20.06.2008

BMK.0057-21/08
Pismo przesłane do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gryfinie

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie przesyła interpelację Radnego Pana Marka Saneckiego złożoną na majowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Proszę o ustosunkowanie się do powyższej interpelacji i przesłanie odpowiedzi do tut. Urzędu oraz zainteresowanego Radnego.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Gryfino, dnia 9 lipca 2008 r.

L.Dz.GTBS/1853/08
W odpowiedzi na interpelację informuję:
Podczas termomodernizacji budynku wymienionej Wspólnoty spełnione zostały wszystkie wymogi wynikające z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998 r.
Zgodnie z art. 4 ww. ustawy premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi jeżeli zostanie pozytywnie zweryfikowany audyt energetyczny. Audyt energetyczny wymienionej wspólnoty został pozytywnie zweryfikowany na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, a więc przesłanki ustawowe uzyskania premii termomodernizacyjnej zostały spełnione.
Zgodnie z umową kredytową spłata kredytu została rozłożona na 112 miesięcznych rat w związku z czym okres spłaty kredytu nastąpi prze upływem 10 lat.
Na podstawie art. 6.1 ustawy Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną bankowi kredytującemu, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne:
1) zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym,
2) zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu.
Wszystkie wymienione warunki zostały spełnione, w związku z czym BGK wypłacił premię termomodernizacyjną w wysokości 82.519,16 zł i o tę wartość została pomniejszona do spłaty kwota główna kredytu termomodernizacyjnego.
W załączeniu:
1) Zaświadczenie nr 0031/2007 o przyznaniu premii termomodernizacyjnej
2) Zaświadczenie nr 0821/2008 o wypłacie premii termomodernizacyjnej.
Prezes Zarządu
Bronisław Mela

479/XXVI/08 – moja interpelacja dotyczy sprzątania we wspólnotach. Ta sprawa toczy się dosyć długo, nawet Burmistrz Szabałkin skierował bardzo precyzyjne pismo do prezesa GTBSu, to pismo zostało złożone 7 maja. Burmistrz prosi w nim o odpowiedź do 16 maja. Z tego co wiem, dopiero wczoraj została ta odpowiedź złożona. Z czego wynika niemożność załatwienia prostej sprawy? Jak długo będą lekceważone zapytania Zastępcy Burmistrza zajmującego się tą sprawą?

Gryfino, dnia 10 czerwca 2008 r.

L.dz.GTBS/1630/08
W odpowiedzi na zgłoszoną w dniu 29 maja 208 r. na XXVI sesji Rady Miejskiej interpelację dotyczącą utrzymania czystości we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 19-22 w Gryfinie, Gryfińskie TBS Sp. z o.o. wyjaśnia: Pismo BMK 7115-5/08 wpłynęło nie 7 maja lecz 9 maja w godzinach popołudniowych (piątek), a do poszczególnych pracowników GTBS w poniedziałek 12 maja. Odpowiedzi na pismo udzieliliśmy w możliwie najkrótszym terminie, pismo zawierało 11 punktów do wyjaśnienia i przeanalizowania, a czas na odpowiedź tj. do 16 maja był zbyt krótki.
Odpowiedzi udzieliliśmy i złożyliśmy w kancelarii Gminy w dniu 21 maja 2008 r.
Prezes Zarządu GTBS
Bronisław Mela

480/XXVI/08 - w szkole Podstawowej Nr 1 są dosyć dobre warunki edukacyjne, ale jeżeli chodzi o organizację różnego rodzaju uroczystości szkolnych, apeli okolicznościowych, warunków do tego nie ma. Zwróciła się do mnie pani dyrektor szkoły z zapytaniem, czy mógłbym zaapelować do Burmistrza o przygotowanie niewielkimi kosztami auli. Pani dyrektor wyobraża sobie to w ten sposób, żeby połączyć dwie sale, zająć część korytarza i zrobić aulę, która byłaby przeznaczona na te cele. Myślę, że jest to dosyć rozsądny wniosek, bowiem aula w Gimnazjum spełnia swoje zadanie, dobrze się tam organizuje różne przedsięwzięcia i dobrze byłoby, żeby największa szkoła podstawowa w mieście miała warunki do tego, żeby okolicznościowe uroczystości miały godne warunki. Apele są organizowane na korytarzu, wszyscy, którzy chcą załatwić inne sprawy przechodzą przez korytarz i dezorganizują tą uroczystość.

Gryfino, dnia 11 lipca 2008

BMP.124/480/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelację w sprawie poprawy stanu infrastruktury oświatowej Szkoły Podstawowej Nr 1 poprzez przebudowę części sal dydaktycznych szkoły w celu utworzenia auli na uroczystości szkolne informuję, że tego rodzaju przedsięwzięcie musi zostać uwzględnione w planie budżetu gminy, z uwzględnieniem kosztów opracowania wymaganego prawem projektu budowlano-wykonawczego i uzyskania wymaganych prawem decyzji i uzgodnień. Ponadto prace budowlane w obiektach oświatowych mogą być wykonywane w okresie przerw wakacyjnych, tak więc ujęcie realizacji zadania w planie budżetu na rok 2009 i przystąpienie do prac projektowych na początku roku 2009 a następnie uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień oraz przygotowanie procedury przetargowej, celem wyboru wykonawcy robót, w terminie do końca czerwca 2009 roku, umożliwi wykonanie robót w okresie wakacji 2009.
O ujęcie do planu budżetu na rok 2009 realizacji tego zadania, powinien wystąpić dyrektor szkoły w terminach podanych do opracowania planu budżetu na rok 2009.
Z up. Burmistrza
ZA-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

481/XXVI/08 – moja interpelacja dotyczy odpowiedzi, które otrzymałam na interpelacje zgłaszane na poprzedniej sesji. Proszę, aby Burmistrz osobiście czytał odpowiedzi, albo zobowiązał do poważnego odpowiadania przez osobę przygotowujące odpowiedzi. Te odpowiedzi, które ja otrzymałem są, delikatnie mówiąc, lekceważące. Zapytałem o godziny zastępcze, czy godziny zajęć, które się nie odbywają z tego powodu, że nie ma nauczyciela, to wydaje mi się, że wyraziłem się sposób jasny i precyzyjny, że dotyczy to całej gminy. Dostałem taką odpowiedź: „uprzejmie informuję, że nie ma możliwości sprawdzenia czy takie zdarzenia miały miejsce, ponieważ nie wskazał pan szkoły, w których zaistniała powyższa sytuacja. Natomiast dyrektorzy poszczególnych szkół składają co miesiąc w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gryfinie zestawienia zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych”. Wydaje mi się, że to jest sprawa bardzo prosta, jest możliwość, wystarczy zapytać się dyrektorów szkół o to, ile godzin zostało zabezpieczonych zastępstwami, ile nie. Każdy dyrektor takie zestawienie przygotuje.

Gryfino, dnia 15 lipca 2008 r.

BWS.0057-21/08
Uprzejmie informuję, że z treści zgłoszonej przez pana interpelacji Nr 442/XXV/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. nie wynikało wprost, że zwraca się Pan o sporządzenie zestawienia w zakresie liczby godzin zajęć dydaktycznych zabezpieczonych albo niezabezpieczonych zastępstwami. Jednocześnie informuję, że w kresie od 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Gryfino z tytułu doraźnych zastępstw wyniosły ogółem 204.453,51 zł. Do tej kwoty należy dodać część wynagrodzenia osobowego nauczycieli za okres od 1 lipca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r., część dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r., które będzie wypłacone na początku 2009 r. oraz wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Szacunkowy koszt zrealizowanych przez nauczycieli godzin zajęć zastępczych w oku szkolnym 2007/2008 wyniesie ok. 315.000 zł. Ponadto informuje, że z wyjaśnień dyrektorów wynika, że przyczyną nierealizacji zajęć zastępczych jest przede wszystkim brak możliwości realizacji zastępstwa przez innego nauczyciela, posiadającego kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu, ponieważ w tym samym czasie musi realizować zajęcia z innym oddziałem zgodnie z obowiązującym w szkole planem zajęć lekcyjnych.
Natomiast ogólne zestawienie liczby godzin zajęć dydaktycznych zabezpieczonych albo niezabezpieczonych zastępstwami w roku szkolnym 2007/2008 będzie przekazane Panu po sporządzeniu przez poszczególne szkoły przedmiotowych zestawień wg dzienników zajęć lekcyjnych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

482/XXVI/08 – zaproponowałem, żeby nie było różnego rodzaju problemów z reformą oświaty, żeby wypracować model szkoły podstawowej, jaki miałby być w przyszłości. Zaproponowałem, żeby zrobiła to firma zewnętrzna, choćby firma Vulcan. Myślę, że nie jest to wielkie zadanie, koszt nie byłby duży, a na pewno by nam to pomogło. Otrzymuję odpowiedź: „uprzejmie informuję, że wypracowanie modelu szkoły optymalnej jest tematem godnym rozważenia, ale dopiero po zakończeniu przeprowadzanej obecnie reorganizacji sieci gimnazjów gminy Gryfino, która wymaga dokonania wielu dodatkowych działań formalno-prawnych”. Z tego co wiem, jeżeli chodzi o reformę na poziomie gimnazjalnym wszystko w zasadzie jest zrobione i teraz czekamy tylko na wdrożenie i realizację. A to zadanie można zlecić, według mnie nie ma żadnych przeciwwskazań, a będziemy mieli jakieś wyobrażenie, będziemy się do tego przygotowywali.

BWS.0057-22/08
Uprzejmie informuję, że wdrożenie i realizacja reorganizacji sieci gimnazjów nie są sprawami, które realizują się automatycznie. Jednocześnie z utworzeniem gimnazjów w miejscowościach wiejskich tworzą się zespoły szkół. W związku z czym należało przeprowadzić konkursy na kandydatów na dyrektorów nowotworzonych zespołów. Ponadto z dniem 1 września 2008 r. nastąpi przejęcie przez Gminę Gryfino prowadzonego przez Powiat Gryfiński Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. W związku z tym należy również zmienić obowiązujące obecnie przepisy prawa miejscowego w zakresie wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
Jednocześnie nadmieniam, że szkoła funkcjonuje w określonych warunkach ekonomicznych i społecznych, a więc opracowanie modelu szkoły będzie wymagało przygotowania i przekazania wielu danych m.in. z zakresu obecnej organizacji szkół Gminy Gryfino, która z dniem 1 września 2008 r. ulegnie zmianie oraz danych demograficznych. W związku z tym informuję, że rozważenie przedmiotowej sprawy będzie dokonane po zakończeniu prowadzonej obecnie reorganizacji sieci gimnazjów Gminy Gryfino.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

483/XXVI/08 – w sprawie organizacji Dni Gryfina zdania będą podzielone. Po dyskusjach z mieszkańcami gminy Gryfino, również radnymi stwierdzam, że obecna formuła Dni Gryfina już się wyczerpała. Według wielu osób nie jest to impreza dla mieszkańców gminy Gryfino tylko festiwal piwa, a równocześnie nie ma prezentacji osiągnięć mieszkańców gminy Gryfino, zespołów, które tutaj występują. Czy Burmistrz nie widzi potrzeby wypracowania nowej formuły? Proszę, żeby wypracować nową formułę, jak miałoby to wyglądać w przyszłości? Z Dniami Gryfina wiąże się wesołe miasteczko, o które kiedyś pytałem. W  tym roku nie było wesołego miasteczka i była to duża słabość tegorocznych Dni Gryfina. Prosiłbym, żeby w przyszłości pomyśleć o najmłodszych.

GDK/D/85/2008 GDK/D/85/2008
Dni Gryfina to największa cykliczna impreza promująca miasto i gminę Gryfino. Od czternastu lat ta impreza ma charakter festynu. W tych dniach Gryfino gości kilkutysięczny tłum ludzi z województwa zachodniopomorskiego. Tak dzieje się zresztą podczas tego typu uroczystości w innych miastach i tak właśnie powinna m.in. wyglądać promocja każdego miasta. Rzeczywiście podczas tych uroczystości pojawiają się piwne hale. Uprzejmie informuję, że browar „Bosman” jest jednym ze strategicznych sponsorów naszej imprezy. W umowie sponsorskiej zawartej z browarem jest wymóg sprzedaży piwa i to tylko określonej marki. Niestety Dom Kultury nie jest w stanie udźwignąć finansowo całej imprezy i dlatego poszukujemy sponsorów nawet w tego typu firmach.
Bardzo wiele osób twierdzi, że wyczerpała się formuła tej imprezy, jednocześnie nikt nie podaje własnych pomysłów aby ją uatrakcyjnić. Gryfiński Dom Kultury jest organizatorem bardzo wielu imprez kulturalnych, podczas których każdy może znaleźć coś dla siebie poprzez uczestnictwo w tych przedsięwzięciach kulturalnych (Włóczykij, FIFART, Smocze Łodzie, Sztukowanie, spotkania filmowe, koncerty, festyny). Dlatego organizatorzy postawili na taką właśnie formułę Dni Gryfina, która w innych miejscowościach wygląda bardzo podobnie. Niestety Gryfiński Dom Kultury boryka się z brakiem docelowego miejsca na tę imprezę. Teren jest zmieniany prawie rokrocznie. Obecnie jest brak miejsca na ciekawe wesołe miasteczko. Nie wystarczy już obecnie postawić dwóch karuzel, aby zadowolić mieszkańców naszego miasta. Boisko na stadionie, które do roku ubiegłego pełniło funkcję placu dla wesołego miasteczka zostało przykryte sztuczną trawą a więc nie może być już wykorzystane do tego celu. Natomiast centrum naszego miasta jest zbyt małe, aby umiejscowić tam miasteczko. Mamy nadzieję, że ta sytuacja rozwiąże się w roku przyszłym.
Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury
Maria Zalewska

484/XXVI/08 – jeżeli Straż Miejska nie korzysta z rowerów, to czy nie byłoby wskazane przekazać te rowery, które Straż Miejska posiada, dla klubów sportowych, które zajmują się kolarstwem?

BSM-484/XXVI/08
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuję, że Straż Miejska korzysta z rowerów i w związku z powyższym nie ma możliwości przekazania tych rowerów do klubów sportowych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
485/XXVI/08
– otrzymałam odpowiedź na interpelację w sprawie szaletów miejskich i dostępu do toalet publicznych przez mieszkańców. Pierwsza odpowiedź dotycząca toalet na cmentarzu była taka, że owszem są toalety na cmentarzu, ale w okresie zimowym są zamknięte, ponieważ nie są zabezpieczone przed zamarzaniem. Nie załatwia to sprawy. Myślę, że zostanie dopilnowana sprawa otwartych toalet w okresie zimowym. Druga interpelacja dotyczyła dostępu mieszkańców do toalet w dużych sklepach. Zadano takie pytanie, chciałabym wiedzieć czy otrzymano odpowiedź od marketów i czy będzie to załatwione?

Gryfino, dnia 20.06.2008 r.

BMK.0057/18/08
W zawiązku z Pani interpelacją dotyczącą możliwości udostępnienia toalet znajdujących się w dużych sklepach na potrzeby klientów sklepu informuję, że do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy jedną odpowiedź od właściciela sklepu Intermarche. W swoim piśmie poinformował nas, że na terenie ww sklepu znajduje się i jest udostępniania toaleta dla klientów.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

486/XXVI/08 – na jakim etapie jest projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenów wzdłuż przebiegu obwodnicy? Jak długo jeszcze mieszkańcy będą czekać na uchwalenie tego planu, tym bardziej, że przystępujemy do uchwalania kolejnych planów dotyczących Żórawi i Żórawek?

Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/125/486/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelacje złożoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie zaawansowania prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obwodnica Gryfina-Południe uprzejmie informuję, że projekt planu został przedłożony celem zaopiniowania i uzgodnienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Po zaopiniowaniu przez GDDKiA projekt planu wyłożony zostanie do publicznego wglądu na okres nie krótszy niż 21 dni. Następnie osoby niezadowolone z ustaleń projektu planu mają prawo do wniesienia uwag do projektu planu. W zależności od złożoności uwag może wystąpić konieczność ponownego uzgodnienia projektu planu. Projekt planu miejscowego wraz z informacją o sposobie rozstrzygnięcia uwag przedkładany jest Radzie Miejskiej.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

487/XXVI/08 – uzupełniając interpelację radnego Rafała Gugi związaną z brakiem miejsc przedszkolnych prosiłabym o rozważenie utworzenia grup przedszkolnych w szkołach wiejskich ewentualnie w świetlicach wiejskich. Kiedyś funkcjonowały przedszkola na wsiach. W chwili obecnej wydaje mi się, że nie są dobrze wykorzystane miejsca w świetlicach wiejskich, jeśli chodzi o ilość dzieci korzystających z tych świetlic zwłaszcza w godzinach rannych.

Gryfino, dnia 15 lipca 2008 r.

BWS.0057-23/08
Uprzejmie informuję, że od marca 2007 r. funkcjonują wiejskie ogniska przedszkolne prowadzone przez TPD. Ogniska przedszkolne funkcjonują w miejscowościach: Daleszewo, Stare rynki, Gardno, Chwastnica, Sobiemyśl i były finansowane w ramach środków EFS. Od marca 2008 r. Gmina Gryfino wspomagała finansowo prowadzenie ognisk w formie zatrudnienia wychowawców grup przedszkolnych. Obecnie w okresie od lipca do sierpnia trwa przerwa wakacyjna. Natomiast trwają prace nad uruchomieniem punktów przedszkolnych od września 2008 r. Aktualnie prowadzone są rozmowy NT. zakresu pomocy i dofinansowania zadań przez TPD.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radna Magdalena Chmura-Nycz
488/XXVI/08
– moja interpelacja dotyczy utrzymania dróg powiatowych. Mówię o drodze w Steklnie, o drodze do Krajnika. Otrzymuję odpowiedzi, że nie jest to nasza droga, należy to do Powiatu. Ja zawsze proszę o wstawienie się w sprawie. Ja ostatnio jechałam do Krajnika i ta drogą nie da się jeździć. Powinniśmy raz na zawsze załatwić sprawę utrzymania dróg powiatowych. Nie chodzi tylko o dziury, ale również o utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenach wiejskich. Czy została podpisana taka umowa z PUK i na jakich zasadach? Powinniśmy zając się sprawą przejęcia i utrzymania tych dróg.

Gryfino,11.07.2008.r.

BMP/126/488/XXVI/08
W odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych i ich bieżącego utrzymania informuję, że Gmina wielokrotnie występowała do Starostwa Powiatowego (pisemnie, osobiście na spotkaniach jak również telefonicznie) w sprawach związanych z realizacją zadań własnych na drogach powiatowych. Z uzyskanych informacji od Starostwa Powiatowego, wynika iż starają się oni na bieżąco utrzymywać w należytym stanie drogi powiatowe, jednakże z uwagi na zbyt duże rozproszenie sieci dróg nie ma możliwości aby każdy wniosek był realizowany „od ręki”, gdyż wyłonieni w postępowaniach przetargowych Wykonawcy mają bardzo napięte harmonogramy robót i realizacja wszystkich dodatkowych zleceń odbywa się w miarę posiadania wolnych mocy przerobowych z uwzględnieniem terminu zgłaszania potrzeby naprawy czy remontu drogi. Zaznaczyć należy, że zważywszy na napięte harmonogramy prac remontowo –naprawczych nawierzchni drogowych, zarządca drogi dokłada należytych starań aby na zgłaszane wnioski reagować jak najszybciej, szczególnie tam gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Ponowimy zgłaszaną przez Panią interpelację i ponownie podejmiemy rozmowy w sprawie poprawy stanu utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Gryfino.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Wanda Kmieciak
489/XXVI/08
– kiedy rozpocznie się program prac społecznie użytecznych na terenach wiejskich, w tym m.in. w Czepinie

BWS. 0057-25/08
Uprzejmie informuję, że program prac społecznie użytecznych obecnie realizowany jest w 8 miejscowościach wiejskich. Zarejestrowane osoby są na bieżąco kierowane do ww prac. Obecnie z powodu braku pracowników kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy nie ma możliwości zorganizowania pracy w pozostałych miejscowościach wiejskich m.in. w Czepinie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

490/XXVI/08 – otrzymałam 20 września 2007r. odpowiedź z Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na zgłaszaną interpelację, że do końca roku 2007 zostaną wykonane prace melioracyjne w Czepinie, Żabnicy i okolicach. Prace te nie zostały wykonane. Bardzo proszę o ponowienie tej sprawy.

 Gryfino, dnia 23.06.2008

BMK.0057/20/08
Pismo przesłane do zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego, Rejonowy Oddział w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 1.

Nawiązując do interpelacji Radnej Wandy Kmieciak nr 490/XXVI/08 zgłoszonej na XXVI sesji rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 maja 2008 r. w sprawie wykonania prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych w obrębie miejscowości Czepino, Żabnica, Nowe Brynki, daleszewol i Radziszewo, po raz kolejny proszę o niezwłoczne ustosunkowanie się do ww sprawy i pisemne powiadomienie zainteresowanej radnej orz tutejszy Urząd o podjętych czynnościach.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk