Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08
z XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 maja 2008 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1345.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Radni nieobecni:

 • Marcin Para
 • Mieczysław Sawaryn

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Piotr Sydor
 7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

1/ Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.
Ponadto radni otrzymali:
- autopoprawkę do DRUKU Nr 1/XXVI
- nową wersję DRUKU Nr 6/XXVI.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXV sesji został przyjęty.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informacja stanowi załącznik nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – wspólnie z Burmistrzem Szabałkinem odbyliśmy wiele znaczących spotkań dla Gminy. Odbyliśmy spotkanie z dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz spotkanie z Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W trakcie spotkania z Panem Prezesem pozytywnie zostało ocenione przygotowanie gminy do realizacji dwóch zadań: uzbrojenia w kanalizację Tarasu Północnego oraz uzbrojenia ul. Jana Pawła II, Reymonta oraz terenu Wełtyń II. W wyniku tych rozmów Gmina składa wniosek o udzielenie przez NFOŚ pożyczki w wysokości 15 mln zł, która jest oprocentowana 4,2%. Jest możliwość umorzenia 15% wartości zaciągniętej pożyczki, co przy 15 mln zł daje kwotę 3 mln zł. W czerwcu ogłosimy przetargi na te dwa zadania i myślę, że do końca przyszłego roku te zadania zostaną zakończone i będzie możliwość sprzedaży ok. 600 działek pod budownictwo jednorodzinne. Drugim bardzo ważnym spotkaniem było spotkanie w Warszawie z Centrum Obsługi Inwestorów Zagranicznych. W wyniku tego spotkania nasze starania i prace związane z obszarem przemysłowym w Gardnie zostały bardzo wysoko ocenione i Gryfino będzie przedstawiane jako bardzo atrakcyjne miejsce dla dużych inwestorów zagranicznych. Na bazie zleconej i podpisanej umowy z wykonawcą Strategii Rozwoju Sieci Kanalizacyjnej na obszarze całej gminy, w szczególności terenów wiejskich na najbliższej sesji przedstawię uchwałę o przystąpieniu Gminy Gryfino do Stowarzyszenia Ochrony Wód Miedwia. Nasz udział w stowarzyszeniu o 100% zwiększa możliwości otrzymania środków unijnych na realizację dużego programu związanego ze skanalizowaniem pozostałych miejscowości wiejskich. Ten program jest nastawiony na skanalizowanie takich miejscowości jak Chwarstnica, Borzym, Mielenko, Bartkowo, Sobieradz.
Gmina podjęła uchwałę upoważniającą Burmistrza do zaciągnięcia kredytu w wysokości  13 mln zł na zakup CW Laguna. Wstępne rozeznanie odnośnie oprocentowania tego kredytu wykazało, że byłoby ono w wysokości nie niższej niż 10%. W związku z tym, z Panią Skarbnik jeszcze raz przeanalizujemy cały budżet i postaramy się kupić CW Laguna nie zaciągając kredytu, albo zaciągnąć go w minimalnej, niezbędnej wysokości, a nie  w wysokości 13 mln zł.
W dniu dzisiejszym podejmowana jest uchwała o przeznaczeniu do sprzedaży 22 ha gruntów przy ZEDO S.A. Uchwała ta powstała w związku z tym, że pojawiła się bardzo poważna firma koreańska, która chce zrealizować inwestycję na tym terenie. Na bazie porozumienia podpisanego z firmą ESPOL firma w ramach zadania publicznego położy sieć światłowodową w mieście, co pozwoli w przyszłym roku wprowadzić monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc w Gryfinie. Firma również sfinansuje doprowadzenie sieci światłowodowej do Parku Przemysłowego w miejscowości Gardno. W zakresie dostarczenia wody PUK zmodernizuje dwa ujęcia wody w Chlebowie i Drzeninie. Będzie wówczas możliwość dostarczenia od 600-800 m3 wody na dobę dla Parku Przemysłowego.
Niedługo otrzymamy pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej przez miejscowość Wełtyń. W tej chwili jesteśmy na etapie zlecania doprojektowania odcinka miejscowości Wełtyń do strefy przemysłowej. Na ostatniej sesji uchwaliliśmy plan miejscowy dla miejscowości Gardno. Te wszystkie działania powinny pozwolić, aby do końca 2009 roku strefa przemysłowa była uzbrojona i przygotowana na przejęcie przez pierwszych inwestorów.
W chwili obecnej jest największy problem z zapewnieniem ogrzewania oraz dostawy ciepłej wody w miejscowości Gardno, szczególnie dla wspólnot mieszkaniowych, gdyż obecny przedsiębiorca, który zajmował się tym zadaniem nie podpisze umowy na dalszy termin.
W tej chwili wspólnie z radnym Namiecińskim włączyliśmy się w tą sprawę i myślimy, że  w najbliższym czasie rozwiążemy ten problem.
Zostało zakończone zadanie dot. budowy boiska w Radziszewie, było to zadanie współfinansowane ze środków „Odnowy wsi” w wysokości ok. 400.000 zł. Na ukończeniu są prace związane z budową eurobiska, które w ciągu dwóch najbliższych tygodni powinno zostać zakończone. OSiR w ramach własnych dochodów sfinalizuje zakup przenośnych trybun na 299 miejsc siedzących przy euroboisku.
Został zakończony przetarg na budowę ul. Ks. J. Popiełuszki. Rozstrzygnięto przetarg  i w najbliższym czasie powstanie kilkanaście miejsc parkingowych przy przychodni przy ul. Parkowej w Gryfinie. Do końca czerwca chcielibyśmy ogłosić takie przetargi jak: budowa ul. Morenowej  w Czepinie, przebudowę ul. Łokietka, Mieszka I, Podgórnej i Witosa, przetarg na  remont ul. Przemysłowej na odcinku od rozjazdu do elektrowni włącznie z mostkiem.
Przetargi chcemy ogłosić w czerwcu dlatego, że na zadania, które wymieniłem staramy się  o dofinansowanie ze środków unijnych. Nie chcemy tego wstrzymywać, ale przepisy stanowią, że można otrzymać środki w trakcie realizacji zadania, nie można ich otrzymać po zakończeniu jego realizacji. Chcemy ogłosić przetarg na uzbrojenie Tarasu Północnego i uzbrojenie ul. Jana Pawła II. Pozwoli to, aby wykonawcy weszli na place budowy  w miesiącu wrześniu. Chciałbym nadmienić, że zadanie w Czepinie nie dotyczy tylko ul. Morenowej, ale wszystkich ulic w miejscowości Czepino, dlatego też jest to I etap zadania. Myślę, że te strategiczne działania powinny być realizowane.
Następnym strategicznym działaniem jest sprawa nabrzeża. Najpóźniej do końca lipca powinniśmy mieć kompletną dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę nowego nabrzeża. W tej chwili prowadzimy silne starania, które uważam, że przyniosą skutek, odnośnie pozyskania znaczących środków unijnych na budowę nabrzeża. Pracujemy dwukierunkowo. Jeden kierunek to współpraca z Urzędem Marszałkowskim, a drugi to wspólna realizacja bardzo dużego projektu wspólnie z miejscowością Schwedt. Myślę, że w przyszłym roku rozpoczęłyby się fizyczne prace związane z budową nowego nabrzeża  w Gryfinie. Wchodzimy w bardzo poważne inwestycje w związku z tym upoważniłem Zastępcę Burmistrza Macieja Szabałkina oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji Pani Ewą Kubiak do zawarcia umowy z oddzielną kancelaria prawną do obsługi tych wielkich zamierzeń inwestycyjnych, gdyż działania te muszą być cały czas monitorowane.
Chciałbym podziękować Pani Sekretarz za złożenie wniosku o znaczne środki unijne w wysokości ok. 3 mln zł na zadanie w zakresie zasobów ludzkich, szczególnie w zakresie szkoleń, podniesienia kwalifikacji wszystkich pracowników urzędu i pracowników związanych z urzędem.
W wyniku zainteresowania poziomem nauczania na poziomie gimnazjalnym w ZSP Nr 1 mówiliśmy o 3 klasach gimnazjalnych. Podjąłem decyzję, że w wyniku zapotrzebowania   w ZSP Nr 1 zostaną utworzone 4 klasy gimnazjalne o liczebności od 26-28 uczniów.
Został ogłoszony konkurs na dyrektora zespołu szkół w Chwarstnicy oraz dyrektora zespołu szkół w Gardnie. Przy zmianach dotyczących zatrudnienia nauczycieli zgodnie z tym co powiedziałem, że każdy nauczyciel nie będący w wieku emerytalnym będzie miał zapewnioną pracę, chciałbym poinformować, że jest w tej chwili problem związany z jedna osobą wynikający z pewnego nieporozumienia. Jedynym zagrożeniem w dniu 1 września, który skutkować będzie tym, że dzieci nie podejmą nauki jest strajk nauczycieli. Rozumiem bolączki nauczycieli odnośnie karty nauczyciela i zapowiadanych przez rząd podwyżek, natomiast nie rozumiem tego strajku w kontekście gminy. Trudno znaleźć w województwie zachodniopomorskim gminy, która dokłada dużo więcej do oświaty, niż otrzymuje subwencji. Otrzymujemy subwencję na poziomie ok. 12 mln zł, a dokładamy do samych kosztów bieżących i do wynagrodzeń nauczycieli kolejne 12 mln zł. Należy również wziąć pod uwagę inwestycje, których jest wykonywanych niemało w szkołach. Tego strajku nie odczuwa rząd, tylko zwykli obywatele miasta. Bardzo dziękuje tym szkołom i tym nauczycielom, którzy popierają ten protest, ale podjęli prace i dzieci były objęte opieką. Z gryfińskich przedszkoli strajkowało tylko jedno przy ul. Łużyckiej, ze szkół w Gryfinie strajkowała SP Nr 2, strajkowała również szkoła w Radziszewie, szkoła w Gardnie i w Chwarstnicy.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że do Prezydium Rady nie wpłynął żaden wniosek komisji.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Ireneusz Sochaj
455/XXVI/08-
w Sprawozdaniu z działalności Burmistrza jest informacja, że Burmistrz wydał dwie decyzje umarzające opłaty z tytułu usunięcia drzew w zamian za dokonanie nasadzeń kompensacyjnych i o tym, że przesłał do Starosty Gryfińskiego jeden wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów gminnych. Gdzie i w jakie skali będą te wycinki i nasadzenia? Których miejsc to dotyczy?

Radna Wanda Kmieciak
456/XXVI/08
– chciałabym odnieść się do zapowiedzi Burmistrza odnośnie ogłoszenia przetargu na drogę w Czepinie. Muszę powiedzieć, że nie wierzę Pańskim słowom, panie Burmistrzu, bo z miesiąca na miesiąc przesuwa Pan termin wykonania tej inwestycji, począwszy od ogłoszenia przetargu. Mieszkańcy Czepina są tak zaniepokojeni, że ja już nie umiem im odpowiadać. Ponadto Burmistrz mówi dzisiaj, że przetarg nastąpi w czerwcu, dostaję odpowiedź, że przetarg nastąpi czerwiec-lipiec. Ja nie wiem, czy to nie jest zabieg socjotechniki, żeby przesuwać z miesiąca na miesiąc, ludzi się niepokoi. Najpierw się ustala budżet, zabiega się o głosowanie tego budżetu, później o absolutorium. Czuję, że ta inwestycja nie zostanie wykonana tak jak w poprzednich latach obiecano. Doszło do takich sytuacji, że Pan Kuduk przyjeżdżał do mojego męża, byłego radnego rady Miejskiej, obiecał Pan, że ta droga będzie, że będą zgłaszane projekty unijne na wykonanie wszystkich dróg w Czepinie. To musi się wreszcie skończyć. Dla mnie Pana wystąpienie i obiecanki, że przetarg zostanie ogłoszony jest gołosłowne, nie wierzę Panu, muszę to dzisiaj powiedzieć otwarcie, jestem tą sytuacją trochę zdenerwowana. Mieszkańcy z tygodnia na tydzień pytają mnie, są tam ogromne dziury, w ubiegłym tygodniu ulewny deszcz znowu spowodował naniesienie piachu na drogę krajową nr 31. Słyszę tu nawet, że był przez to spowodowany wypadek. Wypadki w Czepinie są bardzo często, może są to drobne kolizje, ale niestety są, co jest spowodowane niebezpieczeństwem na tej drodze.

457/XXVI/08 – jestem wyrazicielką głosu mieszkańców sołectwa Czepino i Rady Sołeckiej w sprawie znalezienia czy przekazania gruntów na plac rekreacyjno-sportowy. Od kilku lat mieszkańcy Czepina i Nowych Brynek zgłaszali takie wnioski podczas zebrań wiejskich, Burmistrz słyszał o tych propozycjach mieszkańców. Wiemy, że nie ma terenów gminnych w Czepinie, ale trzeba wybrać najbardziej dogodny dla gminy pod względem finansowym wariant, ewentualnie zamienić plac na ten cel. Burmistrz proponował na zebraniu wiejskim aby teren za świetlicą i kościołem zrównać do poziomu terenu przy świetlicy, wówczas obecny mały plac służyłby do gry w koszykówkę, do organizacji festynów wiejskich. Burmistrz za bardzo szumnie obiecał na zebraniu wiejskim w tym roku również, że może w przyszłym roku zrobilibyśmy dożynki. Jeśli się o tym mówi, to trzeba podjąć radykalne działanie.

458/XXVI/08 – zgłaszam potrzebę wykonania dokumentacji na budowę dróg w Żabnicy. Wszyscy wiedzą, że stan dróg w Żabnicy jest fatalny. Ten temat jest poruszany na każdym zebraniu wiejskim w Żabnicy. Jeśli mamy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, trzeba zacząć od opracowania dokumentacji.

459/XXVI/08 – od kilku lat mówi się o sprawie fotoradaru w Czepinie. Jest to bardzo istotna sprawa, bo niebezpieczeństwo na drodze nr 31 ciągle narasta. Jest dużo kolizji, wypadków i zdaniem mieszkańców fotoradar byłby najlepszym zabezpieczeniem.

Radna Janina Nikitińska
460/XXVI/08
- wysłuchałam z uwagą informacji Burmistrza na temat prac, jakich zamierza dokonać w najbliższym czasie. Mówił pan o przetargach, które będą wykonane do końca czerwca. Zaniepokoiłam się bardzo, bo nie usłyszałam o kanalizacji ul. Pomorskiej. Czy do końca czerwca będzie wykonany przetarg na kanalizację ul. Pomorskiej?

Radny Rafał Guga
461/XXVI/08
– w zeszłym tygodniu gmina otrzymała gimbusa. Jak wiemy był on finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gimbus prezentuje się wspaniale. Chciałbym zapytać, gdzie będzie garażowany? Mam informację, że nie mieści się w garażu w ZEAS-ie. Trzeba by było o niego zacząć dbać.

462/XXVI/08 – spacerując po Gryfinie zauważyłem, że „kuleje” sprawa koszenia terenów zielonych w parku, na stadionie na Górnym Tarasie i w wielu innych miejscach. Te koszenia się odbywają, ale dopiero w momencie, kiedy trawa sięga już do kolan. Zbliża się lato, będzie to potencjalna wylęgarnia owadów. Proszę o zajęcie się sprawą.

463/XXVI/08 – z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wizytowaliśmy dwie szkoły podstawowe. Jest konieczność rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2. W pawilonie panują złe warunki. Ten budynek trzeba albo gruntownie wyremontować, albo rozbudować tą szkołę, która jest za mała.

464/XXVI/08 - na początku tygodnia dotarły do mnie informacje medialne, że Gmina Szczecin planuje od września utworzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Gmina Szczecin dostrzega problem przedszkoli. My wiemy, że w Gryfinie też mamy taki problem, jest więcej chętnych niż miejsc. Do tego Ministerstwo Edukacji Narodowej zaczyna nam przesyłać nowe materiały dotyczące przyszłej reformy w tej sprawie. Pojemność przedszkoli w całym kraju ma się zwiększyć z 30% do 60 czy 70 %. Czy Gmina wybiega w przyszłość i planuje, co będzie, kiedy trzeba będzie zwiększyć ilość przedszkoli? Sami wiemy, że mamy jedno przedszkole do remontu, a miejsc i tak już brakuje. Czy jest jakiś plan, co dalej z miejscami przedszkolnymi?

465/XXVI/08 – przy budżecie na rok 2007 r. omawialiśmy sprawy wybudowania przy boisku na Górnym Tarasie pawilonu, w którym miałbym przebywać stróż, w którym miałby być magazynek dla sportowców. Wtedy Burmistrz stwierdził, że nie będziemy budowali pawilonu, będziemy stawiali kontenery. Jest połowa 2008 roku a tych kontenerów nie ma. Sportowcy dźwigają sprzęt z Gimnazjum. Czy coś w tej sprawie zostanie zrobione?

466/XXVI/08 – kilka lat temu na boisku przy ul. Flisaczej przy miasteczku rowerowym obiecano mieszkańcom wyremontowanie czy założenie nowych piłkołapów, ponieważ tam piłki wybijają szyby. Takie zdarzenia miały miejsce. Od tamtej pory nic nie zostało zrobione. Podobna sytuacja jest na Górnym Tarasie przy ul. Konopnickiej, boisko zostało wyremontowane, piłki uderzają w zaparkowane samochody. Zakup i montaż piłkołapów na tych boiskach to nie jest chyba taki duży wysiłek dla gminy. Kiedy zostanie to wykonane?

Radny Tadeusz Figas
467/XXVI/08
– ponieważ zbliżają się wakacje, chciałbym zapytać, jakie gmina ma rozeznanie na temat bezpiecznego korzystania z kąpielisk na terenie miasta i gminy Gryfino? Jest to poważna sprawa i do tej pory nic się nie robi w tym zakresie.

Radny Andrzej Kułdosz
468/XXVI/08
– chciałbym zapytać o remonty bieżące dróg na północy gminy. Od wiosny minęło już trochę czasu, a żadne remonty na tym terenie nie zostały wykonane. Co z planami budowy dróg na północy gminy?

469/XXVI/08 – ponawiam interpelację w sprawie przejść dla pieszych prze drogę krajową nr 31 i poprawy synchronizacji sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie. Ta sygnalizacja działa tak, jak działała dotychczas, stwarzając niebezpieczeństwo dla dzieci.

Radna Janina Nikitińska
470/XXVI/0
8 – w sprawozdaniu z prac Burmistrza podana jest informacja, że „trwają wstępne procedury przedprojektowe oraz procedura przygotowawcza niezbędna do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanego obiektu sportowego wykonywanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. W którym miejscu ma ono być?

Radny Tomasz Namieciński
471/XXVI/08
– docierają do mnie sygnały od mieszkańców Chlebowa, Wysoka Gryfińska i Gardno, że pojazdy ciężarowe dowożące materiały budowlane na budowę drogi S-3 poruszają się po drogach w tych miejscowościach z dużą prędkością, łamiąc przepisy ruchu drogowego i powodując zagrożenie dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci. Zbliżają się wakacje, większość dzieci pozostanie w domu, w związku z tym zwracam się z prośbą o zobligowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo o patrole na tej drodze. Kilkakrotnie Inspekcja Transportu Drogowego wystawiała tam patrole i próbowała kontrolować te pojazdy, jednak informacje rozchodzą się szybko wśród kierowców. Może częściej, może w różnych miejscach kontrolować te pojazdy. Kiedyś może dojść do nieszczęścia i zapytamy, dlaczego temu nie zapobiegliśmy. Proszę, żeby zwrócić uwagę służbom Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej o kontrolę i prewencję. Z tego co się orientuję, pan sołtys Chlebowa złożył pismo w tej sprawie.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
472/XXVI/08
– panie Burmistrzu, chciałam podziękować w imieniu przedsiębiorców z ul. Chrobrego z załatwienie sprawy komisu na parkingu przy tej ulicy. W tej chwili jest luźno na tym parkingu, klienci mogą stawać, ale samochody z komisu stoją po drugiej stronie ulicy przy kościele oraz na placu Barnima. Uważam, że na terenie na placu Barnima i parkingu wokół kościoła, gdzie nie ma budynków mieszkalnych, też powinny stanąć te znaki. Rozumiem, że przy blokach mieszkalnych mieszkańcy mają prawo stać dłużej niż dwie godziny, ale akurat tutaj nie, tu powinny stanąć takie znaki, co załatwiło by sprawę raz na zawsze i co będzie udogodnieniem dla mieszkańców.

473/XXVI/08 – moja interpelacja dotyczy drugiej grupy żłobkowej w Przedszkolu im Misia Uszatka. Tam ma powstać druga grupa żłobkowa i dziś nie wiadomo, czy będzie przygotowane miejsce dla tej grupy. W tej chwili nie było naboru do grupy żłobkowej, nie brano tego pod uwagę, stąd moje pytanie, czy będzie nabór do tej grupy żłobkowej czy nie zdążymy?

474/XXVI/08 – moja interpelacja dotyczy zagospodarowania zieleni i obkaszania poboczy dróg. Czekałam na obszkoszenie parku, dziś jest wykoszony, ale proszę o obszkoszenie dróg w szczególności na terenach wiejskich, mówię o Krajniku, o Steklnie.

Radny Stanisław Różański
475/XXVI/08
– pierwszą interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szbałkina. Patrzę panu głęboko w oczy i proszę pana o następującą informację, przy czym a priori chcę niejako zastrzec, że ja ponawiam swoją prośbę o to, żeby odpowiedzi na moje interpelacje – inni radni jak uznają, tak będzie – były składane jednak na sesji, na której ja zgłaszam te interpelacje. Mimo, że pan prezentuje w ostatniej odpowiedzi inny pogląd na ten temat, proszę, żeby pan uszanował. Ja bym chciał w ramach realizowania zasady kontradyktoryjności mieć możliwość ustosunkowania się również do tych odpowiedzi, które na moje interpelacje są składane, ponieważ przy zachowaniu praktyki pisemnej ja takiej możliwości nie mam. Panie Burmistrzu interpelacja pierwsza dotyczy realizacji programu inwestycyjnego w 2008 r. o symbolu K3, pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej Pniewo-Żórawki. W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który stanowi, jak pan wie, załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Rady z 29 listopada 2007 r. przeznaczono w pozycji „wydatki majątkowe” kwotę 1.200.000 na ten cel. Proszę w imieniu mieszkańców tych miejscowości o przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań w tym zakresie, tzn. chodzi mi o to, żeby zostało wyspecyfikowane i podane nam, co już w tej materii zostało zrobione, co zostanie zrobione i w jakich terminach, aby to zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Chodzi mi o podanie, jak to się potocznie mówi, mapy drogowej tej inwestycji. Rozumiem, że taki plan działań został opracowany i etapami będzie on realizowany. Rzecz w tym, żebyśmy mogli szerokiej społeczności tych miejscowości ten plan przybliżyć. Zwracam pana uwagę, panie Zastępco na problematykę kanalizacji w tych dwóch miejscowościach i nie tylko w tych dwóch miejscowościach, ponieważ w ostatnim czasie kierują mieszkańcy z terenów wiejskich listy otwarte do władz gminy, do radnych gminy, podkreślając ogromną dysproporcję w kosztach, jaką ponoszą z tytułu odprowadzania ścieków, gdy chodzi o środowisko wiejskie i miejskie. Wystarczy powiedzieć, że ta różnica wynosi od 3,04 zł za metr sześcienny do 14,02 zł za metr sześcienny na terenach wiejskich. Chcę przez to powiedzieć i uświadomić wszystkim, jak ogromną dysproporcję w kosztach stanowi walka ze ściekami w środowisku i jednym i drugim. Stąd problematyka odprowadzania ścieków i ponoszonych kosztów w środowisku wiejskim ma tak bardzo ważne znaczenie.

476/XXVI/08 – druga interpelacja dotyczy sprawy pana Ponickiego, którą szeroko naświetliłem, jeśli chodzi o stan faktyczny w ostatniej swojej interpelacji, którą zgłaszałem na poprzedniej sesji. Ja w tej sprawie otrzymałem szerokie wyjaśnienia w piśmie z 26 maja podpisanym przez pana Zastępcę Szabałkina. Panie Burmistrzu, mimo całej do pana sympatii, nie podzielam pańskiego poglądu wyrażonego w tej odpowiedzi. Korzystając z uprawnień statutowych żądam od Prezydium Rady przeniesienia tej sprawy na forum Rady na najbliższej sesji. Chciałbym aby ten problem znalazł się w porządku obrad najbliższej sesji. Natomiast panie Burmistrzu, podtrzymuję swój wniosek, który skierowałem w swojej poprzedniej interpelacji w tej sprawie, abyśmy przeprowadzili w sprawie pana Ponickiego dowód z oględzin, ten który proponowałem na poprzedniej sesji. Ja wierzę panu Ponickiemu w jego wyjaśnienia, że w tym konkretnym przypadku pan Ponicki ma sto procent racji. Dalej uzasadnienie, jakoby ład przestrzenny przeszkadzał w uwzględnieniu jego żądania, panie Naczelniku Czosnowski, jest dla mnie absolutnie nieprzekonywujące. Podtrzymuję swoje żądanie z przeprowadzenia wizji lokalnej w tym miejscu. Apeluję do pana Przewodniczącego Rady, który zadeklarował swoją pomoc w tej sprawie, abyśmy wzięli udział w tym prowadzeniu dowodu w tej sprawie.

477/XXVI/08 – trzecia interpelacja, którą kieruję również do pana Zastępcy Szabałkina, dotyczy budowy drugiego etapu gazociągu Pniewo-Żórawki. Panie Burmistrzu, do dnia dzisiejszego nie otrzymały Rady Sołeckie miejscowości Żórawki i Pniewo odpowiedzi na pismo z 26 marca 2008 r. Ponawiam swoją propozycję, aby ten problem budowy drugiego etapu gazociągu Pniewo-Żórawki znalazł odpowiednią aktywność pańskich służb. Oczekujemy w dalszym ciągu odpowiedzi na wniosek z 26 marca 2008 r.

Radny Marek Sanecki
478/XXVI/08
– moja interpelacja dotyczy działalności GTBS, a konkretnie termomodernizacji jednej ze wspólnot mieszkaniowych. Zwróciła się do mnie z prośbą o złożenie interpelacji jedna z mieszkanek tejże wspólnoty, ale tak czy inaczej sprawa dotyczy głównie gminy, bo w tej wspólnocie gmina ma ponad 50% udziałów. Sprawa dotyczy wspólnoty przy ul. Krasińskiego 85-95. Tam została wykonana termomodernizacja, ja złoże Burmistrzowi pismo w tej sprawie, a zadam konkretne pytania. Czy zostały spełnione wymogi ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18 grudnia 1998 r., w której zapisano, że podstawą ubiegania się o przyznanie premii termomodernizacyjnej jest opłacalność przedsięwzięcia? Czy okres spłaty kredytu będzie do 10 lat, w związku z tym, że taki jest zapis w tej ustawie i czy spłaty te nastąpią z oszczędności? Jest w ustawie taki zapis, że miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie mogą być większe niż 1/12 rocznej oszczędności kosztów energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Oznacza to, że spłata kredytu wraz z odsetkami powinna mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii. Czy te przesłanki z tej ustawy zostały spełnione?

479/XXVI/08 – moja interpelacja dotyczy sprzątania we wspólnotach. Ta sprawa toczy się dosyć długo, nawet Burmistrz Szabałkin skierował bardzo precyzyjne pismo do prezesa GTBSu, to pismo zostało złożone 7 maja. Burmistrz prosi w nim o odpowiedź do 16 maja. Z tego co wiem, dopiero wczoraj została ta odpowiedź złożona. Z czego wynika niemożność załatwienia prostej sprawy? Jak długo będą lekceważone zapytania Zastępcy Burmistrza zajmującego się tą sprawą?

480/XXVI/08 - w szkole Podstawowej Nr 1 są dosyć dobre warunki edukacyjne, ale jeżeli chodzi o organizację różnego rodzaju uroczystości szkolnych, apeli okolicznościowych, warunków do tego nie ma. Zwróciła się do mnie pani dyrektor szkoły z zapytaniem, czy mógłbym zaapelować do Burmistrza o przygotowanie niewielkimi kosztami auli. Pani dyrektor wyobraża sobie to w ten sposób, żeby połączyć dwie sale, zająć część korytarza i zrobić aulę, która byłaby przeznaczona na te cele. Myślę, że jest to dosyć rozsądny wniosek, bowiem aula w Gimnazjum spełnia swoje zadanie, dobrze się tam organizuje różne przedsięwzięcia i dobrze byłoby, żeby największa szkoła podstawowa w mieście miała warunki do tego, żeby okolicznościowe uroczystości miały godne warunki. Apele są organizowane na korytarzu, wszyscy, którzy chcą załatwić inne sprawy przechodzą przez korytarz i dezorganizują tą uroczystość.

481/XXVI/08 – moja interpelacja dotyczy odpowiedzi, które otrzymałem na interpelacje zgłaszane na poprzedniej sesji. Proszę, aby Burmistrz osobiście czytał odpowiedzi, albo zobowiązał do poważnego odpowiadania przez osobę przygotowujące odpowiedzi. Te odpowiedzi, które ja otrzymałem są, delikatnie mówiąc, lekceważące. Zapytałem o godziny zastępcze, czy godziny zajęć, które się nie odbywają z tego powodu, że nie ma nauczyciela, to wydaje mi się, że wyraziłem się sposób jasny i precyzyjny, że dotyczy to całej gminy. Dostałem taką odpowiedź: „uprzejmie informuję, że nie ma możliwości sprawdzenia czy takie zdarzenia miały miejsce, ponieważ nie wskazał pan szkoły, w których zaistniała powyższa sytuacja. Natomiast dyrektorzy poszczególnych szkół składają co miesiąc w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gryfinie zestawienia zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych”. Wydaje mi się, że to jest sprawa bardzo prosta, jest możliwość, wystarczy zapytać się dyrektorów szkół o to, ile godzin zostało zabezpieczonych zastępstwami, ile nie. Każdy dyrektor takie zestawienie przygotuje.

482/XXVI/08 – zaproponowałem, żeby nie było różnego rodzaju problemów z reformą oświaty, żeby wypracować model szkoły podstawowej, jaki miałby być w przyszłości. Zaproponowałem, żeby zrobiła to firma zewnętrzna, choćby firma Vulcan. Myślę, że nie jest to wielkie zadanie, koszt nie byłby duży, a na pewno by nam to pomogło. Otrzymuję odpowiedź: „uprzejmie informuję, że wypracowanie modelu szkoły optymalnej jest tematem godnym rozważenia, ale dopiero po zakończeniu przeprowadzanej obecnie reorganizacji sieci gimnazjów gminy Gryfino, która wymaga dokonania wielu dodatkowych działań formalno-prawnych”. Z tego co wiem, jeżeli chodzi o reformę na poziomie gimnazjalnym wszystko w zasadzie jest zrobione i teraz czekamy tylko na wdrożenie i realizację. A to zadanie można zlecić, według mnie nie ma żadnych przeciwwskazań, a będziemy mieli jakieś wyobrażenie, będziemy się do tego przygotowywali.

483/XXVI/08 – w sprawie organizacji Dni Gryfina zdania będą podzielone. Po dyskusjach z mieszkańcami gminy Gryfino, również radnymi stwierdzam, że obecna formuła Dni Gryfina już się wyczerpała. Według wielu osób nie jest to impreza dla mieszkańców gminy Gryfino tylko festiwal piwa, a równocześnie nie ma prezentacji osiągnięć mieszkańców gminy Gryfino, zespołów, które tutaj występują. Czy Burmistrz nie widzi potrzeby wypracowania nowej formuły? Proszę, żeby wypracować nową formułę, jak miałoby to wyglądać w przyszłości? Z Dniami Gryfina wiąże się wesołe miasteczko, o które kiedyś pytałem. W  tym roku nie było wesołego miasteczka i była to duża słabość tegorocznych Dni Gryfina. Prosiłbym, żeby w przyszłości pomyśleć o najmłodszych.

484/XXVI/08 – jeżeli Straż Miejska nie korzysta z rowerów, to czy nie byłoby wskazane przekazać te rowery, które Straż Miejska posiada, dla klubów sportowych, które zajmują się kolarstwem?

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
485/XXVI/08
– otrzymałam odpowiedź na interpelację w sprawie szaletów miejskich i dostępu do toalet publicznych przez mieszkańców. Pierwsza odpowiedź dotycząca toalet na cmentarzu była taka, że owszem są toalety na cmentarzu, ale w okresie zimowym są zamknięte, ponieważ nie są zabezpieczone przed zamarzaniem. Nie załatwia to sprawy. Myślę, że zostanie dopilnowana sprawa otwartych toalet w okresie zimowym. Druga interpelacja dotyczyła dostępu mieszkańców do toalet w dużych sklepach. Zadano takie pytanie, chciałabym wiedzieć czy otrzymano odpowiedź od marketów i czy będzie to załatwione?

486/XXVI/08 – na jakim etapie jest projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenów wzdłuż przebiegu obwodnicy? Jak długo jeszcze mieszkańcy będą czekać na uchwalenie tego planu, tym bardziej, że przystępujemy do uchwalania kolejnych planów dotyczących Żórawi i Żórawek?

487/XXVI/08 – uzupełniając interpelację radnego Rafała Gugi związaną z brakiem miejsc przedszkolnych prosiłabym o rozważenie utworzenia grup przedszkolnych w szkołach wiejskich ewentualnie w świetlicach wiejskich. Kiedyś funkcjonowały przedszkola na wsiach. W chwili obecnej wydaje mi się, że nie są dobrze wykorzystane miejsca w świetlicach wiejskich, jeśli chodzi o ilość dzieci korzystających z tych świetlic zwłaszcza w godzinach rannych.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
488/XXVI/08
– moja interpelacja dotyczy utrzymania dróg powiatowych. Mówię o drodze w Steklnie, o drodze do Krajnika. Otrzymuję odpowiedzi, że nie jest to nasza droga, należy to do Powiatu. Ja zawsze proszę o wstawienie się w sprawie. Ja ostatnio jechałam do Krajnika i ta drogą nie da się jeździć. Powinniśmy raz na zawsze załatwić sprawę utrzymania dróg powiatowych. Nie chodzi tylko o dziury, ale również o utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenach wiejskich. Czy została podpisana taka umowa z PUK i na jakich zasadach? Powinniśmy zając się sprawą przejęcia i utrzymania tych dróg.

Radna Wanda Kmieciak
489/XXVI/08
– kiedy rozpocznie się program prac społecznie użytecznych na terenach wiejskich, w tym m.in. w Czepinie?

490/XXVI/08 –otrzymałam 20 września 2007r. odpowiedź z Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na zgłaszaną interpelację, że do końca roku 2007 zostaną wykonane prace melioracyjne w Czepinie, Żabnicy i okolicach. Prace te nie zostały wykonane. Bardzo proszę o ponowienie tej sprawy.

Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/XXVI

Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały stanowi załącznik nr 7.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, nie uczestniczyłem w spotkaniach roboczych, których finałem jest przedstawiona nam propozycja Strategii, ale na pierwszym spotkaniu,  w którym miałem okazję wziąć udział zgłaszałem do Pani Haliny Wojskiej i do Pana Marka Jefremienko uwagę, która niestety nie znalazła się w raporcie o stanie gminy. Szanowni autorzy, jakkolwiek Państwo w swym opracowaniu podkreślacie wielokrotnie myśl, że Strategia, to nie jest żądanie naprawienia drogi, to nie jest żądanie do załatwienia jakiejś sprawy, Strategia to jest coś więcej i tu ta idea fix jest pokazana. Szanowni autorzy, ja podkreślałem w swoich wypowiedziach, że teren naszej gminy jest kaleki w jednej dziedzinie – budownictwa i bardzo mi zależało, żeby raport o stanie gminy tą myśl pokazał. Nasza gmina jest okaleczona jeżeli chodzi o budownictwo hotelowe i wszystkie Państwa propozycje dotyczące problematyki turystycznej i tych walorów gminy, które słusznie podkreślacie Państwo w swojej strategii nie będą mogły być ani skonsumowane ani zrealizowane jeśli ta funkcja budownictwa na terenie naszej gminy nie zostanie odbudowana, nie zostanie nadany jej priorytet. Postanowiłem sobie w tej kadencji, że przy każdej okazji kiedy będę miał możliwość będę tą kwestię aż do znudzenia podkreślał. Funkcja budownictwa hotelowego jest determinantą w realizowaniu tak ważnego zadania dla gminy, jeśli gmina ma takie walory,  o których mówi się w Strategii. Tą lukę wyraźnie dostrzegam w tym opracowaniu i stawiam pytanie: dlaczego nie podkreśliliśmy tego?

Pani Halina Wolska – zgadzam się w zupełności z tym, co Pan radny przed chwilą powiedział, ponieważ przyjeżdżając do Gryfina spotykam się z problemem, że nie mam gdzie przenocować. Po pierwsze autorem strategii jest zespół, który przygotowywał tą strategię,  w tym wielu radnych, urzędnicy oraz inne osoby. Nie jesteśmy również autorami tego raportu, jego autorem jest urząd, poszczególni urzędnicy, poszczególne komórki organizacyjne. Czuwaliśmy nad tym metodologicznie, pokazywaliśmy, jakie informacje mają się znaleźć w tym raporcie, mówiliśmy skąd mają być czerpane dane.
Zapewne do słabych stron w analizie SWOT można dopisać brak hoteli i nie ma żadnych przeszkód jeżeli taka poprawka zostanie zgłoszona. Będziemy przygotowywali strategię rozwoju budownictwa komunalnego oraz Wieloletni Program Inwestycyjny i zapewne tam Państwo mogą zgłosić takie wnioski, o to, aby budować hotele. Kto ma jednak budować te hotele? Niewątpliwie nie jest to zadanie gminy. Trzeba stworzyć takie warunki, aby chciał przyjść inwestor, który zbuduje hotel. Jako zadanie prywatno – publiczne jeżeli będzie to tylko hotel, to gmina także nie może do tego przystąpić, musi być to zadanie publiczne. Zgadzam się, że hoteli w Gryfinie nie ma i są potrzebne.

Radny Artur Nycz – chciałbym zauważyć, że w słabych stronach mamy to wymienione. Jest zapis, że jest słabo rozwinięta baza hotelowa. Odpowiadając na pytanie, kto ma to robić, to Gmina stwarza warunki, aby dana inwestycja mogła powstać. Ostatnio rozmawiałem z jednym z przedsiębiorców, który byłby zainteresowany rozszerzeniem bazy hotelowej i w osiągnięciu celu przeszkadza mu zapis w planie, który nie wymienia dla danego terenu funkcji, związanej z działalnością, którą chciałby realizować. Oczekuje on na odpowiedź gminy w tym temacie od 4-5 miesięcy. Czasami jest to więc tylko kwestia przygotowania  i uchwalenia odpowiedniego planu.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wraz  z wniesioną autopoprawka Burmistrza.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały z autopoprawką.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju Miasta i Gminy Gryfino została przyjęta.
Uchwała Nr XXVI/244/08 stanowi załącznik nr 9.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – DRUK Nr 2/XXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/245/08 stanowi załącznik nr 10.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Żórawie – DRUK Nr 3/XXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – czy ta sama firma, która przygotowuje pozostałe plany zagospodarowania przestrzennego będzie sporządzała ten plan? Czy nie przesunie to terminu uchwalenia planów, które w tej chwili są już przygotowywane do uchwalenia?

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Krzysztof Czosnowski – w przypadku realizacji planów miejscowych każdorazowo jest organizowana procedura zamówienia publicznego i w zależności od tego, która z firm wygra takie postępowanie, będzie realizowała plany miejscowe. W stosunku do tych planów jest ogłoszona procedura, a nie ma jeszcze wybranego wykonawcy. Generalnie jest tak, że jest kilka firm które na przestrzeni lat realizowały, bądź realizują plany. Nie ma takiego przypadku, że firma realizuje wszystkie plany i studium.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – czy firma, która przygotowuje duży projekt, który jest opracowywany, przedstawi najlepsza ofertę i wygra, czy nie postawimy im warunku ukończenia tego, co jest już opracowywane?

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Krzysztof Czosnowski – czy mówimy o planie obwodnicy północnej i południowej? Może być taka sytuacja, że firma ta, która realizuje plan dla obwodnicy wygra postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego dla kolejnego planu, natomiast są to kwestie regulowane oddzielnymi umowami. W tej chwili została przedstawiona kolejny projekt planu dla obwodnicy południowej, ponieważ były rozmowy z GDDKiA odnośnie spraw związanych z łączeniem tych funkcji, które są w planie, czyli drogi i obejścia drogi krajowej i funkcji mieszkaniowej. Ten projekt został zmieniony, dostosowany do tych ustaleń, które złożyła GDDKiA i w tej chwili będziemy go ponownie uzgadniać i w przeciągu dwóch miesięcy powinien być wyłożony do publicznego wglądu, do zaprezentowania dla Państwa. Prace nad tym planem są na ukończeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Żórawie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/246/08 stanowi załącznik nr 11.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, w rejonie ulicy Flisaczej - Łącznej – DRUK Nr 4/XXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Radna Wanda Kmieciak – mam prośbę, aby tego typu projekty uchwał były zaopatrzone  w zapis, kto jest wnioskodawcą. Bardzo często w innych tego typu uchwałach takie zapisy się znajdują.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, w rejonie ulicy Flisaczej - Łącznej została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVI/247/08 stanowi załącznik nr 12.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 5/XXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVI/248/08 stanowi załącznik nr 13.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo – DRUK Nr 6/XXVI

Radni na komisjach otrzymali nową wersje projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVI/249/08 stanowi załącznik nr 14.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik – DRUK Nr 7/XXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych przy 5 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik została przyjęta.
Uchwała Nr XXVI/250/08 stanowi załącznik nr 15.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu Gminy Gryfino w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 8/XXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Radny Rafał Guga – budynek przepompowni jest to niewątpliwie zabytek, bardzo wartościowa budowla. Należy pomyśleć, czy w połączeniu z nowy mostem, nabrzeżem nie stanowił będzie atrakcji turystycznej. Tak naprawdę atrakcji turystycznych w Gryfinie za dużo nie ma. Mamy deficyt atrakcji turystycznych, kościół bez możliwości wejścia na wieżę, bramę bańską bez możliwości wejścia na nią, resztki murów obronnych bez wizji ich wykorzystania, nabrzeże, które wciąż nie może powstać, brak klasycznego rynku staromiejskiego, park krajobrazowy prawie bez możliwości wejścia na jego teren, krzywy las, do którego nie wiadomo jak dotrzeć, nieoznakowany i zasypany śmieciami, jeziora, o których musimy walczyć, aby można było się w nich kąpać. Do rangi jedynej atrakcji turystycznej  w Gryfinie urasta CW Laguna, ale to nie jest żaden argument. Nie tak dawno radny Nycz nawoływał do zwołania debaty o kulturze, ja uważam, że kultura bardzo dobrze sobie radzi, ale ja bym zaapelował, abyśmy zwołali debatę i zastanowili się co dalej z walorami turystycznymi, bo te walory niewątpliwie są, tylko powinniśmy się wszyscy zastanowić nad tym, jak je wykorzystać.

Radna Wanda Kmieciak – uważam, że jest to bardzo pozytywnie odbierany projekt uchwały, gdyż takich małych zabytków w Gryfinie jest niewiele. Jesteśmy za tym, aby ten zabytek wyremontować.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia do zasobu Gminy Gryfino w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVI/251/08 stanowi załącznik nr 16.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych i nieruchomości zabudowanej, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 9/XXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, projekty uchwał nr 9/XXVI,10/XXVI  i 11/XXVI obarczone są błędem natury formalnej, co czyni te wszystkie trzy projekty uchwał w mojej ocenie nieważnymi. W podstawie prawnej wszystkich tych projektów uchwał zabrakło powołania się na przepisy prawa materialnego. Powołane zostały tylko przepisy prawa formalnego, bo art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a zawiera tylko generalną dyspozycję, co do kompetencji Rady w tych sprawach. Natomiast we wszystkich projektach uchwał zgodnie z  § 36 pkt 2 statutu Gminy projekt uchwały powinien zawierać podstawę prawną. Te trzy projekty uchwał mają tą wadę, która czyni je w moim przekonaniu nieważnymi. 
W orzecznictwie NSA wypowiedziany i ugruntowany został pogląd, że zarówno w uchwałach, jak i w decyzjach administracyjnych podstawa prawna powinna obejmować, zarówno przepisy prawa formalnego, jak i prawa materialnego. Niestety w tych trzech projektach uchwał wymóg ten jest niespełniony. Z tych względów wstrzymam się z głosowaniem za przyjęciem tych projektów uchwał.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – dzisiaj już słyszeliśmy o pokłosiu przyjęcia swego czasu przez Radę Miejską studium. Trzeba Szanowni Państwo wiedzieć, kiedy się podejmuje decyzje. Kilkanaście tygodni temu mówiłem o tym, jakie będą konsekwencje przyjęcia tych wszystkich wad, które są zapisane. Jeśli dziś jakiś mieszkaniec słusznie domaga się, aby zmienić kwalifikacje jego nieruchomości to takie jest pokłosie podejmowanych decyzji przez Radę Miejską w Gryfinie i dzisiaj taki mieszkaniec ma słuszna pretensję do Rady Miejskiej w Gryfinie. To my ponosimy odpowiedzialność za to. Podobnie jak poniesiemy odpowiedzialność za to, jeśli zdecydujemy się na ulokowanie cmentarza za Osiedlem Południe, a wykupienie tych gruntów zmierza do tego, aby ostatecznie tam ten cmentarz ulokować. Jeżeli cmentarz komunalny znajdujący się przy ul. Pomorskiej funkcjonował przez szereg lat i był teren, który w naturalny sposób wpisywał się w kontynuację tego cmentarza przez następne kilkadziesiąt lat i wydano decyzję, które zmierzały do tego, żeby obok cmentarza wybudować osiedle to nie wiem, czy teraz inne osiedle w Gryfinie ma pokutować z tego powodu i mieć za swoimi oknami cmentarz. Czy to w ogóle jest dobre miejsce na cmentarz? Tam nie ma żadnej infrastruktury, a zaczynamy od tego, że musimy wykupić ziemię w sumie za 1.700.000 zł. Chciałem uczulić radnych na to. W uzasadnieniu jest mowa o tym, że przy rozbudowie obecnie funkcjonującego cmentarza komunalnego będzie on spełniał swoją funkcję przez najbliższe 5 lat. Zapewne jest to informacja prawdziwa i trzeba podejmować stosunkowo szybko kroki, aby znaleźć miejsce, które będzie alternatywą. Natomiast alternatywa za osiedlem Południe w tym miejscu bez komunikacji, bez żadnej infrastruktury, bez widoków na tą infrastrukturę w moim przekonaniu jest decyzją skrajnie błędną i zachęcam radnych do tego, aby ten projekt uchwały zmierzający, aby w konsekwencji w tym miejscu miał powstał cmentarz odrzucić. Zmusi to najprawdopodobniej organ wykonawczy do tego, aby wspólnie zastanowić się nad tym, czy nie należy znaleźć miejsca alternatywnego. Z pragmatycznego punktu widzenia, jeżeli ten cmentarz ma powstać rzeczywiście w tym miejscu, a cmentarz komunalny za 5 lat ma przestać pełnić swoją funkcję, to kto tam dojdzie i w jaki sposób tam dojedzie. Tak naprawdę trudno sobie w realny sposób wyobrazić aby to tak mogło nastąpić. Z materiałów planistycznych. które zostały nam przedstawione wydaje się, że alternatywne miejsca znaleźć w gminie Gryfino można. Zachęcam radnych do tego, aby mój głos w dyskusji wzięli pod uwagę i odrzucili ten projekt uchwały.

Radny Rafała Guga – trudno nie zgodzić się z tym, co powiedział radny Nikitiński natomiast problem polega na czym innym. Każda lokalizacja wzbudzać będzie kontrowersje. Na osiedlu przy ul. Orląt Lwowskich stara zabudowa już wcześniej funkcjonowała i osiedle zaczęło powstawać wśród innych budynków. Każda lokalizacja cmentarza będzie wzbudzać kontrowersje.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – stara zabudowa wzdłuż ul. Pomorskiej rzeczywiście funkcjonowała, funkcjonowały również baraki, które są tam do dzisiaj i nic więcej tam nie było z szerokim pasem ziemi, piaszczystą skarpą. To było naturalne zaplecze do tego, żeby cmentarz komunalny rozwijał się w tym kierunku. Z jakiś powodów podjęto takie decyzje, dziś nie jesteśmy w stanie ich cofnąć. Ale jeśli przypisaliśmy osiedle do cmentarza kiedyś jakąś decyzją, to nie podejmujmy decyzji o przypisaniu kolejnego cmentarza przy osiedlu przy dosyć gęstej zabudowie. To nie ma większego sensu. Ja się spodziewam, że ktoś za chwilę powie, że nie ma miejsc alternatywnych. Zawsze można spodziewać się takiej sytuacji, że ludzie od których gmina chce kupić ziemie mogli się na to nie zgodzić. Co wtedy? Czy będzie przeprowadzony proces wywłaszczenia, proces dochodzenia swoich racji? Są miejsca alternatywne i to nie budzi najmniejszych wątpliwości. Oczywiście, że trzeba wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania, że np. takim najbardziej naturalnym miejscem, chociaż jest tam ujęcie wody i wodociągi, jest teren wzdłuż ul. Pomorskiej, który miał być kiedyś lokalizacją szpitala powiatowego w Gryfinie. Teren ten daje możliwość komunikacji. Jeśli nie to miejsce, to być może inne. Gmina posiada nieruchomości, trzeba się zastanowić nad tym gruntownie. Ja nie chcę mówić o niepokojach społecznych, bo niepokojów społecznych z tego tytułu nie będzie, natomiast niezadowolenie z umiejscowienia tego cmentarza w tym miejscu jest powszechne i w każdym miejscu, w który będzie bezpośrednia zabudowa. Natomiast są takie miejsca, gdzie bezpośredniej zabudowy nie ma i ma nie być i trzeba takich miejsc poszukać, znaleźć lub wykreować.

Radny Marek Sanecki – szedłem na sesję z przekonaniem, że będę głosował za tymi projektami uchwał, ale po wysłuchaniu argumentu, że w zasadzie kiedyś popełniono błąd przy ul. Orląt Lwowskich i wybudowano tam osiedle domków jednorodzinnych, dochodzę do wniosku, że rzeczywiście to był błąd. Tą decyzję mielibyśmy podjąć w związku z tym, że w planie zagospodarowania przestrzennego ten teren jest przeznaczony na te cele, ale wysłuchując argumentów Wiceprzewodniczącego Rady myślę, że są one zasadne, dlatego proponuję, aby Burmistrz wycofał ten projekt uchwały, abyśmy to przedyskutowali. Źle jest jeżeli podejmuje się decyzje, które mają tyle znaków zapytania. Myślę, że to nie jest idealny teren do wykonania cmentarza w tym miejscu.

Radny Artur Nycz – radny Sanecki wyprzedził mój wniosek, to samo chciałem zaproponować. Chciałbym rozszerzyć swoją propozycję. Po pierwsze do tych projektów uchwał zawsze zdążymy wrócić. Nie planujemy żadnych robót, prac w tym roku związanych z cmentarzem. Proponowałbym Panie Burmistrzu, żebyśmy przeprowadzili konsultacje społeczne w tej sprawie, żebyśmy zorganizowali w tej sprawie, zwłaszcza na Osiedlu Południe spotkanie i zobaczyli jaka jest skala problemu. Czy sprzeciw dotyczy kilku osób, czy całego osiedla. Być może wynika on z braku informacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jestem pewny, że każdy radny, kiedy podejmuje decyzje o głosowaniu za uchwałą ma świadomość, że jest ona dobra. Nie tak dawno Rada zatwierdzała Studium zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy i nie było dyskusji  o lokalizacji cmentarza. W związku z tym, jako Burmistrz odpowiedzialny za bieżące i przyszłościowe sprawy miasta nie mogę następnych władz zostawić z problemem zlokalizowania cmentarza.. Lokalizacja cmentarza w tamtym miejscu jest oddalona od zabudowań mieszkaniowych trzy razy tyle, albo więcej, niż oddalony od zabudowy obecny cmentarz. Jednocześnie w myśl zasady przyjętego studium zostały wskazane określone nasadzenia, żeby jeszcze bardziej oddzielić Osiedle Południe od planowanej lokalizacji cmentarza. Nasadzono 1.500 drzew. Powstanie bariera zieleni. Oczywiście, że można  w gminie znaleźć miejsce na cmentarz w odległości 5, czy 10 km od miasta Gryfina. Według oceny osób, które opracowały studium i według naszych służb ta lokalizacja jest najbardziej korzystna z punktu widzenia wszystkich mieszkańców Gryfina, a jednocześnie spełnia wszelkie wymagane odległości związane z lokalizacją cmentarza od zabudowy mieszkaniowej. Kiedy zostało uchwalone studium osoba, która wnioskowała, aby nadal  w tym miejscu były uprawy ogrodnicze w momencie uchwalenia studium wystąpiła  w z wnioskiem o wykupienie tego terenu. To nie Gmina się spieszy z wykupem tego terenu, tylko osoba, która w tej chwili ma świadomość, że kiedyś będzie tam cmentarz wystąpiła  o wykup przez gminę tego terenu. Na dzień dzisiejszy według aktualnej wyceny, którą posiadamy jej wartość wynosi 1.700.000 zł. Podczas wstępnych rozmów z właścicielką uzgodniono, że 1mln zł otrzyma ona w tym roku, a kwotę 700.000 zł w roku przyszłym. Radni również w uchwale budżetowej zagwarantowali wypłatę kwoty 1 mln zł w tym roku na wykup tego terenu z przeznaczeniem na cmentarz. Uchwały tej nie wycofam, bo z pełną świadomością uważam, że lokalizacja cmentarza w tamtym miejscu jest najbardziej przychylna wszystkim mieszkańcom Gryfina i będzie spełniał on wszelkie wymagane odległości od zabudowań mieszkaniowych.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – tak to jest szanowni radni, jak się podejmuje decyzje pod naciskiem, że zmieni się studium, wypracuje kompromis, a należy je uchwalić ze względu na strefę, a potem wychodzi się na mównicę i mówi się, że to Rada przyjęła studium. Ponosicie dziś konsekwencje takiego działania. To jest dla mnie skandal niebywały, żeby w ten sposób traktować sprawę. Kto prosił, aby to studium przyjąć, mimo wszystkich wad, które zawiera? Pan prosił, żeby je przyjąć, ja byłem przeciwny przyjęciu tego studium, bo jest ono wadliwe dla mnie i dla mieszkańców. Jestem wszystkiemu przeciwny, co szkodzi mieszkańcom Panie Piłat, a Pan szkodzi mieszkańcom w tym zakresie. Z jednej strony nakłania się do głosowania nad studium, które zawiera ewidentne wady, o czym mówił dzisiaj m.in. Pan Różański i reprezentuje sprawę jednego z mieszkańców, zabiega, aby w jego przypadku dokonano zmiany studium. Podobnie jest z cmentarzem, powiedziano, że jest to jedyne słuszne miejsce w którym ma funkcjonować cmentarz, wpisano to w studium, studium jest przyjęte, to radni uchwalili studium i cmentarz musi tam sie znajdować. Filozofia ciekawa, interesująca, ale wcale nie musimy się na to godzić, studium można zmienić w tym zakresie, jeśli będzie taka potrzeba. Jeśli będzie potrzeba to w tym zakresie, jeśli będzie potrzeba to w innych zakresach, bo pokazuje się także ten problem, o którym mówił Pan Różański. Cmentarz nie musi być w odległości 5 km, może być oddalony o 0,5, 1, 1,5 km. zdajemy sobie sprawę z tego, że można znaleźć miejsca alternatywne. To jest wybór Rady Miejskiej, czy się będzie na to godzi. Jeśli dzisiaj Rada Miejska się na to nie zgodzi, to naturalną konsekwencją będzie zmiana studium w tym zakresie, po to, aby osoba, która ma tam ogrodnictwo mogła funkcjonować jak dawniej. To jest nasza odpowiedzialność, tak jak naszą odpowiedzialnością było przyjęcie studium. Dzisiaj mówi się: „to wyście przyjęli studium”, za chwilę będzie informacja „to nie ja chciałem tego cmentarza, to radni chcieli tego cmentarza w tym miejscu, bo przyjęli taka uchwałę”. Ja będę głosował przeciwko tej uchwale i będę zachęcał do tego radnych Rady Miejskiej w Gryfinie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - poproszę, aby radca prawny odniósł sie do uwag radnego Różańskiego.

Radca prawny Piotr Sydor – ja tutaj nie dostrzegam wady natury formalnej, polegającej na tym, że jest brak przepisów prawa materialnego, bo art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a formułuje kompetencje dla rady gminy w przedmiocie nabywania, zbywania nieruchomości na terenie gminy i nie ma potrzeby, aby w podstawie uchwały wpisywać przepisy prawa materialnego, czyli przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami, nawet jeżeli przyjąć, że jest to jakakolwiek wada. Ja prezentuję tu odmienne stanowisko, aniżeli Pan radny, to na pewno nie jest to wada powodująca nieważność uchwały, a co najwyżej grozi nam wytyk organu nadzoru. Z nieważnością w tym przypadku na pewno nie będziemy mieli do czynienia.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, jeszcze raz powołam przepis, postanowienie statutu: „ Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności podstawę prawną”. Powołanie samej tylko dyrektywy wynikającej z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym nie stanowi kompletnej podstawy prawnej. W tej sprawie wypowiedział się wielokrotnie NSA. Proszę zwrócić uwagę na treść art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego, który powiada wprawdzie w odniesieniu do decyzji, ale również ma zastosowanie do uchwał, że decyzja vel uchwała podjęta z niekompletną podstawą prawną jest uchwałą nieważną. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w pozostałych projektach uchwał przywołane są przepisy art. 18 i przepisy prawa materialnego np. art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dlaczego w pozostałych projektach uchwał jest powołany przepis prawa materialnego i przepis prawa formalnego? Proszę Państwa, tak relatywnie do przepisów prawa podchodzić nie można. Zapewne klasyk tego powiedzenia, za chwilę powie, że zajmujmy się pierdołami. Taka jest moja rola prawnika, abym zajmował się również takimi sprawami.

Radca prawny Piotr Sydor – wolałbym, aby nie mieszał Pan pojęcia prawa administracyjnego w postaci kpa i ustawy o samorządzie gminnym, bo to są zupełnie inne dziedziny prawa i na pewno organ nadzoru nie będzie stwierdzał nieważności aktu na podstawie kpa. Natomiast odnośnie tego, że w innych uchwałach znajduje sie podstawa prawna prawa materialnego zgadzam się, że w uchwałach dot. zbycia nieruchomości takie przepisy się wskazuje, ale tylko dlatego, że najczęściej w tych uchwałach rada wskazuje  w jakim trybie zbycie ma nastąpić np. w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, czy też jakiegoś rodzaju negocjacji. Wtedy rada oczywiście zawęża kompetencje burmistrza do tego, aby w odpowiednim trybie to się odbyło. Podtrzymuję konsekwentnie swoje stanowisko, że podstawa prawna wyrażona w tej uchwale, jest jak najbardziej prawidłowa.

Radny Marek Sanecki – cmentarz jest miejscem szczególnym i zasługuje w związku z tym na poważną dyskusję na ten temat. Ja proponuję, aby uspokoić emocje, bo te emocje są w tym momencie trochę niepotrzebne. Ja chcę dyskutować na ten temat merytorycznie. Dzisiaj zatwierdzaliśmy strategię rozwoju Miasta i Gminy Gryfino. Nie zabierałem głosu na ten temat, pomimo tego, że na komisjach zgłaszałem swoje zastrzeżenia. Zgłaszałem zastrzeżenia, że pomimo tego, że forma przygotowania tego dokumentu była bardzo dobra, ale był jeden problem, było za mało czasu. Opracowaliśmy dobra metodę, ale w związku  z tym, że było mało czasu uważam, że ten dokument jest niedopracowany. W przyszłości ten dokument być może będzie stwarzał jakieś problemy. Tak samo jest ze sprawą cmentarza. ja rozumiem panie Burmistrzu, że w studium w tym miejscu jest cmentarz, ale w związku z tym, że kiedyś też prawdopodobnie przy pośpiechu, bez rozważnej dyskusji go wpisano, to nie znaczy, że mamy konsekwentnie powielać jakieś błędy. Wydaje mi się, że drzewa, które zostały tam posadzone, zostały posadzone bezprawnie, bo jeżeli jest to teren prywatny, to na tym terenie nie powinny być posadzone.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - drzewa są posadzone na terenie gminnym.

Radny Marek Sanecki – czyli nie na tym terenie, który mamy wykupywać? Wydaje mi się, że jeżeli odłożylibyśmy podjęcie tej uchwały, przedyskutowali ją, to nic złego by się nie stało.

Radny Artur Nycz – ja nie sądzę, abyśmy znaleźli lepszą lokalizację cmentarza, bo każda lokalizacja cmentarza będzie budziła kontrowersje, natomiast jeżeli nie musimy tej decyzji podejmować dzisiaj koniecznie, a dziś okazało się że jest tam kilka kontrowersji, zobaczmy na ile te kontrowersje są istotne, na ile budzi to sprzeciw mieszkańców tego osiedla. Być może sprzeciw który się pojawi nie jest wcale taki wielki, być może wynika on z niewiedzy. To, że przy okazji studium nikt nie zwrócił na to uwagi, zwrócono uwagę na wiele innych rzeczy, które też nie zostały uwzględnione. Rozmawialiśmy o tym, że studium będzie na bieżąco poprawiane. Załatwmy tą sprawę w czerwcu, do tego momentu jest czas, aby spotkać się z mieszkańcami, wyjaśnić jak to ma wyglądać. Nie jestem przeciwny tej uchwale, jestem za tym, aby każdą sprawę kontrowersyjną konsultować z mieszkańcami. To nic nie kosztuje, a lepiej jest mieć sprawę wyjaśnioną, załatwioną niż stosować siłowe rozwiązania. Pamiętam że kilka takich decyzji już kiedyś podjęliśmy. Postawiliśmy budynek TBS przy domkach jednorodzinnych, ten budynek stoi i nikt nie jest zadowolony z tego tytułu. Nie powtarzajmy błędów z przeszłości, jeżeli jest czas na skonsultowanie sprawy. Podejmiemy wówczas wszyscy świadomie decyzję.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – po każdym opracowaniu studium, jest ono wyłożone przez określony czas do wglądu, mieszkańcy mają czas, aby wnieść uwagi, jest ogłoszenie w prasie, że można zapoznać się ze studium i wnieść uwagi. Odnośnie lokalizacji cmentarza w tym miejscu była jedna uwaga właścicielki wykupowanego terenu, która chciała, aby w tym miejscu były nadal ogrody. Innych uwag mieszkańcy nie wnieśli. Oczywiście że każda lokalizacja cmentarza będzie wzbudzała pewne kontrowersje. Patrzmy przez pryzmat rozbudowy obecnego cmentarza, ile było uwag. Wybrane na lokalizację cmentarza miejsce na wyrost spełnia wszystkie wymagania związane z odległościami od istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Jednocześnie jest w odległości przyzwoitej dla wszystkich mieszkańców.
W granicach miasta Gryfina nie ma innego terenu, na którym można byłoby zaprojektować cmentarz. Spójrzmy na cmentarz w Stargardzie, czy Szczecinie. Jeżeli zaczniemy szukać poza granicami miasta być może takie miejsce znajdziemy, natomiast w granicach administracyjnych miasta nie ma innego terenu na lokalizację cmentarza który spełniałby określone wymogi. Mówię to z całą świadomością i odpowiedzialnością.

Radny Ireneusz Sochaj – nasadzenia, które zostały dokonane na Górce Miłości w zasadzie nie są w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca, które przeznaczymy na cmentarz. Nie będą tworzyć więc bariery ochronnej między cmentarzem, a Osiedlem Południe, tym bardziej, że cmentarz jest zlokalizowany dalej na wysokości domków jednorodzinnych. Jeżeli przejmiemy ten teren, takich nasadzeń będziemy mogli dokonać na nim, ale w tej chwili dokonane nasadzenia są pasem zieleni na wysokości Osiedla Południe. Odnośnie wypowiedzi radnego Nycza nt. zwołania zebrania na Osiedlu Południe, uważam, że tam zebrania wcale zwoływać nie trzeba, bo ludzie są generalnie zaniepokojeni tym pomysłem.

Radna Wanda Kmieciak – opinie osób tam mieszkających są negatywne i bardzo proszę Pana Burmistrza, aby ten wariant jeszcze raz przemyślał, albo znalazł inną lokalizację dla cmentarza. Lokalizacja przy ul. Pomorskiej w miejscu, gdzie miał powstać szpital również jest do analizy.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, chciałbym w tej chwili zabawić się w adwokata diabła. Chciałbym postawić przewrotne pytanie, co się stanie jeśli głos radnego Nikitińskiego w dniu dzisiejszym zostanie uwzględniony przez Wysoką Radę? Chcę na to pytanie odpowiedzieć wprost. Uważam, że kroi nam się sprawa sądowa. Proszę zwrócić uwagę na fakty. Gdyby ten projekt uchwały nie był obarczony błędem formalnym z czystym sumieniem głosowałbym za. Wstrzymam się z tych względów formalnych, o których mówiłem. Chcę zwrócić uwagę na fakty w tej sprawie. W dniu 29 lutego br. podjęliśmy uchwałę uchwalającą studium. Konsekwencją tego faktu jest to, że właściciele gruntów, których teren w planie zagospodarowania przestrzennego, bądź w studium przeznaczony na określone cele zgodnie  z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mają skuteczne prawo zwrócić się do Burmistrza z żądaniem, aby ich grunty zostały na ten cel wykupione. Jeżeli odrzucimy dziś ten projekt, to w moim przekonaniu stronie przysługuje prawo zwrócenia się do sądu o przymuszenie organów gminy do wykonania dyspozycji zawartej w planie. Chcę odpowiedzieć na zarzut dotyczący samego studium. Studium nie jest dokumentem, na który jesteśmy skazani na wieczność, jeżeli je uznajemy w jakiejś części za niesłuszne, w jakiejś części za wadliwe. Zawsze możemy do tej sprawy wrócić. Ja 29 lutego, kiedy głosowaliśmy nad projektem studium, przez nikogo nie byłe przymuszony, nie zostałem przez nikogo wprowadzony w błąd. Głosowałem świadomie. W związku z tym dzisiejsza dyskusja dot. dyspozycji co do tych terenów objętych studium jest moim zdaniem spóźniona  i nigdy nie ma takiej możliwości, że do tego tematu nie możemy wrócić. Możemy wrócić w odpowiednim czasie. Natomiast gdybyśmy dzisiaj chcieli podjąć ten projekt uchwały w tym duchu narażamy się na proces sądowy przegrany.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – jak będziemy podejmowali decyzję, do której nakłania Pan Różański w sprawie mieszkańca, którą zgłaszał w interpelacjach to będzie wszystko w porządku, natomiast jeżeli będziemy występowali w sprawach ważnych dla szeregu mieszkańców, to jest nie w porządku. Każde studium można zmienić i w tym zakresie się wypowiadałem. Proszę słuchać uważnie i nie wkładać w moje usta słów, których nie wypowiadam. Konsekwencją niepodjęcia tej uchwały będzie konieczność zmiany studium  w tym zakresie, po to, aby ten teren wrócił do dawnej funkcji i żeby ludzie skutecznie mogli zajmować się tym, czym zajmowali sie do tej pory. Poza tym ryzyko w funkcjonowaniu niekiedy trzeba podejmować. Jeszcze raz pytam, kiedy tam powstaną drogi? Kiedy tam powstanie infrastruktura, w jaki sposób ludzie mają tam dojechać.? Jeśli w ciągu 5 lat cmentarz komunalny w Gryfinie ma zakończyć swoją funkcję i wypełnić się, czy w ciągu  5 lat jesteśmy w stanie stworzyć infrastrukturę w tym miejscu? Może Rada Miejska w Gryfinie w całości tak uważa, ja jednak dostrzegam w wielu radnych wątpliwości i sądzę, że są one słuszne. Mnie też nikt nie przymuszał do głosowania nad studium. Z premedytacją nie poparłem tego studium, bo uważałem je za wadliwe w wielu punktach w odróżnieniu od Pana. Pan to studium poparł i dzisiaj Pan kwestionuje jego zapisy, więc można się tu doszukiwać pewnej niekonsekwencji w Pańskim działaniu. Pewnie, że umiejscowienie można obronić na podstawie odległości od zabudowań, bo będzie ona znaczna, ale moje pytania nie wynikają ze złej woli, wynikają z prostej arytmetyki i z cyfr. Czy w ciągu 5 lat gmina Gryfino zainwestuje tam w infrastrukturę, tak, aby cmentarz mógł wypełnia swoją funkcję? Patrząc na materiały planistyczne, na WPI doskonale wiemy, że nie. Mamy inne cele, także cele strategiczne, a dzisiaj decydujemy się na wydatkowanie kwoty 1.700.000 zł na samym starcie.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - jak podejmowaliśmy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Żórawek, Żórawia nie odezwał się Pan ani słowem chociaż protestów na ten teren przy uchwalaniu studium było bardzo dużo. Na temat cmentarza nie dyskutowaliśmy przy uchwalaniu studium, dyskutuje Pan. Pytam, co przeszkadza mieszkańcom Osiedla Południe, że za torami kolejowymi będą mieli w ogromnej odległości, osłoniętej drzewami cmentarz. W dużych aglomeracjach cmentarze przenosi się na obrzeża miasta. Swojego ojca, kiedy chowałam dużo lat temu na pustej kwaterze na cmentarzu centralnym w Szczecinie przez 5 lat nie miałam porządnego dojścia i grzęzłam  w błocie. A dojazd w tej chwili mieszkańców Południa na cmentarz komunalny jest tak samo ciężki i długi, jaki będzie mieszkańców ul. Pomorskiej na cmentarz przy ul. Armii Krajowej.

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Krzysztof Czosnowski – gdybyśmy cofnęli się do samego początku sprawy, czyli do samej lokalizacji dotychczasowego cmentarza to musicie Państwo mieć świadomość taką, że był on planowany w otoczeniu ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej wzdłuż ul. Wojska Polskiego, bo po drugiej stronie ul. Wojska Polskiego na terenach Górnego Tarasu zanim powstało osiedle cmentarz funkcjonował już od lat. Dzisiejsza ulica Orląt Lwowskich, kiedyś miała nazwę ulicy Cmentarnej, funkcjonowała przy samym cmentarzu i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna również funkcjonowała przy tym cmentarzu. Jak prześledzimy historię kształtowania się zagospodarowania wszystkich miast zobaczymy, że funkcje cmentarne, które czy tego chcemy, czy nie towarzyszą życiu codziennemu wszystkich mieszkańców. Są lokalizowane w takiej odległości, aby były dobrze dostępne dla mieszkańców i aby nie wpływały negatywnie, nie przekraczały pewnych parametrów  i odległości ustalonych przepisami prawa. Odnośnie lokalizacji przy ul. Pomorskiej na terenie planowanym pod szpital, należy mieć świadomość, że tam nie wszystkie grunty są gminne. Mamy sytuacje bardzo podobną, jak na wskazanym w uchwale terenie. Połowa gruntów stanowi własność prywatną, a połowa gruntów jest gminna. Tamten teren charakteryzuje się jeszcze inną, ważną cechą. Jest bardzo dobrze, że jest terenem płaskim, położonym blisko drogi krajowej, ponieważ może z powodzeniem pełnić funkcję zabudowy usługowej, czyli atrakcyjnej, która może przynosić pewnego rodzaju dochód. Kolejnym argumentem przeważającym niekorzystnie za lokalizacją cmentarza w tamtym miejscu jest lokalizacja ujęcia wody Pomorskie i strefy ochronnej oddziaływania ujęcia wody Pomorskie. Strefa jest bardzo rozległa. Przy kwestiach związanych z rekultywacją starego składowiska odpadów, czy też rozbudowy składowiska, kwestie strefy ujęcia wody Pomorskie też musiały być analizowane i uwzględniane. Spędziliśmy bardzo dużo czasu szukając jak najlepszej lokalizacji. W naszym przekonaniu lokalizacja wskazana w studium jest zdecydowanie najlepsza. Tworzy ciąg terenów zielonych. Bardzo ważne przy projektowaniu terenów zielonych, terenów parkowych zieleni miejskiej, jest zachowanie pewnego rodzaju ciągłości korytarzy zielonych. Mamy tutaj sytuację, że od Parku Miejskiego, poprzez Górkę Miłości, tereny strzelnicy, tereny, na których dokonuje się teraz nasadzeń i które są przeznaczone  w studium pod zalesienie tworzy się jeden wielki kompleks zieleni parkowej, która w naturalny sposób staje się funkcją parkową, zapleczem dla mieszkańców, zarówno dla rejonu starego miasta, mieszkańców ul. Łużyckiej, jak i dla znacznych terenów Górnego Tarasu. Poza tym samo ukształtowanie terenu pokazuje nam, że jeżeli będzie dużo nasadzeń w postaci zieleni wysokiej, będzie on w dużej mierze pełnił funkcję parkową. Funkcje cmentarne też w większości przypadków, jeżeli są dobrze zaprojektowane na urozmaiconym terenie stają się terenem parkowym. Oddziaływanie jakiekolwiek terenów, które są rozdzielone magistralą kolejową jest naprawdę bardzo umowne, interakcja między tymi terenami jest w tej sytuacji zupełnie rozbita. Mówiono, że były błędnie podjęte decyzje o lokalizacji osiedla wokół cmentarza. To nie jest tak, że osiedle pojawiło się niewiadomo  w jakim momencie. Od lat 60. w dokumentach planistycznych ten obszar był planowany pod przyszły rozwój funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, później w latach 70. był epizod funkcjonowania planu z zabudową wielorodzinną na tym terenie. Faktycznie na szczęście po pewnym czasie z powrotem wróciła funkcja w przeważającej mierze zabudowy ekstensywnej jednorodzinnej, bądź wielorodzinnej o niskiej intensywności, taką jak mamy zaprojektowaną dzisiaj. Wszystko na tym terenie jest w sposób bardzo przemyślany zaplanowane i szereg przesłanek i uwarunkowań przestrzennych zdecydowało o takiej, a nie innej lokalizacji. Tak samo jest w stosunku do nowego cmentarza. Nie jest tak, że decyzja była podejmowana pod presją czasu i nieprawdziwy jest też ten argument, że znów jesteście Państwo stawiani pod ścianą, bo dziś mamy do czynienia z planowaniem i realizacją pewnych rozstrzygnięć, które będą realizowane w przyszłości. Dziś mamy czas, aby wszystko skutecznie i dobrze zaplanować i zaczynamy od pozyskania gruntów. Jeżeli pozyskamy te grunty gmina stanie sie ich właścicielem i zabezpiecza sobie obszar, na którym może realizować taką funkcję. To jest niezmiernie istotne w sytuacji bardzo dużej presji sprzedawania gruntów prywatnych, czy gminnych pod różnego rodzaju funkcje, głównie mieszkaniowe i ciągłej utraty jakichkolwiek gruntów gminnych. Tutaj się zabezpieczamy. Oczywiście każdy dokument może być zmieniony chociaż, tak jak podkreślałem w mojej opinii, ta lokalizacja cmentarza jest najlepszą z możliwych, jaką można zaproponować. Starałem sie to Państwu wytłumaczyć. Nawet jeżeli w przyszłości założymy zmianę studium to skutkować to będzie tym, że gmina będzie właścicielem tych terenów. Dalej będziemy mieli w zarządzie, w ręku gminnym, tereny niezmiernie atrakcyjne ze względów niekomercyjnych, ale ze względów użytkowych dla mieszkańców jako przestrzeń publiczna, a cmentarz tez jest formą przestrzeni publicznej w połączeniu z terenami zielonymi.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – najpierw odniosę się do tego, co powiedziała Pani Lidia Karzyńska – Karpierz. Ja Pani radna brałem udział w pracach zespołu, bo tam wypowiadałem swoje uwagi. Przekonywałem radnych biorących udział w pracach tego zespołu, aby zastanawiali się nad poszczególnymi funkcjami poszczególnych części gminy, część radnych BBS uznała część tych argumentów, które były przedstawione głównie przeze mnie. Pani nie brała udziału w pracach tego zespołu, więc może Pani o tym nie wiedzieć. Może Pani też nie wiedzieć o tym, że co do funkcji przypisanej temu terenowi wypowiadałem się także w pracach tego zespołu. Są radni, którzy intensywnie pracowali nad studium, ja sie do tych radnych zaliczam i w zespole odbywała się generalnie dyskusja. Nie odbywała się na sesji rady tylko odbywała się w zespole, który spotykał się i przez długie godziny ślęczał nad poszczególnymi działkami, wytyczając im funkcje, czy pracując nad wytyczeniem im funkcji przekonując się wzajemnie o pewnych racjach. Co do zgłoszenia pewnych uwag lub też ich braku, nie zawsze radni są skłonni do wyrażania swoich uwag, nawet jeśli je mają. Pani też nie zawsze, choć ma uwagi krytyczne do pewnych projektów wygłasza je publicznie. Daje Pani wyraz temu w głosowaniu. Zawsze można przyjąć taka konstrukcję myślową  i powiedzieć, że określiliśmy pewną funkcję, bo uważamy, że jest ona dobra, inna funkcja nie będzie dobra w tym miejscu, bo tak to określiliśmy. To jest formuła w której trudno jest się poruszać. Przywołam po raz trzeci argument, bo on jest najbardziej dosadny, że jeśli podaje się w uzasadnieniu odmowy wniosku mieszkańca w sprawie zmiany funkcji działki z rolnej na zabudowę mieszkaniową alternatywny przebieg linii energetycznej wpisany w plan miejscowy, jako obowiązujące prawo, to dochodzimy do sytuacji prawie schizofrenii. Jeżeli jesteśmy w miejscowości Steklno i po jednej stronie tej samej ulicy biegną te same media jednej działce, która ma charakterystykę rolną zezwala się na zabudowę mieszkaniową,  a innej nie, to jak tu nie mówić o uznaniowości. O tym w trakcie prac tego zespołu rozmawialiśmy. Ja nie chcę w czambuł krytykować tego co Pan powiedział, bo z częścią tych argumentów też się zgadzam, rozmawiamy o tym konkretnym przypadku, przyapdku lokalizacji w przyszłości cmentarza za Osiedlem Południe.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych i nieruchomości zabudowanej, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino została przyjęta.
Uchwała Nr XXVI/252/08 stanowi załącznik nr 17.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 10/XXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych i nieruchomości zabudowanej, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino została przyjęta.
Uchwała Nr XXVI/253/08 stanowi załącznik nr 18.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński ogłosił 15- minutową przerwę w obradach  i poinformował, że przekazuje prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Pawłowi Nikitińskiemu.

Po przerwie obrady wznowił Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki – DRUK  Nr 11/XXVI

Radna Elżbieta Kasprzyk – w związku z tym, że projekt uchwały dotyczy mojej osoby chciałabym, aby zostało zaprotokołowane, że opuszczam obrady i nie uczestniczę ani  w dyskusji ani w głosowaniu nad uchwałą.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – właściwie po takich stanowiskach komisji nie powinienem zabierać głosu. Postanowiłem zabrać głos w sprawie, gdyż do tego sprowokowały mnie artykuły w „7 Dniach Gryfina”. Po pierwsze radny Rady Miejskiej  w Gryfinie tak samo jak każdy mieszkaniec tej gminy ma swoje prawa i obowiązki i nie można społeczeństwa dzielić, że mieszkańcowi, który nie jest radnym pewna rzecz wypada,  a radnemu pewne prawo nie przysługuje. W naszym mieście wszyscy obywatele mają jednakowe prawa. Mamy przykład z dzisiejszej sesji, że prawo stosujemy w stosunku do wszystkich mieszkańców jednakowo. Przed chwilą głosowana była uchwała ws. wykupu terenu od osoby fizycznej pod planowany cmentarz, ta uchwała jest związana z prawem obywatela wynikającym z przepisów. Jeżeli w wyniku uchwalonego planu działka danego obywatela traci na wartości, to gmina musi albo wypłacić odszkodowanie obliczone przez biegłego, albo podjąć uchwałę o wykupie działki. Według dwóch wycen dotyczących wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia sie wartości działki i wysokością wartości tej działki, gdyby gmina chciała ja wykupi wynikało jedno. Zaproponowałem obywatelowi, że gmina wykupi tą działkę, gdyż być może przyda się ona na cele składowe w kontekście relokacji zakładów transportowych z ul. A. Krajowej przy „betoniarni”. Każdy obywatel tego miasta ma takie same prawa. Jeżeli nastąpi utrata wartości działki ma prawo skorzystać z tego prawa. Nie można sugerować, że jest to niemoralne jak jest się radnym, że powinno sie poczekać, aż przestanie się pełnić z funkcję radnego, aby skorzystać z uprawnień, które przysługują każdemu obywatelowi. Mogę podziękować tylko wszystkim radnym, że komisje zajęły takie stanowiska.

Radny Artur Nycz – Panie Burmistrzu, chciałbym, aby złożył Pan nam wszystkim jedna deklarację. Jeżeli każdy inny właściciel złoży do Pana wniosek o wykup nieruchomości z tego samego tytułu, Pan przedstawi Radzie projekt uchwały zgodnie z wnioskiem tego właściciela. Jeżeli właściciel będzie żądał wypłaty odszkodowania będzie projekt uchwały ws. odszkodowania, jeżeli będzie chciał wykupu będzie przedstawiona uchwała dot. wykupu. Czy takiej deklaracji możemy dzisiaj od Pana oczekiwać?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - mogę dzisiaj udzielić deklaracji, że tam, gdzie w wyniku zamierzeń publicznych nastąpiła zmiana wartości działki decyzja będzie wynikała  z chłodnej kalkulacji. Jeżeli utrata wartości będzie niewielka, wartość działki będzie duża wówczas gmina wypłaci kwotę wynikającą z utraty wartości działki. W przypadkach, kiedy według kalkulacji lepiej będzie nie płacić różnicy wynikającej z utraty wartości, wtedy będziemy działki wykupywać. To wynika z przepisów prawa.

Radny Artur Nycz – Pan przedstawi nam projekt uchwały z propozycją gminy i dołączony do niego wniosek właściciela

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jest bardzo duża presja na to, aby sporządzać plany miejscowe. Gmina idzie w tym kierunku, licząc się z takimi odszkodowaniami  i wykupami chcemy w pierwszej kolejności wykonywać plany miejscowe, gdzie tereny będą najszybciej zagospodarowywane., Więc logiczne będzie, że wykup do zagospodarowania będzie w krótkim czasie. Taka uchwałę przygotuję, chociaż nie widzę takiej potrzeby, gdyż wynika to z przepisów prawa. 

Radny Ireneusz Sochaj – mam jedną uwagę. Sprawa jest ciekawa na przyszłość, ponieważ ta działka miała plan zagospodarowania i na wniosek inwestora, którym w tym przypadku była ENEA ten plan zmieniliśmy. Czy ENEA nie powinna zapłacić tego odszkodowania? Wiem, że w takim przypadku odszkodowanie płaci gmina, natomiast czy w przyszłości w podobnych przypadkach nie można zawierać klauzuli w umowie, że w przypadku, gdy inwestor występuje z prośbą o zmianę planu, a będzie to skutkowało odszkodowaniami, on te odszkodowania będzie wypłacał? Nie wiem, czy jest to możliwe z natury prawnej, ale takie pytanie na Komisji Planowania się rodziło.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, proponuję, abyśmy porozmawiali o faktach bez emocji, na spokojnie, ale o faktach. Gwarancje o których mowa na tej sali sesyjnej, są zawarte w przepisie, który został powołany w uzasadnieniu do projektu uchwały. Mówię o art. 36 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Panie Burmistrzu, tu nie chodzi o to, że działka straciła wartość, to nie jest motyw tej sprawy. Przepis brzmi expressis verbis tak; „jeżeli w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części albo zamiany nieruchomości na inną”. Tu są gwarancje i nie potrzebna jest żadna uchwała przygotowana przez Burmistrza. To do właściciela należy rodzaj wniosku, który on wybierze. Gdybyśmy inaczej postępowali w tej sprawie to doprowadzimy do pewnej schizofrenii. Uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczyliśmy określone grunty na określone cele i teraz zaczyna się „kocioł”, kiedy dochodzimy do realizacji tych dyspozycji planu. Gdyby uchwała nie była obarczona tym błędem formalnym tzn. wadliwej podstawy prawnej, z czystym sumieniem zagłosowałbym za przyjęciem tej uchwały. Rada w swoich uchwałach ma się kierować prawem, a nie etyką.

Lidia Karzyńska Karpierz – na temat tej działki dyskutowaliśmy kilka lat temu. Wtedy właściciel działki wystąpił o odszkodowanie za miejsce pod słupy energetyczne  i dyskutowaliśmy, że powinniśmy podjąć decyzję na przyszłość. Wówczas ta uchwała nie była głosowana. Jak na przyszłość postępujemy y z gruntami pod słupami, co robimy z takimi działkami? Tak naprawdę do tej pory nie podjęliśmy decyzji, nie umiemy odpowiedzieć mieszkańcom. Radny ma łatwiejszą sytuację, bo lepiej zna przepisy, jest bliżej prawodawcy, prędzej wystąpi o dochodzenie swoich roszczeń niż zwykły obywatel naszego miasta. Jest mu po prostu łatwiej. Jeżeli działka utraciła na wartości to czemu wyceniamy ją na prawie 100.000 zł? Jaką wartość miała 3 lata temu, kiedy występowano o wykup ziemi pod słupem? Jaką miała wartość przy zakupie?

Radny Marek Sanecki – wydaje mi się, że dyskusja brnie trochę w złym kierunku. Radny powiedział, że mamy kierować się prawem, a nie etyką. Porównywanie wartości działki  w tym momencie do wartości działki przed trzema laty jest niezasadne ponieważ generalnie ziemia podrożała. Stawiam wniosek formalny, żeby przegłosować ten projekt uchwały  i więcej nie dyskutować.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych przy 2 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki została przyjęta.
Uchwała Nr XXVI/254/08 stanowi załącznik nr 19.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy  ul. Grunwaldzkiej nr 14 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 281 – DRUK Nr 12/XXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy  ul. Grunwaldzkiej nr 14 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 281 została przyjęta.
Uchwała Nr XXVI/255/08 stanowi załącznik nr 20.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania powołania obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB320003 „Dolina Dolnej Odry” do sieci Natura 2000 – DRUK Nr 13/XXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major – Natura 2000 rządzi się dwoma dyrektywami unijnymi, dyrektywą siedliskową i dyrektywą ptasią, czyli dyrektywą chroniącą pewne gatunki ptaków ujętych na liście gatunków ginących w Europie. W 2005 r. stawiany był projekt uchwały ws. powołania obszaru Natura 2000 Doliny Dolnej Odry w kontekście dyrektywy siedliskowej. Uchwała została przyjęta. W tej chwili konieczne jest uzupełnienie istniejącego stanu formalno-prawnego, czyli uzyskanie opinii Rady, co do włączenia obszaru do ochrony w ramach dyrektywy ptasiej. Jest to pewna formalność, ponieważ ten obszar funkcjonuje juz w ramach ochrony w formie Natury 2000, aczkolwiek wymaga dopełnienia pewnych procedur formalnych. Ustawa o ochronie przyrody zobligowała ministra środowiska, aby występował do każdej rady gminy o udzielenie opinii. Te opinie nie są wiążące, nie są to żadne uzgodnienia. Jakiekolwiek zastrzeżenia Państwa, które wnosiliście np. do jezior wełtyńskich nie zostały uwzględnione, ponieważ minister środowiska utworzył taką drogę, która nie wiąże mu rąk, jest to obligo Komisji Europejskiej, my musimy się do tego dostosować. Wobec tego, że te tereny już funkcjonują, chciałabym przypomnieć dzisiejszą uchwałę w sprawie oddania w bezpłatne użytkowanie Rezerwatu Wodniczka. Jest to teren polderów zalewowych Krajnika, wchodzi on również w skład Natury 2000, która funkcjonuje, jako natura siedliskowa, ale wymaga jeszcze formalnego zaopiniowania, jako natura ptasia. Wobec powyższego zwróciliśmy się do Wydziału Planowania Przestrzennego z prośbą o wydanie opinii, czy na styku tych dwóch dokumentów planistycznych i wniosku ministerstwa stoi cokolwiek na przeszkodzie. Nasze dokumenty planistyczne uwzględniają wymogi ochrony przyrody, przewidują te tereny do ochrony, wobec powyższego przedłożony został projekt uchwały z opinia pozytywną.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, ponieważ nie mogłem uczestniczyć  w posiedzeniach komisji, chciałem poznać, jakie były motywy, dla których Komisja Budżetu nie zajęła stanowiska i dlaczego pozostałe komisje wypowiedziały się negatywnie? Czemu radni są tak okrutni wobec Natury 2000 i niektórzy się nie wypowiedzieli, nie zajęli stanowiska, a inni są na „nie”? Przed głosowaniem jest mi to bardzo potrzebne, bo ja całym sercem chcę ten projekt poprzeć, jeżeli żadnych innych rewelacji nie usłyszę.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – posiedzenie Rady Miejskiej nie wymaga dodatkowego uzasadniania radnym, którzy nie są obecni na komisjach, stanowisk poszczególnych komisji, ale ponieważ Przewodniczący Komisji Budżetu chce zabrać głos udzielam mu głosu.

Radny Tomasz Namieciński – chciałbym odesłać radnego Różańskiego do protokołu  z posiedzenia komisji. Proszę, aby Pan zobaczył , jak rozłożyły sie głosy w głosowaniu i będzie Pan wiedział, dlaczego komisja nie zajęła stanowiska.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - chciałbym dodać tylko uwagę po raz piąty, ale być może tym razem skuteczny, że teoretycznie w głosowaniach komisji może zdarzyć się, że dwukrotnie podczas głosowania padnie ta sama ilość głosów „za” i ta sama ilość głosów „przeciw” i trudno jest rozstrzygnąć głosowanie, ponieważ arytmetyka jest nieubłagana i nie można jej pokonać w tej konkretnej sytuacji. To jest teoretycznie możliwe. Ponieważ Statut Gminy Gryfino i Regulamin Rady Miejskiej precyzuje, co należy zrobić  w sytuacji, kiedy ilość głosów jest równa, należy powtórzyć głosowanie, ale może się zdarzyć, że powtórne głosowanie zakończy się takim samym wynikiem, jak pierwsze  i wówczas brak jest rozstrzygnięcia.

Radny Stanisław Różański – nie, nieprawda

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - to jest absolutna prawda. Nie zamierzam wdawać się z Panem w polemikę, bo w zakresie dziesięciu wszyscy potrafimy liczyć.
Projekt uchwały jest skonstruowany w ten sposób, że opiniujemy pozytywnie powołanie obszaru specjalnej strefy. Jeśli w tej chwili ktoś chciałby sformułować wniosek o negatywnym zaopiniowaniu to ma taką możliwość. W przypadku, gdy takiego wniosku nie będzie poddaję pod głosowanie tylko ten projekt uchwały i tylko on będzie głosowany. Nie widzę wniosku o zmianę formuły uchwały w związku z tym poddaję pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zaopiniowania powołania obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB320003 „Dolina Dolnej Odry” do sieci Natura 2000 została przyjęta.
Uchwała Nr XXVI/256/08 stanowi załącznik nr 21.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008 – DRUK Nr 14/XXVI
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Radny Ireneusz Sochaj – czy te kwoty, które przeznaczamy na poszczególne prace   w różnych kościołach są kwotami, które są „zaczynem”, możliwością pozyskania środków zewnętrznych, czy to są kwoty, które wyczerpują środki na zadania w danych parafiach? Czy umożliwiają one skorzystanie z pomocy publicznej itd.? W zeszłym roku przeznaczyliśmy kwotę dużo mniejszą niż w tym roku, ale była przeznaczona na jedno konkretne zadanie, kościół w Strych Brynkach i te pieniądze pozwoliły tam wykonać wiele spraw przy sprawnym działaniu tamtejszego proboszcza.

Radna Wanda Kmieciak – czy wnioskodawcy z wymienionych w uchwale parafii wnioskowali o te kwoty, które znajdują się w projekcie uchwały, czy były to inne kwoty?

Radny Tadeusz Figas – wiem, że gmina nie może wspomóc budowy nowych obiektów sakralnych, ale chciałbym zapytać, czy naprawdę nie ma możliwości, aby wspomóc budowę kościoła na Górnym Tarasie? Jest to duża inwestycja i uważam, że bardzo trudno będzie księdzu proboszczowi sobie z nią poradzić.

Radny Marek Sanecki – te środki chcemy przeznaczyć na remonty kościołów zabytkowych. W związku z tym musimy popierać remonty obiektów zabytkowych, aby ładnie wyglądały, służyły społeczeństwu, aby można było je również zwiedzać. Biorąc pod uwagę, jaki jest podział środków, domniemywać można, że te pieniądze nie wystarczą na rzeczywiste remonty konkretnych obiektów. Proponuje na przyszłość inaczej podchodzić do sprawy, żeby wyremontować konkretny kościół w większym stopniu, by zamknąć prace, a nie co roku przeznaczać po małej kwocie na dane kościoły. W zasadzie nigdy ich nie wyremontujemy. Według mnie takie zamykanie tematów całościowo jest bardziej racjonalne.

Radny Rafał Guga – nie do końca zgadzam się z tym co powiedział mój przedmówca, ponieważ uważam, że kwota 10.000 zł wystarczy na remont schodów, czy murka okalającego kościół, są to bieżące potrzeby. Uważam, że dobrze, że tak robimy i jestem za odnawianiem obiektów zabytkowych.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - uważam ten projekt uchwały za niezwykle racjonalnie przygotowany, on konsumuje potrzeby i tak w niewielkiej części tych kościołów, które funkcjonują w gminie Gryfino. Te obiekty sakralne mają dosyć dużą wartość historyczną, są obiektami zabytkowymi i to że gmina Gryfino wspiera te inicjatywy uważam, za rzecz właściwą. To są stare obiekty, one wymagają mnóstwa nakładów, te pieniądze nie skonsumują potrzeb. Przykładem jest remontowany kościół w Chwarstnicy, który jest remontowany także przy udziale parafian, ksiądz również systematycznie ratuje ten zabytek sakralny. Są też inne kościoły, które tego wymagają, stąd projekt oceniam niezwykle wysoko i z satysfakcją zagłosuję „za”.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wsłuchując się w głosy radnych chcę powiedzieć, że podział tych środków następuje w porozumieniu z poszczególnymi proboszczami i ks. dziekanem. Staramy się tak sprawę wyważyć, aby każdy zabytek sakralny był w miarę potrzeb remontowany i staramy sięw pierwszej kolejności remontować to, co zagraża bezpieczeństwu ludzi odwiedzających kościół. Myślę, że ta i kolejna rada nadal będzie musiała wspierać remonty obiektów sakralnych, bo zakres prac do wykonania w tych kościołach jest bardzo duży, przykładem są freski w kościele w Wełtyniu i mury okalające kościoły. Wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Panią Stanecką chcemy złożyć bardzo duży wniosek opiewający na kilka milionów złotych na remont kościoła pw. Narodzenia NMP w Gryfinie w zakresie wymiany więźby dachowej, remontu schodów na wieżę, odnowy i wyrównania ubytków kościoła na zewnątrz. Oceniamy, że będzie to zadanie o wartości ok. 4 mln zł. O te środki chcemy się ubiegać w Ministerstwie Kultury.

Radna Elżbieta Kasprzyk – chciałabym powiedzieć, że nie jest tak, że tylko w Chwarstnicy mieszkańcy są tak mocno zaangażowani, generalnie w większości miejscowości. Dotacje na obiekty sakralne z gminy są dodatkiem, dużą część stanowią składki mieszkańców, pieniądze z parafii oraz wkład własny w postaci pracy mieszkańców przy remontach.

Radna Wanda Kmieciak - czy można w jakikolwiek sposób wesprzeć remont dachu  w kościele w Żabnicy? Jest to duży problem i mieszkańcy nie są w stanie tego zrobić. Czy jest jakaś możliwość wyasygnowania środków z budżetu gminy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na dzień dzisiejszy nie ma żadnych podstaw prawnych, abyśmy mogli przekazać środki na nowo realizowane obiekty sakralne. Nie jest tak, że gmina nie wspomaga budowy kościoła na Górnym Tarasie, w inny sposób staramy się pomagać ks. proboszczowi w realizacji tego zadania.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008 została przyjęta.
Uchwała Nr XXVI/257/08 stanowi załącznik nr 22.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie – DRUK Nr 15/XXVI

Pismo Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Gryfinie wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie stanowi załącznik nr 23.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - są dyskutowane dwie formuły głosowania. Ponieważ stanowiska komisji jednoznacznie wskazują na to, że Rada Miejska w Gryfinie przychyla się do negatywnego zaopiniowania zlikwidowania ZOL są dwie formuły. Jeśli nikt z radnych tego nie zrobi, postawię wniosek o zmianę treści uchwały w zakresie opiniowania tej uchwały pozytywnie na zaopiniowanie negatywne i przegłosujemy taki projekt uchwały, jeżeli ten wniosek znajdzie uzasadnienie. Alternatywą byłoby głosowanie najpierw projektu uchwały o pozytywnym rozpatrzeniu, ale w przypadku upadku tego projektu uchwały rodzi się pytanie, czy należałoby głosować kontrprojekt uchwały z opinią negatywną. Żeby uniknąć tej wątpliwości po dyskusji, którą otwieram postawię wniosek o zmianę brzmienia uchwały.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – nie byłam na komisji więc nie wiem co skłaniało członków Komisji Spraw Społecznych do negatywnego zaopiniowania uchwały. Tak naprawdę nie likwiduje się samego miejsca, ani formy świadczenia usług dla pacjentów, tylko zmienia się zarządzającego tym zakładem i pacjenci tego zakładu nie stracą na niczym. On będzie funkcjonował, będzie istniał tylko forma zarządzania będzie inna. Jestem za pozytywnym głosowaniem tego projektu.

Radna Wanda Kmieciak – podczas omawiania tego projektu uchwały pojawiła się obawa, że włączenie ZOL do szpitala im. Jana Pawła II może obniżyć jakość usług wobec osób tam przebywających. Wiadomym jest, że za usługi płacą pacjenci i są obawy, że wspólne finanse szpitala z ZOL być może wpłyną na obniżenie jakości usług.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ZOL funkcjonował w ostatnich latach jako podmiot samodzielny. Z informacji, które zebrałem funkcjonował dosyć sprawnie bilansując swoją działalność. Jaka jest w tej chwili sytuacja formalno – prawna Szpitala Powiatowego
w Gryfinie? Czy proces zmiany funkcjonowania szpitala z Samodzielnego Publicznego ZOZ na spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Powiatu Gryfińskiego jest dokonany, czy jest w trakcie? Czy funkcja opiekuńcza i opiekuńczo – lecznicza, która jest przypisana ZOL ma być jedna z wiodących funkcji Szpitala Powiatowego w Gryfinie? Możemy sobie powiedzieć uczciwie, mówię to na podstawie własnych doświadczeń, członków mojej rodziny oraz mieszkańców, którzy się do mnie zgłaszają, że jakość świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie często jest natury wątpliwej. Odsyła się pacjentów z bardzo poważnymi schorzeniami do domu, nie podejmując nawet poważnej reakcji na stany, które jasno wskazują, że pacjent nie jest zdrowy. To są sygnały, które trafiają tylko nie do mnie, do pozostałych radnych także. Czy działająca przy ZOL rada społeczna wypowiedziała się w tej kwestii? Jak się wypowiedziała, co do przejęcia funkcji związanej z ZOL-em przez Szpital Powiatowy w Gryfinie? Czy wypowiedziała się rada społeczna Szpitala Powiatowego  w Gryfinie?

Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko – spółka została zarejestrowana  w KRS i obecnie trwa procedura rejestracji Niepublicznego ZOZ w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Czy mógłby Pan doprecyzować pytanie dot. funkcji opiekuńczo – leczniczej?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Zakład Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy przy ul. Niepodległości pełnił określone funkcje na rzecz mieszkańców. One muszą być przejęte przez szpital z mocy prawa, należy zapewnić ciągłość funkcjonowania tych usług. Czy w istocie nie jest to pierwszy krok do tego, żeby ta funkcja wyparła inną funkcję, która funkcjonuje teraz w szpitalu? Są różne oddziały szpitala. Czy jest to krok do rozszerzenia tej działalności w samym Szpitalu Powiatowym w Gryfinie?

Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko – tak. Panie Przewodniczący zmierzam do tego, że nie zmniejszy się funkcja opiekuńcza. Podmiot będzie działał w formie zakładu opiekuńczo – leczniczego w schemacie organizacyjnym niepublicznego zoz zgodnie ze statutem, który jest w rejestracji u Wojewody. Wspomoże to nawet przekazywanie pacjentów z oddziału internistycznego na dalszą opiekę długoterminową po zakończeniu lecznictwa szpitalnego lekarskiego na oddział opiekuńczy, który będzie w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Nad całą procedurą czuwa Wojewoda, który nie pozwoli na to, aby to było w jakimś zakresie zmniejszone, bo można byłoby zaskarżyć taką uchwałę.
Rada społeczna jeszcze się nie spotkała. Planowane jest posiedzenie w miesiącu czerwcu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - czy przy procesie likwidacyjnym SP ZOZ nie jest wymogiem formalny uzyskanie opinii rady społecznej?

Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko –- zgodnie z art. 46 ustawy  o zakładach opieki zdrowotnej rada powiatu, jako organ założycielski może zasięgnąć opinii rady społecznej. Nie jest to wymóg obligatoryjny. Jeżeli Przewodniczący Zarządu Powiatu wystąpi z prośbą o zaopiniowanie takiej uchwały wówczas rada społeczna zajmie takie stanowisko. Co do odsyłania pacjentów postaram się porozmawiać z dyrektorem szpitala  i dowiedzieć się o jakie przypadki chodziło.

Radny Tadeusz Figas – czy negatywna opinia naszej Rady jest wiążąca dla Rady Powiatu?

Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko – ani opinia pozytywna, ani negatywna nie jest wiążąca. Rada Miejska może wydać np. opinię pozytywną, a Rada Powiatu negatywną. Uzyskanie opinii jest wymogiem ustawowym zgodnie z dyspozycją art. 46 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Radna Wanda Kmieciak - proszę o wyjaśnienie zapisu w uzasadnieniu: „poprawi to konkurencyjność na rynku świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim oczekiwaną korzyść z ustabilizowania sytuacji ekonomicznej będzie poprawa warunków pracy i uzyskanie możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój”. Dla mnie to jest dwuznaczne. Czy idąc w ślad za utworzeniem nowej spółki – Szpital im. Jana Pawła II jest również rozważana propozycja, żeby rozszerzyć ZOL o pomieszczenia po OIOM-ie. Widziałabym to jako poprawę sytuacji ekonomicznej.

Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko – najlepiej ekonomicznie wyglądałoby to, gdyby ZOL posiadał 35 łóżek. To się wiąże z zatrudnieniem pracowników. Pomieszczenia na dole będą wykorzystywane na pracownię endoskopii, na pracownię holterowską i na gabinety lekarskie. Obecnie trwa remont. Chcemy w przyszłym roku, jeżeli będzie ogłoszony konkurs przez NFZ, otworzyć takie poradnie, które by współpracowały  z oddziałami, które są obecnie w szpitalu, czyli gabinet ginekologiczno – położniczy, ginekologiczny i chirurgiczny, aby była współpraca i poprzez te gabinety można było przekazywać pacjentów do szpitala. Poprzez gabinety, które działają obecnie na rynku gryfińskim, czy też w całym powiecie pacjenci są wysyłani do innych szpitali.
Celem restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej jest zwiększenie efektywności ekonomicznej, zahamowanie bieżącego zadłużania. Do tej pory nowy dyrektor szpitala w likwidacji doprowadził, że strata na działalności zmniejszyła się o 50%. Brakuje jeszcze aby ta spółka się bilansowała. Chciałbym jeszcze przedstawić przekrój pacjentów, jakim były wydane decyzje o skierowaniu do szpitala, bo nie wszyscy korzystają z nich. Pacjent ma 12 miesięcy na podjęcie decyzji, czy skorzysta z naszego zakładu, czy nie. W 2007 roku były wydane 163 decyzje, dla mieszkańców Powiatu Gryfińskiego wydano 38 decyzji, dla województwa 125 decyzji. Dla mieszkańców Gminy Gryfino wydano 18 decyzji, w tym 14 dla osób z miasta Gryfina, w województwie dla osób z samego Szczecina 110. W 2008 roku  z Powiatu skierowano 13 osób, z miasta Gryfina 6, z województwa 72, w tym ze Szczecina 65 pacjentów. Około 80% pacjentów to są osoby z terenu województwa.

Radny Marek Sanecki – powiedział Pan, że chcecie stworzyć m.in. poradnię chirurgiczną, aby „dostarczała” pacjentów do szpitala. W pewien sposób można stwierdzić, że jest to racjonalne działanie, ale sytuacja obecnie wygląda tak, że pacjenci, którzy zgłaszają się do szpitala są odsyłani, o czym mówił Pan Wiceprzewodniczący. Znam przykład 11- letniego chłopca z zapaleniem wyrostka robaczkowego odesłanego do Szczecina. Niedawno byłem ze swoim zawodnikiem, któremu chciałem zrobić usg serca. Lekarz dyżurujący powiedział, że tego urządzenia nie umie obsługiwać i dopiero za trzy dni będzie osoba, która będzie potrafiła obsłużyć to urządzenie. Czy zasadne jest w takim układzie tworzenie poradni chirurgicznej, po to, aby odsyłać pacjentów do Szczecina?

Radny Stanisław Różański - w kwestii formalnej proponuję, abyśmy naszą dyskusję sprowadzili do punktu, który mamy zawarty w porządku obrad. Przecież ta dyskusja, którą prowadzimy nie ma nic wspólnego z tym projektem uchwały, który został nam przedstawiony do uchwalenia.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - dziękuje Panie radny za Pana głos. Absolutnie go nie podzielam. Pytamy o bardzo ważne rzeczy związane z funkcjonowaniem ważnej placówki. Jeśli będą głosy i pytania w tej sprawie będę udzielał tego głosu. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Czy Pan chciałby zabrać głos w jakiejś sprawie?

Radny Stanisław Różański - ja już nie mam więcej pytań.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - jeżeli Pan nie ma pytań to proszę powiedzieć w jakiej sprawie chce Pan zabrać głos? Będzie Pan tak uprzejmy powiedzieć w jakiej sprawie jeszcze chciałby Pan zabrać głos?

Radny Stanisław Różański - nad projektem uchwały, która za chwilę będziemy głosować.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – proszę w takim razie się wypowiedzieć.

Radny Stanisław Różański - Wysoka Rado, my dyskutujemy w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zoz. Zwróćcie Państwo uwagę na treść przedstawionego projektu uchwały. Przecież dotychczasowa dyskusja nie dotyczy w ogóle materii, która została nam przedstawiona w tym projekcie. Niemożliwym jest, aby ta sama placówka funkcjonowała  w dwóch formułach prawnych. Skoro została podjęta uchwała o utworzeniu Szpitala Powiatowego w Gryfinie sp. z o.o. , która jest już zarejestrowana w KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, to de facto oznacza, że dotychczasowa formuła przestała mieć rację bytu. W związku z tym tego dotyczy materia, nad którą powinniśmy dyskutować. Jeżeli mamy jakieś uzasadnione uwagi do funkcjonowania tej placówki w dotychczasowym stanie organizacyjnym, kadrowym, gdy chodzi o jakość świadczonych usług, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy temu poświęcili określoną debatę w określonym miejscu i sobie na ten temat podyskutowali. Dzisiaj ta cała dyskusja jest nie na temat. Przecież trudno jest sobie wyobrazić podjęcie innej uchwały, jeżeli już jest powołana spółka. Nie może być publicznego zoz, to jest oczywista sprawa wynikająca z pewnego automatu działania.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - bardzo Pana proszę, aby następnym razem nie wchodził na mównicę bez udzielenia głosu. Po drugie, poinformuje wszystkich radnych raz jeszcze o czym dyskutujemy. To wszystko o czym przed chwilą powiedział radny Różański ociera się o prawdę, prawdą nie jest. Mamy podmiot, którym jest szpital, który ma przejąć funkcję związaną z prowadzeniem opieki nad pacjentami w ZOL-u. Nasze pytania o funkcjonowanie szpitala przejmującego funkcje likwidowanego podmiotu, są jak najbardziej zasadne. Jeśli podmiot, który wypełnia pewne funkcje związane z funkcjonowaniem samego szpitala nie radzi sobie, to rodzą się pytania, czy poradzi sobie z tą funkcją? To są pytania niezwykle ważne i myślę, że radni bardzo dobrze robią pytając o to, bo ustawodawca przewidział taką sytuację. Ten, który likwiduje jest zobowiązany do wskazania podmiotu, który w sposób nie budzący wątpliwości zapewni te usługi w innym podmiocie. Ja mam wątpliwości, czy ten szpital, który nie radzi sobie z własnymi zadaniami poradzi sobie  z następnymi i za chwilę będę opiniował ten projekt uchwały.

Radna Wanda Kmieciak - czy Starostwo rozważa przyłączenie oddziału w Nowym Czarnowie do szpitala im. Jana Pawła II. Czy są z tym związane jakieś plany na przyszłość?

Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko – nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie uczestniczyłem w żadnym spotkaniu, które dotyczyłoby Zakładu Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chcę Państwa poinformować, że na bieżąco spotykam się ze Starostą i omawiamy sytuację szpitala. Nie jest tak, że przechodzę obok tego tematu obojętnie. Kierunek, który obrał Powiat uważam za kierunek, który powinien być przyjęty dużo wcześniej. Trzeba stworzyć jeden podmiot w zakresie opieki szpitalnej, który skonsumuje działalność dochodową i działalność mniej dochodową w postaci spółki. Wbrew temu, co się wydaje działalność prowadzona przez ZOL jest działalnością dochodową i stąd połączenie tych dwóch organizmów. Szpital według naszych wspólnych rozważań ma specjalizować się przede wszystkim w internie, świadczyć usługi w postaci nieskomplikowanych zabiegów w zakresie chirurgii, zapewnić godny oddział położniczy  i godziwą opiekę na oddziale paliatywnym. Po zorganizowaniu przez Powiat spółki prawa handlowego w przyszłym roku Powiat wystąpi do gminy z inicjatywą odkupienia części udziałów w szpitalu, aby te pieniądze mogły trafić na poprawę warunków lokalowych tego szpitala. Dlatego też uspokajam radną Kmieciak i innych radnych, że sprawa szpitala na potrzeby Gryfina idzie w bardzo dobrym kierunku. Nigdy w szpitalu Gryfinie nie zgromadzimy kadry, aby wykonywać skomplikowane operacje chirurgiczne, my mamy zapewnić przede wszystkim opiekę internistyczną. Po wielu rozmowach i czynach nowego dyrektora szpitala mogę powiedzieć, że szpital idzie w dobrym kierunku i na pewno jeżeli wpłynie propozycja Powiatu, aby Gmina Gryfino odkupiła część udziałów, będę wielkim zwolennikiem tej idei i będę przekonywał do tego radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - otrzymaliście Państwo druk uchwały  w brzmieniu w paragrafie pierwszym „opiniuje się projekt uchwały bez wpisania stanowiska Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”.
W związku ze stanowiskami komisji do druku nr 15/XXVI, które zmierzają do negatywnego zaopiniowania likwidacji ZOL stawiam wniosek o przegłosowanie paragrafu pierwszego uchwały w następującym brzmieniu: „opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”.

Wiceprzewodniczący Rady, zapytał kto jest za przyjęciem ww. wniosku.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych przy 5 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty i należy powtórzyć głosowanie nad wnioskiem.

Radca prawny Piotr Sydor – Panie Przewodniczący mam propozycję, aby w związku z tym zgłoszono poprawkę do uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - Radni nie dostali projektu uchwały  z określoną propozycją. Radni otrzymali projekt uchwały bez stanowiska, natomiast swoje stanowiska wypracowali na komisjach. To jest sytuacja specyficzna z którą nieczęsto się spotykamy, ale musimy ją w jakiś sposób rozwiązać.

Radca prawny Piotr Sydor - sytuacja jest specyficzna, ale wyobraźmy sobie sytuację, że drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia i wtedy w ogóle nie będziemy podejmować uchwały. Zaproponowałbym, aby ktoś z Państwa, kto ma odmienne stanowisko od stanowiska Wiceprzewodniczącego zaproponował poprawkę i głosowalibyśmy nad poprawkami. Tak naprawdę uchwała powinna przyjść z jakimś rozstrzygnięciem do Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - radni w porządku obrad wraz z uchwałami otrzymali uchwałę bez konwencji jej przegłosowania, wobec czego musimy wypracować to stanowisko w taki sposób, żeby nie budziło ono wątpliwości, żebyśmy mogli jasno sprecyzować, czy głosujemy za projektem uchwały, czy też przeciw.

Radny Stanisław Różański – zgłaszam przeciwny wniosek przystąpienia do głosowania nad projektem uchwały przedłożonym nam w tym przedłożeniu pierwotnym.

Radna Wanda Kmieciak – proponuję, aby jeszcze raz przegłosować projekt z opinią negatywną.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – projektodawcą tej uchwały nie jest ani klub, ani komisja tylko projekt tej uchwały do porządku obrad wprowadził Pan Burmistrz z jasnym stanowiskiem, które powinno być zawarte w uchwale. Nie było. Teraz przed sesją dostaliśmy projekt uchwały, który jest zaopiniowany negatywnie. Ponieważ radni nie mieli takiego druku do dyspozycji, a otrzymali go teraz, staram się przeprowadzić to krok po kroku, abyśmy doszli do konwencji nie budząc czyichkolwiek wątpliwości.

Radny Artur Nycz - Panie Burmistrzu, niech Pan zgłosi autopoprawkę, aby wpisać w projekt uchwały stanowisko pozytywne bądź negatywne, będziemy mieli pełny projekt uchwały i zagłosujemy nad nim. Wszystkie wnioski i ich głosowania nie będą istotne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przedstawiam projekt uchwały z pozytywna opinią projektu uchwały Rady Powiatu ws. likwidacji ZOL.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – czyli zgłasza Pan autopoprawkę do swojego projektu uchwały. Mamy teraz zmienioną sytuację formalną. Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę. Projekt uchwały brzmi w paragrafie pierwszym „opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy  w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem takiego projektu uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych przy 5 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie została przyjęta.
Uchwała Nr XXVI/258/08 stanowi załącznik nr 24.

Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 16/XXVI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 8.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została przyjęta.
Uchwała Nr XXVI/259/08 stanowi załącznik nr 25.

Ad. XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zgodnie ze statutem i zgodnie z oczekiwaniami radnych rozpocząłem prace z naczelnikami, aby odpowiedzi na interpelacje były udzielane na piśmie i wyczerpywały meritum sprawy. Naczelnicy Wydziałów są obecni na sesji, aby na każda interpelacje odpowiedzieć w sposób szczegółowy należy przejrzeć dokumenty źródłowe. Proponuję, abyśmy przyjęli stałą zasadę, że odpowiedzi będą udzielane na piśmie, w przypadku radnego Różańskiego, który jest bardzo zainteresowany odpowiedzią postaram się, aby odpowiedź na piśmie była w ciągu najbliższych 7 dni. Na odpowiedź na interpelacje zgodnie ze statutem jest 30 dni. Odpowiedzi na interpelacje od tej pory będą zawsze udzielane na piśmie.

Ad. XXII. Wolne wnioski i informacje.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – udzielę głosu każdemu, kto będzie chciał zabrać ten głos, w pierwszej kolejności radnym, w drugiej kolejności sołtysom. Prosiłbym, aby te wystąpienia nie przekraczały 3 minut, abyśmy mogli sprawnie zakończyć obrady,  a jednocześnie przekazać informacje, które uznajemy za ważne.

Radny Tomasz Namieciński – chciałbym zgłosić uwagę radnym, że każdy otrzymał pismo  z RIO w Szczecinie dot. zlecenia wykonania prac inwestycyjnych i wydatkowania środków budżetowych w zakresie przekraczającym środki finansowe przewidziane dla inwestycji  w budżecie bez odpowiedniej uchwały organu stanowiącego. Mam nadzieje, że każdy z radnych się z nim zapozna.

Radny Stanisław Różański – ze względu na szczególną nić sympatii, jaka nas łączy prosiłbym, aby Pan jednak dokonał prolongaty w moim przypadku, bo przychodzę  z bogatymi wnioskami i proszę o prolongatę czasu.
Chciałbym wrócić jeszcze do kwestii pracy naszych komisji i nie zajęcia stanowiska przez komisję. Wysoka Rado, w tej sprawie ma wprost zastosowanie przepis § 45 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie i w sytuacji takiego głosowania, o którym była mowa nieprawda, że nie ma wyjścia, jest wyjście. Paragraf 45 punkt 5 wskazuje tutaj na wyjście z tej sytuacji, nie ma żadnego pata. Rolą przewodniczącego każdej komisji jest tak poprowadzenie posiedzenia komisji i dyskusji na komisji, aby prowadziło to do zajęcia określonego stanowiska. To co sie niestety dzieje na posiedzeniach komisji stałych, mam przykład działalności Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu, niestety stanowi zaprzeczenie racjonalnej działalności. Jeśli nie zmieni się sposób prowadzenia tych komisji, będziemy mieli od czasu do czasu taką sytuację, że będziemy słyszeli, że komisja nie zajęła stanowiska. Taka sytuacja jest niemożliwa w świetle Regulaminu Rady Miejskiej.
Pierwszy wniosek, który zgłaszam kieruję do Przewodniczącego Rady i bardzo żałuję, że go nie ma, ale ufam głęboko, że prowadzący dzisiejsze obrady przekażą Panu Przewodniczącemu treść moich wniosków, które dzisiaj kieruję.
Panie Przewodniczący, czy zakończone zostały konsultacje nt. przygotowania budżetu zadaniowego na 2009 rok? Jeśli nie zakończył Pan tych konsultacji to chciałbym znać przyczyny, dla których te konsultacje nie zostały zakończone, a jeśli zostały ukończone to jaki jest ich wynik? Myślę, że problem budżetu zadaniowego na 2009 rok wymaga żebyśmy jednak te prace zakończyli.
Drugi wniosek kieruję również do Pana Przewodniczącego Rady, a dotyczy on jednej ze skarg, w której posiadaniu są wszyscy radni, która w moim przekonaniu mylnie została skierowana do Prokuratury. Na kanwie tego zdarzenia mam wniosek, aby we wszystkich sprawach, które pozostają na styku organy wymiaru sprawiedliwości – Rada, aby Pan Przewodniczący nie podejmował jednoosobowo decyzji ws. kierowania określonych pism  w określone miejsca tylko, żeby konsultował to z Radą in gremio na poszczególnych sesjach. W moim przekonaniu pismo, które zostało skierowane nie powinno trafić do Prokuratury ze względu na to, że już w tej sprawie zostało umorzone postępowanie oraz ze względów formalnych. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego powiadają, że jeśli skarga, albo podanie zostaną niewłaściwie złożone to mają być zwrócone zainteresowanemu  z odpowiednim pouczeniem, gdzie powinien w tej sprawie się zwrócić. Dedykuję treść art. 66 § 3 kpa i 231 kpa, jeżeli zostało to potraktowane, jako skarga. Kierowanie w takim stanie faktycznym tej sprawy do prokuratury tworzy domniemanie, jakby „coś na rzeczy było”, a tu na rzeczy nic nie ma poza formalnym postąpieniem tak, jak nakazują to przepisy.
Bardzo żałuję, że nie ma przedstawicieli tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina”, tak jakby przeczuwali pewnie, iż będę miał do nich prośbę nie widzę ich na sali, tym niemniej kieruję to do protokołu dzisiejszej sesji. Ponieważ po raz drugi mamy do czynienia z zamieszczeniem nieprawdziwej informacji dot. wydarzeń na naszych sesjach w tym tygodniku i po raz drugi następuje sprostowanie tych nieprawdziwych informacji chcę się zwrócić z apelem do pracowników tej redakcji. Jeżeli będziecie komentowali Państwo moje wypowiedzi żądam stanowczo autoryzacji tej wypowiedzi. Jeżeli nie znajdziecie na to czasu, nie uzyskacie mojej zgody, będę w trybie przewidzianym ustawą prasową dochodził swoich roszczeń już nie  w drodze sprostowań, ale w drodze przewidzianej przepisami ustawy prawo prasowe. Chcę wszystkim pracownikom tej redakcji zadedykować treść art. 12 ustawy prawo prasowe, który powiada wprost, że „dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu informacji”. Jeżeli w dalszym ciągu będą miały miejsce przypadki chcę wierzyć, że nieświadomego wprowadzenia w błąd opinii publicznej, będę sięgał po sankcje przewidziane przepisami tej ustawy nie w drodze sprostowań. Proszę odebrać to jako moją życzliwą radę, a nie broń Boże, jako skargę.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym bardzo serdecznie podziękować władzom naszego urzędu, Panom Burmistrzom za gościnne progi podczas uroczystości dla osób niepełnosprawnych z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Dziękuje bardzo.

Radny Rafał Guga – w imieniu nauczycieli i dyrekcji gimnazjum oraz uczniów chciałbym serdecznie podziękować za pomoc w zorganizowaniu pobytu w Gryfinie dzieci  z Bersenbrück. Bez pomocy urzędu program wizyty byłby na pewno uboższy, możliwe, że spotkanie w ogóle by się nie odbyło. Dziękuję serdecznie.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – ponieważ nie ma Wiceprzewodniczącej Komisji Mieszkaniowej składam wniosek o desygnowanie do składu Komisji Mieszkaniowej jednej osoby z Rady Miejskiej, ponieważ bardzo często brakuje nam na komisji kworum.

Sołtys Sołectwa Gardno Tadeusz Feller – chciałbym podziękować przede wszystkim wiceprzewodniczącemu Rady za umożliwienie wreszcie nam wypowiedzenia się w kilku sprawach, od kilku sesji nie mieliśmy takiej możliwości. Podziękuję również za pieniądze na remont posadzki w kościele w Gardnie. Dwa lata czekaliśmy na te środki. Dziękujemy Panu Burmistrzowi, że wreszcie są te pieniądze. Od długiego czasu nie możemy doprosić się cyklicznych spotkań Pana Burmistrza z sołtysami. Jedno spotkanie było w czerwcu ub. roku, drugie fortelem odbyło sie w listopadzie. Zostały złożone pewne wnioski, część została zrealizowana i za to dziękujemy, natomiast jest wiele spraw które sie nawarstwiają i dotyczą wszystkich sołectw. W związku z tym jest prośba, żeby raz na dwa miesiące, przynajmniej raz na kwartał doprowadzić do tych spotkań z sołtysami i żeby nie wyglądały one tak, jak  w listopadzie, kiedy mieliśmy bardzo skromne możliwości wypowiedzenia się.  Z dwugodzinnego spotkania przez 1 godz. 15 min. to było „zagadywanie” nas, później mieliśmy 10 minut na zaprezentowanie swoich problemów. W związku z tym jest prośba do władz gminy o możliwość częstszego spotykania, abyśmy mogli swoje problemy omawiać, niekoniecznie na sesji. Rozmawiałem z Panią Alicją Szacoń z Biura Obsługi Rady, ponieważ sołtysi, którzy mają internet i skrzynki mailowe proponują, aby dokumenty, które są przygotowywane na sesje w dziesiątkach egzemplarzy, mogą dostawać w wersji elektronicznej. Ja przynajmniej taką deklaracje składam. Wiem, że jest to technicznie możliwe, kilku sołtysów taką wolę wyraża, są to oszczędności poczty, papieru i innych rzeczy. Przecież praktycznie 95% materiałów, które dostaję wyrzucam. Jest prośba przeanalizowania sprawy. Kolejna sprawą, którą chciałbym poruszyć jest sprawa funduszu sołeckiego. Wniosek w tej sprawie był składany 28 listopada, pod wnioskiem podpis złożyli prawie wszyscy sołtysi. Chciałbym nawiązać do wczorajszego wystąpienia Pana Premiera Donalda Tuska w sprawie oddania części kompetencji samorządom, wczoraj padło sformułowanie, że obligatoryjnie planuje się utworzenie funduszu sołeckiego. My możemy podziękować władzom gminy, Radzie Miejskiej, że ten fundusz sołecki w naszej gminie już funkcjonuje, natomiast dewaluują nam sie środki, które otrzymujemy. Jeżeli sołectwo Gardno liczące 1.000 mieszkańców ma 6.500 zł funduszu, w ubiegłych latach jedna impreza w roku była finansowana przez GDK, jest to kwota w granicach 700-800 zł, w tym roku GDK powiedział, że absolutnie tego typu wydatki z ich środków nie będą realizowane i w związku z tym kwota 800 zł obciąża nasz fundusz. Są sołectwa, które dysponują ok. 2.000 – 3.000 zł funduszu, w tym przypadku koszt ten stanowi 30-40% ogólnej kwoty jeżeli chcą urządzić festyn. Nie są to naprawdę wielkie pieniądze w skali roku, na wszystkie sołectwa podniesienie funduszu o 2 zł na osobę jest kwotą niecałych 20.000 zł z budżetu. Ponawiamy ten wniosek, prosimy jeszcze być może na czerwcowej sesji o uchwalenie poprawki do budżetu w tym zakresie, żeby te środki zabezpieczyć. Mamy problemy odnośnie spraw społecznie użytecznych, sołtysi sygnalizują mi ogromne problemy z zachwaszczeniem, PUK nie daje rady z wykaszaniem miejscowości. Czy prace społecznie użyteczne będą zorganizowane  w tym zakresie?
Ostatnia sprawa dotyczy budowy drogi S-3. Sprawę rozjeżdżania dróg przez miejscowości przy trasie S-3 zreferował wcześniej radny Namieciński. Podejmuję się zorganizowania spotkania, jestem w dobrych kontaktach z dyrekcją firm pracujących przy tej inwestycji postaram się zorganizować spotkanie na którym być może omówilibyśmy parę spraw. Mamy kilka rzeczy do „ugrania” w związku z tym chciałbym wykorzystać również inwestorów, którzy mogą nam parę rzeczy na terenach naszych miejscowości zrobić, spróbowalibyśmy zaprowadzić porządek jeżeli chodzi o szybkość samochodów i ich poruszanie się w miejscach niedozwolonych. Zbliżają się wakacje stwarza to niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla dzieci.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - myślę, że we wrześniu rozpoczniemy poważną rozmowę o organizacji kultury, a szczególnie o działalności świetlic wiejskich. Będę propagatorem, aby za działalność świetlic wiejskich odpowiedzialność ponosiła rada sołecka  i sołtys, aby otrzymywali oni na świetlicę środki i gospodarowali tą świetlicą. Dziękuję Panu sołtysowi, że interesuje się sprawą drogi S-3, ale w każdej ofercie, jaka wpłynęła do GDDKiA jedną z pozycji, którą mieli wziąć pod uwagę wykonawcy jest pozycja dot. kosztów napraw dróg uszkodzonych podczas realizacji trasy S-3. W chwili obecnej razem z Zastępcą Burmistrza Maciejem Szabałkinem oraz Starostą Gryfińskim negocjujemy z GDDKiA jaka kwota w złożonym kosztorysie na drogę S-3 była uwzględniona na naprawę dróg zniszczonych w trakcie realizacji tej inwestycji. Taką informację mam nadzieję, że na następnej sesji Państwu przedstawię. Mamy duży problem z kąpieliskiem w okresie letnim. Rozmowy przeprowadzone z Panem Frątczakiem stawiają sprawę pod wielkim znakiem zapytania, gdyż Pan Frątczak w rozmowie ze mną powiedział, że nie będzie on uruchamiał ośrodka w Wirowie. Jeżeli znajdzie dzierżawce całego ośrodka wówczas należy negocjować  z tym dzierżawcą. Realny termin wykonania plaży miejskiej w Wełtyniu to okres minimum 4 lat. W związku z tym najprawdopodobniej będę starał się zawrzeć umowę na te 4 lata z PKS na uruchomienie plaży miejskiej nad jeziorem w Steklnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty związane z utrzymaniem ratowników są to koszty ok. 50.000 zł za sezon letni. Jest możliwość, że w ramach tych środków możemy uruchomić linię autobusową na plażę  z prawdziwego zdarzenia zlokalizowaną nad jez. Miedwie. Jest to drugie rozwiązanie na okres 4 lat. Nawet zakładając, że Pan Frątczak znajdzie dzierżawcę ośrodka to trudno mi określić jakie będą jego żądania w stosunku do gminy odnośnie uruchomienia plaży miejskiej. Rozwiązaniem, które bym preferował, jest podpisanie umowy z PKS na 4 lata  i zlokalizowanie plaży w Steklnie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  w Gryfinie przygotował odpowiedź na pismo kierowane na jego ręce przez Pana Władysława Pielechowskiego ws. odprowadzania ścieków kanalizacji sanitarnej oraz wywozu nieczystości płynnych. Każdy z radnych może się z tą informacją i dokumentacją dot. tego problemu zapoznać w Biurze Obsługi Rady. Do Prezydium Rady wpłynął wniosek Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego ws.. zakupu wideoradaru. Pismo jest w Biurze Obsługi Rady, proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z nim. O piśmie RIO związanym z zapytaniem Komisji Budżetu mówił Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Namieciński, wszyscy radni otrzymali kserokopie tego pisma. Informuje także, że w Biurze Obsługi Rady znajduje się pismo, które do Biura wpłynęło 28 maja. Jest to pismo pani Urszuli Matyjewicz – Arcisz. Ponieważ prośba jest kierowana do Rady Miejskiej w Gryfinie informuję, że można zapoznać się z nim w Biurze Obsługi Rady. Informuje także Radę Miejską w Gryfinie, że Wojewoda Zachodniopomorski skierował pismo na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej z informacją, że Paweł Nikitiński radny Rady Miejskiej w Gryfinie pełni funkcję członka zarządu stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy Gryfino, czym narusza postanowienia art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Jest odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej do Wojewody Zachodniopomorskiego w swej intencji  i w swej wymowie taka sama jak odpowiedź udzielona radnemu Różańskiemu na sesji grudniowej 2007 r. informująca Wojewodę o tym, że radny Paweł Nikitiński nie pełni funkcji członka zarządu stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą, że KS Energetyk  w Gryfinie nie jest wpisany do KRS oraz do EDG oraz nie przejawia żadnych znamion prowadzenia działalności gospodarczej, co jest oczywiste dla wszystkich poza osobą, która skierowała pismo do Wojewody. Z treścią tych pism można zapoznać się, są one dostępne  w Biurze Obsługi Rady. Wpłynęło również zaproszenie na Dzień Dziecka, które odbędzie się 1 czerwca o godz. 1530 w Pałacyku pod Lwami, impreza będzie organizowana przez GDK. Pani Dyrektor Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry Blandyna Migdalska poinformowała mnie i poprosiła o przekazanie informacji pozostałym radnym, że 19 czerwca o godz. 900 odbędą się warsztaty w siedzibie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry  z wyjściem plenerowym i wszyscy radni za moim pośrednictwem otrzymują zaproszenie do udziału w tych warsztatach.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zamknął obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5.
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6
 6. Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 7
 7. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 8
 8. Uchwała Nr XXVI/244/08 - załącznik nr 9
 9. Uchwała Nr XXVI/245/08 - załącznik nr 10
 10. Uchwała Nr XXVI/246/08 - załącznik nr 11
 11. Uchwała Nr XXVI/247/08 - załącznik nr 12
 12. Uchwała Nr XXVI/248/08 - załącznik nr 13
 13. Uchwała Nr XXVI/249/08 - załącznik nr 14
 14. Uchwała Nr XXVI/250/08 - załącznik nr 15
 15. Uchwała Nr XXVI/251/08 - załącznik nr 16
 16. Uchwała Nr XXVI/252/08 - załącznik nr 17
 17. Uchwała Nr XXVI/253/08 - załącznik nr 18
 18. Uchwała Nr XXVI/254/08 - załącznik nr 19
 19. Uchwała Nr XXVI/255/08 - załącznik nr 20
 20. Uchwała Nr XXVI/256/08 - załącznik nr 21
 21. Uchwała Nr XXVI/257/08 - załącznik nr 22
 22. Pismo Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Gryfinie wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie – załącznik nr 23
 23. Uchwała Nr XXVI/258/08 - załącznik nr 24
 24. Uchwała Nr XXVI/259/08 - załącznik nr 25.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Skrzypiński

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nikitiński

 

Protokół sporządziła
podinspektor
Agnieszka Grzegorczyk