Protokół z obrad

PROTOKÓŁ NR XXVII/08
z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 2 lipca 2008 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1705 i trwała do godz. 1720.

Radny nieobecny – Stanisław Różański
Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Powiatowy Inspektor Sanitarny Zbigniew Kruczkowski
 6. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha
 7. Radca prawny Piotr Sydor.

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych w sesji uczestniczyło 20 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.

Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 1/XXVII

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chcemy wybudować brakujące odcinki rurociągu z wykorzystaniem rury przesyłowej PEC-u w celu podania wody na odcinku od trzech studni z Elektrowni Dolna Odra do ujęcia Tywa. Koszt tego zadania szacunkowo wyniesie ok. 1 mln zł. Wojewoda był szczegółowo informowany o przebiegu całego postępowania Gminnego Sztabu Kryzysowego i był obecny podczas wczorajszej narady  w ZEDO S.A. Ocenił nasz kierunek działania jako słuszny i w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała nr 46 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie usunięcia skutków zanieczyszczenia ujęć wodnych w Gryfinie, na podstawie której udziela się Gminie Gryfino dotacji na usunięcie skutków zanieczyszczenia ujęć wodnych w Gryfinie w wysokości do 50% poniesionych kosztów rzeczywistych zadania, nie więcej niż 500.000 zł. Dzisiaj pojechaliśmy wraz z Zastępcą Burmistrza Maciejem Szabałkinem na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, aby po raz kolejny udzielić wyjaśnień i w ich rezultacie podjęto uchwałę. Koszt zadania oceniam na kwotę 1 mln zł dlatego też przedstawiam Państwu projekt uchwały w celu zabezpieczenia tej kwoty  i przeznaczenie na budowę odcinka sieci wodociągowej do ujęcia wody Tywa. Kwota 500.000 zł zostanie zwrócona po opłaceniu faktur i rozliczeniu zadania u Wojewody.

Przewodniczący Rady Mieczysłąw Sawaryn - rozumiem, że pomyśli Pan również o tym, jak zdobyć pieniądze aby plany budżetowe związane z inwestycjami, które pozbawione są finansowania po przyjęciu uchwały, zrealizować zgodnie z obietnicami złożonymi Radzie. Chodzi o budowę kanalizacji ul. Pomorskiej oraz kanalizacji Pniewo – Żórawki.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - poczekajmy z dyskusją w tej sprawie na najbliższą sesję.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Zapytał radnych, kto jest za podjęciem uchwały. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym oraz 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. została podjęta.
Uchwała Nr XXVII/260/08 stanowi załącznik nr 5.

Ad. III. Wolne wnioski i informacje.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – mam dwa wolne wnioski. Pierwszy dotyczy wody. Chciałabym złożyć wniosek o zbadanie możliwości udostępnienia kiedyś istniejących studni, które funkcjonowały na osiedlach przy budynkach mieszkalnych. Zostały one polikwidowane. Drugi wniosek dotyczy plaż. Cieszyliśmy się, że będzie udostępniona plaża w Steklnie.  Z ogromnym żalem stwierdziłam, że to przedsięwzięcie zostało zaniechane. Dzisiaj mój syn pojechał do Steklna wykąpać się, jest tam cała plaża ludzi. Do kiedy będziemy czekać, aż ktoś się tam utopi panie Burmistrzu? Uważam, że jeżeli nawet podpisaliśmy porozumienie  z właścicielem ośrodka w Wirowie, to i tak powinniśmy udostępnić drugą plażę miejską dla południa miasta, dla Osiedla Południe, Nowego Czarnowa i Krzypnicy. Rozmawiałam  z Dyrektorem OSiR, powiedział że gdyby otrzymał od Gminy środki na prowadzenie plaż zająłby się tym i ja uważam, że takie pieniądze powinniśmy przekazać. Zgłaszam taki wniosek.

Radny Artur Nycz – chciałbym prosić, aby przed przyszłą sesją zostały mi przekazane obowiązujące w naszej gminie procedury w sytuacjach kryzysowych. Chciałbym się z nimi zapoznać. Rozumiem, że wszyscy włożyli bardzo dużo wysiłku w obowiązek poinformowania, natomiast praktyka wykazała, że ten sposób informowania okazał się co najmniej niewystarczający i chaotyczny. Odnoszę wrażenie, że nie jesteśmy przygotowani do sytuacji nadzwyczajnych.

Radna Magdalen Chmura – Nycz – chciałabym, aby Pan Burmistrz zlecił ekspertyzę, któremuś z instytutów, aby zbadał wodę, którą piliśmy dla bezpieczeństwa zdrowia ludzi i żebyśmy wyniki tej ekspertyzy otrzymali przed przyszłą sesją.

Radna Janina Nikitińska – czy woda w studniach, z których korzystają mieszkańcy Włodkowic i Zaborza kiedykolwiek była badana? Z tego co wiem, piją oni wodę, którą nikt nigdy nie badał.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - za to nie jest odpowiedzialny Burmistrz.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - Burmistrz jest odpowiedzialny za dostarczenie wody mieszkańcom.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Burmistrz jest odpowiedzialny za dostarczanie wody, ale jeżeli ktoś ma studnię na podwórku, to tej wody nie będzie badał Burmistrz. To jest oczywiste. Panie Burmistrzu radna zadała pytanie. Oczekuję na odpowiedź pisemną.

Radny Tadeusz Figas - chciałbym, aby zastanowić się nad kąpieliskiem w Steklnie. Jest ono bardzo ładnie usytuowane. Myślę, że z kąpieliskiem w Wirowie mogą być problemy ze względu na konflikt prywatny.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - problem podnoszony przez radną Lidię Karzyńską - Karpierz i radnego Tadeusza Figasa jest problemem podnoszonym przez ogół mieszkańców. W gazecie padło zapewnienie, że plaża miejska będzie w Steklnie, stąd być może ludzie tam masowo jeżdżą. Odstąpienie od tego zdania w ocenie większości radnych było błędem. Uważamy, że plaża w Wełtyniu na terenie prywatnym powinna być i nikt z tym faktem nie dyskutuje. Mieszkańcy są w stanie korzystać z plaży nie tylko w Steklnie, Wirowie, ale także z planowanej plaży w Wełtyniu.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – chciałbym podzielić się refleksją. Gryfino po raz drugi przeżywa krytyczną sytuację. Pierwsza była w 1997 r. kiedy była powódź, wówczas władze miasta i mieszkańcy Gryfina stanęły na wysokości zadania. Dzisiaj władzom miasta i osobom, które zaangażowały się w dostarczanie wody mieszkańcom w tym trudnym czasie należą się słowa uznania.

Radna Wanda Kmieciak - niestety ja nie mam tak bardzo pochlebnej i dziękczynnej wypowiedzi. Osoby chore i niepełnosprawnych mówiły, że miały zbyt daleko do miejsc, gdzie była dostarczana czysta woda i musiały posiłkować się rodziną i sąsiadami.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - miasto nie jest w stanie we wszystkim zastąpić rodziny, bliskich, przyjaciół. Proszę nie stosować takich argumentów.

Radna Wanda Kmieciak - ja właśnie informowałam te osoby, że trzeba posiłkować się rodziną i sąsiadami, ale chciałabym poinformować, że takie uwagi niestety były.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym wrócić do sytuacji, która jest nieco związana z tą sytuacja kryzysową, która ma miejsce obecnie w gminie Gryfino. To zanieczyszczenie wywołuje szeroką dyskusję i trzeba zastanowić się jak należy uszczelnić system. Trzeba zastanowić sie także nad innymi kwestiami po pierwsze kanalizacji poszczególnych miejscowości i spływu zanieczyszczeń do okolicznych jezior, który się odbywa, zakazu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który jest powszechny  w gminie Gryfino z jednoczesną wiedzą o tym, że kanalizacja w poszczególnych miejscowościach przez długi okres czasu funkcjonować nie będzie. To jest wniosek o to, aby raz jeszcze zastanowić sie nad polityką, którą obecnie prowadzimy w tym zakresie. To, że jeziora są systematycznie podtruwane, m.in. jez. Wełtyńskie i jez. Borzymskie wiedzą wszyscy i jest to tajemnicą poliszynela. Jest to związane m.in. z tym, że mieszkańcy nie mają możliwości legalnie inwestować w infrastrukturę ekologiczną na swoich posesjach. Swój wniosek składam pod rozwagę, w oparciu o te wydarzenia które mają miejsce i które najprawdopodobniej nie są związane z tym zjawiskiem.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym ustosunkować sie do wypowiedzi radnego Nycza oraz wypowiedzi radnej Kmieciak. O godz. 1430 była podana informacja wraz z podaniem numerów telefonów, że osobom samotnym, schorowanym będzie donoszona woda. Taka informacja była udostępniona w radiu i telewizji. Była grupa dwunastu osób z OSP Raffer i na każdy telefon osoby starszej woda była dostarczana do mieszkania. Najlepiej jest powiedzieć, że system informowania społeczeństwa był niedoskonały. Może zapytam Pana radnego jakie środki można było jeszcze wykorzystać? Ulotki, helikopter?

Radny Artur Nycz – wszyscy wskazujemy, że to co w tym momencie było możliwe zostało zrobione i nie ma powodów, aby się obrażać, ale że przy tej okazji pewne wady zostały ujawnione, to warto z tego skorzystać.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jakie wady? Co jeszcze można było zrobić?

Radny Artur Nycz – ludziom brakowało informacji. Fakt, że wyjechała straż miejska  i wszyscy dowiedzieli sie o tym, że woda jest skażona, to jest to jakaś informacja, natomiast dzięki Bogu, że każdy ma internet i umie czytać i ma lekarza rodzinnego, do którego może się zwrócić o informację. Dlaczego nie pojawiła się informacja na stronie internetowej, jakie mogą być skutki zdrowotne skażenia? Mnie to nie obchodzi, bo mam 32 lata ale niech Pan porozmawia z matkami, które maja małe dzieci, niemowlęta. Niech Pan porozmawia na ten temat z ludźmi.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w tej chwili kończę dyskusję, która brnie  w kierunku nie przewidzianym na sesji. Proszę z tymi sprawami zwrócić się indywidualnie do Burmistrza. Zamykam obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
 2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 3.
 3. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4.
 4. Uchwała Nr XXVII/260/08 - załącznik nr 5.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokół sporządziła
podinspektor Agnieszka Grzegorczyk