Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 17 lipca 2008 r. o godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Sprawozdanie z działalności doraźnej Komisji Rady Miejskiej powołanej w celu kontroli stanu substancji mieszkaniowej w budynku komunalnym przy ulicy Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie.

 • uwagi i wnioski.

VI. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za rok 2007 – DRUK NR 1/XXVIII

 • uwagi i wnioski.

VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 2/XXVIII

 • uwagi i wnioski.

VIII. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie z działalności spółki za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 – DRUK NR 3/XXVIII

 • uwagi i wnioski.

IX. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z realizacji Uchwały nr LII/633/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino w roku 2007 – DRUK NR 4/XXVIII

 • uwagi i wnioski.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Czepino i Daleszewo – DRUK Nr 5/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino – DRUK Nr 6/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku – DRUK Nr 7/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK Nr 8/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 i w obrębie Żórawie – DRUK Nr 9/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie – DRUK Nr 10/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie – DRUK Nr 11/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Sportowej – DRUK Nr 12/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 13/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 14/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej – DRUK Nr 15/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – DRUK Nr 16/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK Nr 17/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/198/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 2003r. – DRUK Nr 18/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW – DRUK Nr 19/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. – DRUK Nr 20/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt – DRUK Nr 21/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Kazimiery Dragan na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 22/XXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXIX. Wolne wnioski i informacje.