Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXV/08
z XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1325.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Radni nieobecni –

 • Jacek Kawka

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Agnieszka Litke
 7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,
w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.
Radni w ustawowym terminie otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2007 r.

Wraz z materiałami na sesję radni otrzymali:

 • korektę do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2007 r.
 • uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  Nr XXXI/78/2008 z dnia 09.04.2008 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2007 r.

Radni otrzymali przed sesją:

 • opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007 r. wraz  z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino
 • uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  Nr LIX/174/2008 z dnia 23.04.2008 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.
 • projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium – DRUK Nr 1-1/XXV,

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej części działki nr 87/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino - DRUK Nr 8/XXV oraz zmianę w pkt. V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2007 r.  i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało  17 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 6.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXIV sesji został przyjęty.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informacja stanowi załącznik nr 7.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – radni otrzymali szczegółową informację, natomiast ja chciałbym ograniczyć się do informacji na temat działań strategicznych.  W zakresie reformy oświaty został powołany zespół pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Eugeniusza Kuduka, który zajmuje się sprawami osobowymi nauczycieli  w związku z planowaną siecią szkół gimnazjalnych i przejściami nauczycieli do poszczególnych szkół. Nie docierają do mnie negatywne stanowiska w tej sprawie i myślę, że ten problem będzie rozwiązany poprawnie. Są przygotowywane materiały i specyfikacje dotyczące dwóch największych inwestycji: na uzbrojenie Tarasu Północ i uzbrojenie ul. Jana Pawła II oraz terenu Wełtyń II. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi.  Ogłoszono przetarg na remont ul. Ks. J. Popiełuszki oraz ul. Przemysłowej, w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na remont ul. Morenowej w Czepinie oraz przebudowę  ul. Mieszka I, Podgórnej, Witosa i Łokietka. W trakcie odbioru jest rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych. W ciągu 5 lat rozbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków oraz cały tranzyt ścieków od Radziszewa do Żabnicy. W tej chwili mamy rozbudowane wysypisko, które wystarczy Gminie do 2012 r. Na pozwolenie na budowę czeka rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie. Przystąpiliśmy do wykupu terenu pod planowany zgodnie ze studium nowy cmentarz. Nasadzenia, które są wykonywane w zamian za wycięte drzewa przy Lagunie stwarzają barierę ochronną między planowanym cmentarzem, a Osiedlem Południe. Wszystkie sprawy strategiczne są załatwiane na bieżąco i nie ma żadnego zagrożenia w ich realizacji. Bardzo szybko postępuje budowa drogi szybkiego ruchu S-3, co daje nadzieję, że inwestycja ta zgodnie z planem zostanie zakończona w ciągu dwóch lat. Na ukończeniu są dwa realizowane boiska. Myślę, że pogoda znacznie przyspieszy te prace, zwłaszcza  w Radziszewie. Mam nadzieję że w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia 5 maja br. zostanie zakończona budowa euroboiska przy ul. Sportowej. W piątek został oddany przez GTBS kolejny budynek przy ul. Flisaczej, jest w nim 40 mieszkań. W ubiegłym tygodniu miało miejsce wiele pozytywnych wydarzeń dla Gryfina. W dniach 22-23 kwietnia wspólnie  z Zastępcą Burmistrza Maciejem Szabałkinem odbyliśmy szereg ważnych spotkań dla naszego miasta. Spotkaliśmy się z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych odnośnie strefy przemysłowej i uzyskaliśmy ustne i pisemne zapewnienie, że agencja nie będzie robiła żadnych trudności w związku z wykupem terenów przez potencjalnych inwestorów. Drugie spotkanie odbyliśmy z Wiceministrem ds. Infrastruktury wspólnie z Panem Starostą i uzyskaliśmy zapewnienie, że otrzymamy dofinansowanie na budowę ul. Mieszka I  i Łużyckiej, jako zadanie wspólne gminy i Powiatu. Spotkaliśmy się również z Zastępcą dyrektora GDDKiA w Warszawie i poruszyliśmy temat budowy obwodnicy Gryfina. Mówiąc o budowie obwodnicy dla Gryfina mam na uwadze odcinek łączący drogę do Wełtynia  z drogą do Chojny. Na spotkaniu nawiązaliśmy również do obwodnicy Wełtynia. W trakcie tych rozmów zadeklarowałem, że w przypadku podjęcia szybkiej decyzji o realizacji obwodnicy Gryfina, Gmina będzie gotowa i będę przekonywał do tego Radę, aby grunty gminne, które leżą na trasie planowanej inwestycji gmina przekazała nieodpłatnie i aby  w ramach porozumienia sfinansowała dokumentację techniczną, której koszt wynosi ok.  1,5 mln zł. Koszt budowy całego odcinka obwodnicy Gryfina o długości ok. 4,5 km wynosi ok. 70 mln zł. Myślę że w czasie ok. 3 miesięcy wypracujemy wspólnie z GDDKiA porozumienie odnośnie budowy obwodnicy i istnieje realna szansa, że w ciągu najbliższych  5 lat obwodnica zostanie wybudowana. W piątek wspólnie z Wiceburmistrzem Maciejem Szabałkinem prowadziłem bardzo długie rozmowy z potencjalnym inwestorem, który chce zakupić wokół elektrowni nieruchomości o powierzchni prawie 50, blisko Krajnika. W znaczny sposób przyspieszyłoby to remont drogi do miejscowości Krajnik. Myślę, że  w ciągu dwóch najbliższych sesji zostanie przygotowana uchwała o wydzieleniu gruntów przy elektrowni o wielkości ok. 50 ha i przeznaczeniu ich na sprzedaż w drodze przetargu. Jutro nasze miasto będzie gościło burmistrzów i prezydentów miast, których gminy weszłyby  w skład Metropolii Szczecińskiej, czyli Prezydent Szczecina, Prezydenta Stargardu, Prezydenta Świnoujścia, Burmistrz Goleniowa, Wójta Kołbaskowa i Wójta Starego Czarnowa, spotkanie to odbędzie się w CW Laguna. 
Za chwilę przystąpicie Państwo do udzielenia absolutorium dla Burmistrza. Nie ukrywam, że absolutorium w kontekście wszystkich pomówień, zdarzeń i faktów realnych popartych dokumentami, opiniami RIO i innych instytucji jest bardzo dla mnie ważne z punktu widzenia osobistego.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Radna Janina Nikitińska – chciałabym poinformować Szanowną Radę, że złożyłam rezygnację z pracy w Komisji Mieszkaniowej i w związku z tym wnioskuję o powołanie nowego członka Komisji Mieszkaniowej.

Radny Ireneusz Sochaj - Komisja Planowania Przestrzennego wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy, aby w opracowanej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Laguny uwzględnić możliwość zagospodarowania kanału przy przystani MOS oraz o dokonanie przeglądu boisk na terenie miasta i gminy i wykonanie niezbędnych prac przygotowujących obiekty do sezonu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - Komisja doraźna powołana w celu kontroli stanu substancji mieszkaniowej w budynku komunalnym przy ul. Sprzymierzonych 8  w Gryfinie wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przedstawienie harmonogramu ostatecznego usunięcia usterek w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8  w Gryfinie wynikających z realizacji umowy z inwestorem oraz prac, które nie były objęte zakresem umowy. Dodatkowo Komisja wnioskuje o zweryfikowanie protokołów odbioru robót poprawkowych w lokalach mieszkalnych przez Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Jednocześnie Komisja dostrzega potrzebę ustosunkowania się do faktów nieusunięcia usterek we wszystkich lokalach, w których występują, w tym również  w tych, w których lokatorzy nie wyrazili na to zgody.
W punkcie wolne wnioski i informacje złożę sprawozdanie Radzie Miejskiej z prac komisji doraźnej.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
423/XXV/08
– w sprawozdaniu Burmistrza przeczytałem, że bardzo dużo osób pracuje w oświacie w niepełnym wymiarze godzin. Są to 132 osoby. Rozumiem, że są to osoby, które są zatrudnione w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym na tzw. godziny dodatkowe, ale nie wiem, czy nie prowadzi się złej polityki kadrowej, ponieważ często spotyka się osoby, które gdzieś pracują a pół etatu dopracowują w szkole po to, żeby uzyskać wcześniejsze uprawnienia emerytalne. Wiem, że swego czasu było zarządzenie, żeby nie zatrudniać emerytów. Wiadomo, że nauczyciela zatrudnionego na pół etatu nie wykorzysta się tak, jak nauczyciela na pełnym etacie. Chciałbym uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie.

Radny Ireneusz Sochaj
424/XXV/08
– myślę, że popełniliśmy błąd, zarówno Rada Miejska jak i Burmistrz, przy decyzjach odnośnie zagospodarowania terenu wokół CW Laguna. Uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, który nie gwarantuje nam zachowania pewnej przestrzeni publicznej, która jak myślę, w tym rejonie była wymagana. Nie mówię o podmokłych bagniskach, ale o sosnowym lesie otaczającym Lagunę, który tworzył razem z kortami spójną przestrzeń, jest on w znacznej części przetrzebiony i jako leśny park Gryfina nie będzie już funkcjonować. Przestrzeń publiczna w tym miejscu była naprawdę ważna, o tym przekonał się ostatnio organizator popularnych biegów przełajowych, który wytyczając trasę przez dotychczasowe tereny Fundacji ale użytkowane przez wszystkich, został  z tego terenu przegoniony. Ten który to nabył, ma do tego prawo, to jest jego prywatny teren. Odnośnie wycinki drzew byłem zdania, że bezpłatnie nie należy wycinać tych drzew w zamian za nasadzenia, które nastąpiły na Górnym Tarasie. Gdyby inwestor za wycinkę musiał zapłacić, to głęboko by się zastanowił, czy to wszystko wycinać. Utraciliśmy bardzo fajny kawałek przestrzeni publicznej w naszym mieście. Budowaliśmy strategię, „Zielone Gryfino”, to się ma nijak do faktów, które się na naszych oczach dzieją. Pewnych faktów nie możemy już odwrócić, ale chciałbym zapytać jak zamierzamy uchronić nasze działki graniczące z tymi działkami, które inwestor będzie zasypywał popiołami, żeby nie obniżyła się wartość użytkowa tych działek i żeby zachować pewne funkcje, które są dla nich przeznaczone? Inwestor zamierza podnieść ten teren do wysokości parkingu przy Lagunie.

Radna Wanda Kmieciak
425/XXV/08
– kiedy rozpocznie się program prac społecznie użytecznych na terenach wiejskich? Czy był już nabór osób do prac porządkowych? Jest to ważne z tego  względu, że obszary wiejskie zyskują na poprawie porządku, estetyki i wyglądu.

426/XXV/08 – czy jest możliwe zamontowanie w świetlicach wiejskich, które są ogrzewane elektrycznie, ogrzewania na gaz? Chodzi o świetlicę wiejską w Czepinie.  Ogrzewanie elektryczne jest drogie, niewydajne i nieekonomiczne, nie przynosi efektu. W świetlicy w Czepinie jest zimą zimno, a koszt ogrzewania jest bardzo wysoki.

427/XXV/08 – czy Gmina Gryfino ma informacje na temat głośnego tematu budowy spalarni w Schwedt? Czy nasze negatywne stanowisko ma jakiś wpływ? Czy są nowe  informacje w tej sprawie? Pojawiło się dużo niepokojących sygnałów odnośnie emisji spalin z tej spalarni.

Radny Marek Sanecki
428/XXV/08
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica zamieściła ogłoszenie o tym, że świadczy usług w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych. Swego czasu proponowałem, żeby Pan Burmistrz rozważył taką możliwość, żeby ogłosić przetarg na zarządzanie wspólnotami, w których są lokale komunalne. 
Burmistrz powiedział, że chce zrobić to od nowego roku. Czy te wszystkie nieporozumienia czy problemy, które występują w działalności GTBS nie skłoniły Burmistrza do tego, żeby ten proces zrealizować i przyspieszyć? Gdyby zrobić to teraz, to przysłużyło by się to wszystkim mieszkańcom. Czy nie byłoby to zasadne? Bardzo proszę o podjęcie takich działań.

Radna Elżbieta Kasprzyk
429/XXV/08
– chciałabym ponowić interpelację składaną w zeszłym roku, dotyczącą doświetlenia działki gminnej przy ul. 1 Maja 11. Miała zostać zamontowana lampa oświetlająca plac. Do dnia dzisiejszego lampa nie została zamontowana. Jeszcze raz proszę o zamontowanie lampy.

430/XXV/08 – moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej Bartkowo-Szczawno, remontowanej pod koniec 2007 r. W chwili obecnej w wielu miejscach na  odcinku remontowanym wygląda tak jak przed remontem. Proszę o zajęcie się  sprawą. Być może w ramach gwarancji będzie można naprawić tą drogę.

431/XXV/08 – druga interpelacja dotyczy drogi Bartkowo-Mielenko. Proszę o kompleksowy remont tej drogi, bo od wielu lat ta droga naprawiana jest w ten sposób, że łatane są dziury, droga ta w żaden sposób nie spełnia wymogów drogi powiatowej.

Radna Janina Nikitińska
432/XXV/08
– w sprawozdaniu z działalności Burmistrza przeczytałam informację, że Burmistrz dokonał oceny stanu istniejącego szamba przy budynku Szkoły  Podstawowej w Radziszewie. Czy Szkoła w Radziszewie nie jest podłączona do kanalizacji?

Radny Artur Nycz
433/XXV/08
– mieliśmy okazję ostatnio obserwować zarówno pracę jak i prezentację nowej marki Szczecina. Czy Burmistrz nie uważa, że Gryfino również powinno  rozpocząć prace nad wypracowaniem swojej marki? Czy planuje się podjąć działania w tym zakresie?

Radny Rafał Guga
434/XXV/08
– skupię się na oświacie, chciałbym powrócić do mojej interpelacji złożonej na poprzedniej sesji, na którą jeszcze nie dostałam odpowiedzi. Chodzi o podział  dodatkowych 185 mln zł subwencji. Czy Gmina Gryfino będzie ubiegała się o te środki? Moim zdaniem spełniamy wymogi i kryteria przy okazji reorganizacji oświaty.

435/XXV/08 – Burmistrz powiedział w sprawozdaniu, że właściwie bez większych problemów przebiega końcowy proces reorganizacji oświaty. Natomiast wydaje mi się, że ktoś w tym wszystkim zapomniał o czynniku ludzkim. Nauczyciele bardzo niepokoją się, bo nie wiedzą, gdzie będą pracować od września. Nie wiedzą, co mają robić. Wszelki ruch kadrowy kończy się z dniem 30 kwietnia, a więc dokładnie za dwa dni. Atmosfera w Gimnazjum jest fatalna. Oliwy do ognia dolewają wypowiedzi niektórych radnych związanych z innymi ośrodkami oświatowymi, jakoby w Gimnazjum panowały jakieś nieprawidłowości. Nagle ostatnio pojawiły się w prasie lokalnej niekorzystne publikacje autorstwa osoby także związanej już w tym momencie z konkurencyjną szkołą. Nie będę wspominał o etyce zawodowej, bo to jest sprawa sumienia tej osoby, ale to powoduje nienajlepszą atmosferę w Gimnazjum. Pojawiały się nawet pogłoski o chęci wejścia w spór zbiorowy z Gminą, na szczęście były to nieśmiałe pogłoski. Może czas zakończyć jak najszybciej prace zespołu ds. oświaty i zacząć rozmawiać z ludźmi o ich przyszłości, żeby nikt sobie tu nie urządzał prywatnych rozgrywek.

436/XXV/08 – w dniu, w którym odbywały się wybory nowych władz KS Energetyk Gryfino w Gimnazjum doszło do takiej sytuacji, że jedna z pań z obsługi pracująca w Gimnazjum zapytała czy to jeszcze długo potrwa. W odpowiedzi usłyszała od  jednego z działaczy klubu, dodatkowo radnego, że jak się coś nie podoba, to w przyszłym roku będzie mogła mieć zmniejszone środki, w rozumieniu, że jako Gimnazjum. Stąd moje pytanie, czy zostały podjęte jakieś decyzje w sprawie podziału środków na oświatę na przyszły rok?

Radny Kazimierz Fischbach
437/XXV/08
– moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej ul. Armii Krajowej. Na wysokości starej mleczarni, z prawej strony jadąc od przejazdu kolejowego są ogromne dziury, może nastąpić uszkodzenie samochodu. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Tomasz Namieciński
438/XXV/08
– czy istnieje możliwość opracowania regulaminów korzystania z boisk wiejskich? Pytam o to dlatego, że w ostatnim okresie Urząd Miasta i Gminy zakupił wiaty dla zawodników, jedna wiata kosztowała ok. 7 tys. Dochodzą do mnie skargi, że w tych wiatach przebywają osoby postronne, spożywają alkohol.  Na pewno gdybyśmy mieli takie regulaminy na boiskach wiejskich, to byłoby to narządzie dla odpowiednich organów, dla Straży Miejskiej, żeby karać takie osoby, bo to jest nasze wspólne dobro i wspólnie powinniśmy o to dbać. Takie regulaminy zostały opracowane dla placów zabaw.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
439/XXV/08
– odnośnie sprawozdania Burmistrza i cmentarza naprzeciwko os. Południe, tam gdzie trwają obecnie nasadzenia – ja musze Państwu powiedzieć, że te nasadzenia to drzewka, których nikt nie podlewa i z tych drzewek nic nie będzie – w Studium określone jest, że w tym miejscu ma być cmentarz. Uważam, że to jest zły pomysł. Dokoła jest zabudowa jednorodzinna, dojazd do tego cmentarza będzie utrudniony bo nie ma drogi, żeby nie było tak, jak w przypadku starego cmentarza, że obok mamy piękne osiedle. Myślę, że tam nie powinien być tworzony cmentarz.

Radny Andrzej Kułdosz
440/XXV/08
– czy odwodnienie boiska przy Szkole Podstawowej w Radziszewie, to co w tej chwili jest to jest już końcowe? Czy ten teren zostanie w takim stanie jak w tej  chwili? Między boiskiem a szkołą została górka, z moich informacji wynika, że ona pozostanie.

Radny Ireneusz Sochaj
441/XXV/08
– proszę o skierowanie prośby do właściciela terenu przy bloku w centrum miasta tzw. „elki” o zagospodarowanie terenu przed blokiem. Blok ten stoi już kilkadziesiąt lat, a teren przy nim wygląda nieładnie. Proszę o zwrócenie się do Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra, czy nie mogłaby zrobić tam jakiegoś skweru z prawdziwego zdarzenia, poprzekładać chodniki. Jest to centrum   a żadna to wizytówka miasta.

Radny Marek Sanecki
442/XXV/08
– po podjęciu decyzji dotyczącej reformy oświaty w Gminie Gryfino, Burmistrz dziękując radnym powiedział, że cieszy się, że radni nie podejmowali decyzji biorąc pod uwagę względy ekonomiczne. Cieszę się, że dokonaliśmy tych zmian, ale tego poglądu nie podzielam, uważam, że w oświatę trzeba inwestować, z tym, że racjonalnie. Nie uważam, że należy oszczędzać, a teraz  według mnie są dokonywane oszczędności, które negatywnie przekładają się na wyniki naszych dzieci. Chodzi o godziny zastępcze. W sytuacji nieobecności nauczyciela w związku z chorobą czy z innymi powodami, nie ma organizowanych zastępstw. Jeśli to jest pierwsza albo ostatnia lekcja to dzieci idą do domu, jeśli są to środkowe lekcje, to dzieci idą do świetlicy. Myślę, że to niewątpliwie wpływa na pogorszenie wyników, a koszty realizacji tych godzin nie byłyby chyba porażające dla gminy.

443/XXV/08 – moja interpelacja dotyczy czekającej nas reformy oświaty na poziomie szkół podstawowych. Oczywiście, każdy ma wyrobiony pogląd, jakby ta sieć miała wyglądać, ale widzę, że rozbieżności są dosyć duże nawet pomiędzy radnymi. Czy Burmistrz nie sądzi, że celowe byłoby zlecenie firmie zewnętrznej, chociażby firmie Vulcan, wypracowania modelu szkoły optymalnej dla gminy  Gryfino. Ile szkoła ma mieć uczniów, jakie warunki musi spełniać, jak ma być wyposażona, czy musi mieć salę gimnastyczną? Gdybyśmy mieli wypracowany taki model myślę, że łatwiej by nam było dyskutować o reformie oświaty na poziomie szkół podstawowych. Jeśli Burmistrz uważa to za zasadne, to bardzo proszę o zlecenie takiego zadania.

Radny Stanisław Różański
444/XXV/08
– moja interpelacja dotyczy sprawy Pana Stanisława Ponickiego zamieszkałego w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza. Przedmiot interpelacji stanowi działka nr 317/4 o powierzchni 2,08 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Czepino. W skład tej działki wchodzą grunty rolne V i VI klasy bonitacyjnej, stanowiące w tej chwili nieużytki. Ja przedstawię krótko stan faktyczny sprawy, a później zakończę swoją interpelację stosownym wnioskiem. Historia sprawy  przedstawia się następująco: podaniem z 13 sierpnia 2003 r., podkreślam tę datę nie bez znaczenia, zainteresowany zwrócił się do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino o wyłączenie tych gruntów z użytków rolnych i przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze, a konkretnie na cele budowlane. Pismem z 19 września 2003 r., a więc po miesiącu czasu, strona została zawiadomiona, iż jej wniosek został ujęty w rejestrze wniosków dotyczących tych kwestii pod stosowną pozycją i że zostanie rozpatrzony w chwili „uruchomienia procedury dotyczącej sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego”. Po czterech latach oczekiwań stronie doręczono pismo z 31 maja 2007 r. z krótką lakoniczną informacją: „przedmiotowy wniosek nie został uwzględniony”. To tyle jeśli chodzi o meritum sprawy. Pismo nie zawiera żadnego uzasadnienia, dlaczego nie został uwzględniony, ot tak na zasadzie „rzucił granat i uciekł”. Pismo nie zawiera żadnej podstawy prawnej, na podstawie której udzielono tej informacji. Na skutek dalszych skarg zainteresowanego po roku czasu, pismem z 27 marca 2008 r. zawiadomiono pana Ponickiego, że jego wniosku nie można uwzględnić i załatwić zgodnie z jego żądaniem, ponieważ – i tu proponuję Wysoka Rado zwrócić uwagę na te eufemizmy, które się tu znalazły – zostałby zaburzony układ przestrzenny miejscowości Czepino, a także zburzona byłaby ekspozycja krajobrazu Międzyodrza. Proszę Państwa, jeśli ktoś by zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, należała by mu się nagroda Nobla. W związku z tym na tle przedstawionego stanu faktycznego, chcę skierować pytanie do z-cy naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji pana mgra Krzysztofa Czosnowskiego, który był odpowiedzialny w sensie służbowym za załatwienie tej sprawy, po pierwsze: o co chodzi w tej odpowiedzi, po drugie dlaczego wniosek pana Stanisława Ponickiego nie może być załatwiony zgodnie z jego żądaniem? Takich wyjaśnień oczekuję w dniu dzisiejszym na sesji w odpowiednim punkcie porządku obrad. Chciałbym usłyszeć te wyjaśnienia dlatego, aby móc na zasadzie ad vocem zgłosić swoje uwagi, kiedy będziemy słyszeli rzeczywistą argumentację w tej sprawie. I na zakończenie tej interpelacji, Panie Przewodniczący, ponieważ z historii sprawy widzę, że został Pan również zaangażowany w załatwienie tej sprawy, jest pana pismo z 18 kwietnia 2008 r. skierowane do pana Ponickiego, zwracam się również do Burmistrza, ponieważ Burmistrz przyjął zainteresowanego na ostatnim przyjmowaniu skarg i zostawił swoje zobowiązanie ponownego rozpatrzenia sprawy, ja w tej sprawie mam konkretny wniosek, proponuję, abyśmy przeprowadzili dowód z oględzin na miejscu. Wybierzmy się tam na tą działkę, zobaczmy tę nieruchomość, porównajmy to co znalazło się w odpowiedzi z tym, co pisze zainteresowany. Wysoka Rado chciałbym tu przytoczyć bardzo ważny argument. Otóż w aktach sprawy znajduje się dowód, którego wynika, że pan Stanisław Ponicki posiada dwie opinie biegłych urbanistów, z których wynika, że jego działka nadaje się na te cele i nie ucierpi na tym żadna z tych okoliczności, o których mówi się w tym piśmie.

445/XXV/08 – chciałem zapytać dlaczego na interpelacje zgłoszone w dniu 10 kwietnia na sesji do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi? Przypominam, że dotyczyły one remontu ulicy Kasztanowej, świetlicy wiejskiej w Pniewie, dotyczyły Internetu na terenach wiejskich, poczty w Pniewie itd. Odsyłam zainteresowanych do protokołu z sesji, w którym zostały moje interpelacje  odnotowane. Na kanwie tego wydarzenia chciałbym zgłosić następująca prośbę do Burmistrza i jednocześnie wniosek do Wysokiej Rady. Moim zdaniem istnieje potrzeba abyśmy przestrzegali w tym zakresie ściśle postanowień Statutu. Ze Statutu wynika jednoznacznie, że odpowiedź na interpelację powinna być udzielona w dniu, w którym interpelacje są zgłaszane. Ponieważ jak dowodzi historia, wszystkie sprawy, które my tu podnosimy na tej sali są doskonale znane pracownikom Urzędu, uważam, że ten czas, który dzieli od zgłoszenia interpelacji do zakończenia sesji jest zupełnie wystarczającym, aby można było się do tych interpelacji ustosunkować. A nade wszystko chodzi mi o to, abym w czasie, kiedy będą udzielane interpelacje, mógł skorzystać w myśl zasady ad vocem z ustosunkowania się do tych wyjaśnień. Większość z tych wyjaśnień, proszę państwa, mówiąc kolokwialnie, „nie trzyma się kupy”.

Radny Mieczysław Sawaryn
446/XXV/08
– ponieważ problem pana Stanisława Ponickiego to nie jest jednostkowy przypadek, ale dotyczy bardzo wielu osób posiadających grunty V, VI klasy, nadające się w ocenie właścicieli do budowy, chciałbym zapytać, czy przy  sporządzaniu planu Gmina wyszła z założenia, że tym osobom prywatnym nie będzie się zezwalać na budowę na ich działkach z uwagi na konkurencję? Czy Gmina wyszła z założenia, że jeśli potencjalnym mieszkańcom Gryfina przeznaczy się tereny pod zabudowę jednorodzinną, to ich działki będą łatwiej sprzedawane niż działki gminne?

Radny Janusz Skrzypiński
447/XXV/08
– studzienki zamontowane w ciągu drogi ul. Armii Krajowej są tak obniżone, że  korzystający z drogi nie ma możliwości, żeby je ominąć, wjeżdża na nie i może uszkodzić samochód. Proszę o wystąpienie do właściciela tej drogi, żeby studzienki te zostały wyniesione do góry.

448/XXV/08 – problemem, który dotyka ulicy Armii Krajowej, jest problem braku oświetlenia. Przy tej ulicy powstało w ostatnim czasie wiele nowych budynków. Proszę aby wziąć to pod uwagę i na tym odcinku, gdzie nie ma oświetlenia, zamontować oświetlenie.

449/XXV/08 - proszę o to, aby zintensyfikować i przyspieszyć prace związane z naprawą dróg. Czas ucieka, maj za pasem, proszę aby na głównych drogach gminnych,  które są dziurawe, przystąpić do pracy.

450/XXV/08 - proszą aby doprowadzić do spotkania Gminy Gryfino i dwóch właścicieli gospodarstwa rolnego w Sobiemyślu. Są tam zlokalizowane magazyny i przez ta miejscowość przejeżdżają TIRy, które uszkadzają drogę. Proszę aby zbadać  nośność tej drogi, czy ten sprzęt, który się tam przemieszcza, może się po tej drodze poruszać. Bo za pół roku może się okazać, że nie będzie tam drogi, tylko jedna wielka koleina.

Radny Eugeniusz Robak
451/XXV/08
- na skrzyżowaniu ul. Chrobrego – Grunwaldzkiej została zniszczona tablica na  klepsydry. Do dziś nie została naprawiona.

452/XXV/08 – budynek przy ul. Łużyckiej naprzeciw Straży Pożarnej jest bardzo zagrzybiony, jest gorszy od budynku przy ul. Sprzymierzonych. Lokatorzy z czwartego piętra powiedzieli, że sprowadzą telewizję. Miasto będzie miało darmową reklamę.

453/XXV/08 – Burmistrz obiecał kajakarzom dwa kajaki. Wczoraj dostałem od nich informację, że otrzymali w tej sprawie odpowiedź odmowną. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

454/XXV/08 – jakie możliwości ma Straż Miejska? Co Straż Miejska może? Bo Straż Miejska w Gryfinie nic nie może. Kiedy dzwoni się do Straży Miejskiej w sprawie komisów samochodowych w centrum miasta to Straż nic nie może zrobić. Trzeba by było upoważnić Straż Miejską, żeby miała większy zakres działalności. Przy „Bistro” z obu stron ulicy stoją samochody i ostatnio nie mogło tam przejechać pogotowie. A Straż Miejska nic nie robi.

455/XXV/08 – otrzymałem odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, które mnie zupełnie nie zadowalają, wszystko zostało napisane „po łepkach”. To nie jest  odpowiedź dla mnie, to jest odpowiedź dla lokatorów, którzy mi o tych sprawach mówią. A oni będą wiedzieli co z tym zrobić dalej.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2007 r.   i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

1/ Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007 rok radni otrzymali  w ustawowym terminie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8.
Korekta do sprawozdania stanowi załącznik nr 9.
Radni otrzymali uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXI/78/2008 z dnia 09.04.2008 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2007 r. – załącznik nr 10.

2/ Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji do sprawozdania  z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2007 r.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

3/ Radni otrzymali przed sesją opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – załącznik nr 12.

4/ Radni przed sesją otrzymali uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr LIX/174/2008 z dnia 23.04.2008 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. - załącznik nr 13.
Uchwałę Składu Orzekającego RIO odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

5/ Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – przed rokiem mówiłem do Wysokiej Rady o tym, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy składane przez Burmistrza jest najważniejszym momentem w funkcjonowaniu samorządu. Dzisiaj powtarzam te słowa, bo rzeczywiście jest to moment kluczowy. Jest to odpowiedź Rady Miejskiej na pytanie, czy budżet był wykonywanie zgodnie z uchwałą budżetową i innymi uchwałami lub zarządzeniami Burmistrza zmieniającymi budżet. Budżet samorządu musi być oceniany także z innych perspektyw, musi być oceniany przez pryzmat funkcjonowania ustawy o finansach publicznych, zwłaszcza art. 35. Musi być rozpatrywany przez prymat celowości  i terminowości wykonywanych zadań inwestycyjnych. Przeglądając sprawozdanie należy powiedzieć, że trudno znaleźć w tym sprawozdaniu rażące, czy też zasadnicze wady  w wykonaniu przychodów i wydatków. Jest wiele spraw, które w Gminie Gryfino trzeba nazywać po imieniu i o których należy mówić głośno. Ostatnio część Rady Miejskiej  w Gryfinie była w Bersenbrück i przyglądała się funkcjonowaniu tego samorządu  o podobnym budżecie i podobnych możliwościach inwestycyjnych. Nie chcę zbyt długo przemawiać, bo zdaję się, że Rada, poszczególne komisje i poszczególni radni zajęli już stanowisko. Nie będę kogokolwiek namawiał do tego żeby nie udzielał absolutorium dla Burmistrza, nie jest to moją intencją. Moją intencja jest zwrócenie uwagi radnych na to, co ma miejsce w trakcie wykonywania inwestycji. Często są one oddawane po terminie, nagminne jest wpisywanie w budżet zadań, które w ogóle nie są realizowane. Martwi mnie także , że istotne dochody Gminy Gryfino także nie zostały wykonane. Jest więc wiele spraw, nad którymi trzeba jeszcze pracować. Słyszymy o poważnych zarzutach, które są formułowane w sposób oficjalny lub nieoficjalnie. Ja do tych zarzutów nie chcę się odnosić. Stoję na stanowisku, że do tego są umocowane odpowiednie organy. Mój niepokój budzą kwestie związane z realizowaniem naszego budżetu, z tymi aspektami, które są istotne, z tymi aspektami, które budzą moje wątpliwości. Tych inwestycji jest bardzo wiele. Ja też nie chcę mówić o tym, że w sprawozdaniu znalazły się informacje, które nie potwierdzają stanu faktycznego, bo takie incydentalne przypadki miały miejsce, jak w przypadku Wełtynia. To są być może sprawy nieistotne z punktu widzenia całości budżetu Gminy Gryfino, natomiast nie powinny mieć miejsca w rzetelnym sprawozdaniu składanym przez Burmistrza. Nie powinny znajdować się zapisy, które wskazują na to, że dane prace zostały wykonane, skoro nie zostały zrealizowane. Puentując swoją wypowiedź, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden istotny aspekt. Często Rada Miejska w Gryfinie jest w sprytny sposób manipulowana. Część Rady domaga się tego, aby poszczególne inwestycje znajdowały swoje miejsce  w planie finansowym w budżecie gminy, a potem przez lata nic się nie dzieje. Te inwestycje systematycznie „spadają”, a radni mają nadzieję, że będą realizowane z kolejnymi budżetami, a one realizowane nie są. Moje stanowisko będzie mniej radykalne niż przed rokiem, nie będę głosował przeciwko udzieleniu absolutorium, dlatego że generalnie trudno znaleźć poważniejsze rażące uchybienia, natomiast nie znajduję też rzetelnych podstaw ku temu, żeby zagłosować za. Mam nadzieje, że budżet roku 2008, który jest realizowany, będzie realizowany lepiej, niż budżet roku 2006, czy 2007 i że w 2009 roku w kwietniu będę mógł zagłosować za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.

Radny Stanisław Różański – ja bym proponował korzystając z wniosku formalnego, aby Pan dopilnował, żeby dalsza dyskusja dotycząca tego punktu obrad przebiegała w duchu i na warunkach ściśle określonych przepisami prawa. Chciałbym zwrócić uwagę, że w tym punkcie nasza dyskusja powinna być prowadzona ściśle na warunkach określonych przepisami art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W tym miejscu porządku obrad jest miejsce do rozmowy na temat tego, czy wniosek Komisji Rewizyjnej jest słuszny, czy nie, na temat opinii RIO. Ważny jest również głos dotyczący jakości sprawozdania  z wykonania budżetu i jakości wykonania planu finansowego. W dzisiejszej sesji w tym miejscu porządku obrad nie ma miejsca dla dyskusji o wszystkich sprawach, ponieważ  w doktrynie prawa samorządowego jest wyraźnie sformułowana teza, poparta również orzecznictwem regionalnych izb obrachunkowych. Mamy dyskutować tylko na temat jakości sprawozdania z wykonania budżetu i planu finansowego, nie możemy dyskutować o wszystkim. Nie możemy rozmawiać o terminach oddawania inwestycji, nie możemy dyskutować o jakości robót realizowanych, nie możemy dyskutować o niewykonaniu robót. To nie jest miejsce w dzisiejszym porządku obrad, on jest wyraźnie określony wykładnią przepisu art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałem zakomunikować, że to jest właśnie to miejsce i ten czas, żeby o tym rozmawiać, żeby porozmawiać o tym, czy dana inwestycja zapisana w budżecie znalazła swoją realizację, czy też nie znalazła, czy przychody znalazły realizację, czy nie. To jest ten czas i to miejsce. Szkoda czasu i miejsca na tego typu dyskusje, na spotkaniach nieformalnych. Dzisiaj Rada Miejska w Gryfinie kwituje funkcjonowanie samorządu przez cały rok, z wykonania budżetu. Nie ma lepszej sposobności. Prawo należy czytać łącznie, jest jeszcze artykuł 35 ustawy o finansach publicznych. Polecam go wszystkim radnym, należy go wnikliwie badać, pochylić się nad nim. Swoje stanowisko już wyraziłem, natomiast takie przewrotne i bałamutne nieco traktowanie Rady Miejskiej w Gryfinie mi nie przypada do gustu. Ja zresztą orientuję się, że Rada Miejska w Gryfinie musi przyjąć taką informację, która jest nieprawdziwa. Dzisiaj w trakcie tej sesji jest rozmowa m.in. o tym, czy to na co umówiliśmy się przy uchwale budżetowej zostało zrealizowane w sposób rzetelny, nie tylko pod względem zestawionych słupków. Niektórych inwestycji, niektórych dróg, niektórych budynków, niektórych innych ważnych spraw nie udało się zrealizować. Były pewnie ku temu ważne przesłanki. Czy były we wszystkich sprawach? Ja osobiście mam ku temu wątpliwości, dlatego nie zagłosuję „za”, wstrzymam się od głosu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Przewodniczący, Panie Różański, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu jest równoznaczne z udzieleniem absolutorium. Kiedy Rada Miejska podejmie uchwałę dotyczącą zaopiniowania pozytywnie tego projektu uchwały jest to równoznaczne z udzieleniem absolutorium dla Burmistrza. Zaopiniowanie „słupków”, należy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a opinia do merytoryki całego sprawozdania, czyli tego co zostało zaplanowane i wykonane, należy do Rady. To Rada opiniuje to co się działo przez cały rok, co zaplanowaliśmy w budżecie i co Burmistrz zrealizował. W stosunku do wypowiedzi pana Nikitińskiego chciałabym dodać Panie Burmistrzu, że wiele inwestycji zostało wpisanych w budżet i były nierozpoczęte. Oznacza to, że pieniądze tak naprawdę leżały, nie zostały rozdysponowane i mogliśmy zrobić więcej. Sprawozdanie jest odzwierciedleniem konsumpcji tych pieniędzy. Zbyt mało pieniędzy pozyskujemy, żebyśmy mogli rozpocząć pewne inwestycje, rozdysponowujemy tylko środki własne. Panie Burmistrzu powinien Pan zastanowić się nad sprawą pozyskania pieniędzy, wynajęciem biura konsultingowego, które będzie opiekowało się gminą Gryfino, zatrudnieniem osób które zajmują się pisaniem projektów. Na dzień dzisiejszy wykonuje to Wydział Inwestycji, który robi to dobrze, ale potrzebne byłyby również takie osoby, które zajmowałyby się tylko sprawami związanymi z pozyskiwaniem środków.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – dla mnie sesja absolutoryjna jest osobistym rachunkiem sumienia. Byłbym niezadowolony, gdyby podstawą oceny mojej pracy były tylko „słupki i paragrafy”. Nie tego oczekuję. Myślę, że pracowaliśmy cały rok wspólnie i dla mnie sesja absolutoryjna to jest waga, pokazuje czy było więcej dobrego, czy więcej złego. Myślę, że sprawozdanie jest odzwierciedleniem okresu naszej całorocznej współpracy, bo wiele zmian, zwłaszcza inwestycyjnych, majątkowych, finansowych nie może odbyć się bez uchwał Rady. Wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Wiem, że zawsze można powiedzieć, że było za mało środków unijnych, tylko, że wszyscy wiemy, że do dnia dzisiejszego Urząd Marszałkowski, jak i inne instytucje nie przyjmują wniosków do realizacji. Być może  w najbliższym czasie wnioski będą przyjmowane. Jesteśmy przygotowani do złożenia wniosku, jeżeli tylko zapadnie decyzja o przyjmowaniu wniosków dot. dofinansowania zadań inwestycyjnych. Nie jesteśmy w stanie zatrudnić dobrych fachowców do pisania poważnych, dużych wniosków. Jesteśmy w stałym kontakcie z trzema biurami konsultingowymi, które będą pracowały nad pozyskiwaniem dla nas środków unijnych. Nie wiem, czy to jest sukces, czy porażka, trudno jest mi to ocenić, czy 5,5 mln zł euro na infrastrukturę związana  z parkiem przemysłowym są małymi, czy dużymi środkami, pozostawiam to do Państwa oceny. Przed sesją absolutoryjną nie chodziłem do poszczególnych radnych, nie prosiłem, żeby głosowali za, przeciw, czy wstrzymali się, ja oczekuję realnej oceny. Mam dość przekonywania, staram się realizować swoją pracę w sposób jak najbardziej uczciwy, poświęcam bardzo dużo czasu na jej realizację, a do Państwa należy dzisiaj ocena.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - mówimy o realizacji wykonania budżetu za 2007 rok i na tym się skupimy.

Radna Wanda Kmieciak – poprzednie głosy jednoznacznie wypowiadały się, że sprawozdanie zostało wykonane pozytywnie, również ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej była pozytywna. Niektórych inwestycji nie udało się wykonać w ubiegłym roku. Jestem pozytywnie nastawiona chociażby do kwestii, że w tym roku rozpocznie się remont ul. Morenowej w Czepinie, Pan Burmistrz obiecuje ogłoszenie niebawem przetargu. Arytmetyka zgadza się, niemniej jednak do gospodarności, o której powinniśmy również powiedzieć jest kilka uwag. Przykładem są długo stojące pustostany  w Borzymiu. Odbyliśmy z Panami Burmistrzami wiele rozmów odnośnie zagospodarowania tego budynku, np. na cele osób niepełnosprawnych. Wstępne rozmowy były pozytywnie przyjęte przez środowisko, myślę, że wrócimy do tych rozmów. Trzeba sprawdzić nasze możliwości, liczbę osób objętych pomocą, itd. Uważam, że w tej kwestii możemy jeszcze wiele zrobić, jednak kwestia niegospodarności pozostaje otwarta. Powinniśmy ten budynek, jak i budynek po WKU wykorzystać zgodnie z potrzebami naszej gminy.

Radna Elżbieta Kasprzyk – mam dwa pytania do Pani Ewy Kubiak. Umawiałyśmy się na komisji, że pewne sprawy ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu są nieścisłe i Pani Naczelnik miała udzielić tych informacji na sesji, dotyczy to wydatków inwestycyjnych dokumentacja projektowa rozbiórki obiektów w Nowym Czarnowie. Podana jest kwota 192.000 zł w sprawozdaniu, wiemy, że ta dokumentacja kosztowała nas 42.000 zł. Nie wiemy co się stało z pozostałymi środkami. Myślę, że w sprawozdaniu jest błąd, dotyczy on remontu dachu remizy w Wełtyniu i naprawy elewacji remizy. Z wiedzy, jaką posiadam prace te nie zostały wykonane. Sama wnioskowałam o remont i modernizację remizy i bardzo prosiłabym o wyjaśnienie tych nieścisłości, które wkradły się do sprawozdania.

Naczelnik Ewa Kubiak – odpowiadając na pytanie dotyczące Nowego Czarnowa,  w sprawozdaniu jest zapis, że wydatki inwestycyjne były w kwocie 192.000 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 130.000 zł, a opłata przyłączeniowa, czyli koszt opracowania dokumentacji wyniósł 62.000 zł. Takie informacje Państwu podawał mój zastępca i ja. Jeżeli chodzi o zapis dotyczący działu Bezpieczeństwo i ochrona, w roku poprzednim były wykonywane drobne prace polegające na zabezpieczeniu dachu i jego naprawie. Remont remizy jest wprowadzony do budżetu na ten rok, dodatkowo w wydatkach majątkowych jest zapisana kwota 8.500 zł, dotyczy ona uporządkowania kanalizacji deszczowej na terenie remizy w Radziszewie. Nie ma żadnych prac związanych z remontem remizy, jest tylko zabezpieczenie. Była burza i na dachu wystąpiły usterki, wysłaliśmy wykonawcę, który w sposób doraźny, awaryjny go naprawił. To nie były prace remontowe.

Radna Elżbieta Kasprzyk – w sprawozdaniu jest napisane, że był to remont dachu remizy.

Naczelnik Ewa Kubiak – ponieważ w opisie do wykonania budżetu nie ma okoliczności,  w których ten remont został wykonany.

Radna Elżbieta Kasprzyk – wydatki inwestycyjne są w kwocie 192.000 zł, Pan Czosnowski podawał, że dokumentacja projektowa kosztowała 42.000 zł.

Naczelnik Ewa Kubiak – był to koszt netto, należy doliczyć vat i koszt przygotowania mapki, a 130.000 zł wynosi opłata przyłączeniowa.

Radny Artur Nycz – Panie Burmistrzu chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt. Tak naprawdę budżet 2007 roku bardzo różni się od tego co zostało uchwalone w pierwotnym kształcie. Uważam, że największym problemem jest to, że zmieniamy budżet w trakcie roku wielokrotnie. Co sesje są dwie, trzy uchwały dotyczące zmiany budżetu. Bardzo często zmieniamy zasadnicze zapisy tego budżetu. Wynika to z tego, że budżet, jako plan finansowy na cały rok nawet nie jest przestrzegany w tym zakresie. Jest tak często zmieniany, że planowanie naszego działania nie jest nawet jednoroczne, ono jest kilkumiesięczne. Dana inwestycja zostaje zaplanowana, wynikają pewne problemy i nie może być ona realizowana. Nie chcę wspominać o tym, że jako Rada wielokrotnie prosiliśmy, aby każdą zmianę do budżetu, każdy wydatek głosować osobno, albo żeby był zawarty w osobnym projekcie uchwały, aby było to zgodne ze statutem i ustawą. Największym naszym problemem dzisiaj jest brak długofalowego planowania, dłuższego niż kilka miesięcy. Namawiam Panie Burmistrzu do tego. Zostały nam niecałe dwa lata kadencji żebyśmy spróbowali zaplanować to, co zrobimy na 100% przez najbliższe dwa i rzeczywiście konsekwentnie to realizowali. Nie chcę wracać do naszej wizyty w Bersenbrück, być może w wolnych wnioskach będzie okazja, aby o tym porozmawiać, ale warto brać przykład z ludzi, którzy są w stanie powiedzieć, co przez najbliższe dwa lata będą realizować. My, może wybudujemy halę,  a może nie. Tak naprawdę namawiam do tego, żeby na te dwa lata sporządzić realny plan inwestycji, który przez dwa lata będzie realizowany, plan który zostanie zatwierdzony przez Radę. Nie będzie problemu, że ktoś, kto wyraził zgodę na pewien kilkuletni plan inwestycyjny będzie próbował do niego wpisać wielkie inwestycje w trakcie jego obowiązywania. Rozumiem, że takim instrumentem powinien być WPI, ale odnoszę wrażenie, że u nas on jest, ponieważ musi być. Jestem zwolennikiem, aby w WPI wpisywać jak najwięcej zadań, ale potraktujmy go jako punkt wyjściowy do stworzenia planu dotyczącego tego, co chcemy tak naprawdę realizować, a nie co kilka miesięcy zmieniamy zdanie i zmieniamy w tym zakresie budżet.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – zgadzam się z Panem Burmistrzem, że to także radni biorą udział w realizacji tego budżetu i wyrażają zgodę na pewne rzeczy, dlatego też nie mogą budzić naszego niepokoju pewne relacje w wydatkach budżetowych, pomimo naszych licznych interpelacji. Odniosę się tylko do trzech działów. W gospodarce mieszkaniowej  z ponad 6 mln zł wydatkowanych środków, tylko za kwotę 745 tys. zł pozyskaliśmy  10 mieszkań dla ponad 100 potrzebujących rodzin. Jako Komisja Mieszkaniowa wielokrotnie zgłaszaliśmy potrzebę budowy budynku komunalnego. W dziale transport i łączność z ponad 2,5 mln zł wydatkowaliśmy prawie ? środków na nieskuteczne remonty dróg i przebudowaliśmy jedynie ulicę Marii Konopnickiej. W dziale turystyka wykonywaliśmy już projekty plaży, a tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie mamy czego zaproponować naszym mieszkańcom, żeby skorzystali z kąpieli.

Radny Kazimierz Fischbach – dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych sesji w roku. Jak Burmistrz realizował uchwalony przez nas budżet i udzielenie absolutorium jest jedną  z najważniejszych spraw. Na tą sesje Burmistrz pracował cały rok. W imieniu klubu BBS chciałbym powiedzieć, że nie na wszystkie działania Pana Burmistrza zgadzamy się, czego dowodem było przed chwilą wystąpienie członka klubu radnej Lidii Karzyńskiej – Karpierz. Działania Burmistrza w 2007 r. były również pozytywne. Nie będę tego dzisiaj oceniał. Uważamy, że na podstawie dokumentów, które zostały nam przedstawione, czyli sprawozdania i opinii Komisji Rewizyjnej klub BBS będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla Pana Burmistrza.

6/ Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium?
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium za 2007 rok została przyjęta większością głosów.
Uchwała Nr XXV/237/08 stanowi załącznik nr 14.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym złożyć podziękowania za udzielenie absolutorium. Myślę, że przez następne dwa lata zrobimy bardzo dużo wspólnie i oczekuję od Państwa również pomocy. Mamy podstawy, mamy dokumentację i środki finansowe i teraz należy tylko pilnować realizacji zadań. Na taką ilość zadań inwestycyjnych, które nas czekają Wydział Inwestycji jest za mały. Należy poważnie zastanowić się nad współdziałaniem  z innymi firmami, aby pomogły nam w realizacji tych inwestycji, które planujemy wykonać w ciągu najbliższych dwóch lat.

Ad. VI. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w roku 2007 - DRUK Nr 2/XXV

Informacja stanowi załącznik nr 15.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radny Stanisław Różański – chciałbym zapytać, czy na sali obecna jest Pani mgr Ewa Urbańska? Pani pełnomocnik, ja od kilku sesji konsekwentnie zgłaszam do wszystkich informacji przedstawianych Wysokiej Radzie w różnych zakresach działalności przez różne jednostki jedno pytanie. Dlaczego informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007 nie zawiera wniosków końcowych? Pani pełnomocnik, czy jest to przeoczenie, czy z premedytacją przyjęta koncepcja przy sporządzaniu tej informacji? Powtórzę to, co powiedziałem już na poprzednich sesjach i na komisjach, które analizowały tą informację, tj. Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej. Informacja bez wniosków końcowych nie jest informacja pełną. Czytając Pani informację oczekiwałem wniosków dotyczących problematyki społecznej, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawienie tylko in corpore tego, co Pani robiła w czasie objętym informacją, mnie nie satysfakcjonuje. Sporządzenie informacji, która będzie zawierała stosowne wnioski dla mnie radnego stanowi pewną inspirację do swoich działań na sesjach Rady. Prosiłbym, aby w przyszłości, jeżeli podzielacie Państwo mój pogląd, konsekwentnie żądać od tych, którzy przygotowują informacje, aby na obrady Rady przygotowana była zawsze informacja, która jest zaopatrzona stosownymi wnioskami będącymi konsekwencją treści zawartej w informacji.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Ewa Urbańska – Panie radny, nie jestem zobowiązana do obecności na każdym posiedzeniu Rady, dlatego też nie wiedziałam o wnioskach, które Pan zgłaszał. Nie zostałam zaproszona na komisje, których jest Pan członkiem. Postaram się te kwestie  w następnej informacji uzupełnić. Dowiedziałam się, że są również Państwo zainteresowani danymi statystycznymi, ile mamy osób uzależnionych, ile zostało udzielonych porad. Czy chcecie Państwo, abym przedstawiła te informacje teraz, czy na innym spotkaniu?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - pan radny prosił o uwzględnienie wszystkich swoich wniosków w przyszłości.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – prosilibyśmy, aby w sprawozdaniu w przyszłości były przedstawione kwoty wydatkowane na poszczególne zadania, które zostały zrealizowane np. dofinansowanie festynu rodzinnego w Gardnie. Tych zadań jest bardzo dużo, chcielibyśmy wiedzieć, ile dane zadanie kosztowało. Za chwilę będziemy podejmowali uchwałę dotyczącą zmian w budżecie i wiemy, że w budżecie Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z poprzedniego roku pozostały środki w kwocie ponad 50.000 zł, nie zostały one wykorzystane, szkoda bo mogłyby być przeznaczone na jakiś słuszny cel. Nie została Pani poproszona na komisję, ale komisja rozmawiała w tej sprawie i chcielibyśmy zapytać, czy jest możliwość, aby za kwotę 50.000 zł zorganizować dzieciom wyjazdy, tj. kolonie, zielone szkoły. Wiem, że OPS organizuje kolonie dla dzieci, w ubiegłym roku ok. 25 dzieci skorzystało z tej formy wypoczynku. Jak zauważyliśmy, co roku mamy niewykorzystane środki, których wydatkowanie przechodzi na rok następny, taki fakt miał miejsce również w roku poprzednim, bo Komisja Rewizyjna to sprawdziła.

Radny Marek Sanecki – problem narkomani i alkoholizmu jest problemem, którego nie można rozwiązać ostatecznie. Gminne programy mają w pewien sposób to zjawisko łagodzić i wydaje mi się, że łagodzą. To sprawozdanie osobiście mi się podoba. Co prawda nie ma podsumowania na końcu w postaci wniosków, ale wnioski są w tekście. Przeczytam wniosek, który uważam, że jest najważniejszy z tego sprawozdania, z którym wszyscy powinniśmy się utożsamiać dotyczący działań, które powinniśmy realizować. Cyt. „dlatego tak ważnym jest inicjowanie wydarzeń angażujących rodziców z dziećmi, tworzenie im możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu, wpływa to bowiem na lepszą komunikację w rodzinach, a co za tym idzie lepsze rozwiązywanie problemów w przyszłości”. Uważam, że jest to bardzo dobry wniosek. Niektórym osobom, które na komisjach kwestionowały działanie w tym zakresie proponuję, żeby czytały te sprawozdania, bo jest napisane, że w ramach dofinansowania finału Grand Prix na 2007 w szachach zakupiono dla uczestników pamiątkowe koszulki  z nadrukiem „Nałogom szach – mat” oraz puchary i medale. Jeden z radnych na komisji powiedział, że takie napisy powinny być, że powinno być to zaakcentowane i powiedział, że nie jest to zrobione, a jest to napisane w sprawozdaniu. Świadczy to o tym, że tego nie przeczytał.

Radny Tadeusz Figas – na komisji o tym dyskutowaliśmy. Chodzi o to, żeby na wszystkie imprezy, które odbywają się pod szyldem rozwiązywania problemów alkoholowych, komisja zafundowała banner, aby było wyeksponowane, że dofinansowanie pochodzi funduszu. Taki wizualny odbiór jest bardzo istotny przy organizacji tego typu imprez.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn stwierdził, że Rada przyjęła informację.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 3/XXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – kwotę w wysokości 50.025,24 zł stanowią dodatkowe środki pochodzące z opłat za sprzedaż alkoholu niewykorzystane w 2007 roku. Środki te przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii (zatrudnienie specjalistów terapii uzależnień i dla osób współuzależnionych oraz działania profilaktyczne, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży. Mam pytanie do pana Burmistrza, czy można byłoby zwiększyć ta kwotę? Z poprzedniego sprawozdania przeczytaliśmy, że kwotę ok. 59.496 zł stanowiły wydatki związane z zatrudnieniem terapeutów dla osób uzależnionych i współuzależnionych, psychiatry, sporządzanie opinii przez biegłych. Czy moglibyśmy te środki zamiast na terapeutów przeznaczyć na kolonie i na wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych?

Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Ewa Urbańska – kwota, która pozostała z ubiegłego roku, nie jest kwotą,  z którą nie mieliśmy co zrobić. To jest kwota celowo zaoszczędzona. My ograniczaliśmy swoje działania ubiegłoroczne, żeby w tym roku zrobić coś więcej. Jestem za wnioskiem Pani radnej, bo jestem za tym, aby jak najwięcej dzieci skorzystało z tych form spędzania wolnego czasu. W tym roku, podobnie, jak w roku ubiegłym będą dwa turnusy na półkolonie  w Gryfinie. Oprócz tego dla dzieci z Chwarstnicy i Gardna będą zorganizowane półkolonie letnie. W tamtym roku do organizacji półkolonii dołożył środki finansowe Wydział Edukacji  i Spraw Społecznych. W tym roku nie otrzymaliśmy takiego dofinansowania, więc z kwoty ok. 50.000 zł, ponad 13.000 zł będzie dołożone do półkolonii letnich. Ponad 33 tys. zł są przeznaczone z budżetu GFRPA tylko na półkolonie letnie. W ubiegłym roku pilotażowo został organizowany obóz terapeutyczny, który się sprawdził, 30 dzieci przebywało przez tydzień na wyspie, nie miały one kontaktu rodzicami, pracowali z nimi tylko terapeuci. Takie przedsięwzięcia powinniśmy realizować, w tym roku kilka dzieci chciałabym w ten sposób uszczęśliwić. Spora kwota z tych 50.000 zł niestety musi być przeznaczona na terapeutów i na funkcjonowanie poradni, nie dlatego, że chcemy zwiększyć zatrudnienie, ale dlatego, że musimy. W ubiegłym roku mieliśmy podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i NFZ dokładał nam część środków do prowadzenia terapii. W tym roku musimy liczyć sami na siebie, bo służba zdrowia nie jest tym zainteresowana. Z kwoty 50.000 zł środki finansowe w wysokości 26.500 zł planowane są na zatrudnienie terapeutów w poradni odwykowej.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, proszę zwrócić uwagę na uzasadnienie wydatków w dziale 851. Jeśli w uzasadnieniu tym stwierdza się, że dodatkowe środki pochodzą z opłat za sprzedaż alkoholu, zostały niewykorzystane w 2007 roku to przeznaczenie tych środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi uważam za immanentnie związane z pozyskaniem tych środków. W związku z tym uważam za jak najbardziej celowe, aby te środki, które są uzyskiwane z tych celów były przeznaczane na te same cele tylko w odwrotnym kierunku, jako profilaktycznie w celu uzyskania określonych korzyści z takiego działania.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – za kwotę 30.000 zł średnio 30 dzieci mogłoby wyjechać na kolonie. Pobyt kolonijny kosztuje średnio ok. 1.000 zł, bez większych atrakcji  z opiekunem, opieką medyczną i ubezpieczeniem. Zgłosiła się do mnie starsza osoba, która chciała zorganizować kolonię dla wnuczka z rodziny wielodzietnej i sukcesywnie wpłaca na te kolonie po 100, 200 zł. Niektórzy wychowawcy nie organizują wycieczek klasowych, ponieważ nie chcą, aby uczestniczyły w nich tylko najbogatsze dzieci. Przy naszych wydatkach budżetowych to byłby ogromny prezent dla dzieci, które mogłyby wyjechać  i oderwać się od sytuacji panującej w domu. Czy jest możliwość zwiększenia środków i zorganizowania dzieciom porządnych wakacji?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – z wypowiedzi Pani Ewy Urbańskiej jasno wynika że środki z GFRPA muszą być przeznaczone na cele, na które zostały zaplanowane, terapia w tej materii jest bardzo ważnym zagadnieniem. Osoby, które zgłaszają się do Pani radnej, powinna Pani kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeżeli stwierdzimy, że jest taka konieczność, że jest trudna sytuacja, to na pewno prośba o pomoc nie zostanie pozostawiona bez odpowiedzi. Jeżeli OPS wystąpi o zwiększenie środków na ten cel przygotuję stosowna uchwałę. Jeżeli macie Państwo wiedzę o takich sytuacjach, o jakich mówiła radna Chmura – Nycz, proszę kierować takie osoby do OPS. Każda sytuacja będzie wnikliwie zbadana i rozpatrzona. Jeżeli będzie potrzeba przygotowania stosownej uchwały to przygotowana zostanie na sesję majową.

Dyrektor OPS Bożena Górak – chciałabym dodać, że nie tylko 30 dzieci wyjeżdża na kolonie, zgłaszają się różne stowarzyszenia, różne organizacje, są organizowane obozy  z innych środków finansowych. Są dzieci typowane przez OPS, które mogą skorzystać z tych form wypoczynku i tych dzieci jest o wiele więcej. Zdarzały się sytuacje, że nie mieliśmy dzieci do wytypowania, gdyż rodzice, albo dzieci nie wyrażały zgody. Dzieci, które powinny uczestniczyć w koloniach, na pewno na nie wyjeżdżają. Nie ma zagrożenia, że dzieci które powinny wyjechać pozostają w domu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXV/238/08 stanowi załącznik nr 16.

Na wniosek klubu GIS Przewodniczący Rady ogłosił 20-minutową przerwę w obradach.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 4/XXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – bardzo wnikliwie obserwowałem dyskusję dotyczącą prac dodatkowych na boisku w Radziszewie oraz na boisku przy ul. Sportowej. Nasunęły mi się pewne wnioski. Aby nie doszło do podobnych sytuacji, że mija tyle czasu od zatwierdzenia protokołów odbioru, a zabezpieczeniem środków finansowych na sesji proponuję, aby w przyszłości jeżeli zajdzie konieczność w trakcie robót i nie będzie możliwości zwołania sesji na dzień kiedy będzie spisywany protokół odnośnie prac dodatkowych, będę prosił całą Komisję Planowania Przestrzennego, aby była obecna przy zatwierdzaniu konieczności wykonania danych robót, aby na najbliższą sesję od zaistnienia takiego faktu była informacja o kosztach związanych z usunięciem usterek. Będzie wówczas większy udział radnych w dniu spisywania protokołów konieczności. Obiecuję, że tak będę prowadził prace. Do tego zobowiązuję mojego zastępcę Macieja Szabałkina wraz  z podległym mu Wydziałem Inwestycji, aby tej zasady bezwzględnie przestrzegał.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - rozumiem Panie Burmistrzu, że jeśli  w wydatkach budżetowych określone zadanie będzie w swoich kosztach odbiegać od przygotowanego wcześniej kosztorysu, to przed podjęciem decyzji o zleceniu robót każdorazowo Rada będzie zajmować w tej sprawie stanowisko, radni będą informowani
i będą się wypowiadać, czy takie prace będą wykonywane. Jeżeli będą potrzebne, to myślę, że innej decyzji Rady nie będzie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w sytuacjach, kiedy koszt prac wyniesie,  5.000 zł -10.000 zł to myślę, że wystarczy opinia Komisji Planowania. Jeżeli będą to zadania o znaczącej kwocie np. 50.000 zł, czy 100.000 zł będę prosił o zwołanie sesji nadzwyczajnej, żeby nie wstrzymywać robót na placu budowy.

Radny Marek Sanecki – chciałbym odnieść się do paragrafu 3 uchwały, który brzmi „źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały w kwocie 235.000 zł jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym”. Chciałbym zapytać, czy paragraf może być sformułowany w ten sposób. Wydaje mi się, że powinien być inaczej sformułowany, powinno być zapisane, że jest to rezerwy budżetowej, a nie z wolnych środków.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – chciałbym powiedzieć, że takie sformułowanie jest prawidłowe, Panie radny. W sprawozdaniu, które otrzymaliście Państwo, macie wykazaną nadwyżkę środków pieniężnych, która jest fizyczną nadwyżką pieniężnych środków na rachunku bankowym. Te pieniądze mogą być przeznaczone na różne cele, np. na opłacenie zadań inwestycyjnych, które są realizowane w 2008 r. Te pieniądze również można przeznaczyć na spłatę istniejących zobowiązań w formie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę. Po rozliczeniu kredytów i pożyczek, jak również po rozliczeniu sprawozdania finansowego, które macie Państwo przed sobą pozostaje wolna kwota środków pieniężnych. Operację taką dokonywaliśmy już parokrotnie, Rada kilkakrotnie podejmowała podobne uchwały, były one wysyłane do RIO, która oceniała je pozytywnie.

Radny Stanisław Różański – Panie Burmistrzu, w swej spolegliwości wobec Rady, moim zdaniem poszedł Pan za daleko. Nie zawsze kompromis jest złotym środkiem do osiągnięcia określonych celów. W moim przekonaniu takie postawienie sprawy, aby niezależnie od pułapu wysokości środków do decyzyjnej sfery włączać również komisję, bądź cała Radę  in corpore moim zdaniem przyniesie więcej szkody, niż pożytku. Chcę Panu powiedzieć, Panie Burmistrzu, że jak znam temperament niektórych radnych, to oni będą chcieli podejmować decyzje w indywidualnych sprawach nie zawsze zgodne z interesem inwestycji, którą się realizuje. Czy mam rację, czy nie, bardzo szybko Pan się przekona. Znając również tryb obradowania na posiedzeniach komisji chcę Panu powiedzieć, że każda inwestycja zostanie zagrożona w swej realizacji, jeżeli ten tryb zostanie przyjęty w praktyce.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – uważam, że zawarł Pan ciekawy kompromis, chociaż idący nie w tym kierunku, w jakim bym sobie osobiście życzył. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie spieramy się, czy tą inwestycję zakończyć, czy nie, bo chcemy, żeby boisko przy ul. Sportowej zostało zakończone. Ja także chcę, żeby ono było zakończone zgodnie z planem, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i zgodnie z tym, co zawiera uchwała budżetowa. Tylko my mamy do czynienia z sytuacją, w której zmieniamy budżet i do tego potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej. To jest kompetencja Rady Miejskiej, a nie Burmistrza. Trudno jest wyposażać organ wykonawczy  w kompetencje, które ustawodawca przewidział dla organu stanowiącego. To jest kanon funkcjonowania każdego samorządowca. Tak długo, jak Rada Miejska w Gryfinie nie zezwoli, nie wyrazi swojej opinii w zakresie zmian, które nie są kompetencją Burmistrza, tak długo tych zmian dokonać nie wolno. To jest stan faktyczny, z którym mamy do czynienia  w prawie powszechnym. Tutaj mamy sytuację, w której część zadań zostało już wykonanych  i Rada po fakcie jest proszona o zmianę w budżecie. Zawieranie kompromisu na takiej zasadzie, że jedna z komisji Rady będzie opiniowała wydatkowanie pieniędzy, zapoznawała się z protokołami konieczności jest jakąś formuła, nad którą można dyskutować, ale dlaczego nie dyskutujemy nad sprawą prostą. Jest protokół konieczności, jest konieczność wykonania pewnych prac, jest konieczność przesunięcia środków w budżecie zostaje przedstawiony projekt uchwały zmierzający do tych zmian i do skonsumowania tego protokołu, Rada Miejska w Gryfinie wyraża zgodę i prace są wykonane. Jest to standard, który powinien obowiązywać. Nikt nie ma wątpliwości, że większość prac, które Pan rekomenduje do wykonania i które zostały wykonane, powinny być wykonane. Być może nawet bez większej dyskusji, pomimo tego, że nie było ich w SIWZ. Pan, jako organ wykonawczy rekomenduje pewne prace nam, jako organowi uchwałodawczemu, a Rada decyduje, czy jest to słuszna koncepcja i akceptuje projekt uchwały. Taki jest tryb. Wprowadzanie Rady Miejskiej w błąd  i mówienie, że Rada zabiera Burmistrzowi kompetencje, które nie są jego kompetencjami to jest „robienie wody z mózgu” ludziom. Tak nie można funkcjonować. Trzeba się wzajemnie szanować i mówić prawdę, prawdę obiektywną, materialną. Ze względu na wagę tej inwestycji, wbrew temu co się mówi, że Nikitiński jest przeciwny inwestycji na ul. Sportowej, wstrzymam się od głosu, tylko dlatego, że zależy mi na tym, aby można było zacząć z niego korzystać w miarę sprawnie. Natomiast przy następnej tego typu okoliczności, jak ta, będę zgłaszał zdanie odrębne do protokołu i będę głosował przeciw.

Radny Artur Nycz – na ostatniej Komisji Budżetu skierowaliśmy zapytanie do RIO w tym zakresie. Aby zamknąć tą sprawę, zapytaliśmy, czy jest to kompetencja Rady, czy Burmistrza. Proponuje zawrzeć kompromis, aby odpowiedź RIO przyjąć, jako pewnik, nad którym nie dyskutujemy i przyjmujemy do stosowania w przyszłości, zarówno przez Pana Burmistrza, jak i przez Radę. Mam prośbę do Biura Obsługi Rady, jeżeli przyjdzie odpowiedź z RIO proszę doręczyć ja nie tylko członkom Komisji, ale wszystkim radnym. Chciałbym zapytać Pani mecenas, skoro jak twierdzi radny Różański wkraczamy w kompetencje Burmistrza, po co jest ten projekt uchwały, po co Rada go głosuje?

Radny Stanisław Różański – Panie Burmistrzu, mam do Pana pytanie. Zakładamy hipotetyczna sytuację, że jest protokół konieczności, jest potrzeba wykonania dodatkowych prac, jest potrzeb wydatkowania dodatkowych środków, przychodzi Pan na Komisje wedle tej propozycji, którą Pan przedstawił, przychodzi Pan na sesję i otrzymuje Pan opinie negatywną. Jak Pan się zachowa w tej sytuacji?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - uzupełnię wypowiedź radnego Różańskiego. W dniu dzisiejszym Rada nie zatwierdza takiego wydatku i takich inwestycji, jakie zostały zaproponowane przez Pana Burmistrza, wiemy, że w części są one zrealizowane, co się wtedy dzieje? Czy mamy spór z wykonawcą o bezpodstawne wzbogacenie z tytułu prac, które zostały przez niego wykonane?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zawsze każdą inwestycję będę starał się wykonać do końca, nawet jeżeli wiązałaby się ona z dużymi kłopotami, z dużymi perturbacjami. Zadaliście Państwo bardzo ciekawe pytania odnośnie prac dodatkowych  i zachowania się Rady. Dla mnie przykładem, wręcz książkowym jest przypadek CW Laguna. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd, aby nie płacił za prace dodatkowe, ponieważ są usterki. Skończyło się to tym, że wartość robót wynosiła 4 mln zł, a trzeba było zapłacić wykonawcy 9 mln zł. Jak widzicie Państwo wszędzie szukam kompromisu, nie chcę, aby było podejrzenie, że różni wykonawcy składający oferty przetargowe mieli różne warunki. To nieprawda. To będzie większy kłopot dla Rady, jeżeli będę zwoływał sesje nadzwyczajne, bo do każdej zmiany w budżecie jest potrzebna uchwała Rady. Jeżeli uważacie Państwo, że powinniśmy tak pracować w takim systemie, to tak będziemy pracować. Działaniem na szkodę gminy byłoby, gdybym powiedział, że zgodnie z umową do wymiany przewidziana była dana ilość gruntu, mimo, że będzie źle wykonana inwestycja, ale należy wymienić tyle ile było przewidziane w umowie i okazało by się, że po oddaniu inwestycji, boisko byłoby nie do użytkowania. To byłoby działanie na szkodę gminy, gdybym mając wiedzę, że są błędy projektowe zdecydował, że nie wolno przekroczyć planu nawet o złotówkę, tylko wykonywać inwestycję, jak zakładał projekt.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym powoli kończyć dyskusję w tej sprawie. Zostały zadane bardzo ciekawe pytania. Komisja Budżetu złożyła zapytanie do RIO. Zmierzajmy do przegłosowania tego projektu uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Panie Przewodniczący, nadal panuje pewne niezrozumienie w tej sprawie. Na tą inwestycję zostały przewidziane środki w wysokości 2.800.000 zł. Występuję o zwiększenie środków, kiedy z tych środków jest wykorzystany dopiero niecały 1.000.000 zł. Nie ma przekroczenia kwoty zaplanowanej, ale mając na uwadze, że to może mieć miejsce wnoszę pod obrady dzisiejszej sesji ten projekt uchwały.

Radny Marek Sanecki - w paragrafie 2 zwiększa się wydatki o 235.000 zł na obiekty sportowe. Proszę o informację, czy projektant, który projektował boisko w Radziszewie,  w związku z tym, że zaprojektował je źle, poniesie jakieś konsekwencje? Czy będziemy domagali się od niego jakieś rekompensaty? Czy zapłacimy za dodatkowe roboty? Rozumiem, że projektant powinien uwzględnić przy projektowaniu boiska w Radziszewie istniejące warunki. Póki co, konsekwencje ponosimy my. Powinno być tak, że projektant jednak za coś odpowiada i poniesie pewne konsekwencje. Czy możemy liczyć na zwrot części środków?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym wyjaśnić, że co do Fundacji  i porównywania systemu funkcjonowania Rady Nadzorczej i Zarządu to jest to kompletnie nietrafne porównanie, nieprzystające do siebie. Myślę, że wszyscy są w tym zorientowani  i nie ma sensu tego rozwijać. Co do zadań, które są na boisku, z wiedzy, którą posiadam przeprowadzone są dodatkowe prace, które nie były przewidziane w SIWZ i stąd zmiana  w budżecie. Gdyby hipotetycznie zakładał Pan, że wykona zadanie bez przekroczenia planu finansowego, to nie zwracałby się Pan z prośbą do Rady o zmianę w budżecie. Zna Pan zakres prac, zna Pan koszty i najprawdopodobniej wie Pan, że je Pan przekroczy, więc zwraca się Pan z prośbą, aby uzyskać pieniądze. Nie ma potrzeby budowania takiego scenariusza,  w którym „hipotetycznie”, „teoretycznie”, albo „być może” zostaną przekroczone wydatki. Zostaną przekroczone, stąd projekt uchwały. Pan, Panie Burmistrzu, nie może „stawiać na ostrzu noża” spraw kompetencji, które rozdzielił ustawodawca. Mówi Pan, że tak się pracować nie da, że jest trudno, że będzie Pan musiał występować do Rady z prośbą o zmiany w budżecie, ale taka jest procedura. Ma Pan konieczność zmian w budżecie, musi Pan wystąpić do Rady o dokonanie stosownych zmian, bo są też pewne zmiany przypisane kompetencjami Panu. Problem nie w tym, czy wykonywać te prace, tylko problem w tym, jaka procedura powinna obowiązywać. Jeżeli mamy pewną inwestycję, którą realizujemy, jest protokół konieczności o znaczące rozszerzenie zakresu prac, Pan dokonuje zlecenia tych prac, a środki zostają przelane na konto wykonawcy bez zabezpieczenia środków w budżecie, to czym się różni ta sytuacja od rozpoczęcia inwestycji, której nigdy nie zaplanowaliśmy  w budżecie? Moim zdaniem różni się w sposób nieznaczny, a tak naprawdę to jest taka sama sytuacja, w której bez zgody Rady Miejskiej w Gryfinie wydatkowane są środki publiczne. To nie jest kwestia złośliwości, albo osobistych relacji, ale jest to kwestia prawa. Mam nadzieję, że te argumenty trafiły do Pana. Chyba tak się stało, bo zawiera Pan kompromis z częścią Rady. Szkoda, że nie z całą Radą, tylko z jej częścią. Mam nadzieję, że w przyszłości pójdzie Pan dalej i procedury będą zachowywane od początku do końca, a nie tylko w połowie.

Radny Artur Nycz – propozycja Burmistrza nie jest zła, natomiast dla mnie kwestia kompetencji jest jasna i nie ma sensu tego rozstrzygać. Poczekajmy na opinię RIO i będziemy wówczas na ten temat dyskutować. Chciałbym powiedzieć dlaczego jestem przeciwny takim rozwiązaniom. Powiedziałem na komisji, że jeżeli nastąpiło przekroczenie wydatków, jest konieczność wykonania dodatkowych robót, czy też ich niewykonanie będzie zagrażało bezpieczeństwu, zdrowiu ludzkiemu itd. nikt nie będzie stawiał Burmistrzowi przeszkód.  W poprzedniej kadencji mieliśmy zagwarantowane środki na budowę boiska przy Gimnazjum na Górnym Tarasie w kwocie ok. 1.200.000 zł i głosowaliśmy nad przekazaniem kolejnych środków na tą inwestycję. Ponieważ cała inwestycja budziła kontrowersje albo Pan Burmistrz albo Pani Skarbnik poinformowała nas, że Burmistrz już podpisał umowę. Mając zagwarantowany w budżecie 1.200.000 zł, podpisał umowę na kwotę 3.800.000 zł. Poinformowano nas, że albo przekażemy środki, albo Gmina zapłaci odsetki karne. Ja w zakresie tej dyskusji, w sprawie tej inwestycji zostałem przez miłych i sympatycznych panów zaproszony na ulicę Małopolską w Szczecinie. Część urzędników też była na tej ulicy. Kto nie wie, co się mieści przy ul. Małopolskiej, może pojechać i sprawdzić, a zapewniam że nie jest to Policja, ani Straż Miejska. Przesłuchiwano mnie w tym zakresie przez osiem godzin. Ja nie mam najmniejszej ochoty jechać po raz kolejny na ul. Małopolską i tłumaczyć się ze swojego postępowania w zakresie pewnych inwestycji. Ich nie obchodzi, że inwestycja została zrealizowana, ich obchodzi sposób jej realizowania.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – jeżeli Pan nie przekroczył planu, jeżeli Pan wydatkował tylko 1 mln zł, to ma Pan jeszcze 1 mln zł. To po co dzisiaj jest przedstawiana ta uchwała? Jeżeli ma Pan pieniądze na wydatkowanie, to nie musi Pan dzisiaj podpisać umów, prace są już realizowane. Tak naprawdę, na dzień dzisiejszy te pieniądze nie są Panu potrzebne. Ale sprawa jest odwrotna, Panu te pieniądze są potrzebne, bo nie ma Pan gwarancji wszystkich pieniędzy, które będą potrzebne za jakiś czas. Czy my będziemy przekazywać te pieniądze teraz, czy na koniec rozliczenia finansowego inwestycji i tak będzie trzeba te pieniądze dodać. Chciałabym przypomnieć jeszcze jedną sytuację. Przy okazji remontu Gimnazjum również brakowało środków finansowych, mówiłam, że Rada zostaje znowu „postawiona pod ścianą”, że inwestycje zostały poczynione, a nie było środków   w budżecie. Pani Skarbnik odpowiedziała, że Burmistrz ma upoważnienie Rady Miejskiej do zaciągania kredytów i może to zrobić. Proszę wziąć odpowiedzialność za to, że dzisiaj nie ma Pan pełnej kwoty na zadanie. Nie liczy się Pan z Radą przy wydatkowaniu środków  z budżetu Gminy.

Radny Stanisław Różański – Panie Burmistrzu, bardzo proszę o jednoznaczną odpowiedź na zadane Panu pytania. Zwracam się do członków BBS-u, zajmijcie państwo swoje stanowisko w tej sprawie, która się w tej chwili na sesji dzieje. Wspierajcie Burmistrza, bo to jest zamach na jego kompetencje.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – do kolegów i koleżanek z BBS-u też powiem, aby wspierali Burmistrza we wszystkich trafnych i mądrych poczynaniach, wspierali go w każdej dobrej sprawie, do radnych z GIS-u, do radnych z GPW oraz do radnych niezależnych powiem również to samo. Zachowujcie swoje kompetencje, szanujcie swoje kompetencje i szanujcie również kompetencje Burmistrza. Waszą kompetencją jest wyrażenie opinii w zmianach budżetowych, nie jest to kompetencja Burmistrza.

Radny Rafał Guga - wypowiem się, nie jako radny BBS-u, tylko jako radny Rafał Guga. Usłyszeliśmy dzisiaj o kompromisie, cennym kompromisie, Pan Burmistrz wyciąga wnioski. Propozycja dotycząca Komisji Planowania uważam, że jest propozycją cenną. Musimy także zauważyć, że w tle padły zapowiedzi, że będą zwoływane sesje nadzwyczajne, po to, aby czasami być może podjąć jedną uchwałę itd. Ja się obawiam pewnego paraliżu Rady. Za wzorzec stawialiśmy Radę w Bersenbrück. Chciałbym tylko przypomnieć, że Rada Miasta Bersenbrück zbiera się cztery razy w ciągu roku, a my niedługo będziemy spotykać się cztery razy w miesiącu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przypominam, że dyskusja dotyczy druku nr 4/XXV, czyli zmian w budżecie, a nie miejscowości w Niemczech. Kończę dyskusję w tej sprawie, nie ma w niej przewidzianych odpowiedzi pana Burmistrza.

Radny Artur Nycz - chciałbym wyjaśnić, że nie jestem przeciwko projektowi uchwały, zagłosuję za tym drukiem. Nie chodzi o to, aby nie przekazać pieniędzy, tylko, aby wszystko odbywało się zgodnie z procedurami, aby Gmina przestała działać na „wariackich papierach”.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – chciałabym powiedzieć, że jako radna BBS-u wspieram Pana Burmistrza. Jestem za wybudowaniem i skończeniem tego boiska, ale jako radna BBS-u nie mogę ślepo podążać za Panem Burmistrzem.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została przyjęta.
Uchwała Nr XXV/239/08 stanowi załącznik nr 17.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 5/XXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXV/240/08 stanowi załącznik nr 18.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół  w Chwarstnicy – DRUK Nr 6/XXV.

Radni otrzymali pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty odnośnie połączenia szkół.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - Panie Burmistrzu, na Komisji Rewizyjnej padło kilka pytań dotyczących m.in. powołania dyrektora zespołu szkół. Mieliśmy otrzymać odpowiedź oraz opinię prawną w tej sprawie. Czy musimy zagwarantować środki w związku  z wypowiedzeniem umów dyrektorom? Czy będzie ogłoszony nowy konkurs?

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze wykładni prawnej, ale pracujemy nad tym, aby wszelkie przejścia kadrowe odbywały się za porozumieniem stron. Jutro mamy spotkanie z nauczycielami w Gimnazjum, mamy ustalone wszystkie sprawy, nie ma takiej sytuacji, że nauczyciel, który traci pracę  w Gimnazjum i przechodzi do innej szkoły, nie ma całego etatu. Jutro porządkujemy tylko te sprawy. Według karty nauczyciela możliwe są przejścia za porozumieniem stron, nie jest jednoznacznie określone, że obowiązuje to również dyrektorów szkół, mowa jest  o nauczycielach. Radca prawny nie dał mi jeszcze pełnej opinii w tym zakresie. Panie dyrektorki powiedziały, że nie interesują je pieniądze, tylko chcą przejść za porozumieniem stron i wolałyby żeby była taka możliwość. Jeżeli okaże się, że jest to niemożliwe, to należy im wypłacić pieniądze z tytułu wypowiedzenia umowy. Ta kwestia dotyczy dwóch osób.

Radny Marek Sanecki – wydaje mi się, że w tym momencie powinna juz być wiadoma struktura organizacyjna nowych placówek. W skład zespołu szkół będą wchodziły dwie szkoły: podstawowa i gimnazjum. Musi być, albo dyrektor zespołu szkół, albo dyrektorzy poszczególnych placówek wraz dyrektorem zespołu szkół. Przyjmując statut powinniśmy  w tym momencie to wiedzieć. Pan Burmistrz powinien wiedzieć, w jaki sposób będzie to wyglądało i podjąć stosowne kroki do powołania dyrektora nowotworzonej placówki oraz wypowiedzenia umowy dyrektorom. Uchwalamy statut, a działania organizacyjne nie są przygotowane. Mówi Pan, że Panie dyrektorki nie są zainteresowane wypłatą pieniędzy  z tytułu wypowiedzenia umów o pracę. Dziwię się temu, bo gdybym był na ich miejscu, to chciałbym otrzymać te pieniądze. One mogą to mówić, ale dla nas nie jest to wiążące.

Radny Rafał Guga – o ile dobrze czytam ten projekt statutu, w rozdziale 4 napisane jest, że organami zespołu są dyrektor, rada pedagogiczna itd. Wszystko jest napisane, tylko należy to przeczytać.

Radny Marek Sanecki – wydaje mi się, że do końca kwietnia jest tzw. „ruch nauczycielski”. Dzisiaj mamy dzień 28 kwietnia, a do końca kwietnia te sprawy powinny być już uregulowane, a nie są. To, czy umiem czytać nie ma tu nic do rzeczy. Nie zostały zrobione pewne rzeczy, które powinny być zrobione wcześniej.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – sprawy, które poruszył Marek Sanecki są niezwykle istotne i warto się nad tym zastanowić. Jest tworzona siatka godzin nauczycielskich i rodzi się pytanie, jeżeli są dwaj dyrektorzy szkół, którzy nie znają swojego statusu od nowego roku szkolnego jak zostaną wpisani w arkusz obowiązujący w roku szkolnym 2008/2009? Czy jako dyrektorzy, czy jako nauczyciele? Jeśli jako nauczyciele, to z jakimi godzinami? Komu te godziny zostaną odebrane, kto będzie miał mniej, a kto więcej godzin lekcyjnych? To jest problem, który trzeba rozwiązać. Trzeba ludziom jasno powiedzieć, pokazać procedurę. Nawet jeżeli to dotyczy dwóch osób z dwóch zespołów szkół, nie można podchodzić do sprawy alternatywnie. Trzeba pokazać jasna drogę, że będzie konkurs, będzie rozpisany i dyrektorzy mogą w nim startować. Należy im się odprawa w przypadku, gdy zmienia się warunki, gdy nie wygrają konkursu lub nie należy się odprawa jeżeli nie zmienią się warunki, gdy dany dyrektor wygra konkurs. To powinno zostać wyjaśnione. Tworzenie takich dysonansów, powoduje niepotrzebną nerwowość, a powinno to być załatwione dosyć skutecznie. Przecież wystąpienie o wiążącą interpretację prawną nie przekracza możliwości Gminy Gryfino.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – chciałbym sprostować jedną kwestię. Jeżeli chodzi o zmiany kadrowe, organy prowadzące zwyczajowo do końca kwietnia przyjmują projekty arkuszy organizacyjnych. Arkusze te są weryfikowane, przekazywane do zaopiniowania organowi nadzoru pedagogicznego, czyli do kuratora tak, aby do końca maja przyjąć arkusz, ponieważ do końca maja dyrektorzy mają czas na podjęcie decyzji i wręczenie ewentualnych dokumentów związanych z przesunięciami kadrowymi nauczycielom. W związku z tym, że w ostatnich dniach pojawiło się nowe rozporządzenie  w sprawie ramowych planów nauczania i dyrektorzy też muszą wprowadzić zmiany do siatki godzin lekcyjnych, na ostatnim spotkaniu z dyrektorami szkół uzgodniliśmy, że te arkusze dostaniemy do 5 maja br. tak aby dyrektorzy mieli czas na wprowadzenie dodatkowych zmian. W kwestii dyrektorów zespołów szkół, jeżeli Rada przyjmie te dwa projekty uchwały, nie będzie dyrektorów dwóch szkół, tylko jeden dyrektor całego zespołu szkół. Jest subtelna różnica między zatrudnieniem dyrektora jako nauczyciela w tej placówce, a powierzeniem mu stanowiska dyrektora. Jeżeli otrzymamy wiążącą odpowiedź na piśmie, to jeżeli zajdzie taka potrzeba dokonamy jeszcze zmian w arkuszu. Jeżeli będzie to skutkowało wypowiedzeniem warunków pracy, odprawą itd. będziemy ogłaszali konkurs, tak, aby w czerwcu go rozstrzygnąć, aby na koniec roku szkolnego wiadomo było kto będzie dyrektorem. i aby do końca maja zainteresowane Panie dyrektorki otrzymały informację ostateczną w tej sprawie. Lepiej jest poczekać na bardziej szczegółową opinię, niż podejmować pochopne decyzje.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Chwarstnicy została przyjęta.
Uchwała Nr XXV/241/08 stanowi załącznik nr 19.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół  w Gardnie – DRUK Nr 7/XXV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Radni otrzymali pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty odnośnie połączenia szkół.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gardnie została przyjęta.
Uchwała Nr XXV/242/08 stanowi załącznik nr 20.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej części działki nr 87/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 8/XXV.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej części działki nr 87/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino została przyjęta.
Uchwała Nr XXV/243/08 stanowi załącznik nr 21.

Ad. XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Henryk Piłat.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat

Ad. Nr 423/XXV/08 – od początku moja polityka w zakresie zatrudniania w oświacie jest znana. Jestem zwolennikiem, żeby nauczyciele byli zatrudniani na pełny etat i aby byli to nauczyciele, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. Są przypadki szczególne, ale w szczegółach na to pytanie odpowie Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - często zdarza się tak, jak w Gimnazjum w Chwarstnicy, gdzie zostanie utworzony tylko jeden oddział i szukamy nauczycieli, którzy mogliby poprowadzić jedną godzinę biologii czy geografii. Nie wszyscy chcą dojeżdżać. Brakuje nauczycieli od języka niemieckiego, angielskiego. To spowodowało, że zatrudniani są również na pół etatu emeryci. Są to sporadyczne przypadki. Największa ilość godzin  w niepełnym wymiarze to godziny w MOS, gdzie zajęcia są prowadzone w wymiarze od 1/2, do 1/4 a nawet 1/8 etatu. Sprawdzimy to i udzielimy dokładnej odpowiedzi.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat

Ad. Nr 424/XXV/08 – po pierwsze, przy tej inwestycji nie będą użyte popioły, po drugie ja tam parę razy byłem i jestem zaskoczony bałaganiarskim prowadzeniem wycinki drzew. Teren powinien być ogrodzony, jeżeli jest rozpoczęta inwestycja. Dziś wezwałem właściciela na godz. 16.00, pojedziemy w teren, pokażę mu jak te prace inwestycyjne są prowadzone.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Ad. Nr 425/XXV/08 – program jest uruchamiany, jeśli chodzi o teren miasta, to łatwiej jest pozyskać osoby do tych prac. Mamy trochę skomplikowaną sytuację, bo osoby, które w ubiegłym roku były zatrudnione przy tych pracach,  w tym roku nie zgłosiły się do Urzędu Pracy. Prace te są powoli uruchamiane. Myślę, że do końca maja br. program się rozpocznie, ale muszą być chętne osoby, które podejmą się tych prac.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat

Ad. Nr 426/XXV/08 – pani interpelacja jest słuszna, ale rozważymy ją kiedy poznamy końcowe ceny nośników energii i gazu. W Czepinie jest to możliwe, bo jest tam gaz, a w innych miejscowościach nie ma.

Ad. Nr 427/XXV/08 – cały czas współpracujemy z Parkiem Krajobrazowym, z Urzędem Marszałkowskim. Na najbliższej sesji przedstawię informację na ten temat, bo docierają do mnie głosy ze strony niemieckiej odnośnie spalarni w Schwedt.

Ad. Nr 428/XXV/08 – ja już się określiłem w tej sprawie. Tam gdzie gmina będzie miała większość mieszkań komunalnych, a dotyczy to przeważnie wspólnot mieszkaniowych, to wspólnoty będą decydowały, czy zrezygnują z obsługi przez GTBS. Każda wspólnota sama zdecyduje w tej sprawie.

Ad. Nr 432/XXV/08 – Szkoła Podstawowa w Radziszewie jest podłączona do kanalizacji.

Ad. Nr 433/XXV/08 – Gryfino powinno wypracować swoją markę i zapraszam wszystkich do współpracy.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Ad. Nr 434/XXV/08 – Gmina Gryfino będzie ubiegała się o środki, kiedy z dniem  1 września powstaną zespoły szkół. We wrześniu złożymy stosowne wnioski.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat

Ad. Nr 436/XXV/08 – nie będę prowadził śledztwa w tej sprawie. Jeżeli ta Pani czuje się urażona, to powinna zgłosić, że takie zdarzenie miało miejsce. A jeżeli miało miejsce to jest to naganne.

Ad. Nr 438/XXV/08 – mamy regulaminy opracowane na place zabaw, jest to dobry pomysł, opracujemy regulaminy korzystania z boisk wiejskich.

Ad. Nr 439/XXV/08 – zleciliśmy firmie specjalistycznej opracowanie Studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Po analizie jedynym terenem, który został wskazany pod budowę nowego cmentarza jest teren zlokalizowany niedaleko lasku koło Pniewa. Nie jest to miejsce naprzeciwko osiedla Południe. Nie ma w niedalekiej odległości budownictwa jednorodzinnego. Aby poprawić komfort mieszkańcom Osiedla Południe zapadła decyzja o pasie zieleni. Zostanie posadzonych 1.400 drzew, sadzone drzewa są pięcioletnie, ich wysokość wynosi ok. 2 m - 2,5 m. Cmentarz jest oddalony od Osiedla Południe.

Ad. Nr 440/XXV/08 – zgodnie z tym, co zostało dzisiaj powiedziane pojedziemy, zobaczymy ten teren, a później ewentualnie zlikwidujemy tą górkę.

Ad. Nr 441/XXV/08 – teren, o którym mówi radny Sochaj jest w takim stanie od lat. Mnie też ta sprawa boli. Zadam pytanie w tej sprawie Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra. Spółdzielnia powinna zagospodarować ten teren, tym bardziej że jest to teren położony w centrum miasta. Chciałbym wspomnieć o bardzo cennej inicjatywie pana Rafała Muchy Prezesa PUK-u, który chce swoim patronatem objąć teren parku przy ul. Rapackiego i pokazać jak ma wyglądać wizytówka tego przedsiębiorstwa.

Ad. Nr 442/XXV/08 – jeśli przeanalizuje się koszty oświaty i zobaczy jakie koszty ponosi gmina w związku z godzinami zastępczymi, to jest to problem, którym powinniśmy się poważnie zająć. Nie chodzi o to, żeby na lekcje matematyki poszedł nauczyciel wychowania fizycznego. Na ten problem trzeba spojrzeć bardzo szeroko i wnikliwie.

Ad. Nr 443/XXV/08 – uważam, że szkoły modelowe będziemy mieli takie, jakie będziemy mieli warunki.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – są dwie ważne interpelacje, wcześniej w tej sprawie interpelował również pan radny Nikitiński, jest to sprawa opracowanego Studium odnośnie terenów przeznaczonych pod budownictwo. Jeszcze raz powtarzam swoje stanowisko, tam gdzie jest to możliwe i nie jest zagrożony interes publiczny i społeczny,  a ludzie chcą swoje tereny przeznaczać pod budownictwo, powinno się to w bardzo szerokim zakresie umożliwiać. Ci, którzy chcą przekształcać tereny pod budownictwo jednorodzinne, muszą mieć świadomość, że tereny będą bardzo szybko uzbrajane, bo gmina posiada harmonogram uzbrajania terenów, tym ludziom nie powinno się tego zabraniać. Studium wykonywała firma specjalistyczna. Każdy urbanista dany teren może widzieć inaczej. Powołałem komisję do rozpatrywania wniosków mieszkańców, którzy nie zgadzają się  z opracowanym Studium. W wyniku prac tej komisji i ponownego rozpatrzenia wniosków, niektóre z nich zostały przyjęte, a niektóre zostały ponownie odrzucone. Zdeterminowany terminem uchwalenia Studium, który był związany ze strefą przemysłową, na sesji powiedziałem, że wnioski nadal będą przyjmowane, jeszcze raz poddamy je merytorycznej ocenie. Jeżeli będą wnioski, o których państwo zdecydujecie, że powinny zostać uwzględnione, zostaną uwzględnione. Co do szczegółów proszę o wypowiedź Zastępcę Naczelnika Pana Krzysztofa Czosnowskiego.

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Krzysztof Czosnowski – wniosek Pana Ponickiego dotyczył działki nr 317/4 w obrębie Czepino. Działka dla której pan Ponicki wnioskował o wprowadzenie funkcji zabudowy mieszkaniowej i złożył taki wniosek na etapie prac nad studium, dotyczy terenu położonego po przeciwnej stronie torów kolejowych poza miejscowością Czepino przy drodze powiatowej do miejscowości Żabnica. Teren ten charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami gruntowymi. Jest to teren podmokły, na którym wznoszenie obiektów budowlanych jest oczywiście możliwe. Występuje szereg innych, lepszych terenów, dla których jest możliwość wznoszenia takich obiektów. Sąsiednia zabudowa, która występuje przy działce pana Ponickiego jest zabudowana obiektami, które były wznoszone na potrzeby kolei. Jest to jeden budynek mieszkalny, natomiast był to budynek wzniesiony na potrzeby dworca kolejowego, który funkcjonował w miejscowości Czepino. Z tego względu też jakakolwiek lokalizacja zabudowy wokół tego terenu, który dziś pozostaje niezabudowany,  w naturalny sposób narusza układ przestrzenny miejscowości Czepino. Miejscowość ta charakteryzuje się strukturą zabudowy wzdłuż drogi krajowej z jedną linią zabudowy od strony zachodniej. Na przestrzeni lat zabudowa w m. Czepino rozwijała się na wschód od drogi krajowej, czyli na terenach zlokalizowanych na tzw. wysoczyźnie gryfińskiej, na terenach wzdłuż poszczególnych ulic. Po przeciwnej stronie w kierunku rzeki Odry powstała miejscowość Żabnica. Układ drogi powiatowej niezabudowanej, która ma szpaler zieleni, wprowadza czytelny układ przestrzenny dla m. Czepino i Żabnica. W ramach prac nad Studium były rozważane różnego rodzaju możliwości wprowadzania nowej zabudowy na tych terenach. Miejscowość Czepino charakteryzuje się bardzo licznymi nowymi terenami przeznaczonymi pod funkcje mieszkaniowe. Na pewno Państwo wiecie po zapoznaniu się  z dokumentem Studium, jak duże obszary w m. Czepino, Radziszewo, Daleszewo zostały zaplanowane pod funkcje mieszkaniowe na terenach wysoczyzny zlokalizowane na wschód od tych miejscowości. Natomiast główną przesłanką, która skłoniła nas do takiej decyzji podczas prac nad studium było ewidentne zaburzenie ładu przestrzennego funkcjonującej miejscowości jak również kwestie ekspozycji terenu Międzyodrza i samej drogi powiatowej. To są najważniejsze argumenty, które przemawiały za nieuwzględnieniem tego wniosku. Pan Ponicki w toku prac nad Studium składał uwagi do projektu Studium dwukrotnie. Ponieważ mieliśmy do czynienia z podwójnym wyłożeniem Studium, część uwag została uwzględniona. Część nie została uwzględniona, w związku z czym zaistniała konieczność ponownego wyłożenia projektu Studium, odbyła się ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi ustaleniami planu. Pan Ponicki z faktem nieuwzględnienia przeznaczenia swojej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nie zgadzał się, złożył uwagi do projektu Studium, te uwagi zostały rozpatrzone i nieuwzględnione. Projekt Studium został przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w takim kształcie i uchwała została uchwalona. Pan Ponicki kwestionuje rozstrzygnięcia Studium. Oczywiście każdy dokument przyjmowany czy aktualizowany nie jest dokumentem, który raz uchwalony nie podlega zmianom. Dokument Studium może być zmieniany, natomiast każda zmiana musi być w merytoryczny sposób uwzględniona  i przesłanki do wprowadzenia takich rozstrzygnięć powinny zostać spełnione, aby można było dany wniosek uwzględnić. W naszej opinii nie zachodzą takie przesłanki, aby wniosek Pana Ponickiego został uwzględniony.

Radny Stanisław Różański – panie magistrze Czosnowski, muszę po uważnym wysłuchaniu pańskich wyjaśnień powiedzieć jednoznacznie, że nie przekonał Pan mnie o tym, jakoby przeszkodę w załatwieniu wniosku Pana Ponickiego stanowiło zagrożenie zaburzenia istniejącego układu przestrzennego Czepina a także zaburzona miała być ekspozycja krajobrazowa Międzyodrza. Niestety, nie wyjaśnił Pan istoty zastrzeżeń, które zawarte są  w tym piśmie. Nie wiem czy na sali jest Pan Ponicki. Nie ma. Ja w dalszym ciągu w związku z tym podtrzymuję swój wniosek o potrzebie przeprowadzenia dowodu z wizji lokalnej, deklaruję swój udział w załatwieniu tej sprawy. Wysoka Rado, w tej sprawie mamy do czynienia z takimi faktami: klasa bonitacyjna gruntów V i VI jest nie chroniona ustawą  o ochronie użytków rolnych, grunty te stanowią nieużytki, istnieje możliwość pełnego wyposażenia w media, 20 m od tych terenów znajduje się istniejąca zabudowa i dwie opinie urbanistów przeczące tym wszystkim wyjaśnieniom, które przed chwilą słyszeliśmy. Uważam, że sprawa Pana Ponickiego została nierzetelnie załatwiona. Na koniec jeszcze jedna uwaga ale jest ona już poza procedurą. W takich sytuacjach powinniśmy mieć wytyczne art. 6 kodeksu cywilnego, które mówią o tzw. zasadach współżycia społecznego. Mamy do czynienia z człowiekiem śmiertelnie chorym, on nie ma za co kupić leków. On ma 600 zł emerytury, to jest dla niego jedyna deska ratunku do dalszego życia.

Ad. XIV. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Wysoka Rado, do dnia 30 kwietnia 2008 r. należy złożyć oświadczenia majątkowe radnych pod rygorem utraty mandatu. Jednocześnie informuję Radę, że w Biurze Obsługi Rady znajduje się pismo Pana Andrzeja Stachowa skierowane do Prezydium. Pismo zostało przeze mnie przesłane do Prokuratury Rejonowej  w Gryfinie. Do Prezydium Rady wpłynęło również pismo Pani Kazimiery Dragan, jest ono  w naszej ocenie skargą na Radę Miejską. Skarga ta została przesłana do Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z obowiązującą procedurą. Uprzejmie informuję, iż w dniu  3 maja 2008 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie odbędzie się uroczysta msza święta z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ponadto informuję, że dnia 9 maja 2008 r. na Placu Ks. Barnima I w Gryfinie odbędą się regionalne obchody  63. rocznicy zakończenia II wojny światowej, które rozpoczną się mszą św. o godz. 12.00. Uroczystości będzie towarzyszyć akcja promocyjna Wojska Polskiego XII  Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. W związku z tym, wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych wyjątkowych uroczystościach.

Radny Artur Nycz – coraz częściej pojawiają się głosy dotyczące indywidualnych spraw związanych ze studium, załatwmy je kompleksowo. Jeżeli jest radny, który uważa, że wniosek danej osoby powinien być uwzględniony, jest inicjatywa uchwałodawcza, proszę przygotować wniosek, ja się z chęcią podpiszę pod takim projektem uchwały. Zawsze jest konflikt między urbanistami, a osobami zainteresowanymi, ale nie wolno zapominać, że to Rada Miejska uchwala studium, tworzy prawo i może je zmienić. Zamiast rozstrzygać te sprawy w dyskusji, proszę wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, uchwalimy przystąpienie do zmiany studium i proponuję, abyśmy w ten sposób działali. Będzie szybciej, prościej  i skuteczniej. Panie Burmistrzu „prześlizgnął” się Pan po mojej interpelacji. Nie chodzi mi  o to, aby wynajmować firmę, która za pół miliona złotych wymyśli nam „pływające ogrody”, tylko, aby zająć się promocją w gminie, bo promocja w gminie „leży”. Nie ma jej. Nie mówię o najprostszej promocji w postaci kubków, czy szalików, których też nie ma. Są dostępne dla radnych, być może Pani Sekretarz ma w swoich zasobach trochę zapasów, ale w Gryfinie, jeżeli chce się je kupić, trzeba szukać prywatnej inicjatywy jakiegoś handlowca. Nie ma promocji Gryfina, przynajmniej jej nie widać. Zajmijmy się promocją. Są w tej gminie ludzie, którzy pracują w promocji, którzy mają się nią zajmować. Raz w życiu chciałbym zobaczyć efekt ich pracy. Wpiszmy się w markę Szczecina, spróbujmy znaleźć swoje miejsce, spróbujmy zbudować jakąś składną promocję i zacznijmy przedstawiać się w jakiś skonsolidowany sposób. Byliśmy w Bersenbrück i warto byłoby przekazać trochę naszych spostrzeżeń i uwag. Warto byłoby, aby kolejna wizyta była uzupełniona o te wszystkie braki, które wystąpiły. Odnoszę wrażenie, że nie do końca byliśmy przygotowani do tej wizyty. Niemcy oczekiwali od nas bardzo jasnej deklaracji w zakresie współpracy, powiedzieli, że organizują daną imprezę i chcieliby, abyśmy się włączyli w określony sposób, w danym zakresie. Tego oczekiwali od nas. Oni funkcjonują na bazie rocznego planu takich działań, dobrze byłoby byśmy ich zaprosili do współpracy przy imprezach, które organizujemy. Oni są bardzo tym zainteresowani, w większości przypadków trzeba byłoby tylko przygotować im harmonogram, zorganizować ich pobyt i przyjazd. Warto byłoby zainwestować w naszą współpracę międzynarodową, bo ona trochę „kuleje”. Uważam, że któryś z Panów Burmistrzów powinien wziąć bezpośrednią odpowiedzialność za współpracę międzynarodową, żeby to wszystko było sprawniej realizowane. Bersenbrück jest porównywalne wielkością, budżetem do naszej gminy, robione są tam fantastyczne rzeczy. Można się tam nabawić kompleksów. Odnoszę wrażenie, że ta współpraca międzynarodowa funkcjonuje dlatego, że są w tym mieście jeszcze ludzie, którym jeszcze chce się to robić. Są uczniowie, nauczyciele którym się chce to robić i zbyt dużego wsparcia w urzędzie oni nie mają. To wsparcie nie jest może takie wielkie, jakie powinno być. Gdyby nie tych kilku „zapaleńców” to nawet ta „kulawa” współpraca, która jest na dzień dzisiejszy, pewnie by nie funkcjonowała. Przykre jest to, że nauczyciele musza się zajmować takimi sprawami, jak pisanie projektów, szukanie dofinansowania. Dobrze byłoby, żeby urząd miał to w jakiś sposób zorganizowany. Niewątpliwie działalność kulturalna, wymiana międzyszkolna jest organizowana, świetnie funkcjonuje, natomiast nie funkcjonuje chyba kompletnie współpraca na niwie gospodarczej. Współpraca gospodarcza w ogóle nie została podjęta. To nie jest zarzut. Po wizycie w Bersenbrück odnoszę wrażenie, że w całym mnóstwie przypadków wystarczyłoby poznać ich pewne doświadczenia, nie ma potrzeby „odkrywać Ameryki” na nowo. Nauczmy się, skorzystajmy z ich doświadczeń, tym bardziej, że oni są bardzo chętni do tego, żeby nam takiej pomocy udzielić. Widzieliśmy piękny ośrodek, który jeszcze kilka lat temu był w sytuacji takiej, jak Centrum Wodne Laguna, sytuacja organizacyjna i finansowa była bardzo podobna. W przeciągu kilku lat wyprowadzono ośrodek na prostą, stworzono fantastyczne miejsce. Rozmawialiśmy z Prezesem ALFSEE, Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin rozmawiał z nim wielokrotnie i jest on chętny, aby do nas przyjechać po sezonie. Jest to osoba z doświadczeniem w turystyce, która zorganizował niejedną inwestycję  w oparciu o partnerstwo publiczno – prywatne. Zaprośmy go, poznajmy jego punkt widzenia. Szkoda, aby z tego wyjazdu pozostały nam tylko ciekawe wspomnienia, spróbujmy pomyśleć o tej współpracy, bo naprawdę warto.

Radna Elżbieta Kasprzyk – niedługo mamy Dni Gryfina. Chciałabym zapytać, czy tak, jak w poprzednich latach zorganizowany będzie dowóz do Gryfina dla mieszkańców z terenów wiejskich, przynajmniej w jeden dzień?

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, mam kilka spraw w ramach tego punktu. Na początku chcę złożyć oświadczenie Wysokiej Radzie, że z dniem dzisiejszym rezygnuję  z udziału w pracach klubu BBS. Chcę wszystkim koleżankom i kolegom z tego klubu podziękować za dotychczasową współpracę w ramach klubu. Chce również przy tej okazji poinformować Wysoka Radę i Burmistrza, że zamierzam w dalszym ciągu wspierać Pana Burmistrza we wszystkich jego działaniach, które w mojej ocenie będą zgodne  z obowiązującym prawem oraz będą podejmowane w interesie wyborców naszej gminy. Chcę w dalszym ciągu sprawować mandat radnego w myśl zasady „robię co chcę, a nie robię co mogę.” Chciałbym równocześnie odnieść się z ogromną radością do tych głosów w dzisiejszej dyskusji na sesji, które apelowały o ułożenie budżetu w taki sposób, abyśmy wiedzieli, jakie zadania są realizowane, w jakim okresie zostaną zrobione i za jaka kwotę. Mogę wszystkim odpowiedzieć wedle tego samego apelu, który składałem do tej pory, to wszystko osiągniemy, jeśli zdecydujemy się na uchwalenie budżetu zadaniowego.
Panie Przewodniczący po raz kolejny sygnalizuję, iż praca Komisji Budżetu w dalszym ciągu przebiega w sposób niewłaściwy. Pan Przewodniczący nie radzi sobie i nie panuje nad sytuacją na komisji. Dowodem tego było dzisiejsze stanowisko, brak jakichkolwiek wniosków nad tak ważną sprawą, jak absolutorium dla Burmistrza. Uważam, że jeśli prace komisji będą dalej tak przebiegały, to marnujemy czas drogocenny dla każdego z nas.
Panie Przewodniczący otrzymałem Pańskie wyjaśnienia dotyczące moich wniosków, które składałem do tej pory i oświadczam Panu, że wyjaśnienia Pana przyjmuje do wiadomości, ale się z nimi nie zgadzam. Nie zgadzam się z nimi dlatego, że jeżeli chodzi o sprawę wygaśnięcia mandatu, to Panie Przewodniczący, z całym szacunkiem do Pana funkcji w Radzie, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 24b i 24f ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 190 ust. 2 ordynacji wyborczej o tym, czy należy w konkretnym przypadku podjąć taką uchwałę decyduje Rada, a nie Pan Przewodniczący, ani tym bardziej Prezydium, które jest ciałem pozaustawowym. Panie Przewodniczący, Pana funkcja, jak podkreśla się to w doktrynie, jest to tylko „pierwszy wśród równych”, a więc primus inter pares. Pan w swoim oświadczeniu powiada, że nie znajduje przesłanek, dla których powinien Pan udzielić odpowiedzi zarówno związkom zawodowym ZEDO, jak też Pani Wiśniewskiej. Chcę Panu powiedzieć, że tą przesłanka jest żądanie tych autorów pism i skarg, które zostały skierowane. Tam jest expressis verbis powiedziane, że oczekują oni na Pana stanowisko. Rozumiem, że Wysoka Rada została uwikłana zupełnie niepotrzebnie w tą problematykę, ale w myśl powiedzenia szlachectwo zobowiązuje, „nobles oblige” trzeba było jednak zachować się  w taki sposób, jak oczekują tego adresaci.
Ostatnia sprawa dotyczy kultury urzędowania. Kieruję ją do Kierownika Biura Rady. Jeżeli ja składam wnioski i odrębnie je uzasadniam, to życzę sobie, aby odpowiedź była zrobiona w tej samej konwencji. Nie życzę sobie natomiast, aby w jednym piśmie łudzić się, że te informacje mnie usatysfakcjonowały. Po prostu szanujmy się.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w tych odpowiedziach nie ma żadnej winy Biura Obsługi Rady. Panie radny, to są moje odpowiedzi.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym złożyć krótką informację z prac Komisji doraźnej, która zajmuje się badaniem stanu substancji mieszkaniowej w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8. Złożyliśmy dzisiaj stosowny wniosek, który będzie zawarty  w protokole. Chcieliśmy jednocześnie, jako komisja wyrazić swoje zaniepokojenie ogólną sytuacją tego budynku, a także w naszej opinii nie dość starannym prowadzeniem tej sprawy. Na dwóch posiedzeniach, które odbyliśmy w ostatnim czasie, kiedy sprawozdawałem nasze prace spotkaliśmy się z Panią Naczelnik Wydziału Inwestycji, która przedłożyła nam, kilka ważnych informacji. Nie mamy do dnia dzisiejszego jasnej i precyzyjnej odpowiedzi, mimo, że w pewnym sensie umawialiśmy się na to, jaki będzie harmonogram prac zmierzających do zakończenia tego problemu. Na drugą komisję poprosiliśmy o obecność Pana Macieja Szabałkina. Z przyczyn zawodowych, jak to z Panem Burmistrzem wyjaśniłem, nie mógł być obecny. Zaprosimy go na następne posiedzenie, żebyśmy omówili tą kwestię szczegółowo, tak Panie Burmistrzu, żeby źródło tego zła, które jest w tym budynku, zostało usunięte  w miarę sprawnie. Źródłem zła, jak to wynika z ekspertyz, z którymi zapoznawała się komisja, są stare i niefunkcjonalne szyby wentylacyjne oraz poszycie dachowe, które jest źle wykonane i które nie było objęte zakresem prac remontowych przy modernizacji tego budynku. Komisja będzie w dalszym ciągu monitorowała tą kwestię. Nasze wątpliwości budzi kilka spraw, m.in. przyjmowanie odbiorów usunięcia usterek przez samych mieszkańców, bez stosownego nadzoru gminy Gryfino. Jest to jakaś konwencja, ale komisja ma liczne wątpliwości, czy jest to konwencja właściwa. Zdarzają się też takie sytuacje, że w majątku komunalnym mieszkańcy nie życzą sobie usunięcia wad. Nie wiem, z jakiej przyczyny, nie ma żadnej adnotacji. To nie jest ich majątek, tylko majątek gminny. Jeśli są tam dosyć poważne wady, to cierpi na tym nasz wspólny majątek. Mam nadzieję, że Pan Burmistrz tym się zainteresuje szczegółowo, chociaż nie widzę takiego zainteresowania, ale może ono pojawi się w najbliższym czasie. Z Panem Maciejem Szabałkinem jesteśmy umówieni na następną rozmowę, myślę, że nasza praca na następnej komisji będzie twórcza.
Druga kwestia dotyczy tego, o czym mówił przed chwilą radny Stanisław Różański. Ja nie chcę do tego wracać, natomiast być może będę zmuszony zapytać w tej samej konwencji, w której zapytał Pan radny Różański Pana Przewodniczącego Mieczysława Sawaryna,  a może Wojewodę o następujących radnych: Marcina Parę, Zbigniewa Kozakiewicza, Marka Saneckiego, Lidię Karzyńska – Karpierz, Ireneusza Sochaja. Zastanawiam się. Ja jeszcze takich konwencji nie dostrzegam, ale jeśli będzie w dalszym ciągu podnoszona taka kwestia, że jedynym złym w tej Radzie to jest Nikitiński, dlatego, że był społecznie prezesem Klubu Sportowego Energetyk, który nie prowadził działalności gospodarczej w żadnym zakresie, to dzisiaj Pan Marcin Para w myśl Pańskich zapisów też powinien stracić mandat. Mandat powinien stracić Marek Sanecki, mandat powinien stracić Zbigniew Kozakiewicz, mandat być może powinien stracić Ireneusz Sochaj i być może powinna stracić Lidia Karzyńska – Karpierz. Niechże się Pan opamięta, bo Pan ? Rady wyrzuci. Stanowiska z pewnością nie mógłby pełnić Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk, poza wszelką wątpliwością. Jeśli mielibyśmy dokonywać takiej interpretacji, to wszystkie te osoby w myśl Pańskiej doktryny tracą mandaty i stanowiska. Może tak się stanie, zobaczymy.
Ostatnia sprawa, która jest przeze mnie traktowana jako informacja, to jest kwestia, którą na tą chwilę zostawię w formie pisemnej Panu Przewodniczącemu, a poinformuję Radę Miejską wówczas, kiedy Pan Przewodniczący zajmie stanowisko w tej sprawie.

Radny Kazimierz Fischbach – w ramach informacji, chciałbym wszystkich radnych poinformować, że z dniem dzisiejszym z funkcji Wiceprzewodniczącego Klubu BBS rezygnację złożył Pan Rafał Guga.

Radny Tomasz Namieciński – chciałbym odnieść się do tego, co powiedział Pan radny Różański, członek Komisji Budżetu. Nie do końca było tak, jak Pan Różański mówił. W dniu 21 kwietnia br. był Pan na komisji. Ja wiem, że Pan ma zawsze zdanie odrębne i próbuje Pan „torpedować” prace komisji, jednakże Komisja Budżetu nie miała pewnej dokumentacji, czyli uchwały Składu Orzekającego RIO z dnia 23 kwietnia 2008 r. oraz nie miała projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nie wiem, czy przypomina Pan sobie ten fakt. Członkowie Komisji Budżetu podjęli taka decyzję, a nie inną, a swoją opinię wyrazili w głosowaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat –

ad. 454/XXV/08 - pominąłem interpelację radnego Eugeniusza Robaka, która nas wszystkich interesuje, odnośnie samochodów, które zastawiają parkingi w centrum miasta, traktując te miejsca, jako miejsca handlowe. To nie jest prawda, że straż miejska nic nie robi w tej sprawie. Straż wystąpiła do właściciela drogi z wnioskiem o ustawienie na tych parkingach znaków dotyczących parkowania maksymalnie do dwóch godzin. Jeżeli straż miejska spotka przypadek, że samochód stoi na parkingu powyżej dwóch godzin, jego właściciel będzie karany mandatem. Będziemy starali się to egzekwować Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dobrze byłoby zastosować to rozwiązanie na parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w tamtym tygodniu dotarło do mnie pismo  z TVP Szczecin, że nie będzie emitowany program „Kawa czy herbata”. W takim układzie nie powinniśmy podpisywać umowy z telewizją na kwotę 70.000 zł. Proponuję nie wycofywać tej kwoty z budżetu Gryfińskiego Domu Kultury tylko zgodnie z tym, co powiedział radny Artur Nycz, te pieniądze przeznaczyć na częściowe dofinansowanie Dni Gryfina w zakresie zawodów strongmanów, a część środków przeznaczyć na zakup gadżetów. Dowozy mieszkańców z terenów wiejskich na Dni Gryfina będą odbywały się tylko w dniu  3 maja, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Sołtysi zabiegają o organizacje tych dowozów, ale liczba osób korzystających z nich nie jest imponująca, w autobusie jadą dwie lub trzy osoby, a koszt dowozów wynosi ok. 6.000 zł.

Radny Stanisław Różański - chciałbym jeszcze wrócić do kwestii tej komisji, która na giełdzie radnych nazywana jest „Komisją Platanową”. Apeluje do członków tej komisji, rozwiążcie się Państwo, nie twórzcie Państwo iluzji, że cokolwiek ludziom załatwiliście albo, że załatwicie. Ta sprawa przerasta Wasze możliwości. Apeluję do Pana Burmistrza, Panie Burmistrzu, w tej sprawie jak najszybciej trzeba zlecić w ramach tzw. zastępczego wykonania porządnemu wykonawcy, który usunie wszystko to, co zostało źle zrobione. Trzeba powołać biegłego budowlańca, który wyda opinię, jakie prace powinny być wykonane i przez kogo. Trzeba jak najszybciej zlecić obsłudze prawnej poszukanie możliwości znalezienia wyjścia  z tej sytuacji w trybie bądź gwarancyjnym, bądź usterkowym, bądź rękojmi. Do tego potrzebna jest spokojna, rzeczowa analiza fachowca, który weźmie do ręki całą dokumentację, łącznie z umową, przeanalizuje literalnie wszystkie zapisy i sformułuje określone wnioski. Tylko w tym trybie tym ludziom można pomóc. Wysoka Komisjo Platanowa, oszukujecie ludzi. Nic nie załatwicie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Panie Różański, ja nauki pobierałem od lepszych od Pana, od profesorów polskich uniwersytetów i niechże mnie Pan nie poucza, bo ja Pańskich nauk nie wezmę pod uwagę. Są dla mnie nic nie warte, tak jak te śmieci, które Pan dostarcza z materiałami. Proszę nie dostarczać do moich materiałów śmieci przetwarzanych przez różnych ludzi i zabierać mojego cennego czasu. Co do Komisji doraźnej, powiem, że właśnie dzięki tej komisji są wykonane ekspertyzy, o które Pan nawołuje. Pan często mówi, co wie, ale rzadko Pan wie, co mówi. Tak samo jest z Komisją Budżetu. Tomasz Namieciński, jako Przewodniczący Komisji Budżetu powinien być stawiany za wzór. Jako Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie, koordynujący prace komisji mówię to z całą odpowiedzialnością. Niechże Pan juz nie karmi tej Rady tego typu tekstami, bo tego się słuchać nie da.

Radny Artur Nycz – myślałem, że może porozmawiamy o promocji Gminy, o pewnych doświadczeniach, jakie przywieźliśmy, może o pewnych zmianach, o współpracy międzynarodowej. Ale po co? Lepiej się „pałować” z Różańskim. Rzeczywiście na Komisji Budżetu rozmawiamy o pierdołach, przez godzinę dyskutujemy, czy przecinek powinien być w lewo, czy w prawo, przez drugą godzinę dyskutujemy o tym, czy po „r” stawia się kropkę, czy nie, przez trzecią godzinę radny Różański udowadnia, że wszyscy prawnicy w tym kraju są kompletnymi idiotami, a tylko on jedyny ma słuszną rację. Tak mijają nam trzy godziny pracy komisji. Tak to wygląda. Przewodniczący rzeczywiście jest zbyt kulturalną osobą  i czasami na to pozwala, zamiast postawić sprawę jasno i po prostu tego człowieka z komisji wyprosić. Wielokrotnie go prosiłem, ale taka jest niestety wada ludzi kulturalnych, że tak to wygląda. Chamstwo, chamstwo i jeszcze raz chamstwo. Jeżeli tak dalej będziemy funkcjonować, to daleko nie zajedziemy. Komisja Budżetu nie podjęła decyzji z jednego powodu, ponieważ radny Różański z przyczyn czysto proceduralnych prezentował stanowisko odmienne niż wszyscy i próbował wszystkim udowadniać, że tylko on jedyny ma rację. Nie chcę o tym rozmawiać. Myślałem, że jak byliśmy w Bersebrück, porozmawiamy  o tym, co tam widzieliśmy, o doświadczeniach, a nie cały czas będziemy rozmawiali o radnym Różańskim. Składam wniosek Panie Przewodniczący, żeby na każdej Komisji Budżetu zapewniona była obsługa prawna. Radny Różański do tego stopnia paraliżuje prace komisji, że bez stałej obsługi prawnej komisja będzie miała problemy z dalszym funkcjonowaniem. Ktoś musi radnego Różańskiego hamować.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - myślę, że taki wniosek niestety nie będzie do zrealizowania. Z tego co wiem, w Komisji Budżetu zasiada trzech prawników

Radny Artur Nycz – Panie Przewodniczący, bardzo proszę o rozważenie tego, żeby to była osoba obiektywna, spoza Rady. To, że w komisji jest trzech prawników świadczy o tym, że większość członków komisji wie, co mówi i potrafi swoje zdanie na temat wypowiedzi  i prawniczych interpretacji radnego Różańskiego przedstawić w sposób w miarę obiektywny.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Przewodniczący Komisji Budżetu będzie miał w tym zakresie możliwość przedyskutowania sprawy. Apeluje do wszystkich radnych, żebyśmy odnosili się do siebie w sposób wybitnie kulturalny i uczciwy i żebyśmy zawsze pamiętali, aby nie używać argumentów ad persona, tylko, aby mówić o sprawach istotnych dla tej gminy, dlatego w punkcie wolne wnioski i informacje pozwalam sobie na udzielenie Państwu swobody wypowiedzi. Jednocześnie po wystąpieniu radnego Różańskiego i radnego Fischbacha dotyczącego klubu BBS przypominam o § 26 pkt 1 statutu Gminy Gryfino.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni w liczbie siedmiu osób, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych. w tej sytuacji, zajdzie okoliczność, że klub radnych BBS nie ma przedstawiciela w komisji, nie jesteśmy w zgodzie ze statutem. Proszę o przemyślenie sprawy, w innym przypadku Prezydium Rady podejmie decyzję w tej sprawie. Zawsze w tym punkcie udzielaliśmy również głosu sołtysom. Apeluję do sołtysów o to, aby korzystali  z pośrednictwa radnych w swoich wystąpieniach, bo sprawy o których chcą mówić mogą być poruszane przez radnych w punkcie dotyczącym zgłaszania interpelacji, ewentualnie  w wolnych wnioskach.

Sołtys sołectwa Pniewo Jerzy Kostka – chodzi mi właśnie o zabieranie głosu, ale w punkcie IV porządku obrad sesji. My sołtysi przez całą sesję siedzimy jak stado ludzi ze wsi, nie mamy prawa wypowiedzieć się przez całą sesję. Nie zawsze mamy kontakt z radnymi  i chcemy czasem zabrać głos na sesji, chcemy wam radnym pomóc. Chcielibyśmy, aby w punkcie IV sołtys mógł w ograniczonym czasie, chociaż przez minutę wypowiedzieć się  w konkretnych sprawach.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – udzieliłem już informacji. Statut Gminy Gryfino nie przewiduje takiego punktu w porządku obrad sesji. Pan sołtys ma reprezentantów w Radzie, którzy reprezentują Pana sołectwo i mogą złożyć taką inicjatywę uchwałodawczą. Sołtysi takiej inicjatywy nie mają, mogą to zrobić radni.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Nowy porządek obrad - załącznik nr 6
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 7
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007 rok - załącznik nr 8
 8. Korekta do sprawozdania - załącznik nr 9
 9. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXI/78/2008 z dnia 09.04.2008 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2007 r. – załącznik nr 10
 10. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 11
 11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – załącznik nr 12
 12. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr LIX/174/2008 z dnia 23.04.2008 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. - załącznik nr 13
 13. Uchwała Nr XXV/237/08 - załącznik nr 14
 14. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w roku 2007 - DRUK Nr 2/XXV - załącznik nr 15
 15. Uchwała Nr XXV/238/08 - załącznik nr 16
 16. Uchwała Nr XXV/239/08 - załącznik nr 17
 17. Uchwała Nr XXV/240/08 - załącznik nr 18
 18. Uchwała Nr XXV/241/08 - załącznik nr 19
 19. Uchwała Nr XXV/242/08 - załącznik nr 20
 20. Uchwała Nr XXV/243/08 - załącznik nr 21

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

Protokół sporządziła
podinspektor Agnieszka Grzegorczyk