Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2008 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
423/XXV/08
– w sprawozdaniu Burmistrza przeczytałem, że bardzo dużo osób pracuje w oświacie w niepełnym wymiarze godzin. Są to 132 osoby. Rozumiem, że są to osoby, które są zatrudnione w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym na tzw. godziny dodatkowe, ale nie wiem, czy nie prowadzi się złej polityki kadrowej, ponieważ często spotyka się osoby, które gdzieś pracują a pół etatu dopracowują w szkole po to, żeby uzyskać wcześniejsze uprawnienia emerytalne. Wiem, że swego czasu było zarządzenie, żeby nie zatrudniać emerytów. Wiadomo, że nauczyciela zatrudnionego na pół etatu nie wykorzysta się tak, jak nauczyciela na pełnym etacie. Chciałbym uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie.

Radny Ireneusz Sochaj
424/XXV/08
– myślę, że popełniliśmy błąd, zarówno Rada Miejska jak i Burmistrz, przy decyzjach odnośnie zagospodarowania terenu wokół CW Laguna. Uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, który nie gwarantuje nam zachowania pewnej przestrzeni publicznej, która jak myślę, w tym rejonie była wymagana. Nie mówię o podmokłych bagniskach, ale o sosnowym lesie otaczającym Lagunę, który tworzył razem z kortami spójną przestrzeń, jest on w znacznej części przetrzebiony i jako leśny park Gryfina nie będzie już funkcjonować. Przestrzeń publiczna w tym miejscu była naprawdę ważna, o tym przekonał się ostatnio organizator popularnych biegów przełajowych, który wytyczając trasę przez dotychczasowe tereny Fundacji ale użytkowane przez wszystkich, został  z tego terenu przegoniony. Ten który to nabył, ma do tego prawo, to jest jego prywatny teren. Odnośnie wycinki drzew byłem zdania, że bezpłatnie nie należy wycinać tych drzew w zamian za nasadzenia, które nastąpiły na Górnym Tarasie. Gdyby inwestor za wycinkę musiał zapłacić, to głęboko by się zastanowił, czy to wszystko wycinać. Utraciliśmy bardzo fajny kawałek przestrzeni publicznej w naszym mieście. Budowaliśmy strategię, „Zielone Gryfino”, to się ma nijak do faktów, które się na naszych oczach dzieją. Pewnych faktów nie możemy już odwrócić, ale chciałbym zapytać jak zamierzamy uchronić nasze działki graniczące z tymi działkami, które inwestor będzie zasypywał popiołami, żeby nie obniżyła się wartość użytkowa tych działek i żeby zachować pewne funkcje, które są dla nich przeznaczone? Inwestor zamierza podnieść ten teren do wysokości parkingu przy Lagunie.

BMP/115/424, 441/XXV/08    Gryfino, dnia 26.05.2008
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie uprzejmie informuję:
Ad. 424/XXV/08
Dla terenu w rejonie C.W. Laguna w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczony jest teren przeznaczony pod zieleń urządzoną. Jest to obszar o powierzchni ponad 1,3 ha zlokalizowany na zachód od istniejących kortów tenisowych. Na terenie tym obowiązuje nakaz zachowania wartościowego drzewostanu, a tren ma charakter przestrzeni ogólnie dostępnej. Teren ten oraz wprowadzony w planie układ komunikacyjny, na który składają się drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne oraz ciągi piesze zapewnia odpowiednią dostępność publiczną tego rejonu miasta. Aby w pełni wykorzystać potencjał obszaru w rejonie C.W. Laguna w planie przewidziano również tereny przeznaczone na komercyjną działalność związaną z rekreacją indywidualną i innymi usługami komercyjnymi. Na terenach tych, będących własnością prywatną obecnie prowadzone są prace inwestycyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestor realizujący inwestycję na terenie do którego posiada tytuł prawny nie może zagospodarowywać terenu w sposób który będzie powodował ograniczenie użytkowania trenów sąsiednich. Jednocześnie w planie miejscowym występuje zakaz zmiany ukształtowania terenu w sposób zagrażający zachowaniu wartościowego drzewostanu.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radna Wanda Kmieciak
425/XXV/08
– kiedy rozpocznie się program prac społecznie użytecznych na terenach wiejskich? Czy był już nabór osób do prac porządkowych? Jest to ważne z tego  względu, że obszary wiejskie zyskują na poprawie porządku, estetyki i wyglądu.

BWS.0057-16/08     Gryfino, 26.05.2008 r.
Dot.: interpelacji w sprawie prac społecznie użytecznych.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na XXV Sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2008 roku interpelację Nr 425/XXV/08, uprzejmie informuję, że po rozwiązaniu problemu z transportem dla koordynatora oraz pracowników prace porządkowe w miejscowościach wiejskich zostaną niezwłocznie rozpoczęte.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

426/XXV/08 – czy jest możliwe zamontowanie w świetlicach wiejskich, które są ogrzewane elektrycznie, ogrzewania na gaz? Chodzi o świetlicę wiejską w Czepinie.  Ogrzewanie elektryczne jest drogie, niewydajne i nieekonomiczne, nie przynosi efektu. W świetlicy w Czepinie jest zimą zimno, a koszt ogrzewania jest bardzo wysoki.

BMP/110/426/XXV/08    Gryfino, 26.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie możliwości zmiany żródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Czepinie informuję, że rozważymy możliwości zmiany systemu ogrzewania tej świetlicy po uzyskaniu wstępnych warunków z Zakładu Gazowniczego w Szczecinie. Jeżeli uzyskamy pozytywne warunki przyłączenia się do sieci gazowej, po zagwarantowaniu w budżecie gminy środków finansowych na ten cel, zostanie opracowany projekt techniczny podłączenia do sieci gazowej i projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb ogrzewania. O podjętych działaniach w tym zakresie i o terminie realizacji poinformujemy zainteresowanych.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

427/XXV/08 – czy Gmina Gryfino ma informacje na temat głośnego tematu budowy spalarni w Schwedt? Czy nasze negatywne stanowisko ma jakiś wpływ? Czy są nowe  informacje w tej sprawie? Pojawiło się dużo niepokojących sygnałów odnośnie emisji spalin z tej spalarni.

BMK.0057-15/08   Gryfino, dnia 26.05.2008r.
Odpowiadając na Pani interpelację nr 427/XXV/08 złożoną na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budowy spalarni w Schwedt w Niemczech, pragnę poinformować, iż Gmina Gryfino podjęła wszelkie możliwe kroki, w celu wyrażenia sprzeciwu. Mianowicie, w dniu 26.04.2007r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła Uchwałę Nr VII/76/07 wyrażająca negatywną opinię co do planowanej inwestycji. Uchwała została przesłana Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w dniu 21.03.2008r.
W powyższej sprawie również interpelował Senator Jan Olech składając oświadczenie senatorskie do Ministra Środowiska z prośbą o podjęcie interwencji w powyższej sprawie Wraz z udostępnieniem Gminie kopii pozwolenia na budowę spalarni Burmistrz wystąpił z kolejnym pismem do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Ostatnio pismem z dnia 07.05.2008r. Burmistrz skierował prośbę o pomoc do Posłanki Mirosławy Masłowskiej.
Niestety możliwości prawne interwencji w zablokowanie tej inwestycji stronie niemieckiej są nikłe, ponieważ procedury dotyczące transgranicznych inwestycji i emisji pozwalają krajom sąsiadującym wyłącznie na składanie swoich opinii i uwag.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Marek Sanecki
428/XXV/08
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica zamieściła ogłoszenie o tym, że świadczy usług w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych. Swego czasu proponowałem, żeby Pan Burmistrz rozważył taką możliwość, żeby ogłosić przetarg na zarządzanie wspólnotami, w których są lokale komunalne.
Burmistrz powiedział, że chce zrobić to od nowego roku. Czy te wszystkie nieporozumienia czy problemy, które występują w działalności GTBS nie skłoniły Burmistrza do tego, żeby ten proces zrealizować i przyspieszyć? Gdyby zrobić to teraz, to przysłużyło by się to wszystkim mieszkańcom. Czy nie byłoby to zasadne? Bardzo proszę o podjęcie takich działań.

BMK.0057-16/08    Gryfino, dnia 26.05.2008r.
Odpowiadając na Pana interpelację nr 428/XXV/08 złożoną na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie ogłoszenia przetargu na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi pragnę poinformować, iż Burmistrz nie ma kompetencji decydowania o formie zarządu wspólnot mieszkaniowych.  Zmiana formy zarządu wspólnotą mieszkaniową jest możliwa wyłącznie po podjęciu uchwały większości właścicieli, wyrażających w ten sposób swoją wolę. Regulacje prawne przedmiotowej kwestii zawiera rozdział 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r.  o własności lokali ( Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 ze zm.).
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radna Elżbieta Kasprzyk
429/XXV/08
– chciałabym ponowić interpelację składaną w zeszłym roku, dotyczącą doświetlenia działki gminnej przy ul. 1 Maja 11. Miała zostać zamontowana  lampa oświetlająca plac. Do dnia dzisiejszego lampa nie została zamontowana. Jeszcze raz proszę o zamontowanie lampy.

BMP/ 111/429/XXV/08   Gryfino, 26.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelację zgłoszona na Sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie oświetlenia działki gminnej-placu przy ul. 1 Maja w Gryfinie informuję, że zostały podjęte działania we współpracy z Rejonem Oświetlenia Ulic w Szczecinie w sprawie uzupełniania i budowy oświetlenia ulic na terenie naszej gminy. Wg informacji uzyskanych w ostatnim okresie od wykonawcy robót, prace wykonywane są sukcesywnie wg uzgodnień z Gminą. Uzupełnienie oświetlenia na wskazanym terenie nastąpi w terminie do końca lipca 2008 roku.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

430/XXV/08 – moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej Bartkowo-Szczawno, remontowanej pod koniec 2007 r. W chwili obecnej w wielu miejscach na  odcinku remontowanym wygląda tak jak przed remontem. Proszę o zajęcie się  sprawą. Być może w ramach gwarancji będzie można naprawić tą drogę.

ZD.PN.0714-6/08   Gryfino, dnia 26 maja 2008
Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie, pełniący z upoważnienia Zarządu Powiatu w Gryfinie funkcję zarządcy dróg powiatowych udziela wyjaśnień w kwestii interpelacji zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej w Gryfinie na XXV sesji Rady w dniu 28.04.2008 r. Odn. int. Nr 430/XXV/08 Droga powiatowa Nr 1367Z Szczawno – Bartkowo przebiega przez tereny leśne i posiada w głównej mierze nawierzchnię gruntową. Wykonane w 2007 roku prace naprawcze na drodze miały na celu udrożnienie przejazdu w miejscach najbardziej uszkodzonych. Cel ten został osiągnięty poprzez profilowanie nawierzchni i uzupełnianie ubytków materiałem kamiennym łamanym. Doraźne zabiegi remontowe na tego typu drogach sprowadzają się do likwidacji największych zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego zwłaszcza, że przedmiotowa droga nie stanowi głównego ciągu komunikacyjnego. Miejscowości Szczawno i Bartkowo są także połączone ze sobą drogami o nawierzchni bitumicznej, o których stan techniczny należy w pierwszej kolejności dbać. Niemniej jednak wskazania Pani Radnej zostaną uwzględnione, a ewentualne naprawy wykonane.

431/XXV/08 – druga interpelacja dotyczy drogi Bartkowo-Mielenko. Proszę o kompleksowy remont tej drogi, bo od wielu lat ta droga naprawiana jest w ten sposób, że  łatane są dziury, droga ta w żaden sposób nie spełnia wymogów drogi powiatowej.

ZD.PN.0714-6/08   Gryfino, dnia 26 maja 2008
Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie, pełniący z upoważnienia Zarządu Powiatu w Gryfinie funkcję zarządcy dróg powiatowych udziela wyjaśnień w kwestii interpelacji zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej w Gryfinie na XXV sesji Rady w dniu 28.04.2008 r.
Odn. int. Nr 431/XXV/08 Droga powiatowa Nr 1366Z Chwarstnica – Bartkowo jest drogą, po której odbywa się głównie lokalny ruch pojazdów do miejscowości położonych w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Nawierzchnia drogi poddawana jest w ciągu roku miejscowym zabiegom remontowym dla zachowania przede wszystkim bezpieczeństwa ruchu drogowego. Środki finansowe przeznaczane na całą sieć dróg powiatowych jaką zarządzamy, nie pozwalają w stosunkowo krótkim okresie na wykonanie we własnym zakresie kompleksowego remontu przedmiotowej drogi, ze względu na pilniejsze i zaplanowane już prace. Jednakże kontynuacja współpracy Powiatu Gryfińskiego z Gminą Gryfino w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie gminy, przy jednoczesnej deklaracji współfinansowania, mogłaby przyśpieszyć jej modernizację.

Radna Janina Nikitińska
432/XXV/08
– w sprawozdaniu z działalności Burmistrza przeczytałam informację, że Burmistrz dokonał oceny stanu istniejącego szamba przy budynku Szkoły  Podstawowej w Radziszewie. Czy Szkoła w Radziszewie nie jest podłączona do kanalizacji?

BMP/112/432/XXV/08   Gryfino, 26.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskie w sprawie szamba przy Szkole podstawowej w Radziszewie informuję, że obiekt ten został podłączony do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w m. Radziszewo w pierwszej kolejności. W chwili obecnej dokonano przeglądu terenu wokół szkoły z uwzględnieniem jego uporządkowania w tym likwidacji i zabezpieczenia nieczynnego szamba na tym terenie.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Artur Nycz
433/XXV/08
– mieliśmy okazję ostatnio obserwować zarówno pracę jak i prezentację nowej marki Szczecina. Czy Burmistrz nie uważa, że Gryfino również powinno  rozpocząć prace nad wypracowaniem swojej marki? Czy planuje się podjąć działania w tym zakresie?

SEP. 0057-2/08   Gryfino, 23.05.2008 roku
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej  w dniu 6 maja 2008 roku, uprzejmie informuję, że prace dążące do wykreowania marki miasta Gryfina są procesem długotrwałym. Czynnością, która rozpoczyna stabilną i konsekwentną politykę promocji naszego miasta jest wypracowanie i określenie strategii rozwoju miasta Gryfino. W roku ubiegłym rozpoczęto opracowanie tego dokumentu.
Został on stworzony przez Zespół do spraw budowy strategii, przy udziale konsultantów. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia strategii przedłożony zostanie pod obrady Rady Miejskiej na najbliższej sesji. Następnym etapem będą starania, by stworzyć politykę promocji Gryfina, która zagwarantuje poprawę wizerunku miasta, wzrost zainteresowania turystów oraz samych mieszkańców. By wykreować markę takiego miasta, jakim jest Gryfino, należy jasno określić cele wdrażania zasad i kierunków polityki promocji, zasady owego wdrażania, a także kierunki podejmowanych działań. Bazą dla tych działań jest właśnie strategia rozwoju Miasta i Gminy Gryfino.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Rafał Guga
434/XXV/08
– skupię się na oświacie, chciałbym powrócić do mojej interpelacji złożonej na poprzedniej sesji, na którą jeszcze nie dostałam odpowiedzi. Chodzi o podział
dodatkowych 185 mln zł subwencji. Czy Gmina Gryfino będzie ubiegała się o te środki? Moim zdaniem spełniamy wymogi i kryteria przy okazji reorganizacji oświaty.

BWS.0057-12/08
Odpowiadając na Pana interpelację Nr 434/XXV/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. uprzejmie informuję, że obecnie Gmina Gryfino nie spełnia w pełni wymogów ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w „Kryteriach podziału 0,6% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008”. Szczegółową informację co do możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania na wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów dla nowotworzonych gimnazjów otrzymał Pan w piśmie znak: BWS.0057-9/08 z dnia 16 maja 2008 r. Natomiast co dotyczy ewentualnego ubiegania się o przyznanie w ramach ww. środków dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, to w przypadku zwiększenia od 1 września 2008 r. łącznej liczy uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. odpowiedni wniosek będzie złożony do Ministerstwa Edukacji Narodowej do dnia 15 października 2008 r.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

435/XXV/08 – Burmistrz powiedział w sprawozdaniu, że właściwie bez większych problemów przebiega końcowy proces reorganizacji oświaty. Natomiast wydaje mi się, że ktoś w tym wszystkim zapomniał o czynniku ludzkim. Nauczyciele bardzo  niepokoją się, bo nie wiedzą, gdzie będą pracować od września. Nie wiedzą, co mają robić. Wszelki ruch kadrowy kończy się z dniem 30 kwietnia, a więc dokładnie za dwa dni. Atmosfera w Gimnazjum jest fatalna. Oliwy do ognia dolewają wypowiedzi niektórych radnych związanych z innymi ośrodkami oświatowymi, jakoby w Gimnazjum panowały jakieś nieprawidłowości. Nagle ostatnio pojawiły się w prasie lokalnej niekorzystne publikacje autorstwa osoby także związanej już w tym momencie z konkurencyjną szkołą. Nie będę wspominał o etyce zawodowej, bo to jest sprawa sumienia tej osoby, ale to powoduje nienajlepszą atmosferę w Gimnazjum. Pojawiały się nawet pogłoski o chęci wejścia w spór zbiorowy z Gminą, na szczęście były to nieśmiałe pogłoski. Może czas zakończyć jak najszybciej prace zespołu ds. oświaty i zacząć rozmawiać z ludźmi o ich przyszłości, żeby nikt sobie tu nie urządzał prywatnych rozgrywek.

BWS.0057-13/08   Gryfino, 26 maja 2008 r.
Odpowiadając na Pana interpelację Nr 435/XXV/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. informuje, że obecnie wszyscy nauczyciele Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie, którzy w związku z reorganizacją szkolnictwa gimnazjalnego w Gminie Gryfino od dnia 1 września 2008 r. nie mogli być dalej zatrudniani w wymiarze pełnego etatu w tej szkole, otrzymali propozycję uzupełnienia etatu albo przejścia do innej szkoły prowadzonej przez Gminę Gryfino. Ponadto informuję, że dzień 30 kwietnia jest terminem na sporządzenie przez dyrektorów szkół projektów arkuszy organizacyjnych na następny rok szkolny, ale ruch kadrowy w szkołach, jak w każdym innym zakładzie pracy, może odbywać się w każdym terminie. Co dotyczy atmosfery panującej w Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie orz publikacji w prasie niezależnej, to są to sprawy, na które organ prowadzący szkoły nie ma wpływu.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

436/XXV/08 – w dniu, w którym odbywały się wybory nowych władz KS Energetyk Gryfino w Gimnazjum doszło do takiej sytuacji, że jedna z pań z obsługi pracująca w Gimnazjum zapytała czy to jeszcze długo potrwa. W odpowiedzi usłyszała od  jednego z działaczy klubu, dodatkowo radnego, że jak się coś nie podoba, to w przyszłym roku będzie mogła mieć zmniejszone środki, w rozumieniu, że jako Gimnazjum. Stąd moje pytanie, czy zostały podjęte jakieś decyzje w sprawie podziału środków na oświatę na przyszły rok?

BWS.0057-17/08   Gryfino, 26.05.2008 r.
Dot.: interpelacji w sprawie wyborów władz KS Energetyk w Gimnazjum.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na XXV Sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2008 roku interpelację Nr 436/XXV/08 o treści:
„w dniu, w którym odbywały się wybory nowych władz KS Energetyk Gryfino w Gimnazjum, doszło do takiej sytuacji, że jedna z pań z obsługi pracująca w Gimnazjum zapytała czy to jeszcze długo potrwa. W odpowiedzi usłyszała od jednego z działaczy klubu, dodatkowo radnego, że jak się coś nie podoba, to w przyszłym roku będzie mogła mieć zmniejszone środki, w rozumieniu, że jako Gimnazjum. Stąd moje pytanie, czy zostały podjęte jakieś decyzje w sprawie podziału środków na oświatę na przyszły rok?”.
- uprzejmie informuję, iż takie zachowanie można uznać jako wysoce naganne. Jednakże, bez otrzymania pisemnej skargi nie możemy podjąć w związku z tym żadnych działań.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

Radny Kazimierz Fischbach
437/XXV/08
– moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej ul. Armii Krajowej. Na wysokości starej mleczarni, z prawej strony jadąc od przejazdu kolejowego są ogromne  dziury, może nastąpić uszkodzenie samochodu. Proszę o zajęcie się sprawą.

ZD.PN.0714-6/08   Gryfino, dnia 26 maja 2008
Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie, pełniący z upoważnienia Zarządu Powiatu w Gryfinie funkcję zarządcy dróg powiatowych udziela wyjaśnień w kwestii interpelacji zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej w Gryfinie na XXV sesji Rady w dniu 28.04.2008 r.
Odn. int. Nr 437/XXV/08 Remonty cząstkowe ubytków w nawierzchni jezdni ulic leżących na terenie miasta Gryfino przeprowadzone zostały w miesiącu maju. Jednocześnie informujemy, że pojawiające się uszkodzenia w nawierzchni są na bieżąco lokalizowane i likwidowane.

Radny Tomasz Namieciński
438/XXV/08
– czy istnieje możliwość opracowania regulaminów korzystania z boisk wiejskich? Pytam o to dlatego, że w ostatnim okresie Urząd Miasta i Gminy zakupił wiaty dla zawodników, jedna wiata kosztowała ok. 7 tys. Dochodzą do mnie skargi, że w tych wiatach przebywają osoby postronne, spożywają alkohol.
Na pewno gdybyśmy mieli takie regulaminy na boiskach wiejskich, to byłoby to narządzie dla odpowiednich organów, dla Straży Miejskiej, żeby karać takie osoby, bo to jest nasze wspólne dobro i wspólnie powinniśmy o to dbać. Takie regulaminy zostały opracowane dla placów zabaw.

BWS.0057-18/08   Gryfino, 26.05.2008 r.
Dot.: interpelacji w sprawie regulaminów korzystania z boisk wiejskich.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXV Sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2008 roku interpelację Nr 438/XXV/08 o treści:
„czy istnieje możliwość opracowania regulaminów korzystania z boisk wiejskich? Pytam o to dlatego, że w ostatnim okresie Urząd Miasta i Gminy zakupił wiaty dla zawodników, jedna wiata kosztowała ok, 7 tys. Dochodzą do mnie skargi, że w tych wiatach przebywają osoby postronne, spożywają alkohol. Na pewno gdybyśmy mieli takie regulaminy na boiskach wiejskich, to byłoby to narzędzie dla odpowiednich organów, dla Straży Miejskiej, żeby karać takie osoby, bo to jest nasze wspólne dobro i wspólnie powinniśmy o to dbać. Takie regulaminy zostały opracowane dla placów zabaw”.
- uprzejmie informuję, iż inicjatywa stworzenia regulaminów korzystania z boisk wiejskich, aby zapobiec podobnym sytuacją jak dewestacja urządzeń oraz spożywanie wszelkiego rodzaju używek na terenach boisk wiejskich, jest jak najbardziej słuszna i w najbliższym czasie zostaną takie regulaminy opracowane i przedstawione dla działaczy klubowych.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

Radna Magdalena Chmura-Nycz
439/XXV/08
– odnośnie sprawozdania Burmistrza i cmentarza naprzeciwko os. Południe, tam gdzie trwają obecnie nasadzenia – ja musze Państwu powiedzieć, że te nasadzenia to drzewka, których nikt nie podlewa i z tych drzewek nic nie będzie – w Studium określone jest, że w tym miejscu ma być cmentarz. Uważam, że to  jest zły pomysł. Dokoła jest zabudowa jednorodzinna, dojazd do tego cmentarza będzie utrudniony bo nie ma drogi, żeby nie było tak, jak w przypadku starego cmentarza, że obok mamy piękne osiedle. Myślę, że tam nie powinien być tworzony cmentarz.

BMP113/439/XXV/08   Gryfino, dnia 26.05.2008
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie uprzejmie informuję:
Na terenie który został wskazany pod nasadzenia zamienne drzew w związku z wycinką drzewostanu przy C.W. Laguna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino zakłada tereny zielone. Cmentarz jest planowany na południe od tego terenu. Ukształtowanie tego terenu oraz bariera jaką są tory kolejowe oddzielające teren planowany od istniejących terenów mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Łużyckiej i ul. Andersa predysponują teren pod taką funkcję. Teren ten w przyszłości obsługiwany będzie z obwodnicy Gryfina. W Studium zarezerwowane zostały również tereny pod funkcje parkingów na potrzeby cmentarza.
Wprowadzenie w Studium na omawianym obszarze cmentarza poprzedzone było dogłębną analizą z której wynika, że na obszarze miasta nie ma lepszego dostępnego terenu pod lokalizację nowego cmentarza.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Andrzej Kułdosz
440/XXV/08
– czy odwodnienie boiska przy Szkole Podstawowej w Radziszewie, to co w tej chwili jest to jest już końcowe? Czy ten teren zostanie w takim stanie jak w tej  chwili? Między boiskiem a szkołą została górka, z moich informacji wynika, że ona pozostanie.

BMP/ 116/440/XXV/08   Gryfino, 26.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie realizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Radziszewie informuję ,że odwodnienie tego boiska zostało zrealizowane zgodnie z opracowanym przez osoby uprawnione projektem technicznym w oparciu o uzyskane warunki i uzgodnienia. Roboty prowadzone były pod nadzorem osób uprawnionych – branżowy inspektor nadzoru i zostały zgłoszone do odbioru i odebrane. Nadmieniam ,że wykonane roboty zgodnie, z zawartą umową objęte są gwarancją, w okresie której należy zgłaszać wykonawcy wszystkie stwierdzone usterki i niedoróbki. Wykonawca jest zobowiązany do ich skutecznego usunięcia w wyznaczonym przez Inwestora terminie. Brak skutecznych działań w zakresie usunięcia przyczyn i skutków usterek i niedoróbek powstałych w związku z realizacją robót objętych umową, umożliwia Gminie skorzystanie ze środków finansowych zabezpieczonych na poczet należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej i wykonania robót poprawkowych na koszt Wykonawcy. W okresie trwania gwarancji Gmina będzie dokonywała z udziałem wykonawcy robót i inspektorów nadzoru, przeglądów gwarancyjnych boiska wraz z wybudowaną infrastrukturą techniczną i na bieżąco będzie wzywała wykonawcę do usuwania wszystkich stwierdzonych niedoróbek i usterek.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Ireneusz Sochaj
441/XXV/08
– proszę o skierowanie prośby do właściciela terenu przy bloku w centrum miasta tzw. „elki” o zagospodarowanie terenu przed blokiem. Blok ten stoi już kilkadziesiąt lat, a teren przy nim wygląda nieładnie. Proszę o zwrócenie się do Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra, czy nie mogłaby zrobić tam jakiegoś skweru z prawdziwego zdarzenia, poprzekładać chodniki. Jest to centrum   a żadna to wizytówka miasta.

BMP/115/424, 441/XXV/08    Gryfino, dnia 26.05.2008
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie uprzejmie informuję:
Ad. 441/XXV/08
Teren przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesława Chrobrego tzw. „elka” może zostać zabudowany. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od ul. Chrobrego wyznaczony został teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością budowy garaży podziemnych. Teren ten stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra i w jej gestii leży podjęcie decyzji o zabudowie tego fragmentu miasta.  Wystąpię do Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra z prośbą o rozważenie możliwości realizacji ustaleń planu oraz zagospodarowania terenu wokół bloku.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Marek Sanecki
442/XXV/08
– po podjęciu decyzji dotyczącej reformy oświaty w Gminie Gryfino, Burmistrz dziękując radnym powiedział, że cieszy się, że radni nie podejmowali decyzji biorąc pod uwagę względy ekonomiczne. Cieszę się, że dokonaliśmy tych zmian, ale tego poglądu nie podzielam, uważam, że w oświatę trzeba inwestować, z tym, że racjonalnie. Nie uważam, że należy oszczędzać, a teraz
według mnie są dokonywane oszczędności, które negatywnie przekładają się na wyniki naszych dzieci. Chodzi o godziny zastępcze. W sytuacji nieobecności nauczyciela w związku z chorobą czy z innymi powodami, nie ma organizowanych zastępstw. Jeśli to jest pierwsza albo ostatnia lekcja to dzieci idą do domu, jeśli są to środkowe lekcje, to dzieci idą do świetlicy. Myślę, że to niewątpliwie wpływa na pogorszenie wyników, a koszty realizacji tych godzin nie byłyby chyba porażające dla gminy.

BWS.0057-14/08   Gryfino, 27 maja 2008 r.
Odpowiadając na Pana interpelację Nr 442/XXV/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. uprzejmie informuję, że nie ma możliwości sprawdzenia, czy takie zdarzenia miały miejsce, ponieważ nie wskazał Pan szkoły, w której zaistniała powyższa sytuacja. Natomiast dyrektorzy poszczególnych szkół co miesiąc składają w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gryfinie zestawienia zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynagrodzenie z tytułu zastępstw doraźnych jest wypłacane pod koniec miesiąca.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

443/XXV/08 – moja interpelacja dotyczy czekającej nas reformy oświaty na poziomie szkół podstawowych. Oczywiście, każdy ma wyrobiony pogląd, jakby ta sieć miała wyglądać, ale widzę, że rozbieżności są dosyć duże nawet pomiędzy radnymi. Czy Burmistrz nie sądzi, że celowe byłoby zlecenie firmie zewnętrznej, chociażby firmie Vulcan, wypracowania modelu szkoły optymalnej dla gminy  Gryfino. Ile szkoła ma mieć uczniów, jakie warunki musi spełniać, jak ma być wyposażona, czy musi mieć salę gimnastyczną? Gdybyśmy mieli wypracowany taki model myślę, że łatwiej by nam było dyskutować o reformie oświaty na poziomie szkół podstawowych. Jeśli Burmistrz uważa to za zasadne, to bardzo proszę o zlecenie takiego zadania.

BWS.0057-15/08
Odpowiadając na Pana interpelację Nr 443/XXV/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. uprzejmie informuję, że wypracowanie modelu szkoły optymalnej jest tematem godnym rozważania, ale dopiero po zakończeniu przeprowadzanej obecnie reorganizacji sieci gimnazjów Gminy Gryfino, która wymaga wykonania wielu dodatkowych działań organizacyjno-prawnych.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

Radny Stanisław Różański
444/XXV/08
– moja interpelacja dotyczy sprawy Pana Stanisława Ponickiego zamieszkałego w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza. Przedmiot interpelacji stanowi działka nr 317/4 o powierzchni 2,08 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Czepino. W skład tej działki wchodzą grunty rolne V i VI klasy bonitacyjnej, stanowiące w tej chwili nieużytki. Ja przedstawię krótko stan faktyczny sprawy, a później zakończę swoją interpelację stosownym wnioskiem. Historia sprawy przedstawia się następująco: podaniem z 13 sierpnia 2003 r., podkreślam tę datę nie bez znaczenia, zainteresowany zwrócił się do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino o wyłączenie tych gruntów z użytków rolnych i przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze, a konkretnie na cele budowlane. Pismem z 19 września 2003 r., a więc po miesiącu czasu, strona została zawiadomiona, iż jej wniosek został ujęty w rejestrze wniosków dotyczących tych kwestii pod stosowną pozycją i że zostanie rozpatrzony w chwili „uruchomienia procedury dotyczącej sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego”. Po czterech latach oczekiwań stronie doręczono pismo z 31 maja 2007 r. z krótką lakoniczną informacją: „przedmiotowy wniosek nie został uwzględniony”. To tyle jeśli chodzi o meritum sprawy. Pismo nie zawiera żadnego uzasadnienia, dlaczego nie został uwzględniony, ot tak na zasadzie „rzucił granat i uciekł”. Pismo nie zawiera żadnej podstawy prawnej, na podstawie której udzielono tej informacji. Na skutek dalszych skarg zainteresowanego po roku czasu, pismem z 27 marca 2008 r. zawiadomiono pana Ponickiego, że jego wniosku nie można uwzględnić i załatwić zgodnie z jego żądaniem, ponieważ – i tu proponuję Wysoka Rado zwrócić uwagę na te eufemizmy, które się tu znalazły – zostałby zaburzony układ przestrzenny miejscowości Czepino, a także zburzona byłaby ekspozycja krajobrazu Międzyodrza. Proszę Państwa, jeśli ktoś by zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, należała by mu się nagroda Nobla. W związku z tym na tle przedstawionego stanu faktycznego, chcę skierować pytanie do z-cy naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji pana mgra Krzysztofa Czosnowskiego, który był odpowiedzialny w sensie służbowym za załatwienie tej sprawy, po pierwsze: o co chodzi w tej odpowiedzi, po drugie dlaczego wniosek pana Stanisława Ponickiego nie może być załatwiony zgodnie z jego żądaniem? Takich wyjaśnień oczekuję w dniu dzisiejszym na sesji w odpowiednim punkcie porządku obrad. Chciałbym usłyszeć te wyjaśnienia dlatego, aby móc na zasadzie ad vocem zgłosić swoje uwagi, kiedy będziemy słyszeli rzeczywistą argumentację w tej sprawie. I na zakończenie tej interpelacji, Panie Przewodniczący, ponieważ z historii sprawy widzę, że został Pan również zaangażowany w załatwienie tej sprawy, jest pana pismo z 18 kwietnia 2008 r. skierowane do pana Ponickiego, zwracam się również do Burmistrza, ponieważ Burmistrz przyjął zainteresowanego na ostatnim przyjmowaniu skarg i zostawił swoje zobowiązanie ponownego rozpatrzenia sprawy, ja w tej sprawie mam konkretny wniosek, proponuję, abyśmy przeprowadzili dowód z oględzin na miejscu. Wybierzmy się tam na tą działkę, zobaczmy tę nieruchomość, porównajmy to co znalazło się w odpowiedzi z tym, co pisze zainteresowany. Wysoka Rado chciałbym tu przytoczyć bardzo ważny argument. Otóż w aktach sprawy znajduje się dowód, którego wynika, że pan Stanisław Ponicki posiada dwie opinie biegłych urbanistów, z których wynika, że jego działka nadaje się na te cele i nie ucierpi na tym żadna z tych okoliczności, o których mówi się w tym piśmie.

BMP/115/444,445/XXV/08    Gryfino, dnia 26.05.2008
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie uprzejmie informuję:
Ad.444/XXV/2008
Pan Ponicki w odniesieniu do działki nr 317/4 położonej w obrębie Czepino wnioskował o wprowadzenie funkcji zabudowy mieszkaniowej i złożył taki wniosek na etapie prac nad studium w dniu 18 lipca 2005 roku. Działka nr 317/4 położona jest po zachodniej stronie torów kolejowych poza miejscowością Czepino przy drodze powiatowej do miejscowości Żabnica. Teren ten charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami gruntowymi ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Sąsiednia zabudowa, która występuje przy działce pana Ponickiego jest zabudowana obiektami, które były wznoszone na potrzeby obsługi kolei – zabudowa z początków XX w. Z tego też względu jakakolwiek lokalizacja zabudowy wokół tego terenu, który dziś pozostaje niezabudowany, w naturalny sposób narusza układ przestrzenny miejscowości Czepino. Opisując układ przestrzenny miejscowości Czepino zacytuję fragment Studium Ruralistycznego dla gminy Gryfino wykonane przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w 1996 roku:
„Układ przestrzenny i zabudowa:
a) XIX-wieczny
Rozplanowanie przestrzenne w formie długiej i stosunkowo prostej ulicówki, wytyczonej na osi SW-NE, równolegle do wschodniego brzegu rzeki Odry. Forma przestrzenna typowa dla XVIII-wiecznych wsi kolonizacyjnych, dodatkowo zdeterminowana przez warunki naturalne, tzn. ulokowana u podnóża wysoczyzny rzecznej, z przyległymi od zachodu łąkami. XIX-wieczny układ przestrzenny charakteryzował się kompozycją zwartą, ukształtowaną w sposób osiowy. Pierzeja zachodnia w pełni wykształcona, szczelnie zabudowana, ze zwartym ciągiem średniorolnych, głównie 3-budynkowych zagród, z przyległymi od zachodu ogrodami (sadami), które doprowadzone były do niewielkiego cieku wodnego. Pierzeja wschodnia o luźnej, sporadycznej zabudowie, z niewielkimi zagrodami. Pośrodku pierzei wschodniej usytuowany cmentarz. W południowej części wsi zabudowa luźna, obustronna, o charakterze średniorolnym; w północnej części wsi zabudowa rozlokowana również przy drodze odchodzącej w kierunku południowo-wschodnim - zagrody mało i średniorolne, rozmieszczone głównie po południowej stronie drogi.
Główny trakt komunikacyjny wytyczony w osi układu przestrzennego, z bocznymi ciągami komunikacyjnymi, wyprowadzonymi w północnej i południowej części wsi. Po zachodniej stronie wsi -równolegle do ulicowego układu przestrzennego - przebiega linia kolejowa.
b) współczesny
…Pierwotny układ przestrzenny bez zmian, z historycznie ukształtowaną choć częściowo przekształconą strukturą osadniczą, odzwierciedlającą jednak pierwotne podziały własnościowe. Główne elementy krystalizujące plan zespołu ruralistycznego to: liniowa, zwarta kompozycja przestrzenna, ciągi zabudowy o wartościach kulturowych (w tym kamienno-ziemne piwnice), układ sieci drożnej, linia kolejowa.
W sensie przestrzennym wieś rozwinęła się w kierunku południowym, gdzie ulokowano zabudowę po obu stronach drogi. Pierzeja zachodnia o zwartej kompozycji, wytyczona bezpośrednio przy drodze i dokładnie w jej płaszczyźnie. Pierzeja wschodnia o luźniejszej kompozycji, zgrupowana w kilku ciągach zabudowy, rozplanowana w terasowatym terenie, o płytkich działkach siedliskowych; pierzeja ta oparta o wysoczyznę rzeczną, o kilku- dziesięciometrowej wysokości, częściowo zadrzewioną. Pierzeja zachodnia o szczelnej zabudowie (szczególnie w części środkowej), której linie wytyczają frontalnie posadowione budynki mieszkalne oraz kamienne i ceglane mury ogrodzeniowe. Dominują zagrody rolnicze, głównie 3-budynkowe, o różnym stanie zachowania bud. gospodarczych, z dużą ilością stodół od strony polnej (zachodniej). W północnej części pierzei zachodniej zabudowa luźniejsza, z licznymi pustkami (ubytkami) oraz ze współczesnymi obiektami mieszkalnymi o dysharmonizujących bryłach. W południowej części tejże pierzei zabudowa typologicznie zróżnicowana, głównie nierolnicza, ze współczesnymi obiektami mieszkalnymi lub zabudową typu podmiejskiego częściowo zdewaloryzowanej formie.…Układ sieci drożnej o historycznym przebiegu, bez nowych ciągów komunikacyjnych. Droga do stacji kolejowej (w kierunku Żabnicy) w formie alei kasztanowców…”
W związku z Pana stwierdzeniem, że „w aktach sprawy znajduje się dowód, którego wynika, że pan Stanisław Ponicki posiada dwie opinie biegłych urbanistów, z których wynika, że jego działka nadaje się na te cele i nie ucierpi na tym żadna z tych okoliczności, o których mówi się w tym piśmie” pragnę wyjaśnić, że pismem z dnia 7 lipca 2008 r. pan Stanisław Ponicki stwierdza następujący fakt: „sprawdziłem u dwóch architektów i dokładnie udzielono mi informacji, że na mojej działce Czepino nr 317/4 rury z gazem, linia kolejowa i kanalizacja sanitarna nie są przeszkodą i nie mają żadnego wpływu pod zabudowę domków jednorodzinnych.”
Pan Ponicki czynnie uczestniczył w procedurze opracowania studium, zarówno poprzez fakt złożenia wniosku oraz dwukrotnie uwag do projektu jak również biorąc udział w publicznej dyskusji nad przyjętymi ustaleniami studium:
* 1. spotkanie w dniu 19 czerwca 2007 r. w m. Czepino (prezentujące ustalenia projektu studium)
* 2. spotkanie w dniu 25 czerwca 2007 r. w siedzibie UMiG Gryfino (podczas pierwszego wyłożenia projektu studium)
* spotkanie w dniu 12 listopada 2007 r. w siedzibie UMiG Gryfino (podczas drugiego wyłożenia projektu studium)
Pan Ponicki z faktem nieuwzględnienia przeznaczenia swojej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nie zgadzał się, złożył uwagi do projektu Studium, te uwagi zostały rozpatrzone i nieuwzględnione. Projekt Studium w tym kształcie został przedłożony pod obrady rady Miejskiej w takim kształcie i dokument został uchwalony.
Studium zostało opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pan Ponicki miał zapewniony czynny udział w całej procedurze. Przedłożone Panu Ponickiemu pismem znak: BMP.PP-7328/18/08 z dnia 27 marca 2008 roku wyjaśnienie powodów nieuwzględnienia wniosku w opracowanym studium zawiera argumenty, które legły u podstaw takiej decyzji. Uważam, że informacja ta jest pełna i rzetelna.
Pan Ponicki kwestionuje rozstrzygnięcia Studium. Oczywiście każdy dokument przyjmowany czy aktualizowany nie jest dokumentem, który raz uchwalony nie podlega zmianom. Dokument Studium może być zmieniany, natomiast każda zmiana musi być w merytoryczny sposób uzasadniono i przesłanki do wprowadzenia takich a nie innych rozstrzygnięć powinny zostać spełnione, aby można było dany wniosek uwzględnić. Po wnikliwej i dogłębnej analizie całej sprawy stwierdzam że nie zachodzą takie przesłanki, aby wniosek pana Ponickiego został uwzględniony.
Osobista tragedia Pana Stanisława Ponickiego, przy całym moim głębokim współczuciu i zrozumieniu dla ciężkiej sytuacji socjalnej w jakiej znajduje się Pan Ponicki, nie może być podstawą dla przyjmowanych rozstrzygnięć w dokumencie kształtującym politykę przestrzenną gminy. Jako osoba odpowiedzialna za stan ładu przestrzennego gminy oraz warunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy przy rozstrzyganiu spraw z tego zakresu nie mogę kierować się stosowaniem dodatkowych kryteriów osobistych, gdyż byłoby to niesprawiedliwe dla pozostałych mieszkańców Naszej Gminy. Ufam, że jako osoba hołdująca zasadzie równości wszystkich wobec prawa w pełni rozumie Pan moje stanowisko.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

445/XXV/08 – chciałem zapytać dlaczego na interpelacje zgłoszone w dniu 10 kwietnia na sesji do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi? Przypominam, że dotyczyły one remontu ulicy Kasztanowej, świetlicy wiejskiej w Pniewie, dotyczyły Internetu na terenach wiejskich, poczty w Pniewie itd. Odsyłam zainteresowanych do protokołu z sesji, w którym zostały moje interpelacje odnotowane. Na kanwie tego wydarzenia chciałbym zgłosić następująca prośbę do Burmistrza i jednocześnie wniosek do Wysokiej Rady. Moim zdaniem istnieje potrzeba abyśmy przestrzegali w tym zakresie ściśle postanowień Statutu. Ze Statutu wynika jednoznacznie, że odpowiedź na interpelację powinna być udzielona w dniu, w którym interpelacje są zgłaszane. Ponieważ jak dowodzi historia, wszystkie sprawy, które my tu podnosimy na tej sali są doskonale znane pracownikom Urzędu, uważam, że ten czas, który dzieli od zgłoszenia interpelacji do zakończenia sesji jest zupełnie wystarczającym, aby można było się do tych interpelacji ustosunkować. A nade wszystko chodzi mi o to, abym w czasie, kiedy będą udzielane interpelacje, mógł skorzystać w myśl zasady ad vocem z ustosunkowania się do tych wyjaśnień. Większość z tych wyjaśnień, proszę państwa, mówiąc kolokwialnie, „nie trzyma się kupy”.

BMP/115/444,445/XXV/08   Gryfino, dnia 26.05.2008
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie uprzejmie informuję:
Ad.445/XXV/2008
W sprawie braku odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Pana na sesji w dniu 10.04.2008r.informuję,że z uwagi na krótki okres czasu pomiędzy sesjami w m-cu kwietniu 2008r, wydział merytorycznie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi nie był w stanie ich udzielić do dnia drugiej sesji w tym samym miesiącu tj. w terminie krótszym niż statutowo przewidziany. Odpowiedzi na złożone przez Pana interpelacje na sesji w dniu 10.04.2008 roku zostały Panu udzielone na piśmie i przekazane w terminie statutowym.
Jednocześnie uprzejmie informuję ,że tak jak Pan przytacza w swojej wypowiedzi na sesji, zgodnie z Paragrafem 22 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Gryfino, odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udziela się w dniu jej zgłoszenia na sesji, jednak ust. 5 przytoczonego paragrafu, umożliwia w przypadku nieudzielania odpowiedzi na interpelacje w dniu jej zgłoszenia, udzielenie jej na piśmie w terminie 1 miesiąca od dnia jej zgłoszenia.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Mieczysław Sawaryn
446/XXV/08
– ponieważ problem pana Stanisława Ponickiego to nie jest jednostkowy przypadek, ale dotyczy bardzo wielu osób posiadających grunty V, VI klasy, nadające się w ocenie właścicieli do budowy, chciałbym zapytać, czy przy sporządzaniu planu Gmina wyszła z założenia, że tym osobom prywatnym nie będzie się zezwalać na budowę na ich działkach z uwagi na konkurencję? Czy Gmina wyszła z założenia, że jeśli potencjalnym mieszkańcom Gryfina przeznaczy się tereny pod zabudowę jednorodzinną, to ich działki będą łatwiej sprzedawane niż działki gminne?

BMP/115/446/XXV/08   Gryfino, dnia 26.05.2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie uprzejmie informuję:
Żadne z przytoczonych założeń nie legło u podstaw przygotowanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Gryfino. W opracowanym dokumencie zdecydowana większość terenów, które są przeznaczone pod funkcje zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy produkcyjnej to tereny będące własnością prywatną. Studium przeznacza znaczące ilości terenów do tej pory użytkowanych w sposób rolniczy na inne funkcje (głównie zabudowę mieszkaniową). Opracowany dokument wprowadza racjonalną politykę przestrzenną gminy, uwzględniającą zasady zrównoważonego rozwoju i zachowania ładu przestrzennego.
Dodatkowo pragnę wyjaśnić, że niska klasa bonitacji gruntów rolnych nie może być jedynym argumentem przesądzającym o wprowadzaniu funkcji innych niż rolnicze. Jest to tylko jeden z wielu elementów podlegających analizie, na podstawie której dokonywane jest przeznaczanie terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową czy produkcyjną. Innymi elementami są: sąsiedztwo, kontekst urbanistyczny, możliwości obsługi komunikacyjnej terenów, możliwości dostępu do infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej (usługi oświaty, zdrowia, kultury, handlu), uwarunkowania przyrodnicze i historyczne, ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów.

Radny Janusz Skrzypiński
447/XXV/08
– studzienki zamontowane w ciągu drogi ul. Armii Krajowej są tak obniżone, że  korzystający z drogi nie ma możliwości, żeby je ominąć, wjeżdża na nie i może uszkodzić samochód. Proszę o wystąpienie do właściciela tej drogi, żeby studzienki te zostały wyniesione do góry.

BMP/117/447,448,449,450/XXV/08   Gryfino, 26.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej informuję :
Ad.447/XXV/2008
W sprawie regulacji studzienek kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej – ul. Armii Krajowej ,Gmina wystąpi do zarządcy drogi z wezwaniem do natychmiastowego dokonania regulacji studni, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

448/XXV/08 – problemem, który dotyka ulicy Armii Krajowej, jest problem braku oświetlenia. Przy tej ulicy powstało w ostatnim czasie wiele nowych budynków. Proszę aby  wziąć to pod uwagę i na tym odcinku, gdzie nie ma oświetlenia, zamontować oświetlenie.

BMP/117/447,448,449,450/XXV/08    Gryfino, 26.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad448/XXV/2008
W sprawie budowy nowego oświetlenia w ciągu drogi – ulicy Armii Krajowej informuję, że w roku bieżącym nie zabezpieczono środków w budżecie na budowę oświetlenia w tym rejonie miasta. Podjęcie działań w tym zakresie może nastąpić ewentualnie w roku 2009 i wykonanie prac musi zostać poprzedzone opracowaniem projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i warunków oraz uzyskania wymaganej prawem decyzji pozwolenia na budowę.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

449/XXV/08 - proszę o to, aby zintensyfikować i przyspieszyć prace związane z naprawą dróg. Czas ucieka, maj za pasem, proszę aby na głównych drogach gminnych,  które są dziurawe, przystąpić do pracy.

BMP/117/447,448,449,450/XXV/08    Gryfino, 26.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.449/XXV/2008
W sprawie przyśpieszenia prac związanych z remontami dróg gminnych informuję, że w chwili obecnej wykonawcy realizują prace remontowe na drogach. Rozpoczęcie prac remontowych na drogach gminnych wymagało właściwych warunków pogodowych, aby przyniosły one oczekiwany efekt z zachowaniem warunków technicznych oraz aby Inwestor mógł skutecznie egzekwować swoje prawa wynikające z udzielonej na wykonane roboty gwarancji należytego wykonania robót. Zważywszy na panujące w ostatnich miesiącach br. warunki pogodowe (obfite opady deszczu) stan dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej uległ znacznemu pogorszeniu, Gmina dokonuje sukcesywnie ich przeglądu i zleca wykonywanie remontów, profilowanie oraz ewentualne naprawy cząstkowe.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

450/XXV/08 - proszą aby doprowadzić do spotkania Gminy Gryfino i dwóch właścicieli gospodarstwa rolnego w Sobiemyślu. Są tam zlokalizowane magazyny i przez ta miejscowość przejeżdżają TIRy, które uszkadzają drogę. Proszę aby zbadać
nośność tej drogi, czy ten sprzęt, który się tam przemieszcza, może się po tej drodze poruszać. Bo za pół roku może się okazać, że nie będzie tam drogi, tylko jedna wielka koleina.

BMP/117/447,448,449,450/XXV/08   Gryfino, 26.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej informuję:
Ad.450/XXV/2008 – w sprawie spotkania z właścicielami gospodarstwa rolnego w Sobiemyślu odnośnie stanu technicznego drogi gminnej prowadzącej do przedmiotowej miejscowości, informuję, że w chwili obecnej dokonaliśmy remontu cząstkowego masą bitumiczną nawierzchni w/w drogi gminnej. Na dzień dzisiejszy nie widzimy zasadności dokonywania badania nośności tej drogi, gdyż przewidziana jest ona do przebudowy. Zmiana przebiegu znacznego odcinka drogi gminnej spowodowana jest budową drogi ekspresowej S3, co wynika z opracowanych i uzgodnionych przez Inwestora projektów. W trakcie realizacji tego zadania zamierzamy jednocześnie wykonać na pozostałym odcinku w/w drogi gminnej nową nawierzchnię, co poprawi warunki ruchu i bezpieczeństwa.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Eugeniusz Robak
451/XXV/08
- na skrzyżowaniu ul. Chrobrego – Grunwaldzkiej została zniszczona tablica na  klepsydry. Do dziś nie została naprawiona.

BMK.0057-17/08     Gryfino, dnia 26.05.2008r.
Odpowiadając na Pana interpelację nr 451/XXV/08 złożoną na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie naprawy zniszczonej tablicy na nekrologi u zbiegu ulic Chrobrego i Grunwaldzkiej w Gryfinie pragnę poinformować, iż zleciłem PUK Sp. z o.o. przegląd i naprawę tablic na terenie miasta Gryfina.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

452/XXV/08 – budynek przy ul. Łużyckiej naprzeciw Straży Pożarnej jest bardzo zagrzybiony, jest gorszy od budynku przy ul. Sprzymierzonych. Lokatorzy z czwartego piętra powiedzieli, że sprowadzą telewizję. Miasto będzie miało darmową reklamę.

BMP/ 118/452/XXV/08   Gryfino, 26.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w sprawie zagrzybienia budynku komunalnego przy ul. Łużyckiej /6/,informuję, że stan techniczny budynku jest znany. Gmina w roku 2007 podjęła działania związane z sukcesywnym wykonywaniem prac remontowych i zabezpieczających przed dalszą dewastacją techniczną budynku celem poprawy jego stanu technicznego. Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości technicznych wykonywania remontu bez zakłócania zamieszkiwania osobom tam przebywającym. Prace remontowe w tym budynku są kontynuowane również w roku 2008.
W trakcie realizacji są prace remontowe pokrycia dachowego tego budynku. Jednocześnie z wykonywaniem tych prac remontowych przygotowuje się kompleksową dokumentację budowlano-wykonawczą remontu pozostałych elementów budynku celem kontynuowania remontu budynku w latach następnych.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

453/XXV/08 – Burmistrz obiecał kajakarzom dwa kajaki. Wczoraj dostałem od nich informację, że otrzymali w tej sprawie odpowiedź odmowną. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

BWS.0057-19/08   Gryfino, 26.05.2008 r.
Dot.: interpelacji w sprawie zakupu kajaków.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXV Sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2008 roku interpelację Nr 453/XXV/08 o treści:
„Burmistrz obiecał kajakarzom dwa kajaki. Wczoraj dostałem od nich informację, że otrzymali w tej sprawie odpowiedź odmowną. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy”.
- uprzejmie informuję, iż zgodnie z prawem Gmina Gryfino środki finansowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej może przekazywać jedynie w formie dotacji celowych. W związku z tym zakup nowych kajaków może odbyć się jedynie poprzez zwiększenie środków na dotację w przyszłym roku budżetowym.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

454/XXV/08 – jakie możliwości ma Straż Miejska? Co Straż Miejska może? Bo Straż Miejska w Gryfinie nic nie może. Kiedy dzwoni się do Straży Miejskiej w sprawie komisów samochodowych w centrum miasta to Straż nic nie może zrobić. Trzeba by było upoważnić Straż Miejską, żeby miała większy zakres działalności. Przy „Bistro” z obu stron ulicy stoją samochody i ostatnio nie mogło tam przejechać pogotowie. A Straż Miejska nic nie robi.

BSM-454/XXV/08 Gryfino, dnia 12 maja 2008 r.
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuję, że Straż Miejska na bieżąco dokonuje kontroli parkowania pojazdów przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy.
W związku z parkowaniem pojazdów urządzających komis samochodowy przy ul. Bolesława Chrobrego, Straż Miejska w uzgodnieniu z właścicielem drogi do dnia 15 maja 2008 r. ustawi znaki zakazujące parkowania ponad 2 godziny.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

455/XXV/08 – otrzymałem odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, które mnie zupełnie nie zadowalają, wszystko zostało napisane „po łepkach”. To nie jest odpowiedź dla mnie, to jest odpowiedź dla lokatorów, którzy mi o tych sprawach mówią. A oni będą wiedzieli co z tym zrobić dalej.