Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXIV/08
z XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 10 kwietnia 2008 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1515.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Krzysztof Judek
 7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,
w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.

Radni otrzymali nową wersję DRUKU Nr 9/XXIV, DRUKU Nr 13/XXIV oraz uzasadnienia do DRUKU Nr 21/XXIV.

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawie:

 • zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 22/XXIV
 • zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 23/XXIV
 • udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji – DRUK Nr 24/XXIV
 • zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 25/XXIV
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów – DRUK Nr 26/XXIV.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 6.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XX sesji został przyjęty.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXI sesji został przyjęty.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXII sesji został przyjęty.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXIII sesji został przyjęty.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informacja Burmistrza stanowi załącznik nr 7.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w związku z tym, że dwie ostatnie sesje Rady były nadzwyczajne i nie było na nich sołtysów, jeszcze raz powrócę do wyroku w sprawie samochodu. Jeszcze raz powtórzę, że nie czujemy się winni i do wydania prawomocnego wyroku nie będzie żadnych zmian na stanowisku Sekretarza i Skarbnika MiG. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w tej sprawie, będę informował o tym Szanowną Radę. W terminie ustawowym 7 dni nasi obrońcy wystąpili do sądu o wydanie uzasadnienia wyroku. Do dnia dzisiejszego takiego uzasadnienia nie otrzymaliśmy. W przypadku doręczenia uzasadnienia jest 14 dni na złożenie apelacji. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w tej sprawie, również będę Państwa informował. Chciałbym również poinformować, że od września 2006 r. toczy się postępowanie sprawdzające, dotyczące donosu Pana Stachowa.
Otrzymaliście Państwo ode mnie szczegółową informację nt. działalności Burmistrza. Chciałbym omówić zagadnienia najbardziej strategiczne dla Gminy. Określiliśmy jasno cele strategiczne do końca bieżącej kadencji, które wspólnie chcielibyśmy zrealizować. Pierwszym celem strategicznym jest rozwój przedsiębiorczości i warunków do rozwoju przemysłu. Jest utworzony specjalny obszar strefy przemysłowej w Gardnie na terenie ok. 60 ha. Uchwaliliśmy studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, zlecamy opracowanie planu miejscowego. W planie operacyjnym województwa zachodniopomorskiego są zabezpieczone środki w wysokości 5,5 mln euro na uzbrojenie terenu. Przygotowaliśmy bardzo dobre materiały reklamowe strefy. Z tymi materiałami mój zastępca i przedstawiciel wydziału inwestycji byli na targach w Cannes. Przeprowadziłem rozmowy z firmą ENEA na temat uzbrojenia terenu oraz z firmą ESPOL nt. doprowadzenia światłowodów do strefy przemysłowej. Ze wstępnych rozmów wynika, że jesteśmy w stanie do końca kwietnia lub na początku maja podpisać z firma ESPOL porozumienie, na bazie którego firma z własnych środków wybuduje sieć światłowodową do strefy przemysłowej w Gardnie. Jest to bardzo ważne w kontekście dalszej współpracy z firmą ESPOL w rozprowadzeniu sieci światłowodowej do największych miejscowości wiejskich na terenie gminy, ponieważ umożliwi to telefonizację oraz szerszy dostęp do internetu. W najbliższym czasie spotykamy się z firmą ESPOL oraz przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych odnośnie rozprowadzenia sieci światłowodowej w mieście Gryfinie. Sieć światłowodowa w mieście jest również bardzo ważna z punktu widzenia gminy, ponieważ mamy pełny program monitoringu najbardziej niebezpiecznych miejsc w gminie, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa. Gdybyśmy chcieli sami rozprowadzać sieć światłowodową, koszt tej inwestycji wyniósłby ok. 500.000 zł. Gdy zajmie się tym ESPOL wówczas nasz koszt ogranicza się do zakupu kamer umieszczonych w najbardziej niebezpiecznych miejscach w Gryfinie. Chcę podkreślić, że firma ESPOL jest jedną z najlepszych w zakresie instalacji światłowodów. Z firmą ta współpracuje Prezydent Miasta Szczecina. Z Miastem Szczecin mamy podpisane porozumienie, na bazie którego światłowodem będzie bezpośrednie połączenie Szczecina z Gryfinem. Jak wiecie Państwo są dwie inwestycje mające bezpośredni związek ze strefą ekonomiczną, na które gmina musi wywierać ciągły nacisk. Jest to budowa obwodnicy Wełtynia i budowa obwodnicy Gryfina. Mówiąc o budowie obwodnicy Gryfina mówimy o odcinku obwodnicy łączącej drogę wojewódzką Gryfino – Wełtyń z drogą krajową Gryfino – Chojna. Długość tego odcinka wynosi ok. 4 km. W przyszłym tygodniu wspólnie z Zastępcą Burmistrza Maciejem Szabałkinem udamy się w tej sprawie do Dyrektora GDDKiA w Warszawie. Chcemy podjąć rozmowy na temat uzbrojenia strefy  z Zakładem Energetycznym PKP, konkurentem ENEA, ponieważ osiągniemy lepsze warunki z tym kontrahentem. Odnośnie zabezpieczenia strefy w zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, mamy porozumienie ze spółką PUK, która przewidziała w swoich środkach pełną modernizację ujęcia wody w Drzeninie. Gmina zabezpieczy w części środki na wybudowanie sieci wodociągowej, będzie możliwe zasilenie sieci w wodę w ilości ok. 600 m3/dobę. Kończymy projekt techniczny kanalizacji do końca miejscowości Wełtyń. W tej chwili prowadzimy rozmowy, w najbliższym czasie zlecimy projekt dalszego odcinka kanalizacji do Gardna. Te wszystkie prace musimy zakończyć przed rokiem 2010. Jest możliwość, że odcinek Szczecin Klucz – Gardno i pierwszy zjazd w Gardnie zostanie oddany do użytku do 2010 r. Śledzę tempo prac na tym zadaniu i jest ono naprawdę imponujące.
Odnośnie uzbrojenia działek Wełtyń II i Osiedla Taras Północ w miesiącu maju rozpiszemy przetarg na wybór inżyniera kontraktu. Po wyborze inżyniera ogłosimy przetarg na realizację tych dwóch zadań jednocześnie. Jest wysoce prawdopodobne, że końcowa realizacja tych dwóch zadań przypadnie na koniec 2009 roku. W przyszłym roku powinniśmy przystąpić do sprzedaży działek na tym terenie.
W przyszłym tygodniu powinien zostać ogłoszony przetarg na to zadanie dot. remont ul. Przemysłowej oraz mostku na rzece Tywa.
Chciałbym poinformować również, że został wybrany wykonawca na budowę ulicy Ks. J. Popiełuszki.
Mamy podpisane porozumienie ze Starostwem odnośnie dofinansowania sieci kanalizacyjnej i burzowej na ulicy Mieszka, Łokietka, Podgórna, Witosa. W III kwartale tego roku przystępujemy do realizacji tych zadań  Musimy zająć się problemem centrum Gryfina. Ostatnio bardzo dużo inwestowaliśmy na wsiach, były przeznaczane bardzo potężne środki, niestety odbiło się to na wyglądzie ulic na terenie miasta. W związku z tym, w tym roku również na bazie porozumień będziemy starali się dokonać naprawy chodników na Górnym Tarasie, w miejscach gdzie nie będzie realizowana inwestycja uzbrojenia terenów Wełtyń II. Według mojej oceny natychmiastowej naprawy wymagają również ul. 1 Maja, Kościelna i Niepodległości.
Cieszę się, że miałem możliwość w piątek prawie cały dzień spędzić z Zarządem ZEDO,  z Panem Kondratowiczem oraz Panem Sawarynem, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na omówienie spraw związanych z ul. Łużycką. Miesiąc temu byliśmy z Zastępcą Burmistrza Maciejem Szabałkinem u dyrektora Dróg Krajowych w Szczecinie. Jedynym warunkiem, żeby dyrekcja dróg krajowych wydała potężne środki na pełną modernizację ul. Łużyckiej jest zapewnienie przez Gminę na piśmie, że w przypadku, gdy GDDKiA wykona pełną modernizacje ul. Łużyckiej przez 10 lat ta ulica nie będzie rozkopywana, nie będzie na niej awarii ciepłociągu. W przyszłym tygodniu odbywa się Walne Zgromadzenie Spółki PEC. Chcemy doprowadzić wspólnie z PUK do kompleksowej wymiany uzbrojenia w ulicy Łużyckiej i przeniesienia ciepłociągu wzdłuż ul. Łużyckiej w chodniku. Takiemu zadaniu przy współpracy ZEDO, Gminy, PUK i PEC jesteśmy w stanie podołać. Chciałbym podziękować za takie podejście do tematu Wiceprezesowi ZEDO S.A.
W przyszłym tygodniu wydane zostanie zarządzenie odnośnie podziału środków zaplanowanych na realizacje zadań związanych z ochroną zabytków kościelnych. W obecnym stanie prawnym nie jesteśmy w stanie dofinansować budowy kościoła Na Górnym Tarasie. Mimo najlepszej chęci Rady tego zadania nie możemy wesprzeć ze środków publicznych. Zarządzeniem zaproponuję następujący podział środków na zabytki: kwotę 100 tys. zł przeznacza się na realizację remontu organów w kościele w Gryfinie, w Chwarstnicy na budowę dzwonnicy przeznacza się kwotę 40 tys. zł, na kościół w Starych Brynkach przeznaczamy kwotę 40 tys. zł, na kościół w Wełtyniu 10 tys. zł, w Steklnie 10 tys. zł,  w Chlebowie 10 tys. zł w Gardnie 10 tys. zł, w Bartkowie 10 tys. zł, w miejscowości Dołgie 10 tys. zł. Jak wiecie Państwo mury okalające zabytki kościelne są w opłakanym stanie  i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.
Dziękuje wszystkim radnym, że wspólnie wypracowaliśmy reorganizację oświaty na szczeblu gminnym, która spotyka się z dobrym przyjęciem mieszkańców naszej gminy. Mamy podpisane porozumienie ze Starostwem, że w Zespole Szkół zostaną utworzone trzy pierwsze klasy gimnazjalne i trzy pierwsze klasy licealne. Będziemy dążyć do tego, żeby porozumienie zostało wypełnione, natomiast jeżeli będzie presja mieszkańców zastanowimy się wspólnie, czy zamiast trzech utworzyć cztery klasy gimnazjalne nawet kosztem wydłużenia godzin pracy szkoły.
W zadaniach w zakresie obiektów sportowych i kulturalnych, zbliżamy się do końca remontu świetlicy w Bartkowie, włącznie z jej wyposażeniem. Chcę poinformować Państwa, że zgodnie z przyjętym harmonogramem odnośnie organizacji dożynek wiejskich w tym roku dożynki gminne odbędą się w Bartkowie.
W chwili obecnej są realizowane dwa obiekty sportowe współfinansowane w znacznym stopniu ze środków unijnych, boisko w Radziszewie oraz euroboisko przy ul. Sportowej. Będziecie Państwo dzisiaj głosowali nad zwiększeniem kwoty wydatków na te dwa zadania, które wynikają ze znacznie zwiększonych robót ziemnych związanych z wymianą gruntu. Chcę powiedzieć, że ogólny koszt związany z samą wymianą gruntu na boisku przy  ul. Sportowej wynosił 200 tys. zł. W wyniku bardzo ciężkich negocjacji, tym kosztem podzieliliśmy się z wykonawcą po 50%, gmina zwiększy koszt w zakresie wymiany gruntu   o 100 tys. zł. W najbliższym czasie zostaną zamówione trybuny w ilości 300 miejsc na ten nowy obiekt oraz nowe budki dla zawodników rezerwowych. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych jest bardo duże prawdopodobieństwo oddania tego obiektu na Dni Gryfina.
Rozpoczynamy cały cykl projektowy i starania związane z renowacją Pałacyku pod Lwami. Były według mnie nieudane koncepcje odnośnie rozbudowy tego obiektu. Jest on tak piękny w sobie, że jego modernizacja ograniczy się do remontu kapitalnego.
Chciałbym poinformować o zamieszaniu, jakie nastąpiło ostatnio podczas przydzielania mieszkań i chciałbym poinformować o swojej decyzji w tej sprawie. Wsłuchując się w głos Komisji Mieszkaniowej oraz wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska podtrzymuje wynik losowania i mieszkania zostaną zaproponowane zgodnie z jego wynikiem, gdyż nie dopatrzyłem się, aby zostało ono przeprowadzone w nieprawidłowy, tendencyjny sposób. Rodzinie, która posiada troje dzieci zostanie zaproponowane w maju mieszkanie trzypokojowe przejęte w budynku przy ul. Ks.
J. Popiełuszki. Rodzina ta będzie miała do wyboru mieszkanie przy ul. Flisaczej i przy ul. Ks. J. Popiełuszki. Nigdy nie jest tak, że człowiek przewidzi wszystkie sytuacje życiowe, ta sytuacja też nas czegoś nauczyła. W związku z tym w piątek na godz. 9.30 poprosiłem obie rodziny i zakomunikuję im swoją ostateczną decyzję w tej sprawie. Na zakończenie chciałbym w obecności radnych szczególnie podziękować Zastępcy Naczelnika Wydziału Panu Krzysztofowi Czosnowskiemu. Przygotowane przez niego materiały odnośnie pozyskania środków zewnętrznych oraz materiały reklamowe dot. strefy ekonomicznej pozwalają mi powiedzieć, że dopracowaliśmy się człowieka o bardzo wysokich kwalifikacjach.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Radna Wanda Kmieciak – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zgłasza wniosek z uwagi na dużą ilość wniosków o przyjęcie dzieci do żłobka komisja wnioskuje o przystosowanie pomieszczeń pralni w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie na potrzeby tej placówki.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy ten wniosek wpłynie do Prezydium Rady na piśmie? Rozumiem, że ten wniosek będzie przekazany do opracowania przez Burmistrza  i na kolejnej sesji będziemy go głosować?

Radna Wanda Kmieciak - czy w dniu dzisiejszym nie ma możliwości załatwienia tego wniosku?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy komisja chciałaby, aby Rada przegłosowała wniosek bez ustosunkowania się do niego Burmistrza?

Radna Magdalena Chmura – Nycz - Panie Przewodniczący, do dnia 15 kwietnia przyjmowane są wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dzisiaj komisja złożyła wniosek, na następną Radę przygotuję informacje, czy wniosek jest możliwy do realizacji i jakie będą koszty z nią związane. Wtedy Rada przegłosuje wniosek i zabezpieczymy środki na wykonanie tego zadania.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radna Janina Nikitińska
370/XXIV/08
– otrzymałam odpowiedź na interpelację składaną na poprzedniej sesji, w której prosiłam o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Pomorskiej na przejściu dla pieszych w kierunku przystanku autobusowego. W odpowiedzi otrzymałam informację, że Burmistrz wystąpi do zarządcy drogi o zainstalowanie świateł w okolicach skrzyżowania z ulicą Mazurską. Nie chodziło mi o to miejsce. Nie chcę, żeby doszło do nieporozumienia. Interpelowałam o światła na przejściu dla pieszych w kierunku przystanku autobusowego.

Radny Eugeniusz Robak
371/XXIV/08
– lokatorzy mieszkający w zasobach GTBS-u mają wiele pretensji. Mieszkańcy budynku przy ul. Kościuszki 13 zgłaszali, że na dachu została przez silny wiatr oderwana blacha. Ja również zgłaszałem tą sprawę i dotychczas bez rezultatu. Ile razy można zgłaszać takie rzeczy? Dzień po ogłoszeniu wyroku na Państwa poszedłem do GTBS zgłosić tę usterkę a w GTBS był taki gwar i harmider, tak się cieszono tym wynikiem, że nawet nikt nie zauważył, że ja wszedłem. Dla mnie to jest bardzo upokarzające. Mieszkańcy budynku przy ul. Piastów 11-15 zgłaszali, że przecieka dach, budynek ten pokryty jest dachówką, trzeba byłoby dokonać zabezpieczeń, żeby lokatorzy na najwyższych piętrach nie mieli zacieków. Mieszkanka budynku przy ul. Grunwaldzkiej na zebraniu wspólnoty zgłaszała, że na klatce schodowej czuć swąd. Pan Rozenbajger powiedział, że to nie jest jego problem, tylko problem lokatorów. Ale jak to może być kłopot lokatorów, skoro lokatorzy płacą czynsz. Proszę o zajęcie się sprawą.

372/XXIV/08 – dlaczego w GTBS pracują osoby, które dawno już powinny być na emeryturze? Jest tyle młodych ludzi poszukujących pracy.

373/XXIV/08 – dlaczego pracownicy GTBS są właścicielami niektórych mieszkań po starszych osobach? Przykładem jest mieszkanie przy ul. Niepodległości 21/8 czy mieszkanie przy ul. 1 Maja 13/7.

374/XXIV/08 – dlaczego kiedy w GTBS zażądałem książki przeglądów budynków otrzymałem od Prezesa odpowiedź, że na chwilę obecną nie ma książki, ale Prezes kazał mi przyjść za tydzień i książka była. Dotyczy to budynku przy ul. Chrobrego 8-14.

375/XXIV/08 – dlaczego jedna osoba podpisuje się za fachowców mających uprawnienia gazowe, kominiarskie, elektryczne, ogólnobudowlane? Ta osoba to jest fenomen. Chciałbym, żeby ta osoba wskazała, że ma uprawnienia.

376/XXIV/08 – dlaczego działka prezesa GTBS jest wysunięta w stosunku do innych działek o dwa metry?

377/XXIV/08 – w zeszłym roku została obiecana mieszkańcom naprawa chodnika przy ul. 1 Maja. Do tej pory nic nie zostało zrobione. Czy sprawa skończy się na obiecankach?

378/XXIV/08 – do której godziny pracuje w weekendy Biblioteka w Gryfinie? Kilkakrotnie w soboty i w niedziele w późnych godzinach wieczornych w Bibliotece paliło się światło.

Radna Wanda Kmieciak
379/XXIV/08
– na jakim etapie znajdują się czynności związane z procedurami dotyczącymi budowy drogi ul. Morenowej w Czepinie? Burmistrz obiecał, że ta inwestycja niebawem się rozpocznie, chciałabym tę informację przekazać mieszkańcom.

380/XXIV/08 – proszę o szczegółowe informacje dotyczące promocji gminy na targach w Cannes. Jakie było zainteresowanie potencjalnych inwestorów zagranicznych przyszłą strefą przemysłową w Gardnie? Czy były już jakieś wstępne rozmowy? Gmina Gryfino bierze po raz drugi udział w tych targach. Jakie wydatki na organizację tej wyprawy promocyjnej poniosła nasza gmina?

381/XXIV/08 – czy Burmistrz przeanalizował możliwości wykonania kanalizacji sanitarnej na przystani wędkarskiej, o którą prosili wędkarze z PZW w piśmie składanym za moim pośrednictwem? Pod tą prośbą podpisały się 52 osoby. Sprawę tę poruszałam na sesji 4 października 2007 r. Burmistrz obiecał, że przeanalizuje sprawę i poinformuję o swoim stanowisku.

382/XXIV/08- chciałam zapytać, czy rozpocznie się budowa ul. Popiełuszki, ale Burmistrz poinformował, że został już rozstrzygnięty przetarg i inwestycja ta zostanie rozpoczęta.

383/XXIV/08 – jakie inwestycje zostaną wykonane w tym roku przy ul. Jana Pawła II?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
384/XXIV/08
– proszę o interwencję w sprawie prośby złożonej przez właścicieli i najemców lokali użytkowych mieszczących się przy ul. Chrobrego, dotyczącej zmiany zasad parkowania na parkingu przy ul. Chrobrego pomiędzy blokami 18-28 a 30-38. Zmiana miałaby dotyczyć wprowadzenia ograniczenia parkowania do 60 min., a także zakazu parkowania samochodów z naklejoną ofertą na szybie przeznaczonych na sprzedaż. Jest to jedyny parking przy tej ulicy i potencjalni klienci omijają nasze punkty handlowe z powodu braku możliwości zaparkowania samochodu. Nasi dostawcy mają problem z zaparkowaniem samochodu, niejednokrotnie parkują na chodniku narażając się na mandaty karne. Parking, o którym mowa, stał się nieoficjalnym komisem samochodowym, na którym są wystawione auta przeznaczone na sprzedaż. Auta te stoją po cztery tygodnie, a niekiedy dłużej i kiedy miejsce się zwolni zaraz na wolnym miejscu pojawia się następne auto przeznaczone do sprzedaży. Problem te zaistniał ok. 3 lat temu. Zwróciliśmy się do Straży Miejskiej z prośbą o interwencję, interweniowaliśmy u właścicieli samochodów, na Policji. Wszystkie służby są bezradne, rozkładają ręce i kierują nas do zarządcy drogi. Nawet lokalna gazeta zauważyła, że parking jest świetnym miejscem dla handlarzy samochodami, bo jest położony w centrum miasta, a przecież nie temu miało służyć te sześć miejsc parkingowych. Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Pismo, pod którym podpisało się 24 przedsiębiorców prowadzących działalności przy ul. Bolesława Chrobrego, zostało wysłane do zarządcy drogi. Bardzo proszę, żeby Burmistrz również podjął kroki w tej sprawie.

385/XXIV/08 – zakończyły się badania mammograficzne, cieszyły się one dużym powodzeniem wśród kobiet. Czy można by wygospodarować pieniądze na to, aby mammobus dotarł na tereny wiejskie? Może sołtysi włączyli by się w przygotowania i zrobili by zapisy kobiet chętnych do udziału w badaniach? Bardzo proszę o zabezpieczenie na ten cel dodatkowych środków.

Radny Ireneusz Sochaj
386/XXIV/08
– mieszkańcy i przedsiębiorcy z ulicy Pomorskiej zwrócili się do mnie w sprawie odcinka drogi prowadzącego do firmy Komandor. Jest to dość duży odcinek drogi. Jest on w bardzo złym stanie. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Marcin Para
387/XXIV/08
– interpeluję w sprawie, w której zwrócili się do mnie rodzice uczniów Gimnazjum. Decyzją dyrekcji pozamykano większość toalet w szkole, czynne są dwie lub trzy toalety. Uczniowie przemierzają całą szkołę, przed toaletami tworzą się kolejki. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

388/XXIV/08 – dotarła do mnie informacja, że w Gimnazjum patrol szkolny ma zakaz wstępu na teren szkoły. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Radny Rafał Guga
389/XXIV/08
– co dalej dzieje się w sprawie przetargu na gimbusa? Pod koniec roku okazało się, że otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rok szkolny ma się ku końcowi a my nadal nie wiemy co w tej sprawie się dzieje.

390/XXIV/08 – Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kryteria podziału 185 mln zł stanowiących rezerwę subwencji oświatowej na rok 2008. Przewidziano kilka powodów do wypłaty, m.in. wyposażenie nowych szkół lub pomieszczeń w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Wnioski należy składać do 30 kwietnia. Drugi nabór jest do 30 września. Czy gmina Gryfino w związku z tworzeniem nowych szkół gimnazjalnych w Gryfinie, Chwastnicy i Gardnie ma zamiar ubiegać się o takie środki?

Radny Tadeusz Figas
391/XXIV/08
– jakie są dalsze losy wprowadzenia obowiązkowych zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolach? Wiem, że dzieci zostały przebadane, że zostały wyodrębnione grupy dyspanseryjne, ale na tą chwilę nie wiadomo co dalej. Jakie są zamierzenia w tej sprawie? Przypominam, że była to inicjatywa grupy radnych BBS, żeby wprowadzić taką gimnastykę do przedszkoli, bo jest to niezwykle ważne. Dotąd zajęcia te odbywały się dobrowolnie i odpłatnie.

Marek Sanecki
392/XXIV/08
– Górka Miłości jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Gryfinie, jest tarasem widokowym na dolinę Dolnej Odry i CW Laguna, ale jest to miejsce bardzo zanieczyszczone. Użytkownicy okolicznych działek zrobili sobie z tego miejsca śmietnik. Czy ktoś został ukarany za zanieczyszczanie tego pięknego miejsca? Kiedy zostanie ono doprowadzone do stanu naturalnego?

393/XXIV/08 – dziś będziemy decydowali o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na Euroboisko, ale jestem przekonany, że to boisko ma wady techniczne. Dokładnie na połowie boiska stoi woda, a przecież ma ono służyć do gry w okresach, kiedy jest mokro i są niesprzyjające warunki do korzystania z boisk naturalnych. Czy gwarancja przewiduje naprawę tego stanu? Jeżeli nie, jakie konsekwencje finansowe poniesie wykonawca?

394/XXIV/08 – 12 grudnia ubiegłego roku zadałem kilka krótkich, konkretnych pytań dotyczących GTBS i do dzisiaj sprawa się toczy, bo uważam, że dostaję nieprawidłowe odpowiedzi. Pytałem o to, czy prawdą jest, że GTBS jako zarządca wspólnot mieszkaniowych pobiera inne opłaty niż wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami? Na jakiej podstawie GTBS pobiera opłaty za nadzór za sprzątanie? Dostałem odpowiedź od Prezesa GTBS, że nie pobiera opłat. Na kolejnej sesji powiedziałem, że mam dokument świadczący o tym, że pobiera opłaty. Dostałem od Burmistrza kolejną odpowiedź, z której wynika, że jest to nieprawdą, pomimo, że mam dokument. Zostawię go Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady, radnym. Burmistrz w odpowiedzi pisze, że koszty sprzątania są rozliczane w oparciu o ilość przepracowanych przez sprzątaczki roboczogodzin, faktury zawierają dwa rodzaje pozycji: związane z utrzymaniem czystości, sprzątaniem budynku itd., co też mija się z prawdą, bo mam umowę na świadczenie usług na sprzątanie, gdzie zatrudniona jest firma zewnętrzna i nie ma mowy, że ta firma ma płacone za roboczogodziny, tylko ma określony zakres robót. W tych wspólnotach są lokale komunalne i gmina albo nie wie co się tam dzieje, albo nie wie za co płaci. Co prawda ten dokument, który ja mam, jest za 2006 rok, ale prawo w tym zakresie się nie zmieniło. Być może teraz zostało to naprawione, ale jeżeli wcześniej ten proceder istniał, to był niezgodny z prawem. Kiedy w związku z tym zostaną zwrócone nienależnie pobrane opłaty przez GTBS?

Radny Stanisław Różański
395/XXIV/08
– chciałbym prosić, żeby Przewodniczący wyegzekwował dyscyplinę na sesji. Chciałbym prosić, żeby na sesji wyłączone zostały wszystkie telefony komórkowe. Proszę, żeby Przewodniczący spowodował, aby na sesji była atmosfera pewnej powagi. To co ja obserwuję na sesji, to jest „żydowski sejm”. Sesja to jest swego rodzaju msza. I ma być takie skupienie jak na mszy. Tu decydujemy o najważniejszych sprawach dla gminy. Skoro Burmistrz po raz drugi wychodzi z tą sprawą, skoro dziś na sesji pada stwierdzenie, że wyrok sądowy wywołuje radość u ludzi, skoro Burmistrz po raz drugi daje nam do zrozumienia, że ma naciski aby wykonany został wyrok sądu na tym etapie, nie mogę jako radny tej Rady, nie mogę jako prawnik przemilczeć tej sprawy. Chcę powiedzieć wprost: Panie Burmistrzu, w doktrynie prawa karnego instytucja domniemania niewinności jest zasadą fundamentalną i świętą i słusznie Pan robi, że nie ulega Pan żadnym naciskom w tej sprawie. Osoby takie jak Beata Kryszkowska, Jolanta Staruk czy Henryk Piłat na dzień dzisiejszy są osobami niewinnymi, bez względu na to, kto mówi i co mówi. A ja słyszałem już na tej sali taki pogląd, że natychmiast należy je zwolnić. Panie Burmistrzu, dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok sądowy w tej sprawie, te okoliczności, które towarzyszą temu zdarzeniu, nie mają żadnego znaczenia prawnego i formalnego. Proszę Państwa, mam przed sobą akt oskarżenia w tej sprawie, czytam enuncjacje prasowe w tej sprawie. Jeśli ja słyszę, że do dnia dzisiejszego asesor, a więc nie zawodowy sędzia, nie może poradzić sobie z uzasadnieniem tej sprawy, to jestem głęboko przekonany, zarówno na tle treści aktu oskarżenia, jak i doniesień prasowych, że ten wyrok w rewizji się nie ostanie. W związku z tym nie można działać w sposób przyspieszony. Przemawiam tutaj we własnym imieniu, nie jestem upoważniony przez żaden klub, wypowiadam swoją opinię. To tyle w tej kwestii.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie radny, chciałem Panu w tym momencie przerwać. Zaapelował Pan o powagę na sali, o przestrzeganie przepisów, ale sam łamie Pan porządek obrad, który dotyczy interpelacji, bo przecież wie Pan na czym polegają interpelacje. Wygłasza Pan stanowisko prawne w określonej sprawie, buduje Pan swego rodzaju emocje zupełnie niepotrzebnie. Sam pan prosi radnych, żeby nie budować emocji wobec wydanego orzeczenia sądowego i bardzo dobrze, i tak powinno być, ma Pan rację. Ale proszę Pana o to, żeby trzymał się pan porządku obrad, nie przerywałem panu, kiedy zaczął pan wystąpienie, ale nie jest to ten punkt porządku obrad. Jednocześnie odpowiem Panu, że nie będę domagał się wyłączania telefonów komórkowych, przypomnę panu, że to panu kilka razy dzwonił telefon, żeby pan zwrócił na to uwagę, apeluję do koleżanek i kolegów radnych o ściszenie telefonów, żebyście w pilnych sprawach telefony mogli odebrać.

Radny Stanisław Różański
396/XXIV/08
– pierwszą swoją interpelację kieruję do Przewodniczącego Rady. Czy i jak został załatwiony mój wniosek z 30 listopada 2007 r.? Przypomnę, że pismem z 7 grudnia zostałem poinformowany, że cytuję: „informuję, że poruszona przez Pana sprawa będzie przedmiotem wnikliwej analizy Prezydium Rady Miejskiej w celu ustalenia zasadności Pana zarzutów i podjęcia stosownych decyzji w tej sprawie”. Mimo moich ponagleń nie otrzymałem do dnia dzisiejszego żadnej informacji. Jeżeli w dalszym ciągu będę zwłóczony w tej sprawie z odpowiedzią, będę zmuszony uruchomić nadzór Wojewody Zachodniopomorskiego.

397/XXIV/08 – drugie moje pytanie kieruję również do Przewodniczącego Rady. Czy i jak zostało załatwione wystąpienie czterech związków zawodowych pracowników Zarządu Elektrowni Dolna Odra z 17 grudnia 2007 r. Jeżeli do dnia dzisiejszego to wystąpienie nie zostało załatwione, chciałbym wiedzieć z jakich przyczyn.

398/XXIV/08 – czy skarga Kazimiery Dragan z 20 lutego 2008 r. na działalność naszej Rady i Burmistrza została załatwiona i jak? Jeśli nie, chciałbym wiedzieć dlaczego.

399/XXIV/08 – czy i jak została załatwiona skarga Anety Wiśniewskiej z 14 stycznia 2008 r. Jeżeli nie, chciałbym również wiedzieć dlaczego?

400/XXIV/08 – kolejne pytanie jest skierowane do Prezydium Rady. Czy Prezydium Rady rozważało możliwość i potrzebę zmiany uchwały Rady z 29 maja 2003 r. dotyczącą procedury uchwalania budżetu w aspekcie budżetu zadaniowego na 2009 r.?

401/XXIV/08 – kiedy zostanie wykonana uchwała Rady z 31 stycznia 2008 r. dotycząca remontu ulicy Kasztanowej w Pniewie? Przypomnę, że do uchwały Rady dołączone zostało uzasadnienie, z którego wynika, że do końca I kwartału 2008 r. prace na tej ulicy miały być wznowione. Na kanwie tej sprawy chcę się podzielić taką opinią. Myślę, że jest już najwyższy czas, żeby Burmistrz rozważył i ocenił prace tego zespołu, który odpowiada za realizację zadań związanych m.in. z konserwacją dróg. Panie Burmistrzu, ja doceniam Pańskie starania w tej sprawie, ale to ci ludzie tam, kiedy my się rozejdziemy i będziemy mieli najczystsze intencje, to oni realizują te zadania w sensie roboczym. Odnoszę wrażenie, że niektórzy z tych pracowników nie rozumieją istoty swojej roli. Powiem wręcz, oni zamiast realizować zadania, próbują uprawiać w tym zakresie swoją politykę. Ja to nazywam zwykłym prymitywnym wymądrzaniem się. W związku z tym, Panie Burmistrzu, myślę, że jest potrzeba przyjrzenia się temu zespołowi ludzi, którzy za te zadania odpowiadają.

402/XXIV/08 – interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Eugeniusza Kuduka. Pismem z dnia 21 grudnia 2007 r. zostałem zawiadomiony, że moja interpelacja dotycząca budowy świetlicy w Pniewie została przyjęta do realizacji. Zapytuję, co w tym zakresie zostało zrobione?

403/XXIV/08 – interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina. Pismem z 23 stycznia 2008 r. zostałem zawiadomiony o zamierzeniach dotyczących zapewnienia dostępu do Internetu na terenach wiejskich. Chciałbym zacytować to pismo, które podkreśla, że Internet na terenach wiejskich gminy Gryfino jest zadaniem bardzo ważnym, jest w centrum uwagi, że działania zostały podjęte. Na marginesie tej interpelacji chciałbym podzielić się taką uwagą. Ponieważ dublujemy się na sali przy zgłaszaniu interpelacji, mam propozycję natury technicznej. Jeśli my jako radni będziemy podnosili te same kwestie proponowałbym, żeby w odpowiedzi informować radnych, którzy tym problemem się zajmowali i zajmują.

404/XXIV/08 – co z utworzeniem poczty w Pniewie na dzień dzisiejszy mimo tych deklaracji, które zostały w tej sprawie złożone?

405/XXIV/08 – co z oświetleniem przy kościele w Pniewie? W tej sprawie miesiąc temu wpłynął wniosek proboszcza. Parafia czeka na realizację tego wniosku.

Radny Artur Nycz
406/XXIV/08
– jakiś czas temu rozmawialiśmy o podjęciu debaty o kulturze w gminie Gryfino. Chciałbym ponowić prośbę o zorganizowanie takiej debaty, tym bardziej, że zaczyna się kolejna fantastyczna impreza, gdzie ludzie kultury udowadniają, że warto w nich inwestować, inwestować w te imprezy i jeszcze bardziej je rozszerzać.

407/XXIV/08 – Burmistrz poinformował dziś o planowanym remoncie generalnym Pałacyku pod lwami. Różne rzeczy miały się w tym pałacyku znajdować. Co ostatecznie w tym pałacyku będzie? Pytam o to również w kontekście, mam nadzieję, planowanych zmian i planowanego zwiększonego budżetu na kulturę w gminie Gryfino. Czy Burmistrz widzi taką możliwość, żeby Pałacyk pod lwami był centrum kultury w Gryfinie?

Radny Andrzej Kułdosz
408/XXIV/08
– byłem wczoraj przy Szkole Podstawowej w Radziszewie i stwierdzam, że sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych jest niezsynchronizowana. Dziecko naciska przycisk i w ciągu 4 sekund zapala się czerwone światło, niemożliwe jest, żeby kierowcy zdążyli zareagować. Trzeba natychmiast te światła zsynchronizować i wydłużyć czas oczekiwania dzieci na zielone światło. Jest to sprawa bardzo pilna.

409/XXIV/08 – co dzieje się w sprawie przejść dla pieszych przy świetlicy i placu zabaw położonych przy drodze krajowej nr 31?

410/XXIV/08 – proszę o skierowanie do ENEI zapytania co z wymianą sieci napowietrznej w miejscowościach Radziszewo, Daleszewo, Czepino? W niektórych miejscach zostało to zrobione, ale w 90% sieć nadaje się do wymiany.

Radny Janusz Skrzypiński
411/XXIV/08
– w miejscowości Dołgie nie ma placu zabaw. W większości sołectw na terenie gminy takie place zabaw są. Jest tam problem z działką, gdyż działka, na której taki plac mógłby być umiejscowiony jest działką Skarbu Państwa. Mieszkańcy apelują, żeby władze gminy podjęły starania o przejęcie tego ternu lub przejęcie go w użyczenie, tak by plac zabaw mógł być w tym miejscu zlokalizowany.

412/XXIV/08 – boiska sportowe na terenie gminy Gryfino zostały wyposażone we wiaty. Mam informację, że wiat nie ma w miejscowości Dołgie. Mam prośbę, aby jeśli są takie możliwości wiaty te zakupić i zamontować.

413/XXIV/08 – w miejscowości Sobiemyśl studzienki kanalizacyjne są wyniesione ponad poziom drogi, gdyż droga ta osiadła i studzienki utrudniają poruszanie się po tej drodze. Studzienki są wyniesione tak wysoko, że uszkadzają samochody mieszkańców poruszające się po tej drodze. Proszę o zajęcie się sprawą.

414/XXIV/08 – w miejscowości Sobiemyśl miesiąc temu został przez samochód ciężarowy uszkodzony chodnik. Pani sołtys prosiła o naprawę tego chodnika. Chodnik został doraźnie naprawiony. Uważamy, że na odcinku 80 metrów chodnik został rozjechany i powinien być rozebrany i ponownie ułożony, ponieważ doraźna naprawa powoduje to, że te płytki są niestabilne i popękane. Mamy prośbę, żeby tego kto ten chodnik uszkodził przymusić, aby doprowadził chodnik do właściwego stanu. Proszę o zajęcie się sprawą.

415/XXIV/08 – po ostatnich dużych opadach deszczu utworzyły się wyrwy w jezdni, mieszkańcy przejeżdżając mogą uszkodzić sobie samochód. Proszę o naprawę dróg.

416/XXIV/08 – chciałbym przekazać apel sołtysów tych miejscowości, w których prowadzone są prace związane z budową drogi S-3. Proszą oni, aby władze gminy spotkały się w wykonawcą tych prac, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć w przyszłości przywrócenie tych dróg, które w tej chwili są rozjeżdżane przez ciężki sprzęt.

Radny Paweł Nikitiński
417/XXIV/08
– moja interpelacja dotyczy problemu, który poruszył już także radny Sanecki, a mianowicie Euroboiska. Jakie prace zostaną wykonane w celu usunięcia ewidentnej wady nawierzchni w północnej części boiska? Kiedy ostatecznie boisko zostanie wykonane? Przypominam, że w ogłoszeniu przetargowym z dnia 8 marca 2007 r. termin realizacji wyznaczony był na dzień 30 września 2007 r. Dziś mamy dzień 10 kwietnia 2008 r. Rozumiem, że aura nie jest sprzyjająca, do tego żeby kłaść nawierzchnię końcową i słusznie, że się jej nie kładzie, bo w moim przekonaniu na te kałuże kłaść jej nie można, bo to boisko będzie w takim samym stanie jak wówczas, kiedy było boiskiem piaskowym, czyli nie będzie się kwalifikowało do korzystania z niego przez znaczną część roku.

418/XXIV/08 - moja interpelacja dotyczy przydziału mieszkań w nowo oddawanych budynku GTBS z puli gminnej. Burmistrz powiedział, że podtrzymał decyzję dotyczącą losowania. Czy to jakieś reguły i zasady, których mój umysł nie jest w stanie zrozumieć państwem kierują, czy też możemy mówić o próbach nepotyzmu albo wpływania na rozwiązanie w sposób niewłaściwy. Jestem winien Wysokiej Radzie wyjaśnienie. Przy przydzielaniu mieszkań z puli gminnej ja jako radny zakładam sobie opaskę na oczy. Nie interesuje mnie, jakie jest nazwisko osoby, która będzie miała przydzielane mieszkanie. Rozpatruję kwestię merytoryczną. Czy to jest tak, że większe mieszkania będziemy przydzielali rodzinom, które są mniej liczne, a mniejsze mieszkania będziemy przydzielali rodzinom bardziej licznym? Jeżeli będziemy mieli takie kryteria przydziału mieszkań, to za chwilę będziemy mieli kolejny skandal upubliczniany w prasie lokalnej, polegający na tym, że gmina Gryfino nie radzi sobie z przydziałem mieszkań. Moim zdaniem gmina Gryfino nie poradziła sobie z przydziałem mieszkań w sposób ewidentny. Co więcej, uważam, że rodzina, czy rodziny, które zostały potraktowane w ten sposób mają uzasadnione pretensje, uzasadniony żal. Bo jakie losowanie spośród rodzin, które mają różną ilość członków? Jaki tryb losowania w przypadku, kiedy rodzina jest pięcioosobowa i cztero-lub trzyosobowa? Jeśli przyznaliśmy mieszkanie jednopokojowe lub dwupokojowe to weźmy rodzinę pięcioosobową i dwuosobową i zróbmy losowanie. I ta rodzina dwuosobowa dostanie trzypokojowe mieszkanie, a ta rodzina pięcioosobowa jednopokojowe. Logiki w tym za grosz. Dobrze, że szykuje się jakaś alternatywa w postaci próby naprawy tej sytuacji. Rodzą się kolejne wątpliwości i mam kolejne pytania do Burmistrza z tym związane. Rozumiem, że jeśli ktoś jest uczciwym, rzetelnym płatnikiem, mieszka w zasobach komunalnych, pojawiają się mieszkania o wyższym standardzie, Komisja Mieszkaniowa kwalifikuje te osoby do zamiany lokalu, bo takie są reguły gry, to czy jednak my jako Rada Miejska w Gryfinie i Burmistrz nie powinniśmy się zastanowić gdzie jest granica absurdu? Bo jeśli będzie za chwilę tak, że, teoretycznie rzecz biorąc, rodzina, żeby dostać pierwsze mieszkanie z puli komunalnej nie może przekraczać 1 tys zł, czy 700 zł, czy 800 zł dochodu na członka rodziny, ale przy zmianie mieszkania może mieć dowolny dochód na członka rodziny, to dochodzimy do pewnego absurdu. Mieszkania komunalne są dla pewnej grupy osób, które z jednej strony nie są w stanie sobie samodzielnie kupić mieszkania, ale z drugiej strony są na tyle wiarygodne, żeby w zasobach komunalnych mieszkać, opłacać mieszkanie i mieć godziwe życie. Proszę o udzielenie odpowiedzi na te pytania na piśmie w sposób precyzyjny, dlatego, że wątpliwości i problemy, które dostrzegam w tej sprawie mogą być bardzo poważne i pójść w stronę bardzo poważnych konsekwencji. Wolałbym, żeby do tego nie doszło i żeby ta sytuacja nie miała miejsca.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – chciałbym przypomnieć o zasadach składania interpelacji, nie przerywałem radnemu Różańskiemu w trakcie wypowiedzi tylko po jej skończeniu, przypominam panu Przewodniczącemu, że są rygory składania interpelacji, krótkie, zwięzłe przedstawienie problemu i zadanie pytania.

Radna Magdalena Chmura
419/XXIV/08
– w nawiązaniu do interpelacja radnego Nikitińskiego: czy została już wydana przez Burmistrza decyzja w sprawie przyznania tych mieszkań? Takiej decyzji opinia publiczna nie ujrzała, takiej decyzji Burmistrz na dzień dzisiejszy nie wydał, Myślę, że ocena pracy Komisji w czasie, kiedy decyzja nie została wydana i wypowiedzi radnego Nikitińskiego są zbyt pochopne.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
420/XXIV/08
– chciałam po raz kolejny zgłosić interpelację w sprawie dostępu do toalet publicznych dla mieszkańców Gryfina. Najbardziej bulwersujący ostatnio temat, nawet poruszany w prasie, to temat toalet publicznych na cmentarzu. Toalety są, ale zamknięte i niedostępne dla ludzi. Niemcy szukali dostępu do toalet, wskazano im toalety przenośne, które nie były w tym czasie dostępne. Oczywiście, jeśli ktoś bardzo poprosi, jest udostępniana toaleta firmy pogrzebowej. Chciałabym, aby zobowiązać tą firmę do udostępniania tej toalety jako toalety publicznej na cmentarzu.

421/XXIV/08 – proszę o skierowanie prośby do dużych publicznych urzędów i dyskontów spożywczych o udostępnienie toalety dla swoich klientów. Taki duży sklep, jak Netto, Biedronka czy Intermarche, w którym ludzie spędzają czasami dużo czasu, powinien mieć również toaletę dla klientów. Podobnie chodzi o udostępnienie toalet przy kościołach. Tylko jeden kościół ma toaletę, z której mogą skorzystać wierni, najczęściej starsi już ludzie, którzy muszą skorzystać częściej.

422/XXIV/08 – ogłasza się kilka firm, które zdolne byłyby poprowadzić administrowanie zasobem komunalnym. Czy było rozważane ogłoszenie przetargu na taką działalność?

Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2007 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 – DRUK
Nr 1/XXIV.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Stanisłąw Różański – odnosząc się do przedstawionego sprawozdania z działalności OPS chcę po raz kolejny podkreślić, że tak jak w poprzednich sprawozdaniach, tak i w tym sprawozdaniu zabrakło mi zasadniczej konkluzji. Taką konkluzję stanowiłyby wnioski końcowe, które w takich sprawozdaniach powinny „wieńczyć dzieło”. Dla mnie dyskusja nad słupkami, cyframi jest o tyle niemożliwa, że muszę je przyjąć „na wiarę”. Jeśli nie mamy wglądu do materiałów empirycznych, źródłowych to musimy przyjąć, że tak jest. Chciałbym zapytać Panią Dyrektor OPS, czy nie ma żadnych wniosków na tle działalności ośrodka? Czy nie byłoby warto podyskutować o działalności OPS, która nie jest ze swej istoty pomocą społeczną, jak Pani to podkreśla na samym początku sprawozdania? Czy Pani zdaniem ciągłe dokładanie OPS kolejnych zadań, np. przyznawanie wypłaty dodatków mieszkaniowych, zajmowanie się dłużnikami alimentacyjnymi, prowadzenie punktu pośrednictwa pracy wolontarystycznej ma coś wspólnego z działalnością OPS? Czy nie są to sprawy warte dyskusji? Wysoka Rado, kiedy sięgniemy po ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i art. 1, 15 i 17 tejże ustawy, z przepisów tych jednoznacznie wynika, jaki jest zakres działalności ośrodka, na czym polega opieka społeczna, jakie są zadania opieki społecznej. Ośrodek pomocy społecznej nie jest „śmietniskiem” i czas najwyższy o tym dyskutować Pani Dyrektor, zachęcam Panią do odwagi. Mnie jest niezręcznie jako radnemu podpowiadać i wyręczać Panią w tych sprawach, zwłaszcza jeżeli OPS dysponuje takimi środkami jak dysponuje. Kiedy słyszę, że pomoc społeczna finansowa wynosi 12 zł, 48 zł, czy 4 zł, to czy sprawozdania nie warto zakończyć wnioskiem końcowym? Ktoś musi zacząć rozmawiać o tym, że środki przeznaczone na opiekę społeczną są niewystarczające. Nie zgadzam się z poglądem, że z tego nie ma wyjścia, bo jesteśmy biedni. To nieprawda. W tym kraju nikt nam pieniędzy nie zakopał, po prostu są one źle dzielone. Pomoc społeczna, jaką dysponują ośrodki pomocy społecznej jest jałmużną, zacznijmy o tym dyskutować. Pani dyrektor zachęcam Panią do takiej dyskusji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w naszej gminie nie było i nie ma problemu ze środkami na pomoc społeczną. OPS działa na bazie prawa, na bazie ustaw. Wysokość udzielonej pomocy wynika z przepisów. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ośrodek nie wypłacił z braku pieniędzy należnych świadczeń przysługujących zgodnie z przepisami.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym zauważyć, że sprawozdanie zostało według mojej opinii przygotowane bardzo rzetelnie. Analityka rządzi się swoimi prawami i z materiału analitycznego także można wywieść pewne wnioski. Nie żyjemy w oderwaniu od realiów prawnych, tak jak powiedział to Pan Burmistrz i poza prawem miejscowym jest jeszcze prawo powszechne, które obowiązuje i które wymusza pewne działania oraz narzuca liczne obowiązki. Druga sprawa dotyczy modelu w rozumieniu solidaryzmu społecznego, czy też pomocy społecznej. Naturalnie, że należy pomagać osobom, które sobie nie radzą i myślę, że do tego zdania nie ma rozbieżności. Strefa biedy, czy też ubóstwa jest bezpośrednio związana z ogólną sytuacja gospodarczą w kraju i sytuacją na danym terenie. My raczej powinniśmy zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby strefę ubóstwa pomniejszać. Działanie podejmowane przez gminę Gryfino w zakresie przeznaczenia środków na przygotowanie strefy to jest właśnie działaniem, które zmierza do tego, żeby działalność OPS w naturalny sposób ulegała zmniejszeniu, bo ci ludzie jeżeli znajdą zatrudnienie, uczciwe wynagrodzenie nie będą osobami ubiegającymi się o pomoc społeczną. Są oczywiście też takie grupy, które sobie nie poradzą i to ustawodawca też przewidział. Dostrzegamy pewne problemy dotyczące OPS, bo jest m.in. problem poruszany od wielu lat  i dotyczący kwestii lokalowej. Rada Miejska w Gryfinie juz dawno zdiagnozowała ten problem i z czasem trzeba będzie się z nim zmierzyć. Odnoszę wrażenie, że lepiej szybciej, niż później. Jest wiele osób, które bardzo chętnie i skutecznie wyciągają rękę po pomoc społeczną, natomiast ci którzy znają środowisko gryfińskie wiedzą, że znaczna część tych środków trafia w inne cele i w inne potrzeby, niż ustawodawca sobie zamierzy. Ale to tez nie jest rola i miejsce Rady Miejskiej w Gryfinie, żeby diagnozować problemy socjologiczne  w społeczeństwie. Chciałem podziękować Pani Dyrektor OPS za ten materiał, bo jest on ciekawą lekturą, można z niego wywieść wiele wniosków, a przed nami są już problemy zdiagnozowane. Podzielam pogląd radnego Różańskiego, że jeśli są problemy, które nie są zdiagnozowane, nie są znane przez Burmistrza, czy Radę to warto o nich mówić odważnie dlatego, że Rada Miejska ma instrumenty do tego, żeby politykę, czy też pojedyncze decyzje podejmować w oparciu o realne problemy, które zostaną przedstawione i uargumentowane. Zachęcam Panią dyrektor OPS i dyrektorów innych jednostek do tego, aby o tych realnych problemach mówić otwarcie. Pozwoli to na znalezienie rozwiązań, które polepszą stan faktyczny, czy też zapobiegną kłopotom, z którymi jednostki się spotykają.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym zapytać Panią dyrektor OPS, czy w ubiegłym roku były prowadzone z Panami Burmistrzami rozmowy odnośnie ewentualnego utworzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych i psychicznie chorych  z terenu gminy Gryfino? Czy te rozmowy będą kontynuowane? Były wstępne rozmowy, że ta placówka mogłaby być powołana na bazie budynku w Borzymiu. Niemniej jednak wiadomo, że aby powołać tą placówkę należy spełnić kilka wymogów, m.in. do końca lutego złożyć wniosek do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, poczynić rozeznanie w gminie odnośnie potrzeb. Stowarzyszenia takich placówek powołać nie mogą, ponieważ nie są właścicielami budynków i jest to zadaniem gminy, które może być przekazane stowarzyszeniom w drodze konkursu.

Radny Marek Sanecki – myślę, że materiał ten jest bardzo dobry. Pokazuje pewne zmiany, które następują w życiu społecznym gminy Gryfino. Chciałbym zapytać, jakie wnioski z tego materiału wyciąga Burmistrz? Ja zauważyłem, że zwiększa się ilość osób objętych opieką  w związku z chorobami psychicznymi, rośnie liczba osób starszych, którymi trzeba się opiekować, maleje liczba osób bezrobotnych i maleje liczba osób, które potrzebują dodatku mieszkaniowego. To są zmiany niejako oczywiste, które występują w naszej gminie  i w całym kraju, ale co planuje Pan Burmistrz w związku z tymi faktami, że jest coraz więcej osób z chorobami psychicznymi i osób starszych? Czy w związku z tym Pan Burmistrz planuje strategię radzenia sobie w przyszłości z tymi problemami, czy na razie nie będziemy sie tym zajmowali, czy będziemy czekali, aż stanie się to bardziej widoczne?

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - zwróciłam uwagę na koszt usług opiekuńczych nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi psychicznie oraz na koszty umieszczania tych osób w ośrodkach opiekuńczych. Potwierdza sie konieczność umożliwienia osobom starszym wymagającym codziennej opieki wykwalifikowanego personelu, wybudowanie domu spokojnej starości, w którym te osoby będą miały na co dzień zapewniona opiekę pielęgniarek i opiekunek. Na pewno zmniejszy to koszt takiej usługi, który wynosi obecnie ok. 4.000 zł na jedna starszą osobę.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – do wniosków, które przedstawił radny Marek Sanecki chciałbym przedstawić problem bazy lokalowej OPS. W sprawozdaniu napisane jest o kasie, która była na piętrze, wiemy że zostanie ona przeniesiona na parter, ale na dzień dzisiejszy problem pozostaje nierozwiązany. Mam nadzieję, że przy tych wnioskach, które zostały dzisiaj złożone baza lokalowa OPS zostanie zmieniona. Tak jak powiedział radny Różański OPS zajmuje sie prawie wszystkim. Nie zgodzę się natomiast, że te środki w wysokościach wymienionych przez radnego to są śmieszne kwoty. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny, czy dana osoba np. nie zamarznie, czy posiada wystarczające środki na lekarstwa. Abyśmy wspomogli urzędników w tej działalności powinniśmy zastanowić sie nad zmianą bazy lokalowej ośrodka.

Radny Ireneusz Sochaj - na Komisji Planowania Przestrzennego bardzo szczegółowo analizowaliśmy to sprawozdanie i dyskutowaliśmy rzeczowo z Panią dyrektor. Należy rozpocząć działania mające na celu utworzenie ośrodka dla osób z upośledzeniem umysłowym w Borzymiu. Budynek niszczeje i należy go wykorzystać, a ośrodek taki jest potrzebny.

Radny Stanisłąw Różański – chciałbym zwrócić się do Pani Dyrektor Bożeny Górak. Ponieważ można byłoby odnieść wrażenie z dotychczasowej dyskusji, że namawiam Panią do podejmowania działań sprzecznych z prawem, to chcę w odróżnieniu od tych, którzy jeszcze będą zabierać głos, że między nami jest ta różnica, że ja wiem co mówię. Mam w ręku ustawę o pomocy społecznej z 2004 r., dysponuje zapisem wynikającym ze statutu i chce zachęcić Panią Dyrektor do realizowania wniosku do którego Panią namawiam. W § 7 ust. 3 statutu znajduje się zapis, który powiada, że Rada podejmuje uchwały, apele zawierające formalne, nie wiążące wezwania do adresatów zewnętrznych. Prawnicy takie wnioski nazywają wnioskami de lege ferenda tzn. pod adresem ustawodawcy o zmianę istniejącego prawa i do tego Panią gorąco zachęcam. Robicie nie tylko to co do was należy i robicie to do czego was ustawodawca zmusza w imię fałszywego założenia wynikającego z przepisów tej ustawy. Jeżeli Rada uzna, że Pani wniosek jest zasadny może wystąpić w ramach sygnalizacji prawnej do przedstawiciela administracji rządowej o zainteresowanie władzy ustawodawczej  w zakresie potrzeby zmiany istniejących przepisów.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przysłuchując się tej dyskusji jestem przekonany, że szereg radnych bardzo wnikliwie przeanalizowało to sprawozdanie. Cieszę się, że zostały wyciągnięte wnioski, że ubywa zasiłków mieszkaniowych i zasiłków pomocowych, natomiast więcej środków jest wydawanych na opiekę nad ludźmi starszymi. Świadczy to o tym, że polityka w zakresie prac społecznie użytecznych przynosi powoli skutki, że środki są kierowane, tam gdzie kierowane być powinny. Działalność OPS i innych stowarzyszeń, straży miejskiej pozwoliła głębiej sięgać w rejony, gdzie trzeba udzielić pomocy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że są osoby biedne, które sobie nie radzą, a wstydzą się pójść po zasiłek. Chciałbym podkreślić, że jesteśmy coraz bardziej operatywni  w znajdowaniu takich osób i kierowaniu do nich pomocy. Każde skierowanie osoby starszej do domu opieki społecznej, czy tez po opiekę pielęgniarki wynika z głębokich przemyśleń. Podjąłem decyzję i do początku lipca chcę przeznaczyć 4-5 pokoi wyremontowanych  w budynku pod platanem na przeniesienie z OPS całego wydziału zajmującego się zaliczkami alimentacyjnymi. Rozważymy również, aby bank przejął od OPS wypłacanie zasiłków. Do tej pory kwoty rzędu kilkudziesięciu tys. zł były przewożone pod konwojem strażników do OPS. Najwyższa pora rozwiązać ten problem. Problemy OPS widzę i staram się rozwiązywać. Muszę wyjaśnić sprawę dot. przeznaczenia budynku w Borzymiu i chciałbym, aby najpóźniej do końca przyszłego roku ten obiekt był uruchomiony na ośrodek samopomocy dla osób niepełnosprawnych. Będę przestrzegał, aby każde sprawozdanie dla Państwa kończyło się konkretnymi wnioskami. Jeżeli dyrektor nie widzi problemów i nie ma wniosków końcowych, to skąd ma je mieć Burmistrz?

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – poruszyły nie słowa Pana Różańskiego, że nie wiemy o czym mówimy. Ja dokładnie wiem, o czym mówię i chciałabym, aby Pan Różański takich sformułowań nie wypowiadał. Od jakiegoś czasu, ponieważ składamy roczne sprawozdanie  i przekazujemy 1% podatku na rzecz różnych stowarzyszeń chciałabym poddać pod rozwagę OPS-u stworzenie Fundacji na rzecz osób w Gryfina, abyśmy mogli przekazać nasze pieniądze dla naszych podopiecznych. Byłaby to bardzo dobra sprawa.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn stwierdził, że Rada przyjęła sprawozdanie.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - DRUK
Nr 2/XXIV.

Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że wycofuje projekt uchwały z porządku obrad sesji.

Ad. VII.

1/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfina – DRUK Nr 3/XXIV,
Radny Stanisław Różański - Wysoka Rado, ponieważ projekty uchwał oznaczone drukami od 3/XXIV - 7/XXIV zawierają taki sam stan faktyczny, taki sam stan prawny, taka samą argumentację niewątpliwą w świetle obowiązującego porządku prawnego proponuję, abyśmy głosowali blokiem nad wszystkimi tymi projektami uchwał dla ekonomiki i zasady prowadzenia dzisiejszych obrad.

Radca prawny Krzysztof Judek – wniosek ten jest ciekawy z uwagi na zasady ekonomiki procesowej, ale niestety statut go nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – sprawę dot. tego druku poruszałam już na Komisji Rewizyjnej. Użytkownik lokalu wygrał sprawę w sądzie, po sąsiedzku mamy jeszcze jednego najemcę Pana Koczana, który również wystąpił na drogę sądową. Gmina nie powinna oponować i powinna drugiemu najemcy pozwolić kupić nieruchomość.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący mam przed sobą statut, ja takiego uregulowania w statucie nie znajduję. Chcę w związku z tym zwrócić uwagę, że w każdym przypadku mamy do czynienia z wieczystym użytkownikiem, w każdym przypadku mamy uregulowanie w ustawie wynikające z art. 32 i 37, z którego wynika, że nieruchomość może być oddane w wieczyste użytkowanie wyłącznie w drodze bezprzetargowej. W związku z tym wszystkie te uchwały z punktu widzenia faktycznego i prawnego są identyczne i kwalifikują się do przyjęcia w tym trybie.

Radny Artur Nycz – Panie Przewodniczący, chciałbym powiedzieć, że dla ekonomiki naszego dzisiejszego posiedzenia będzie lepiej, jeżeli będzie Pan ograniczał pseudoprawnicze wystąpienia radnego Różańskiego. Już dawno bylibyśmy po głosowaniu nad uchwałą.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfina została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/215/08 stanowi załącznik nr 10.

2/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wełtyń – DRUK Nr 4/XXIV,
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wełtyń została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/216/08 stanowi załącznik nr 11.

3/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 5/XXIV,
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/217/08 stanowi załącznik nr 12.

4/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 6/XXIV,
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/218/08 stanowi załącznik nr 13.

5/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 7/XXIV,
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/219/08 stanowi załącznik nr 14.

6/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z ich podziałem – DRUK Nr 8/XXIV, Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn
przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z ich podziałem została przyjęta.  Uchwała Nr XXIV/220/08 stanowi załącznik nr 15.

7/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/95/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK Nr 9/XXIV,
Przewodniczący poinformował o nowej wersji projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr X/95/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/221/08 stanowi załącznik nr 16.

8/ Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości położonych w obrębie Gardno – DRUK Nr 10/XXIV,

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Stanisław Różański – czy jest protokół z negocjacji, w którym zostały zawarte warunki, na podstawie których negocjacje były prowadzone? Czy w protokole jest odnotowane, że stronę uprzedzono o fakcie istnienia wyceny tej działki przygotowanej przez biegłego i że wartość tej działki w świetle opinii osoby wykonującej operat szacunkowy jest w określonej wysokości? Mamy doczynienia z sytuacją, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, iż nabycie tej działki nastąpi po cenie niższej, niż opiewa na to szacunek biegłego. Jeśli jest tak, że właściciel działek nie był poinformowany o tym fakcie i wykup nastąpi po cenie niższej niż wynika z szacunku biegłego, to w moim przekonaniu mamy doczynienia ze złożeniem oświadczenia woli w wyniku błędu i w rozumieniu art. 82 § 2 kodeksu cywilnego i strona po sporządzeniu aktu notarialnego i po sfinalizowaniu całej transakcji, gdy dowie się  o tym fakcie, że została „wystrychnięta” ma skuteczne prawo dochodzenia na drodze sądowej o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego. Ten akt byłby złożony w świetle art. 82, jako wada oświadczenia woli.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – na Komisji Rewizyjnej otrzymaliśmy informację, że Burmistrz wycofuje projekt uchwały, dlatego komisja nie zajmowała się sprawą.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym aby do wypowiedzi radnego Różańskiego odniósł się Pan mecenas, bo takie wątpliwości zrodziły się na Komisji Budżetu. Zostaliśmy poinformowani, że były prowadzone negocjacje, że prowadził je Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk. Komisja Budżetu poprosiła o protokół z tych negocjacji, ponieważ zrodziły się pewne wątpliwości natury formalno-prawnej i chcielibyśmy aby te wątpliwości zostały w sposób kompleksowy wyjaśnione. na tym gruncie dobrze byłoby ujednolicić stanowisko. Na Komisji Budżetu również prosiliśmy o protokół. Nie prowadzimy rozmów w imieniu gminy, do tego jest upoważniony Burmistrz, natomiast nasza ciekawość dotycząca wszystkich dokumentów przetwarzanych i wytwarzanych w urzędzie jest uzasadniona  i mamy prawo z nich korzystać przy podejmowaniu decyzji. Czy jest taki protokół? Dlaczego Rada nie mogła się z nim zapoznać i jaki jest stan prawny w kontekście tego projektu uchwały? Czy rzeczywiście istnieje ryzyko, o którym mówił radny Różański, czy jest ono tylko hipotetyczne?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy w związku z oświadczeniem Pana Burmistrza złożonym na Komisji Rewizyjnej, że uchwała zostanie wycofana komisja chciałaby się zająć omówieniem tej uchwały?

Radna Magdalena Chmura – Nycz – prosiłabym, aby Burmistrz wypowiedział się w tej sprawie. Nie ma go więc przełóżmy ten punkt pod dalszą część obrad.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Pan mecenas wypowie się i ogłosimy przerwę w obradach.

Radca prawny Krzysztof Judek – Pan radny Różański wyraził obawę, że sprzedawca nieruchomości może w przyszłości skorzystać z przepisu art. 82 kodeksu cywilnego. Chciałbym przytoczyć treść tego artykułu, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome, albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, albo innego chociażby przemijającego zaburzenia czynności psychicznych. Jeżeli w trakcie negocjacji pan Burmistrz poczęstował sprzedawcę jakimś środkiem, który powoduje wyłączenie świadomości to niewątpliwie istnieje podstawa w przyszłości do skorzystania z tego przepisu. Jeśli Pan Burmistrz prowadził negocjacje na temat ceny w stanie pełnej trzeźwości obu stron to wówczas Burmistrz nie musiał informować o wielkości wyceny. Jeżeli cena, którą gmina zapłaci nie będzie rażąco odbiegać od wartości np. gmina nie zapłaci symbolicznej złotówki za tą nieruchomość, to istnieje brak jakichkolwiek podstaw do kwestionowania tej transakcji. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują szczegółowe zapisy dotyczące sprzedaży nieruchomości przez gminę, bo jest to mienie publiczne. W związku z tym gmina nie może sprzedać nieruchomości poniżej jej wartości, chyba, że przepis szczególny pozwala na udzielenie bonifikaty, ulgi, itd. Gmina ma prawo kupować ziemię i powyżej wartości,  i poniżej wartości. Jeżeli zrobi to powyżej wartości to decydent może być oceniany negatywnie z punktu widzenia gospodarności, jeżeli kupi poniżej wartości to może być oceniany pozytywnie, że przeprowadził dobrą transakcję, natomiast żaden przepis tego nie zakazuje.

Radny Stanisław Różański – chce zwrócić uwagę Wysokiej Rady, że dział IV kodeksu cywilnego, w którym zawarty jest art. 82 nie wymaga, aby Pan Burmistrz prowadził negocjacje i czymkolwiek częstował stronę negocjacji. Takie trywializowanie sprawy moim zdaniem stoi w sprzeczności z komentarzem i w doktrynie prawa cywilnego wyraźnie podkreśla się, że chodzi o wady oświadczenia woli. Może być ona spowodowana nieświadomością wynikającą również z faktu nieuprzedzenia, tak jak to ma miejsce w tym stanie faktycznym.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię, która jest również istotna. Ponieważ mamy do czynienia ze swoistą transakcją wiązaną, kupujemy dwie działki, dlatego komisja ubiegała się, aby szerzej poruszyć ten temat. Działka Nr 9/1 graniczy z działkami, które są własnością gminy, kupujemy też działkę nr 5, która do tej inwestycji, którą zamierzamy realizować nie jest nam potrzebna. Pozostaje też to  w pewnym związku z tym, o czym mówił radny Różański, że tak naprawdę kupujemy tą drugą działkę najprawdopodobniej po to, żeby usatysfakcjonować tego, który sprzedaje. Rodzi się zatem pytanie, czy nie jest lepiej nabyć nieruchomość, która jest nam niezbędnie konieczna do przeprowadzenia inwestycji nawet po cenie wyższej, a działka, która nie jest nam potrzebna nie zostałaby zakupiona, bo jest tak naprawdę łąką? Nie jest nam potrzebna, ani do wybudowania boiska, ani do tego, żeby funkcjonował kompleks. Dlatego prosiliśmy  o protokół z negocjacji, chcieliśmy zapoznać się z tym dokumentem, żeby wiedzieć, jaki był stan faktyczny. Ja domniemuję, że tak było, wiedzy co do tego nie mam. Jeśli tak było w rzeczywistości, to chyba jest to niepotrzebna komplikacja i pójście „okrężną drogą”.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że na Komisji powiedział Pan, że wycofa uchwałę z porządku obrad dzisiejszej sesji. Nie padło takie stwierdzenie. Proszę o zajęcie jednoznacznego stanowiska.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na Komisji wysłuchałem uwag radnego Różańskiego, nasunęły mi się wątpliwości i powiedziałem, że wycofam tą uchwałę jeżeli będzie niezgodna z prawem. Po zasięgnięciu opinii radcy prawnego, zobowiązałem Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, aby radca na piśmie ustosunkował sie do uwag pana Różańskiego. Stwierdziwszy, że opinia jest pozytywna, że transakcja przebiega zgodnie z prawem, nie widzę podstaw wycofania uchwały, tym bardziej, że mamy bardzo mało czasu na przygotowanie projektu, na który juz uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 700.000 zł. Pytałem Zastępcy Burmistrza, który brał udział  w negocjacjach i sprzedaż tej drugiej działki nie była warunkiem sprzedania działki pierwszej, nas interesującej. Osoba chciała pozbyć się za jednym razem całego areału, jaki posiada. Nieodzownym warunkiem zgody na sprzedaż potrzebnej nam działki, był warunek nabycia przez gminę dwóch działek.

Radny Artur Nycz – chciałbym powiedzieć, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nie będzie czekał z podziałem środków, aż zostaną rozwiane wątpliwości radnego Różańskiego, które zostały przez radcę prawnego wyjątkowo skutecznie rozwiane. Głosujmy nad projektem uchwały. Albo w Gardnie ma coś powstać, albo nie. Na co chcemy czekać? Aż ktoś będzie miał pewność? Jeżeli ktoś powie, że cena była za niska może iść do sądu. Co za różnica, czy dopłacimy do tych nieruchomości później, czy zapłacimy dzisiaj niższą cenę, ale za to dołożymy do budowy boiska z własnych środków, ponieważ Marszałek nam nie przyzna środków.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - jeśli pracujemy na komisjach to pracujemy po to, aby rozwiewać wszelkie możliwe wątpliwości, Nie potrzebuję, abyśmy na sesji rozmawiali o tym, że ktoś przeprowadził negocjacje. Połóżcie protokół z negocjacji komisjom na stół, komisje sie z nim zapoznają i dojdą do przekonania do tego, do którego dochodzą teraz po informacjach, których udzielacie. W czym jest problem? Radni mają oprawo mieć wątpliwości.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w imieniu Komisji Rewizyjnej nie będę prosiła  o przerwę, podaje członkom pod rozwagę głosowanie nad projektem uchwały. Osobiście nie będę głosowała, bo zostałam wprowadzona w błąd, otrzymałam informację, że uchwała będzie wycofana. Nie zajmowałam się przejrzeniem dokumentów.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości położonych w obrębie Gardno została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/222/08 stanowi załącznik nr 17.

9/ Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 16 w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK Nr 11/XXIV,
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 16 w obrębie ewidencyjnym nr 3 została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/223/08 stanowi załącznik nr 18.

10/ Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości gminnych w użyczenie na czas nieoznaczony jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działającym na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXIV,
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie oddania nieruchomości gminnych w użyczenie na czas nieoznaczony jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działającym na terenie Gminy Gryfino została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/224/08 stanowi załącznik nr 19.

11/ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego obiektów użytkowych po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie, położonych na działce nr 257/24, z przeznaczeniem na cele komercyjne, z możliwością zawarcia bez przetargu na okres 10 lat umów dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 257/24 z przeznaczeniem na cele parkingowe – DRUK Nr 13/XXIV,
Przewodniczący poinformował o nowej wersji projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego obiektów użytkowych po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie, położonych na działce nr 257/24, z przeznaczeniem na cele komercyjne, z możliwością zawarcia bez przetargu na okres 10 lat umów dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 257/24 z przeznaczeniem na cele parkingowe została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/225/08 stanowi załącznik nr 20.

12/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 14/XXIV,
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino została przyjęta.
Uchwała Nr XXIV/226/08 stanowi załącznik nr 21.

13/ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – DRUK Nr 15/XXIV,
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/227/08 stanowi załącznik nr 22.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 16/XXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/228/08 stanowi załącznik nr 23.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich – DRUK
Nr 17/XXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Marek Sanecki – mam prośbę do Pana Burmistrza, aby zobowiązał swoich pracowników, żeby pisali lepsze uzasadnienia do projektów uchwał. W projekcie zapisane jest że przeznacza sie 100.000 zł na drogi wojewódzkie i nie ma napisane nic na temat tego, że województwo również dokłada sie do tego przedsięwzięcia. W pierwszej wersji byłem przeciwny finansowaniu nie naszych zadań. Mamy zadania gminne, które też nie w pełni realizujemy. Poza komisją dowiaduję się, że województwo dokłada 50% wartości inwestycji. Jeżeli tak, to zmienia to postać rzeczy. W takim układzie jestem za projektem uchwały. Chcę, żeby zostało powiedziane na sesji, że Województwo również dokłada do tego zadania kwotę 100.000 zł i aby zostało to zaprotokołowane.

Radny Tadeusz Figas – uważam, że w uchwale powinno być ujęte, że jest to współfinansowanie działania.

Radny Ireneusz Sochaj – przy tego typu chwałach powinna zostać załączona mapa. Na Komisji bardzo długo zastanawialiśmy się, w którym miejscu ma być przystanek i który odcinek chodnika ma zostać ułożony. Przy ul. Grunwaldzkiej, którą remontowaliśmy wspólnie z Województwem jest nadal zepsuty chodnik w miejscu przy przejściu dla pieszych przy wiadukcie. Notorycznie zbiera się na nim woda lub śnieg przy opadach. Czy nie można byłoby przy tej okazji wymóc na wykonawcy, żeby to poprawił?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przyjmuje sugestie radnych. W uchwałach oprócz zapisu, że jest to dofinansowanie będzie wyszczególniana kwota, jaki jest udział w inwestycji Województwa lub Powiatu. Na dzień dzisiejszy informuję, że Województwo przeznacza na ta inwestycje również kwotę 100.000 zł, natomiast Powiat przeznacza kwotę 35.000 zł na wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ul. Kościelnej w Gryfinie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/229/08 stanowi załącznik nr 24.

Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie ul. Kościelnej w Gryfinie – droga powiatowa – DRUK
Nr 18/XXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie ul. Kościelnej w Gryfinie – droga powiatowa została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/230/08 stanowi załącznik nr 25.

Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej części działki nr 87/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 19/XXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – sprawa wraca pod obrady Rady tylko trochę w innej formie. Na Komisji Rewizyjnej pytałam o tą sprawę. Oprócz spółki jawnej MBM w tym miejscu działalność prowadzą również inne podmioty gospodarcze i martwią się o miejsca parkingowe dla swoich klientów. Sytuacja jest podobna, jak przy ul. Bolesława Chrobrego. Przyznajmy, że nie mamy wystarczającej ilości miejsc parkingowych w mieście. Z informacji od osób, które przyszły i pytały mnie o tą sprawę wiem, że osoba, która posiada tą działkę, kupiła ją od Starostwa Powiatowego i nie ma drogi dojazdowej do tej posesji. Czy uzyska ona pozwolenie na budowę obiektu? Czy ta posesja będzie przeznaczona tylko pod parking, czy osoby, które prowadzą tam działalność mogą być spokojne, że będą zagwarantowane parkingi dla ich klientów? Prawdopodobnie oprócz parkingów, ma być utworzony dojazd do posesji tego przedsiębiorcy.

Radny Marek Sanecki – projekt uchwały wynika z tego, że inwestor, aby dostać pozwolenie na budowę musi mieć zapewnione miejsca parkingowe na okres 10 lat. Po tym okresie miejsc parkingowych nie przybędzie, a obiekt będzie już stał. Powinniśmy patrzeć bardziej perspektywicznie, aby nie było sytuacji, że budujemy obiekty, a ludzie nie maja gdzie stawiać swoich samochodów. Czy przy ulicy Flisaczej w przyszłości planowane są miejsca parkingowe? Rozwiązałoby to problem. Wiadomym jest, że tamten teren będzie zabudowany i ludzie będą chcieli tam parkować samochody. Jakie są plany inwestycyjne odnośnie utworzenia parkingów przy ulicy Flisaczej?

Radny Rafał Guga – w końcu doczekałem się, że zaczynamy mówić o ulicy Flisaczej. Na Górnym Tarasie ostatnio przybyło nam miejsc parkingowych, mieszkańcy są z tego powodu zadowoleni, ale co ze Starym Miastem? Na Starym Mieście też jest problem z parkingami. Ta sytuacja się nie zmienia, mówimy o tym od dłuższego czasu. Ulica Flisacza jest w tej chwili zapomniana przez Boga, historię i Gminę. Chodniki nie nadają się do ruchu dla pieszych, albo ich w ogóle nie ma, parkingów też nie ma, dlatego apeluję, abyśmy coś z tym zrobili. Mieszkańcy tej części miasta czują się odrzuceni i czują się mieszkańcami drugiej kategorii.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dlaczego we wszystkich przypadkach organizujemy przetargi nieograniczone na dzierżawę określonych terenów, a w tej sprawie jest propozycja, aby działkę wydzierżawić bez przetargu? Każdemu przedsiębiorcy należy pomagać, ale powinniśmy stawiać wszystkie podmioty gospodarcze w Gryfinie w jasnej  i oczywistej sytuacji. Jeśli coś kupujemy, czy wydzierżawiamy to na bazie rozstrzygnięcia  o jasno określonych kryteriach dla wszystkich.

Radny Andrzej Kułdosz - dostaliśmy informację, że ten parking spełnia warunki, aby dostać pozwolenie na budowę, ale zostało powiedziane, że będzie on przeznaczony dla wszystkich użytkowników. Nie widzę sensu dalszej dyskusji.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym wiedzieć, dlaczego w przypadku tej działki nie wybieramy rozstrzygnięcie w oparciu o przetarg. Robimy krzywdę również temu przedsiębiorcy, który się zgłosił i chce budować obiekt. Być może nikt inny się nie zgłosi i nie będzie chciał dzierżawić tej działki, bo jest ona przydatna tylko osobom prowadzącym tam działalność gospodarczą, albo spółce, która zgłosiła się do prowadzenia jej działalność. Dlaczego ta sprawa nie jest rozstrzygana w drodze przetargu jawnego? Z czego wynika, że na 10 lat chcemy wydzierżawić działkę bez ogłoszenia przetargu?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ulica Flisacza nie jest zapomniana przez partię, Boga i ludzi i czeka ją potężna inwestycja, na którą wykonawca ma pełną dokumentację. Jedyna przeszkodą jest ustawa o obiektach wielkoprzemysłowych. W tej chwili mówi się o operatach, jakie mają być opracowane odnośnie obiektów wielkoprzemysłowych, ale nie ma rozporządzeń szczegółowych, jak te operaty powinny wyglądać i co powinny zawierać. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem, które twierdzi, że ustawa ta lada moment zostanie uchylona. Kiedy to, nastąpi ul. Flisacza będzie jedna z najładniejszych ulic w Gryfinie. Jest tam przewidziany cały kompleks handlowy Bricomarche. Gdyby właściciel tej działki  i zamierzenia złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę trzy miesiące wcześniej, postanowienia ustawy by go nie obejmowały i ta realizacja tej inwestycji juz by trwała. Przedsięwzięcie przewiduje budowę stacji benzynowej, utworzenie dużego placu zabaw dla dzieci, kompleksu parkingów na powierzchni ok. 4 ha. W chwili obecnej na terenie  w miejscowości Radziszewo trwają intensywne prace związane z dużą inwestycją, która przyniesie od następnego roku podatki dla gminy w wysokości 1 mln zł. Będzie tam sprzedaż samochodów ciężarowych, pełna obsługa tych samochodów oraz ich leasing. Mówimy o wspieraniu przedsiębiorczości, o pomocy podmiotom, które chcą inwestować. Pan Jacek Warda, który ma inwestować na tym terenie nie może otrzymać pozwolenia na budowę. Jego uzyskanie jest uwarunkowane posiadaniem terenu pod miejsca parkingowe. Pan Jacek Warda złożył zobowiązanie na piśmie, że parking będzie ogólnodostępny, mimo, że wykona go za własne środki. W związku z tym nie podjęliśmy decyzji, uchwała trafiła pod obrady Rady. Jeżeli Państwo stwierdzicie, że powinien zostać ogłoszony przetarg, to tak postąpimy, ale uważamy, że cel społeczny został spełniony. Parking będzie ogólnodostępny i powstanie w miejscu, w którym jest potrzebny. Wiem, że Pan radny nie miał na uwadze wyłącznie ulicy Flisaczej, ale też ulice związane  z nowo wybudowanym budynkiem GTBS-u. W poniedziałek o godz. 1600 spotykam się z Rada Nadzorczą, Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica, żeby ten problem omówić.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Pan radny Sanecki podniósł kwestię związaną z działka. Gdybyśmy chcieli przedsiębiorcy pomóc można wyznaczyć drogę konieczną do tej posesji. Kiedyś został popełniony błąd przy sprzedaży tej działki. Obawiam się zapisu, że jest to dzierżawa na okres 10 lat. Dzierżawa to jest prawo do pobierania z terenu dzierżawionego określonych pożytków. Jeśli oddajemy komuś nieruchomość w dzierżawę to ta osoba, jeżeli nawet wykona parking i ogólnie go udostępni, to ma prawo pobierać z tego parkingu określone pożytki. Ogłaszamy przetargi na dzierżawę określonych terenów, a nie oddajemy w drodze bezprzetargowej. Myślę, że firma, która się zgłosiła wygrałaby ten przetarg. Jeśli dzisiaj przedsiębiorstwo nie może uzyskać pozwolenia na budowę, to co się stanie za 10 lat, kiedy dzierżawa wygaśnie. Ktoś wybuduje budynek wart dziesiątki tysięcy, czy też miliony złotych, dzierżawa działki wygaśnie i nie będzie miał do budynku dostępu. Jeżeli rozwiązujemy ten problem to rozwiążmy go w taki sposób, żeby ten przedsiębiorca mógł zrealizować swoje zadanie w sposób definitywny. Wyznaczmy drogę konieczną do jego działki, albo sprzedajmy tą część działki. Nie twórzmy wyłomu w zasadach. Wydaje się ze najprostszym rozwiązaniem byłoby włączenie części działki poprzez powiększenie siedliska działki sąsiedniej. Taki wniosek był 2 lata temu. Jeśli przedsiębiorca mógłby kupić tą część działki, to byłoby to dla niego najlepsze rozwiązanie. Wcześniej chciał to zrobić, ale był protest ze strony właścicieli działek sąsiednich. Ten problem powinien być uzgodniony ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ten temat został juz szczegółowo omówiony na komisjach. Wytłumaczono, dlaczego ta działka nie może funkcjonować samodzielnie, że jest powiązana z działką, którą posiada przedsiębiorca. Myślę, że bezpieczniejsze dla gminy jest wydzierżawienie tej działki na 10 lat. Mamy na piśmie zobowiązanie przedsiębiorcy, że parking będzie ogólnodostępny i nieodpłatny. Gmina nie liczy na wielkie pożytki z tej dzierżawy, ale na spełnienie celu społecznego. Jest to logiczne i z mojego punktu widzenia miałem podstawy, aby przygotować tą uchwałę dla Rady.

Radny Ireneusz Sochaj – może do tekstu uchwały należy dopisać, że parking będzie udostępniany bezpłatnie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – aby było sprawiedliwie, powinien zostać ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż tej działki, aby każdy miał możliwość jej kupna.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Pani radna, czy jest to wniosek do przegłosowania przez Radę?

Radna Magdalena Chmura – Nycz – nie będę się wypowiadała teraz w kwestii sprzedaży, bo nie wiem, czy można ta działkę sprzedać. Proszę o wycofanie uchwały i przygotowanie jej na nowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zawsze istnieje kolejność rozsądnych poczynań. Jeżeli Powiat sprzedał temu przedsiębiorcy teren pod działalność handlowo – usługową i nie ma on możliwości wykonania inwestycji, chce on wybudować obiekt i ogólnodostępny parking, to powinniśmy mu to umożliwić. Działkę można przeznaczyć tylko pod parking, nie można jej wydzielić, aby była działką samodzielną. Jeżeli ogłosimy przetarg może go wygrać inny przedsiębiorca, wykonać parking i pobierać za niego opłaty.

Radny Artur Nycz – problem dotyczy tego, że inni przedsiębiorcy martwią się o swoje działalności. Może najrozsądniejszym wyjściem będzie przełożenie głosowania nad uchwałą na przyszłą sesje, zorganizowanie spotkania właścicieli działek i złożenie przez MBM określonych deklaracji.

Burmistrz poinformował, że wycofuje projekt uchwały z porządku obrad sesji.

Ad. XXII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 20/XXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radna Wanda Kmieciak – podwyżki inwestycji są zawsze kontrowersyjne, dlatego Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zaopiniowała negatywnie projekt uchwały. Chciałbym dowiedzieć się, czy schody i wjazdy na teren boiska będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych? Nie chciałbym, aby powtórzyła się sytuacja, jaka ma miejsce na boisku na Górnym Tarasie, gdzie schody są bez wjazdu dla wózków inwalidzkich. Czy nie było to planowane przy realizacji całości inwestycji?

Radny Marek Sanecki – zawsze są dyskusje na temat, jakie są ostateczne koszty inwestycji. Niektórzy mówią, że w praktyce okazuje się zawsze, że te koszty są większe. Nie do końca to rozumiem. Wykonawca zawiera umowę, ma wykonać robotę i w jaki sposób to zrobi to nas nie powinno interesować. Pierwsza wartość boiska, jaka została podana do wiadomości wynosiła 950.000 zł, dzisiaj jest to kwota 2.700.000 zł i chcemy na nie dodatkowo przeznaczyć 155.000 zł. Miały być wykonane tzw. łapacze piłek, czyli siatki za bramkami  i tego w chwili obecnej nie ma. Czy kiedykolwiek sie zdarzyło, że została zawarta  z wykonawcą umowa, że koszt jej realizacji był niższy, a wykonawca zwrócił pieniądze? Podejrzewam, że nie. Zwiększył się m.in. koszt remontu świetlicy w Sobieradzu, remontu biblioteki, budowy boiska w Radziszewie. Zostajemy postawieni pod ściana i jest to niedobre. Wydaje mi się, że negocjacje pierwotne należy lepiej przygotowywać, żeby koszty inwestycji nie zwiększały się. Co ze stojąca na boisku wodą? Pytałem o to w interpelacjach. Wydaje mi się, że jest to największy problem.

Radny Tadeusz Figas – bulwersują mnie tego typu projekty uchwał, dlatego, że ja to odbieram, jako klasyczne wyciąganie pieniędzy. Zgadzam sie z Panem Saneckim, bo wydaje mi się, że roboty wymienione w uzasadnieniu powinny być przewidziane w projekcie  i w realizacji przez wykonawcę.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – największy problem z boiskiem przy ul. Sportowej jest związany z nawierzchnią. Czy koszty, które widnieją w uchwale, czyli 155.000 zł to są kryptokoszty, czy w istocie te pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę tej nawierzchni? Nie wyobrażam sobie, aby tam w tej chwili położyć sztuczną nawierzchnię na warunki, które tam są, wiedząc, że nawierzchnia jest zalewana i że woda tam systematycznie stoi. Przejeżdżam tamtędy codziennie i codziennie po opadach na boisku stoi woda. Mamy przeznaczyć kwotę 155.000 zł na wykonanie robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności i zabezpieczenie 6 drzew rosnących po stronie wschodniej boiska. Czy ktoś z radnych przechodził tamtędy? Przecież to już jest wykonane, przecież jest to fizycznie zrobione. Te drzewa są już w tej chwili zabezpieczone. Co my dzisiaj uchwalamy? To co mamy zrobić, czy już zrobiliśmy? To jest już zrobione. Gdzie mają zostać wykonane schody i wjazdy? Czy schody mają zostać wykonane do płyty boiska? Ta płyta jest na poziomie wjazdu na stadion, nie ma tam żadnych schodów, nie ma tam wjazdów, oprócz wjazdu po stronie wschodniej i poza wjazdem od strony zachodniej. Do której części boiska mają zostać doprowadzone schody? Jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ona przewiduje co zamawiający życzy sobie na boisku, a druga strona oferuje kwotę za którą jest w stanie to wykonać. My wiemy, czy też nie wiemy co chcemy wykonać? Przecież wiemy co chcemy wykonać na boisku. Mieliśmy wykonać boisko ze sztuczną nawierzchnią, postawić łapacze, postawić ogrodzenie, oświetlenie itd. Drzewa od strony wschodniej są już zabezpieczone i zabudowane murkami mniej więcej od miesiąca. Te prace są już wykonane fizycznie, dlatego pytam, czy to są kryptokoszty, czy są to koszty, które faktycznie będą poniesione? Przypilnujmy realizacji tej inwestycji w sposób właściwy, bo to boisko kosztuje nas potężne pieniądze. Jest ono potrzebne i spełni swoją funkcję tylko musi być w należyty sposób wykonane. Od zrobienia murków bez zgody Rady Miejskiej w Gryfinie i zwiększenia kosztów ważniejsze jest to, aby była wykonana odpowiednio nawierzchnia. Nie jest ważne, czy drzewa będą zabezpieczone za 155.000 zł, czy będzie jakiś wjazd, czy też nie. Najważniejsze jest to, co jest meritum tego boiska, czyli nawierzchnia i infrastruktura sportowa.

Radny Artur Nycz – był problem z gruntem i należało go wymienić na większej głębokości, niż zakładano teraz jest problem warunków gruntowo – wodnych. Wpływa to na to, że trzeba przekazać dodatkowe pieniądze. Czy były przeprowadzane badania geologiczne? Czy badania nie wykazały jakie tam są warunki gruntowe? Nie bardzo rozumiem, dlaczego nie mogliśmy pewnych rzeczy przewidzieć wcześniej. Co się stało, że mamy cały czas problem z gruntem na tym boisku?

Radny Stanisław Różański – powtórzę to, co powiedziałem na dwóch komisjach  i chciałbym, abyśmy uporządkowali rozmowę i dyskusję nad tymi sprawami. Uchwały, które posiadają w tytule sformułowanie „w sprawie zmian w budżecie gminy” są uchwałami technicznymi, organizacyjnymi, które mają potwierdzić, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu zakreśliła Burmistrzowi określone ramy działalności. Ta działalność jest realizowana, na tą działalność są przeznaczane określone środki. Jeżeli będziemy prowadzić tą dyskusję w tym kierunku, jaki się zarysował, to powstaje pytanie, czy niepodjęcie takiej uchwały skutkować będzie niezapłaceniem za prace, które zostały wykonane. Myślę, że pytanie jest retoryczne. Zwracam się z apelem do wszystkich dyskutantów, którzy już zabierali głos i którzy będą zabierali głos. W odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie możemy prowadzić tą dyskusję i dociekać, czy zadania są realizowane w sposób właściwy, czy nie, bo w istocie do tego sprowadza się cała rozmowa. Jeżeli poszczególni radni mają zastrzeżenia, co do realizacji zadań z punktu widzenia zasad gospodarności, bądź z punktu widzenia organizacji, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgłosić wniosek o przedstawienie przez Burmistrza określonej informacji na dany temat i będzie miejsce na prowadzenie kazuistycznej, szczegółowej dyskusji na określony temat, który będzie przedmiotem tej sesji. Dzisiaj mamy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w sprawie zmian budżetu gminy ta uchwała jest zasadna, czy też nie. Wszystko to co zostało powiedziane, może być powiedziane tylko w innym miejscu, w innym czasie, na skutek innego wniosku. Apeluję, abyśmy dyskutowali w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, na odpowiednie tematy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – realizujemy drugi duży obiekt, który jest boiskiem sportowym. Znowu słyszę nieprawdziwe informacje. Jednocześnie przypominam sobie, jak Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński w kontekście budowy boiska na Górnym Tarasie powiedział, że od pierwszego dnia przypilnuje, aby inwestycja budowy euroboiska na Dolnym Tarasie przebiegała prawidłowo, będzie to szczegółowo sprawdzał. Dzisiaj myślałem, że będę miał w Panu sprzymierzeńca. Rozumiem, że osoby, które nie mają wykształcenia budowlanego mogą zadawać pytania i chcę na nie odpowiedzieć. Chciałbym wyjaśnić, dlaczego są tak duże rozbieżności w kosztach robót ziemnych. Jak się przystępuje do projektowania, to wykonuje się wiercenia w pewnej siatce, w pewnych odległościach w strategicznych miejscach. Na boisku było wykonanych osiem odwiertów w celu wykonania projektu. Jest wykonany projekt, wykonawca wchodzi na budowę, głębokości warstw nienośnych różnie się układają na tym boisku. Na boisku przy ul. Sportowej koszt wymiany gruntu był zwiększony o 200.000 zł. Po burzliwych dyskusjach z wykonawcą, powiedziałem, że powinni przewidzieć w swojej ofercie, że może być zwiększony koszt zadania. Uzgodniliśmy, że koszt 200.000 zł dzielimy po połowie. W kwocie 155.000 zł zawarto już koszt gminy w kwocie 100.000 zł związany z wymianą gruntu. Ostrożny Burmistrz decyduje o wstrzymaniu prac, czeka na Radę i dopiero Rada się zbiera i wówczas informuje o zwiększeniu kosztu o 100.000 zł i pyta Radę o zgodę. Ja wyznaję inną zasadę. Jeżeli są protokoły odbioru, są zdjęcia podejmuję decyzję o nieprzerywaniu prac, bo uważam, że Rada podejmuje decyzje merytoryczne i że stosowna uchwała będzie podjęta. Taką samą sytuacje mamy na boisku w Radziszewie. Nie jestem odpowiedzialny za to, że wynikają różnice między projektem, a rzeczywistością na danej budowie. Problem stojącej wody na boisku zgłosiłem do inspektora nadzoru, wykonawca zasłonił się punktem, że w technologii euroboisk jest tak, że przy obfitych opadach deszczu czas wsiąkania wody, odwodnienia tego boiska wynosi 12 godzin. Obserwacje inspektora nadzoru i innych służb inwestycyjnych udowodniły, że woda ta nie wsiąka w czasie 12 godzin na odcinku bliżej głównego wejścia do klubu KS Energetyk. Będzie to naprawione, ale jest to koszt wewnętrzny wykonawcy, który nie podnosi kosztów tej inwestycji. Przy inwestycjach, chcemy, aby to, czego nie dopracował i przewidział projektant naprawić. Tak było w przypadku remontu świetlicy w Bartkowie i w przypadku innych inwestycji. Projekt obejmował płytę boiska do ogrodzenia, są wykonane bramy, na płytę będzie musiał wjechać sprzęt do konserwacji tego boiska. Są to maszyny do rozluźniania granulatu, który jest tam wsypywany, a więc trzeba wykonać dojazdy. Kiedyś były w innych miejscach, teraz będą w innych i należy je wykonać. Protokoły konieczności nie są podpisywane przy obecności jednego człowieka. Na każdą taką okoliczność jest powoływany zespół min. trzyosobowy, który stwierdza, czy dana robota jest konieczna, czy nie. Mogłem przerwać prace, czekać na decyzje Rady, ale na boisku była długa przerwa spowodowana czynnościami w związku z zamordowaniem człowieka, prokuratura wstrzymała prace na tym boisku. Padły pytania, czy jakieś inwestycje zostały wykonane taniej. Dzisiaj zakupiono ziemię po niższej cenie i też było źle, Burmistrz sprzeda za drogo PEC dla ZEDO S.A. i też jest źle. Przeważnie w przypadkach, gdzie są duże roboty ziemne mało kiedy uda się zmieścić w zaplanowanych kosztach.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – to gmina daje projektantowi zadanie do wykonania polegające na zaprojektowaniu boiska. Projektant wiedząc, że ma to być boisko ze sztuczną nawierzchnią wie, że należy je konserwować. Jak może wykonać projekt boiska bez zaprojektowania drogi dojazdowej dla maszyn konserwujących? Projektant ma obowiązek zapoznać się z warunkami gruntowymi i to on podpisuje swoim podpisem w projekcie, że on te warunki poznał i że dana ilość gruntu będzie potrzebna do wymiany. Jest on ubezpieczony i jeżeli sie pomylił to nie gmina ma ponieść koszty tej pomyłki tylko projektant. Każdy wykonawca, który wchodzi na plac budowy podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z placem budowy, zgadza się z warunkami, które zastał na tym placu i wie, jakie tam są problemy i trudności. Mogę sie zgodzić, że gmina częściowo te koszty pokryje, bo są wysokie, ale nie jest do końca tak, jak mówi Pan Burmistrz, że niczego nie można przewidzieć. Można przewidzieć, a jeżeli ktoś się pomyli to jest ubezpieczony od swojej pomyłki, tak jak lekarz, wykonawca, czy projektant. Jeżeli kosztorys budowlany wykonuje projektant, również bierze odpowiedzialność za ten kosztorys. Jeżeli robi to ktoś inny z gminy, to również bierze taką odpowiedzialność za swoją pracę.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – nie składałem żadnych deklaracji w zakresie nadzoru inwestorskiego nad budową boiska, aczkolwiek dokonuję tego nadzoru przejeżdżając tamtędy, chłodnym okiem człowieka, który ma humanistyczne wykształcenie, więc nie sposób żebym wiedział wszystko. Mówię o innych sprawach, mówię o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, który przewiduje wydatkowanie kwot na zadania, które zostały wykonane.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ja to potwierdzam.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – jeśli Pan to potwierdza to chciałbym Panu przypomnieć, że budżet można zmieniać na dwa sposoby, można przedstawić projekt uchwały i można zmieniać zarządzeniami. Wielokrotnie zmienia Pan zarządzeniami budżet w zależności od tego, jakich zmian Pan dokonuje. Jest jeszcze rezerwa ogólna, którą Pan dysponuje i może Pan z tej rezerwy skorzystać, jeżeli uznaje Pan to za konieczne. My dzisiaj mamy przegłosować przyznanie środków na wykonanie zadań, które Pan rekomenduje do wykonania. Ale Pan ich nie może rekomendować, bo Pan je już wykonał. One są już fizycznie wykonane. Ogrodzenie, które zostało postawione przy ul. Sportowej przewiduje wjazd sprzętu od dwóch stron, od strony zachodniej i od strony wschodniej, ono jest zamontowane w ogrodzeniu. Czy te koszty to są koszty, które mamy ponieść, czy to są kryptokoszty, które maja być przeznaczone na coś innego?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – to są koszty, które ponieśliśmy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – to są koszty, które ponieśliśmy. Pan to dzisiaj mówi? Ponieśliśmy już te koszty bez uchwały Rady Miejskiej?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – tak

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – mimo, że jestem zwolennikiem budowy obiektów sportowych i tego konkretnego boiska, bo uważam, że spełni ono swoje zadanie, to jest jednak przewidziana pewna procedura i my tej procedury powinniśmy się trzymać, m.in. ze względu na złe doświadczenia z przeszłości, ale także aby wszystko było lege artis, żeby radni byli przeświadczeni o tym, że także biorą udział w procesie decyzyjnym. To my decydujemy na co wydajemy pieniądze, a Pan wykonuje naszą wolę jako organ wykonawczy. Tu natomiast mamy doczynienia z taką sytuacją, że Pan wykonał zadanie i przedstawia do rekomendacji Radzie swój pomysł. Ale przecież Rada Miejska może nie podzielić tego pomysłu i co wtedy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – to nie jest mój pomysł, to Rada podjęła decyzję o budowie boiska.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – to jest oczywiste, że tak. Od początku, kiedy jestem radnym nie zgadzam się z takim stanowiskiem, że Rada Miejska w Gryfinie jest stawiana przed faktem dokonanym. Nie ma polityki faktów dokonanych, ja na to zgody nie daję jako radny Rady Miejskiej. Uważam, że trzeba szeroko dyskutować o tym w przyszłości. Pańska polityka polega na tym, że Pan uważa, że to jest słuszne. Pewnie, że może to być słuszne, ale musi być też porządek. Porządek polega na tym, że rekomenduje Pan pewne zadania, Rada Miejska je rozpatruje i decyduje, albo za, albo przeciw. Problem z tą inwestycją nie jest skończony, będzie się nawarstwiał, bo kwestia tej nawierzchni jest niezwykle poważna i nie wiem, jak zakończy się ta sprawa od strony technicznej. Na dzień dzisiejszy wygląda to w sposób żałosny, bo 3/4 jednej połowy boiska po niezbyt intensywnych opadach deszczu jest pełne wody.

Radny Stanisław Różański – odczytuję te głosy, które zostały wypowiedziane do tej pory, jako wnioski o przygotowanie przez Burmistrza stosownej informacji odnośnie realizacji poszczególnych zadań. Proponuję, aby tak je zakwalifikować i żebyśmy przeszli do dalszego porządku głosowania nad projektami uchwał. Próba prowadzenia dalej dyskusji w tej konwencji, moim zdaniem jest z naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Jest to ingerencja w kompetencje organu wykonawczego.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – następuje pewne nieporozumienie o którym musimy sobie raz na zawsze powiedzieć. Jeżeli podejmujemy decyzję uchwałą Rady, że rozpoczynamy realizację konkretnego zadania i są w odpowiedniej wysokości przewidziane środki na to zadanie wynikające z rozstrzygnięć przetargów, to najbardziej restrykcyjna ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje, że do 15% wzrostu kosztów danego zadania mieści się w zamówieniu publicznym i przetargu zorganizowanym. Na każdym zadaniu mogą zajść przyczyny zwiększające koszty i zmniejszające koszty. Nie stawiam nikogo przed faktem dokonanym. Tej decyzji nie podejmuje Burmistrz, który przedstawia swoje „widzimisię”. Jest powoływany inspektor nadzoru, który stwierdza, że dany fakt miał miejsce. na tą okoliczność są spisywane protokoły konieczności, zakres dodatkowych prac jest wyceniany według stawek przetargowych, jakie określa wykonawca. Jeżeli jest potwierdzenie inspektora, że dane zadanie należy zrobić, nie oczekujcie ode mnie, że ja w tym momencie przerwę zadanie, będę czekał na Radę i dopiero wtedy pytał Radę, czy mogę dalej to zadanie zrealizować. Jeżeli państwo tego ode mnie oczekujecie, to nigdy tak nie będzie, bo to jest opóźnianie i narażanie na koszty budżetu. Burmistrz nic nie wymyśla, tylko realizuje zadanie, które Rada przyjęła do wykonania z założonymi kosztami. Te koszty uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy Pan radny Różański złożył wniosek formalny o przerwanie dyskusji w sprawie?

Radny Stanisław Różański - proponuję, aby te głosy, które zostały wypowiedziane do tej pory traktować jako wnioski o przedstawienie informacji merytorycznej dotyczącej realizacji poszczególnych zadań. Odczytuję te głosy, jako próbę krytyki tego, co się robi i na ten temat będziemy dyskutowali w odpowiednim miejscu, kiedy Pan Burmistrz przedstawi nam szczegółową informacje na piśmie, pan Przewodniczący ujmie to w porządku obrad następnej sesji i będziemy mieli miejsce do dyskusji. Dzisiaj nie jest miejsce do dyskusji. Dzisiaj mamy techniczną uchwałę do przegłosowania.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przypominam Panie radny, że jesteśmy w punkcie XXII, ppkt. 2 dyskusja. Skoro jest czas na dyskusję, ja tej dyskusji nie przerywam.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – kwotę 80.000 zł przeznaczamy na roboty dodatkowe i zamienne konieczne do właściwego wykonania zadania dot. budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Radziszewie. Według protokołu konieczności należy wykonać ściany i mury oporowe celem zabezpieczenia różnic terenu, dokonać zamiany sposobu odwodnienia boiska i zamontować ławki. Wykonanie powyższych robót gwarantuje wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną z zachowaniem uzyskania dofinansowania ze środków UE. Widziałam ten teren i przed rozpoczęciem inwestycji każdy mógł stwierdzić, że jest różnica terenów. Jak czytam o zamontowaniu ławek, to zastanawiam się, które boisko nie ma ławek. Dodajemy pieniądze na oczywiste roboty. To inspektorzy powinni ponosić odpowiedzialność za to. Czy nie jest tak, że to wykonawcy specjalnie zaniżają ceny, żeby wygrać przetarg, a później informują o dodatkowych kosztach, bo nie wiedzą, że należy zamontować ławki i że jest różnica terenów? Za chwilę wykonawca może stwierdzić, że nie przewidział postawienia bramek. Czy Pani Skarbnik kontrasygnowała te wydatki bez zabezpieczenia środków w budżecie przez Radę Miejską?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – możecie Państwo sprawdzić, po wykonaniu każdego miesiąca, jaka jest realizacja planu finansowego w dziale 926, a w dziale tym mamy realizację dwóch boisk, przy ul. Sportowej i w Radziszewie. Wiemy, że na dzień dzisiejszy nie zostały rozliczone końcowe faktury i nie są one wystawione. Realizacja tego boiska trwa, a więc plan finansowy nie jest przekroczony i nie jest naruszony. Jakie roboty i jakie nadzory inwestorskie są dokonywane, to tu się rola skarbnika niestety kończy, bo skarbnik nie stoi na boisku i tego nie pilnuje. Od tego jest inspektor nadzoru, wydział inwestycji, i merytoryczny pracownik, który ma na ten temat wiedzę. Zgodnie z harmonogramem, jaki został wykonany, a tym co zostało ujęte w protokole konieczności, po rozliczeniu całkowitym zadania okaże się, że na moment wystawienia końcowych faktur na tym dziale i paragrafie może zabraknąć kwoty pieniędzy, o którą zostało zwiększone to zadanie. Ta inwestycja miała określony plan finansowy, w wyniku protokołów konieczności jej koszt wzrósł o kwotę 155.000 zł.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - czy wydział kontaktuje się z Panią że będą zwiększone środki na to zadnie, czy nikt Panią nie informuje?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – wydział skontaktował się, pisząc wniosek do pana Burmistrza, który jest dysponentem środków w budżecie o tym, że następuje zwiększenie wydatków w związku z protokołem konieczności. Pan Burmistrz po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Inwestycji, który akceptuje zleca sporządzenie projektu uchwały, która jest w porządku obrad dzisiejszej sesji.

Radny Marek Sanecki – są pewne błędy w uzasadnieniu tego projektu uchwały. Na komisjach zostało powiedziane, że zwiększamy koszty w związku z protokołami konieczności. W uzasadnieniu z protokołów konieczności wynika, że 100.000 zł przeznaczamy na fundamenty pod słupy oświetleniowe. Wcześniej te słupy były betonowe niewiele niższe od tych zainstalowanych, były bez żadnych fundamentów, były cięższe, a te są z rury i są lżejsze. Fundament pod jeden słup kosztuje 25.000 zł.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - nie rozmawiajmy o technicznych sprawach tylko o budżecie. Podnosi Pan kwestie dotyczące szczegółów technicznych związanych z inwestycją. Rozumiem głosy, które podnoszą kwestie dotyczące zrealizowania pewnych zadań bez przedstawienia ich Radzie, ale nie omawiajmy szczegółów związanych z tym, że były słupy betonowe, a teraz będą one metalowe. To dla sprawy nie ma znaczenia.

Radny Marek Sanecki – ma to znaczenie, bo być może nie są potrzebnie poniesione koszty. Chciałem przychylić się do głosu radnej Karzyńskiej – Karpierz, że jeżeli ktoś wykonuje daną robotę, bierze za to pieniądze i okazuje się, że jest jakiś błąd, to należy wyegzekwować pieniądze od tej osoby, która dopuściła do takich błędów. Projektem uchwały mamy przeznaczyć dodatkowo 30.000 zł dla GDK. Rozmawiałem z sołtysem Gardna, nie chodzi o dom kultury, tylko o świetlicę, dobrze byłoby, aby było to sprecyzowane, aby nie było tak, że tworzymy strukturę, która działa na zasadach takich jak GDK.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – może to nie Pańska wina Panie Burmistrzu, może ludzie, którzy w pańskim imieniu przygotowują dokumenty powinni dokonywać większej staranności przy sporządzaniu projektów uchwał i uzasadnienia. Radny też człowiek, chodzi i obserwuje i jeżeli czyta później w projekcie uchwały o rzeczach, które maja być wykonane za pieniądze, które dopiero będą przyznane to nie możemy się tak traktować. Rozumiem, że można zwiększyć zakres prac, bo jest taka konieczność. W uzasadnieniu mamy kwotę o 155.000 zł opisaną na zadania, które są w znacznej części wykonane. Boisko przy ul. Sportowej jest potrzebne, należy je skończyć. Rozumiem, że pojawiły się okoliczności związane z dodatkowymi pracami, rzeczywiście nadal występują tam prace, które trzeba wykonać, żeby to boisko w przyszłości mogło funkcjonować, dlatego pytałem pana, o to, czy są to kryptokoszty. To są koszty, które zostały już poniesione i to budzi moje zasadnicze wątpliwości. Jeśli występują warunki, w których trzeba coś zmienić, bo dodatkowe badania wykazały taką konieczność, to ja to uwzględniam, ale kwestia drzew od strony wschodniej z punktu widzenia tego boiska jest bez znaczenia. Znaczenie mają inne kwestie związane z samą nawierzchnią. Wykonaliśmy ogrodzenie drzew, a dzisiaj radni Rady Miejskiej w Gryfinie będą za tym głosowali. Ja z przyczyn proceduralnych wychodzę na przerwę i nie będę głosował nad projektem uchwały, bo się za nim uczciwie zagłosować nie da, jak się wie, że roboty są już wykonane.

Radny Artur Nycz – chciałbym postawi wniosek o następującej treści, Rada Miejska w Gryfinie zwraca się do Burmistrza Henryka Piłata w sprawie rozważenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej odszkodowawczej projektodawców euroboiska przy ul. Sportowej i przedstawienie w tym zakresie informacji Radzie.

Radny Stanisław Różański - mam przeciwny wniosek Panie Przewodniczący. Zgłaszam po raz kolejny wniosek, że proponuję odczytać dzisiejsze głosy w dyskusji jako wniosek o przedstawienie przez Burmistrza informacji dot. realizacji tego zadania. Tam będzie miejsce na całą dyskusję merytoryczną w tej sprawie. Ten projekt uchwały, jak i następne są wynikiem operacyjnych działań organu wykonawczego. Upoważniliśmy organ wykonawczy uchwalając budżet do realizowania zadań. Jeśli dziś stawiamy tak sprawę, że każdą decyzje realizacyjną, która wiąże się z określonym wydatkiem finansowym Burmistrz ma dyskutować, opiniować z Radą, naruszamy zasadę rozdzielności kompetencji. Burmistrz jest samodzielnie upoważniony do wykonania budżetu, a my jeśli mamy zastrzeżenia, co do realizacji określonych zadań i są to zastrzeżenia uzasadnione, mamy prawo na każdym etapie w czasie roku budżetowego zażądać szczegółowej informacji o realizacji tego zadania i tam dopiero przeprowadzić dyskusję merytoryczną i sformułować wnioski. Dzisiaj nie ma na to miejsca.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie Burmistrzu, przedmiotowa sprawa budzi wielkie emocje w Radzie. Wywoła to teraz i w przyszłości dużą dyskusję, podobnie jak w kwestii boiska na Górnym Tarasie. Czy Burmistrz nie widziałby podstawy, żeby jednak, aby Radę zwołać w innym dniu, przeanalizować wszystkie zagadnienia, które ostały przez radnych podniesione, łącznie z wnioskiem radnego Artura Nycza, przedstawić Radzie stanowisko w sprawie, żebyśmy skończyli dyskusję i nie wywoływać u części osób przeświadczenia, że na boisku dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości, że fundujemy sobie bubel, że podjęto decyzje, które nie uzyskały akceptacji Rady i dokonano wydatków.
W tym miesiącu mamy jeszcze jedną planowana sesję i byłoby wystarczająco dużo czasu, żeby te sprawy omówić.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – tak pracować dalej się nie da i dalszej takiej współpracy nie widzę. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Przy tym projekcie widzę, że trzy komisje zajęły pozytywne stanowisko do uchwały, żaden z radnych, z przewodniczących komisji nie zażądał ode mnie dodatkowych wyjaśnień i nie złożył skargi, że wyjaśnienia udzielone przez wydział inwestycji są niewystarczające. Nie ja tu powinienem stać i bronić realizacji tego boiska, powinien zrobić to Maciej Szabałkin, który jest burmistrzem od spraw inwestycji. Nikt nie poprosił go o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie. Burmistrz nie odpowiada za wszystkie sprawy w tej gminie, Burmistrz ma do tego odpowiednich ludzi. Jeżeli jesteście niedoinformowani powinniście żądać informacji i ewentualnie złożyć skargę do Burmistrza. Takiej skargi od żadnego radnego nie było. Dzisiaj, kiedy jest publika robi się afery i podaje się nieprawidłowe informacje. Kto powiedział, że to boisko będzie kosztowało 900.000 zł? Kwotę 900.000 zł wynosi dofinansowanie. Traktujmy się poważnie. Mówiono, że wykonawca zaniża koszty, żeby wygrać przetarg. Każdy wykonawca musi złożyć ofertę opiewającą na zakres prac, jakie są związane z opracowaną dokumentacją i projektem. Jeżeli te prace wykraczają po za zakres robót ujęty w projekcie, dopiero wtedy może zażądać dodatkowej zapłaty i to przewiduje ustawa o zamówieniach publicznych. Część z was tak uważa, że wykonawca spotyka się z burmistrzem Piłatem na budowie, wykonawca mówi, że zrobi pewne prace dodatkowo, 50% kosztów będzie wykonawcy, 50% kosztów burmistrza. Są to totalne bzdury. Panie Przewodniczący przyjmę Pana wniosek i przesunę rozpatrzenie tej uchwały, ale jest to ostatni raz takiego postępowania. Albo będziemy traktowali się poważnie, albo będziecie traktowali mnie jak gówniarza. Ja sobie na to nie pozwolę.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został wycofany z porządku obrad sesji i ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 21/XXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Ireneusz Sochaj – w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW przenosi się kwotę 100.000 zł przeznaczoną na przebudowę ul. Mieszka I, ul. Podgórnej i ul. Łokietka. Mówił Pan, że w tym roku rozpoczniemy to zadanie. Czy nie występują zagrożenia w związku  z realizacja tego zadania, czy otrzymaliśmy kwotę 100.000 zł od Powiatu? Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni tym, że prace się nie rozpoczynają na tych ulicach.

Radny Rafał Guga – chciałbym wyjaśnić dlaczego stanowisko Komisji Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego było negatywne. Komisja zainteresowała się tymi zmianami, zmniejszeniem wydatków na budowę kanalizacji na ul. Pomorskiej oraz przebudowę ulic Mieszka I, Podgórnej i Łokietka i przekazaniem środków na inne cele. Poprosiliśmy o uzasadnienie tych zmian. Pojawiły się pytania, czy zmniejszenie wydatków w kwocie 150.000 zł z budowy kanalizacji na ul Pomorskiej nie wpłynie negatywnie na realizację tego zadania. Takie samo pytanie mam w przypadku przebudowy ul. Mieszka I, Podgórnej  i Łokietka, bo tego wyjaśnienia nam zabrakło. Czym będzie skutkowało zmniejszenie wydatków o te kwoty?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – koszt przebudowy ulic Mieszka I, Podgórnej  i Łokietka wynosi ok. 3,5 mln zł. Zadanie obejmuje sieć kanalizacyjną i deszczową od ul. W. Witosa do Straży Pożarnej. Po przeprowadzonych rozmowach wiemy, że do ułożenia kanalizacji w ul. Łużyckiej nie przystąpimy w bieżącym roku z uwagi na to, że liczymy na dofinansowanie z GDDKiA. Mamy takie zapewnienie, uważamy, że GDDKiA powinna to zadanie dofinansować. W tym roku przeprowadzimy przetarg na przebudowę ul. Mieszka I  i mieszkańcy tej ulicy mogą oczekiwać rozpoczęcia prac związanych z przebudową ciepłociągu, sieci deszczowej i kanalizacji. Kwota 100.000 zł nie zaważy na realizacji zadania, bo główne płatności będą w przyszłym roku. To samo dotyczy ul. Pomorskiej. W maju br. zostaną rozpisane przetargi, wejście na budowę nastąpi najpóźniej we wrześniu br. Nie wydatkujemy więc całości kwoty przewidzianej na te zadania. Zaborze i Włodkowice, to dwie miejscowości w naszej gminie, które nie mają wody z sieci wodociągowej. Postawiłem sobie za cel, że w przyszłym roku nie będzie wsi w gminie Gryfino, która nie ma wody z wodociągu. Wstępnie szacujemy wartość tego zadania na kwotę 100.000 zł. Zapewniałem mieszkańców Żórawek i Żórawia, że opracujemy szczegółową koncepcję, która uwzględni, w których miejscach opłaci się wykonać kanalizację, a gdzie nie. Gminę taniej wyniesie dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla poszczególnych gospodarstw domowych, niż wykonanie kilometrów rurociągów kanalizacji z przepompowniami. Za pilne zadanie uważam opracowanie takiej koncepcji. Mając na uwadze, że środki na te dwa zadania będą leżały na rachunkach bankowych, a można załatwić inne dwa zadania w tym roku, uważałem, że można na nie przenieść środki.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – chciałabym zwrócić uwagę Państwa na załącznik do uchwały budżetowej, w limitach wydatków na WPI, w dziale 600 w 2. pozycji macie Państwo wpisaną przebudowę ul. Mieszka I, Podgórnej i Łokietka, a zaplanowana kwota wydatków z budżetu wynosi w 2008 roku 1.200.000 zł. W punkcie 12. Osiedle Północ Gminy II etap sieć wodociągowa sanitarna zaplanowano kwotę w 2008 r. w wysokości  3,5 mln zł. Te środki oraz środki z GFOŚiGW to są kwoty zaplanowane na realizacje tych dwóch zadań. GFOŚiGW rządzi się swoimi prawami i z funduszu nie możemy finansować zadań tak jak byśmy chcieli, tylko tak jak nam ustawodawca na to zezwala, dlatego są wykazane dwa źródła finansowania. Kwoty zmniejszenia wydatków są naprawdę niewielkie w stosunku do kwot, które pozostają na realizację zadań.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/231/08 stanowi załącznik nr 26.

Ad. XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 22/XXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Artur Nycz – wstrzymam się w głosowaniu nad tym projektem uchwały. Nie mam nic przeciwko temu programowi, ale uważam, że kwota jest zbyt wysoka. To co zostało zaproponowane nie jest złą propozycją, jako uczestnictwo nasze w tym programie, natomiast wypełnianie ramówki telewizji publicznej za taka kwotę nie jest dla nas zbyt dobrym rozwiązaniem. Nawet jeżeli będziemy traktowali ten wydatek w ramach promocji to nieszczególnie wiem, do kogo ta nasza promocja miałaby być skierowana. Uważam, że warto byłoby powiedzieć kilka słów na temat, w jaki sposób gmina chce się promować i co chcemy promować. Faktem jest, że promocja w naszej gminie „leży”. Rozwiązanie jest dobre, ale jest zbyt drogie. Co kogo w Warszawie, Lublinie, czy Krakowie obchodzi, co się dzieje  w Gryfinie? Dzięki temu programowi nie ściągniemy turystów. Co z tego, że ludzie w telewizji zobaczą Gryfino? Jaki będzie efekt tego, co będziemy z tego mieli? Wolałbym, aby te 70.000 zł przeznaczyć na coś bardziej konkretnego, np. na billboardy związane z Dniami Gryfina, Fifartem, czy też Włóczykijem. Myślę, że efekt z tego byłby lepszy. Pojawiały się głosy, że w ten sposób wypromujemy nasza strefę ekonomiczną. Strefę ekonomiczną, należy promować wśród osób, do których ta oferta będzie skierowana. Niedawno oglądałem program CNBC, w którym był poważny reportaż nt. gryfińskiej strefy ekonomicznej i nie było potrzeby inwestowania na niego naszych środków budżetowych. Płacimy telewizji publicznej za to, że wypełnimy im ramówkę, ale jaki będzie efekt tego? Pomysł jest interesujący, ale kwota jest zbyt wysoka. Jeżeli mamy to traktować w kategoriach promocji, to te 70.000 zł można wykorzystać dużo efektywniej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nie był Pan na komisji, więc nie wie Pan, że to nie jest ta sprawa, o której Pan mówi. Te pieniądze są wydawane w oszczędny i racjonalny sposób na reklamę. Myślę, że jest Pan zorientowany, ile kosztuje reklama w telewizji publicznej. Podpisując ta umowę mamy zapewniona reklamę w telewizji publicznej naszych przedsiębiorstw, strefy, terenów nadodrzańskich, które w najbliższym czasie chcemy sprzedać. Reklama będzie emitowana nie tylko w TVP3, ale także w TV Polonia. TV Polonia dociera na cały świat. Jeżeli policzylibyśmy pojedyncze koszty reklamy w telewizji publicznej na szerszą skalę, na pewno byłyby one większe. Dopóki nie mieliśmy czego pokazywać, do czego zachęcać inwestorów nie zrobiliśmy tego. Taką propozycję miałem rok temu, ale nie przedstawiłem Radzie uchwały, żeby przeznaczyć te środki na realizacje tego przedsięwzięcia. Teraz uważam, że należy pokazać tereny nadodrzańskie, strefę, zachęcić do budowy mariny, pokazać tereny za stacją cpn, możliwość przebudowy centrum. Mamy co zaproponować inwestorom i musimy to pokazać. Jeden wyjazd na targi w Cannes nie załatwi tej sprawy, jest to cząstka w reklamie tych terenów. Rok temu na targach zaproponowaliśmy tylko materiały, bo nie mieliśmy czego pokazać. W tej chwili mamy co pokazywać, zaproponowano nam min. 15 wejść reklamowych w TV Polonia i znaczącą ilość reklam  w TVP3. Nie tylko gmina będzie mogła się reklamować, ale również ZEDO S.A. i inne nasze przedsiębiorstwa. Nie mogę dzisiaj założyć, że od firm, które się z nami zareklamują pozyskamy jakieś środki. Jestem pewny, że pozyskamy, ale ile na dzień dzisiejszy tego nie mogę określić, ale podpisując umowę chcemy mieć pewność, że z tej umowy gmina sie wywiąże.

Radny Artur Nycz – ja nie neguję tego co Pan mówi. Ja wiem, że 71.000 zł wyniesie nas jedna, czy dwie reklamy w prime time. Uważam, że powinniśmy te pieniądze wykorzystać  w mniej efektowny, a w bardziej efektywny sposób. TV Polonia jest odbierana na całym świecie, ale kto ogląda TV Polonię na świecie? Nie spodziewam się, aby był z tego jakiś efekt. Miejscem do promocji są właśnie targi w Cannes i inne tego typu imprezy.

Radna Magda Chmura – Nycz – nie zgodzę się z radnym Nyczem, uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, nie ma lepszej reklamy niż reklama w telewizji. W dniu 2 maja oglądalność programu będzie bardzo duża. Chciałbym, aby ten czas był wykorzystany maksymalnie, żeby ten program nie wyglądał przypadkiem, jak ten film nakręcony z okazji 750-lecia Gryfina, bo nie będzie to reklama, tylko wstyd na całą Polskę. Uważam, że kwota 70.000 zł za godzinę czasu w telewizji publicznej to dobra, wynegocjowana kwota.

Radny Stanisław Różański - Wysoka Rado, będę głosował za przyjęciem tego projektu uchwały, ponieważ jestem zdania, że gdzie tylko można, za ile tylko można należy mówić  o naszej gminie. Należy ją opisywać, jak bardzo jest atrakcyjna, bo tej gminie się to należy. Jeśli nadarza się okazja, że aż godzinę będziemy w telewizji, to aż się prosi, aby taki projekt uchwały podjąć.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ja osobiście poprę ten projekt uchwały. Mam propozycję Panie Przewodniczący, abyśmy przeszli jednak już do głosowania, bo wybór jest stosunkowo prosty, każdy ma wyrobiony pogląd w tej sprawie. Szanuje zdanie radnego Nycza, ono jest też w pewien sposób uprawnione, ale proponuje, abyśmy wyrazili to już  w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/232/08 stanowi załącznik nr 27.

Ad. XXV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 23/XXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Artur Nycz – chciałbym, abyśmy dzisiaj podjęli dyskusje na temat zapisu dotyczącego budowy w Gryfinie krytego sztucznego lodowiska. W uchwale mamy zapis, że środki w wysokości 70.000 zł przeznaczamy na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego lodowiska. Jeżeli podejmiemy dzisiaj uchwałę i zostanie wykonany projekt, żebyśmy nie dyskutowali później, czy chcemy budować lodowisko, czy jest ono potrzebne. Zastanówmy sie dzisiaj, czy w tej gminie w najbliższym czasie musi powstać sztuczne lodowisko, czy jest to na tyle ważna, istotna potrzeba, że musi być ono wykonane już teraz.

Radny Ireneusz Sochaj – cieszę się, że przeznaczamy określone środki finansowe na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Laguny, bo to jak wyglądają obecnie te tereny, to jest po prostu tragedia. W chwili obecnej jest organizowany konkurs fotograficzny przez jedna ze szkół „Gryfino inaczej – najbrzydsze miejsce w Gryfinie”. To jest proste rozwiązanie, należy udać się za CW Laguna
i sfotografować to, co zrobiła firma portugalska z tym terenem. Chciałbym, aby firma pokazała jakie ma plany, co do tego terenu, aby były one spójne z koncepcją gminy. Chciałbym, abyśmy zagospodarowali te miejsca podobnie, jak zrobiono to nad jez. Miedwie, czy też w jaki sposób wykonano nabrzeże nad zalewem w Trzebieży.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zagospodarowania obiektów sportowych w gminie Gryfino została kiedyś zlecona  i wykonana przez CW Laguna. Rozumiem, że realia się trochę zmieniły, więc być może potrzebna jest nowa koncepcja, natomiast środowiska sportowe, przedstawiciele Fundacji  i przedstawiciele UMiG brali udział w przygotowaniu materiału, który stał się ostatecznie projektem znanym Panu Burmistrzowi. Zastanawia mnie próba tworzenia nowej koncepcji. Być może okoliczności przejęcia CW Laguna, pojawienie się inwestora z Portugalii rodzi konieczność jej stworzenia. Z satysfakcją muszę odnotować fakt, że Burmistrz umieścił  w projekcie wydatkowanie kwoty 500.000 zł na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego hali widowiskowo – sportowej przy Lagunie. To oznacza, że głos mniejszości po trzech miesiącach okazał się słyszalny i koncepcja znajdzie się w budżecie gminy Gryfino. Jest to dobre rozwiązanie, mówiliśmy o tym od dawna, szkoda, że dopiero nastąpiło to w kwietniu, bo bylibyśmy w pracach trochę dalej. Środowisko sportowe z wybudowania  w przyszłości hali widowiskowo – sportowej w Gryfinie na pewno skorzysta. Natomiast jestem w swoisty sposób postawiony pod ścianą, nie mam nic przeciwko budowie krytego lodowiska, ale być może to nie jest czas i moment do podejmowania w tej sprawie decyzji. Nie mam dylematu, bo poprę ten projekt uchwały ze względu na 500.000 zł na budowę hali widowiskowo – sportowej. Dzięki temu będę z czystym sumieniem mógł powiedzieć, środowisku sportowemu, z którego sie wywodzę, że dopiąłem swego. Jest koncepcja, która ma przewidywać, co i w jakim miejscu ma znajdować się w obrębie Laguny i obiektów sportowych, można wpisać w nią kryte lodowisko, ale przychylam się do zdania radnego Artura Nycza, że można byłoby podyskutować nad tym problemem trochę później.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – pierwsza koncepcja przygotowana przez Fundację kosztowała 7.500 zł, ale po wielu przemyśleniach i wielu rozmowach z osobami kompetentnymi, które maja doświadczenie w realizacji dużych zamierzeń sportowych doszedłem do wniosku, że na tamte tereny musimy spojrzeć w sposób globalny, tym bardziej, że dochodzą mnie głosy, swoje tereny zamierz sprzedaż firma Gryfskand. Koncepcja ma obejmować wykorzystanie istniejącej już koncepcji zatwierdzonej przez Radę Sportu odnośnie terenu obiektów sportowych, terenu lasku, wszystkie tereny przystani, jak również pozwoli wykazać, czy Gmina nie powinna starać się pozyskać tereny po Gryfskandzie. Ta koncepcja ma obejmować przygotowanie wszystkich pomieszczeń związanych z budową hali widowiskowo – sportowej. Po stworzeniu takiej koncepcji chcemy przygotować duże zadanie, z którym chcemy wystąpić do Ministerstwa Sportu, chcemy stworzyć kompleks obiektów sportowych w Gryfinie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, gdzie mógłby powstać ośrodek przygotowań do paraolimpiad. CW Laguna jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, obiekty sportowe też można przystosować. Koncepcja ma również obejmować tereny, które zamierza zagospodarować spółka portugalsko – polska. Ta kwota wynika z wielkości tego zadania. Jeżeli chodzi o halę, to cztery miesiące temu Burmistrz nie wiedział, czy będzie decyzja Rady o zakupie przedsiębiorstwa CW Laguna i terenów związanych z przedsiębiorstwem, czy jej nie będzie. Dopiero na sesji nadzwyczajnej podjęliśmy uchwałę ws. wyrażenia zgody na zakup przedsiębiorstwa i zaciągnięcie kredytu na ten cel. Mając pewność, że te tereny będą gminne, w tej chwili są zabezpieczane środki na projekt hali widowiskowo-sportowej. Lodowisko jest potrzebne, ale ani ja ani Pan Przewodniczący nie zdawaliśmy sobie sprawy o kosztach tego przedsięwzięcia. Kiedy zorientowaliśmy się, że kryte lodowisko z zapleczem kosztuje 16 mln zł, to mając na uwadze budowę hali i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nie będziemy w stanie udźwigną tego ciężaru. Bardziej potrzebna jest hala widowiskowo – sportowa, jeżeli chcemy promować nasze miasto poprzez piłkę ręczną. Chciałbym złożyć autopoprawkę i proponuję kwotę 70.000 zł przeznaczyć nie na projekt lodowiska, tylko na projekt techniczny sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie. Lodowisko jest potrzebne. Jeżeli pojawia się tańsze technologie to wrócimy do sprawy lodowiska. Oceniam, że hala będzie kosztowała ok. 25 mln, 5 mln zł przeciętnie kosztuje sala gimnastyczna, którą należy postawić przy ZSP, w związku z tym nie udźwigniemy kosztu budowy lodowiska za 16 mln zł.

Radny Marek Sanecki – chciałbym skupić się na dziele 801 i wydatkowaniu kwoty  50.000 zł opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej rozbudowy Szkoły Podstawowej 4. Od dłuższego czasu mówię, żeby taka koncepcja została opracowana, aby szkołę rozbudować o łącznik i salę gimnastyczną. Zostałem zapewniony, że takie rozwiązanie również popiera klub BBS i mam nadzieję, że tą kwotę Burmistrz chce przeznaczyć na ten cel. Nie jestem pewien, ale słyszałem, że to ma być rozbudowa oparta o sale dydaktyczne. Proszę o potwierdzenie przez Pana Burmistrza, że koncepcja ma iść w tym kierunku, że zbudowany będzie łącznik i sala gimnastyczna. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że szkoła będzie korzystała z sali gimnastycznej ZSP Nr 1, bo takich możliwości nie ma i jest to nieuzasadnione, uczniowie musieliby przechodzić przez centrum miasta. Pozwalamy sobie budować boiska sportowe w kwotach, które wystarczyłyby na budowę sali gimnastycznej
i uważam, że powinniśmy iść w tym kierunku i to sfinalizować.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - wskazuję, że przeznaczamy środki na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej rozbudowy SP4 i dopiero z tej koncepcji będzie wynikało, czy będzie budowana sala, czy wykonywana nadbudowa, albo stwierdzone zostanie, że szkoła nie nadaje się do rozbudowy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – jeżeli podejmujemy takie strategiczne decyzje, jak projekt lodowiska, hali widowiskowo – sportowej, rozbudowy SP 4 to zadania te powinny być w osobnych uchwałach. Jeżeli jestem przekonana za rozbudową SP 4, a nie jestem przekonana, co do powstania lodowiska, to jest to problem. Czy jest problem w tym, aby te zadania przedstawić w odrębnych uchwałach?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym zwrócić uwagę, że Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę polegająca na tym, że kwotę 70.000 zł przeznaczoną na projekt lodowiska, przeznacza na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – czy uchwała przeznaczająca środki na opracowanie koncepcji rozbudowy SP 4 mogłaby zostać przygotowana odrębnie?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę do tej uchwały i projekt uchwały podlega następującym modyfikacjom, w dziale 801 rozdziale 80110, gdzie będą szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja będzie kwota 70.000 zł, w całym dziale wydatki będą ogółem na kwotę 120.000 zł. W dziale 921 pozostaje kwota 60.000 zł, natomiast w dziale 926 kwotę 640.000 zł zastępujemy kwotą 570.000 zł pomniejszoną o 70.000 zł.

Radny Rafał Guga – w Jarocinie wynajęto firmę, która zajęła się infrastrukturą sportową, jej projektowaniem i budową. Na dzień dzisiejszy Jarocin ma świetną bazę sportową, przekształcił ośrodek sportu i rekreacji w spółkę, budowany jest hotel i prawdopodobnie baza sportowa będzie ośrodkiem przygotowawczym do EURO 2012. Poprosiłem o głos w związku z wydatkiem na rozbudowę SP 4 z którym w pełni zgadza się klub BBS, aczkolwiek chodzi o postawienie pewnych akcentów i priorytetów. Znalazłem stanowisko Burmistrza ws. reorganizacji oświaty, w którym można przeczytać, że celem zabezpieczenia potrzeb osiedla Górny Taras i Wełtyń II jest pilna potrzeba rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 o oddziały lekcyjne i salę gimnastyczną. Mam symulację naboru uczniów do SP 2 w najbliższych latach. Wniosek jest prosty, liczba uczniów właściwie się nie zmienia, nie zmniejsza jak w innych szkołach. Jak wszyscy wiemy, dzisiaj największym problemem jest przegęszczenie uczniów w SP 2, która znajduje się w licznie zamieszkałej części miasta, czyli na Górnym Tarasie. Niejednokrotnie mówiono, że SP 2 po reformie gryfińskiej oświaty ma docelowo przejąć wszystkie dzieci z Górnego Tarasu. Niedługo powstanie osiedle na ul. Jana Pawła II oraz wybudowany zostanie budynek GTBS przy ul. H. Kołłątaja. SP 2 miała obiecane podjęcie szybkich działań zmierzających do budowy skrzydła, co na spotkaniu z nauczycielami i rodzicami w tej szkole popierało wielu radnych. Na Starym Mieście są dwie szkoły podstawowe, w tym SP 1, która nie jest dogęszczona. Rozbudowa SP 4 jest ważna, co niejednokrotnie podkreślaliśmy, ale czy na dzień dzisiejszy bardziej priorytetowa nie jest rozbudowa SP 2?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – mimo tego, że byłem krytykowany, że reforma oświaty przebiega zbyt wolno, uważam, że toczyła się w sposób przemyślany, bo to  o ustaliliśmy na poziomie szkół gimnazjalnych jest bardzo pozytywnie przyjęte przez mieszkańców naszej gminy. Wiemy, że będziemy musieli kiedyś zająć się reformą oświaty na poziomie szkół podstawowych. Chcielibyśmy przed tą reformą dowiedzieć się, czy jest możliwość rozbudowy SP 4, w jakim zakresie i wówczas będziemy również rozważali możliwość rozbudowy SP 2. Jeżeli okaże się, że fundamenty będą zbyt słabe, aby wykonać nadbudowę, a odległości od innych budynków są tak małe, że nie można dobudować sali, to wówczas będziemy podejmowali dalsze decyzje. Zgodnie z tym, co obiecywaliśmy rodzicom uczniów oraz mieszkańców opracujmy rozbudowę SP 4. Nie zapomniałem o SP 2, ale uważam, że na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby zlecać koncepcji rozbudowy SP 4 i SP 2.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w mojej ocenie w dniu dzisiejszym powinniśmy przychylić się do opracowania koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Laguny, bo tak naprawdę z tej koncepcji wyniknie, jaką halę mamy budować, o jakiej kubaturze, jak to będzie powiązane z rozwojem gminy, w jaki sposób będzie ona powiązana z powstaniem sali przy ZSP Nr 1. Uważam, że najpierw należy opracować koncepcję, a następnie zlecić projekt, ale tylko w odniesieniu do Laguny, bo zmiany są w pewnej sprzeczności z koncepcją dot. zagospodarowania terenów wokół Laguny. Co się stanie, jeżeli projektant uzna, że z pewnych względów warto byłoby wykonać kręgielnię i prowadzić inny rodzaj działalności?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ja już osiągnąłem swój cel przygotowując projekt uchwały i dając wyraz społeczeństwu, że bardzo mi zależy, jako Burmistrzowi na budowie hali widowiskowo – sportowej, nie zlecę projektu technicznego budowy hali zanim nie zostanie zatwierdzona uchwałą Rady koncepcja zagospodarowania terenu.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - przychylam się do głosu radnego Rafała Gugi, uważam, że jednocześnie powinny być opracowywane koncepcje funkcjonalno – przestrzennej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4 i jednocześnie Szkoły Podstawowej Nr 2, bo już istnieje konieczność rozbudowy tej szkoły. Na sali gimnastycznej ćwiczą jednocześnie trzy klasy, konieczne jest dobudowanie sal lekcyjnych. Powinniśmy przeznaczyć dodatkowe środki na opracowanie koncepcji jej rozbudowy.

Radny Kazimierz Fischbach - ponieważ radna Chmura – Nycz mówiła, aby głosować wydatki z każdego działu osobno. Ponieważ nie są to zmiany budżetu, tylko uruchamia się nadwyżkę budżetową to przegłosujmy każdy dział osobno, jak również wnioski zgłaszane przez radnych.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – składam wniosek o włączenie do tego planu koncepcji rozbudowy SP Nr 2.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na początku sesji mówiłem o priorytetach gminy. Proszę znaleźć drugą gminę w Polsce, w której dzieci mają takie warunki nauki, jak  w naszej gminie. Mamy potężne wydatki związane z rozwojem gospodarczym tej gminy  i musimy zachować równowagę między wydatkami na oświatę, a wydatkami na infrastrukturę. Nikt nie mówi, że na następnej sesji po przemyśleniach nie uwzględnimy propozycji Pani radnej odnośnie rozbudowy SP Nr 2. Nie będziemy w stanie realizować  w jednakowym czasie rozbudowy SP 4 i dobudowy skrzydła w SP 2. Jest to niemożliwe pod względem finansowym. Pani radna złoży wniosek, trafi on na komisje jak każdy wniosek dot. dodatkowych wydatków z budżetu gminy.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – nie do końca zgadzam się z taką argumentacją. Jeżeli mamy budować salę jeszcze nie przy gminnym Zespole Szkół, to lepiej jest rozbudować salę przy SP 2. Biorąc pod uwagę małą ilość miejsc w przedszkolach, łatwiej jest nam z powrotem przeznaczyć budynek SP 4 na przedszkole, a rozbudować SP 2. Podtrzymuje swój wniosek.

Radna Elżbieta Kasprzyk – chciałabym zabrać głos odnośnie wniosku radnego Fischbacha nt. odrębnego głosowania nad każdą zmianą w budżecie. Sama byłam swojego czasu pomysłodawcą takiego sposobu głosowania przy zmianach w budżecie, uzyskałam informację od radcy prawnego, że statut w obecnym kształcie nie pozwala na takie głosowanie, że to Burmistrz przygotowuje projekty. W związku z tym będąc członkiem Zespołu ds. zmiany statutu zgłosiłam, aby został przygotowany zapis, który pozwoli w przyszłości na tego typu głosowanie i prosiłam Pana mecenasa o przygotowanie stosownego zapisu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie Burmistrzu, czy w wydatkach w dziale 801 w kwocie 120.000 zł nie jest możliwe ujęcie koncepcji rozbudowy SP Nr 2?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – cena opracowania koncepcji jest mi w miarę znana, jest to ok. 70.000 zł. Nie wiem, czy ta kwota będzie wystarczająca, ale wstępnie proponuję ją w takiej wysokości na projekt techniczny budowy sali. Nie przewiduję, aby  z kwoty 120 tys. zł wygospodarować środki na koncepcję budowy skrzydła dla Szkoły Podstawowej Nr 2.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie Burmistrzu, czy przesądzone jest, że będzie Pan rozbudowywał SP 2, czy zastanawia się Pan nad budową nowej szkoły w innym miejscu na Górnym Tarasie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nie stawiajmy sprawy tak, że tory są w Gryfinie wielkim niebezpieczeństwem dla dzieci, gorsze niebezpieczeństwo stwarza ul. Łużycka. Udzielić odpowiedzi na pytanie pozwoli nam koncepcja nt. możliwości rozbudowy SP Nr 4. Jest wielka presja mieszkańców w sprawie rozbudowy tej szkoły. Z koncepcji wynikać będzie, ilu uczniów SP 4 jest w stanie pomieścić i wówczas podejmiemy decyzję, czy będziemy budować nową szkołę na Górnym Tarasie, czy wystarczy rozbudować SP 2. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie odpowiedzieć na te pytanie, dlatego nie podjęliśmy pochopnie decyzji np. o likwidacji SP 4, czy też likwidacji Szkoły Podstawowej w Radziszewie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy propozycja radnej wiąże się ze zmianami w tej uchwale, którą przedstawił pan Burmistrz, czy proponuje Pani przyjęcie nowej uchwały uwzględniającej wydatkowanie środków na koncepcję rozbudowy SP 2? Proponuję, abyśmy odnieśli się z zaufaniem do tego, co mówi Pan Burmistrz i pozwolili przygotować pewne koncepcje dotyczące oświaty gryfińskiej.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – biorąc pod uwagę tak uparte trzymanie się jednego projektu dotyczącego SP Nr 4 odnoszę wrażenie, że koncepcja rozwoju szkół podstawowych jest już przesądzona. Jeżeli okaże się, że rozbudowa SP 4 jest niemożliwa, to nic nie zmienia faktu, że rozbudować SP 2 i tak trzeba. W dniu dzisiejszym wycofuje swój wniosek, złożę odpowiedni wniosek i będziemy rozważać go w późniejszym terminie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały wraz  z autopoprawką Burmistrza.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały  z autopoprawką.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/233/08 stanowi załącznik nr 28.

Ad. XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji – DRUK Nr 24/XXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/234/08 stanowi załącznik nr 29.

Ad. XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 25/XXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/235/08 stanowi załącznik nr 30.

Ad. XXVIII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów – DRUK Nr 26/XXIV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – uchwała ma na celu skorygowanie błędu w poprzedniej uchwale, gdybyśmy nie wprowadzili zmiany tej uchwały nasi sołtysi byliby pokrzywdzeni. Cieszę się, że z takim zrozumieniem uchwała to została przyjęta.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/236/08 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XXIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz poinformował Radę, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.

Ad. XXX. Wolne wnioski i informacje.

Radny Stanisław Różański – Panie Burmistrzu, źle sie stało, że Pan wyraził zgodę na wycofanie z porządku obrad druku nr 20/XXIV. Spada na Pana całkowita odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, które będą miały miejsce. Szkoda, że nie ma na sali Pani Skarbnik. Chciałbym zadać pytanie, czy wśród tych pozycji, które są wymienione w projekcie uchwały są należności wymagalne? Czy jest na sali ktoś kompetentny do udzielenia mi odpowiedzi? Czy wśród pozycji wymienionych w projekcie uchwały są należności wymagalne? Czy nie będą one wymagalne w najbliższym czasie i w jakim? Jeśli nie, to uniknął Pan miecza bardzo bolesnego, któremu na imię odsetki. Panie Burmistrzu, różnica między Panem na tej sali,  a członkami Rady jest taka, że kiedy po wyjściu z tej sali, po wypiciu herbaty, po zjedzeniu ciastek i po wypowiedzeniu swoich opinii kończy się odpowiedzialność radnego, na Panu natomiast ciąży odpowiedzialność za realizację budżetu. Chcę Pana przestrzec, jeżeli „zabawa” wokół tego projektu uchwały będzie się przeciągała, to całą odpowiedzialność w ramach realizacji polityki budżetowej będzie Pan miał na swoim karku. Źle się stało, że Pan zgodził się na wycofanie tego projektu uchwały. Panie Burmistrzu, ja nie przyjdę na żadne „korepetycje” związane z tą sprawą, proszę do mnie nie wysyłać żadnego zawiadomienia, mnie wystarczają informacje, które w dniu dzisiejszym otrzymałem na tej sali.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przypominam o wolnych wnioskach. Jest tradycją naszej Rady, że dopuszczamy do pewnych swobodnych wypowiedzi w tym punkcie. Nie chciałby tego ograniczać.

Radny Eugeniusz Robak – mieszkam na ul. T. Kościuszki. Proszę sobie wyobrazić, że mieszkańcy, którzy mieszkają w pierwszej klatce bloku przy ul. T. Kościuszki 4-10 będą mieszkali w slumsach, ponieważ Pan Zawadzki buduje obok „wieżowiec”. Panie Burmistrzu, chciałbym, aby Pan się tym zainteresował. Dlaczego ta osoba otrzymała zezwolenie na budowę budynku w tak bliskiej odległości od kolejnego budynku. Mieszkańcy tego bloku posiadali 8 metrów ziemi wokół budynku, Pan Warda sprzedał 4 metry ziemi za 104.000 zł, nikt nie wie w jakim celu. Ludzie, którzy mieszkają na parterze budynku będą pozbawieni światła słonecznego w swoich mieszkaniach, nie wyobrażam sobie, jak oni będą żyli. Proszę zainteresować się tą budową. Przekazano już w tej sprawie pismo do Wojewody Zachodniopomorskiego. Pod oknami zostały postawione śmietniki, wyjście na balkon nie będzie możliwe, zapach ze śmietników będzie wyczuwalny nawet w mieszkaniach. Kto wydał pozwolenie na umieszczenie pojemników na śmieci pod oknami?

Radny Rafał Guga – chciałbym złożyć wyrazy wdzięczności i bardzo głębokiego podziękowania Pani dyrektor GDK oraz Panu Przemysławowi Lewandowskiemu  i Panu Krzysztofowi Wawrzyniakowi za zorganizowanie przedpremierowego filmu „Nie kłam kochanie” w dniu 1 kwietnia br. W imieniu uczniów serdecznie za to dziękuję. Informuję, iż w dniu 11 kwietnia o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Proszę wszystkich członków o przybycie. Komisja chciała zgłosić wniosek odnośnie przekazania informacji z przeprowadzonego sprawdzianu klas szóstych w Szkole Podstawowej w Radziszewie. Tej informacji chciałby udzielić obserwator Komisji i UMiG Pan Marek Sanecki.

Radny Marek Sanecki – chciałbym poinformować Wysoką Radę i zgromadzonych sołtysów, że uczestniczyłem w sprawdzianie klas szóstych w Szkole Podstawowej  w Radziszewie. Stwierdziłem tam pewne nieprawidłowości. Sporządziłem na tą okoliczność protokół. Protokół został przekazany do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i procedura wyjaśniająca będzie prowadzona. Jutro w tej sprawie Komisja spotyka się z członkami komisji egzaminacyjnej. Zostaną Państwo poinformowani o efektach tej pracy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - chciałabym prosić o pozostanie członków Komisji Rewizyjnej na pięć minut po sesji.

Po wypowiedzi radnej Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIV sesji.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Nowy porządek obrad - załącznik nr 6.
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 7
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2007  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 – załącznik nr 8
 8. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 9
 9. Uchwała Nr XXIV/215/08 - załącznik nr 10
 10. Uchwała Nr XXIV/216/08 - załącznik nr 11
 11. Uchwała Nr XXIV/217/08 - załącznik nr 12
 12. Uchwała Nr XXIV/218/08 - załącznik nr 13
 13. Uchwała Nr XXIV/219/08 - załącznik nr 14
 14. Uchwała Nr XXIV/220/08 - załącznik nr 15
 15. Uchwała Nr XXIV/221/08 - załącznik nr 16
 16. Uchwała Nr XXIV/222/08 - załącznik nr 17
 17. Uchwała Nr XXIV/223/08 - załącznik nr 18
 18. Uchwała Nr XXIV/224/08 - załącznik nr 19
 19. Uchwała Nr XXIV/225/08 - załącznik nr 20
 20. Uchwała Nr XXIV/226/08 - załącznik nr 21
 21. Uchwała Nr XXIV/227/08 - załącznik nr 22
 22. Uchwała Nr XXIV/228/08 - załącznik nr 23
 23. Uchwała Nr XXIV/229/08 - załącznik nr 24
 24. Uchwała Nr XXIV/230/08 - załącznik nr 25
 25. Uchwała Nr XXIV/231/08 - załącznik nr 26
 26. Uchwała Nr XXIV/232/08 - załącznik nr 27
 27. Uchwała Nr XXIV/233/08 - załącznik nr 28
 28. Uchwała Nr XXIV/234/08 - załącznik nr 29
 29. Uchwała Nr XXIV/235/08 - załącznik nr 30
 30. Uchwała Nr XXIV/236/08 - załącznik nr 31.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokół sporządziła
podinspektor
Agnieszka Grzegorczyk