Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 lutego 2008 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
332/XXI/08
– moja interpelacja dotyczy pojemników plastikowych na śmieci na osiedlu w miejscowości Gardno. Swego czasu były tam kontenery na śmieci, które zostały zastąpione pojemnikami plastikowymi na kółkach o pojemności 500 l. Przy dużych wiatrach pojemniki te są rozwiewane lub przewracane. Jest to problem mimo, że pracownicy PUK każdorazowo ustawiają je na miejsce. Czy jest możliwość ogrodzenia miejsc, gdzie stoją te plastikowe pojemniki? Bądź czy można powrócić do wcześniejszego rozwiązania i ustawić kontenery metalowe?

L.dz. ZUK/1769/2008     Gryfino, dnia 18 marca 2008 r.
Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Sp z o.o. w Gryfinie w nawiązaniu do pisma BOR.0057-05/08 przesyła odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.
W miejscowości Gardno wymieniono kontenery na odpady na pojemniki o poj. 1100 l, ze względów ekonomicznych i nie przewidujemy ponownej ich zmiany. Jeśli chodzi o ogrodzenie miejsc, gdzie ustawione są pojemniki leży to w gestii właścicieli nieruchomości, zarządców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, które dzierżawią stosowne kontenery i pojemniki na odpady komunalne.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Rafał Mucha

333/XXI/08 – zgłaszają się do mnie rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli TPD, z posiadanych informacji wynika, że przedszkola TPD będą działały tylko do marca. Czy przedszkola TPD będą dalej funkcjonowały czy też nie?

BWS.0057-3/08   Gryfino, 2008-03-19
Dot.: interpelacji w sprawie ognisk przedszkolnych TPD
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXI Sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 29 lutego 2008 roku interpelację Nr 333/XXI/08 o treści:
„zgłaszają się do mnie rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli TPD,  z posiadanych informacji wynika, że przedszkola TPD będą działały tylko do marca. Czy przedszkola TPD będą dalej funkcjonowały czy też nie?” 
- uprzejmie informuję, iż ogniska przedszkolne, które funkcjonują  w miejscowościach: Daleszewo, Stare Brynki, Gardno, Chwarstnica, Sobiemyśl funkcjonują w dalszym ciągu. Do końca lutego 2008 r. ogniska przedszkolne finansowane były w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W lutym Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zwróciło się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wsparcie finansowe przez okres 2 miesięcy ww. placówek w gminie Gryfino. Zostały podpisane umowy między Gminą Gryfino a wychowawcami, którzy prowadzą zajęcia w ogniskach przedszkolnych na okres marca i kwietnia.
Od maja 2008 roku po rozstrzygnięciu konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kontynuację prowadzenia ognisk przedszkolnych finansowanie ponownie przejmie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a co za tym idzie placówki funkcjonowały będą w dalszym ciągu.
Ogniska przedszkolne zostały uruchomione w ramach Projektu „Wiejskie Ogniska Przedszkolne”, który jest współfinansowany z EFS. Pomieszczenia utrzymywane są przez Gminę. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci na obszarach wiejskich poprzez wdrożenie alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz wypracowanie programu kształcenia przedszkolnego dla zróżnicowanej wiekowo grupy dzieci w wieku 3 – 5 lat.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

334/XXI/08 – rozpoczęły się prace związane z budową S-3. Na budowę wjechał ciężki sprzęt. Osoby dojeżdżające do Szczecina skarżą się, że droga wojewódzka 119 pomiędzy Gardnem a Radziszewem jest notorycznie zabłacana. Jest dopiero początek tych prac, sprzętu jest mało, na pewno tego sprzętu będzie więcej. Obowiązkiem firmy wykonującej roboty jest sprzątanie tej drogi. Proszę o zajęcie się sprawą.

BMP/91/334/XXI/08  Gryfino, 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 119 na odcinku Gardno-Radziszewo, w związku z budową drogi S3 informuję, że podejmę działania we współpracy z właściwymi służbami aby wykonawcy realizujący prace na tym odcinku drogi wojewódzkiej sprzątali drogę, zgodnie z zawartą umową , zapewniając bezpieczeństwo jej użytkownikom. Ponadto informujemy, że wszyscy użytkownicy tej drogi, którzy stwierdzą jej niewłaściwy stan zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego mogą o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformować stosowne służby porządkowe lub Straż Miejską Gminy Gryfino.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radna Janina Nikitińska
335/XXI/08
– proszę o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przycisk na przejściu dla pieszych przy ul. Pomorskiej. Na tej ulicy jest bardzo duży ruch. W godzinach szczytu nie można dojść do przystanku autobusowego. Zdarzały się tam już wypadki, potrącenia pieszych. Proszę o zajęcie się sprawą.

BMP/92/335,336,337/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przycisk na przejściu dla pieszych na ulicy Pomorskiej w Gryfinie (w okolicach skrzyżowania z ul. Mazurską) informuję, że wystąpię do zarządcy drogi krajowej nr 31, GDDKiA w Szczecinie z wnioskiem o zainstalowanie na tym odcinku drogi – ulica Pomorska sygnalizacji świetlnej poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

336/XXI/08 – ponawiam interpelację w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych z ulicy Szczecińskiej na Flisaczą. Nie ma tam przejścia dla pieszych. Proszę o zajęcie się sprawą.

BMP/92/335,336,337/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
Według informacji otrzymanych z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie w rejonie skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Flisaczej w Gryfinie planowana jest przebudowa drogi z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych. W chwili obecnej opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy dla tego odcinka drogi. O terminie przystąpienia do robót powiadomione zostaną zainteresowane strony.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

337/XXI/08 – proszę o zwiększenie głośności sygnału dźwiękowego na przejściu dla pieszych przy ul. Chrobrego. Jest tam bardzo słaby sygnał, niewidomi nie mogą tam bezpiecznie przechodzić.

BMP/92/3335,336,337/XXI/08  Gryfino, 24 marca 2008 r.
Gmina Gryfino ponownie wystąpi do zarządcy drogi z wnioskiem o zmianę natężenia sygnału dźwiękowego sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja z Bolesława Chrobrego w Gryfinie.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radna Wanda Kmieciak
338/XXI/08
– czy w związku ze zmianami w budżecie i planowaną budową drogi przy ulicy Morenowej chciałbym wiedzieć, czy przygotowywane są już procedury przetargowe na wykonanie tego zadania? Jest to duże zadanie i aby je wykonać w bieżącym roku marzec byłby optymalnym miesiącem na rozpoczęcie tych procedur.

BMP/93/338/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budowy dróg gminnych bocznych w miejscowości Czepino informuję, że sukcesywnie przygotowywane są do realizacji zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2008. Planuje się ogłoszenie procedur przetargowych związanych z wyborem wykonawcy budowy dróg w m. Czepino w II połowie kwietnia 2008 r. po uprzednim przeanalizowaniu możliwości uzyskania do finansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

339/XXI/08 – zgłaszałam interpelację w sprawie wykonania prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych w obrębie miejscowości Czepino, Żabnica, Nowe Brynki, Daleszewo, Radziszewo. Dostała odpowiedź od Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział Terenowy w Gryfinie, że te prace zostaną wykonane na koniec roku 2007. Prace nie zostały wykonane. Bardzo proszę o ponowne wystąpienie w tej sprawie.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Zachodniopomorskiego
Rejonowy Oddział w Gryfinie

BMK.0057/4/08   Gryfino, dnia  18.03.2008r.
Niniejszym przesyłam interpelację Radnej Pani Wandy Kmieciak nr 339/XXI/08 zgłoszoną na XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 lutego 2008r. w sprawie wykonania prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych w obrębie miejscowości Czepino, Żabnica, Nowe Brynki, Daleszewo i Radziszewo.
Wobec powyższego ponownie proszę o ustosunkowanie się do w/w sprawy i pisemne powiadomienie zainteresowanej Radnej oraz tutejszy Urząd Miasta i Gminy o podjętych czynnościach.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radny Andrzej Kułdosz
340/XXI/08
– dlaczego w decyzjach podatkowych, które zostały dostarczone do wszystkich mieszkańców nie ma zapisu, że podatek można wpłacać u sołtysa. Sołtysi mówią, że dostają telefony od mieszkańców, którzy są oburzeni tym, że podatek należy wpłacać w gminie. Chyba trzeba byłoby rozwiesić jakąś informację w tej sprawie.

Radny Marek Sanecki
341/XXI/08
– w sprawozdaniu z działalności Burmistrza znalazła się informacja, że Burmistrz zleci ekspertyzę na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 4. Ta informacja była przekazana na spotkaniu Rady Pedagogicznej. Czy Burmistrz już to zrobił, a jeśli nie, to kiedy zamierza to zadanie zlecić?

BMP/94/341/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie opracowania koncepcji rozbudowy SP Nr 4 w Gryfinie uprzejmie informuję, że na sesję Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia 2008 roku przygotowałem projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu wnosząc o zaplanowanie środków z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz oszacowania kosztów rozbudowy SP4 w Gryfinie. Prace projektowe zostaną zlecone z uwzględnieniem wymaganych procedur Prawa zamówień publicznych do końca kwietnia 2008 r.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

342/XXI/08 – w grudniu ubiegłego roku składałem interpelację dotyczącą GTBSu. Dostałem odpowiedzi na stawiane pytania, z tym, że wydaje mi się, iż są one niezgodne ze stanem faktycznym. Przeczytam pytanie jakie zadałem i jaką uzyskałem odpowiedź: „Na jakiej podstawie GTBS pobiera opłaty za nadzór za sprzątanie?”. Uzyskałem taką odpowiedź: „GTBS Sp. z o.o. nie pobiera dodatkowo opłat za nadzór za sprzątanie w dużych wspólnotach mieszkaniowych”. Czyli odpowiedź była taka, że GTBS nie pobiera dodatkowych opłat za nadzór. Mam przy sobie fakturę wystawioną przez GTBS za 2006 rok co prawda, nie za 2007 r., ale prawo w tym zakresie się nie zmieniło, gdzie jest napisane: „nadzór za utrzymanie czystości za rok 2006 łączna kwota 1121 zł”. Jeżeli prawo się nie zmieniło, być może zmienił się stan faktyczny, że GTBS już nie pobiera pieniędzy, ale pobierał, czyli działał wówczas niezgodnie z prawem. Mnie nie interesuje GTBS, bo podmiot ten ma swoją radę nadzorczą i ona powinna zajmować się sprawami nadzorczymi, ale mnie interesują koszty jakie my ponosimy za zarządzanie gminnymi nieruchomościami. Chciałbym zapytać dlaczego tak się dzieje, bo krótko mówiąc Gmina ponosi większe koszty. Z tego co wiem Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin występował do GTBS z pytaniem w sprawie rozliczenia kosztów sprzątania. Pismo było wysłane 19 grudnia. Do dziś nie uzyskał odpowiedzi. Podobno Pan Prezes nie otrzymał tego pisma. Proszę Burmistrza o odpowiedź czy koszta te są naliczane zgodnie z prawem czy też nie.

BMK.0057-8/08   Gryfino, 18 marca 2008 r.
Odpowiadając na Pańską interpelację złożoną dnia 29 lutego 2008 r. na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie kosztów utrzymania czystości nieruchomości gminnych informuję, iż koszty te są rozliczane na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w oparciu o liczbę przepracowanych przez sprzątaczki roboczogodzin. Faktury te zawierają dwa rodzaje pozycji związanych z utrzymaniem czystości – sprzątanie budynków (klatki schodowe, korytarze piwniczne i części wspólne budynków komunalnych) oraz oczyszczanie placów, chodników  i innych terenów na nieruchomościach z budynkami komunalnymi; poza tymi dwoma kategoriami obciążeń wspomniane faktury nie zawierają dodatkowej pozycji, obciążającej za nadzór nad utrzymaniem czystości.
Poruszane przez Pana w interpelacji wystąpienie do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2007 r. zostało podyktowane pismem Pani Krystyny Młyńskiej, złożonym do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie wyjaśnienia kosztów utrzymania czystości na terenie nieruchomości przy ul. 1 Maja 19-22 w Gryfinie w roku 2006. Kluczową kwestią poruszaną przez Panią Młyńską było dążenie do wyjaśnienia wysokości kosztów obciążających wspomnianą Wspólnotę za usługi sprzątania w roku 2006, tj. w okresie, w którym przez kilka miesięcy sprzątaczka GTBS Sp. z o.o. pozostawała na zwolnieniu lekarskim, a czystość na terenie nieruchomości była utrzymywana przez osobę skierowaną z Urzędu Pracy (de facto – Panią Młyńską). Przedmiotowe pismo zostało doręczone do siedziby GTBS Sp. z o.o.  21 grudnia 2007 r., natomiast odpowiedź wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  26 lutego 2008 r. Z uwagi na przedstawienie przez GTBS Sp. z o.o. wyjaśnień niewyczerpujących kwestii poruszonych w piśmie Pani Młyńskiej, dnia 4 marca br. ponownie wystąpiłem do Spółki o uszczegółowienie przedłożonych informacji. W chwili obecnej oczekuję na złożenie przez GTBS Sp. z o.o. szczegółowych wyjaśnień.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radny Kazimierz Fischbach
343/XXI/08
– w miejscowości Steklno ulica po prawej stronie za placem zabaw jest w złym stanie. W jakim terminie zostanie naprawiona nawierzchnia tej ulicy? Czy możliwe jest zainstalowanie na tej ulicy oświetlenia?

BMP 95/343,344,346/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie złego stanu drogi powiatowej w m. Steklno i braku jej oświetlenia informuję, że sukcesywnie zarządcy dróg gminnych i powiatowych dokonują przeglądu nawierzchni dróg, celem ustalenia potrzeb remontowych i ustalenia harmonogramu ich realizacji z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetów. Dokonany zostanie również ponowny przegląd oświetlenia dróg i tam gdzie możliwe będzie jego uzupełnienie na istniejących słupach Gmina zleci jego uzupełnienie. Natomiast w przypadku konieczności budowy nowych punktów oświetlenia drogowego koniecznym jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych prawem decyzji pozwolenia na budowę, co może uniemożliwić budowę oświetlenia w m. Steklno w roku 2008. o podjętych działaniach zainteresowane strony zostaną poinformowane.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

344/XXI/08 – ul. Konopnickiej została bardzo ładnie wyremontowana, ale ostały tam ograniczone schody. Czy istnieje możliwość wybudowania trzech schodów przy klatkach schodowych? W załączeniu pismo Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

BMP 95/343,344,346/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
Uwzględniając wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty i Pana interpelację w sprawie wybudowania dodatkowych schodów przy ul. Konopnickiej 13-27 dokonam ponownie przeglądu tej drogi z udziałem wykonawcy robót i rozważę możliwość dodatkowego wykonania schodów przy klatkach schodowych tego budynku. O podjętych działaniach poinformuję zainteresowane strony.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

345/XXI/08 – pojemnik na śmieci przy ulicy Konopnickiej stoi na parkingu, gdzie zajmuje trzy miejsca parkingowe. Ponieważ jest problem z miejscami parkingowymi czy można przestawić ten śmietnik w inne miejsce?

L.dz. ZUK/1769/2008   Gryfino, dnia 18 marca 2008 r.
Ustawienie kontenerów w zabudowie wielorodzinnej wyznaczane jest przez spółdzielnię mieszkaniową zarządzająca budynkami mieszkaniowymi, która dzierżawi dany pojemnik.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Rafał Mucha

346/XXI/08 – coraz więcej mieszkańców korzysta z drogi za mostem prowadzącej do granicy. Kierowcy na tym odcinku jeżdżą bardzo szybko, piratują. Proszę o wzmożenie kontroli na tej drodze, bo stała się ona niebezpieczna.

BMP 95/343,344,346/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej na odcinku od mostu do granicy wystąpię do stosownych służb celem wzmożenia kontroli na tym odcinku drogi wojewódzkiej.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Artur Nycz
347/XXI/08
– jaki jest planowany zakres prac w remizie strażackiej w Wełtyniu? Jednostka OSP miała nadzieję na rozbudowę i modernizację tej remizy, a z tego co wiem będzie tam tylko remont. Czy jest możliwość spotkania ze strażakami i wysłuchania ich argumentów?

BMP/107/347,348/XXI/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie rozbudowy Remizy OSP w Wełtyniu informuję, iż zważywszy na plan budżetu na rok 2008 w którym uwzględniono planowane do realizacji inwestycje o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców naszej gminy, a ich realizacja była planowana z kilkuletnim wyprzedzeniem, brak jest możliwości przeznaczenia środków finansowych na rozbudowę tej jednostki.
W roku bieżącym planuje się wykonanie remontu tego obiektu celem poprawy jego stanu technicznego i estetycznego.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

348/XXI/08 – miesiąc temu złożyłem interpelację dotyczącą wykorzystania przez Gminę funduszy europejskich, chodziło mi o programy strukturalne, o Regionalny Program Operacyjny w rozbiciu na priorytety działania. Nie otrzymałem na nią odpowiedzi. W związku z tym chciałbym wiedzieć, dlaczego nie otrzymałem odpowiedzi? Chciałbym tą interpelację ponowić i zapewniam, że będę ją składał tak długo i tak często, aż otrzymam odpowiedź.

BMP/107/347,348/XXI/08   Gryfino, 24.03.2008 r.
W odpowiedzi na interpelacje w sprawie planowanego wykorzystania przez Gminę Gryfino środków finansowych z funduszy europejskich w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie inwestycji gminnych uprzejmie informuję, że Gmina Gryfino posiada opracowane projekty budowlano – wykonawcze i wymagane prawem decyzje pozwolenia na budowę dla niżej wymienionych zadań:

 • budowa dróg gminnych w m. Czepino,

 • Przebudowa ulic Mieszka I, W. Łokietka, Podgórna, W. Witosa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Łużyckiej,

 • Uzbrojenie terenów osiedla Taras Północ w Gryfinie,

 • Uzbrojenie terenów osiedla przy ul. W. Reymonta i w pasie drogi Jana Pawła II w Gryfinie,

 • Uzbrojenie terenów działek rzemieślniczych przy ul. Pomorskiej,

 • Przebudowa ul. Przemysłowej w m. Pniewo-II i III etap + przebudowa mostu na rzece Tywa,

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Pniewo, Żórawki

 • Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych – etap II

 • Rekultywacja kwatery nr I gminnego składowiska odpadów komunalnych,

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Chlebowie,

 • Adaptacja budynku WKU na cele dydaktyczne SP2 w Gryfinie,

 • Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie,

Jednocześnie w trakcie znacznego zaawansowania projektowego i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę są projekty budowlano- wykonawcze dla zadań jak niżej:

 • Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry w m. Gryfino,

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wełtyń wraz z rurociągiem tłocznym Wełtyń –Gryfino,

 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wirów.

Trwają przygotowania i opracowania przedprojektowe zmierzające do ogłoszenia procedur przetargowych związanych z wyborem wykonawcy projektów dla zadań:

 • projekt przebudowy i remontu Pałacyku pod Lwami przy ul. B. Chrobrego w Gryfinie,

 • Projekt budowy dróg gminnych w miejscowościach na Północy Gminy,

 • Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w zlewni P6,P10,P11,P12 w rejonie ulic Łużycka, Czechosłowacka, Wierzbowa w Gryfinie,

 • Projekt budowy budynków komunalnych w Nowym Czarnowie,

 • Projekt budowy dróg w Gardnie,

Ponadto w roku 2008 opracowana zostanie koncepcja gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Gryfino, która stanowić będzie wytyczne do opracowania innych projektów z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej w tym dla nowych terenów ,które wskazane zostały w uchwalonym na sesji Rady Miejskiej Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju Gminy Gryfino.
Na podstawie przedłożonego wykazu planowanych do realizacji zadań i projektów inwestycyjnych w latach 2008 i latach następnych ,Gmina Gryfino posiada kilkanaście projektów inwestycyjnych, które stanowić będą podstawę przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków UE w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG oraz z innych środków wdrażanych i rozliczanych między innymi przez. Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Środowiska.
Ponadto wiadomym jest, że warunkiem ubiegania się o współfinansowanie projektów nie tylko inwestycyjnych z Unii Europejskiej jest posiadanie przez beneficjentów innych długookresowych i średniookresowych dokumentów planistycznych takich jak: Strategia Rozwoju , Plan Rozwoju Lokalnego, Lokalny Program Rewitalizacji, Plan Ochrony Środowiska i inne. Gmina Gryfino posiada te dokumenty co umożliwi ubieganie się o współfinansowanie zadań ze środków UE.
Gmina jest też w trakcie konsultacji i uzgodnień z instytucjami zarządzającymi programami w sprawie przystąpienia do opracowywania Studium Wykonalności dla projektów o których dofinansowanie będzie się ubiegać z RPO WZ lub IW INTERREG.
W chwili obecnej brak jest ostatecznych i jednoznacznych wytycznych do sporządzenia tych dokumentów. Harmonogram konkursów RPO WZ jest często aktualizowany /w marcu dwukrotnie / i z ostatniej jego aktualizacji wynika ,że nabór wniosków z uwzględnieniem działań i poddziałań, którymi zainteresowana jest Gmina nastąpi najwcześniej na przełomie roku 2008-2009.Wyjątkiem jest infrastruktura turystyczna – Poddziałanie 5.1.1.Infrastruktura turystyki, gdzie wg opublikowanego harmonogramu konkursów z dnia 20 marca 2008, nabór wniosków może nastąpić w m-cu maju 2008.
Biorąc powyższe informacje pod uwagę, nie można w chwili obecnej podać szczegółowego harmonogramu składania wszystkich wniosków o dofinansowanie przygotowanych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Gryfino. Jeżeli potwierdzą się posiadane informacje w sprawie harmonogramu konkursów RPO WZ to w m-cu maju 2008 Gmina przygotuje wniosek o dofinansowanie w zakresie turystyki dla projektu budowy nabrzeża w Gryfinie z uwzględnieniem zasad realizacji programu opublikowanych przez Instytucję Zarządzającą.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Ireneusz Sochaj
349/XXI/08
– z dużym sukcesem zakończyła się wycinka topoli przy obiektach sportowych. Już w pierwszym etapie wycinki było zapewnienie, że będą w to miejsce prowadzone nasadzenia. Czy takie nasadzenia będą prowadzone? Nie wyobrażam sobie tego miejsca bez zieleni.

BMK-0057/5/08   Gryfino, dnia 18. 03.2008r.
Odpowiadając na Pana interpelację nr 349/XXI/08 zgłoszoną na XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 lutego 2008r. w sprawie wykonania nowych nasadzeń przy obiektach sportowych w Gryfinie informuję, iż Gmina Gryfino przekazała Zarządcy terenu  tj. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie 40 szt. sadzonek głogu ostrogowego (Crataegus prunifolia) w celu dokonania nasadzeń na działkach gruntu nr 3/8 i 4/4 położonych w obrębie miasta Gryfino 5. Niniejszym dodaję, iż zgodnie z decyzją z dnia 12.12.2007r.(Znak sprawy: BMK-7635/185/07) zezwalającą na usunięcie 35 topoli i 1-go kasztanowca wnioskodawca  tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie został zobowiązany do wykonania nowych nasadzeń na w/w działkach gruntu w terminie do 31 maja bieżącego roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

350/XXI/08 – kończy się dziś w GDK „Włóczykij – spotkanie miejsc i podróży”. Dużo osób odwiedziło ten festiwal. Niestety, nasz GDK jest za mały. Porządkujemy teraz oświatę, może po tym należy zastanowić się czy nie należy rozbudować Domu Kultury, czy wybudować nowy obiekt.

BMP/96/350/XXI/08   Gryfino, dnia 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację w sprawie bazy kulturalnej na terenie Gryfina informuję, że Rada Miejska podjęła decyzję w sprawie przeznaczenia w budżecie na rok 2008 środków finansowych na wykonanie projektu przebudowy Pałacu Pod Lwami przy ul. Chrobrego w Gryfinie z przeznaczeniem obiektu na cele kulturalne – GDK. Opracowanie projektu budowlano-wykonanwczego przebudowy, modernizacji i remontu obiektu przy ul. B. Chrobrego a następnie pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich i przeznaczenie w budżecie gminy środków na wykonanie projektowanych prac budowlanych pozwoli na znaczącą poprawę stanu bazy kulturalnej na terenie miasta i gminy Gryfino a także na istotną zmianę standardów technicznych i funkcjonalnych tego obiektu nie odbiegających od standardów europejskich w tym zakresie.
W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze i przedprojektowe, w tym konsultacje z animatorami kultury i użytkownikami Pałacu pod Lwami, celem ustalenia niezbędnego zakresu prac projektowych oraz planowanego programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem planowanych form działalności kulturalnej. Zaznaczyć należy, że obiekt ten jest cennym obiektem architektonicznym i wszelkie prace projektowe i budowlane wymagają uzgodnień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co gwarantuje zachowanie jego cennych walorów architektonicznych.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Stanisław Różański
351/XXI/08
– na prośbę mieszkańców ulicy Przemysłowej w Pniewie składam interpelację w sprawie działalności Spółki z o.o. Gryf Marine, która zajmuje się produkcją i wyposażeniem jachtów i łodzi. Odpady poprodukcyjne Spółka spala w kotłowni powodując bardzo duże zanieczyszczenie środowiska. Mieszkańcy ulicy Przemysłowej skarżą się na bardzo dużą uciążliwość działalności tej spółki i dowodzą, że wszelkie interwencje podejmowane w tej sprawie w Spółce, nie odnoszą żadnego rezultatu. Uciążliwość jest tak duża, że nie jest możliwe otwieranie okien w domach. Mieszkańcy składali w tej sprawie skargi do Urzędu Miasta i Gminy, które według właściwości przekazywane były do załatwienia Inspekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Niestety skargi te okazały się nieskuteczne. Interwencję podejmował również sołtys sołectwa Pniewo, jak również członkowie Rady Sołeckiej, które również nie odniosły rezultatu. W tych warunkach mieszkańcy proszą o udzielenie im pomocy. W związku z tym zgłaszam dwa wnioski. Proszę o przeprowadzenie dowodu z wizji lokalnej w celu ustalenia istotnie stanu faktycznego sprawy. Chodzi mi o to, czy zarzuty skarżących polegają na prawdzie czy nie. Proszę o uwzględnienie drugiego wniosku, o przeprowadzenie dowodu ze świadków, w tym sołtysa Pniewa i wskazanych przez niego mieszkańców ul. Przemysłowej. Jeśli zrzuty mieszkańców okażą się słuszne, wnoszę w ramach tzw. sygnalizacji prawnej, o wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ponowne wszczęcie w tej sprawie stosownego postępowania. W moim przekonaniu jeśli zarzuty by się potwierdziły, to mamy klasyczny przykład wykroczenia, o którym mówią przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. O sposobie załatwienia tej interpelacji proszę zawiadomić mnie, sołtysa i Radę Sołecką na piśmie.

BMK.0057/ 3 /08   Gryfino, 19 .03.2008 r.
Odpowiadając na interpelacje nr 349 zgłoszoną na XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29.02.2008r. pragnę poinformować, że w dniu 13.03.2008r. przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej przeprowadzili niezapowiedzianą wizję lokalną w zakładzie Gryf-Marine Sp. z o.o. zlokalizowanym w Pniewie przy ul.Przemysłowej 2. W wyniku przeprowadzonych oględzin zakładu nie potwierdzono zarzutów podnoszonych przez Pana w ww. interpelacji.
Ponadto w dniu 19.03.2008r. odbyło się spotkanie z Panem Jerzym Kostką -Sołtysem Pniewa, który poinformował nas o fakcie, iż od połowy lutego bieżącego roku nie zgłaszano żadnej skargi w tym zakresie oraz potwierdził zebrane przez nas informacje w czasie wizyty w firmie Gryf-Marine Sp. z o.o.
Na marginesie pragnę poinformować Pana Radnego, iż uprzednio w wyniku zgłoszonej skargi przez Pana Sołtysa Jerzego Kostki z dnia 18.07.2007r., dotyczącej spalania odpadów poprodukcyjnych w kotłowni Spółki Gryf-Marine w Pniewie, w dniu 17.08.2007r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, jako organ posiadający stosowne kompetencje, przeprowadził kontrolę Spółki, która również nie potwierdziła informacji zawartych w ww. skardze.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Mciej Szabałkin

Radna Elżbieta Kasprzyk
352/XXI/08
– proszę o dokonanie przeglądu placów zabaw na terenach wiejskich. Zbliża się wiosna, mam wiele informacji od sołtysów, że stan tych placów wymaga remontów. Obiecane było, że place będą uzupełniane o nowe elementy. Czy wszystkie place zabaw zostały wyposażone w regulamin korzystania, uchwalony niedawno przez Radę?

BWS. 0057-1/08   Gryfino, 2008-03-14
Dot.: interpelacji w sprawie placów zabaw w m. wiejskich.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 lutego 2008 roku interpelację nr 352/XXI/08 uprzejmie informuję, że przeglądy placów zabaw odbywają się regularnie i są systematycznie remontowane. Uzupełnianie w nowe elementy zabawowe następować będzie po wykonaniu placów zabaw we wszystkich miejscowościach wiejskich w Gminie Gryfino, które zaplanowane są do realizacji w roku bieżącym. Wykaz dotychczas wykonanych placów stanowi załącznik Nr 1 (nie obejmuje przedszkoli w Gryfinie).
Regulaminy korzystania z placów zabaw zostaną zamontowane do końca marca 2008 roku. Zamówienie na realizację tego zadania stanowi załącznik Nr 2.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

353/XXI/08 – w zeszłym roku w budżecie przeznaczyliśmy 10.000 zł na opracowanie koncepcji dostępu do Internetu na terenach wiejskich. Z wiedzy jaką posiadam koncepcja nie została opracowana, proszę o zajęcie się sprawą.

BMP/100/353/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację na sesji Rady Miejskiej w sprawie prac związanych z dostępem do Internetu na terenach wiejskich gminy Gryfino informuję, że Gmina kontynuuje prace koncepcyjne i przedprojektowe związane z opracowaniem projektu dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenach wiejskich. Biorąc jednak pod uwagę fakt iż samorząd gminny we współpracy z lokalnymi operatorami telekomunikacyjnymi będzie mógł sfinansować budowę infrastruktury dostępowej z możliwych do uzyskania w latach 2007-2013 programów operacyjnych, koniecznym jest wybór modelu współpracy i rozwiązań technicznych związanych z realizacją tego zadania. W związku z tym Gmina prowadzi szerokie konsultacje w tym zakresie i planuje udział w konferencjach problemowych związanych z przygotowaniem i realizacją tego programu uwzględniając kluczowe aspekty realizacji projektu, zasady i maksymalne limity wsparcia unijnego. O podjętych działaniach będę informował zainteresowane strony.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radna Magdalena Chmura-Nycz
354/XXI/08
– w nawiązaniu do interpelacji radnego Sochaja – drzewa zostały wycięte, spółka portugalska nie płaciła Gminie za wycinkę drzew, chciałabym wiedzieć, co się dzieje z tymi drzewami, czy można by było je przejąć i zagospodarować? Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje dużo decyzji dotyczących pomocy w formie zakupu opału. Czy można było by było przekazać te drzewa do OPS-u i zagospodarować na cele gminne?

BMK.0057/6/08   Gryfino, dnia 18.03.2008r.
Odpowiadając na Pani interpelację nr 354/XXI/08 zgłoszoną na XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 lutego 2008r. w sprawie przejęcia i przekazania drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie przy CW Laguna położonym w obrębie ewidencyjnym miasta Gryfino 5 informuję, iż powyższy teren wraz z porastającym zadrzewieniem stanowi prywatną własność „ASHTECH” Sp. z o.o. Wobec powyższego Gmina w ramach wydanego zezwolenia nie ma możliwości decydowania o wykorzystaniu drewna pochodzącego z w/w wycinki na cele społeczne.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

355/XXI/08 – interpeluję w sprawie lokalu prowadzonego przy ulicy Czechosłowackiej. Sprawa opisywana była w ostatnim numerze „Nowe 7 Dni Gryfina”, dotyczy dojścia do tej posesji. Zostały sprzedane dwie działki i klienci lokalu nie mają możliwości dojścia do lokalu. Chciałabym dowiedzieć się jak było naprawdę. Czy informacja dotarła do właściciela tego lokalu, czy będzie zapewniony dojazd do tej posesji?

BWG.058/3/2008   Gryfino, dnia 26.03.2008 r.
W odpowiedzi na w/w interpelację informuję i wyjaśniam, że:
Pani Danuta Noga, zawarła z GS „ Samopomoc Chłopska” w Gryfinie, umowę najmu lokalu handlowo-usługowego przy ulicy Czechosłowackiej w Gryfinie, zlokalizowanego w budynku na działce nr 124/2, w obrębie 5 miasta Gryfino. W dniu 06.06. 2006 r., najemczyni zwróciła się do tut. Urzędu z prośbą o sprzedaż na własność nieruchomości gminnych, przylegających do działki 124/2, uzasadniając swój wniosek brakiem bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, znajdującej się na zapleczu najmowanego lokalu toalety.
Z uwagi na fakt, że jedna z działek gminnych stanowi poszerzenie ulicy Czechosłowackiej, a pozostałe dwie działki uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego, zgodnie z dyspozycja planu miejscowego tj. pod zabudowę handlową, wniosek został rozpatrzony negatywnie.
Jednocześnie Użytkownik wieczysty działki nr 124/2, GS „Samopomoc Chłopska” w Gryfinie, dokonała podziału geodezyjnego przedmiotowej nieruchomości, celem wyodrębnienia części gruntu (nowa działka nr 124/7 ), zabudowanego obiektem będącym w najmie Pani Danuty Noga. W decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, zawarta została klauzula, ze: „Nowo powstała działka nr 124/7 winna mieć zapewniony dostęp i dojście do drogi publicznej gminnej (ulicy Czechosłowackiej), w formie służebności gruntowej dojazdu i dojścia przez działkę nr 124/8 (działka pozostająca w dyspozycji GS)”.
Z niezrozumiałych dla mnie przesłanek, w umowie sprzedaży działki nr 124/7 na rzecz Państwa Kazimierza Noga oraz Danuty Noga, zawartej Aktem Notarialnym w dniu 30 listopada 2006 r., nabywcy pomimo zapisów w decyzji podziałowej, przytoczonej w akcie, nie wnieśli o ustanowienie służebności gruntowej na rzecz nabywanej nieruchomości, pozbawiając się jednocześnie z pełną świadomością dostępu do drogi publicznej.
Z uwagi na wcześniejsze zainteresowanie Pani Danuty Noga, sąsiednimi działkami gminnymi, została ona powiadomiona o terminie i warunkach przetargu na te nieruchomości. Przetarg został ogłoszony na dzień 20 lutego 2007 r, a jednym z warunków przystąpienia do niego było wpłacenie na konto urzędu przez osobę zainteresowaną, stosownej kwoty wadium. Pani Danuta Noga wpłaciła wadium w wymaganym terminie, ale do przetargu nie stawiła się ona lecz jej mąż Pan Kazimierz Noga, który w związku z brakiem wymaganego prawem pełnomocnictwa do reprezentowania osoby wpłacającej wadium, nie został do przetargu dopuszczony.
Przetarg ten zakończył się jednak wynikiem negatywnym z powodu braku zgłoszenia postąpienia powyżej ceny wywoławczej przez pozostałych uczestników.
W związku z powyższym, na dzień 27 kwietnia 2007 r., ogłoszony został drugi przetarg na ww nieruchomości gminne, o którym zostali również powiadomieni Państwo Noga. W wymaganym terminie, wpłacili oni odpowiednią kwotę wadium i wraz z pozostałymi dwoma uczestnikami, zostali dopuszczeni do przetargu. Niestety w trakcie licytacji, Pan Kazimierz Noga zgłosił tylko jedno postąpienie do kwoty 31.560 zł , przy cenie wyjściowej 28.000 zł. Ostatecznie za cenę 40.280 zł netto, nieruchomości będące przedmiotem licytacji, nabył Pan Leszek Hasiewicz, prowadzący na przyległym terenie Przedsiębiorstwo Handlowe HL.
Reasumując, uważam, że zarzut Państwa Danuty i Kazimierza Noga kierowany wobec do Gminy Gryfino o pozbawienie ich dostępu do drogi publicznej, jest bezzasadny.
Państwo Noga pozbawili się tego dostępu, rezygnując z zapewnienia sobie służebności aktem notarialnym, nabywając nieruchomość od GS „Samopomoc Chłopska”, w związku z tym jedynie Zarząd Spółdzielni jest w tej chwili władny taki dostęp im zapewnić, dokonując stosowych zapisów prawnych obciążających pozostawioną sobie działkę.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

356/XXI/08 – na dzisiejszej sesji jest Pan Starosta, chciałabym zapytać o remont ulicy Kościelnej. Czy dojdziemy do porozumienia, żeby sprawę remontu tej ulicy ostatecznie załatwić?

BMP/47/356,357/XXI/08   Gryfino, dnia 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie remontu ul Kościelnej w Gryfinie informuję, że stosowne porozumienia w sprawie wspólnej realizacji i finansowania remontu części nawierzchni tej ulicy zostały podpisane. Plnuje się wykonanie remontu tej drogi do końca kwietnia 2008 r.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

357/XXI/08 – chciałabym zapytać o zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy przed Przychodnią. Jest to teren w centrum miasta, w mieście brakuje parkingów. Jak zostanie on zagospodarowany?

BMP/47/356,357/XXI/08   Gryfino, dnia 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Niepodległości i parkowa w Gryfinie informuję, że gmina posiada projekt budowlano-wykonawczy i decyzję pozwolenia na budowę parkingów i zagospodarowanie tego terenu. Planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na przełomie maja i czerwca 2008 r.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Rafał Guga
358/XXI/08
– kilka miesięcy temu składałem interpelację w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu koło Straży Pożarnej. Otrzymałem odpowiedź, że sprawa zostanie skierowana dalej. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Czy Urząd oprócz przesłania interpelacji coś więcej robi, czy też sprawa na tym etapie się zakończy? Chodziło mi o to, żeby zwiększyć możliwość przejazdu przez skrzyżowanie samochodów jadących od strony przejazdu kolejowego. Proszę o zajęcie się sprawą.

BMP99/358,359/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie sygnalizacji świetlnej przy Straży Pożarnej informuję, że ponownie wystąpię do zarządcy drogi krajowej nr 31 w sprawie rozważania możliwości wydłużenia cyklu wjazdu na skrzyżowanie pojazdów z ul. Armii Krajowej (od strony przejazdu kolejowego).
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

359/XXI/08 – składałem interpelację w sprawie oświetlenia terenu przy budynku „Pod platanem”. Od Burmistrza otrzymałem odpowiedź, że jest tam jasno. W odpowiedzi pisemnej zostałem poinformowany, że zostanie dokonany w tym roku przegląd i w miarę możliwości i środków najważniejsze cele zostaną zrealizowane, czyli rozumiem sugestię, że „Pod platanem” nic się zmienić nie może. Natomiast od ulicy Sprzymierzonych jest naprawdę ciemno, stoją tam słupy oświetleniowe, wystarczy tylko je przejrzeć i przed samym „Platanem” uruchomić oświetlenie.

BMP99/358,359/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie oświetlenia terenu wokół budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 /Platan/ informuję, że wymaga to opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Odnośnie słupów oświetleniowych na ul. Sprzymierzonych informuję, że naprzeciw przedmiotowego budynku znajduje się jeden słup oświetleniowy wraz z oprawą, dowieszenie dodatkowej oprawy na tym słupie nie przyniesie pożądanego efektu z uwagi na zbyt dużą odległość parkingu od ww słupa oraz rosnące drzewa, które zasłonią strumień światła.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

360/XXI/08 – dziś na sesji uchylamy uchwałę dotycząca oddania w najem lokalu „Pod platanem”. Mamy informację, że nie zgłosił że żaden kontrahent. Czy jest planowane przeniesienie tam Biblioteki Naukowej? W swoim stanowisku dotyczącym oświaty Burmistrz zawarł myśl podziału Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na dwa wydziały, co może powodować braki lokalowe tam gdzie obecnie wydział funkcjonuje.

BWG.058/4/2008   Gryfino, dnia 26.03.2008 r.
W odpowiedzi na ww interpelację informuję, że:
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr LII/631/06 z dnia 01 czerwca 2006 r. wraz ze zmianą Nr XI/112/07 z dnia 26 lipca 2007 r. na dzień 18 września 2007 r. ogłoszony został pierwszy przetarg nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem na okres 10 lat ww. lokalu, z przeznaczeniem na prowadzenie usług hotelarskich, administracji publicznej, służby zdrowia, handlu, gastronomii, oświaty, kultury, rekreacji i sportu. Z powodu braku chętnych, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Również do drugiego przetargu, wyznaczonego na dzień 17 grudnia, nie przystąpił żaden zainteresowany podmiot.
W związku z powyższym, aktualnie trwają prace związane z adaptacją części lokalu na potrzeby Biblioteki Naukowej, zaś pozostałe pomieszczenia, będą mogły być wykorzystane na potrzeby biurowe jednostek organizacyjnych gminy.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

361/XXI/08 – w budżecie na ten rok uchwaliliśmy środki na zakup busa dla oświaty na wymianę za ten, który obecnie jeździ. Doszły mnie słuchy, że pojawiły się w tej sprawie jakie nowe koncepcje. Chciałbym się dowiedzieć, czy nie opóźnią one przetargu? Czy taka procedura przetargowa już się rozpoczęła, bo ten samochód wożący dzieci jest w coraz gorszym stanie?

Odpowiedź stanowi załącznik nr 1.

Radna Lidia Krzyńska-Karpierz
362/XXI/08
– dwa miesiące temu zgłaszałam interpelację dotyczącą tworzenia w Gminie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Nie otrzymałam na nią dotychczas wyczerpującej odpowiedzi.

363/XXI/08 – proszę o zlikwidowanie dzikich miejsc parkingowych pomiędzy budynkiem „Pod platanem” a budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 14-16. Tam wręcz są rozjeżdżane trawniki i plac zabaw.

Odpowiedź stanowi załącznik nr 2.

BMP98/363, 365/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji rady Miejskiej w sprawie „dzikich miejsc parkingowych” na terenie pomiędzy budynkiem przy ul. Sprzymierzonych i budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 8-16 w Gryfinie informuję, że dokonam przeglądu tych terenów i podejmę w porozumieniu z zarządcą tych budynków działania mające na celu powstrzymanie dewastacji terenu placu zabaw i terenów zielonych wokół budynków. O podjętych działaniach poinformuję zainteresowane strony.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

364/XXI/08 – w wielu miejscach brakuje pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na poszczególne rodzaje odpadów. Np. przy ul. Iwaszkiewicza po spalonym półtora roku temu pojemniku na papier do tej pory nie postawiono nowego. Czy ktoś w Gminie nadzoruje stawianie takich pojemników? Czy Gmina opracowała projekt selektywnej zbiórki odpadów? Czy przewiduje pomoc mieszkańcom Gminy przyznając zniżki w opłacie za wywóz śmieci? Być może można byłoby podeprzeć się doświadczeniami niemieckimi, które uważam, są bardzo dobrym rozwiązaniem.

BMK.0057/ 2 /08
Odpowiadając na interpelacje nr 364 zgłoszoną na XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29.02.2008r. pragnę poinformować, że od roku 2007 istnieje obowiązek ustawowy wyposażenia nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przez przedsiębiorstwa realizujące usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych.
Informuję ponadto, iż sprawy dotyczące gospodarki odpadami zostały uregulowane poprzez zatwierdzony przez Radę Miejską „Plan Gospodarki Odpadami” oraz „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”. Gmina Gryfino nie przewiduje pomocy mieszkańcom w formie dofinansowania wywozu odpadów komunalnych.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

365/XXI/08 – proszę o zintensyfikowanie nadzoru remontu dróg w gminie. Wymieniłabym drogę do Mielenka i drogę w Nowym Czarnowie przy Oddziale Psychiatrycznym. Jest tam tak ogromna dziura, że jest problem z przejazdem.

BMP98/363, 365/XXI/08   Gryfino, 24 marca 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji rady Miejskiej w sprawie wzmożenia nadzoru nad wykonywanymi remontami dróg gminnych informuję, że sukcesywnie dokonywane są przeglądy dróg gminnych. W wyniku przeglądów podejmowane są działania związane z ustaleniem zakresu rzeczowo-finansowego remontu dróg i ustalaniem harmonogramu realizacji robót. Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Gmina dokona w najbliższym czasie oceny stanu technicznego wskazanych w interpelacji dróg i przystąpi do ich miejscowego remontu celem wyeliminowania kłopotów z przejazdem.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Janusz Skrzypiński
366/XXI/08
– moja interpelacja dotyczy mieszkańców Zaborza i Włodkowic, jest to problem, który był poruszany od wielu lat, chodzi o wodociąg. Mieszkańcy wystąpili do Burmistrza o postawienie beczkowozów, w związku z tym, że ci mieszkańcy właściwie już nie mają wody. Jakie zostały podjęte działania w związku z dostarczeniem tej wody w beczkowozach? Jakie w ogóle zostały podjęte działania, żeby ten problem został rozwiązany? Jest to problem poruszany od 1994 r. Jest to jedyne sołectwo w gminie Gryfino, które nie ma wodociągu.

BMP/101/366,368/XXI/08   Gryfino,24.03.2008r
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie zapewnienia wody mieszkańcom m. Zaborze i Włodkowice informuję, że podjąłem działania przedprojektowe zmierzające do ustalenia możliwości i źródeł dostaw wody do tych miejscowości.
Planowane są spotkania z udziałem geologa i specjalisty-studniarza celem ustalenia kierunków planowanych prac projektowych i uzyskania wymaganych prawem opracowań umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Dostawy wody beczkowozami mieszkańcom tych miejscowości zostaną zapewnione w miarę zgłaszanych potrzeb. Planuje się zakończenie prac projektowych w roku 2008.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

367/XXI/08 – proszę o wycinanie w tym okresie, kiedy nie ma wegetacji, krzewów przy drogach, które zawężają światło drogi. Dotyczy to wszystkich dróg, również powiatowych i wojewódzkich. Kierowcy poruszający się po tych drogach mają problem przy wymijaniu się, bo auta ocierają się o te krzewy i ulegają uszkodzeniu. Proszę o wycięcie w tym okresie krzewów tam gdzie jest największe zagrożenie.

BMK.0057/7/08   Gryfino, dnia 18.03.2008r.
Odpowiadając na Pana interpelację nr 367/XXI/08 zgłoszoną na XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 lutego 2008r. w sprawie cyt: „...wycinania w okresie, kiedy nie ma wegetacji krzewów przy drogach zawężających światło drogi...” informuję, iż Gmina Gryfino dokonuje regularnych przycinek i wycinek krzewów na terenach należących do Gminy, podejmując każdorazowo interwencję w uzasadnionych przypadkach.
Nadmieniam ponadto, iż w celu właściwego utrzymywania dróg pozostałych kategorii, przesłałem Pańską interpelację do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie oraz Zarządu Powiatu w Gryfinie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Wg rozdzielnika

BMK.0057/7/08   Gryfino, dnia 18.03.2008r.
Niniejszym przesyłam interpelację Radnego Rady Miejskiej w Gryfinie Pana Janusza Skrzypińskiego zgłoszoną na XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 lutego 2008r.
w sprawie cyt. „proszę o wycinanie w tym okresie, kiedy nie ma wegetacji, krzewów przy drogach, które zawężają światło drogi. Dotyczy to wszystkich dróg, również powiatowych i wojewódzkich. Kierowcy poruszający się po tych drogach mają problem przy wymijaniu się, bo auta ocierają się o te krzewy i ulegają uszkodzeniu. Proszę o wycięcie w tym okresie krzewów tam gdzie jest największe zagrożenie.” Mając powyższe na uwadze proszę
o ustosunkowanie się do w/w sprawy i powiadomienie tutejszy Urząd o podjętych czynnościach.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Otrzymują:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
3. Starostwo Powiatowe w Gryfinie

368/XXI/08 – proszę aby wystąpić do GDDKiA o uporządkowanie ulicy Łużyckiej tak, aby przewracające się krawężniki nie stwarzały zagrożenia. Zgłaszałem tą interpelację w poprzedniej kadencji. Proszę o zajęcie się sprawą.

BMP/101/366,368/XXI/08   Gryfino,24.03.2008r
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie uporządkowania ulicy Łużyckiej w Gryfinie informuję, że ponownie wystąpię do zarządcy drogi krajowej nr 31 z wnioskiem o poprawę stanu technicznego tej drogi w tym o poprawę stanu krawężników wzdłuż tej drogi.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin