Protokół z obrad

PROTOKÓŁ NR XXIII/08
z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 18 marca 2008 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1425.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 5. Radca prawny Krzysztof Judek

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych w sesji uczestniczyło 17 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.
Radni otrzymali pismo ws. zgłoszonych zastrzeżeń do podjętych uchwał – załącznik nr 5.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – uchwały Rady Miejskiej, na mocy których powołano w dniu 29 lutego br. trzy nowe gimnazja w Chwarstnicy w Gardnie oraz w Gryfinie, zostały przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego. Wydział Kontroli i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego zakwestionował przyjęty w tych uchwałach sposób ich wejścia w życie. Dotychczasowa treść kwestionowanego zapisu brzmi, że uchwała wchodzi w życie po pływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 1 września 2008 r. Przesłanką do zastosowania takiego rozwiązania przez urząd były przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które precyzują, że akty prawa miejscowego ustanawiane są przez radę w formie uchwały. Akty prawa miejscowego dotyczą, m.in. organizacji urzędów i instytucji gminnych, w tym zawiera się m.in. powołanie do życia szkoły, jako nowej jednostki organizacyjnej, nadanie jej statutu, czyli zasad jej organizacji. Dodatkowo oparto się na rozwiązaniach stosowanych juz w Polsce. Posiadam kilka uchwał z kilku gmin w Polsce, które takie rozwiązanie zastosowały i było ono przyjmowane przez organ nadzoru jako prawidłowe. Projekty uchwał były konsultowane z radcą prawnym. Zastrzeżenia zostały przekazane telefonicznie do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w dniu 12 marca przez pracownika Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego Panią Kamilę Jagiełowicz. Urząd Wojewódzki stoi na stanowisku, że uchwały o których mowa nie są aktami prawa miejscowego, więc nie może być mowy o ich publikacji w Dzienniku Urzędowym. Jednocześnie została przekazana informacja, że niezwłoczna zmiana sposobu wejścia w życie tych uchwał spowoduje, iż nie zostanie wydane rozstrzygnięcie nadzorcze w zakresie unieważnienia tego zapisu, a tym samym uchwały te będą mogły funkcjonować. Po konsultacji z radcą prawnym i Panem Burmistrzem zdecydowano, że ze względu na ważny interes społeczny, jakim jest sprawne przeprowadzenie w wymaganym terminie naboru do nowych gimnazjów i że zastrzeżenia nie dotyczą meritum sprawy podnoszonej w tych uchwałach, mimo iż nie zgadzamy się z argumentacją Wydziału Nadzoru i Kontroli, nie będziemy czekać na rozstrzygnięcie nadzorcze by móc wnieść odwołanie, ale przyjmujemy te zastrzeżenia i przedkładamy projekty uchwał na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie proponowanych zmian pozwoli przeprowadzić nabór do nowych gimnazjów w terminie przewidzianym w zarządzeniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, t. j. od 19 marca do 11 kwietnia br. W związku z tym, że był bardzo krótki okres czasu na przygotowanie kilkunastu projektów uchwał na sesję Rady w miesiącu lutym, do jednej z uchwał wkradły się błędy, kilka ulic zostało błędnie przypisanych do obwodów w związku z tym jest korekta obwodu Gimnazjum nr 1.

Ad. II.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/199/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Chwarstnicy – DRUK Nr 1/XXIII.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, w związku z wyjaśnieniami, które zostały przedstawione przez Pana Naczelnika i w związku z całym zdarzeniem, które ma miejsce na dzisiejszej sesji chciałbym zaapelować w dniu dzisiejszym i do Wysokiej Rady i Pana Burmistrza, abyśmy zaprzestali tej jałowej dyskusji. W UMIG rozmawiałem z wieloma osobami i problem takiego redagowania uchwał ma swoich zwolenników i przeciwników. Jedni twierdzą, że te uchwały podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, a więc wyznają, że te uchwały są aktami normatywnymi. Proponuję przyjęcie praktyki pod dyktando poglądu nadzoru Wojewody. Ja go osobiście uważam za uzasadniony. Sprawdzałem, że na terenie naszego województwa nie było ani jednego przypadku, żeby uchwały tego typu z innych gmin były publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Panie Naczelniku, bez znaczenia jest, czy Pan się z tym poglądem zgadza, czy nie. Proponuję Panie Burmistrzu, aby ta praktyka była jednolita. Dzisiejsza sesja nadzwyczajna jest zupełnie niepotrzebna i jest stratą czasu. Ja nie mogę odżałować, że nie zwróciłem uwagi w tej sprawie i mam sobie do zarzucenia, że kiedy dyskutowaliśmy nad projektami uchwał podjęliśmy je, bo trzeba było na etapie dyskusji to zmienić.

Radca prawny Krzysztof Judek – ja również sprawdzałem, że tego typu uchwały były publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Problem polega na pewnej niekonsekwencji organu nadzoru. Utworzenie obwodu jest niewątpliwie prawem miejscowym i w uchwałach w sprawie utworzenia gimnazjum również zakreślamy granice obwodu, ale radcy prawni Urzędu Wojewódzkiego doszli do wniosku, że jak jest tworzone gimnazjum, czy jakakolwiek szkoła to utworzenie granic obwodu nie jest prawem miejscowym, a jak jest zmieniany obwód to jest to prawo miejscowe. Przykład tego mamy w projekcie uchwały nr 4/XXIII, którą zmieniamy tylko z powodu błędu pisarskiego, ponieważ Urząd Wojewódzki uważa, że zmiana obwodu może pozostać prawem miejscowym i uchwała będzie opublikowana. Nie ma w tym konsekwencji, ale z władzą nie należy się spierać, jeżeli zależy nam na pośpiechu.

Radna Wanda Kmieciak - chciałabym podzielić zdanie Pana radnego Różańskiego, bo uważam, że w dniu dzisiejszym sesji nie powinno być. Z drugiej strony, ze względu na tak dużą ilość materiałów, jaką musiał sporządzić wydział i krótki okres czasu na ich przygotowanie, pewne sprawy mogły umknąć, ale radca prawny parafując te projekty uchwał też powinien te braki zauważyć.

Radca prawny Krzysztof Judek – zgadzam się, że radca powinien wychwycić pewne braki, tylko jeżeli radca jest przekonany, że dany element jest prawidłowy, dlatego, że uczono go zawsze, że utworzenie, czy zmiana obwodu jest prawem miejscowym to nie jest w stanie tego zweryfikować. Z rozmowy z przedstawicielem biura prawnego wojewody wynika, że tak ustalono na naradzie i postanowiono to respektować, ale bardzo by pomogło, gdyby rozstrzygnięcie zaskarżono do WSA, wówczas wiadomo byłoby, jak należy postępować.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/199/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Chwarstnicy została przyjęta.
Uchwała Nr XXIII/211/08 stanowi załącznik nr 6.

Ad. III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/202/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Gardnie – DRUK Nr 2/XXIII.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/202/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Gardnie została przyjęta.
Uchwała Nr XXIII/212/08 stanowi załącznik nr 7.

Ad. IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie – DRUK Nr 3/XXIII.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie została przyjęta.
Uchwała Nr XXIII/213/08 stanowi załącznik nr 8.

Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/206/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego – DRUK Nr 4/XXIII.

Radna Elżbieta Kasprzyk – chciałabym zwrócić uwagę na zapis w punkcie 1, w którym wymienia się ulice, które wchodzą w skład obwodu. Jest zapis dotyczący ulicy Bolesława Chrobrego nr 33 i nr 54. Czy nie powinno być napisane, że od nr 33 do nr 54?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – w uchwale są wyszczególnione wyłącznie budynki mieszkalne, pozostałe numery nie dotyczą budynków mieszkalnych, nie wymieniamy budynku, w którym mieści się np. restauracja Zalipie, Pałacyk pod Lwami, czy też sklep Biedronka.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/206/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego została przyjęta.
Uchwała Nr XXIII/214/08 stanowi załącznik nr 9.

Ad. VI. Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Panie Przewodniczący, Szanowni radni, jak wiecie Państwo w dniu 12 marca br. po czterech latach zapadł nieprawomocny wyrok skazujący mnie, Panią Sekretarz oraz Panią Skarbnik, jakoby za nieprawidłowy zakup samochodu. W związku z tym, że mam do tego wyroku szereg zastrzeżeń, od tego wyroku wszyscy się odwołamy. Do wydania prawomocnego wyroku nie zamierzam rezygnować ze stanowiska Burmistrza oraz przeprowadzać zmian na stanowisku Sekretarza oraz stanowisku Skarbnika. Moja decyzja jest spowodowana tym, że mieliśmy przykłady wydania wyroków nieprawomocnych, kiedy skazywani byli Prezydenci, np. Prezydent Gorzowa, czy też pełnomocnik Prezydenta Szczecina Zbigniew Zalewski, a następnie byli uniewinniani. Będę starał się wykonywać nadal swoje obowiązki starannie i sumiennie. Do poniedziałku jestem na urlopie, gdyż proces ten, który trwał prawie cztery lata, biorąc pod uwagę pracę Komisji oraz pracę Sądu kosztował mnie dużo zdrowia i nerwów. Uprawnieni do odwołania mnie są wyborcy, którzy powołali mnie na stanowisko Burmistrza. Jeżeli taka wola wyborców będzie wcześniej, aby odwołać mnie z tego stanowiska, wówczas jej się poddam.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w imieniu Prezydium Rady wszystkim radnym oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy życzymy zdrowych, szczęśliwych świąt.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął obrady XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1 i załącznik nr 2,
 2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 3,
 3. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4,
 4. Pismo Z-cy Burmistrza do Przewodniczącego Rady ws. zastrzeżeń zgłoszonych do podjętych uchwał – załącznik nr 5,
 5. Uchwała Nr XXIII/211/08 - załącznik nr 6,
 6. Uchwała Nr XXIII/212/08 - załącznik nr 7,
 7. Uchwała Nr XXIII/213/08 - załącznik nr 8,
 8. Uchwała Nr XXIII/214/08 - załącznik nr 9.

 


PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 


Protokołowała:
referent Agnieszka Grzegorczyk