Protokół z obrad

PROTOKÓŁ NR XXII/08
z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 4 marca 2008 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 i trwała do godz. 1650.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 5. Radca prawny Krzysztof Judek.

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych w sesji uczestniczyło 21 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.
Radni otrzymali również ofertę sprzedaży przedsiębiorstwa CW Laguna, stanowiącego własność Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino – załącznik nr 5.

Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, dzisiaj jest szczególny dzień w moim życiorysie, gdyż poświęcam go dwóm ważnym sprawom dla tej gminy. Nie tak dawno wróciłem z Kostrzynia ze spotkania odnośnie Strefy Ekonomicznej na terenie Gardna i mam nadzieję że na dzisiejszej sesji zapadnie pozytywny decyzja w sprawie nabycia Centrum Wodnego Laguna. Sprawa kupna Laguny okazała się materią prawnie bardzo skomplikowaną i niejednokrotnie przedkładaliśmy moment podjęcia uchwały, gdyż pojawiały się nowe informacje na tyle niekorzystne, że uniemożliwiały podjęcie właściwej decyzji. Dziś mogę powiedzieć, że te wszystkie problemy mamy za sobą. Przedsiębiorstwo CW Laguna jest znanym obiektem w Polsce. Jest jeszcze nieukończone, ale miejmy nadzieję, że w niedługim czasie uda się przeprowadzić taki zakres robót, który stworzy jeszcze bardziej atrakcyjne warunki spędzania wolnego czasu, przyciągnie większą liczbę klientów i zwiększy dochody z działalności. Mam nadzieję, że uda się przejąć przedsiębiorstwo wraz z załogą, która jest obecnie w nim zatrudniona. Jest to ważne, gdyż osoby te znają już swoje obowiązki i gwarantują, że po przejęciu CW Laguna przedsiębiorstwo będzie działało sprawnie. Do tej pory powiedziano wiele nt. przejęcia CW Laguna, ostatnie spotkanie Rady Nadzorczej Fundacji i radnych Rady Miejskiej rozwiało ostatnie wątpliwości radnych. Wierzę, że nie zostaną zmarnowane znaczące środki, jakie wniosła gmina Gryfino, czyli kwota ok. 24 mln zł na budowę CW Laguna oraz środki jakie wniósł Zespół Elektrowni Dolna Odra i zapadnie pozytywna decyzja o zakupie przez gminę CW Laguna.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - radnym przedłożono pierwszą stronę uzasadnienia do projektu uchwały, ponieważ ostał w nim wpisana omyłkowo kwota 2.038 zł. Kwota, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą z oferty, a ceną nabycia powinna wynosić 2.038.460,50 zł.

Radna Wanda Kmieciak – dlaczego w projekcie uchwały nie wymienia się kwoty nabycia CW Laguna?

Radca prawny Krzysztof Judek - kwota nabycia może znaleźć się w uchwale, ale nie musi być. Gdyby Rada optowała za takim rozwiązaniem to należałoby je przegłosować.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym przypomnieć, że kwota nabycia jest wskazana w uzasadnieniu do uchwały.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym zgłosić wniosek, aby w treści uchwały znalazła się kwota nabycia CW Laguna, czyli 13.161.539,50 zł.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - proszę Pana Burmistrza, albo odpowiedzialnego pracownika o wskazanie kwoty, jak powinna znaleźć się w treści uchwały

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado kwota nabycia może być zapisana w uchwale, ja nie widzę żadnych przeszkód, jeżeli Rada ma taką wolę. Jest to kwota zgodna z ofertą, jaką złożyła Fundacja, czyli 15.200.000 zł.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Pani radna, czy podtrzymuje Pani wniosek o wpisanie do projektu uchwały kwoty 15.200.000 zł?

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Burmistrzu, ja kiedyś powiedziałam Panu, że „ryba psuje się od głowy”. Od samego początku koncepcja przejęcia CW Laguna była poprowadzona nie tak, jak należy. Wszyscy doskonale o tym wiemy. Kiedyś powiedziałam, że Gmina Gryfino włożyła tyle pieniędzy w CW Laguna, że szkoda byłoby, aby te środki zostały stracone. Powiedział Pan, że na dzień dzisiejszy cała załoga zostaje przejęta wraz z zakupem przedsiębiorstwa. Moje pytanie dotyczy umów, które są zawarte na dzień dzisiejszy z firmami, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie CW Laguna i które świadczą usługi. Są to m.in. firmy sprzątające. Czy na dzień dzisiejszy te umowy zostaną przejęte i będą kontynuowane, czy zostaną wypowiedziane i będą ogłaszane na nowo przetargi? Na dzień dzisiejszy wiemy, że brakuje nam mieszkań, ulic dróg, obwodnicy, planów zagospodarowania przestrzennego, ale jednak przejęcie Laguna to jest jedyny pomysł, aby uratować pieniądze, które zostały wprowadzone i ja będę głosowała za podjęciem uchwały. Chciałbym jednak wiedzieć, jak wygląda sprawa umów zawartych z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie CW Laguna?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – może Pani dobrze nazwała, że „ryba psuje się od głowy”, bo za rządów Pani opcji, czyli SLD na CW Laguna przelano kwotę przeszło 14 mln zł. Dobrze to Pani określiła. Wyraźnie powiedziałem, że kupujemy przedsiębiorstwo. Kupując przedsiębiorstwo nabywamy je wraz z zawartymi umowami. Nowy zarząd, po zweryfikowaniu, które umowy są korzystne dla przedsiębiorstwa, a które nie wypowie je zgodnie z warunkami zawartymi w umowach, aby nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z ich zerwaniem.

Radny Artur Nycz – chciałbym przypomnieć Panu Burmistrzowi, bo chyba zapomniał, że to on planował budowę CW Laguna, bo był wówczas Zastępcą Burmistrza ds. inwestycyjnych. To Pan opiniował, przygotowywał budowę Laguny, sposób finansowania CW Laguna. Jeżeli ktokolwiek jest winny tej sytuacji, to na pewno nie jedna osoba, ani żadna opcja.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Wysoka Rado, apeluję o merytoryczną rozmowę nt. przejęcia majątku przedsiębiorstwa Fundacji. Wielokrotnie dyskutowaliśmy na temat poglądów odnośnie funkcjonowania tego obiektu. Myślę, że jest czas, aby podjąć uchwałę. Jeżeli chcecie Państwo się wypowiadać na zasadzie, że będę głosował za, czy przeciw to można to zrobić poprzez podniesienie ręki.

Radny Marek Sanecki - chciałbym potwierdzić konieczność wpisania ceny do treści uchwały, bowiem w uzasadnieniu według mnie jest popełniony błąd, ponieważ wpisano, że cena nabycia wyodrębnionego przedsiębiorstwa CW Laguna wynosić będzie 13.161.000 zł. Jest wymieniona kwota, która rzeczywiście będzie inna, ponieważ będzie to kwota 15.200.000 zł. Myślę, że zmiana uzasadnienia jest bezcelowa, proponuję, aby Pan Burmistrz przychylił się do tego, żeby cenę umieścić w treści uchwały, wówczas sytuacja będzie jasna.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – został zgłoszony wniosek radnej Wandy Kmieciak, Pan Burmistrz potwierdził, że cena nabycia przedsiębiorstwa wynosi 15.200.000 zł.

Radny Stanisław Różański – w kwestii wniosku dotyczącego zmiany treści uchwały, zgłaszam wniosek przeciwny. Proszę zwrócić uwagę na brzmienie tytułu projektu uchwały. Dzisiaj podejmujemy uchwałę, której myślą przewodnią jest wyrażenie zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa. To nie jest akt notarialny, czy umowa przeniesienia własności, która powinna taksatywnie zawierać określone dane, o których mówi kodeks cywilny, tylko uchwała w sprawie wyrażenia zgody. Ta treść wzbogacana o cenę, moim zdaniem, zniekształcałaby istotę tej uchwały. Wysoka Rado, moim zdaniem dotychczasową dyskusję, którą prowadziliśmy do tej pory należałoby w jakiś sposób skondensować, aby zwrócić uwagę na najistotniejsze okoliczności wokół tematu, nad którym dzisiaj procedujemy. W przeciwieństwie do tego co zostało powiedziane, ja chcę uzasadnić, co będzie mną kierowało przy podniesieniu ręki w określonym momencie. Ja będę głosował za przyjęciem obydwu projektów uchwał, ponieważ robimy bardzo dobry interes, jako że zwiększamy majątek mienia komunalnego o wartość ok. 40 mln zł, płacąc za to tylko 13 mln zł, Po drugie tworzymy sobie bardzo dobrą bazę materialną w celu realizacji ustawowego zadania własnego gminy, którym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych. Czy trzeba lepszej bazy do realizacji tego zadania własnego gminy jeżeli mamy w swoim mieniu komunalnym taką część majątku? Trzeba wyraźnie stwierdzić, że niejedna gmina w kraju chciałaby się znaleźć w takiej sytuacji, w jakiej my się znajdujemy. Nie wyobrażam sobie żeby z tej okazji nie móc skorzystać. Po trzecie będę głosował za, aby uratować co się da z tego marazmu, który we wnioskach przedstawił Pan Aleksander Bieńko na stronie 13 operatu szacunkowego. Chciałbym przynajmniej w skrócie zacytować tą sytuację, którą opisał biegły, kiedy zamieścił końcowe wnioski w swojej analizie, a one brzmią następująco: „Podmiot w całym analizowanym okresie wykazywał stratę na podstawowym saldzie zarządzania – wyniku na sprzedaży, co oznacza brak zdolności do samofinansowania na poziomie operacyjnym (...) Po eliminacji zdarzeń o charakterze jednorazowym, podmiot realizuje ujemne wyniki rentowności na wszystkich poziomach analizy”. Bardziej druzgocących wniosków z działalności firmy być nie może, niż te które zacytowałem. Kiedy zadawałem pytanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Fundacji o przyczyny takiego stanu rzeczy na spotkaniu w piątek, otrzymałem wyjaśnienia, że sytuacja taka została spowodowana brakiem dalszych darowizn. Zwracam uwagę, że we wniosku pokazane jest, że na przestrzeni całej działalności przekazane zostały darowizny o wartości 42 mln zł. Przewodniczący Rady Nadzorczej powiada, że taka sytuacja się wytworzyła, ponieważ nie ma dalszych darowizn. Łatwo jest gospodarować, jeżeli bez przerwy przekazywana jest darowizna i wówczas jest z czego wydawać. Inny argument to konieczność spłaty zaciągniętego kredytu i niemalże „odkryta Ameryka”, tak jakby były kredyty, których nie trzeba spłacać. Nie otrzymałem natomiast żadnych wyjaśnień, co do jakości własnych działań w ramach prowadzonej Fundacji. Jak wygląda dziś sytuacja ilustruje to m.in. treść oferty, która została nam przedstawiona. Darowizny od fundatorów w latach 1993-2006 osiągnęły wartość ponad 42 mln zł, z czego sama gmina Gryfino przekazała darowizny o wartości 18.500.000 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami miesięcznie wynosi dzisiaj 190.000 zł. Do 2015 roku pozostaje do spłaty 11.168.000 zł z tytułu kredytu obrotowego i inwestycyjnego. Za energię elektryczną Fundacja zalega ZEDO kwotę 1.763.000 zł. Ostatnia wierzytelność, na rzecz gminy z tytułu podatku od nieruchomości wynosi za lata 2002-2007 kwotę 2.038.460,50 zł. To wszystko można skwitować „kończ Waść, wstydu oszczędź”. Inaczej tego nie można podsumować. Po czwarte proponowane przedsięwzięcie w oparciu o art. 551 kodeksu cywilnego, a więc w formule przedsiębiorstwa, gwarantuje całkowitą obojętność podatkową tej operacji, jeżeli chodzi o podatek od towarów i usług. To był najbardziej gorący temat, który pojawiał się w dotychczasowej dyskusji. Po piąte, przeprowadzenia tej transakcji domagają się od nas sami mieszkańcy gminy. Proszę zwrócić uwagę na treść dyskusji internautów, jaka toczy się od pewnego czasu w internecie. Takie są Wysoka Rado powody, którymi będę się kierował w głosowaniu nad przedłożonymi uchwałami.

Radny Artur Nycz - chciałbym zadać jedno pytanie w kwestii formalnej. Mam wielka prośbę, żeby Pan Przewodniczący reagował, bo każdy z nas potrafi czytać i nie ma potrzeby, aby radni odczytywali z mównicy to, co każdy z nas otrzymał w materiałach. Materiałów było dużo, jeżeli chcemy je wszystkie przeczytać to możemy to robić, ale nie ma to większego sensu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – muszę wyrazić moją opinię, że Pan radny zabrał głos w dyskusji i przedstawił argumenty związanej z podjęciem rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – wniosek radnej Wandy Kmieciak, żeby wpisać kwotę w treści uchwały wydaje mi się racjonalny i ja go poprę. O Centrum Wodnym Laguna mówimy długo, zarówno w bieżącej, jak i w poprzedniej kadencji. Muszę pogratulować Panu Burmistrzowi, bo to jest wreszcie projekt uchwały, nad którym można poważnie dyskutować i nad którym można się poważnie zastanawiać. Do tej pory projekty przedkładane Wysokiej Radzie były obarczone bardzo poważnymi wadami, co też miałem możliwość wielokrotnie wytykać. Cieszę się, że osiągnięto ten stan, który nie budzi większych wątpliwości formalno-prawnych, natomiast należy zadać sobie kilka podstawowych pytań. Ponieważ ci z radnych, którzy są członkami Rady Nadzorczej Fundacji wiedzą o tym i na pozostałych klubach podzielili się tą wiedzą, że mamy do czynienia ze specyficzną okolicznością, w której te same osoby, które zasiadają w organach Fundacji decydują zarówno o przeznaczeniu tego majątku do zbycia i później decydują o jego nabyciu. Budzi to pewne wątpliwości natury, czy oferta złożona przez Fundację gminie Gryfino jest jedyną możliwą formułą w której moglibyśmy się poruszać. Istniała koncepcja ogłoszenia przetargu, w którym gmina mogłaby być jednym z podmiotów ubiegających się o nabycie tego majątku. Należy także zauważyć, na spotkaniu z członkami organów Fundacji i o tym mówiłem, że trudno wskazać i przewidzieć sytuację, w której gmina Gryfino byłaby równoprawnym partnerem dla każdego innego, który ubiegałby się o nabycie tego majątku. Wydaje się, mimo tej wątpliwości, która we mnie zostaje, że jest to najlepsza z możliwych dróg do nabycia tego majątku, najlepsza jeżeli chodzi o kwestie formalno – prawne. Drugi aspekt, równie istotny związany jest z pracownikami CW Laguna i statusem, jaki będą mieli po nabyciu majątku przez gminę. Zdaję sobie sprawę, że przy nabyciu przedsiębiorstwa przejmujemy także pracowników i wszystkie umowy, które są zawarte. Natomiast status pracowników po przejęciu przedsiębiorstwa przez gminę będzie inny. Warto zauważyć takie okoliczności, że samo nabycie CW Laguna i pomysł, żeby ceną nabycia przedsiębiorstwa była kwota zobowiązań Fundacji jest trafny. Warto jest mieć świadomość przy podejmowaniu decyzji, że w stosunkowo krótkim czasie gmina jako właściciel po podjęciu uchwały będzie zobowiązana do bardzo licznych inwestycji, a także do zmiany formuły zarządzania przedsiębiorstwem, jeżeli ono rzeczywiście ma być skuteczne. Zawsze przedsiębiorstwo należy oceniać z perspektywy jego działalności operacyjnej. Są koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, które różnie mogą się przedkładać. Warto powiedzieć, że pomysł na nabycie przedsiębiorstwa zawarty w tej uchwale przez Pana Burmistrza ma jedną poważna zaletę. Zobowiązania, które ważą na wyniku finansowym CW Laguna per saldo, odejdą w niepamięć, bo zostaną spłacone kredytem, który podejmiemy w drugiej uchwale. Tą kwestię mamy zamkniętą. Druga część równie istotna jest taka, że majątek CW Laguna, mimo, że jako przedsiębiorstwo i jako nieruchomość jest stosunkowo młode, ale w znacznej mierze jego majątek się zdekapitalizował i trzeba będzie poczynić liczne inwestycje, także takie, które są przedstawione w liście oczekiwań przez Powiatowy Nadzór Budowlany. Ten ciężar finansowy, który będziemy w najbliższym czasie ponosili, jest także związany nie tylko ze spłatą zobowiązań i nabyciem przedsiębiorstwa, z ewentualnym renegocjowaniem umów, całym bagażem poważnych zobowiązań wobec pracowników, ale także z niezbędnymi remontami, które będą musiały być poczynione. Niezwykle istotny jest aspekt, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy dotyczący przyszłości CW Laguna, czy ta formuła funkcjonowania tego przedsiębiorstwa jest formuła ostateczną, czy jest formułą przejściową? Czy jest tak, jak w trakcie rozmów nad budżetem wymienialiśmy się poglądami i mówiliśmy, że CW Laguna z tą kubaturą, którą dysponuje i nieruchomościami to jest kształt ostateczny? Wstępnie ustaliliśmy, że nie jest to kształt ostateczny i że najlepszym miejscem w Gryfinie do ulokowania hali widowiskowo – sportowej i być może kompleksu hotelowego jest właśnie teren przy CW Laguna. Na dzisiejszej sesji brakuje mi kontynuacji tych ustaleń polegającej na tym, że gmina Gryfino nabywa majątek w określonym celu, nie tylko dlatego, że przez wiele lat dotowała działalność tej firmy, ale także dlatego, że ma określony, bardzo sprecyzowany pomysł na jego dalsze funkcjonowanie. Brak tych rozwiązań, których byliśmy bliscy, powoduje, że ta koncepcja jest w dalszym ciągu dalece niepełna. Moim zdaniem, nic nie stało na przeszkodzie, aby zagwarantować pieniądze w budżecie gminy Gryfino na to, żeby w obrębie CW Laguna funkcjonował profesjonalny hotel i żeby CW Laguna wzbogacić o obiekt, jakim byłaby hala widowiskowo – sportowa. To jest kwestia o której dyskutowali radni i którą poruszał również Burmistrz i jest to argument, który padał z tego miejsca podczas obrad Rady Miejskiej przy uchwalaniu budżetu. Dzisiaj podejmujemy dwie uchwały i mnie osobiście brakuje kontynuacji, która wynika z szerokiej dyskusji, która nie była znana opinii publicznej i która polegała na tym, że Rada Miejska w Gryfinie będzie patrzyła na przejęcie CW Laguna przychylnie w perspektywie rozwoju obiektów sportowych i rozwoju tego miejsca. Jestem daleki od tego, aby rekomendować określone zachowania przy głosowaniu, natomiast wyraziłem swój osobisty pogląd, co do całości spraw i całości wizji. Jak dla mnie to ona jest w dalszym ciągu niepełna.

Radny Marek Sanecki – chciałbym przypomnieć o początkach Fundacji, bo za wyjątkiem Burmistrza Piłata nie ma osoby, która by pamiętała te początki. Ustalenia fundatorów były takie, że Fundacja będzie budowała Centrum Wodne Laguna, a później przekaże je gminie. To w dniu dzisiejszym jest realizowane. Z tego co powiedział radny Różański wynika, że nie ma zrozumienia tego, dlaczego nie ma dotacji. Przewodniczący Rady Nadzorczej miał na myśli pierwotne ustalenia fundatorów, którzy ustalili, że Fundację będzie wspierała gmina i ZEDO. Przez pewien okres to było realizowane, ale Fundacja powstawała w zupełnie innych czasach, po pewnym okresie zmieniły się możliwości przekazywania tychże dotacji, zarówno przez ZEDO, jak i przez Gminę. Jeżeli chodzi o działalność operacyjną, biorąc pod uwagę tylko miesiąc styczeń 2008 roku, to amortyzacja w tym miesiącu wyniosła 209.000 zł. Pomimo tego Fundacja w tym miesiącu osiągnęła zysk w wysokości 34.000 zł. Nie licząc kosztów amortyzacji nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła 243.000 zł tylko w tym jednym miesiącu. Przejmujemy dobre przedsiębiorstwo i to że jest ono w dobrej sytuacji, nie wynika z tego, że przez długi okres było źle. Gdyby tak było, to nie byłoby teraz takiej dobrej sytuacji. Trzeba powiedzieć, że tego typu obiekty w ogóle nie są budowane, jako obiekty komercyjne. Zawsze takie obiekty są wspierane przez gminę, tutaj została znaleziona formuła, że centrum wodne budowała Fundacja, ale od samego początku było założenie, że wcześniej, czy później przekaże je dla gminy i to się teraz realizuje. Myślę, że jest zasadność tego działania, bo CW Laguna służy całej społeczności lokalnej i mieszkańcom Szczecina. Wydaje mi się, że powinniśmy działać w taki sposób, aby jak najdłużej mieszkańcy gminy Gryfino i gmin ościennych byli zainteresowani korzystaniem z Centrum Wodnego. Aby tak się działo trzeba je wzbogacać o inne obiekty, które będą satysfakcjonowały tychże mieszkańców.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – przypominam radnym, to o czym mówił radny Nycz, że wielokrotnie o tych tematach każdy z Państwa mówił i powtarzamy dziś wcześniejsze argumenty.

Radny Artur Nycz - radny Paweł Nikitiński poruszył ważny temat, ale jest to temat, który czeka nas w najbliższej przyszłości, czyli dyskusja na temat przyszłego funkcjonowania Laguny. Dzisiaj tego nie rozstrzygniemy. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, która zmusza nas do tego, abyśmy jeszcze w tym roku zastanowili się nad przyszłością Laguny. To o czym mówił Marek Sanecki, że Laguna przyniosła niewielki zysk w tym miesiącu jest bardzo korzystne, tylko pamiętajmy, że prędzej, czy później powstanie centrum wodne w Szczecinie. Moment, w którym powstanie centrum w Szczecinie oznacza kłopoty dla Laguny w Gryfinie. Prędzej, czy później ono zostanie wybudowane, dobrze byłoby więc, żebyśmy do tego czasu byli przygotowani pod względem infrastruktury i trochę uniezależnili dochody CW Laguna od dochodów z tytułu sprzedaży biletów. Myślę, że dyskusja w najbliższym czasie jest bardzo potrzebna.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – będziemy kontynuować dyskusję, ale apeluję, abyśmy ją pomału kończyli. Co do wniosku radnej Kmieciak odnośnie wpisania ceny 15.200.000 zł chciałbym zapytać Panie Burmistrzu, czy może zdarzyć się tak, że ta cena będzie niższa, niż 15.200.000 zł?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – cena nabycia przedsiębiorstwa jest „sztywna” i wynosi 15.200.000 zł. Na Radzie Fundatorów zapadła decyzja, że po kupnie Laguny przez gminę, Fundacja zostanie poddana likwidacji i wszystkie środki, jakie pozostaną po likwidacji zostaną przekazane dla gminy z przeznaczeniem na remont CW Laguna w zakresie określonym przez Powiatowy Nadzór Budowlany. Będą to niemałe środki, bo jak wiecie Państwo w depozycie jest kwota 1.300.000 zł. Po zakupie zostanie ona przekazana Fundacji, która myślę, że spożytkuje z tej sumy kwotę ok. 100-200 tys. zł, a pozostałe środki należeć będą do gminy i przeznaczone będą na realizacje remontów. Odnośnie wątpliwości zgłaszanych przez radnego Nikitińskiego, radnego Saneckiego i radnego Nycza, dawno określałem, że po przejęciu CW Laguna, na bazie Centrum Wodnego i OSiR powstanie zakład budżetowy pod nazwą Ośrodek Sportów „Laguna”. Według wszystkich opracowań dot. funkcjonowania takich centrów wskazane jest, że sytuacji, kiedy na majątku przedsiębiorstwa ciąży kredyt, najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie zakładu budżetowego. Na najbliższą sesję zwyczajną przedstawię Państwu projekt ws. utworzenia zakładu budżetowego wraz ze schematem organizacyjnym nowej jednostki. Dlatego zostanie utworzony zakład budżetowy, a nie spółka prawa handlowego, gdyż postawilibyśmy się w takiej samej sytuacji, w jakiej jest dzisiaj Fundacja. Dzisiaj mamy pełną świadomość, że co rok do momentu spłaty kredytu gmina będzie musiała udzielać pomocy w jego spłacie. W przypadku zakładu budżetowego jest to bardzo prosta operacja finansowa, przy innym rozwiązaniu jest to już pomoc publiczna i podlega wielu kryteriom, ograniczeniom i zastrzeżeniom.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy jest Pan przekonany, że zapis w uchwale o cenie nabycia 15.200.000 zł w żaden sposób nie burzy możliwości zawarcia umowy notarialnej?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym wyjaśnić, skąd wzięła się kwota 13.161.539,50 zł. W kwocie 15.200.000 zł znajduje się zobowiązanie podatkowe Laguny wobec Gminy, w związku z tym nie będzie sytuacji, że Burmistrz umarza tak dużą kwotę.

Radna Janina Nikitińska – Panie Burmistrzu mimo, że niektórzy radni uważają, że CW Laguna to jest „perełka” i „bryłka złota”, ja mam obawy co do tego. Co najgorsze nie tyko ja mam obawy, bo Pan Aleksander Bieńko pisze, że „w obecnym stanie ekonomiczno – finansowym CW Laguna nie stanowi atrakcyjnego przedmiotu inwestycji kapitałowej”. Ja jestem pełna obaw, nie mamy mieszkań, ludzie oczekują na nie wiele lat. Nie możemy ich zabezpieczyć, a jest to zadanie gminy. Jestem pełna obaw, bo możemy przejąć Lagunę, ale powinniśmy też zabezpieczyć mieszkania najbiedniejszym mieszkańcom, a nie możemy tego spełnić.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na gminie spoczywa wiele zadań i żadna gmina w Polsce nie zaspokoiła potrzeb na mieszkania socjalne. Zarówno my, jak i nasi następcy nie będziemy w stanie zaspokoić tych potrzeb. W dniu dzisiejszym mówimy o konkretnej sytuacji i każdy radny, jeżeli ma obawy podejmie decyzję jaką uważa za słuszną.

Radna Wanda Kmieciak – ubolewam, że tego projekt, jak i dokumentacja nie została przygotowana przed uchwaleniem budżetu na 2008 rok. Byłaby to sytuacja bardziej zaplanowana, jasna i wiadoma. Mamy opinię RIO w sprawie długu publicznego. Czy zaciągnięcie następnego kredytu nie będzie wiązało się z jego przekroczeniem?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – do projektu uchwały macie Państwo załączoną prognozę długu publicznego. Zgodnie z prognozą w stosunku do wersji załączonej do projektu budżetu zmianie uległa kwota zadłużenia, gdzie jest wykazany zaciągnięty kredyt. Proszę zwrócić uwagę na pozycje na stronie 2, w pozycji 42. macie Państwo wykazany wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu. Na następne lata te wskaźniki są malejące. W pozycji 43. jest wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu. Wskaźniki te maksymalnie ustawodawca w ustawie o finansach publicznych określa w następujących granicach: wskaźnik rocznej spłaty do wysokości 15%, drugi wskaźnik do wysokości 55%. Nasza gmina przy zaciągnięciu takiego kredytu, wskaźników tych nie przekracza.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – mógłbym nie zabierać głosu, bo uchwały, które zostały przedstawione pod względem merytorycznym są prawidłowe, ale chciałbym podzielić się kilkoma zastrzeżeniami i uwagami, które będą skutkowały podjęciem dzisiaj decyzji. Gdyby to był jedyny problem w mieście i gminie Gryfino, który należy rozwiązać to uchwała powinna zostać podjęta, ale na dzień dzisiejszy gmina boryka się z wieloma zadaniami, wieloma problemami i ze strategicznymi inwestycjami które czekają gminę w przyszłych latach. Decyzja, która zostanie dzisiaj podjęta, zakłóci cykl inwestycyjny, który jest przed gminą Gryfino. Mam na myśli obwodnicę Gryfina, park przemysłowy, budowę nabrzeża i wiele innych zadań które są związane z infrastrukturą, które nie zostały zrealizowane przez lata, a zrealizowane zostać powinny. Mam tu na myśli infrastrukturę drogową. Na sesjach padają interpelacje, które są związane z budową dróg na terenach wiejskich, z gospodarką ściekową, bo na dzień dzisiejszy gmina boryka się z tym problemem. Są miejscowości, które od wielu lat ubiegają się o to, by ten problem został rozwiązany, są to miejscowości wiejskie, a także terenie miasta Gryfina. Z problemem Laguny mierzyło się dwóch fundatorów, którzy przez wiele lat czynili działania, żeby w jakiś sposób uporządkować stan rzeczy, który tam miał miejsce. Dzisiaj z przykrością należy stwierdzić, że nie udało się tego zrobić, ani Gminie, ani ZEDO. Były podejmowane różne działania, które przedłużały żywot tego przedsiębiorstwa. Chciałbym wrócić do prywatyzacji PEC, która miała miejsce w 2003 roku. Jednym z założeń tej prywatyzacji była także pomoc Lagunie. Z tej sprzedaży przeznaczyliśmy znaczne środki w granicach prawie 7 mln zł na to, aby poprawić ten byt. Przegrany, wielomilionowy proces dotknął jednego z fundatorów, ponieważ aby uratować sytuację gmina musiała wykupić część majątku. Decyzja która zostanie podjęta dzisiaj będzie jedną ze strategicznych decyzji podejmowanych w tej kadencji. Będzie ona skutkowała pod względem finansowym. Zakup to jest jeden element, ale drugi element jest taki, że musimy później włożyć wiele milionów złotych, aby przywrócić temu obiektowi jego świetność. Musimy mieć świadomość tego, że te zadania i ten budżet będą musiały ulec zmianie i będą to zbyt duże obciążenia dla gminy Gryfino, dla jej budżetu i dla inwestycji, które stoją przed nami. Dzisiejsze rozstrzygnięcie będzie rzutowało również na inwestycje związane z Parkiem Przemysłowym. Zostały przyznane środki przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, ale gmina Gryfino również będzie musiała wyasygnować środki, aby zadanie to realizować.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Wysoka Rado kończymy dyskusję. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie wniosek radnej Wandy Kmieciak. Jest to wniosek najdalej idący, bo głos radnego Różańskiego wspierał propozycję złożoną przez Pana Burmistrza.

Przewodniczący Rady odczytał § 1 uchwały wraz z naniesionym wnioskiem radnej Wandy Kmieciak: „Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Gryfino, wyodrębnionego przedsiębiorstwa Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości: działki – obręb nr 5 miasta Gryfino; Nr 3/9 – 0,0018 ha, Nr 4/11 – 4,0324 ha, Nr 36/2 – 0,1331 ha, Nr 40/1 – 0,0265 ha, Nr 50/1 – 0,0159 ha, Nr 51/1 – 0,0074 ha, Nr 70/2 – 0,0958 ha, Nr 71/2 – 0,0057 ha, Nr 72/2 – 0,0298 ha – o łącznej powierzchni 4,3484 ha, za cenę 15.200.000 zł.”
Zapytał radnych, kto jest za podjęciem uchwały wraz z wnioskiem radnej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 2 głosach przeciwnych – radnej Janiny Nikitińskiej i radnego Janusza Skrzypińskiego oraz 4 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie została podjęta.
Uchwała Nr XXII/209/08 stanowi załącznik nr 6.

Ad. III. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – decyzja w sprawie nabycia CW Laguna zapadła i myślę, że czas pokaże, czy to była decyzja słuszna. Tym, którzy zagłosowali za jej podjęciem chciałbym podziękować dlatego, że nie boją się odważnych decyzji. Zawsze można tworzyć atmosferę zagrożenia,. Przed chwilą Pani Skarbnik przytoczyła dane odnośnie zadłużenia gminy już z uwzględnieniem zaciągniętego kredytu na zakup Laguny. Nawet po jego zaciągnięciu trudno byłoby znaleźć w woj. zachodniopomorskim gminę o takim zadłużeniu, jak gmina Gryfino. Jeżeli mówimy o strefie ekonomicznej i ktoś mówi, że otrzymamy jakieś pieniądze, to w dniu dzisiejszym wolno mi poinformować Radę, że gmina Gryfino otrzymała największą dotacje w historii swego istnienia. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał na uzbrojenie strefy 5,5 mln euro, a więc jest to kwota powyżej 20 mln zł. Wszędzie szukajmy porozumienia, nie patrzmy na naszą gminę przez czarne okulary, bo nasza gmina w województwie jest postrzegana bardzo dobrze. Proszę o zajęcie pozytywnego stanowiska przy tej uchwale, tak jak przy uchwale poprzedniej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przed chwila podjęliśmy ważną dla bytu gminy decyzję, chciałbym, abyśmy nie uprawiali kampanii wyborczej, nie licytowali się w poglądach, nie teraz jest czas i miejsce. Konsekwencją podjęcia poprzedniej decyzji musi być zaciągnięcie kredytu na zakup przedsiębiorstwa. Proszę o umiar w dyskusji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – zagłosowałam za poprzednią uchwałą, ale przy tej uchwale mam pytanie do Pana Burmistrza Jak podejmujemy tak ważne decyzje, to może podejmijmy następna odważną decyzję. Mamy rezerwę budżetową, przeznaczmy ja na spłatę kupna Laguny. Czy można byłoby załatwić tą sprawę w ten sposób, aby nie płacić ogromnych odsetek od kredytu?

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – nie chciałbym wdawać się w polemikę i odnosić się do wystąpienia Pana Burmistrza, ale nie pytał „ktoś”, tylko pytał radny i to w dobrej wierze. Jeżeli mówimy o strefie ekonomicznej to mówimy o wielomilionowych wydatkach. To nie było „uprawienie polityki”, tylko opinia radnego, który ją wyraził. Mimo, że głosowałem przeciwko podjęciu uchwały, życzę powodzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – dołączę się do tego głosu, który wypowiedział radny Skrzypiński. Każdy radny ma prawo do swojej opinii. Jako członek Prezydium Rady dziękuję tym, którzy głosowali za podjęciem uchwały, tym którzy głosowali przeciw i tym, którzy wstrzymali się od głosu. Podejmowaliśmy decyzję kolegialnie, głosy rozłożyły się tak, jak słyszeliśmy. Na tym polega siła poszczególnych organów gminy, że potrafią ze sobą dyskutować, wymieniać się poglądami. Jednomyślność była ulubioną domeną w czasach PZPR, teraz jesteśmy w nieco innym ustroju, gdzie ludzie maja prawo do wygłaszania swoich odrębnych opinii i należy je wysłuchiwać, bo często w nich jest sporo racji. Kiedyś klasyk powiedział, że cała historia ludzkości dowodzi, że racja jest po stronie mniejszości. Trzeba szanować rację większości, bo inaczej nie byłoby postępu, natomiast wnikliwe wsłuchiwanie się w głos mniejszości wielu ludziom na tym świecie wyszło na dobre. Chciałbym zwrócić uwagę, że tak naprawdę gmina Gryfino jest w sytuacji, w której jej dochody na rok 2008 zostały przyjęte na określonym poziomie z uwzględnieniem głównego wpływu wiązanego z podatkiem od ZEDO. Poglądy na ten temat są podzielone. Zapisy o spodziewanych przychodach w poszczególnych latach są zapisane na poziomie powyżej 100 mln zł, natomiast jako Rada musimy wiedzieć, że wszystkie wskaźniki ulegną pogorszeniu w sytuacji, kiedy przychody będą mniejsze. Powinniśmy mieć pełną świadomość i mówić o tym otwarcie. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że strony postępowania podatkowego wyrażają diametralnie różne poglądy w tej sprawie. Uchwała ta jest konsekwencją pierwszej uchwały i trudno spodziewać się, że Rada Miejska w Gryfinie nie podejmie uchwały o zaciągnięciu kredytu. Głos radnej Chmury – Nycz nie jest do końca pozbawiony sensu, ale przy założeniu, że poważnie traktujemy dochody gminy Gryfino na poziomie określonym w uchwale budżetowej, bo jeżeli traktujemy to jako pewną hipotezę, to byłoby to posunięcie nader ryzykowne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Panie radny Nycz, chciałbym powiedzieć, że niedobrym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie na dzień dzisiejszy rezerwy na zakup Laguny z uwagi na to, że dzięki tym wskaźnikom, o których mówiła Pani Skarbnik gmina jest w stanie uzyskać bardzo niskie oprocentowanie kredytu i znaleźć się w pierwszej grupie wiarygodnych klientów banku. Lepiej jest rozłożyć obciążenie dla budżetu z tytułu nabycia Laguny na 15 lat, aby w tym czasie można było realizować zadania, o których wspominali radni. Nie można pozbyć się jednorazowo tej kwoty z budżetu, w sytuacji, gdy należy zabezpieczyć środki własne, aby pozyskać dofinansowanie zewnętrzne do dużych inwestycji, jakie mamy w planie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - duża część środków budżetowych, są to pieniądze „wirtualne”, ich nie ma, być może będą natomiast teraz ich nie ma. Pan Burmistrz zgłosił projekt uchwały z propozycją zaciągnięcia kredytu w wysokości 13 mln zł. Wnioski, które składa radna Magdalena Chmura – Nycz zmierzają do głosowania przeciwko podjęciu uchwały. Jeżeli Burmistrz przewidywałby sfinansowanie kupna przedsiębiorstwa z nadwyżki budżetowej to nie występowałby z projektem uchwały.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Burmistrzu, przy uchwalaniu budżetu zaproponowałam takie rozwiązanie. Pan Przewodniczący przyznaje, że budżet jest „wirtualny”. Tych pieniędzy nie mamy i nie wiadomo, czy będziemy mieć. Od samego początku należało zrobić tak, abyśmy pracowali na dochodach, które mamy i nie ustalać takiego „przerośniętego” budżetu, jaki został zaproponowany. Pan Burmistrz może otwarcie powiedzieć, że jest to złe rozwiązanie, ponieważ bardziej opłacalne będzie wzięcie kredytu długoterminowego na zakup Laguny, niż wydanie jednorazowo tej kwoty i rozwiązanie sprawy Laguny raz na zawsze. Tak naprawdę obeszlibyśmy się bez inwestycji tylko jeden rok. Te środki finansowe w wysokości 15-16 mln zł, które są w rezerwie wydalibyśmy jednorazowo i mielibyśmy załatwioną sprawę. Dzisiaj przyznajecie Państwo, że tych pieniędzy nie ma i prawdopodobnie nie będzie. To, że Pan mówi, Panie Burmistrzu, że lepiej jest wziąć kredyt to dziecko wie, że taki długoterminowy kredyt przy takich odsetkach jest nieopłacalny i nieracjonalny.

Radny Stanisław Różański – chcę zwrócić uwagę Wysokiej Rady na uzasadnienie do projektu uchwały dotyczące kosztów związanych z roczną obsługą kredytu. Kiedy analizuje się rok po roku te pozycje odnosi się wrażenie absolutnie korzystne, że ta obsługa roczna kredytu jest na bardzo wygodnych warunkach. Po drugie, zwracam uwagę również na to, co powiedziała Pani Skarbnik, z podkreśleniem wysokości wskaźników dot. zarówno rocznej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu, jak też z poz. 43. Są one naprawdę na bardzo bezpiecznym poziomie. Projekt uchwały z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych, jak też zwykłego, gospodarskiego spojrzenia na sprawę stanowi pełne bezpieczeństwo przy jego podjęciu. Pomysł, jakoby lepszym rozwiązaniem było sięgnięcie po rezerwę budżetową jest pomysłem nieodpowiedzialnym. Ja to porównam to z taką analogią, że to by się równało takiej sytuacji, kiedy trener drużyny po pierwszej przerwie meczu piłki nożnej dokonuje całej możliwej zmiany zawodników rezerwowych, a później każde zdarzenie w ciągu całej połowy meczu skutkowało będzie nieszczęściem. Nie można tego pomysłu zrealizować, jest on bardzo niebezpieczny.

Radny Artur Nycz – mówimy o tym samym, ale jakbyśmy do końca się nie rozumieli. Panie Różański, boiska pięknie się budują, może Pan sobie iść pograć i zmieniać zawodników. Rozmawiamy o zbyt poważnej sprawie, żeby mówić, że coś jest nieodpowiedzialne. Przede wszystkim nie bardzo rozumiem, dlaczego u nas w Radzie utarła się praktyka, że jeżeli ktoś proponuje inne rozwiązanie, to zaraz ktoś mówi, że jest ono nieodpowiedzialne, że jest bez sensu i nie można tego wykonać. Można mieć inne zdanie i inny pomysł i nie jest w tym nic złego, że ktoś to zdanie wyraża. Skrajnie nieodpowiedzialne jest płacenie odsetek od kredytu w sytuacji, w której ma się pieniądze. Jakie inwestycje mamy na skalę 17 mln zaplanowane w tym roku? Przypominam, że inwestycje, które mają być przeprowadzone w tym roku mają zapewnione finansowanie w budżecie z osobnych środków. Czy w budżecie została zaplanowana realizacja hali widowiskowo – sportowej? Czy jest zaplanowana budowa sali gimnastycznej przy liceum? Czy zaplanowano rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2, albo rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 4? Czy są zabezpieczone środki na planowane projekty na remonty dróg? Czy są zaplanowane środki na budowę obwodnicy? W związku z tym, jeżeli w tym roku nie wydamy 17 mln zł, a nie wydamy ich, to po co zaciągać kredyt? Jeżeli Panie radny Różański okaże się, że te pieniądze do nas wpłyną to w przyszłym roku będziemy mieli nadwyżkę, nie siedemnaście, a trzydzieści kilka milionów. Dzisiaj zaciągamy kredyt nie dlatego, że nie chcemy wydatkować pieniędzy z budżetu, ale dlatego, że tych pieniędzy w budżecie nie ma. Popatrzmy na inne możliwe rozwiązania, bo zaciągnąć kredyt jest najłatwiej. Po co trzymać niewydatkowane pieniądze w budżecie i zaciągać kredyt w banku, chyba, że osiągniemy taki procent na lokacie, że nam się to będzie opłacało. Ta dyskusja musi odbyć się w sytuacji, kiedy pieniądze z ZEDO wpłyną do budżetu, ale jeżeli tak się stanie, to w przyszłym roku będziemy dyskutowali nie o 17 milionach nadwyżki, tylko będziemy zastanawiali się, co zrobić z kwotą ponad 100 milionów zaległości i dodatkowo co roku będziemy mieli nadwyżkę ponad 20 milionów złotych w budżecie.

Radna Janina Nikitińska – ile wyniesie łączny koszt kredytu dla budżetu gminy w momencie jego spłaty w 2023 roku?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nieraz mieliście Państwo okazję przekonać się, że wsłuchuję się w głos każdego radnego. Dzisiaj także wsłuchuje się w Państwa głosy, ale trudno się wsłuchiwać w nie, kiedy padają argumenty dotyczące „wirtualnych” pieniędzy, „wirtualnych” podatków, „wirtualnego” budżetu itp. Czy Pani Radna Chmura - Nycz zapoznała się, na jakiej podstawie gmina Gryfino wykazała taki tytuł wykonawczy, co było podstawą tej decyzji? Czy było to wirtualne? Twierdzę, że wymiar podatku został ustalony na bazie informacji, w które wierzę, że są prawdziwe. Nie pozwolę, dopóki nie ma decyzji z RIO powiedzieć, że jest to budżet „wirtualny”. Takie samo było spojrzenie RIO, kiedy został złożony do oceny projekt budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła, że jest to „wirtualny” budżet. Nie dziwi mnie, że ZEDO myśli co zrobić, aby tego podatku nie zapłacić. Poczekajmy do wyników tej sprawy i wówczas będziemy mogli powiedzieć, czy jest to budżet „wirtualny”. Plan finansowy tworzy się na cały rok budżetowy, przewidywane środki wpływają w ciągu całego roku. Na dzień kupna CW Laguna gmina nie będzie dysponowała kwotą 13.200.000 zł. Dlatego gmina chcąc realizować wszystkie pozostałe zadania przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Z tym postępowaniem możecie Państwo się zgodzić lub nie, ale proszę nie używać takich skrajnych ocen. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie poprzez głosowanie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w kwestii formalnej RIO bada projekt budżetu tylko pod kątem rachunkowym. Jeżeli chodzi o merytoryczną ocenę projektu, to jest to kompetencja Rady. Ja podtrzymuję to, co powiedziałam, ja wierzę, że budżet, który został uchwalony jest budżetem rzeczywistym. Z utrzymaniem Laguny nie wiąże się wyłącznie spłata raty kredytu, ale nakłady na liczne remonty. Przejmujemy pracowników Laguny, zarobki w CW Laguna odbiegają od zarobków pracowników OSiR i UMIG, więc na to też musimy mieć zapewnione środki. Jeżeli wydatkujemy jednorazowo te pieniądze, to później pozostanie nam wyłącznie utrzymanie Laguny. Nikt mnie nie przekona, że zaciągnięcie kredytu jest bardziej opłacalne i racjonalne.

Radny Artur Nycz – Panie Burmistrzu, źle nam się będzie współpracowało, jak nie będziemy słuchać co do siebie mówimy. Mówimy, że podajemy inne możliwe rozwiązania. Nie mówię, że pieniądze są wirtualne, ale, że ich jeszcze nie ma. Toczy się postępowanie i ich fizycznie nie ma, dlatego zaciągamy kredyt.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Pan przedstawił swoje rozwiązanie, ja przedstawiłem swoje rozwiązanie, a radni opowiedzą się za jednym z nich.

Radny Artur Nycz – mamy jedno rozwiązanie, bo drugie jest na dzień dzisiejszy niemożliwe. Ono będzie możliwe w czasie, w którym te pieniądze wpłyną na rachunek bankowy gminy. Należy się wówczas zastanowić, czy nie warto rozważyć możliwości jednorazowego załatwienia sprawy. Jeżeli większość w Radzie uważa, że woli zaciągać kredyt, to nie zrobimy nic innego w tej sprawie i będziemy płacić odsetki kredytowe. Są głosy radnych BBS-u, że coś jest nieodpowiedzialne, dlatego, że zmierza do uniknięcia powiększonych kosztów w sytuacji, kiedy najprawdopodobniej nie wykorzystamy środków z rezerwy, bo skończy nam się rok budżetowy. Nie należy kogoś, kto zwraca uwagę na inne możliwości obrażać. Wszyscy wiedzą do kogo mówię.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – wytworzyła się sytuacja w Radzie Miejskiej, że jak się jej przyjrzymy wnikliwie, to wniosek radnej Magdaleny Chmury – Nycz jest po raz kolejny głosowaniem za budżetem Gminy Gryfino. Konstrukcja jest taka, że jeżeli przeforsujemy wniosek radnej, to tak jakbyśmy powtórnie zaakceptowali stan, z którym zmierzyliśmy się uchwalając budżet. Jeśli środki spływają transzami do gminy Gryfino to dajemy wiarę sytuacji w której nasze przychody będą miały określony poziom. Bierzemy pod uwagę także głos radnego Nycza, który mówi, aby nie płacić odsetek od kredytu, mamy pieniądze, wpłyną one do budżetu. Jest to bardzo racjonalny głos, przy założeniu, że odnosimy się do budżetu ściśle, tak jak on wygląda. Paradoksalnie rzecz biorąc, głosowanie za poręczeniem kredytu jest głosowaniem wyrażającym niewiarę wobec budżetu lub co najmniej biorące pod uwagę obiektywny fakt, że pieniądze z podatków nie wpływają jednorazowo do gminy. Uzasadnienie dla zaciągnięcia kredytu co do zasady istnieje, natomiast ja odnoszę wrażenie, że pewna część Rady, która głosowała za budżetem dzisiaj nie do końca wierzy w to, że zostanie on wykonany na takim poziomie. Zgadzam się z tym co powiedział radny Nycz. Jeżeli są pieniądze w budżecie na to, żeby nabyć CW Laguna, to nie ma sensu ponosić dodatkowych kosztów co najmniej w zakresie, w którym jest to możliwe na moment nabycia. Ponieważ będziemy nabywali przedsiębiorstwo po zweryfikowaniu jego majątku, więc można się spodziewać że ten proces zostanie zamknięty około miesiąca maja br. Jeżeli nadwyżka budżetowa wynosi 16 mln zł, a pieniądze wpływają do nas transzami to wpłyną pieniądze z co najmniej czterech, a nawet pięciu miesięcy w postaci podatków, które są w pewnej części nadwyżką. Jeżeli są w pewnej części nadwyżką, to co najmniej o tyle mogą pomniejszyć kredyt zaciągany na kupno CW Laguna. Zwróciłbym uwagę na to, co powiedział radny Nycz, bo to jest istotna sprawa. Albo dajemy wiarę i jesteśmy konsekwentni, albo głęboko zastanawiamy się nad tym, czy głosy, które docierają z ZEDO nie są poważną groźbą. Radny Artur Nycz przed chwilą powiedział, że nie tylko gmina Gryfino nie uzyska tych pieniędzy, ale także istnieje możliwość zwrotu nadpłaconego podatku. Są takie sygnały. Nie kwestionuję decyzji podatkowej wydanej przez Burmistrza, nie twierdzę, że jest ona niezasadna, nie twierdzę, że jest ona nieprawidłowa, przyjmuje ją w dobrej wierze i uważam, że została wydana przez organ w dobrej wierze, natomiast my musimy poruszać się w rzeczywistości, w której jesteśmy. Druga strona postępowania mówi, że kwestionuje, taką wysokość podatku, będzie się od decyzji odwoływała, ma swoje podstawy prawne i będzie je stosowała. Rzeczywiście problem jest złożony i dyskusja jest potrzebna. Trzeba tą dyskusje wspierać i wsłuchiwać się w głosy, które padają z sali, bo często są to głosy racjonalne.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym powiedzieć, że podzielam pogląd radnej Chmury – Nycz i uważam, że nadwyżka budżetowa w wysokości prawie 18 mln zł mogłaby być spożytkowana przynajmniej w 50% na pokrycie tej kwoty. Przecież 18 mln mieliśmy przeznaczone na zabezpieczenie środków własnych przy dofinansowaniu projektów. Nie wiem, czy nie jest warto rozważyć tej propozycji, która padła dziś na sali. Odsetki od kredytu mają wynieść ok. 7 mln zł. Nie wiem, czy jest to dobrze interpretowane przez nas, ale jest to dość pokaźna kwota, pomimo tego, że spłata kredytu będzie trwała do 2023 roku.

Radny Marek Sanecki – chciałbym zwrócić uwagę, że tak naprawdę dziś mówimy o dwóch sprawach. Pierwsza dotyczy podatków z ZEDO i w tym momencie nie powinniśmy w ogóle jej poruszać. Burmistrz przygotowując projekt budżetu kieruje się pewnymi obowiązkami wynikającymi z innych ustaw, wydał decyzję podatkową i musi naliczyć należny podatek. Jeżeli podjęliśmy przed chwilą decyzję, że chcemy zakupić CW Laguna, a wiadomo jest, że pieniędzy z ZEDO jeszcze nie ma, bo postępowanie jest w toku, to musimy zaciągnąć kredyt. Proszę zwrócić uwagę, że samo dokonanie transakcji dla gminy nie jest niebezpieczne, z takiego względu, że ten kredyt będzie prawie samofinansujący się. CW Laguna będzie spłacało ten kredyt. Burmistrz chce zaciągnąć kredyt na dłuższy okres, niż miała do tej pory Fundacja. Wydłuża okres kredytowy na 15 lat, rata odsetkowa jest mniejsza, a gmina dostanie kredyt na lepszych warunkach, niż otrzymałaby go Fundacja. Fundacja nie była postrzegana przez banki jako wiarygodny podmiot i oprocentowanie kredytu było większe. Reasumując, spłata tego kredytu nie będzie stanowiła dla gminy większego obciążenia. W uzasadnieniu do poprzedniej uchwały było zapisane, że Fundacja otrzymywała dotacje w różnych latach, ale nie jest napisane, że Fundacja za te dotacje utrzymywała m.in. obiekty sportowe, które nie były powiązane z Centrum Wodnym Laguna.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – podjęliśmy ważną decyzję o kupnie przedsiębiorstwa. Ja osobiście jestem sceptycznie nastawiony do zrealizowania budżetu. Jeśli się to uda Panu Burmistrzowi, to zrealizujemy więcej zadań. Dzisiaj trzeba mieć świadomość, że przejmujemy CW Laguna, nie po to, abyśmy je posiadali, bo generuje ono problemy, tylko po to, żeby nie spłacać 8 mln kredytu poręczonego przez gminę, po to, żeby ten obiekt zrestrukturyzować, aby mógł dobrze funkcjonować. Musicie Państwo liczyć się z tym, że kwota 15 mln zł to nie będzie jedyny wydatek na kompleks obiektów sportowych w Gryfinie. W najbliższym czasie należało będzie przeznaczyć na nie duże pieniądze. Nie wiem, czy będzie to robiła gmina, czy przedsiębiorstwo, czy będziemy szukać inwestorów zewnętrznych, ale Burmistrz powinien opracować kompleksową strategię rozwoju tego przedsiębiorstwa, które nie będzie generować tak dużych kosztów, jak do tej pory. Dlaczego Gryfino powinno mieć obiekty sportowe i odpowiednia infrastrukturę w postaci uzbrojonych terenów i dróg? W Gryfinie wielkiego przemysłu już nie zbudujemy, w dzisiejszych czasach powinniśmy stać się miejscem, w którym mieszkańcy Szczecina i innych gmin będą chcieli zainwestować i wybudować swoje domy. Będziemy mieli wspaniała lokalizację, przy zjeździe z S-3 w Wysokiej Gryfińskie, Chlebowie i Radziszewie. Jeżeli uda się wybudować obwodnicę dla Gryfina w okolicach Wełtynia i za tzw. Grajdołkiem w kierunku ZEDO utworzą się nowe tereny pod budownictwo. Jeśli uda nam się pozyskać ze Szczecina i okolic 5.000-10.000 nowych mieszkańców, będziemy mieli nowych podatników, którzy na terenie naszej gminy będę płacić podatki i dochody budżetowe gminy będą rosły. Osoby te przyjadą do Gryfina jeżeli będziemy mieli uzbrojone tereny, tańsze niż w Szczecinie, kiedy zaproponujemy nowym mieszkańcom oświatę, sport i rekreację na wysokim poziomie. Wtedy będziemy konkurencyjni i możemy liczyć na dochody budżetowe. Dzisiaj wybieramy mniejsze zło. Nie zgadzam się z poglądem radnego Różańskiego, że CW Laguna to jest bryłka złota, uważam, że gmina będzie musiała zawsze do Laguny dopłacać. Jeśli uda nam się zrealizować inne plany związane z infrastrukturą budowlaną, to być może będziemy mieli na Lagunie klientów, który pozwolą temu obiektowi się utrzymać. Dzisiaj nie ma sensu dyskutować o tym, czy należy zaciągać kredyt, czy nie. Jeżeli uważacie Państwo, że budżet gminy stać na kupno tego obiektu ze środków budżetowych, to głosujcie przeciwko podjęciu uchwały. Jeżeli uważacie, że planów budżetowych w tym roku nie uda się wykonać choćby z tego względu, że postępowanie ws. podatków z ZEDO może trwać rok, dwa lub trzy, jeżeli wierzycie, że będą to będą, ale nie w tegorocznym budżecie, tylko w kolejnych latach. Dzisiaj mamy konkretna rzeczywistość budżetową i jeżeli mamy kontynuować to co zaplanowaliśmy, czyli uzbrojenie terenów, budowę dróg, to nie możemy sobie pozwolić, aby nie wykorzystać takich pieniędzy z kredytu. Jeżeli dochody budżetowe zostaną zrealizowane to za te pieniądze zrealizujemy więcej i większe będą szanse, że ten obiekt zacznie się spłacać, a w Gryfinie rozwinie się budownictwo nie tylko przemysłowe, ale mieszkaniowe na dużą skalę i będą z tego tytułu określone dochody: podatek od nieruchomości, inwestycje, zakupy materiałów budowlanych, praca dla mieszkańców, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Radny Artur Nycz – dziękujemy Panie Przewodniczący za piękne wystąpienie wyborcze, natomiast ja jestem za tym, żeby zaciągnąć kredyt na zakup Laguny, bo nie ma innego wyjścia. Mamy sytuację, taką, że Burmistrz wydał decyzję podatkową w oparciu o poważne analizy. Nie wydałby tej decyzji, gdyby nie miał stuprocentowej pewności, że te pieniądze wpłyną. Rozmawiamy nie tylko o 20-milionowym rocznym wzroście z tego tytułu, ale również o zaległościach pięcioletnich, czyli kwocie 100 milionów złotych poza bieżącymi wpływami z podatku. Jeżeli za kilka miesięcy, pod koniec roku, jak skończy się postępowanie i pojawią się środki finansowe będziemy dysponowali nie tylko zapisem w budżecie i decyzją wydaną przez Burmistrza, ale fizycznie środkami finansowymi. Rozważmy spłatę tego kredytu. Mówię o tym dzisiaj, a nie za pięć, czy dziesięć miesięcy, dlatego, że każdy z nas ma dziesiątki pomysłów na to, jak wykorzystać nadwyżkę budżetową, każdy z nas ma listę niezbędnych zadań do zrealizowania i każdy z nas ma nadzieję, że środki z nadwyżki zostaną przekazane na te zadania. Dlatego dajemy pod rozwagę tą możliwość, żebyśmy osiągnęli dzisiaj konsensus, jak te środki się pojawią, żebyśmy mieli pewność, czy spłacamy kredyt, czy też nie. Musimy o tym rozmawiać dzisiaj, a nie za miesiąc, dwa lub osiem.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – na dzień dzisiejszy nie mamy przygotowanej uchwały zobowiązującej Burmistrza do spłaty kredytu na koniec roku, albo za dwanaście, czy trzynaście miesięcy, więc nie ma sensu o tym dyskutować. Trzeba dyskutować zgodnie z porządkiem obrad dzisiejszej sesji.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – kredyt, który jest przedmiotem tej uchwały jest zaciągany na 15 lat. Przez 15 lat, przy założeniu oprocentowania 4,5 % w stosunku rocznym przy kredycie spłacanym w okresach kwartalnych łączna kwota kredytu wynosić będzie 17.460.625 zł. Odsetki wynoszą 4.460.625 zł. Na dzień dzisiejszy jest to założenie na lat 15 przy stopie 4,5%, ponieważ nie możemy określić stopy oprocentowania, jaka będzie udzielona przez bank. Są one zmienne, uzależnione od stopnia inflacji i od polityki pieniężnej NBP. Chciałam zwrócić Państwu uwagę na przyczyny zaciągnięcia kredytu. Dziś mamy dzień 4 marca, uchwalony budżet zakłada dochody w określonej wysokości, jest to plan dochodów całego roku 2008. Dzisiaj mamy dopiero początek marca 2008 r. Nigdy nie jest tak, że całość dochodów wpływa w miesiącu styczniu i lutym, tylko dochody wpływają sukcesywnie przez cały rok. Do dochodów zaplanowanych w budżecie i do prognozy długu publicznego załączonego do projektu uchwały budżetowej na rok 2008 w osobnej uchwale składu orzekającego ustosunkowała się RIO. Ustosunkowano się nie tylko do wydatków naszego budżetu, ale do dochodów, które zostały określone w prognozie długu publicznego w takich samych wysokościach, jak macie dzisiaj Państwo w załączniku do uchwały o zaciągnięciu kredytu. RIO po przeanalizowaniu materiałów, na podstawie których zostały określone dochody stwierdziła, iż są wiarygodne i nie określił je jako wirtualne. Możecie państwo odnieść się do tych materiałów, uchwała RIO jest dostępna w Biurze Rady, otrzymaliście ją Państwo również przed uchwaleniem budżetu. Na dzień dzisiejszy fizycznie na rachunku bankowym nie ma takiej kwoty, która by pozwoliła na zawarcie aktu notarialnego i dokonanie transakcji, w związku z powyższym jest potrzeba zaciągnięcia kredytu bankowego. Jeżeli dochody będą osiągane według planu to jest rzeczą oczywistą i wskazaną, że będziemy starali się jak najszybciej spłacić wszystkie zadłużenia, jakie będzie posiadała gmina, aby nie ponosić ich dodatkowych kosztów. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na kupno przedsiębiorstwa, transakcja ta ma zostać dokonana w następnym miesiącu, a od maja gmina ma aktem notarialnym nabyć przedsiębiorstwo, to fizycznie nie ma innych możliwości nabycia tego majątku.

Radna Janina Nikitińska – czy w kwocie 4.460.625 zł zawarta jest prowizja? Czy w umowie jest zapis, że kredyt można spłacić wcześniej?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – gmina musi ogłosić procedury przetargowe, warunki będą określone w specyfikacji, jakie są oczekiwania gminy odnośnie prowizji od tego kredytu. Przedstawiamy również projekt umowy z bankiem, w którym określamy pewne zasady. W poprzednich umowach kredytowych gminy znajduje się zapis, że gmina może bez ponoszenia dodatkowych kosztów dokonać wcześniejszej spłaty kredytu.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Zapytał radnych, kto jest za podjęciem uchwały. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych – radnej Janiny Nikitińskiej i radnego Janusza Skrzypińskiego oraz 5 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego została podjęta.
Uchwała Nr XXII/210/08 stanowi załącznik nr 7.

Ad. IV. Wolne wnioski i informacje.

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
 2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3.
 3. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4.
 4. Oferta sprzedaży przedsiębiorstwa CW Laguna – załącznik nr 5.
 5. Uchwała Nr XXII/209/08 - załącznik nr 6.
 6. Uchwała Nr XXII/210/08 - załącznik nr 7.

 


PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 


Protokół sporządziła
podinspektor Agnieszka Grzegorczyk