Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXI/08
z XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 lutego 2008 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1510.

Radni nieobecni:

 1. Tadeusz Figas

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski
 6. Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler
 7. Członek Zarządu Powiatu Marek Hipsz
 8. Radca prawny Krzysztof Judek
 9. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 10. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób, w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.

Przed sesją radni otrzymali autopoprawkę Burmistrza do projektów uchwał w sprawie:

 • zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XXI,
 • ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino - DRUK Nr 14/XXI.

Radni otrzymali również nową wersję uzasadnienia do DRUKU NR 9/XXI oraz do DRUKU Nr 10/XXI.

Wiceprzewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawie:

 • uchylenia uchwały Nr LII/631/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. – DRUK Nr 28/XXI,
 • zmiany uchwały Nr XX/183/08 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie – DRUK Nr 29/XXI.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 6.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XIX sesji został przyjęty.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informacja Burmistrza stanowi załącznik nr 7.
Burmistrz Miasta i Gminy nie odczytał informacji. Poinformował Radę, że udzieli wyjaśnień w punkcie XXXIII. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady udzielił głosu pracownikowi Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców Patrycji Biernat.

Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców Patrycja Biernat – w dniu dzisiejszym rozdaliśmy zaproszenia dla Państwa, ponieważ chcielibyśmy Państwa zaprosić na konferencję otwierającą projekt Cechu. W grudniu 2007 r. miał miejsce pierwszy nabór wniosków z nowego okresu finansowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Napisaliśmy dwa projekty, które uzyskały aprobatę. Będziemy przygotowywać dwa kolejne projekty dla mieszkańców Powiatu Gryfińskiego. Są to projekty szkoleniowe skierowane do osób pracujących po 45 roku życia maksymalnie z wykształceniem średnim. W naszym regionie nigdy do tej pory nie było konferencji otwierającej projekty. Pomysł wzięliśmy z dużej firmy szkoleniowo – konsultingowej z Poznania, bardzo nam się podobała ich konferencja i postanowiliśmy również taka zorganizować i zaprosić Państwa na nią. Zostały zaproszone władze Województwa, Powiatu Gryfińskiego oraz Gminy Gryfino i wszystkich gmin ościennych. Otrzymaliście Państwo program konferencji. Prosilibyśmy Państwa, abyście zaszczycili nas swoją obecnością oraz w miarę możliwości potwierdzili swoje przybycie. Mamy czterech ciekawych prelegentów, konferencja nie będzie długa, przygotowany zostanie poczęstunek. Zapraszam Państwa serdecznie.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Radny Tomasz Namieciński - Komisja Budżetu wnioskuje o przedstawienie w terminie 1 miesiąca harmonogramu wprowadzania budżetu zadaniowego na rok 2009. Jest to wniosek kierowany do Pana Burmistrza.

Radna Wanda Kmieciak - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o przydzielenie Straży Miejskiej dodatkowego pomieszczenia w celu poprawienia warunków pracy.  Wniosek ten jest również kierowany do Burmistrza Miasta i Gminy.

Radny Stanisław Różański – w związku ze zgłoszonym wnioskiem przez Przewodniczącego Komisji Budżetu chciałem zwrócić się z prośbą do Prezydium Rady o objęcie tych prac swoim nadzorem, jako, że mamy do czynienia z bardzo ważnym problemem, z bardzo złożoną problematyką, problematyka nowatorską, jeśli chodzi o skalę problemu. Realizacja tego zadania przede wszystkim związana jest z podstawową sprawą, jaką jest zmiana uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu. Uchwała ta w sposób kazuistyczny w swoim załączniku precyzuje harmonogram prac, które powinny być prowadzone, jeśli chodzi o przygotowanie budżetu na rok 2009. Początkowym terminem jest termin 30 czerwca, jako termin techniczny do składania określonych wniosków w tej sprawie. Aby rozpocząć prace nad budżetem zadaniowym roku 2009 niezbędne jest przygotowanie nowego projektu uchwały ws. procedury uchwalania budżetu. Materia jest złożona i myślę, że jest to bardzo ważne zadanie dla Przewodniczącego Rady i Prezydium, aby objąć te prace swoim nadzorem i pilnować ich prowadzenia, aż do złożenia stosownego projektu uchwały w tej sprawie. Oczywistym jest, że autorem tego projektu będzie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – przypominam, że jesteśmy w punkcie Wnioski Komisji Rady. Wszystkie uwagi będą mogły zostać zgłoszone w punkcie Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym obalić pewne mity, które są tu poruszane. Na dzień dzisiejszy w żadnej gminie w Polsce nie ma budżetu zadaniowego. Jeżeli, któraś gmina, albo powiat twierdzi, że posiada budżet zadaniowy, to po prostu kłamie. W dniu dzisiejszym nie ma Pani Skarbnik, ponieważ jest na cyklu szkoleń odnośnie budżetu zadaniowego. Jeszcze nie ukazało się rozporządzenie jak należy sporządzać budżet zadaniowy. Chciałbym Państwu przekazać dobrą informację, że Gmina Gryfino, jako jedna
z niewielu gmin została wybrana do programu pilotażowego odnośnie wprowadzania budżetu zadaniowego. Dopóki nie będę posiadał informacji, kiedy ukaże się rozporządzenie nie mogę zagwarantować, że w ciągu miesiąca przedstawię harmonogram.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – na Komisji Budżetu dyskutowaliśmy, jaka powinna być procedura uchwalania budżetu. Najbardziej racjonalna procedura, to taka
w której Pan Burmistrz złoży stosowny projekt uchwały zmieniający obecną uchwałę, która określa sposób uchwalania budżetu. Jeśli nie będzie takiej inicjatywy Burmistrza zmierzającej do zmiany tej uchwały, to będzie oznaczało, że będziemy konstruowali budżet na dotychczasowych zasadach. Oczywiście są alternatywne możliwości. Taki projekt może złożyć każdy klub radnych, może złożyć komisja rady. Nie może złożyć takiego projektu uchwały Prezydium Rady. Prezydium nie może także monitować, ani zmuszać klubów, komisji, ani Burmistrza do składania projektów uchwały, bo to jest inicjatywa poszczególnych organów gminy, względnie ciał, które funkcjonują w tych organach, a nie Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie. Natomiast Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie, co podkreślałem na Komisji Budżetu, z satysfakcją i przyjemnością zadba o to, aby w porządku obrad sesji znalazł się projekt uchwały wniesiony przez Pana Burmistrza dot. zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
332/XXI/08 – moja interpelacja dotyczy pojemników plastikowych na śmieci na osiedlu w miejscowości Gardno. Swego czasu były tam kontenery na śmieci, które zostały zastąpione pojemnikami plastikowymi na kółkach o pojemności 500 l. Przy dużych wiatrach pojemniki te są rozwiewane lub przewracane. Jest to problem mimo, że pracownicy PUK każdorazowo ustawiają je na miejsce. Czy jest możliwość ogrodzenia miejsc, gdzie stoją te plastikowe pojemniki? Bądź czy można powrócić do wcześniejszego rozwiązania i ustawić kontenery metalowe?
333/XXI/08 – zgłaszają się do mnie rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli TPD, z posiadanych informacji wynika, że przedszkola TPD będą działały tylko do marca. Czy przedszkola TPD będą dalej funkcjonowały czy też nie?
334/XXI/08 – rozpoczęły się prace związane z budową S-3. Na budowę wjechał ciężki sprzęt. Osoby dojeżdżające do Szczecina skarżą się, że droga wojewódzka 119 pomiędzy Gardnem a Radziszewem jest notorycznie zabłacana. Jest dopiero początek tych prac, sprzętu jest mało, na pewno tego sprzętu będzie więcej. Obowiązkiem firmy wykonującej roboty jest sprzątanie tej drogi. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Janina Nikitińska
335/XXI/08 – proszę o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przycisk na przejściu dla pieszych przy ul. Pomorskiej. Na tej ulicy jest bardzo duży ruch. W godzinach szczytu nie można dojść do przystanku autobusowego. Zdarzały się tam już wypadki, potrącenia pieszych. Proszę o zajęcie się sprawą.
336/XXI/08 – ponawiam interpelację w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych z ulicy Szczecińskiej na Flisaczą. Nie ma tam przejścia dla pieszych. Proszę o zajęcie się sprawą.
337/XXI/08 – proszę o zwiększenie głośności sygnału dźwiękowego na przejściu dla pieszych przy ul. Chrobrego. Jest tam bardzo słaby sygnał, niewidomi nie mogą tam bezpiecznie przechodzić.

Radna Wanda Kmieciak
338/XXI/08 – czy w związku ze zmianami w budżecie i planowaną budową drogi przy ulicy Morenowej chciałbym wiedzieć, czy przygotowywane są już procedury przetargowe na wykonanie tego zadania? Jest to duże zadanie i aby je wykonać w bieżącym roku marzec byłby optymalnym miesiącem na rozpoczęcie tych procedur.
339/XXI/08 – zgłaszałam interpelację w sprawie wykonania prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych w obrębie miejscowości Czepino, Żabnica, Nowe Brynki, Daleszewo, Radziszewo. Dostała odpowiedź od Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział Terenowy w Gryfinie, że te prace zostaną wykonane na koniec roku 2007. Prace nie zostały wykonane. Bardzo proszę o ponowne wystąpienie w tej sprawie.

Radny Andrzej Kułdosz
340/XXI/08 – dlaczego w decyzjach podatkowych, które zostały dostarczone do wszystkich mieszkańców nie ma zapisu, że podatek można wpłacać u sołtysa. Sołtysi mówią, że dostają telefony od mieszkańców, którzy są oburzeni tym, że podatek należy wpłacać w gminie. Chyba trzeba byłoby rozwiesić jakąś informację w tej sprawie.

Radny Marek Sanecki
341/XXI/08 – w sprawozdaniu z działalności Burmistrza znalazła się informacja, że Burmistrz zleci ekspertyzę na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 4. Ta informacja była przekazana na spotkaniu Rady Pedagogicznej. Czy Burmistrz już to zrobił, a jeśli nie, to kiedy zamierza to zadanie zlecić?
342/XXI/08 – w grudniu ubiegłego roku składałem interpelację dotyczącą GTBS-u. Dostałem odpowiedzi na stawiane pytania, z tym, że wydaje mi się, iż są one niezgodne ze stanem faktycznym. Przeczytam pytanie jakie zadałem i jaką uzyskałem odpowiedź: „Na jakiej podstawie GTBS pobiera opłaty za nadzór za sprzątanie?”. Uzyskałem taką odpowiedź: „GTBS Sp. z o.o. nie pobiera dodatkowo opłat za nadzór za sprzątanie w dużych wspólnotach mieszkaniowych”. Czyli odpowiedź była taka, że GTBS nie pobiera dodatkowych opłat za nadzór. Mam przy sobie fakturę wystawioną przez GTBS za 2006 rok co prawda, nie za 2007 r., ale prawo w tym zakresie się nie zmieniło, gdzie jest napisane: „nadzór za utrzymanie czystości za rok 2006 łączna kwota 1121 zł”. Jeżeli prawo się nie zmieniło, być może zmienił się stan faktyczny, że GTBS już nie pobiera pieniędzy, ale pobierał, czyli działał wówczas niezgodnie z prawem. Mnie nie interesuje GTBS, bo podmiot ten ma swoją radę nadzorczą i ona powinna zajmować się sprawami nadzorczymi, ale mnie interesują koszty jakie my ponosimy za zarządzanie gminnymi nieruchomościami. Chciałbym zapytać dlaczego tak się dzieje, bo krótko mówiąc Gmina ponosi większe koszty. Z tego co wiem Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin występował do GTBS z pytaniem w sprawie rozliczenia kosztów sprzątania. Pismo było wysłane 19 grudnia. Do dziś nie uzyskał odpowiedzi. Podobno Pan Prezes nie otrzymał tego pisma. Proszę Burmistrza o odpowiedź czy koszta te są naliczane zgodnie z prawem czy też nie.

Radny Kazimierz Fischbach
343/XXI/08 – w miejscowości Steklno ulica po prawej stronie za placem zabaw jest w złym stanie. W jakim terminie zostanie naprawiona nawierzchnia tej ulicy? Czy możliwe jest zainstalowanie na tej ulicy oświetlenia?
344/XXI/08 – ul. Konopnickiej została bardzo ładnie wyremontowana, ale zostały tam ograniczone schody. Czy istnieje możliwość wybudowania trzech schodów przy klatkach schodowych? W załączeniu pismo Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – załącznik nr 8.
345/XXI/08 – pojemnik na śmieci przy ulicy Konopnickiej stoi na parkingu, gdzie zajmuje trzy miejsca parkingowe. Ponieważ jest problem z miejscami parkingowymi czy można przestawić ten śmietnik w inne miejsce?
346/XXI/08 – coraz więcej mieszkańców korzysta z drogi za mostem prowadzącej do granicy. Kierowcy na tym odcinku jeżdżą bardzo szybko, piratują. Proszę o wzmożenie kontroli na tej drodze, bo stała się ona niebezpieczna.

Radny Artur Nycz
347/XXI/08 – jaki jest planowany zakres prac w remizie strażackiej w Wełtyniu? Jednostka OSP miała nadzieję na rozbudowę i modernizację tej remizy, a z tego co wiem będzie tam tylko remont. Czy jest możliwość spotkania ze strażakami i wysłuchania ich argumentów?
348/XXI/08 – miesiąc temu złożyłem interpelację dotyczącą wykorzystania przez Gminę funduszy europejskich, chodziło mi o programy strukturalne, o Regionalny Program Operacyjny w rozbiciu na priorytety działania. Nie otrzymałem na nią odpowiedzi. W związku z tym chciałbym wiedzieć, dlaczego nie otrzymałem odpowiedzi? Chciałbym tą interpelację ponowić i zapewniam, że będę ją składał tak długo i tak często, aż otrzymam odpowiedź.

Radny Ireneusz Sochaj
349/XXI/08 – z dużym sukcesem zakończyła się wycinka topoli przy obiektach sportowych. Już w pierwszym etapie wycinki było zapewnienie, że będą w to miejsce prowadzone nasadzenia. Czy takie nasadzenia będą prowadzone? Nie wyobrażam sobie tego miejsca bez zieleni.
350/XXI/08 – kończy się dziś w GDK „Włóczykij – spotkanie miejsc i podróży”. Dużo osób odwiedziło ten festiwal. Niestety, nasz GDK jest za mały. Porządkujemy teraz oświatę, może po tym należy zastanowić się czy nie należy rozbudować Domu Kultury, czy wybudować nowy obiekt.

Radny Stanisław Różański
351/XXI/08 – na prośbę mieszkańców ulicy Przemysłowej w Pniewie składam interpelację w sprawie działalności Spółki z o.o. Gryf Marine, która zajmuje się produkcją i wyposażeniem jachtów i łodzi. Odpady poprodukcyjne Spółka spala w kotłowni powodując bardzo duże zanieczyszczenie środowiska. Mieszkańcy ulicy Przemysłowej skarżą się na bardzo dużą uciążliwość działalności tej spółki i dowodzą, że wszelkie interwencje podejmowane w tej sprawie w Spółce, nie odnoszą żadnego rezultatu. Uciążliwość jest tak duża, że nie jest możliwe otwieranie okien w domach. Mieszkańcy składali w tej sprawie skargi do Urzędu Miasta i Gminy, które według właściwości przekazywane były do załatwienia Inspekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Niestety skargi te okazały się nieskuteczne. Interwencję podejmował również sołtys sołectwa Pniewo, jak również członkowie Rady Sołeckiej, które również nie odniosły rezultatu. W tych warunkach mieszkańcy proszą o udzielenie im pomocy. W związku z tym zgłaszam dwa wnioski. Proszę o przeprowadzenie dowodu z wizji lokalnej w celu ustalenia istotnie stanu faktycznego sprawy. Chodzi mi o to, czy zarzuty skarżących polegają na prawdzie czy nie. Proszę o uwzględnienie drugiego wniosku, o przeprowadzenie dowodu ze świadków, w tym sołtysa Pniewa i wskazanych przez niego mieszkańców ul. Przemysłowej. Jeśli zrzuty mieszkańców okażą się słuszne, wnoszę w ramach tzw. sygnalizacji prawnej, o wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ponowne wszczęcie w tej sprawie stosownego postępowania. W moim przekonaniu jeśli zarzuty by się potwierdziły, to mamy klasyczny przykład wykroczenia, o którym mówią przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. O sposobie załatwienia tej interpelacji proszę zawiadomić mnie, sołtysa i Radę Sołecką na piśmie.

Radna Elżbieta Kasprzyk
352/XXI/08 – proszę o dokonanie przeglądu placów zabaw na terenach wiejskich. Zbliża się wiosna, mam wiele informacji od sołtysów, że stan tych placów wymaga remontów. Obiecane było, że place będą uzupełniane o nowe elementy. Czy wszystkie place zabaw zostały wyposażone w regulamin korzystania, uchwalony niedawno przez Radę?
353/XXI/08 – w zeszłym roku w budżecie przeznaczyliśmy 10.000 zł na opracowanie koncepcji dostępu do Internetu na terenach wiejskich. Z wiedzy jaką posiadam koncepcja nie została opracowana, proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
354/XXI/08 – w nawiązaniu do interpelacji radnego Sochaja – drzewa zostały wycięte, spółka portugalska nie płaciła Gminie za wycinkę drzew, chciałabym wiedzieć, co się dzieje z tymi drzewami, czy można by było je przejąć i zagospodarować? Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje dużo decyzji dotyczących pomocy w formie zakupu opału. Czy można było by było przekazać te drzewa do OPS-u i zagospodarować na cele gminne?
355/XXI/08 – interpeluję w sprawie lokalu prowadzonego przy ulicy Czechosłowackiej. Sprawa opisywana była w ostatnim numerze „Nowe 7 Dni Gryfina”, dotyczy dojścia do tej posesji. Zostały sprzedane dwie działki i klienci lokalu nie mają możliwości dojścia do lokalu. Chciałabym dowiedzieć się jak było naprawdę. Czy informacja dotarła do właściciela tego lokalu, czy będzie zapewniony dojazd do tej posesji?
356/XXI/08 – na dzisiejszej sesji jest Pan Starosta, chciałabym zapytać o remont ulicy Kościelnej. Czy dojdziemy do porozumienia, żeby sprawę remontu tej ulicy ostatecznie załatwić?
357/XXI/08 – chciałabym zapytać o zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy przed Przychodnią. Jest to teren w centrum miasta, w mieście brakuje parkingów. Jak zostanie on zagospodarowany?

Radny Rafał Guga
358/XXI/08 – kilka miesięcy temu składałem interpelację w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu koło Straży Pożarnej. Otrzymałem odpowiedź, że sprawa zostanie skierowana dalej. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Czy Urząd oprócz przesłania interpelacji coś więcej robi, czy też sprawa na tym etapie się zakończy? Chodziło mi o to, żeby zwiększyć możliwość przejazdu przez skrzyżowanie samochodów jadących od strony przejazdu kolejowego. Proszę o zajęcie się sprawą.
359/XXI/08 – składałem interpelację w sprawie oświetlenia terenu przy budynku „Pod platanem”. Od Burmistrza otrzymałem odpowiedź, że jest tam jasno. W odpowiedzi pisemnej zostałem poinformowany, że zostanie dokonany w tym roku przegląd i w miarę możliwości i środków najważniejsze cele zostaną zrealizowane, czyli rozumiem sugestię, że „Pod platanem” nic się zmienić nie może. Natomiast od ulicy Sprzymierzonych jest naprawdę ciemno, stoją tam słupy oświetleniowe, wystarczy tylko je przejrzeć i przed samym „Platanem” uruchomić oświetlenie.
360/XXI/08 – dziś na sesji uchylamy uchwałę dotycząca oddania w najem lokalu „Pod platanem”. Mamy informację, że nie zgłosił że żaden kontrahent. Czy jest planowane przeniesienie tam Biblioteki Naukowej? W swoim stanowisku dotyczącym oświaty Burmistrz zawarł myśl podziału Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na dwa wydziały, co może powodować braki lokalowe tam gdzie obecnie wydział funkcjonuje.
361/XXI/08 – w budżecie na ten rok uchwaliliśmy środki na zakup busa dla oświaty na wymianę za ten, który obecnie jeździ. Doszły mnie słuchy, że pojawiły się w tej sprawie jakie nowe koncepcje. Chciałbym się dowiedzieć, czy nie opóźnią one przetargu? Czy taka procedura przetargowa już się rozpoczęła, bo ten samochód wożący dzieci jest w coraz gorszym stanie?

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
362/XXI/08 – dwa miesiące temu zgłaszałam interpelację dotyczącą tworzenia w Gminie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Nie otrzymałam na nią dotychczas wyczerpującej odpowiedzi.
363/XXI/08 – proszę o zlikwidowanie dzikich miejsc parkingowych pomiędzy budynkiem „Pod platanem” a budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 14-16. Tam wręcz są rozjeżdżane trawniki i plac zabaw.
364/XXI/08 – w wielu miejscach brakuje pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na poszczególne rodzaje odpadów. Np. przy ul. Iwaszkiewicza po spalonym półtora roku temu pojemniku na papier do tej pory nie postawiono nowego. Czy ktoś w Gminie nadzoruje stawianie takich pojemników? Czy Gmina opracowała projekt selektywnej zbiórki odpadów? Czy przewiduje pomoc mieszkańcom Gminy przyznając zniżki w opłacie za wywóz śmieci? Być może można byłoby podeprzeć się doświadczeniami niemieckimi, które uważam, są bardzo dobrym rozwiązaniem.
365/XXI/08 – proszę o zintensyfikowanie nadzoru remontu dróg w gminie. Wymieniłabym drogę do Mielenka i drogę w Nowym Czarnowie przy Oddziale Psychiatrycznym. Jest tam tak ogromna dziura, że jest problem z przejazdem.

Radny Janusz Skrzypiński
366/XXI/08 – moja interpelacja dotyczy mieszkańców Zaborza i Włodkowic, jest to problem, który był poruszany od wielu lat, chodzi o wodociąg. Mieszkańcy wystąpili do Burmistrza o postawienie beczkowozów, w związku z tym, że ci mieszkańcy właściwie już nie mają wody. Jakie zostały podjęte działania w związku z dostarczeniem tej wody w beczkowozach? Jakie w ogóle zostały podjęte działania, żeby ten problem został rozwiązany? Jest to problem poruszany od 1994 r. Jest to jedyne sołectwo w gminie Gryfino, które nie ma wodociągu.
367/XXI/08 – proszę o wycinanie w tym okresie, kiedy nie ma wegetacji, krzewów przy drogach, które zawężają światło drogi. Dotyczy to wszystkich dróg, również powiatowych i wojewódzkich. Kierowcy poruszający się po tych drogach mają problem przy wymijaniu się, bo auta ocierają się o te krzewy i ulegają uszkodzeniu. Proszę o wycięcie w tym okresie krzewów tam gdzie jest największe zagrożenie.
368/XXI/08 – proszę aby wystąpić do GDDKiA o uporządkowanie ulicy Łużyckiej tak, aby przewracające się krawężniki nie stwarzały zagrożenia. Zgłaszałem tą interpelację w poprzedniej kadencji. Proszę o zajęcie się sprawą.

Ad. V. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2007 rok – DRUK Nr 1/XXI.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – po raz kolejny pytam o punkt biblioteczny na Osiedlu Południe. Otrzymałam odpowiedź, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolna Odra nie wyraziła zgody na współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Przy Osiedlu Południe jest dużo firm, które na dzień dzisiejszy mają do wynajmu pomieszczenia, jest to Centrala Nasienna i firma GS, która się tam mieści. Mają o wiele mniejsze czynsze, a znajdują się w pobliżu dużego osiedla. Może warto byłoby zapytać te firmy, czy w tych pomieszczeniach można zorganizować punkt biblioteczny. Czym różni się Osiedle Górny Taras od Osiedla Południe, gdzie mieszka mnóstwo dzieci. Jest nierealne, aby dziecko mogło dojechać do biblioteki do godziny 17.00, jeżeli kończy lekcje o godz. 15.00. Na dzień dzisiejszy nic się w tym rejonie miasta nie dzieje. Prosiłabym, aby takie zapytanie wysłać do wymienionych firm.

Radny Stanisław Różański – nawiązując do wniosku Komisji Budżetu do sprawozdania, chciałbym zabrać dwa słowa komentarza do tego wniosku, ponieważ ta uwaga była zgłoszona z mojej inicjatywy i chciałbym ją rozwinąć. Przedkładanie informacji w takiej konwencji, jak to zostało zrobione w tym roku i jak było robione w latach poprzednich nie ma większego sensu. Chwalenie się samą działalnością, co zrobiono wymieniając taksatywnie zadania, obsadę kadrową dla organu władzy uchwałodawczej w gminie nie ma większego znaczenia, bo za tą pracę każdemu płacona jest pensja miesięczna. Brakuje mi w tej informacji właśnie działu końcowego, który nazywałby się wnioskami końcowymi. Uwagi, które w tej chwili przekazuję dotyczą obydwu informacji. Dla mnie najistotniejszy w takiej informacji byłby końcowy dział, który nazywałby się wnioskami końcowymi. To tam jest miejsce na to, aby kierownik jednostki, który przedkłada informację występował z określonymi wnioskami, jeżeli takowe istnieją. Ponieważ ja, jako radny chce wiedzieć, czy ta jednostka boryka się z jakimiś kłopotami, czy ma jakieś problemy, czy widzi rozwiązanie tych problemów i czy prosi w ich rozwiązaniu Radę. Wtedy taką informację ja bym szanował, z ciekawością bym ją analizował i próbował wyrobić określone zdanie na temat przedkładanych wniosków, bądź przedkładał w tej sprawie wnioski własne. W tej informacji takich wniosków zabrakło. Jeżeli są zakamuflowane w treści to trzeba się domyślać, że tą jednostkę coś trapi i należałoby jej ewentualnie pomóc w działalności. To jest wniosek natury ogólnej dotyczący przyszłych informacji w następnych latach naszej kadencji, które będą składane, bo rozumiem, że przepisy prawa szczególnego nakładają obowiązki na kierowników takich jednostek, aby te informacje periodycznie były przedkładane Radzie co roku. Panie Dyrektorze Biblioteki, filia biblioteki w Pniewie jest dowodem na to, że z problemami tej biblioteki nie można poradzić sobie od lat. Jest ona jak „wrzód na organizmie”, który wymaga leczenia. proponuję, aby w sprawie biblioteki w Pniewie zostały jak najszybciej przedstawione stosowne wnioski. Wystarczy zobaczyć, jak ten obiekt wygląda z zewnątrz. W informacji zabrakło mi rzetelnej analizy tego problemu i o to mam żal do dyrektora Biblioteki Publicznej.

Ad. VI. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2007 rok - DRUK Nr 2/XXI.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10.

Radny Kazimierz Fischbach – wiem, że w Steklnie nie ma świetlicy, natomiast w sprawozdaniu podano, że w Steklnie istnieje pracownia komputerowa. Czy znajduje się ona w jakimś innym miejscu?

Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury Maria Zalewska – komputer znajdował się w świetlicy, został zabrany ponieważ sanepid postanowił zamknąć świetlicę. W tej chwili nie ma osoby chętnej do pracy w świetlicy w Steklnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – mówienie o świetlicy w Steklnie to są kpiny, tam nie ma świetlicy, jest tam jedno pomieszczenie 2m x 3m. Od lat chcemy załatwić ten problem. Idealnym rozwiązaniem, byłaby adaptacja na świetlicę obiektu w centrum wsi, który był zbudowany z przeznaczeniem na remizę strażacką. Gmina zbyła go za kwotę 14.000 zł. Jak chcieliśmy pozyskać ten obiekt okazało się, że właściciel żąda za niego kwotę 300.000 zł. W tej chwili jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zlokalizowanie świetlicy przy istniejącym placu zabaw w Steklnie. Jest to teren gminny i rozpoczniemy tą samą procedurę, co w miejscowości Dołgie, od sporządzenia dokumentacji do pozyskania środków unijnych. Sołectwo Steklno bardzo dynamicznie się rozwija i potrzeba utworzenia tej świetlicy będzie coraz pilniejsza.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – na początku kadencji założyłem sobie, że będę starał się aktywnie uczestniczyć w życiu jednostek kultury. Bibliotekę znam od wielu lat. Przyglądam się funkcjonowaniu Gryfińskiego Domu Kultury i muszę powiedzieć, że my nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co się w GDK dzieje. W GDK dzieje się bardzo dobrze, organizowane są ciekawe imprezy, o bardzo wysokiej randze, zbierające coraz większą publiczność. Moim zdaniem, problem GDK nie polega na dokonaniu nawet chłodnego sprawozdania, tylko wskazaniu tych segmentów, które się w sposób zasadniczy od siebie różnią. GDK nie zajmuje się tylko organizacją imprez, które się odbywają obecnie, czyli Włóczykij, czy FIFART, ale także utrzymaniem kilku jednostek, które funkcjonują i pochłaniają znaczną część budżetu. Czyli ta „czysta” działalność GDK związana z funkcjonowaniem kultury wyższego rzędu jest jednym z segmentów. Zazwyczaj jestem krytyczny wobec wielu działań poszczególnych jednostek, natomiast muszę powiedzieć, że należy zauważyć, że dyrektorzy jednostek powinni mówić z większą odwagą o tym, co ich trapi, jakie są problemy, gdzie należy dokonać przesunięć, jaki model jednostki byłby lepszy w przyszłości. W tych sprawozdaniach tego nie ma, a moim zdaniem w GDK drzemie jeszcze olbrzymi potencjał, mimo że poziom, który osiągnął w tej chwili już lokuje Gryfino na bardzo wysokim miejscu i z tego powinniśmy być niezwykle zadowoleni. Do GDK przychodzi szereg młodych osób, które znajdują tam, nie tylko rozrywkę, ale rzeczywiście kulturę na wysokim poziomie. Przyłączam się do tego, co powiedział radny Stanisław Różański. W sprawozdaniach musi też być mowa o tym, jak dyrektorzy placówek widzą ich docelowe funkcjonowanie. Większa odwaga i swoboda może też radnych skłonić do tego, że będziemy szli w oczekiwanych kierunkach.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – muszę przyznać racje radnemu Nikitińskiemu. Harmonogram wszystkich imprez, który został przedstawiony jest bogaty i kto w nich nie uczestniczy naprawdę dużo traci. Chciałabym wystawić ogromną laurkę dla Pani dyrektor za to, co robi, ale połączenie GDK z MDK nie było najlepszym pomysłem. Na dzień dzisiejszy Pani dyrektor nie jest w stanie sprawdzić, skontrolować, czy wszystkie kółka zainteresowań odbywają się. Uważam, że to zadanie powinno wrócić do szkół, aby nadzór nad nim mieli dyrektorzy szkół. Pani dyrektor jest w stanie sprawdzić, czy koła zainteresowań we wszystkich świetlicach odbywają się w nich, czy są odpowiednie warunki w danym pomieszczeniu. Należy nad tym się zastanowić. Dużo kontrowersji było w sprawie ogromnego budżetu przeznaczonego dla GDK, ale aby było jeszcze lepiej i była sprawowana lepsza kontrola nad tym, to zadanie należałoby to rozgraniczyć.

Radny Artur Nycz – jesteśmy po debacie oświatowej. Wiemy, jak będzie wyglądała gryfińska oświata w najbliższych latach i myślę, że czas, aby zabrać się za kulturę w naszym mieście. Proszę o zorganizowanie debaty kulturalnej nt. sposobu zorganizowania kultury, jakiej kultury i jakich imprez gmina oczekuje na dzień dzisiejszy My, jako Rada mamy niewiele wspólnego z tym, co się dzieje w GDK. Ograniczyliśmy się do dyskusji na temat świetlic wiejskich i to jest koniec. Nie dyskutujemy o tym, jaka kultura powinna być u nas, co powinniśmy promować i jakie pieniądze na to przeznaczać. Budżet GDK jest budżetem ,który na dzień dzisiejszy nie pozwoli na dalszy rozwój tych imprez, które dzisiaj są organizowane. Trzeba się nad tym poważnie zastanowić i wiedzieć w jaki ostateczny sposób rozstrzygnąć sprawę siedziby GDK. Należy jasno powiedzieć, czy GDK będzie tam, gdzie się znajduje obecnie i nie ma mowy o próbach jego przeniesienia, czy wracamy do pomysłu dot. Pałacyku pod Lwami. Nie może być takiej sytuacji, że co roku słyszymy, że GDK przenosimy do Gimnazjum, albo do CW Laguna. Sprawa musi zostać ostatecznie rozstrzygnięta. GDK musi być w miejscu, które zapewni mu prawidłowe funkcjonowanie, dlatego bardzo proszę abyśmy spotkali się w tej sprawie, zaprosili ludzi kultury, którzy będą chcieli o tym rozmawiać. Czas zająć się kulturą nie tylko tą w świetlicach wiejskich, ale tą która stanowi o promocji Gryfina.

Radny Rafał Guga – o ile sobie przypominam na każdej debacie budżetowej, czy sesji budżetowej zawsze podnoszą się głosy, że GDK otrzymuje za dużą dotację i należy ją zmniejszyć. Dzisiaj słyszymy, że otrzymuje za mało pieniędzy. Proponowałbym Panie Burmistrzu, abyśmy nie zajmowali się kulturą, ponieważ kultura na terenie gminy radzi sobie wyśmienicie i jeżeli ktoś przejrzy tabele, ile jest organizowanych imprez o charakterze międzynarodowym, czy ogólnokrajowym to jest to odpowiedź. Kultura działa świetnie zróbmy coś ze świetlicami, bo one zabierają dużo czasu i wysiłku GDK.

Radny Stanisław Różański – nie będę chwalił Panią Dyrektor za działalność, którą pokazała w swoim sprawozdaniu ze względów, o których mówiłem poprzednio. Ponadto nie mam możliwości zweryfikowania tego w takim stanie faktycznym, jaki został przedstawiony. Chcę Panią zapytać wprost, czy ma Pani pytania, wnioski do Rady, czy też do poszczególnych radnych, w tym również do mnie na tle tego, o Pani przedstawiła w informacji?

Radny Artur Nycz – może nie zrozumieliśmy się z radnym Gugą, bo ja nie chcę ingerować w organizację imprez. Chcę zastanowić się nad sposobem zorganizowania kultury, a więc czy świetlice wiejskie mają być w GDK, czy w szkołach, gdzie ma być siedziba GDK? Myślę, że nie są to sprawy błahe i które nie mogą być rozstrzygnięte na poziomie GDK. Po za tym czas najwyższy, abyśmy poznali problemy osób, które te imprezy organizują, ich pomysły na przyszłość i na rozwijanie tych imprez, w czym możemy im pomóc, a nie będziemy ingerowali w sposób ich zorganizowania. Nikt się na tym nie zna tak dobrze, jak ci ludzie, natomiast Rada jest od tego, aby spróbować im pomóc rozwiązać te problemy.

Dyrektor GDK Maria Zalewska – każda jednostka organizacyjna boryka się z jakimiś problemami. W roku ubiegłym zapłaciliśmy 62.000 zł za energie elektryczną, w tym roku zapłaciliśmy już kwotę 20.000 zł, ponieważ dziesięć świetlic wiejskich jest ogrzewanych na prąd. Wiele budynków świetlic jest nieocieplonych, np. w Czepinie. W świetlicy w Krajniku należy przełożyć dach. Gmina wykonuje te prace sukcesywnie, remontowana jest świetlica w Sobieradzu, wyremontowano świetlicę w Krzypnicy. Musimy założyć instalację odgromową w Daleszewie. Mamy wiele bolączek. Otrzymaliśmy z SANEPID-u nakaz remontu parteru budynku GDK. Wykonaliśmy remont sali prób. Sponsor, który wykonywał remont pomalował nam drugi hol, pierwszy jest nadal do remontu. Mogę spisać wszystkie moje problemy. Rokrocznie po każdym przeglądzie technicznym budynków, który wykonuje inspektor nadzoru budowlanego, wszystkie usterki spisuję i przekazuję do Wydziału Inwestycji. Świetlice są remontowane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

Radny Stanisław Różański – mam propozycję dla Pani na przyszłość. Proszę jeżeli Rada się zgodzi, aby informacja na przyszły rok wyglądała w sposób następujący. W pierwszej części zawarta powinna być realizacja przyjętego programu oraz problemy, których dyrektor nie może rozwiązać sam, ani też przy pomocy Burmistrza. Sprawy o których Pani mówiła są sprawami bieżącymi, które mogą być rozwiązane przy pomocy organu wykonawczego, jakim jest Burmistrz. Jakbym dostał w przyszłym roku takie sprawozdanie bardzo długo myślałbym, jak Pani pomóc jako członek Rady w problemach, a nie w załatwianiu spraw bieżących.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na sesji słychać głosy, że kultura w naszym mieście jest na wysokim poziomie, natomiast, jak się wczytamy w publikacje w 7 Dniach Gryfina oraz w sondach mieszkańców, to bardzo często można się spotkać z oceną, że oprócz Dni Gryfina w naszym mieście nic się nie dzieje. W całej dyskusji spodobał mi się głos radnego Nycza. Po zakończeniu restrukturyzacji oświaty następnym problemem, z którym się zmierzymy to postawienie kultury, która osiągnęła już wysoki poziom, na jeszcze wyższy. Należy uporządkować wiele spraw i stworzyć lepsze warunki pracy dla GDK. Myślę, że nad tym problemem będziemy pracować. Pięć lat temu przyjąłem obowiązki Burmistrza w tej gminie, musieliśmy podjąć decyzję dotyczącą PUK-u, PEC-u, przeprowadzić reorganizację oświaty, teraz reorganizację kultury, dlatego bardzo cenię sobie głosy, które chcą sprawę załatwić kompleksowo. Oczywiście realia się zmieniają. W tej chwili kiedy powstaje program LIDER dla terenów wiejskich i sprawdziło się, że rady sołeckie potrafią zarządzać środkami finansowymi w postaci funduszu sołeckiego, myślę że trzeba będzie rozważyć drogę, aby na bazie rad sołeckich w poszczególnych wsiach powstały stowarzyszenia, które będą zarządzały świetlicami wiejskimi. To społeczność lokalna najlepiej wie, co powinno się dziać w świetlicach Na kulturę należy spojrzeć pod innym kątem i zgadzam się, że na dzień dzisiejszy podporządkowanie świetlic do GDK jest zbyt dużym zadaniem, wręcz uniemożliwiającym kontrolowanie racjonalnego dysponowania środkami i efektów osiąganych za te środki. Na dzień dzisiejszy powinniśmy zaprzestać dyskusji. Jednocześnie przyjmuje wniosek, postaramy się, aby w przyszłym budżecie odzwierciedlone były kierunki kultury, jako pilne zadanie.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XXI.

Radni otrzymali autopoprawkę Burmistrza do projektu uchwały – załącznik nr 11.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju Krzysztof Czosnowski odczytał treść wniesionej autopoprawki oraz zmienioną treść projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – poprosiłem Pana Przewodniczącego o zabranie głosu przed dyskusją, aby wyjaśnić pewne sprawy. Zawsze, kiedy jest przyjmowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, czy województwa osoba zarządzająca tymi jednostkami „stoi między młotem, a kowadłem”, bo żadne opracowanie nie jest w stanie zaspokoić wszystkich oczekiwań mieszkańców. Prace nad studium trwały bardzo długo. Powołałem specjalny zespół do rozpatrywania wszelkich odwołań. Zgodnie z prawem i z wymaganymi terminami przedkładam w dniu dzisiejszym studium zagospodarowania przestrzennego. Wiem, że życie stwarza nowe sytuacje, nieraz spojrzenie mieszkańców jest zbyt skostniałe, jesteśmy opatrzeni na tą rzeczywistość i pewne propozycje mieszkańców wydają nam się złe, ale być może są one dobre. Przyjęcie w dniu dzisiejszym studium nie zamyka drogi wszystkim tym, którzy czują się pokrzywdzeni, że ich wnioski nie zostały uwzględnione w studium. W najbliższym czasie planuję nie dopuścić do procesów sądowych, żeby dać szansę mieszkańcom dalszego negocjowania odnośnie wprowadzenia oczekiwanych przez nich zmian. Planuje powołanie rozjemcy, specjalisty w tej dziedzinie, który z innego punktu spojrzy na problemy tych mieszkańców. Te prace powinny być zakończone do końca bieżącego roku i jeżeli zostaną wypracowane wnioski, że pewne kwestie powinny zostać zmienione w studium, przystąpimy do tych zmian i takie gwarancje daję mieszkańcom. Nieprzyjęcie w dniu dzisiejszym studium spowodowałoby niepowetowane straty dla gminy, nie pozwala nam przystąpić do opracowania ważnych planów miejscowych włącznie z planem miejscowości Gardno, gdzie jest zlokalizowana Strefa Ekonomiczna. Jeżeli chcemy, aby pierwszy inwestor mógł zaistnieć w strefie najwcześniej od początku roku 2010, to dzisiaj to studium powinno zostać przyjęte. Nieraz trzeba podejmować decyzje, z których nie wszyscy będą zadowoleni, ale należy na nie patrzeć przez pryzmat miasta, gminy oraz wszystkich mieszkańców.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – nie będę nikogo nakłaniał, aby nie przyjmował studium, ale powiem o tym, z czym spotkałem się podczas prac zespołu powołanego przez Burmistrza, podczas lektury tego dokumentu, podczas analizy wniosków, które zostały uwzględnione i wniosków, które nie zostały uwzględnione. Oczywiście szanuję pogląd tych, którzy tworzyli studium, ponoszą oni również odpowiedzialność za ten dokument, jako osoby przygotowujące go Radzie Miejskiej do zajęcia stanowiska. Bardzo wnikliwie przeanalizowałem, zwłaszcza kwestie zgłoszonych przez mieszkańców uwag zarówno uwzględnionych, jak i nie uwzględnionych. Nie jestem urbanistą, zdałem się na opinie tych, którzy są urbanistami, natomiast wiele decyzji wstrzymujących aktywność mieszkańców Gryfina uważam za niezasadne i bezcelowe. Są takie przypadki i przykłady w Polsce w miejscowościach zdecydowanie większych niz Gryfino, np. w Łodzi, gdzie przyjęto prostą strategię uwzględnienia aspiracji i celów mieszkańców, którzy chcą na swoich terenach budować domy jednorodzinne, prowadzić działalność usługową, naturalnie z uwzględnieniem prawa powszechnego i wszystkich uwarunkowań, które przy tworzeniu tego rodzaju studium brać należy pod uwagę. Nie domagam się tego, aby uwzględniano wnioski mieszkańców, które naruszają ważny interes publiczny, albo stoją w sprzeczności z prawem, ale mieliśmy do czynienia z kilkoma przypadkami, kiedy zwłaszcza na terenach wiejskich nie decydowano się na uwzględnienie wniosków, często argumentując to brakiem potrzeby tak znacznej rozbudowy juz istniejącej infrastruktury mieszkaniowej na wsiach. Oczywiście ta filozofia pewnie znajduje uzasadnienie i ma jakieś umocowanie, natomiast to my decydujemy, czy studium przyjmujemy, czy też nie, a nie ci co je tworzą. Odpowiedzialność za przyjęcie studium spada na Radę Miejską w Gryfinie, na każdego z nas i to my będziemy musieli odpowiadać na pytania mieszkańców gminy Gryfino, dlaczego np. w miejscu gdzie przebiegają wszystkie media, przebiega droga, jest prąd i woda w odległości 50 metrów, nie ma zakłóceń interesu publicznego właściciele nie mogą zmienić klasyfikacji swoich własnych nieruchomości. Ja się z taką filozofią nie zgadzam, bo Rada reprezentuje całą społeczność. Gmina to jest interes wszystkich mieszkańców i my decydujemy o tym, czy chcemy, czy nie chcemy uaktywniać naszych mieszkańców, którzy np. chcą zbroić tereny i je sprzedawać. Padają argumenty, że gmina Gryfino przeznaczyła w budżecie na rok 2008 poważne pieniądze na uzbrojenie terenów i bardzo dobrze, bo jeśli ktoś będzie chciał mieszkać w mieście, to będzie mieszkał w mieście. Ryzyko zmiany klasyfikacji danej nieruchomości spada na właściciela. Nie jest powiedziane, że jeżeli ktoś sobie zmieni klasyfikację swojej nieruchomości to z pewnością znajdzie inwestora który np. kupi 10 działek. To nie dotyczy tylko nieruchomości, które miały być objęte zmiana w zakresie możliwości budownictwa jednorodzinnego, ale także usług. Jeśli ktoś chce prowadzić usługi, np. hotelarskie, albo inne, to taką możliwość powinien odnajdywać. Nie chcę krytykować tego opracowania co do zasady, bo nie mam dostatecznych kwalifikacji do tego. Filozofia przyjęta przy uwzględnianiu, bądź odrzucaniu wniosków jest sprzeczna z moimi poglądami na aktywność jednostki i jej miejsca w społeczności, jaką jest gmina. Jeżeli nie ma konfliktu interesu publicznego i interesu prywatnego, to interes prywatny jest także bardzo istotny, on często decyduje o tym, w jakiej kondycji znajduje się gmina Gryfino. Jeżeli okaże się, że na terenach, które mogłyby być terenami inwestycyjnym i w zakresie budownictwa jednorodzinnego pojawią się inwestorzy, którzy chcą mieszkać w danej miejscowości, czy to nam opłaca jako gminie, czy się nie opłaca? Opłaca się, bo mamy z tego realny zysk w postaci podatku od nieruchomości, w postaci odpisu z podatku dochodowego, który płacą osoby fizyczne. Stosując taka filozofię możemy uczynić naszą gminę niezwykle atrakcyjną dla małych inwestorów zewnętrznych. Patrzmy na to przez filozofię funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, a także przez pryzmat swoich własnych interesów, interesów samorządu. Zgadzam się z opinią Burmistrza, że ze względu na przynajmniej kilka zapisów w studium jego przyjęcie jest potrzebne, natomiast w moim przekonaniu nic nie stało na przeszkodzie, żeby uwzględnić wnioski mieszkańców. W przypadku, kiedy okazałoby się, że stałoby to w sprzeczności z interesem publicznym są znane instrumenty prawne do tego, żeby z nich korzystać. Podchodzenie do sprawy w ten sposób, jak zostały potraktowane wnioski mieszkańców, w większości przypadków powoduje, że zmuszamy mieszkańców Gminy Gryfino do tworzenia swoistych obejść prawa, do szukania takich rozwiązań, które sprawią, że postawią na swoim, ale można też wybrać drogę alternatywną i prostą. My tej prostej drogi do obywatela nie wytyczamy odrzucając te wnioski, sprawiamy, że ta droga jest kręta. Ja w mieszkańców gminy Gryfino wierzę i myślę, że sobie poradzą, czego najlepszym dowodem jest wyjazd z naszej miejscowości w kierunku Wirowa. Wystarczy zapoznać się, jakie tam są możliwości wznoszenia domów jednorodzinnych, czy jest to miejsce do takich inwestycji i czy domy tam funkcjonują. Rodzi się pytanie, po co utrudniać aktywność mieszkańcom? To my podejmujemy decyzję o przyjęciu studium, natomiast znalezienie rozwiązań prawnych mieszkańcy gminy będą musieli szukać w Urzędzie Miasta i Gminy i to jest ten dysonans, który dostrzegam. Apeluję, aby w przyszłości przy pracach planistycznych głęboko zastanawiać się nad tego rodzaju sposobem myślenia. W Gryfinie jest wielu młodych, zdolnych, przedsiębiorczych osób, a poważne gospodarki zbudowano właśnie na inicjatywie prywatnych osób, to jest często potęga gospodarek. Jeżeli istnieje prawo miejscowe, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przebiegiem linii 110 kV, a za powód odmowy zamiany klasyfikacji ziemi z rolnej na umożliwiającą wybudowanie domu jednorodzinnego, podaje się alternatywne przebiegi linii 110 kv, to jest to swoiste kuriozum. Trudno się zgodzić z taką filozofią. Albo prawo jest stabilne i obywatel jest pewny tego, z czym ma doczynienia, albo prawo jest chwiejne, nieprecyzyjne i zmusza obywatela, aby zastanawiał się nad tym, czy coś jeszcze się nie zmieni. My wobec obywateli musimy być wiarygodni, ta wiarygodność polega też na tym, że jesteśmy wobec obywatela otwarci. Nie zachęcam nikogo do odrzucenia tego studium, natomiast ze względu na złamanie elementarnych zasad funkcjonowania przedstawicieli samorządu i samych mieszkańców, czyli gminy Gryfino, ja osobiście poprzeć tego studium nie będę mógł.

Pan Jan Ferenc – dziękuję za udzielenie mi głosu, w sprawie o której mówił przed chwilą radny Nikitiński. Jestem mieszkańcem Nowego Czarnowa, w imieniu mieszkańców sołectwa i własnym chciałbym podzielić się pewną refleksją. Składaliśmy wnioski do studium, zrobiła to większość mieszkańców, kiedy studium znajdowało się w fazie opracowania. Kiedy zostało opracowane okazało się, że nasza wieś została pominięta, nic nie zrobiono od czasu uchwalenia poprzedniego planu. Wizja włodarzy naszej gminy wydaje mi się błędna. Jest to wieś rozwojowa, jest pięknie położona, jest możliwość dodatkowego zagospodarowania terenu i taka chęć ze strony mieszkańców była. Wszystkie odwołania, które zostały złożone, zostały rozpatrzone negatywnie bez podania przyczyny. Linie wysokiego napięcia i strefa ochronna jest w odpowiedniej odległości, więc można byłoby jedną ulicę zagospodarować budynkami i mieszkańcy chcą to zrobić. Niestety nie dane nam jest to. Będziemy prawdopodobnie dalej walczyć o to, być może za 5 lat okaże się, że nasza inicjatywa była właściwa, a podejście i wizja włodarzy miasta i gminy błędna. Jeszcze raz proszę szanownych radnych o szersze spojrzenie. Wydaje mi się większość wniosków została rozpatrzona negatywnie, pozytywnie natomiast znikomy procent.

Radny Stanisław Różański – ja będę z kolei zachęcał do poparcia projektu uchwały w odróżnieniu od poprzednich głosów. Będę głosował za przyjęciem projektu uchwały z następujących względów. Chciałbym, aby nasza dalsza dyskusja dotyczyła jednak tego materiału, który został nam przedstawiony, ponieważ zbyt duża abstrakcyjność dyskusji w oderwaniu od tego materiału zaciemnia nam obraz tego, nad czym w tej chwili procedujemy. Chciałbym prosić Wysoka Radę o zwrócenie uwagi na materiał, który został nam przedstawiony na stronę 7 i 11. Chciałbym powołać się w swojej wypowiedzi na zapisy które tutaj się znalazły. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest przepisem gminnym. Stanowi jednak akt kierownictwa wewnętrznego władz samorządowych.” W bardzo silnym związku pozostaje kolejne zdanie, które brzmi: „strategia określa celową wizję gminy w perspektywie najbliższych lat. Zmiana studium obowiązuje w obiegu wewnętrznym organy gminy przy sporządzaniu wytycznych koordynacyjnych dla planów miejscowych, jest zatem podstawą do zdefiniowania zakresu prac nad sporządzaniem planów miejscowych.” Skoro ten materiał nie ma rangi przepisu prawa miejscowego, skoro materiał ten stanowić będzie podstawę do zdefiniowania szczegółowych prac przy sporządzaniu planów miejscowych to należy odpowiedzieć na pytanie, czy w tym materiale mogły się znaleźć te kwestie szczegółowe, o których do tej pory dyskutujemy. Odpowiedź jest prosta, nie mogły się znaleźć, ponieważ ten materiał ma rangę pewnej wizji, jak ma wyglądać ład przestrzenny gminy Gryfino w danej perspektywie. Nie można temu materiałowi zarzucić, że te cechy nie posiada, bo cechy wizjonerstwa posiada. Ale skoro ma stanowić on podstawę do opracowania planów szczegółowych to powinniśmy teraz na początku, kiedy będziemy go przyjmowali powiedzieć, co w tym planie szczegółowym naszym zdaniem powinno się znaleźć, co siłą rzeczy nie mogło się znaleźć w studium. Wychodząc z takiego założenia pozwolę sformułować sobie następujący pogląd. Ponieważ w tym materiale zabrakło mi rozpracowania wizji dotyczącej budownictwa hotelowego w szczególności w mieście Gryfinie, a od autorów opracowania dowiedziałem się, że ta funkcja zawarta jest w funkcji mieszkaniowej, mnie to pobudziło do następującej refleksji. W planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego funkcja hotelowa powinna być w szczególny sposób potraktowana. Kiedy będziemy dyskutowali na tej sali nad przyjęciem takiej uchwały będę bardzo skrupulatnie szukał odpowiedzi na pytanie, jak autorzy tego opracowania i przyszłej uchwały dot. planu miejscowego widzą rozpracowanie funkcji budownictwa hotelowego w mieście Gryfinie. Myślę, że nie muszę uzasadniać wagi tego problemu. Miasto Gryfino nie ruszy w tak ważnej dziedzinie, jaką jest turystyka i wypoczynek, jeżeli funkcja budownictwa hotelowego nie będzie odpowiednio potraktowana i rozpracowana. Znane mi są przykłady, że składane są wnioski do UMiG od osób fizycznych, które gotowe są podjąć się udźwignięcia ciężaru finansowego takiej inwestycji, dlatego na tą kwestię zwracam szczegółową uwagę w naszej dyskusji. W kwestii zestawieni wniosków, wygłoszę myśl na pozór filozoficzną, ale oddaje ona sens temu, co chcę powiedzieć. Nie sztuką jest nie uwzględnić wniosków, bo ucierpi ład przestrzenny gminy, sztuką jest uwzględnić wnioski, bo nie ucierpi ład przestrzenny gminy. Myślę Panie Burmistrzu, że w przyszłym opracowaniu dot. studium i planów miejscowych przed autorami materiałów powinno zostać postawione wyraźnie zadanie, zadanie to powinno brzmieć: wnioski zgłoszone mają być uwzględnione w 100%. Jak należy to zrobić to ten, który będzie opracowywał materiał ma się nad tym zastanowić i tą koncepcje wdrożyć. Takie rozpatrywanie wniosków, jak zostało zrobione tym razem nie ma większego sensu, to nie jest żadna filozofia. Treść uwagi wniesionej przez Pana Andrzeja Warunka z miejscowości Żórawie dotyczy przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a odpowiedź jest następująca: „tereny rolnicze, możliwość dolesień”. Kto zrozumie cokolwiek z takiego zapisu? Przecież wiadomo, że jest to teren rolniczy, osoba fizyczna składa wniosek o wyłączenie tej działki z terenów rolniczych i przeznaczenie pod zabudowę i filozofią byłoby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie można tego zrobić. Takie zadanie powinno być przed autorem przyszłego opracowania Jeżeli bierze za to wynagrodzenie to ma przedstawić koncepcję i takie uwzględnienie wniosków, aby nie ucierpiał na tym ład przestrzenny. Co z tego, że w gminie mamy ład przestrzenny, jak żaden wniosek nie został uwzględniony? To jest sztuka dla sztuki.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – na dzień dzisiejszy przyznaję rację mieszkańcowi, mieszkań brakuje i będzie brakowało, bo nie mamy planów zagospodarowania przestrzennego. Sama przeszłam długą drogę, aby uzyskać pozwolenie na budowę, trwało to 2,5 roku. Wszyscy wiemy, ile trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proszę zrozumieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wnioski, które na dzień dzisiejszy nie zostały uwzględnione, zostały uwzględnione w przyszłości, jeżeli będzie na to zgoda i możliwość. Nie zgodzę się Panie Burmistrzu na to, aby ludzie nie otrzymywali odpowiedzi z jakich powodów dane wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Powinni też mieć wiedzę, czy w przyszłości uwzględnienie ich wniosków jest możliwe. Jeżeli nie uchwalimy dzisiaj studium to zamykamy drogę wielu mieszkańcom, którzy wnioski złożyli i chcą prowadzić działalność gospodarczą, budować domy. Uważam, że studium powinno zostać w dniu dzisiejszym uchwalone, a zmiany i uwagi nie uwzględnione jeszcze raz rozpatrzone i wprowadzone stosowne zmiany. Jeżeli nie uchwalimy studium nie tylko nie pomożemy osobom, których uwagi nie zostały uwzględnione, ale zaszkodzimy innym mieszkańcom, którzy wystąpili o warunki zabudowy. Proszę, aby wnioski zostały jeszcze raz zweryfikowane i uwzględnione w przyszłym projekcie studium.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – odnoszę wrażenie, że studium uchwalane jest tak szybko, po to, aby załatwić sprawę terenów wokół planowanej trasy S-3 i terenów przemysłowych wokół Gardna. Pozostały obszar gminy jest potraktowany marginesowo, oprócz jednego miejsca, przebiegu trasy linii 110 kV, aby załatwić pewne niedociągnięcia, które były w poprzednich latach. Nie mogę zgodzić się ze zdaniem Pana Różańskiego, że wizja przedstawiona w obecnym studium jest jedyna i słuszna. Pan Burmistrz powiedział, że mieszkańcy nie mogą tkwić w czasach przeszłych i upominać się o to, co było planowane dawniej. Wizja rozwoju miasta z uwzględnieniem przebiegu obwodnicy zakładanym przed dwudziestoma laty, nie jest chyba aktualna w dobie rozwoju budownictwa w bliskości terenów objętych przebiegiem tej obwodnicy. Zgadzam się ze stwierdzeniem Pana Nikitińskiego, że powinniśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy. Być może podejście do odrzuconych wniosków, że i tak będzie można występować o warunki zabudowy dopóki na terenach nie będzie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego jest słuszny, tylko dlaczego mieszkańcy gminy muszą od początku kombinować. Uważam, że praktycznie powinniśmy natychmiast przystąpić do zmiany studium, jeżeli je uchwalimy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – z dotychczasowych wypowiedzi radnych wynika jedna kwestia, że radni w większości są zwolennikami ułatwień dotyczących budownictwa jednorodzinnego. Pan radny wskazał miejscowość Żórawie, są tam grunty w większości V i VI klasy bonitacyjnej, więc tak na prawdę nieużytkowane rolniczo. Podobna sytuacja jest w Nowym Czarnowie. Grunty na tych terenach praktycznie nie są użytkowane rolniczo. Ludzie szukają różnego rodzaju obejść prawa, dzielą działki rolnicze, dodzierżawiają np. 10 ha i żądają wyznaczenia na takiej działce siedliska. Te procedury są zupełnie niepotrzebne, my naszym mieszkańcom utrudniamy życie, a powinniśmy je ułatwiać. Na przykładzie Pniewa, Żórawek widać, że procesu budowy domów nie udało się zatrzymać obowiązującymi przepisami prawnym. Powinniśmy przeznaczać tereny do zagospodarowania w budownictwie jednorodzinnym.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – już na wstępie powiedziałem, że studium będzie wymagało zmian, wprowadzenia takich zmian, które nie kolidują z interesami publicznymi. Nie mogę pozostać obojętnym, bo z dyskusji wynika, że Burmistrz chce działać przeciwko mieszkańcom, utrudniać życie. Jestem wielkim przeciwnikiem jego utrudniania i wiele razy wyrażałem swoje opinie, kiedy chcieliśmy budować cos na podstawie wcześniej opracowanych planów miejscowych, że jest niepotrzebne uszczegółowianie, nawet w jakich wymiarach mają być okna w budynkach. Szkoda, że takiej dyskusji nie było wcześniej, pół roku temu, kiedy studium było opracowywane. Jestem zmartwiony wypowiedzią Pana Nikitińskiego odnośnie pracy zespołu. Nie po to został powołany zespół, żeby ludzie, którzy otrzymali negatywne opinie do uwag nie otrzymali uzasadnienia, dlaczego jest ona negatywna. Wyjaśnię tą sprawę. Zapoznam się z tym, ile wniosków mieszkańców nie zostało uwzględnionych, skonsultuję się z projektantem i postaram się słuszne wnioski uwzględnić w zmianach do studium. Nie jest tak, że na studium patrzymy przez pryzmat Parku Przemysłowego. Na dzisiejszej sesji otrzymaliście Państwo uchwały dotyczące trzech planów miejscowych. W całej dyskusji budujące jest to, że chcemy mieszkańcom naszej gminy ułatwiać realizację swoich zamierzeń i idei. Będę Państwa do tego gorąco namawiał i trzymał za słowo, kiedy będziemy głosowali nad zmianami do studium.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym wyjaśnić wszystkim zainteresowanym, że został powołany zespół, który pracował nad każdym wnioskiem z osobna, każdy z wniosków był głosowany oddzielnie. W pracy tego zespołu zachęcałem pozostałych członków do tego, aby przyjąć filozofię polegającą na uwzględnianiu wszystkich wniosków. Osobiście nie poparłem z wszystkich przedstawionych wniosków zaledwie trzech, gdzie wydawało mi się, że zostanie naruszony ważny interes publiczny. Dyskusja w zespole była bardzo szeroka i dotyczyła każdego konkretnego wniosku, udało się na podstawie pracy tego zespołu przekonać twórców studium do tego, żeby uwzględnili więcej, bo ok. 10-15% wniosków, natomiast pozostałe wnioski przepadły, nie zostały uwzględnione. Moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby w studium uwzględnić wnioski mieszkańców, a w sytuacji kiedy pojawiają się okoliczności, które mogą zagrozić ważnemu interesowi publicznemu, lub też, gdy stan faktyczny musi ulec zmianie z innych przyczyn formalno-prawnych, wówczas należy tych zmian dokonywać. Nie chcę, aby ta dyskusja przerodziła się w głębszą polemikę, czy wymienianie się kolejnymi racjami, bo wymienialiśmy się nimi podczas pracy zespołu. Skład tego zespołu spowodował, że mój osobisty pogląd na sprawę nie został tak szeroko uwzględniony, jakbym sobie tego życzył. Przyjmuję prostą zasadę, że jeśli mieszkaniec chce uwzględnienia wniosku zgodnego z interesem publicznym i interesem gminy Gryfino, to należy tak uczynić w każdym konkretnym przypadku.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką głosowało 15 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/183/08 stanowi załącznik nr 13.

Przewodniczący Rady ogłosił 20-minutową przerwę, przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Januszowi Skrzypińskiemu i opuścił salę posiedzeń.

Po przerwie obrady wznowił Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino – DRUK Nr 4/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański – mam pytanie do autorów projektu uchwały dotyczące strony 2 pkt 6. Zadawałem to pytanie na dwóch komisjach, nie otrzymałem odpowiedzi. Uzależniam swoje głosowanie nad projektem tej uchwały od uzyskania jednoznacznej odpowiedzi. Na stronie 2 w punkcie 6 zatytułowanym Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów znajduje się taki passus: „indywidualne postępowanie w zakresie ustalania zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania jest wykluczone na terenach oddalonych od istniejącej zabudowy”. Co to znaczy? Czy to zdanie łączy się z zasadą dobrego sąsiedztwa wywodzącą się z ustawodawstwa niemieckiego? Od odpowiedzi na te pytania uzależniam swój dalszy głos w dyskusji.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju Krzysztof Czosnowski – to zdanie w uzasadnieniu do uchwały zostało wprowadzone z pełną świadomością. Oznacza ono, że nie ma możliwości prowadzenia postępowań indywidualnych, czyli wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie, dla którego będzie opracowywany plan miejscowy. Jest to jedna z przesłanek do konieczności opracowania tego planu miejscowego. Jest to obszar w tej chwili użytkowany rolniczo w oddaleniu od istniejącej zabudowy, w miejscowości Gardno, czy też Drzenin, a dodatkowo jest to teren, dla którego wprowadzamy funkcję produkcyjną i usługową, czyli taką, dla której nie ma kontynuacji. Jest to zapis, który mówi właśnie o konieczności opracowania planu miejscowego właśnie ze względu braku możliwości indywidualnego postępowania na tym terenie, jest to jedna z przesłanek oprócz wszystkich pozostałych wymienionych w innych punktach.

Radny Stanisław Różański - nie rozumiem tej odpowiedzi i chcę zadać dodatkowe pytanie. Proszę odpowiedzieć mi na pytanie, jak oddalone powinny być te tereny od istniejącej zabudowy?

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju Krzysztof Czosnowski – tak, jak wynika to z załącznika graficznego. Mamy precyzyjnie wskazany obszar, dla którego jest opracowywany plan miejscowy. Są to działki geodezyjne w obrębie Drzenin i Gardno. Na mapie tej uwidoczniona jest istniejąca zabudowa w miejscowości Gardno i w miejscowości Drzenin. Teren dla którego ma być opracowany plan miejscowy obejmuje ponad 200 ha. W miejscowościach Gardno i Drzenin mamy istniejącą zabudowę, w związku z tym te odległości będą wahały się od kilkuset metrów do prawie dwóch kilometrów na tym obszarze.

Radny Stanisław Różański - rozumiem, że najdłuższa odległość wynosi 2 km. Czyli w odległości 2 km od tej miejscowości znajduje się zabudowa?

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju Krzysztof Czosnowski – w tym obszarze nie ma zabudowy.

Radny Stanisław Różański – ale, gdyby była zabudowa?

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju Krzysztof Czosnowski – gdyby była zabudowa byłaby to jakaś podstawa do postępowania indywidualnego.

Radny Stanisław Różański - czy istnieje wówczas możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy?

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju Krzysztof Czosnowski – mówimy teoretycznie, bo rozmawiamy też o funkcjach. W przeważającej części mamy do czynienia z funkcją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bądź zabudowy zagrodowej, a celem opracowania planu miejscowego jest wprowadzenie funkcji zabudowy produkcyjnej i usługowej w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej na tych 57 ha oraz na pozostałych terenach, czyli zabudowy, której nie mamy na tym obszarze w dniu dzisiejszym.

Radny Stanisław Różański - w dalszym ciągu nic nie rozumiem. Nie kontynuuje wypowiedzi.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Panie Stanisławie, jak zwykle rozumiem treść Pana zapytań, bo Pana wystąpienia bardzo sobie cenię. Jak Pan nie rozumie odpowiedzi, to ja nie rozumiem pytania. Naprawdę, nie rozumiem Pana pytania i pańskich obaw z uwagi na to, że ten teren już obejmuje wcześniej tereny przewidziane pod przemysł i usługi. Jak możemy spełniać indywidualne żądania poszczególnych osób? Gdybyśmy zgodzili się, że na etapie opracowywania planu miejscowego chcielibyśmy zaspakajać żądania poszczególnych osób, rzemieślników to byłoby to niekorzystne. Chcemy opracować plan tego terenu kompleksowo, bo naszym celem jest, aby na bazie tego planu możliwe było ściągnięcie dużego inwestora strategicznego. Gdybyśmy podzielili ten teren pod różne cele, a później, gdy pojawiłby się główny, strategiczny inwestor nie moglibyśmy przedstawić mu oferty dot. terenu pod inwestycję, bo jej prowadzenie byłoby niezgodne z planem miejscowym.

Radny Stanisław Różański - ponieważ Pan Burmistrz postawił problem nieco jaśniej, postawię „kropkę nad i”. Panie Burmistrzu, to właśnie o to chodzi, jeśli w terenie znajduje się zabudowa i bez względu czy ma ona 100 m, czy 2 km, to nie ma żadnych przeszkód, w myśl zasady dobrego sąsiedztwa. W orzecznictwie NSA w indywidualnych przypadkach wypowiedziany został pogląd, że nie chodzi o zasadę dobrego sąsiedztwa, aby za granicą działki która jest przedmiotem decyzji była zabudowa, ale istniejąca zabudowa daje podstawę do wydania decyzji. Znam przykłady, że decyzje gminy są w myśl zasady dobrego sąsiedztwa wydawane odmowne ze względu na to, że nie ma zabudowy za granicą tej działki, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby z niej korzystać, jeżeli na terenie w danej miejscowości jest zabudowa.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/184/08 stanowi załącznik nr 14.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe – DRUK Nr 5/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/185/08 stanowi załącznik nr 15.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 6/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/186/08 stanowi załącznik nr 16.

Ad. XI.

1/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/538/05 z dnia 27 października 2005 r. – DRUK Nr 7/XXI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - proszę o zabranie głosu przez Pana mecenasa w kwestii wniosku zgłoszonego przez Komisję Budżetu.

Radca prawny Krzysztof Judek – nie wiem co powiedzieć, ponieważ nie znam uzasadnienia wniosku Komisji Budżetu.

Radny Stanisław Różański – skoro uchylamy uchwałę, o czym stanowi § 2 i § 1 uchwały? Jakie wykonanie powierzamy Burmistrzowi?

Radca prawny Krzysztof Judek – jest pewną tradycją zamieszczanie w uchwałach zapisu, o tym, kto ma uchwałę wykonać. Powstaje pytanie, co się wykonuje przy uchwale uchylającej poprzednią uchwałę. Wykonanie sprowadza się do tego, że wkłada się tą uchwałę do koperty i wysyła do Wojewody Zachodniopomorskiego celem wykonania czynności nadzorczych, tudzież celem umieszczenia jej tekstu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Oczywiście Burmistrz nie robi tego sam, tylko przy pomocy swoich urzędników, więc przepis dot. wykonania uchwały może pozostać. Równie dobrze można go wykreślić, bo wówczas znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że burmistrz wykonuje uchwały, a więc i tak będzie musiał ją wykonać. Jest dowolna możliwość załatwienia tego wniosku.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - czy komisja podtrzymuje swój wniosek?

Radny Tomasz Namieciński - wniosek ten na komisji został złożony przez radnego Różańskiego.

Radny Stanisław Różański – ja podtrzymuje ten wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej o wykreślenie z projektu uchwały §2.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący poinformował, że wniosek Komisji nie został przyjęty.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/538/05 z dnia 27 października 2005 r. została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/187/08 stanowi załącznik nr 17.

2/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/121/07 z dnia 4 października 2007 r. – DRUK Nr 8/XXI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Ireneusz Sochaj – chciałbym zapytać Pana Burmistrza, jakie są plany odnośnie budynku po szkole w Borzymiu?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jeżeli uchwała zostanie podjęta przez Radę, najprawdopodobniej przedstawię Państwu dwa rozwiązania. W związku z tym, że warunki pracy w urzędzie w niektórych wydziałach są już wręcz tragiczne zaproponuję, aby część gastronomiczną byłego hotelu Pod Platanem przeznaczyć na Bibliotekę Pedagogiczną z dużą czytelnią, natomiast pomieszczenia, gdzie były pokoje przeznaczyć na powierzchnie biurowe do dzierżawy. Pomieszczenia po bibliotece pedagogicznej przeznaczymy na stworzenie godziwych warunków pracy dla Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, myślę, że oprócz wydziału sprawdzimy, jakie inne wydziały również się tam zmieszczą. Dzisiaj mogę powiedzieć, że pracujemy nad bardzo ciekawym projektem odnośnie zagospodarowania budynku w Borzymiu i w tym temacie więcej informacji może udzielić Dyrektor OPS. Chcemy stworzyć w nim środowiskowy dom samopomocy, na prowadzenie którego możemy uzyskać bardzo duże dofinansowanie. Pracujemy nad tym i myślę że dużą część remontów, adaptacji sfinansujemy z dofinansowania z zewnętrznych instytucji.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej o wykreślenie z projektu uchwały §2.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 7 wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący poinformował, że wniosek Komisji nie został przyjęty.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/121/07 z dnia 4 października 2007 r. została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/188/08 stanowi załącznik nr 18.

3/ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku wielolokalowym w Gryfinie – ul. 1 Maja 15 – DRUK Nr 9/XXI.

Radni otrzymali nową wersję uzasadnienia do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański – chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi za uzupełnienie treści uzasadnienia, który uwzględnia wniosek zgłoszony na Komisji Rewizyjnej oraz na Komisji Budżetu. W każdym przypadku, jeżeli podstawą prawną uchwały będą przepisy art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, która została powołana w podstawie prawnej, warunkiem sine qua non, podstawowym, aby można było taka uchwałę podjąć jest ta właśnie ustalenie, że dana nieruchomość stanowiąca przedmiot uchwały nie może być zagospodarowana, jako odrębna nieruchomość. W poprawionym uzasadnieniu to stwierdzenie juz się znalazło i z tych względów nie ma przeszkód, aby głosować za projektem uchwały.

Radna Magdalena – Chmura - Nycz – to był wniosek Komisji Rewizyjnej nie tylko dotyczący tej konkretnej uchwały, ale również druku nr 10/XXI. Jeżeli będziemy zbywać nieruchomości, czy też działki w uchwale powinien być zapis, że dana nieruchomość nie może być odrębną nieruchomością.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku wielolokalowym w Gryfinie – ul. 1 Maja 15 została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/189/08 stanowi załącznik nr 19.

4/ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku przy ul. Lipowej nr 8 w Wysokiej Gryfińskiej – DRUK Nr 10/XXI.

Radni otrzymali nową wersję uzasadnienia do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku przy ul. Lipowej nr 8 w Wysokiej Gryfińskiej została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/190/08 stanowi załącznik nr 20.

5/ Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu – DRUK Nr 11/XXI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/191/08 stanowi załącznik nr 21.

6/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II – DRUK Nr 12/XXI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/192/08 stanowi załącznik nr 22.

7/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach – DRUK Nr 13/XXI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański – ponieważ, zarówno na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej jak i na posiedzeniu Komisji Budżetu zgłaszałem zdanie odrębne i chciałbym je wygłosić wraz z uzasadnieniem w trakcie dzisiejszej debaty. Jestem przeciwny, aby w tym konkretnym przypadku, po pierwsze przyjąć projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację salonu gier i tym samym, aby podjąć uchwałę o niewyrażeniu zgody. Z własnego doświadczenia i obserwacji wnoszę Wysoka Rado, że tego typu miejsca są rozsadnikiem wszelkiego zła. Wszelkie zapewnienia dotyczące prowadzenia takiego punktu kończą się w momencie, kiedy przedsiębiorca otrzyma zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Są to miejsca tylko służące narkotykom, przestępcom i źródłom wszelkiej patologii. Z tych względów będę głosował przeciwko.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym uspokoić nastroje. Pan radny Stanisław Różański się pomylił. Był przeciwny umiejscowieniu tego rodzaju firmy w tym konkretnym miejscu, natomiast zapomniał, że pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały o negatywnym zaopiniowaniu lokalizacji. Proszę się nie denerwować, bo widziałem, że Rada Miejska się wzburzyła. Pan radny uzasadnił swoje stanowisko, więc wiemy, że nastąpiła drobna pomyłka. Powiem, wspierając radnego Różańskiego, że miejsce lokalizacji jest niefortunne. Jestem zwolennikiem liberalizmu w gospodarce, natomiast to miejsce jest nieodpowiednie to prowadzenia tego typu działalności. Jest ono przy stadionie, przy którym funkcjonują kluby sportowe, w tym KS Energetyk Gryfino, UKS Energetyk Gryfino i Hermes i jest to potencjalne ryzyko. Nie wiem, czy w takich miejscach są narkotyki i alkohol, bo w takich miejscach nie bywam, ale należy zakładać, że mogą się pojawić, więc będę głosował za przyjęciem projektu uchwały, który negatywnie opiniuje umiejscowienie tej firmy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – chciałabym wyjaśnić, że nie było zgłoszonego zdania odrębnego Pana Różańskiego na Komisji Rewizyjnej. Jeżeli jednej firmie odpowiemy, że nie może prowadzić tego typu działalności, to dlaczego zgadzamy się, aby przy stadionie sportowym znajdowały się gry i sprzedawane było piwo. Na terenie całego Centrum Wodnego Laguna również są gry. Wiem, że małoletni uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 1 czasami do szkoły nie docierają, bo po drodze jest m.in. CW Laguna. Jeżeli jednemu podmiotowi nie wyrazimy zgody, to powinniśmy się zastanowić, dlaczego na terenie Laguny gry funkcjonują od dawna i dlaczego jest tam również sprzedawany alkohol.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w obrębie obiektów sportowych funkcjonują lokale, natomiast funkcjonują bez wpływu na to organizacji sportowych. To nie są lokale, które wynajmują, dzierżawią lub użytkują w jakikolwiek sposób kluby sportowe, w tym KS Energetyk. Od dawna jestem przeciwnikiem sprzedaży alkoholu w obrębie obiektów sportowych. Na terenie obiektów nie powinno być sprzedaży napojów alkoholowych, co do zasady. To, że sprzedaży się dokonuje, pozostaje bez wpływu zarówno klubu, który reprezentuję, jak i innych klubów, które korzystają z obiektów.

Radny Artur Nycz – KS Energetyk nie wynajmuje lokalu, ale gmina Gryfino tak. W lokalu gminnym jest prowadzona na stadionie sprzedaż alkoholu. Chciałbym przypomnieć Państwu dyskusję z poprzedniej kadencji na temat tego, czy określić odległość od miejsc publicznych, gdzie jest wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu. Jeżeli uważacie Państwo, że nieudzielenie pozwolenia otwarcia salonu gier w jakiś sposób ochroni dzieci przed ich złym wpływem, to ja tego nie bardzo rozumiem. Skoro każdy ma komputer i internet w domu i może grać w gry, to przed czym chcemy chronić dzieci? Bądźmy konsekwentni. Jeżeli salon gier jest miejscem wszelakiego zła i nie może powstać w Gryfinie, to należy zlikwidować wszystkie lokale, gdzie jest sprzedawany alkohol, bo jest on dużo bardziej szkodliwy niż salony gier. W Gryfinie funkcjonują 3 zakłady bukmacherskie, gdzie jest normalny hazard. Jeżeli nie może być salonu gier, to nie może być również bukmachera, bo hazard jest deprawujący. Zastanówmy się dzisiaj, czy podejmując uchwałę o niewyrażeniu zgody na lokalizację salonu gier, tak naprawdę nie dyskryminujemy jakieś przedsiębiorcy, bo ten człowiek jeżeli nie otworzy tej działalności w Gryfinie, to zrobi to w Szczecinie. Bądźmy konsekwentni, jeżeli zakazujemy tego to zakażmy sprzedaży alkoholu przynajmniej we wszystkich sklepach w pobliżu szkół. Na debacie doszliśmy do wniosku, że jeżeli zakażemy sprzedaży alkoholu w odległości 10, czy 200 metrów od miejsc publicznych to okaże się, że w całym centrum Gryfina nie można dokonać tego zakupu, bo wszędzie jest jakaś instytucja publiczna.

Radny Kazimierz Fischbach - w tej uchwale jest pewne niedomówienie. Czy mówimy o salonie gier zręcznościowych, jaki istnieje w CW Laguna, czy o salonie gier automatycznych typu „jednoręki bandyta”? Jeżeli jest to salon gier typu „jednoręki bandyta” to jest to hazard i salon ten nie powinien znajdować się w tym miejscu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – czy jeżeli postąpiono w przeszłości źle, to czy dalej należy postępować w ten samo sposób? Ustawodawca przewidział, że w takiej wielkości mieście, jak Gryfino może znajdować się tylko jeden salon gier. My nie podejmujemy decyzji, że nie chcemy takiego salonu gier na terenie naszej gminy, tylko w tym szczególnym miejscu, ponieważ nie jest odpowiednia lokalizacja dla tego salonu. Jeżeli przedsiębiorca znajdzie inne miejsce, gdzie dostęp dzieci nie jest tak widoczny, nikt mu tego nie zakaże, ale my chcemy w pewnych miejscach mieć odpowiednie rodzaje działalności. Niedługo będzie ogłoszony przetarg na sprzedaż działki gminnej i nie byłoby właściwe umiejscowienie tam salonu gier. Możemy wymienić szereg punktów, gdzie jest sprzedawany alkohol, które nie są zgodne z ustawą z uwagi na odległość od szkoły. Tak jest w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 1. Należało będzie się zająć tym problemem, chociaż będą to decyzje niepopularne, jeżeli nie będziemy chcieli wydawać koncesji na sprzedaż alkoholu w tych punktach handlowych, które obecnie go sprzedają. Jest niedobrze, że punkt na stadionie sprzedaje piwo, dlatego rozważamy propozycje rozwiązania tego problemu poprzez wydzielenie tego terenu, aby nie miał on styczności z obiektami sportowymi.

Radny Artur Nycz – nie słyszałem ani jednego uzasadnienia, że salon gier może powstać w innym miejscu, słyszałem uzasadnienie, że salon gier jest złem samym w sobie, skarbnicą wszelakiego zła, w związku z tym nie mówmy, że może powstać gdzie indziej. O tym będziemy mogli rozmawiać wówczas, gdy gmina stworzy warunki do tego, aby lokale usługowe mogły powstawać. Nie sprowadzajmy sprawy do absurdu, zagłosujmy w tej sprawie, każdy ma wyrobione zdanie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – mam kolejne pytanie. Jeżeli chodzi o gry typu „jednoręki bandyta”, to do salonu takich gier wchodzą osoby, które ukończyły 18 lat. Dlaczego jednemu przedsiębiorcy pozwalamy na prowadzenie takiej działalności, a drugiemu nie. Chodzi mi o konsekwencję w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy gry funkcjonują w pobliżu szkoły. Nie możemy wybiórczo traktować osób zwracających się o prowadzenie takiej działalności. Musimy tą kwestię załatwić raz na zawsze.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – oczywiście salony gier mogą funkcjonować, natomiast to konkretne miejsce, o którym rozmawiamy jest objęte sławą miejsca, w którym dzieje się wiele. Nie zawsze dzieje się to, co mieszkańcy okolicznych nieruchomości by sobie życzyli. Ponadto ilość osób małoletnich, które codziennie przechodzą obok tego miejsca napawa mnie obawą z perspektywy funkcjonowania w tym miejscu lokalu, także z punktu widzenia celów, które realizują kluby sportowe. Nie chciałbym, aby alternatywą dla spędzania wolnego czasu na stadionie, było spędzanie czasu w salonie gier. Salon gier należy oddalić od stadionu, dlatego będę głosował za podjęciem uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii dla lokalizacji salonu gier.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/193/08 stanowi załącznik nr 23.

8/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach – DRUK Nr 13-1/XXI.

W związku z podjęciem uchwały opiniującego negatywnie lokalizację salonu gier na automatach głosowanie nad projektem uchwały stało się bezprzedmiotowe.

9/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino – DRUK Nr 14/XXI

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Radni otrzymali autopoprawkę Burmistrza do projektu uchwały – załącznik nr 24.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – dobrze byłoby, gdyby w uchwale znalazł się zapis, że do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gminnych upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino po wyrażeniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej, czyli wszystkich radnych. Komisja Planowania Przestrzennego liczy prawie samych radnych Bezpartyjnego Bloku Samorządowego. Jeżeli mamy grać fair, to chciałabym, aby wszyscy brali odpowiedzialność za to. To są być może insynuacje, ale Pan się będzie z tym dobrze czuł i my również.

Radny Ireneusz Sochaj – to są insynuacje, bo w Komisji Planowania Przestrzennego jest dwóch przedstawicieli GiS-u, dwóch przedstawicieli BBS-u i jedna osoba niezależna. Nie widzę problemu, aby przy sprawach trudnych, czy ważnych, proponować ich rozstrzygnięcie przez Radę.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, ja prezentuję zupełnie odmienny pogląd w tej sprawie. Uważam bowiem, że zawężanie uprawnień kompetencyjnych organu wykonawczego, jakim jest Burmistrz jest swego rodzaju przejawem votum nieufności wobec tego organu. Nie ma żadnych podstaw do tego aby teoretycznie formułować pogląd taki, że jeśli nie będzie opinii komisji jednej, czy drugiej, czy też wszystkich, to decyzje rozstrzygnięcia, umowy zawierane przez Burmistrza będą wadliwe, nieuczciwe, bałaganiarskie. Na jakiej podstawie formułujemy ten pogląd? W związku z tym ciągłe ograniczanie moim zdaniem jest z wyprzedzeniem wyrażaniem votum nieufności wobec organu wykonawczego. Mam uwagę natury redakcyjnej do autorów projektu uchwały. W moim przekonaniu przeredagowany został § 3 tej uchwały. Jeżeli przyjmuje się, że wyboru dzierżawcy lub najemcy gminnej nieruchomości dokonuje się w drodze pisemnego konkursu ofert lub przetargu po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości, to już wybraliśmy drogę załatwiania tych spraw. W związku z tym powracanie do tych myśli i redagowanie znów § 2 w tym samym duchu, że wyboru procedury dokonuje Burmistrz jest moim zdaniem „masłem maślanym”. Zupełnie wystarczającym byłaby redakcja paragrafu 3 w brzmieniu ust. 1, bo on od początku do końca wszystko wyjaśnia o tym, że to Burmistrz decyduje. To wynika z ustawy o samorządzie gminnym, bo przepis powiada, jakie kompetencje w zakresie załatwiania indywidualnych spraw ma Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Radny Artur Nycz – chciałbym zwrócić uwagę Panu radnemu Różańskiemu, że nie ograniczamy kompetencji Burmistrza, tylko je rozszerzamy w tej uchwale, czyli pozbywamy się części własnych kompetencji na rzecz Pana Burmistrza. Jest to kwestia dosyć istotna i warto byłoby Panie radny na to zwrócić uwagę. Kwestia do dyskusji jest taka, jak daleko ma iść to rozszerzenie kompetencji. Czy ma to być absolutne przekazanie kompetencji Panu Burmistrzowi bez pozbawienia kontroli Rady? Mówienie o kontroli Rady nie jest w żaden sposób votum nieufności tylko zwykłym dbaniem o interes Gminy i Rady.

Radny Marek Sanecki – na poprzedniej sesji został nam przedłożony pewien projekt uchwały, nie został on jednak podjęty. Mówiłem wówczas, że Burmistrzowi należy ufać i cały czas wychodzę z tego założenia. Z przebiegu dyskusji wynika, że poglądy są różne i w jakiś sposób należy te zadania gminne realizować. Radny Różański powiedział również „kochaj i sprawdzaj”. Chciałbym zaproponować rozwiązanie, żeby w uchwale została wymieniona pozytywna opinia dwóch komisji: Komisji Planowania Przestrzennego oraz Komisji Rewizyjnej, wtedy będzie to pośrednie rozwiązanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – są dwie filozofie zarządzania gminą i wykonywania obowiązków przez Burmistrza. Jedna filozofia była reprezentowana w naszej gminie, kiedy do podjęcia decyzji Burmistrz szukał „dupokrytki” w postaci różnych opinii, uzasadnień i wówczas podejmował decyzję. To powodowało odwlekanie wydawania ostatecznych decyzji. Zakładam, że radni dobrze znają Statut Gminy, za wszelkie poczynania, umowy decyzje odpowiada burmistrz. Przeraża nie fakt, że jedni radni nie wierzą drugim radnym. Czy duch pewnej organizacji nadal nad nami czuwa? Praktyka jest taka, że w trudnych decyzjach Burmistrz zawsze zasięga opinii Rady. Kiedy są decyzje proste, łatwe, po co kierować sprawę do Komisji, albo Rady? Uważam, że priorytetem jest szybkie załatwianie sprawy przez urząd.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – autopoprawka zaproponowana przez Burmistrza jest racjonalna, natomiast muszę dodać, że radna Magdalena Chmura – Nycz mówiąc o swojej propozycji raczej pokazała swoje zaufanie do całej Rady Miejskiej w Gryfinie, a nie tylko do jej części. Panie Burmistrzu, radni sobie we wzajemnych relacjach poradzą, ich poziom wzajemnego zaufania jest różny w zależności od tego w jaki sposób dokonali określonych czynności w przeszłości. Jeżeli np. radny popełnia błędy to trzeba je oceniać. Nie można natomiast prowadzić dyskusji na takiej zasadzie, że ktoś wstaje i mówi ja tego nie rozumiem, bo cóż to za argument. Rada Miejska w Gryfinie, jako organ odrębny od Burmistrza, mimo wszystko we wzajemnych relacjach darzy się dosyć szerokim zaufaniem, czego dowodem była wypowiedź radnej Magdaleny Chmury – Nycz.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – do tej pory na sesji Rada była zgodna co do wszystkich uchwał. Radny Nikitiński trochę mnie nie do końca zrozumiał, bo ja nie wierzę i wolę czasami sprawdzić. Jeżeli mamy Przejrzystą Gminę, to ją realizujmy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym powiedzieć, że jest bardzo złym zwyczajem na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, że z mojej prawej strony sali na część wypowiedzi radnych słyszę gremialny śmiech. Jeżeli to ma być zasadą to możemy się tak wzajemnie szanować. Wychodzę na mównicę, mówię o ważnej sprawie dot. funkcjonowania kwestii związanych z lokalem a Zastępca Burmistrza ma to gdzieś, buja w obłokach i nie jest zainteresowany dyskusją. Jeżeli Pan nie jest zainteresowany dyskusją, albo pozostałe osoby, to idźcie rozwiązywać problemy mieszkańców gminy Gryfino, bo jest ich sporo. Druga kwestia dotyczy tego, co powiedziała radna Magdalena Chmura – Nycz. Pani radna, starałem złagodzić Pani wypowiedź, doskonale rozumiem intencje. W Komisji Planowania Przestrzennego są radni BBS-u i radni GIS-u. Ja mimo wszystko nie pokładam w tym jakiegoś niepokoju, że ci radni będą działali w złej wierze i będą podejmowali sprzeczne decyzje. Chciałbym złożyć wniosek do Przewodniczącego. Panie Przewodniczący proszę panować nad tego typu zachowaniami, to nie przystoi dyspucie publicznej, aby część jej uczestników zachowywała się w ten sposób, to jest po prostu skandal.

Radny Artur Nycz – chciałbym złożyć wniosek formalny. Po przegłosowaniu tej uchwały poproszę o ogłoszenie przerwy.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - uważam, że cała ta dyskusja jest niepotrzebna, bo powinniśmy na samym początku przegłosować wniosek radnej Magdaleny Chmury – Nycz i nie obrażać się wzajemnie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - czy radna podtrzymuje swój wniosek? Proszę go sformułować.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – proponuję § 2 uchwały w następującym brzmieniu: „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino po wyrażeniu pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie, do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę.”

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Magdaleny Chmury - Nycz.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 8 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący poinformował, że wniosek radnej został przyjęty.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały wraz z przegłosowanym wnioskiem.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z wnioskiem radnej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/194/08 stanowi załącznik nr 25.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w związku z podjęciem przez Radę takiej uchwały proszę o uszczegółowienie i udzielenie odpowiedzi na pytanie, znając prace komisji, jaką decyzję ma podjąć Burmistrz, jeżeli najczęstszym stanowiskiem komisji będzie niezajęcie tego stanowiska, albo w przypadku, gdy trzy komisje wydadzą pozytywną opinię, a jedna negatywną?

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. – DRUK Nr 15/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/195/08 stanowi załącznik nr 26.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. - DRUK Nr 16/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/196/08 stanowi załącznik nr 27.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 15- minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/183/08 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie – DRUK Nr 29/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym podziękować wszystkim radnym za to stanowisko, które kosztowało wiele pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Chciałbym podziękować Panu Staroście, Zarządowi Powiatu oraz Radzie Powiatu, za to, że nie kierując się aspektami ekonomicznymi przyjęli rozwiązanie, które najlepiej będzie służyło młodzieży gryfińskiej. Myślę, że porozumienie wyczerpuje wszelkie wątpliwości, że mamy jeden cel, jak najlepiej wykorzystać obiekty oświatowe do nauczania naszej młodzieży. Dziękuję jeszcze raz za tak konstruktywne podejście.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/183/08 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/197/08 stanowi załącznik nr 28.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10- minutową przerwę w obradach, w trakcie której nastąpiło podpisanie porozumienia przez Burmistrza oraz Zarząd Powiatu.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy – DRUK Nr 17/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/198/08 stanowi załącznik nr 29.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Chwarstnicy – DRUK Nr 18/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Chwarstnicy została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/199/08 stanowi załącznik nr 30.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Zespołu Szkół w Chwarstnicy – DRUK Nr 19/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Zespołu Szkół w Chwarstnicy została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/200/08 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie - DRUK Nr 20/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/201/08 stanowi załącznik nr 32.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Gardnie – DRUK Nr 21/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Gardnie została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/202/08 stanowi załącznik nr 33.

Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Zespołu Szkół w Gardnie – DRUK Nr 22/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Zespołu Szkół w Gardnie została przyjęta.
Uchwała Nr XXI/203/08 stanowi załącznik nr 34.

Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – DRUK Nr 23/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nie zdawałem sobie sprawy, że numeracja gimnazjów wywoła tyle dyskusji w gronie nauczycieli, ale też tradycją jest, że starsze gimnazjum zawsze posiada numer 1, a gimnazjum nowopowstające nosi nr 2. Chciałbym wnieść autopoprawkę do uchwały oraz jej tytułu, polegającą na zmianie numeracji. W uchwale i jej tytule zamiast Gimnazjum nr 1, powinno być Gimnazjum Nr 2.

Radna Janina Nikitińska - Gimnazjum przy ul. Niepodległości 16 będzie miało nr 2. Jaką numerację będzie posiadał Zespół Szkół?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości 16 nie będzie posiadał numeracji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – mamy Zespół Szkół przy ul. Łużyckiej, który posiada już numerację, czy ten fakt nie będzie to kolidował z podjęciem tej uchwały?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – negatywne opinie dotyczyły tak naprawdę kwestii wariantów uchwał które zostały przedłożone. Dotyczyły tego, że Rada Miejska w Gryfinie nie podzieliła poglądu, co do tego, że Zespół Szkół przy ul. Niepodległości nie będzie obejmował ulicy Łużyckiej. To jest główny problem i z tego tytułu wynikały negatywne stanowiska. Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie numeracji. Chciałbym zwrócić uwagę Radzie, aby pamiętała o tych dwóch zasadniczych problemach, jednym merytorycznym, drugim technicznym.

Radny Rafał Guga – do tej pory tradycją było, że numerację nadawało się szkołom w zależności od tego kiedy powstawały, jak długo funkcjonowały, stąd w Gryfinie mamy najdłużej funkcjonującą Szkołę Podstawową nr 1. Nie tworzy to żadnych problemów. Na ul. Łużyckiej mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Inną sprawą jest obwód gimnazjum, który budzi pewne kontrowersje. Obwód ten dzieli obwód Szkoły Podstawowej Nr 4, część dzieci kończąca SP 4 będzie kontynuować edukację w Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza, a część w Gimnazjum przy ul. Niepodległości. To jest jedyny problem. Przy dwóch wariantach obwodów tworzy się sytuacja, że Gimnazjum przy ul. Niepodległości można było nazwać miejskim, bo uczy dzieci tylko z terenu miasta, a Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza gimnazjum gminnym, bo uczy dzieci wiejskie i miejskie.

Radny Stanisław Różański – prosiłbym po raz kolejny, aby przy tych trzech projektach uchwał, w których będziemy głosować za ich określonymi wariantami, aby osoba odpowiedzialna za projekty tych uchwał przedstawiła plusy i minusy pierwszego i drugiego wariantu. Przy głosowaniu nad określonym wariantem chciałbym kierować się tymi przesłankami, które uznam za racjonalne i zasługujące na uwzględnienie.

Radny Artur Nycz – żaden z przedstawionych wariantów nie jest wariantem idealnym, on w swojej konsekwencji będzie powodował różnego typu problemy. Warto byłoby zastanowić się, czy nie próbować znaleźć trzeciego wyjścia. Warto byłoby zastanowić się, czy Gimnazjum przy ul. Niepodległości w ogóle powinno posiadać obwód. Wiem, że musi, ale wiem też, że można tak zrobić, aby nie musiało mieć obwodu. Chciałbym poddać pod rozwagę ten pomysł, nad którym warto się zastanowić. Nie twierdzę, że jest to najprostsza droga, ale nie jest tak, że jest rzeczą niemożliwą, żeby gimnazjum w Gryfinie było gimnazjum bez obwodu. Uważam, że jest to warte przynajmniej przedyskutowania, aby gimnazjum było pewnego rodzaju przygotowaniem do liceum i było gimnazjum, do którego uczęszczać będzie młodzież z terenu całej gminy. Warto byłoby się zastanowić nad takim rozwiązaniem, bo to też jest dyskusja na temat przyszłości liceum.

Radny Marek Sanecki – dyskutując w ten sposób o obwodach, dyskutujemy w pewien sposób o bonie oświatowym. Pan Burmistrz wyrażał kiedyś taki pogląd, że jest za bonem oświatowym. Ja myślę, że otworzy się droga do tego, żeby szkoły, które kształcą lepiej miały większą liczbę uczniów i otrzymywały dzięki temu większą ilość środków finansowych, a te które funkcjonują gorzej otrzymywały ich mniej. Jeżeli istnieje możliwość żeby była to szkoła bez określonego obwodu, to należałoby zastosować takie rozwiązanie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to mimo tego i tak Burmistrz, albo dyrektor może wyrazić zgodę, aby dzieci spoza obwodu były przyjmowane do gimnazjum. To powinno dotyczyć wszystkich szkół w Gryfinie, z wyjątkiem SP 2, która nie może przyjmować dzieci ze względu braku miejsc. Myślę, że to spowoduje prędzej, czy później podniesienie jakości kształcenia, bo jeżeli szkoły będą zabiegały o to, żeby uczniowie chodzili do danej szkoły, to najlepiej zrobią to poprzez jakość kształcenia i nie będzie takiej konieczności, że około 200 dzieci jeździ do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jako organ odpowiedzialny za oświatę w naszej gminie postarałem się, żeby jej reorganizacja przebiegała bezkonfliktowo i bez emocji. Do tej reformy wszystkie rady pedagogiczne, oprócz Rady Pedagogicznej z Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich przedstawiły na piśmie swoje pozytywne opinie. Przedwczoraj spotkałem się z Radą Pedagogiczną ZSP Nr 1, jednoznacznie stwierdziłem na bazie opracowania firmy VULCAN, które bardzo cenię, gdyż prezentuje ono spojrzenie z zewnątrz na problemy oświaty gryfińskiej. Opracowanie to upewniło mnie, że nie wolno w szkołach publicznych dzielić dzieci na zdolne, mniej zdolne, jednym stwarzać elitarne warunki, a drugim gorsze. Jeżeli rodzic chce, aby jego dziecko miało wybitne warunki do nauki może je zapisać do szkoły niepublicznej. W szkołach publicznych należy zapewnić dzieciom jednakowe warunki nauki. Żadnemu dyrektorowi szkoły nie jest zakazane przyjęcie dziecka spoza obwodu, o ile zapewni miejsce wszystkim dzieciom z danego rejonu. Jeżeli w rejonie zabraknie chętnych dzieci, ma pełne prawo przyjmować uczniów spoza rejonu. Utworzenie dodatkowych gimnazjów wyzwala automatyczną konkurencję. Nowy rząd zapowiada w niedalekiej przyszłości odejście od tworzenia obwodów szkół. W myśl idei, którą prezentuję staram się również zapewnić wszystkim dzieciom porównywalne warunki, nawet w odległości do szkoły. W chwili obecnej mamy sytuację, że uczeń z Osiedla Południe musi pokonać drogę do Gimnazjum na Górnym Tarasie, natomiast my w jednym z wariantów przedstawiliśmy propozycję, aby ta odległość od szkół była mniej więcej dla wszystkich uczniów jednakowa. Nie jest możliwe takie ustalenie obwodu, aby wszystkie dzieci ze SP4 uczęszczały do jednego gimnazjum. Słyszałem takie argumenty, że do gimnazjum przy Zespole Szkół trafią uczniowie najlepsi. W drugim wariancie obwodu do gimnazjum przy Zespole Szkół uczęszczać będą dzieci mieszkające w centrum Gryfina. Jest to według mnie gorsze rozwiązanie, bo jedni uczniowie będą mieli blisko do szkoły, a drudzy, jak mieli daleko, tak będą mieli nadal. Chciałbym wnieść autopoprawkę do projektów uchwał, polegającą na zmianie numeracji z Gimnazjum Nr 1 na Gimnazjum Nr 2, które mieści się przy ul. Niepodległości 16 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Słyszałem argumenty, że nadanie temu gimnazjum numeru jeden ma na celu sugerowanie, że będzie to szkoła elitarna, pomimo tego, że gimnazjum na Górnym Tarsie jest starsze. Dorabia się ideologię wbrew temu, co chcemy osiągnąć.

Radny Rafał Guga – nie mogę zgodzić się ze wszystkim, o czym mówi Pan Burmistrz. Od wielu lat mówi się o reorganizacji oświaty. Dokonaliśmy wielkiej rzeczy, bo od kiedy utworzono gimnazjum mówiono o reorganizacji oświaty, ale nic nie robiono w tym temacie. Nie do końca zgodzę się z Panem Panie Burmistrzu, że wszystkie dzieci są takie same. Dzieci różnią się pod względem umiejętności od tego, gdzie mieszkają. Jeżeli dzieci mieszkają na terenie strefy biedy to są niedopilnowane, bez możliwości aklimatyzacyjnych, bez możliwości uczenia się, bo myślą zupełnie o czym innym, np. czy pójdą z rodzicami po drewno do lasu. Przy drugim wariancie dzieci z ulicy Flisaczej mają taka samą drogę do gimnazjum na Górnym Tarasie, jaką miałyby dzieci z ul. Łużyckiej. Nie jest możliwe znalezienie idealnego wyjścia. Bon oświatowy jest na razie w sferze science fiction, prawdopodobnie nigdy nie będzie uchwalony, ponieważ nigdy nie znajdzie się odpowiedniej większości parlamentarnej. Przepisy prawne nakazują każdej szkole posiadać obwód, poza szkołami, które są profilowanymi artystycznie, sportowo. Jest to jakieś rozwiązanie, ale nie wiem, czy na jego wdrożenie nie jest za późno.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – mam konkretne propozycje dla Rady Miejskiej w Gryfinie. Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę dotyczącą numeracji. Na komisjach bardzo długo dyskutowaliśmy na ten temat, ustaliliśmy pewne stanowiska, są one wyartykułowane, zmierzam do tego, abyśmy podjęli konkretne decyzje. Należy zastanowić się nad tą autopoprawką. Kwestią najważniejszą jest podjęcie decyzji o obwodach dla poszczególnych szkół. Argumenty, które padały dzisiaj z jednej i drugiej strony są zasadne. Zwolennicy pierwszej wersji uchwały mają pewne racje, rację mają ją również zwolennicy wersji drugiej. Ja na pewno nie będę głosował za wersją, w której dzieci z ulicy Łużyckiej będą miały najdalej do szkoły, bo uznałbym to nawet za sprzeczne ze stanowiskiem Burmistrza, który uznał, że należy dążyć do tego, aby odległości dzieci do poszczególnych szkół były podobne. Jest prawdą, że może nie zostać wyznaczony obwód dla gimnazjum, kiedy ma być on szkołą profilowaną. Przejdźmy do podjęcia decyzji, bo poglądami już się wymieniliśmy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – zgodzę się z Panem Burmistrzem i uważam, Panie radny Guga, że Pan nie wie, ile kilometrów jest od Osiedla Południe do szkoły. Dziwię się temu co Pan mówi, bo jest Pan pedagogiem i uważam, że dzieci biedne powinny właśnie przebywać w towarzystwie dzieci, które mają lepsze warunki. Będą się one lepiej rozwijać i będą na pewno osiągały lepsze wyniki, nie wolno ich oddawać na boczny tor. Nie powinno być konkursu świadectw, ani nie powinno być tworzone liceum elitarne.

Radny Rafał Guga – nie wiem, kiedy Pani słyszała, że jestem za utworzeniem elitarnego liceum, bo ja tego nie powiedziałem. Jestem za tym, aby dzieci dojeżdżające uczęszczały do Gimnazjum przy ul. Niepodległości. Jako doświadczony pedagog powiem Pani, że dzieci ze strefy biedy, jak przyjeżdżają do szkoły, do której uczęszczają dzieci z bogatych rodzin to tam dopiero czują się odrzucone, bo widzą różnice. Takich sytuacji musimy unikać i takich sytuacji unikaliśmy. Mówi Pani o dzieciach z ulicy Łużyckiej, a ja będę mówił o dzieciach z ulicy Flisaczej, bo one nie są od nich gorsze.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - mam tylko jedną uwagę. Od początku pomysł utworzenia klas gimnazjalnych przy liceum miał mimo wszystko na celu kontynuację tego nad czym pracują nauczyciele liceum od wielu lat, czyli współpracę z niemieckim liceum w Schwedt. Jeżeli zamkniemy tą drogę to przekreślimy lata ich pracy. Uważam, że powinniśmy stworzyć możliwość naboru do klasy językowej mimo wszystko, bo są dzieci, które są wybitnie uzdolnione językowo i powinny mieć możliwość uczyć się w takiej szkole.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nastąpiło zamieszanie, część wypowiedzi odnosi się do liceum, a część do gimnazjum. W chwili obecnej mówimy o obwodzie gimnazjum. Jeżeli chodzi o liceum, to jedna z klas, która uczy się w Schwedt będzie tą naukę kontynuowała nadal, bo takie są ustalenia ze Starostwem. Na spotkaniu z kadrą pedagogiczną powiedziałem, że zadaniem liceum jest przygotowanie gryfińskiej młodzieży na studia, od tego roku do liceum nie będą przyjmowani wszyscy, tylko osoby chcące się uczyć i takie, które osiągnęły odpowiednie wyniki w nauce na poziomie gimnazjum. Liceum przy ul. Niepodległości jest szkołą typowo ogólnokształcącą, przygotowującą na studia natomiast liceum przy ul. Łużyckiej, które prowadzi Powiat jest liceum profilowanym.

Radny Artur Nycz – widzę, że swoją wypowiedzią wywołałem dyskusję, która kompletnie nie ma związku z tym, o czym powiedziałem. Panie Burmistrzu, po raz kolejny słyszę z Pana ust, że ktoś próbuje dzielić dzieci na lepsze i gorsze. Jest to absurd. Nikt nigdy takiego argumentu nie używał i nie będzie używał. Nie wiem, dlaczego nerwowo podchodzicie do dyskusji. Rok czasu zajęła dyskusja na temat szkół podstawowych, rok czasu dyskutowaliśmy na temat gimnazjum, tymczasem nie wiemy jak ma funkcjonować liceum, które przejmujemy. Kto z nas wie, jak ma funkcjonować liceum i gimnazjum? Być może Pan Burmistrz przedyskutował to ze Starostą, ma swoje plany i pomysły. Ja nie mówię, aby dzisiaj nie podejmować uchwały, bo należy ją podjąć, ale w najbliższym czasie należy się spotkać i postanowić, jakiego liceum i gimnazjum my chcemy. Mówię także o trzecim rozwiązaniu. Nie wiem dlaczego wszyscy boją się słowa „elitarne”. Elitarne to znaczy dobre, dlaczego mamy równać do niższego poziomu? Równajmy do wyższego poziomu. Dlaczego chcemy sami chcemy sobie obniżać loty? Jeżeli Pan Burmistrz mówi, że przy gimnazjum będziemy budowali halę sportową, która będzie przeznaczona do piłki ręcznej, to zastanówmy się czy nie utworzyć liceum sportowego, które będzie miało takie warunki. Jeżeli w liceum mamy klasy współpracujące ze szkołami niemieckimi, dlaczego mamy nie pomyśleć o liceum językowym, dlaczego mamy pozwalać na to, aby najlepsi uczniowie chodzili do szkół średnich do Szczecina? Kluczem do sukcesu jest specjalizacja, a nie „wiedza o wszystkim”. Nie używajmy demagogicznych argumentów, że będziemy dzielić dzieci na lepsze i gorsze. Jaka strefa biedy jest na ul. Flisaczej, czy ul. Łużyckiej w Gryfinie? Rozmawiajmy na temat przyszłości liceum, czy ma być ono profilowane, czy ogólnokształcące i jak ma wyglądać gimnazjum. Zastanówmy się, jak sprawić, żeby liceum w Gryfinie przestało być „przechowalnią”, a stało się dobrą szkołą, która będzie kształciła młodzież z naszego rejonu, która obecnie dojeżdża do szkół średnich w Szczecinie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – dyskusja w tej sprawie odbyła się na komisjach,. Autopoprawka Burmistrza dotyczy zmiany numeracji i jest czas, aby przystąpić do głosowania nad uchwałą. W chwili obecnej nie dyskutujemy nad projektem uchwały, tylko na temat wizji funkcjonowania liceum. Apeluję do radnych, aby procedować nad projektem uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – podzielam Pański pogląd co do zasady, że należy przystąpić do głosowania, natomiast, jeżeli radni mają wolę wypowiedzieć się jeszcze w tej kwestii udzielmy im głosu. Podzielam racje radnego Nycza, możemy zdać sobie pytanie, czy mamy wiedzę, jak organ wykonawczy będzie prowadził szereg spraw związanych z kompetencjami Gminy Gryfino, możemy mieć jedynie pewne wyobrażenie. Dzisiaj jednak podejmijmy uchwałę.

Radny Marek Sanecki – Panie Przewodniczący, nie podoba mi się próba kończenia dyskusji przez Pana, bo zgłaszałem się dużo wcześniej i nie udzielił mi Pan głosu. Zostało powiedzianych wiele rzeczy, o których ja nie słyszałem. Decyzje, które podejmowałem wcześniej były podejmowane na podstawie posiadanej przeze mnie wiedzy, innej, niż została dzisiaj wypowiedziana. W porozumieniu zapisane było, że zobowiązujemy się do wybudowania sali gimnastycznej, a nie hali sportowej. W dniu dzisiejszym była mowa o hali do piłki ręcznej. Hala do piłki ręcznej, z tego co wiem, ma powstać przy CW Laguna. Wszyscy dyskutują o systemie oświaty, przed laty zreformowany został cały polski system oświaty. Wówczas zabrakło pewnych dyskusji i w dniu dzisiejszym mamy tego negatywne konsekwencje. Zlikwidowano szkoły zawodowe i brakuje nam fachowców, murarzy, tynkarzy itd. Kiedyś było powiedziane, że na zakończenie każdej szkoły będzie przeprowadzany test, który będzie decydował o tym, do jakiej szkoły dziecko pójdzie, czy do lepszej, czy do gorszej. Nikt nie ma takich intencji, aby dzielić dzieci na lepsze, czy gorsze, ale są dzieci, które uczą się lepiej, albo gorzej. Różne są tego przyczyny, ale tak jest. Zgadzam się z radnym Arturem Nyczem, że my wspierając dzieci, które uczą się gorzej robimy im krzywdę, bo często dzieci te również gorzej się zachowują i obniżają ogólny poziom kształcenia.

Radny Andrzej Kułdosz – miałem nie zabierać głosu, ale przeraża mnie to, co słyszę. Nie zgodzę się z tym, że powinniśmy w tym momencie, na tym etapie reorganizacji oświaty utworzyć szkołę elitarną. Z wypowiedzi radnego tak wynika. Szkoły z ograniczonym naborem, albo w ogóle bez naboru nie mają racji bytu w tym momencie. Ledwo pozbyliśmy się „molocha”, jakim było gimnazjum na Górnym Tarasie i zaczynamy tworzyć coś zaprzeczającego podstawowym zasadom. Każde dziecko musi mieć prawo do nauki. Na temat przyszłości liceum oraz przyszłości gimnazjum zadecydują rady pedagogiczne. One powinny nam przedstawić sposób rozwoju, a my możemy ograniczyć się do tego, że z pewnymi kwestiami możemy się nie zgadzać. To nie my powinniśmy decydować o sposobie funkcjonowania liceum.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, dopuścił Pan do dyskusji, która nie ma nic wspólnego z projektami uchwał. Proszę zwrócić uwagę na tytuły projektów uchwał. Dyskusja naprawdę nie dotyczy tego problemu. Dyskutujmy o uchwałach, które mamy przegłosować.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 2 radnych przy 12 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie nie została podjęta.

Ad. XXII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – DRUK Nr 23-1/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych przy 2 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie została podjęta.
Uchwała Nr XXI/204/08 stanowi załącznik nr 35.

Ad. XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie oraz włączenia do tego Zespołu Gimnazjum Nr 1 – DRUK Nr 24/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Wiceprzewodniczący wznowił obrady.
W konsekwencji podjęcia uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 2 Gryfinie – DRUK Nr 23-1/XXI projekt uchwały nie został poddany pod głosowanie.

Ad. XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie oraz włączenia do tego Zespołu Gimnazjum Nr 1 – DRUK Nr 24-1/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę polegająca na zmianie numeru Gimnazjum nr 1 na Gimnazjum nr 2.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie oraz włączenia do tego Zespołu Gimnazjum Nr 2 została podjęta.
Uchwała Nr XXI/205/08 stanowi załącznik nr 36.

Ad. XXV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego – DRUK NR 25/XXI.

W konsekwencji podjęcia uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 2 Gryfinie – DRUK Nr 23-1/XXI projekt uchwały nie został poddany pod głosowanie.

Ad. XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego – DRUK NR 25-1/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – chciałbym zgłosić autopoprawkę Burmistrza. W treści uchwały Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie nadany zostaje numer 1.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza, którą przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego została podjęta.
Uchwała Nr XXI/206/08 stanowi załącznik nr 37.

Ad. XXVII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie desygnowania kandydatów do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino – DRUK Nr 26/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska – proszę mieć na uwadze, aby w Radzie Nadzorczej Fundacji były te same osoby, które zasiadają w Zgromadzeniu Fundatorów.

Radny Rafał Guga - zgłaszam kandydatury do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Pana Henryka Piłata, Pana Kazimierza Fischbacha, Pana Artura Nycza oraz Pana Jacka Kawki.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - czy zgłoszone przez radnego osoby wyrażają zgodę na kandydowanie?

Radni Artur Nycz, Kazimierz Fischbach oraz Jacek Kawka wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zawierający zgłoszone kandydatury.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie desygnowania kandydatów do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino została podjęta.
Uchwała Nr XXI/207/08 stanowi załącznik nr 38.

Ad. XXVIII. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie propozycji porozumienia na dostawę przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie wody pitnej Gminom Gryfino, Kobylanka i Stare Czarnowo – DRUK Nr 27/XXI.

Informacja stanowi załącznik nr 39.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Ad. XXIX. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/631/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. – DRUK Nr 28/XXI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/631/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. została podjęta.
Uchwała Nr XXI/208/08 stanowi załącznik nr 40.

Ad. XXXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował radnych, że odpowiedzi na interpelacje radnych zostaną udzielone na piśmie.

Ad. XXXIII. Wolne wnioski i informacje

Radny Kazimierz Fischbach – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 13-27 pragnę serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi i całej Radzie Miejskiej za dobrą współpracę, której owocem jest zakończony etap remontu tejże ulicy. Chcemy nadal współpracować dla dobra mieszkańców i poprawy estetyki naszego miasta. Podziękowania podpisał Przewodniczący Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Radny Tomasz Namieciński – 21 lutego br. uczestniczyłem w spotkaniu wiejskim w Sobieradzu, podczas którego mieszkańcy zgłosili problem dot. szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Pani sołtys sołectwa Sobieradz zgłosiła wniosek do Starostwa Powiatowego, do wiadomości Burmistrza o następującej treści: „W imieniu rolników sołectwa Sobieradz zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy dzierżawy z Kołem Łowieckim „Żubr”. Wniosek uzasadniam skargami rolników na bardzo duże szkody w uprawach wyrządzone przez zwierzynę łowną. Wnioski rolników o oszacowanie szkód i wypłacenie odszkodowań załatwiane są opieszale. Oszacowane szkody przez przedstawicieli Koła Łowieckiego są zaniżane, a odszkodowania nie pokrywają kosztów nawet materiałów siewnych. Rolnicy są przekonani, że koło łowieckie źle prowadzi gospodarkę łowiecką narażając ich na duże straty.” Chciałbym prosić, jeżeli jest taka możliwość, aby urząd wsparł tych mieszkańców i jednocześnie proszę o udzielenie głosu Pani sołtys, która przybliży problem.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni goście, mam do przekazania bardzo ważną informację. Od dnia 18 lutego br. mieszkańcy Pniewa i Żórawek mogą korzystać z gazu ziemnego. Ogłaszam zatem ukończenie pierwszego etapu budowy sieci gazowej w tych miejscowościach i w związku z tym w imieniu społecznego komitetu budowy gazociągu, chciałbym przede wszystkim podziękować Panu Burmistrzowi za czteroletni bój. Zachowując wszelkie proporcje, to była „mein kampf”, aby doprowadzić do tej sprawy. Tak, to była moja walka. Dziękuje wszystkim tym, którzy w tej walce pomogli. Panie Burmistrzu jestem przekonany, że gdyby nie Pańska osoba wygrała w czasie wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, dzisiaj tej informacji pewnie nie mógłbym ogłosić. Dziękuję również sołtysom obu kadencji za współpracę w tej sprawie. Dziękuję również pracownikom UMiG za cierpliwe znoszenie wszelkich skarg w tej sprawie. Bywało różnie, ale jak powiada się „koniec dobry, wszystko dobre”. W styczniu Wysoka Rada była świadkiem publicznego odczytania, przedwcześnie uczynionego, skargi Pani Anety Wiśniewskiej. Moim zdaniem to działanie było sprzeczne z podstawową zasadą postępowania administracyjnego, z sądową zasadą kontradyktoryjności i w związku z tym w tej sprawie skierowałem do Przewodniczącego Rady oświadczenie.
Radny odczytał treść oświadczenia – załącznik nr 41.
Swoje oświadczenie skierowałem do Przewodniczącego i oczekuję w dalszym ciągu na odpowiedź na tą skargę. Rozumiem, że zostanie ona skierowana również do mojej wiadomości, jako osobie zainteresowanej i stronie w tej sprawie.Chciałbym ponowić swój wniosek o przyspieszenie rozpatrzenia wystąpienia, które skierowały cztery związki zawodowe ZEDO w ub. roku do Wysokiej Rady i chciałbym prosić o przyspieszenie załatwienia tego wniosku. Panie Przewodniczący, oczekuję w dalszym ciągu na odpowiedź na mój wniosek z dnia 30 listopada 2007 r., który oczekuje na załatwienie już ponad wszelkie terminy ustawowe.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – będę starał się mówić spokojniej niż do tej pory, bo widzę, że niektórzy radni, w tym radny Stanisław Różański mają niekiedy kłopoty z koncentracją. W polskim obiegu prawnym funkcjonują różne akty. Pan jako wybitny prawnik i znawca prawa powszechnego zdaje sobie z tego sprawę, jak sądzę, choć dowody czasem temu przeczą, że istnieje zasada w funkcjonowaniu wszystkich organów państwa, samorządu – zasada jawności. Ja wiem, że Panu jest niewygodnie w sprawach, które są dla Pana niekorzystne, abyśmy kierowali się tą zasadą, abyśmy podawali do publicznej wiadomości, że Pan nie tylko na komisjach, ani na Radzie Miejskiej, ale także wobec zwykłego, małego człowieka, czasami bezradnego, jest Pan człowiekiem, który stosuje zasady nieakceptowane przez tych ludzi. Pan może sobie przytaczać zapisy administracyjne, Jeśli Pan się powołuje na „Mein kampf” to jest to niezwykle symptomatyczne, co Pan powiedział. Jeżeli ktokolwiek widział moje „roziskrzone oczy” podczas odczytywania tego pisma to były to oczy roziskrzone troską o mieszkańca, bo ja daje wiarę temu mieszkańcowi na podstawie tego co widzę na komisjach i sesjach Rady Miejskiej w Gryfinie w pańskich relacjach z poszczególnymi radnymi i mieszkańcami. Moja informacja do Rady Miejskiej w Gryfinie jest następująca, wpłynęło pismo mieszkanki Gminy Gryfino, Pani Kazimiery Dragan, które w znacznej części dotyczy funkcjonowania GTBS, ale dotyczy także skuteczności i sposobu załatwiania spraw radnego Różańskiego. Proszę także odnieść się do tego pisma, przeczytać je z uwagą, zastanowieniem i zadumą. Ja wiem, że jest Pan bardzo ostrożnym człowiekiem, natomiast ja informuję Radę Miejską, że wobec haniebnych moim zdaniem zapędów Pana Różańskiego, dotyczących sprawowania przeze mnie mandatu radnego Rady Miejskiej nie mających najmniejszych podstaw, dłużej nie mogę ich tolerować i składam oświadczenie do protokołu, że pełnię funkcję radnego Rady Miejskiej w Gryfinie zgodnie z prawem i od dziś każdego, kto będzie podważał sprawowanie przeze mnie mandatu radnego w sposób legalny i zgodny z prawem pozwę do sądu od razu następnego dnia. Być może prawnicy nie znają prawa, natomiast ja prawo znam i ze swoich obowiązków przedstawiciela mieszkańców wywiązuję się w sposób należyty. Niech Pan się przyjrzy członkom swojego klubu radnych BBS, niech Pan się przyjrzy wszystkim członkom Rady Miejskiej w Gryfinie i niech Pan sobie zada kilka pytań.. Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie stoi na stanowisku, że każdy radny Rady Miejskiej w Gryfinie posiada takie samo uprawnienie do pełnienia swojego mandatu. Forma i sposób sprawowania mandatu jest istotna ze względu na ogólny wizerunek Rady Miejskiej w Gryfinie. Ja, jako członek Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie nie godzę się na praktyki, o których powiedziała zarówno Pani Wiśniewska, jak i o których mówi jeszcze jedna mieszkanka. Nigdy, jako członek Prezydium Rady Miejskiej nie będę się na to godził. My mamy służyć mieszkańcom radą wówczas, kiedy ich sprawy nie zostaną zaspokojone w zgodzie z prawem, z ich interesami, czy ich zamiarem. Próby ingerencji w życie prywatne, albo powoływanie się, że ważny interes publiczny jest ważniejszy, albo jakaś większa sprawa jest ważniejsza od prawa jednostki, to mi się właśnie kojarzy z „Mein kampf”, gdzie rola jednostki w ogóle nic nie znaczyła. Może Pan sobie przyjął złe wzorce. Rola i funkcje jednostki w społeczeństwie jest bardzo istotna. Każdy organ, który sprawuje nadzór, a Rada sprawuje nadzór nad decyzjami administracyjnymi wydawanymi w UMiG powinien mieć to zawsze na uwadze. Na przełomie roku zachęcałem radnego Różańskiego do tego, żeby dyskusja publiczna toczyła się w innej atmosferze. Radny Stanisław Różański ma inną drogę i będzie nią prawdopodobnie konsekwentnie szedł. Ja natomiast składam oświadczenie, że jeżeli to będzie dotyczyło mojej osoby lub też podważenia legalności sprawowania przeze mnie mandatu radnego Rady Miejskiej w Gryfinie skończy się to zdecydowanym i ostrym pozwem do sądu przeciwko temu radnemu i każdemu innemu.

Radny Marek Sanecki – posiadam pismo z Departamentu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, które wzywa Prezesa GTBS do przedłożenia pewnych dokumentów. To pismo wpłynęło do GTBS w związku z tym, że jedna z mieszkanek Gryfina nie zgadzając się z protokołem NIK wniosła uwagi do Delegatury Wojewódzkiej NIK, a ta skierowała sprawę do Ministerstwa Infrastruktury do Departamentu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego. W piśmie delegatura wzywa Prezesa do przedstawienia w ciągu dwóch tygodni protokołowanej przez notariusza uchwały wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 85–95 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ustalenia sposobu zarządu, umowy o zarządzanie powyższą nieruchomością, umowy rachunku bankowego oraz dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Powyższe wyjaśnienia i dokumenty należy przesłać w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Po tym terminie sprawa zostanie skierowana w aktualnym stanie udokumentowania na drogę postępowania wyjaśniającego przed komisją odpowiedzialności zawodowej. Komisja odpowiedzialności zawodowej może wyciągnąć pewne konsekwencje, konsekwencją może być utrata licencji. Gdyby tak się stało nie miałby kto zarządzać mieniem gminnym. Stąd składam wniosek, aby Pan Burmistrz przygotował się na taką ewentualność, bo wydaje mi się, że takie działanie przez Departament może zostać podjęte. Proszę zobowiązać przedstawicieli Gminy, którzy reprezentują gminę na spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej do tego, żeby nie wyrazili zgody na zawarcie umowy o zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w zaproponowanej formie, bo problem polega na tym, że GTBS zarządza wspólnotami na podstawie aktu notarialnego, ale niestety bez ważnej umowy czyli łamie prawo. GTBS dzięki działaniom Pani Kazimiery Dragan porządkuje pewne sprawy. To że chce zawrzeć umowy to bardzo dobrze, ale uważam, że nie w tej formie. Nie będę się specjalnie wymądrzał, bo nie jestem prawnikiem i wprawie spółdzielczym nie za bardzo się znam, ale przed sobą projekt umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, który jest zamieszczony w internecie na stronie www.zarządca.pl. Wydaje mi się, że ten projekt jest rzeczowy, przedstawia zakres odpowiedzialności. Projekt, który proponuje Prezes GTBS według mnie nie ma wszystkich znamion umowy. W postanowieniach końcowych tego projektu jest zapis, według mnie, dla gminy niebezpieczny, bowiem projektodawca proponuje następujący zapis: „zarządca nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki wynikające z nieuregulowania przez właścicieli lokali należnych od nich opłat lub wnoszenia ich z opóźnieniem”. Projekt umowy, który wydaje mi się, że jest przygotowany przez fachowców mówi, że zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie nieruchomością wspólną zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Mam nadzieje, że przekonałem Burmistrza i nie dopuści on do zawarcia umowy w tej formie, bo uważam, że byłoby to ze szkodą dla mienia gminnego.

Radny Rafał Guga – mam wniosek do Prezydium Rady, aby nie pozwalało na utarczki słowne, które toczą się co sesję między dwoma Panami, ponieważ sądzę, że osoby siedzące na tej sali nie są godne wysłuchiwania takich personalnych pojedynków. Jak Panowie chcą niech się umówią na ring, bo tak już w Polsce było. Panie Pawle proszę nie mieszać BBS-u w jakieś rozgrywki personalne.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ja składam taką deklarację i informuję wszystkich radnych Rady Miejskiej w Gryfinie, że w przypadku, kiedy nie będę pomawiany o rzeczy niegodne, albo nie będę wymieniany z imienia i nazwiska, jako ten, który w sposób haniebny odczytuje pismo dotyczące skargi mieszkańców nie będę na to reagował, bo nie będzie takiego powodu. Proponuję, aby klub radnych BBS-u zdyscyplinował swojego radnego. Nie radzicie sobie z tym problemem od początku kadencji.

Radny Rafał Guga - Pan nam nie musi mówić, co mamy robić, chyba, że Pan wstąpi do BBS-u.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – jeżeli chodzi o wstąpienie do BBS-u to byłoby to zaprzeczenie temu, po co startowałem w wyborach. Jeśli mamy ze sobą rozmawiać uczciwie to proszę najpierw zwracać uwagę swoim radnym, my doskonale damy sobie radę. Rzeczywiście, powinienem tą uwagę skierować do Przewodniczącego Klubu BBS, żeby przyjrzał się uwagom, które są artykułowane pod moim adresem. Jeżeli jesteście jak „żona Cezara” nie powinniście się niczego obawiać. Są pewne socjotechniki znane wszystkim tym, którzy mieli sposobność się z nimi zapoznać i socjotechniki stosowane przez was są mi doskonale znane. Mam nadzieję, że ci którzy się temu przysłuchują potrafią je w sposób należyty odczytać.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym odnieść się do jednej z interpelacji radnej Kmieciak, która wymaga wyjaśnienia na forum całej Rady. Była ona trafna i powinna zainteresować wszystkich radnych, dlatego nie odpowiem na piśmie, tylko udzielę na nią odpowiedzi na sesji. W związku z tym, że w urzędzie nie dysponujemy tak szeroka kadrą, jaka jest niezbędna do obsługi wszystkich zamierzeń inwestycyjnych chcemy pogrupować zadania według rodzajów, a więc na zadania związane z infrastrukturą kanalizacyjną, jak też na zadania drogowe. Na te zadania w pierwszej kolejności chcemy przeprowadzić przetargi m.in. na wyłonienie inżynierów kontraktu, aby był prawidłowy nadzór nad tymi zadaniami. Myślę, że do końca marca br. ogłosimy przetargi na poszczególne najważniejsze zadania inwestycyjne. Chciałbym odnieść się do koncepcji, jaką przedstawił Zakład Wodociągów w Szczecinie. Oczekiwałem, że Państwo wyrażą swoją opinię, a nie tylko przyjmiecie tą informację do wiadomości. Koncepcja przedstawiona przez PUK jest koncepcją bardziej pewną dla gminy, mniej kosztowną. Wstrzymuję się od podjęcia tego zadania wspólnie z Zakładami Wodociągowymi w Szczecinie, gdyż na bazie porównania obu koncepcji, koncepcja przedstawiona przez PUK Sp. z o. o. jest bardziej korzystna dla gminy. Wszystkie uchwały na dzisiejszej sesji zostały podjęte, ale znowu miało miejsce udowadnianie sobie kto jest mądrzejszy, kto jest lepszym prawnikiem. Gdybym ja miał wygłaszać monologi do tych osób, które mi ubliżają i nie mają odwagi przyjść do mnie, zapytać się, powiedzieć o swoich zarzutach prosto w twarz, a udzielają się intensywnie w innych środkach przekazu, a najwięcej udzielają się ci, którzy najczęściej przychodzili, jeżeli mają coś do mnie niech nie piszą w internecie tylko przyjdą i zapytają o co chodzi w sprawie i nie udają świętych. Tak Panie Feller, Pana też to się tyczy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - Panie Przewodniczący, składam formalny wniosek, aby takie dyskusje, które prowadzimy pod adresem radnych Pan bardziej kontrolował. Oświadczenie radnego nie było wolnym wnioskiem, powinien Pan odebrać głos. Ja uważam, że nie jestem na sesji Rady Miejskiej tylko w jakimś kabarecie. Jeżeli mamy rozmawiać, kto co w czyich oczach widzi na każdej sesji, to już była jedna z posłanek, która też miała coś w oczach. Jeżeli Pan Różański ma coś do powiedzenia, niech powie to na korytarzu, tak jak chciał to ostatnio zrobić na Komisji Rewizyjnej, a nie żebyśmy w ten sposób rozmawiali na sesji i ośmieszali się przed ludźmi, mówili kto ma co w oczach, jak wygląda i czy jest symetryczny. Prosiłabym Pana Przewodniczącego, aby bardziej ingerował w pewne wypowiedzi. Za takie oświadczenia niech Pan Różański zapłaci i wyda w gazecie. Jeżeli Pan Różański przychodzi na Komisję Rewizyjną i mówi, że ja mu jakieś śmieci przedstawiam, np. informację w sprawie wodociągów, to ja Panu mówię, że to co Pan pisze to są śmieci, bo ja nie miałabym czasu na takie pierdoły i przedstawianie nam takich śmieci.

Radny Artur Nycz – proszę, abyśmy w najbliższym czasie zastanowili się nad powołaniem doraźnej Komisji ds. Etyki, która będzie się zajmowała takimi sprawami. Nie ma powodu, żebyśmy tracili czas na Pana radnego Różańskiego. On albo radnych bije, albo obraża. Powołajmy komisję, niech komisja się tym zajmuje i rozstrzyga takie sprawy. Pan Burmistrz mówił o propozycji złożonej przez ZWiK w Szczecinie. Jak rozumiem podjął decyzję, że przyjmujemy koncepcję PUK. Ponieważ prosił Pan Radę o opinię, chciałbym wyrazić swoją, abyśmy trzymali się jak najdalej od ZWiK. PUK jest spółką Gminy, możemy wyznaczać jej kierunki, natomiast ZWiK jest monopolistą, dla którego indywidualny odbiorca nie jest podmiotem. Mam małą przyjemność współpracować z ZWiK i chcę powiedzieć, że połowa niedużych podmiotów nie ma na dzień dzisiejszy umów o dostawę wody. Umowy nie są podpisane, ze względu na to, że ZWiK w ten sposób podchodzi do sprawy, że umowy zostaną podpisane na jego warunkach, albo nie podpisane w ogóle.

Sołtys sołectwa Sobieradz Danuta Świderek – w dniu dzisiejszym występuję, nie tylko jako sołtys, ale radna Powiatowej Izby Rolnej. Temat, o którym chcę powiedzieć jest bardzo uciążliwy nie tylko dla rolników Sobieradza, ale dla rolników z terenu całej gminy, jest to temat zwierzyny łownej. Szkody wyrządzone przez dziki w naszym sołectwie są bardzo duże. Jeden z mieszkańców Pan Adam Gwiazda posiada 75 ha ziemi, regularnie płaci podatki, w ubiegłym roku zasiał 10 ha pszenicy, 70% upraw zostało zniszczone przez dziki. Koło łowieckie zaproponowało mu 600 zł odszkodowania. Pan Andrzej Płóciennik zasiał kukurydzę na 4 ha pola. Koło łowieckie zaproponowało mu wykonanie tzw. „korytarzy” trzymetrowych na polu, i miało wykonać odstrzały. Dzik pójdzie przez pole inną drogą, niekoniecznie korytarzem. Komisja zajmująca się szacowaniem szkód składa się wyłącznie z przedstawicieli koła łowieckiego. Przy ustalaniu jej składu nie bierze się pod uwagę sołtysa, ani przedstawiciela izby rolnej, ani też przedstawiciela gminy, czy powiatu. Rolnik jest zdany sam na siebie, otrzymuje 200 zł tytułem odszkodowania, jedna z osób otrzymała tylko 30 zł odszkodowania za 1,5 ha zniszczonych upraw ziemniaków. Tych podań mam w tej chwili 11 tylko z terenu Sobieradza. Chciałbym się zwrócić do pozostałych sołtysów, że jeżeli mają taki sam problem na terenach pozostałych sołectw, aby zgłaszali się do mnie, a ja jako przedstawiciel Izby Rolnej postaram się daną sprawę załatwić. Wniosek został przekaany do Pana Burmistrza. Przewodniczącego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Edwarda Sadłowskiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Piotra Paczkowskiego, Inspektora do Spaw Łowiectwa Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Piotra Mysłek oraz Kierownika ds. Środowiska, Łowiectwa i Geologii przy Urzędzie Marszałkowskim Zygmunta Kozłowskiego. Moja propozycja jest taka, aby tym rolnikom, którzy mają dużą stratę w uprawach umorzyć częściowo podatek, chociaż za I kwartał. Proces sądowy jest już etapem końcowym. Jeden z przedstawicieli Izby Rolnej po pięciu latach wygrał proces w sądzie z kołem łowieckim i przez te 5 lat czekał na odszkodowanie. Komisja ds. szacowania szkód powinna składać się przynajmniej z 4 członków i powinna brać pod uwagę obróbkę pola, koszt materiału siewnego. Chciałabym, aby Pan Burmistrz i Wydział Ochrony Środowiska pomógł mi w tym temacie.

Sołtys sołectwa Pniewo Jerzy Kostka – nawiązując do interpelacji radnego Różańskiego w sprawie Spółki Gryf Marina zanieczyszczenia, które wytwarza zakład nie są nagminne, tylko są wyczuwalne wtedy, gdy spala on swoje odpady, ścinki. Czuć jest wówczas w powietrzu zapach spalonych żywic epoksydowych. Nawiązując do wypowiedzi Pani sołtys Sobieradza na terenie sołectwa Pniewo jest podobna sytuacja, tylko winni jej są sami myśliwi, ponieważ na środku pola Pani Pijanowskiej wyrzucono worek po nasionach buku i dziki zniszczyły ponad 1 ha pszenicy.

Pani Kazimiera Dragan – Wysoka Rado, tak jak 25 października 2007 r., tak dzisiaj chciałabym prosić o zajęcie się moją sprawą. Jest ona bardzo poważna, trwa wiele lat. Zwracałam się do Pana Burmistrza pismem z dnia 5.04.2005 r. Wszyscy chyba już wiedzą, że nieprawidłowości w GTBS jest bardzo wiele. Nie miałam wielkiego poziomu wiedzy w 2005 r., na dzień dzisiejszy jest on bardzo duży. To nie są tylko nieprawidłowości, tylko świadome działanie, to nie są błędy, pomyłki, jest to świadome działanie na szkodę gminy. W przypadku budynku przy ul. Krasińskiego 85-95, którego 64% stanowi własność gminy nastąpił zwrot. Pan Burmistrz pochwalił się tym w piśmie do komisji ale to dzięki mnie Panie Burmistrzu. Od 2002 r. jest nadużycie na kwotę 400.000 zł. Mogę Państwu w każdej chwili to udowodnić i pokazać. To jest tak zagmatwane i wszelkie kontrole, które się odbywają coś udowodniły. Z tej mównicy padały słowa, że wyniki kontroli NIK były doskonałe, ale nie były, bo właśnie we wnioskach pokontrolnych okazało się, że GTBS wykonywał czynności w zakresie zarządzania nieruchomościami bez zawarcia ze wspólnotami pisemnych umów, czym naruszył przepis art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, stanowiący, że „zarządca nieruchomości wykonuje czynności w zakresie zarządzania nieruchomościami na podstawie umowy zawartej ze wspólnotą mieszkaniową, a zawarcie ww. umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności”. Od 1999 r., kiedy GTBS przyjął funkcję zarządcy aktem notarialnym ustawa o własności lokali zobowiązywała działanie zgodnie z prawem od 1995 roku. Chciałabym podziękować Panu Nikitińskiemu, który posiadał gazetę i w 2006 r. nie pretendował do roli radnego. On jeden mi pomógł i pisał artykuły w mojej sprawie. W dalszym ciągu uważam, że adres mojej sprawy do Państwa był właściwy. Byłam zaskoczona decyzją, jaka została podjęta po dniu 25 października 2007. Dziękuję za kwiaty Pani Magdo, ale nie o to mi chodziło, nie chodziło mi o podziękowania, ale o efekt. Ja nie działam dla siebie, dla mnie wartością istotną jest przestrzeganie prawa. Ktoś powiedział, że nie macie Państwo kompetencji. Złożyłam pismo na ręce Przewodniczącego Rady i całego Prezydium Rady, aby sprawę ponownie przedstawić do rozpatrzenia Radzie, bo nie rozumiem dlaczego Rada nie ma kompetencji, aby zając się sprawą. Na dyżurach u Pana Burmistrza od 2005 roku wysłuchujecie Państwo naszych spraw, to chyba macie kompetencję. Pan Marek Sanecki złożył interpelacje w tej sprawie, jako pierwszy w dniu 30 marca 2006 r. Jemu również za to dziękuję. Mimo tego, że często się spotykałam z bardzo często wyczuwalną przeze mnie niechęcią, to zakończę ta sprawę, poprowadzę ją do końca, bo jestem osobą konsekwentną. Komisja Rewizyjna pracowała prawie 9 miesięcy, pisałam wyjaśnienia, na komisji obecny był Burmistrz, przychodził Pan Mela, wypracowano stanowisko i stwierdzono, że Państwo nie macie kompetencji do zajęcia się sprawą. Co mówi artykuł 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym? Ustawa mówi, że kontrola działań Burmistrza należy do Rady Miejskiej, która w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Cały czas proszę o kontrolę gospodarki finansowej. O tą kontrolę występowała Pani Major w 2006 roku. Rada Nadzorcza potwierdziła pewne nieprawidłowości i nadużycia. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to mało tego, że Pan Mela kłamie, tu stale są kłamstwa. Ja jestem bardzo zdziwiona, dlaczego nie sprawdzacie tego i nie są wyciągane konsekwencje. Podobno wyniki kontroli NIK są pozytywne dla GTBS. Ocena mierna jest też ocena pozytywną, i ja mogłabym wystawić tylko taką ocenę łącznie z analizą protokołu, który został sporządzony z działań gminy. Pozwoliłam sobie nie zgodzić się z tym protokołem i napisałam do NIK. To nie ja wysłałam pismo do Ministerstwa Infrastruktury, tylko NIK. Pan Burmistrz mógł się pochwalić, że zlecił wykonanie opinii Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości i dzięki niej przeprowadził pewne zmiany, ale konta bankowe nie załatwiają sprawy. Kontrola GTBS jest konieczna, jest mi głupio, że sprawa ta trafiła już do Warszawy. Zapłaciłam 1000 zł za opinię biegłego, którą w dniu dzisiejszym Pan Mela pokazuje. W opinii biegły zaznaczył, że pracownica administracji GTBS od spraw sprzątania jest ujęta na liście płac, jako dozorca posesji z kwotą 2.744 zł.
Pismo Pani Kazimiery Dragan z prośbą o udzielenie głosu na sesji Rady – załącznik nr 42.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – pismo Pani Dragan zostało złożone do Przewodniczącego Rady, jest kierowane do całego Prezydium. Ja zapoznałem się z tym pismem, przeczytałem je wnikliwie i muszę powiedzieć, że tutaj jest prowadzony pewien spór co do kompetencji, natomiast podzielam pogląd, w którym kompetencje nadzorcze wobec GTBS posiada Rada Nadzorcza, która jest ciałem powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników. My rozmawiamy o dwóch różnych sprawach, o funkcjonowaniu GTBS i interesach gminy Gryfino we wspólnotach mieszkaniowych. To są dwa zupełnie oddzielne segmenty. My mamy funkcję kontrolną wobec działań Burmistrza związanych z interesami Gminy Gryfino. Jeżeli spółka prawa handlowego ma swój organ nadzorczy to dokonuje on nadzoru, natomiast we wspólnotach mieszkaniowych gmina Gryfino ma ulokowane swoje interesy i to my jesteśmy organem kontrolnym na mocy ustawy o samorządzie gminnym i zgadzam się tu z Panią Kazimierą Dragan. Moja informacja zmierza do tego i jest wskazaniem, aby każdy z radnych głęboko pochylił się nad tym pismem, poświęcił mu stosowny czas i mógł w spokoju wyciągnąć z niego wnioski. To jest moim zdaniem sprawa bardzo ważna.

Radny Artur Nycz – GTBS jest spółką komunalną, Walne Zgromadzenie jest jednoosobowe w osobie Pana Burmistrza. Burmistrz powołuje członków Rady Nadzorczej. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy zastanowić się, czy ta reprezentacja gminy w radach nadzorczych jest właściwa. Nie twierdzę, że pracują źle, bo Rada Miejska nie pracuje wspólnie z radami nadzorczymi. Być może warto byłoby zaprosić członków rady nadzorczej na komisje i o te tematy zapytać. Wiemy, że w Radzie Nadzorczej GTBS jest przynajmniej jedna osoba, która jest osobą dość kontrowersyjną i można zadać pytanie, czy jej obecność tam jest niezbędna, czy jej obecność rzeczywiście gwarantuje prawidłowe wykonywanie i pilnowanie interesu gminy w Radzie Nadzorczej. Wiemy o kogo chodzi i należałoby rzeczywiście spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to właściwa polityka i właściwa droga w kształtowaniu rad nadzorczych.

Prezes GTBS Bronisław Mela – Szanowni Państwo, nie będę się ustosunkowywał do tego, co mówiła Pani Dragan, bo domyślam się, że mówiła rzeczy najgorsze. W sprawach, które podnosi Pani Dragan toczy się z powództwa Pani Dragan, zgodnie z ustawą o własności lokali sprawa w Sądzie Rejonowym w Gryfinie. Wszystkie zarzuty były podnoszone w sądzie, proces trwa już dwa lata. Sąd na wniosek Pani Kazimiery Dragan powołał biegłego sądowego, żeby orzekł jak wygląda rzeczywistość. Taką opinię posiadam, posiada ona 60 stron i jest wnikliwym sprawdzeniem całego roku obrachunkowego wspólnoty mieszkaniowej, są tam ujęte wszystkie wydatki i koszty. Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie z zakresu rozliczeń finansowych mgr Zenon Stefański sporządził opinię z zakresu rozliczenia finansowego. Pozew sądowy dotyczy generalnie niegospodarności zarządu. Przeczytam dwa zdania z uwag końcowych: „Na podstawie całokształtu materiału dowodowego i ustaleń dokonanych przez biegłego w toku badań oraz udzielonej odpowiedzi na pytania Sądu przedkładane stanowisko ma charakter obiektywny. Pod rozwagę Sądu przedstawiam moje stanowisko, że Wspólnota była zarządzana w sposób prawidłowy.” Ja bym prosił wszystkich, abyśmy poczekali na rozstrzygnięcie sądu. W Polsce instytucją, która rozstrzyga sprawy sporne jest niezależny sąd. Mam apel do wszystkich, poczekajmy na ten wyrok i wtedy ferujmy swoje wyroki.

Wiceprzewodniczący rady Janusz Skrzypiński - Do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął wniosek o zwołanie XXII nadzwyczajnej sesji. Sesja odbędzie się w dniu 4 marca br. o godz. 15.00. Przypominam też, że o godz. 16.00 odbędzie się debata na temat przejęcia CW Laguna. Trzecia informacja dotyczy sołtysów, aby dotarli oni do osób niepełnosprawnych na terenie swoich sołectw z informacją, że istnieje możliwość dotarcia do nich pracownika Referatu Spraw Obywatelskich i wypełnienia dokumentacji niezbędnej w celu wydania nowego dowodu osobistego.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zamknął obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1 i załącznik nr 2,
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3,
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4,
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5,
 5. Nowy porządek obrad sesji - załącznik nr 6,
 6. Informacja Burmistrza - załącznik nr 7,
 7. Pismo Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – załącznik nr 8,
 8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2007 rok - załącznik nr 9,
 9. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2007 rok - załącznik nr 10,
 10. Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – załącznik nr 11,
 11. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 12,
 12. Uchwała Nr XXI/183/08 - załącznik nr 13,
 13. Uchwała Nr XXI/184/08 - załącznik nr 14,
 14. Uchwała Nr XXI/185/08 - załącznik nr 15,
 15. Uchwała Nr XXI/186/08 -załącznik nr 16,
 16. Uchwała Nr XXI/187/08 - załącznik nr 17,
 17. Uchwała Nr XXI/188/08 - załącznik nr 18,
 18. Uchwała Nr XXI/189/08 - załącznik nr 19,
 19. Uchwała Nr XXI/190/08 - załącznik nr 20,
 20. Uchwała Nr XXI/191/08 - załącznik nr 21,
 21. Uchwała Nr XXI/192/08 - załącznik nr 22,
 22. Uchwała Nr XXI/193/08 - załącznik nr 23,
 23. Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino – załącznik nr 24,
 24. Uchwała Nr XXI/194/08 - załącznik nr 25,
 25. Uchwała Nr XXI/195/08 - załącznik nr 26,
 26. Uchwała Nr XXI/196/08 - załącznik nr 27,
 27. Uchwała Nr XXI/197/08 - załącznik nr 28,
 28. Uchwała Nr XXI/198/08 - załącznik nr 29,
 29. Uchwała Nr XXI/199/08 - załącznik nr 30,
 30. Uchwała Nr XXI/200/08 - załącznik nr 31,
 31. Uchwała Nr XXI/201/08 - załącznik nr 32,
 32. Uchwała Nr XXI/202/08 - załącznik nr 33,
 33. Uchwała Nr XXI/203/08 - załącznik nr 34,
 34. Uchwała Nr XXI/204/08 - załącznik nr 35,
 35. Uchwała Nr XXI/205/08 - załącznik nr 36,
 36. Uchwała Nr XXI/206/08 - załącznik nr 37,
 37. Uchwała Nr XXI/207/08 wraz z pismem Fundacji - załącznik nr 38,
 38. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie propozycji porozumienia na dostawę przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie wody pitnej Gminom Gryfino, Kobylanka i Stare Czarnowo - załącznik nr 39,
 39. Uchwała Nr XXI/208/08 - załącznik nr 40,
 40. Oświadczenie radnego Stanisława Różańskiego – załącznik nr 41,
 41. Pismo Pani Kazimiery Dragan z prośbą o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej – załącznik nr 42.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

Protokół sporządziła
referent Agnieszka Grzegorczyk