Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XX/08
z XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 13 lutego 2008 r. o godz. 1400

 

Sesja odbyła się w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i zakończyła o godz. 1650.

Radni nieobecni:

 1. Paweł Nikitiński
 2. Lidia Karzyńska-Karpierz
 3. Tomasz Namieciński
 4. Jacek Kawka

Lista obecności radnych na początku sesji stanowi załącznik nr 1.
Lista obecności radnych na końcu sesji stanowi załącznik nr 2.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Maciej Szabałkin
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 5. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 6. Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler
 7. Radca prawny Krzysztof Judek

Ad. I Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn, przywitał radnych i obecnych gości, stwierdził quorum, gdyż na stan Rady 21 radnych, w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.

Przed sesją radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez gminę Gryfino – załącznik nr 5.
Radni wraz z projektem uchwały w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino otrzymali:

 • opinię Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Chwastnicy – załącznik nr 6.
 • opinię Zarządu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chwastnicy – załącznik nr 7.
 • zapytania i wnioski członków Rady Pedagogicznej i rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gardnie – załącznik 8.
 • informację o zapoznaniu się Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie ze stanowiskiem Burmistrza w sprawie reorganizacji sieci placówek oświatowych w mieście i gminie Gryfino – załącznik nr 9.
 • opinię NSZZ Solidarność POiW w Gryfinie – załącznik nr 10.
 • opinię ZNP Oddział w Gryfinie – załącznik nr 11.
 • pismo rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w sprawie rozbudowy placówki – załącznik nr 12.

Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – dziś finalizujemy wielomiesięczną a mogę powiedzieć, że wieloletnią dyskusję, jak zreformować oświatę w gminie Gryfino, żeby była przyjazna dla dzieci i dla nauczycieli, którzy pracują w oświacie. Po przeczytaniu artykułu w „Tygodniku 7 Dni Gryfina”, gdzie jest napisane, że ten Burmistrz nie zreformuje oświaty, bo działa prospołecznie, chcę powiedzieć, że w tym mieście Burmistrz i wszyscy radni wsłuchują się w głos społeczeństwa, bo głos społeczeństwa jest również ważnym głosem w dyskusji. Na bazie pracy zespołu, który powołałem, na bazie opracowania firmy Vulcan, która chłodnym okiem spojrzała na gryfińską oświatę i przedstawiła stosowne wnioski, jak również na bazie głosów i ankiet przeprowadzonych wśród dyrektorów, na bazie rozmów z nauczycielami, przedstawiam dziś ostateczny projekt uchwały w sprawie reorganizacji oświaty. Z tych wszystkich dyskusji wynikał jeden wniosek, że najpoważniejszym problemem w naszej gminie w zakresie oświaty są problemy na poziomie gimnazjalnym. Niedobrym rozwiązaniem było zgromadzenie w jednym miejscu powyżej tysiąca uczniów. Z przedstawionych w opracowaniu danych wynika, że w najbliższych latach nie można liczyć na zmniejszenie liczebności Gimnazjum. W związku z tym na rok 2008/2009 w wyniku wspólnej pracy również ze Starostwem Powiatowym i ze Starostą przyjęliśmy takie rozwiązanie: najważniejszym punktem jest podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, na bazie którego Gmina aktem notarialnym przejmie obecny Zespół Szkół Nr 1 wraz z terenami do prowadzenia działalności oświatowej. Chcę zapewnić przedstawicieli Zespołu Szkół, że dalej pozostanie w tym miejscu, w którym jest obecnie. Po przejęciu tego budynku przez Gminę, zostaną tam utworzone trzy pierwsze klasy Gimnazjum i trzy pierwsze klasy Liceum Ogólnokształcącego. Docelowo będzie dziewięć oddziałów gimnazjum w budynku przy ul. Niepodległości. W porozumieniu jest zapis, że gmina wybuduje przy tym budynku salę gimnastyczną. Aby odciążyć gminę, Powiat przez trzy kolejne lata wspomoże Gminę w kwocie od 300.000 do 500.000 zł w zakresie docieplenia budynków oświatowych, na które Gmina posiada kompletną dokumentację. Aby było nie taniej, ale lepiej dla dziecka powracamy – ktoś powie – do dawnych czasów. Przy Szkole Podstawowej w Gardnie również chcemy utworzyć minimum dwie klasy gimnazjum i powołać zespół szkół. Przy Szkole Podstawowej w Chwastnicy również chcemy utworzyć jedną klasę gimnazjum. Obwody w Gardnie i Chwastnicy pokrywały by się z obwodami szkolnymi szkół podstawowych. Byłaby to oszczędność związana z dowozem uczniów do szkoły. Te wszystkie zabiegi powinny doprowadzić docelowo do zmniejszenia liczebności Gimnazjum na Górnym Tarasie do ilości od 550 do 600 uczniów. Mielibyśmy ten problem w znacznym stopniu rozwiązany. Chcę uspokoić nauczycieli, o ile dzisiaj projekt uchwały zostanie przyjęty przez radnych, w dniu jutrzejszym powołam zespół, który zajmie się dopracowaniem szczegółów i będzie przeprowadzał rozmowy z nauczycielami w zakresie zatrudniania nauczycieli, aby żaden nauczyciel w wieku czynnym nie był pozostawiony bez pracy. To założenie też chciałbym spełnić. I to dotyczy reorganizacji oświaty, którą chcemy wprowadzić w roku 2008/09. Do projektów uchwał radni otrzymali dołączone opinie związków zawodowych, opinie rad rodziców poszczególnych szkół. W projekcie uchwały są przedstawione kierunki reformy w zakresie szkolnictwa podstawowego i te zmiany chcielibyśmy wprowadzić od roku 2009/2010. Postanowiliśmy, że nie będzie likwidacji żadnej szkoły podstawowej, gdyż uważamy, że oszczędności z likwidacji z likwidacji szkoły podstawowej w Radziszewie mogą być bardzo złudne, bo jak życie pokaże, uczniowie ze szkoły w Radziszewie nie przejdą do szkoły w Żabnicy i nikt ich do tego nie zmusi, tylko pójdą do szkoły w Szczecinie-Kluczu. Poza tym szkoła w Radziszewie osiąganymi wynikami nauczania zasługuje na to aby raz na zawsze skończyć dyskusję o likwidacji szkoły, tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę tereny pod budownictwo jednorodzinne planowane w Studium. Największy problem mamy z dwiema szkołami i musimy również podjąć mądre i rozsądne decyzje. Jest problem ze Szkołą Podstawową Nr 2 i Szkołą Podstawową Nr 4. Nierozważne moim zdaniem było by przyjęcie rozwiązania, że przy zmniejszeniu liczebności Gimnazjum w miejsce uwolnionych sal, uwolnionego skrzydła, wprowadzamy szkołę podstawową. Wówczas osiągnięty zostałby taki stan, że dalej byłoby tam bardzo dużo młodzieży w zróżnicowanym wieku, mogły by się pojawić jeszcze większe kłopoty wychowawcze. Dlatego też należy podjąć takie środki, żeby zapewnić godne warunki nauki do roku przynajmniej 2020 i dalej, należy podjąć decyzję o rozbudowie SP nr 2, gdyż według wszelkich wyliczeń potrzebna jest jedna szkoła podstawowa na Górnym Tarasie, gdzie mogło by uczęszczać od 650 do 700 uczniów. Trzeba powiedzieć, że budynek przy ul. Sprzymierzonych nie spełnia żadnych elementarnych warunków na prowadzenie tam działalności edukacyjnej. W związku z tym przedstawiam następujące autopoprawki do projektów uchwały: w projekcie uchwały w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino w § 1 pkt. 2 wariant 1 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie zajęć wyłącznie w budynku przy ulicy Kościuszki 17 – wielkość obwodu będzie uzależniona od możliwości rozbudowy szkoły”. Po dzisiejszej dyskusji z prezydium Rady wprowadzamy lit.c) w brzmieniu: „w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka spoza obwodu”.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk- chciałbym dodać, że w lit.b) po słowie „w mieście” dodajemy „i gminie”, tak, że zapis otrzymuje brzmienie: „ docelowe określenie obwodów pozostałych szkół podstawowych w mieście i gminie Gryfino”.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jeszcze jedną poprawką przyjętą po spotkaniu z prezydium jest zmiana w Porozumieniu będącego częścią uchwały w sprawie zamiaru przyjęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. W § 6 Porozumienia zamiast „hali sportowej” ma być „sali gimnastycznej”.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – gdyby mógł pan sprecyzować, jaka byłaby to sala gimnastyczna?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – o wymiarach sali do piłki ręcznej z niewielką widownią umożliwiającą uczniom rozgrywanie zawodów sportowych. Obecną salę gimnastyczną najprawdopodobniej będziemy starali się zaadoptować na potrzeby ogólnodostępnej auli.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – padło jeszcze pytanie z sali dotyczące terminu wybudowania tego obiektu sportowego?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w związku z tym, że dysponujemy dość dużą rezerwą celową o ile uchwały zostaną przyjęte, zgodnie z procedurą zamówień publicznych ogłosimy przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy Liceum, również z rezerwy uruchomimy środki na wykonanie ekspertyzy odnośnie możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4. Pozwólcie państwo, że serdecznie podziękuję wszystkim, którzy włączyli się w dyskusję na temat oświaty i wspomagali mnie w podjęciu ostatecznej decyzji i przedstawieniu jej Radzie w formie projektu uchwały.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – w treści Porozumienia znalazły się błędy i należy je poprawić. W § 5 musi być pełna nazwa Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poniżej po słowach: „o ile Gmina złoży wniosek” musi być słowo: „zgodny” i dalej jest: „ z zasadami obowiązującymi w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – panie Burmistrzu, czy to są poprawki zgłoszone przez pana?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – tak.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Wysoka Rado przystępujemy do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.

Radny Marek Sanecki – chciałbym zgłosić propozycję zmiany w porządku obrad punktu II na punkt III, tak byśmy omawiali jako pierwszy projekt uchwały dotyczący kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino, a następnie projekt uchwały w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. Najpierw musimy przyjąć kierunki, a dopiero później możemy dyskutować o przejęciu szkoły do prowadzenia.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – nie udzieliłem panu głosu. Traktuję ten wniosek jako wniosek formalny. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w zakresie wniosku zgłoszonego przez radnego Saneckiego?

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o treści: „kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad i przesunięcie uchwały oznaczonej punktem nr III w miejsce uchwały oznaczonej punktem nr II”?
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sali 17 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przeciwko było 7 radnych, głosów wstrzymujących się nie było.
W związku równowagą głosów Przewodniczący ponownie poddał pod głosowanie wniosek tej samej treści.
W wyniku ponownego jawnego głosowania za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 9 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący poinformował, że wniosek o zmianę porządku obrad nie został przyjęty.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – Burmistrz powiedział, że mamy opinię Rady Pedagogicznej gryfińskiego Gimnazjum jak również Rady Rodziców, w piśmie do Burmistrza czytamy, że Rada Pedagogiczna Gimnazjum nie zajęła stanowiska w sprawie przedstawionej koncepcji. Nie mamy opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w tej sprawie, a uważam, że powinny się w tym materiale znaleźć, bo jest to rzeczą podstawową. Trzecia sprawa, chyba najważniejsza: nie mamy opinii Rady Powiatu w tej sprawie, w sprawie przekazania budynku Liceum na rzecz Gminy. Taki dokument również nie znalazł się w materiale, nie ma uchwały intencyjnej, nie ma wstępnego porozumienia w tej sprawie. Wczoraj materiał ten dostałam o godz. 17.00, sesję mamy dziś o godz. 14.00. Nie został nam przedstawiony harmonogram, z czego będziemy wydatkować pieniądze, ile dodatkowo będziemy płacić do każdego ucznia uczącego się w Liceum i podstawowa sprawa - nie mamy opinii Rady Pedagogicznej Liceum. Ja skończyłam to Liceum i lekcje przy naborze zwykłym kończyłam o godz. 15.30. Jak dobrze sobie przypominam, jest tam dziesięć sal lekcyjnych i nie wyobrażam sobie jak jeszcze można byłoby pomieścić tam uczniów gimnazjum.

Radny Artur Nycz – czy odbyło się spotkanie odnośnie przejęcia Liceum ze środowiskiem Liceum, z Radą Pedagogiczną, z uczniami i rodzicami, tak jak to miało miejsce w przypadku szkół podstawowych? Moje pytanie do radcy prawnego: czy uchwała podejmowana dzisiaj w zakresie przejęcia Liceum jest uchwałą ostateczną i czy będzie wymagała potwierdzenia dodatkową uchwałą Rady Miejskiej? Mamy przejąć bardzo duże zadanie pod nazwą prowadzenie Liceum, być może mają Państwo wiedzę, jeżeli chodzi o warunki funkcjonowania Liceum, ja nie mam tej wiedzy poza tym, że wiem gdzie jest, wiem jak wygląda stan techniczny. Nie przedstawiono nam żadnych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Liceum. Krótko powiedziawszy, chciałbym się dowiedzieć Panie Starosto, ile wynosi dzisiaj subwencja oświatowa, jakie są koszty całkowite funkcjonowania Liceum, jaka jest różnica między subwencją a kosztami, ile gmina będzie musiała do tego dołożyć jeżeli będzie musiała? Trzecia sprawa związana jest z przedstawionym nam Porozumieniem. W § 5 są ustalone warunki przekazywania kwot finansowych od 300.000 do 500.000 zł rocznie przez Powiat na docieplenie Liceum. § 5 zawiera zapis: „o ile sytuacja finansowa na to pozwoli”. Wszyscy wiemy jaka jest sytuacja finansowa Powiatu i wszyscy wiemy, że sytuacja finansowa na to nie pozwoli. Proponuję ten zapis po prostu wykreślić. Jeżeli mamy przejmować tak duże zadanie i zdjąć z Powiatu ciężar finansowy, to powinniśmy wiedzieć, czy te kwoty finansowe wpłyną czy nie wpłyną. To jest niepoważne. Proponuję to wykreślić.

Radny Ireneusz Sochaj – ja też chciałbym zapytać o koszty. Chciałbym wiedzieć czy gmina oszacowała jakie będą koszty prowadzenia przyszłego Zespołu Szkół. Radny Nycz powiedział o stanie technicznym budynku. Budynek ten jest ładny z zewnątrz, ale obawiam się, że wewnątrz jego stan jest niepokojący. Nie wiem czy tam są jeszcze warunki do prowadzenia stołówki, stołówka musi być prowadzona, w Gimnazjum na Górnym Tarasie taka stołówka funkcjonuje. Wiem, że dojdą koszty wybudowania sali gimnastycznej, ale czy nie dojdą również koszty jakiegoś drobnego remontu budynku w środku. Następna sprawa - czy nasz Wydział Edukacji i ZEAS jest gotowy do obsługi tak dużego podmiotu. Ja twierdzę, że nie i ze względów lokalowych i osobowych.

Radna Wanda Kmieciak – czy nie zagęścimy zbyt obecnego „Ogólniaka” tworząc tam dodatkowe oddziały gimnazjalne? Czy jeśli uczniowie zostaną przeniesieni do nowego gimnazjum to co z pustymi salami w Gimnazjum na Górnym Tarasie?

Radny Rafał Guga – chciałbym się odnieść własnym zdaniem do głosów tutaj zabieranych. Do Pani Wandy Kmieciak – pamiętam czasy kiedy w „Ogólniaku” mieściła się szkoła podstawowa i liceum, było to stosunkowo niedawno. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło, kubatura się nie zmieniła. Klas było sporo i jakoś cię tam wszyscy mieścili. W tym roku ubędzie z Gimnazjum kilka klas, ale to nie znaczny, że to Gimnazjum nagle stanie się puste. Ta reforma jest przewidziana na jakiś czas, na trzy lata. Bardzo słuszną uwagę złożył pan radny Sochaj. Panie Burmistrzu, trzeba będzie pomyśleć o wykorzystaniu budynku „Pod platanem”, o zluzowaniu miejsca zajmowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną, o przeniesieniu Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, gdyż wydział ten będzie zajmował się o jedną więcej placówką niż do tej pory.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn - proszę abyśmy rozmawiali merytorycznie o sprawie przejęcia Zespołu Szkół Nr 1, żebyśmy nie robili dygresji do Burmistrza w trakcie sesji co do przejęcia „Platana”, myślę, że każdy radny może z Burmistrzem uzgadniać takie sprawy indywidualnie.

Radny Andrzej Kułdosz – jest tutaj zapis o zmianach kierunków nauczania, co Burmistrz planuje za parę lat, czy zostanie takie samo Liceum jak jest?

Radny Maciej Para – chciałbym, aby Burmistrz uściślił termin dotyczący budowy sali gimnastycznej. Jaki obwód zostanie ustalony dla klas gimnazjalnych, które będą się tam mieściły? Bo może być taka sytuacja, że uczniowie z ul. Łużyckiej będą uczęszczali do Gimnazjum na Górnym Tarasie, czy też zostanie to rozwiązane kompleksowo?

Radny Kazimierz Fischbach – w § 9 pkt. 1 zapisane jest, że „porozumienie zawiera się na czas nieokreślony związany z prowadzeniem przekazanego zadania”. Natomiast w pkt. 2: „Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego”. Czy nie grozi to tym, że Gmina wyremontuje budynek a Powiat rozwiąże z nami umowę i będzie chciał, żeby ta szkoła przeszła pod zarząd Powiatu?

Radny Stanisław Różański - Panie Przewodniczący, chciałbym zwrócić uwagę, że dotychczasowa dyskusja nie dotyczy porządku obrad. W porządku obrad mamy dzisiaj przewidziane dwa podstawowe punkty. Pierwszy punkt: podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie i drugi punkt: podjęcie uchwały w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino. Zwracam uwagę Wysokiej Rady na dwa podstawowe zwroty użyte w porządku obrad: w sprawie zamiaru i w sprawie kierunków reorganizacji. Po to dziś się tu zebraliśmy, aby dyskutować o tych dwóch punktach porządku obrad. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Rady na uzasadnienie do projektu uchwały, gdzie zostało taksatywnie wymienionych 15 punktów – mówię o projekcie uchwały w sprawie kierunków reorganizacji – projektów uchwał, które w przyszłości będą musiały być przez Wysoką Radę podjęte w sprawach szczegółowych związanych z realizacją tych dwóch zadań, które zostały dzisiaj zawarte w tych dwóch projektach uchwał. A więc we wszystkich sprawach dotyczących tych kwestii, które były zgłaszane podczas dyskusji będzie czas i miejsce na szczegółowe omówienie. Dzisiaj proponuję, Panie Przewodniczący, abyśmy skoncentrowali się nad tymi projektami uchwał, które zostały przygotowane przez Burmistrza. Dochowując wierności temu apelowi chcę się wypowiedzieć właśnie w kwestii dotyczącej tych dwóch projektów uchwał. Ale tytułem wstępu chciałbym dodać dwa słowa, dlaczego głosowałem przeciwko wnioskowi o zmianę porządku obrad. Otóż nie ma takiej możliwości aby przy zachowaniu określonej dyscypliny słowa w dzisiejszym naszym obradowaniu można było te dwa punkty rozdzielić. One pozostają ze sobą w immanentnym związku. Dlatego głosowałem przeciwko zmianie w porządku obrad. Przechodząc już do tych dwóch projektów uchwał, będę zabierał głos tylko raz, w związku z czym odniosę się i do pierwszego i do drugiego projektu. Na kanwie toczącej się dyskusji na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji chcę poczynić następujące uwagi. Ja będę głosował za przyjęciem obu proponowanych projektów uchwał uznając je za trafne z następujących powodów: po pierwsze za słuszne uważam przyjęcie dwuetapowego systemu reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez gminę, co pozwoli na spokojny tryb realizacji tego ważnego zadania. Podkreślam: tego ważnego zadania. Po drugie: biorę pod uwagę pozytywne opinie Rad Pedagogicznych większości szkół oraz Rad Rodziców tych szkół po zapoznaniu się z ich treścią. Dla mnie największym wyznacznikiem w tych sprawach są właśnie opinie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Traktuję te dwa źródła niezwykle poważnie. Trzeci powód, dla którego będę głosował za przyjęciem tych projektów uchwał to są pozytywne opinie związków zawodowych reprezentujących pracowników oświaty, które zostały nam przedstawione. I wreszcie czwarty powód, który biorę pod uwagę to zupełna jałowość dotychczasowej dyskusji, która się ukazała oficjalnie i nieoficjalnie na różnych łamach. I tak na marginesie dyskusji, Panie Burmistrzu, chciałbym nawiązać do pańskiego przerażenia publikacją z jakiejś gazety w dniu dzisiejszym. Chcę panu powiedzieć: gazeta żyje jeden dzień, róbmy swoje. A teraz zwracam się do pana Burmistrza w następującej sprawie: jeszcze raz podkreślam i czynię założenie: niczego dzisiaj nie przesądziliśmy podejmując te dwa projekty uchwał. Podejmujemy uchwałę w sprawie wyrażenia pewnej woli a także w sprawie wytyczenia, jak to się przyjęło modnie mówić, mapy drogowej postępowania w tej sprawie. W związku z powyższym chciałbym, aby każdy z radnych po dzisiejszym spotkaniu mógł w nieodległym terminie zapoznać się ze stanowiskiem poszczególnych rad pedagogicznych oraz stanowiskiem rad rodziców. Ja zakładam i spodziewam się, że dzisiejsze nasze obradowanie i ewentualne podjęcie projektów uchwał będzie pewnym zaczynem, dla którego wypowiedzą się ci, którym najbardziej na sercu leżą te sprawy, o których projekty uchwał mówią - podkreślam jeszcze raz - rady pedagogiczne i rady rodziców. Ja przy podejmowaniu poszczególnych projektów uchwał, o których jest mowa w uzasadnieniu do projektu uchwały, będę kierował się stanowiskiem rad pedagogicznych. To one będą dla mnie podstawowym autorytetem w tych sprawach. I jeszcze jedna sprawa na zakończenie. Odbyły się ostatnio zebrania w terenie, w poszczególnych szkołach, poświęcone tej problematyce. Na tych zebraniach mogliśmy się przekonać o jakiej sprawie dyskutujemy, jak delikatnej materii one dotyczą. Apeluję do Wysokiej Rady, nie wolno prowadzić nieodpowiedzialnych dyskusji i rozmów w tej sprawie. Bo jaki jest tego skutek? Proszę państwa, do dziecka mówię: „zabierz się za lekcje, bo jeszcze dzisiaj nie odrobiłaś”, a ono odpowiada: „a po co, jak nasza szkoła będzie likwidowana”. Proszę państwa, można się uśmiechać, ale można też wzbudzić określoną refleksję, co oznaczają wszystkie stanowiska, które w sposób nieodpowiedzialny przekazywane są na zasadzie głuchego telefonu.

Radny Marek Sanecki - ta dyskusja do tej pory pokazała, że idziemy w dobrym kierunku, ale nie zostały wykonane zadania, które powinny być wykonane, czyli tak naprawdę nie została przeprowadzona wśród radnych dyskusja, w którą stronę powinniśmy pójść. Dzisiejsze propozycje zgłaszane przez radnego Gugę świadczą o tym, że zgłasza nowe koncepcje, które nigdzie nie były dyskutowane. Odnosząc się merytorycznie do projektów uchwały zgłaszam zastrzeżenia do § 6 Porozumienia, który brzmi tak: „Gmina zobowiązuje się do wybudowania hali sportowej na terenie nieruchomości należącej do Zespołu Szkół”. Myślę, że zapis powinien brzmieć: „wybudowania hali sportowej na terenie należącym, czy na terenie, który w przyszłości będzie należał do gminy”. Bo teren ten nie będzie należał do szkoły tylko do gminy. Jeżeli jest inaczej, to proszę o wyjaśnienie z czego wynika taki zapis. Uważam, że w § 5, do czego nawiązywał radny Nycz, pytając o koszty dla gminy, nie powinna być zapisana taka duża rozbieżność między 300 a 500 tys. Uważam, że powinno być to bardziej precyzyjnie określone, bo przy takim zapisie obawiam się, że to będzie tylko 300.000 zł. Poszczególni radni płynnie przechodzili w dyskusji nad jednym projektem uchwały do drugiego projektu uchwały, ale proponuję, żeby w tych pozostałych planach, które będziemy podejmowali, to co będzie przyświecało dokonywaniu zmian, będzie wizja szkoły, jak ta szkoła ma wyglądać. Bo teraz tak naprawdę dyskutujemy o tworzeniu nowych rozwiązań bez określenia, jak ta szkoła ma wyglądać. Według mnie nie było by wielu tych nieporozumień, gdybyśmy sobie powiedzieli jak wyobrażamy sobie szkołę, którą chcemy mieć w gminie Gryfino.

Radny Tadeusz Figas – tak się składa, że pracowałem w kilku szkołach, o których teraz rozmawiamy. Zależy mi na przejęciu Liceum Ogólnokształcącego, bo ta szkoła straciła renomę. Widzę szansę na poprawę tej sytuacji.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – popieram głos radnego Różańskiego, żebyśmy nie wywracali Burmistrzowi przedstawionego programu. Jeśli uważamy, że ten program jest niedobry, to głosujmy przeciwko, jeśli uważamy, że odpowiada oczekiwaniom i będzie zaczynem do przeprowadzenia reformy oświatowej, że wyeliminuje te patologie związane z brakiem możliwości dopilnowania uczniów w niektórych szkołach, to głosujmy za. Natomiast propozycje, jakie zgłaszamy, Burmistrz rozważy po przyjęciu uchwały. Burmistrz jest po rozmowach ze Starostwem Powiatowym, są spisane określone programy, róbmy to, o co nas Burmistrz prosi.

Radny Rafał Guga – chciałem odpowiedzieć radnemu Saneckiemu, że ja nie zauważyłem, żebym zgłaszał jakieś nowe koncepcje czy propozycje, nie będę z panem dyskutował, bo okazało się, że to pan jest specjalistą od koncepcji.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – zwracam uwagę, żeby nie polemizować z innymi radnymi, nie zwracać się personalnie, jeśli ma pan inne poglądy, to proszę je wyrazić, to co pan prezentuje nie jest odpowiednie w tym momencie dyskusji.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – ja bym chciała, żeby Burmistrz odpowiedział konkretnie, żebyśmy zaczęli merytorycznie dyskutować, ile wynosi subwencja oświatowa w sprawie Liceum, ile będziemy dokładać do jednego ucznia, jak Burmistrz widzi harmonogram remontów Liceum? Przede wszystkim chodzi o opinię Rady Pedagogicznej, bo jej nie mamy. Nie wiem co się stało, bo dzisiaj Burmistrz wprowadza autopoprawki, które również powinny być przedyskutowane. Nawet pierwsza koncepcja nie została przedyskutowana z Radą Pedagogiczną. Nie czuję się dzisiaj kompetentna by głosować nad tą uchwałą, ponieważ mam bardzo mało wiadomości w tej sprawie. Porozumienie jest napisane na kolanie. Chciałabym poznać opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczącą i Liceum i Gimnazjum, bo to są sprawy priorytetowe. Burmistrz może mieć różne plany na życie, ale jestem przedstawicielem społeczności i chciałabym usłyszeć, co Burmistrz ma do powiedzenia w tej sprawie mieszkańcom.

Radny Artur Nycz – zapewne wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy za tym, aby przejąć pod skrzydła Liceum, bo Powiat nie ma możliwości aby Liceum rozbudować i podnieść tam poziom nauczania, mam na myśli możliwości finansowe, Gmina takie możliwości ma. Tylko żeby podjąć taką decyzję, trzeba mieć chociaż minimum informacji na ten temat. Trzeba sobie powiedzieć, że o ile kwestie związane z reformą oświaty w zakresie szkół gimnazjalnych w mniejszych lub większych bólach przedyskutowaliśmy, każdy kto potrzebował informacji, te informacje ma. Przypominam, że przez rok czasu rozmawialiśmy o utworzeniu klas gimnazjalnych w Liceum w takiej strukturze organizacyjnej, w jakiej ona jest. Natomiast odnoszę wrażenie, że pomysł przejęcia Liceum pojawił się prawdopodobnie kilka dni temu. Panie Burmistrzu, Pan wie, może BBS wie, może GIS wie, ja dostałem dokumenty wczoraj o godzinie 17.00. Wczoraj o godzinie 17.00 dowiedziałem się, że dzisiaj podejmujemy decyzję istotną, chyba się zgodzimy co do tego, w zakresie tego, że będziemy prowadzić Liceum. Po pierwsze ilość wniosków, ilość zapytań wskazuje, że tak naprawdę nikt z nas nie ma informacji i podejmowanie decyzji o przejęciu Liceum jest podejmowaniem decyzji tak naprawdę w ciemno. Ja nie wiem, kto pisał to porozumienie, ale przedstawianie takiego dokumentu, z taką ilością błędów jest po prostu niepoważne. Żenujący jest § 9, w którym mówi się, że każda ze stron może rozwiązać porozumienie z rocznym wyprzedzeniem. Rozumiem, że przed nami debata, jak ma wyglądać Liceum, nie wiem jak ono ma wyglądać, poza tym, że mają być tak klasy gimnazjalne, ale nie wiemy, czy to ma być Liceum Profilowane, czy ma być Ogólnokształcące, czy obwody mają być ustalone do gimnazjum i liceum, czy nie ma być tam obwodów, czy ma być to przygotowanie do dalszej nauki, czy to Liceum ma współpracować ze szkołami niemieckimi i przygotowywać gimnazjalistów do tej współpracy, nie wiemy nic. I nagle za 5-6 lat - nie podejrzewam dzisiejszych władz Starostwa o to, ale za kilka lat nie wiadomo, czy Starostwo nie przyjdzie z innym pomysłem i powie, żeby oddać Liceum, bo chce go z powrotem prowadzić. To jest niepoważne. Nie można w ten sposób rozmawiać o szkolnictwie, nie można w ten sposób podejmować tak ważnych decyzji na podstawie czegoś takiego, jak to Porozumienie. Jeśli mamy zawrzeć porozumienie, to zawrzyjmy je na takiej zasadzie, że Gmina wyraża wolę przejęcia Liceum. Rozumiem, że Zarząd Powiatu wyraża taką wolę, ale czy Rada wyraża taką wolę? Rada Powiatu nie wyraziła takiej woli. Nie wiemy tego, Panie Starosto, Pan też nie wie. Pan się domyśla, Pan by chciał, ale Pan nie wie. Decyzji nie ma, decyzja nie została podjęta. Proponuję, żebyśmy dzisiaj wyrazili wolę, co do tego czy my chcemy przejąć dziś Liceum, powiedzmy, że chcemy przejąć to Liceum, ale pozostawmy warunki na jakich chcemy przejąć to Liceum do ustalenia na później. Nie można podejmować tak trudnej decyzji na podstawie kompletnego braku dokumentów i na podstawie Porozumienia, które jest po prostu całe do poprawki.

Radny Zbigniew Kozakiewicz – jestem przedstawicielem grona pedagogicznego i taka wola została wyrażona, również rodzice wyrażają wolę aby u nas powstało gimnazjum. Ja wiem, że wśród radnych jest wiele racji, ale czas nas goni, mamy już połowę lutego, zaraz będzie marzec i całą sprawę odwlekamy o kolejny rok.

Radny Kazimierz Fischbach – z dyskusji wynika, że dzisiaj mamy podjąć uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Czytając uzasadnienie proszę zwrócić uwagę, że będą jeszcze uchwały dotyczące przejmowania. Dzisiaj dyskutujemy tylko nad zamiarem, uwagami dotyczącymi porozumienia, które ma być podpisane pomiędzy Burmistrzem a Starostą i powinniśmy się tylko i wyłącznie tym zająć. W następnych sprawach, o czym powiedział radny Różański – będzie 15 projektów uchwał dotyczących zmian w oświacie. Prosiłbym panie Przewodniczący, żeby w tym kierunku skierowana była nasza dyskusja.

Radny Tadeusz Figas – ja też uważam, że nie należy wchodzić w szczegóły, bo to są tylko koncepcje, to są kierunki, a życie może podyktować zupełnie coś innego za rok, dwa, trzy. Myślę, że te kierunki możemy poprzeć.

Wiceprzewodniczący Janusz Skrzypiński – zacznę od podziękowań, bo tak się stało, że dziś mamy przyjemność dyskutować nad reformą oświaty gryfińskiej. Na XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej mieliśmy przedstawioną koncepcję reorganizacji. Ta koncepcja oddalała reorganizację sieci szkół i na apel Prezydium Rady Burmistrz przygotował materiał, nad którym możemy dzisiaj pracować. Podziękowania należą się Burmistrzowi, że w tak krótkim czasie, mimo tak długiej dyskusji, która się toczyła, został ten materiał przygotowany i został wyspecyfikowany następny materiał. Podziękowania należą się również radom rodziców, dyrekcjom szkół, które wyraziły wolę, żeby taką reformę przeprowadzić. Szanowni państwo, w 1999 roku została podjęta uchwała w sprawie założenia Gimnazjum w Gryfinie. Na tamtym etapie nie było mowy, żeby stworzyć drugie gimnazjum, chociaż były takie głosy i z części Rady i ze środowisk. Nie było to brane pod uwagę, powstało jedno gimnazjum. Musieliśmy czekać kilka lat, musieliśmy się uczyć na błędach. Dzisiaj te błędy staramy się w jakiś sposób naprawić powołując zespoły szkół w Chwastnicy, w Gardnie i w Liceum. Chciałbym podziękować zespołowi, powołanemu z pracowników Urzędu Miasta i Gminy i ze Starostwa Powiatowego, który podjął ten trud i podobne kierunki wypracował. One były dobre. Na bazie tych kierunków wypracowanych przez Zespół, firmę Vulcan i autorskiej pracy wykonanej przez Marka Saneckiego dzisiaj możemy nad ta koncepcją debatować. Jest to materiał, który pozwala stworzyć sieć z korzyścią dla dzieci. Opinia ZNP i Związku Solidarność pokazuje też troskę o dziecko, o kadrę nauczycielską. Burmistrz wcześniej mówił, że jeżeli dzisiaj zostaną podjęte te rozstrzygnięcia, powstanie zespół, który będzie prowadził te rozmowy. W pracach zespołu takie kierunki zostały pokazane, łącznie z przejęciem Liceum, łącznie z utworzeniem klas gimnazjalnych.

Radny Artur Nycz – o tym, że mają być utworzone klasy gimnazjalne w Liceum była mowa jeszcze w poprzedniej kadencji. Jest zasadnicza różnica między przejęciem majątku Liceum, między przejęciem zadnia prowadzenia Liceum od utworzenia klas gimnazjalnych. Chciałbym się odnieść do przedmówców, którzy twierdzą, że dzisiejsza decyzja nie ma istotniejszego znaczenia, że jest to tylko wyrażenie woli, a najważniejsze będzie podjęcie tych uchwał, które zostaną przygotowane. Mam mało czasu, nie chcę cytować uzasadnienia, ale: „zaproponowane w projekcie uchwały zmiany spowodują konieczność przedłożenia Radzie Miejskiej szeregu następujących po sobie uchwał” itd. itd. Decyzje, które trzeba dzisiaj podjąć są fundamentalne. Te 15 projektów, to nie są „jakieś tam” projekty uchwał, ale be podjęcia decyzji dzisiaj nie będzie potrzeby przygotowywania tamtych projektów. To nie jest tak, że my dzisiaj podejmujemy decyzję „tak lub nie”. Jeżeli dzisiaj podejmujemy decyzję, że „tak” to podejmujemy decyzję pozytywną co do tych 15 projektów uchwał, a nie odwrotnie. To nie jest tak, że my sobie dzisiaj rozmawiamy od tak sobie, a później przeprowadzimy wielką dyskusję i zobaczymy co dalej. Nie. Jeśli dziś powiemy „tak”, to później 15 razy „tak”, albo dzisiaj musimy dopracować to, co dostaliśmy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przepraszam za błąd, przedwczesne było podziękowanie wszystkim radnym za udział w pracy, bo z tego wynika, że nie wszyscy radni pracowali nad reformą oświaty, chociaż stwarzali takie wrażenie. O reformie oświaty rozmawiamy już rok czasu i nagle się dowiaduję, że nikt nie wie jakie były założenia reformy oświaty. Doskonale wiedzieliśmy i każdy z państwa wiedział, kto chciał wiedzieć, że jednym z założeń było to, że w klasie ma być 24 uczniów, że najlepiej by było gdyby nauka trwała od godziny 8.00 do godz. 15.00, w związku z tym została przeprowadzona rozmowa z obecnym tutaj panem dyrektorem, ilu uczniów może przy tych parametrach zmieścić się w Liceum. Uzgodniliśmy, że aby te parametry spełnić, może być maksymalnie 18 oddziałów po 24 osoby, co daje 432 osoby w Liceum. I to jest model docelowy, który zostanie osiągnięty powoli, bo od razu nie przenosimy 9 klas, po trzy klasy w każdym roczniku. Było założenie, o czym radni bardzo dobrze wiedzą, żeby uczeń w trakcie podjętej nauki w gimnazjum czy w szkole podstawowej nie zmieniał szkoły. A więc od pierwszej klasy rozpoczynają naukę i później docelowo nastąpi zwiększenie klas w Liceum. Nie jest żadną tajemnicą, o czym również radni wiedzą, że na początku roku odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną z Liceum, są tu dwie osoby, które były na tym spotkaniu obecne, m.in. radny Para, gdzie Rada Pedagogiczna wyrażała bardzo duże zadowolenie z przejęcia Liceum przez Gminę, z uwagi na to, że gmina dysponuje większymi środkami. Jedynym zastrzeżeniem i wyrażaną bolączką było to, aby liceum nie zostało przeniesione w całości na Górny Taras. Tak, panie Para? Był pan obecny? Tak było? Cały czas trwała dyskusja, gdyż sytuacja finansowa w Starostwie jest trudna, żeby podnieść stan techniczny tego budynku trzeba włożyć pieniądze w remont. Gmina w nie swój obiekt nie może inwestować. Na początku była koncepcja, w której były zarząd powiatu chciał przejąć subwencję gminy i utworzyć dwie klasy dla uczniów wyróżniających się, podzielić młodzież na głupią i mądrą, stworzyć klasy dla wybitnie zdolnych bez obwodu. My stawiamy sprawę jasno, każde gimnazjum będzie miało przydzielony obwód. Nie będzie podziału młodzieży na zdolną i niezdolną. Trzeba popracować nad tymi obwodami. Te dwie uchwały są bardzo ważne, bo jest to drogowskaz dla Burmistrza. Burmistrz traktuje całą naszą młodzież, niezależnie ile ma lat, w ten sam sposób i każdemu chce poprawić warunki nauki i pracy. Dlatego też uważam, że Gmina powinna przejąć Liceum. Każdy porozumienie czyta tak jak chce. Jest w nim napisane, że porozumienie będzie ważne w momencie podjęcia uchwał przez dwie Rady, a więc nie może być jeszcze uchwały Rady Powiatu. Jeżeli dzisiaj nie przyjmiemy uchwały w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół, to nie będzie takiego kierunku, żeby przejąć Liceum. Padają pytania o koszty. Zapytałem na wstępie i nikt nie protestował, czy ma być taniej czy lepiej. Spodziewam się, że koszty niemałe bo 32% budżetu przeznaczamy na oświatę - koszty eksploatacyjne będą mniej więcej na takim samym poziomie, bo zyskamy na części oświatowej odnośnie gimnazjów na terenach wiejskich. Natomiast trochę dołożymy do Liceum. Po podjęciu tych uchwał programowych zostanie powołany zespół, który dopracuje wszelkie szczegóły odnośnie prowadzenia działań. Jak wiadomo w Liceum zatrudniona jest oddzielna kadra, jest zatrudniona księgowa. Zatrudnienie będzie na takim samym poziomie, ewentualnie ZEAS przejmie księgową zatrudnioną w Liceum. Te szczegóły trzeba dopracować i mamy na to konkretny czas. W dniu dzisiejszym musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy utworzenia gimnazjum w Gardnie i Chwastnicy, w Liceum, by inwestować w nasz budynek. Punkt, który mówi o możliwości wypowiedzenia umowy w ciągu 12 m-cy rozumiem tak, że jest to możliwe tylko pod tym warunkiem, jeżeli gmina zaprzestanie działalności oświatowej w tym budynku i to nie zostało doprecyzowane. Ja ta uwagę przyjmuję i Porozumienie zostanie o ta uwagę poprawione. Ten zapis można interpretować tak, że mimo iż będzie prowadzona działalność oświatowa, to będzie możliwość wypowiedzenia. O takiej możliwości nie mówiliśmy. Trzeba doprecyzować punkt odnośnie możliwości finansowych Powiatu. Punkt ten odnosi się do kwoty między 300 a 500 tys. Jeżeli Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie na poziomie bieżącego roku, gmina będzie otrzymywała 500.000 zł. Natomiast nikt nie może przewidzieć dokładnie jaki będzie ten fundusz w następnych latach. Dlatego jest tam napisane „w ramach możliwości finansowych”. Z tego Funduszu, wbrew obawom radnych, mimo, że sytuacja Starostwa jest jaka jest, nie wolno finansować innych zadań, jak tylko zadań z zakresu ochrony środowiska. Dlatego nie ma takich obaw. Uważam, że przyjęcie takich kierunków jest skończeniem z gadulstwem. Dyskutowaliśmy dużo czasu. Nie unikałem spotkania nigdzie. Byłem obecny na Radzie Pedagogicznej w Gimnazjum, z Rady wyniosłem wrażenie, że była za taka reformą oświaty na poziomie gimnazjum. Czy wyobrażacie sobie państwo, że ZNP i Solidarność wyraziły by opinie pozytywnie, gdyby nie mieli pewności, ze ta opinia jest zgodna z wolą ich członków? A członkowie ci to są nauczyciele. Nie ma zagrożenia, że nie jest to dobrze przyjęte przez środowisko nauczycielskie. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego jak najprędzej powinien spotkać się zespół, który będzie dopracowywał te szczegóły odnośnie zatrudnienia, warunków pracy i płacy. Na to trzeba dużo czasu. Ja jako Burmistrz oczekuję od radnych podjęcia męskiej decyzji.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – podzielam pogląd Burmistrza, nie ma czasu na zwlekanie z istotnymi decyzjami dla Gminy Gryfino, o oświacie mówimy już trzecią kadencję. Stoimy przed decyzjami związanymi z obiektami sportowymi kompleksu Laguna, następnym elementem, z którym Burmistrz i radni oraz ZEDO będą musieli się zmierzyć jest kwestia PEC. Wszystkie te sprawy będziemy musieli rozwiązać, żeby stworzyć porządną podstawę funkcjonowania tej gminy. Uważam, że w sytuacji uzdrowienia gryfińskiej oświaty, uzdrowienia sytuacji gospodarczej Laguny, otworzenia możliwości inwestycyjnych dla PEC, w następnej kolejności powstanie konieczność zajęcia się sprawą związaną z zarządem dróg na terenie miasta Gryfina. To dobrze, że Powiat przekaże nam Liceum, bo będzie ono sprawniej funkcjonowało niż do tej pory. Może uda się przejąć także drogi powiatowe i też tymi drogami zarządzać. Dzisiaj to jest tak, że ludzie pytają, dlaczego 10 m chodnika nie zostało dalej zrobione, bo to jest dla nich niezrozumiałe, ale nie można było tego zrobić, bo droga należała do Powiatu.

Radna Janina Nikitińska – skoro w § 3 pkt. 2 jest zapis, że „darowizna zostanie dokonana na cele oświatowe, a w szczególności prowadzenie przekazanego zadania. Przeznaczenie nieruchomości na inny cel, bez uprzedniej zgody Powiatu, spowoduje odwołanie darowizny”. I ja to rozumiem. Proponujemy zrezygnowanie z § 9 pkt. 2: „Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego”.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – panie mecenasie, czy po przyjęciu uchwały w treści proponowanej przez Burmistrza, warunki porozumienia, które dla mnie jest raczej formą pewnej informacji, są już niezmienne?

Radca prawny Krzysztof Judek – nie, to nie Rada decyduje o treści porozumienia.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – wprowadzanie dzisiaj poprawek i ograniczanie Burmistrza jest bezpodstawne. My przyjmujemy uchwałę określonej treści. Ja jestem bardzo zadowolony, że Burmistrz załączył warunki porozumienia i mam nadzieję, że uwzględni wszystkie głosy radnych, które podczas dyskusji padły.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – panie Przewodniczący, ja bym jednak chciała wiedzieć, bo my pracujemy na pieniądzach, których na dzień dzisiejszy nie mamy. Chciałabym wiedzieć, jakie to będą skutki rocznie dla budżetu gminy Gryfino. Powiat chyba wie, ile dokłada do jednego ucznia w Liceum. Chciałabym wiedzieć, ile to będzie kosztowało. Druga sprawa, nie zgadzam się z tym, przejmujemy Liceum, mieliśmy sprawę przejęcia szpitala, chcemy przejąć od Powiatu drogi, to co będzie robił Powiat?

Wicestarosta Jerzy Miler – chciałbym odnieść się do tego, dlaczego nie ma stanowiska Rady. Nie ma, ponieważ Rada się nie spotkała. Jeśli Rada Miejska nie podejmie dziś decyzji, to Rada Powiatu w ogóle nie będzie miała o czym rozmawiać. Mogę tylko powiedzieć, że jest wola, aby to zadanie przekazać. Powiat ma się czym zajmować, pani radna, problemów jest dużo, zadań nie brakuje. Mam przed sobą analizę wydatków budżetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. Odnoszę się do roku 2007 r. Dopłaty z dochodów Powiatu wyniosły 137.596,50 zł. Tyle dopłacił Powiat do funkcjonowania Liceum za rok 2007. Subwencja wyniosła 1.715.115 zł.

Radny Stanisław Różański –- nawołuję uparcie do tego, aby nasza dyskusja dotyczyła tego, po co dziś się tu zebraliśmy. Pierwsze pytanie, które proponuję, żebyśmy sobie postawili jest takie: czy nic nie robimy i zostawiamy strukturę oświaty w takim stanie w jakim jest? W zależności od odpowiedzi na to pytanie powinniśmy sobie postawić drugie pytanie: jeżeli jesteśmy niezadowoleni z tego sytemu jaki istnieje w dniu dzisiejszym, czy wyrażamy zgodę, aby prace związane z reorganizacją przebiegały w dwóch etapach, tak jak nam się to proponuje? Trzecie pytanie powinno brzmieć: czy wyrażamy zgodę, aby to zdanie jako zadanie własne przejąć od Powiatu, o czym mówi drugi projekt uchwały? Proszę państwa, uwaga natury formalnej, procedujemy tutaj nad Porozumieniem i to Porozumienie jest niczym innym jak tylko formą pewnego przyrzeczenia, jak to mówią prawnicy, promesy. W związku z tym ukształtowania tego dokumentu będzie można dokonać w odpowiednim czasie w taki sposób, aby wszystkie strony były z tego zadowolone i wycyzelować te wszystkie nieprawidłowości, które ewentualnie istnieją. Aż się dziwie, że w tej dyskusji nie padł jeszcze termin, który ja nazywam „wytrychem”, termin „kompleksowe”. Aż mi brakuje jeszcze tego terminu. „Panie Burmistrzu, to kompleksowo trzeba załatwić”. Już wtedy wiadomo o co chodzi. I wreszcie ostatnia uwaga. Ja mam odwagę przyznać się tutaj na tej sali, nie jestem fachowcem, nie jestem nauczycielem. Te zadania są mi w miarę dalsze, niż te, którymi się zajmuję na co dzień. Panie Burmistrzu niech pan będzie spokojny, podjęte zostaną te projektu uchwał, niech pan robi swoje. Gwarantuje to. Szanowni członkowie Rad Pedagogicznych, jeżeli po dzisiejszych projektach uchwał wpłyną od państwa stanowiska dotyczące dalszych prac reorganizacyjnych, zapowiadam w każdej szkole swoją wizytę, będę bardzo uważnie słuchał wszystkich tych, którzy będą mieli cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie. Bo tym się będę kierował, a nie głosami amatorów-reformatorów, którzy robią więcej szkody niż pożytku.

Radny Ireneusz Sochaj – przed chwilą otrzymaliśmy kapitalną informację od Pana Starosty, który twierdzi, że subwencja oświatowa dla Liceum, które ewentualnie przejmiemy wynosiła 1.715.000 zł. W Gminie Gryfino dotacja do subwencji oświatowej wynosi od 90 do 100%. Radna Chmura-Nycz ma precyzyjną odpowiedź, ile będzie gminę kosztowało prowadzenie Liceum, poza koniecznymi remontami, budową sali gimnastycznej, jakie będzie roczne obciążenie budżetu z racji powadzenia tej szkoły. Cieszę się, że Burmistrz zapytał, czy chcemy, aby w naszej szkole było nauczanie drogie i byle jakie. Niestety ono w tej chwili takie jest. Nie ma drugiej gminy w naszym województwie, która miała by tak wysoką dotację do subwencji oświatowej. Za tym nie idą wyniki w nauce. Być może przejęcie Liceum będzie szansą podniesienia rangi tej szkoły.

Radny Artur Nycz - może się nie zrozumieliśmy, bo ja powiedziałem, że wszyscy jesteśmy za przejęciem Liceum. Poprosiłem o informację w sprawie subwencji. Otrzymałem odpowiedź. Proszę mi powiedzieć, kto z radnych wiedział, jaka jest wysokość subwencji? Ilu z radnych znało wysokość subwencji? Pan Andrzej Kułdosz. Jedna osoba na 21 radnych. Przecież jesteście po dyskusji o rozwoju oświaty. Nie znaliście podstawowego zagadnienia o wysokości subwencji. W porozumieniu znaleźliśmy dwa istotne błędy, które mam nadzieję, zostaną poprawione.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zawsze od decyzji można uciec, tak się dzieje w stosunku do Laguny, do innych zadań, że ciągle szukamy czegoś, żeby nie podjąć decyzji. Dlaczego też dzisiaj myślę, że wykażecie trochę odwagi i podejmiecie raz słuszną decyzję.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały wraz z wniesionymi autopoprawkami.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie została podjęta.
Uchwała Nr XX/181/08 stanowi załącznik nr 13.

Ad. III. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – czy do momentu rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4 będzie prowadzony dalej normalny nabór aż do wygaśnięcia naboru w szkole przy ul. Sprzymierzonych?

Radny Rafał Guga – wszyscy mamy dzisiaj świadomość, że nie wystarczy na ten temat tylko mówić a warto zrobić krok do przodu, dlatego chciałbym podziękować osobom, które przyczyniły się do tego. Chciałbym podziękować osobom, które pracowały w zespole ds. reorganizacji ze strony Powiatu: Pan Jerzy Miler, Pan Marek Hipsz, Pani Małgorzata Król i Pani Elżbieta Lorenowicz-Bień, ze strony Gminy Pani Danuta Bus, Pan Piotr Romanicz i Pan Eugeniusz Kuduk.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – panie radny, czy dyskutując o tej uchwale powinniśmy dziękować określonemu zespołowi? Zwracam się do wszystkich radnych. Oczywiście w wolnych wnioskach dopuszczam takie podziękowania, ale zwracam uwagę, żebyśmy w konkretnych punktach dyskutowali na temat danego zagadnienia.

Radny Marek Sanecki – z propozycji, którą przygotowałem jako swoją autorską, proponowałem jako uzasadnienie przejęcia Liceum od Starostwa Powiatowego to, żeby stworzyć warunki do kształcenia młodzieży na poziomie gimnazjalnym w zakresie językowym. Uważam, że taka potrzeba istnieje w związku z tym, że część młodzieży gryfińskiej później uczy się w Niemczech i w tym Liceum młodzież się do tego przygotowuje. Gdybyśmy taki warunek sobie postawili, ta młodzież byłaby lepiej przygotowana i nie musiałaby korzystać z tzw. z zerowego roku kształcenia. Uważam, że nieuzasadnione jest kształtowanie obwodu szkolnego dla uczniów gimnazjalnych, tak jak zaproponował Burmistrz. Uczniowie z ulicy Łużyckiej według koncepcji Burmistrza maja chodzić do Gimnazjum na Górnym Tarasie. Wydaje mi się, że to byłoby nierozsądne. Dlatego proponuję, żeby Burmistrz to przemyślał. Drugi punkt, który proponuję uwzględnić, to taki, aby w § 1 pkt 2 brzmiał tylko i wyłącznie: „Reorganizacja szkolnictwa podstawowego w latach 2008-2010” bez określania, jakie te kierunki, bo proszę zwrócić uwagę, że Burmistrz proponuje pewne rozwiązania, czyli sugeruje jakie te kierunki powinny być, a to jest moim zdaniem niepotrzebne, zwłaszcza, że w swojej wcześniejszej wypowiedzi Burmistrz zaproponował rozbudowę SP 2, a tego nie napisał. Poza tym w uzasadnieniu projektu uchwały Burmistrz wpisał wariant o likwidacji szkoły, a przecież wcześniej deklarował, że nie będzie likwidował żadnej ze szkół. Dlatego uważam, że sprawa byłaby jasna, gdyby Burmistrz powiedział, że przygotowujemy się do reorganizacji kształcenia na poziomie szkoły podstawowej, mamy warunki zerowe, nie mówimy że będzie tak czy inaczej, na pewno ułatwi nam to dyskusję. W jaki sposób będą wyłaniani dyrektorzy zespołu szkół? Będzie likwidowana Szkoła Podstawowa w Gardnie, powstanie zespół szkół. Burmistrz powiedział, że zostanie powołany dyrektor. Czy będzie powołany? Czy będzie rozpisany konkurs? Jaki będzie po zakończeniu reorganizacji w pierwszym etapie sposób wykorzystania budynku gimnazjalnego? Bo ja proponowałem stworzenie szkoły podstawowej w związku z tym, że Gryfino będzie się rozwijało w kierunku ul. Jana Pawła II. Burmistrz twierdził, że jest to nierozsądne, w związku z tym, że będą spotykali się uczniowie starsi i młodsi. Uważam, że w szkołach, które będziemy tworzyli w Gardnie i Chwastnicy ten element będzie również występował.

Radny Kazimierz Fischbach – w imieniu Stowarzyszenia Bezpartyjnego Bloku Samorządowego chciałbym wyrazić opinię odnośnie kierunków reorganizacji szkół. Radni Stowarzyszenia uważają, że słuszne jest utworzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie z trzema klasami pierwszymi i utworzenie gimnazjum w Szkole Podstawowej w Chwastnicy z jedną klasa pierwszą, jak również w Szkole Podstawowej w Gardnie – z tym, że tu się nie zgadzamy i prosimy o uwzględnienie tego, aby nie tworzyć tam jednej klasy, ale utworzyć trzy klasy pierwsze, gdyż na dzień dzisiejszy istnieją tam trzy klasy szóste. Odnośnie propozycji dotyczących szkolnictwa podstawowego BBS proponuję, aby dyskusja odbyła się na temat obwodów, aby do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczali wszyscy uczniowie mieszkający na Górnym Tarasie, natomiast w Szkole Nr 4 stworzyć takie warunki, żeby mogli się tam uczyć uczniowie od pierwszej do szóstej klasy. Za tą reorganizacją bezwzględnie musza pójść działania inwestycyjne. Uważamy, że należy doposażyć nowo powstałe klasy gimnazjalne w Gryfinie, Gardnie i Chwastnicy. Należy wybudować salę gimnastyczną, rozbudować Szkołę Podstawową nr 2 o nowe skrzydło, salę gimnastyczną, jak również rozpatrzeć budowę parkingu przy ul. 9 Maja. Rozpatrzyć wygaszenie nauczania w budynku przy ul. Sprzymierzonych i to co już wcześniej było przewidziane przy rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 4 również budowę sali gimnastycznej.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – czy Burmistrz na następnej sesji wprowadzi zmiany w budżecie w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 4? Kiedy Burmistrz zamierza tą decyzję podjąć? Byliśmy wczoraj na spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 4, bardzo podobała mi się wypowiedź jednej z pań, że wnuk Burmistrza mieszka na ulicy Kościuszki a chodzi do Szkoły Podstawowej Nr 2. Chciałabym, żebyśmy nie narzucali rodzicom, gdzie maja prowadzać swoje dzieci. Czy będzie przedstawiony jakiś harmonogram rozbudowy szkoły? Czy będzie się to odbywało w tym roku?

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – mogę odpowiedzieć pani radnej, że między innymi po to postulowaliśmy wprowadzenie poprawki zezwalającej na obejście przepisów ustawy mówiących o obwodach szkół, które według projektów rządowych w przyszłości mają być zastąpione bonem oświatowym, wtedy rodzice będą mogli wybierać szkołę, dziś to jest tak, że to obwody decydują o przynależności do szkoły. Podzielam zdanie radnej, że czasami, w określonych sytuacjach rodzice powinni mieć prawo wyboru danej szkoły. Stąd autopoprawka mówiąca o uzasadnionych przypadkach do zmiany możliwości zakwalifikowania dziecka do szkoły.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na pewno kiedy powstanie zespół ds. dopracowania szczegółów dostanie ode mnie wytyczne i do każdego z gimnazjum będą chodziły dzieci z przypisanego obwodu. W szkołach publicznych podlegających gminie jest zasada, że każdemu uczniowi zapewniamy równe warunki. Nie może być tak, że jednemu dziecku zapewniamy lepsze warunki nauki niż drugiemu. Oczywiście, jeśli taka będzie wola Rady, żeby w budżecie zarezerwować pewną kwotę na dodatkowe zajęcia dla wybitnie uzdolnionych, to jest to według mnie logiczne. Natomiast każdemu uczniowi trzeba zapewnić te same warunki nauki. Jeśli wprowadzimy dodatkowe lekcje nauki języka i będzie nas na to stać, to we wszystkich gimnazjach, a nie w jednym. Nad obwodami trzeba będzie popracować. Każdy radny, a przynajmniej radny który jest drugą czy trzecią kadencję orientuje się w procesie inwestycyjnym i wie, że aby przystąpić do rozbudowy szkoły trzeba mieć dokumentację techniczną, trzeba mieć pozwolenie na budowę. Powiedziałem, że w przypadku podjęcia dzisiaj pozytywnej opinii uruchomię rezerwę celową na dwa zadania: zlecenie dokumentacji technicznej na salę gimnastyczną i ekspertyzy na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 4.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – wprowadziliśmy autopoprawkę do § 1 pkt. c i mam informację od radcy prawnego, że taki zapis może zostać uchylony.

Radca prawny Krzysztof Judek – taka zasada obowiązuje na mocy rozporządzenia wykonawczego do ustawy o systemie oświaty, więc nie ma potrzeby regulowania tego przez Radę.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – czy Burmistrz zgłasza autopoprawkę?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – oczywiście, ale mam wyrobione zdanie na temat pracy tych dwóch zespołów, które uzgadniały to porozumienie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino.
Uchwała Nr XX/182/08 stanowi załącznik nr 14.

IV. Wolne wnioski i informacje

Radny Artur Nycz – po dzisiejszej dyskusji nasunął mi się wniosek, który chciałbym zgłosić. Po podjęciu decyzji przez Radę Powiatu wnioskuję o zwołanie debaty dotyczącej sposobu funkcjonowania, kierunków nauczania w przyszłym Liceum. Kwestią do zastanowienia się jest kwestia, czy ta debata ma się odbyć na bazie materiału wypracowanego przez zespół, czy ma być punktem wyjścia dla prac tego zespołu. Chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, nie uważam, że żeby zwiększanie konkurencyjności szkół było dzieleniem dzieci na lepsze i gorsze, biedniejsze i bogatsze. Konkurencyjność nie jest niczym złym i nie należy się jej bać.

Radny Ireneusz Sochaj - zwrócił się do mnie mieszkaniec naszej gminy, ojciec dziecka, które uczęszcza na zajęcia sportowe. Zwrócił uwagę na istotny według niego i również mnie aspekt dzielenia publicznych pieniędzy na dotacje dla klubów sportowych z terenu miasta i gminy Gryfino wykonujących zadanie prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi. Mieszkaniec ten pyta, na jakiej zasadzie dzielone są pieniądze dla klubów sportowych. W tej chwili Rada Sportu wysuwa pewne propozycje co do tego jak te pieniądze podzielić a Burmistrz je akceptuje. To jest może i dobre rozwiązanie, ale jest jeszcze taki aspekt tej sprawy, że Rada Sportu nie ma jasnego, precyzyjnego regulaminu, który by ten podział kształtował. Dzieje się to według mnie i tego mieszkańca, który problem podnosi, według pewnego „widzi mi się”. Kwota pieniędzy, która jest rokrocznie dzielona, jest zbliżona. Kluby, które otrzymały środki podzielone przez Radę Sportu w początkowym okresie według tego sposobu dzielenia pieniędzy, w dalszym ciągu te kwoty otrzymują. Zmiany, które się dokonują w międzyczasie, są czysto kosmetyczne, nie odzwierciedlają zmian zachodzących w działaniu tych klubów. Z tego co pamiętam, o czym była mowa na dyżurze Burmistrza, podział środków na bieżący rok miał się dokonać dopiero po opracowaniu takiego właśnie regulaminu. Natomiast podział ten nastąpił według takich samych zasad, jak dotychczas. Stąd zapytanie mieszkańca, dlaczego tak się stało, czy nie można wprowadzić jasnego sposobu podziału pieniędzy, które tym klubom się należą. To nie jest tak, że kwoty które są przeznaczone dla klubów są przeznaczone raz na zawsze. Uważam, że środki te powinny być dzielone corocznie, a nie przenoszone z roku na rok w takiej samej wysokości.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – rozumiem, że jest to wniosek do Burmistrza, nie dopuszczam na dzisiejszej sesji dyskusji w tym zakresie.

Radny Marek Sanecki – chciałbym poinformować, że złożyłem rezygnację z pracy w zarządzie Klubu Sportowego Delf Gryfino i już w zarządzie klubu nie pracuję. Chciałbym poinformować również, ponieważ niektórzy domniemują, że pracuję w Radzie Sportu, że nie pracuję w Radzie Sportu.

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady XX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych na początku sesji – załącznik nr 1.
 2. Lista obecności radnych na początku sesji – załącznik nr 2.
 3. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3.
 4. Porządek obrad – załącznik nr 4.
 5. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez gminę Gryfino – załącznik nr 5.
 6. Opinia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Chwastnicy – załącznik nr 6.
 7. Opinia Zarządu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chwastnicy – załącznik nr 7.
 8. Zapytania i wnioski członków Rady Pedagogicznej i rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gardnie – załącznik 8.
 9. Informacja o zapoznaniu się Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie ze stanowiskiem Burmistrza w sprawie reorganizacji sieci placówek oświatowych w mieście i gminie Gryfino – załącznik nr 9.
 10. Opinia NSZZ Solidarność POiW w Gryfinie – załącznik nr 10.
 11. Opinia ZNP Oddział w Gryfinie – załącznik nr 11.
 12. Pismo rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w sprawie rozbudowy placówki – załącznik nr 12.
 13. Uchwała Nr XX/181/08 stanowi załącznik nr 13.
 14. Uchwała Nr XX/181/08 stanowi załącznik nr 14.

 


PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn


Protokół sporządziła
Alicja Szacoń