Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja zgłoszona na XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2008 r.

Radny Ireneusz Sochaj
369/XX/08
- zwrócił się do mnie mieszkaniec naszej gminy, ojciec dziecka, które uczęszcza na zajęcia sportowe. Zwrócił uwagę na istotny według niego i również mnie aspekt dzielenia publicznych pieniędzy na dotacje dla klubów sportowych z terenu miasta i gminy Gryfino wykonujących zadanie prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi. Mieszkaniec ten pyta, na jakiej zasadzie dzielone są pieniądze dla klubów sportowych. W tej chwili Rada Sportu wysuwa pewne propozycje co do tego jak te pieniądze podzielić a Burmistrz je akceptuje. To jest może i dobre rozwiązanie, ale jest jeszcze taki aspekt tej sprawy, że Rada Sportu nie ma jasnego, precyzyjnego regulaminu, który by ten podział kształtował. Dzieje się to według mnie i tego mieszkańca, który problem podnosi, według pewnego „widzi mi się”. Kwota pieniędzy, która jest rokrocznie dzielona, jest zbliżona. Kluby, który otrzymały środki podzielone przez Radę Sportu w początkowym okresie według tego sposobu dzielenia pieniędzy, w dalszym ciągu te kwoty otrzymują. Zmiany, które się dokonują w międzyczasie, są czysto kosmetyczne, nie odzwierciedlają zmian zachodzących w działaniu tych klubów. Z tego co pamiętam, o czym była mowa na dyżurze u Burmistrza, podział środków na bieżący rok miał się dokonać dopiero po opracowaniu takiego właśnie regulaminu. Natomiast podział ten nastąpił według takich samych zasad, jak dotychczas. Stąd zapytanie mieszkańca, dlaczego tak się stało, czy nie można wprowadzić jasnego sposobu podziału pieniędzy, które tym klubom się należą. To nie jest tak, że kwoty które są przeznaczone dla klubów są przeznaczone raz na zawsze. Uważam, że środki te powinny być dzielone corocznie, a nie przenoszone z roku na rok w takiej samej wysokości. Pismo mieszkańca przekazuję w załączeniu.

BWS.0057-02/08 Gryfino, dnia 17 marca 2008 r.
Uprzejmie informuję, że odpowiedź na ww interpelację zawiera się w piśmie Nr BWS.4120-08/08, które przekazuję w załączeniu.

BWS.4120-08/08 Gryfino, dnia 17 marca 2008 r.
W odpowiedzi na pismo w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację konkursu ofert w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi uprzejmie informuję, że powyższy podział środków finansowych omawiany był na spotkaniu Gryfińskiej Rady Sportu w dniu 7 lutego 2008 r. i jednogłośnie przyjęty przez przedstawicieli Gryfińskiej Rady Sportu w tym także przedstawiciela związanego z zadaniem z zakresu pływania.
Nieprawdą jest to, że środki finansowe przeznaczone na zadania z zakresu kultury fizycznej w latach 2004-2007 kształtują się na tym samym poziomie. W roku 2004 przeznaczona kwota na zadania z zakresu kultury fizycznej wynosiła 450.000 zł,
- 2005 – 580.000 zł,
- 2006 – 600.000 zł,
- 2007 – 610.000 zł.
Temat regulaminu przyznawania środków finansowych na zadania sportowe wielokrotnie omawiany był przez członków Gryfińskiej Rady Sportu. Temat ten wymaga kompromisu wypracowanego przez każdego przedstawiciela Rady. Prace w tym kierunku będą kontynuowane. Wypracowany regulamin będzie stanowił wytyczne dla Burmistrza, gdyż Rada Sportu jest jedynie ciałem doradczym Burmistrza. W związku z tym decyzję o ostatecznym podziale środków podejmuje Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy.
Nadmienić także należy, że beneficjentami dotacji od 2004 roku są te same stowarzyszenia sportowe. W roku 2004 było 15 zadań do realizacji z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna, na które wystąpiło osiem klubów sportowych. W roku 2007 ogłoszono dwadzieścia dwa zadania, o które wystąpiło dwanaście stowarzyszeń sportowych.
Zasadnym jest także jak najszybsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z organizacjami pozarządowymi, gdyż przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakładają obowiązek miesięcznej przerwy pomiędzy jego ogłoszeniem i rozstrzygnięciem. W związku z powyższym, aby kluby sportowe posiadały płynność finansową, ogłoszenie o rozstrzygnięciu winno nastąpić w kwietniu.

Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk