Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XIX/08
z XIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1510.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Krzysztof Judek
 7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 1. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.

 2. Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XVI sesji został przyjęty.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XVII sesji został przyjęty.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XVIII sesji został przyjęty.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:

 • w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej – DRUK Nr 14/XIX.

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/637/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 r. – DRUK Nr 15/XIX

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku – DRUK NR 16/XIX.

 • w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 17/XIX.

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. – DRUK Nr 18/XIX.

Poinformował również o nowej wersji projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008 - DRUK Nr 3/XIX.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało  17 radnych przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 6.

Przewodniczący Rady udzielił głosu płk Grzegorzowi Borowikowi Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Gryfinie Komendant Strażnicy Straży Granicznej w Gryfinie płk Grzegorz Borowik - w związku z wejściem Polski do strefy Schengen, restrukturyzacją i przystosowaniem naszych służb nastąpiła reorganizacja naszych jednostek organizacyjnych, m.in. zostały zlikwidowane placówki straży granicznej w Krajniku i Kołbaskowie. Placówka Straży Granicznej  w Gryfinie do tej pory była placówką czwartej kategorii, od dnia 15 stycznia br. jest placówką drugiej kategorii. Mam zaszczyt od dnia 15 stycznia być komendantem tej placówki. Przedtem pracowałem, jako Naczelnik Wydziału Operacyjno – Śledczego w Pomorskim Oddziale Straży Granicznej w Szczecinie, a ostatnie dwa lata byłem komendantem Placówki Straży Granicznej w Kołbaskowie i wprowadzałem tą jednostkę do strefy Schengen. Do tej pory placówka w Gryfinie liczyła ok. 17-20 funkcjonariuszy, w chwili obecnej na etacie placówki jest 145 funkcjonariuszy oraz 9 pracowników cywilnych. Jest to skład, który pozwala nam na wykonanie zadań, które zostały przed nami postawione i będą jeszcze przed nami stawiane. Mam nadzieję, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Gryfina i mieszkańców Powiatu Gryfińskiego zwiększy się, gdyż będziemy mieli większe możliwości pełnienia służby i zwiększenia ilości wysyłanych patroli. Jestem po spotkaniu  z Komendantem Straży Miejskiej w Gryfinie, mamy podpisane stosowne plany współdziałania, opracowane są plany wspólnych służb. Od dnia 15 stycznia br. zwiększył się zasięg terytorialny naszego działania. Oprócz Powiatu Gryfińskiego w zasięgu terytorialnym naszej jednostki jest Powiat Pyrzycki, część Powiatu Stargardzkiego, Choszczeńskiego, Drawskiego i Szczecińskiego. Nasza jednostka jest rozmieszczona w dwóch obiektach, część funkcjonariuszy pracuje w Rosówku, część w Gryfinie. Po remoncie i przystosowaniu obiektu w Gryfinie wszyscy funkcjonariusze będą pracować w Gryfinie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w imieniu Rady życzę sukcesów w pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa Gminy i Powiatu Gryfińskiego.

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Beta Kryszkowska ogłosiła wyniki konkursu na "Najpiękniejszą dekorację świetlną Boże Narodzenie 2007". W kategorii „Najpiękniej oświetlona posesja” zwyciężył Marek Woś, wyróżnienia zdobyli: Robert Wójcik i Zdzisław Iwaniuk. W kategorii „Najpiękniej oświetlony balkon” zwyciężyła Ewa Sędłak, wyróżnieni zostali Waldemar Szatanik i Monika Stecyk. W kategorii „Najpiękniej oświetlona witryna sklepowa” zwyciężyła pizzeria Halo Pizza Wioletty Karkoszki, wyróżnienie zdobyła kwiaciarnia „U Ewy” Heleny Celmer oraz sklep spożywczy „Danuśka” Anny Lewandowskiej.

Przewodniczący Rady odczytał informację na temat nowych zasad wypłat diet dla sołtysów  w związku ze zmianą uchwały Rady Miejskiej w tym zakresie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Radni otrzymali informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 7 oraz informację o działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji zadań  w roku 2007 – załącznik nr 8.

Burmistrz Miasta i Gminy nie odczytał informacji. Poinformował Radę, że udzieli ewentualnych wyjaśnień w punkcie XXII. Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – rok 2007 dobiegł końca, a początek 2008 roku jest dobrym momentem, aby przekazać Państwu informację na temat ubiegłorocznych zadań realizowanych przez Gminę Gryfino. Niewątpliwym osiągnięciem roku 2007 jest utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach w rejonie miejscowości Gardno. Jej powstanie będzie determinowało podejmowanie działań wspólnie z innymi samorządami i podmiotami gospodarczymi zmierzających do rozwoju regionu. Przedstawiam Państwu sprawozdanie  z wyszczególnieniem przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne UMiG oraz jednostki organizacyjne Gminy Gryfino. Szczegółowe informacje nt. wykorzystania środków finansowych Gminy Gryfino zaprezentowane zostaną w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2007 zgodnie z ustawą o finansach publicznych w terminie do 20 marca 2008 r. Mam świadomość tego, że nigdy nie jest tak, aby można było zrobić coś więcej, czy lepiej, jednak dzięki stworzeniu dobrego klimatu przy realizacji kierunków określonych w dokumentach strategicznych zadań gminy powstałych  z udziałem Rady Miejskiej, udało nam się wykonać wiele. Udało nam się utrzymać niski poziom zadłużenia finansów gminy, stworzyć szanse stabilnego rozwoju gminy utrzymując dobry poziom wydatków na inwestycje, nie zaniedbując przy tym wydatków na cele społeczne, edukacyjne, opiekę społeczną, budowę i utrzymanie mieszkań komunalnych oraz kulturę i sport. Życzę przyjemnej lektury oraz zachęcam Państwa do podzielenia się swoimi uwagami, wnioskami, które mam nadzieję przyczynią się do podejmowania w latach następnych nowych przedsięwzięć uwzględniających potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszej gminy i regionu. Chciałbym uspokoić emocje związane z pracami nad poprawą struktury organizacyjnej szkół. Żadne decyzje w tej materii do dnia dzisiejszego nie są podjęte. Zostaną podjęte najpóźniej do dnia 15 lutego br. O ostatecznym kształcie oświaty na rok 2008/2009 zadecyduje Rada Miejska w nadzwyczajnej sesji zwołanej do 15 lutego br.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Komisji doraźnej powołanej w celu kontroli stanu substancji mieszkaniowej w budynku komunalnym przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie do Rady Miejskiej w Gryfinie.
Wniosek Komisji doraźnej stanowi załącznik nr 9.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – na dzisiejszej sesji będziemy podejmowali uchwałę w tym zakresie. Komisja zebrała się trzykrotnie, dokonała oceny stanu faktycznego na te możliwości, którymi dysponowała. Na trzech posiedzeniach, które odbyliśmy potwierdziły się w znacznej części wątpliwości, z którymi zwracali się do Rady Miejskiej mieszkańcy tego budynku. Istnieje kilka kwestii formalno-prawnych, które stoją na przeszkodzie, aby ten problem rozstrzygnąć, zwłaszcza, że musieliśmy swoje prace zakończyć do dnia 31 grudnia 2007 r. Są to kwestie związane z umową inwestorską, gwarancjami, ewentualnymi karami umownymi. Ponieważ wykonawca prac w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 zobowiązał się do usunięcia usterek do dnia 30 czerwca 2008 r. komisja po wypracowaniu wniosków i wykonaniu niezbędnych czynności, które jej zdaniem powinny być wykonane w najbliższym czasie, doszła do przekonania, że musi stale monitorować, czy te poważne usterki i wady, które mają miejsce w budynku zostaną skutecznie usunięte. Jeśli będzie taka wola Rady Miejskiej w Gryfinie, czas funkcjonowania komisji zostanie przedłużony. Jeżeli Rada nie uzna, że jest to konieczne komisja nie będzie funkcjonowała. Być może zajmie się tym ktoś inny, może doraźnie, a może z przypadku,  a być może inna komisja. Poddaję to pod rozwagę Wysokiej Rady.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Ireneusz Sochaj
315/XIX/08
– mieszkańcy miejscowości Wełtyń zwrócili się z zapytaniem czy można przy drodze prowadzącej przez tą miejscowość wybudować chodnik, ponieważ ruch na tej drodze stale wzrasta, mimo planowanej obwodnicy. Chodzi o odcinek od zakrętu za cegielnią w kierunku centrum wsi. Powstało tam w ostatnim czasie dużo nowych domów, powstaną kolejne. Ruch pieszych po tej drodze jest bardzo niebezpieczny, wiem, że mieszkańcy zakładają kamizelki odblaskowe, ale sądzę, że powinniśmy zapewnić mieszkańcom maksimum bezpieczeństwa budując przy tej drodze chodnik łącznie z oświetleniem.

316/XIX/08 – konieczne jest doświetlenie przejść dla pieszych przez ulicę Łużycką. Interpelowałem już w tej sprawie, ale w ubiegłym roku GDDKiA nie znalazła na to zadanie pieniędzy. Trzeba wystąpić do Generalnej Dyrekcji ponownie, aby takie doświetlenia przejść dla pieszych, jakie są np. w Przecławiu, również zostały zainstalowane. Tych przejść nie jest dużo. Takiego doświetlenia wymagają 2-3 przejścia. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Wanda Kmieciak
317/XIX/08
– moja interpelacja dotyczy wniosku mieszkańców miejscowości Czepino o wymianę uszkodzonego lustra drogowego przy drodze krajowej nr 31 w Czepinie. Jest to wyjazd z drogi bocznej z ul. Topolowej. Jest to niebezpieczne miejsce, gdyż znajdujący się tam zakręt powoduje znaczne ograniczenie widoczności. Lustro prostokątne jest niezbędne, aby zapewnić kierowcom bezpieczne włączenie się do ruchu. Proszę o zajęcie się sprawą.

318/XIX/08 – jeden z mieszkańców Górnego Tarasu zwrócił moją uwagę na to, że konieczny jest remont schodów za Gimnazjum. Schody te są użytkowane przez mieszkańców okolicznych domów, m.in. przy ul. Jana Pawła II. Proszę również o zainstalowanie poręczy i rynienek dla wózków.

319/XIX/08 – dlaczego inwestycja wymiany okien w budynku przy ul. Krasińskiego okazała się tak nieekonomiczna i krzywdząca dla lokatorów tych budynków. Pytania i wątpliwości pojawiły się przy uchwalaniu uchwały dotyczącej bonifikat, czy inwestycje poczynione przez gminę nie okażą się droższe od inwestycji wykonanych przez indywidualnych lokatorów. Proszę o informację w tej sprawie.

Radny Kazimierz Fischbach
320/XIX/08
– na początku tej kadencji zgłaszane były interpelacje dotyczące ustawienia znaku drogowego „zakaz zatrzymywania się i postoju” na ul. 9 Maja. Znak ten został zainstalowany, jednak okazuje się, że jest to niesłuszny znak. Wczoraj nawet na spotkaniu z rodzicami ze Szkoły Podstawowej Nr 2 mówili oni, że łamią ten znak podjeżdżając po dzieci. Należało by może zamontować na tej drodze fotoradar, który spowodowałby to, że prędkość na tej drodze byłaby mniejsza.

Radny Rafał Guga
321/XIX/08
- dziś będziemy podejmowali uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Wełtyniu. Mieszkańcy tych ulic zgłaszają, że należy te ulice oświetlić. Proszę o zajęcie się sprawą.

322/XIX/08 – parking przy budynku „Pod platanem” jest nieoświetlony, a chodnik w tym miejscu jest w nienajlepszym stanie, co powoduje, że można tam złamać nogę, a i parkujące tam auta nie są bezpieczne. Proszę o oświetlenie tego miejsca.

323/XIX/08 – zwrócili się do mnie mieszkańcy miejscowości Chlebowo, którzy we własnym zakresie chcą wykonać boisko. Tam od dawna jest problem z przejęciem gruntu, który miałby być przeznaczony na ten cel. Proszę o sprawdzenie możliwości przekazania mieszkańcom terenu, na którym mogliby stworzyć boisko.

Radny Andrzej Kułdosz
324/XIX/08
– mam przed sobą kalendarz Gryfina i chciałbym zapytać dlaczego w wykazie jednostek organizacyjnych gminy nie ma Szkoły Podstawowej w Gardnie?

325/XIX/08 – nie otrzymałem odpowiedzi od GDDKiA na zgłaszaną interpelację w sprawie utworzenia przejść dla pieszych przez drogę krajową przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej m. Czepino i Daleszewo.

Radny Marek Sanecki
326/XIX/08
– 29 listopada składałem interpelację w sprawie GTBS, na którą otrzymałem odpowiedź od Prezesa. Wydaje mi się, że nie wszystkie te odpowiedzi są zgodne z prawem. Nie chcę zajmować się poszczególnymi sprawami. W sprawach prowadzenia wspólnot przez GTBS są różne kontrowersje, nie chcę nic rozstrzygać, ale mam przed sobą orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie tego, kto może zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi. W Gryfinie jest tak, że wspólnotami zarządza osoba prawna. W orzeczeniu jest mowa, że członkiem zarządu może być wyłączenie osoba fizyczna: „członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej może być po zmianie przepisów ustawy z 1994 roku o własności lokali, jaka weszła w życie 19 maja 2000 r. wyłącznie osoba fizyczna. W uchwale z 27 listopada 2003 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że „osoba prawna, której wspólnota uchwałą wcześniej powierzyła zarząd wspólnotą, traci po tej dacie status zarządu wspólnoty”. Mam prośbę, żeby radca prawny odpowiedział, czy u nas dzieje się to niezgodnie z prawem, czy są jakieś inne uregulowania?

Radny Stanisław Różański
327/XIX/08
– w 2005 r. podjęliśmy z sołtysem w Pniewie starania o utworzenie placówki pocztowej w miejscowości Pniewo. Z ostatnich rozmów przeprowadzonych przez Naczelnika Urzędu Pocztowego Nr 1 w Dyrekcji Poczty wynika, że nareszcie zaistniały sprzyjające warunki po temu, aby taka placówka terenowa w Pniewie mogła powstać, ponieważ do tej pory cały czas trwały w tej sprawie prace przygotowujące do powstania takiej placówki. Otóż z ostatnich rozmów w Dyrekcji Poczty w Szczecinie wynika, iż utworzony został specjalny program rozwoju takich placówek pod wpływem jednej z dyrektyw unijnych, na które przeznaczone zostały znaczne środki finansowe z funduszy unijnych. Przy czy ten program jest nacelowany na tworzenie tych placówek terenowych na bazie – wyraźnie jest to zaznaczone – bibliotek działających w terenie. W sytuacji, w której znajduje się Pniewo, moim zdaniem, istnieją sprzyjające warunki aby można było wreszcie sfinalizować, utworzyć przy pomocy tego programu unijnego. Przeprowadziliśmy z sołtysem wstępne rozmowy z osobą, która prowadzi bibliotekę w Pniewie, jest całym sercem aby na bazie biblioteki, w pomieszczeniach biblioteki taka placówka powstała, jest gotowa podjąć się prowadzenia tej placówki. Naszym zdaniem pomieszczenia biblioteki znajdują się w takim stanie, iż da się pomieścić również i tę placówkę w budynku biblioteki. Chcę powiedzieć, że pieniądze przeznaczone w ramach tego programu popierania rozwoju tego typu działalności gwarantują możliwość adaptacji i wyposażenia pomieszczeń, całkowitego oprogramowania i zakupienia sprzętu. Myślę, że już lepszych warunków nie trzeba. Mam prośbę aby działalnością Burmistrza wspomóc tą inicjatywę, bowiem bardzo nam zależy na tym, aby wreszcie to zamierzenie zostało sfinalizowane. Pan Naczelnik Pogorzelski jest gotowy podjąć się wszelkich pertraktacji, pośredniczenia w finalizowaniu tego przedsięwzięcia.

328/XIX/08 – w końcowej części dzisiejszej sesji zapowiedzieli udział mieszkańcy Pniewa i Żórawek, którzy są bardo zaniepokojeni przedłużająca się sprawą odbioru magistrali gazowej, ponieważ termin ustawowy dla nadzoru budowlanego naszym zdaniem minął, a nie ma w tej sprawie żadnego stanowiska, nie mam już siły ludziom odpowiadać o co w tym wszystkim chodzi. Niektórzy formułują taki pogląd, że odbiór tej instalacji będzie dłużej trwał niż jej budowa, chociaż budowa i tak przeciągała się ponad wszelkie miary. Prosiłbym uprzejmie wyjątkowo dla tej sprawy, aby w punkcie dotyczącym odpowiedzi na interpelacje przygotować dla mieszkańców odpowiedź na interpelację na jakim etapie jest ta sprawa, bo można odnieść wrażenie, że albo ktoś albo coś stoi naprzeciwko odbioru tej inwestycji. Na spotkaniu w dniu 7 stycznia zadałem całej komisji pytanie, czy wszystko zostało przygotowane w taki sposób, że nadzór budowlany będzie mógł bez żadnych kłopotów odebrać tą inwestycję. Otrzymałem zapewnienie od członków, że dotrzymaliśmy wszystkich warunków, sporządziliśmy wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru przez nadzór budowlany. O co zatem chodzi? Bardzo bym prosił, aby tą informację dziś jeszcze można było usłyszeć.

Radny Artur Nycz
329/XIX/08
– systematycznie wydawane są rozporządzenia do poszczególnych osi Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Gryfino nie zgłosiła żadnej inwestycji do inwestycji istotnych dla województwa, obszaru metropolitalnego jak i listy projektów indykatywnych, proszę o przedstawienie listy inwestycji na rok 2008, w których będziemy starali się o dofinansowanie unijne, z jakich osi priorytetowych RPO, ewentualnie z jakich funduszy strukturalnych.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
330/XIX/08
– interpelowałam w sprawie stanu dróg w miejscowościach Żórawie-Żórawki, nie dostałam na nie odpowiedzi, chciałabym żeby zostały zabezpieczone na I kwartał pieniądze na poprawę stanu dróg w tych miejscowościach.

331/XIX/08 – interpelowałam w sprawie oświetlenia na trasie Gryfino-Banie przy wiacie autobusowej przy zjeździe do miejscowości Steklno. Nie otrzymałam odpowiedzi czy jest zgoda na zamontowanie tego oświetlenia. Mieszkańcy wieczorną porą stoją na przystanku po ciemku. Nie ma tam żadnego oświetlenia. Czy jest taka możliwość?

Ad. V. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od początku V kadencji do końca 2007 roku – DRUK Nr 1/XIX.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.
Informację radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 11.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, rzeczywiście nie dziwię się, że nikt nie chce zabrać głosu nad materiałami, które zostały nam przekazane, bo w moim odczuciu i przekonaniu te materiały nie zasługują na dyskusję. Można skwitować cały ten materiał, zarówno dotyczący działalności Rady, jak i poszczególnych Komisji krótkim powiedzeniem „jaka działalność, takie sprawozdanie”. Na tym można byłoby zakończyć całą ocenę  i dyskusję nad tym, jednak myślę, że problem jest ważny i skwitowanie tego w ten sposób byłoby niesprawiedliwe. Po zapoznaniu się z informacją na temat działalności Rady i Komisji odnoszę wrażenie, że szkoda, że tych informacji nie napisali członkowie Prezydium Rady, albo członkowie Prezydium Komisji, a napisali je pracownicy Biura Obsługi Rady. Wskazuje na to wyraźnie formuła tych sprawozdań, statystyczna, zestawiająca tylko fakty. Takie sprawozdania są nam niepotrzebne. Ja oczekiwałem sprawozdania, które odnosiłoby się do planu pracy, który uchwaliliśmy na początku ubiegłego roku, a po drugie, że każde z tych sprawozdań zawierałoby specjalne wnioski mające na celu usprawnienie działalności Rady i Komisji w przyszłym roku naszej kadencji. Niestety tak się nie stało. Te informacje są tylko zestawieniami statystycznymi, w związku z czym nie ma nad czym dyskutować. Powiem otwarcie, jak czuję i widzę tą sprawę. Dopóki w składzie Prezydium Rady i Prezydium poszczególnych Komisji nie będzie pełnej reprezentacji wszystkich członków naszej Rady sytuacja się nie zmieni. Jestem zdania, że te składy prezydium wyczerpały swoje możliwości. Obserwując na przestrzeni całego roku działalność Rady i Komisji mogę powiedzieć szczerze, że jest ona dramatycznie zła. Straciliśmy rok kadencji, nie zrobiliśmy nic dla tej Gminy. Wynika to z treści tych informacji, które nazwane zostały sprawozdaniem. Na przykładzie tych materiałów mogę powiedzieć, że była to działalność, jak w powiedzeniu; „Mamo chwalą nas. A kto? Wy mnie, a ja was”. Tak dalej prowadzić działalności moim zdaniem nie można. Prowadzenie tylko krucjaty przeciwko jednemu radnemu i udowadnianie mu ciągle, że nie ma racji, albo, że go przegłosujemy w jego wnioskach, jest to za mało dla działalności rocznej Rady. Tak dalej Rada pracować nie może.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym zapytać o delegację radnych do Raciechowic. Kto  z radnych brał udział w tej delegacji? Jakie są spostrzeżenia z wizyty i współpracy? Nie mieliśmy takich informacji.

Radny Tomasz Namieciński – Pan radny Różański przyjął dziwna strategię atakowania Prezydium Rady, bądź Przewodniczących Komisji, których jest członkiem. Chciałbym zapytać Pana Różańskiego, ile razy był na komisjach, w jakich miesiącach Pan na nich nie był? Ile razy destabilizował Pan prace tych Komisji? Niech Pan sobie przypomni. Proszę  o trochę samokrytyki.

Ad. VI. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2007 rok - DRUK  Nr 2/XIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za okres od początku kadencji do końca 2007 roku została przyjęta.
Uchwała Nr XIX/165/08 stanowi załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę i poinformował, że dalszą część obrad prowadził będzie Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński.

Po przerwie obrady wznowił Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński.

Ad. VII. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2008 - DRUK Nr 3/XIX.

Radni w dniu 15 listopada 2007 r. otrzymali projekt budżetu Gminy Gryfino na 2008 r. – załącznik nr 13.
W dniu 30 stycznia 2008 r. radni otrzymali nowa wersję projektu uchwały wraz  z autopoprawkami Burmistrza – załącznik nr 14.
Radni otrzymali również uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii  o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Gminy Gryfino – załącznik nr 15 oraz uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2008 rok – załącznik nr 16.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – piąty rok pełnię funkcję Burmistrza w tej gminie. Muszę powiedzieć, że tak konstruktywnej i rzeczowej dyskusji nad budżetem, jaka miała miejsce w tym roku nigdy nie było. Bardzo się cieszę, że na spotkaniach klubów radnych i na Komisjach Rady spotkałem się z dyskusją merytoryczną, odnoszącą się do problemów gminy, a nie do wycieczek do poszczególnych osób. W tej dyskusji głównym celem było zaspokojenie potrzeb ogółu, a nie potrzeb indywidualnych. Wiem, że każdy chciał, aby w tym rekordowo dużym budżecie znalazło się jeszcze wiele pozycji. Aby te pozycje znalazły się  w budżecie, muszą zaistnieć pewne fakty, które pozwoliłyby przyjąć następne zadania do realizacji. Myślę, że każdy oczekuje, że zgodnie z zapowiedziami i z bardzo dobrą intencją Zarządu ZEDO oraz Gminy, w jak najszybszym okresie rozpoczęta zostanie budowa hali widowiskowo – sportowej. W budżecie nie ma przewidzianych środków na halę. Znajdą się one w momencie, gdy zostanie przejęte CW Laguna, bo najbardziej odpowiednim terenem do postawienia hali jest teren przy CW Laguna. Wszyscy oczekujemy inwestycji dotyczących oświaty. Mam tu na uwadze budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4. Na te wszystkie poprawki przyjdzie czas, kiedy osiągniemy konsensus przy ostatecznym kształcie oświaty. W wyniku rzeczowej, męskiej i nieraz trudnej dyskusji chciałbym wnieść autopoprawki do budżetu Gminy Gryfino na rok 2008.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat odczytał treść autopoprawek do budżetu Gminy Gryfino.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – wszyscy zgodzimy się z tym, że Gmina Gryfino nie należy do najbiedniejszych gmin. Budżet gminy jest zasobny. Priorytetem jest oświata  i wychowanie dzieci. Ważne są drogi, ale kim będą nasze dzieci w przyszłości, jaki będzie ich rozwój jest najważniejsze. Powiedział Pan, że do dnia 15 lutego br. podejmiemy decyzje odnośnie oświaty. Przed naszym budżetem spotkałam się z wieloma rodzicami, pedagogami. Chciałabym, aby w tym spotkaniu uczestniczyli nie tylko dyrektorzy szkół, ale także przedstawiciele rad rodziców, dyrektorzy przedszkoli, aby w związku z potrzebami, które nie zostały zaspokojone w przedszkolach i szkołach, dyrektorzy mogli złożyć pewne propozycje. Nasz budżet jest przelicytowany, na dzień dzisiejszy pracujemy na wirtualnych pieniądzach. Do budżetu zostały wprowadzone pieniądze, których nie mamy na dzień dzisiejszy. Nie wiemy, czy wygramy proces z ZEDO w sprawie podatków, czy te pieniądze wpłyną do budżetu. Chciałabym, aby przed spotkaniem nie było zamieszania, że Rada została podzielona na radnych z Górnego i Dolnego Tarasu, jedni byli za SP Nr 2, drudzy za SP Nr 4. Mimo tego, że startowałam z okręgu Starego Miasta mogę zagłosować za rozwojem SP Nr 2. Chciałabym, aby dyrektorzy i rodzice nie dzielili Rady. Uważam, że do sprawy szkoły  w Radziszewie powinniśmy podejść racjonalnie i wreszcie tą sprawę do końca rozwiązać. Apeluję, aby przed spotkaniem wypracowano wnioski, abyśmy mogli je w miarę możliwości przy podziale rezerwy zaspokoić. Bardzo proszę Panie Burmistrzu, aby przed 15 lutym br. zostały podjęte wszystkie działania, ustalony plan oraz załatwiona sprawa Szkoły Podstawowej Nr 4. Uważam, że jest wstydem, że szkoła w centrum miasta nie posiada sali gimnastycznej. Dzieci ćwiczą na dworze i na korytarzach. Ja się z tego tytułu wstydzę. Chciałabym, aby przed spotkaniem wsłuchał się Pan w głosy dyrektorów przedszkoli np. w sprawie remontu przedszkola przy ul. Łużyckiej. Trzymam Pana za słowo, że wszystkie złożone wnioski, zostaną uwzględnione, aby Rada mogła je poprzeć. Panie Przewodniczący chciałabym, aby udzielił Panu głosu przedstawicielom Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 4.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - udzielimy głosu przedstawicielom szkół w punkcie dot. wolnych wniosków i informacji.

Radny Rafał Guga – chciałem odnieść się do niepokojącego sygnału, jaki wysłała radna Magdalena Chmura – Nycz. Nie wiem, czy ktoś chce dzielić radnych, czy mieszkańców na Górny i Dolny Taras, na zwolenników jednej, czy drugiej szkoły. Jeżeli Pani takie sygnały odebrała to zapraszam, aby Pani przyłączyła się do głosu radnych klubu BBS, którzy są za tym, aby nie likwidować żadnej ze szkół i racjonalnie przeprowadzić reformę.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym zapytać o kwestię zwiększenia środków na budowę dróg gminnych w miejscowości Czepino. Czy kwota 500.000 zł wystarczy na budowę  ul. Morenowej, czy potraktowane to zostanie, jako pierwszy etap włączenia do projektu unijnego wszystkich dróg gminnych. Chciałabym wiedzieć, czy ta kwota zabezpieczy wykonanie tej inwestycji w 2008 roku? Z radością przyjmuję środki w budżecie przeznaczone na projekty wind. Jest to sprawa potrzebna, bo klas integracyjnych przybywa w szkołach  w naszej gminie i windy są w nich potrzebne. Budującą wiadomością jest fakt, że  w budynkach GTBS są dwa mieszkania przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Każda osoba zdrowa może ulec wypadkowi i może potrzebować takiego mieszkania. Dostosowanie mieszkań, likwidacja barier architektonicznych trwa bardzo długo.

Radny Andrzej Kułdosz – radna Chmura – Nycz powiedziała, że głosy w Radzie są podzielone, na Górny i Dolny Taras. Gdzie są te głosy za Szkołą Podstawową  w Radziszewie? Wnioskowałbym do budżetu o budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie.

Radny Tadeusz Figas – cieszy mnie kwota, która została przeznaczona na budownictwo komunalne. Uważam, że partycypacja Gminy w budowie budynku przez GTBS jest niewystarczająca. Gmina powinna rozpocząć budownictwo komunalne, bo tylko wtedy zaspokoi głód mieszkaniowy, który jest w naszej gminie.

Radna Elżbieta Kasprzyk – klub GIS odbył wiele spotkań i rozmów z Panem Burmistrzem, dzięki którym wprowadziliśmy do budżetu wiele zmian, głównie zmiany dotyczące inwestycji drogowych, poprawy jakości stanu dróg i chodników na terenie miasta i gminy Gryfino. Burmistrz przychylił się również do naszych wniosków o zmniejszenia wydatków  w budżecie, m.in. na zakup samochodów, czy na adaptację budynku WKU. W związku z tym klub GIS poprze zaproponowany przez Burmistrza  budżet na 2008 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym zabrać głos w jednej sprawie. Pracujmy nad reformą oświaty w ciszy, nie chciałbym widzieć wśród radnych spojrzenia dzielącego. Trudno jest wypracować wnioski, ale na pewno je wypracujemy. Proszę dyrektorów i nauczycieli o nie wciąganie w sprawy reformy oświaty dzieci. Zostanie wypracowany najlepszy model, jaki może być dla Gminy Gryfino, nie pomoże ściąganie dzieci, namawianie ich do pisania petycji. Proszę dać radnym w spokoju pracować, bez przymuszania ich do decyzji, które nie służyłyby przede wszystkim naszym dzieciom  i nauczycielom.

Radny Kazimierz Fischbach – klub BBS stwierdza, że idea przygotowanego budżetu wraz  z autopoprawkami Burmistrza jest słuszna. Środki przeznaczone na transport zwiększono  o ponad 7 mln zł. Zwiększenie wydatków w gospodarce mieszkaniowej o 100% w stosunku do 2007 roku jest słuszne. Słuszne jest to, że nad budżetem dyskutujemy pod koniec stycznia 2008 r. Radni w poprzednich latach zgłaszali, aby budżet nie był uchwalany na koniec roku, tylko w styczniu, aby można było dojść do kompromisu i do takich dyskusji, jakie miały miejsce w tym roku. Członkowie klubu BBS popierają przedstawiony projekt budżetu  i w całości przyjmą ten budżet.

Radny Marek Sanecki – ja będę głosował za budżetem. Myślę, że jest to dość dobry budżet, chociaż uważam, że niektóre rzeczy mogłyby wyglądać inaczej. Po dyskusjach merytorycznych, każdy musi w pewien sposób ustąpić. Myślę, że problemem jest to, że zmiany oświatowe nie są jeszcze w tym budżecie uwzględnione i jest to jego słabość.  W budżecie znajdują się inwestycje od lat oczekiwane, chociażby przebudowa ul. Mieszka I, ul. Podgórnej, ul. Łokietka oraz ul. Ks. J. Popiełuszki. Z pewnością są to ważne inwestycje  i ja będę głosował z tego względu. Muszę powiedzieć, że będę również każdego dnia, kiedy będę miał czas przychodził i weryfikował, czy te prace są wykonywane. Od kilku lat było mówione, że te prace mają zostać zrobione, a do tej pory nie ruszyły. Mam nadzieję, że to co uchwalamy w budżecie, będzie realizowane.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - dyskusje nad budżetem były długie, owocne, odbywały się w dobrej atmosferze i były merytoryczne. Mam nadzieję, że przyczyniły się bardziej do zjednoczenia Rady Miejskiej w Gryfinie, niż do jej podzielenia. Klub Gryfińskiego Przymierza Wyborczego miał nie lada dylemat przed podjęciem decyzji głosowania nad poparciem tego budżetu z kilku powodów. Te powody są związane ze środowiskami, które reprezentujemy. W rozmowach z Panem Burmistrzem i na spotkaniach klubu wypracowaliśmy pewien szkielet, który mógłby być godnym poparcia. Muszę powiedzieć tez o kilku sprawach, które w tym budżecie się nie znalazły i które nas w pewien sposób niepokoją. Zacznę od kwestii dosyć radykalnego cięcia w wydatkach na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej. Krytyczne głosy związane z funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej, płynące zarówno z BBS, jak i GIS odbieramy z niepokojem. Dochodzimy jednak do przekonania, że nie ma takiego powodu, żeby ta krytyczna ocena obu największych klubów wpływała na odbicie w sytuacji pracowników. Ja wiem, że nie był to wniosek klubu BBS. Następną sztandarową kwestią jest budowa hali widowiskowo – sportowej. Argument Pana Burmistrza, że nie jest przejęte CW Laguna i dlatego możliwość inwestowania na tym terenie jest wykluczona z przyczyn formalno – prawnych przyjmuję, bo jest on prawdziwy. Można także powiedzieć, że jest wiele innych terenów w gminie Gryfino, na których można postawić halę widowiskowo- sportową i ta hala prędzej, czy później w tym mieście powstanie, mimo, że ma wielu przeciwników. Jestem jednak przekonany, że jest tylko kwestią czasu, żeby przekonać do konieczności powstania takiej hali w gminie Gryfino. Bardzo dużo zastanawiałem się nad swoją osobistą decyzją poparcia budżetu, dlatego, że muszę przyznać, że Pan Burmistrz wiele uwag naszego klubu uwzględnił. Uwzględnił również uwagi innych klubów, co rodzi jakiś racjonalny kompromis. Nasz klub nie jest liczny, natomiast jest dosyć zdyscyplinowany. Ponieważ jest to najważniejsza uchwała  w roku i każdy radny powinien ja przyjmować w zgodzie z własnym sumieniem, nie ma dyscypliny w głosowaniu nad tym projektem uchwały w naszym klubie i każdy z radnych zagłosuje tak, jak podpowiada mu sumienie. Ja osobiście, głównie ze względu na brak zapisu o budowie hali widowiskowo – sportowej wstrzymam się od głosu dając swoiste „zielone światło”. Chciałbym powiedzieć, że założenia budżetu są dobre i słuszne. Inwestycje, które mają być zrealizowane dzięki funduszom zagwarantowanym w budżecie przyczynią się do rozwoju gminy, jeśli zostaną zrealizowane. To co powiedział radny Marek Sanecki jest kluczem do realizacji tego budżetu. To, co zapisujemy w uchwale budżetowej to jedno, a to co realizujemy z uchwały budżetowej w ciągu roku, to drugie. Myślę, że ten proces i ta kompetencja kontrolna Rady powinna być bardzo mocno przez nas wykorzystywana w ciągu trwania roku budżetowego. Oczywiście niebawem na Radzie będzie poruszana sprawa przejęcia CW Laguna. Jeżeli dojdzie do swoistej kompilacji, połączenia celów CW Laguna i wprowadzenia do budżetu środków na budowę hali widowiskowo – sportowej to będę traktował ten budżet, jako taki, który osobiście popieram.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ja będę jednak namawiał, aby zagłosował Pan za budżetem, bo jak dobrze zrozumiałem, jedyną Pana uwagą jest obawa o budowę hali widowiskowo – sportowej. Chcę Państwu powiedzieć, że Zarząd ZEDO i Gmina poświęca temu zagadnieniu bardzo dużo uwagi. Nie ma spotkania, podczas którego byśmy wspólnie  z Zarządem ZEDO nie rozmawiali, jak zrealizować to zamierzenie. Nie jest sztuką wybudowanie hali, aby stała ona pusta i ponosić wyłącznie koszty. W związku z tym  10 dni temu odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, w którym wziął udział Prezydent Szczecina, Prezes ZEDO, moja osoba, Burmistrz Polic oraz Prezes ZCH Police. Podczas spotkania rozmawialiśmy o kształcie sportu w naszym regionie. Podczas spotkania zadeklarowaliśmy, że sztandarową dyscypliną Gminy Gryfino będzie piłka ręczna, natomiast Polic piłka siatkowa kobiet. Mamy pewność, że ta hala będzie wykorzystywana. Wspólnie  z Przewodniczącym Rady odbyliśmy szereg podróży, aby nie popełnić błędu przy realizacji tego zadania. Widzieliśmy kilkanaście hal widowiskowo – sportowych. Najbardziej do gustu przypadła nam hala w Świeciu nad Wisłą. Miasto liczy 30.000 mieszkańców, posiada halę widowiskowo – sportową na 1.500 miejsc z możliwością zwiększenia ich liczby. Taka hala zaspokoiłaby nasze potrzeby. Rozmawiamy cały czas o różnych modelach dofinansowania. W zależności od tego, jak rozwiązana zostanie sporawa podatków, albo większość finansowania przejmie Gmina, albo ZEDO. W tym roku musimy przejąć CW Laguna i jednocześnie rozpocząć projektowanie hali, aby do końca br. posiadać projekt techniczny. Chcę wyjaśnić, że spowolniły się prace związane z przejęciem przez miasto CW Laguna. Nie wynika to jednak ani z mojej niechęci, ani niechęci Zarządu ZEDO. Chcemy wypracować najbardziej ekonomiczny sposób przejęcia CW Laguna. Wydaje mi się, że jesteśmy u końca drogi i w najbliższym czasie ten temat stanie na forum obrad Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz  z autopoprawkami Burmistrza głosowało 19 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008 została przyjęta. Uchwała Nr XIX/166/08 stanowi załącznik nr 17.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – bardzo dziękuje za przyjęcie budżetu na rok 2008 jednocześnie zapewniam Wysoką Radę i Pana Przewodniczącego, że ten model współpracy, jaki ma miejsce w bieżącym roku będzie jeszcze w bardziej konstruktywny sposób realizowany w latach następnych, aż do osiągnięcia pełnego budżetu zadaniowego. Dziękuję bardzo.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, głosując za przyjęciem uchwały dotyczącej budżetu na 2008 rok zagłosowałem za uchwałą dlatego, iż mam poczucie odpowiedzialności za najważniejsze sprawy gminy. Nieprzyjęcie w dniu dzisiejszym budżetu, w ostatnim ustawowym dniu, jaki przewiduje ustawa o samorządzie gminnym, stwarzałoby w naszej gminie określone problemy, co do realizowania podstawowych zadań własnych gminy. Chcę przy okazji podejmowania tej uchwały złożyć następujące oświadczenie. Jako radny Rady Miejskiej w Gryfinie oświadczam, że po raz ostatni głosowałem za przyjęciem budżetu  w takiej postaci, jaka została zaproponowana w tym roku. Swoje oświadczenie dotyczące tego projektu budżetu zawarłem we wniosku z dnia 11.12.2007 r., który skierowałem do Przewodniczącego Komisji Budżetu oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Wszyscy radni otrzymali moje pismo do wiadomości. W całości podtrzymuje swoje stanowisko, chociaż wydawać by się mogło, że istnieje pewna sprzeczność, kiedy mówię, że przyjęcie budżetu w takiej postaci, jak w tym roku było mniejszym złem, a mimo to zagłosowałem za. Chciałbym podkreślić, że zagłosowałem w poczuciu odpowiedzialności za interesy gminy. Jestem jednak głęboko przekonany o tym, że czas dla takich budżetów, jak dzisiaj przyjęty, kiedy oparty jest na filozofii dochodów i wydatków juz minął. W listopadzie 2007 r. wzięliśmy udział w seminarium poświęconym budżetom zadaniowym. Na tym seminarium padło bardzo ważne oświadczenie przedstawicieli ministerstwa finansów. Rok 2012 jest datą krańcową, jest cenzurą czasów dla budżetów o takiej filozofii, jaki dzisiaj został przyjęty. Od roku 2012 obowiązywać będzie dyrektywa unijna, która wprowadza obowiązek uchwalania i gospodarki w oparciu o budżety zadaniowe. Nie mam żadnej wątpliwości, że budżety zadaniowe stanowią jedyne sensowne rozwiązanie gospodarki samorządowej. Z pewnym optymizmem i radością przyjmuję wiadomość, że powołana została grupa pracowników tego urzędu, która będzie brała udział w szkoleniach poświęconych budowie budżetu zadaniowego. Jest to pierwszy sygnał, z którego wnoszę, iż prace w tym zakresie będą prowadzone we właściwym czasie. Ja uczynię wszystko, aby w swoim klubie przekonać radnych, że jedynym rozsądnym wyjściem w latach następnych jest przyjęcie budżetu zadaniowego. Dokonam tylko jednej uwagi. Zadania budżetowe, które będą realizowane  w oparciu o taki budżet będą wynikiem zobowiązania Rady wobec mieszkańców Gminy, a nie zobowiązaniem urzędników urzędu wobec mieszkańców. Te czasy skończą się. Rozumiem zatem, że czeka nas ciężka droga, aby do takiego budżetu zadaniowego doprowadzić.

Radny Rafał Guga – w imieniu klubu BBS wnioskuję o 15 minut przerwy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Przewodniczący, dopuścił Pan do wygłoszenia orędzia przez Pana Różańskiego, nie dopuścił Pan jednak do wysłuchania rodziców. Sprawa dyskusji nad budżetem zakończyła się, jest juz po głosowaniu, a słuchamy orędzia o budowie i systemie działania budżetu zadaniowego.

Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę na wniosek Klubu BBS.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński wznowił obrady.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino – DRUK Nr 4/XIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/167/08 stanowi załącznik nr 18.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej – DRUK Nr 5/XIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, powtórzę to, co powiedziałem na posiedzeniu Komisji Budżetu oraz na Komisji Rewizyjnej. Będę głosował przeciwko projektowi uchwały, tak jak głosowałem przeciwko projektowi uchwały podjętej w listopadzie 2007 r. Powołanie Komisji doraźnej nastąpiło z naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Na początku kadencji powołaliśmy stałe komisje, wśród których jest Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w zakresie działania której jest prowadzenie, nadzorowanie i monitorowanie tego typu spraw. Powołanie tej Komisji w listopadzie i dzisiaj przedłużenie jej bytu, moim zdaniem, dubluje się  z zakresem działania komisji stałych. Ale to jeszcze w moim przekonaniu jest mniejsze zło. Nieszczęście w powołaniu tej Komisji polega na tym, że kiedy Komisja zaczęła swoja działalność odwiedziła poszczególne mieszkania, przeprowadziła wizję lokalną tego budynku. Miałem okazję być świadkiem rozmowy jednej z mieszkanek tego budynku, która mówiła, że „nareszcie nasza sprawa będzie załatwiona, ktoś z gminy zainteresował się nią, byli u nas, widzieli to wszystko, nawet wyrazili mi wyrazy współczucia, jaka ja jestem szczęśliwa, od dnia dzisiejszego dopiero będę mogła spokojnie spać, bo sprawa wreszcie będzie załatwiona”. Nie wyprowadzałem tej osoby z błędu, nie psułem jej nastroju, ale pomyślałem, mój Boże, jaka krzywda wyrządzona została temu człowiekowi. Chcę oświadczyć, że ta Komisja niczego nie załatwiła i ta Komisja niczego nie załatwi. Jest to sprawa niezwykle złożona, jest to sprawa do prowadzenia dla dwóch ludzi, nie dla społeczników, nie dla komisji, która składa się z amatorów. To jest sprawa, w załatwieniu której mogą pomóc ludzie tylko  o określonych kwalifikacjach. Ci, którzy bywają w sądach widzą, że dzisiaj wokandy sądowe są obwieszone tego typu sprawami. Sprawa ta wiąże się z nierzetelnym wykonaniem umowy, jaka została zawarta między inwestorem, a wykonawcą. Skoro wykonawca nie podołał temu zadaniu, nie wykonał prac budowlanych zgodnie ze sztuka budowlaną to on w tej sprawie swoje możliwości zakończył. Ja niczego bym tu nie nadzorował i na nic nie czekał. Tu jest pole do działania dla dwóch osób, przedstawiciela obsługi prawnej i osoby, która posiada uprawnienia z zakresu budownictwa. Padło słowo, że Komisja będzie monitorować. Co to oznacza? Czy członkowie tej komisji będą mogli odnieść się do szczegółów i na przykład powiedzieć, że wykonawca źle zrobił wylewkę na dachu, czy położył nie taką izolację. Ci ludzie nie mają odpowiednich kwalifikacji. Ta sprawa może zostać załatwiona tylko w trybie, o którym mówią przepisy kodeksu cywilnego. Przecież, ktoś zlecił tą robotę, zawarł umowę z wykonawcą, ktoś w umowie opisał, w jaki sposób będą dochodzone wszelkie roszczenia związane z wadliwym wykonaniem pracy. Trzeba iść śladem zapisów umowy. Z własnego doświadczenia powiem Państwu, że to prędzej, czy później kończy się procesem sądowym. Jeżeli wykonawca udowodnił, że nie potrafi wykonać tego zadania, to trzeba w ramach wykonania zastępczego zlecić to wykonanie i obciążyć go w trybie przewidzianym w umowie określonymi kosztami. Wszelkie działania mające na celu oglądanie, współczucie, robienie przy tej okazji zdjęcia jest to działanie pozorne. Ono niczego w tej sprawie nie załatwi. Uważam, że jeżeli celem doraźnym działalności tej Komisji było zebranie dodatkowych punktów w takim medialnym działaniu, to zostało już osiągnięte. Organ prasowy zamieścił zdjęcie, napisał o tej Komisji i myślę, że to było bardzo skuteczne działanie, ale ta Komisja poniesie sromotną porażkę. Niczego ona nie załatwi, nie ma zatem żadnego sensu przedłużanie bytu tej Komisji, bo nie o takie działanie w tym przypadku chodzi.

Radny Rafał Guga – muszę powiedzieć, że zakres działania tej komisji, stan substancji, którą się zajmowała jest bardzo niepokojący. Sądzę, że wszyscy się z tym zgodzimy. Jest to duży problem i Komisja wymieniła lokale, które go mają. Słyszeliśmy wersję, że jest to objęte gwarancją wykonawcy i będą trwały rozmowy z tym podmiotem. Otrzymałem pismo z dnia 28 stycznia br. które wpłynęło do urzędu, w którym znajduje się informacja, że ostatni remont dachu budynku byłego hotelu Pod Platanem był wykonywany przed 1995 rokiem, w związku z czym okres gwarancji zakończył się. Jest to pismo z ZEDO S.A. Pojawia nam się pewien problem, co należy robić dalej w tej sprawie. Nikt nie ma wątpliwości, że należy naprawić usterki w tym budynku, ale co należy zrobić dalej, bo sytuacja zaczyna nam się komplikować. Po zapoznaniu się z raportem Komisji i dotarciu do wcześniejszego raportu GTBS muszę stwierdzić, że większość wymienionych usterek pokrywa się. Trochę mnie dziwi, że skoro została już na tej sali ustanowiona tradycja, że tym kto na terenie gminy dobrze pracują wręcza się kwiaty i oklaskuje, dlaczego takich kwiatów dzisiaj nie ma dla Prezesa GTBS?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – podzielając argumenty prawne radnego Różańskiego, nie mogę zgodzić się z oceną prac Komisji. Muszę wyrazić opinię, że Komisja doraźna wykonała swoją pracę niezwykle poprawnie. Niepokoi mnie to, że taka Komisja musiała powstać, że mieszkańcy tego budynku musieli prosić radnych o interwencję. Panie Burmistrzu, jest co raz więcej sygnałów na temat nieprawidłowości w gryfińskich remontach. Pan, jako właściciel nadzoruje spółki komunalne, m.in. GTBS. W budynku po byłym hotelu Pod Platanem ludzie mieszkają od kilku lat, te skargi wpływają również od kilku lat. Jakie Pan wyciągnie konsekwencje, co do sposobu wykonywania prac przez GTBS? Żadnych kwiatów nie należy nikomu dawać, należy wyciągnąć stanowcze konsekwencje i zapytać dlaczego tak fatalnie nadzoruje się wykonywane prace. Posiadam lokale w budynku zarządzanym przez GTBS przy ul. Grunwaldzkiej. Kończy się remont, swoje uwagi zgłoszę na zebraniu wspólnoty. Jakość robót, sens ich wykonania w mojej ocenie budzi poważne zaniepokojenie. Uważam, że Komisja wykonała swoją pracę, będę głosował za nieprzedłużaniem okresu jej działania, bo nie jest rolą radnych, aby pilnowali prowadzenie zarządu wspólnoty w budynku przy ul. Sprzymierzonych. Zarządzanie powierzyliśmy spółce i spółka czerpie z tego korzyści finansowe. Należy doprowadzić do takiej sytuacji, aby nadzór nad pracami budowlanymi w gminie Gryfino wykonywany przez pracowników GTBS był prawidłowy, a tak nie jest. Dałem Panu kilka przykładów podczas rozmowy z Panem Burmistrzem, że rynny malowane są srebrzanką, odwrotnie zakłada się maty izolacyjne, ustawia się rusztowania, a nie wykonuje się ocieplenia budynku, tylko się go maluje. Tak dalej trwać to nie może i jako radny będę domagał się, aby te sprawy były doprowadzone do należytej jakości.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ja już zdałem relację z prac Komisji doraźnej, ale dla porządku jestem zobowiązany przypomnieć raz jeszcze. Odbyliśmy trzy posiedzenia, z czego jedno odbyło się w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8. Komisja dokonała oględzin, na miejscu spisała protokół z ustaleń, które poczyniła, następnie poprosiła o dokumentację z kontroli przeprowadzonej przez służby Pana Burmistrza z Wydziałem Inwestycji. Wykonaliśmy także dokumentację zdjęciową, która jest załącznikiem do protokołu Komisji. Każdy z radnych może zapoznać się ze stanem technicznym budynku. Chciałem także poinformować radnych, pracowników urzędu i publiczność o tym, że stan niektórych lokali nie jest nawet żenujący, on jest po prostu podły. Dzieci w niektórych lokalach śpią w pokojach zagrzybionych na ? wysokości, woda leje się do mieszkań. Kto nie chce wierzyć nie musi, a kto uważa, że robi się to, po to, aby zobaczyć się na zdjęciu  w gazecie może tak uważać. Ja specjalnie nie potrzebuję oglądać siebie na zdjęciach w gazecie, ale porozmawiam ze znajomymi dziennikarzami, żeby tym, którym tego brakuje rozważyli taką możliwość, niekoniecznie nawet w prasie lokalnej. Uważam, że przedłużenie prac komisji jest zasadne z kilku powodów. Pierwszy to ten, który wskazał Pan Mieczysław Sawaryn. Służby inwestycyjne Gminy, w mojej prywatnej opinii, nie poradziły sobie z problemem. Ja mam ograniczone zaufanie, jako radny do tego, że poradzą sobie do dnia  30 czerwca 2008 r. z rozwiązaniem bardzo poważnych problemów wielu mieszkańców tego budynku. W jaki sposób zamierzamy wyegzekwować, jako komisja kwestie, o których mówimy, a które poddawał w wątpliwość Pan Różański? Jako Przewodniczący Komisji  w odpowiednim momencie zwrócę się z projektem uchwały do Rady Miejskiej  o przeznaczenie środków finansowych na wykonanie niezależnych ekspertyz prawnych  i technicznych na zlecenie Rady Miejskiej w Gryfinie w przypadku, gdy proces nie zakończy się właściwie. Jeżeli w dniu 30 czerwca br. nie okaże się, że problem jest rozwiązany ostatecznie i etapy zawarte w harmonogramie także nie będą realizowane, na mocy Statutu Gminy Gryfino złożymy projekt uchwały, który będzie przewidywał zmianę w budżecie dotyczącą tej konkretnej kwestii. Budynek komunalny przy ul. Sprzymierzonych 8 to jest gehenna dla mieszkańców. Ja nie jestem na tyle wrażliwy, aby uginały mi się kolana z byle powodu, ale tam kolana mi się uginały, w jakich warunkach niektóre rodziny mieszkają i że nie jesteśmy w stanie jako duża, bogata gmina poradzić sobie z problemem. Będziemy monitorowali harmonogram usuwania wszystkich usterek, jako Komisja i to uważam za jej podstawowe zadanie. Jeśli dojdziemy do przekonania, że harmonogram nie jest realizowany zgodnie z planem, wystąpimy z projektem uchwały o zmianę w budżecie i przeznaczenie środków finansowych na zupełnie odrębne, niezależne ekspertyzy. Nie można prowadzić spraw i traktować ludzi w taki sposób, że jeżeli mieszkają w zasobie komunalnym, albo zarządzanym przez GTBS to są ludźmi drugiej kategorii, gorszymi od tych, którzy mieszkają w domkach jednorodzinnych. Ja, jako radny Rady Miejskiej w Gryfinie nie godzę się na to  i będę głosował za przedłużeniem czasu pracy tej Komisji. Członkowie Komisji pochodzą z wszystkich klubów Rady Miejskiej w Gryfinie i są zgodni co do tego, że trzeba monitorować ten bardzo poważny problem. To co powiedział Pan Przewodniczący Sawaryn jest także bardzo istotne, bo rzeczywiście to nie jest jedyny sygnał dotyczący substancji mieszkaniowej i prac remontowych wykonywanych w budynkach. Nie chciałbym przypominać, kto był inwestorem, kto odbierał roboty, w jaki sposób doszło do cesji umowy itd. Każdy, kto będzie chciał może zapoznać się z dokumentacją, z protokołem prac Komisji  i wnioskami skierowanymi do Burmistrza oraz przekazanymi Panu Przewodniczącemu oraz Prezesowi GTBS. Zgadzam się z opinią radnego Różańskiego, że członkowie Komisji nie mają wykształcenia w zakresie budowlanym, ale jest też praktyka i doświadczenie życiowe, którym kierują się prawnicy w swoim postępowaniu, czy procedurze. Moja praktyka  i doświadczenie życiowe podpowiadają mi, że jeśli wykonawca wykonuje remont dachu, na którym znajduje się nadbudowa, wokół której jest rynna, to nie wyprowadza się odprowadzenia wody na dach, tak aby woda na nim regularnie stała. Nie trzeba być budowlańcem, żeby dopatrzyć się nieprawidłowości, jeśli potrafimy zauważyć, że woda wlewa się do mieszkania. Zgodzę się z radnym Różańskim, że co do ogólnej, generalnej oceny powinien wypowiedzieć się ekspert. Być może niezależny ekspert będzie musiał ostatecznie się wypowiedzieć, bo my tym problemem walczymy od kilku lat bez realnego skutku.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – prawie wszyscy radni głosowali za powołaniem tej Komisji i przypominam Pan radnemu, że z prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócili się mieszkańcy. Uważam, że Komisja powinna dalej prowadzić swoją działalność, monitorować  i dopilnować, aby usterki zostały naprawione. Mam wniosek do Pana Przewodniczącego. Ja czasami na sesji czuje się jak „motłoch”, który na niczym się nie zna, niczego nie potrafi. Przy sprawozdaniu z działalności komisji, stwierdzono, że komisje nie pracowały. Najlepiej gdyby Pan radny Różański był Przewodniczącym Rady i wszystkich Komisji oraz był radcą prawnym urzędu. Chciałabym, aby Pan na przyszłość strofował w wypowiedziach Pana radnego, ponieważ nie tylko on tutaj jest „alfa i omegą”.

Radna Wanda Kmieciak – uważam, że powołanie komisji było zgodne ze Statutem Gminy  i nie możemy opierać się w tym przypadku na zdaniach pojedynczych radnych. Najważniejszym motywem powołania tej Komisji była skarga mieszkańców na poważne usterki w mieszkaniach, zagrażające ich zdrowiu. Uważam, że wypowiedzi niektórych radnych, że niektóre komisje są po to, aby zrobić sobie fotografie uważam za poniżające dla nas wszystkich. Jestem za tym, aby przedłużyć działalność tej Komisji, po to, aby te usterki zostały zlikwidowane.

Radny Artur Nycz – chciałem zwrócić uwagę, że już 20 minut dyskutujemy nad tym, czy Komisja doraźna jest potrzebna, czy nie. Po pierwsze, eksperci wypowiedzieli się w tej sprawie. Skoro dzisiaj w tej sprawie dyskutujemy, to znaczy, że zdanie ekspertów, albo jest niewystarczające, albo nie spowodowało załatwienia sprawy. Fakt, że dyskutujemy o tej sprawie po raz kolejny jest wystarczającym powodem do tego, aby uznać, że komisja mimo wszystko w jakiś sposób spełniła swoje zadanie. Komisja nas nic nie kosztuje, jest to praca społeczna, nie angażuje w szczególny sposób urzędu, czasu i pieniędzy, angażuje tylko czas ludzi, którzy w tej Komisji pracują. Co szkodzi, aby Komisja doraźna sprawowała nadzór  i przynajmniej była powodem do tego, aby na Radzie przedstawiać sytuację związaną  z naprawą tych lokali. Skoro nie udało się zrobić tego do tej pory, skoro słyszymy, że okresy gwarancji minęły, to gdzie byli eksperci i inspektorzy nadzoru? Skoro problem jest i nie został rozwiązany to eksperci nie spełnili swojego zadania. Wystarczającym powodem do tego, aby Komisja funkcjonowała dalej jest to, że przynajmniej monitoruje i zdaje Radzie sprawozdanie, tego, co się dzieje w tym budynku. Nie określiłbym ostatecznego terminu zakończenia prac Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – jest to wymóg formalny.

Radny Artur Nycz – w takim razie określiłbym go maksymalnie długo, przynajmniej do czasu rozwiązania problemu. Nie ma powodu abyśmy w czerwcu znowu dyskutowali na temat przedłużenia prac komisji.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – pracę Komisji doraźnej oceniam, jako pracę niezwykle potrzebną i uważam, że Komisja skończyła swoje zadanie. Nie możemy powoływać komisji do każdego budynku w Gryfinie, który ma wadliwy stan. Jako radni możemy wykonywać takie zdanie, bo naszym obowiązkiem jest kontakt z mieszkańcami gminy Gryfino. Mieszkańcy znaleźli się w sytuacji rozpaczliwej z tego względu, że służby odpowiedzialne za to, aby ta substancja mieszkaniowa była w należytym stanie nie wykonały swoich obowiązków. Przecież wszystkie wadliwości w tym budynku nie powstały w terminie jednego miesiąca. One mają miejsce od lat. Dlaczego nie zostało to dopilnowane? Kto ponosi za to odpowiedzialność? To nie jest jedyny budynek. Pan Burmistrz jest właścicielem GTBS, a Rada Nadzorcza kontroluje prace Zarządu GTBS. Jest czas, aby sprawdzić i zapytać, czy służby nadzoru budowlanego w GTBS wywiązują się ze swoich obowiązków. W mojej ocenie na przykładzie tego budynku, protokołu, który sporządziła komisja i zdjęć, które zobaczyłem widać, że się nie wywiązują. Nie ma potrzeby, aby radni kontrolowali, bo to nie jest ich obowiązek, to jest obowiązek Pana Burmistrza, organu kontrolnego który powołał Burmistrz i Zarządu GTBS. Jeżeli tak dalej będzie z remontami w Gryfinie, to ja wyrażam obawy, że za jakiś czas będziemy mówić o budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10, w którym na ścianach zaczyna również pojawiać się grzyb. Panie Burmistrzu, od lat nie było izolacji pionowej, została teraz założona, ale odwrotnie. Rok temu sygnalizowałem Panu Prezesowi, że balkony przeciekają. Czy również ma powstać komisja do oceny stanu tego budynku? Uważam, że nie. Mówię o tym otwarcie, bo zawsze krytykę należy podnosić publicznie, a nie za plecami i oczekuję od Pana Prezesa GTBS, że wreszcie w tych sprawach się wypowie.  W budynku przy ul. Grunwaldzkiej, w tzw. „białym domu” kilka lat temu były zatkane rynny, woda wylewała się na ściany. Na skutek tego poodpadały tynki. Jaki miało to wpływ na cenę, którą otrzymaliśmy za sprzedaż tego budynku? Jeśli dochodzą sygnały, że jeden  z pracowników GTBS w godzinach pracy bywa w restauracjach, to ja się na to nie godzę. Trzeba zrobić coś z tym faktem. Jeśli odbiera się roboty w tak skandaliczny sposób, jak  w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8 i 10, to ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Proszę ustalić kto i wyciągnąć konsekwencje. Uważam, że nie powinna tego robić komisja. Chwała ludziom z Rady, którzy chcieli tym problemem się zająć, ale za chwilę pojawią się problemy z następnymi budynkami. Czy radni będą je wizytować, robić zdjęcia? Uważam, że nie ma takiej potrzeby.

Radny Rafał Guga – podobnie, jak Pan Przewodniczący mam spore wątpliwości, co do przedłużenia czasu funkcjonowania Komisji, dlatego, że powodem tego jest dopilnowanie pewnych działań. Rolą każdego radnego jest dopilnowanie, aby ten budynek został wyremontowany. Trzeba wykonać to jak najszybciej. Od tego, czy harmonogram jest ustalony, czy będzie on przestrzegany jest też m.in. Komisja Rewizyjna. Wypowiedź dotyczącą wręczania kwiatów kierowałem do osób, które ciągle krytykują GTBS. Dużym sukcesem tej Komisji jest udowodnienie, że GTBS dobrze ocenił szkody, a nie jest, jak to niektórzy twierdzą, wręcz organizacja przestępczą.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Komisja była potrzebna, przynajmniej w dniu dzisiejszym dyskutujemy na temat jakości wykonywanych usług i ich odbioru. Wystąpię do Prezesa ZEDO, aby wyciągnął konsekwencje wobec inspektorów nadzoru, którzy nadzorowali remont tego budynku. Jak wiecie Państwo remont tego budynku był realizowany wspólnie, ale głównym inwestorem był Zarząd ZEDO i całość prac realizowanych podczas tego zadania była kontrolowana przez inspektorów nadzoru z elektrowni. Nie chcę rozkładać odpowiedzialności. Nie może być tak, że my dyskutujemy, ale ludzie cierpią. Od jutra tą sprawą zajmą się prawnicy. W dniu jutrzejszym polecę Wydziałowi Inwestycji, aby powołał biegłego, który przygotuje niezbędne dokumenty w zakresie powództwa procesowego. Nie czekając na wynik spraw, przygotujemy zlecenie na usunięcie usterek w tym budynku, nawet gdyby gmina musiała założyć pierwsze pieniądze w kontekście wyegzekwowanych pieniędzy od wykonawcy. Panie Przewodniczący Rady, ma Pan rację, nieraz zwracałem Panu Prezesowi Meli uwagę na pracę zastępcy dyrektora GTBS, że często jest widziany w pijalniach i z tym trzeba skończyć. Oczekuję w najbliższym tygodniu rozwiązania umowy o pracę z tym pracownikiem. Musimy się zastanowić, bo za takie pieniądze, jakie oferujemy w GTBS, spółkach komunalnych, jak i w UMiG nie ściągniemy dobrych, odpowiedzialnych inspektorów nadzoru, wszędzie dostaną oni lepsze wynagrodzenie. Myślę, że coraz częściej będziemy posługiwać się inspektorami zastępczymi, którzy są w stanie zatrudnić dobrych fachowców. Z pokorą przyjmuje przykre słowa odnośnie GTBS, bo nie jest tajemnicą poliszynela, że najwięcej skarg od interesantów dotyczy niezałatwianych spraw przez GTBS. GTBS ma dwa zadania: budowę budynków i te zadanie realizuje wzorcowo oraz zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Jeżeli jest tyle narzekań, a rynek zarządców duży, na rok 2009 ogłosimy przetarg na wybór zarządcy budynków komunalnych, przetarg otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – cieszą mnie deklaracje Pana Burmistrza. Czas najwyższy zająć się problemem kompleksowo. Jest taka zasada, którą stosuję w życiu, „ufaj i sprawdzaj”. Żeby sprawa była jasna dla organów prasowych, praca w komisji doraźnej jest bezpłatna. My chcemy pracować w tej komisji. Członkowie tej komisji chcą w niej pracować, aby dopilnować pewnej sprawy. Jest ku temu kilka powodów. Deklaracje Pana Burmistrza są cenne. Jeżeli znajdą swoje uzasadnienie w procesie prawdopodobnie będzie postęp. Zasada „ufaj i sprawdzaj” jest dobrą zasadą, dlatego jako Przewodniczący Komisji doraźnej proszę radnych, aby poparli projekt uchwały zmierzający do przedłużenia funkcjonowania Komisji do dnia 30 czerwca 2008 roku.

Radny Stanisław Różański – zasada ta brzmi „kochaj i sprawdzaj”. Ja w wielu sprawach pozostaję w opozycji do Przewodniczącego Rady, ale w dniu dzisiejszym w tej sprawie solidaryzuję się z tym stanowiskiem. Należy odpowiedzieć na pytanie, które jest niezwykle ważne w tej dyskusji, czy działalność tej Komisji nas coś kosztuje. Tak. Działalność tej Komisji wytwarza przekonanie w tych biednych utrapionych mieszkańcach, że ta Komisja im coś załatwi i to jest największa krzywda, jaka wyrządzamy tym ludziom przedłużając istnienie tej Komisji. Ta Komisja niczego nie załatwi. Spotkamy się w czerwcu, będzie prawda naga.

Radny Artur Nycz – przecież ta komisja już załatwiła sprawę. Były sporządzone ekspertyzy, a na ścianach tworzył grzyb i przeciekał dach. Na dzień dzisiejszy wystarczyło pół godziny dyskusji i mamy deklarację Burmistrza, że zostaną podjęte kroki prawne i wyasygnowane fundusze, aby naprawić usterki. Przecież ta Komisja już zrobiła dużo i załatwiła sprawę. Deklaracja Burmistrza nie wzięła się sama z siebie, tylko jest skutkiem dyskusji związanej  z powołaniem tej Komisji. Nie można powiedzieć, że Komisja nie spełniła swoich zadań. Jeżeli ta Komisja jest społeczna, są tam osoby, które chcą w niej pracować, dlaczego rozszerzenie możliwości sprawowania kontroli na kontrolę społeczną, pozaekspercką ma być błędem i ma nie być realizowane?

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  13 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej została przyjęta. Uchwała Nr XIX/168/08 stanowi załącznik nr 19.

Ad. X.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Czepino, ul. Gryfińska – DRUK Nr 6/XIX.
  Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
  Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.
  Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych
  w glosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
  21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
  Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w obrębie Czepino, ul. Gryfińska została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/169/08 stanowi załącznik nr 20.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 7/XIX.
  Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
  Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.
  Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
  Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/170/08 stanowi załącznik nr 21.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Wełtyń, położonej na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 8/XIX.
  Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
  Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.
  Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
  Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom  w miejscowości Wełtyń, położonej na terenie gminy Gryfino została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/171/08 stanowi załącznik nr 22.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK 9/XIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Radny Artur Nycz – chciałbym zapytać, co tak naprawdę jest powodem przygotowania tego projektu uchwały? W uzasadnieniu uchwały czytamy, że obniżka podatku ma poprawić konkurencyjność gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów. Trzeba być bardzo naiwnym, żeby uważać, że obniżka podatku w skali roku o 16.000 zł spowoduje, że gmina będzie pod tym względem konkurencyjna. Jeżeli gmina ma być konkurencyjna dla przedsiębiorców  i inwestorów związanych z transportem, to te podatki należy obniżyć radykalnie. Fakt, że będą jednymi z najniższych w Polsce nie spowoduje sytuacji, że przedsiębiorca z Pyrzyc będzie wolał inwestować w transport Gryfinie, niż w Pyrzycach tylko dlatego, że podatek jest u nas niższy o 20, czy 30 zł. Oczywiście należy podjąć tą uchwałę, bo każda obniżka jest pozytywna, natomiast jeżeli chcemy, żeby była ona konkurencyjna, to należy radykalnie obniżyć podatek, a nie w skali nieodczuwalnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w tym przypadku nie chodzi o inwestorów. Ten podatek jest obniżony maksymalnie, do wysokości takiej, na jaką zezwala prawo. Obniżka dotyczy pojazdów o największym tonażu. Miałem wizyty przedstawicieli kilku dużych firm leasingowych, które chciałyby rejestrować swoje samochody w Gryfinie. Jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku dochody Gminy z tytułu tego podatku wyniosą ok. 1 mln zł. W chwili obecnej dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą ok. 400.000 zł. Firmy nie będą inwestować na naszym terenie, tylko będą rejestrować samochody. Jeżeli firmy oddają w leasing po 1.000, czy 2.000 samochodów,  a różnica w podatku w porównaniu z innymi gminami wynosi ok. 200 zł od jednego pojazdu, to firma ma określony interes w tym, aby samochody były rejestrowane właśnie w tej gminie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/172/08 stanowi załącznik nr 23.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Radny Stanisław Różański – paragraf 2 uchwały w moim przekonaniu nie jest możliwy do przyjęcia w takim brzmieniu, jak został zaproponowany w projekcie uchwały. Brzmienie, jakoby decyzje o przeznaczeniu do dzierżawy lub najmu nieruchomości gminnych, które nie zostały przeznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez gminę podejmował Burmistrz, jest nieprawdą. Przeznaczenie do dzierżawy w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami jest czynnością techniczną, a nie czynnością prawną. W ogóle cała materia regulowana projektem tej uchwały dotyczy prawa cywilnego, a nie prawa administracyjnego. Projekt uchwały reguluje zasady, a nie załatwia indywidualne sprawy. Uwzględniając te wszystkie uwagi trzeba odnieść się do tej uchwały w kontekście dwóch przepisów, art. 39 ustawy o samorządzie gminnym i art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego. Jeden  i drugi przepis dotyczy sfery indywidualnych spraw. Art. 39 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że Burmistrz podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach. Nie jest to sprawa indywidualna i nie jest to w ogóle sprawa, bo art. 104 kpa powiada, że decyzje załatwiają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Uwzględniając tą argumentację w kontekście tych dwóch przepisów, taka propozycja nie jest możliwa. Moim zdaniem ten paragraf powinien otrzymać następujące brzmienie: „Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przeznacza nieruchomości gminne, które aktualnie nie są zagospodarowane do dzierżawy lub najmu”. W jaki sposób technicznie to się odbywa, precyzyjnie regulują przepisy ustawy o gospodarce gruntami.

Radca prawny Krzysztof Judek – generalnie zgadzam się z radnym Różańskim, że decyzja to jest czynność techniczna. Słownik języka polskiego stwierdza, że decyzja to postanowienie podjęte w wyniku dokonania wyboru. Codziennie takich decyzji technicznych podejmujemy mnóstwo, np. czy ma być na obiad zupa pomidorowa, czy grochowa, ale nie za każdym razem jest to akt administracyjny. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że w paragrafie drugim sformułowanie, iż Burmistrz podejmuje decyzje należy rozumieć, jako wydanie aktu administracyjnego w postaci decyzji administracyjnej, bo przepis art. 104 kpa nie mówi  o podjęciu decyzji rozumianej jako kwestia techniczna, tylko o wydaniu decyzji. Art. 39 ustawy o samorządzie gminnym tez mówi o wydaniu decyzji. Jak wydajemy decyzję, to sporządzony zostaje dokument. który podpisuje Burmistrz i to jest właśnie akt administracyjny, o którym mówił radny Różański. Natomiast, jeżeli Burmistrz dojdzie do wniosku, że wydzierżawia daną nieruchomość i poprosi o przygotowanie umowy dzierżawy to jest to podjęcie decyzji, o którym mówi paragraf 2, więc nie ma potrzeby jego zmiany.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – pracownik, który wyjaśniał nam nasze wątpliwości na komisji informował, że chodzi tu przede wszystkim o już dzierżawione lokale, natomiast mój niepokój budzi paragraf 4 uchwały, który stanowi, że wyrażać będziemy zgodę na odstąpienie od obowiązku wyboru dzierżawcy lub najemcy w trybie określonym w paragrafie 3, w którym mówiono o przetargu i konkursie ofert po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości. Zgadzam się z tym, aby dzierżawę lokali już dzierżawionych przedłużać w taki sposób jak mówi uchwała, ale na lokale, które do tej pory nie były dzierżawione i są do dzierżawy przeznaczone, powinien zostać ogłoszony przetarg.

Radny Stanisław Różański – ja domagam się odpowiedzi na pytanie, czy w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lub najmu nieruchomości będzie wydana decyzja, po podjęciu tej uchwały?

Radca prawny Krzysztof Judek – przepraszam, że mówiłem tak niejasno, ale myślałem, że wyraziłem zdanie, iż nie będzie wydana decyzja, natomiast będzie podjęta decyzja rozumiana, jako czynność materialno – techniczna.

Radny Stanisław Różański – jak to będzie podjęta decyzja? To znaczy, że decyzja będzie, tak?

Radca prawny Krzysztof Judek – ja w tej chwili wstając, podjąłem decyzje o wstaniu  i mniej więcej taka samą decyzje podejmie Burmistrz nie wydając aktu administracyjnego w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Radny Stanisław Różański – rozumiem, że nie będzie decyzji.

Radca prawny Krzysztof Judek – nie będzie wydanej decyzji administracyjnej.

Radny Stanisław Różański – to po co zapis o decyzji? Nie trzyma się to kupy.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - w kwestii wyjaśnienia wątpliwości radnej, paragraf 3, mówi, że wyboru dzierżawcy lub najemcy dokonuje się w drodze pisemnego konkursu ofert lub przetargu, natomiast § 4 jest dlatego, że są różne przypadki. Zdarza się, że ktoś ma konkretne zamierzenie co do nieruchomości gminnej, np. chce prowadzić działalność przez okres 6 miesięcy, nie ma potrzeby, a by w takim przypadku ogłaszać przetarg  i przeprowadzać całą procedurę dla jednego konkretnego przypadku. W przypadkach, gdy mamy wolną nieruchomość lub lokal przeznaczony na prowadzenie np. działalności gospodarczej na pewno przez Pana Burmistrza będzie podejmowana decyzja o tym, aby przeznaczyć taki lokal do dzierżawy lub najmu w drodze przetargu. Zdarzają się czasami takie sytuacje, że ktoś chce na gruncie gminnym postawić szyld reklamowy i nie ma w tej sytuacji potrzeby organizowania konkursu ofert, czy przetargu. Do trzech lat decyzję podejmuje Burmistrz. Chcemy ujednolicić te zasady, żeby one były równe w przypadku najmu i dzierżawy do trzech lat i powyżej trzech lat. Jeżeli ktoś chce umieścić szyld reklamowy na gruncie gminnym na 5 lat, to nie ma powodu, aby organizować przetarg.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – ja jednak mam wątpliwości. Jeżeli dowiadujemy się przejeżdżają c obok pawilonów w Nowym Czarnowie, że jest on dzierżawiony przez firmę,  a nikt wcześnie nie wiedział o tym, że może go wydzierżawić, bo nie było ogłoszenia, to budzi to moje wątpliwości.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - było ogłoszenie, był ogłoszony wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do najmu

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – było to bardzo mało zaznaczone w środkach masowego przekazu.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – było ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do najmu na okres do 3 lat, ponieważ taką decyzję mógł podjąć Burmistrz i została złożona oferta przez firmę.

Przewodniczący Rady Mieczysłąw Sawaryn – proszę o wyjaśnienie, czy Rada Miejska utraci swoje dotychczasowe kompetencje o wypowiadaniu się na temat dzierżaw i najmu dłuższych niż 3 lata i będzie to wyłącznie decyzja Pana Burmistrza? Co w sytuacji dużych powierzchni sklepowych, takich jak np. sklep Kokos. Do tej pory, gdy umowa była zawierana na okres do 3 lat decydował pan Burmistrz, ale gdyby była potrzeba zawarcia umowy na 10 lat to musiała się wypowiedzieć Rada. Czy jeżeli podejmiemy uchwałę utracimy kompetencje, jako radni do decydowania w sprawach umów dłuższych niż 3 lata? Z projektu uchwały wynika, że kompetencją Rady będzie wyrażanie zgody na dzierżawę i najem powyżej 10 lat, a od 3 do 10 lat będzie to kompetencja pana Burmistrza. W sprawach istotnych, jak np. sklepy o dużych powierzchniach Pan Burmistrz będzie podejmował indywidualnie decyzje.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – czytając ten projekt uchwały miałem te same wątpliwości, które miała Pani Lidia Karzyńska – Karpierz i w imieniu swojego klubu proszę o 10 minut przerwy.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – poproszę Panią naczelnik, aby odniosła się do pytań zadanych przez Pana Przewodniczącego Rady i radnych i wówczas ogłoszę przerwę.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – ta uchwała ma na celu usprawnienie pracy urzędu  i Pana Burmistrza. Bardzo często dotychczasowi dzierżawcy i najemcy są zainteresowani przedłużaniem umów najmu i dzierżawy. Dotyczy to również sklepu Kokos. W tym przypadku umowa jest przedłużana co roku, z tego względu, że plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje ten obiekt do likwidacji. W związku z tym, nie ma takiego niebezpieczeństwa, że umowa zostanie zawarta na dłuższy okres czasu. Radni podejmując uchwałę jak najbardziej pozbywają się części swoich kompetencji, natomiast nie pozbywają się swoich kompetencji w kwestii kontroli nad pracą Burmistrza i urzędu. Ta uchwała jest wyrażeniem zaufania dla pracy Burmistrza i pracy urzędu oraz ma na celu usprawnienie jego działalności.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – dla mnie, jako Burmistrza jest lepiej, jak  w sprawie dzierżawy i najmu powyżej 3 lat decyduje Rada. Dla mieszkańców lepiej jest, jak ma tą kompetencję Burmistrz. Wolałbym, aby w sprawie dzierżawy i najmu powyżej 3 lat uchwały podejmowała Rada, natomiast dla mieszkańców jest to utrudnienie.

Radca prawny Krzysztof Judek – chciałbym wyjaśnić, dlaczego pojawiła się koncepcja tej uchwały. Do dnia 22 października 2007 r. obowiązywała zasada, że umowy dzierżawy do  3 lat zawiera bez zgody rady burmistrz i te umowy mogły być wielokrotnie powtarzane.  W dniu 22.10.2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła zasadę, że jeżeli dana umowa będzie ponawiana kolejny raz po upływie  3 lat dzierżawy lub najmu, to wówczas wymagana jest zgoda rady, o ile zasady ustanowione przez radę nie zwalniają od obowiązku uzyskania takiej zgody. Sytuacja prawna powstała taka, że każda umowa na czas określony, która miała być ponawiana, a trwała 3 lata musi trafić pod obrady rady. Istnieje taka możliwość, że zostaniecie Państwo zasypani, takimi drobnymi umowami, typu umowa na dzierżawę garażu itd. Stąd powstała inicjatywa, aby wyłączyć to tą uchwałą, bo podejmują tą uchwałę przywracacie Państwo w ten sposób ten stan prawny, który obowiązywał do dnia 22.10.2007 r.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – sprawa jest bardzo ważna i dotyczy załatwienia sprawy naszych dzierżawców, np. sklepu Kokos, betoniarni, czy dzierżawców przy  ul. Rapackiego. Dlatego składam formalny wniosek o wycofanie tego projektu uchwały  z porządku obrad dzisiejszej sesji i przedłożenie go na kolejnej sesji Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – poddam pod głosowanie ten wniosek. Jeżeli uzyska akceptację, nie będziemy procedowali nad tym projektem.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej poprosiłem o przerwę, mój wniosek został zgłoszony w trybie Regulaminu Rady i powinien być uwzględniony, chyba, że jest jakaś przyczyna jego nieuwzględnienia. Moja propozycja jest taka, aby uwzględnił Pan wniosek klubu GPW i ogłosił 10 minut przerwy, a po przerwie poddał pod głosowanie wniosek radnej Magdaleny Chmury – Nycz. Myślę, że wtedy mielibyśmy kwestie regulaminowe załatwione.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – dziękuję za uwagę. Udzielę głosu Panu Burmistrzowi i ogłoszę przerwę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zawsze jak pada wniosek, należy wiedzieć, jakie będą konsekwencje jego przyjęcia. Pani Naczelnik Wydziału jest do dyspozycji radnych  i może wraz z radcą prawnym udzielić niezbędnych wyjaśnień odnośnie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – Pani Naczelnik udzieliła informacji  i wyjaśnień, ale one nic nie wnoszą. Są wątpliwości poddawane przez radnych, co do zapisów uchwały. Radca prawny udzielił również wyjaśnień, ale wątpliwości nadal pozostają, bo scedowanie kompetencji na Burmistrza na zawieranie umów powyżej 3 lat ogranicza kompetencje Rady. Tu jest ten spór i myślę, że dodatkowe wyjaśnienia nic nie wnoszą.  W związku z tym ogłaszam 10 minutową przerwę.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w imieniu Komisji Rewizyjnej poproszę o zwiększenie długości przerwy, aby Komisja mogła spotkać się w sprawie wypracowania uzasadnienia do uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński ogłosił 20-minutową przerwę.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał radną Magdalene Chmurę – Nycz, czy podtrzymuje swój wniosek.

Radna Magdalena Chmura – Nycz poinformowała, że nie wycofuje swojego wniosku.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie wniosek radnej  o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 7 wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w związku z tym, że największe kontrowersje wzbudza § 4 pkt. 1 projektu uchwały, który uprawnia Burmistrza do zawierania jednorazowych umów na okres dłuższy niż 3 lata w drodze bezprzetargowej, proponuję ten punkt wykreślić z uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – proszę o dokładne sprecyzowanie zapisu § 4 projektu uchwały w takim brzmieniu, jakie będzie miało miejsce w uchwale.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – paragraf 4 zostaje wykreślony w całości, gdyż budził on największe kontrowersje i upoważniał Burmistrza do wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości bez możliwości przeprowadzenia trybu przetargowego lub konkursu ofert.  W przypadku podjęcia uchwały w tej treści, na każde nowo zawarte umowy powyżej 3 lat, na każdą nieruchomość, która będzie oddawana do najmu lub dzierżawy będzie musiał być przeprowadzony przetarg lub konkurs ofert, co wiąże się z ogłoszeniem publicznym.

Radny Artur Nycz – proponuję, abyśmy się zastanowili nad tym projektem uchwały, abyśmy nie musieli opiniować wszystkich umów. Zasada ograniczonego zaufania powinna mieć też jakieś sensowne granice. Po to był wniosek o wycofanie uchwały, abyśmy zastanowili się nad jej innym skonstruowaniem. Być może część tych umów powinna zostać pozostawiona Burmistrzowi, a część pozostawiona w kompetencji Rady. Odłóżmy podjęcie uchwały w tej sprawie na miesiąc. Czy cos się stanie, jeżeli decyzja zostanie podjęta za miesiąc?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - głosowałem przeciwko wnioskowi radnej,  z tego względu, że dotyczyło on treści uchwały w całości. W momencie, gdy Burmistrz wycofał z treści uchwały § 4 zaczynam nabierać wątpliwości, co do sensu całej uchwały. Miałem głosować przeciwko projektowi uchwały, dlatego nie wspierałem wniosku Pani radnej, ale w momencie, gdy Pan Burmistrz wycofał paragraf 4 ta uchwała nabiera zupełnie innej, niezrozumiałej treści. Wyrażałem obawę, że radni tracą część kompetencji. Rada Miejska traci kompetencję do opiniowania dzierżaw zawieranych na okres dłuższy niż 3 lata. Jak Pan Burmistrz wykreśla paragraf 4, a Pani Naczelnik wypowiada się, to okazuje się, że tych decyzji Rady i tak nie będzie, pojawi się tylko kwestia przetargu. W dalszym ciągu zawieranie umów będzie kompetencją Burmistrza. Będzie on dokonywał wyboru na podstawie ofert zgłoszonych do przetargu, a radni i tak nie będą w tym zakresie się wypowiadać. Proszę o właściwy komentarz prawny, czy dobrze interpretuję treść nowych propozycji.

Radca prawny Krzyszto Judek - ta zmiana sprowadza się do tego, że rezygnuje się  z odrzucenia procedury przetargowej przy wyborze dzierżawcy lub najemcy. Wprowadzenie tej uchwały ma na celu stworzenie możliwości zawierania umów dzierżawy powyżej 3 lat przez Burmistrza bez zgody Rady, czyli powrót do stanu prawnego sprzed 22 października 2007 r.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – w związku z wypowiedzią Pana mecenasa zgłaszam wniosek taki, jak zgłosiła Pani radna, dlatego, że korekta, którą zgłosił Burmistrz nie wyczerpuje tych kwestii, które podnosiliśmy co do utraty kompetencji Rady  i decydowania o długości umów dzierżawy poza okres 3 lat. Osobiście jestem temu przeciwny, dlatego, że mamy w Gminie Gryfino kilka nieruchomości istotnych dla rozwoju naszego miasta. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że zawarte zostaną z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami umowy na okres dłuższy niż 3 lata to pewne problemy pozostaną nierozwiązane. Proszę popatrzeć na „betoniarnię” w Gryfinie i na tamte obiekty. Jeśli umowy na wynajem, czy dzierżawę tych obiektów nie będą zawierane na czas dłuższy niż 1 rok, albo na czas nieokreślony to nie ma problemu, natomiast jeżeli zawrzemy umowy dotyczące tych strategicznych nieruchomości na dłuższy okres czasu, to plany rozwojowe Gryfina mogą być ograniczone.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – chciałabym powiedzieć, że poprę Pana wniosek Panie Przewodniczący.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – wymienił Pan newralgiczne miejsca w Gryfinie istotne dla dalszego rozwoju miasta. Chciałbym przypomnieć, że wszyscy użytkownicy obiektów przy ul. Łużyckiej i ul. Armii Krajowej już w ubiegłym roku otrzymali pisma informujące ich, że umowy z nimi nie będą przedłużane z uwagi na przeznaczenie tego terenu pod inne cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Ci użytkownicy zostali powiadomieni 2 lata wcześniej, że umowy nie będą z nimi przedłużane.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – nie pozbywacie się Państwo całkowicie swoich kompetencji, nie można tak tego kategoryzować, dlatego, że macie Państwo cały czas kompetencje kontrolne nad pracą Burmistrza. W każdej chwili jesteśmy zobowiązani do udzielania Państwu wszelkich informacji, możemy zobligować się do przedstawiania Państwu raportów, jeśli jesteście zainteresowani, jakie grunty zostały wydzierżawione. Nie widzę żadnego niebezpieczeństwa w przypadku wykreślenia § 4, myślę, że jawność zawierania umów i procedur będzie zachowana, gdyż będą musiały być organizowane przetargi, natomiast pozostanie kwestia, że do 3 lat te umowy będzie mógł zawierać Burmistrz.  W związku z tym może on dysponować atrakcyjnymi terenami do 3 lat i na 3 lata wstrzyma rozwój Gminy. Uważam, że podjęcie tej uchwały nie zagraża rozwojowi naszego miasta  i gminy. Dwa lata temu podjęliście państwo uchwałę dotyczącą przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w budynku byłego hotelu Pod Platanem. Odbyły się cztery przetargi. Do każdego z nich nie przystąpił żaden przedsiębiorca, ponieważ nie był zainteresowany inwestowaniem w lokalu na okres 10 lat. Był to okres za krótki, aby przynosił wymierne korzyści, dlatego też została zawarta propozycja, aby powyżej 10 lat każdorazowo decyzję podejmowała Rada. W uzasadnieniu do projektu przedstawiłam, jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy. Mieliśmy zawartych 535 umów dzierżawy, które wygasły z dniem 31.12.2007 r.  i które wymagają przedłużenia. Są to m.in. grunty pod garażami, ogródki przydomowe, parkingi, cele składowe, pawilony handlowe, itd. W związku z tym niepodjęcie takiej uchwały skutkuje tym, że będziecie Państwo musieli mieć przedłożonych 535 uchwał w sprawie przedłużenia umowy z każdym najemcą i dzierżawcą. Proszę o jeszcze raz rozważenie propozycji Pana Burmistrza.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Pan mecenas wskazał październik 2007 r., jako termin wejścia w życie ustawy. Mamy koniec stycznia 2008 r. Co się stało, że nie dyskutowaliśmy na ten temat w listopadzie, czy grudniu, wiedząc, że umowy kończą się  w dniu 31 grudnia 2007 r. i w styczniu są już nieważne. Jeśli pozwoliliśmy sobie, aby w styczniu nie było zawartych nowych umów, to nie widzę nic złego w tym, żeby zainteresowane osoby poczekały jeszcze miesiąc, a projekt uchwały będzie dopracowany  w taki sposób, aby zminimalizować problemy, o których mówi Pani Naczelnik.

Radny Artur Nycz – z tego co zauważyłem, problemem nie jest to, że się pozbywamy kompetencji, tylko problemem jest to, że Rada chciałaby mieć wpływ na podjęcie decyzji, co do nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej. W związku z tym rozwiązanie jest proste. Jeżeli w uzasadnieniu są wymienione umowy z poszczególnymi najemcami, czy dzierżawcami to wystarczy wyszczególnić, które umowy można pozostawić w kompetencji Rady, a które w kompetencji Burmistrza. Jest to proste rozwiązanie i tym samym to Rada będzie podejmowała decyzję odnośnie nieruchomości przy ul. Łużyckiej.

Radny Marek Sanecki – osobiście uważam, że moglibyśmy poprzeć uchwałę w tej wersji, która jest obecnie zaprezentowana. Jest to danie Burmistrzowi pewnej możliwości, nie jest obowiązkowe, że Burmistrz musi odstępować od zgody Rady. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o teren przy ul. Łużyckiej, to zgodę na jego wydzierżawienie na kolejny okres wyraziła Rada, pomimo tego, że były zgłaszane zastrzeżenia w stosunku do zasadności tego posunięcia. Rada de facto też popełnia błędy. Gdybyśmy umówili się, że Burmistrz  w sprawach drobnych, nieistotnych podejmuje decyzje samodzielnie, a w sprawach istotnych kieruje się do Rady to sprawa byłaby jasna. Jest to kwestia zaufania, czy macie Państwo zaufanie, czy też nie. Ja w tej sprawie zagłosowałbym za.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – został zgłoszony wniosek przez Przewodniczącego Rady o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. Jest to drugi wniosek w tej sprawie, ale nie dotyczy on projektu w pierwotnej treści. W związku z tym, że została zgłoszona autopoprawka Burmistrza o wykreślenie paragrafu 4 wniosek Pana Przewodniczącego jest zasadny i poddam go pod głosowanie.

Radny Stanisław Różański - czy ktoś z Rady zadał sobie trud, aby sięgnąć do ustawy  o samorządzie gminnym w ramach tej dyskusji? Przecież ta dyskusja jest nie na temat. Proszę Państwa, dyskutujemy o materii, która jest uregulowana w art.18 ust.2 pkt 9. Zmiana, która została wprowadzona ustawą o gospodarce gruntami dotyczy tej kwestii, a kwestia uregulowana w art.18 ust.2 pkt 9 lit. a zmienionej ustawą z dnia 27.08.2007 r,, która weszła  w życie w październiku 2008 r. dotyczy tylko umów, które są zawarte do 3 lat. W związku z tym dyskusja o tym całym okresie dziesięcioletnim jest nie na temat. O czym rozmawialiśmy do tej pory? Proszę Państwa nowela, o której była wstępnie przeprowadzona dyskusja powiada, że „uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgoda rady”. Mówimy tylko o jednej zmienionej materii,  o umowach które zawarte są na okres trzech lat, mija ten okres i trzeba odnowić umowę. Tego dotyczy zmiana, niczego więcej.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Rady o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w glosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało  11 radnych, przy 8 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty i projekt uchwały zostaje zdjęty z porządku obrad. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Składowiska Odpadów Komunalnych – DRUK Nr 11/XIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. Rafał Mucha – wniosek Komisji, Budżetu jak rozumiem, wynika z troski o pojemność kwatery i z tego, że to gmina Gryfino  w 100% ponosi koszty jej budowy. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych prowadząc działalność w zakresie gospodarki odpadami, prowadzi tą działalność również na terenie gminy Banie. Na podstawie zgody wyrażonej przez Pana Burmistrza nieduże ilości odpadów z terenu gminy Banie trafiają na składowisko odpadów. Gdyby taki wniosek został przegłosowany przez Radę, to tych odpadów nie moglibyśmy składować na terenie wysypiska w Gryfinie, musielibyśmy szukać innego składowiska. Mamy również odpady z terenu miejscowości Radziszewo, gdzie przed autostradą na terenie ogródków działkowych znajduje się część granic administracyjnych miasta Szczecina. Nie moglibyśmy składować odpadów  z tamtego terenu, a są to ilości śladowe, poniżej 5% tego, co wpływa, jako strumień odpadów na składowisko. Wniosek ten pozostawiam pod rozwagę Rady, natomiast jeśli mógłbym zaproponować, to można każdorazową zgodę pozostawić w kompetencji Pana Burmistrza. My i tak zawsze pytamy władze miasta o zdanie w takiej sprawie.

Radny Artur Nycz – czy nie wystarczyłoby dopisanie „zawierania nowych umów”. Nie wszyscy radni tej kadencji mieli okazję uczestniczyć w dyskusji w poprzedniej kadencji dotyczącej sytuacji, kiedy stanęliśmy na krawędzi tego, że tych odpadów nie mielibyśmy, gdzie wywozić. Udało nam się opanować sytuację, ale dyskusje na temat odpadów z terenu gminy Widuchowa, gminy Banie i z innych gmin toczyły się nadal. Nie mam nic przeciwko zarabianiu pieniędzy na gospodarce odpadami, ale jeżeli chcemy to robić, to musimy się do tego przygotować. Jedna kwatera, która dopiero powstanie, nie będzie wystarczająca, aby taki biznes prowadzić. Albo decydujemy się na poważną gospodarkę odpadami, albo zapewniamy sobie bezpieczeństwo tylko i wyłącznie dla nas i naszej gminy. Wniosek Komisji ma na celu pomóc Burmistrzowi w negocjacjach, bo wiem, że wójtowie i burmistrzowie będą zwracali się do nas na pewno, bo ten problem nie został rozwiązany w innych gminach. Myślę, że taki zapis ułatwi rozmowy z poszczególnymi gminami Panu Burmistrzowi.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. Rafał Mucha – wniosek dot. tylko istniejących umów stałby w sprzeczności z decyzjami, jakie posiada przedsiębiorstwo na działalność na terenie gminy Banie. Każdy organ gminy wydając decyzję zobowiązuje przedsiębiorstwo do świadczenia usługi dla każdego potencjalnego klienta i nie możemy się ograniczyć do tego, aby powiedzieć, że dla następnego klienta nie będziemy świadczyć usług. Byłoby kłopotliwe, gdybyśmy musieli różnicować te odpady, które możemy składować,  a których składować nie możemy. Jeżeli państwo przyjmiecie ten wniosek, to nie dajecie Państwo Burmistrzowi żadnej możliwości, bo w akcie prawa miejscowego będzie miał zakaz składowania pewnych odpadów i nie będzie mógł udzielić zgody w trybie negocjacji lub porozumienia. Bez zgody Rady gminy nie będzie mógł składować 1m3 odpadów, są to ilości nie przekraczające przed zagęszczeniem 300 m3 miesięcznie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – mam pytanie do Pana Prezesa i Pana Burmistrza. Dlaczego w styczniu dyskutujemy o zawarciu umowy, jeśli ta umowa trwała do dnia 31 grudnia 2007 r.? Co z kwestią bezumownego wykorzystywania wysypiska śmieci  w okresie po dniu 31 grudnia 2007 r.? Czy projekt umowy dzierżawy był przedłożony Komisjom Rady?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – Wydział otrzymał wniosek w dniu 14 stycznia br., aby przygotować projekt uchwały w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami  i zmianą ustawy o samorządzie gminnym. Umowa zawarta była na okres 3 lat, okazało się, że nie można zawrzeć kolejnej umowy z przedsiębiorstwem, dlatego jest ta uchwała. Nie ma żadnego niepokoju związanego z tym, że przedsiębiorstwo użytkuje tą nieruchomość dlatego, że zostanie obciążone opłatą za bezumowne użytkowanie jej za okres kiedy nie był zawarta umowa. Zostanie to rzetelnie rozliczone.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – planowane jest zawarcie umowy na czas nieokreślony, czyli w takich sytuacjach ustawowy termin wypowiedzenia umowy wynosi  30 dni. Czy w tej umowie zostały zakreślone terminy na jaki czas przedsiębiorstwo może podpisywać umowy z potencjalnymi dostawcami odpadów, nie tylko z miejscowości na terenie gminy Gryfino, ale również z innych miejscowości? Można teoretycznie wyobrazić sobie wypowiedzenie takiej umowy i można wyobrazić sobie kontrakt PUK na odbiór odpadów z gminy Banie na okres dłuższy, niż ustalony w umowie na czas określony.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. Rafał Mucha – to zależy od tego, na jaki okres są ogłaszane przetargi. W momencie, gdy będziemy przygotowywać się do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w każdym momencie konieczne będzie przeanalizowanie stanu prawnego, czy będzie można bez zgody Rady, czy Burmistrza złożyć ofertę mając świadomość tych zapisów. Do tej pory mogliśmy to zrobić, złożyliśmy zapytanie i nie było sytuacji prawnej, która obligowałaby nas do uzyskiwania zgody rady gminy. Co do zasady, nie przyjmujemy na składowisko odpadów od firm, które zajmują się działalnością gospodarczą, jest to praktyka stosowana od wielu lat przez gminę. Przyjmowane są odpady przywożone przez mieszańców indywidualnie z terenu gminy Gryfino, odpady wywożone przez PUK oraz odpady wywożone przez GTBS ale tylko z terenu gminy Gryfino. Odpady spoza terenu gminy są dostarczane na podstawie umów zawartych przez przedsiębiorstwo  z indywidualnymi, bądź instytucjonalnymi odbiorcami naszych usług.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, czy Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej podtrzymuje swój wniosek.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja wycofuje zgłoszony wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Składowiska Odpadów Komunalnych została przyjęta. Uchwała Nr XIX/173/08 stanowi załącznik nr 25.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - co się stanie, jeżeli Rada nie przyzna Burmistrzowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Radca prawny Krzysztof Judek – jeżeli Rada nie przyzna dodatkowego wynagrodzenia, to Burmistrz będzie w nieszczęśliwej sytuacji. Jest to element wynagrodzenia, a pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia. Powinien pójść do sądu i pozwać gminę o wypłatę. Będzie wówczas problem, kto ma gminę reprezentować, ale może do tego nie dojdzie.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino została przyjęta. Uchwała Nr XIX/174/08 stanowi załącznik nr 26.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania mieszkańców miejscowości Pniewo do usunięcia naruszenia – DRUK Nr 13/XIX.

Wezwanie mieszkańców Pniewa stanowi załącznik nr 27.
Radni otrzymali informację burmistrza w sprawie wezwania – załącznik nr 28.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała treść uzasadnienia wypracowanego do projektu uchwały przez Komisję Rewizyjną.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - na Komisji Rewizyjnej dyskutowaliśmy o tym, aby  w przyszłości nie dochodziło do sytuacji, że uzasadnienia do uchwały w sprawie skargi przygotowuje Wydział Burmistrzowi. Przy zmianie statutu należy rozważyć możliwość, aby uzasadnienie w tej sprawie wypracowywała Komisja Rewizyjna.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ponieważ zdarzyło, że pod wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości podpisał się także jeden z radnych Rady Miejskiej w Gryfinie, który stwierdził, że w czasie obrad dochodziło do manipulowania obradami i wprowadzania Rady Miejskiej w błąd, wyrażam przekonanie, że radni takiego poczucia w sobie po zakończeniu sesji jednak mimo wszystko nie mieli. Ponieważ jestem wymieniony w piśmie, jako osoba, która dopuściła się tej manipulacji, przypomnę, że moją intencją było poddanie pod głosowanie projektu uchwały uznającego skargę za zasadną. Nie udało się stworzyć racjonalnego uzasadnienia do tego projektu uchwały. Radca prawny zasugerował, że w takiej sytuacji, bardziej racjonalne będzie poddanie pod głosowanie projektu uchwały posiadającego uzasadnienie. Drugą istotna sprawą jest to, że z logiki wynika, iż odrzucenie jednego  z projektów uchwały narzuca na Radę Miejską obowiązek głosowania drugiego projektu uchwały. Tak naprawdę kolejność głosowania uchwał w wyobrażeniu pojedynczego człowieka może mieć znaczenie. Przy zastosowaniu świadomego głosowania nie. Jeżeli wolą Rady Miejskiej w Gryfinie byłoby uznanie skargi mieszkańców za zasadną, to Rada Miejska odrzuciłaby projekt uchwały uznający skargę za niezasadną. Nie zrobiła tego, przegłosowaliśmy ten projekt uchwały, który stał się stanowiskiem Rady i prawem miejscowym. Niepotrzebne jest takie zamieszanie. Można czuć rozgoryczenie, że skarga nie została uwzględniona i ja to potrafię zrozumieć, natomiast nie ma sensu sprawiać wrażenie, że istnieją dwa różne światy, że Rada Miejska rzekomo jest poddawana jakimś manipulacjom albo, że sposób procedowania nad przyjęciem projektu uchwały był niewłaściwy. Po trzecie, jeżeli któremukolwiek radnemu, podczas prowadzenia obrad, czy przez Przewodniczącego Pana Mieczysława Sawaryna, czy Przez Wiceprzewodniczącego Janusza Skrzypińskiego, czy też przez mnie, rodzi się przekonanie, że procedura została naruszona, to ma takie instrumenty w trakcie obrad, aby się nimi posługiwać. Nikt z radnych w trakcie obrad takim instrumentem się nie posłużył, chociaż jest w nie wyposażony na mocy Statutu i Regulaminu Rady Miejskiej. Chciałem zapowiedzieć, że podczas prac nad zmianą Statutu Gminy Gryfino będę zwracał szczególną uwagę na ten problem, w jaki sposób w przyszłości będą rozstrzygane skargi mieszkańców, jaka będzie precyzyjna procedura dochodzenia do rozstrzygnięcia. Na Komisji Budżetu dysponowaliśmy projektami uchwał, które były niekompletne, a po drugie przynajmniej jedna z nich nie znalazła uzasadnienia. Musi być jasno sprecyzowane, kto i w jaki sposób uzasadnia projekt uchwały dotyczący skargi mieszkańców. To nie była pierwsza skarga mieszkańców w historii samorządu i to nie jest ostatnia skarga, która wpłynęła do samorządu. Myślę, że potrzeba dużo spokoju i rozwagi  w przyszłości, a będziemy mieli wszystko wyjaśnione. Jeśli w trakcie obrad są pewne wątpliwości to proszę je zgłaszać, proszę korzystać ze swoich instrumentów, które są zawarte w Statucie i Regulaminie Rady Miejskiej.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, Panie Wiceprzewodniczący Rady, rozumiem, że sumienie nie ma zębów, ale prędzej, czy później ugryzie. Dał Pan tego dowód, że jednak nie ma Pan sumienia czystego. Pamiętacie Państwo sytuację, kiedy była podejmowana uchwała? Mieszkańcy Pniewa i wśród nich także ja, odnieśli wrażenie, że sam akt głosowania odbył się w atmosferze manipulacji. Jeżeli przygotowane były dwa projekty uchwały i Pan Wiceprzewodniczący Rady podejmuje decyzję o poddaniu pod głosowanie jednego  z projektów uchwały tylko dlatego, że ma uzasadnienie, ta decyzja stoi w jawnej sprzeczności zarówno ze stanem faktycznym sprawy, jak też co gorsza, z dyskusją, jaka na tej sali towarzyszyła tej sprawie. Na posiedzeniach komisji, jak i na tej sali padały stwierdzenia, że droga jest fatalna, że mieszkańcy maja rację i kiedy doszło do głosowania pozostał ten dysonans. Nie schlebiając, gdyby Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn prowadził wówczas to głosowanie, jestem przekonany, że do tego potknięcia by nie doszło. Że skarga mieszkańców jest słuszna świadczy o tym dobitnie historia tej sprawy od 1999 roku. Nie chcę powtarzać dowodów w tej sprawie, wystarczy, jak powiem, że poza głosami samych radnych, Zastępca Burmistrza Pan Maciej Szabałkin siedmiokrotnie podkreślał zasadność tych wszystkich zarzutów i wyznaczał kolejne terminy do remontu tej drogi. Nie było żadnych powodów i okoliczności, które uzasadniałyby wprowadzenie takiej gimnastyki, jaka została zastosowana przy tym głosowaniu. Jest to smutne, a jednocześnie dla mieszkańców Pniewa tragiczne. Chciałbym wskazać na pewien happy end w tej sprawie. Ponieważ załatwianie tej sprawy trwało tak długo, w cztery osoby skrzyknęliśmy się, wzięliśmy taczki, wykorzystaliśmy pół dnia i zasypaliśmy największe wyboje na tej drodze. Jeśli ktoś chciałby przekonać się, czy jest to prawda zapraszam na spacer do Pniewa ulicą Kasztanową.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ja już tylko uśmiechem reaguję na pewne wypowiedzi radnego Różańskiego, bo nie ma sensu tworzyć atmosfery kłótni. Ja będę się przyglądał, jak Przewodniczący Sawaryn będzie głosował w tej sprawie. Stawiam duże pieniądze, że będzie głosował za uznaniem tego wezwania za bezzasadne, chyba, że wyjdzie  z sali. Panu też polecam, żeby Pan się przyjrzał. Panie radny, ta ulica jest fatalna, tylko proszę zastanowić się, czego dotyczyła skarga? Dotyczyła tego, że w Burmistrz w tej konkretnej sprawie był bezczynny, nie zrobił nic. Fakty temu przeczą. Jeżeli temu przeczą, to nawet jeśli ktoś ma takie „widzimisię”, to nie można przejść obojętnie wobec faktów, które miały miejsce. Faktem jest też to, co Pan powiedział, że droga, która wiedzie do posesji pod lasem jest rzeczywiście w fatalnym stanie. Jeżdżę tą drogą do swoich znajomych, Pan pewnie też jeździ tą drogą, jeździ tam wielu innych mieszkańców Gryfina, Pniewa i Żórawek, ale skarga dotyczyła tego, że Burmistrz nie zrobił nic w tej sprawie. Moja wiedza na temat prac remontowych jest taka, że zrobiono, acz nieudolnie, pewną renowacje tej nawierzchni. Cieszę się, że powiedział Pan o renowacji dokonanej przez mieszkańców, bo zdaje się, że nie jest to pierwsza akcja, która została przeprowadzona na tej ulicy, ale musimy mieć świadomość o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, czy Burmistrz rzeczywiście w tej konkretnej sprawie zachowywał się bezczynnie, czy przedłożył pewne argumenty swojego postępowania, powiedział, że remontuje ją cząstkowo, zamierza ją kiedyś wybudować, ale ma zamiar poprowadzić media i później wykończyć ją kompleksowo. To jest pewna spójna, racjonalna wizja, która trafiła do wszystkich w tej Radzie poza Panem. Wszyscy to dostrzegli, zgadzają się z tym, że stan tej drogi jest nie najlepszy i że w wielu innych miejscowościach stan dróg również jest fatalny, np. w Gardnie. Nie procedujemy nad tym i nie podejmujemy uchwały  o tym, czy drogi są w dobrym stanie, czy złym tylko, czy Burmistrz wykonał działania związane z poprawą infrastruktury drogowej w tym miejscu, czy nie. Fakty wskazują na to, że dokonał.

Radny Stanisław Różański - treść skargi jest do odtworzenia i proponuje nie tworzyć nowej treści skargi.

Radny Marek Sanecki – chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że jestem poddawany próbom manipulacji, ale te próby manipulacji uważam, że są ze strony radnego Różańskiego. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, kiedy była omawiana skarga, powiedziałem, że jeżeli mieszkańcy Pniewa i Żórawek pisali kilka petycji i dostawali pozytywne odpowiedzi od Burmistrza, a roboty były niewykonywane, Burmistrz nie powinien tak postępować i skarga jest zasadna. Było powiedziane, że działania naprawcze tej drogi nie były prowadzone,  a później okazało się, że te działania zostały jednak przeprowadzone. W związku z tym wydaje mi się, że jest to forma manipulacji. Gdyby radny powiedział, że roboty były wykonywane, ale nieskutecznie i niedobrze, to ja bym to inaczej odbierał. Była to według mnie forma manipulacji. Jak uzyskałem informację, że roboty były wykonane, zagłosowałem, iż nie uznaję, że skarga jest zasadna i głosowałem wówczas świadomie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – poproszę o zakończenie dyskusji w tej sprawie  i przegłosowanie projektu uchwały.

Radny Stanisław Różański - Panie Burmistrzu, mimo całej sympatii do Pana, patrzą na mnie w tej sprawie wyborcy. To oni liczą na to, że ich żywotne sprawy będę reprezentował na tej sali. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nakładają obowiązek na mieszkańców Pniewa, dalszego załatwiania sprawy tylko wówczas, jeśli wykorzystane zostanie uprawnienie  z art. 101, czyli wezwanie do usunięcia nieprawidłowości. Dalsze załatwianie tej sprawy  np. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnej jest możliwe przy takim trybie postępowania.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały uznającej wezwanie mieszkańców miejscowości Pniewo za bezzasadne oraz odczytał uzasadnienie wypracowane przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  17 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wezwania mieszkańców miejscowości Pniewo do usunięcia naruszenia została przyjęta. Uchwała Nr XIX/175/08 stanowi załącznik nr 29.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy  finansowej – DRUK Nr 14/XIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  14 radnych przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej została przyjęta. Uchwała Nr XIX/176/08 stanowi załącznik nr 30.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/637/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 r. – DRUK Nr 15/XIX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Radny Artur Nycz – uzasadnienie posługuje się dwoma kategoriami, w jednym miejscu mówi się o dyrektorze OPS, w innym o kierowniku OPS. Która kategoria jest właściwa? Czy jest to tylko błąd techniczny, czy mamy niedostosowany stan faktyczny do stanu prawnego?

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska – mówimy o kierowniku jednostki, jak zakłada ustawa, natomiast w uzasadnieniu nastąpił połączenie dwóch faktów, ustawowego  i rzeczywistego. Dyrektor OPS jest jednocześnie kierownikiem jednostki.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/637/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 r. została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/177/08 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/07 z dnia  29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku – DRUK NR 16/XIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/07  z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino  w 2008 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/178/08 stanowi załącznik nr 32.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów  i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 17/XIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. została przyjęta. Uchwała Nr XIX/179/08 stanowi załącznik nr 33.

Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. – DRUK  Nr 18/XIX.

Komisje Rady nie omawiały projektu uchwały.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – uchwała w sprawie zmian w budżecie wiąże się  z uchwałą w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej. Co się stało, że nie można było przygotować tego projektu uchwały wcześniej? Zawsze otrzymujemy uchwały w sprawie zmian w budżecie na ostatnią chwilę i nie możemy się z nimi zapoznać. Przygotowano uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu, ale nie przygotowano uchwały dotyczącej zmian w budżecie. Nie będę głosowała za uchwałami, które są dostarczane na ostatnią chwilę.

Radny Marek Sanecki - czy możemy dokonywać zmian w budżecie, który dzisiaj uchwaliliśmy? Budżet musi wejść w życie, żebyśmy dokonali zmian.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – otrzymaliście państwo zmieniony projekt uchwały i w projekcie tym znajduje się paragraf 18, który stanowi, iż uchwała wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. Uchwała budżetowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. Uchwała w sprawie zmian budżetu została przedłożona tak późno, dlatego, że wynikły pewne okoliczności w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, niezawinione z naszej strony. Naczelnik jest na zwolnieniu lekarskim i pewne kwestie były opóźnione. Ta uchwała jest kontynuacją i konsekwencją uchwały dot. pomocy finansowej którą Państwo podjęliście. Nie po raz pierwszy udzielamy pomocy finansowej dla Powiatu, zawsze pomoc ta jest związana z przesunięciami środków w budżecie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - do dzisiaj mamy skutki przegłosowania uchwały, nie czytając jej i nie sprawdzając. Nie zgodzę się z Panią Skarbnik, że to wina Wydziału i Pana Naczelnika, bo sprawami zmian w budżecie zajmuje się Pani Skarbnik i Pani pisze uzasadnienie do uchwały. Chciałabym, aby w przyszłości uchwały dotyczące zmian budżetu były przygotowane na komisje, aby radni mogli się do nich odnieść. Pan Naczelnik dostarczył nam uchwałę dotyczącą pomocy finansowej dla Powiatu, ale Wydział Finansowy nie przygotował nam uchwały.

Radna Wanda Kmieciak – czy procedowanie nad przeznaczeniem środków finansowych na zakup mundurków nie powinno odbywać się w miesiącach wakacyjnych?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – dotacja wpłynęła dopiero w miesiącu wrześniu   i grudniu 2007 r.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – wniosek ze Starostwa w tej sprawie wpłynął dopiero w miesiącu grudniu 2007 r. Dotacja również została przekazana w grudniu.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  16 radnych przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. została przyjęta. Uchwała Nr XIX/180/08 stanowi załącznik nr 34.

Ad. XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad. Nr 315/XIX/08 w sprawie budowy chodnika w miejscowości Wełtyń wzdłuż drogi wojewódzkiej - chodnik będzie mógł być wykonany po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej  w Wełtyniu. Jesteśmy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w związku z tym, że jest tworzony park przemysłowy, wybudowanie kanalizacji w kierunku Gardna staje się zadaniem priorytetowym.

Ad. Nr 316/XIX/08 w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych przez ulicę Łużycką - jest to problem, bo jest to droga krajowa, oświetlenie przy drodze krajowej jest oświetleniem Zakładu Oświetlenia Ulic i będę prowadził rozmowy w tej sprawie. Trudno mi odpowiedzieć jaki będzie ich skutek. Problemem będzie także większe podcięcie koron drzew w miejscach przejść dla pieszych.

Ad. Nr 317/XIX/08 w sprawie wymiany lustra drogowego w miejscowości Czepino - zgłosimy GDDKiA konieczność wymiany tego lustra.

Ad. Nr 318/XIX/08 w sprawie remontu schodów za Gimnazjum - trudno mi w tej chwili powiedzieć o jakie schody chodzi, ale przyjmując budżet Rada przyjęła także zapis związany z położeniem kanalizacji w tym rejonie i rozkopaniem całej ulicy Jana Pawła II.

Ad. Nr 320/XIX/08 w sprawie znaku drogowego przy ul. 9 Maja - znak „zakaz zatrzymywania się i postoju” musi znajdować się na tej ulicy, bo jest tam zagrożenie bezpieczeństwa. Rodzice, którzy chcą bezpiecznie dowieźć dziecko, mogą dowieźć je  z drugiej strony szkoły. Jeśli rodzice chcą łamać prawo tylko dlatego, żeby przejechać krótszą odległość, to będą płacić mandaty.

Ad. Nr 323/XIX/08 w sprawie boiska w miejscowości Chlebowo - jest to trudny problem, cały czas prowadzimy rozmowy, sprawa pozyskania terenu jest bliska rozwiązaniu. Proszę nie mówić, że coś zostanie zrobione w czynie społecznym, bo ja tych czynów w miejscowościach wiejskich wydziałem tyle, że powoli przestaje w nie wierzyć.

Ad. Nr 326/XIX/08 w sprawie GTBS - sprawę należy wyjaśnić z radcą prawnym.

Ad. Nr 327/XIX/08 w sprawie placówki pocztowej w miejscowości Pniewo - jest to inicjatywa słuszna i polecę zająć się tą sprawą, o ile prawdą jest, że osoba ta wyraża zgodę i wolę.

Ad. Nr 328/XIX/08 w sprawie sieci gazowej - nie otrzymaliśmy jeszcze wyjaśnień z Zakładu Gazowniczego. Wyjaśnimy to z sołtysem. Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Ad. Nr 330/XIX/08 w sprawie stanu dróg w miejscowości Żórawie – Żórawki - zostały przeznaczone znacznie większe środki na naprawę dróg. Każda naprawa doraźna drogi prowadzi do tego, że po większej ulewie drogi się rozpływają, ale niestety, tam gdzie nie ma kanalizacji będziemy naprawiać drogi doraźnie.

Ad. Nr 331/XIX/08 w sprawie oświetlenia przy przystanku autobusowym w miejscowości Steklno – jest to słuszny wniosek, będę starał się ten wniosek zrealizować.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym poświęcić więcej czasu interpelacji  w sprawie wymiany okien w budynku przy ul. Krasińskiego, ponieważ wkradło się wiele niedomówień, pomówień albo nieznajomości i niechęci zrozumienia sprawy. W tej sprawie głos zabierze Pani Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji Ewa Kubiak.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – rozumiem, że Państwa wątpliwości pojawiły się w momencie opublikowania artykułu, który był dość kontrowersyjny. Nie ukrywam, że autor artykułu zgłosił się do mnie z prośbą o autoryzację, nie dało się tego autoryzować. Artykuł ukazał się i w takiej formie, w jakiej się ukazał, wzbudził wiele kontrowersji. Chciałabym powiedzieć, że procedura została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, posiadam na dzień dzisiejszy niezależną opinię, z której wynika, że procedura została przeprowadzona  w sposób właściwy. Nieprawdą jest to, o czym pisze autor artykułu, że gmina nie dochowała staranności, nie wykazała się dbałością o interes, nie przestrzegała ustawy o finansach publicznych, gdzie naczelną zasadą jest wydawanie pieniędzy w sposób rozsądny. Gmina nie miała możliwości przeprowadzając procedurę w formie przetargu nieograniczonego jakichkolwiek negocjacji. Przeprowadzając negocjacje z wykonawcą w sprawie ceny naruszyłaby w sposób istotny ustawę o zamówieniach publicznych i naraziłaby się na konsekwencje z tego wynikające. Takie są możliwości ustawy, tak działa gmina. Zamówienie zostało oszacowane w sposób właściwy przez osoby uprawnione. Kwota, jaką dysponowała gmina Gryfino wynosiła ok. 300.000, bo taki był kosztorys inwestorski sporządzony przez osobę uprawnioną. W wyniku przetargu wartość tego zamówienia została oszacowana przez wykonawcę na 150.000 zł, nie stwierdzono żadnych naruszeń ani uchybień. Chciałabym powiedzieć, że oferta jest wybierana, jeśli spełni wszystkie wymogi specyfikacji, przepisów prawa. Ocenie poddawana jest cena. I tak to zostało wykonane. Była jedna ważna oferta  i gmina nie mogła nie zawrzeć umowy, ponieważ warunki odstąpienia od umowy są wymienione w ustawie i tylko te podstawy stanowią o tym, że można nie zawrzeć umowy.  W pozostałych przypadkach gmina naraziłaby się na konsekwencje formalno-prawne łącznie z postępowaniem przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie niepodpisania umowy wówczas kiedy oferta była ważna. Podczas jej badania przez komisję powołaną przez Burmistrza nie stwierdzono żadnych odstępstw. Prawda jest taka, że okno jest oknu nierówne i mogę to powiedzieć z punktu widzenia technicznego. Musimy powiedzieć o tym, że wchodzą dyrektywy unijne związane z tym, że budynki muszą odpowiadać standardom jeśli chodzi o termomodernizację. Mówię tu o audytach termomodernizacyjnych, które będą obowiązywały od roku 2009. Gmina nie może się cofać jeśli chodzi o technikę okien, o ich standard, do okien, które były 2-3 lata temu. Okna są ciągle wyposażane w lepsze usprzętowienie, dlatego ma to również znaczenie w cenie okien. Przyjęliśmy okna pięciokomorowe, to są okna, które spełniają standardy przepuszczalności ciepła. Te okna będą mogły być pozytywnie uznane w opracowaniach audytorskich. Kiedyś była jedna szyba, potem pojawiły się trzy. Te zasady się zmieniają. Są to technologie, które zmieniają się w skali roku, jak choćby sprawa mikrouchyłów. Poruszacie Państwo sprawę okien, gdzie nie ma mikrowentylacji. Ta mikrowentylacja w tych zestawach okien została zapewniona  w sposób automatyczny. Nie ma możliwości manipulowania stolarką, żeby odciąć obieg powietrza. To wszystko jest zapewnione w tej stolarce. Część okien na pierwszej kondygnacji musiała mieć też specjalne zabezpieczenia antywłamaniowe. To zostało określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacjach technicznych. Składający ofertę musiał zapewnić taki stan okien, jaki wynikał z opracowanej przez nas dokumentacji.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – przeczytałem artykuł w gazecie i sądzę, że autorowi chodziło o zupełnie inną sprawę. Odczytałem artykuł w taki sposób, że służby gminne przed rozpisaniem przetargu nie ustaliły, ile mogą kosztować określone okna. Pani Naczelnik mówi, że ustaliły według cenników, z artykułu wynika, że ten sam wykonawca za identyczne okna dla klienta, który wystąpił do niego indywidualnie z zapytaniem, zaoferował cenę o połowę niższą. Tak to odczytywałem. Jeśli było tak, to wykonawca wykorzystał sytuację wyceny przez gminę okien na bardzo wysokim poziomie i te okna, które sprzedaje o wiele taniej, sprzedał gminie drożej, niż sprzedaje na indywidualnym rynku.

Radna Wanda Kmieciak – nie chodzi o rodzaj i jakość tych okien, ale chodzi mi o to, czy te okna były o takiej samej jakości ale w dwóch różnych cenach?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – ja odniosłam się do kwestii technicznych. Chciałam powiedzieć, że istotną rzeczą jest czynnik czasu. Proszę zauważyć, że gmina Gryfino ogłosiła postępowanie o zamówienie publiczne w miesiącu sierpniu, we wrześniu było otwarcie ofert. Proszę sobie przypomnieć, co działo się na rynku budowlanym, łącznie z tym, że nie było materiałów budowlanych. Drugą istotną sprawą jest to, że gmina Gryfino ogłaszając przetarg nieograniczony nie ma wpływu na to, kto stanie do tego przetargu. Był to okres, kiedy w życie weszła uchwała  o szczególnych upustach związanych z wykupem mieszkań, Rada podjęła uchwałę zobowiązującą do tego, że jeżeli będą to mieszkania wykupywane z wyższą bonifikatą, to mieszkańcy będą zwracali należność za okna. Budynek został poddany termomodernizacji. Gmina jako właściciel tego obiektu podjęła decyzję, że dokonuje wymiany okien  w mieszkaniach komunalnych w budynku docieplanym, żeby kompleksowo zrobić remont tego budynku i informowała o tym. Faktem jest, że informacje w lipcu nie były tak precyzyjne, ponieważ na lipiec nie mieliśmy kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski wraz z dokumentacją był w trakcie opracowania, ale wiedzieliśmy już, że przeciętnie koszt okien, ale jest to zróżnicowane w zależności od kategorii mieszkania od M-2 do M-5, wynosi ok. 10.000 zł. Przy podjęciu decyzji przez Burmistrza o ogłoszeniu przetargu Gmina Gryfino wysłała do wszystkich mieszkańców będących najemcami mieszkań komunalnych informację, że będzie wymieniała okna i prosi o podjęcie decyzji. Takich osób było 14-16. Te osoby miały możliwość zapoznania się z cenami, ponieważ Gmina miała już kosztorys inwestorski. Osoby indywidualnie przychodziły do Wydziału. Zdarzało się, że osoby pierwotnie wyraziły zgodę, ale potem odstępowały od tego. Gmina to uwzględniała. To były bardzo indywidualnie sytuacje, indywidualne decyzje ludzi, nikt nie był przymuszany.

Radna Wanda Kmieciak – rozmówca mówił o tym samym rodzaju okien a różnych cenach i nie wiem skąd jest to nieporozumienie.

Ad. XXII. Wolne wnioski i informacje

Przedstawiciel Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 4 Adam Żebiałowicz – chciałbym powiedzieć, że im dłużej trwa bezczynność w sprawach oświatowych, tym bardziej zdeterminowani są ludzie. Rozmawiamy o dzieciach, które chodzą do szkoły, w niedługim czasie, prawdopodobnie pięciolatki zaczną uczęszczać do szkoły. Czy nasze szkoły będą na to przygotowane? Pan Burmistrz mówił, że do dnia 15 lutego br. zostaną podjęte decyzje dotyczące szkolnictwa. Czy przed tym dniem zostaną poproszeni do rozmów przedstawiciele rad rodziców i dyrektorzy szkół, którzy przedstawią swoje własne problemy. Przecież Pan Burmistrz nie wie wszystkiego, radni nie znają wszystkich problemów z jakimi borykają się szkoły. Należałoby o tym porozmawiać w szerszym gronie, bo rozmowy po podjęciu decyzji i głosowaniu będą spóźnione. 

Sołtys sołectwa Radziszewo Jarosław Kois – reprezentuję Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich radnych wraz z Panem Burmistrzem na spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 lutego br. w naszej szkole. Ubolewamy nad tym, że w stosunku do Szkoły Podstawowej w Radziszewie zostały wysnute insynuacje, że szkoła nie posiada sali gimnastycznej, a w szkole uczy się siedemdziesięcioro dzieci. Jest to nieprawdą. Liczba dzieci w szkole wynosi ponad 90, a przy szkole budowane jest euroboisko. To boisko ma służyć nie tylko dzieciom, ale i mieszkańcom. Przy tym boisku zaczęła już funkcjonować szkółka piłkarska, którą założyłem. W chwili obecnej czekamy na odbiór boiska. Chciałbym złożyć zaproszenia dla wszystkich radnych na ręce Pana Przewodniczącego.

Radny Stanisław Różański – w ramach wolnych wniosków chciałbym poruszyć dwie sprawy. Pierwszą sprawę kieruję do Przewodniczącego Rady. Panie Przewodniczący, oczekuję w dalszym ciągu na załatwienie mojego wniosku z dnia 30 listopada 2007 r., który skierowałem na Pana ręce. W dniu 7 grudnia 2007 r. otrzymałem wyjaśnienia, że poruszona przeze mnie sprawa będzie przedmiotem wnikliwej analizy Prezydium Rady Miejskiej  w Gryfinie w celu ustalenia zasadności zawartych we wniosku zarzutów. Terminy ustawowe obowiązujące w takim przypadku już minęły Panie Przewodniczący. Francuzi w takich sytuacjach powiadają „noblesse oblige”. W związku z tym apeluję, aby zdecydować się na udzielenie mi odpowiedzi na ten wniosek. Wysoka Rada była świadkiem 21 grudnia, kiedy na tej sali Przewodniczący Rady odczytał list, apel, wezwanie, swego rodzaju manifest,  w którym zawarty został wniosek, aby w stosunku do radnego Różańskiego władze wykonawcze miasta i Rada Miejska wyciągnęła jednoznaczne wnioski i zajęła jednoznaczne stanowisko. Prosząc o łagodny wymiar kary w tym względzie chciałbym prosić, aby w myśl zasady „audiatur et altera pars”, czyli wysłuchanie drugiej strony, zanim zapadnie wyrok umożliwić mi złożenie w tej sprawie wyjaśnień. Myślę, że moje stanowisko będzie miało niewątpliwie wpływ na wymiar kary, a nadto zostanie zachowana zwykła zasada symetrii racji w takim względzie. Wysoka Rado, w związku z pismem, które zostało odczytane  w dniu 28 grudnia 2007 r. skierowałem pismo na ręce przewodniczących związków zawodowych w ZEDO S.A

Radny Stanisław Różański odczytał treść ww. pisma - załącznik nr 35.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – mam trzy informację. Po raz kolejny, ostatni, ale teraz już w trybie przedprocesowym wzywam Pana Różańskiego do tego, aby nie podważał zasadności sprawowania przeze mnie mandatu radnego Rady Miejskiej. Następna sprawa, którą chciałem przedstawić to taka, że przewodniczący związków zawodowych najprawdopodobniej odpowiedzą na pismo, ale można domniemywać, że korzystali z tych instrumentów, z których korzystają ludzie inteligentni, czyli z pism, które są zawarte  w protokołach. W protokołach czarno na białym jest napisane, co niektórzy wyczyniają na sesjach Rady Miejskiej w Gryfinie. W uzgodnieniu z Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie jestem zobowiązany poinformować Radę Miejską o piśmie, które wpłynęło na ręce Przewodniczącego Rady do wiadomości Rady Miejskiej w Gryfinie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński odczytał treść skargi Pani Wiśniewskiej – załącznik nr 36.

Radny Rafał Guga – chciałbym odnieść się do dwóch Panów, którzy reprezentowali Rady Rodziców. Jako osoba oddelegowana przez Radę Miejską do prac w Zespole ds. reorganizacji oświaty w mieście i gminie Gryfino wyrażam duże ubolewanie, że sprawa ta jest w dziwny sposób nagłaśniana. Jesteśmy po finalnych spotkaniach, każda szkołą ma otrzymać odpowiednią informację w tym temacie. Mimo wcześniejszego projektu reorganizacji, który opracowaliśmy i który zakładał wiele wariantów, zostaliśmy zobowiązani przez radnych do tego, abyśmy podjęli jakieś ostateczne decyzje. Podjęliśmy je i mogę Państwa uspokoić, że przyjęliśmy zasadę, że żadna szkołą nie będzie likwidowana. Naszą zasadą jest, że ma być lepiej, żeby był lepszy poziom edukacyjny, a uczniowie mieli bliżej do szkoły. Takie przyświecały nam idee. Nie wiem kto, nie wiem dlaczego i nie wiem, jakie intencje przyświecają osobie, czy grupie osób, które sieją ferment w tej sprawie. Czy jest im na rękę, żeby było źle? Tak naprawdę efektów pracy zespołu nie ma, a już zostaliśmy wielokrotnie skrytykowani. Przepraszam za wszystkie złe informacje, które docierały, ale na pewno nie wyszły one z naszej strony. Możemy przyrzec, że nam przyświeca tylko dobro dzieci  i dlatego żadna szkoła nie zostanie zlikwidowana.

Radny Marek Sanecki – błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi, ale z drugiej strony ta osoba, która nic nie robi popełnia grzech zaniedbania. W zakresie reformy systemu oświatowego w naszej gminie popełniony został właśnie grzech zaniedbania pomimo tego, że zatrudniona została firma Vulcan. Jeżeli chodzi o system oświaty, to niektóre działania należy podjąć w określonym czasie. Tym czasem dla oświaty jest miesiąc luty. Pan Burmistrz powiedział, że proponuje nadzwyczajną sesję do dnia 15 lutego. W związku z tym mam pytanie, jakie działania Pan przewiduje do dnia 15 lutego? Mam nadzieję, że odbędzie się jakieś spotkanie, na którym będziemy dyskutować, spierać się, a później podejmować decyzje. Jakie Pan planuje działania? Kiedy dostaniemy materiały, które opracował zespół  ds. reorganizacji oświaty? Proszę zwrócić uwagę, że z wypowiedzi Pana sołtysa z Radziszewa wynika, że są nieporozumienia, których nie powinno być. Pan powiedział, że mylnie przedstawiane są informacje, że w szkole w Radziszewie uczy się 70 uczniów. Przecież tak jest napisane w opracowaniu firmy VULCAN. Jeżeli ktoś mówi, że tych uczniów jest 90, to być może to opracowanie jest nierzetelne. Proszę powiedzieć jakie działania będą podejmowane do dnia 15 lutego? Są ferie zimowe i połowa radnych będzie nieobecna, a po feriach będzie za późno.

Radny Andrzej Kułdosz – powtórzę zaproszenie do Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Nie będę polemizował z przedmówcą, który próbuje zreformować naszą oświatę. Nie jestem takim fachowcem, nie jestem pedagogiem. Zapraszam na spotkanie, myślę, że czas na nie poświęcony, nie będzie czasem straconym. Nie ma potrzeby zasłaniania się wyjazdami.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący Nikitiński, chcę pana zapytać jaką intencję miał Pan dzisiaj odczytując skargę Pani Wiśniewskiej in publico na sesji?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – informacji Rady Miejskiej o skardze, która wpłynęła na Pana do Prezydium Rady Miejskiej.

Radny Stanisław Różański – jaką intencję Pan miał odczytując tą skargę? Niech mi Pan odpowie na pytanie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – informacji.

Radny Stanisław Różański – nie rozumiem. Nie jest to eleganckie, zarówno z punktu widzenia formalnego, jak i z punktu widzenia merytorycznego. Chcę oświadczyć, że wykonując mandat radnego kierowałem się do tej pory i kierować się będę do zakończenia tego mandatu jedną podstawową maksymą. Moje działanie podejmowane w określonych sprawach musi być zgodne z moim wewnętrznym przekonaniem, z obowiązującym prawem  i z uwzględnieniem interesu społecznego. Rozumiem Pańską satysfakcję w przytaczaniu wszystkiego, co dotyczy mojej osoby. W związku z tym, chcę Panu powiedzieć, że w tej sprawie, w której została złożona skarga, nie wycofałbym ani jednego słowa, gdybym uczestniczył po raz drugi w tym spotkaniu. Jednostkowy interes osoby nie może niweczyć całego wysiłku, a tak było w tym przypadku. O ile mogę zrozumieć rozgoryczenie Pani Wiśniewskiej, że musiała ustąpić w konkretnej sprawie i zostało jej udowodnione, że tak jak ona postępować nie można, bo jest to postawa aspołeczna, to nie mogę podzielić takiego komfortu psychicznego, że znów o to wytworzyło się atmosferę dla jego potępienia. Ja współczuje przy takich niskich instynktach.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Panie Różański, sprawa dotyczy Pańskiego zachowania, jako radnego i wpłynęła do Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie. Jesteśmy zobowiązani, jako Prezydium Rady do tego, aby reprezentować całą Radę Miejską na zewnątrz. Jeżeli otrzymujemy sygnał od mieszkańca o tym, że mieszkaniec jest zastraszany, że czuje się poniżany przez radnego, to jest to bardzo ważny problem. To jest problem, który waży na całej opinii Rady Miejskiej w Gryfinie. Może Panu zależy tylko na Pańskim zdaniu, ale mi zależy na wizerunku Rady Miejskiej w Gryfinie i będę takie postawy, czy zachowania piętnował. Nie wolno, nawet jeśli się nie zgadza z czyjąś opinią postępować w ten sposób. Należy się spierać, artykułować swoje racje. Ni mam satysfakcji wobec kolejnego dowodu na to, że Pan nie potrafi dyskutować z ludźmi. Pan nie potrafi dyskutować z ludźmi na sesjach Rady Miejskiej, na Komisjach i w gabinecie Pana Burmistrza. Ja mam wątpliwości, czy Pan się jeszcze tego nauczy, ale mam nadzieję, że tak, że Pan nas wszystkich zacznie w końcu chociaż odrobinę szanować, tyle, ile wymaga wzajemne funkcjonowanie w Radzie Miejskiej w Gryfinie. Pan nie musi mi się kłaniać na ulicy, ani mnie zauważać, ale ja osobiście, jako członek Prezydium Rady Miejskiej, jak Pan będzie krzywdził mieszkańców, poniżał ich, albo zastraszał, będę interweniował. Będę informował Radę Miejską w Gryfinie o tym, że Pan lub jakikolwiek inny radny tak postępował, bo jest to postępowanie niegodne radnego i osoby publicznej. O instynktach może Pan sobie podyskutować zupełnie z kimś innym i zastanowić się nad tym, jakie są Pańskie instynkty.

Radny Artur Nycz – oczekiwałem na to, że jednak Rada Miejska zajmie stanowisko wobec zachowania radnego Różańskiego w stosunku o związków zawodowych ZEDO i wnioskuję, aby Prezydium Rady takie stanowisko Rady przygotowało. Zarówno Pan radny Różański, jak i związki zawodowe na takie stanowisko oczekują. Nie ma co się obawiać, po prostu trzeba będzie wysłuchać jego kilkuminutowego wystąpienia. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie jest problemem odczytanie pisma, bo tak naprawdę większość z nas mogłaby dzisiaj wstać  i powiedzieć w ilu przypadkach i w jaki sposób została przez radnego Różańskiego obrażona, znieważona, a niektórzy z nas musieliby też opowiedzieć w jaki sposób uniknęli bójki  z radnym Różański. Zostawmy radnego Różańskiego, bo radny Różański nie jest wart poświęcenia mu nawet sekundy czasu.

Sołtys sołectwa Gardno Tadeusz Feller – chciałbym ustosunkować się do pisma, które Pan Burmistrz skierował na ręce sołtysów, a które było odpowiedzią na nasze wnioski i na spotkanie w dniu 16.11.2008r. Jeżeli chodzi o zwiększenie liczby mandatów w okręgach wyborczych to przyjmujemy to wyjaśnienie. W odpowiednim czasie złożymy wniosek, aby przy kolejnych wyborach samorządowych ten okręg wyborczy był właściwie reprezentowany. Druga sprawa dotyczy powołania Rady Sołtysów. Nie wiem z czego wynika fakt, że poczuł się Pan w jakiś sposób zagrożony. To nie było naszą intencją. W styczniu miało odbyć się spotkanie sołtysów z Panem. Czasami coś nie wychodzi, są sprawy dotyczące wszystkich sołectw, może warto byłoby się zastanowić nad tym, aby trzy, czy pięć osób reprezentowało wszystkich sołtysów. Do tej pory składane wnioski dotyczyły wszystkich sołectw, nie Gardna, Wełtynia, czy poszczególnej miejscowości. Są nowe pomysły, propozycje, liczymy na to, że Gmina nam w jakiś sposób pomoże, niekoniecznie finansowo. Jest propozycja zorganizowania szkoleń dla sołtysów, kursów językowych i komputerowych, dobrze byłoby, żebyśmy mieli możliwość kontaktu z Panem Burmistrzem. Szerokie uzasadnienie prawne, które otrzymaliśmy mówi, że nie ma żadnego umocowania prawnego i ja się tym zgadzam. Jest to wolny wybór, aby można było wybrać tych dwóch, trzech sołtysów, który by wspomagali pracę Pana Burmistrza, a nie przeszkadzali. Nie wiem z czego wynika propozycja wyposażenia sołectw w tablice oszklone. Ja przynajmniej w Gardnie nie chciałbym widzieć oszklonych tablic, dlatego, że są to wyrzucone pieniądze. Jest jeden dzień i tego szkła nie ma, bo odbywa się zabawa w wybijanie szyb. Jeżeli moglibyśmy prosić, to  o większą ilość tablic korkowych, chyba, że sołtysi mają możliwość przypilnowania oszklonych tablic, wówczas jest to zasadne. Prosiliśmy Pana Burmistrza o wspomożenie Gryfińskiego Turnieju Wsi. Środki finansowe są zawarte w budżecie GDK, mam nadzieję, że obejmie Pan swoim osobistym patronatem ten turniej i uda się go zorganizować jeszcze lepiej niż do tej pory. Kolejną sprawą, która mnie zabolała jest to, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie funduszu sołeckiego. Rozmawiałem z sołtysami, wiele sołectw zaczęło organizować wyjazdy do teatru do kina. Jest dobry kierunek wydatkowania tych pieniędzy, na które fundusz sołecki powinien być przeznaczony. Prosimy Pana Burmistrza, Wysoką Radę oraz Panią Skarbnik aby zastanowić się nad zwiększeniem funduszu o 2 złote na jednego mieszkańca, jest to niecałe 20.000 zł. Na wsiach mieszka ok. 10.000 mieszkańców. Liczymy, że na przyszłą sesję ta uchwała będzie przygotowana. Będziemy starali się, żeby te pieniądze były, tak jak Pan Burmistrz powiedział, najbardziej efektownie wykorzystanymi pieniędzmi w naszej gminie. Chciałbym poruszyć sprawę ostatniej wichury. Radny Tomasz Namieciński nie poruszył tego tematu w interpelacjach, natomiast ja nie mogę pozostawić tej sprawy bez odpowiedzi. Wydaje mi się, że powinien zostać wystosowany ostry protest do ENEA S.A., bo to co zostało zrobione w tym roku, to była tragedia. Jak można było nie udzielić informacji  o możliwości przerw w dostawie prądu i zabrać w nocy ludzi, aby nie usuwali tych awarii. Dzwoniłem w tej sprawie do Burmistrza Kuduka, dziękuję, bo tylko Pan i Pan Rafał Mucha zajęliście się naszymi problemami. Wiemy, że pan Burmistrz też był, bo byliśmy w UMiG razem z radnym Namiecińskim. To są ważne sprawy, bo ludzie byli pozbawieni wody i prądu przez 24 godziny.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - Stowarzyszenie Komitet Obywatelski złożyło skargę na Radę Miejska w Gryfinie w związku z podjęta na grudniowej sesji uchwałą w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. Skarga została przekazana do Wojewody Zachodniopomorskiego. Rada Miejska w Bersenbruck wystosowała zaproszenie do wspólnego spotkania dla radnych Rady Miejskiej w Gryfinie. Radnych zainteresowanych wyjazdem do Bersenbrück w terminie 18-20 kwietnia br. proszę  o zgłaszanie tego faktu w Biurze Obsługi Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – gdyby niezależny obserwator obserwował dzisiejszą sesję na pewno wyciągnął wnioski, że najważniejsza sprawa Gminy Gryfino, czyli budżet zajął nam na dzisiejszej sesji dziesięć, piętnaście minut, ponieważ potrafiliśmy wcześniej porozumieć i wypracować najlepsze wnioski. Dlaczego przy innych uchwałach nie możemy wypracować wspólnych stanowisk w tak rzetelny sposób, jak została wypracowana uchwała budżetowa? Obojętnie, czy ktoś reprezentuje GIS, GPW, czy BBS każdego radnego traktuję z takim samym szacunkiem i atencją. Przykro mi, że, aby porozumieć się na dzisiejszej sesji używamy cytatów łacińskich, francuskich, niemieckich, czy rosyjskich. Zacznijmy rozmawiać ze sobą normalnym językiem, przecież wszyscy pracujemy dla tej gminy. Gryfino ma swoje 5 minut, w postaci budżetu, strefy, projektu nabrzeża, przejęcia  CW Laguna. Nie marnujmy czasu na błahostki. Niech sesje Rady będą przykładem, że  w naszym mieście można kierować się rozumem, rozsądkiem, dbaniem o człowieka, a nie zajmować się udowadnianiem sobie, kto w tej Radzie jest mądrzejszy.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zamknął obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad – załącznik nr 5
 5. Nowy porządek obrad - załącznik nr 6
 6. Informacja o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 7
 7. Informacja o działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji zadań w roku 2007 – załącznik nr 8
 8. Wniosek Komisji doraźnej do Rady Miejskiej - załącznik nr 9
 9. Stanowiska Komisji - załącznik nr 10
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od początku V kadencji do końca 2007 roku – załącznik nr 11
 11. Uchwała Nr XIX/165/08 - załącznik nr 12
 12. Projekt budżetu Gminy Gryfino na 2008 r. – załącznik nr 13
 13. Nowa wersja projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza – załącznik nr 14
 14. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Gminy Gryfino – załącznik nr 15
 15. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2008 rok – załącznik nr 16
 16. Uchwała Nr XIX/166/08 - załącznik nr 17.
 17. Uchwała Nr XIX/167/08 - załącznik nr 18
 18. Uchwała Nr XIX/168/08 - załącznik nr 19
 19. Uchwała Nr XIX/169/08 - załącznik nr 20
 20. Uchwała Nr XIX/170/08 - załącznik nr 21
 21. Uchwała Nr XIX/171/08 - załącznik nr 22
 22. Uchwała Nr XIX/172/08 - załącznik nr 23
 23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino - załącznik nr 24
 24. Uchwała Nr XIX/173/08 - załącznik nr 25
 25. Uchwała Nr XIX/174/08 - załącznik nr 26
 26. Wezwanie mieszkańców Pniewa - załącznik nr 27
 27. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wezwania – załącznik nr 28
 28. Uchwała Nr XIX/175/08 - załącznik nr 29
 29. Uchwała Nr XIX/176/08 - załącznik nr 30
 30. Uchwała Nr XIX/177/08 - załącznik nr 31
 31. Uchwała Nr XIX/178/08 - załącznik nr 32
 32. Uchwała Nr XIX/179/08 - załącznik nr 33
 33. Uchwała Nr XIX/180/08 - załącznik nr 34
 34. Pismo radnego Stanisława Różańskiego do przewodniczących związków zawodowych w ZEDO S.A. - załącznik nr 35
 35. Skarga Pani Anety Wiśniewskiej na radnego Stanisława Różańskiego – załącznik nr 36

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Skrzypiński

 

Protokołowała:
referent Agnieszka Grzegorczyk