Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 lutego 2008 r. o godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z XIX, XX sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2007 rok – DRUK Nr 1/XXI.

 • uwagi i wnioski

VI. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2007 rok - DRUK  Nr 2/XXI.

 • uwagi i wnioski

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino – DRUK Nr 4/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe – DRUK Nr 5/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

X. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 6/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchylenia uchwały Nr XLII/538/05 z dnia 27 października 2005 r. – DRUK Nr 7/XXI
 2. uchylenia uchwały Nr XIV/121/07 z dnia 4 października 2007 r. – DRUK Nr 8/XXI
 3. przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku wielolokalowym w Gryfinie – ul. 1 Maja 15 – DRUK Nr 9/XXI
 4. przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku przy ul. Lipowej nr 8 w Wysokiej Gryfińskiej – DRUK Nr 10/XXI
 5. nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu – DRUK Nr 11/XXI
 6. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II – DRUK Nr 12/XXI
 7. wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach – DRUK Nr 13/XXI
 8. wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach – DRUK Nr 13-1/XXI
 9. ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino – DRUK Nr 14/XXI

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. – DRUK Nr 15/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. - DRUK  Nr 16/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej  w Chwarstnicy – DRUK Nr 17/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XV. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum  w Chwarstnicy – DRUK Nr 18/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Zespołu Szkół w Chwarstnicy – DRUK Nr 19/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Gardnie DRUK Nr 20/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Gardnie  – DRUK Nr 21/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Zespołu Szkół w Gardnie – DRUK Nr 22/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XX. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Gimnazjum  Nr 1 w Gryfinie – DRUK Nr 23/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Gryfinie oraz włączenia do tego Zespołu Gimnazjum Nr 1 – DRUK Nr 24/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków  Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego – DRUK NR 25/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XXIII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie desygnowania kandydatów  do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych  w Mieście i Gminie Gryfino – DRUK Nr 26/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XXIV. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie propozycji porozumienia na dostawę przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Szczecinie wody pitnej Gminom Gryfino, Kobylanka i Stare Czarnowo –  DRUK Nr 27/XXI.

XXV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XXVI. Wolne wnioski i informacje