Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XVI/07
z XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 listopada 2007 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1440.

Radni nieobecni:

 • Mieczysław Sawaryn

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 4. Aplikant radcowski Piotr Sydor
 5. Radca prawny Krzysztof Judek
 6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2.
 7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3,.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

1/ Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.

Przed sesją radni otrzymali autopoprawki Burmistrza do projektów uchwał w sprawie:

 • obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2008 – DRUK Nr 3/XVI
 • zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i od posiadania psów - DRUK Nr 5/XVI
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 - DRUK Nr 7/XVI
 • przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku – DRUK Nr 8/XVI
 • wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino – DRUK NR 10/XVI.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował o wycofaniu przez Burmistrza z porządku obrad uchwał w sprawie:

 • wprowadzenia opłaty od posiadania psów, jej wysokości, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności – DRUK NR 2/XVI,
 • wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przedsiębiorstwa Centrum Wodne Laguna oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto i Gminę Gryfino w związku z nabyciem przedsiębiorstwa zobowiązań Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino związanych z działalnością Centrum Wodnego Laguna - DRUK Nr 14/XVI.

Wiceprzewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 15/XVI
 • likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych – DRUK Nr 16/XVI.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało  15 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 5.

2/ Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XV sesji został przyjęty

Ad. II.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Informację odczytał Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk.
Informacja stanowi załącznik nr 6.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Radna Janina Nikitińska – chciałabym zgłosić wniosek radnych wchodzących w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W związku z pogarszająca się sytuacją w zakresie realizacji przydziałów lokali komunalnych pragniemy złożyć wniosek do budżetu na 2008 rok. Problem braku lokali komunalnych, zwłaszcza socjalnych oraz niski ich odzysk  z posiadanego przez Gminę zasobu, wynoszący zaledwie 16 lokali przydzielonych od stycznia br. jest wysoce zatrważający. Panie Burmistrzu, pragniemy poinformować, iż obecnie na liście oczekuje ponad 150 rodzin, a roczny przyrost wynosi ponad 40 nowych wniosków. W ramach dyspozycji wolnymi lokalami Komisja zaopiniowała zaledwie 16 ruchów lokalowych, w tym zamiany z urzędu, przydziały, wykwaterowania i eksmisje. Potrzeby są ogromne. Wobec tego wnioskujemy o pilne przystąpienie do budowy budynku komunalnego z mieszkaniami pod wynajem. Należy rozważyć budowę budynku  w lokalizacji, która nie wymaga przebudowy istniejącej infrastruktury, tak jak w przypadku Nowego Czarnowa, lecz posiada już uzbrojenie i wystarczy opracować projekt budynku   i przystąpić do realizacji. Panie Burmistrzu, uważamy, że jest to zadanie priorytetowe w tegorocznym budżecie i wnioskujemy o jego realizację.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
285/XVI/07
- w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w miejscowości Gardno. Spotkanie zorganizował sołtys, wnioskowali o to m.in. mieszkańcy. Spotkanie odbyło się o godz. 1800. Prezydium Rady reprezentował Pan Paweł Nikitiński, z radnych obecny był również Pan Andrzej Kułdosz. Mimo zaproszenia w dniu 16 listopada br. nie byli obecni, ani Pan Burmistrz, ani jego Zastępcy, ani nikt z Gminy. W imieniu mieszkańców chciałbym złożyć deklarację i zapytanie, jak to się dzieje w naszej Gminie, że urzędnicy nie mają czasu, aby przyjechać i porozmawiać z mieszkańcami. Mieszkańcy są zbulwersowani tą sprawą Czy są oni mieszkańcami drugiej kategorii? Czy Pan Burmistrz nie chce słuchać wniosków dotyczących problemów Gardna, które składają mieszkańcy? Być może następnym razem zaprosimy Prezydenta Szczecina. Może on jest władny, aby przyjechać do Gardna i porozmawiać z mieszkańcami. Proszę, aby przygotowano pisemną odpowiedź, jakie były ważne powody tego, ze nikt z Gminy nie przybył na to spotkanie?

Radna Wanda Kmieciak
286/XVI/07
– chciałabym złożyć wniosek dotyczący wprowadzenia Zarządzeniem Burmistrza zakazu umieszczania reklam na obiektach zabytkowych
w Gryfinie. Wielu mieszkańców wypowiadało się w tej sprawie na łamach prasy lokalnej i w rozmowach prywatnych, że taki zakaz byłby adekwatny do tego typu obiektów.

287/XVI/07- kiedy ostatecznie zostanie ogrodzony plac zabaw w Czepinie? Pan Burmistrz zapewniał, że realizacja tego małego zadania nastąpi w miesiącu kwietniu. Co stoi na przeszkodzie wykonania tak drobnej sprawy, jaką jest wykonanie kawałka płotu na placu zabaw, aby był on bezpieczny?

288/XVI/07- chciałabym zwrócić się do Pana Burmistrza Kuduka. Nie mogę się zgodzić  z otrzymaną odpowiedzią na interpelację ws. utworzenia muzeum w Gryfinie. Uważam, że Pan Burmistrz udzielił zdawkową odpowiedź, nie wnoszącą żadnego głębszego zamysłu. Prosiłam, abyśmy wspólnie odbyli rozmowy, debaty odnośnie gryfińskiego muzeum. Tak szumnie obchodziliśmy 750-lecie naszego miasta. Być może przy okazji obchodów 755-lecia byłaby taka możliwość w celu podniesienia kultury i historii naszego miasta.

289/XVI/07 - we wrześniu zwróciły się do mnie panie z kół gospodyń wiejskich i innych organizacji społecznych, które wykonują wieńce dożynkowe. Stwierdziły, że nagrody są tak żenujące, że nie powinny być wyznacznikiem do robienia tego typu rzeczy, jak wieniec dożynkowy. Zasugerowałabym, aby nagrody były adekwatne do wykonanej pracy społecznej dużej grupy osób. Wieńce te podtrzymują tradycje ludowe wsi polskiej.

Radny Andrzej Kułdosz
290/XVI/07
- sprawy, które chciałbym przedstawić w swoich dwóch interpelacjach Pan Burmistrz odczytał w sprawozdaniu, jako sprawy zrealizowane. Chciałbym poinformować, że brakuje co najmniej dwóch, trzech autobusów linii „1” codziennie. Tak nie może być. Te dwa, trzy autobusy to jest dodatkowe  30, 40 minut. PKS nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania i umowy.

291/XVI/07 - nowopowstała sieć wodociągowa w Radziszewie spowodowała, że zniszczona została droga. Zakaz wjazdu samochodów powyżej 2,5 tony na pewno nie rozwiąże problemu, ponieważ rozpoczęto tam budowę domów. Po to została wykonana sieć, aby podłączyły się do niej poszczególne działki. Zróbmy cokolwiek, aby właściciele mogli dojechać do swoich posesji.

Radny Kazimierz Fischbach
292/XVI/07
- kiedyś, gdy było budowane osiedle Górny Taras plan miasta, który znajduje się przed i za tunelem był bardzo pomocny. Na dzień dzisiejszy na planie poodpryskiwała farba i bardzo brzydko to wygląda. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Rafał Guga
293/XVI/07
- pierwsza sprawa dotyczy debaty oświatowej. Tydzień temu w Gimnazjum odbyła się Rada Pedagogiczna i okazało, że nauczyciele nie wiedzą nic na temat planowanej reorganizacji sieci szkół i proszą, aby zorganizować debatę. Debata odbędzie się w dniu 5 grudnia br. Czy na to spotkanie mogą przyjść nauczyciele i przedstawiciele związków zawodowych? Czy zostaną zaproszeni?

294/XVI/07 - w zeszłym tygodniu jeden z kierowców autobusu, który odwozi dzieci  z Gimnazjum w Gryfinie dyspozytorowi, który go oddelegował do jazdy autobusem odpowiedział, że nie będzie woził dzieci z Gimnazjum, ponieważ sobie z nimi nie radzi. Autobus nie przyjechał i dzieci zostały, a szkoła musiała martwić się, jak odwieźć dzieci. W odpowiedzi na interwencje szkoły padła sugestia, aby zatrudnić opiekunów do autobusów. Wiem, że taki proces trwa, ale jest pewien problem. W wymaganiach jest napisane, że opiekunowie muszą mieć minimum średnie wykształcenie. Nie jest to, aż tak atrakcyjna praca, aby osoby garnęły się do opieki nad dziećmi. Proponuję przemyśleć tą sprawę, ponieważ, jeżeli nie pojawią się opiekunowie dzieci nie będą miały dodatkowych zajęć, bo nie będą mogły na nie dojeżdżać.

295/XVI/07 - zgłosiło się do mnie kilka osób, które zasygnalizowały, że zwłaszcza rano, kiedy młodzież dojeżdża do szkół i ludzie do pracy rozkład jazdy autobusów linii 1 jest fikcją. Autobusy spóźniają się po pół godziny, 40 minut. Tłumaczenie tego faktu w szkole lub w pracy jest trudne. Czy Gmina może zainterweniować, aby PKS dostosował rozkład jazdy do swoich możliwości, albo przestrzegał tego, który istnieje?

296/XVI/07 - jakiś czas temu została wydana monografia Gryfina z okazji 750-lecia nadania praw miejskich. Z tej okazji zostało nadane honorowe obywatelstwo miasta Gryfino. Jako historyk ubolewam, że będę chyba musiał czekać do  800-rocznicy nadania praw miejskich, abyśmy mogli przypomnieć sobie  o historii naszego miasta. Na dzień dzisiejszy nie potrafimy sobie przypomnieć osób zasłużonych, często doceniają je osoby z zewnątrz. Wczoraj około godz. 1930 na TVP INFO nadano reportaż o powstaniu wolnych związków zawodowych na Pomorzu Zachodnim. Powstały one pod koniec lat 70 i były one preludium do powstania Solidarności w całym kraju. Na liście założycieli, wśród ośmiu osób, połowa była z Gryfina. Jedno z nazwisk, które zapamiętałem to Panowie Witkowscy. Jest to fakt kompletnie nieznany. Niestety prasa lokalna na dzień dzisiejszy skupia się bardziej na bieżącej walce politycznej, niż na próbie zrekonstruowania naszej przeszłości, pokazania jej  i uszanowania. Oprócz takich postaci, które zauważyliśmy, takich osób może być więcej. Niektóre osoby wiedzą, że była osoba Ks. Palicy, Pan Florian Gajzler. Czy Gmina ma jakiś pomysł na odnalezienie ważnych życiorysów naszego miasta i w jaki sposób chce docenić ich dokonania?

Radna Janina Nikitińska
297/XVI/07
- ponownie zgłaszam interpelację w imieniu części mieszkańców budynku przy ul. Sprzymierzonych 8. Przed dwoma laty mieszkańcy zgłaszali usterki  i problemy, z którymi borykali się w tamtym czasie. Przedstawiłam wówczas zdjęcia z tych lokali. Powołana była wówczas komisja złożona z przedstawicieli Gminy, GTBS oraz reprezentantów firmy wykonującej remont. Ww. komisja stwierdziła kilka usterek wymagających naprawy. Usterki rzekomo zostały usunięte. Minęły dwa lata. Według części mieszkańców jest gorzej, niż było. Na ścianach i sufitach jest pleśń i grzyb większy niż był. Ściany i sufity są popękane, brak jest odpowiedniej wentylacji. Powietrze nadmuchiwane jest do mieszkania. Przez kratki wentylacyjne wpada deszcz i śnieg, okna są nieszczelne, a uszczelki odchodzą od okien i pozostawiające czarne plamy, na oknach osadza się woda, z dachu woda leci po parapecie i po ścianach budynku. W jednym z mieszkań uszkodzone zostało okno balkonowe przy próbie regulacji balkonu. Uszkodzenia dokonał pracownik firmy MITEX. Do dnia dzisiejszego usterka nie została usunięta. Mieszkańcy IV piętra zgłaszają częsty brak wody  w godzinach szczytu, np. w sobotę wieczorem. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado przedstawiam Państwu aktualne zdjęcia z tych mieszkań. Posiadam również podpisy mieszkańców zgłaszających te usterki. Zgłaszali je wielokrotnie do GTBS i do Gminy, ale jak twierdzą nikt nie reaguje na ich problemy. Są zdesperowani i oburzeni brakiem reakcji. Zacytuję państwu informację z tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina” z dnia 21.11.2007 r. Tytuł artykułu brzmi „Platan został sprawdzony”. Cyt. „W trakcie poniedziałkowego przeglądu stanu technicznego budynku członkowie zauważyli drobne usterki, które powinny wkrótce zostać usunięte.” Bardzo proszę zobaczyć na zdjęciach, jakie to są drobne usterki. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado składam wniosek o powołanie doraźnej komisji składającej się z radnych o zbadanie tej sprawy i stwierdzenie, czy mieszkańcy tego budynku kłamią i wyolbrzymiają swoje problemy, czy być może komisja sprawdzająca usterki mija się  z prawdą. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado jest to problem bardzo ważny dla Gminy. jeżeli okaże się, że mieszkańcy przedstawiają prawdę, a wykonawca nie wykona tego w ramach gwarancji to Gmina w niedługim czasie będzie musiała wydać setki tysięcy złotych na doprowadzenie tego budynku do użytkowania.

Radna Elżbieta Kasprzyk
298/XVI/07
- w ramach prac społecznie użytecznych na terenie miasta funkcjonują tzw. patrole szkolne. Chciałabym się zwrócić z prośbą o rozważenie możliwości, aby tymi patrolami był objęty teren wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. Mimo, że jest to szkoła zarządzana przez Starostwo, dzieci są nasze, po za tym z posiadanych informacji wiem, że te patrole odbywają się również na ulicach miasta. Wydaje mi się, że nic nie stałoby na przeszkodzie, aby objąć tymi patrolami również teren wokół Zespołu Szkół, tym bardziej, że ostatnio zdarzył się tam dość poważny wypadek. Zostało pobite dziecko  i trafiło do szpitala. Bardzo proszę o rozważenie takiej możliwości.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz
299/XVI/07
- dzięki Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego dużo mówimy ostatnio o osobach niepełnosprawnych,  a zwłaszcza upośledzonych umysłowo. Przekazaliśmy budynek szkoły  w Borzymiu na cele tworzącego się Domu Pomocy Środowiskowej  i Aktywizacji Zawodowej. Moim zdaniem, jeżeli nie rozwiążemy takie stanu globalnie, niewiele zrobimy dla osób niepełnosprawnych. Jaki jest stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w całej Gminie Gryfino, w Urzędzie Miasta i Gminy i podległych jednostkach? Ile stanowisk stworzono dla takich osób w Urzędzie w ostatnich 5 latach? Jakie dofinansowanie z PFRON pozyskano w celu utworzenia takich miejsc pracy w UMiG i w jednostkach podległych? O ile się orientuję osoby niepełnosprawne, które były zatrudnione, już na takich stanowiskach nie pracują

300/XVI/07 - moja interpelacja dotyczy ul. Jana Pawła II, o której mówiłam  i interpelowałam w sierpniu br. Wyrównano wówczas doraźnie tą drogę.  W chwili obecnej, po dwóch miesiącach ta droga ponownie nie nadaje się do jazdy. Kierowcy mogą na niej poszerzać umiejętności slalomu samochodem. Ponadto interpelowałam o zamontowanie przy wyjeździe z tej drogi lustra. Sprawę przekazano jednostkom nadrzędnym i dotychczas nic się nie dzieje  w tej sprawie. Myślę, że nie jest trudnym problemem zamontowanie takiego lustra, a ułatwiło by ono kierowcom wyjazd z ul. Jana Pawła II.

Radny Stanisław Różański
301/XVI/07
- pierwsza interpelacja dotyczy spraw, które zgłosiła Rada Sołecka sołectwa Pniewo w dwóch pismach z dnia 9 i 21 listopada br. Obydwa pisma są skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Szczegółowo opisują problemy, z którymi zwraca się Rada Sołecka. Nie będę ich w tej chwili rozszerzał, ponieważ stan faktyczny jest przedstawiony w dwóch pismach. Zwracam się ze swoją interpelacją do Burmistrza, aby w tych sprawach stanowisko Burmistrza zostało skierowane również do mojej wiadomości. Chciałbym wspólnie z Rada Sołecką te sprawy w dalszym ciągu pilotować. Doceniam wagę tych problemów zwłaszcza, że w obydwu kwestiach,  o których mówi Sołtys i Rada Sołecka sprawy te były żywo dyskutowane na ostatnim zebraniu wiejskim, stąd też myślę, że będzie wiele do zrobienia dla Rady Sołeckiej, Sołtysa, Burmistrza i radnego, aby można było znaleźć rozsądne rozwiązanie.

302/XVI/07 - druga interpelacja dotyczy sprawy świetlicy dla miejscowości Pniewa. Zwracam się do merytorycznego Wydziału UMiG i do resortowego Wiceburmistrza, aby w tej sprawie przeprowadzona została wizja lokalna  w terenie. Na ostatnim zebraniu wiejskim padła propozycja, aby na okres przejściowy dokonać wizji lokalnej działki nr 16 przy ul. Gryfińskiej, gdzie położony jest budynek, w którym mieści się biblioteka, aby na tej działce w budynku gospodarczym, gdzie kiedyś był warsztat snycerski, można było zlokalizować i urządzić pomieszczenie quasi-świetlicowe. Na okres przejściowy zaspakajałoby ono potrzeby w zakresie świetlicy wiejskiej. Jednak przed podjęciem tej decyzji proponowałbym, aby dokonano dokładnych oględzin tego budynku. Proponowałbym, aby w tych oględzinach wzięli udział nie tylko pracownicy urzędu odpowiedzialni za realizację tego zadania, ale również członkowie Rady Sołeckiej, Sołtysa. Proszę zawiadomienie mnie  o terminie wizji lokalnej, abym również mógł w niej wziąć udział  i o wypracowaniu ostatecznego stanowiska w sprawie

Radny Stanisław Różański - zwracam się do Prezydium Rady z zapytaniem, czy i jakie stanowisko zajęło Prezydium Rady w związku z tzw. protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej, w stosunku do którego zgłosiłem swoje votum separatum w piśmie z dnia 26 października 2007 r. skierowanym do Przewodniczącego Rady. Proszę o wyjaśnienie, czy skarżąca Pani Kazimiera Dragan otrzymała odpowiedź na swoją skargę z dnia 9 marca 2007 r.? Jak  z okoliczności sprawy wynika, minęły wszelkie ustawowe terminy nakazujące załatwienie skargi w ciągu dwóch miesięcy. Art. 231 kpa. wyraźnie określa termin do załatwienia skargi. Z tego co wiem, skarga Pani Kazimiery Dragan do dnia dzisiejszego nie doczekała się formalnej odpowiedzi. Drugie pytanie kieruję do pana Burmistrza. Czy kancelaria prawna prof. Witolda Modzelewskiego sporządziła już opinię ws. prawie deklaracji podatkowej Elektrowni Dolna Odra na 2007 r.? Jeżeli taka opinia została sporządzona to zapytuję w jakim terminie zostanie podjęta decyzja podatkowa w tej sprawie? Myślę, że im wcześniej zapadnie decyzja tym lepiej. Zwłaszcza, że  w środowisku miasta Gryfina temperatura podgrzewana jest już do stanu wrzenia. Apeluję o przecięcie tego stosowną decyzją.

Radny Marek Sanecki
303/XVI/07
- czy prawdą jest, że GTBS, jako zarządca wspólnot mieszkaniowych pobiera opłaty inne, niż wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami? Na jakiej podstawie GTBS pobiera opłaty za nadzór za sprzątanie? Dlaczego  w jednej ze wspólnot mieszkaniowych lokatorzy płacą za nadzór, konserwację nad domofonami 1,61 za miesiąc, a wystawione faktury za tą usługę wynoszą 1,07 zł? Co dzieje się z różnicą? Czy prawdą jest, że GTBS koszty pogotowia technicznego w budynkach dolicza do swojego wynagrodzenia? Jeżeli tak, na jakiej podstawie? Czy prawdą jest, że do kosztów materiałowych wykorzystywanych w naprawach technicznych doliczane są narzuty 10%,  a kolejne narzuty 7% za realizację usługi? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Ad. V.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Nadleśnictwa Gryfino, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Czarnowo – DRUK Nr 1/XVI,
  Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
  Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
  Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w glosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
  Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Nadleśnictwa Gryfino, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Czarnowo przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVI/133/07 stanowi załącznik nr 8.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie przez Gminę Gryfino od współwłaścicieli, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie  w obrębie nr 4, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 1-1/XVI.
  Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji. 
  Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
  Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w glosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
  Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie przez Gminę Gryfino od współwłaścicieli, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVI/134/07 stanowi załącznik nr 9.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 3, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego oraz uchylenia uchwały nr XLI/530/05 z dnia 29 września 2005 r. – DRUK Nr 1-2/XVI.
  Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
  Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
  Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w glosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
  Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 3, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego oraz uchylenia uchwały nr XLI/530/05  z dnia 29 września 2005 r. została przyjęta. Uchwała Nr XVI/135/07 stanowi załącznik nr 10.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 1-3/XVI.
  Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
  Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
  Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w glosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
  Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVI/136/07 stanowi załącznik nr 11.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 257/24 oraz najmu pawilonu położonego w obrębie Pniewo, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 1-4/XVI.
  Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
  Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
  Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w glosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
  Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 257/24 oraz najmu pawilonu położonego w obrębie Pniewo, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata przyjęto jednogłośnie.
  Uchwała Nr XVI/137/07 stanowi załącznik nr 12.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2008 – DRUK Nr 3/XVI.

Na prośbę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Wiceprzewodniczący Rady ogłosił  10- minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Komisja Rewizyjna optowała za tym, aby podstawę obliczenia podatku rolnego pozostawić na niezmienionym poziomie 27,88 zł, ale po przegłosowaniu przychyla się do autopoprawki Pana Burmistrza. Komisja Rewizyjna chciała, aby pozostawić stawkę podatku na dotychczasowym poziomie, ponieważ na terenie gminy jest 80 rolników, podwyższenie tego podatku byłoby najgorsze dla osób, które faktycznie zajmują się rolnictwem. Dopłaty unijne pomagają tym, którzy mają działki. Zarówno w roku ubiegłym, jak i bieżącym warunki pogodowe nie pozwoliły na określona ilość zbiorów, dlatego przychylamy się do autopoprawki Pana Burmistrza.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował radnych o treści autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały.
Autopoprawka Burmistrza stanowi załącznik nr 13.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszona autopoprawka Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2008 przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVI/138/07 stanowi załącznik nr 14.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 4/XVI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino lata przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVI/139/07 stanowi załącznik nr 15.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i od posiadania psów – DRUK Nr 5/XVI.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował radnych o treści autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały.
Autopoprawka Burmistrza stanowi załącznik nr 13.
Radni otrzymali również informację o zwolnieniach w podatkach wraz z proponowanymi zmianami – załącznik nr 16.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji. 
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawka Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i od posiadania psów przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVI/140/07 stanowi załącznik nr 17.

Ad. IX. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino – DRUK Nr 6/XVI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Radny Stanisław Różański – w § 16a w ustępie 2 proponuje się następujący zapis: „wgląd do dokumentów jest bezpłatny. Za wykonanie kserokopii dokumentów dla potrzeb wnioskodawcy, bądź udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej przez wnioskodawcę pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez Burmistrza w drodze zarządzenia.” W ustepie 2 mamy zapowiedź, że zostanie wydane Zarządzenie Burmistrza,  w którym wysokość opłat zostanie uregulowana. Mam wniosek de lege ferenda. Proponuję, aby radni zwolnieni zostali z ponoszenia tej opłaty, aby utrzymać zasadę, która jest  w dotychczasowym uregulowaniu, w przeciwnym wypadku uważam, że byłoby to sprzeczne ze swobodą wykonywania mandatu radnego. Proponuję, aby zarządzenie przewidywało specjalne uregulowanie dotyczące radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w pełni zgadzam się z tym, co powiedział pan Stanisław Różański. Uważam, że uregulowanie, które chciał, aby miało zastosowanie powinno się znaleźć. Chciałbym rozszerzyć swoją wypowiedź i skonsumować wnioski Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Mieszkaniowej, inwestycji i Ochrony Środowiska oraz Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Moja propozycja jest taka, aby Rada rozważyła możliwość, bądź odrzucenia tego projektu uchwały w całości, bądź zmiany w porządku obrad polegającej na tym, że projekt zostanie wycofany. Zmiana Statutu Gminy Gryfino powinna obejmować więcej aspektów, niż tylko ten przewidziany w projekcie uchwały. Jest oddzielny projekt uchwały, który będzie składany przez grupę radnych, autorstwa Pana Artura Nycza, popierany przez grupę radnych, który zmierza do zmiany Statutu w innej jego części. Są także powody, dla których zmiana Statutu powinna nastąpić z przyczyn formalnoprawnych w związku ze zmianą ustawodawstwa powszechnego. Wydaje mi się, że propozycje obu Komisji są wnioskami zasadnymi. Należałoby się nad nimi pochylić i powołać zespół, aby skutecznie doprowadzić do kompleksowej zmiany Statutu Gminy Gryfino, w tych kwestiach, w których jest to niezbędne i oczekiwane. Wyprzedzę zamysł, o którym być może powie za chwilę Pan Artur Nycz, autor projektu uchwały. Zachęcałem go do tego, żeby nie wprowadzać oddzielnego projektu uchwały dot. zmiany statutu w zakresie inicjatywy uchwałodawczej, którą część Rady popierająca ten projekt uchwały chciałaby ofiarować także mieszkańcom. Z mojej perspektywy i jak sądzę z perspektywy części Rady dobrze byłobym, abyśmy dzisiejszy projekt uchwały, bądź odrzucili, bądź wycofali i zajęli się zmianą Statutu w sposób kompleksowy.

Radny Artur Nycz – myślę, że argumenty, które przedstawił Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński chyba do wszystkich przemawiają. Warto znowelizować Statut jedną uchwałą we wszystkich punktach, które mamy zamiar zmienić. Myślę, że możemy to zrobić na najbliższej grudniowej sesji Rady. Myślę, że do sesji grudniowej takie zmiany przygotujemy. Mam prośbę do pana Burmistrza, aby wycofał projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał Zastępcę Burmistrza Eugeniusza Kuduka, czy wycofuje projekt uchwały.

Z-ca Burmistrza zgodził się wycofać projekt uchwały z porządku obrad sesji.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, te wnioski są niebezpieczne, jeżeli zmierzają do wycofania dzisiaj tego projektu uchwały. Proszę zwrócić uwagę na dyspozycję art. 11b ustawy o samorządzie gminnym. Z tego przepisu wynika jednoznacznie, że ustawodawca powierzył radzie gminy uprawnienia do stanowienia zasad dostępu i korzystania ze szczególnego rodzaju informacji publicznej, t. j. treści dokumentów. Jeżeli dzisiaj tej uchwały nie podejmiemy, nie będą ustalone zasady korzystania z tych dokumentów. W związku z tym uważam, że stworzylibyśmy niebezpieczny precedens, ponieważ zamrozilibyśmy możliwość korzystania ze szczególnego rodzaju informacji publicznej. Dlatego proponuję, abyśmy się nad tym zastanowili. Nie wiem, czy w art. 11b nie został zakreślony termin do wydania uchwały.

Radny Artur Nycz – to jest uchwała, która nie wprowadza zasad, tylko zmienia zasady, więc do najbliższej sesji te zasady będą obowiązywały. Do tego projektu radny Różański zgłosił swoje zastrzeżenia, ja również. Chciałbym uzupełnić ten projekt o kwestie publikacji  w internecie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował, że w związku z tym, że Z-ca Burmistrza podtrzymuje swój wniosek o wycofaniu projektu uchwały, projekt zostaje zdjęty  z procedowania.

Ad. X. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 – DRUK Nr 7/XVI.

Autopoprawka Burmistrza stanowi załącznik nr 18.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVI/141/07 stanowi załącznik nr 19.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku – DRUK Nr 8/XVI.

Autopoprawka Burmistrza stanowi załącznik nr 20.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszona autopoprawką.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino  w 2008 roku przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVI/142/07 stanowi załącznik nr 21.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino – DRUK Nr 9/XVI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
Radna Magdalena Chmura – Nycz – niedawno została podniesiona opłata stała za przedszkole, w tej chwili podnosimy odpłatność za wyżywienie. Jeżeli ktoś ma dwoje dzieci w przedszkolu to jest to bardzo duży koszt. Chciałabym zapytać, czy są udzielane zwolnieni
a z opłaty za przedszkole w przypadku dwojga, lub większej ilości dzieci w wieku przedszkolnym?
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – jeżeli taki wniosek wpływa do urzędu, to staramy się to uwzględniać i zwalniać z odpłatności. Są przypadki całkowitego zwolnienia. Występujemy wówczas do OPS, który przeprowadza wywiad środowiskowy i staramy się pomagać, również poprzez opiekę pomocy społecznej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką głosowało 18 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino została przyjęta. Uchwała Nr XVI/143/07 stanowi załącznik nr 22.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XVI.

Autopoprawka Burmistrza stanowi załącznik nr 23.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszona autopoprawką Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVI/144/07 stanowi załącznik nr 24.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa – DRUK Nr 11/XVI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Radny Artur Nycz – Komisja wnioskowała o niewprowadzanie opłaty z tytułu posiadania psa, co w jednoznaczny sposób obniżało kwotę zebranego podatku. W związku z tym Komisja proponuje podniesienie wynagrodzenia sołtysów do 10% od pobranych należności. Prosimy o poparcie tej propozycji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński oraz Radny Tomasz Namieciński byli na spotkaniu z sołtysami, na którym ta sprawa była poruszana. Sołtys Gardna Pan Tadeusz Feller przedstawił kompleksową analizę stawek, które występują w województwie zachodniopomorskim. Ta pracę, często dosyć trudną, a jednak w swej intencji pożyteczną dla Gminy Gryfino, sołtysi często wykonują  w warunkach dosyć skomplikowanych. Na Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej toczyła się długa dyskusja na ten temat. Chciałbym wesprzeć głos Artura Nycza i poprosić Radę, aby uwzględniła wniosek Komisji Budżetu biorąc pod uwagę aspekt, że w podobnych gminach te stawki są zdecydowanie wyższe.

Radny Ireneusz Sochaj – na Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska toczyła się również ciekawa dyskusja odnośnie tego projektu uchwały. Padły pytania, czy sołtysi są przeszkoleni na temat tego, jak rozpoznać fałszywe pieniądze, czy są ubezpieczeni. Czy są prowadzone jakieś kroki w tym kierunku? Być może jest to niepopularne stanowisko, ale czy ten sposób pobierania podatków nie jest archaizmem, w aktualnym rozwoju technologii i techniki oraz powszechnym posiadaniu samochodów? Czy nie należałoby pomyśleć o odstąpieniu od tego typu zbierania podatków? Przy rozwoju internetu jest o wiele więcej możliwości technicznych uiszczenia tego podatku, niż za pomocą inkasa. Jest to długoletnia tradycja, nikt tego w chwili obecnej nie podważa, ale czy nie należałoby w przyszłości nad tym się zastanowić?

Radna Magdalena Chmura – Nycz – nie zgodzę się z Pana wypowiedzią, ponieważ jest to udogodnienie dla osób, które płacą podatki. Ja nigdy nie wiem, kiedy mam zapłacić podatek, ponieważ o tym zapominam. Sołtys, który przychodzi do podatnika, przypomina mu o tym obowiązku. Nie ma konieczności zapłaty odsetek. Niektóre miejscowości wiejskie są znacznie oddalone od Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Dojazd do urzędu jest również dodatkowym kosztem dla podatnika. Powinniśmy uhonorować to, że ktoś te podatki zbiera. Jestem przeciwna głosowi radnego Ireneusza Sochaja.

Radny Kazimierz Fischbach – Klub radnych BBS zgłasza inny wniosek. Pozostawmy wynagrodzenie inkasentów na poziomie 8%, a na przyszłą sesję przygotowany zostanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia diety sołtysa. W jakiś sposób rekompensowałoby to pracę sołtysów.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, aby wynagrodzenie dla sołtysów – inkasentów ustalić w wysokości 10% od kwot pobranych i terminowo odprowadzonych należności wymienionych w ust. 1 projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych przy  1 głosie przeciwnym i 6 wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z przyjętym wnioskiem.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz z przyjętym wnioskiem głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków  i opłat lokalnych w drodze inkasa została przyjęta. Uchwała Nr XVI/145/07 stanowi załącznik nr 25.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/07 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XVI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński w imieniu Klubu Gryfińskiego Przymierza Wyborczego poprosił o 5-minutową przerwę.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował, że przerwa zostanie ogłoszona po podjęciu uchwały.

Radny Stanisław Różański – będę głosował przeciwko podjęciu tej uchwały. Projekt tej uchwały pozostaje ze starą koncepcją i konwencją opracowania uchwały budżetowej oraz programów inwestycyjnych. Od początku kadencji tej Rady opowiadam się za zmianą filozofii w patrzeniu zarówno na realizację zadań inwestycyjnych w gminie, jak również za koncepcją uchwalenia budżetu zadaniowego. Taka propozycja uchwały oparta jest na tej samej myśli i na tej samej praktyce, która była stosowana do tej pory. Myślę, że najwyższy czas abyśmy w naszej gminie przystąpili do zmiany tego typu myślenia i praktyki. Proponuję zatem, abyśmy plan inwestycyjny w naszej gminie oparli na filozofii budżetu zadaniowego. Taki sam wniosek będę formułował, kiedy będziemy dyskutowali o projekcie uchwały budżetowej. Dotychczasowa praktyka, to jest przede wszystkim układanie budżetu i planów inwestycyjnych przez urzędników. Najwyższy czas, aby odpowiedzialność za tak ważne sprawy wzięła na siebie Rada i poszczególni radni tego organu. W związku z tym proponowałem, abyśmy zmienili uchwałę dot. przygotowania projektu budżetu Niestety nie stało się tak. Będę szukał informacji na sesji Rady w przyszłym roku, co za przyczyny legły  u podstaw tego, że nie mogliśmy uporać się z tym zadaniem. Proponuje następujący tryb myślenia. W projekcie zaproponowanych jest 29 zadań inwestycyjnych. W moim przekonaniu, to jest nie do zrealizowania w taki sposób, aby cokolwiek sensownie zostało zrobione. To jest nie do wykonania. Proponuje, abyśmy podeszli do tego wedle następującej recepty. Przy układaniu budżetu zadaniowego obowiązuje konwencja myślenia, że inwestycyjnym zadaniem do realizacji jest zadanie, którego wartość jest skalkulowana na wysokości około 8% całości budżetu, którym dysponujemy do podziału na zadania inwestycyjne. Według tego kryterium powinniśmy podejść do tego, jeżeli proponujemy określone zadania inwestycyjne do realizacji, zarówno w terminach krótkich, jak  i wieloletnich. Po drugie, uważam, że zadania powinny być typowane do realizacji wedle klucza możliwości ich realizacji. Powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, czy dla tego zadania inwestycyjnego mamy przygotowana dokumentację, czy mamy zabezpieczone środki  w budżecie, czy posiadamy pozwolenie na budowę na to zadanie. Zadania według tych dwóch kryteriów powinny znaleźć się zarówno w jednym, jak i drugim planie realizacyjnym. W tej gminie coś się musi zmienić. Musi się zmienić filozofia podejścia do tego. Jeżeli będziemy brnęli w tej starej konwencji myślenia i w tej starej konwencji działania, nigdy niczego rzetelnie nie zrobimy. Z tych względów będę głosował przeciwko projektowi uchwały.

Radny Artur Nycz – jeżeli się nie mylę, Wieloletni Program Inwestycyjny ma kompletnie inne zadania, aniżeli mówi Pan Różański. Do WPI powinno zostać wpisanych jak najwięcej zadań, bo WPI to nie jest plan na jeden rok, tylko na wiele lat. Co jest bardzo istotne, Panie radny Różański, na co Pan nie zwrócił uwagi, to jest bardzo ważny instrument do pozyskiwania środków unijnych. Zadanie, na które mają zostać pozyskane środki, musi być wpisane w WPI. Wpisujmy do WPI jak najwięcej zadań, składajmy projekty i realizujmy zadania, na które dostaniemy środki. To, że ta gmina nie chce korzystać z funduszy unijnych to jest odrębna rzecz i warto byłoby się nad tym zastanowić. Nie wolno WPI sporządzać na zasadzie biznesplanu. Biznesplanem gminy jest budżet. Panie radny Różański, miał Pan rok czasu, aby zająć się budżetem zadaniowym. Wiem, że budżet zadaniowy to jest skomplikowana rzecz, ale jeżeli Pan uważa, że wystarczy co sesję wstawać, składać wnioski  i apelować o tworzenie budżetu zadaniowego, to tego budżetu się Pan nigdy nie doczeka. Pański klub, który rządzi w tej radzie posiada inicjatywę uchwałodawczą. Dlaczego tego nie zrobicie? Jakbyśmy mieli czekać na was, to pewnie byśmy też w życiu tego nie mieli. Ja się pokusiłem, poświęciłem trochę czasu i sporządziłem projekt uchwały zmieniający uchwałę  o sposobie przygotowania budżetu mającą na celu przygotowanie do budżetu zadaniowego. Przedstawię ją na styczniowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Nie będziemy tego robić teraz, ponieważ budżet był przygotowywany od wielu miesięcy, a taką uchwałę należy odpowiednio wcześniej podjąć. Niech się Pan nie martwi, od stycznia będziemy rozmawiać nad budżetem zadaniowym i nad projektem uchwały, którą samodzielnie napisaliśmy, a którą wy jako klub, który pan reprezentuje i który rządzi w tej gminie, nie potrafiliście wprowadzić.

Radny Marek Sanecki – chciałbym zaapelować, abyśmy byli konkretni i precyzyjni. Padły wypowiedzi, które według mnie nie są konkretne, precyzyjne i wprowadzają pewien chaos. Po pierwsze radny Różański powiedział, że inwestycje, które powinniśmy realizować, powinniśmy wykonywać według klucza możliwości. Według mnie to jest niezasadne, ponieważ to nie możliwości powinny decydować o tym, co robimy, tylko cel, czy coś jest słuszne, czy nie. Radny powiedział również, że coś należy w tej gminie zrobić. Oczywiście, że trzeba coś zrobić, po to jest Rada, Burmistrz i urzędnicy. Od nas zależy, czy ta praca jest efektywna. Nieraz te nasze dyskusje „idą w gwizdek”. Radny Artur Nycz przesadził trochę mówiąc, że w Gminie Gryfino nie chce się korzystać ze środków unijnych. Z tego co wiem, gmina ma przygotowanych dużo wniosków do Unii Europejskiej o środki unijne.

Radny Artur Nycz - ile środków zostało pozyskanych przez ostatnie pięć lat?

Radny Marek Sanecki – może niech odpowie urzędnik, ile środków zostało pozyskanych. Wiem, że są zrealizowane inwestycje gminne ze środków Unii Europejskiej. Zgodzę się  z tym, że program musi być jak najszerszy. W związku z tym, że występuje się o środki unijne, to zadanie musi być wpisane do WPI. Oczywiście nie mogą to być niektóre inwestycje, które mamy wpisane, a których nie zrealizujemy, np. schronisko w Wełtyniu. Jeżeli wiemy, że któreś zadanie nie będzie realizowane, to powinno zostać wykreślone.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  14 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino została przyjęta. Uchwała Nr XVI/146/07 stanowi załącznik nr 26.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński ogłosił 5- minutową przerwę w obradach.

Po przerwie głos zabrali:

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – na podstawie § 20 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie składam wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały, który miał być pierwotnie projektem autorstwa grupy radnych, natomiast składam go w imieniu klubu radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego przy poparciu, jak sądzę Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej i wstępnym poparciu Bezpartyjnego Bloku Samorządowego. Chciałbym abyśmy projekt uchwały przedyskutowali, jako ostatni punkt kwestii problemowych, przed wolnymi wnioskami. Jest to projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej, której celem będzie kontrola stanu substancji mieszkaniowej w budynku komunalnym przy  ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie. Uznaliśmy, że istnieje potrzeba, aby Rada Miejska poprzez pracę komisji doraźnej poznała stan faktyczny tego budynku, jakie są usterki i wady. Mamy informacje, że kończy się okres gwarancyjny i mamy liczne skargi mieszkańców w tej sprawie. Po rozmowach z przewodniczącymi dwóch pozostałych klubów w Radzie Miejskiej dochodzę do przekonania, że wszyscy radni Rady Miejskiej w Gryfinie są tym problemem zatroskani, stąd prośba o zmianę porządku obrad i wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad w punkcie, który wskazałem.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Gryfinie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za zmianą porządku obrad głosowało  19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że zaproponowana zmiana porządku obrad została przyjęta.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad wraz  z wprowadzoną zmianą.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 19 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 27.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK  Nr 13/XVI.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Radny Marek Sanecki – w projekcie uchwały planowany jest wydatek 20.000 zł na zapłatę dla firmy VULCAN. Na ten temat dyskutowaliśmy już kiedyś długo i burzliwie. Na wniosek Burmistrza ustaliliśmy, że ten punkt zostanie wprowadzony do projektu uchwały ws. zmian  w budżecie po przeanalizowaniu materiału, który firma wypracuje. Chciałbym zacytować słowa Burmistrza z sesji: „Jeżeli Państwo macie tyle wątpliwości w tej sprawie to wycofam  z projektu uchwały wydatkowanie 20.000 zł do momentu, kiedy Rada otrzyma ekspertyzę i oceni, czy pieniądze zostały zasadnie, czy niezasadnie wydane.” W toku dyskusji zostało również powiedziane, że nie nastąpi to po przedstawieniu materiału w formie pisemnej, tylko po dokonaniu prezentacji. W związku z tym proszę, aby Burmistrz wycofał z projektu uchwały ten punkt, aby trzymać się tego, co ustaliliśmy, na temat czego dyskutowaliśmy i co wszyscy zatwierdziliśmy. Dotrzymajmy ustaleń i nie dyskutujmy na ten temat. Druga sprawa dotyczy zwiększenia wydatków na remont Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Według mnie takie postępowanie Dyrektora Biblioteki Publicznej jest niedopuszczalne. W planie remontów została zaplanowana pewna kwota ok. 169.000 zł, po czym na jednej z sesji zwiększyliśmy tą kwotę dodatkowo o 69.000 zł. W chwili obecnej koszty remontu należy powiększyć o kolejne 25.000 zł. Wydaje mi się, że jest to niedopuszczalna praktyka, aby najpierw wydatkować środki, a później stawiać radnych przez faktem dokonanym. Przypomnę, że kiedyś miała miejsce podobna sytuacja związana z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, któremu również brakowało środków finansowych. Dyrektor MOS wiedział, że brakuje mu środków na wypłaty wynagrodzeń. Pani Skarbnik zaproponowała wówczas, aby poczekać do grudnia, być może wówczas znajdą się środki finansowe. Dyrektor powiedział, że nie zatrudni pracowników, jeżeli nie ma dla nich zagwarantowanych pieniędzy na wypłaty i umowy zostały zawarte o miesiąc później. Uważam, że jest to bardzo dobre i odpowiedzialne stanowisko. Stanowisko Dyrektora Biblioteki stwarza precedensy. Jeżeli w ten sposób uda się Dyrektorowi raz i drugi, wówczas wszyscy pozostali dyrektorzy jednostek organizacyjnych będą mogli robić tak samo bezkarnie. Myślę, że nic się nie stanie, jeżeli Dyrektor w ramach swoich możliwości wystąpi do sponsorów i znajdzie pieniądze na zapłatę tych wydatków. Jestem członkiem dwóch Komisji Rady. Niestety Dyrektor nie raczył zjawić się na spotkaniach tych Komisji pomimo tego, że był zapraszany. Przysłał Panią Wicedyrektor. Wiem, że na jednej z Komisji była dyskusja na temat zasadności poszczególnych wydatków. Wyjaśnienia Pana Dyrektora były bardzo nieprecyzyjne. W związku z tym uważam, że ten wydatek również należy również wycofać z projektu uchwały. Wnioskuje o wycofanie   z projektu uchwały tych dwóch zmian. Jestem za pozostałymi zmianami, nie jestem natomiast za tymi dwoma. Jeżeli będę zmuszony do głosowania nad projektem uchwały to będę głosował przeciwko. Jeżeli te zmiany zostaną wycofane będę głosował za.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – na poprzedniej sesji Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek, aby każda zmiana w budżecie była wprowadzona do porządku obrad oddzielnym projektem uchwały. Rada dostała odpowiedź od radcy prawnego, że taki stan nie może zaistnieć. Dostaliśmy odpowiedź na ten wniosek, który zacytuję: „Ani w ustawie  o samorządzie gminnym, ani w ustawie o finansach publicznych nie ma przepisu, który upoważniałby Radę Gminy do nakładania na Burmistrza zobowiązania, aby pojedyncze zmiany w budżecie były przygotowane w odrębnych projektach uchwał. Burmistrz może przygotować projekty w powyższy sposób, ale nie może zostać do tego zobowiązany.” Panie Burmistrzu, nie mieliśmy na celu nałożenie takiego obowiązku, ale prośbę, abyśmy mogli pracować i nie było zbędnej dyskusji. Jeżeli są kontrowersyjne punkty w jednym projekcie uchwały, czasami mam dylemat, gdy podnoszę rękę, ponieważ jestem za jedną ze zmian, a za drugą nie. Uważam, że byłoby racjonalne, gdyby wydatki dla OSiR były przedstawione w jednym projekcie uchwały, w innym projekcie wydatki na remont Biblioteki. Nie było odpowiedzi radcy prawnego, że ustawa na to nie zezwala.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym odnieść się do wydatków w kwocie 20.000 przeznaczonych na zapłatę firmie VULCAN za opracowanie reorganizacji szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino. Pan Burmistrz sam sugerował, że ta opłata zostanie uiszczona po analizie materiału. Analiza opracowania ma się odbyć w dniu 5 grudnia br. zatem logiczne jest, aby ten koszt umieścić w uchwale przedstawionej na sesji grudniowej.

Radny Artur Nycz – mamy przeznaczone 80.000 zł na zakup samochodu towarowo - osobowego dla OsiR, a w projekcie budżetu na przyszły rok 120.000 zł na zakup kolejnego samochodu dla OSiR. Dla jakich celów planowany jest zakup samochodu towarowo – osobowego? Czy tych dwóch zakupów nie można połączyć? Chciałbym, aby nie powtórzyła się sytuacja, jaka miała miejsce z zakupem samochodu Peugeot 607. Chciałbym otrzymać informację, zakup jakiego samochodu jest planowany, w jakiej wysokości, chciałbym zobaczyć oferty i zaplanować w budżecie taką kwotę, na jaką opiewa oferta, a nie kwotę do której można wydatkować środki. Składam wniosek o wykreślenie z projektu uchwały tego punktu i wprowadzenie go do uchwały na najbliższą sesję po przedstawieniu konkretnych ofert.
Radna Elżbieta Kasprzyk – chciałabym również odnieść się do zakupu samochodu dla OSiR. W momencie, gdy Pan Tadeusz Samoń został Dyrektorem OSiR na jednej z komisji prezentował nam materiał, w jak opłakanym stanie jest ośrodek, ile nakładów potrzeba, aby poprawić stan usług hotelarskich, które są w zakresie działania OSiR. Z uzasadnienia, które przedłożył Panu Burmistrzowi wynika, że dodatkowe środki zostały wypracowane w związku ze wzrostem dochodów ze sprzedaży usług noclegowych. Czy nie zasadnym byłoby ten zysk przekazać na poprawienie stanu bazy noclegowej? Chciałabym złożyć wniosek o wykreślenie tego punktu z projektu uchwały. Zgodnie z opinią radcy prawnego wedle obowiązujących przepisów można to przeprowadzić. Mieliśmy wyjaśnienie Pani Ewy Kubiak odnośnie remontu w Szkole Podstawowej w Gardnie. Wiem, że musimy przekazać te środki. Remont tej szkoły jest jeszcze w okresie gwarancyjnym, a więc niedopuszczalne jest, aby projekty były przygotowane w ten sposób, aby konieczne było dopłacanie do pracy, która została źle wykonana przez nadzór budowlany.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – kwotę 20.350 zł przeznacza się na wykonanie oświetlenia zewnętrznego UmiG na elewację zachodnią, nadzór inwestorski, montaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem. Niedawno była wykonywana elewacja urzędu, montowane było nowe oświetlenie. Jakie prace będą jeszcze wykonywane? Czy w chwili obecnej nie łamiemy przepisów ustawy prawo zamówień publicznych? Jeżeli robimy jakieś zadanie, powinno ono zostać zrobione do końca. W chwili obecnej zostało ono podzielone. Dlaczego tak się stało? Interpelowałam wiele razy o wykonanie jednej lampy w pobliżu wiaty przystankowej w miejscowości Steklno. Uważam, że te środki powinny zostać przeznaczone na wykonanie oświetlenia na terenach wiejskich, a nie na oświetlenie urzędu, ponieważ jest on wystarczająco oświetlony.

Radna Wanda Kmieciak – czy Pan Dyrektor Biblioteki Publicznej mógłby wypowiedzieć się, dlaczego dwukrotnie zwiększał nieprzewidziane wydatki na remonty? Co się stało, że Pan Dyrektor dwukrotnie nie przewidział tych wydatków?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – wniosek, który zgłosił radny Marek Sanecki jest interesujący, najprawdopodobniej go poprę. Mam natomiast wątpliwość, czy 20.000 zł, które mamy wydatkować na opracowanie firmy VULCAN ma pochodzić z Działu 926 Kultura fizyczna i sport? To jest jedyna pozycja, która w sposób właściwy mi pasuje. Jestem zwolennikiem zwiększenia wydatków na kulturę fizyczną i sport, ale nie w zakresie wydatków na wykonanie opracowania. Kwotę 20.000 zł możemy ewentualnie przekazać na Uczniowski Klub Sportowy w Gryfinie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – wydatek na opracowanie dla firmy VULCAN nie pochodzi z działu Kultura fizyczna i sport. W § 1 projektu uchwały wprowadzone zostały dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu sprzedaży miejsc noclegowych, kwota 144.765 zł uzyskaną z tytułu zwrotu podatku VAT oraz dochód będący karą umowną zapłacona przez firmę MASTERS z tytuły nieterminowego wykonania robót na boisku przy Gimnazjum  w Gryfinie. Z kwoty z tytułu kar umownych są przeznaczane są środki m.in. na oświetlenie  i remonty. W projekcie uchwały wydatkowane są dwie kwoty w wysokości 20.000 zł. Wydatki w dziale Kultura fizyczna i sport pochodzą ze środków dodatkowych pozyskanych przez OSiR i przeznaczone są na wycięcie drzew na terenie obiektów sportowych.

Radny Ireneusz Sochaj - w naszej gminie z lekkością są wycinane drzewa. Na obiektach sportowych i wokół CW Laguna niedługo nie będzie w ogóle ani jednego drzewa. Jakiś czas temu wycięto rząd topoli na stadionie, w ich miejsce miały zostać dokonane nasadzenia. Takich nasadzeń nie było. Czy stan drzew jest aż tak zły, że należy je wyciąć? Czy będą w ich miejsce robione nasadzenia?

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, powtórzę raz jeszcze pogląd, który wypowiedziałem na poprzedniej sesji przy okazji zabierania głosu na temat projektu uchwały, ponieważ uważam, że od naszego poprzedniego spotkania nic się w tej materii nie zmieniło. Całą dotychczasową dyskusję nad projektem uchwały uważam za nietrafioną, ponieważ jest oderwana od przedmiotu sprawy, nad którą dyskutujemy. Przed chwilą padły słowa, które powinny paść na samym początku. Ten projekt uchwały jest niczym innym, tylko pewną techniczną operacją, którą Pani Skarbnik nazwała przeniesieniami. Cała dyskusja, która do tej pory koncentrowała się wokół tego problemu, dotyczy dyskusji na temat celowości podejmowanych działań przez organ wykonawczy, którym jest Burmistrz. Można o tym podyskutować, tylko nie w tym miejscu i nie w tym czasie. W porządku obrad każdej sesji jest zawarty punkt o bieżącej informacji Burmistrza z operatywnego, decyzyjnego działania międzysesyjnego. To jest miejsce i czas, kiedy możemy sobie „poużywać” na organie wykonawczym, powiedzieć, o tym co np. ustaliliśmy na klubach. Dzisiaj dyskutujemy nad projektem uchwały, której sens jest taki, że wykonane zostały określone zadania i trzeba za te zadania zapłacić w ramach uchwalonego budżetu. Co jest w związku z tym wadliwego w tym projekcie uchwały? Jeżeli tak będziemy mieli procedować nad projektami uchwał to będziemy w nieskończoność „mielili piasek na plaży”. Mówmy na temat.

Radny Marek Sanecki – w ramach interpelacji radny zgłasza interpelacje, a później wygłasza komentarze i to jest dobre. Później ten sam radny podważa zasadność dyskusji. Jeżeli będziemy szli tym tokiem, to możemy nie dyskutować, zagłosujemy przeciw i nie wiem, czy sprawa zostanie załatwiona. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, to muszę poinformować, że jest ona jak najbardziej zasadna ze względu na to, że topole te umierają, są kruche, a ich liście spadają na boisko i później bardzo dużo czasu należy poświęcić, aby je usunąć.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – warto byłoby powiedzieć, że jeżeli z jednej strony, jako Rada Miejska chcemy dbać o swoje kompetencje, to właśnie kompetencją Rady Miejskiej jest wyrażanie swojej opinii poprzez uchwały w zmianach budżetowych, które głosujemy. Zastanawiamy się, czy te zmiany, które są proponowane przez projektodawcę są zasadne, czy też nie. Prawo do dyskusji jest jak najbardziej otwarte, bo przynajmniej większość zmian w budżecie jest odstępstwem od tego, co zawiera się w uchwale budżetowej. Za każdym razem Burmistrz, jako organ wykonawczy prosi Radę Miejską w Gryfinie, aby zgodziła się na zmianę pierwotnej wersji, którą uchwalono uchwałą budżetową. Problem polega na tym, że są w ciągu roku bardzo często zasadne potrzeby w zmianie budżetu,  a niekiedy zdaniem Rady zmiany są niezasadne. Jak dowodzi praktyka bieżącej kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie, ta Rada często, choć nie zawsze, ma odmienne zdanie w zakresie wszystkich proponowanych przez Burmistrza zmian. To jest zgodne z kompetencją organu uchwałodawczego, jakim jest Rada Miejska w Gryfinie. Ze strony niektórych radnych padały rozsądne propozycje, aby nie „pogrzebać” całego projektu uchwały tylko dlatego, że znaczna część Rady nie zgadza się z jednym lub dwoma zapisami. Rozsądek podpowiada, żeby nie umieszczać takich zapisów, które budzą kontrowersje, bądź je wydzielić. Wydaje mi się, że projekt uchwały w tym kształcie będzie miał stosunkowo niewielkie szanse na poparcie przez całą Radę Miejską w Gryfinie.

Radna Elżbieta Kasprzyk – przytoczę część opinii radcy prawnego Krzysztofa Judka. Cyt. „Substytutem głosowania nad poszczególnymi częściami projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu może się odbyć w aktualnym stanie prawnym na przykład poprzez zgłaszanie wniosków o skreślenie poszczególnych punktów z uchwały”. Myślę, że w ten sposób możemy przebrnąć przez projekt uchwały.

Radny Artur Nycz – będę starał się absurdy wypowiedzi pana Różańskiego pokazywać
w sposób dobitny. Jeżeli Pan uważa, że projekt uchwały jest tylko wyłącznie przeniesieniami to chciałbym zwrócić uwagę, że do uchwały są załączone dwa wnioski. Przeniesienie  w budżecie oznacza przeniesienie kwot z jednej pozycji na inną pozycję zapisaną w budżecie. Tymczasem wniosek Pani Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji dotyczy pozycji w budżecie wcześniej nie zaplanowanych, tak samo wniosek Dyrektora OSiR. Nie jest przeniesieniem w budżecie przeniesienie środków na zakup samochodu, skoro wcześniej go nie planowano. Jeżeli Pan uważa, że nasza rola  w Radzie ma się sprowadzać do dyskusji, czy uchwała jest napisana prawidłową czcionką  i czy są prawidłowo ustawione marginesy, to nie jest to rola, do której każdy z nas został powołany. Panie radny Różański, trochę więcej pracy, mniej głupoty w tym wszystkim, bo zaczyna Pan to sprowadzać do absurdu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – chciałabym uzyskać odpowiedź na temat wydatków na oświetlenie, remont Biblioteki oraz odpowiedź na wniosek Komisji Rewizyjnej na temat przedstawiania zmian w budżecie odrębnymi uchwałami. Chciałabym poinformować odnośnie wypowiedzi Pana Różańskiego, że przeniesienia w budżecie mają miejsce między paragrafami i są one w kompetencji Burmistrza, który dokonuje tego swoimi zarządzeniami. Przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami leżą w kompetencji Rady.

Radny Rafał Guga – chciałbym usłyszeć uzasadnienie Pana Burmistrza oraz Dyrektora Biblioteki do wszystkich głosów, które padły.

Radny Andrzej Kułdosz – nie wiem, czy wszyscy radni wiedzą, jakie jest przeznaczenie samochodu, który ma zostać zakupiony dla OSiR. Czy ktoś rozmawiał z Dyrektorem OSiR do czego będzie wykorzystywany ten samochód? Z moich informacji wynika, ze ten samochód będzie wykorzystywany na terenach wiejskich dla potrzeb prac społecznie użytecznych.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – proszę Państwa o przegłosowanie wydatku w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę dla firmy VULCAN. Nie mogę tej kwoty trzymać w zapasie. Pamiętam, jak porównywałem opracowanie przygotowane za kwotę 68.000 zł dot. CW Laguna i opracowanie za kwotę 20.000 zł dotyczące tylu placówek oświatowych. Nie wiem nic o fakcie, że najpierw ma zostać przedstawiona analiza, a dopiero później przekazane środki finansowe. Wiem, że firma VULCAN miała przygotować dokumenty, Państwo otrzymaliście je do oceny i bardzo proszę o przegłosowanie tego wydatku. Samochód zakupiony za 80.000 zł ma zastąpić Poloneza, który jest bardzo starym samochodem. Ten samochód przeznaczony jest do obsługi hotelu. Następny samochód towarowy przeznaczony zostanie na potrzeby prac społecznie użytecznych. Chcemy utworzyć grupę osób, która zajmowałaby się pielęgnacją boisk na terenach wiejskich. Samochód będzie służył do przewozu sprzętu oraz pracowników. Do tej pory byli oni przewożeni samochodem Lublin będącym własnością urzędu. Chcielibyśmy, aby w samochodzie towarowym mieściło się również pięć miejsc siedzących. Nasadzenie drzew odbędzie się po całkowitym remoncie obiektów sportowych, po opracowaniu koncepcji zagospodarowania obiektów sportowych. Projektant sporządzi projekt nasadzeń drzew. Oświetlenie urzędu odbywało się w etapach. Ostatnim etapem jest wykonanie oświetlenia od strony ulicy Parkowej.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – dlaczego oświetlenie nie zostało wykonane w jednym etapie, jednym przetargiem?

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – ponieważ nie było środków finansowych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – dlaczego nie zwrócono się do Rady Miejskiej  o zwiększenie środków na to zadanie? Wie Pan, że dzielenie zadania na etapy jest niezgodne z prawem.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – zadanie było wykonywane w innych latach. Część zadania realizowana była w 2006 roku, w 2007 roku nie było wykonywane oświetlenie. Zgadzam się z sugestią Pani radnej, że zadanie można było próbować realizować całościowo.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – czy zaplanowano na ten cel środki? Czy odbędzie się przetarg, czy zostanie zastosowane zapytanie o cenę?

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - myślę, że w tym przypadku nie będzie konieczne ogłaszanie przetargu, ale szczegółowych informacji udzieli Pani Ewa Kubiak.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - w chwili obecnej procedury przetargowe obowiązują przy realizacji zadania ponad kwotę 14.000 zł euro. Kwota wskazana w projekcie uchwały wynika ze złożonej oferty przez firmę, która realizowała poprzednie etapy. Pieniądze pojawiły sie w roku bieżącym. W tej chwili nie problemu z dyscypliną finansów publicznych w zakresie prawa zamówień publicznych. Można dokonać zlecenia prac poprzez akceptację oferty. Nie ukrywam, że temat ten pojawił się przy okazji budowy parkingu przy przychodni zaplanowanej w budżecie na rok przyszły oraz oświetlenia ulicy Parkowej. Problem jest z ustawieniem dodatkowych punktów świetlnych przy tej ulicy. W chwili obecnej stoi jedna lampa, która jest zasłaniana przez rosnące przy niej lipy. Oświetlenie wykonane na elewacji urzędu byłoby również elementem oświetlenia ulicznego fragmentu ulicy Parkowej.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling – podjęliśmy się remontu budynku, który stanowi jedną z najbardziej historycznych substancji w Gryfinie, więc należało go wykonać jak najlepiej. Do remontu przygotowywałem się dwa lata. Dwa lata temu został wykonany projekt. Wiedząc, że jest to wielkie przedsięwzięcie przygotowaliśmy ten projekt dwuetapowo. Nie sądziłem, że od razu znajdą się środki w budżecie gminy na wykonanie całości remontu. Pierwszy etap, który miał zostać wykonany w tym roku przewidywał remont klatki schodowej z wszelkimi przyłączeniami. W drugim etapie, w następnym roku miały być remontowane pomieszczenia. W ostatniej chwili przygotowania budżetu na 2007 rok wygospodarowano kolejne 100.000 zł na wykonanie również drugiego etapu prac. Projekt był wykonywany, aby nie przekroczyć kwoty 60.000 euro. Zadanie chcieliśmy wykonać  w okresie najmniejszego obciążenia biblioteki, czyli w sezonie wakacyjnym. Jak próbowałem Państwu przekazać na sesji sierpniowej, nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót. W poprzednim wniosku, przedstawionym do projektu uchwały na sesji sierpniowej została ujęta kwota 27.000 zł na nieprzewidziane prace związane z przenosinami, magazynowaniem, wykonaniem dodatkowych czynności i zakupem dodatkowego wyposażenia. Nie przewidywaliśmy, że zostaną wykonane dwa etapy remontu. Było to naprawdę wielkie przedsięwzięcie logistyczne. W poprzednim wniosku kwota 27.000 zł została wykreślona w związku z tym postanowiłem zwrócić się do Burmistrza i Rady  o dodatkowe środki finansowe. Pismo w sprawie przyznania dodatkowych środków pochodzi z dnia 12 października br., dlatego niektóre kwoty zostały podane szacunkowo. Tym razem PUK zrezygnował z współpracy z nami, nie przydzielono transportu i ludzi do przenoszenia kartonów, których było ok. 700. Dzięki inicjatywie radnego Zbigniewa Kozakiewicza   i przychylności dyrektora zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie otrzymaliśmy pomoc ze strony uczniów tej szkoły, za co chciałbym podziękować władzom oświatowym oraz dyrektorowi. Wprowadzenie księgozbioru kosztowało nas taniej o 2.000 zł. Koszty związane z załadunkiem przy wprowadzaniu wyniosły tylko 200 zł, a nie 700 zł, jak w przypadku wyprowadzki, ponieważ nie było osób, które można byłoby zatrudnić do tej pracy. Pozostałe kwoty są podane z autentycznych faktur. Wykonaliśmy również pracę polegającą na obłożeniu w folię wszystkich książek w Bibliotece Naukowej, ale należało zakupić dodatkowo folię za 2.000 zł. Nie chciałbym usprawiedliwiać się, że coś źle zrobiłem. Drugi raz pojąłbym te same decyzje. Sami Państwo ocenicie, czy zagłosować pozytywnie, czy nie, ja natomiast proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku do budżetu. Nie otrzymałem pierwszego dnia informacji, kiedy będą się odbywały komisje i w tym czasie byłem zajęty remontem pieca w filii Biblioteki w Pniewie. Poprosiłem, aby w posiedzeniach komisji uczestniczyła Zastępca Dyrektora Pani Sylwia Mencel, która opracowywała wniosek do budżetu. Drugiego dnia czekałem na telefon, ale musiałem udać sie do lekarza i na ten dzień mam wystawione zwolnienie lekarskie. Poprosiłem Zastępcę, aby zgłosiła się na Komisję Rewizyjną, jednak Komisja chciała wysłuchać moich wyjaśnień. Mam przy sobie kopię zwolnienia lekarskiego i przepraszam, że nie mogłem stawić się przed państwem.

Radna Wanda Kmieciak – czy uważa Pan, że nieplanowaną pracą związaną z remontem jest przewóz książek i wyposażenia? Uważam, że jest to pierwszy krok w planowaniu. Wiadomo, że przed remontem pomieszczeń należy je opróżnić. Myślę, że Pan Dyrektor również przewidywał koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do pakowania. Jest to dosyć pokaźna suma. Przewóz książek kosztował 7.274 zł, a koszt zakupu materiałów niezbędnych do pakowania wyniósł 5.365 zł. Być może nie przewidział pan kosztów związanych z aranżacją wnętrz, być może karnisze, firany, rolety uległy uszkodzeniu przy demontażu, ale konserwację wykładzin PCV za kwotę 4.980 zł mógł Pan przewidzieć.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling – nie mogłem przewidzieć tego, że będą wykonywane dwa etapy remontu. Sądziłem, że będzie wykonywany remont tylko klatki schodowej. Każdy etap miał kosztować około 100.000 zł. Tak zostało przewidziane  w kosztorysach. Dodatkowo, kiedy tworzyliśmy budżet jednostki po przyznaniu dotacji przeniosłem 40.000 zł z wydatków planowanych na wydatki rzeczowe, aby mieć rezerwę. Nikt nie przewidział, że nastąpi boom inwestycyjny. Sądziłem, że znajdę wykonawcę, który może wykonać te prace za kwotę 200.000 zł. Na początku tego roku ceny za materiały  i usługi budowlane drastycznie wzrosły. Znalazłem jednego wykonawcę, który zgodził się wykonać remont za kwotę 200.000 zł. Myślałem, że dodatkowe prace uda sie wykonać za środki wynegocjowane podczas przetargu, jednak nie udało się to. Przez 20 lat w Bibliotece na pewno nie będziemy wykonywać remontów.

Radna Wanda Kmieciak - w jaki sposób Pan wynagrodzi pracowników Biblioteki, kobiety które pracowały przy wynoszeniu sprzętu, nosząc ciężkie przedmioty?

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling – jeżeli będę miał pokrycie w środkach finansowych na te wydatki, na pewno wynagrodzę moich pracowników, których bardzo cenię za to, co zrobili. Każda inspekcja pracy, która by obserwowała, to co się działo w trakcie wyprowadzki i wprowadzenia po remoncie ukarałaby mnie, ale nie mogłem powstrzymać pracowników, żeby tego nie robili.

Radna Wanda Kmieciak - czy pracownicy otrzymają nagrody za tą ciężka pracę?

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling – jeżeli będę miał środki finansowe oczywiście, że dostaną nagrody.

Radny Rafał Guga – co się stanie, jeżeli Rada nie zdecyduje przyznać Panu środków finansowych. Czy możliwy jest do wykonania scenariusz, który przewidział jeden z radnych, aby Pan znalazł sponsora na dofinansowanie tych prac?

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling – poproszę pomysłodawcę  o znalezienie sponsora.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – czy jest możliwość przedstawienia faktur na rozliczenie kwoty 7.274 zł?

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling – poinformowałem, że ten koszt uległ zmniejszeniu do kwoty 5.232 zł, dzięki działaniom radnego Zbigniewa Kozakiewicza. Koszt załadunku i rozładunku również uległ zmniejszeniu i wynosi 900 zł. Jest to dotacja do jednostki organizacyjnej gminy. Jeżeli nie wydatkowałbym tej kwoty, musze zwrócić ją do budżetu Gminy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Pani Skarbnik, o jaką kwotę dofinansowania zwrócił się Dyrektor Biblioteki? Na jaką kwotę opiewały faktury? Czy jest nam Pani w stanie przedstawić te dane?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – kwota zawarta jest we wniosku Dyrektora Biblioteki z dnia 12 października 2007 r. Są w nim wyszczególnione wszystkie kwoty. Wniosek sporządzała Zastępca Dyrektora Biblioteki. Pan Dyrektor potwierdził, że niektóre kwoty zostały zaoszczędzone, ale podkreślił również, że dokonano obłożenia folią innych książek. Z tego tytułu poniesiono również dodatkowe koszty. Wnioskowana kwota jest udokumentowana. Koszty dwóch pozycji, których zostały wymienione przez Dyrektora zostały zmniejszone, jednak zostały zwiększone koszty związane z utrzymaniem innych księgozbiorów.

Radny Marcin Para - mam pytanie do Pana Dyrektora. Czy Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej otrzyma dokumenty, które nam Pan obiecał? Chciałbym się również dowiedzieć, co należy zrozumieć pod pojęciem „usług w zakresie tablic komunikacyjnych”? Kosztują one 2.000 zł. Mam pewne obawy, co do zasadności wydatkowania takiej kwoty na tablice.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling – są to wszystkie tablice informacyjne, tablice na drzwi i główna tablica informacyjna w korytarzu. Jest takie staropolskie powiedzenie: „Stać na konia, stać na wóz”. Jeżeli pozwoliliśmy sobie na taki wystrój XXI wieku, wypadałoby, aby dopasować do niego tablice na drzwiach. Usługi plastyczne, tak jak informatyczne są w tym kraju coraz droższe.

Radny Marcin Para – jeżeli Pan miałby swoje własne pieniądze, też by Pan tak nimi szastał? Takimi usługami zajmuje się również Gryfiński Dom Kultury. Uważam, ze gdyby rozsądnie do tego podejść, to mogłoby zostać wykonane przez GDK, który jest jednostką gminną  i wykonałby to pewnie za o wiele mniejsze pieniądze. Czy Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej otrzyma dokumenty, o które prosiła na ostatnim posiedzeniu? We wniosku znajduje się zapis, że wszystkie kwoty podane są w wartości brutto na podstawie wystawionych faktur i rachunków. Wobec tego, nie rozumiem dlaczego Pan „strzela kwotami z rękawa”.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling – w dwóch pozycjach, których koszt uległ zmniejszeniu na podstawie faktur, łączny koszt obliczyliśmy mnożąc kwotę na fakturze razy dwa.

Radny Marcin Para – jak można faktury „mnożyć razy dwa”. Nie za bardzo rozumiem te Pana tłumaczenie.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Leopold Kemmling – jestem przygotowany, aby w ciągu godziny, dwóch godzin dostarczyć faktury, chociaż nie widzę takiej potrzeby. Miejmy trochę zaufania do siebie.

Radny Marcin Para – jeżeli w poniedziałek Pan obiecał, że przekaże Komisji Budżetu wszystkie dokumenty, o które prosiła, nie rozumiem, dlaczego Pan przyszedł bez nich teraz. Spodziewał się Pan, że będzie dyskusja na ten temat. Wniosek Pan złożył w dniu  12 października br. Miał Pan półtora miesiąca, aby zweryfikować zapisy we wniosku.

Radny Marek Sanecki – zbulwersowało mnie kilka wypowiedzi, zanotowałem je. Wniosek jest taki, że ten, kto nie planuje, ten planuje porażki, a Pan Dyrektor wielu rzeczy nie zaplanował i nie potrafi Pan się z tego wytłumaczyć. Jeżeli mówi Pan, że koszty wynikają  z tego, że nie można było ich przewidzieć w realizowanym remoncie, to ja twierdzę, że żaden z tych kosztów nie jest kosztem, którego nie można było przewidzieć. Każda jedna pozycja nie jest kosztem, który powstał nieprzewidzianie. Powiedział Pan, że bardzo wzrosły koszty usług i materiałów. Stwierdzam, że był okres, kiedy wzrosły, ale teraz są takie same, jak przed „skokiem” budowlanym. Powiedział Pan, że „stać nas na konia, stać na wóz”. Skoro było stać Pana na „wóz” to proszę za niego zapłacić. Powiedział Pan, że pomysłodawca znalezienia sponsora powinien go znaleźć. To Pan jest Dyrektorem, nawarzył Pan sobie piwa, więc niech Pan je wypije. Powiedział Pan, że powinniśmy mieć zaufanie, ale jeden z naszych radnych mówi: „kochaj i sprawdzaj”. Był Pan poproszony o faktury, to proszę je przedstawić.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – mam propozycję, abyśmy zamknęli dyskusję nad tym punktem w porządku obrad. Chciałbym poprosić o ogłoszenie przerwy przed głosowaniem projektu uchwały. Po przerwie przegłosowane zostałyby trzy wnioski do projektu uchwały, które zostały zgłoszone przez radnych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Burmistrzu, czy ulica Parkowa jest drogą gminną, czy powiatową?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - ul. Parkowa jest drogą powiatową.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – jeżeli będziemy w dalszym ciągu stawiać lampy przy drogach powiatowych, będę głosować przeciwko wydaniu tych pieniędzy.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - w bieżącej kadencji pojawiała sie sprawa doświetlenia ul. Parkowej. Jak wiecie Państwo, nie jesteśmy zarządcą drogi, występujemy do Powiatu, aby ją doświetlić. Posiadamy możliwość uzupełnienia oświetlenia na elewacji zachodniej urzędu, która spowoduje, że ulica na tym odcinku również będzie oświetlona.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – ul. Parkowa jest drogą powiatową. Na chwilę obecną Powiat pobiera opłatę za dzierżawę pomieszczeń przychodni, szpitala i dotyczy to jego usług. Rozumiem, że sprawa dotyczy mieszkańców naszej Gminy, ale niech pan Starosta również zauważy, że sprawa dotyczy mieszkańców całego Powiatu Gryfińskiego. Oświetlenie tej drogi powinno być sprawą priorytetową i należy wymóc jego wykonanie na Staroście.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – stan dróg powiatowych i gminnych jest tematem, o którym rozmawiamy od wielu lat, m.in. z Powiatem. Wiecie Państwo, że pewne przedsięwzięcia, o które państwo interpelujecie i które są ważne dla tego miasta, Gmina realizuje na mocy porozumień, współfinansując część zadań tylko po to, aby rozwiązać pewne problemy. Faktem jest, że Starostwo na część naszych propozycji wydaje decyzje odmowne, ponieważ nie posiada odpowiednich środków. Jesteśmy w trakcie rozmów ze Starostwem na temat wypracowania współpracy w tym zakresie, aby w istotny sposób poprawić jakość dróg powiatowych. Współpraca dotyczy etapu projektowania, poprawy stanu technicznego i oświetlenia.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – oświetlenie ulicy Parkowej leży w interesie Powiatu Gryfińskiego, podmiotów, które prowadzą usługi w przychodni oraz Gminy Gryfino. Powinniśmy realizować to przedsięwzięcie wspólnie, ponieważ może być sytuacja, że później zabraknie nam środków finansowych na remonty dróg gminnych na terenach wiejskich.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – o tym, że gmina współpracuje i stara się pozyskać środki dla realizacji zadań, które nie są jej zadaniem świadczy przykład remontu ul. M. Konopnickiej. Gmina Gryfino opracowała projekt na remont całości ulicy. Nawet ten fakt oraz szereg spotkań  z Burmistrzem nie spowodował, żeby prywatni inwestorzy, zainteresowani, aby dojazd do ich obiektów był właściwy i posiadali miejsca parkingowe, byli zainteresowani przystąpieniem do rozmów ws. realizacji tego projektu i współfinansowania zakresu robót, który dotyczy ich działek.

Radna Elżbieta Kasprzyk – chciałabym dopytać o samochody dla OSiR, ponieważ pewne kwestie mi się nie zgadzają. Pan Burmistrz powiedział, że samochód do obsługi hotelu kosztował będzie 80.000 zł, a samochód do przewozu osób i sprzętu w ramach prac społecznie użytecznych 120.000 zł. Mam przed sobą projekt budżetu na 2008 r., w którym czytam, że planowane są wydatki na zakupy inwestycyjne i zakup samochodu typu auto-laweta do przewozu sprzętu do konserwacji obiektów sportowych ze sztuczną nawierzchnią. Czy my posiadamy sprzęt do konserwacji obiektów sportowych ze sztuczną nawierzchnią?  Z tego co mi wiadomo, te prace miała wykonywać firma zewnętrzna. W dziale dot. wydatków na administrację publiczną mamy przewidziany kolejny zakup samochodu dostawczego za kwotę 120.000 zł. Przekażmy samochód Lublin dla OSiR. Nie chce mi się wierzyć, że samochód laweta, będzie wykorzystywany na terenach wiejskich. Należy zastanowić się nad przekazaniem samochodu Lublin dla OSiR, a kwotę 80.000 zł przeznaczyć na poprawę stanu bazy noclegowej ośrodka oraz infrastruktury wokół ośrodka. W moim mniemaniu, zakup dwóch samochodów dla OSiR jest przesadą.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał radnego Artura Nycza, czy podtrzymuje wniosek o zmniejszenie wydatków w kwocie 80.000 zł w Dziale 550.

Radny Artur Nycz poinformował, że przeformułuje swój wniosek i sprecyzuje go po przerwie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał radnego Marka Saneckiego, czy podtrzymuje swoje dwa wnioski dot. wycofania z projektu uchwały wydatków w kwocie 29.000 zł w Dziale 921 oraz zmniejszenie wydatków w Dziale 801 w kwocie 20.000 zł.

Radny Marek Sanecki poinformował, że wycofuje swoje wnioski do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy radny Artur Nycz podtrzymuje swój wniosek.

Radny Artur Nycz poinformował, że wycofuje swój wniosek do projektu uchwały.

Radny Stanisław Różański – ma wniosek formalny. Uwzględniając wszystkie glosy, które zostały podniesione w trakcie dyskusji, mam następujący wniosek formalny. Proponuję, abyśmy zaplanowali na najbliższej sesji Rady Miejskiej punkt dotyczący działalności Biblioteki, zasadności działań Dyrektora Biblioteki, słuszności działań związanych  z poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i w tym punkcie wygłosimy wszystkie nasze uwagi, oceny i sformułujemy określone wnioski. W dniu dzisiejszym przystąpmy do przegłosowania tej uchwały i zakończmy ten temat

Radna Magdalena Chmura – Nycz – uważam, że wniosek nie jest zasadny, ponieważ co roku Rada zapoznaje się z działalnością Biblioteki i takie sprawozdanie jest przedstawiane Radzie Miejskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  7 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. nie została podjęta.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 15/XVI.

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony Środowiska przedstawił stanowisko komisji, która jako jedyna omawiała projekt uchwały.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - projekt uchwały dotyczy działu 600 i kwoty 15.736 zł, którą musimy wprowadzić po stronie dochodów i wydatków, w związku z tym, że zawarto porozumienie między Gminą Gryfino, a Powiatem Gryfińskim w kwestii utrzymania dróg powiatowych. Kwota ta ma zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg powiatowych  miesiącu grudniu. Aby Gmina mogła podpisać umowę na to zadanie, które będzie realizowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych kwota musi zostać wprowadzona do budżetu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. została przyjęta. Uchwała Nr XVI/147/07 stanowi załącznik nr 29.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych  w jednostkach budżetowych – DRUK Nr 16/XVI.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – projekt uchwały dotyczy rachunku dochodów własnych. Posiadamy rachunek dochodów własnych w dziesięciu jednostkach organizacyjnych Gminy. Są to dodatkowe koszty dla budżetu związane z prowadzeniem tych rachunków, na których bezpośrednio znajdują się tylko dochody z tytułu opłaty za wyżywienie oraz koszty związane z zakupem wyżywienia dla stołówek. Z uzasadnienia Głównej Księgowej ZEAS wiem, że często nie wystarcza środków finansowych na opłatę za prowadzenie takiego rachunki. Odsetki dopisywane od tego rachunku, nie zabezpieczają tych kosztów. W związku z tym, że ustawodawca zmienił ustawę o finansach publicznych i został wprowadzony nowy paragraf „Stołówki szkolne”. Został on umieszczony w projekcie budżetu na 2008 r. Nie ma potrzeby utrzymywania tych rachunków, do których musimy dopłacać.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – co z pieniędzmi, które szkoły pozyskują za wynajem sal i od sponsorów? Do tej pory przepisy regulowały ta kwestię i musiały one posiadać ten rachunek. Czy ich likwidacja będzie zgodna z ustawą o finansach publicznych?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – będzie to zgodne z ustawą. Rachunek dochodów własnych nie jest rachunkiem obligatoryjnym, który musi być prowadzony przez jednostki. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy będą wprowadzane do budżetu Gminy,  a następnie z budżetu będą przekazywane do poszczególnych szkół, które będą wypracowywały te dochody. Co roku organizowane są w Gimnazjum „Dni Przyjaciół Gimnazjum”, podczas których są zbierane dość znaczne środki finansowe. Te środki będą mogły zostać od razu wydatkowane i zagospodarowane przez Radę Rodziców. Dochody  z tytułu najmu są niewielkie. Rachunki dochodów własnych były tworzone głównie z tego względu, że były odpłatności za wyżywienie w poszczególnych szkołach.

Radny Marek Sanecki – Pani Skarbnik, proszę, aby Pani podała, jakie są koszty prowadzenia takiego rachunku? Wydaje mi się, że nie są to wielkie koszty.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – koszt prowadzenia rachunku wynosi 30 zł miesięcznie.

Radny Marek Sanecki – uważam, że jest dobrze, że są utworzone te rachunki. Uważam, że dyrektorzy dla celu motywacyjnego sami powinni gospodarować tymi środkami.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – ustawodawca w ustawie o finansach publicznych próbował rozwiązać ten problem i rozwiązał go wprowadzając paragraf „Stołówki szkolne”, który znajduje się w budżecie. Wiele nieporozumień i kontrowersji budziło, gdy jednostki organizacyjne musiały tworzyć rachunki dochodów własnych,  a w większości na tych rachunkach znajdowały się dochody związane z odpłatnością za wyżywienie, jak również koszty związane z utrzymaniem stołówek. Aby był bardziej przejrzysty budżet i całość kosztów ujęta w jednym paragrafie, w budżecie na rok 2008 ujęliśmy ten paragraf. Na rachunkach dochodów własnych będą znajdowały się wówczas minimalne kwoty, natomiast opłaty za ich prowadzenie są stałe.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych została podjęta. Uchwała Nr XVI/148/07 stanowi załącznik nr 30.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej.

Projekt uchwały radni otrzymali w trakcie sesji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – dziękuję, że Wysoka Rada zgodziła się na zmianę porządku obrad, że dopuszczono ten projekt pod dyskusję. Intencja tego projektu uchwały zmierza do tego, aby szybko, sprawnie i najlepiej, jak to jest możliwe przedstawiciele Rady Miejskiej ustalili i przekonali się, co do stanu faktycznego substancji mieszkaniowej budynku komunalnego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie. Kwestia członkostwa komisji w moim przekonaniu, jako współprojektodawcy jest taka, że w skład komisji doraźnej weszliby przedstawiciele każdego z klubów radnych Rady Miejskiej  w Gryfinie, przedstawiciel radnych niezależnych oraz przedstawiciel Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie. Jeżeli Rada Miejska uzna, że jest lepszy sposób powołania komisji i składu osobowego, nie będę przy tym się upierał. Jako projektodawca jestem otwarty na alternatywne rozwiązania. Dostrzegam potrzebę powołania takiej komisji, jej szybkiej pracy  i wypracowania konstruktywnych wniosków, które zostałyby przekazane Radzie być może na sesji grudniowej, jeżeli udałoby się zakończyć prace komisji. Komisja jest powoływana na okres do dnia 31 grudnia br., więc wydaje się, że realnym terminem będzie jednak sesja styczniowa.

Radny Kazimierz Fischbach – klub radnych BBS jest za tym, aby sprawę tego budynku wreszcie załatwić. Nie wiem, czy zasadne jest powoływanie tej komisji. Mamy stała Komisję Rady, Komisję Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony środowiska oraz Komisję Mieszkaniową. W związku z tym zgłaszam wniosek, aby te dwie komisje zajęły się tą sprawą i na sesji w miesiącu grudniu przedstawiły nam sytuację, jaka ma miejsce w tym budynku. Klub BBS jest za projektem uchwały, ale czy jest zasadne powoływanie dodatkowej komisji?

Radny Stanisław Różański – chciałbym się wytłumaczyć, dlaczego głosowałem przeciwko zmianie porządku obrad i włączeniu tej sprawy, w tej konwencji do dzisiejszych obrad. Przychylając się do głosu Przewodniczącego Klubu BBS chciałbym dodać jeszcze jeden argument na poparcie tego słusznego poglądu. Doceniam wagę problemu. Uważam, że jest to ważna sprawa i wymaga określonego rozpracowania, ale jeżeli stanęlibyśmy na gruncie formalnym powoływania dla tej sprawy doraźnej komisji w trybie i na warunkach określonych postanowieniami § 20 Statutu Gminy Gryfino to uważam, że brak jest ku temu odpowiedniego uzasadnienia. Pomijam względy natury formalnej, gdy chodzi o sam druk projektu uchwały, bowiem zawiera on wyraźną wadę formalną. Mam na myśli dyspozycję  art. 22 ust. 2 Statutu. Proszę zwrócić uwagę na § 20 Statutu „w szczególnie uzasadnionych przypadkach rada może powoływać komisje doraźne”. Ta regulacja jest fakultatywna. Jeżeli rada może powołać komisję doraźną, to muszą być ku temu tak ważne względy, które uniemożliwiają rozpatrzenie sprawy przez komisje stałą, że w tym celu należy powołać właśnie komisję doraźną. W dniu dzisiejszym takiego uzasadnienia nie usłyszałem. Nie zawiera takiego uzasadnienia w tym względzie projekt uchwały. W związku z tym utrzymuję przekonanie, że nie ma takich powodów, dla których trzeba było decydować o powołaniu komisji doraźnej. Gdyby tak się stało, to jest to wotum nieufności w stosunku do komisji stałej, która w swym zakresie zadań jest powołana do tego. Jest to dobra okazja, aby Rada skorzystała ze swojej prerogatywy, ponieważ Rada nadzoruje prace komisji i uwzględniając głosy wskazujące na potrzebę rozpatrzenia problemu zleciła zajęcie się sprawa Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. To mi przypomina sytuacje z dawnych czasów, gdy nie wiadomo było co zrobić ze sprawą to powoływano ciała kolegialne. Miały one stanowić panaceum na rozwiązanie problemu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - ponieważ Pan radny Stanisław Różański jak zwykle ma uwagi do projektów uchwał zgłaszanych przez kogoś innego, niż Pan Burmistrz czuję się w obowiązku wytłumaczyć się Państwu. Projekt uchwały został poddany opinii prawnej przez radcę prawnego obsługującego urząd, ma stosowną pieczątkę i został podpisany. Można byłoby się zastanowić się nad tym, czy sugestia Pana Różańskiego jest bezzasadna. W pewnym sensie jest zasadna, ponieważ Statut przewiduje, że to Rada Miejska ma kompetencję powoływania w głosowaniu przewodniczącego każdej z komisji, w tym komisji doraźnej. Nauczony doświadczeniem i praktyką tej Rady Miejskiej zrobiłem to celowo. Jeżeli Rada przegłosuje ten projekt uchwały, w imieniu klubu GPW poproszę  o 5 minut przerwy i zaprezentuję projekt uchwały, w którym będziemy powoływali na stanowisko przewodniczącego osobę z grona, które wyrazi zgodę do pracy w tej komisji. Myślę, że taka droga formalna jest możliwa. Komisja doraźna w moim przekonaniu powinna powstać z prostej przyczyny. Jako Rada Miejska w Gryfinie nie potrafiliśmy zadbać  o interesy tych mieszkańców, nie skontrolowaliśmy w sposób należyty tego, co dzieje się  z substancją komunalną, a dzieje się źle. Działać w tej konkretnej sprawie należy szybko, ponieważ zdjęcia pokazują, co się dzieje w tym budynku. W tym budynku mieszkają dzieci, które maja astmę, a zagrzybienie sięga połowy pokoju. Do mieszkań dostaje się woda i śnieg. To nie są drobne wady. Być może protokoły, które zostały sporządzone przez stosowny wydział urzędu nie uwzględniły wszystkich ważnych rzeczy. Uwagi, które przekazują nam mieszkańcy dotyczą zagrzybienia pomieszczeń, braku wentylacji, wilgoci  w pomieszczeniach, nieszczelnych okien i drzwi balkonowych, szczurów w budynku i innych kwestii. Nie może mieć miejsce fakt, że przychodzi przedstawiciel spółki komunalnej  i informuje mieszkańców, że muszą sobie wietrzyć mieszkania, bo inaczej będą one zagrzybione. Ci ludzie dysponują materiałami, które pokazują, że w momencie podejmowania remontu budynek nie był odgrzybiony, nie był przygotowany do inwestycji. Jest istotna kwestia, która do tej pory nie została poruszona i chciałby, aby Rada zwróciła na nią uwagę. Mieszkańcy budynku mieszkają w lokalach komunalnych. Zwrócili się do radnych Rady Miejskiej z zapytaniem, czy jako mieszkańcy zasobów komunalnych powinni mieć zwróconą kaucję, którą wpłacili wchodząc w posiadanie mieszkania komunalnego, w kontekście nie wpłacenia takiej kaucji przez inne osoby,. Należy się nad tym zastanowić i udzielić odpowiedzi. Część mieszkańców wpłaciła kaucję i korzysta z mieszkań komunalnych, część mieszkańców nie wpłaciła kaucji i również korzysta z mieszkań komunalnych. Rodzi się pytanie, czy jest to dobry stan. Komisja nie ma na celu upolityczniania i grania o cokolwiek. To ma być komisja, w składzie której znaleźliby sie przedstawiciele Rady Miejskiej  w Gryfinie z klubów BBS, GIS, GPW, spośród radnych niezależnych i z grona Prezydium Rady. Mieszkańcy monitują w tej sprawie od co najmniej dwóch lat.

Radca prawny Krzysztof Judek – w sprawie wyboru przewodniczącego komisji jest pewien niuans, mianowicie § 22 ust. 2 Statutu przewiduje, że przewodniczących komisji wybiera rada spośród radnych, ale ust. 3 stwierdza, że po dokonaniu wyboru przewodniczących komisji rada powołuje pozostałych jej członków. Kolejność powinna być taka, że najpierw powinien zostać wybrany przewodniczący, a następnie pozostali członkowie komisji, jeżeli miałoby to być zgodne ze Statutem Gminy Gryfino.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - zgłaszam wniosek o 5-minutowa przerwę, celem przygotowania stosownego projektu uchwały, który chciałbym wnieść pod obrady.  Chciałbym poprosić Radę o ponowną zmianę porządku obrad, o wprowadzenie projektu uchwały o powołaniu przewodniczącego komisji doraźnej, a następnie głosowania nad projektem uchwały, który już jest wprowadzony do porządku obrad.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - podczas dyskusji padła sugestia dotycząca pracy Komisji Mieszkaniowej w tym zakresie. W swoim imieniu chciałabym powiedzieć, że Komisja Mieszkaniowa nie jest w stanie dokonać oceny spraw budowlanych i technicznych związanych z budynkiem. Ja się tego nie podejmuję. W dniu dzisiejszym rozmawiamy  o budynku przy ul. Sprzymierzonych, ale interweniowali również mieszkańcy budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki, że w budynku przecieka dach i w mieszkaniach na poddaszu są usterki. W kamienicach przy ul. Kwiatowej i ul. Targowej również występuje zagrzybienie. Nie wiem, czy w tym przypadku jest potrzeba powoływania komisji. Trzeba zagwarantować środki w budżecie i usunąć te usterki.

Radna Wanda Kmieciak – projekt uchwały jest słuszny, ale do komisji doraźnej powołałabym również osobę, która zna się na ekspertyzach dot. usterek budowlanych.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - komisja jest doraźną komisją rady. Jeżeli będą do niej powoływane osoby z zewnątrz będą musiały otrzymać za swoja pracę określone wynagrodzenie.

Radna Wanda Kmieciak – czy nie ułatwiłaby pracę komisji ekspertyza wykonana przez osobę znającą problematykę?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - nie jest to do końca możliwe, ponieważ  w skład komisji Rady Miejskiej mogą wchodzić wyłącznie radni.

Radny Rafał Guga – mam wniosek, abyśmy w związku z § 22 ust. 1 zlecili Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, ewentualnie Komisji Mieszkaniowej i Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli. Mamy do tego celu powołane komisje, unikniemy wybierania przewodniczących, składu komisji. Zlecenie, aby te komisje wykonały taką ekspertyzę i na grudniowej sesji przedstawiły wnioski będzie szybkim załatwieniem tej sprawy.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - proszę o sprecyzowanie tego wniosku na piśmie i przekazanie go Prezydium Rady.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – dobrze byłoby, aby komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska udała się w poniedziałek wraz z komisją z Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji do tego budynku.

Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gryfinie Bronisław Mela - uważam, że należy wyjaśnić sprawę inwestycji dotyczącej adaptacji budynku hotelowego „Pod Platanem” na mieszkania. W budynku była już komisja usterkowa. Przedstawiciele GTBS zawnioskowali o powołanie eksperta, który wyjaśniłby m.in. sprawę wentylacji, która naszym zdaniem nie do końca została prawidłowo wykonana. Inwestorem tej modernizacji nie była Gmina Gryfino, tylko Elektrownia Dolna Odra. Elektrownia zdecydowała sie wykonać tą inwestycję jak najtaniej i pozbyć się tematu. W czasie inwestycji inspektorzy nadzoru podejmują różne decyzje, gdyby gmina Gryfino była inwestorem pewne rzeczy byłyby wykonane lepiej. Należy to wszystko wyjaśnić. W budynku była komisja usterkowa. Wśród przedstawicieli GTBS było dwóch specjalistów z zakresu budowlanego, wniesiono wnioski o sporządzenie ekspertyzy. Chciałbym, aby komisja nie powoływała ekspertów, tylko zapoznała się z dotychczas zgromadzonymi dokumentami.

Radny Marek Sanecki - jest zły stan techniczny budynku, tylko nie wiadomo z jakiego powodu. To jest w zasadzie, w pewien sposób, niestety sprawa polityczna. Nie wyobrażam sobie, aby kilkanaście osób chodziło po mieszkaniach i sprawdzało ich stan. W skład obu komisji wchodzi łącznie kilkanaście osób. Trzeba powołać komisję doraźną zgodnie  z wnioskiem, aby załatwić tą sprawę, a jest ona pilna. Z tego co wiem, do końca roku jest gwarancja na te prace. Działania należy podjąć szybko, aby usterki zostały usunięte  w ramach gwarancji. Komisja musi niezależnie, apolitycznie stwierdzić, że jest źle i trzeba wyegzekwować usunięcie usterek w ramach gwarancji.

Radny Artur Nycz – ludzi nie obchodzi, jaka komisja przyjdzie do budynku. Powołajmy tą komisję, niech uda się do budynku, chociażby z tego względu, aby nikt nie zarzucił Radzie Miejskiej, że mogła coś zrobić, a czegoś nie zrobiła.

Radny Rafał Guga – tak naprawdę, jeżeli ktoś chciałby upolitycznić tą sprawę to jej upolitycznieniem będzie za chwilę wybór przewodniczącego komisji. Nie wchodźmy  w kompetencje komisji. Stwierdzenie, że ktoś upolitycznia sprawę, jest stwierdzeniem, że Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska jest komisją polityczną. Prawdą jest, że w tej komisji jest reprezentowany każdy klub. Nasz wniosek dotyczy zobowiązania Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska do bezzwłocznego zwołania komisji oraz opracowania planu pracy komisji, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego sprawy oraz przedłożenia stosownych wniosków na najbliższej sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował radnych, że wniosek zostanie rozpatrzony po 10-minutowej przerwie.

Po przerwie głos zabrali:

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – chciałabym poinformować, że trwa przegląd gwarancyjny budynku wykonywany przez firmę MITEX. Remont kapitalny budynku realizowany był na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez ZEDO. Gmina przejęła budynek po jego wyremontowaniu. Od czasu przejęcia obiektu Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami organizuje przeglądy gwarancyjne, w których uczestniczą każdorazowo przedstawiciele GTBS, Gminy Gryfino i przedstawiciele wykonawcy. Tych przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji było kilka. Usterki każdorazowo są usuwane, ale występują nowe usterki. Nie ukrywam, że obecna komisja w składzie: Roman Duk – przedstawiciel UMiG, Anna Bednarek – przedstawiciel ZEDO, który miała nadzór inwestorski nad robotami, Edward Duda – przedstawiciel GTBS, Waldemar Rozenbajger – przedstawiciel GTBS, Paulina Tomaszewska – przedstawiciel firmy MITEX brała udział w przeglądzie, który odbył się w dniu 19 listopada br. Z tego przeglądu został spisany 5-stronicowy protokół z wykazaniem usterek w każdym mieszkaniu. Oprócz tego, że protokół zawiera wykaz lokali mieszkalnych wraz z wykazem usterek, które należy naprawić, komisja doszła do wniosków końcowych, że przed przystąpieniem do usuwania usterek w pierwszej kolejności należy wykonać przegląd dachu oraz zlecić sporządzenie ekspertyzy przewodów wentylacyjnych (kominowych), celem ustalenia przyczyn nieprawidłowo funkcjonującej wentylacji oraz powstawania zacieków i wykwitów grzybów pleśniowych w poszczególnych lokalach budynku mieszkalnego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie. Przegląd dachu oraz ekspertyza powinny jednoznacznie określić przyczyny powstawania usterek. Tym samym zostaną skutecznie usunięte nie tylko skutki, ale również czynniki powodujące powyższe usterki. Ostateczny termin usunięcia wszystkich usterek ustala się wstępnie na dzień 31 marca 2008 r. Nie wiemy jednak, w jaki terminie wybrany przez nas wykonawca dokona oceny technicznej tego obiektu. Termin ten może ulec zmianie. Zgodnie z procedurami wykonawca musi usunąć usterki i o tym fakcie powiadomić GTBS oraz Gminę Gryfino. Należy protokolarnie dokonać odbioru tych usterek. Zostaje przedłużony okres gwarancji, jest jeszcze 3-miesięczny okres rękojmi. Te kwestie zostały zawarte w protokole, który w dniu dzisiejszym jest w wersji elektronicznej. Ten protokół wraz z pismem przekazujemy uczestnikom tego spotkania i wraz z Panem Prezesem będziemy szukali osoby, która wypracuje opinię w zakresie funkcjonowania wentylacji  w budynku oraz stanu technicznego dachu. Dodam, że dach i wentylacja były wykonywane  w okresie wcześniejszym, poza zakresem umowy z firmą MITEX. Usterki w tych kilkudziesięciu mieszkaniach dotyczą, albo powstających rys i pęknięć, albo pojawiającej się pleśni i grzyba. Przemalowanie ścian nie jest sposobem na usunięcie tych usterek, musimy w sposób jednoznaczny ustalić ich przyczynę. Gmina była współuczestnikiem realizacji zadania. Dokumentacja i realizacja robót prowadzona była przez fachowców z ZEDO. Nie zwalnia nas to jednak z odpowiedzialności, ponieważ przejęliśmy ten obiekt i musimy dokonywać przeglądów oraz zobowiązywać wykonawcę do usuwania usterek zgodnie  z prawem budowlanym.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie wniosek Klubu radnych BBS, aby zobowiązać Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska do bezzwłocznego zwołania komisji oraz opracowania planu pracy komisji, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego sprawy oraz przedłożenia stosownych wniosków na najbliższej sesji.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych przy  8 głosach przeciwnym i 3 wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - czy w związku z koniecznością wyboru przewodniczącego komisji doraźnej konieczna jest zmiana porządku obrad?

Radca prawny Krzysztof Judek - można uznać, że punkt porządku obrad dotyczący powołania doraźnej komisji, obejmuje wszystkie elementy związane z jej powołaniem, a więc taka kwestię, jak powołanie przewodniczącego. W związku z tym nie jest konieczna zmiana porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - projekt uchwały dotyczy powołania przewodniczącego komisji doraźnej powołanej w celu kontroli stanu substancji mieszkaniowej w budynku komunalnym przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie. Będziemy musieli podać kandydatury na pełnienie funkcji przewodniczącego komisji. Tak jak wybory przewodniczących innych komisji przeprowadzane jest to w głosowaniu jawnym. Wiem, że padnie kandydatura Przewodniczącego Klubu GIS i będziemy ją akceptowali.

Radny Stanisław Różański poprosił o odczytanie tytułu projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński odczytał tytuł uchwały oraz treść paragrafu 1 projektu i poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego komisji doraźnej.

Radny Marek Sanecki zgłosił kandydaturę radnego Marcina Pary.

Radny Marcina Para nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radna Wanda Kmieciak zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Pawła Nikitińskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński wyraził zgodę na kandydowanie  z zastrzeżeniem, że jeżeli zostanie zgłoszona kandydatura innej osoby, wycofa swoją kandydaturę.

Radny Rafał Guga zgłosił kandydaturę radnego Ireneusza Sochaja.

Radny Ireneusz Sochaj nie wyraził zgody na kandydowanie.
W związku z tym, że nie zgłoszono innej kandydatury, niż kandydatura Wiceprzewodniczącego Rady Pawła Nikitińskiego poddano pod głosowanie projekt uchwały ws. wyboru przewodniczącego Komisji Rady w osobie Wiceprzewodniczącego Rady Pawła Nikitińskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  15 radnych przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady została podjęta. Uchwała Nr XVI/149/07 stanowi załącznik nr 31.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu osobowego komisji doraźnej.

Radna Elżbieta Kasprzyk zgłosiła kandydaturę radnego Marcina Pary.

Radny Marcin Para wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Kazimierz Fischbach zgłosił kandydaturę radnego Eugeniusza Robaka.

Radny Eugeniusz Robak wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Wanda Kmieciak zgłosiła kandydaturę radnej Janiny Nikitińskiej.

Radna Janina Nikitińska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Rafał Guga zgłosił kandydaturę radnej Lidii Karzyńskiej - Karpierz.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz nie wyraziła zgody na kandydowanie

Radna Janina Nikitińska zgłosiła kandydaturę radnego Kazimierza Fischbacha.

Radny Kazimierz Fischbach wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych kandydatur do składu osobowego komisji Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  15 radnych przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej została podjęta. Uchwała Nr XVI/150/07 stanowi załącznik nr 32.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - chciałbym podziękować wszystkim radnym za poparcie tego wniosku. Mam nadzieje, ze prace komisji przebiegną sprawnie i przyczynią się do tego, że stan budynku, który nie jest najlepszy, zostanie w szybkim czasie poprawiony.

Ad. XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłaszane w pkt. IV.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone tradycyjnie na piśmie. Chciałbym się ustosunkować do pytania, czy kancelaria prawna sporządziła opinię w sprawie deklaracji podatkowej ZEDO. Chciałbym poinformować, że właśnie w tej sprawie Pan Burmistrz jest dzisiaj w kancelarii prawnej  w Warszawie. Chcemy, aby najpóźniej do dnia 15 grudnia br. opinia została sporządzona. Najbardziej interesuje nas kwestia dot. deklaracji złożonych w 2002 i 2007 roku.

Ad. XXI. Wolne wnioski i informacje.

Radny Stanisław Różański – chcę po raz kolejny oświadczyć na żadne „filipiki”, jak to ja nazywam, wypowiadane na sali pod moim adresem, nie będę odpowiadał. Panie Przewodniczący, ja do każdej sesji przygotowuje się bardzo solidnie i mam głębokie przeświadczenie, że ja głupot na tej sali nie wypowiadam. Bardzo bym prosił, aby Pan  w przyszłości reagował w odpowiedni sposób, jeżeli padają takie słowa pod czyimkolwiek adresem. Dbajmy o to wszyscy. Panie Dyrektorze Biblioteki, po dzisiejszej dyskusji musi Pan zmienić treść tego powiedzenia, na które się Pan powoływał. Niech Pan od dzisiaj mówi „stać na konia, stać jest również na bat”. Wysoka Rado, odpowiem po raz kolejny, że nigdy nie podejmę jakiegokolwiek projektu uchwały, który byłby z mojej inicjatywy. Proszę mnie do takich działań nie nawoływać i proszę mi braku takich działań nie wytykać. Mój obyczaj  i moja filozofia w tym względzie jest trochę inna, niż Państwo reprezentujecie na tej sali. Uważam, że powinniśmy uszanować najświętszą zasadę wynikającą z ustawy o samorządzie gminnym. 99% projektów uchwał, które będą trafiały pod obrady mają pochodzić od organu wykonawczego. To jest prawidłowe. Ta prawidłowość, którą chce się wprowadzić w naszej Radzie jest skażona od początku do końca patologią, bo jej sens jest zupełnie inny, niż by się mogło wydawać. Sensem tych projektów uchwał, z takiej inicjatywy jest walka. Tą walkę powinniśmy nareszcie na tej sali zakończyć. Nigdy w czasie całej kadencji nie przyłożę ręki do opracowania jakiegokolwiek projektu uchwały, natomiast będę dzień i noc, w święto  i w dzień powszedni przekonywał organ wykonawczy, jeżeli będzie potrzeba zmiany czegokolwiek, dotąd, aż go przekonam. Taka jest nasza rola. Jeżeli odwracamy tą kolejność, moim zdaniem działamy nieprawidłowo. Nie będę inicjował i opracowywał żadnych projektów, będę przekonywał Burmistrza i jego współpracowników do propozycji takich, które będę uważał, że należy zmienić. Wysoka Rado, na poprzedniej sesji byłem bardzo energicznie zachęcany do jednoznacznego stwierdzenia, czy istnieje w sprawie CW Laguna tzw. układ, kto go tworzy, co to jest za układ, czy w ogóle istnieje. Ponieważ takie nawoływania radnych na sesjach traktuje bardzo poważnie, tą sprawę potraktowałem również poważnie. Zadałem sobie trud, poczytałem, poprzeglądałem i uwaga, eureka, znalazłem odpowiedź. Znalazłem autora, patrzcie, nawet ze zdjęciem. Otóż w organie prasowym, przemilczę z litości tytuł tego organu prasowego, tym razem jest zawarta publikacja „Laguna pod obstrzałem”. Obok tej publikacji zamieszczony jest wywiad z naszym kolegą radnym,  z zamieszczonym jego zdjęciem. Pan radny, nasz kolega powiada tak: „mamy do czynienia  z ewidentnym układem kryminogennym”. Odpowiadam Panu. Według Pana jest układ. Znalazłem to, o co mnie proszono. Z pewnym zażenowaniem będę mówił o kolejnej informacji. Jest to obrzydliwe, ale ponieważ dotyczy Burmistrza, organu władzy wykonawczej który nadzorujemy i z którym współpracujemy, nie mogę przejść do porządku dziennego nad tym. W organie prasowym „Nowe 7 Dni Gryfina” przyzwyczaiłem się, że są dwa rodzaje wiadomości prawdziwe i prawdopodobne. Prawdziwe są tylko nekrologi. W tym czasopiśmie zamieszczony jest w rubryce reklama następujący anons: „Wstydzę się za swojego Burmistrza, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino” podpisany przez Janusza Janiszewskiego reprezentującego Komitet Powrotu Kamienia. Nie ma ani jednego słowa komentarza od redakcji. Proszę Pana, niech Pan wytrzyma do końca, bo wystarczy uderzyć  w stół, a nożyce się odezwą. Do członków redakcji mam pytanie. W imię czego Państwo zamieszczacie takie anonsy? Co chcecie przez to osiągnąć? Czy tylko wdowi grosik? Podejrzewam, że sens tego jest zupełnie inny. Nawołuje was, przestańcie uprawiać propagandę nienawiści. Nade wszystko zwracam uwagę redaktorowi naczelnemu na treść artykułu 10 ust. 1 ustawy prawo prasowe. Proszę sobie młody człowieku to przeczytać, to się Panu przyda.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Szanowni Państwo, ponieważ wiek ma swoje prawa, więc można zrzucić zasłonę milczenia na pewne rzeczy.

Radny Stanisław Różański – ja tu już mówiłem na tej sali, że „psy na lata się nie gryzą”.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - przez chwilę miałem wątpliwość, czy  z moim zmysłem słuchu coś jest nie tak, ale odniosłem wrażenie, że jednak Przewodniczący nie udzielił głosu radnemu Różańskiemu, a ten łamie Regulamin Rady Miejskiej, dając wzór postępowania jak zwykle. Odniosę się do tego, co Pan Różański raczył przed chwilą powiedzieć na temat wywiadu, którego udzieliłem tygodnikowi „Nowe 7 Dni Gryfina”. Do widzenia Panu, jak Pan wychodzi, miłego dnia życzę.

Radny Różański opuścił obrady Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – szanowni Państwo, miałem o CW Laguna nie mówić w tym kontekście. Być może pewne osoby, być może Pan Eugeniusz Kuduk będzie miał do mnie o to pretensję, ale będę musiał powiedzieć, że sytuacja, którą opisałem  w wywiadzie dla tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina” dotyczy całości spraw związanych z CW Laguna oraz Gminą Gryfino. Pan Burmistrz Henryk Piłat mówi, że Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych odstąpił od wymierzenia mu kary i jest to prawdą. Natomiast protokół RIO nie mówił tylko o przewinieniach popełnionych w kadencji, w której Burmistrzem był Henryk Piłat, ale mówił o nieprawidłowościach, które miały miejsce   w czasie, kiedy Burmistrzem był Wojciech Długoborski. Burmistrz Henryk Piłat miał świadomość tego, że nie powinien był swojego Zastępcę utrzymywać w Zarządzie Fundacji, bo z mocy prawa tracił możliwość piastowania funkcji Zastępcy Burmistrza. Protokół RIO mówił, że grunty dla Fundacji zostały wyniesione z naruszeniem prawa, inne kwestie w protokole RIO były wprost bezlitosne. Powiedziałem, że nie zamierzałem rozmawiać na temat CW Laguna, bo ten problem należy rozwiązać w zupełnie inny sposób, natomiast poinformuję Państwa, że po ostatniej sesji Rady Miejskiej zostałem poproszony przez przewodniczących związków zawodowych w ZEDO S.A. o rozmowę na temat wydarzeń, jakie miały miejsce podczas ostatniej sesji Rady. Zreferowałem swojemu przewodniczącemu oraz Przewodniczącemu NSZZ „Solidarność 80” inwektywy, które padły pod ich adresem. Oni sie z tym już zapoznali, poinformowali mnie także, że wszyscy przewodniczący związków zawodowych działających w ZEDO S.A. przygotowują zbiorowy pozew przeciwko Panu Stanisławowi Różańskiemu. Jaki będzie zakres tego pozwu zdecydują Panowie Przewodniczący po szczegółowym zapoznaniu sie z protokołem. Rzucanie takich słów na sesji Rady Miejskiej być może będzie kosztowało, bez satysfakcji z mojej strony. Być może będzie to przestrogą dla Pana Stanisława Różańskiego, że nie wolno bezkarnie wychodzić  i wielokrotnie obrażać, a za każdym razem pouczać ludzi. Powiem szczerze, że miałem lepszych nauczycieli, niż Pan Stanisław Różański w swojej karierze edukacyjnej. Widzę na tej sali osoby, takie jak Pan Tadeusz Figas, Pan Kazimierz Fischbach, w stosunku do których nigdy nie odważyłbym się na tego typu uwagi, jakie pan Stanisław Różański wygłasza wobec całej Rady. Nie możemy na to dłużej pozwalać, musimy na to reagować w sposób stanowczy. Dosyć energicznie sygnalizowałem Wiceprzewodniczącemu Rady, że Pan Stanisław Różański łamie Regulamin Rady Miejskiej. Mam wniosek, który chcę, aby pan Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk potraktował niezwykle poważnie, bo jest to życzenie wielu mieszkańców Gminy i klubu GPW, aby projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2008 w całości wraz z załącznikami znalazł się w biuletynie informacji publicznej. Z wieloma radnymi w poglądach niekiedy sie nie zgadzam, ale jesteśmy sobie winni nawzajem szacunek. Są pewne konwencje, w których musimy się poruszać.

Radny Marek Sanecki – ma nadzieję, że Pan Przewodniczący nie będzie mi przerywał, tak jak nie przerywał Pan radnemu Różańskiemu. jego wypowiedź była wręcz karygodna, a Pan jej nie przerwał. Informuję radnych, że radny Różański niczego się nie nauczył przez tą kadencję. Przypominam, że kiedyś napisaliśmy pismo, w którym wyraziliśmy swoją dezaprobatę dla takich zachowań. Będziemy musieli przedyskutować, co należy w związku  z tym zrobić, ponieważ takie zachowania źle wpływają na całą Radę. Jest wprowadzona zła atmosfera, opinia o takich zachowaniach idzie w świat, przekłada się to na opinię o całej Radzie, co uważam, że jest niezasłużone. Uważam, że Rada działa dosyć dobrze. W dniu dzisiejszym radny Różański mówił, aby przegłosować projekt uchwały pozytywnie, albo negatywnie. Były zgłaszane propozycje zmian, w efekcie dostosowaliśmy sie do wniosku radnego i projekt uchwały nie został podjęty. W ten sposób nie można pracować. Proszę radnych z Klubu BBS o przeprowadzenie rozmowy ze swoim kolegą klubowym, bo taka praca w Radzie nikomu dobrze nie służy. Proszę zwrócić uwagę, że radny zabiera rzeczy, wychodzi z sesji i myśli, że sprawa jest załatwiona.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - proszę o pozostanie po sesji członków Komisji Rewizyjnej w celu ustalenia kolejnego posiedzenia Komisji. Chciałabym powiedzieć, że na posiedzeniu Komisji nie poinformowano członków Komisji, że projekt uchwały dotyczący przejęcia CW Laguna zostanie wycofany z porządku obrad sesji. W dniu, w którym odbywała się Komisja nie było nikogo z władz urzędu. Chciałabym, aby termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej był konsultowany z Panem Burmistrzem. Jeżeli pan Burmistrz będzie w tym dniu nieobecny powinien wyznaczyć jednego ze swoich Zastępców, aby mógł uczestniczyć  w posiedzeniu. Miejmy szacunek również dla swojego czasu.

Radny Artur Nycz – dobrze byłoby, aby Rada zajęła stanowisko, wobec tego co się stało podczas ostatniej sesji Rady. Można mieć różny stosunek do związków zawodowych, ale obrażać i posądzać je o takie rzeczy nie wolno, tym bardziej, że współpraca na linii Gmina- ZEDO S.A. zawsze była opłacalna dla Gminy. Powinniśmy odnieść się do tego i przesłać informację do wiadomości dla przewodniczących związków zawodowych. Tradycją naszej gminy stało się przyjmowanie budżetu na rok kolejny pod koniec miesiąca grudnia. Chciałbym prosić, abyśmy budżet uchwalali w początkowych dniach stycznia. Jest to sprawa na tyle istotna, że termin sesji budżetowej powinien być terminem, który nie będzie nikomu  z niczym kolidował. Termin grudniowy jest terminem wyjazdów, urlopów i długich weekendów. Termin przeznaczony na uchwalenie budżetu jest długi, do dnia 31 marca. Proszę o zaplanowanie posiedzenia Rady w takim terminie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - chciałabym odpowiedzieć na pytanie radnej, dlaczego w urzędzie nie było nikogo z władz gminy. W piątek, w dniu, którym odbywała się Komisja Rewizyjna Państwo długo debatowaliście. Zostałam zaproszona na posiedzenie po godzinie 16.00. W dniu, w którym w urzędzie nie było nikogo z władz gminy, byliśmy  z panem Burmistrzem Piłatem w RIO w sprawie Fundacji. O godzinie 12.00 mieliśmy spotkanie z Prezesem RIO oraz członkami kolegium RIO. Informowałam w piątek, że taki wyjazd jest planowany.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - Jeżeli wiecie państwo, że macie zaplanowany wyjazd, a Biuro Obsługi Rady informuje Państwa, że jest Komisja Rewizyjna, to informujcie nas również o tym. My możemy zmienić termin posiedzenia.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym odnieść się do wypowiedzi Pana Różańskiego, który wypowiedział się na temat patologii. Uważam, że jest to obraza dla całej Rady, obojętnie, czy Pan radny wypowiedział się do nieprzyjęcia przez Radę projektu uchwały ws. zmian  w budżecie, czy też w kwestii powołania doraźnej komisji. Takie sformułowania nie powinny padać. Chciałabym podziękować radnym, pracownikom urzędu i gościom, którzy zechcieli wesprzeć Warsztaty Terapii Zajęciowej poprzez zakup ozdób wykonanych przez osoby niepełnosprawne.

Radny Rafał Guga – chciałbym odnieść się do pewnych rzeczy, które padły na tej sali. Nikogo nie mam zamiaru bronić, również widzę pewne sytuacje. Panie radny Nycz, chce Pan, abyśmy zajęli się sprawą dot. związków zawodowych. Dla mnie sprawa jest prosta. Zostanie przekazany pozew do sądu i sąd jest od tego, aby zajmować się takimi sprawami. Nie mamy podstaw do tego, aby robić z kogoś ofiarę, bo to najczęściej ofiary na tym później najlepiej wychodzą. Panie Przewodniczący Nikitiński, Pan swoją wypowiedź w odpowiedzi do Pana Różańskiego też zaczął pewnym epitetem, wskazującym na wiek radnego. Prosiłbym, abyśmy wszyscy się nawzajem szanowali. Jeżeli ktoś chce być autorytetem moralnym, to świadczą  o nim czyny, a nie słowa. Pan radny Sanecki mówił, że Pan radny Różański nas poucza, wytyka nam, nakazuje, a sam Pan stwierdził, że powinniśmy nauczyć czegoś Pana Różańskiego. Sugeruje Pan radnym z Klubu BBS, aby przeprowadzić z nim rozmowę. Jeżeli Pan by chciał takie rozmowy przeprowadzać i pouczać radnych BBS, to zapraszamy Pana do naszego klubu, z chęcią Pana przyjmiemy, będzie Pan mógł w takich rozmowach uczestniczyć. Szanujmy się, starajmy się stworzyć jakąś atmosferę sprzyjająca porozumieniu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitński – w cywilizacjach zachodnich jest tak, że  w sytuacjach kryzysowych zwykliśmy zawsze ratować osoby płci pięknej i dzieci. Są jeszcze inne cywilizacje, cywilizacje wschodu. Pan jako historyk powinien je znać. W cywilizacjach wschodu szczególną ochroną są obejmowane osoby w wieku podeszłym. Ta wypowiedź była kierowana do Pana Stanisława Różańskiego z niezwykłą życzliwością. Trzeba czerpać z doświadczeń osób starszych, ale też trzeba mieć dużo cierpliwości dla tych osób. Ja tą cierpliwością wobec Pana Różańskiego staram się dzielić z Panem i pozostałą częścią Rady.

Radny Kazimierz Fischbach – coraz częściej słyszymy głosy radnych, że na Komisjach nie byli obecni pracownicy urzędu. Ustalmy jednakowe dni komisji i wtedy nie powinno być żadnych uwag. Pracownicy, którzy przygotowują projekty uchwał powinni być w tych dniach na komisjach.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – przed rozpoczęciem komisji Pani Sekretarz, albo ktoś z pracowników urzędu zapyta komisje kto będzie potrzebny na posiedzeniu. Wtedy te osoby będą czekały na wezwanie komisji. W ten sposób chcemy to uregulować. Staramy się, aby sesja budżetowa została zorganizowana do dnia 20 grudnia br. Poinformuję Burmistrza o prośbie radnych, aby sesja został zwołana na początku  stycznia 2008 r.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poprosił o zebranie sie członków komisji doraźnej w celu wyznaczenia posiedzenia komisji i ustalenia pracy komisji.

Sołtys sołectwa Gardno Tadeusz Feller – mam dwie sprawy. Chciałbym w miarę krótko je zreferować. Pierwsza sprawa dotyczy sołtysów. W dniu 16.11.2007 r. odbyło sie spotkanie  z Burmistrzem, na którym byli obecni prawie wszyscy sołtysi. Sformułowaliśmy sporą ilość wniosków. Dwa z nich zostały dzisiaj przez Państwa uwzględnione. Chciałbym za to podziękować w imieniu wszystkich sołtysów. Nie mieliśmy wcześniej możliwości sformułowania tego pisemnie, ponieważ tych wniosków jest o wiele więcej. Zostały one spisane i złożone w dniu dzisiejszym w kancelarii urzędu. Podpisało je osiemnastu sołtysów, dwie osoby odmówiły ich podpisania. Wnioski zostały skierowane do Burmistrza oraz do Rady Miejskiej.

Sołtys sołectwa Gardno Tadeusz Feller przedstawił wnioski sołtysów zawarte w treści pisma skierowanego do Rady Miejskiej – załącznik nr 33.

Sołtys sołectwa Gardno Tadeusz Feller – kolejna bardzo przykra sprawa jest związana  z wczorajszym zebraniem w Gardnie, które było odpowiednio wcześniej zgłoszone. Były złożone pisma. Mam ich kopie. Dziwię sie, że podobno radni nie zostali poinformowani i że żaden z Panów Burmistrzów o tym spotkaniu nie wiedział. Osobiście rozmawiałem z Panem Burmistrzem wczoraj o godzinie 11.30, wcześniej o spotkaniu mówił radny Tomasz Namieciński. W związku z tym Pan Burmistrz wiedział o tym spotkaniu. Obiecał mi telefonicznie, że wyznaczy do udziału w spotkaniu któregoś ze swoich zastępców. Zdaję sobie sprawę, że Burmistrz Kuduk i Burmistrz Szabałkin mogli o tym nie wiedzieć. Nie wiem, dlaczego sprawa nie została przekazana. Doszła do nas taka informacja, że rzekomo mówi sie w Gminie, że dopóki Pan Burmistrz Piłat będzie Burmistrzem, Gardno może zapomnieć o jakichkolwiek inwestycjach. To doprowadziło wczoraj ludzi do białej gorączki. Na wczorajszym spotkaniu została podjęta uchwała na wniosek byłej dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardnie Pani Marii Jastrzębskiej w następującej treści: „zebrani stanowczo protestują przeciwko nieobecności władz Gminy Gryfino oraz urzędników gminnych na planowanym spotkaniu wiejskim. Zarówno urząd Burmistrza, jak i Biuro Rady Miejskiej zostali pisemnie, prawidłowo i z wyprzedzeniem poinformowani o mającym się odbyć spotkaniu. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wyrażają oburzenie z powodu przedmiotowego traktowania ich, ponieważ nie uważają się za mieszkańców drugiej kategorii w Gminie Gryfino. Jednocześnie w podjętej uchwale ostrzegają, że w przypadku niezrealizowania wcześniejszych obietnic składanych przez Pana Burmistrza dotyczących inwestycji, zajęć kulturalno - oświatowych, szansy normalnej przyszłości dla młodzieży zamieszkującej miejscowość Gardno podejmą kroki celem sparaliżowania pracy Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie.” Wręczyłem dzisiaj niektórym radnym list otwarty. On się zdezaktualizował tylko w jednym punkcie dot. miejscowości Gardno. Pomijam sprawę rozmów z firmą Hermann Kirschner, która ma budować drogę S-3 i szansy, którą miało Gardno i która została zaprzepaszczona. Od dwóch, czy trzech tygodni są uruchomione wreszcie zajęcia internetowe w szkole. Czekaliśmy na to dwa lata. Do tej pory dzieci edukowały się w barze przy piwoszach. Prosimy bardzo, abyście Państwo pochylili się w przyszłorocznym budżecie nad Gardnem, które od kilkunastu lat czeka na pewne inwestycje i które do chwili obecnej nie posiada świetlicy.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował radnych o debacie oświatowej w dniu 5 grudnia o godz. 16.00 w Auli Gimnazjum.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – chciałabym powiedzieć, że przeczytałam list otwarty. Przedstawia Pan w nim, że uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 czerwca przyznano kwotę 100.000 zł na pracę związaną z adaptacją pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską. Pisze Pan, że wniesienie na październikowej sesji uchwały przeznaczającej środki na projekt realizacji budowy domu kultury połączony z remizą okazało się tylko obietnicą. Pisze Pan, że zamiast pomocy, stworzenia warunków do rozwoju dowiadujemy się o kolejnych aresztowaniach, karach za handel narkotykami, pijackich burdach, kradzieżach i piciu alkoholu pod sklepami. Mówimy, że trzeba przeciwdziałać takim patologiom, a jedyne co mamy do zaproponowania to straż miejską, policję i sądy. Kuriozum było uruchomienie dostępu do internetu dla dzieci w barze. Trudno mieć pretensje do właściciela tego obiektu rozrywki, ale za taki stan rzeczy powinni wstydzić sie miejscy radni i władze gminy. Przepraszam bardzo, jeżeli ktoś będzie sobie mną wycierał wszystkie podłogi i ludzie to czytają, to ja sobie nie życzę tego Panie sołtysie. Nie jestem odpowiedzialna za to, że są burdy i kryminaliści w tym kraju. Nie wiedziałam nic o dostępie do internetu w barze, byłabym przeciwna temu. Chciałabym, aby nie pisał Pan o mnie w takim liście, bo ja głosowałam za przekazaniem środków dla Gardna i zawsze będę to robiła w przypadku wsi. Nie chciałabym, aby istniał podział na radnych miejskich i radnych wiejskich. Nie chciałabym, aby Pan rozpowszechniał rzeczy, które są nieprawdziwe.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym poinformować Radę o tym, co powiedziałem na wczorajszym spotkaniu wiejskim. Z opinią radnej Magdaleny Chmury – Nycz w zasadzie sie zgadzam. Czasami kwestie temperamentu powodują, że człowiek napisze lub powie jedno słowo za dużo. Stawałem wczoraj w obronie części Rady, która dostrzega ten problem. Podkreślałem, że odnoszę wrażenie, że Rada Miejska w Gryfinie ma sporo do nadrobienia w zakresie inwestycji na terenach wiejskich i w samym Gardnie. Chciałbym poinformować Radę, że oburzenie o którym mówił sołtys było niekłamane. Patrząc na to  z perspektywy osób, które mieszkają na terenach wiejskich odnoszę wrażenie, że musimy wykazywać się nieco większa wrażliwością na te kwestie, nie zapominając o tym, że są bardzo ważne rzeczy do zrealizowania w mieście. Nie różnicujmy się na radnych wiejskich  i miejskich. Działajmy na rzecz rozwoju Gminy. Jako radni mamy obowiązek dbać o harmonijny i równomierny rozwój gminy. Mam nadzieję, że przy pracach nad budżetem Gminy na rok przyszły, o to zadbamy.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zamknął obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2,
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4,
 5. Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7,
 8. Uchwała Nr XVI/133/07 - załącznik nr 8,
 9. Uchwała Nr XVI/134/07 - załącznik nr 9,
 10. Uchwała Nr XVI/135/07 - załącznik nr 10,
 11. Uchwała Nr XVI/136/07 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała Nr XVI/137/07 - załącznik nr 12,
 13. Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2008 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała Nr XVI/138/07 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała Nr XVI/139/07 - załącznik nr 15,
 16. Informacja o zwolnieniach w podatkach wraz z proponowanymi zmianami – załącznik nr 16,
 17. Uchwała Nr XVI/140/07 - załącznik nr 17,
 18. Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała Nr XVI/141/07 - załącznik nr 19,
 20. Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku - załącznik nr 20,
 21. Uchwała Nr XVI/142/07 - załącznik nr 21,
 22. Uchwała Nr XVI/143/07 stanowi załącznik nr 22,
 23. Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino - załącznik nr 23,
 24. Uchwała Nr XVI/144/07 - załącznik nr 24,
 25. Uchwała Nr XVI/145/07 - załącznik nr 25,
 26. Uchwała Nr XVI/146/07 - załącznik nr 26,
 27. Nowy porządek obrad - załącznik nr 27,
 28. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. - załącznik nr 28,
 29. Uchwała Nr XVI/147/07 - załącznik nr 29,
 30. Uchwała Nr XVI/148/07 - załącznik nr 30,
 31. Uchwała Nr XVI/149/07 - załącznik nr 31,
 32. Uchwała Nr XVI/150/07 - załącznik nr 32,
 33. Pismo sołtysów do Rady Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 33.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

Protokołowała:
referent Agnieszka Grzegorczyk