Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XVII/07
z XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1150.

Radni nieobecni:

 • Magdalena Chmura – Nycz,
 • Janina Nikitińska,
 • Artur Nycz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Krzysztof Judek
 7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2
 8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.

Przed sesją radni otrzymali nowe wersje projektów uchwał w sprawie:
- ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych – DRUK Nr 9/XVII,
- ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów – DRUK Nr 10/XVII.

W trakcie sesji radni otrzymali projekty uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 12/XVII,
- ustalenia planu wydatków niewygasających z upływem roku 2007 – DRUK Nr 13/XVII.

Radni otrzymali również dwa projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Pniewo na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, uznający skargę za zasadną oraz uznający skargę za bezzasadną – 2 DRUKI Nr 8/XVII,

2/ Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zgłosił wniosek o przegłosowaniu protokołu  z XVI sesji na następnej sesji Rady.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało  15 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący poinformował, że wniosek został przyjęty.

Radny Stanisław Różański zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad sesji polegającą na zmianie kolejności rozpatrywania projektów uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2008 rok oraz przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2008 rok.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało  8 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący poinformował, że wniosek został przyjęty.

Ad. II.   Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Radni otrzymali informację przed sesją Rady – załącznik nr 5.
Burmistrz Miasta i Gminy nie odczytał informacji. Poinformował Radę, że udzieli ewentualnych wyjaśnień w punkcie XVIII. Wolne wnioski i informacje.

Ad. III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Komisji nie zgłosili wniosków komisji.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
304/XVII/07
- w budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano środki w kwocie około 60.000 zł na projekty budowy boisk szkolnych w miejscowościach Żabnica
i Gardno. Czy Pan Burmistrz nadal podtrzymuje swój pomysł projektowania i budowy tych dwóch boisk?

305/XVII/07 – na sesji w maju 2007 r. gmina przejęła w użyczenie od Kurii budynek po byłym przedszkolu w Wysokiej Gryfińskiej, z przeznaczeniem na urządzenie świetlicy wiejskiej. Czy w budżecie gminy na 2008 rok przewidziano środki finansowe na remont tego budynku?

Radna Wanda Kmieciak
306/XVII/07
– ulica Morenowa w Czepinie jest w bardzo złym stanie stanie. Proszę  o wygospodarowanie wystarczających środków finansowych w budżecie gminy na 2008 r., aby wyremontować tą drogę.

Radna Elżbieta Kasprzyk
307/XVII/07
– swoją interpelację kieruję do Starostwa Powiatowego. Ile środków  w budżecie powiatu na 2008 rok przewidziano na utrzymanie zieleni  i czystości przy drogach powiatowych na terenach wiejskich, ich utrzymanie w okresie zimowym oraz na remonty i drobne naprawy?

308/XVII/07 – remont drogi powiatowej Szczawno – Bartkowo został wykonany wadliwie.  Czy jest możliwa naprawa stanu tej drogi w ramach gwarancji?

309/XVII/07 – pisemna interpelacja radnej stanowi załącznik nr 6.

Radny Stanisław Różański
310/XVII/07
– zgłosili się do mnie mieszkańcy miejscowości Krajnik oraz Nowe Czarnowo, którzy poprosili mnie o zgłoszenie interpelacji. Twierdzą, że wśród mieszkańców tych dwóch miejscowości krąży pogłoska na temat spalarni śmieci na bazie Elektrowni Dolna Odra. Czy taka spalarnia zostanie utworzona?

311/XVII/07 – czy została wydana decyzja w sprawie deklaracji podatkowej ZEDO? Jakiej kwoty ona dotyczy? Jeżeli nie została jeszcze wydana, kiedy zostanie wydana?

312/XVII/07 – dotarła do mnie radosna informacja na temat internetu na terenach wiejskich. Proszę o informację w tej sprawie.

313/XVII/07 – kiedy odbędzie się odbiór inwestycji dotyczącej gazyfikacji miejscowości Pniewo?

Radny Andrzej Kułdosz
314/XVII/07
– miasto Gryfino zostało bardzo efektownie ozdobione na święta Bożego Narodzenia. Na terenach wiejskich wygląda to inaczej. Proszę  o zainstalowanie świątecznych ozdób oświetleniowych w pobliży świetlic i szkół w miejscowościach wiejskich.

Ad. V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych  w obrębie 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 1/XVII,
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XVII/151/07 stanowi załącznik nr 8.

2/ nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie Radziszewo – DRUK Nr 2/XVII,
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie Radziszewo przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII/152/07 stanowi załącznik nr 9.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej – DRUK Nr 3/XVII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  16 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej została podjęta.
Uchwała Nr XVII/153/07 stanowi załącznik nr 10.

Ad. VIII. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2008 rok - DRUK Nr 5/XVII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Radny Stanisław Różański – uważam, że powinniśmy się zastanowić, co chcemy robić na komisjach i sesjach Rady. Krytycznie oceniam działalność Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej oraz działalność ich Przewodniczących. Uważam, że w planie pracy Komisji Rewizyjnej powinny znaleźć się wyłącznie dwa punkty, dotyczące kontroli sposobu załatwiania interpelacji oraz kontroli sposobu załatwiania skarg, które wpłynęły do Urzędu oraz jednostek podporządkowanych Gminie Gryfino. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej powinna koncentrować się nad zadaniami, do których została powołana. Winna zajmować się tylko problematyką i analizą realizacji zadań budżetowych.

Radny Stanisław Różański zgłosił wniosek o zwrócenie planów pracy komisji do poprawek na komisjach i nie głosowanie projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przy  15 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący poinformował, że wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  16 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2008 rok została podjęta.
Uchwała Nr XVII/154/07 stanowi załącznik nr 11.

Ad. VII. Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2008 rok -  DRUK Nr 4/XVII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Radny Stanisław Różański – uważam, że na przedłożonym projekcie uchwały powinny znajdować się parafki członków Prezydium Rady. W chwili, gdy nie został jeszcze uchwalony budżet na rok 2008 bezcelowe jest wprowadzanie do planu pracy Rady w miesiącu styczniu 2008 r. punktu dot. debaty nad katalogiem zadań do projektu budżetu na rok 2009. Brak jest również związku między ramowym planem pracy Rady, a planami pracy Komisji Rady. Plan pracy Rady powinien wynikać z poszczególnych planów pracy Komisji.

Radny Stanisław Różański zgłosił wniosek o wycofaniu ramowego planu pracy Rady w celu naniesienia w nim poprawek.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przy 17 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący poinformował, że wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych   w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  17 radnych przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2008 rok została podjęta.
Uchwała Nr XVII/155/07 stanowi załącznik nr 12.

Ad. IX. Uchwalenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.   w Gryfinie na lata 2007 – 2009 – DRUK Nr 6/XVII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju  i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2007 – 2009 została podjęta.
Uchwała Nr XVII/156/07 stanowi załącznik nr 13.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2008 – DRUK Nr 7/XVII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewy Urbańskiej Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na tym, że w załączniku do uchwały pkt. 8.1. nadaje się następujące brzmienie; „Rada Miejska ustala zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: a) za udział w posiedzeniach całej Komisji oraz pracach zespołów problemowych Komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości ? diety sołtysa biorącego udział w sesji Rady Miejskiej Gryfino.”

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII/157/07 stanowi załącznik nr 14.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił sesję i przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Pawłowi Nikitińskiemu.

Ad. XI. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Pniewa na działalność Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XVII.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poinformował, że radni otrzymali dwa projekty uchwał, uznający skargę za zasadną oraz uznający skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym powiedzieć, że skarga jest jak najbardziej zasadna, niemniej jednak takich dróg w naszej gminie jest wiele. Jeżeli nie będziemy mieli położonych mediów, nie możemy wykonywać remontów dróg. Uważam, że ta skarga jest przedwczesna.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałem podziękować za takie głębokie  i przemyślane podejście do sprawy remontów dróg. Faktycznie najpierw powinna zostać wykonana kanalizacja i inne uzbrojenia, a następnie trwała nawierzchnia drogi. Tam, gdzie jest sytuacja krytyczna, gdzie są dziury w nawierzchni, wyrówna się ją, jak najmniejszym nakładem środków. Chciałbym poinformować, że w przyszłorocznym budżecie w GFOŚ jest przewidziane rozpoczęcie budowy kanalizacji Pniewo - Żórawki oraz rozpoczęcie budowy wszystkich dróg w Czepinie, na które posiadamy dokumentację, a w następnej kolejności dróg w Żabnicy.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, intencją skargi mieszkańców Pniewa nie jest wykonanie kompleksowego remontu tej drogi. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy  w przededniu realizacji budowy kanalizacji, na którą posiadamy dokumentację i pozwolenie na budowę. Myślę, że środki w projekcie budżetu na ten cel zostaną utrzymane. Tym niemniej jednak, chciałbym wskazać na intencję autorów skargi, gdy chodzi o żądanie rozpatrzenia jej na dzisiejszej sesji. Chcę podkreślić, że intencją skargi nie jest namawianie kogokolwiek na kompleksową budowę dróg w Pniewie w chwili obecnej. Intencją skargi jest, aby przyrzeczenia, które zostały złożone w pismach Zastępcy Burmistrza z dnia 16.01.2006 r., 13.03.2007 r., 11.04.2007 r., 20.06.2007 r. i 31.07.2007 r. zostały wykonane. Mieszkańcy apelują o bieżącą konserwację tej drogi do czasu kompleksowego załatwienia sprawy. Ta droga nie nadaje się do jakiegokolwiek użytku. Ta droga stanowi hańbę na opinii tej gminy. W imię tych racji mieszkańcy Pniewa domagają się rozwiązania tego problemu w sposób doraźny. W dniu dzisiejszym otrzymałem wstępne przyrzeczenie Burmistrza, że w trybie bezzwłocznym droga ta zostanie przynajmniej w sposób doraźny naprawiona. To jest cel, który został osiągnięty, jako ratio legis tej skargi. Przy tej sprawie nie da się „upiec swoich pieczeni”. Mamy odnieść się tylko do tej skargi, która jest przedmiotem rozpatrywania.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały w następującym brzmieniu: „§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez mieszkańców miejscowości Pniewo na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącej remontu drogi gminnej w m. Pniewo tj. ulicy Kasztanowej, skargę uznaje się za zasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały”. W przypadku, gdy ten projekt uchwały nie znajdzie większości w Radzie Miejskiej w Gryfinie, będziemy głosowali projekt uchwały w brzmieniu, który będzie uznawał skargę za niezasadną.

Radca prawny Krzysztof Judek – zauważyłem, że przy tym projekcie uchwały nie ma uzasadnienia, a sentencja uchwały powołuje się na uzasadnienie. Przed przystąpieniem do głosowania tej wersji należałoby uzgodnić argumenty uzasadnienia, przemawiające za takim, a nie innym głosowaniem.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Panie mecenasie, proszę rozstrzygnąć moją wątpliwość, ponieważ w druku uchwały, który dotyczy uznania skargi za bezzasadną znajduję uzasadnienie.

Radca prawny Krzysztof Judek – w tej chwili mamy głosować projekt uchwały, który uznaje skargę za zasadną, jak zrozumiałem.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – czy sugeruje Pan, aby najpierw poddać pod głosowanie projekt uchwały, który uznaje skargę za bezzasadną?

Radca prawny Krzysztof Judek – w tym przypadku przynajmniej wiemy, dlaczego tak głosujemy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – idąc za radą Pana mecenasa, poddam pod głosowanie najpierw projekt uchwały, który uznaje skargę za bezzasadną.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  11 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Pniewo na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino została podjęta. Uchwała Nr XVII/158/07 stanowi załącznik nr 15.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych – DRUK  Nr 9/XVII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, mam świadomość swojej roli, którą w tej chwili podejmuję, nazwałbym ją rolą „adwokata diabła”, tym niemniej jednak zabieram ten głos z głębokim przekonaniem o jego słuszności. Chcę się odnieść do projektu uchwały dotyczącej propozycji ustalenia wysokości diet dla radnych. Nie zgadzam się z tym projektem uchwały, który został przedstawiony. Proponuję, aby w naszej gminie obowiązywała jedna wysokość diety, tj. 50% kwoty bazowej. W ogóle, marzy mi się taka sytuacja, kiedy radni Gminy Gryfino będą pracowali społecznie bez jakiekolwiek rekompensaty. Na początku tej kadencji zgłaszałem taki wniosek i go podtrzymuję. Wyznaję bowiem pogląd, że nie każdy może być radnym. Radnym może być tylko ten, któremu sytuacja na to pozwala, m.in. również sytuacja ekonomiczna. Wtedy zobaczylibyśmy, kto pracuje dla gminy i czym się kieruje.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - czy chciałby Pan skonkretyzować swój wniosek, czy jest to wolny głos w dyskusji?

Radny Stanisław Różański – mój wniosek został skonkretyzowany na początku wypowiedzi. Wnioskuję o 50% stawkę kwoty bazowej dla wszystkich radnych.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - nie uważam za odpowiednie takie traktowanie ludzi. Jeżeli przez społeczeństwo zostanie wybrana osoba, która nie będzie miała finansowych możliwości dojazdu, również może i powinna zostać radnym, jeżeli ludzie będą z tym się zgadzali. Nie każdy ma wolny czas, z uwagi na obowiązki służbowe. Na dzień pełnienia obowiązków radnego przysługuje dzień wolny niepłatny. Dlatego uważam, że niekoniecznie musimy pracować za darmo, ponieważ dieta w części rekompensuje nam stracone wynagrodzenie w zakładzie pracy.

Radca prawny Krzysztof Judek – ustawodawca w art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym postanowił, że rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. W związku z tym, pełne ujednolicenie wysokości stawek diet byłoby sprzeczne z ustawą.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - wszyscy radni usłyszeli opinię Pana mecenasa, tym niemniej jednak poddaję pod głosowanie wniosek radnego Stanisława Różańskiego.

W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował  1 radny, przy 16 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący poinformował, że wniosek nie został przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w glosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych została podjęta.
Uchwała Nr XVII/159/07 stanowi załącznik nr 16.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów – DRUK  Nr 10/XVII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Radna Wanda Kmieciak – uważam, że projekt uchwały jest jak najbardziej zasadny. Należy powiedzieć, że rola sołtysa w sołectwie jest ogromna, wymaga dodatkowo wypełniania różnych dokumentacji i scala całą wieś. W przypadku miejscowości Czepino dla sołtysa pomocna jest cała rodzina. Podwyższenie diet dla sołtysów jest jak najbardziej zasadne.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVII/160/07 stanowi załącznik nr 17.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 11/XVII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  14 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. została podjęta.
Uchwała Nr XVII/161/07 stanowi załącznik nr 18.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 12/XVII.

Radni otrzymali projekt uchwały w trakcie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisje nie zajmowały stanowisk do projektu uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym przeprosić radnych, że dopiero  w dniu dzisiejszym otrzymali projekty uchwał, ale jest to spowodowane tym, że jest to ostatnia sesja Rady w bieżącym roku. Umówiłem się z Prezydium Rady, że będzie konieczność przedstawienia tych projektów uchwał w ostatniej chwili.

Radny Rafał Guga – chciałbym zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały  w numeracji działów jest pomyłka. W uchwale jest zapis, że w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeznacza się kwotę 23.000 zł na pomoc materialną dla uczniów.  W uzasadnieniu w kwocie 23.000 zł następuje zwiększenie wydatków w Dziale 801 z tytułu zakupu usług oraz dofinansowanie kosztów dokształcania młodocianych pracowników. Czy chodzi w tym przypadku o pracowników, czy uczniów?

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym zapytać, czy zapłata za dofinansowanie kosztów dokształcania młodocianych pracowników jest obligatoryjna, czy tylko w przypadku, gdy gmina otrzymuje środki na ten cel?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – obowiązek dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych nakłada na gminę ustawa o systemie oświaty. Ta ustawa określa stawki, zasady. Do tej pory gmina otrzymywała dotacje na ten cel z Urzędu Wojewódzkiego, która w całości pokrywała zapotrzebowanie, natomiast na dzień dzisiejszy mamy złożonych więcej wniosków, a ustawa mówi o dofinansowaniu przez państwo. Nie wiemy, czy na koniec grudnia br. otrzymamy dodatkowe środki, a musimy wykonać zobowiązania.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – w § 1 projektu uchwały w dziale 854 zwiększa się wydatki, a poszczególne wydatki są opisane w uzasadnieniu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII/162/07 stanowi załącznik nr 19.

Ad. XVI. Ustalenie planu wydatków niewygasających z upływem roku 2007 – DRUK Nr 13/XVII.

Radni otrzymali projekt uchwały w trakcie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisje nie zajmowały stanowisk do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 r. została podjęta.
Uchwała Nr XVII/163/07 stanowi załącznik nr 20.

Ad. XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłaszane w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - odpowiedzi na interpelacje, radni otrzymają na piśmie. Chciałbym przedstawić bardzo ważny problem dotyczący przejęcia linii kolejowej  i zapytać o stanowisko Rady w tej sprawie. Szczegółowych wyjaśnień udzieli Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - proszę nas zapoznać z tym problemem  w sposób kompleksowych i pisemnie, abyśmy mogli się z nim zapoznać.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – dwa dni temu gmina Gryfino przejęła aktem notarialnym linię kolejową Chwarstnica – Banie bez torowiska. Otrzymałem zapytanie od PKP, co będzie w sprawie torowiska Gryfino – Chwarstnica. Jeżeli przejmiemy linie z torami musimy utrzymać ich przejezdność, ale tylko na odcinku do drogi S-3.  W każdej chwili tory muszą być gotowe do przejazdu. Należy udzielić odpowiedzi w tej sprawie dla PKP.

Ad. XVIII. Wolne wnioski i informacje.

Radna Elżbieta Kasprzyk – zgłaszam wniosek w sprawie debaty wyjazdowej dotyczącej pracy nad projektem budżetu na 2008 r. Jeżeli taki wyjazd miałby się odbyć proponujemy, aby odbył się ze środków własnych radnych.

Radny Stanisław Różański – zwracam się do Prezydium Rady w kwestii dotyczącej pracy Komisji i ich przewodniczących. Każdy radnych w czasie prac plenarnych Rady i prac poszczególnych komisji ma prawo po przegłosowaniu jego przeciwnego wniosku, zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Ja z takiej możliwości korzystam zawsze w takiej sytuacji, kiedy nie potrafię przekonać członków komisji, aby do protokołu z posiedzenia komisji została dokładnie sprecyzowana moja myśl stanowiąca zdanie odrębne. Zwracałem się o to już  w przeszłości również do Prezydium Rady i w dalszym ciągu ta sprawa nie jest uregulowana. Wnioskuje zatem aby od dzisiejszej sesji stosowana była praktyka, że jeśli radny na posiedzeniu poszczególnych komisji zgłosi zdanie odrębne do protokołu wraz
z uzasadnieniem, aby na forum Rady kiedy odczytywana jest opinia komisji, również to zdanie odrębne było odczytane. Po to zgłaszam odpowiednie uzasadnienie do zdania odrębnego, żeby uzasadnić, dlaczego nie zgadzam się z przegłosowanym stanowiskiem  w danej sprawie. Niestety ta sprawa w dalszym ciągu w naszej Radzie nie jest uregulowana. Znowu możecie mnie posądzić, że się wymądrzam i pouczam, ale taka jest moja rola.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - chciałem poinformować w imieniu Prezydium Rady, że w prawodawstwie powszechnym funkcjonuje możliwość, aby każdy mieszkaniec skorzystał z dokumentów które są sporządzane po obradach komisji, rady miejskiej, rady powiatu, czy też sejmiku wojewódzkiego. Są to dokumenty jawne, z którymi każdy może się zapoznać. Jeżeli zaproponowane w przyszłości zmiany w statucie Gminy Gryfino uwzględnią publikowanie stanowisk na stronach internetowych, ta możliwość będzie jeszcze łatwiejsza.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – w kwestii uchwalonych dzisiaj diet długo zastanawiałem się nad tym problemem i doszedłem do wniosków, że sytuacja materialna radnych jest zupełnie różna. Niektórzy z radnych do wykonywania swoich obowiązków statutowych nie mają, podobnie jak sołtysi, środków finansowych, stąd uchwalona podwyżka być może pozwoli pracować im lepiej. W Radzie znajdują się osoby dosyć zamożne, mające środki finansowe, stąd publicznie deklaruję, że całą podwyżkę na rok 2008, którą uchwaliliśmy w dniu dzisiejszym przeznaczę na wspieranie sportu gryfińskiego, sołectw, kapel ludowych i innej działalności kulturalnej na terenie gminy Gryfino. Myślę, że jeżeli inne osoby postulują o obniżenie diet, rozłożenie ich na mniejsze kwoty, nikt im nie każe pobierać tych diet, mogą się przyłączyć i przekazywać pieniądze na cele społeczne. Na koniec następnego roku rozliczę się z Państwem i przedstawię na swoje słowa stosowne dowody. Sołtysi pamiętają, że w poprzednich latach z tych diet również otrzymywali różnego rodzaju wsparcie dla działalności prowadzonej w świetlicach.  W związku z wystąpieniem Pana radnego Różańskiego na przedostatniej sesji odnoszącym się do związków zawodowych, członków Rady Nadzorczej Fundacji, przewodniczący związków zawodowych w ZEDO S.A. skierowali na moje ręce pismo z prośbą o jego odczytanie na sesji. Pismo będzie dostępne w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza.

Przewodniczący odczytał treść pisma, które stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Chciałbym zwrócić się do radnego Stanisława Różańskiego, który przekazał Prezydium Rady swoje stanowisko i opinie prawną dot. zakazu prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego, a także zarządzania taką działalnością, która jest działaniem sportowym i pełni funkcję członka zarządu stowarzyszenia prowadzącego taką działalność wydane na prośbę Kazimierza Fischbacha Przewodniczącego Klubu BBS. W opinii tej, Pan radny podnosi, że jeśli działacz sportowy pracuje w klubie, który prowadzi działalność gospodarczą, to należy wygasić jego mandat. Jednocześnie Pan radny Różański w dniu 30.11.2007 r. złożył do mnie pismo, w którym przedstawił, że  z nieoficjalnych informacji wynika, że radny Rady Miejskiej w Gryfinie Paweł Nikitiński będąc działaczem sportowym podobno pełni funkcję członka zarządu stowarzyszenia, które prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta Gryfina z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Gryfino. Według Pana Różańskiego Rada Miejska powinna wygasić mandat Pana radnego. Wykonując swoje obowiązki, zwróciłem się do Klubu Sportowego Energetyk o udzielenie informacji, czy KS Energetyk figuruje w rejestrze przedsiębiorców.
W dniu 19 grudnia br. otrzymałem informację w tym zakresie.

Przewodniczący odczytał treść pisma, które stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Wysoka Rado, to oświadczenie było mi potrzebne, ponieważ w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza znajdują się dwie opinie prawne, radcy prawnego Pawła Zwarycza oraz Radcy Prawnego Krzysztofa Judka. Opinia mecenasa Pawła Zwarycza została sporządzona w dniu 18 lipca 2007 r. na zapytanie Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza. W odpowiedzi na zapytanie, czy radny może pełnić funkcję prezesa klubu sportowego prowadzonego w formie stowarzyszenia kultury fizycznej w sytuacji, gdy klub prowadzi działalność na obiektach będących własnością Gminy Gryfino i korzysta ze środków finansowych gminy udzielanych w formie dotacji mecenas udzielił odpowiedzi, ze zakaz wynikający z przepisu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym będzie miał zastosowanie do ww. radnego w sytuacji, kiedy stowarzyszenie to będzie prowadzić działalność gospodarczą, tzn. będzie przedsiębiorcą. Warunkiem uznania stowarzyszenia za przedsiębiorstwo jest jego wpis do rejestru przedsiębiorców niezależnie od wpisu w rejestrze stowarzyszeń i KRS. Mecenas Krzysztof Judek wydał opinię szerszą z przytoczeniem przepisów, z opisem sytuacji prawnej. Konkluzja jego opinii jest taka, że zakaz wynikający z przepisu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym będzie miał zastosowanie do ww. radnego w sytuacji, kiedy stowarzyszenie to będzie prowadzić działalność gospodarczą, tzn. będzie przedsiębiorcą. Warunkiem uznania stowarzyszenia za przedsiębiorstwo jest jego wpis do rejestru przedsiębiorców.

Wysoka Rado, chciałbym uznać to stanowisko za ostateczne stanowisko Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie. Prezydium nie dopatruje się sprzeczności pomiędzy funkcjonowaniem radnego Nikitińskiego w Radzie Miejskiej w Gryfinie i w Klubie Sportowym Energetyk.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - w uzupełnieniu wypowiedzi Przewodniczącego chciałbym powiedzieć, że przed objęciem mandatu radnego i przed złożeniem ślubowania nie tylko ja, ale co najmniej jeszcze jeden radny w Radzie Miejskiej  w Gryfinie, a obecnie jeszcze co najmniej dwóch innych radnych badali stan prawny, ponieważ są członkami stowarzyszeń kultury fizycznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przed złożeniem ślubowania w Radzie Miejskiej w Gryfinie zapoznałem się  z opiniami prawnymi, które nie pozostawiały najmniejszej wątpliwości, że nie ma konfliktu pomiędzy sprawowaniem mandatu radnego Rady Miejskiej w Gryfinie i pozostaniem Prezesem KS Energetyk w związku z tym, że klub nie jest wpisany do KRS jako przedsiębiorca i do ewidencji działalności gospodarczej w Gminie Gryfino. Sprawa jest oczywista, co więcej, posiłkowałem się opiniami z innych gmin i praktyką oraz orzecznictwem w tym zakresie, które nie pozostawia najmniejszej wątpliwości.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, w swoich dotychczasowych wystąpieniach chciałem osiągnąć jeden cel i go osiągnąłem. Osiągnąłem cel, że temat sprawy przejęcia  CW Laguna na mienie komunalne, nie jest tematem zamkniętym. To jest mój pierwszy sukces  w tej sprawie. Panie Przewodniczący i Szanowne Prezydium, ja o sprawach dyskutowanych,  a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Gminy Gryfino będę rozmawiał zawsze tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na sali sesyjnej i w pokoju przeznaczonym na obrady komisji. Nie będę dyskutował, bez względu na to, kto i w jakiej formie będzie występował, czy w sposób korespondencyjny, elektroniczny. Jestem przygotowany do rozprawy sądowej o naruszenie dóbr osobistych i się na nią cieszę, bo tam jest miejsce żebyśmy podjęli wzajemną polemikę w tej kwestii. Ja nie będę odpowiadał na ten list. Ponieważ do Wysokiej Rady został skierowany apel o „ukamienowanie Różańskiego”, zróbcie to Państwo. Ja czekam na proces sądowy i uczynię wszystko, aby na sali sądowej swoje racje udowodnić. Żadne odczytywane listy, bez względu na to, czyjego będą autorstwa, nie powstrzymają mnie przed wygłaszaniem takich opinii we wszystkich sprawach, które będą związane z moim głębokim przekonaniem. Nie poddam się żadnej dyscyplinie, ani klubowej, ani Rady, ani nikogo więcej. W orzecznictwie NSA został ugruntowany jeden zasadniczy pogląd, który stanowi wytyczną dla orzecznictwa sądowego, że działalność w imieniu społecznym, krytyka wygłaszana w imieniu społecznym, choćby była najbardziej ostra, jeżeli jest czyniona w interesie społecznym nie może wyczerpywać znamion pomówienia. Nie kwalifikuje się do rozpatrywania w tym trybie. Słabością jest czytanie takich listów, albo chodzenie na „maglowe rozmowy” z przewodniczącymi związków zawodowych. Kiedy nie ma się argumentu rzeczowego, do „rzucenia komuś  w twarz” w ramach prowadzonej dyskusji, to się ucieka do takich podchodów. To są niecne cele i niecne uczynki. Ja się temu nie poddam. Swojej postawy nie zmienię, czy to się komuś podoba, czy nie, jeżeli będzie to związane z moim głębokim przekonaniem i zgodne z porządkiem prawnym, bo takie w tym kraju obowiązuje prawo w tej sprawie.

Wysoka Rado, wpis do rejestru jest jedną z przesłanek, natomiast Panie Przewodniczący, ma Pan przeprowadzić zgodnie z intencją mojego wniosku postępowanie, czy to stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Wpis jest jedną z przesłanek, nie jedyną. Jeśli odpowiemy twierdząco, że prowadzi działalność, nie ulega wątpliwości, że z mocy prawa mandat wygasł. Jeżeli odpowiemy negatywnie, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności wtedy jest podstawa do innego rozumowania.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w uzupełnieniu wypowiedzi Pana Różańskiego chciałbym powiedzieć, że jestem przezornym człowiekiem i w czasie kiedy nie byłem radnym wystąpiłem o wiążącą interpretacje kwestii podatkowych i kwestii statusu funkcjonowania Klubu Sportowego Energetyk. To orzeczenie mam w swoim posiadaniu  i trzymam na tzw. czarną godzinę, gdyby ktoś bardzo chciał się przy tym upierać. Jeśli będzie taka potrzeba to je przedłożę, poinformowałem o tym Pana Przewodniczącego. Informuję Wysoką Radę, że Przewodniczący NSZZ Solidarność 80 Pan Mirosław Lebuda, który był dzisiaj obecny na sesji, poprosił mnie o rozmowę w tej sprawie, rozmawiałem w tej sprawie również z Panem Przewodniczącym NSZZ Solidarność Panem Henrykiem Kowalskim. Kieruję te słowa do Pana Stanisława Różańskiego. Być może dla Pana nazwa „Solidarność” nic nie znaczy, ale ja jestem członkiem tego związku od kilkunastu lat i czy będzie go ktoś nazywał tak jak go nazwał Pan Stanisław Różański, czy ktokolwiek inny, w jakiejkolwiek formule, będę o związek NSZZ Solidarność walczył za każdym razem, przy użyciu wszystkich środków, bo to jest mój związek i ja się z tym związkiem identyfikuję. Są też inne związki zawodowe, które funkcjonują w ZEDO S.A., a ich członków szanuję równie, jak członków NSZZ Solidarność. Nie ma i nie było takiej intencji, aby któremukolwiek  z radnych, nawet stosujących twardy i bezkompromisowy język, robić jakąkolwiek szkodę, czy krzywdę. Co do ewentualnego spotkania na sali sądowej, powiem Panu, że cierpliwość  w życiu jest tym, czym ludzie najczęściej nie potrafią się popisywać i dlatego za niecierpliwość drogo w swoim życiu płacą. Ja jestem człowiekiem cierpliwym i cierpliwie znoszę wiele przykrości, które mnie z Pańskiej strony spotkały. Będę je cierpliwie znosił tak długo, aż nie nabędę przekonania, że kres został osiągnięty. Nie będę tracił czasu na spotkania z Panem w sądzie i nie będę tracił czasu na udowadnianie, że pewne formuły przez tą Radę nie są akceptowane, bo to może Pan odczytać w głosowaniach. Pańskie wnioski   w przeważającej większości gremialnie upadają. Myślę Panie Stanisławie Różański, że będąc przed świętami Bożego Narodzenia należy zastanowić się nad tym, jak wybaczyć sobie urazy i rozpocząć nowy etap pracy. Ja jestem skłonny dyskutować z każdym radnym Rady Miejskiej nawet twardo, być może nawet czasami bezkompromisowo, ale jednak w ramach pewnych zasad. Jeśli uda nam się opracować te zasady, jeśli będziemy po skończonej merytorycznej walce potrafili sobie z każdym razem podać rękę i wyjść nawet z oddzielnymi zdaniami to jest to kierunek, którego życzę Panu i wszystkim pozostałym radnym Rady Miejskiej.

Radny Marek Sanecki - chciałbym zabrać głos w sprawie sportu. Co prawda nie jestem zupełnie przygotowany, bo swoje wystąpienie planowałem na styczeń, ale chciałbym powiedzieć, że sport jest niewątpliwie bardzo ważną ideą życia społecznego i należy ten sport wspierać. Uważam Panie Burmistrzu, że należy zwiększyć w przyszłorocznym budżecie środki finansowe na tą dziedzinę życia. Efekty gryfińskiego sportu wśród dzieci i młodzieży są oceniane poprzez pewien system punktacji. Prowadzi ją Polska Federacja Sportu Młodzieżowego. W roku bieżącym gmina Gryfino zdobyła 198 punktów. Jest to jedyna gmina w Powiecie Gryfińskim która zdobyła punkty. Zależy to oczywiście od pieniędzy, które są włożone przez Gminę na tą działalność. Muszę nadmienić, że liczba zdobytych przez Gminę punktów z roku na rok maleje. Największe ilości punktów zdobyły kluby śląskie oraz kluby z dużych miast, na działalność których przeznaczane są większe pieniądze. Mam nadzieję, że będzie zrozumienie dla tej dziedziny życia. Proszę zwrócić uwagę, że wychowanie fizyczne jest to najważniejszy przedmiot w szkole. Najczęściej życzymy sobie zdrowia. Jeżeli ktoś nie będzie ćwiczył, nie będzie umiał ćwiczyć, to tego zdrowia nie będzie i trzeba będzie w przyszłości wydawać duże pieniądze na jego ratowanie. Myślę, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

Radny Rafał Guga – nie chciałbym rozpoczynać debaty o sporcie gryfińskim, natomiast chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, że nie mamy osiągnięć w nauce dzieci i młodzieży. Można być najlepszym sportowcem, ale jeżeli ten sportowiec nie umie podpisać czeku, to nie odbierze pieniędzy. Dbajmy o całą naukę nie tylko o sport.

Sołtys sołectwa Pniewo Jerzy Kostka – w dniu 24.04.2007 r. złożyłem pismo w sprawie rozdysponowania gruzu na drogi w miejscowości Pniewo, m.in. na ul. Gryfińską, ul. Polną oraz przy poszczególnych posesjach. Na drugie pismo z dnia 24.09.2007 r. nie otrzymałem do dnia dzisiejszego odpowiedzi. W ubiegłym tygodniu maszyna mieliła gruz, nie wiadomo jednak, gdzie go rozwieziono.

Sołtys sołectwa Gardno Tadeusz Feller – chciałbym podziękować w imieniu sołtysów za podwyżkę diet. Nawiązując do sytuacji, która miała miejsce ostatnio i dotyczyła ostatniego spotkania wiejskiego w Gardnie chciałbym powiedzieć, że Pan Burmistrz nie musi nam się tłumaczyć, chodziło nam o brak Wiceburmistrzów na tym spotkaniu. Rozmawialiśmy o tym przy mieszkańcach. Radny Tomasz Namieciński dzwonił do Wiceburmistrza Kuduka, ja rozmawiałem z Wiceburmistrzem Kudukiem również przy mieszkańcach.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym poinformować, że w dniu 19 grudnia br. została ogłoszona kolejna edycja konkursu na najładniejszą dekorację świetlną. W dniu  31 grudnia br. na Placu Barnima odbędzie się Spotkanie Sylwestrowe. W dniu dzisiejszym  od godz. 1200 na terenie OSiR zorganizowana zostanie Wigilia dla potrzebujących. Również dzisiaj po sesji Rady Miejskiej na godz.1200 zapraszam wszystkich radnych, sołtysów  i zaproszonych gości na spotkanie wigilijne.

Radny Kazimierz Fischbach – w imieniu całego Klubu BBS, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim mieszkańcom, sołtysom, pracownikom urzędu i wszystkim radnym życzyć wesołych, spokojnych i rodzinnych świąt.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w imieniu Prezydium Rady Miejskiej  w Gryfinie składam najserdeczniejsze życzenia przed świętami Bożego Narodzenia, które są ważne i szczególnie istotne dla wszystkich ludzi. Życzę, żeby to był m moment wybaczenia sobie wszystkich urazów, podania dłoni i pójścia prostą drogą, bo takiego postępowania w Radzie Miejskiej w Gryfinie oczekują od nas mieszkańcy. Konkuludując, Prezydium Rady Miejskiej życzy wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom urzędu i mieszkańcom Gminy Gryfino zdrowych, wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zamknął obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2,
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 6. Pisemna interpelacja radnej Elżbiety Kasprzyk - załącznik nr 6.
 7. Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 7,
 8. Uchwała Nr XVII/151/07 - załącznik nr 8,
 9. Uchwała Nr XVII/152/07 - załącznik nr 9,
 10. Uchwała Nr XVII/153/07 - załącznik nr 10,
 11. Uchwała Nr XVII/154/07 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała Nr XVII/155/07 - załącznik nr 12,
 13. Uchwała Nr XVII/156/07 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała Nr XVII/157/07 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała Nr XVII/158/07 - załącznik nr 15,
 16. Uchwała Nr XVII/159/07 - załącznik nr 16,
 17. Uchwała Nr XVII/160/07 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała Nr XVII/161/07 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała Nr XVII/162/07 - załącznik nr 19,
 20. Uchwała Nr XVII/163/07 - załącznik nr 20,
 21. Pismo przewodniczących związków zawodowych ZEDO S.A. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 21,
 22. Pismo członków Zarządu oraz głównego księgowego KS Energetyk do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 22.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Protokołowała:
referent Agnieszka Grzegorczyk