Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 31 stycznia 2008 r. o godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z XVI, XVII i XVIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od początku V kadencji do końca 2007 roku – DRUK Nr 1/XIX.

 • uwagi i wnioski

VI. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2007 rok - DRUK  Nr 2/XIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2008 - DRUK Nr 3/XIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino – DRUK Nr 4/XIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej – DRUK Nr 5/XIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Czepino,  ul. Gryfińska – DRUK Nr 6/XIX.
 2. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 7/XIX.
 3. nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Wełtyń, położonej na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 8/XIX.
  odrębnie do każdego projektu uchwały
 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK 9/XIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino – DRUK
Nr 10/XIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Składowiska Odpadów Komunalnych – DRUK Nr 11/XIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego  za rok 2007 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XV. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania mieszkańców miejscowości Pniewo  do usunięcia naruszenia – DRUK Nr 13/XIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XVII. Wolne wnioski i informacje