Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XV/07
z XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 października i 16 listopada 2007 r.

W dniu 25 października 2007 r. sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1500.
W dniu 16 listopada 2007 r. sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1640.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
W dniu 25 października 2007 r.:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
5. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
6. Radca prawny Przemysław Mijal
7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3.
8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

W dniu 16 listopada 2007 r.:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
5. Radca prawny Krzysztof Judek

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.
Przewodniczący poinformował także, że do porządku obrad wprowadzone zostały zmiany:

 • wprowadzono w pkt V. Prezentację koncepcji utworzenia Kolei Drezynowej na linii Gryfino – Pyrzyce,
 • wprowadzono w pkt. VI. Przedstawienie informacji przez ASHTECH Sp. z o.o.  w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu przyległego do CW Laguna,
 • wycofano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie jednostki  budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w składniki majątkowe CW Laguna – DRUK Nr 4/XV

Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie nową wersję porządku obrad.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało  21 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 6.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XIV sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. II.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Informacja stanowi załącznik nr 7.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – po wczorajszej rozmowie z Dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Gospodarki mogę poinformować, że w Gardnie zostanie utworzony Park Przemysłowy o powierzchni 57 ha. Decyzja została przekazana Panu Premierowi RP w celu jej zatwierdzenia. Myślę, że nie będzie przeszkód, aby w ciągu dwóch najbliższych miesięcy premier podpisał rozporządzenie o utworzeniu strefy przemysłowej  w Gardnie. Będzie to strefa ekonomiczna w ramach Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Skończyły się procesy sądowe związane z realizacją drogi S-3, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonawca trasy wszedł na budowę. Termin realizacji drogi do miejscowości Gardno jest nie dłuższy niż 12 miesięcy. Chciałbym podziękować Panu Przewodniczącemu Rady, ponieważ takiej współpracy, jak jest w tej chwili między Zarządem ZEDO, a Gminą nie było nigdy. Do tej pory, jak prowadziłem rozmowy w sprawie współpracy z Gminą zawsze dla byłych Prezesów ważniejsze były sprawy Szczecina.  W chwili obecnej uległo to zmianie, być może dlatego, że cały Zarząd ZEDO mieszka na terenie Gminy Gryfino. Dzięki bardzo dobrej współpracy rozpoczęliśmy rozmowy na temat organizacji Dni Gryfina. Rodzi się wspólna koncepcja połączenia dwóch świąt Dni Gryfina i Dnia Energetyka, aby powstało jedno wspólne święto finansowane przez ZEDO oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. Wspólnie z ZEDO staraliśmy się o utworzenie w najbliższym sezonie lodowiska. Prowadziliśmy rozmowy z firmami, została zaprezentowana sztuczna nawierzchnia pod lodowisko. Wspólnie z Zastępcą Burmistrza Maciejem Szabałkinem zdecydowaliśmy o przetestowaniu nawierzchni przez hokeistów. Okazało się, że nawierzchnia jest przystosowana do jazdy dzieci w wieku przedszkolnym na tępych łyżwach. W związku z tym koncepcja ta upadła. Jeżeli pozwolą warunki pogodowe to lodowisko tej zimy będzie naturalne i powstanie na terenie boiska do piłki ręcznej przy Gimnazjum  w Gryfinie. Boisko jest przewidziane na ten cel, są tam podwyższone krawężniki i w związku z tym powierzchnię boiska można zalać wodą. Firma, która będzie realizowała budowę drogi S-3 zwróciła się o teren na plac budowy. Zaproponowałem teren który jest przewidziany pod boisko przy Szkole Podstawowej w Gardnie. Gdybyśmy przystępowali do realizacji boiska musielibyśmy ponieść znaczne koszty związane z niwelacją tego terenu. Firma, która zagospodaruje ten teren pod plac budowy wykona niwelację terenu.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Radny Ireneusz Sochaj – w związku z tym, że coraz częściej zgłaszają się do nas mieszkańcy miasta odnośnie remontów mienia komunalnego, m.in. mieszkańcy  ul. Kościuszki 2 wnioskujemy o opracowanie precyzyjnego harmonogramu planowania prac remontowych budynków komunalnych i przedstawienia tego harmonogramu Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. Wiemy, ze prace nad harmonogramem trwają, ale tym wnioskiem chcielibyśmy zaakcentować wolę, aby nabrały one tempa.

Radna Wanda Kmieciak - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu w dniu 18 października br. wypracowała podobny wniosek. Komisja wnioskuje  o przedstawienie harmonogramu remontu zasobów komunalnych Gminy. Stare budynki są  w katastrofalnym stanie, szpecą Gryfino i należy podjąć radykalne kroki w tym temacie. Opracowanie harmonogramu byłoby pierwszym krokiem, aby uratować te budynki.

Radny Tomasz Namieciński – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu w dniu 22 października br. wypracowała wniosek o udzielenie informacji, czy sprawie ZEDO S.A. wydana została decyzja wymierzająca ostatecznie podatek od nieruchomości za rok 2007? Jeżeli nie została wydana, komisja prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim terminie zostanie wydana?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Gmina wykonała dużą pracę w zakresie przeglądu technicznego wszystkich budynków komunalnych. Na bazie tego przeglądu na zlecenie zewnętrzne jest opracowywany harmonogram realizacji zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych oraz harmonogram remontów. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy Gmina będzie posiadała takie strategiczne dokumenty.
Po rozpatrzeniu odwołań ZEDO S.A. poleciłem Naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych poszukanie jeszcze jednej kancelarii specjalizującej się w wymiarze podatku. Nawiązaliśmy kontakt z jedną z najlepszych kancelarii w zakresie podatków płaconych przez elektrownie i zakłady energetyczne. Jest to firma doradcza prof. Witolda Modzelewskiego. Koszt opracowania ekspertyzy wyniesie 18.000 zł + Vat. Uważam, że przy tak poważnej sprawie, taka opinia jest niezbędna. Opinia zostanie wypracowana za dwa tygodnie. Po otrzymaniu opinii w ciągu 7 dni zapadnie ostateczna decyzja o wymiarze podatku dla ZEDO S.A.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jestem przekonany, że złożone przez Pana Burmistrza oświadczenie konsumuje wnioski złożone przez Komisje.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Magdalena Chmura – Nycz odczytała protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli działań nadzorowanych przez Burmistrza jako zgromadzenia wspólników w GTBS Sp. z o.o.
Kserokopia protokołu pokontrolnego stanowi załącznik nr 8.

Radny Stanisław Różański – nie miałem możliwości zapoznania się z treścią tak sformułowanego protokołu, ponieważ w tym czasie, kiedy było posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywało się posiedzenie Klubu BBS. Chciałbym zgłosić zdanie odrębne. Uzasadnienie tego zdania odrębnego złożę w swoim oświadczeniu pisemnym do protokołu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wymieniła wszystkie dokumenty, które brała pod uwagę Komisja wypracowując protokół pokontrolny. Nie doszukałem się najważniejszego dokumentu, który zaprzecza ustaleniom Komisji. Jest to protokół z przeprowadzonej kontroli NIK, która skontrolowała działalność GTBS Sp. z o.o. Działalność GTBS Sp. z o.o. została oceniona pozytywnie. Protokół NIK nie ma się nijak do ustaleń Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – każdy z radnych otrzyma odpis protokołu pokontrolnego. Jednocześnie będę prosił Pana Burmistrza o udostępnienie wszystkim radnym odpisów protokołu z kontroli NIK, abyśmy mogli zapoznać się z zagadnieniem.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
255/XV/07
– uczestniczyłem w zebraniach wiejskich w miejscowościach Gardno, Wysoka Gryfińska, Chlebowo i Wełtyń, na których mieszkańcy zgłosili wnioski o dodatkowe połączenia autobusowe ze Szczecinem w godzinach wieczornych pomiędzy godz. 18.00 a 20.00. Ostatni autobus do tych miejscowości odjeżdża ze Szczecina o godz. 16.25. Złożyłem pismo w tej sprawie w dniu 11 sierpnia 2007 r. W dniu 30 sierpnia 2007 r. otrzymałem odpowiedź, że mój wniosek został przesłany do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinie. Co dzieje się w tej sprawie? Czy Gmina prowadzi rozmowy z PKS?

256/XV/07 - w dniu 22 lutego 2006 r. sołtys sołectwa Gardno złożył wniosek o tzw. bezpieczne bramki. Szkoła Podstawowa w Gardnie nie posiada boiska. Dzieci i młodzież korzysta z boiska przy ul. Niepodległości, na którym były duże, ciężkie bramki, które zostały usunięte z uwagi na fakt, że zagrażały bezpieczeństwu korzystających z boiska. W piśmie z dnia 1 marca 2006 r. została wyrażona zgoda na zakup nowych bramek. Od tamtej pory minęło półtora roku, a nic w tej sprawie się nie dzieje. Trzy miesiące temu podnosiłem ta sprawę, nadal nie została ona załatwiona. Proszę o zajęcie się sprawą.

257/XV/07 – na czerwcowej sesji zgłosiłem interpelację dotyczącą przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych wskazanych dróg i chodników w Gardnie. Otrzymałem odpowiedź, w której poinformowano mnie, że w dniu 18 czerwca 2007 r. dokonano aktem notarialnym przejęcia tych terenów, w związku z czym w trzecim kwartale br. gmina Gryfino przystąpi do podjęcia działań przedprojektowych i projektowych związanych z opracowaniem projektu budowy dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Czy zostało zlecone wykonanie tych projektów? Jeśli nie, to kiedy zostanie to dokonane?

258/XV/07 – na moje ręce zostało skierowane pismo od Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka. Pismo stanowi załącznik nr 9. Czy nie można by w tej sprawie pomóc?

Radna Janina Nikitińska
259/XV/07
– jedna z mieszkanek ul. B. Chrobrego wystąpiła do Burmistrza z prośbą o zamontowanie ławki przed blokiem. Otrzymała odpowiedź od Burmistrza Szabałkina, że w związku z pogarszającą się pogodą ławka nie będzie zainstalowana teraz, a dopiero na wiosnę. Osoba ta nie może czekać do wiosny. Jest inwalidką, chodzi o kulach, jest ciężko chora, mieszka na czwartym piętrze. Ławka ta jest jej potrzebna do odpoczynku. Rozmawiałam z Burmistrzem miesiąc temu, do dnia wczorajszego ławki nie było. Tak nie możemy traktować ludzi niepełnosprawnych, musimy ich wspierać. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Artur Nycz
260/XV/07
– nie wiem, czy wpłynął już do Burmistrza wniosek części właścicieli nieruchomości przy ul. Jana Pawła II. Plan zagospodarowania przestrzennego, który został tam przygotowany, został przygotowany błędnie. Błąd, który w tym planie się znalazł, nie jest błędem wynikającym z trudności technicznych, tylko jest zwykłym niedbalstwem. Sprawa nie była by może aż tak istotna, gdyby nie fakt, że mamy do czynienia z drugą sytuacją, kiedy plan zagospodarowania przestrzennego został przygotowany w sposób zły i niedbały. Pierwsza sytuacja dotyczyła CW Laguny, wszyscy wiemy, jak istotny był to plan. W tym przypadku grupa właścicieli nieruchomości nie może rozpocząć procesu inwestycyjnego, bo okazuje się, że budownictwo jednorodzinne, które tam ma być realizowane musi składać się z piwnicy, parteru, pierwszego piętra i poddasza. Nie każdy ma ochotę taki duży budynek budować. Jest to niedbalstwo ze strony osoby ten plan przygotowującej. Poradziłem właścicielom, aby zwrócili się do Burmistrza z wnioskiem o jak najszybszą zmianę planu, wiemy jednak, że procedura zmiany planu trwa, proces inwestycyjny został zatrzymany. Interpeluję o zwrócenie większej uwagi na to, kto plan przygotowuje i być może zastanowienie się nad poszerzeniem kręgu osób, które na zlecenie gminy ten plan będą przygotowywały. Jeśli wpłynie taki wniosek to bardzo proszę, aby procedura zmiany planu została wszczęta jak najszybciej.

261/XV/07 – w jakim procencie opłaty wnoszone przez najemców mieszkań komunalnych pokrywają koszty utrzymania lokali komunalnych, łącznie z kosztami poniesionymi na prace remontowe?

Radny Ireneusz Sochaj
262/XV/07
– przy ulicy Łużyckiej kilka przejść dla pieszych jest zupełnie nieoświetlonych. Już raz rozmawialiśmy o tym z GDDKiA, ale nie spowodowało to żadnych działań. Jest dużo możliwości doświetlenia tych przejść. Myślę, że GDDKiA powinna podjąć działania w tej sprawie.

263/XV/07 – przy ul. 9 Maja został niedawno ustawiony znak drogowy zakaz zatrzymywania się. W tej chwili rodzice dowożący dzieci do szkoły nie mogą na tej ulicy się zatrzymywać, nie narażając się na zapłacenie mandatu. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km/h, a prędkość pojazdów przejeżdżających przez tą ulicę wzrosła. Być może należy zainstalować na tym przejściu dla pieszych sygnalizację świetlną, progi spowalniające i wykonać chodnik po drugiej stronie ulicy, którym dzieci mogłyby dojść do szkoły. Proszę o zajęcie się sprawą.

264/XV/07 – wyczytałem w prasie, że Dni Gryfina w przyszłym roku mają zostać przeniesione ponownie do centrum miasta. Kilkoro mieszkańców zwróciło się do mnie z zapytaniem, czy to prawda. Nie wiem, czy jest to do końca przemyślana decyzja. Jest jeszcze trochę czasu. Na pewno ta impreza nie mogła by odbywać się na stadionie, w lasku. Proszę o ponowne rozważenie decyzji.

265/XV/07 – Komisja Planowania Przestrzennego wizytowała plac budowy boiska przy szkole w Radziszewie. Ze sprawozdania Burmistrza wynika, że trwają tam prace. W tej chwili nic się tam nie dzieje. Ze słów pani Dyrektor wynika, że od 2 miesięcy nie są tam prowadzone prace. Nie wiem, czy są jakieś problemy z przeprojektowaniem tego boiska czy z wykonawcą. Boimy się, czy uda nam się wybudować to boisko w obowiązujących nas terminach.

Radna Wanda Kmieciak
266/XV/07
– mam propozycję utworzenia na terenie OSiR camper-parku. Camper-park zapewnia podstawowe odpłatne usługi dla turystów takie jak bezpieczne miejsce na zaparkowanie, dostęp do wody, prądu, może jakieś place zabaw. Na terenie naszej gminy nie ma tego rodzaju infrastruktury turystycznej, a mamy wiele atutów, jak CW laguna, Park Krajobrazowy, ścieżki rowerowe, przejście graniczne i zabytkowe obiekty. Można było by promować miasto i pozyskiwać środki na rozwój turystyki.

267/XV/07 – kiedy zostanie odgrodzony od drogi krajowej plac zabaw Czepinie? Jest to miejsce niebezpieczne. Ten problem bardzo niepokoi rodziców dzieci bawiących się na placu zabaw.

268/XV/07 – na placu zabaw w Czepinie drzewa zostały wiosną dość znacznie odkopane z naturalnej powłoki ziemi. Opłotkowanie i ponowne zasypanie miało zostać umocnione nasadzeniem krzewów ozdobnych. Jest jesień, warto byłoby to zrobić.

Radny Marcin Para
269/XV/07
– ostatnio został ogłoszony konkurs na wolne stanowisko inspektora w Biurze Promocji i Informacji. Zacytuję uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: „ w procesie rekrutacji Pani Katarzyna Gazdecka spośród wszystkich kandydatów biorących udział w konkursie zdobyła największą liczbę punktów, która umożliwiła jej zajęcie pierwszego miejsca”. Natomiast drugie miejsce w procesie rekrutacji uzyskała Pani Anna Klimczyk-Śliwińska. „W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatki wykazały się posiadaną wiedzą w zakresie objętym wymaganiami, jak również umiejętnościami pozwalającymi na powierzenie obowiązków służbowych”. Dlaczego na jedno stanowisko zostały przyjęte dwie osoby i czy w dalszym ciągu będziemy stosowali taki sposób działania?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
270/XV/07
– jaka była opinia gminy Gryfino w sprawie powieszenia banera jednego z kandydatów na Bramie Bańskiej. Rozumiem, że była potrzebna opinia konserwatora zabytków, jak również opinia gminy Gryfino. Uważam, że w poprzednich wyborach Burmistrz podjął bardzo dobra decyzję, we wszystkich jednostkach organizacyjnych i spółkach komunalnych była zakaz tego typu działań, SLD wynajmował pomieszczenia w budynku GTBS i nie można było powiesić banera, ponieważ był taki zakaz. W tych wyborach jest inaczej, bo plakaty różnych kandydatów wisiały na budynkach komunalnych, jak również na budynku PUK. Jakie dochody wpłynęły do gminy z tytułu powieszenia tych reklam? Czy to jest dobry pomysł, żeby banery i plakaty wyborcze wieszać na baszcie?

Radna Elżbieta Kasprzyk
271/XV/07
– na poprzedniej sesji zgłosiłam interpelację w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego na terenie miejscowości Bartkowo. Moja interpelacja nie dotyczyła zwiększenia ilości przystanków tylko zmiany ich lokalizacji. Chcę zaproponować inną lokalizację przystanków.

Radny Rafał Guga
272/XV/07
– składałem interpelację w sprawie brudnej ciepłej wody na osiedlu Górny Taras. Otrzymałem odpowiedź od PEC, wcześniej wyjaśniałem ta kwestię z Prezesem PUK. W opinii PEC „podgrzanie wody nie powoduje zabrudzenia. Obecnie eksploatowane urządzenia wodociągowe są stare i konieczny jest ich remont kapitalny. Woda pitna wodociągowa musi być zgodna z wymaganiami odpowiednich norm. Te sprawy nie leżą w zakresie naszego przedsiębiorstwa, zatem nie możemy udzielić odpowiedzi”. Kto odpowiada za wodociągi i co możemy zrobić, żeby poprawić jakość ciepłej wody na Górnym Tarasie?

273/XV/07 – w nawiązaniu do interpelacji radnego Sochaja w sprawie ul. 9 Maja, a jest mi to sprawa bliska, ponieważ wielokrotnie interpelowałem w tej sprawie, muszę powiedzieć, że nie do końca jestem zadowolony z przyjętego rozwiązania. Interpelującym chodzi generalnie o poprawę bezpieczeństwa głównie dzieci uczęszczających do Przedszkola i SP2. Zakaz parkowania spowodował, że TIRy mają większą możliwość rozpędzania się na tej drodze, ponieważ z boku nie są zaparkowane żadne samochody. Nie do końca to było nasza intencją. Proszę o przedyskutowanie tej sprawy raz jeszcze ze Starostwem Powiatowym. Są przecież inne rozwiązania, jak choćby zamontowanie progu zwalniającego albo wybudowanie miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 1, bo plac zabaw zajmuje bardzo dużą powierzchnię, można by go przesunąć, a na tym miejscu utworzyć kilka miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową Nr 2, to podobna sytuacja jest z WKU. Proszę o zajęcie się sprawą.

274/XV/07 – w przeddzień wyborów Gryfino stało się sławne, całą Polską obiegła informacja o naruszeniu ciszy wyborczej w Gryfinie. Wiele osób postrzega to jako informację negatywną, a ja wręcz przeciwnie – jako pozytywną, ponieważ cała Polska dowiedziała się, że w Gryfinie bardzo sprawnie działa Straż Miejska. Jest to niewątpliwie promocja naszego miasta. Prosiłbym, aby z funduszu promocji miasta i gminy Gryfino przekazać nagrodę dla Straży Miejskiej, która w tej sprawie dobrze zadziałała.

Radny Andrzej Kułdosz
275/XV/07
– interpeluję w sprawie rodziców dzieci z ognisk przedszkolnych, które działają do 28 lutego 2008 r. w miejscowościach Stare Brynki, Daleszewo, Gardno, Chwarstnica, Dołgie, Sobiemyśl. Wpłynęły do mnie pisma w tej sprawie od rodziców, którzy są zaniepokojeni sytuacją, ponieważ nie wiedzą, jaka jest sytuacja prawna tych przedszkoli, czy one będą istniały czy nie. Rodzice proszą o to, aby radni planując budżet zabezpieczyli na ten cel środki, gdyby Europejski Fundusz Społeczny nie znalazł następnego grantu na ten cel. Jak bardzo te przedszkola są potrzebne wie każdy, kto tam był, a jeśli nie był, to zapraszam. Proszę zobaczyć jakie ponieśliśmy koszty, żeby przygotować świetlice. Składam na ręce Burmistrza pisma, a radnych proszę o wzięcie tego problemu pod uwagę.

Radny Marek Sanecki
276/XV/07
– na poprzedniej sesji interpelowałem w sprawie wykonania ogrodzenia boiska sportowego, na które już w 2006 r. zostało przeznaczone 60.000 zł, ale w związku z tym, że prace nie zostały wykonane, środki zostały przeniesione na rok 2007 r. Otrzymałem odpowiedź, że trwają prace projektowe, zostaną zakończone do 15 grudnia, a ogrodzenie zostanie wykonane w przyszłym roku, ale „realizacja tego projektu jest możliwa dopiero po uprzednim zagwarantowaniu środków na budowę tego ogrodzenia w planie budżetu gminy na 2008 r.” Ale przecież stwierdzam, że te 60.000 zł na budowę ogrodzenia mamy. Nie możemy mówić, że wykonujemy prace projektowe, a w przyszłym roku musimy zagwarantować środki, bo były one przeniesione z roku ubiegłego na rok bieżący.

277/XV/07 – ilu uczniów z gminy Gryfino uczęszcza do szkół gimnazjalnych poza gryfińskim Gimnazjum?

278/XV/07 – czy zainteresowani radni mogli by otrzymywać drogą elektroniczną projekty protokołów, aby móc wcześniej się z nimi zapoznać? Jeśli nie ma przeciwwskazań, to proszę aby ci radni mogli w taki sposób projekty protokołów otrzymywać.

279/XV/07 – w jakim miejscu w mieście będzie stało w przyszłości wesołe miasteczko? Jeśli Dni Gryfina zostaną przeniesione do centrum Gryfina należy wziąć pod uwagę lokalizację wesołego miasteczka.

Radny Stanisław Różański
280/XV/07
– co takiego się stało, że zachodzi potrzeba ponownego zlecenia biegłym opracowania opinii co do weryfikacji deklaracji podatkowej zarządu ZEDO. Pytanie to stawiam z dwóch względów, po pierwsze dlatego, że jest to dodatkowy wydatek, moim zdaniem nieuzasadniony, po drugie dlatego, że panowie Edward i Mariusz Reczyńscy na giełdzie szczecińskich rzeczoznawców w zakresie prawa podatkowego są znakomitymi specjalistami, biegłymi sądowymi i w swoich opiniach nie mylą się.

281/XV/07 – w piśmie z 31 lipca 2007 r. skierowanym do mnie w odpowiedzi na złożoną interpelację znalazło się m.in. takie stwierdzenie: „prace związane z opracowaniem koncepcji dostępu do Internetu na terenach wiejskich rozpoczną się w miesiącu sierpniu 2007 r. aby rozwiązania i propozycje zawarte w tej koncepcji wykorzystać do dalszych działań w tym zakresie po zapewnieniu środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2008”. Czy w tej sprawie podjęte zostały te zapowiedziane prace i na jaki one są etapie?

282/XV/07 – na poprzedniej sesji zgłosiłem wniosek uzasadniający potrzebę złożenia na najbliższej sesji Rady stosownej informacji o naszej działalności za rok ubiegły obecnej kadencji. Porządek obrad dzisiejszej sesji tego punktu nie przewiduje. Czy prezydium Rady uznaje wniosek za zasadny, czy też nie? Na której sesji taka informacja o działalności Rady zostanie przedstawiona? Taka zbiorowa refleksja za ubiegły rok kadencji jest Radzie niezbędna.

Radny Janusz Skrzypiński
283/XV/07
– w miejscowościach Włodkowice i Zaborze nie ma wody. Prosiłbym aby w budżecie na 2008 r. uwzględnić środki przynajmniej na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej, by można było tą inwestycję zrealizować.

284/XV/07 – interpelowałem w sprawie świetlicy w miejscowości Steklno, wiem, że były prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale nie mam o tym informacji. Proszę o zamontowanie oświetlenia na rozbudowującym się w tej miejscowości nowym osiedlu, żeby mieszkańcy czuli się tam bezpiecznie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego UMiG Bożeny Mejny.

Ad. V. Prezentacja koncepcji utworzenia Kolei Drezynowej na linii Gryfino – Pyrzyce.

Prezes Towarzystwa Miłośników Kolei Drezynowych i Zabytków Kolejnictwa  w Szczecinie Dariusz Trzciński – jestem pracownikiem Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Szczecinie, jestem instruktorem do spraw taboru, a prywatnie Prezesem Towarzystwa Miłośników Kolei Drezynowych i Zabytków Kolejnictwa  w Szczecinie. Towarzystwo działa na terenie województwa zachodniopomorskiego od lipca 2006 r. Na terenie Pomorza Zachodniego znajduje się ponad 350 km nieczynnych linii kolejowych. Linia kolejowa Gryfino – Pyrzyce jest nieczynna od niedawna, ale jej stan jest dość dobry. Linia została oddana do użytku dwa wieki temu, a została zamknięta w 1999 r. Łączna długość linii wynosi 30 km, jest przy niej 14 przystanków osobowych. Stare szyny typu S-49 i podkłady są w niezłym stanie. Na linii brakuje około 2 km całego toru. Najczęstszy brak to łupki łączące szyny. Złodzieje tną szyny na 1,5 metrowe kawałki, jest to złom wsadowy najwyższej klasy. Osiąga najlepsze ceny, ale w chwili obecnej z uwagi na działania podjęte przez PKP, oznaczanie linii specjalnymi znacznikami spowodowało, że proceder kradzieży ustał. Towarzystwo interesuje przejęcie i zagospodarowanie na cele turystyki drezynowej trzech linii: Pyrzyce – Gryfino, Pyrzyce - Trzcińsko Zdrój – Chojna  i Pyrzyce - Głazów. Linia Pyrzyce - Głazów ma długość 24 km, jest czynna głównie dla ruchu towarowego. Kiedy skończą się kopaliny, linia prawdopodobnie zostanie zlikwidowana  i stanie się linia nieczynną. Łączna długość tych trzech linii wynosi 128 km. Największe zagęszczenie atrakcji turystycznych występuje w rejonie województwa wielkopolskiego. Wszystkie nieczynne linie kolejowe, które są na tym terenie w dniu dzisiejszym zostały zagospodarowane, powstały tam trzy towarzystwa drezynowe, które jako atrakcję turystyczna oferują przejażdżki drezynami. Na mapie atrakcji drezynowych naniesiono również Pyrzyce, ponieważ prosiliśmy o to projektodawców mapy. Autorami mapy jest to grupa Zielone Światło z Warszawy, która promuje niekonwencjonalne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym przypadku turystykę kolejową. Jesteśmy właścicielami drezyny ręcznej typu DR-02, przejętej od Technikum Kolejowego w Szczecinie, drezyny ręcznej typu DR-04, posiadamy również drezynę motorową z 1954 r. z silnikiem WFM, drezynę DL-2, która została nam przekazana przez Naczelnika Sekcji Eksploatacji z Choszczna Pana Andrzeja Trąbskiego. Drezyna typu DR-08 pomieści maksymalnie 12 osób. Posiadamy „malucha”, którego aktualnie przerabiamy na pojazd kolejowo – drogowy. Będzie przez nas wykorzystywany  w przypadku, gdybyśmy linie kolejową zaczęli wykorzystywać do celów turystycznych jako pojazd inspekcyjny, aby sprawdzać, czy ktoś nie kradnie lub nie dewastuje linii kolejowej. W przyszłym roku na III Pyrzyckim Pikniku Drezynowym pojawi się drezyna przerobiona  z „Warszawy”. Idea wykorzystania nieczynnych linii kolejowych na potrzeby turystyki wzięła się z południowej Szwecji. Tam na nieczynnych liniach kolejowych Szwedzi spędzają mnóstwo czasu. Pojazd szynowo – drogowy GS-01 jest napędzany przez cztery osoby.  W sytuacji, kiedy rolki zostają podniesione do góry pojazd może swobodnie poruszać się po drodze gruntowej i wówczas jest to pojazd drogowy. Na mocy ustawy z września 2000 r.  o restrukturyzacji, prywatyzacji i komercjalizacji Przedsiębiorstwa PKP jedynym podmiotem prawa, który może w sposób nieodpłatny przejąć nieczynną linię kolejową na własne zadania jest gmina. Linia kolejowa Pyrzyce – Gryfino leży na terenie trzech gmin Pyrzyce, Bielice i Gryfino. Nasze oczekiwania są następujące: przejęcie przez samorządy nieczynnej linii kolejowej nr 419 wraz z infrastrukturą torową, podpisanie przez samorządy gmin umowy partnerskiej z Towarzystwem. Oczekujemy również pomocy samorządów przy naprawie torowiska, lokalizacji inwentaryzacji atrakcji turystycznych leżących przy nieczynnej linii kolejowej, współpracy przy tworzeniu projektu dotyczącego pozyskania środków Unii Europejskiej na rozwój i promocję nowego rodzaju turystyki. Gminom oferujemy wszystkie pojazdy, jakie posiadamy, społeczną pracę członków Towarzystwa przy oczyszczaniu linii  z zarośli, pomoc przy naprawie uszkodzonych odcinków linii, obsługę i stały nadzór nad linią, przejęcie odpowiedzialności za linię, organizację imprez i przejazdów na drezynach dla zorganizowanych grup, promocję samorządów na forach internetowych. Leżymy niedaleko dużej aglomeracji, jaką jest Szczecin i jako bezpośrednie zaplecze turystyczne Berlina. Obywatele Niemiec jeżdżą na drezynach, planują uruchomienie działań związanych z przebudową i uruchomieniem nieczynnego mostu kolejowego w okolicy Siekierek na rzece Odrze. Takie działania powodują, że nieczynna linia kolejowa Siekierki – Chojna staje się atrakcją turystyczną. Program „Turystyka wspólna sprawa” to program współfinansowany przez Unię Europejską. Towarzystwo jest partnerem programu. Powstała również Grupa Partnerska Berlin-Szczecin-Bałtyk. W projekcie tej grupy są następujące działania: przepłynięcie jachtami kanałami i Zalewem Szczecińskim do Szczecina, a następnie do Gryfina, w Gryfinie przesiadka na drezyny i jazda drezynami w kierunku Pyrzyc i do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Szukam sposobu, aby uratować nieczynną linię kolejową i przedstawić w sposób niekonwencjonalny kawałek historii, który jest na tym terenie. Do Państwa będzie należała decyzja, czy będziecie Państwo szukali powodów, żeby odrzucić ta propozycję, czy będziecie szukali sposobów, żeby pogodzić interesy gminy, przyjąć moją propozycje i wypracować wspólnie jakieś stanowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym poinformować, że ok. 1,5 miesiąca temu wspólnie z Burmistrzem Pyrzyc i Wójtem Bielic wystąpiliśmy do PKP o przekazanie nieczynnej linii kolejowej dla gmin.

Przewodniczący rady Mieczysław Sawaryn ogłosił 15-minutową przerwę i poinformował, że przekazuje prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Pawłowi Nikitińskiemu.

Po przerwie obrady wznowił Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński.

Ad. VI. Przedstawienie informacji przez ASHTECH Sp. z o. o. w sprawie koncepcji  zagospodarowania terenu przyległego do CW Laguna.

Prezes Zarządu EKOTECH Sp. z o.o. Tomasz Szczygielski – chcielibyśmy poinformować Państwa, jak wygląda koncepcja budowy Laguna Park Gryfino, o nieprzewidzianych trudnościach, które wystąpiły oraz o współpracy z Gminą Gryfino, Starostwem Powiatowym  i Urzędem Wojewódzkim. W pierwszej części prof. Paszkowski, jako główny architekt tego przedsięwzięcia przedstawi całą koncepcję, a ja przedstawię zagadnienia, które są istotne dla inwestora i dla Gminy.

Dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski – projekt Laguna Park Gryfino jest w stanie rozwijającym się, nie jest całkowicie ukończony. Obszar realizacji inwestycji znajduje się pomiędzy zabudową, a Parkiem Krajobrazowym, stąd też jego szanse rozwojowe oraz szanse rozwoju dla miasta. Są to bagniste tereny, zakrzewione i zadrzewione. Jest to teren zalewowy, otoczony wałem wymagającym nadbudowy i niezwykle trudnym do zagospodarowania. Prace projektowe rozpoczęły się ok. 1,5 roku temu. W pierwszej fazie koncepcji inicjalnej powstał projekt, który przewidywał utworzenie ronda, przy którego dwóch pętlach zlokalizowane byłyby budynki mieszkalne, a na styku z Odrą znajdowałaby się marina, częściowo obudowana zabudową mieszkalną ze stanowiskami dla cumowania łodzi i jachtów. W drugiej części, bardziej zalesionej, znajdować się będzie również zabudowa. Koncepcja ta stała się podstawą opracowania planu miejscowego. W planie zostały przewidziane funkcje usług turystycznych, możliwość wprowadzenia mariny ze stanowiskami do cumowania łodzi  i jachtów, został wpisany plan drogowy, który był zaplanowany w koncepcji. Kontynuując prace nad koncepcją próbowaliśmy dostosować ja do wymogów planu, który nałożył restrykcje związane z wielkością działek, z koniecznością zapewnienia odpowiedniej wysokości posadowienia budynków, tak aby mieszkańcy nie byli narażeni na ewentualną powódź. Założono, że poziom terenu inwestycji będzie podniesiony do wysokości wałów, czyli minimum do wysokości 1,90 m nad poziom Odry. Wiąże się to z kolejnymi trudnościami wynikającymi z dużej ilości zadrzewienia i zalesienia. Do koncepcji, na życzenie Pana Burmistrza, zostały wprowadzone dwa obiekty hotelowe. W koncepcji założono trzy miejsca, w których powinna pozostać naturalna zieleń. Pozostały teren ma zostać poddany makroniwelacji i podwyższony do wysokości wałów. Na obszarze inwestycji znajduje się ok. 2.400 drzew, które zostały szczegółowo zinwentaryzowane i opisane pod względem ich stanu zdrowotnego. Część drzew ma możliwość zostać usunięta z uwagi na ich zły stan zdrowotny, część na podstawie planu z uwagi na wprowadzenie układu drogowego  i zabudowy, a część powinna zostać przesadzona, bądź zastąpiona innym zasobem zieleni, co zostało również uwzględnione w planie. Wyznaczono obszary, w których przewidywane jest utwardzenie i podwyższenie terenu na odpowiedni poziom lub też obniżenie w przypadku kanału i mariny. Oczekujemy współpracy ze strony Gminy i Starostwa, chcemy uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew i umożliwienie utwardzenia terenu. Teren jest podmokły, torfowy i wymaga stabilizacji, więc przez okres przynajmniej dwóch lat będzie musiał się stabilizować, zanim pojawi się na nim zabudowa. Stwarza to dość odległy w czasie termin realizacji całej inwestycji, stąd też wszystkie decyzje administracyjne powinny być w miarę szybkie i pozwalające na doprowadzenie projektu do końca.

Radny Artur Nycz – koncepcja dotycząca zagospodarowania tego terenu jest imponująca. Mnie interesuje przede wszystkim finansowanie tej inwestycji. Z jakich środków będzie ona realizowana? Jakie wstępne harmonogramy realizacji inwestycji zakłada firma? Jak zapoznawałem się z umową ze spółką, dysponowaliście Państwo minimalnym kapitałem zakładowym. Interesuje mnie montaż finansowy inwestycji. Co będzie priorytetem przy zagospodarowaniu tego terenu?

Radny Ireneusz Sochaj – mieszkańcy Gryfina znając zamysł firmy są zaniepokojeni i obawiają się, że cała inwestycja zakończy się w momencie wycięcia drzew i nawiezienia popiołów. Czy grozi nam takie niebezpieczeństwo?

Radny Janusz Skrzypiński - czy projekt będzie realizowany, jeżeli Gmina nie zwolni firmy z opłaty z tytułu wycinki drzew? Jest to kwota w granicach 11 mln zł.

Prezes Zarządu EKOTECH Sp. z o.o. Tomasz Szczygielski – nie jestem współwłaścicielem spółki ASHTECH, ale jestem osobą, która zaprosiła spółkę ASHTECH do tej inwestycji i od początku jej towarzyszę. W związku z tym znam prawie wszystkie szczegóły odnośnie składu właścicielskiego i funduszy. Spółka ma dwóch właścicieli. Pan Jo?o Vale jest ekspertem w zakresie zagospodarowania odpadów z energetyki, dysponuje własnym, wielomilionowym kapitałem, drugi właściciel pochodzi z Hiszpanii z Palencji. Jest współwłaścicielem firmy rodzinnej o kapitale rzędu 80-100 mln euro, prowadzącym inwestycje na całym świecie. Spółka miała niewielki kapitał założycielski, natomiast był on powiększany przez dopłaty. Nabycie nieruchomości nastąpiło poprzez podniesienie kapitału  i pokrycie z niego kosztu zakupu działki. Spółka nabyła w międzyczasie kilka innych nieruchomości, m.in. dwa budynki w Szczecinie. Spółka wspólnie z innymi partnerami portugalskimi nabyła część terenów od Gminy Goleniów w ramach Parku Technologicznego. Powstanie tam dość duże przedsięwzięcie związane z przetwarzaniem kawy. Nie jestem w stanie powiedzieć, w jakiej części montaż finansowy zadania składał się będzie ze środków własnych, kredytów, dotacji i innych źródeł finansowania. Na tym etapie nie jest to najważniejsza sprawa. Spółka współpracuje z bankiem Millenium. Nakłady liczone na tą inwestycję są rzędu 1.000 euro/m2. Realizacja całego projektu będzie kosztowała około  40 mln euro. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie spółki ASHTECH w Polsce. Spółka realizuje różne inwestycje na terenie Hiszpanii, Ameryki Pd, Brazylii. Jest to poważny partner.  Myślę, że sprawą właściciela jest na jakim etapie zakończy swoją działalność. Skoro włożył w inwestycje własne środki, zlecił wykonanie projektu to jest zainteresowany, aby tak realizować inwestycję. Na jakim etapie i czy inwestor skończy inwestycje jest sprawą wielu czynników. Jeżeli inwestor uzna na określonym etapie, że lepiej byłoby sprzedać koncepcję, to ma do tego pełne prawo i być może to zrobi. Jeżeli uzna, że warunki są takie, że trzeba zainwestować w inwestycję do określonego etapu, np. wykonania fundamentów, to jest jego niezbywalne prawo. Nonsensem byłoby sprzedawanie tego terenu po wykonaniu niwelacji. Na moją wiedzę, na dzień dzisiejszy taka sytuacja nie nastąpi. Wszystko wskazuje na to, że niwelacja popiołami nie nastąpi w skutek określonych trudności administracyjnych. Niestety nie zaistniała szansa, aby zrobić trochę tańszą niwelację z wykorzystaniem mieszanek popiołowo – cementowych na skutek przeszkód administracyjnych. Elektrownia Dolna Odra przeznaczyła popioły w określonej ilości, załatwiono określone decyzje administracyjne związane z przetworzeniem popiołów na podbudowę. Spółka nie była jednak w stanie uzyskać decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie podwyższania terenu  i wycinkę drzew.
Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy projekt będzie realizowany, jeżeli spółka zostanie obciążona opłatami za wycinkę drzew. Taka rzecz nikomu się nie mieści w głowie. Jeżeli komuś przyjdzie do głowy obciążyć spółkę takim kosztem, projekt zostanie natychmiast zatrzymany, bo będzie miał się nijak do relacji ekonomicznych. Drzewa znajdujące się na tym terenie są drzewami, w sprawie których był wykonany raport jeszcze przed zakupem terenu. Raport został wykonany na zlecenie Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych  w Mieście i Gminie Gryfino przez ekspertów z Akademii Rolniczej w Szczecinie. Spółka kupiła teren ze świadomością, że stan drzew jest taki, jak w raporcie. Według raportu ilość drzew wynosi ok. 1.600, z czego 900 sztuk są drzewami chorymi nadającymi się do wycięcia. Część drzew pozostanie zgodnie z projektem. W zamian za część drzew, które trzeba będzie wyciąć, aby zrealizować projekt zostaną wykonane nasadzenia. Mało wartościowe drzewa zostaną zastąpione drzewami o znacznie wyższej wartości, posadzonymi na tym terenie lub na innym terenie wskazanym przez gminę. Spółka zakłada, że nie zapłaci, ani złotówki za wycinkę tych drzew. Jeżeli macie Państwo jakieś inne informacje i opinie w tej sprawie i są one miarodajne to chciałbym, aby jak najszybciej wpłynęły one do spółki. Spółka zakłada, że zainwestowała kilka milionów złotych kupując bagno, uzdatni je do terenu inwestycyjnego  i powstanie projekt, który został przedstawiony Państwu przez Pana Profesora. Jeżeli ktoś ma inne zdanie to chciałbym je usłyszeć. Mam wrażenie, że teren ten długo czekał na swojego inwestora. Spółka liczy, ze otrzyma wsparcie, a nie, że będzie zakładano 11mln wpływ do budżetu za wycinkę drzew. Liczymy na to, że współpraca będzie się układała w ten sposób, że inwestor zostanie poinformowany rzetelnie o stanie terenu, przed rozpoczęciem inwestycji. Teren został zakupiony za kwotę, która wynikała z operatu szacunkowego, za kwotę, którą żądała Fundacja z całym dobrodziejstwem inwentarza. Szacunek dotyczący drzew był wykonany przez Fundację, a nie przez eksperta.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - nieruchomość została nabyta od Fundacji. Trudno lokować Gminę Gryfino, jako podmiot odpowiedzialny za wzajemny przepływ informacji. Jak sądzę, stan faktyczny, który jest znany stosownemu Wydziałowi UMiG nie uległ zmianie od momentu, kiedy działka była nabywana do dnia dzisiejszego. Nic nie stało na przeszkodzie, aby z tej wiedzy skorzystać. Jeżeli istnieją jakieś rozbieżności  w informacjach będących w posiadaniu firmy, a stanem faktycznym to Gmina Gryfino nie jest w tej mierze winna i nie jest stroną. Gmina ma określone obowiązki i musi postępować zgodnie z prawem. Nie może podejmować kroków, które łamałyby prawo miejscowe i prawo powszechne. Z zaciekawieniem wysłuchujemy tej koncepcji. Wizja przedstawiona jest dla Gminy Gryfino niezwykle atrakcyjna, natomiast nie zmienia to faktu, że Burmistrz i Rada może posługiwać się tylko w ramach prawa.

Radny Marek Sanecki – jako członek Zarządu Fundacji podejmowałem decyzję o zleceniu tej ekspertyzy. Dziwi mnie fakt, że doszło do sytuacji, że tamta ekspertyza różni się znacznie od ekspertyzy zleconej przez Gminę. Wydaję mi się, że tą kluczową sprawę należy wyjaśnić. Osoby, które podpisały się pod ekspertyzą należy pociągnąć do odpowiedzialności.

Prezes Zarządu EKOTECH Sp. z o.o. Tomasz Szczygielski – może okazać się, że jest to zasadnicze źródło kłopotów. Albo Zarząd Fundacji, albo inwestor, albo Gmina została wprowadzona w błąd. Powstały trzy raporty. Pierwszy wykonany został na zlecenie Fundacji przez Pana prof. Stankowskiego wraz z zespołem z Akademii Rolniczej. Drugi raport powstał w momencie, gdy firma udała się do urzędu w sprawie decyzji na wycinkę drzew. Okazało się że pierwszy raport wymaga uaktualnienia. Wymogiem Gminy było wykonanie go przez eksperta z listy ekspertów z Urzędu Wojewódzkiego. Firma znalazła takiego eksperta i zleciła wykonanie raportu. Pracownik Gminy stwierdził, że raport musi zostać wykonany na zlecenie Gminy i sporządzono trzeci raport. Nikt nie zakłada, żeby cokolwiek robić wbrew przepisom, łamiąc przepisy, czy działając na niekorzyść Gminy. Myślę, ze spółka ASHTECH jest ostatnią, która chciałaby to robić. W ramach obecnie istniejących przepisów prawa za wycinkę drzew można żądać zapłaty, albo żądać nasadzenia drzew. Jestem świadkiem uzgodnień, które były dokonywane, że drzewa, które są chore zostaną wycięte zgodnie  z przepisami, a drzewa zdrowe w ramach realizacji projektu będą wycięte bez żadnych opłat  z racji realizacji ustaleń planu miejscowego. W miejsce drzew wyciętych na skutek kolizji z budynkami będą dokonane nasadzenia w adekwatnej liczbie ocenionej przez eksperta. Środowisko naturalne nie ucierpi w żaden sposób. Nie znam innych ustaleń w tym temacie. Trzy raporty wykonane przez prawie te same osoby wskazują zupełnie coś innego. Najbardziej zaskoczona jest spółka ASHTECH, ponieważ nagle pojawia się kompletnie inna liczba drzew.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – wspominał Pan, że część drzewostanu pozostanie. Skoro firma chce podnieść teren do wysokości 2 metrów, jaki odniesie to skutek dla pozostawionego drzewostanu? Czy ten teren zostanie podniesiony w całości? Rada chciałaby wiedzieć, jakie zapadały uzgodnienia i obietnice w kwestii zwolnienia spółki  z opłaty za wycinkę drzew? Czy deklaracje składał Zarząd Fundacji, czy władze Gminy?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - organ wykonawczy tym różni się od organu uchwałodawczego, że ma różne kompetencje. Żaden z radnych nie brał udziału w ustaleniach więc pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Skrzypińskiego jest jak najbardziej zasadne. Czy były pewne zapewnienia dla inwestora i z czyjej strony?

Dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski – w projekcie zostało przewidziane, że część terenu, która nie będzie przewidziana pod drogi i zabudowę może pozostać na niwelecie zbliżonej do istniejącej. Na wałach jest obowiązek usunięcia wszelkiej zieleni z uwagi na zagrożenie powodziowe oraz w miejscach, gdzie wynika to bezpośrednio z planu, gdzie będą znajdować się drogi i zabudowa. W miejscach, gdzie tereny zielone pozostawione są jako tereny przestrzeni ekopozytywnej będą wykonane nowe nasadzenia. Ponieważ zmienia się funkcja terenu, nie jest możliwe utrzymanie pewnych rzeczy. Wycinka drzew jest dość znacząca, ale stwarza możliwość zaistnienia koncepcji. W innym przypadku nie byłoby możliwe zrealizowanie 50% zabudowy terenu, w związku z czym cała koncepcja i cały plan nie mógłby być realizowany.

Prezes Zarządu EKOTECH Sp. z o.o. Tomasz Szczygielski – z ustawy o ochronie przyrody wynika, że jedną z możliwości jest wniesienie opłaty, albo zastąpienie wyciętych drzew nowymi. Nie uczestniczyłem we wszystkich rozmowach jakie miały miejsce,  w związku z tym nie wiem, jaki jest stan uzgodnień, czy są one ustne, czy pisemne i na jakim są etapie. Wiem, że były uzgodnienia, iż nastąpią nasadzenia nowych drzew. Nie jest krzywdą dla środowiska, jeżeli wycina się pewne drzewa z uwagi na inwestycję i w ich miejsce dokonuje się pewnych nasadzeń. Wiem, że inwestor prowadził rozmowy z przedstawicielami Lasów Państwowych i była chęć, żeby przyjąć określoną ilość drzew do nasadzeń w szkółkach. Wiem, że w każdej gminie są potrzeby w zakresie nasadzeń, sama ta inwestycja będzie wymagała posadzenia dosyć dużej liczby wartościowych drzew. Sądziłem, że sprawa zostanie rozwiązana w ten sposób i nie będzie oczekiwania ze strony Gminy milionowych kwot z tytułu opłaty za wycinkę drzew.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - Rada Miejska nie zajmuje się kompetencyjnie rozpatrywaniem takich wniosków, ale większość radnych zabiega o to, aby nasze relacje z inwestorami były poprawne, stąd nasze pytanie o uzgodnienia dotyczące inwestycji.

Radny Stanisław Różański – to, czego wysłuchaliśmy przed chwilą wskazuje, iż zanosi się na małe „polskie piekiełko”. Panie Burmistrzu, należy przerwać ten kontredans dotyczący zlecania szacunków w sprawie drzewostanu. Jest pilna potrzeba wydania decyzji w tej sprawie. Art. 77 kpa. daje Panu pełną podstawę do swobodnej oceny dotychczasowego materiału dowodowego. Praktyka dowodzi, że im więcej jest zleceń, tym jest więcej opinii. Nadszedł czas podjęcia w tej sprawie decyzji. To Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ma pełną kompetencję, do wydania decyzji w oparciu o swobodną ocenę materiału dowodowego. Ustawa o ochronie środowiska wskazuje wszystkie instrumenty, które organ ma do wykonania.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – kto ma kompetencję zwolnienia z opłaty za wycinkę drzewa? Na jakiej podstawie? Jeżeli kupię działkę, na której znajdują się drzewa, które chcę wyciąć, od kogo mogę dowiedzieć się, czy mogę to zrobić i jaki będzie koszt? Czy powinnam pytać o to poprzedniego właściciela działki, czy gminę?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – dziwię się, radnym, którzy uczestniczyli  w obradach Fundacji, że zadają pytania. Nieraz na posiedzeniach Zarządu Fundacji była przedstawiana ekspertyza w sprawie wycinki drzew. W obecności członków Rady Nadzorczej Fundacji taka ekspertyza była przedstawiana. Gdyby Fundacja wystąpiła o pozwolenie na wycinkę drzew otrzymałaby zgodę. Fundacja sprzedała działkę firmie ASHTECH. Firma ASHTECH zwróciła się do Gminy o wydanie decyzji na wycinkę drzew. Spodziewając się „polskiego piekiełka” poleciłem Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Ochrony Środowiska zlecenie na polecenie Gminy opracowania, aby nie było niedomówień, że opinia może być przychylna dla firmy ASHTECH, aby była ona oparta na rzetelnej ekspertyzie. Ekspertyza ta diametralnie różni się od pierwszego opracowania. Oprócz tego, że przybyło kilkaset drzew, kwalifikacja drzew chorych i zdrowych znacznie się różni od pierwszej ekspertyzy. Mam rzetelną opinię odnośnie drzew i muszę rozważyć, czy spółkę zwolnić z opłaty za wycinkę w zamian za nasadzenia dobrych gatunków drzew we wskazanych miejscach na terenie parku, na terenie inwestycji i w innych miejscach atrakcyjnych w mieście. Jest nadzieja, że pojawił się inwestor, który zainwestuje ok. 40 mln euro, co znacznie podniesie atrakcyjność Centrum Wodnego Laguna. Nie podjąłem jeszcze decyzji dotyczącej wycinki drzew, ale będzie to moja decyzja i będę za nią odpowiadał. Musi być również zapewnienie dla Gminy, że ta inwestycja nie skończy się na wyrównaniu terenu. Będę szukał takiego zabezpieczenia w umowie z firmą ASHTECH, aby decyzja gwarantowała rozpoczęcie tej inwestycji. Rozmawiałem z Panem Jo?o Vale, że dla mnie sygnałem, że inwestycja idzie w dobrym kierunku jest podzielenie jej na etapy w taki sposób, aby w pierwszej kolejności powstał pierwszy hotel od strony CW Laguna. Ja nie zwolnię spółki z opłaty, tylko płatność zostanie zawieszona.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - chciałbym w imieniu członków Rady Nadzorczej Fundacji powiedzieć, że jeśli mnie moja pamięć nie myli, ekspertyza nie była znana Radzie Nadzorczej. Nie była mi przedkładana, jako członkowi Rady Nadzorczej. Używanie tego typu argumentów uważam za niestosowne i nieetyczne.

Radny Artur Nycz – jakie przeszkody napotkała firma na drodze realizacji inwestycji? Kiedy możemy spodziewać się wstępnych prac nad podniesieniem terenu oraz rozpoczęcia realizacji inwestycji?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – uzasadnieniem dla decyzji związanych  z zezwoleniem wycięcia drzew powinny być korzyści, jakie odniesie miasto z realizowania tej inwestycji. Chcielibyśmy wiedzieć, czy zrobił Pan symulacje związane z planowanymi dochodami dla gminy z tytułu zrealizowania tej inwestycji, t. j. podatek od nieruchomości, ilość miejsc pracy dla mieszkańców Gryfina. Jeżeli wyda Pan decyzję o przekazaniu na rzecz gminy kwoty kilkunastu milionów zł, to może być ona zmieniona tylko wtedy, jeżeli zrealizowana inwestycja przyniesie w określonej perspektywie dużo większe dochody dla miasta. Czy Burmistrz analizował ten problem i czy dane na ten temat są w posiadaniu Burmistrza?

Prezes Zarządu EKOTECH Sp. z o.o. Tomasz Szczygielski – po rozmowie z ówczesnym dyrektorem Fundacji Panem Tadeuszem Zawadzkim doszliśmy do wniosku, że jeżeli pojawi się inwestor chętny do realizacji przedsięwzięcia to należy go zaprosić. Inwestor ocenił teren jako bagno, na którym budowa musi odbywać się na palach, za duży koszt. Po półrocznych przekonaniach inwestora, że w pobliżu jest CW Laguna, niedaleko jest dostęp do mediów, że w pobliżu jest Elektrownia Dolna Odra, że koszty energii elektrycznej oraz dostawy wody mogą być trochę niższe, jest możliwy dostęp do rzeki Odry, która w tej części nie zamarza oraz bliskie położenie Berlina inwestor zdecydował, że spróbujemy zrealizować inwestycję. Pomimo tego, że inwestor był świadomy, że będzie to trudne przedsięwzięcie, podjął decyzję  o realizacji inwestycji. Jeżeli Gmina będzie w chwili obecnej liczyła na dochody rzędu kilkunastu milionów, jest dla mnie rzeczą oczywistą, że inwestor zostawi ten teren. Stać go na to, aby poczekać na dogodny moment, jest właścicielem ziemi i nie musi z nią nic robić. Pierwszy problem, który się pojawił był związany z planem. Wszystkie kwestie, o które prosił inwestor zostały umieszczone w planie. Plan nie został jednak uzgodniony w kontekście programu „Natura 2000”. Był to błąd Gminy. Przystąpiliśmy z wnioskiem o niwelację terenu. Okazało się, że nie możemy tego dokonać bez wykonania operatu wpływu na środowisko. Wojewódzki Konserwator Przyrody w odpowiedzi na pismo ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie stwierdził, że obszar znajduje się w otulinie obszaru „Natura 2000” w związku z tym należy uzgadniać wszelkie inwestycje na tym terenie i zlecać operaty wpływu na środowisko. Mówię to, po to, abyście byli Państwo świadomi, że jeżeli pojawi się następny inwestor powinien być powiadomiony o tym fakcie wcześniej. Przygotowuje on swoje inwestycje w odpowiednim tempie, podpisuje umowy i staje przed faktem, że musi wykonać raport wpływu na środowisko, nie na inwestycję, tylko na podniesienie terenu, który nie jest pracą budowlaną. Firma ASHTECH zleciła wykonanie raportu. Cała procedura potrwa kilka miesięcy. W międzyczasie firma ASHTECH podpisała umowę z Elektrownią Dolna Odra, że dokona odbioru ok. 70-90 tys. ton popiołu na niwelację terenu. Popiół przejdzie przez odpowiednią instalację, zostanie dodana do niego woda i cement i powstanie z niego mieszanka drogowa. Na etapie uzgodnień w sprawie umieszczenia takiej instalacji na terenie ZEDO S.A. dzierżawionym przez spółkę KE, obok miejsca, gdzie stoją zbiorniki na popiół okazało się, że Starostwo Powiatowe zażądało na instalację mobilną i przejezdną uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest to dla nas czytelne jako złośliwość. Urzędnik żąda pozwolenia na budowę na betoniarnię, która przyjeżdża na określone miejsce, miesza popiół i wyjeżdża. Jest to kompletny absurd. Inny urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim unieważnił ta decyzję  i stwierdził, że jest ona absurdalna. Mamy wszelkie decyzje, aby odzyskać popiół i wykonać z niego podbudowę drogową. Również CW Laguna zostało podniesione popiołami, roboty te wykonywała firma EKOTECH. Na podniesienie m.in. terenu CW Laguna, parkingów przy centrum przeznaczono ponad 40.000 ton popiołów. Podniesienie terenu popiołami nie jest szkodliwe., Dla nas jest jasne, ze komuś zależy na tym, aby inwestycja nie udała się. Raport wpływu inwestycji na środowisko jest w trakcie realizacji, nie zniwelujemy jednak tego terenu popiołem. Zgodnie z umową z ZEDO S.A. firma może odebrać popiół jedynie do końca bieżącego roku. Elektrownia Dolna Odra ma również swoje plany związane  z gospodarką popiołami i może przekazać popiół firmie, jeżeli jest on wolny. W przyszłym roku popiół nie będzie dostępny, elektrownia ma go tak rozplanowany, że nie ma szansy, abyśmy go otrzymali. Wykonujemy raport wpływu na środowisko na podwyższenie terenu mieszanką popiołową, która nie zostanie tam wykorzystana, bo jej nie uzyskamy. Tak wygląda przyjazność regionu. Inwestor liczył na koszty związane z drzewami, ale racjonalne koszty związane z nowymi nasadzeniami i nadal liczy na to, że sprawa zostanie w ten sposób rozwiązana. Warunek Pana Burmistrza o zawieszenie opłaty w zamian za wykonanie hotelu jest klarowny, natomiast pojawia się problem, jak wykonać hotel w pobliżu budowy, która jest w trakcie. Będziemy z Panem Burmistrzem szukali rozwiązania, aby zwolnienie nie było bezwarunkowe, ale umożliwiło wykonanie niwelacji, odczekanie, aż teren osiągnie odpowiednie parametry geotechniczne, aby móc na nim budować, a następnie wystąpimy  o pozwolenie na budowę. Starostwo Powiatowe w Gryfinie nie chciało zaakceptować niwelacji terenu bez pozwolenia na budowę całości obiektu. Jest to kompletna paranoja. Po dokonaniu niwelacji musi upłynąć pewien okres czasu, zanim nastąpi konsolidacja torfów. Po tym czasie pozwolenie na budowę nie byłoby już aktualne. Normą jest, że informuje się  o niwelacji terenu, która nie jest żadną budową, upływa pewien okres czasu, eksperci sprawdzają, czy grunt jest nośny i wówczas występuje się o pozwolenie na budowę. Jeżeli Gmina liczy na przychody z tej inwestycji w tym momencie, to proszę o informację, abyśmy nie ponosili dalszych kosztów. Zyski z tej inwestycji, obłożonej dużym ryzykiem, nie są, aż tak ogromne, aby można było wpłacić do Gminy kilkanaście milionów. Jest to niemożliwe  i automatycznie zatrzymuje inwestycję. Ideą inwestora jest realizacja przedsięwzięcia, które będzie miało trochę „ducha hiszpańskiego”, wykorzystywało potencjał Centrum Wodnego Laguna oraz stanowiło pewne zaplecze i przyciągało klientów do CW Laguna. Należy wykonać potężne roboty ziemne. Pomimo niwelacji domy będą budowane na palach i nie ma pewności, że domy te zostaną sprzedane. W wyniku zamiany surowca do niwelacji terenu na kruszywo wzrost kosztów nastąpi przynajmniej o 1,5 mln zł. Jest to nieplanowany koszt. Prosiłbym bardzo, aby w tym zakresie wspierali Państwo Pana Burmistrza i przekonywali, aby odstąpił od nałożeniu opłaty za wycinkę drzew, aby dokonać nasadzeń zamiennych na drzewa wartościowe, takie jak dąb i buk. Myślę, że inwestor ma prawo liczyć na wsparcie. Duże wsparcie otrzymaliśmy, natomiast pojawiło się również liczenie na to, że jest moment, aby uzyskać dodatkowe dochody od inwestora. To nie jest właściwy moment, aby na to liczyć. Jeżeli pozwolicie Państwo realizować inwestycję zgodnie z planem to pojawią się określone beneficja dla Gminy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – sprowadził Pan inwestora i chce Pan zrobić interes, ale musi Pan zrozumieć nas. Za kwotę 2,5 mln zł firma kupiła 8 ha ziemi, otrzymaliście Państwo od elektrowni popioły, którymi będziecie Państwo utwardzać grunt, otrzymaliście Państwo środki finansowe od ZEDO za odbiór tych popiołów. Firma kupując ten teren wiedziała, że jest to bagno i że znajdują się na nim drzewa, mogła liczyć się z kosztami. Na chwilę obecną nie przedstawił Pan całej koncepcji. Jakie będzie finansowanie inwestycji, w jakim czasie będzie ona realizowana? Czy utwardzenie gruntu popiołami jest zgodne z prawem ochrony środowiska? Czy macie Państwo na to odpowiednie dokumenty? Czy nie będzie to zagrażało naszemu zdrowiu? Czy przewóz popiołów będzie odbywał się ul. Łużycką? Państwo zapłaciliście za grunty 2,5 mln zł, a 3 mln zł otrzymaliście od ZEDO S.A. za odbiór popiołów.

Prezes Zarządu EKOTECH Sp. z o.o. Tomasz Szczygielski - cena zakupu nieruchomości wynosiła prawie 3,7 mln zł. Nie otrzymaliśmy, ani złotówki od elektrowni, co może potwierdzić Przewodniczący Rady, który jest Wiceprezesem ZEDO S.A. Z przedstawionych informacji wynikałoby, że inwestycja już w chwili obecnej przyniosła zysk w wysokości 500.000 zł. Jest to nieprawda. Jako Prezes firmy EKOTECH wykonałem kilkanaście rekultywacji i niwelacji terenu popiołami, m.in. 10 lat temu teren CW Laguna oraz teren  w Radziszewie. Na każdą inwestycję konieczne było wykonanie raportu wpływu na środowisko i uzyskanie wymaganych prawem wszelkich decyzji administracyjnych. Elektrownia dopiero wtedy przekaże popioły, jeżeli inwestor wykaże komplet decyzji administracyjnych. Inwestor informuje starostwo o fakcie podniesienia terenu, składa wniosek i starostwo ma prawo zaprotestować. W naszym przypadku zaprotestowało, przekazaliśmy receptury, decyzje administracyjne na odzysk tego odpadu, mimo wszystko Starostwo Powiatowe w Gryfinie zaprotestowało, gdyż teren inwestycji znajduje się w sąsiedztwie obszaru „Natura 2000”. Konieczne było wykonanie pełnej ekspertyzy wpływu na środowisko. Raport jest sporządzany i tą decyzję uzyskamy. Z racji tego, że Elektrownia Dolna Odra może nam przekazać popioły do końca bieżącego roku, nie zniwelujemy terenu popiołami. Zostanie przywiezione kruszywo z kopalni. W sensie technicznym materiał ten jest gorszy, niż popioły. Koszt inwestycji zwiększy się o ok. 1,5 mln zł z powodu czyjejś złośliwości.

Radny Stanisław Różański – proponuję, abyśmy trzymali się porządku obrad. Informacja został wygłoszona, uwagi zostały przedstawione, a jako wniosek końcowy proponuję, aby Burmistrz w trybie pilnym podjął decyzję o wycince drzew. Od każdej decyzji przysługuje środek odwoławczy. Jeżeli strony będą niezadowolone z wydanej decyzji mogą złożyć odwołanie.

Radny Artur Nycz – generalnie problemy nie występują z Gminą Gryfino. Problemy są ze strony Starostwa Powiatowego. Czego inwestor oczekuje od Gminy Gryfino? Czy odniósł Pan wrażenie, albo czy ma Pan wiedzę, że Starosta Gryfiński podejmuje działania, których celem jest nie doprowadzenie do realizacji inwestycji, czy raczej mamy do czynienia z absurdami prawa budowlanego?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - dewagacje na ten temat wolałbym, abyśmy zostawili sobie na prywatne rozmowy. To nie jest przedmiot naszej dyskusji.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – mam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie CW Laguna, który uchwaliła Rada. W każdym paragrafie znajduje się zapis „obowiązuje zachowanie wartościowego drzewostanu”. Być może błędem radnych jest, że nie zapytaliśmy, jaki wartościowy drzewostan pozostanie i ile drzew będzie przeznaczonych do wycięcia? Ile drzew pozostanie z ilości 1.600 sztuk? Czy zastanawiano się, czy można wkomponować w projekt część drzew? Popieram głos radnego Różańskiego, że należy jak najszybciej podjąć decyzję w prawie wycinki drzew. To, co firma w niedługim czasie wybuduje powinno procentować dla Gminy.

Prezes Zarządu EKOTECH Sp. z o.o. Tomasz Szczygielski - w raporcie na temat drzewostanu wymieniono dominujące drzewa, takie jak: olsza, wierzba, topole. Nie są to drzewa wartościowe, po pewnym czasie należy je wyciąć, jako pasożyta. Uważam, że jest dobra okazja, aby kilkaset dobrych, wartościowych drzew pojawiło się w ciekawych miejscach Gryfina w zamian za te drzewa, które tak, czy inaczej ulegną zniszczeniu, bo rosną na bagnie. To, że zachorowała już połowa drzew świadczy, że następna połowa w dalszej perspektywie również zginie. Inwestor będzie starał się zachować drzewa, ale jeżeli będą one wątpliwej jakości, albo zginą po kilku latach, to być może lepszą decyzją byłaby ich zamiana na taką samą, albo dwukrotnie większą liczbę wartościowych drzew. Myślę, że problemy ze strony Starostwa wynikają z lęku i nadgorliwości urzędników. Nie mam informacji, że są to decyzje sterowane przez Starostę Gryfińskiego. Nadgorliwość polega na tym, że się wymaga spełnienia absurdalnych wymogów, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę do betoniarki. Wymagano od nas dokumentów, które nie są konieczne. Gdyby zgodzono się z naszym podejściem do sprawy to inwestycja znajdowałaby się na dalszym etapie realizacji, rozpoczęlibyśmy niwelację w tych miejscach, gdzie nie ma drzew, odebralibyśmy popioły od ZEDO i część inwestycji byłaby zrealizowana za mniejszy koszt. Do momentu problemu związanego z wycinką drzew nie mieliśmy żadnych kłopotów ze strony Gminy. Pan Burmistrz wykazywał zawsze zainteresowanie, twierdził, że inwestycja będzie wsparciem dla CW Laguna i jest istotna dla Gminy. Decyzje administracyjne dotyczące odzysku popiołów zapadały bardzo szybko i chciałbym za to podziękować Wydziałowi Ochrony Środowiska. Rozumiem, że sprawa wycinki drzew jest sprawą społecznie wrażliwą. Mam nadzieję, że Państwo, jak wybierzecie się na teren przy CW Laguna przekonacie się, że zamiana  500-600 drzew, które zostałyby wycięte i zamienione na dobre drzewa będzie z korzyścią dla środowiska Gminy. 38% drzew to olsza czarna, 14% to brzoza brodawkowata, 10% to olsza szara, a 9% wierzba biała.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym odnieść się do pytania Przewodniczącego Rady, czy były robione symulacje na temat zysków dla Gminy z tej inwestycji. Nieraz rozmawialiśmy o potrzebie uatrakcyjnienia terenu wokół CW Laguna. Jeżeli powstaną dwa hotele i domki będą również miejsca pracy związane z obsługą. Prowadzone są rozmowy na temat utworzenia hali widowiskowo – sportowej w tym obrębie. Inwestycja pozwoli na lepsze wykorzystanie CW Laguna, hali widowiskowo – sportowej oraz obiektów sportowych. Chciałbym wyjaśnić, że wydanie decyzji nie oznacza, że umarza się spółce zapłatę kwoty 11 mln zł. Decyzja zawiesza płatność. Jeżeli nasadzenia nie zostaną wykonane wymagalna stanie się kwota, która została naliczona. Decyzja obowiązuje przez  3 lata i w ciągu 3 lat firma musi wykonań nasadzenia. Firma wystąpiła z zapytaniem, czy nasadzenia mogą być wykonane w lesie. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Ochrony Środowiska i otrzymaliśmy odpowiedź, że nasadzenia drzew muszą odbyć się na terenie miejskim, jak najbliżej miejsca, z którego zostały usunięte, aby zachować równowagę biologiczną. Mając na uwadze rozwój Gminy najprawdopodobniej podejmę decyzję sprzyjającą tej inwestycji. Mam świadomość, że ten nieatrakcyjny teren ma szansę się zmienić. Miejsce, gdzie stoi Centrum Wodne Laguna kiedyś było bagnem. Rozmawiałem z Panem Jo?o Vale. Przewiduje on, że inwestycja będzie realizowana etapami przez 6-8 lat. Dwa lata przeznaczone są na stabilizację gruntu. Wejście na teren budowy nastąpi przed uprawomocnieniem się decyzji  o umorzeniu opłaty za wycinkę drzew. W przypadku, gdy inwestor nie wejdzie na budowę  w ciągu dwóch lat wówczas Gmina będzie żądała zapłaty za usunięcie drzew, a nie dokonania nasadzeń.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - proponuję, abyśmy w tym momencie zakończyli dyskusję. Pan Stanisław Różański zgłosił wniosek, ale wolałbym abyśmy nie wchodzili w kompetencje Pana Burmistrza.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – czy są konsekwencje karne dla Gminy, która pozwoli na wycinkę drzew, których nie można wyciąć?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Gmina nie ponosi żadnych konsekwencji karnych. Gmina wydaje decyzję i przestrzega jej wykonania. Wszelkiego rodzaju konsekwencje ponosi osoba, dla której zostanie wydana decyzja.

Radny Ireneusz Sochaj – mamy wydana zgodę dla Państwa na usunięcie 576 drzew, kolejny wniosek dotyczy wycinki 1.505 drzew. Czy nawiezienie tak dużej ilości materiału nie wpłynie na zmianę stabilności Centrum Wodnego Laguna? Słyszeliśmy, że plac, który powstał w Radziszewie niestety wpłynął na stabilność i podniesienie się torów kolejowych. Czy nie będziemy mieli podobnych kłopotów?

Radna Elżbieta Kasprzyk – kto określi, ile należy wykonać nasadzeń, aby zrekompensować stratę dla środowiska w związku z wycięciem drzew?

Prezes Zarządu EKOTECH Sp. z o.o. Tomasz Szczygielski – jestem geotechnikiem, kończę swoją pracę doktorską w tym zakresie, więc mogę odpowiedzieć kompetentnie, że niwelacja terenu przy Centrum Wodnym Laguna nie wpłynie na jego stabilność, wyłącznie spowoduje, że istniejący nasyp CW Laguna zostanie bardziej ustabilizowany. Skąd Pan wie, że jest wpływ nasypu na nasyp kolejowy w Radziszewie?

Radny Ireneusz Sochaj – od kolejarzy.

Prezes Zarządu EKOTECH Sp. z o.o. Tomasz Szczygielski – firma EKOTECH wykonuje badania. Od chwili kiedy rozpoczęliśmy wykonywanie nasypu co kwartał wykonujemy monitoring nasypu drogi i nasypu kolejowego. Wszystkie te dane są w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w siedzibie PKP i wykazują zerowy ruch nasypu. Między nasypem kolejowym, a nasypem w Radziszewie jest wykonany rów po to, aby nie nastąpiło przenoszenie obciążeń z nasypu i konsolidacji torfów na nasyp kolejowy. Firma opłaca także czyszczenie tego rowu. Rów znajduje się także pomiędzy nasypem, a drogą.  Jeżeli chodzi o wpływ inwestycji na środowisko mamy wątpliwość, czy przetrwają drzewa pozostawione w niszach po niwelacji, ponieważ poziom wód się podwyższy. Zapewniam Państwa, że inwestor nie ma zamiaru i możliwości, aby ominąć procedury związane z uzyskaniem decyzji i pozwoleń ze względu na to, że służby ochrony środowiska w UMiG, Starostwie Powiatowym w Gryfinie i Urzędzie Wojewódzkim są bardziej, niż precyzyjne  i wiedzą, że temat jest społecznie wrażliwy. Inwestor nie chce, aby żądano od niego za dużo, np. pozwolenia na budowę betoniarki. Ryzyko było w chwili wykonywania nasypu pod  CW Laguna. W chwili obecnej jeżeli nasyp będzie na poziomie wału powodziowego zabezpieczy on teren, wzmocni, aby nie było na niego wpływu wody. Lepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie nasypu popiołem i cementem, którego wytrzymałość byłaby rzędu  5-6 MPa, niż samym piachem.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - moja propozycja jest taka, abyśmy przerwali dyskusję w tym momencie. Przypomnę, że to kompetencją organu wykonawczego jest podjęcie decyzji w sprawie wycinki drzew. Wydaje mi się niestosowne, aby Pana Burmistrza w jakiś sposób do tego przymuszać. Chciałbym zapytać wnioskodawcy, czy podtrzymuje swój wniosek, czy chce go wycofać?

Radny Stanisław Różański - podtrzymuje swój wniosek. Specyfika wniosku formalnego wymaga bezpośrednio poddania go pod głosowanie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - chciałbym, aby Pan sformułował swój wniosek, tak abyśmy mogli przegłosować go w treści i formie, która nie będzie budziła niczyjej wątpliwości.

Radny Stanisław Różański - wnoszę o zakończenie dyskusji nad tym tematem, ponieważ informacja została przedstawiona, uwagi zgłoszone, a wniosek proponuję sformułować następująco: należy przystąpić bezzwłocznie do wydania decyzji w sprawie wycinki drzew.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ten wniosek jest niepotrzebny, ponieważ Gminę obowiązują terminy wynikające z ustawy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – mam wątpliwość odnośnie wniosku radnego Różańskiego. Mamy przegłosować wniosek o przystąpienie przez Burmistrza do bezzwłocznego wydania decyzji w sprawie wycinki drzew. Możemy założyć, że Rada zagłosuje przeciwko, czy wówczas Burmistrz ma nie wydawać tej decyzji? Ten wniosek jest kompletnie pozbawiony uzasadnienia logicznego i prawnego.

Radny Stanisław Różański - konstrukcja myślowa, która została zaprezentowania Radzie jest błędna. W sytuacji takiej, jak została przedstawiona rozstrzyga sprawę kodeks postępowania administracyjnego, który w art. 35 § 3 stanowi, że terminem do wydania decyzji jest termin w ciągu dwóch miesięcy. Wystarczy znać kpa.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - jeżeli Pan Różański upiera się przy głosowaniu wniosku, który moim zdaniem jest bezzasadny ze względów formalnych jestem zmuszony poddać go pod głosowanie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Stanisława Różańskiego.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący ogłosił, że wniosek nie został przyjęty.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński wznowił obrady.

Ad. VII.

1/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK Nr 1/XV.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwalę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XV/128/07 stanowi załącznik nr 11.

2/ Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 – DRUK Nr 1-1/XV.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – uchwała ma na celu przekazanie nieruchomości dla GTBS, aby wybudowane zostały garaże. Garaże byłyby wykupywane po cenie ich wykonania. W tym miejscu wybudować należy infrastrukturę. Gmina ma inne zadania, bardziej ważne, dlatego jest propozycja przekazania terenu dla GTBS wraz z całą dokumentacją, aby GTBS realizowało to zadanie. Po wysłuchaniu opinii radnych, możemy ogłosić przetarg. Być może znajdzie się inwestor, który kupi ten teren. Jeżeli nikt nie kupi tej nieruchomości wówczas zostanie przekazana dla GTBS. Proszę zatem o podjęcie decyzji
o przeznaczeniu tego terenu do przetargu. Aby nie marnować czasu przygotujemy projekt uchwały ws. przeznaczenia terenu do sprzedaży w drodze przetargu i ogłosimy przetarg. Proszę przegłosować uchwałę ws. wniesienia aportu do GTBS. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta wówczas teren zostanie przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu.

Radny Marek Sanecki – rozumiem, że Pan Burmistrz jest przekonany, aby sprzedać nieruchomość w drodze przetargu, ale chciałby, aby mimo tego przegłosować projekt uchwały. Chciałbym przekonać radnych, aby nie popierali projektu uchwały, ponieważ najbardziej czytelna sytuacja będzie wtedy, gdy zostanie ogłoszony przetarg i wystąpią w nim zainteresowane podmioty. Mamy dwie spółki gminne, w przetargu może wystąpić również PUK. Jeżeli w ten sposób zostanie sprzedana nieruchomość, wpływy do Gminy będą większe. Sprzedanie garaży wybudowanych przez GTBS po kosztach ich wybudowania byłoby nieracjonalne, spowodowałoby uznaniowość przy sprzedaży. Na pewno byłoby więcej chętnych do kupna, niż garaży. W tygodniku Nowe 7 Dni Gryfina jest ogłoszenie o wynajęciu garażu znajdującego się przy ulicy, o której rozmawiamy i osoba wynajmująca żąda opłaty za wynajem w wysokości 500 zł za miesiąc. Garaże są w cenie i myślę, że będą zainteresowani ich kupnem.  Na ostatniej sesji pytałem o stronę internetową GTBS, otrzymałem odpowiedź, że wszystko na niej jest zamieszczone. Wszedłem na stronę po sesji i okazało się, że w biuletynie, żadnej informacji nie ma, znalezienie strony poprzez wyszukiwarkę nie jest możliwe, można wejść na stronę, jeżeli zna się adres internetowy, albo poprzez Wrota Gryfina. Materiały są zamieszczone na stronie, ale brak jest informacji dotyczącej organizacji, opłat, zarządzeń, aktów normatywnych, wyników przetargów i zamówień publicznych.

Radny Kazimierz Fischbach – Pan Burmistrz poinformował, że jeżeli nieruchomość zostanie przeznaczona do przetargu, to zostanie przekazana również dokumentacja na budowę garaży. Wiem, że w dokumentacji przewidywana jest w tym miejscu budowa szaletów publicznych. Wiem, że są negatywne opinie, aby były one budowane za garażami. Proszę uwzględnić to przy przekazywaniu nieruchomości do przetargu. Droga przy garażach jest obecnie bardzo zanieczyszczona. Jeżeli nieruchomość będzie sprzedana, kto będzie odpowiadał za porządek na drodze i przy garażach?

Radny Stanisław Różański – zgłaszam wniosek przeciwny, uważam, że projekt uchwały jest zasadny. Panie Burmistrzu, nie zawsze warto podejmować działania, które się opłacają. Uważam, że projekt uchwały jest zasadny, dlatego, że konfiguracja terenu, bark podstawowych mediów na tym terenie i położenie tego terenu wskazuje na to, że chętnego  w wyniku ogłoszonego przetargu na ten teren nie będzie. Sprawa powróci za pół roku, za rok i powiecie Państwo, że miałem rację. Przekazanie działki w takim stanie do przetargu nie rodzi żadnych nadziei, że zostanie zbyta w trybie przetargowym. Mówiono na dzisiejszej sesji o katastrofalnym stanie budynków komunalnych w Gryfinie i o potrzebach w tym zakresie. Mówiono o zadaniu własnym gminy, które powinno być na bieżąco realizowane. Uważam, że przekazanie tego terenu w formie aportu do GTBS jest posunięciem trafnym, zasadnym  i opłacalnym. To GTBS przejmując teren i budując na nim garaże sprzeda garaże w wyniku przetargu, uzyska z tego tytułu określoną kwotę i będzie mógł ją przeznaczyć na realizowanie zadań statutowych, w tym na remonty budynków. Wycofywanie się z tego pomysłu uważam za szkodliwe. Odkładamy sprawę na rok i wrócimy do niej w takiej samej postaci. Aby teren zbyć w drodze przetargu należy go do niego przygotować, należy go podzielić na działki, wyposażyć w media i znaleźć na to środki finansowe.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Pan radny Różański namawia nas, aby GTBS wybudował garaże, a mieszkańcy GTBS do tego dopłacili. Dopóki nie rozpozna, czy są zainteresowani prywatni inwestorzy, nie powinno się zmuszać GTBS do realizowania inwestycji obciążonej tak wieloma mankamentami, o których mówił radny Różański. GTBS jest spółką prawa handlowego i w swoim działaniu musi brać pod uwagę koszty funkcjonowania spółki.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - wydaje mi się, że procedura przetargowa  w tym przypadku jest jak najbardziej racjonalna. Jeżeli nie przyniesie ona efektów można szukać alternatywnych rozwiązań.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w glosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 15 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 nie została podjęta.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12.

3/ Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębie Borzym oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej, w zamian za zaległości podatkowe – DRUK nr 1-2/XV.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji. 
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - ile wyniesie opłata z tytułu użytkowania wieczystego, którą będzie musiała ponieść Gmina, zanim przejmie na własność grunty?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Krystyna Lamperska – zanim konieczne będzie wniesienie tych opłat, t.j. do 31 marca 2008 r. za rok bieżący, to Gmina stanie się właścicielem nieruchomości.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w glosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwalę w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębie Borzym oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej, w zamian za zaległości podatkowe przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XV/129/07 stanowi załącznik nr 13.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczeń lustracyjnych Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński odczytał projekt uchwały w ww. sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w glosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwalę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XV/130/07 stanowi załącznik nr 14.

Ad. IX. Wybór ławników na kadencję 2008-2011 do Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 1. Przewodniczący Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników Kazimierz Fischbach odczytał opinię Zespołu o zgłoszonych kandydatach.
  Opinia stanowi załącznik nr 15.
 2. Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Tomasz Namieciński zgłosił kandydaturę Zbigniewa Kozakiewicza. Radny Zbigniew Kozakiewicz wyraził zgodę.

Radny Rafał Guga zgłosił kandydaturę Andrzeja Kułdosza. Radny Andrzej Kułdosz wyraził zgodę.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zgłosił kandydaturę Marka Saneckiego. Radny Marek Sanecki wyraził zgodę.

Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński ogłosił 5- minutową przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i określenie wzoru karty do głosowania.

Po przerwie radny Marek Sanecki poinformował, że został wybrany na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, przedstawił tryb głosowania i wzór karty do głosowania. Każdy radny otrzymuje dwie karty do głosowania oraz opinię zespołu dla spraw ławników. Głosowanie odbywa się poprzez naniesienie znaku ”X” w kratce obok nazwiska kandydata. Dla spraw pracy Rada wybiera 10 ławników spośród 10 kandydatów, natomiast dla spraw rodzinnych wybieranych jest 16 ławników spośród 23 osób zgłoszonych.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie tryb głosowania przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Marka Saneckiego.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przedstawionym sposobem głosowania na kandydatów na ławników głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania wraz z opinią Zespołu.
Radni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru ławników.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński ogłosił przerwę w obradach na zliczenie głosów i sporządzenie protokołu Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej.
Protokół stanowi załącznik nr 16.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 17 oraz załącznik nr 18.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie.
Uchwała Nr XV/131/07 stanowi załącznik nr 19.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 2/XV.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Radny Marek Sanecki - najlepszym rozwiązaniem jest poparcie wniosku Komisji Rewizyjnej, jeżeli jest to możliwe z formalno – prawnego punktu widzenia. Część zmian  w budżecie Gminy Rada popiera, a część nie. Nie jestem za zmniejszeniem wydatków  w kwocie 20.000 zł w związku z wstrzymaniem prac nad opracowaniem koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4. Od wielu lat wszystkie władze, łącznie z Panem Burmistrzem obiecują rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 4, co jest zasadne. Wycofanie kwoty 20.000 zł na koncepcję rozbudowy uzasadnia się potrzebą remontu pieca w filii szkoły. Piec należy naprawić, ale uważam, że przy 70-milionowym budżecie gminy wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych na ten cel nie jest problemem. Projekt uchwały był przygotowany przed dniem 15 października br. kiedy firma VULCAN miała przedstawić opracowanie w zakresie reorganizacji sieci szkół. Nie otrzymaliśmy jeszcze opracowania, ale już zostały zmniejszone wydatki. Przeczytałem materiał, są to dobre opracowania, na jego podstawie można wyciągnąć wnioski, ale wariantów jest za dużo. Pan Burmistrz proponuje zmniejszenie wydatków w kwocie 20.000 zł na opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły, ale sam słyszałem jak mówił, że tą szkołę należy rozbudować. Skoro należy rozbudować, to należy przygotować odpowiednią koncepcję. Jak konieczne jest przygotowanie koncepcji to nie można zdejmować na ten cel środków.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – składam wniosek formalny o przerwaniu w dniu dzisiejszym sesji i przesunięcie dalszej części obrad na dzień 8 listopada br. Za dwa tygodnie podyskutujemy na ten temat i przygotujemy lepsze uzasadnienia. Chciałbym ustosunkować się do wniosku Komisji Rewizyjnej. Takiej głupoty nie widziałem w żadnej gminie, aby każda zmiana w budżecie była podejmowana odrębną uchwałą. Stanowilibyśmy unikat  w skali samorządu. Szkoda papieru, aby każdą zmianę w budżecie podejmować osobną uchwałą. Chciałbym poinformować Szanowną Radę, że po rozpatrzeniu i po długim zastanowieniu się odnośnie decyzji w sprawie inwestycji przy CW Laguna zgodnie z należnymi mi kompetencjami podejmę decyzję sprzyjającą tej inwestycji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Pan Burmistrz złożył wniosek o przerwanie sesji. Jeżeli dobrze interpretuję regulamin Rady Miejskiej to wniosek o przerwanie sesji Rady Miejskiej powinien zostać zgłoszony przez jednego z radnych.

Radna Elżbieta Kasprzyk – w związku z wypowiedzią Pana Burmistrza odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wprowadzenia każdej zmiany w budżecie oddzielnym projektem uchwały, chciałabym powiedzieć, że członkowie Komisji Rewizyjnej uznali, że jest to najlepszy sposób dla radnego wypowiedzenia się na temat każdej zmiany z osobna. Często podejmowana zostaje uchwała w sprawie zmian w budżecie, ponieważ coś przeważa, np. są dwie zmiany z którymi się zgadzamy, a jedna z którą nie. Jeżeli uważacie Państwo, że powinna być jedna uchwała ws. zmian w budżecie, proponuję skonstruować ją w ten sposób, że w uchwale znajdować się będą podpunkty, które będą dotyczyć odrębnej proponowanej zmiany budżetu. Nad każdą zmianą będzie przeprowadzone oddzielne głosowanie, aby każdy radny mógł wypowiedzieć się, czy jest za dana zmianą, czy nie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – może mnie Pan nazywać, że jestem głupia, ale innych członków Komisji Rewizyjnej nie. Głosowanie, było takie, a nie inne. Wniosek przeszedł większością głosów. Tylko jeden radny był przeciwko. Nie życzę sobie, aby Pan obrażał członków Komisji Rewizyjnej, że coś jest głupiego. Nie chciałabym, żeby nas Pan obrażał. Ja mogę w dniu dzisiejszym powiedzieć Panu, że jest głupie, że Pan wybudował za krótkie boisko. Jest opinia Radcy prawnego Krzysztofa Judka, że nic nie stoi na przeszkodzie pod względem prawnym, aby tak było, szczególnie przy zadaniach inwestycyjnych.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – mnie także wydało się niestosowne określanie propozycji Komisji Rewizyjnej głupią. To nie ten język w naszej dyskusji.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, odczytuję wystąpienie Pana Burmistrza, jako wniosek skierowany do Przewodniczącego obrad. Zgodnie z paragrafem 15 Statutu sesje odbywa się na jednym posiedzeniu, a na wniosek przewodniczącego obrad, bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie. Pan Burmistrz skierował wniosek do Pana Przewodniczącego i do Przewodniczącego należy dalsza inicjatywa. Powtórzę to, co powiedziałem na Komisji Rewizyjnej i na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Sposób prowadzenia dyskusji radnych nad takim projektem uchwały, jaki został nam przedstawiony stanowi ewidentne naruszenie kompetencji między organem stanowiącym i organem wykonawczym. Uchwałą Rady został uchwalony budżet. Wykonanie budżetu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym należy do Burmistrza. Rada na temat wykonania budżetu będzie dyskutowała w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i nad odpowiednim dokumentem. Jeżeli Rada chce w każdym momencie dyskutować na temat sposobu podejmowania indywidualnych decyzji, w tym decyzji dotyczących przesunięcia środków w budżecie i oceniać zasadność poszczególnych, indywidualnych decyzji Burmistrza, stanowi to naruszenie zasady rozdzielności kompetencji dwóch organów. Jest to w sensie formalnym niedopuszczalne. W związku z powyższym, skoro podejmujemy decyzję oceniającą indywidualne decyzje organu wykonawczego, to obowiązkiem radnego jest nie prowadzić dyskusji na zasadzie „rzucił granat i uciekł”. Jeżeli ma obiekcje do rzetelności określonej decyzji, to należy wskazać, skąd należy wygospodarować środki. Piec został wyremontowany, a więc robota został wykonana i trzeba za nią zapłacić. Czy ten wniosek oznacza, że za robotę nie należy zapłacić, czy też przeznaczyć pieniądze z innego tytułu. Drugą sprawę kieruję do Prezydium Rady, jako mój kolejny wniosek. Zgodnie  z § 52 ust. 2 Statutu nie jest możliwe, aby komisja nie zajęła stanowiska w sprawie przekazanej jej do zaopiniowania. Postanowienie Statutu jest jednoznaczne. Komisje uchwalają opinie. Nie może być takiej sytuacji, że komisja nie zajęła stanowiska. Proszę zdyscyplinować Przewodniczących Komisji i poinformować o aktualnej, obowiązującej regulacji statutowej. Jeżeli coś wydaje się być Komisji niekompletne, to może zawsze zająć stanowisko negatywne. Od Przewodniczących Komisji proszę wyegzekwować właściwą pracę Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – § 15 Regulaminu Rady Miejskiej istotnie mówi o tym, że sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, a na wniosek przewodniczącego obrad, bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad  w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Moje wątpliwości w tym zakresie wydają się potwierdzać, że to radnemu przysługuje uprawnienie do przerwania sesji i odbycia jej na innym posiedzeniu. Innym osobom takie uprawnienie nie przysługuje. Odnośnie drugiej kwestii wygłoszonej przez radnego Stanisław Różańskiego dyscyplinującego Prezydium Rady to muszę powiedzieć, że z prostej arytmetyki wynika, że jeżeli na komisji jest czterech radnych, jeden głosuje za, jeden przeciw, a dwóch radnych wstrzymuje się od głosu można nie rozstrzygnąć sprawy podczas pierwszego i drugiego głosowania. Teoretycznie nierozstrzygnięcie sprawy jest możliwe i Prezydium Rady nie jest w stanie pokonać arytmetyki. Za chwilę poddam pod głosowanie wniosek dotyczący przerwania sesji i kontynuowania obrad w dniu 16 listopada br. dlatego, że do 15 listopada radni będą zapoznawali się z budżetem na rok 2008. Projekt budżetu powinien zawierać pewne rozwiązania, które będą kompatybilne z tym, o czym chcemy rozmawiać na następnej sesji. Prezydium Rady po konsultacji ustaliło, że pierwszym możliwym terminem do ponownego spotkania i zakończenia obrad jest dzień 16 listopada br. Zanim przejdziemy do głosowania nad wnioskiem głos zabierze Pan Burmistrz Miasta i Gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – proponuję termin 8 listopada br. ponieważ do dnia 15 listopada br. musimy przedłożyć Radzie projekt budżetu. W dniu 8 listopada br. Rada musi podjąć decyzje o przejęciu, bądź nie przejęciu CW Laguna. Jeżeli zapadnie decyzja  o przejęciu CW Laguna to wówczas ujmiemy tą kwestię w projekcie budżetu. Można skonstruować projekt budżetu bez uwzględnienia przyjęcia CW Laguna. W momencie, kiedy zapadnie decyzja o przejęciu można projekt uzupełnić i zmienić i ponownie przesłać do RIO.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt budżetu należy złożyć do dnia 15 listopada. Jest to termin ustawowy. Zgodnie  z informacjami z RIO projekt budżetu jest jeden. Projekt, który zostanie złożony 15 listopada 2007 r. nie będzie już poprawiany. Burmistrz przedstawi Radzie projekt w tej wersji, jaka zostanie przekazana do RIO. Do tego projektu nie ma dodatkowych zmian i uzupełnień.  RIO ocenia tylko pierwszy złożony projekt. Natomiast ujęcie w budżecie kwestii przejęcia CW Laguna jest sprawą drugoplanową, gdyż Rada jako organ uchwałodawczy ma prawo za zgodą organu wykonawczego dokonywania zmian w budżecie. Do zaopiniowania przez RIO przekazany zostanie projekt budżetu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Prezydium Rady zapoznało się z pismem  z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącym możliwości przejęcia CW Laguna. To pismo w swoim głównym przesłaniu pokazuje, że warianty, które zostały wybrane, zdaniem RIO, nie mają w sobie mocy sprawczej i pozostają w niezgodzie z obowiązującymi przepisami. Dyskusja nad ewentualnym przejęciem CW Laguna staje się coraz bardziej skomplikowana. Nowym elementem jest opinia RIO. Projekt budżetu, który jest składany do RIO nie ulega modyfikacji. Modyfikacji ulega tylko na etapie prac Rady Miejskiej w Gryfinie.

Radny Marek Sanecki – nie byłoby całego zamieszania, gdyby pracownicy, którzy zajmują się budżetem w dniach obradowania Komisji byli do dyspozycji w urzędzie i mogli uwzględnić wnioski Komisji. Nie po raz pierwszy Komisja obraduje, składa swoje propozycje i zastrzeżenia, a nie ma osoby, która mogłaby ich wysłuchać. Ostatnio nie było Burmistrza, Pani Skarbnik, Naczelnika Wydziału, ani osoby, która mogłaby udzielić nam wyjaśnień.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w dniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie było Pana Burmistrza, ani Pani Skarbnik, ani Naczelnika Wydziału, ani osoby, która przygotowywała projekt uchwały, dlatego Komisja nie zajęła stanowiska do projektu uchwały. Jeżeli chodzi  o termin przygotowania projektu budżetu, zawsze można przygotować rezerwę, którą będzie można przesunąć.

Radny Artur Nycz – chciałbym usłyszeć, co jest powodem przerwania sesji?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym przypomnieć, że wniosek  o przerwanie sesji przysługuje przewodniczącemu obrad, bądź któremuś z radnych. Ponieważ, jest pewna sugestia i pewne elementy, które zostały przedyskutowane przez Prezydium Rady na podstawie rozmów z Burmistrzem, starałem się uzasadnić te kwestie, które są związane z przerwaniem sesji. Pierwszym ważnym argumentem jest pismo z RIO informujące Burmistrza o stanie prawnym związanym z przejęciem CW Laguna podnosząc, że na stan faktyczny znany RIO, jest to niemożliwe z przyczyn formalno – prawnych.

Radny Artur Nycz – kiedy pismo wpłynęło do Prezydium Rady?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – pismo jest datowane na dzień 18.10.2007 r., natomiast wpłynęło później.

Radny Artur Nycz – co stało na przeszkodzie, aby Rada otrzymała to pismo?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – pismo było skierowane do Burmistrza. Nie jest ono tajne, mówię o nim w sposób jawny, informuję radnych, że ono wpłynęło. Jest to pierwszy powód, dla którego przerywamy sesję i oddalamy dyskusję nad przejęciem  CW Laguna. Drugim powodem jest projekt budżetu, który albo będzie uwzględniał kwestie związane z przejęciem CW Laguna, albo też nie. Po dyskusji Prezydium Rady doszło do przekonania, że najlepszym terminem do prowadzenia dalszej dyskusji nad tym porządkiem obrad jest najwcześniej dzień 16 listopada br.

Radny Artur Nycz – jesteśmy przy podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  i automatycznie przeszliśmy do kwestii związanych z przejęciem CW Laguna. Dlaczego przerywamy sesję przed głosowaniem DRUKU Nr 2/XV?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – nie przerwaliśmy jeszcze sesji. Jesteśmy  w trakcie dyskusji nad uchwałą. Jeżeli wolą Rady Miejskiej będzie, aby prowadzić dyskusję w tym punkcie, to odrzuci ona wniosek o przerwanie sesji. Jeżeli są jakieś merytoryczne uwagi do projektu uchwały to proszę je wyrazić. Jeżeli ich nie ma, za chwilę postawię wniosek o przerwanie sesji i go przegłosujemy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zgłosiłem wniosek o przerwanie sesji przed omawianiem projektu uchwały ws. zmian w budżecie. Z informacji przekazanych od radnych wnioskuję, że komisje nie zostały obsłużone. Aby nie wprowadzać dodatkowej dyskusji proponuję przerwać sesję Rady do dnia 16 listopada br. Nie zostały radnym udzielone pewne informacje odnośnie zmian budżetu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym postawić wniosek o przerwaniu sesji i kontynuowaniu jej w dniu 16 listopada br. o godz. 14.00.

Radny Stanisław Różański – chciałbym zgłosić przeciwny wniosek. Zgodnie z paragrafem 26 Regulaminu Rady Miejskiej wniosek zgłoszony przez Pana Burmistrza jest wnioskiem formalnym i podlega głosowaniu. Chciałbym skorzystać z mojego prawa i zgłosić wniosek przeciwny do wniosku o przerwanie sesji. Uważam, że są wszelkie dane, aby Rada podjęła uchwałę ws. zmian w budżecie. Nie ma żadnego związku dyskutowanie nad projektem uchwały z materiałami dotyczącymi następnego projektu w sprawie przejęcia CW Laguna. Zgłaszam wniosek o podjęcie stosownej uchwały ws. zmian w budżecie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - istnieje § 26 Regulaminu Rady Miejskiej, który stanowi, co powinien zrobić przewodniczący w kwestiach formalnych i jest § 15, który uprawnienie przerwania sesji daje wyłącznie przewodniczącemu obrad i radnemu. Korzystam więc z te uprawnienia, traktuje ten wniosek jako dalej idący i poddaje go pod głosowanie.

W przypadku gdy wniosek przedstawiony przeze mnie zostanie odrzucony, będziemy głosować wniosek przedstawiony przez radnego Stanisława Różańskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przerwaniem sesji  i kontynuowaniem jej w dniu 16 listopada br. o godz. 1400.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący ogłosił, że wniosek został przyjęty i sesja zostaje przerwana do dnia 16 listopada 2007 r. godz. 1400.

c.d. sesji w dniu 16 listopada 2007 r. godz. 1400

Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 2/XV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w związku z tym, że pozostało do wyjaśnienia kilka kwestii dotyczących przejęcia CW Laguna, w dniu dzisiejszym udzielę radnym informacji, jakie działania zostały podjęte od poprzedniej części sesji oraz jakie niezbędne działania należy podjąć. Uważam, że ostateczna decyzja odnośnie przejęcia CW Laguna powinna zapaść w dniu 29 listopada 2007 r. Proszę o nie podejmowanie w dniu dzisiejszym uchwały tylko wysłuchanie informacji ws. prac związanych z przejęciem CW Laguna.

Radny Stanisław Różański – w związku z tak zgłoszonym wnioskiem Burmistrza proponuję, aby nad informacjami, które zostaną nam przekazane dopuścić możliwość dyskusji w ramach dzisiejszego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie Burmistrzu, Pana wniosek został przyjęty. Prezydium dopuści również dyskusję w sprawie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk poinformowała radnych, że zmiany w budżecie odbyły się na wnioski Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji oraz Dyrektora OSiR. Odczytała wniosek Dyrektora OSiR i poinformowała, że omówienia wydatków inwestycyjnych dokona Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – mamy negatywną opinię do projektu uchwały Komisji Budżetu, wniosek do projektu wypracowała Komisja Rewizyjna. Czy od dnia 16 października br. projekt uchwały został zmodyfikowany? Jeżeli nie dokonano modyfikacji projektu, po dyskusji poddany pod głosowanie zostanie wniosek Komisji Rewizyjnej, dlatego, że Komisja wnioskowała o dokonanie zmian w projekcie. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty to projektu uchwały nie będziemy mogli przegłosować w dniu dzisiejszym.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – Komisja Rewizyjna podniosła, aby każda zmiana w budżecie była oddzielną kwestią poddaną pod głosowanie. Forma, która ma zostać wprowadzona, nie zmienia treści tej uchwały. Zmienia się tylko sposób głosowania. Uchwała nie jest przegłosowywana w całości, tylko przegłosowywane są poszczególne zmiany  w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Komisja Rewizyjna wnioskowała, aby każda zmiana w budżecie była wprowadzona do porządku obrad oddzielnym projektem uchwały. Niestety nie mamy na każdą zmianę w budżecie oddzielnego projektu uchwały.

Radna Elżbieta Kasprzyk – usłyszeliśmy opinię, m.in. radcy prawnego, posiadam również informację od Biura Obsługi Rady, że nie jest zabronione prawem wprowadzanie zmian  w budżecie oddzielnym projektem uchwały. Wprowadzałoby to jednak jakieś zamieszanie.
W związku z tym wprowadziliśmy modyfikację wniosku w trakcie sesji. Winien być jeden projekt uchwały dotyczący zmiany w budżecie, a każda zmiana w budżecie głosowana oddzielnie. Jeżeli przeznaczamy np. kwotę 50 tys. zł na drogi, a 20 tys. na koncepcję rozbudowy szkoły to głosujemy te zmiany oddzielnie za lub przeciw. Chcielibyśmy, aby w ten sposób były podejmowane projekty uchwał.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy jest sporządzony protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej? Czy Komisja przegłosowała zmianę wcześniej złożonego wniosku? Czy odbyło się to zgodnie z procedurą? Jeżeli tak nie było, nie mogę poddać pod głosowanie zgłoszonych z sali modyfikacji wniosku bez posiedzenia Komisji.

Radna Wanda Kmieciak – również na Komisji Spraw Społecznych wynikają sytuacje, że zmiany w budżecie są różnie opiniowane przez radnych. Czasami cała uchwała nie zostaje pozytywnie zaopiniowana, ponieważ radni nie przyjmują pewnych zmian. Byłoby zasadne, gdyby zmiany w budżecie były podejmowane odrębnym projektem uchwały.

Radny Stanisław Różański – chciałbym odpowiedzieć na pytanie odnośnie obrad Komisji Rewizyjnej. Nie ma protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, nie ma formalnego wniosku. Była dyskusja w tej kwestii inicjowana przez radną. Gdyby protokół był sporządzony i zawierał taki wniosek natychmiast złożyłbym zdanie odrębne z następującym uzasadnieniem. Stawiam wniosek przeciwny, aby projekt uchwały poddać pod głosowanie  i apeluję do Wysokiej Rady o przyjęcie projektu uchwały. Na jednej z pierwszych sesji uchwaliliśmy budżet, który planował określone dochody i określone wydatki. W tej samej uchwale postanowiliśmy, że wykonanie budżetu należy do Burmistrza. Projekt uchwały, który został przedstawiony pod dzisiejsze obrady stanowi realizację tego budżetu, która jest ustawowym obowiązkiem Burmistrza. Jeżeli działalność Burmistrza mieści się w ramach, które ustaliliśmy w budżecie, to nazywamy tą działalność Burmistrza, operatywną działalnością w ramach środków uchwalonych w budżecie. Do czego sprowadza się problem, kiedy kwestionuje się tą uchwałę? Do tego, co obserwujemy od samego początku. Wielu radnych naszej Rady przypisuje sobie prawo oceny kompetencji Burmistrza przy okazji konkretnych rozstrzygnięć. Z tych głosów nie wynika nic innego, tylko przekonanie, że „gdybym ja był burmistrzem, to ja bym to zrobił inaczej”. Zapewniam każdego, że gdyby nawet było dwudziestu innych burmistrzów i podjęli oni dwieście innych decyzji, każda decyzja byłaby taka samo dyskutowana. Miałaby swoich zwolenników i swoich przeciwników. W moim przekonaniu kwestionowanie projektów uchwał, które przedkłada ze swojej inicjatywy Burmistrz, które są wynikiem jego operatywnych działań ustawowo mu zapisanych, jest niczym innym, niż naruszeniem jego kompetencji. Jest to działanie bezprawne. Gdybyśmy chcieli przyjąć wersję, że każda zmiana miałaby być przedkładana Radzie w odrębnym projekcie uchwały to wprowadzimy niepotrzebne zamieszanie  i będziemy cały czas naruszali kompetencje organu wykonawczego. Jeżeli będziemy chcieli ocenić działalność Burmistrza przy okazji wykonania budżetu zrobimy to w odpowiednim czasie, gdy będziemy udzielać absolutorium. W ciągu roku bieżących decyzji nie wolno nikomu podważać, ani naruszać, bo to jest prerogatywa organu wykonawczego.

Radny Marek Sanecki – wydaje mi się, że radny Różański pomimo tego, że jest prawnikiem, albo nie rozumie prawa, albo ma swoisty sposób jego rozumienia. Problemy z tą uchwałą wynikają z problemów w pracy urzędu. Ani Komisja Rewizyjna, ani Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego nie zgłaszałyby takiego wniosku, gdyby na spotkania komisji przychodzili urzędnicy, którzy odpowiadają za sprawy, które mają być zmieniane. Po dyskusji na komisjach i głosach z komisji zmiany, które proponują radni byłyby uwzględnione. Budżet jest planowany wcześniej, został zaproponowany przez Burmistrza i zaakceptowany przez Radę i w tym kierunku powinny być prowadzone prace. Jeżeli są zmiany w budżecie, to znaczy, że kierunki zaakceptowane wcześniej przez Burmistrza i Radę są zmieniane. To podlega również dyskusji. Proszę zwrócić uwagę, że Burmistrz ma pewne prerogatywy i Rada ma pewne prerogatywy. Gdyby Rada nie miała możliwości decydowania, to w ustawie o samorządzie gminnym i statucie Gminy Gryfino nie było zapisu, że Rada może głosować za lub przeciw. Nie podoba mi się zmniejszenie wydatków w kwocie 20 tys. zł na koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4. Ten wydatek był wcześniej zaplanowany, od lat mówi się, że to zadanie ma być wykonane. Zarówno Burmistrz Długoborski, Burmistrz Urbański, jak i Burmistrz Piłat mówili, że ten kierunek ma być podjęty. Rada zdecydowała, że mają zostać wydane środki na ten cel. Gdyby zostało to zrealizowane nie byłoby problemu. Została wynajęta firma VULCAN, która ma przygotować koncepcję modernizacji sieci szkół. Gdyby otrzymała wszystkie niezbędne materiały, a tym niezbędnym materiałem jest koncepcja rozbudowy SP 4, to ta koncepcja wyglądałaby inaczej. Obecnie firma VULCAN pracuje bez tego wariantu, w związku z tym te prace będą w pewien sposób błędne. Gdyby na komisje przychodzili urzędnicy i radni mogli poinformować o konieczności pewnych zmian nie byłoby sprawy. W ostatnim okresie bardzo często zdarza się, że nikogo nie ma. W środę nie było żadnego Burmistrza, ani osoby, która mogłaby z nami porozmawiać i przekonać nas do jakiegoś stanowiska.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Prezydium Rady postara się wypracować sposób pracy Komisji, aby władze gminy nie były zaskakiwane odwoływanymi posiedzeniami komisji i wyznaczanymi posiedzeniami. Burmistrzowie pełniąc swoje funkcje wyjeżdżają poza teren urzędu i nie mogą stawić się na posiedzenie. Widzimy mankament, że Komisje czasami są pozbawione możliwości korzystania z opinii pracowników urzędu, ale  z drugiej strony Komisje nie zawiadamiają i nie zgłaszają konkretnego zapotrzebowania na osoby, które mogłyby się wypowiedzieć merytorycznie w sprawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zostało wypracowane w gminach, że uchwała w sprawie zmian w budżecie jest zawsze jedna i nie głosuje się nad poszczególnymi punktami uchwały. Głosuje się nad wnioskami zgłoszonymi do projektu uchwały. Jeżeli wniosek zostaje przyjęty i należy zmodyfikować uchwałę ogłaszana jest przerwa, uchwała jest zmieniana i poddawana pod głosowanie wraz ze zmianami. W najbliższym czasie spotkam się z Prezydium Rady, aby usprawnić prace komisji i urzędu w różnych kontekstach. Problemów nazbierało się dużo. Aby nie zaogniać sytuacji, będziemy starali się przestrzegać wypracowanej metody spotkań. Jeżeli odbywa się posiedzenie Komisji, Komisja powinna zgłosić do Burmistrza, że będzie potrzebowała danego urzędnika. Wtedy urzędnik ma być dostępny w danym dniu i w godzinach, w których będzie obradowała Komisja. Są Komisje, które w trakcie obrad nie proszą urzędników. Trudno przewidzieć, czy urzędnik ma oczekiwać na wezwanie komisji. Urzędnicy mają wykonywać powierzone im obowiązki.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie wniosek radnego Stanisława Różańskiego o odrzucenie wniosku Komisji Rewizyjnej do DRUKU Nr 2/XV.

W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - powinniśmy powtórzyć głosowanie.

Radny Stanisław Różański – statut rozstrzyga ta kwestię. Kiedy jest remis, powtarzamy głosowanie. Kiedy sytuacja się powtórzy po raz kolejny, głosowanie odkładamy do następnej sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, chciałbym, aby Pan zwrócił uwagę, że jeżeli podajemy właściwy sposób trybu głosowania, aby Wysoka Rada nie była wprowadzana w błąd przez radnego Różańskiego, który mówi, że jest to nieprawda, bo jest to właśnie prawda i proponuję powtórzyć głosowanie.

Przewodniczący Rady zarządził ponowne głosowanie wniosku radnego Stanisława Różańskiego.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek radnego Stanisława Różańskiego nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady ogłosił 10- minutowa przerwę.

Po przerwie głos zabrali:

Radca prawny Krzysztof Judek – moim zdaniem, ani wniosek Komisji Rewizyjnej, ani wniosek Pani radnej nie powinien być poddawany pod głosowanie, ponieważ obydwa te wnioski są sprzeczne ze Statutem Gminy. W świetle statutu Rada może dany projekt uchwały albo odrzucić, albo przyjąć, albo też dokonywać w nim poprawek. Nie może zobowiązać Burmistrza, aby dany projekt przerobił z jednego na kilka projektów, ani sama nie może rozczłonkować uchwały na kilka uchwał. W świetle statutu nie można też głosować nad poszczególnymi punktami uchwały. Można zgłosić wniosek, że się proponuje, aby wykreślić, albo zmienić daną zmianę w budżecie. W związku z tym obydwa wnioski nie powinny być głosowane przez Radę.

Radna Elżbieta Kasprzyk – co się dzieje, jeżeli zgłasza się wniosek o niegłosowanie poprawek proponowanych w zmianach w budżecie i wniosek ten upada? Jak ma się zachować radny, który jest zmuszony głosować blokiem nad kilkoma poprawkami?

Radca prawny Krzysztof Judek - tak jak przy wszystkich tego rodzaju uchwałach, albo decyduje się, że mimo wszystko akceptuje całość, albo głosuje przeciw, albo wstrzymuje się od głosu. Niejednokrotnie jest tak, że upada coś, co proponujemy i musimy później decydować ostatecznie o kształcie całej uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jestem przekonany, że stanowisko prawne przedstawione przez pana mecenasa jest słuszne, w związku z tym nie będę poddawał pod głosowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej. Wiem, że Klub radnych GIS przygotuje wnioski w kwestii ujęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sposób odpowiadający literze prawa.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. została przyjęta Uchwała Nr XV/132/07 stanowi załącznik nr 20.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przedsiębiorstwa Centrum Wodne Laguna oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto i Gminę Gryfino w związku z nabyciem przedsiębiorstwa zobowiązań Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino związanych z działalnością Centrum Wodnego Laguna – DRUK Nr 3/XV.

Radni otrzymali przed sesją:

 • pismo Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.09.2007 r. do Prezesa RIO – załącznik nr 21,
 • pismo Prezesa RIO z dnia 18.10.2007 r. do Burmistrza Miasta i Gminy – załącznik nr 22,
 • opinię prawną z dnia 7.11.2007 r. radcy prawnego Andrzeja Municzewskiego dotyczącą stanowiska Prezesa RIO – załącznik nr 23,
 • pismo radnego Stanisława Różańskiego z dnia 12.11.2007 r. – załącznik nr 24.
  W związku z tym, że projekt uchwały został wycofany, informacji ws. prac związanych  z przejęciem CW Laguna udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przyjęcie CW Laguna wymaga tego, aby radni mieli pewność, że podejmują słuszną decyzję, wymaga zapoznania się z dodatkowymi dokumentami. Do czwartku przyszłego tygodnia wpłynie druga ekspertyza odnośnie podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli. Pozwoli mi to na przedstawienie Zarządowi ZEDO S.A. dwóch ekspertyz i wydanie ostatecznej decyzji odnośnie wymiaru podatków, które powinna zapłacić Elektrownia Dolna Odra. W międzyczasie  z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji spotkałem się z Dyrektorem Banku Nordea Panią Anną Rudnicką w celu wynegocjowania możliwości przesunięcia terminu spłaty kredytu do końca 2009 roku. Od 2010 roku Gmina otrzyma dodatkowy dochód w postaci podatków w wysokości ok. 1 mln zł należnych gminie z tytułu zrealizowania 15 elektrowni wiatrowych w Parsówku. Przeprowadzono rozmowy, w których zostało potwierdzone, że inwestycja zostanie ukończona w połowie 2009 roku. Ponadto, aby zapewnić, że decyzja nie naruszy drastycznie finansów gminy chciałbym poinformować, że jest opracowany plan miejscowy na tereny wzdłuż ul. Armii Krajowej i ul. Łużyckiej. Jest to teren, gdzie mieści się betoniarnia. W roku 2010, po wygaśnięciu umowy będzie możliwość sprzedaży tych terenów za znaczną kwotę. Oceniam, że za ten teren w przetargu będzie możliwe uzyskanie kwoty minimum 5 mln zł. Od poniedziałku od godziny 15.00 dostępne będą dla radnych następujące dokumenty: uchwała Rady Nadzorczej Fundacji upoważniająca Zarząd do wydzielenia składników materialnych i niematerialnych stanowiących przedsiębiorstwo, które chce kupić Gmina; uchwała Zgromadzenia Fundatorów Fundacji w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa CW Laguna po jego wyodrębnieniu na rzecz Gminy; pismo Prezesa Zarządu Fundacji do dyrektora banku Nordea, dotyczące prolongaty terminu spłaty rat kredytowych; pismo Prezesa Zarządu Fundacji do ZEDO z ofertą, aby za zadłużenia Fundacji w stosunku do Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia przejęła transformator o wartości 520.549 zł; decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat stanu technicznego CW Laguna. Do wglądu będzie przedłożona również dokumentacja fotograficzna zewnętrznych uszkodzeń budynku CW Laguna i kosztorysy na usunięcie usterek, które występują w CW Laguna. 
W dniu dzisiejszym otrzymaliście Państwo ekspertyzę prawną kancelarii wykonaną na zlecenie Gminy dotyczącą opinii RIO w sprawie zakupu CW Laguna. Zakup przedsiębiorstwa odbywa się na tych samych zasadach, co zakup przez Gminę obiektów sportowych. Gmina może zakupić wszystko, jeżeli radni uważają, że zakup jest z punktu widzenia Gminy korzystny i jest celowy z uwagi na zaspakajanie potrzeb, za które odpowiedzialna jest Gmina. Do wyjaśnienia pozostała sprawa podatku VAT. Jeżeli zostanę zaproszony, spotkam się  z każdym klubem radnych w celu omówienia i rozwiania niejasności oraz udzielenia odpowiedzi na pytania. Jednocześnie zapewniam, że do dnia 29 listopada, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze mną, jestem dostępny przez 24 godziny dla każdego radnego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dot. przejęcia CW Laguna przez Gminę. Do chwili obecnej Gmina przekazała dla Fundacji w postaci gruntów, darowizn środki w wysokości ok. 15 mln zł. Na dzień dzisiejszy na kwotę kredytu w wysokości 11,5 mln zł Gmina poręczyła  8 mln zł. Przekazałem na Komisjach stanowisko Komisji Dyscypliny Finansów Publicznych odnośnie rzekomych nadużyć i sytuacji kryminogennych w Gminie. Ustosunkuje się do tego na następnej sesji. Jest szansa, aby w ciągu 3 lat powstała hala widowiskowo – sportowa przy CW Laguna. Jedynym terenem, na którym jest możliwa budowa hali jest teren, który został zaplanowany pod hale przy CW Laguna. Nie oczekuję, że do zakupu CW Laguna przekonam 100% radnych, wielu przeciwników miała budowa euroboiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – dobrze, że Burmistrz wymienił wszystkie działania, które zostały podjęte od ostatniego posiedzenia Rady. Dowiedzieliśmy się, że proces postępuje. Szkoda, że Pan wspomniał jedynie o piśmie Pani Skarbnik do RIO, a nie
o odpowiedzi na to pismo, która jest dość istotna. Pismo jest podstawą, aby zastanowić się, czy RIO jest po to, aby w sposób racjonalny opiniować zamierzenia Gmin. Nie zawsze opinie RIO są przychylne dla pomysłodawców różnych przedsięwzięć, ale trzeba się liczyć z takimi konsekwencjami. Przy omawianiu problematyki przejęcia CW Laguna przez Gminę Gryfino RIO precyzyjnie przedstawia swój pogląd. Wszystkie podejmowane działania, zwłaszcza próba renegocjacji warunków kredytowych jest istotna. Czy są konkretne ustalenia z tych rozmów, czy jest to faza negocjacji? Rada chętnie poznałaby ustalenia. Dobrze, że do dyspozycji radnych będzie informacja Powiatowego Nadzoru Budowlanego na temat stanu technicznego obiektu ze wskazaniem, jakie prace należy wykonać w najbliższym czasie, aby obiekt mógł funkcjonować w należyty sposób. Mam ogólną uwagę do wypowiedzi Burmistrza. Odnosiłem wrażenie, że sytuacja związana z ewentualnym naliczaniem podatku od nieruchomości od ZEDO S.A. w przyszłości na innych zasadach, ma być powiązana  z przejęciem CW Laguna. Nie szukałbym tutaj związku. W projekcie budżetu mamy przewidziane wyższe dochody z tego tytułu, natomiast idea, założenie oraz krzewione przez niektórych radnych powszechnie zamierzenia, że CW Laguna ma być dochodową instytucją stoją w zupełnej sprzeczności do tego, czy będą dodatkowe dochody w Gminie Gryfino, które mam nadzieję, że będziemy przeznaczali na inne cele. Chciałbym podkreślić w swoim imieniu oraz w imieniu radnych, którzy podzielają mój pogląd, że nie można lekceważyć ważnej opinii instytucji, która wspiera samorząd w jego funkcjonowaniu. Wszystkie pozostałe okoliczności są ważne i istotne, ale w moim przekonaniu są drugorzędne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w trakcie dyskusji wywnioskowałem, że jest obawa, czy przejęcie CW Laguna spowoduje, że sytuacja finansowa Gminy będzie taka, że nie będzie możliwe realizowanie inwestycji. Jeżeli Państwo zapoznacie się z zadłużeniem Gminy w poszczególnych latach, aż do roku 2010 to przekonacie się państwo, że obsługa kredytu Fundacji nie spowoduje żadnych zagrożeń dla pozyskiwania środków dla Gminy. Sprawa podatków jest dla mnie ważna i umożliwi większe możliwości finansowe Gminy. Wspólnie z Przewodniczącym Rady oglądaliśmy szereg hal widowiskowo – sportowych, pytaliśmy o ich formę organizacyjną. Wszędzie uzyskaliśmy odpowiedź, że hala działa jako jednostka budżetowa Gminy pod nazwą OSiR. W rozmowach z Bankiem uczestniczył również Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Pan Roman Kałek. Podczas rozmów nastąpiło zapewnienie pani Dyrektor Banku, że warunki, jakie przedstawiliśmy Bank jest w stanie spełnić. Otrzymałem informację, że rozmowy można rozpocząć, gdy zostanie podjęta uchwała Rady Miejskiej o przejęciu CW Laguna. Wówczas jest możliwe wystąpienie  z warunkami do Banku. Poleciłem wystąpić Prezesowi Zarządu Fundacji o warunki Banku. Te warunki są możliwe do spełnienia, jeżeli Gmina przejmie CW Laguna.

Radna Wanda Kmieciak – według opinii RIO, w regulacjach prawnych dotyczących Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, nie przewidziano tego rodzaju transakcji. Czy Gmina może kupić CW Laguna, czy też nie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nikt nie podważa opinii RIO. Pytanie jest źle sformułowane, a odpowiedź jest udzielona na zadane pytanie. Pytaniem było, czy Gmina może przejąć Fundację? Gmina nie może kupić, przejąć Fundacji, ponieważ Gmina może zakupić pewien majątek, przedsiębiorstwo. Nie mogę podejmować takiej decyzji sam, na tą okoliczność musi zostać podjęta stosowna uchwała Rady. Działaniem statutowym Gminy jest zapewnienie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki. Uważam, że ten obiekt jest bardzo ważny dla Gminy do propagowania sportu, rekreacji i turystyki. Ja przedstawiam radnym propozycję zakupu przedsiębiorstwa, a nie przejęcia Fundacji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – pisma kierowanego przez Panią Skarbnik do RIO nie mam. Odczytując opinię RIO można domniemywać, czym zajęła się RIO. Mamy napisane, że wydano opinię w zakresie przejęcia przez Gminę Gryfino Przedsiębiorstwa prowadzonego przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie. Istnieje Fundacja, która funkcjonuje i jest przedsiębiorstwo, które w chwili obecnej wydziela dopiero składniki swojego majątku. Gmina chce kupić ten majątek. Istotną sprawą jest to, że kiedy Gmina nabywała obiekty sportowe od Fundacji, obiekty przy ul. Sportowej nie były obciążone hipoteką, zobowiązaniami. W przypadku CW Laguna sytuacja jest skrajnie odmienna. Można byłoby się zastanawiać, gdyby jedynym wierzycielem Fundacji była Gmina Gryfino, ale wierzycieli jest wielu. Opinie prawne specjalistów z zakresu prywatnych opinii prawnych mniej mnie interesują, niż stanowisko RIO. Ono jest jasne i precyzyjne. Podkreślam jeszcze różnicę między nabyciem obiektów sportowych, które nie miały żadnych zobowiązań. Ważną sprawą z punktu widzenia procedowania nad projektem uchwały jest fakt, że w projekcie nie jest podana, ani cena zakupu, ani składniki majątku, który będzie kupowany. Nie mamy podstawy do tego, aby prowadzić jakąkolwiek dyskusję. Ekspertyzy oraz szacunkowe dane dot. inwestycji, które trzeba przeprowadzić w CW Laguna każdy radny powinien otrzymać. Rada musi wiedzieć ile będą kosztowały remonty.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – skoro Burmistrz wnioskował o przesunięcie podjęcia uchwały na następną sesję to przyczyną tego wniosku było przygotowanie konkretnego stanowiska w oparciu o analizę prawną, ekonomiczną oraz przedstawienie konkretnych warunków Radzie. Uważam, że Rada będzie głosować w oparciu o tak zgromadzony materiał. Każdy ma prawo mieć wątpliwości, jak radny Paweł Nikitiński. Natomiast jak radni oczekujemy od Pana Burmistrza dostarczenia pełnej analizy ekonomicznej i prawnej. Jestem zdania, że RIO nie zawsze ma rację i myli się czasami  w swoich ocenach. Widziałem takie pomyłki niejednokrotnie, natomiast Pan Burmistrz musi się odnieść do tego, najlepiej na piśmie.

Radny Rafał Guga – chciałbym pomóc Panu Nikitińskiemu, ponieważ nie dostał pisma. Zgodnie z prawdą zacytuje pismo Pani Skarbnik Miasta i Gminy: „z informacji uzyskanych od przedstawicieli firmy wynika, że Gmina Gryfino ma przejąć „przedsiębiorstwo” Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych i pod taką również nazwą są sporządzone raporty  z badania stanu „przedsiębiorstwa”. Zdaniem firmy Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych winna wydzielić działalność statutową oraz gospodarczą [...] Proszę o zajęcie stanowiska czy Gmina może przejąć Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino jako Fundację wraz z wszystkimi ciążącymi na niej zobowiązaniami lub jako „przedsiębiorstwo” wraz z wszystkimi ciążącymi zobowiązaniami.” Padło zapytanie, czy mamy przejmować Fundację, czy majątek CW Laguna. W odpowiedzi RIO jest jasno napisane, że opinia jest wydana w zakresie możliwości przejęcia przez Gminę Gryfino przedsiębiorstwa Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino. Nie jest wspomniane, że chodzi o obiekty CW Laguna, tylko jest powiedziane, że Gmina chce przejąć Fundację. Przejrzałem sobie dokumenty, które zostały dołączone do pisma do RIO. Według wykazu została załączona umowa zlecenia z Kancelarią Prawniczą CORPUS IURIS, nie zawarto jednak analizy prawnej przejęcia CW Laguna. Skąd taka pomyłka? Czy tak sformułowanie pismo mogło źle zasugerować RIO?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – warto, abyśmy rozmawiali ze sobą uczciwie. Polecam Panu trzeci akapit, który zaczyna się od słów: „wydania opinii w zakresie przejęcia przez Gminę Przedsiębiorstwa prowadzonego przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino”. W dalszej części tekstu jest tak jak Pan powiedział. Trudno jednak domniemywać, że ktoś, kto tworzy pismo tworzy pewną formułę, odpowiada na rzeczywistość inną niż sobie założył. Co do redakcji nie będę polemizował  z Prezesem RIO.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – pismo do RIO było kierowane przeze mnie za wiedzą Pana Burmistrza, który zlecił, aby takie zapytanie sporządzić. Było rozważane przejęcie Fundacji, były wykonywane analizy i uzgadniane pewne kwestie. Pragnę nadmienić, iż projekty uchwał w sprawie przejęcia i kupna były przesłane również do RIO  w celu wydania opinii. Kupując CW Laguna za „złotówkę”, kupujemy je wraz z wartością zobowiązań. Kupując obiekty sportowe w 2008 roku Gmina robiła wycenę tych obiektów. Wycena przedsiębiorstwa nabywanego za „złotówkę” jest pomniejszona o wartość przedsiębiorstwa minus wszystkie ciążące na nim zobowiązania. W związku z tym wartość przedsiębiorstwa została wyceniona na „złotówkę”, ale jest to wycena wykonana przez osoby, które otrzymały od Gminy zlecenie do opracowania analizy ekonomicznej wraz z wyceną majątku. Wartość zobowiązań do spłaty jest ujęta w analizie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – wartość obiektu może wynosić 50 mln zł, a cena może wynosić złotówkę. Jednocześnie zobowiązania ciążące na tym obiekcie są wpisane do hipoteki i nawet jeżeli przejmiemy obiekt za złotówkę w akcie notarialnym znajdzie się zapis, że obiekt jest wart określoną kwotę, a Gmina nabywa go za złotówkę. Burmistrz będzie musiał odnieść się również w kwestii podatków.
Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – z analiz ekonomiczno – finansowych i wyceny majątku nie wynika, że wartość majątku jest wyceniona na 50 mln zł, tylko na 20 mln zł.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, ja jestem dzisiaj szczególnie rozdarty wewnętrznie. Dwie noce nie przespałem, cieszyłem się niezwykle na dzisiejsze nasze spotkanie, na dzisiejszą dyskusję dotyczącą tej sprawy. Jesteśmy w takim punkcie, że nie mogę dzisiaj wykorzystać swojej pracy. Panie Burmistrzu, wyrządził mi Pan niechcący krzywdę. Zdejmując dzisiaj projekt uchwały z obrad Rady wyrządził mi Pan niechcący krzywdę, ale ja doceniam Pańską intencję i jakoś to przeboleję. Wysoka Rado, od ostatniego spotkania wydarzyły się ważne sprawy w kwestiach towarzyszących przejęciu CW Laguna, że nie sposób przejść nad tym do porządku dziennego. Dlatego, jeżeli dziś występowałem  z wnioskiem o dopuszczenie dyskusji w tym temacie, to chciałem o tych sprawach powiedzieć. Kształtuje się pewne lobby, których przedstawicieli już słyszeliście i zapewne słyszeć będziecie w momencie, gdy będziecie głosowali w głosowaniu nad przyjęciem uchwały. To lobby prowadzi walkę na śmierć i życie. To lobby wie, o co gra. Nawet to lobby wynajęło sobie organ prasowy do pomocy. Litościwie przemilczę tytuł tego organu prasowego, który pomaga tworzyć odpowiednią atmosferę społeczną wokół tego, aby nie dopuścić do kupienia CW Laguna przez Gminę. Ci ludzie mają swój interes. Gdybyśmy przejrzeli wszystkie umowy zlecenia, umowy o pracę, dochody i wydatki Fundacji na przestrzeni lat to wiemy, o co ci ludzie grają. Podtrzymuję powiedzenie, że jest to „perełka”, której nie wolno puścić w prywatne łapy. To powinno się znaleźć w zasobie mienia komunalnego, przynosić korzyść dla całej gminy, a nie dla spryciarzy i nygusów. Kto jest w Fundacji? Jakie są podmioty tej Fundacji? Na ośmiu członków jest pięć o charakterze związkowym. Kto to jest? To są ludzie, którzy tylko wyciągają łapy. To trzeba jak najszybciej przeciąć. To jest „perełka”, która ma przynosić dochody Gminie, a nie prywatnym osobom. Rezerwuję sobie czas i wszystkie inne uwagi na czas, kiedy będziemy podejmowali uchwałę. Nie mogę zejść z mównicy nie powiedziawszy o pewnych sprawach, o których od dziś musimy między sobą dyskutować. Na Komisji Rewizyjnej i w czasie sesji padły pytania na temat planów i gwarancji poprawy sytuacji CW Laguna po przejęciu do zasobów gminy. Dopóki nie zostanie podjęta uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie CW Laguna, nie wolno budować jakichkolwiek planów na przyszłości. Nie ma podstaw prawnych do tego. Sami radni w rozmowach prywatnych powiadają, że gwarancją na to jest nowy człowiek, który przyszedł do firmy i daje gwarancje, że będzie lepiej. Jak nie będzie lepiej, to będzie inaczej. Zrobiło się tarczę w postaci pisma z RIO, na które się powołuje albo za którą chce się kryć. Wszystkich tych, którzy machają tym pismem jak sztandarem zachęcam, żeby go dokładnie przeczytali. Proszę ustalić, jakie jest ratio legis tej opinii. Są poruszone w niej dwie sprawy. Pani Skarbnik proszę się nie bać i nie zgłaszać żadnych wątpliwości. Jeżeli podejmiemy uchwałę przekona się Pani, jaką będzie Pani miała wygodna sytuację z punktu widzenia fiskalnego. Pytanie postawione w piśmie dot. przejęcia zostało w niewłaściwy sposób zrozumiane, postawione i skomentowane. Art. 18 ust. pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał  w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowej oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, a o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady. Nieprawdą jest, że nie ma podstawy prawnej do przejęcia. W związku z tym od początku do końca zarówno w interpretacji Pani myśli, jak i w odpowiedzi na Pani myśl zawarty jest błąd, błąd w punkcie wyjścia. Odpowiadając na pytanie radnej, można kupić  CW Laguna. Transakcja nie jest prowadzona w oparciu o przepisy prawa administracyjnego, jest oparta na dyspozycji art. 55 kc. Nie mówimy o przejęciu, tylko nabyciu zespołu składników majątkowych, które zgodnie z art. 55 kc. mogą być traktowane, jako przedsiębiorstwo. Ekspertyza opracowana przez Pana mecenasa Wojciecha Szóstaka jest wzorcową ekspertyzą. Należy kierować się wytycznymi, harmonogramem i uratujemy  CW Laguna. Nie mogą cwaniaczki korzystać, to ma służyć ogółowi. Na forum internetowym prowadzi się dyskusje na temat tego problemu. Chciałbym zacytować jednego dyskutanta. Dyskutujący pyta jednego z naszych „kolegów”: „co według pana należy zrobić, aby CW Laguna przynosiło dochody?” Nasz kolega odpowiedział: „nie podejmuje się rozstrzygnięcia tej kwestii”. Jeżeli będziemy tak podejmowali dyskusję i przekonywać do projektów uchwał naszych dyskutantów, to w którym kierunku my idziemy? Na czym nam zależy? Tak nie wolno rozmawiać o CW Laguna. Wierzę, że CW Laguna jak najszybciej znajdzie się  w mieniu komunalnym. Według mojego rachunku powinna przynieść co najmniej 20 mln zł zysku. Jak mi ją Państwo sprzedacie za symboliczną „złotówkę”, ta jednostka będzie przynosiła 20 mln zł dochodu. Taka jest perspektywa. Przejęcie wierzytelności trzeba rozważać w oparciu o art. 519 kc. To jest tzw. translatywne przejęcie wierzytelności. Dopuszczamy podmiot trzeci, poza wierzycielem i dłużnikiem, z którym uzgadniamy kwestię pokrycia należności, spłaty zadłużeń. Do wszystkich dyskutantów mam prośbę, aby dyskutowali z tym co ja mówię, a nie z nazwiskiem „Różański”.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym, abyśmy zawsze rozmawiali na temat sprawy, o której mówimy. Odnosił się Pan do związkowców z Dolnej Odry i innych „cwaniaków”. Chciałbym zwrócić uwagę, że wszystkie funkcje w Fundacji pełnione są bezpłatnie. Ludzie Ci za swoją pracę nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Proszę, abyśmy na sesjach Rady wzajemnie się nie obrażali.

Radny Marek Sanecki – z niektórymi wypowiedziami radnego Różańskiego mogę się zgodzić, z niektórymi się nie zgodzę. Zgadzamy się z tym, że CW Laguna należy kupić.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Pan Burmistrz obiecał, że przygotuje radnym materiały i Rada zdecyduje, czy CW Laguna należy zamknąć, bo taka może być konsekwencja, czy też przejąć i ponieść ryzyko gospodarcze, aby ten obiekt działał i go uzdrowić. Do przejęcia i uratowania tego obiektu Pan Burmistrz musi nas przekonać na podstawie konkretnych argumentów. Musimy rozważyć, czy będzie nas stać, aby go utrzymać, nawet gdyby obiekt miał nie przynosić dochodów.
Radny Marek Sanecki – Pan Burmistrz przedstawił pewien plan, odbędą się rozmowy. Według stanu na dzień 5.11.2007 r. Fundacja ma 3 wierzycieli. Jednego na kwotę 4.880 zł, drugim jest ZEDO, trzecim wierzycielem jest PUK, które nabędzie sieć kanalizacyjną. Pozostaje do spłaty kredyt. Stan aktywów Fundacji na dzień 30.09.2007 r. wynosi 42,5 mln zł, a zobowiązania wynoszą 16.297.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – bardzo chętnie poznałbym układ, który funkcjonuje zdaniem Pana Różańskiego, być może w Radzie i w strukturach ZEDO S.A. Od poniedziałku zacznę rozmowy z przewodniczącymi związków zawodowych na ten temat. Zapytam, bo być może oni, jako przedstawiciele ciała społecznego reprezentującego załogę ZEDO nie wiedzą, że są ludźmi układu, że są darmozjadami i cwaniakami, którzy chcą żerować na majątku Fundacji. Nie wiem, co to za układ i tajemnicze osoby. Jeżeli Pan Różański byłby uprzejmy poinformować Radę o tych ważnych okolicznościach to niech powie, kto stoi za tym wszystkim, z imienia i nazwiska i jakie są ryzyka z tym związane. My o tym nie wiemy. Być może jakiś organ prasowy, np. Nowe 7 Dni Gryfina jest w grupie kapitałowej z jakimiś radnymi, albo przewodniczącymi związków zawodowych, albo  w grupie kapitałowej z Gazetą Chojeńską. Może stworzył się układ, o którym radni Rady Miejskiej nie wiedzą i specjalnie torpedują wszystkie działania Burmistrza dlatego, że chcą nabyć majątek Fundacji. Proszę, aby Pan o tym jasno powiedział. To są bardzo ważne okoliczności dla sprawy. Jestem zbulwersowany tym co Pan powiedział. Porozmawiam z Przewodniczącym NSZZ Solidarność, aby odpowiedział mi, czy ja jako członek tego związku mam się za niego wstydzić, czy nie. Porozmawiam, także z Przewodniczącym NSZZ Pracowników ZEDO Robertem Balbusem, że zdaniem części Rady, bo jest Pan częścią Rady, Ci związkowcy są częścią układu, który chce przejąć CW Laguna. Wymienia Pan także hipotetycznie, chociaż nie wskazuje z imienia i nazwiska, że tacy ludzie są także w Radzie Miejskiej. Proszę wskazać te osoby, w przeciwnym wypadku będziemy funkcjonowali  w realiach, które nie tworzą komfortu pracy i warunków do poważnej dyskusji. Jestem zdumiony tym, co słyszę z Pańskich ust. Otworzył Pan oczy chyba całej Radzie na problem, tylko trzeba teraz powiedzieć konkretnie, kto jest w tej grupie kapitałowej, kto chce przejąć CW Laguna z imienia i nazwiska. Będziemy to sprawdzali, przeprowadzimy wywiad gospodarczy, zlecimy być może za prywatne pieniądze wykonanie czynności, które wykażą, kto chce okraść mieszkańców Gryfina z tego majątku. Czekam na szczegóły i niezbędne informacje. Myślę, że Rada Miejska powinna o tym wiedzieć.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – apeluję o rozważne używanie słów  i niepotrzebne budowanie napięcia i emocji na tej sali. To jest niepotrzebne przy rozwiązywaniu kwestii nabycia CW Laguna.

Radny Tadeusz Figas – co się zmieni w momencie, kiedy Gmina przejmie CW Laguna  w sensie zarządzania i restrukturyzacji? Jakie zmiany zostaną przeprowadzone, aby przedsiębiorstwo było rentowne?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – każdy inwestor patrzy przez pryzmat zysku. Być może, gdy podejmiemy decyzje o nie nabywaniu CW Laguna zewnętrzny inwestor zakupi obiekt. Jeżeli kupi nawet obiekt za cenę 10 mln zł, sprzeda tereny zielone pod supermarket, uzyska ok. 5, 6 mln zł i będzie eksploatował CW Laguna do momentu, gdy nie będą konieczne znaczne nakłady na remonty i sprzeda obiekt. Sytuacja będzie wyglądała inaczej, jeżeli obiekt kupi Gmina. Widzę ten obiekt, jako jednostkę budżetową Gminy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Po reorganizacji, zmniejszeniu zatrudnienia, wydzierżawieniu stołówki za 2006 rok OSiR osiągnął 400 tys. zł dochodów własnych. Poprzez połączenie  i utworzenie jednego podmiotu nastąpi zmniejszenie zatrudnienia w dziale księgowości. Koszt zatrudnienia jednej księgowej wynosi 100.000 zł w skali roku. Wspólnie z Przewodniczącym Rady staramy się podjąć działania mające na celu podniesienie atrakcyjności przebywania w Gryfinie, planujemy wybudowanie hali sportowej, utworzenie lodowiska, hotelu oraz zagospodarowanie terenu boiska. Zgodnie z biznesplanem CW Laguna należy wspomóc obiekt w zagospodarowaniu pozostałej powierzchni 600 m2. Wspólnie  z Zastępcą Burmistrza Maciejem Szabałkinem prowadzimy rozmowy z Prezydentem Szczecina o zawarciu porozumienia ws. zwiększenia wykorzystania CW Laguna w godzinach przedpołudniowych przez mieszkańców Prawobrzeża Szczecina. Prowadzimy rozmowy  z PKP o przyspieszeniu przejazdów do Szczecina, aby podróż trwała maksymalnie 15-20 minut. Do planu rozwoju kolejnictwa i dróg planujemy naniesienie przystanku kolejowego  w bezpośrednim sąsiedztwie CW Laguna. Jedyną pomocą, jaką udzieli Gmina dla CW Laguna będzie pomoc związana ze spłatą zadłużenia. CW Laguna w związku z tym, że nie ma odpisu amortyzacyjnego zarobi na swoje utrzymanie i niezbędne remonty. Przedstawiłem Państwu kosztorysy na usterki, które wykazał Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego. Zastanawiamy się, czy te wszystkie usterki muszą być usunięte, czy jest np. potrzeba odnowienia tarasu z tyłu budynku? Jedyną usterką najpilniejszą do wykonania jest usterka dotycząca dachu. Pozostałych usterek nie należy przewidywać do usunięcia w przyszłym roku. Przedstawimy dla Nadzoru harmonogram usuwania usterek. CW Laguna potrzebuje takiej pomocy, jaka otrzymało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Gdyby nie decyzja przekazania 3 mln zł dla przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo nie uzyskałoby równowagi finansowej. Tak samo CW Laguna potrzebuje zastrzyku finansowego. Gdyby nie fakt, że byliśmy, jako członkowie Rady wprowadzani w błąd przez Pana Zawadzkiego odnośnie procesu z Prosynchemem, w dniu dzisiejszym nie zajmowalibyśmy się problemem CW Laguna. Zapłata dla Prosynchemu kosztowała nas 7 mln zł. Byliśmy zapewniani, że proces jest wygrany. Może jestem w lobby, ponieważ mam sprawę, że za drogo sprzedałem PEC, a środki przekazaliśmy dla CW Laguna, może dlatego, że tak bardzo chcę przejąć ten majątek na mienie Gminy. Mam odwagę podjąć się tego zadania na bazie wielu przemyśleń. Przejdźmy do merytorycznej dyskusji na klubach, spotkaniach z poszczególnymi radnymi.

Radny Tadeusz Figas – kiedyś Pan powiedział, że podniesie Pan cenę biletów o złotówkę, aby został osiągnięty większy dochód. Ja bym jednak proponował iść w odwrotnym kierunku. Uważam, że takie podwyżki nie zawsze są dobre.

Ad. XII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłaszane w pkt. IV.

Burmistrz zdecydował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.

Ad. XIII. Wolne wnioski i informacje.

Radny Stanisław Różański – swój pierwszy wniosek kieruję do Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Macieja Szabałkina, proponuję przyspieszenie rozpatrzenia skargi z dnia 2.01.2006 r. dotyczącej naprawy nawierzchni przy ul. Kasztanowej w Pniewie. Droga nie nadaje się w tej chwili do użytkowania. Jeżeli będzie Pan zwlekał z podjęciem decyzji w tej sprawie mieszkańcy Pniewa zapowiadają wniesienie w trybie art. 229 kc. skargi na bezczynność organu do Rady Miejskiej. Mój drugi wniosek kieruję do Prezydium Rady. W dniu 12.11.2007 r. minął rok czasu od wyboru Rady. Po raz drugi zwracam się z wnioskiem do Prezydium o złożenie informacji na najbliższej sesji o wynikach działania Rady w przeciągu roku czasu. Zobaczycie Państwo, jak bardzo nam potrzebna jest taka refleksja.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym złożyć wniosek, do którego skłoniło mnie kilka faktów dotyczących mojej pracy w Radzie Miejskiej i zapytań w sprawie Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus”. Jest to zadanie zlecone Cechowi Rzemiosł Różnych  i Przedsiębiorców i dotowane przez Gminę Gryfino. Na moje zapytanie otrzymałam wyjaśnienia i uważałam, że temat został zakończony. Jednak kilkakrotnie Starszy Cechu Grzegorz Staruk poruszył tą kwestię na posiedzeniu Zarządu Cechu twierdząc, że na sesji swoim zapytaniem szkodzę organizacji cechowej w Gryfinie. Jestem zmuszona zapytać Pana Burmistrza, czy pytania odnośnie wydatkowania poszczególnych kwot z budżetu gminnego wpływają na szkodę organizacji Cechu, bądź innej? Czy radni mają zakaz zadawania pytań  w niektórych kwestiach? Może niektóre tematy należy traktować jak tematy tabu? Chciałabym wiedzieć, w czym szkodzę Cechowi? Chciałabym dodać, że jeżeli Pan Grzegorz Staruk będzie wygłaszał takie stanowiska na mój temat na posiedzeniach Zarządu Cechu  i szkalował moją osobę będę musiała podjąć dodatkowe działania.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym analizę oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego Rady przeprowadzoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – załącznik nr 25, analizę oświadczeń majątkowych radnych przeprowadzoną przez Przewodniczącego Rady – załącznik nr 26 oraz analizę oświadczeń majątkowych radnych przeprowadzoną przez Urząd Skarbowy – załącznik nr 27.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – sytuacja finansowa gminy oraz przygotowanie dokumentacyjne pozwala wierzyć, że w najbliższym czasie Gmina Gryfino będzie najprężniej rozwijająca się gminą. W kontekście możliwości pozyskania dużych środków finansowych ważne jest, aby nie były nagłaśniane wewnętrzne problemy Gminy. Taka opinia utrudnia pozyskanie środków unijnych. Do tej pory wszystkie kontrole, które miały miejsce w Gminie odnośnie wydatkowania środków unijnych zakończyły się wynikiem pozytywnym. Nawet w przypadku kontroli, która zarzuciła mi szereg nieprawidłowości przy przekazywaniu środków dla Fundacji ostatecznie okazało się, że nie było to tak, jak osoba kontrolująca chciała przedstawić. Miejmy wzajemny szacunek dla siebie i bądźmy wyrozumiali.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 15.11.2007 r. do Rady Miejskiej wpłynął projekt budżetu gminy na 2008 rok.

Radny Ireneusz Sochaj – na ostatniej sesji zgłosiłem interpelację ws. kamienia na Placu Sybiraków. Jest to sprawa dużo bardziej błaha, niż sprawa przejęcia CW Laguna, ale dużą część społeczeństwa bulwersowała i bulwersuje nadal. Rok temu oświadczył Pan publicznie na spotkaniach z mieszkańcami, że ten kamień wróci na swoje miejsce. W tygodniku „Nowe 7 Dni Gryfina” jest informacja, że kamień pozostanie tam, gdzie został zawłaszczony przez jedną z organizacji działających na terenie gminy. Została przymocowana do niego płyta wątpliwej urody i wygląda na to, że kamień faktycznie tam pozostanie. Nasycenie płytami różnej treści pamiątkowej na tym placu jest przerażające. Na tym placu są chyba trzy wizerunki papieża. Jest lekką przesadą lokowanie w jednym miejscu tak dużej ilości tego typu emblematów. Niektórzy z mieszkańców po ostatnich obchodach niepodległości mówili, że więcej nie wybiorą się na obchody na ten plac, ponieważ nasycenie tego placu symboliką sybiracką jest wręcz tragiczne. Może trzeba przenieść obchody święta niepodległości  w zupełnie inne miejsce, być może należy rozważyć lokalizację w projekcie zabudowy nabrzeża? Czy będą udzielane kolejne zgody na następne kamienie, tablice i wizerunki wybitnych Polaków?

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął obrady XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad – załącznik nr 5
 5. Nowa wersja porządku obrad - załącznik nr 6
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 7
 7. Kserokopia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działań nadzorowanych przez Burmistrza jako zgromadzenia wspólników w GTBS Sp. z o.o - załącznik nr 8
 8. Pismo od Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka - załącznik nr 9
 9. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 10
 10. Uchwała Nr XV/128/07 - załącznik nr 11
 11. Projekt uchwały w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - załącznik nr 12
 12. Uchwała Nr XV/129/07 - załącznik nr 13
 13. Uchwała Nr XV/130/07 - załącznik nr 14
 14. Opinia Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników - załącznik nr 15
 15. Protokół Komisji Skrutacyjnej - załącznik nr 16.
 16. Karty z przeprowadzonego głosowania - załącznik nr 17 i załącznik nr 18
 17. Uchwała Nr XV/131/07 - załącznik nr 19
 18. Uchwała Nr XV/132/07 - załącznik nr 20
 19. Pismo Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.09.2007 r. do Prezesa RIO – załącznik nr 21
 20. Pismo Prezesa RIO z dnia 18.10.2007 r. do Burmistrza Miasta i Gminy – załącznik nr 22
 21. Opinia prawna z dnia 7.11.2007 r. radcy prawnego Andrzeja Municzewskiego dotycząca stanowiska Prezesa RIO – załącznik nr 23
 22. Pismo radnego Stanisław Różańskiego z dnia 12.11.2007 r. – załącznik nr 24
 23. Analiza oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego Rady przeprowadzona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – załącznik nr 25
 24. Analiza oświadczeń majątkowych radnych przeprowadzona przez Przewodniczącego Rady – załącznik nr 26
 25. Analiza oświadczeń majątkowych radnych przeprowadzona przez Urząd Skarbowy – załącznik nr 27.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nikitiński

 

Protokołowała:
referent Agnieszka Grzegorczyk