Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
255/XV/07
– uczestniczyłem w zebraniach wiejskich w miejscowościach Gardno, Wysoka Gryfińska, Chlebowo i Wełtyń, na których mieszkańcy zgłosili wnioski o dodatkowe połączenia autobusowe ze Szczecinem w godzinach wieczornych pomiędzy godz. 18.00 a 20.00. Ostatni autobus do tych miejscowości odjeżdża ze Szczecina o godz. 16.25. Złożyłem pismo w tej sprawie w dniu 11 sierpnia 2007 r. W dniu 30 sierpnia 2007 r. otrzymałem odpowiedź, że mój wniosek został przesłany do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinie. Co dzieje się w tej sprawie? Czy Gmina prowadzi rozmowy z PKS?

256/XV/07 - w dniu 22 lutego 2006 r. sołtys sołectwa Gardno złożył wniosek o tzw. bezpieczne bramki. Szkoła Podstawowa w Gardnie nie posiada boiska. Dzieci i młodzież korzysta z boiska przy ul. Niepodległości, na którym były duże, ciężkie bramki, które zostały usunięte z uwagi na fakt, że zagrażały bezpieczeństwu korzystających z boiska. W piśmie z dnia 1 marca 2006 r. została wyrażona zgoda na zakup nowych bramek. Od tamtej pory minęło półtora roku, a nic w tej sprawie się nie dzieje. Trzy miesiące temu podnosiłem ta sprawę, nadal nie została ona załatwiona. Proszę o zajęcie się sprawą.

257/XV/07 – na czerwcowej sesji zgłosiłem interpelację dotyczącą przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych wskazanych dróg i chodników w Gardnie. Otrzymałem odpowiedź, w której poinformowano mnie, że w dniu 18 czerwca 2007 r. dokonano aktem notarialnym przejęcia tych terenów, w związku z czym w trzecim kwartale br. gmina Gryfino przystąpi do podjęcia działań przedprojektowych i projektowych związanych z opracowaniem projektu budowy dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Czy zostało zlecone wykonanie tych projektów? Jeśli nie, to kiedy zostanie to dokonane?

258/XV/07 – na moje ręce zostało skierowane pismo od Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka. Pismo stanowi załącznik nr 9. Czy nie można by w tej sprawie pomóc?

Radna Janina Nikitińska
259/XV/07
– jedna z mieszkanek ul. B. Chrobrego wystąpiła do Burmistrza z prośbą o zamontowanie ławki przed blokiem. Otrzymała odpowiedź od Burmistrza Szabałkina, że w związku z pogarszającą się pogodą ławka nie będzie zainstalowana teraz, a dopiero na wiosnę. Osoba ta nie może czekać do wiosny. Jest inwalidką, chodzi o kulach, jest ciężko chora, mieszka na czwartym piętrze. Ławka ta jest jej potrzebna do odpoczynku. Rozmawiałam z Burmistrzem miesiąc temu, do dnia wczorajszego ławki nie było. Tak nie możemy traktować ludzi niepełnosprawnych, musimy ich wspierać. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Artur Nycz
260/XV/07
– nie wiem, czy wpłynął już do Burmistrza wniosek części właścicieli nieruchomości przy ul. Jana Pawła II. Plan zagospodarowania przestrzennego, który został tam przygotowany, został przygotowany błędnie. Błąd, który w tym planie się znalazł, nie jest błędem wynikającym z trudności technicznych, tylko jest zwykłym niedbalstwem. Sprawa nie była by może aż tak istotna, gdyby nie fakt, że mamy do czynienia z drugą sytuacją, kiedy plan zagospodarowania przestrzennego został przygotowany w sposób zły i niedbały. Pierwsza sytuacja dotyczyła CW Laguny, wszyscy wiemy, jak istotny był to plan. W tym przypadku grupa właścicieli nieruchomości nie może rozpocząć procesu inwestycyjnego, bo okazuje się, że budownictwo jednorodzinne, które tam ma być realizowane musi składać się z piwnicy, parteru, pierwszego piętra i poddasza. Nie każdy ma ochotę taki duży budynek budować. Jest to niedbalstwo ze strony osoby ten plan przygotowującej. Poradziłem właścicielom, aby zwrócili się do Burmistrza z wnioskiem o jak najszybszą zmianę planu, wiemy jednak, że procedura zmiany planu trwa, proces inwestycyjny został zatrzymany. Interpeluję o zwrócenie większej uwagi na to, kto plan przygotowuje i być może zastanowienie się nad poszerzeniem kręgu osób, które na zlecenie gminy ten plan będą przygotowywały. Jeśli wpłynie taki wniosek to bardzo proszę, aby procedura zmiany planu została wszczęta jak najszybciej.

261/XV/07 – w jakim procencie opłaty wnoszone przez najemców mieszkań komunalnych pokrywają koszty utrzymania lokali komunalnych, łącznie z kosztami poniesionymi na prace remontowe?

Radny Ireneusz Sochaj
262/XV/07
– przy ulicy Łużyckiej kilka przejść dla pieszych jest zupełnie nieoświetlonych. Już raz rozmawialiśmy o tym z GDDKiA, ale nie spowodowało to żadnych działań. Jest dużo możliwości doświetlenia tych przejść. Myślę, że GDDKiA powinna podjąć działania w tej sprawie.

263/XV/07 – przy ul. 9 Maja został niedawno ustawiony znak drogowy zakaz zatrzymywania się. W tej chwili rodzice dowożący dzieci do szkoły nie mogą na tej ulicy się zatrzymywać, nie narażając się na zapłacenie mandatu. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km/h, a prędkość pojazdów przejeżdżających przez tą ulicę wzrosła. Być może należy zainstalować na tym przejściu dla pieszych sygnalizację świetlną, progi spowalniające i wykonać chodnik po drugiej stronie ulicy, którym dzieci mogłyby dojść do szkoły. Proszę o zajęcie się sprawą.

264/XV/07 – wyczytałem w prasie, że Dni Gryfina w przyszłym roku mają zostać przeniesione ponownie do centrum miasta. Kilkoro mieszkańców zwróciło się do mnie z zapytaniem, czy to prawda. Nie wiem, czy jest to do końca przemyślana decyzja. Jest jeszcze trochę czasu. Na pewno ta impreza nie mogła by odbywać się na stadionie, w lasku. Proszę o ponowne rozważenie decyzji.

265/XV/07 – Komisja Planowania Przestrzennego wizytowała plac budowy boiska przy szkole w Radziszewie. Ze sprawozdania Burmistrza wynika, że trwają tam prace. W tej chwili nic się tam nie dzieje. Ze słów pani Dyrektor wynika, że od 2 miesięcy nie są tam prowadzone prace. Nie wiem, czy są jakieś problemy z przeprojektowaniem tego boiska czy z wykonawcą. Boimy się, czy uda nam się wybudować to boisko w obowiązujących nas terminach.

Radna Wanda Kmieciak
266/XV/07
– mam propozycję utworzenia na terenie OSiR camper-parku. Camper-park zapewnia podstawowe odpłatne usługi dla turystów takie jak bezpieczne miejsce na zaparkowanie, dostęp do wody, prądu, może jakieś place zabaw. Na terenie naszej gminy nie ma tego rodzaju infrastruktury turystycznej, a mamy wiele atutów, jak CW laguna, Park Krajobrazowy, ścieżki rowerowe, przejście graniczne i zabytkowe obiekty. Można było by promować miasto i pozyskiwać środki na rozwój turystyki.

267/XV/07 – kiedy zostanie odgrodzony od drogi krajowej plac zabaw Czepinie? Jest to miejsce niebezpieczne. Ten problem bardzo niepokoi rodziców dzieci bawiących się na placu zabaw.

268/XV/07 – na placu zabaw w Czepinie drzewa zostały wiosną dość znacznie odkopane z naturalnej powłoki ziemi. Opłotkowanie i ponowne zasypanie miało zostać umocnione nasadzeniem krzewów ozdobnych. Jest jesień, warto byłoby to zrobić.

Radny Marcin Para
269/XV/07
– ostatnio został ogłoszony konkurs na wolne stanowisko inspektora w Biurze Promocji i Informacji. Zacytuję uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: „ w procesie rekrutacji Pani Katarzyna Gazdecka spośród wszystkich kandydatów biorących udział w konkursie zdobyła największą liczbę punktów, która umożliwiła jej zajęcie pierwszego miejsca”. Natomiast drugie miejsce w procesie rekrutacji uzyskała Pani Anna Klimczyk-Śliwińska. „W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatki wykazały się posiadaną wiedzą w zakresie objętym wymaganiami, jak również umiejętnościami pozwalającymi na powierzenie obowiązków służbowych”. Dlaczego na jedno stanowisko zostały przyjęte dwie osoby i czy w dalszym ciągu będziemy stosowali taki sposób działania?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
270/XV/07
– jaka była opinia gminy Gryfino w sprawie powieszenia banera jednego z kandydatów na Bramie Bańskiej. Rozumiem, że była potrzebna opinia konserwatora zabytków, jak również opinia gminy Gryfino. Uważam, że w poprzednich wyborach Burmistrz podjął bardzo dobra decyzję, we wszystkich jednostkach organizacyjnych i spółkach komunalnych była zakaz tego typu działań, SLD wynajmował pomieszczenia w budynku GTBS i nie można było powiesić banera, ponieważ był taki zakaz. W tych wyborach jest inaczej, bo plakaty różnych kandydatów wisiały na budynkach komunalnych, jak również na budynku PUK. Jakie dochody wpłynęły do gminy z tytułu powieszenia tych reklam? Czy to jest dobry pomysł, żeby banery i plakaty wyborcze wieszać na baszcie?

Radna Elżbieta Kasprzyk
271/XV/07
– na poprzedniej sesji zgłosiłam interpelację w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego na terenie miejscowości Bartkowo. Moja interpelacja nie dotyczyła zwiększenia ilości przystanków tylko zmiany ich lokalizacji. Chcę zaproponować inną lokalizację przystanków.

Radny Rafał Guga
272/XV/07
– składałem interpelację w sprawie brudnej ciepłej wody na osiedlu Górny Taras. Otrzymałem odpowiedź od PEC, wcześniej wyjaśniałem ta kwestię z Prezesem PUK. W opinii PEC „podgrzanie wody nie powoduje zabrudzenia. Obecnie eksploatowane urządzenia wodociągowe są stare i konieczny jest ich remont kapitalny. Woda pitna wodociągowa musi być zgodna z wymaganiami odpowiednich norm. Te sprawy nie leżą w zakresie naszego przedsiębiorstwa, zatem nie możemy udzielić odpowiedzi”. Kto odpowiada za wodociągi i co możemy zrobić, żeby poprawić jakość ciepłej wody na Górnym Tarasie?

273/XV/07 – w nawiązaniu do interpelacji radnego Sochaja w sprawie ul. 9 Maja, a jest mi to sprawa bliska, ponieważ wielokrotnie interpelowałem w tej sprawie, muszę powiedzieć, że nie do końca jestem zadowolony z przyjętego rozwiązania. Interpelującym chodzi generalnie o poprawę bezpieczeństwa głównie dzieci uczęszczających do Przedszkola i SP2. Zakaz parkowania spowodował, że TIRy mają większą możliwość rozpędzania się na tej drodze, ponieważ z boku nie są zaparkowane żadne samochody. Nie do końca to było nasza intencją. Proszę o przedyskutowanie tej sprawy raz jeszcze ze Starostwem Powiatowym. Są przecież inne rozwiązania, jak choćby zamontowanie progu zwalniającego albo wybudowanie miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 1, bo plac zabaw zajmuje bardzo dużą powierzchnię, można by go przesunąć, a na tym miejscu utworzyć kilka miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową Nr 2, to podobna sytuacja jest z WKU. Proszę o zajęcie się sprawą.

274/XV/07 – w przeddzień wyborów Gryfino stało się sławne, całą Polską obiegła informacja o naruszeniu ciszy wyborczej w Gryfinie. Wiele osób postrzega to jako informację negatywną, a ja wręcz przeciwnie – jako pozytywną, ponieważ cała Polska dowiedziała się, że w Gryfinie bardzo sprawnie działa Straż Miejska. Jest to niewątpliwie promocja naszego miasta. Prosiłbym, aby z funduszu promocji miasta i gminy Gryfino przekazać nagrodę dla Straży Miejskiej, która w tej sprawie dobrze zadziałała.

Radny Andrzej Kułdosz
275/XV/07
– interpeluję w sprawie rodziców dzieci z ognisk przedszkolnych, które działają do 28 lutego 2008 r. w miejscowościach Stare Brynki, Daleszewo, Gardno, Chwarstnica, Dołgie, Sobiemyśl. Wpłynęły do mnie pisma w tej sprawie od rodziców, którzy są zaniepokojeni sytuacją, ponieważ nie wiedzą, jaka jest sytuacja prawna tych przedszkoli, czy one będą istniały czy nie. Rodzice proszą o to, aby radni planując budżet zabezpieczyli na ten cel środki, gdyby Europejski Fundusz Społeczny nie znalazł następnego grantu na ten cel. Jak bardzo te przedszkola są potrzebne wie każdy, kto tam był, a jeśli nie był, to zapraszam. Proszę zobaczyć jakie ponieśliśmy koszty, żeby przygotować świetlice. Składam na ręce Burmistrza pisma, a radnych proszę o wzięcie tego problemu pod uwagę.

Radny Marek Sanecki
276/XV/07
– na poprzedniej sesji interpelowałem w sprawie wykonania ogrodzenia boiska sportowego, na które już w 2006 r. zostało przeznaczone 60.000 zł, ale w związku z tym, że prace nie zostały wykonane, środki zostały przeniesione na rok 2007 r. Otrzymałem odpowiedź, że trwają prace projektowe, zostaną zakończone do 15 grudnia, a ogrodzenie zostanie wykonane w przyszłym roku, ale „realizacja tego projektu jest możliwa dopiero po uprzednim zagwarantowaniu środków na budowę tego ogrodzenia w planie budżetu gminy na 2008 r.” Ale przecież stwierdzam, że te 60.000 zł na budowę ogrodzenia mamy. Nie możemy mówić, że wykonujemy prace projektowe, a w przyszłym roku musimy zagwarantować środki, bo były one przeniesione z roku ubiegłego na rok bieżący.

277/XV/07 – ilu uczniów z gminy Gryfino uczęszcza do szkół gimnazjalnych poza gryfińskim Gimnazjum?

278/XV/07 – czy zainteresowani radni mogli by otrzymywać drogą elektroniczną projekty protokołów, aby móc wcześniej się z nimi zapoznać? Jeśli nie ma przeciwwskazań, to proszę aby ci radni mogli w taki sposób projekty protokołów otrzymywać.

279/XV/07 – w jakim miejscu w mieście będzie stało w przyszłości wesołe miasteczko? Jeśli Dni Gryfina zostaną przeniesione do centrum Gryfina należy wziąć pod uwagę lokalizację wesołego miasteczka.

Radny Stanisław Różański
280/XV/07
– co takiego się stało, że zachodzi potrzeba ponownego zlecenia biegłym opracowania opinii co do weryfikacji deklaracji podatkowej zarządu ZEDO. Pytanie to stawiam z dwóch względów, po pierwsze dlatego, że jest to dodatkowy wydatek, moim zdaniem nieuzasadniony, po drugie dlatego, że panowie Edward i Mariusz Reczyńscy na giełdzie szczecińskich rzeczoznawców w zakresie prawa podatkowego są znakomitymi specjalistami, biegłymi sądowymi i w swoich opiniach nie mylą się.

281/XV/07 – w piśmie z 31 lipca 2007 r. skierowanym do mnie w odpowiedzi na złożoną interpelację znalazło się m.in. takie stwierdzenie: „prace związane z opracowaniem koncepcji dostępu do Internetu na terenach wiejskich rozpoczną się w miesiącu sierpniu 2007 r. aby rozwiązania i propozycje zawarte w tej koncepcji wykorzystać do dalszych działań w tym zakresie po zapewnieniu środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2008”. Czy w tej sprawie podjęte zostały te zapowiedziane prace i na jaki one są etapie?

282/XV/07 – na poprzedniej sesji zgłosiłem wniosek uzasadniający potrzebę złożenia na najbliższej sesji Rady stosownej informacji o naszej działalności za rok ubiegły obecnej kadencji. Porządek obrad dzisiejszej sesji tego punktu nie przewiduje. Czy prezydium Rady uznaje wniosek za zasadny, czy też nie? Na której sesji taka informacja o działalności Rady zostanie przedstawiona? Taka zbiorowa refleksja za ubiegły rok kadencji jest Radzie niezbędna.

Radny Janusz Skrzypiński
283/XV/07
– w miejscowościach Włodkowice i Zaborze nie ma wody. Prosiłbym aby w budżecie na 2008 r. uwzględnić środki przynajmniej na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej, by można było tą inwestycję zrealizować.

284/XV/07 – interpelowałem w sprawie świetlicy w miejscowości Steklno, wiem, że były prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale nie mam o tym informacji. Proszę o zamontowanie oświetlenia na rozbudowującym się w tej miejscowości nowym osiedlu, żeby mieszkańcy czuli się tam bezpiecznie.