Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 listopada 2007 r. o godz. 900
 

I.   Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu z XV sesji.

II.     Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III.   Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Nadleśnictwa  Gryfino, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Czarnowo – DRUK Nr 1/XVI,
 2. wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie przez Gminę Gryfino od  współwłaścicieli, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie  nr 4, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 1-1/XVI,
 3. nabycia przez Gminę Gryfino prawa własności nieruchomości gruntowych  stanowiących drogi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 3, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego oraz uchylenia uchwały nr XLI/530/05 z dnia 29 września 2005 r. – DRUK Nr 1-2/XVI,
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 1-3/XVI,
 5. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 257/24 oraz najmu pawilonu położonego w obrębie Pniewo, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 1-4/XVI.

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, jej wysokości, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności – DRUK Nr 2//XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2008 – DRUK Nr 3/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 4/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i od posiadania psów – DRUK Nr 5/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino – DRUK Nr 6/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 – DRUK Nr 7/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino  w 2008 roku – DRUK Nr 8/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto
i Gminę Gryfino – DRUK Nr 9/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa – DRUK Nr 11/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 13/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przedsiębiorstwa Centrum Wodne Laguna oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto i Gminę Gryfino w związku z nabyciem przedsiębiorstwa zobowiązań Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino związanych z działalnością Centrum Wodnego Laguna – DRUK Nr 14/XVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłaszane w pkt. IV.

XX. Wolne wnioski i informacje.