Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XIV/07
z XIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 października 2007 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1400.

Radni nieobecni:

 • Jacek Kawka
 • Zbigniew Kozakiewicz
 • Artur Nycz

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 5. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2.
 7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób, w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.

Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi firmy AS Partner, prezentującej w trakcie sesji elektroniczny system do głosowania. Przedstawiciel objaśnił radnym zasady działania systemu.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali:

 • korektę do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
 • nową wersję projektu uchwały w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego  Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 – DRUK Nr 4-4/XIV
 • nową wersję Planu Rozwoju Lokalnego
 • nową wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Przewodniczący poinformował także, że do porządku obrad wprowadzone zostały zmiany:

 • w pkt. XII projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK  Nr 8/XIV
 • w pkt. XIII projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy  o udzielenie długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach projektu Euroboiska” – DRUK Nr 9/XIV.

Przewodniczący poddał pod glosowanie nową wersję porządku obrad. W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 15 radnych w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 5.
Wydruk wyniku głosowania nad przyjęciem nowego porządku obrad stanowi załącznik nr 6.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XII i XIII sesji Rady Miejskiej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 16 radnych  w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący stwierdził, że protokoły z XII i XIII sesji przyjęto większością głosów.
Wydruk wyniku głosowania nad przyjęciem protokołów z sesji stanowi załącznik nr 7.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwal Rady przedstawił Burmistrz Henryk Piłat – załącznik nr 8.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – najbliższy miesiąc będzie bardzo pracowity, gdyż będziemy musieli podjąć strategiczne decyzje w sprawie CW Laguna na bazie opracowanych materiałów, które wpłynęły do gminy oraz ważną decyzję w sprawie oświaty. Jak wiecie Państwo gmina na dzień dzisiejszy posiada pozwolenie na uzbrojenie Tarasu Północ, ma pełną dokumentację. Myślę, że pozwolenie na budowę jest kwestią najbliższego tygodnia na uzbrojenie Jana Pawła II i terenów Weltyń II. Gmina posiada pełną dokumentację i pozwolenie na budowę na ulice Łokietka, Podgórną, Mieszka I, kanalizację Pniewo – Żórawki oraz kanalizację miejscowości Wełtyń. Pracownicy przygotują odpowiednie materiały w zakresie szybkiej realizacji zadań. Trzeba będzie się poważnie zastanowić nad zaciągnięciem kredytu na realizację szczególnie tych dwóch zadań, aby móc je zrealizować  w cyklu jednorocznym. Mam na myśli uzbrojenie terenu Taras Północ i terenów Wełtyń II. Uzbrojonych zostałoby około 138 działek gminnych oraz działki osób prywatnych. Myślę, że ustalimy jakiś dzień, aby raz w tygodniu móc się spotkać i te najważniejsze sprawy omówić.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady

Przewodniczący Rady poinformował Radnych, że nie wpłynęły wnioski Komisji.
Odczytał wniosek złożony przez Klub GIS do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:
W związku z katastrofalnym stanem dróg w obrębie miejscowości Żórawie, Żórawki, Szczawno, Bartkowo, Pniewo Klub GIS wnioskuje o podjęcie stosownych działań oraz zagwarantowanie środków w budżecie gminy na 2008 r. przeznaczonych na inwestycje drogowe we wskazanym obrębie. Przypominamy również o niezrealizowanej inwestycji drogowej na terenie miejscowości Gardno.
Wniosek stanowi załącznik nr 9.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Andrzej Kułdosz
217/XIV/07
– w miejscowości Stare Brynki budynek tzw. starej kotłowni jest  w katastrofalnym stanie. Zgłaszałem Straży Miejskiej i odpowiednim służbom konieczność jego zabezpieczenia, ale ustawienie tabliczki i ogrodzenie taśmą nie spełniło swojego zadania. Proszę o zabezpieczenie budynku, ogrodzenie w trwały sposób albo zamurowanie wejść, ponieważ bezpośrednio przy wejściu jest  3-metrowy spad. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Proszę o pilne załatwienie sprawy.

218/XIV/07 – sądziłem, że pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, którzy dokonują wykoszeń, pracują według jakiegoś ustalonego planu, albo pod kontrolą sołtysów. Stan zarośniętych terenów, jak choćby placu zabaw w Chlebowie, wskazuje, że tak nie jest. Proszę o zajęcie się sprawą.

219/XIV/07 – mieszkańcy Starych Brynek na zebraniu sołeckim wyrazili chęć zagospodarowania gruzu, który jest w posiadaniu gminy po kruszarce. Trzeba by jedynie ten gruz dostarczyć. Proszę o rozpatrzenie takiej możliwości.

Radna WandaKmieciak
220/XIV/07
– proszę o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach. W tej miejscowości jest sieć kanalizacyjna, ale świetlica nie jest do niej podłączona. Wywóz nieczystości płynnych jest nieekonomiczny.

221/XIV/07 – na wniosek członków Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Gryfinie proszę o wykonanie kanalizacji na przystani wędkarskiej w Gryfinie. Przystań położona jest przy CW Laguna, co jest istotne w kwestii kosztów tej inwestycji, które częściowo zobowiązują się pokryć członkowie Koła. Na przystani mieści się 116 boksów wędkarskich. W załączeniu przedkładam listę osób zainteresowanych inicjatywą budowy kanalizacji na przystani wędkarskiej – załącznik Nr 10.

222/XIV/07 – proszę o wykonanie harmonogramu koszenia placów zabaw na terenie gminy Gryfino, ponieważ place te wyglądają nieestetycznie. Sołtysi kilkakrotnie zwracali się z prośbą o wykoszenie, ale nie jest to wykonywane na czas.

223/XIV/07 – czym gmina Gryfino kierowała się decydując o wsparciu finansowym Funduszu Pożyczkowego Pomeranus? Oprocentowanie pożyczki nie jest zbyt atrakcyjne. Uważam, że jest to rozrzutność gminy. Przy tak licznej ofercie banków zasadne byłoby przeznaczyć tę dotację na realizację znacznie ważniejszych zadań gminy. Sprawa ta budzi wiele kontrowersji także wśród przedsiębiorców, którzy uważają, że jest to marnotrawstwo. Przedsiębiorcy woleli by uzyskać pomoc w postaci zwolnień z podatków, taka pomoc jest bardziej racjonalna.

Radny Rafał Guga
224/XIV/07
– z odpowiedzi, jaką uzyskałem od PEC na zgłoszoną na poprzedniej sesji interpelację w sprawie brudnej wody na Górnym Tarasie wynika, że trzeba zrobić przegląd sieci wodociągowej i przeczyścić zabrudzone filtry. Niestety nie zostało jasno określone, kto ma wykonać to zadanie. Kto jest odpowiedzialny za poprawę jakości ciepłej wody na osiedlu Górny Taras i kiedy ta poprawa nastąpi?

225/XIV/07 – w Nowym Czarnowie obok posesji Pani Kusińskiej i Pana Kobierackiego stoi wiata, która blokuje wjazd na drogę. Gdyby można było przesunąć tą wiatę w bok, mieszkańcy nie musieli by nadkładać drogi. Proszę o zajęcie się sprawą.

226/XIV/07 – w ostatnim okresie nastąpiło znaczne natężenie ruchu samochodów, w tym także Tirów, na ulicy Armii Krajowej prowadzącej przez przejazd kolejowy w kierunku ul. Łużyckiej. Kierowcy narzekają na zatłoczone skrzyżowanie. Czy można spowodować, aby zielone światło zezwalające na wyjazd z ulicy Armii Krajowej paliło się dłużej? Pozwoliło by to rozładować korki, jakie tworzą się na tym odcinku drogi.

227/XIV/07 – z doniesień prasowych wiem, że został rozstrzygnięty przetarg w Ministerstwie Edukacji Narodowej na zakup gimbusów. Jeden gimbus miałaby dostać gmina Gryfino. Czy nasza gmina dostanie taki gimbus? Jakiej firmy? Jaki byłby jego standard? Czy ewentualnie można by ten standard podwyższyć i ile mogło by to kosztować?

228/XIV/07 – poprosiłem ZEAS o dokonanie wyliczenia o ile wzrosną koszty funkcjonowania jednostek budżetowych gminy po podwyżce taryf za wodę i ścieki. W końcu roku dla wszystkich jednostek może to być kwota nawet kilku tysięcy złotych. Rozmawiałem z dyrektorami szkół i przedszkoli, te pieniądze będzie trzeba znaleźć, czyli najpewniej z pomocy dydaktycznych. Czy gmina w jakiś sposób będzie chciała ten wzrost kosztów zrekompensować?

229/XIV/07 - ubiegłym roku gorąco dyskutowano na temat regulaminu wynagradzania nauczycieli. Okazało się wówczas, że wiele więcej nie można było zrobić, bo budżet został uchwalony. Burmistrz zobowiązał się na sesji, że prace nad następnym regulaminem rozpoczną się wcześniej. Kiedy rozpoczną się prace nad regulaminem wynagradzania nauczycieli?

Radny Stanisław Różański
230/XIV/07
– proszę Panią Skarbnik o udzielenie szczegółowych wyjaśnień jeszcze na dzisiejszej sesji w sprawie deklaracji podatkowej Zarządu Elektrowni Dolna Odra. Proszę, aby w tej informacji, którą będzie nam Pani przedstawiała w stosownym punkcie porządku obrad, udzieliła Pani odpowiedzi na następujące pytania: czy Elektrownia Dolna Odra wezwana została do złożenia korekty deklaracji podatkowej i kiedy? Jeżeli Zarząd nie złożył takiej korekty deklaracji podatkowej, to czy wszczęte zostało postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego i kiedy? Czy podatnik skorzystał z prawa czynnego udziału strony i jakie złożył dodatkowe żądania dowodowe zgodnie z art. 123 Ordynacji podatkowej? W jakim terminie zostanie wydana decyzja określająca wymiar podatku od nieruchomości? Chciałbym prosić Panią Skarbnik, aby mogła Pani uchylić rąbka tajemnicy i poinformować Wysoką Radę, jakiej kwoty dotyczy korekta w liczbach bezwzględnych? Zwracam się do Przewodniczącego Rady jako członka Zarządu Elektrowni Dolnej Odry, jako swego rodzaju spiritus movens, czyli siły sprawczej całej sprawy: Panie Przewodniczący, to Pan był 7 marca tego roku inicjatorem tej informacji w sprawie podatków od nieruchomości Elektrowni Dolnej Odry, która brzmiała w sposób hiobowy. Wówczas operował Pan wielkościami milionowymi, które miały uszczuplić budżet gminy. Zwracam się do Pana z apelem, ponieważ wiemy, że praca biegłych została już zakończona, materiały doręczone organowi podatkowemu i wszystko wskazuje na to, że nie miał Pan racji w tym czasie, kiedy zgłaszał Pan nam te rewelacje. Proszę Pana, aby Pan jako członek Zarządu Elektrowni Dolnej Odry przekonał Zarząd, aby zrezygnował z prawa do składania odwołania od decyzji organu podatkowego dla dobra sprawy. Jeśli bowiem uruchomiona zostanie droga odwoławcza, przeciągnie się sprawa w czasie w sposób zupełnie nieuzasadniony. Mam nadzieję, że z taką samą gorliwością, z jaką Pan Przewodniczący informował Radę o rzekomym zawyżeniu podatku Dolnej Odry w latach ubiegłych, spowoduje Pan, że Zarząd Elektrowni Dolnej Odry pogodzi się z decyzją organu podatkowego. Z takim samym apelem zwracam się do pracowników Elektrowni Dolnej Odry, którzy są radnymi, aby wsparli Przewodniczącego jako członka Zarządu w tych dokonaniach.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – dopuściłem do wystąpienia w takiej formie, jak Pan to przed chwilą zrobił, przypominam Panu, że zgodnie ze Statutem i Regulaminem interpelacje mają określony sposób składania. To nie są apele. Jeśli będzie Pan chciał wygłaszać apele, to w odpowiednim punkcie porządku obrad.

Radny Stanisław Różański – prosiłbym bym, aby Pan Przewodniczący zachował spokój, nie są tu potrzebne nerwy, sprawa dotyczy bardzo poważanej kwoty w budżecie, proszę nie dopatrywać się w moich wystąpieniach jakichkolwiek złośliwości. Kieruję się interesem gminy. Apeluję do Pana o taką samą postawę.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – proszę trzymać się Regulaminu Rady. Oczywiście może Pan do mnie apelować, ale w odpowiednim punkcie porządku obrad, np. w wolnych wnioskach.

Radny Stanisław Różański 
231/XIV/07
– wystąpię w tym punkcie również zanim wygłoszę istotę tej interpelacji dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu chciałbym Wysoką Radę poinformować, że zgłosiła się do mnie grupa osób z terenu Pniewa i Żórawek, sygnalizując mi pewien problem, który uważam za istotny i to powoduje, że dziś tą interpelację zgłaszam. O szczegółach w tej kwestii będę mówił w stosownym punkcie porządku obrad, kiedy będziemy głosowali nad projektami uchwał  o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Teraz ograniczę się do wygłoszenia treści interpelacji. Ile w ostatnim czasie, w przedziale 2-3 lat, sprzedanych zostało w drodze nieograniczonego ustnego przetargu działek pod budownictwo jednorodzinne na terenie naszej gminy, a ile działek zostało sprzedanych w drodze przetargu pisemnego ofertowego? Jakie przesłanki decydowały o tym, iż stosowano przetarg ustny przy dysponowaniu mieniem komunalnym?

232/XIV/07 – czy istnieją przeszkody ku temu, aby interpelacje zgłaszane przez radnych w trakcie sesji mogły być publikowane w witrynie internetowej in extenso. Chodziło by mi o to, aby nie omawiać interpelacji tak jak to się odbywa dotychczas, ale żeby przytoczona została dosłownie, tak jak ona brzmi i żeby została przedstawiona cała technologia załatwienia tej sprawy: wszystkie odpowiedzi, które zostały skierowane do radnego i ewentualne pisma radnego, które zostały w tej sprawie skierowane do Urzędu.

Radna Elżbieta Kasprzyk
233/XIV/07
– chciałabym ponowić interpelację do Starostwa Powiatowego zgłaszane wcześniej, które nie są realizowane. Pierwsza dotyczy przycięcia konarów  w miejscowości Drzenin i Bartkowo. Zadanie miało być wykonane po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Przetarg został rozstrzygnięty, wykonawca został wyłoniony, natomiast wciąż brak jest działań w tej sprawie.

234/XIV/07 – zgłaszałam interpelację w sprawie poprawy stanu drogi powiatowej Szczawno- Bartkowo. Do dnia dzisiejszego nie dostałam odpowiedzi ze Starostwa, w związku z czym ponawiam tą interpelację.

235/XIV/07 – proszę o zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w miejscowości Bartkowo. Od dwóch lat mieszkańcy Bartkowa wnioskuję o zmianę lokalizacji przystanku na bardziej dogodną, w centrum wsi. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Kazimierz Fischbach
236/XIV/07
– na wysokości sklepu Intermarche, gdzie ul. Kolejowa przechodzi w ul. 9 Maja, a część ulicy Kolejowej jest zamknięta jako dojazd do garaży, znajduje się przejście dla pieszych. Kierowcy przejeżdżają przez wysepkę, żeby wjechać na ul. Kolejową. Proszę o ustawienie tam znaku drogowego w celu uniemożliwienia przejeżdżania od tej strony na ul. Kolejową.

237/XIV/07 – proszę o utworzenie parkingu przy ul. Kolejowej, obok garaży, aby umożliwić rodzicom przyjeżdżającym z dziećmi na plac zabaw parkowanie samochodu.

Radny Marek Sanecki
238/XIV/07
– w 2006 r. Rada zdecydowała o przeznaczeniu 60.000 zł na wykonanie bramy na Stadionie Miejskim i ogrodzenia wokół boiska głównego. Prace te w 2006 r. nie zostały wykonane, pieniądze zostały przeniesione na rok 2007 r. Kończy się okres, kiedy prace te można będzie wykonywać, a nie ma ani bramy ani ogrodzenia. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, bo stanowi spełnienie wymogów stawianych przez ustawę o organizacji imprez masowych. Dlaczego te prace nie zostały wykonane? Czy zmieniła się koncepcja w związku z budową boiska ze sztuczną nawierzchnią? Jeżeli tak, to w jaki sposób Burmistrz zamierza wykorzystać te pieniądze?

239/XIV/07 – tradycyjnie ścieżka rowerowa nie jest czyszczona. Jest jesień i chciałbym wiedzieć, czy ścieka rowerowa będzie czyszczona? Czy gmina płaci za czyszczenie i nie egzekwuje tego, czy nie płaci, w związku z tym, że ścieżka nie jest czyszczona?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
240/XIV/07
– jaki jest plan przychodów do budżetu gminy z tytułu wycinki drzew na terenie sprzedanym przez Fundację prywatnemu inwestorowi? Znamy sytuację wycięcia drzew w Chojnie. Chciałabym wiedzieć jaka kwota wpłynie w przyszłym roku do budżetu za tą wycinkę?

241/XIV/07 – przygotowana miała zostać koncepcja naprawy drogi Żórawie – Żórawki – Krajnik. Nie dostałam odpowiedzi na zgłaszaną w tej sprawie interpelację.

Radny Paweł Nikitiński
242/XIV/07
– proszę o wskazanie terminu wykonania ogrodzenia wokół obiektów sportowych przy ul. Sportowej. Konkretny termin jest potrzebny m.in. po to, aby Burmistrz jako organ wydający zezwolenia na organizację imprez masowych miał czyste sumienie i ja, jako ten, który z tego zezwolenia korzysta, także miał czyste sumienie.

243/XIV07 – w nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na interpelację w sprawie stanu dróg gminnych, zwłaszcza w miejscowościach wiejskich, chciałbym zapytać, czy Burmistrz rozważy możliwość zatrudnienia innego inspektora nadzoru. Treść odpowiedzi wskazuje na to, że inspektor nadzoru, który kontroluje te inwestycje, jest z ich wykonania zadowolony. Stan dróg gruntowych w gminie Gryfino jest fatalny, dowodem na to, jest stanowisko Klubu Radnych GIS, który zwraca się o naprawę konkretnych dróg, ale wiele innych jest również w bardzo złym stanie.

Radny Ireneusz Sochaj
244/XIV/07
– na terenie, który Fundacja sprzedała prywatnemu inwestorowi trwa obecnie wycinka drzew. Czy Gmina wie, co inwestor na tym terenie zamierza? Mieszkańcy obawiają się, że zamiast lasku powstanie teren składowania popiołów, podobnie jak w Radziszewie, przy zjeździe z autostrady. Czy inwestor ma wszystkie wymagane prawem zgody na składowanie popiołów?

245/XIV/07 – proszę o dokonanie napraw placu zabaw w miejscowości Wirów. Plac jest w bardzo złym stanie.

246/XIV – chciałbym wiedzieć, co dzieje się w sprawie przeniesionego rok temu na Plac  Pamięci Sybiraków kamienia? Czy kamień wróci na swoje miejsce?

Radny Janusz Skrzypiński
247/XIV/07
– gmina jest od lat właścicielem terenu położonego za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy. Czy zostały podjęte działania, rozpoczęte prace projektowe, czy zostanie przesunięty mur i powstanie kilka nowych miejsc parkingowych?

248/XIV/07 – teren przy ul. Parkowej został przejęty dwa lata temu przez gminę, miały powstać tam nowe miejsca parkingowe. Czy zostały podjęte działania mające na celu uporządkowanie tego terenu?

249/XIV/07 – w miejscowości Dołgie jest 100 m drogi uzbrojonej w kanalizację deszczową, z chodnikami i krawężnikami. Proszę o położenie na tym odcinku nakładki. Burmistrz był na zebraniu wiejskim i widział, w jakim stanie jest ta droga. Myślę, że nie jest to duży nakład, a problem byłby rozwiązany kompleksowo i docelowo.

Radny Mieczysław Sawaryn
250/XIV/07
– czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy czy też uchyliło decyzję gminy w sprawie deklaracji podatkowej Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych?

251/XIV/07 – czy Burmistrz zamierza przedstawić mieszkańcom spójną koncepcję w sprawie opłat za wycięcie drzew w lasku przy CW Laguna, aby mieszkańcy wiedzieli, jak gmina zamierza ta sprawę rozwiązać. Czy już w tej sprawie zostały wydane decyzje zezwalające na wycięcie drzew, a jeśli tak, to na jaka ilość? Jaką ilość planuje wyciąć inwestor i jakie z tego tytułu byłyby należne opłaty na rzecz gminy?

Radny Paweł Nikitiński
252/XIV/07
– proszę o przedstawienie Radzie Miejskiej, a na pewno Klubowi Gryfińskiego Przymierza Wyborczego listy projektów, w których wystąpiliśmy do instytucji pomocowych w ramach programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 i listy tych zadań, które są już realizowane przy udziale tych środków wraz z informacją o tym, jaki jest udział tych środków w danych inwestycjach i jakiej jest zaangażowanie środków własnych.

Radna Wanda Kmieciak
253/XIV/07
- w nawiązaniu do Lokalnego Programu Rewitalizacji - złożyłam wniosek o utworzenie izby pamięci bądź małego muzeum, jest on zapisany, zostanie ono utworzone na bazie istniejących obiektów gminnych w Gryfinie. Jaka jest możliwa lokalizacja? Przy jakim obiekcie oświatowym bądź innym w gminie można takie muzeum bądź izbę pamięci ulokować?

Ad. V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. – DRUK Nr 1/XIV.

Informacja stanowi załącznik nr 11.
Korekta do informacji stanowi załącznik nr 12.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Radny Stanisław Różański – przedstawione informacje dotyczące przebiegu wykonania budżetu z punktu widzenia lege artis nie mogą być kwestionowane, ponieważ na dzień dzisiejszy, taki jest stan prawny i taki obowiązek spoczywa na Skarbniku Gminy, aby Rada te materiały otrzymała. Na kanwie tych materiałów, a w szczególności doświadczeń, które wyniosłem, chcę Wysoką Radę poinformować, że grupa radnych naszej Rady wzięła udział w dniach 28 i 29 września br. w szkoleniu dotyczącym budżetu zadaniowego. Chcę Państwu powiedzieć, że informacje, które uzyskaliśmy na szkoleniu z jednej strony są budujące, jako że wskazują rozwiązanie pewnych problemów w sposób dość skuteczny, ale  z drugiej strony są przygnębiające jeśli chodzi o praktykę dnia dzisiejszego. Po przeczytaniu zarówno projektu budżetu, jak i obecnej informacji z wykonania budżetu, powiem wprost, że te materiały są dla mnie nudne. Ja jako radny nie czuję zadowolenia po przeczytaniu takiej informacji. Dotychczasowa filozofia układania budżetu jest oparta na takim oto schemacie:
z jednej strony mamy plan dochodów, z drugiej strony mamy plan wydatków, a więc słupki,  i cyfry. To nie są materiały dla radnego. To są materiały dla głównego księgowego, skarbnika, który dba aby te słupki były przekonywujące, a nade wszystko, żeby zgadzały się z tą filozofią. Od początku naszej kadencji marzy mi się i będę o to zabiegał do końca naszej kadencji, abyśmy my mogli dyskutować na temat wykonania budżetu, ale w oparciu o część opisową wykonania zadań byśmy mogli się dowiedzieć, jakie zadanie, w jakim procencie  i jakim nakładem środków zostało zrealizowane. Ja takie sprawozdanie czytałbym z wypiekami na twarzy, bo znalazłbym się w tym materiale ze wszystkimi swoimi dotychczasowymi uwagami, wnioskami i postulatami. Przedstawione sprawozdanie jest dla mnie nieinteresujące. Proponuję, aby idąc za radą minister Lubińskiej, która jest orędownikiem budżetu zadaniowego, a nade wszystko za doświadczeniem wielu gmin aby informacja ta została uzupełniona częścią opisową dotyczącą wykonania zadań, która będzie w sposób wyczerpujący informowała radnych, które zadanie i z jakich względów zostało zrealizowane, a które nie zostało zrealizowane. Taki materiał byłby dla nas cenny  i przejrzysty, a nade wszystko pozwalałby nam realizować mandat członka organu władzy gminy, mandat kontrolujący. Na bazie takiego materiału moglibyśmy sformułować swoje wnioski w tym zakresie. Najwyższy czas, abyśmy przystąpili do prac nad budżetem zadaniowym w przyszłym roku i latach następnych. Chcę przekazać następujące informacje dotyczące tej kwestii: na terenie całego kraju spośród 2500 gmin około 50 gmin pracuje już na budżecie zadaniowym. Rok 2012 jest krańcową datą, kiedy wszystkie jednostki, organizacje i urzędy w kraju będą musiały pracować na budżecie zadaniowym. Jeśli chodzi  o samorząd terytorialny, gminy będą ostatnim ogniwem, który będzie do tego zobowiązany. Jeśli nic się nie zmieni w polityce rządu, ten rok powinien zakończyć żywot budżetów tradycyjnych, słupkowych. Żadna jednostka, która w tym czasie nie będzie w stanie przygotować się do wdrożenia budżetu zadaniowego, nie będzie mogła korzystać ze środków unijnych. Dotychczasowa praktyka 50 gmin dowodzi, że przy budżecie zadaniowym jest się w stanie zaoszczędzić ok. 20% wydatków budżetu. Tak racjonalna potrafi być gospodarka, jeśli jest prowadzona na bazie budżetu zadaniowego. Wszystko to powinno nas mobilizować, abyśmy przystąpili do prac nad budżetem zadaniowym Boleję nad tym, że prezydium Rady było głuche na moje apele od początku roku o zwołanie debaty nad budżetem zadaniowym. Mimo, że dzisiaj jesteśmy w punkcie naszego harmonogramu opracowania budżetu w pkt. 9 – złożenie przez wydziały UMiG i jednostki organizacyjne materiałów planistycznych do projektu budżetu wraz z opisem i materiałami kalkulacyjnymi, proponuję, aby w ramach tego zadania zamiast opisu materiałów i kalkulacji został podjęty wysiłek dotyczący opisu zadań, które będą stanowiły uzupełnienie tradycyjnego budżetu na rok 2008. Nie wierzę, że w tej chwili zdążymy z tym, bo straciliśmy pół roku. Uczyńmy chociaż pierwszy krok, opracujmy część takiego quasi budżetu zadaniowego, która będzie stanowiła opis zadań do realizacji  w oparciu o uchwalony budżet na rok 2008r. Istnieje pilna potrzeba zmiany uchwały Rady Miejskiej z 29 maja 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu. Proponuję, aby bezzwłocznie przystąpić do nowelizacji tej uchwały w taki sposób, aby z paragrafu 1 nie wynikało, że „dzielimy biedę”, a więc te 75 milionów po trochę na wszystko, tylko aby w oparciu o uchwałę Rady zdecydować, że będziemy realizowali tylko określone zadania, na które przeznaczone będą środki w budżecie i dokonać takiej inkorporacji zadań, które będziemy realizowali, jako załącznik, jako drugą część budżetu.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym się odnieść do strony 58 Sprawozdania, działu 600 transport i łączność - drogi publiczne gminne. Wykonanie wynosi 9,3%. Czy na chwilę obecną wykonanie jest większe? Przecież jest tak wiele do zrobienia. Czy gmina przygotowuje wnioski unijne i liczy, że pozyska środki na wszystkie inwestycje drogowe?

Radny Paweł Nikitiński – chciałem nawiązać do wypowiedzi radnego Różańskiego i naszej dyskusji na komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Argumenty, które wytoczył radny Różański są tak mocne, że polemika z nimi nawet oponentów nie miałaby większego sensu. Kwestia polega na tym abyśmy wspólnie byli przekonani do tego, że chcemy ten budżet w taki sposób realizować. Ze strony Gryfińskiego Przymierza Wyborczego jest taka wola. Jeżeli będzie wola pozostałych klubów, to możemy płynnie przystępować do tego, co jest realizacją budżetu zadaniowego. Będzie to wymagało przewartościowania pewnych celów, a to, że rozmawiamy dziś o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze jest dobrym powodem. Kiedy przeczyta się wnikliwie sprawozdanie to okazuje się, że następuje bardzo poważny dysonans między tym, o czym zadecydowaliśmy pod koniec roku 2006 a tym, co jest realizowane w roku 2007,. Zwłaszcza duże rozbieżności są na polu inwestycji. Oczywiście jest zrozumiałe, że proces przygotowywania dokumentacji jest długotrwały i czasochłonny, natomiast pokazuje też, że nawet proste czasem inwestycje mają przynajmniej w mojej opinii, nadmiernie długi przebieg. Przyłączam się do głosu radnego Różańskiego w sprawie rozpoczęcia prac nad budżetem zadaniowym, ale pragnę zwrócić też uwagę, że prezydium Rady nie ma kompetencji do tego, aby samodzielnie  i z własnej woli zwoływać sesję, natomiast ma do tego prawo określona grupa radnych i Burmistrz. Myślę, że jeśli będziemy gotowi do tego, żeby taką poważną dyskusję o tym podjąć, to taka dyskusja się odbędzie.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – do informacji ze sprawozdania budżetu dostaliśmy dodatkową kartkę. Chciałam zapytać radcy prawnego, czy korekta ta została złożona zgodnie z prawem? Czy powinniśmy tą informację przedyskutować, ponieważ Pani Skarbnik na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wyjaśniła, że jest to dodatkowa informacja wyjaśniająca. Na przykład na stronie 20 w dziale oświata i wychowanie w pozycji wynagrodzenia  z 3.749.263,81 zrobiła się nagle kwota 5.984.904 zł. Jest to kwota o prawie trzy miliony złotych większa. Skąd ona się wzięła? Czy wszyscy radni się z tą korektą zapoznali? Możemy nie zgadzać się w różnych kwestiach z radnym Różańskim, ale mogę powiedzieć, że  w kwestii budżetu zadaniowego mogę za takim budżetem głosować. Trzy miesiące temu uczestniczyłam w sympozjum pani Teresy Lubińskiej i pani Kazimiery Niewiarskiej,  w którym uczestniczyli wszyscy ci, którzy zajmują się finansami w samorządach i mam pytanie, czy my jesteśmy w stanie na przyszły rok taki budżet zadaniowy przygotować? Czy można byłoby zaprosić kogoś, kto mógłby nam przedstawić jak wygląda budżet zadaniowy, bo pewnie nie wszyscy radni wiedzą.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – radny Różański wielokrotnie w kwestiach budżetowych odnosił się do prezydium Rady. Tak jak powiedział Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński, nie jest to kompetencja prezydium Rady. Chciałbym wskazać, że według art. 52 ustawy o samorządzie gminnym projekt budżetu przygotowuje wójt. Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzać do budżetu gminy zmian. Proszę się do tego przepisu odnieść, wtedy będziemy wiedzieli, jak należy procesować w kwestiach budżetowych. Myślę, że radny Różański jako członek BBS zwróci się w odpowiedniej formie w tej sprawie do Burmistrza.

Radny Stanisław Różański – panie Przewodniczący, jak sięgnie pan do planu pracy Rady, to Pan przekona się, że pierwsze miesiące tego roku zostały zmarnowane. Ja mam świadomość  o regulacji wynikającej z ustawy o samorządzie gminnym, ale do Pana i do prezydium Rady mam osobiście żal o to, że moje wnioski składane w tej sprawie od początku roku dot. zorganizowania debaty na temat budżetu roku 2008 były ignorowane. To
w Pana kompetencji leżała inicjatywa w tym zakresie i z tego obowiązku nikt Pana nie zwolnił. Powiedzmy sobie prawdę brutalną, Panie Przewodniczący, na dzień dzisiejszy między prezydium Rady, między Panem osobiście, a Burmistrzem nie ma żadnej współpracy. Będę o tym dzisiaj mówił, kiedy będę zabierał głos w punkcie dotyczącym wniosków.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – w kwestii, czy jest współpraca z Przewodniczącym Rady najlepiej może wypowiedzieć się Burmistrz, a nie Pan. Z przykrością stwierdzam, że to chyba Pan nie pracuje w należy sposób, bo nie dotrzymuje Pan reguł związanych ze składaniem odpowiednich wniosków o procesowanie na Radzie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – odpowiadając na pytanie radnej Magdaleny Chmury – Nycz, proszę sięgnąć do sprawozdań tabelarycznych i spojrzeć na stronę 68. Błąd wyjaśniony w złożonej korekcie dotyczy tego, że kwoty są te same, tylko zostały omyłkowo wpisane nie z całego rozdziału tylko z działu. Odnośnie formy, w jakiej te poprawki zostały przedstawione, informuję, że Rada nie przyjmuje tej informacji w formie uchwały, służy ona do tego, aby Rada miała pogląd o realizacji budżetu za 6 miesięcy. Jest to zgodne z prawem  i Regulaminem Rady Miejskiej, zgodne z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych.

Radny Paweł Nikitiński – jeżeli mamy procesować nad budżetem zadaniowym, to nawet jeżeli trzech przewodniczących będzie chciało tego bardzo, to niewiele to zmieni. Osobą, która winna wykazać szczególną aktywność, jest Burmistrz. Jeżeli Burmistrz będzie przygotowany do podjęcia rozmowy, to taka rozmowa się odbędzie. Praktyka tej Rady pokazuje, że sesje czy to w trybie zwyczajnym, czy też nadzwyczajnym są zwoływane bez żadnej trudności, tematyka jest zawsze taka, jakiej życzą sobie wnioskodawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przysłuchuję się tej dyskusji i sądzę, że bardzo rozsądnym głosem był głos radnego Różańskiego, aby już w tym roku w sposób zadaniowy opisać inwestycje i remonty planowane na rok 2008, natomiast budżet zadaniowy wprowadzić od roku 2009. Jest za mało czasu, aby przystąpić do tworzenia w całości budżetu zadaniowego.

Ad. VI. Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie za rok 2006 – DRUK Nr 2/XIV.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Radny Stanisław Różański – zwracam się do autorów tego sprawozdania, które zatytułowane jest jako sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Chcę uzupełnić głos bardzo przeze mnie cenionej Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, aby od przyszłego roku została wprowadzona praktyka, by do takiego sprawozdania, w rozdziale II, pkt. 3 Inwestycje informacja zawierała szczegółowy opis realizacji zadań wyszczególnionych na stronie 4, a w przyszłości wszystkich tych, które będą stanowiły podstawę działania firmy. Będzie to poligon doświadczalny do przyszłego budżetu zadaniowego.

Ad. VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 3/XIV.

Informacja stanowi załącznik nr 15.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Radny Marek Sanecki – nie podoba mi się sprawozdanie GTBS, bo jest według mnie niepełne i nie obrazuje pracy GTBS. Dla porównania: uważam, że sprawozdanie PUK jest wręcz wzorcowe. Dla przykładu: GTBS podaje informację w działalności bieżącej: „dla wykonania tych zadań Spółka zatrudnia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami”,  a PUK podaje taką informację konkretnie, z wyszczególnieniem i rzetelnie. GTBS tego nie robi, bo GTBS w ogóle nie robi żadnej rzetelnej informacji. Od kilku miesięcy wnioskuję  o to, aby GTBS raczył zrobić stronę internetową, zabierałem głos w tej sprawie w ramach interpelacji kilkukrotnie. Odpowiedzi jakie dostaje są według mnie złe i nieracjonalne. Przeczytam całą odpowiedź na interpelację, którą ostatnio otrzymałem od Prezesa:

 • „ BIP znajdujący się na stronie internetowej jest systematycznie uzupełniany o nowe dane.  W najbliższym czasie zostaną zamieszczone w BIP regulaminy dotyczące mieszkańców budynków administrowanych i zarządzanych przez GTBS”. GTBS nie ma się zajmować robieniem regulaminów dla mieszkańców, tylko zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Od kilku miesięcy apeluję o to. Jeśli Prezes miałby te regulaminy, to nic nie stało by na przeszkodzie, żeby je zamieścić. Nie rozumiem, dlaczego Prezes nie chce tego zrobić. Wydaje mi się, że GTBS zajmuje się sprawami dla mieszkańców najważniejszymi i z tym się wiążą stosowne koszty. Te koszty są bardzo duże i nie ma możliwości ich zmian. Uważam, że to się musi zmienić. Mam oferty na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, które mieszczą się pomiędzy 0,35 zł do 1,04 zł. Pan Prezes pewnie powie, że wszystko zależy od tego, co się rozumie pod pojęciem zarządu. Ale zarząd jest ustawowo uregulowany i tu nie powinno być dyskusji. A ile jest w poszczególnych wspólnotach zarządzanych przez GTBS nie wiem. Chcę się dowiedzieć, ale nie wiem gdzie. Jest to również istotne dla finansów gminy, dlatego, że gmina ma swoje lokale zarządzane przez GTBS i jeśli koszty są wyższe, to gmina płaci więcej, w związku z tym pozostaje na inne cele mniej. Rozumiem, że Burmistrz nie może sobie wybierać zarządcy, ale jako właściciel lokali może na zebraniach wspólnot być aktywny i może wystąpić z wnioskiem o wyłonienie nowego zarządcy. Uważam, że była by to działalność racjonalna. Bardzo proszę Burmistrza, by osoby, które reprezentują gminę na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, takie działania podjęły, aby ogłosić konkursy na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Oczywiście GTBS do tych konkursów również może przystąpić. Jeżeli wygra, bo przedstawi najtańszą ofertę, to będzie nimi zarządzał. To jest działanie, które dla mieszkańców i dla gminy może skutkować oszczędnościami.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – w kwestii formalnej chciałam dodać, że Komisja Rewizyjna na przedstawienie informacji, o której był mowa we wnioskach Komisji, wyznaczyła tygodnie czasu.

Radny Paweł Nikitiński – radny Marek Sanecki powiedział o GTBS dosyć dużo.  W znacznej części podzielam jego wypowiedź,. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy z punktu widzenia funkcjonowania GTBS. Rada Miejska ma interes w tym, aby pozycja GTBS jako spółki gminnej była dobra, jest spółką działająca non profit, nie interesuje nas, aby generowała jakieś wielkie zyski, ale przeznaczała wszystkie wolne środki na realizację swoich celów statutowych. Pragnę przypomnieć, że w niedalekiej przeszłości miały miejsce w GTBS pewnie nieprawidłowości, które na wniosek członków wspólnot mieszkaniowych zostały usunięte. Nie możemy o tym zapominać. To jest ważna kwestia, która być może jest znana bardzo wąskiemu gronu radnych, czy mieszkańców Gryfina. Przez ostatnie półtora roku zaszły dosyć istotne zmiany za sprawą słusznych roszczeń tych, którzy się o nie ubiegali. Trzeba wsłuchiwać się z większą uwagą w to, co mówią osoby korzystające z usług GTBS. Może to przynieść taki efekt, że wizerunek firmy będzie lepszy, że spółka będzie odbierana jako firma przyjazna, a nie jako ta, która nie chce odebrać słusznej krytyki. Krytyka nie służy do tego, aby dyskredytować poszczególne osoby, tylko do tego, aby naprawiać to, co było nieprawidłowego. Takim sztandarowym przykładem, o którym wszyscy zainteresowani wiedzą, jest prowadzenie odrębnych kont dla każdej ze wspólnot mieszkaniowych. Do niedawna tego nie było. Teraz każda ze wspólnot mieszkaniowych posiada własny rachunek i wie, jakimi środkami dysponuje. Są inne kwestie, które w mojej opinii wymagają jeszcze poprawy, a przynajmniej modyfikacji i należy nad tym gruntownie pracować w dobrej atmosferze, ze zrozumieniem stron. Jeśli to zrozumienie stron będzie na dobrym poziomie, to postęp tez będzie szybszy, a taki jest też interes gminy Gryfino.

Radny Stanisław Różański – Panie Prezesie Mela, zwracam się do Pana z pytaniem, co Pan zamierza uczynić w związku z zakończeniem sprawy odliczenia podatku VAT, sporu, który opisuje Pan w informacji. Bardzo uważnie przestudiowałem uzasadnienie wyroku NSA  i powiem szczerze, że jestem zdziwiony, że coś takiego mogło się zdarzyć. Doświadczyliście Państwo „drogi krzyżowej” w tej sprawie, ale gdyby Pan poprzestał na tym, że uzyskał Pan wyrok NSA, było by to moim zdaniem za mało. Udzielę Panu w tej chwili bezpłatnej porady prawnej, ponieważ w kancelarii było by inaczej. Powinien Pan skorzystać w tej sytuacji ze znanej formy w postępowaniu administracyjnym tzw. sygnalizacji prawnej. Nie wolno tej sprawy zostawić, to się nie powinno zdarzyć. A skoro się zdarzyło powinien Pan wystąpić do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o osobiste zainteresowanie się tą sprawą i wyciągnięcie z tego stosownych wniosków. Panie Prezesie, to dobrze, że dotyczyło to takiej kwoty, a gdyby dotyczyło to kwoty stukrotnie większej to szkoda firmy w tym zakresie jest ewidentna. Wysoka Rado, operuję tutaj skrótem myślowym, ale rozumiem, że wszyscy  z Państwa wiecie o co chodzi. Chodzi o spór, jaki powstał między Urzędem Skarbowym  a GTBS na tle stosowania art. 20 ust. 3 ustawy o VAT. Innymi słowy, GTBS zwróciło się o pisemną informację do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy w pierwszej wersji podzielił ich pogląd, następnie zmienił swoje stanowisko, kazał oddalić wszystko to, co zostało w pierwotnej wersji na podstawie ich informacji zrobione. NSA rozstrzygnął sprawę na korzyść GTBS. Nie wolno tej sprawy, Panie Prezesie zostawić.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – szanowny Panie radny, stanowiska prawne tak, porady prawne nie, ponieważ obciążone są podatkiem VAT. Może się Pan narazić na odpowiedzialność skarbową.

Radny Marek Sanecki – chciałbym dodać jedną rzecz, której nie powiedziałem, a do które  w pewien sposób nawiązał radny Paweł Nikitiński. W zasadzie podzielam pogląd, że my powinniśmy być zainteresowani stanem finansów i jak najlepszą kondycją spółki, ale uważam, że interesem nadrzędnym jest dobro finansów gminy i mieszkańców. Działalność GTBS ma znamiona działalności monopolistycznej. Działalność monopolistyczna nie służy nikomu, również monopoliście w dłuższych okresach czasu. Przykładem jest Telekomunikacja Polska. Konkurencja jest dobra zarówno dla Telekomunikacji jak  i obywateli. Jeżeli będzie ogłoszony konkurs, to myślę, że na tym skorzystają wszyscy, bo spółka będzie czuła oddech rywali gospodarczych na plecach i będzie działała lepiej.

Radny Rafał Guga – radny Marek Sanecki powiedział, że Burmistrz powinien pójść na zebrania wspólnot i przymusić te wspólnoty, żeby ogłosiły przetarg na innego administratora. Czy to jest etyczne, aby Burmistrz miał przymuszać wspólnoty? Trochę się przeraziłem, że Pan będzie zmuszał kogoś do czegokolwiek. Radny Sanecki stwierdził, że GTBS jest monopolistą. Tak się złożyło, że GTBS jest także monopolistą, jeżeli chodzi o budowanie jakichkolwiek mieszkań w Gryfinie.

Radny Paweł Nikitiński – wiedza na temat funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w tej chwili jest jeszcze niewielka. Korzystanie z tej wiedzy przez poszczególnych członków jest na niskim etapie rozwoju. Myślę, że potrzeba wiele czasu i wiele zrozumienia dla osób do tego, aby nauczyły się korzystać ze swoich praw. Dziś korzystają ze swoich praw nieliczni,  a Ci, którzy ta wiedzę z czasem posiądą zorientują się, że w sytuacji, kiedy mogli z tego skorzystać, ich wiedza była niewystarczająca. Jestem obserwatorem procesu, rozmawiam  z członkami wspólnot, widzę, że jest postęp, wciąż jednak niewystarczający. Oczywiście można użyć argumentu, że każdy może korzystać ze swoich praw, każdy może swobodnie uczestniczyć w tych spotkaniach, składać wnioski, wnioskować o zmianę zarządcy. Praktyka jest nieco inna. Stąd w mojej opinii bardzo duża odpowiedzialność spoczywa na GTBS. Trudno wymagać od Prezesa spółki, żeby prowadził szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, nikt tego nie oczekuje. Ale trzeba działać tak, aby wszystko było od początku do końca jasne. Wtedy będzie mniej niedomówień. Jeśli członek wspólnoty zwraca się o dokumentację, powinien mieć ja dostarczaną i z wiedzy, którą posiadam, często ma dostarczaną. Natomiast tryb, czy sposób tego dostarczenia nie zawsze satysfakcjonuje druga stronę. Materia jest niezwykle delikatna. Trywializowanie problemu uważam za niepotrzebne, a nawet szkodliwe.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – przypominam, że omawiamy Informację  z działalności GTBS, wszelkie wnioski dotyczące relacji mieszkańców i GTBS mogły by być składane do Burmistrza jako do organu właścicielskiego w innym trybie. Jeżeli radni mają uwagi co do samego sprawozdania, poproszę o dalszą dyskusję.

Marek Sanecki – do samego sprawozdania nie mam już uwag, chciałem odpowiedzieć radnemu Rafałowi Gudze, żeby nie był adwokatem diabła i żeby słuchał ze zrozumieniem tego, co mówię. Powtórzę jeszcze raz.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – proszę omówić tę kwestię między sobą po sesji, Pana wstąpienie przynajmniej dla mnie było czytelne, nie trzeba tego jeszcze raz tłumaczyć.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – musze pochwalić GTBS. Szukałam na rynku mieszkania, odwiedziłam wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe. Odpowiedź panów prezesów jest jedna: im się po prostu nie opłaca budować mieszkań. O sprawach wspólnot nie będę dyskutowała. GTBS jako jedyne buduje mieszkania i są tego efekty. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – chciałbym przypomnieć, że GTBS ma ta przewagę nad innymi podmiotami, że otrzymuje od gminy działki pod budowę domów. Inne podmioty musza te działki kupić. Ma to wpływ na cenę mieszkań. Zważmy wszystkie okoliczności.

Prezes GTBS Sp. z o.o. Bronisław Mela – ponieważ interpelacje w sprawie GTBS pojawiają się bardzo często z tych samych ust, chciałbym odpowiedzieć w kilku zasadniczych punktach osobiście. Panie radny Sanecki, regulaminy na następny dzień po przesłaniu do Pana odpowiedzi na interpelacje, znalazły się na stronie internetowej. Zapraszam na stronę internetową, te regulaminy już od ponad tygodnia są tam zamieszczone. Panie radny, przepraszam, że będę mówił do Pana, ale Pan przede wszystkim podejmuje sprawę GTBS-u. Pan radny Sanecki jest już którąś kadencję radnym i jeszcze nigdy nie był w GTBS.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – proszę personalnie nie atakować osób, tylko odnosić się do problemu. Czy radny Sanecki był, czy nie był w GTBS jest kwestią drugorzędną.

Prezes GTBS Sp. z o.o. Bronisław Mela – radny Marek Sanecki nie prosił nigdy GTBS  o jakiekolwiek wyjaśnienia, poza interpelacjami, które zgłaszał. Nie prosił o żadne dokumenty, które by świadczyły o tym, jak GTBS pracuje. Ponieważ tutaj były podnoszone sprawy wspólnot i z tej perspektywy oceniany jest GTBS, chciałbym Państwu przypomnieć, że GTBS jako spółka gminna został powołany przede wszystkim do budowy mieszkań na wynajem. Wszystkie pozostałe działalności są to działalności komercyjne. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi jest działalnością dodatkową, do której spółka ma prawo. Jest to działalność komercyjna, która nie może przynajmniej przynosić strat spółce. My swoje propozycje dla wspólnot musimy wycenić i jeżeli nie wyjść z zyskiem, to przynajmniej na zero. Każda wspólnota corocznie na zebraniach wspólnot zgodnie z ustawą o własności lokali udziela lub nie udziela zarządowi absolutorium, oceniając pracę zarządu za rok ubiegły. Zebranie wszystkich właścicieli jest najwyższą władzą wspólnoty. Namawianie wspólnoty, żeby wspólnoty rezygnowały z zarządu GTBS, to chyba niewłaściwa droga. Została przeprowadzona kontrola w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi w okresie od 2005 r. do I kwartału 2007 r. Miedzy innymi była również kontrola zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, w których gmina posiada swoje udziały. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie przez GTBS zadań objętych kontrolą. GTBS prawidłowo wywiązywało się ze swoich obowiązków m.in. w zakresie dokonywania kontroli stanu technicznego budynków, przedkładania potrzeb remontowych oraz prowadzonej windykacji należności. W okresie objętym kontrolą GTBS prawidłowo rozliczało koszty utrzymania zasobu, obciążenia gminy Gryfino ustalane przez GTBS z tytułu rozliczenia wydatków na media, utrzymanie nieruchomości wspólnych, utrzymanie lokali indywidualnych, fundusz remontowy i inne zaliczki były proporcjonalne do jej udziału we wspólnotach. Rozliczanie kosztów za media w budynkach zarządzanych przez GTBS odbywało się zgodnie  z przyjętymi regulaminami w sprawie zasad ich rozliczania. NIK pozytywnie ocenia sprawozdania z działalności zarządcy składane przez GTBS właścicielom lokali, czyli na zebraniach wspólnot mieszkaniowych podczas rocznych zebrań. Każdy właściciel otrzymywał rozliczenia kosztów części wspólnych wraz z rozliczeniem naliczonych mu zaliczek. Zwoływanie zebrań odbywało się prawidłowo przez pisemne zawiadomienia”. Jest też częściowo odpowiedź na pytanie Komisji Rewizyjnej. „W badanym okresie składane przez mieszkańców skargi dotyczące zarządu, remontowania i utrzymania nieruchomości gminnych załatwiane były zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. To są zawarte w wystąpieniu pokontrolnym konkluzje z kontroli  i uważam, że mówienie, iż jest źle, podlega weryfikacji każdej kontroli.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – proszę, nie wdawajmy się w polemikę. To o czym Pan mówi, nie jest związane ze sprawozdaniem. Dopuszczę dyskusję w punkcie wolne wnioski na temat GTBS.

Prezes GTBS Sp. z o.o. Bronisław Mela – chciałbym zabrać głos jeszcze w jednej kwestii poruszonej przez radnego Różańskiego. Przeszliśmy trudną drogę, bowiem weszliśmy w spór z Izbą Skarbową, nie z Urzędem Skarbowym w Gryfinie i wnieśliśmy sprawę do WSA. Wygraliśmy ją, a Izba Skarbowa odwołała się od wyroku. Wygraliśmy sprawę w NSA  w sprawie możliwości odliczenia VAT od prowadzonych inwestycji. Oczywiście, nie zostawimy tak tej sprawy i w tej chwili składamy deklaracje podatkowe o zwrot niesłusznie pobranego podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Gryfinie. Przy aktualnych inwestycjach odpisujemy VAT zgodnie z wyrokiem NSA. Jestem po spotkaniu z TBS-ami województwa zachodniopomorskiego, wszyscy podziękowali nam i będą korzystali z wyroku NSA. Była to droga cieniowa, ale zakończona sukcesem.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – od jakiegoś czasu obserwuję taką sytuację  i przepraszam za to, że moi urzędnicy udzielając odpowiedzi obrażają się na radnych, że zadają pytania. Radni mają prawo pytać. Obowiązkiem urzędników jest udzielenie dobrej odpowiedzi. Wyczulam swoich urzędników i dyrektorów spółek, że takie zachowanie będzie napiętnowane.

Radny Marek Sanecki - przychylam się do wniosku Przewodniczącego, żeby do tej dyskusji na temat GTBS powrócić w wolnych wnioskach i to zrobię. Pozwolę sobie wyjaśnić niezrozumienie, prosiłem o zobowiązanie przedstawicieli gminy, bo chyba oczywiste jest, że Burmistrz na zebraniach wspólnot mieszkaniowych nie występuje osobiście, tylko przez przedstawiciela gminy, aby prezentował on pewne stanowisko.

Radny Paweł Nikitiński – ponieważ padł wniosek, aby przenieść dyskusję do punktu wolne wnioski poruszę inny wątek. Ponieważ padły argumenty związane z protokołem NIK chciałem powiedzieć, że to dobrze, że zdążyliśmy wprowadzić te elementy naprawcze, które zostały zastosowane w GTBS w ostatnim okresie. Bardzo się z tego cieszę. A stało się tak na wniosek jednego z członków wspólnoty i to potwierdza moje argumenty, że jeżeli będziemy ze sobą współpracowali, to nie będziemy mieli kłopotów. Pragnę zwrócić uwagę, moim zdaniem powinniśmy mówić otwarcie, jeżeli jest tak, że są wspólnoty mieszkaniowe,  w których większość ma gmina Gryfino, to każdy wie, że w głosowaniu będzie mogła uzyskać zwycięstwo tak jak zechce. Czyli w tych wspólnotach, w których gmina ma większość może kreować pewną politykę. Tam gdzie miałaby mniejszość, musiałaby zdawać się na ewentualne sojusze z innymi członkami wspólnoty. Są takie wspólnoty w Gryfinie, gdzie gmina Gryfino jest kreatorem pewnej polityki i posiada większość udziałów w poszczególnych wspólnotach. Należy wiedzieć i mówić uczciwie, że jeśli chcemy pewnych zmian i chcemy pójść w określonym kierunku, to właśnie gmina Gryfino ma te argumenty  w dłoni.

Radny Stanisław Różański – tak się złożyło, że w ostatnim czasie mieliśmy możliwość zapoznania się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej bardzo dokładnie z materiałami, o których mówił Prezes GTBS. Ja chcę być uczciwy i chcę wziąć w obronę Pana Prezesa. Pan Prezes miał prawo się zdenerwować przy takich głosach. Proszę Państwa, nie ma żądnych podstaw formalnych do tego, aby na dzień dzisiejszy kwestionować nieprawidłowość w działaniu Zarządu GTBS. Nie ma do tego żadnych podstaw. Powinniśmy wspierać tą organizację, ponieważ tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, jest to jedyna firma, która buduje na terenie miasta mieszkania. Wspierajmy tych ludzi, a nie krytykujmy, bo nie ma do tego żadnych podstaw.

Radny Marek Sanecki - będzie prowadzona dyskusja w punkcie wolne wnioski, każdy wypowie swoje poglądy, nie powinno się stawiać stawianie „kropki nad i”, że wszystko jest  w porządku.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn ogłosił przerwę w obradach do godz. 1120.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczania do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka i Fabryczna – DRUK Nr 4/XIV.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Radny Stanisław Różański – chciałbym nawiązać do swojej interpelacji, ponieważ zobowiązałem się, że przekażę szczegóły dotyczące mojego pytania. Chciałbym wrócić do problemu zbywania nieruchomości na terenie naszej gminy w formie przetargu. Ale zanim postawię końcowy wniosek w tej sprawie, pozwólcie Państwo, że dokonam pewnej analizy prawnej tego zagadnienia. Zgodnie z art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego, przetargu ustnego ograniczonego, przetargu pisemnego nieograniczonego i przetargu pisemnego ograniczonego. Ust. 3 tego przepisu stanowi, że o zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator. Obserwując w tej kadencji projekty uchwał, które trafiły do Rady zaryzykuję twierdzenie, że znakomita część projektów uchwał przygotowywana jest w tej konwencji, jak te dwa projekty dotyczące nieruchomości przy ul. Rybackiej, Fabrycznej i w Żabnicy, a zatem w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Jestem przekonany i mam ku temu dowody, bowiem na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawiciel Urzędu oświadczył, że celem głównym, który przyświeca przy tego typu projektach uchwał jest zysk, a więc chęć uzyskania jak największej ceny za działki kupowane w tym trybie. I można było by powiedzieć, że nie ma problemu, dodatkowe środki wpływają do budżetu. Ale jest pewien problem, który polega na tym, że kwitnie wtórny rynek. Nie jest tajemnicą dzisiaj, że od dłuższego czasu najbardziej racjonalne i wydajne oszczędzanie środków to lokowanie ich w nieruchomościach, niekoniecznie  z przeznaczeniem pod budowę. Powiem na podstawie przykładu najbardziej mi znanego, czyli na podstawie miejscowości Pniewo. W związku z tym, że skończyły się wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta Gryfina, to bardzo atrakcyjną miejscowością, gdzie opłaca się z wielokrotnym zyskiem lokować oszczędności  w nieruchomościach jest Pniewo. Efekt tego jest taki, że 13 działek, które zostały mi wskazane, są przez właścicieli traktowane jako lokata kapitału. Ludzie z terenu Gryfina  i terenu gminy, którzy dysponują wolnymi środkami, praktycznie nie mają możliwości dostępu do nabycia działki w tym trybie, ponieważ zawsze przez ludzi z zasobnymi portfelami będą w takiej formie sprzedaży przebijani. Po interwencji grupy mieszkańców Pniewa dokonałem takiego eksperymentu: w trzech przypadkach zadzwoniłem do właścicieli działek budowlanych położonych w bardzo atrakcyjnym miejscu, pytając czy byłby ten ktoś zainteresowany odsprzedażą swoich działek, które kupił z przeznaczeniem pod zabudowę. Odpowiedziano mi: nie, dzisiaj mi są pieniądze niepotrzebne, to jest na czarną godzinę. I to są charakterystyczne opinie tych, którzy dzisiaj kupują działki, ponieważ nie kupują ich by natychmiast budować. Ponieważ ustawodawca dopuszcza organizatorowi przetargu wybór tej formy, proponuję przeanalizować i rozważyć możliwość przechodzenia na formę przetargu pisemnego, gdzie do organizatora przetargu będzie należało sformułowanie szczegółowych zasad dotyczących zbycia. Nie uchybimy w te sposób ustawie, ale osiągniemy pewien cel społeczny. Nabywcami działek będą ci, którzy ich aktualnie najbardziej potrzebują, niekoniecznie ci którzy chcą zainwestować zaoszczędzone pieniądze. To jest moja uwaga, którą się dzielę na tle tych projektów uchwał, które do tej pory były przekazywane Radzie.

Radny Paweł Nikitiński – chciałem zwrócić uwagę na nieco inny problem, na który był łaskaw zwrócić uwagę radny Różański. Gdybyśmy starali się organizować przetargi w formie ofertowej, to jednak mogłyby się tworzyć takie sytuacje, w których trudno by znaleźć kryterium na podstawie którego rozstrzygano by ofertę. Tym kryterium w przetargu nieograniczonym ustnym jest cena. Sądzę, że problem leży gdzie indziej. Problem leży w zbyt małej podaży działek w gminie Gryfino. Są dwa aspekty: jeden, w którym zadanie do wykonania ma gmina Gryfino – przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne. Drugi aspekt równie ważny wiąże się z tym, że były nanoszone uwagi do Planu Rozwoju Lokalnego przez mieszkańców, którzy chcieli swoje nieruchomości widzieć w planie zagospodarowania przestrzennego jako budowlane. Bardzo duża część tych wniosków nie została uwzględniona. Zapewnie w jakiejś części racjonalnie, w moim przekonaniu jednak  w znacznej części nieracjonalnie. Interes ze sprzedaży działek nie polega tylko na tym, że działki zostaną sprzedane, ale aby na terenie gminy Gryfino mieszkała określona ilość podatników. Czy dziś jesteśmy przygotowani, aby złożyć bardzo zamożnemu obywatelowi, który zgłosi się do gminy, ofertę sprzedaży nieruchomości? Nie mamy jej i zawyżamy ofertę prywatną. Interes jest nie tylko w samej sprzedaży działki, ale w korzystaniu z tego dobrodziejstwa, które wynika z 30% udziału w podatku od osób fizycznych. I to jest pewien kierunek w którym gmina Gryfino powinna iść. Nie jedynym przychodem gminy jest cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, ale podatki lokalne i podatki płacone w miejscu zamieszkania. Jeśli ktoś będzie mieszkał na terenie gminy Gryfino, będzie płacił podatki  w Urzędzie Skarbowym w Gryfinie, a wówczas 30% z jego osobistych podatków będzie wpływało do naszej kasy. Oczywiście, że mała jest podaż, ci którzy mają mniej zasobne portfele, mają większe trudności z nabyciem działki, ale taka jest gra podaży i popytu, która występuje we wszystkich dziedzinach. Oczywiście, że należy to zmieniać. Działające mechanizmy są takimi, które wymieniłem, niż tylko zawężanie się do zmiany formy przetargu.

Radny Stanisław Różański – Panie radny Nikitiński, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oba nasze poglądy były równolegle stosowane. Na pytanie o kryterium odpowiem, że na przykład mogłoby to być kryterium zamieszkiwania na terenie gminy Gryfino, ale jak bym pomyślał dłużej, znalazł bym jeszcze inne kryteria. Oczywiście, że uzbrojenie terenu jest niezwykle ważne, tylko że nie zrobimy tego z dnia na dzień. Zanim uzbroimy tereny, musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, bo to jest pewien problem społeczny. Myślę, że lekarstwem na to wszystko o czym mówimy, jest budżet zadaniowy.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – w dniach 6-8 października 2007 r. odbywają się jak co roku w Szczecinie targi nieruchomości. Czy gmina Gryfino będzie miała swoje stoisko i będzie reprezentowana na tych targach?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – gmina Gryfino ma oferty, są to tereny przy nabrzeżu, jak również te tereny, które przeznaczone są pod tereny przemysłowe. Odnośnie terenów pod budownictwo jednorodzinne ofertę będziemy przedstawiać wówczas, kiedy będą one uzbrojone. Dlatego też należy dążyć do jak najszybszego uzbrojenia terenów, na które mamy pełne dokumentacje i pozwolenia na budowę. Rozwiązanie jest następujące, zaciągamy 20 mln kredytu, zbroimy tereny, sprzedajemy działki i spłacamy szybko kredyt. Każde ograniczenie w nabyciu jakiegoś dobra jest niedobre. Najlepiej, jak powiedział radny Nikitiński, zweryfikuje to rynek.

Przewodniczący Mieczysław Sawrayn – procedujemy nad drukiem nr 4/XIV, a faktycznie prowadzimy polemikę co do strategii gminy dotyczącej sprzedaży określonych nieruchomości. Proszę o zamykanie dyskusji.

Radny Marek Sanecki – prawdą jest, że odeszliśmy od uchwały, ale niewątpliwie jest ona na pewno cenna. Nie podzielam wypowiedzi radnego Różańskiego, w związku z tymi zastrzeżeniami, o których powiedział Burmistrz, ponieważ powodowałoby to ograniczenia możliwości pozyskiwania nowych mieszkańców. Czy gmina powinna sprzedawać działki wyłącznie uzbrojone i na uzbrojenie brać kredyty, czy być może powinniśmy sprzedać działki nieuzbrojone? Z pieniędzy pozyskanych uzbrajać , a po wybudowaniu infrastruktury pobierać opłatę adiacencką? Jest to temat do dyskusji Było by to działanie szybsze i według mnie skuteczniejsze. A na pewno spowodowało by to ograniczenie zakupu na handel, bo wówczas ceny musiały by spaść.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym się krótko odnieść na temat opinii, które padły. Oczywiście one nie stoją ze sobą w sprzeczności, bo instrumentów można używać wiele, natomiast cel jest zasadniczo taki, że dziś mamy w Gryfinie sytuację w której popyt na nieruchomości jest bardzo duży, a podaż jest minimalna. Można zadać pytanie, w jaki sposób mają sobie poradzić z problemem ci, którzy chcą być potencjalnymi inwestorami? W mojej opinii zwężanie się tylko do sposobów przeprowadzania przetargu jest niewystarczające. Te pozostałe instrumenty, czyli aktywność gminy na polu uzbrajania nieruchomości i uwolnienie terenów prywatnych właścicieli jest drogą do tego, aby podaż mogła zderzyć się z popytem we właściwym miejscu, a tym właściwym miejscem jest zawsze cena rynkowa.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  17 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16.
Przewodniczący stwierdził, że uchwalę w sprawie przeznaczania do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka i Fabryczna przyjęto większością głosów.  Uchwała Nr XIV/118/07 stanowi załącznik nr 17.

2/ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żabnica – DRUK Nr 4-1/XIV.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18.
Przewodniczący stwierdził, że uchwalę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w obrębie Żabnica przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/119/07 stanowi załącznik nr 19.

3/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo – DRUK Nr 4-2/XIV.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/120/07 stanowi załącznik nr 21.

4/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnej  w użyczenie na okres przekraczający 3 lata – DRUK Nr 4-3/XIV.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnej w użyczenie na okres przekraczający 3 lata przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XIV/121/07 stanowi załącznik nr 23.

5/ Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 – DRUK Nr 4-4/XIV.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Radny Marek Sanecki – obawiam się, że po moim głosie rozpęta się burza, ale uważam, że to nie jest dobre stanowisko, uważam, że jest to działanie nieskuteczne, bowiem gmina jako podmiot ma pewne zadania. Jednym z tych zadań jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych naszych mieszkańców. Wydaje mi się, że to rozwiązanie wcale nie służy realizacji tego zadania. Proszę zwrócić uwagę, że jeśliby gmina wniosła działkę, dostałaby w zamian mieszkania, to ilość mieszkań wcale nie wzrośnie, tylko będzie taka sama. Efekt będzie taki, że gmina komuś te mieszkania da. Sytuacja będzie w dalszym ciągu taka, że w jednej klatce schodowej mieszkają lokatorzy, którzy sami wnieśli wkład i ci, którzy dostali mieszkania od gminy. Jeżeli gmina przeznaczyłaby ta działkę na sprzedaż, to GTBS może wziąć udział  w przetargu i wybudować mieszkania. Problem widzę w tym, że gmina nie jest w stanie zaspokoić w ten sposób wszystkich potrzeb mieszkańców. Znaczy to, że kogoś wyróżnimy  a kogoś skrzywdzimy, ale niewątpliwie te zadania musimy realizować. Powinniśmy realizować te zadania w sposób planowy, powinniśmy powiedzieć, komu te mieszkania będziemy dawali. Powinniśmy dawać te mieszkania osobom skrzywdzonym przez los, mających dzieci niepełnosprawne, problemy innego rodzaju, albo tym, którzy nie radzą sobie w życiu i potrzebują mieszkań socjalnych. My takiej polityki nie prowadzimy. Dotąd działaliśmy w ten sposób, że wnosiliśmy grunty, otrzymywaliśmy daną ilość mieszkań i zawsze były kontrowersje wokół decyzji przyznających te mieszkania. Będę głosował przeciw. Proszę o przemyślenie mojego głosu i podjęcie działań prowadzących do stworzenia koncepcji budowy mieszkań socjalnych dla osób, którzy sobie nie radzą życiowo, albo dla osób wybitnych w jakiejś dziedzinie, których chcielibyśmy do gminy sprowadzić.

Radny Stanisław Różański – na tle głosu radnego Saneckiego proszę zwrócić uwagę na ostatni akapit uzasadnienia projektu uchwały: „wartość gruntu objętego niniejszą uchwalą jako aportu wnoszonego przez gminę do Spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego winna być zaliczona na poczet wartości partycypacji gminy”. Czyli w tej sytuacji, jeśli pójść tym tokiem rozumowania, który został nam przed chwilą przedstawiony, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy mieć większy udział, chcemy podnieść wartość kapitału zakładowego czy nie? Chcemy większej władzy czy nie? Stać nas na inną rekompensatę, niż aport  w postaci nieruchomości? Możemy sobie takich pytań zadawać wiele. Dyskutujmy o tym, czego dotyczy istota uchwały.

Radny Paweł Nikitiński – ja w odróżnieniu od radnego Saneckiego nie będę głosował przeciw, natomiast wstrzymam się od głosu, ale z innego powodu. Argumenty, które radny Sanecki przedstawił nie są pozbawione sensu. Nie miejsce i czas teraz o nich dyskutować. Tam gdzie mogę, zachęcam do dosyć liberalnego traktowania spraw, które związane są  z dosyć szeroko rozumianą gospodarką nawet w takiej małej skali, jak gmina Gryfino. Nie można wykluczyć takiego mechanizmu, że jeśli gmina Gryfino stworzy poważną ofertę inwestycyjną terenów, na których będzie można budować mieszkania, to ci, którzy mieszkają dzisiaj w zasobach spółdzielni, a są właścicielami, będą wyzbywali się swoich lokali jako wkładu części inwestycji na realizację nowego domu. Będzie większa podaż na rynku, będzie niższa cena. Zdaję sobie sprawę, że jest już za późno, ponieważ plan miejscowy przewiduje  w tym miejscu zabudowę wielorodzinną i przypominam sobie dyskusję nad tym, kiedy Rada zastanawiała się, czy lokowanie budynków wielorodzinnych w tym miejscu jest racjonalne. Nie obrażam się na stan faktyczny, gdyż plan miejscowy przewiduje taką zabudowę, natomiast tego poglądu nie podzielam.

Radny Marek Sanecki – prawdą jest, że w ostatnim okresie budynki mieszkalne w Gryfinie budował tylko GTBS. Według mnie nie wynikało to wyłącznie z tego, że tak wspaniale działa to przedsiębiorstwo tylko z tak zwanego rynku. GTBS ma warunki preferencyjne w związku
z tym, że otrzymuje od gminy działki budowlane. Innych terenów pod budownictwo wielokondygnacyjne nie ma, być może się mylę. Proszę zwrócić uwagę, że przy ostatniej tego rodzaju „transakcji” było tak, że podjęliśmy uchwałę, mieliśmy dostać określoną ilość mieszkań, po czym się okazało, że nie będzie to możliwe, musimy dodatkowo dołożyć 700 tys. zł. Według mnie, to nie jest działanie uzasadnione ekonomiczne. Jesteśmy stawiani pod mur, że musimy dopłacić. Gmina nie jest w stanie wybudować mieszkań dla każdego. Uważam, że powinniśmy się skupić na mieszkaniach socjalnych, a nie na mieszkaniach o wysokim standardzie, jakie buduje GTBS.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – przypominam radnemu Saneckiemu, jak głosował przy uchwalaniu budżetu. Był wpisany GTBS i podnosił Pan rękę, kiedy ja w tym czasie pytałam, czy to będzie racjonalne. Dzisiaj jest realizacja tego budżetu, chciałam przypomnieć Panu, że lista mieszkaniowa osób oczekujących na mieszkania jest bardzo długa i nie tylko na lokale socjalne, ale również na lokale mieszkalne. Chciałabym, żeby podejmował Pan decyzje przy uchwalaniu budżetu. Czy chcecie państwo realizować gospodarkę mieszkaniową, aby powstały te mieszkania, bo ich na dziś nie ma. W sprawie kupna mieszkania byłam we wszystkich spółdzielniach. Spółdzielnia Regalica posiada grunt przy bramie bańskiej, gdzie miał być dobudowany blok, ale spółdzielni się to nie opłaca.

Radny Janusz Skrzypiński – chciałbym podzielić pogląd radnego Różańskiego  i Przewodniczącego Rady. Mam propozycję, że jeżeli mamy lepsze i korzystniejsze pomysły, to stawiajmy przeciwstawne projekty uchwał, które staną się przedmiotem obrad Wysokiej Rady. Mamy projekt uchwały i proszę, aby się nad nim skupić. Wizje i poglądy można przedstawiać w punkcie wolne wnioski.

Radny Marek Sanecki – nie podzielam poglądu, że przy uchwalanie budżetu decydowaliśmy o tej kwestii. Ta pozycja chyba nie jest w budżecie opisana, bowiem druków finansowych w tym zakresie nie ma. W tygodniku „Nowe 7 Dni Gryfina” ogłaszają się osoby, które są chętne aby zakupić partycypację w GTBS, są chętne do wniesienia wkładu. Jeżeli gmina wniesie grunt i pozyska mieszkania, to nie zmniejszy to tak naprawdę liczby mieszkańców oczekujących na mieszkania od gminy. Gdyby gospodarka mieszkaniowa była skuteczna to lista mieszkaniowa zmniejszała by się. Pieniądze, które gmina może pozyskać ze sprzedaży działki mogą zostać przeznaczone na politykę budowania mieszkań socjalnych.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – widzę konieczność zwołania sesji  i przedyskutowania kwestii lokali socjalnych. Obecnie mamy konkretny stan, przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego, mamy projekt uchwały i w tym zakresie powinniśmy się wypowiadać.

Radny Rafał Guga – popieram głos radnego Skrzypińskiego i radnej Chmury-Nycz. Chciałbym spytać radnego Saneckiego, czy bywa na dyżurach radnych? Jeżeli bywałby, to sądzę, że nie zgłaszałby swojego głosu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – myślę, że ta dyskusja poszła w dobrym kierunku, radni widzą ciągłość decyzji, które zapadały w tej kwestii, a finał zostanie osiągnięty poprzez przyjęcie uchwały.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy jednym głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24.
Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XIV/122/07 stanowi załącznik nr 25.

Ad. IX. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013 – DRUK Nr 5/XIV.

Wykaz autopoprawek do Planu Rozwoju Lokalnego oraz do Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowi załącznik nr 26.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – w lipcu 2007 podjęto uchwałę o zatwierdzeniu tego Planu, z uwagi na wniesione poprawki. W związku z tym, że Plan podlegał konsultacjom społecznym, służby gminy zorganizowały spotkanie w dniu 23 września br. ze wszystkimi osobami zainteresowanymi tymi dokumentami i przedłożyły jednolity tekst Planu. Zostały uwzględnione uwagi wniesione na posiedzeniach komisji Rady, konsumując tym samym wszystkie wniesione wnioski. Były dwie idee, które przyświecały realizacji tego dokumentu. W początkowym okresie prac nad Planem przyjęliśmy zapis, który został przez Państwa zakwestionowany, że budowa świetlic wiejskich nastąpi według potrzeb na terenie gminy Gryfino. W trakcie dyskusji i spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności pojawiło się pytanie, dlaczego nie ma świetlicy w konkretnych miejscowościach. Nie jest to dokument, który zobowiązuje do realizacji zadań, ale wskazuje kierunki działalności. Dlatego po konsultacjach z zespołem realizującym dokument, uznaliśmy, że należy te obiekty, o które Państwo wnioskujecie ująć. Są miejscowości jak Zaborze i Włodkowice, które też zabiegają o budowę świetlic, a gdzie tych świetlic być nie może.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn - zwracam uwagę, że w załączeniu zostały przekazane autopoprawki Burmistrza. Czy autopoprawki konsumują w całości wniosek Komisji Rewizyjnej?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – tak.

Radny Marek Sanecki – przeglądając te materiały na poprzedniej sesji zwróciłem uwagę na pewne błędy, które tam występują. Doszedłem do wniosku, że źródłem tych błędów jest strona internetowa i wnioskowałem, żeby te informacje poprawić. Kiedy składałem wniosek okazało się, że zostały one już poprawione. Niestety, w nowo otrzymanych materiałach są błędy, przykładowo: na stronie 35 podaje się informację, że właścicielem obiektów sportowych jest Fundacja, co nie jest już prawdą. Na stronie 65 jest nieprawdziwy zapis, że „problemem Gimnazjum jest nie tylko liczba uczniów, ale też stan posiadanej infrastruktury sportowej, a właściwie jej brak. Dlatego ważnym postulatem dla miasta jest modernizacja urządzeń sportowych przy Gimnazjum, dająca szansę na właściwy rozwój uczącej się tam młodzieży, ja również właściwe zagospodarowanie czasu pozalekcyjnego, na przykład podczas oczekiwania na autobus”. Jest to poważny błąd, dlatego, że istnieje wspaniały kompleks nowo wybudowanych boisk. Pisanie, że tego nie ma jest błędem. Wiem, że musimy taki materiał zatwierdzić, ale jeżeli zatwierdzamy i wytyczamy plany na przyszłość na podstawie tak zdiagnozowanej gminy to ten plan staje się mało wiarygodny.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – taki zapis faktycznie znajduje się w planie i dyskutowaliśmy na ten temat. Do prac nad dokumentem przystąpiliśmy na przełomie marca i kwietnia br. Dokumenty związane z przekazaniem całego kompleksu i rozliczeniem zadania dot. budowy boiska nastąpiło w miesiącu czerwcu i lipcu br. Następnym dokumentem, który będzie stanowił raport
o mieniu Gminy będzie Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino. W tym dokumencie wszelkie kwestie zostaną zweryfikowane. W tym przypadku proszę o przyjęcie tego stanu rzeczy, ponieważ przyjęto zasadę przyjmowania zadań zrealizowanych podlegających rozliczeniu i rozliczonych. Zostanie to zweryfikowane przy konstrukcji raportu do Strategii.

Radna Janina Nikitińska - moja poprawka dotyczyła wprowadzenia do Planu świetlicy  w Sobiemyślu. Świetlica wiejska w Nowym Czarnowie nie jest zarządzana przez mieszkańców tylko podlega pod Gryfiński Dom Kultury, a świetlica w Chwarstnicy podlega Bibliotece Publicznej. Było to stwierdzenie stanu formalnego.

Radny Stanisław Różański – z wypiekami na twarzy czytam te dwa opracowania. Jest to dla mnie kopalnia wiedzy do przyszłych prac nad budżetem zadaniowym. Apeluje do samorządów wiejskich, aby sprawdzono, czy wszystkie postulaty znalazły się w tych materiałach.

Przewodniczący Rady przestawił projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy jednym głosie wstrzymujący6m się. Głosów przeciwnych nie było. Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27. Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013 przyjęto większością głosów.  Uchwała Nr XIV/123/07 stanowi załącznik nr 28.

Ad. X. Zatwierdzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013 – DRUK Nr 6/XIV.

Wykaz autopoprawek do Planu Rozwoju Lokalnego oraz do Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowi załącznik nr 26.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 29.
Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013 przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XIV/124/07 stanowi załącznik nr 30.

Ad. XI. Zmiany w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 7/XIV.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska do projektu uchwały ponieważ w trakcie głosowania na komisji jeden członek komisji głosował za przyjęciem uchwały, jeden był przeciwko, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Dla członków Komisji Rewizyjnej kontrowersyjną wydała się sprawa remontu świetlicy   w Nowym Czarnowie. Na jej remont zaplanowano kwotę do 6.00 euro. W chwili obecnej na ta inwestycje przeznaczamy dodatkowe środki. Uważam, że na to zadanie powinien odbyć się przetarg. Przy uchwalaniu budżetu prosiłam pana Burmistrza o harmonogram remontów, modernizacji i budów świetlic wiejskich. Do dnia dzisiejszego takiej informacji nie uzyskałam Uważam, że inwestycje są przeprowadzane wybiórczo i niesprawiedliwie. Odbieram to w ten sposób, że ten kto Pana popierał w wyborach samorządowych, ten ma swoją świetlicę. W miejscowościach wiejskich, w których ma Pan swoich radnych tam są realizowane zadania.

Radny Marek Sanecki – chciałbym poruszyć ten sam problem, ale powiem to w inny sposób. Remont świetlicy w Nowym Czarnowie kwestionowaliśmy w momencie, gdy była podejmowana decyzja na temat wydatkowania pieniędzy na ten cel. Na Komisji podnosiliśmy ten problem. Cała Komisja wyrażała pogląd, że nie jest dobrze, aby ok. 200 zł brakowało, aby konieczne było przeprowadzenie przetargu. Zawsze jest tak, że jeżeli przetargów się nie ogłasza, to wcześniej, czy później wychodzą problemy, ponieważ kwoty są ustalane aby przetarg nie musiał być przeprowadzany. Wówczas Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk przekonywał nas, że w tym przypadku wszystko jest w porządku i nie ma potrzeby ogłaszać przetargu. Nie ma technicznej możliwości, aby każdą zmianę pozycji w budżecie podejmować odrębną uchwałą, ale nie uważam dobrego podejmowania decyzji, gdy wszystko głosuje się jednym blokiem. Jestem za pozostałymi zmianami w budżecie i jestem w trudnej sytuacji. Kwota 10.000 zł w skali budżetu gminy jest małą kwotą, ale stwarza to kolejne precedensy. Apeluję do Pana Burmistrza, aby do takich sytuacji nie dopuszczać, bo to jest niecelowe i odwraca się przeciwko nam.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – remont świetlicy w Nowym Czarnowie odbył się w ramach możliwości budżetu. Roboty odbyły się do kwoty 6.000 euro. Środków finansowych wystarczyło na wykonanie wszystkich prac remontowych. Kwota 8.000 zł przeznaczona jest na wykonanie ostatniego elementu, aby przez następne kilka lat nie dokonywać remontów w świetlic. Zakończenie tego remontu nastąpi w roku przyszłym. Interpretacja, którą przedstawia radny Sanecki, że kwoty na remonty są naciągane, aby nie ogłaszać przetargów, nie zgadza się z prawdą. Nie zachodzi zagrożenie, że Burmistrz przekracza prawo zamówień publicznych, ponieważ istnieje możliwość wykonywania robót poza ustalonym pierwotnie zakresem do kwoty do 6.000 euro w przypadku, gdy zmianie ulegnie wysokość środków, która jest przyznana na dany cel. Tak to miejsce w tym przypadku. Nie ma konieczności ogłaszania przetargu i roboty można zlecić pozaustawowo. Rada przeznaczyła na remonty świetlic w roku bieżącym środki w wysokości 130.000 zł. Zakres, który miała zostać wykonany przedstawiono Państwu  w projekcie budżetu. W trakcie roku dzieją się rzeczy nieprzewidziane np. awarie w świetlicy w Daleszewie i Sobieradzu. W skutek przeciekania budynku i wadliwych obróbek kominowych uszkodzeniu uległa konstrukcja dachu i uszkodzeniu uległ strop. Spowodowało yo opadanie sufitu. Do prac należało przystąpić i dokonaliśmy tego w czerwcu. Należałoby dokończyć te prace, aby w sposób sensowny technicznie zakończyć remont tego obiektu. Sprawa remizy w Sobieradzu jest złożona. Projekt był wykonywany bardzo dawno. Obiekt został zaprojektowany i wybudowany częściowo na starych fundamentach. Nie została przyjęta w projekcie wentylacja i odprowadzenie wód z garażu straży pożarnej. Nie możemy wyciągać konsekwencji w stosunku do projektanta, ponieważ już go nie ma. Zorganizowaliśmy przegląd gwarancyjny, w ramach którego zobowiązaliśmy wykonawcę do usunięcia usterek wynikających z zawartej umowy. Aby nie dopuścić do dalszej dewastacji obiektu fachowcy orzekli, że konieczne jest wykonanie wpustów kanalizacyjnych w garażu  i wykonanie wentylacji dla tego obiektu, aby spowodować właściwy obieg powietrza.

Radny Stanisław Różański – apeluję, abyśmy skoncentrowali się nad tym, nad czym procedujemy. Dyskusja, która prowadzimy do tej pory ingeruje w indywidualną, bieżącą działalność Burmistrza. Nie ingerujmy w autonomiczną działalność organu wykonawczego, tylko procedujmy nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Sienkiewicz pisał kiedyś o prawie Kalego. Jak ja ingeruję, to jest wszystko dobrze, jak ktoś ingeruje to jest źle.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - pewne remonty muszą być wykonywane, aby obiekty nie ulegały dalszej dewastacji. Apeluję jednak do Burmistrza i Wydziału, aby  w przyszłorocznym budżecie zaplanować gruntowne remonty obiektów.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Przewodniczący, ja nie otrzymałam odpowiedzi w sprawie harmonogramu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – harmonogram nie jest treścią uchwały, ale oczekuję, iż Pani otrzyma odpowiedź w tej kwestii.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy jednym głosie przeciwnym i dwóch głosach wstrzymujących się.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 31.
Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XIV/125/07 stanowi załącznik nr 32.

Ad. XII. Zmiany w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 8/XIV.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 13.

Radny Marek Sanecki – chciałbym zapytać o remont ul. Mieszka I. Byłem w Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica i pytałem, kiedy będzie dokonywany remont. Mieszkańcy zwracali się do mnie z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie, ponieważ jest to jeden z najbardziej zaniedbanych rejonów miasta. Otrzymałem odpowiedź, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica ma przeznaczoną na ten cel kwotę ponad 600.000 zł i chce partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia. Projekt już jest, należy tylko przystąpić do pracy. Dlaczego prace nie są wykonywane? Czy jeszcze brakuje jakiś dokumentów?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – Gmina zobowiązała się rozwiązać ten trudny problem drogowy w tym obrębie miasta. Współinwestorów tego zadania jest wielu. Inwestorami są: Gmina, Powiat Gryfiński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica. Spółdzielnia realizuje zakres, który dotyczy dróg położonych przy jej parkingach i budynkach. Gmina jest na etapie przygotowania dokumentacji i wykonania montażu finansowego pod rozpoczęcie realizacji inwestycji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad zadeklarowała rozpoczęcie zadania od budowy kanalizacji deszczowej od ulicy Łużyckiej. Przejście pod drogą i podłączenie do przepompowni byłoby zadaniem gminy, pozostałe zakresy realizowane będą z Powiatem. Chciałabym odnieść się do zapytania Pani Wandy Kmieciak o realizację zadań w dziale 600 transport i łączność - drogi publiczne gminne. Na dzień dzisiejszy zrealizowano zadania na kwotę 1.200.000 zł. Zaangażowanie jest znacznie wyższe, na poziomie 1.500.000 zł. Pozostałe środki wynoszą 600.000 zł. Pozwolą nam one na rozpoczęcie jednego z zadań przy właściwym montażu finansowym. Nad tym teraz pracujemy. Pojawiły się inne możliwości finansowania budowy kanalizacji deszczowej. Określamy parametry techniczne do wniosku, być może uda nam się na nasz zakres uzyskać dodatkowe środki. Rozpoczniemy remont ul. Mieszka I, ale nie oznacza to fizycznego rozpoczęcia robót. Wartość tego zadania opiewa na kwotę 5 mln zł, partycypacja Gminy  w kosztach tego zadania wynosi ok. 3 mln zł. Realizacja zadania podlega procedurom zamówień publicznych.

Radny Marek Sanecki – równocześnie z tym remontem powinna odbyć się budowa  ul. Ks. J. Popiełuszki. Czy prace które trwają obecnie obejmują wspólne projektowanie, czy będzie to odrębne przedsięwzięcie?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki jest zadaniem realizowanym w całości przez Gminę. Gmina posiada już pozwolenie na budowę na odcinek drogi do budynku mieszkalnego. Czekamy na pozwolenie na budowę na odcinku od budynku do  ul. Rapackiego. Wartość tego zadania wynosi ok. 1 mln zł.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – czy remonty wykonywane za 150.000 zł można nazwać remontami? Widzieliśmy zdjęcia z remontowanej drogi w Żórawiu. Remont ul. Jana Pawła II również odbiega od norm, które chcielibyśmy widzieć na swoich drogach dojazdowych. Czy nie powinniśmy lepiej dobierać wykonawców tych remontów?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ulica Jana Pawła II zostanie niedługo rozkopana, ponieważ wykonywana będzie kanalizacja. Bardzo trudno jest pozyskać środki pomocowe na drogi w mieści, łatwiej na drogi na terenach wiejskich. W związku z tym do końca przyszłego roku powinna zostać wykonana ul. Łokietka, Mieszka I, Podgórna, Witosa, Ks. J. Popiełuszki oraz Przemysłowa. Dzięki współpracy z ZEDO uda nam się podpisać porozumienie, na podstawie którego Gmina otrzyma od firm znajdujących się na terenie elektrowni około 800.000 zł. Za środki pochodzące od tych firm wyremontowany zostałby mostek, a remont drogi realizowałaby Gmina. Jestem po rozmowach ze Starosta Powiatowym w sprawie remontu ul. Mieszka I. Starosta w ramach środków posiadanych na Funduszu Ochrony Środowiska zadeklarował zwiększoną pomoc na budowę kanalizacji deszczowej. Chcielibyśmy zająć się ulicą Wierzbową i wykonaniem chodnika po jednej stronie  ul. Czechosłowackiej. Plan remontu dróg zostanie przedstawiony przy budżecie zadaniowym.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w glosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych przy jednym głosie przeciwnym i trzech głosach wstrzymujących się.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 33.
Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XIV/126/07 stanowi załącznik nr 34.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy  o udzielenie długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska” – DRUK Nr 9/XIV.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – przedłożony projekt uchwały dotyczy zabezpieczenia umowy kredytowej zawieranej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie kredytu w wysokości 2,5 mln zł. Zabezpieczeniem tego kredytu ma być weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponieważ ustawa o samorządzie gminny w sposób wyraźnie interpretuje, że takie zobowiązanie można zawrzeć po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnia przy ul. Sportowej była tematem obrad poprzednich sesji. Rada już udzieliła zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – dlaczego ta uchwała nie została przedstawiona radnym na komisjach tylko dzisiaj jest podrzucana? Dlaczego nie można było się zapoznać  z projektem uchwały wcześniej, tylko jest on przedkładany na ostatnia chwilę?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – był ogłoszony przetarg na udzielenie kredytu bankowego. Ze względów formalnych, niezawinionych ze strony Gminy przetarg ten nie doszedł do skutku i nie zawarto umowy z bankiem. Wystąpiły pewne okoliczności, były protesty podczas wyłonienia wykonawcy na budowę boiska. Bank ustala pewne formy zabezpieczenia. W wyniku drugiego przetargu wyłoniono Bank Gospodarstwa Krajowego, który zabezpiecza sobie swoje należności poprzez wystawienie deklaracji wekslowej. Projekt uchwały nie został podrzucony tylko przedłożony Radzie celem podjęcia stosownej uchwały. Nie wymaga ona nadmiernej interpretacji i wielokrotnego omawiania, gdyż wszystkim jest wiadome, że podpisano umowę z wykonawcą, zawarto zobowiązanie, a zadanie jest zaplanowane w budżecie od grudnia 2006 r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych    głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy  1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 35.
Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska” przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XIV/127/07 stanowi załącznik nr 36.

Ad. XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat  –

ad. 230/XIV/07 - chciałbym ustosunkować się do sprawy dot. deklaracji podatkowej ZEDO. Proszę przyjąć informację, że różnica między podatkiem wyliczonym przez ZEDO, a wysokością podatku obliczonego przez Gminę na bazie ekspertyzy opracowanej przez biegłego rzeczoznawcę sądowego jest znaczna. W chwili obecnej ZEDO odwołuje się i składa wyjaśnienia. Jest to sprawa delikatna, współpraca z ZEDO jest dobra. Wspólnie z Prezesem ZEDO stoimy na stanowisku, że wyliczenia mają być zgodne z przepisami prawa. Ostateczna decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu i zostanie przesłana do ZEDO. Poczekamy na ostateczne stanowisko Elektrowni i wówczas podamy wysokość podatku, który będzie płacony przez ZEDO S.A.

ad. 223/XIV/07 - radni poprzedniej kadencji powinni pamiętać, że kredyty udzielane przez Fundusz Pożyczkowy Pomeranus są przeznaczone dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Początkujący przedsiębiorca nie mógłby otrzymać środków z banku, ponieważ nie mógłby przedstawić dokumentacji i sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa. Wymagane zabezpieczenie kredytu jest zupełnie inne niż w banku. Przeciętny kredyt brany w banku przez przedsiębiorcę jest oprocentowany w granicach ok. 15%. Kredyt w Pomeranusie jest oprocentowany w wysokości 8%. Jest to znaczna różnica dla początkującego przedsiębiorcy.  W roku ubiegłym udzielono kredytów na łączną kwotę ok. 1.300.000 zł. W tym roku udzielono kredytów na kwotę 400.000 zł.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy w kwestii decyzji Gminy dot. wymiaru podatku od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało tą decyzję?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - SKO uchyliło decyzję do ponownego rozpatrzenia, ale wyłącznie ze względów formalnych. Przy wymiarze podatku za rok 2002 r. były brane pod uwagę wypisy i wyrysy z gruntów według stanu na rok 2006. Ze względów formalnych zostaną dostarczone wypisy i wyrysy wedle stanu na rok 2002, co nie zmienia faktu, że stan będzie taki sam, ponieważ zakończenie procesu inwestycyjnego Fundacji, czyli wybudowanie obiektu zakończyło się w 1999-2000 r. SKO nie stwierdziło merytorycznych błędów w decyzji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat –

ad. 240/XIV/07 – firma ASHTECH zwróciła się do Gminy o zgodę na wycinkę drzew przedstawiając opinie wynajętego biegłego. Według opinii praktycznie wszystkie drzewa nadawały się do wycięcia. Gmina powołała swojego biegłego, który ponownie zinwentaryzował wszystkie drzewa. Firma otrzymała pozwolenie na wycinkę drzew zakwalifikowanych, jako drzewa chore. Było ich około 500. Firma złożyła ponowny wniosek o wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Nie otrzymała jeszcze decyzji w tej sprawie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – jaki jest planowany w związku z tym wpływ do budżetu gminy?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - opłata za wycinkę tych drzew wyniesie 10,5 mln zł. Do wycięcia zaplanowano ok. 1.500 drzew, a pozostanie 300 sztuk.

Ad. XV. Wolne wnioski i informacje.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – chciałbym prosić o doprecyzowanie przez radnego Rafała Gugę interpelacji dotyczącej jakości ciepłej wody. W treści interpelacji padło zapytanie o kanalizację, która nie ma żadnego wpływu na ciepłą wodę.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – ponieważ kwota 10,5 mln zł należna za wycinkę drzew jest znaczna myślę, że przed podjęciem decyzji o zwolnieniu z tej opłaty inwestora Pan Burmistrz powiadomi o tym Radę. Na chwilę obecną nie wyrażam zgody na jakiekolwiek zwolnienia w tej sprawie. Jest to znaczna kwota dla budżetu. Zwykli mieszkańcy muszą ponosić opłaty za wycinkę drzew. Wycięcie jednego drzewa w Chojnie kosztowało Powiat Gryfiński 600 tys. zł.

Radny Stanisław Różański – Panie Burmistrzu, Pański apel o spokój nie był skuteczny, co do mojej osoby, jestem cały rozdygotany w dalszym ciągu, a tym większe drżenie mam po oświadczeniu, że różnica jest znaczna. Spokój w moim sercu zapanuje wówczas, kiedy otrzymam do wiadomości decyzję, a wcześniej potwierdzenie tych informacji, które Pan dziś udzielił od Pani Skarbnik na piśmie i w dalszym ciągu ich oczekuję.  Chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach w ramach wniosku. Wysoka Rado, zgodnie  z treścią art. 11 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym działalność organów gminy, w tym naszej Rady, jest jawna, a jawność działania obejmuje prawo obywateli, w tym również uczestniczących dzisiaj w sesji, do uzyskania szczegółowej informacji o działalności naszej Rady. Ponieważ 12 listopada br. mija rok od wyboru nas na radnych Rady Miejskiej, myślę, że jest to dobra okazja, abyśmy przygotowali – i tu zwracam się do Przewodniczącego, a może nie tyle do Przewodniczącego, bo za chwilę będę miał do niego drugi wniosek – ile do pozostałych członków Prezydium, aby zastanowić się, czy na następnej sesji nie było by wskazane, abyśmy przygotowali informację na temat działalności naszej Rady za ten rok działalności. Dobrze byłoby powiedzieć, co nam się udało zrobić, co nam się nie udało zrobić i dlaczego. Moim zdaniem taka zbiorowa refleksja jest nam niezwykle potrzebna. Ja jednak, jak to mnie nazwał organ prasowy Pana Przewodniczącego – „7 Dni Gryfina”, jestem takim wyrazistym radnym, chcę uprzedzić tą dyskusję i powiedzieć, że uważam iż ten rok naszej Rady był na jałowym biegu. Nie udało nam się, moim zdaniem, stanąć na wysokości zadań, które na nas oczekują i nie spełniliśmy oczekiwań naszych wyborców. Czas na zmiany.  Ja złożę swoim wyborcom sprawozdanie ze swojej działalności. Mam świadomość, że na tej mieliźnie naszego działania trudno będzie wykazać się jakimiś ambitnymi działaniami, tym niemniej dokonam takiego podsumowania swojej działalności w Radzie za rok ubiegły.  Panie Przewodniczący, zwracam się do Pana z pytaniem, czy zamierza Pan na czas kampanii wyborczej do Sejmu urlopować od działań w Radzie? Słyszał Pan, jakie ambitne działania stoją przed Radą w najbliższym czasie. Myślę, że nie uda się Panu pogodzić piastowania funkcji Przewodniczącego Rady jak też prowadzić skutecznej kampanii wyborczej i rzetelnie wywiązywać się z zobowiązań zawodowych. Myślę, że dobrze byłoby, aby Pan na ten czas wziął urlop od działań w Radzie. Chyba jest Pan świadomy, że stosownie do  art. 177 Ordynacji wyborczej do Sejmu, jeśli uda się Panu zdobyć ten zaszczytny mandat, nie będzie Pan mógł łączyć tych dwóch funkcji.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – dziękuję Panu za reklamę, oczywiście nie ma takiej procedury, żebym Panu odpowiadał, natomiast organ prasowy, o którym Pan mówił, napisze o Pana wystąpieniu i odpowiednio się do tego odniesie.

Radny Marek Sanecki – wracam do sprawy GTBS, zarządzanie lokalami gminnymi nie jest taką prostą sprawą. Myślę, że ci, którzy nie mają w tych zasobach lokali, bezpośrednio się tą sprawą nie interesowali. Odsyłam do dodatku do „Rzeczpospolitej” z lutego 2007 r. Pan Prezes GTBS stwierdził, że wszystko jest w porządku, bo NIK nie stwierdziła błędów. Myślę, że to nie jest dobry wyznacznik, bowiem wcześniejsza opinia niezależnych zarządców nieruchomości stwierdziła wiele błędów i nieprawidłowości. Zostały one poprawione, ale nie wszystkie. Rada Nadzorcza GTBS również stwierdziła nieprawidłowości i błędy, o których Pan Prezes nie raczył powiedzieć. Podawał Pan, że otrzymuje Pan absolutorium, a jeśli to absolutorium nie byłoby udzielone, to jest to równoznaczne z odwołaniem Pana. Jest to nieprawda. Właśnie na ten temat jest mowa w Rzeczpospolitej, gdzie stwierdzone jest, że  w tym zakresie musi być podjęta stosowna uchwała. Niby drobna rzecz, ale jednak. Mówił pan, że jak komuś się coś nie podoba, to niech skieruje sprawę do sądu. Ma Pan niby rację, tylko że sprawy sądowe wyglądają tak, że jedna z osób oddała rzeczywiście sprawę do sądu i sprawa się toczy. Tylko, że kwestia dla której cala ta sprawa trafiła do sądu, czyli termomodernizacja, dobiega końca, a sprawa trwa cały czas. Sąd wyda wyrok,  a termomodernizacja jest zrobiona. I co w takiej sprawie? Odroczył Pan realizację tajże inwestycji z pewnym względów, później powrócił Pan do tego. I co się okazało? Okazało się, że koszty tej modernizacji są zdecydowanie większe niż pierwotnie zakładane i te premie termomodernizacyjne, które Pan otrzymał, czy otrzymała wspólnota już są niewystarczające. Odbyło się spotkanie wspólnoty mieszkaniowej, na której jej członkowie wyrazili swoją dezaprobatę do tejże kwoty. Po czym wykonawca stwierdził, że obniża tą kwotę o 50.000 zł. Ale później w protokole z tego spotkania okazało się, że ta kwota, która jest już obniżona, nie jest wcale obniżona o 50.000 zł tylko o 20.000 zł. I Pan w jakiś sposób dochodzi do tego, że protokoły są, podpisy są itd. Jeśli Pan uważa, że takie działanie jest prawidłowe i wszystko jest w porządku i śpi Pan spokojnie, to trochę Panu zazdroszczę, bo ja bym nie spał spokojnie. Dla potwierdzenia tego, jak wyglądała sprawa tego protokołu i zmniejszenia kosztów termomodernizacji, poproszę Panią, która to powiedziała by powiedziała konkretnie.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – teraz jest punkt wolne wnioski i informacje. Chciałem Państwu umożliwić zabranie głosu i wypowiedzenie się w kwestiach podnoszonych w trakcie sprawozdania, czyli co do polityki i kosztów sprawowania zarządu przez GTBS, natomiast nie chciałbym wchodzić w szczegółowe protokoły określonych wspólnot. Takie sprawy możecie Państwo załatwić z Burmistrzem jako organem będącym właścicielem, ewentualnie z odpowiednimi osobami w Radzie Nadzorczej reprezentującymi Burmistrza. Nie chciałbym, abyśmy na sesji Rady Miejskiej załatwiali spory wynikające z zarządu GTBS wspólnotami mieszkaniowymi. To nie jest to miejsce i czas.

Radny Marek Sanecki – oczywiście przychylam się do tego. Stwierdzam tylko, że nie jest to tak jak Pan mówi. Skoro NIK wyraziła opinię, że nie ma nieprawidłowości, to że wszystko jest w porządku.

Prezes Zarządu GTBS Bronisław Mela – chciałbym odnieść się nie do konkretnej sprawy, ale generalnie.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – proszę sporządzić wyjaśnienia na piśmie  i przekazać do prasy. Nie jest teraz czas i miejsce, abyśmy analizowali te zagadnienia.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym serdecznie podziękować w imieniu osób niepełnosprawnych umysłowo z terenu Gryfina za przyjęcie przez Radę uchwały w sprawie przekazania budynku po byłej szkole w Borzymiu. Ze swej strony mogę obiecać, że wspólnie ze stowarzyszeniem zrobimy wszystko, aby jak najszybciej wprowadzić w życie rehabilitację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych. W nawiązaniu do Lokalnego Programu Rewitalizacji - złożyłam wniosek o utworzenie izby pamięci bądź małego muzeum. Jest on zapisany tak, że zostanie ono utworzone na bazie istniejących obiektów gminnych w Gryfinie. Jaka jest możliwa lokalizacja? Przy jakim obiekcie oświatowym, bądź innym w gminie można będzie takie muzeum, bądź izbę pamięci ulokować?

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – proszę o pozostanie członków Komisji Rewizyjnej  w celu wyznaczenia terminu posiedzenia komisji.

Radny Paweł Nikitiński – mam do przekazania informację, którą chciałem, żeby przekazał ktoś inny, ale nie widzę członków stowarzyszenia zajmującego się tą kwestią. Chciałem poinformować Radę o zamierzeniach stowarzyszenia zajmującego się rewitalizacją linii kolejowych i przywracania im świetności, że istnieje pomysł, aby gminy Gryfino, Pyrzyce  i Bielice włączyć w strukturę polegającą na odtworzeniu tych linii kolejowych, które funkcjonowały niegdyś, tak aby mogły stać się miejscem do uprawiania turystyki. Wiem, że Burmistrz jest przed podpisaniem stosownego porozumienia, czułem się zobligowany do przekazania tej informacji, myślę, że będziemy rozmawiali o tym w przyszłości na sesji Rady.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – osoba reprezentująca stowarzyszenie przygotuje odpowiednie materiały dla radnych, jest w kontakcie z Panią Alicją Szacoń.

Sołtys Pniewa Jerzy Kostka
254/XIV/07
– otrzymałem od Burmistrza odpowiedź, że w Pniewie zostanie wybudowana świetlica dopiero po wybudowaniu mieszkań dla mieszkańców budynku po byłej szkole. Możemy oczekiwać, że ci mieszkańcy opuszczą te lokale za 10-15 lat i taka jest perspektywa wybudowania świetlicy. Doszliśmy do wniosku, że na ten okres czasu można byłoby wygospodarować pomieszczenie w budynku biblioteki – chodzi o pomieszczenia po byłym zakładzie snycerskim. Należało by to pomieszczenie wyremontować, to nie będzie duży koszt. W przyszłości trzeba by zastanowić się nad remontem kapitalnym tego budynku, bo szybko mieszkania nie zostaną wybudowane, a biblioteka musi być. Tam jest także pomieszczenia, które zajmowała Telekomunikacja. Miała je opuścić z chwilą wybudowania centralki, ale pomieszczenie to jest do dziś zajmowane. Należy wziąć pod uwagę konieczność remontu i nie wyburzać tego budynku. Trzeba na to przeznaczyć środki i się tym zająć.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – chciałbym przekazać informację w imieniu  ks. Jacka Fabiszaka. Ksiądz proboszcz zaprasza na uroczystość błogosławieństwa przez jego ekscelencję księdza arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego odbudowanego kościoła w Starych Brynkach w dniu 8 listopada 2007 r. o godz. 1800.  Chciałem przekazać prośbę Burmistrza o pozostanie sołtysów po sesji.

Dziękuję firmie przygotowującej oprawę informatyczną, system działał bez zarzutu. Zamykam obrady XIV Sesji Rady Miejskiej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad – załącznik nr 4,
 5. Nowy porządek obrad - załącznik nr 5,
 6. Wydruk wyniku głosowania nad przyjęciem nowego porządku obrad - załącznik nr 6,
 7. Wydruk wyniku głosowania nad przyjęciem protokołów z sesji stanowi załącznik nr 7,
 8. Informacja o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 8,
 9. Wniosek Klubu GIS - załącznik nr 9.
 10. Lista osób zainteresowanych inicjatywą budowy kanalizacji na przystani wędkarskiej – załącznik Nr 10,
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. - załącznik nr 11,
 12. Korekta do informacji - załącznik nr 12,
 13. Stanowiska Komisji do projektów uchwał - załącznik nr 13,
 14. Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie za rok 2006 – załącznik nr 14,
 15. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – załącznik nr 15,
 16. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczania do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka i Fabryczna - załącznik nr 16,
 17. Uchwała Nr XIV/118/07 - załącznik nr 17,
 18. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żabnica - załącznik nr 18,
 19. Uchwała Nr XIV/119/07 - załącznik nr 19,
 20. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo - załącznik nr 20,
 21. Uchwała Nr XIV/120/07 - załącznik nr 21,
 22. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnej w użyczenie na okres przekraczający 3 lata - załącznik nr 22,
 23. Uchwała Nr XIV/121/07 - załącznik nr 23,
 24. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 - załącznik nr 24,
 25. Uchwała Nr XIV/122/07 stanowi załącznik nr 25,
 26. Wykaz autopoprawek do Planu Rozwoju Lokalnego oraz do Lokalnego Programu Rewitalizacji - załącznik nr 26,
 27. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013 - załącznik nr 27.
 28. Uchwała Nr XIV/123/07 - załącznik nr 28,
 29. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013 - załącznik nr 29,
 30. Uchwała Nr XIV/124/07 - załącznik nr 30,
 31. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. - załącznik nr 31,
 32. Uchwała Nr XIV/125/07 - załącznik nr 32,
 33. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. - załącznik nr 33,
 34. Uchwała Nr XIV/126/07 -załącznik nr 34,
 35. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie - załącznik nr 35,
 36. Uchwała Nr XIV/127/07 - załącznik nr 36.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

 

Protokołowały:

Kierownik Biura Obsługi  Rady i Burmistrza
Alicja Szacoń

referent
Agnieszka Grzegorczyk