Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XIV  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Andrzej Kułdosz
217/XIV/07
– w miejscowości Stare Brynki budynek tzw. starej kotłowni jest  w katastrofalnym stanie. Zgłaszałem Straży Miejskiej i odpowiednim służbom konieczność jego zabezpieczenia, ale ustawienie tabliczki i ogrodzenie taśmą nie spełniło swojego zadania. Proszę o zabezpieczenie budynku, ogrodzenie w trwały sposób albo zamurowanie wejść, ponieważ bezpośrednio przy wejściu jest  3-metrowy spad. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Proszę o pilne załatwienie sprawy.

218/XIV/07 – sądziłem, że pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, którzy dokonują wykoszeń, pracują według jakiegoś ustalonego planu, albo pod kontrolą sołtysów. Stan zarośniętych terenów, jak choćby placu zabaw w Chlebowie, wskazuje, że tak nie jest. Proszę o zajęcie się sprawą.

219/XIV/07 – mieszkańcy Starych Brynek na zebraniu sołeckim wyrazili chęć zagospodarowania gruzu, który jest w posiadaniu gminy po kruszarce. Trzeba by jedynie ten gruz dostarczyć. Proszę o rozpatrzenie takiej możliwości.

Radna Wanda Kmieciak
220/XIV/07
– proszę o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach. W tej miejscowości jest sieć kanalizacyjna, ale świetlica nie jest do niej podłączona. Wywóz nieczystości płynnych jest nieekonomiczny.

221/XIV/07 – na wniosek członków Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Gryfinie proszę o wykonanie kanalizacji na przystani wędkarskiej w Gryfinie. Przystań położona jest przy CW Laguna, co jest istotne w kwestii kosztów tej inwestycji, które częściowo zobowiązują się pokryć członkowie Koła. Na przystani mieści się 116 boksów wędkarskich. W załączeniu przedkładam listę osób zainteresowanych inicjatywą budowy kanalizacji na przystani wędkarskiej – załącznik Nr 10.

222/XIV/07 – proszę o wykonanie harmonogramu koszenia placów zabaw na terenie gminy Gryfino, ponieważ place te wyglądają nieestetycznie. Sołtysi kilkakrotnie zwracali się z prośbą o wykoszenie, ale nie jest to wykonywane na czas.

223/XIV/07 – czym gmina Gryfino kierowała się decydując o wsparciu finansowym Funduszu Pożyczkowego Pomeranus? Oprocentowanie pożyczki nie jest zbyt atrakcyjne. Uważam, że jest to rozrzutność gminy. Przy tak licznej ofercie banków zasadne byłoby przeznaczyć tę dotację na realizację znacznie ważniejszych zadań gminy. Sprawa ta budzi wiele kontrowersji także wśród przedsiębiorców, którzy uważają, że jest to marnotrawstwo. Przedsiębiorcy woleli by uzyskać pomoc w postaci zwolnień z podatków, taka pomoc jest bardziej racjonalna.

Radny Rafał Guga
224/XIV/07
– z odpowiedzi, jaką uzyskałem od PEC na zgłoszoną na poprzedniej sesji interpelację w sprawie brudnej wody na Górnym Tarasie wynika, że trzeba zrobić przegląd sieci wodociągowej i przeczyścić zabrudzone filtry. Niestety nie zostało jasno określone, kto ma wykonać to zadanie. Kto jest odpowiedzialny za poprawę jakości ciepłej wody na osiedlu Górny Taras i kiedy ta poprawa nastąpi?

225/XIV/07 – w Nowym Czarnowie obok posesji Pani Kusińskiej i Pana Kobierackiego stoi wiata, która blokuje wjazd na drogę. Gdyby można było przesunąć tą wiatę w bok, mieszkańcy nie musieli by nadkładać drogi. Proszę o zajęcie się sprawą.

226/XIV/07 – w ostatnim okresie nastąpiło znaczne natężenie ruchu samochodów, w tym także Tirów, na ulicy Armii Krajowej prowadzącej przez przejazd kolejowy w kierunku ul. Łużyckiej. Kierowcy narzekają na zatłoczone skrzyżowanie. Czy można spowodować, aby zielone światło zezwalające na wyjazd z ulicy Armii Krajowej paliło się dłużej? Pozwoliło by to rozładować korki, jakie tworzą się na tym odcinku drogi.

227/XIV/07 – z doniesień prasowych wiem, że został rozstrzygnięty przetarg w Ministerstwie Edukacji Narodowej na zakup gimbusów. Jeden gimbus miałaby dostać gmina Gryfino. Czy nasza gmina dostanie taki gimbus? Jakiej firmy? Jaki byłby jego standard? Czy ewentualnie można by ten standard podwyższyć i ile mogło by to kosztować?

228/XIV/07 – poprosiłem ZEAS o dokonanie wyliczenia o ile wzrosną koszty funkcjonowania jednostek budżetowych gminy po podwyżce taryf za wodę i ścieki. W końcu roku dla wszystkich jednostek może to być kwota nawet kilku tysięcy złotych. Rozmawiałem z dyrektorami szkół i przedszkoli, te pieniądze będzie trzeba znaleźć, czyli najpewniej z pomocy dydaktycznych. Czy gmina w jakiś sposób będzie chciała ten wzrost kosztów zrekompensować?

229/XIV/07 - ubiegłym roku gorąco dyskutowano na temat regulaminu wynagradzania nauczycieli. Okazało się wówczas, że wiele więcej nie można było zrobić, bo budżet został uchwalony. Burmistrz zobowiązał się na sesji, że prace nad następnym regulaminem rozpoczną się wcześniej. Kiedy rozpoczną się prace nad regulaminem wynagradzania nauczycieli?

Radny Stanisław Różański
230/XIV/07
– proszę Panią Skarbnik o udzielenie szczegółowych wyjaśnień jeszcze na dzisiejszej sesji w sprawie deklaracji podatkowej Zarządu Elektrowni Dolna Odra. Proszę, aby w tej informacji, którą będzie nam Pani przedstawiała w stosownym punkcie porządku obrad, udzieliła Pani odpowiedzi na następujące pytania: czy Elektrownia Dolna Odra wezwana została do złożenia korekty deklaracji podatkowej i kiedy? Jeżeli Zarząd nie złożył takiej korekty deklaracji podatkowej, to czy wszczęte zostało postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego i kiedy? Czy podatnik skorzystał z prawa czynnego udziału strony i jakie złożył dodatkowe żądania dowodowe zgodnie z art. 123 Ordynacji podatkowej? W jakim terminie zostanie wydana decyzja określająca wymiar podatku od nieruchomości? Chciałbym prosić Panią Skarbnik, aby mogła Pani uchylić rąbka tajemnicy i poinformować Wysoką Radę, jakiej kwoty dotyczy korekta w liczbach bezwzględnych? Zwracam się do Przewodniczącego Rady jako członka Zarządu Elektrowni Dolnej Odry, jako swego rodzaju spiritus movens, czyli siły sprawczej całej sprawy: Panie Przewodniczący, to Pan był 7 marca tego roku inicjatorem tej informacji w sprawie podatków od nieruchomości Elektrowni Dolnej Odry, która brzmiała w sposób hiobowy. Wówczas operował Pan wielkościami milionowymi, które miały uszczuplić budżet gminy. Zwracam się do Pana z apelem, ponieważ wiemy, że praca biegłych została już zakończona, materiały doręczone organowi podatkowemu i wszystko wskazuje na to, że nie miał Pan racji w tym czasie, kiedy zgłaszał Pan nam te rewelacje. Proszę Pana, aby Pan jako członek Zarządu Elektrowni Dolnej Odry przekonał Zarząd, aby zrezygnował z prawa do składania odwołania od decyzji organu podatkowego dla dobra sprawy. Jeśli bowiem uruchomiona zostanie droga odwoławcza, przeciągnie się sprawa w czasie w sposób zupełnie nieuzasadniony. Mam nadzieję, że z taką samą gorliwością, z jaką Pan Przewodniczący informował Radę o rzekomym zawyżeniu podatku Dolnej Odry w latach ubiegłych, spowoduje Pan, że Zarząd Elektrowni Dolnej Odry pogodzi się z decyzją organu podatkowego. Z takim samym apelem zwracam się do pracowników Elektrowni Dolnej Odry, którzy są radnymi, aby wsparli Przewodniczącego jako członka Zarządu w tych dokonaniach.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – dopuściłem do wystąpienia w takiej formie, jak Pan to przed chwilą zrobił, przypominam Panu, że zgodnie ze Statutem i Regulaminem interpelacje mają określony sposób składania. To nie są apele. Jeśli będzie Pan chciał wygłaszać apele, to w odpowiednim punkcie porządku obrad.

Radny Stanisław Różański – prosiłbym bym, aby Pan Przewodniczący zachował spokój, nie są tu potrzebne nerwy, sprawa dotyczy bardzo poważanej kwoty w budżecie, proszę nie dopatrywać się w moich wystąpieniach jakichkolwiek złośliwości. Kieruję się interesem gminy. Apeluję do Pana o taką samą postawę.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn – proszę trzymać się Regulaminu Rady. Oczywiście może Pan do mnie apelować, ale w odpowiednim punkcie porządku obrad, np. w wolnych wnioskach.

Radny Stanisław Różański 
231/XIV/07
– wystąpię w tym punkcie również zanim wygłoszę istotę tej interpelacji dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu chciałbym Wysoką Radę poinformować, że zgłosiła się do mnie grupa osób z terenu Pniewa i Żórawek, sygnalizując mi pewien problem, który uważam za istotny i to powoduje, że dziś tą interpelację zgłaszam. O szczegółach w tej kwestii będę mówił w stosownym punkcie porządku obrad, kiedy będziemy głosowali nad projektami uchwał  o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Teraz ograniczę się do wygłoszenia treści interpelacji. Ile w ostatnim czasie, w przedziale 2-3 lat, sprzedanych zostało w drodze nieograniczonego ustnego przetargu działek pod budownictwo jednorodzinne na terenie naszej gminy, a ile działek zostało sprzedanych w drodze przetargu pisemnego ofertowego? Jakie przesłanki decydowały o tym, iż stosowano przetarg ustny przy dysponowaniu mieniem komunalnym?

232/XIV/07 – czy istnieją przeszkody ku temu, aby interpelacje zgłaszane przez radnych w trakcie sesji mogły być publikowane w witrynie internetowej in extenso. Chodziło by mi o to, aby nie omawiać interpelacji tak jak to się odbywa dotychczas, ale żeby przytoczona została dosłownie, tak jak ona brzmi i żeby została przedstawiona cała technologia załatwienia tej sprawy: wszystkie odpowiedzi, które zostały skierowane do radnego i ewentualne pisma radnego, które zostały w tej sprawie skierowane do Urzędu.

Radna Elżbieta Kasprzyk
233/XIV/07
– chciałabym ponowić interpelację do Starostwa Powiatowego zgłaszane wcześniej, które nie są realizowane. Pierwsza dotyczy przycięcia konarów  w miejscowości Drzenin i Bartkowo. Zadanie miało być wykonane po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Przetarg został rozstrzygnięty, wykonawca został wyłoniony, natomiast wciąż brak jest działań w tej sprawie.

234/XIV/07 – zgłaszałam interpelację w sprawie poprawy stanu drogi powiatowej Szczawno- Bartkowo. Do dnia dzisiejszego nie dostałam odpowiedzi ze Starostwa, w związku z czym ponawiam tą interpelację.

235/XIV/07 – proszę o zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w miejscowości Bartkowo. Od dwóch lat mieszkańcy Bartkowa wnioskuję o zmianę lokalizacji przystanku na bardziej dogodną, w centrum wsi. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Kazimierz Fischbach
236/XIV/07
– na wysokości sklepu Intermarche, gdzie ul. Kolejowa przechodzi w ul. 9 Maja, a część ulicy Kolejowej jest zamknięta jako dojazd do garaży, znajduje się przejście dla pieszych. Kierowcy przejeżdżają przez wysepkę, żeby wjechać na ul. Kolejową. Proszę o ustawienie tam znaku drogowego w celu uniemożliwienia przejeżdżania od tej strony na ul. Kolejową.

237/XIV/07 – proszę o utworzenie parkingu przy ul. Kolejowej, obok garaży, aby umożliwić rodzicom przyjeżdżającym z dziećmi na plac zabaw parkowanie samochodu.

Radny Marek Sanecki
238/XIV/07
– w 2006 r. Rada zdecydowała o przeznaczeniu 60.000 zł na wykonanie bramy na Stadionie Miejskim i ogrodzenia wokół boiska głównego. Prace te w 2006 r. nie zostały wykonane, pieniądze zostały przeniesione na rok 2007 r. Kończy się okres, kiedy prace te można będzie wykonywać, a nie ma ani bramy ani ogrodzenia. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, bo stanowi spełnienie wymogów stawianych przez ustawę o organizacji imprez masowych. Dlaczego te prace nie zostały wykonane? Czy zmieniła się koncepcja w związku z budową boiska ze sztuczną nawierzchnią? Jeżeli tak, to w jaki sposób Burmistrz zamierza wykorzystać te pieniądze?

239/XIV/07 – tradycyjnie ścieżka rowerowa nie jest czyszczona. Jest jesień i chciałbym wiedzieć, czy ścieka rowerowa będzie czyszczona? Czy gmina płaci za czyszczenie i nie egzekwuje tego, czy nie płaci, w związku z tym, że ścieżka nie jest czyszczona?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
240/XIV/07
– jaki jest plan przychodów do budżetu gminy z tytułu wycinki drzew na terenie sprzedanym przez Fundację prywatnemu inwestorowi? Znamy sytuację wycięcia drzew w Chojnie. Chciałabym wiedzieć jaka kwota wpłynie w przyszłym roku do budżetu za tą wycinkę?

241/XIV/07 – przygotowana miała zostać koncepcja naprawy drogi Żórawie – Żórawki – Krajnik. Nie dostałam odpowiedzi na zgłaszaną w tej sprawie interpelację.

Radny Paweł Nikitiński
242/XIV/07
– proszę o wskazanie terminu wykonania ogrodzenia wokół obiektów sportowych przy ul. Sportowej. Konkretny termin jest potrzebny m.in. po to, aby Burmistrz jako organ wydający zezwolenia na organizację imprez masowych miał czyste sumienie i ja, jako ten, który z tego zezwolenia korzysta, także miał czyste sumienie.

243/XIV07 – w nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na interpelację w sprawie stanu dróg gminnych, zwłaszcza w miejscowościach wiejskich, chciałbym zapytać, czy Burmistrz rozważy możliwość zatrudnienia innego inspektora nadzoru. Treść odpowiedzi wskazuje na to, że inspektor nadzoru, który kontroluje te inwestycje, jest z ich wykonania zadowolony. Stan dróg gruntowych w gminie Gryfino jest fatalny, dowodem na to, jest stanowisko Klubu Radnych GIS, który zwraca się o naprawę konkretnych dróg, ale wiele innych jest również w bardzo złym stanie.

Radny Ireneusz Sochaj
244/XIV/07
– na terenie, który Fundacja sprzedała prywatnemu inwestorowi trwa obecnie wycinka drzew. Czy Gmina wie, co inwestor na tym terenie zamierza? Mieszkańcy obawiają się, że zamiast lasku powstanie teren składowania popiołów, podobnie jak w Radziszewie, przy zjeździe z autostrady. Czy inwestor ma wszystkie wymagane prawem zgody na składowanie popiołów?

245/XIV/07 – proszę o dokonanie napraw placu zabaw w miejscowości Wirów. Plac jest w bardzo złym stanie.

246/XIV – chciałbym wiedzieć, co dzieje się w sprawie przeniesionego rok temu na Plac  Pamięci Sybiraków kamienia? Czy kamień wróci na swoje miejsce?

Radny Janusz Skrzypiński
247/XIV/07
– gmina jest od lat właścicielem terenu położonego za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy. Czy zostały podjęte działania, rozpoczęte prace projektowe, czy zostanie przesunięty mur i powstanie kilka nowych miejsc parkingowych?

248/XIV/07 – teren przy ul. Parkowej został przejęty dwa lata temu przez gminę, miały powstać tam nowe miejsca parkingowe. Czy zostały podjęte działania mające na celu uporządkowanie tego terenu?

249/XIV/07 – w miejscowości Dołgie jest 100 m drogi uzbrojonej w kanalizację deszczową, z chodnikami i krawężnikami. Proszę o położenie na tym odcinku nakładki. Burmistrz był na zebraniu wiejskim i widział, w jakim stanie jest ta droga. Myślę, że nie jest to duży nakład, a problem byłby rozwiązany kompleksowo i docelowo.

Radny Mieczysław Sawaryn
250/XIV/07
– czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy czy też uchyliło decyzję gminy w sprawie deklaracji podatkowej Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych?

251/XIV/07 – czy Burmistrz zamierza przedstawić mieszkańcom spójną koncepcję w sprawie opłat za wycięcie drzew w lasku przy CW Laguna, aby mieszkańcy wiedzieli, jak gmina zamierza ta sprawę rozwiązać. Czy już w tej sprawie zostały wydane decyzje zezwalające na wycięcie drzew, a jeśli tak, to na jaka ilość? Jaką ilość planuje wyciąć inwestor i jakie z tego tytułu byłyby należne opłaty na rzecz gminy?

Radny Paweł Nikitiński
252/XIV/07
– proszę o przedstawienie Radzie Miejskiej, a na pewno Klubowi Gryfińskiego Przymierza Wyborczego listy projektów, w których wystąpiliśmy do instytucji pomocowych w ramach programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 i listy tych zadań, które są już realizowane przy udziale tych środków wraz z informacją o tym, jaki jest udział tych środków w danych inwestycjach i jakiej jest zaangażowanie środków własnych.

Radna Wanda Kmieciak
253/XIV/07
- w nawiązaniu do Lokalnego Programu Rewitalizacji - złożyłam wniosek o utworzenie izby pamięci bądź małego muzeum, jest on zapisany, zostanie ono utworzone na bazie istniejących obiektów gminnych w Gryfinie. Jaka jest możliwa lokalizacja? Przy jakim obiekcie oświatowym bądź innym w gminie można takie muzeum bądź izbę pamięci ulokować?