Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 października 2007 r. o godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z XIV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK Nr 1/XV,
  2. wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 – DRUK Nr 1-1/XV,
  3. nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębie Borzym oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej, w zamian za zaległości podatkowe – DRUK nr 1-2/XV.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczeń lustracyjnych Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino.

VII. Wybór ławników na kadencję 2008-2011 do Sądu Rejonowego w Gryfinie.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. – DRUK Nr 2/XV.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przedsiębiorstwa Centrum Wodne Laguna oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto i Gminę Gryfino w związku z nabyciem przedsiębiorstwa zobowiązań Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino związanych z działalnością Centrum Wodnego Laguna – DRUK Nr 3/XV.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w składniki majątkowe Centrum Wodnego Laguna – DRUK Nr 4/XV.

XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłaszane w pkt. IV.

XII. Wolne wnioski i informacje.