Protokół z obrad

PROTOKÓŁ NR XIII/07
z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 13 września 2007 r.

Radni nieobecni:

 • Magdalena Chmura - Nycz
 • Jacek Kawka,
 • Andrzej Kułdosz,
 • Artur Nycz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 2.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych w sesji uczestniczyło 17 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 3.

Przewodniczący Rady poinformował radnych o propozycji nowego porządku obrad  i wprowadzeniu do niego punktu III. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wkładu finansowego w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie na realizację projektu „Ochrona Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i obszaru Natura 2000 przed zagrożeniami ekologicznymi w ramach działań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie”.

Radny Stanisław Różański – na podstawie art. 26 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej  w Gryfinie chciałbym zgłosić wniosek formalny o zmianę projektu porządku obrad, który otrzymaliśmy. Proponuję, aby porządek obrad rozszerzyć o dwa punkty, pierwszy dotyczący możliwości zgłaszania na dzisiejszej sesji interpelacji i zapytań radnych stosownie do § 21 pkt 4 Regulaminu. Drugi wniosek dotyczy złożenia informacji przez Skarbnika Miasta i Gminy dotyczącej weryfikacji danych zawartych w deklaracji podatkowej na 2007 rok Elektrowni Dolna Odra. Myślę, że warto byłoby móc podyskutować o ważnych sprawach dla Gminy przy każdej okazji. Ja odczuwam taką potrzebę i dlatego składam te wnioski.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy ktoś z radnych chciałby złożyć dodatkowe wnioski do porządku obrad?

Ponieważ nikt z radnych nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady ogłosił 5- minutową przerwę na zapoznanie się radnych z nowym proponowanym przez Burmistrza porządkiem obrad.

Po przerwie głos zabrali:

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - z informacji uzyskanych od Burmistrza wynika, że Pani Skarbnik znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Z tego względu nie będzie  w stanie udzielić nam informacji. W kwestii interpelacji daję pod rozwagę zapis punktu IV. porządku obrad, w którym są wolne wnioski i informacje. W tym punkcie można poruszyć interesujące Państwa kwestie. Ze względów formalnych poddaje pod głosowanie wnioski Radnego Stanisława Różańskiego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał po głosowanie wnioski radnego Stanisława Różańskiego dot. wprowadzenia do porządku obrad dwóch punktów:
- Interpelacje i zapytania radnych,
- Informacja Skarbnika Miasta i Gminy dotyczącej weryfikacji danych zawartych w deklaracji podatkowej na 2007 rok Elektrowni Dolna Odra.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu nad wnioskami radnego wzięło udział 17 radnych.
Za przyjęciem wniosków głosował 1 radny przy 10 głosach przeciwnych i 6 wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że wnioski radnego dot. zmiany porządku obrad nie zostały przyjęte.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – Ochotnicza Straż Pożarna  w Radziszewie postanowiła złożyć wniosek o zapewnienie wkładu finansowego w wysokości 700.000 zł głównie z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego oraz drobnego sprzętu pożarniczego. Największe szanse mają wnioski aplikacyjne poparte przez stronę niemiecką, więc OSP w Radziszewie nawiązała współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Luckow  w Niemczech. OSP w Radziszewie nie posiada środków, aby zabezpieczyć wkład własny. Temat ten był konsultowany z Burmistrzem Piłatem, który poparł inicjatywę OSP  w Radziszewie. Wymogiem formalnym jest zapewnienie w uchwale intencyjnej, że w budżecie na 2008 r. znajdzie się dotacja celowa w kwocie 70.000 zł dla OSP  w Radziszewie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy dotacja w kwocie 70.000 zł zostanie wydatkowana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji projektu OSP w Radziszewie?

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – oczywiście. Tak jak przy wszystkich tego typu uchwałach.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał po głosowanie nowy porządek obrad obejmujący punkt III. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wkładu finansowego  w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie na realizację projektu „Ochrona Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i obszaru Natura 2000 przed zagrożeniami ekologicznymi w ramach działań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej  w Radziszewie”.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą głosowało 15 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad ze zmianą został przyjęty.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 4.

Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Radna Wanda Kmieciak – czy Komisja Wyborcza pracująca w Szpitalu Powiatowym  w Gryfinie mogłaby umożliwić głosowanie w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Gryfinie? W zakładzie jest ponad 40 osób. Być może chciałby one wziąć czynny udział  w wyborach, pomimo długotrwałej choroby.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - podczas głosowania nie jest możliwe przenoszenie urny z lokalu wyborczego. Konieczne jest utworzenie odrębnego obwodu głosowania.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały  w ww. sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało  17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XIII/116/07 stanowi załącznik nr 5.

Ad. III. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wkładu finansowego w formie dotacji  celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie na realizację projektu  „Ochrona Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i obszaru Natura 2000 przed zagrożeniami ekologicznymi w ramach działań statutowych Ochotniczej Straży  Pożarnej w Radziszewie”.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie Zenon Trzepacz – chciałbym podziękować w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie, że wprowadziliście Państwo do porządku obrad sesji ten punkt. Z projektami unijnymi jest tak, że nigdy do końca nie jest wiadomo jakie dokumenty będą potrzebne, aby złożyć wniosek. Przedwczoraj zmieniono załączniki do tego projektu. Jest to projekt norweski. Projekt został uzgodniony również z Panią Dyrektor Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, ponieważ szukamy jak najszerszego wsparcia naszej inicjatywy. W przypadku przyznania środków na nasz projekt Zarząd Wojewódzkiego Związku OSP obiecał nam środki finansowe w kwocie 150.000 zł na samochód pożarniczy oraz 20.000 zł na łódź. W uzgodnieniu z Panią Dyrektor Parku wiem, że jest potrzeba sprzątania terenu Parku z nieczystości. W przypadku pożaru Międzyodrza nie jest możliwe dotarcie na miejsce wozem strażackim, mamy sprzęt specjalistyczny, którym możemy posługiwać się niezależnie od samochodu. Posiadamy pompy, które można przewieźć łódką, uruchomić i zlikwidować zagrożenie. Wartość projektu wynosi 700.000 zł. Liczymy, że otrzymamy te środki. Gmina podejmując uchwałę intencyjną niczym nie ryzykuje. Środki z budżetu gminy zostaną wydatkowane wyłącznie w przypadku akceptacji naszego wniosku aplikacyjnego. Będziemy o tym fakcie wiedzieli do końca bieżącego roku. Termin składania wniosków upływa w dniu 27 września 2007 r.

Radny Marek Sanecki – kiedyś na sesji Burmistrz poinformował Radę, że będzie chciał dokonać zmian w systemie organizacji funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej. Czy w wyniku tej reorganizacji samochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie pozostanie w Gminie? Czy będzie ryzyko, że będzie musiał być zwrócony?

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie Zenon Trzepacz – samochód będzie majątkiem Gminy. Jednostka w Radziszewie, podobnie jak jednostka OSP w Sobieradzu znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Nie ma zagrożenia, aby jednostka miała zostać rozwiązana. Tendencja jest taka, aby wzmacniać jednostki  w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Co roku otrzymujemy z budżetu Państwa ok. 7.000 – 8.000 zł min. na zakup sprzętu specjalistycznego.

Radny Marek Sanecki – jednostka OSP w Radziszewie ma dwa stanowiska garażowe. Do drugiego stanowiska nie jest możliwy wjazd. Jak będzie parkowany nowy samochód straży? Jaka jest wielkość tego wozu? Czy nie będzie kłopotów z jego zaparkowaniem? Czy ktoś to sprawdził?

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie Zenon Trzepacz - sprawdzaliśmy  i drugi wjazd jest węższy o 30 cm. Wzięliśmy do przetestowania największy samochód Państwowej Straży Pożarnej przed etapem zakończenia budowy remizy. Mamy bardzo dobrych kierowców i poradzimy sobie z wjazdem. Dotarły do mnie informacje, że stan techniczny sali gimnastycznej przed budynkiem remizy nie pozwoli na jej zbyt długie użytkowanie. Sala ta prawdopodobnie zostanie rozebrana. W chwili obecnej nie ma problemu z wjazdem do drugiego garażu.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – jakie doświadczenia macie ze współpracą z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Luckow? Czy zakres projektu nie może być szerszy? Dlaczego z wnioskiem nie występuje Powiatowa Straż Pożarna obejmując wszystkie jednostki ochotniczej straży pożarnej?

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie Zenon Trzepacz - ideą tego projektu jest uaktywnienie małych środowisk lokalnych. Rozważaliśmy wariant, aby z wnioskiem wystąpiła Gmina Gryfino, ale jest duże prawdopodobieństwo, że nie zostałaby wzięta pod uwagę. O środki mają ubiegać się stowarzyszenia. Jednostka w Luckow oddalona jest od nas o około 30 km. Ze strażakami spotykamy się nieformalnie od ponad dwóch lat. W tym roku sformalizowaliśmy współpracę poprzez podpisanie umowy i listów intencyjnych. Przy realizacji tego projektu musimy ze sobą współpracować.

Radny Stanisław Różański – w uzasadnieniu podkreśla się, że planowany jest zakup samochodu pożarniczego oraz innego sprzętu. O jaki sprzęt chodzi?

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie Zenon Trzepacz - we wniosku zawarty jest również zakup łodzi oraz m.in. gaśnice, węże pożarnicze i inny sprzęt specjalistyczny. Uzgodniliśmy wstępnie z Komendantem Powiatowym PSP, ze przy zakupie samochodu będziemy opierać się na jego opinii, aby samochód uzupełniał sprzęt posiadany przez Komendę Powiatową PSP.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna, a właścicielem wozu strażackiego i łodzi będzie Gmina Gryfino. Przez 5 lat nie można ich przekazać innemu podmiotowi. Jak wygląda kwestia ubezpieczenia samochodu? Projekt uchwały posiada opinię radcy prawnego, ale czy wszystkie sprawy własnościowe zostały załatwione?

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie Zenon Trzepacz – w ostateczności, zakładając czarny scenariusz, jednostka otrzymuje środki z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i jest w stanie poradzić sobie finansowo.

Radna Wanda Kmieciak – czy samochód będzie w pełni wyposażony, czy trzeba będzie go doposażać?

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie Zenon Trzepacz - posiadamy bardzo dużo sprzętu, potrzebny będzie drobny sprzęt. Nie będzie miało to wpływu na działanie samochodu. Jednostka ma otrzymać 150.000 zł od Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w momencie uchwalania budżetu na 2008 rok prawdopodobnie będziemy wiedzieli, czy wniosek został zaakceptowany, czy nie.

Radny Marek Sanecki – kto poniesie koszty ubezpieczenia oraz koszty związane  z eksploatacją pojazdu?

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie Zenon Trzepacz - ubezpieczenie oraz koszty eksploatacji są zadaniami własnymi gminy.

Radny Marek Sanecki - o jaką kwotę musiałyby zwiększyć się środki przeznaczane na ochotniczą straż pożarną, aby zabezpieczyć koszty eksploatacji tego samochodu?

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie Zenon Trzepacz - o około 5.000 zł.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały  w ww. sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało  17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zapewnienia wkładu finansowego w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie na realizację projektu  „Ochrona Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i obszaru Natura 2000 przed zagrożeniami ekologicznymi w ramach działań statutowych Ochotniczej Straży  Pożarnej w Radziszewie” przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XIII/117/07 stanowi załącznik nr 6.

Ad. IV. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – dopuszczam możliwość, aby wolne wnioski nosiły cechy interpelacji.

Radny Stanisław Różański – skorzystam z tego przyzwolenia i sprawy które chciałem zgłosić w ramach porządku obrad rozszerzonego o interpelację chciałbym poruszyć w tej chwili.

Radny Stanisław Różański zgłosił następujące interpelacje:

215/XIII/07 – w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowościach Pniewo - Żórawki w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie rady sołeckiej z moim udziałem. Rada Sołecka wyraża zaniepokojenie stanem, jaki na tej budowie na dzień dzisiejszy istnieje. Z pisma Burmistrza w tej sprawie wynikało by, że na dzień dzisiejszy w tej sprawie nie ma problemu, że realizacja tej budowy przebiega bez zakłóceń. Niestety z mojej wiedzy, z wiedzy członków Rady Sołeckiej wynika, że na placu budowy nic się nie dzieje i zapowiedzi odnośnie ukończenia inwestycji na koniec września i oddania do eksploatacji brzmią co najmniej niepewnie. Proszę Pana Burmistrza Macieja Szabałkina o włączenie się w tę sprawę, ponieważ problem wynika z następujących nakładających się na siebie zdarzeń. Ponieważ w czerwcu padła zapowiedź oddania tej inwestycji, niektórzy mieszkańcy miejscowości Pniewo i Żórawki pytają czy mają zamawiać na okres grzewczy gaz propan-butan? Pojawiły się pytania dotyczące podłączenia do sieci. Czy ta sieć, którą mają mieszkańcy będzie można być wykorzystania czy tez trzeba będzie opracować nową dokumentację dotyczącą nowej sieci. Jest cały szereg pytań natury formalnej dotyczącej finansowania, wiele pytań dotyczących kosztów. W związku z tym widzimy potrzebę zorganizowania w miesiącu wrześniu bądź na początku października spotkania z udziałem przedstawicieli Zakładu Gazowniczego i współpracowników gminy z mieszkańcami. Proszę aby służby gminy w najbliższym czasie uzgodniły kwestie takiego zebrania i w porozumieniu z sołtysem do takiego zebrania doprowadziły. W przeciwnym bowiem wypadku niekończące się interwencje ludzi będą stwarzały tylko niepotrzebny niepokój społeczny w tej sprawie.

216/XIII/07 – w ramach interpelacji chciałbym zabrać głos w sprawie sześciu rodzin dzieci, które uczęszczają do gimnazjum Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie-Kluczu. Chodzi o dowóz tych dzieci na linii Gryfino – Centrala Nasienna – Szczecin Klucz szkoła. Jest taki specjalny autobus, który wykorzystywany jest do dowozu dzieci w tej szkole. Przy tej okazji chciałbym się podzielić ogólną refleksją. Ponieważ ci mieszkańcy zwrócili się do mnie, abym ten problem podniósł w ramach interpelacji, nie może być tak, że służby urzędu stanowią swoistą skrzynkę przekaźnikową takich spraw. Jeżeli mieszkańcy piszą w tej sprawie wniosek, odpowiednio go uzasadniają, składają w Urzędzie i proszą o udzielenie pomocy w załatwieniu tej sprawy, to nie może być tak, że ten wniosek przy lakonicznym jednozdaniowym pisemku przekazywany do PKS w Szczecinie „przesyła się w załączeniu wg właściwości”. Nie po to wnioskodawcy zwrócili się do gminy, żeby gmina na zasadzie listonosza przekazała dalej. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że to dotyczy w ogóle interpelacji zgłaszanych przez nas w czasie sesji. Widzę potrzebę, aby interpelacje radnych zgłaszane na sesji i sposób ich załatwiania przekazywany był w witrynie internetowej gminy w odrębnej kolumnie w sposób powtarzający in extenso tak jak to wyglądało przy załatwianiu sprawy. Czyli innymi słowy: jedna kolumna z treścią interpelacji i druga kolumna zawierająca wszystko to, co w danej sprawie zostało zrobione. Wtedy każdy z mieszkańców, który jest zainteresowany, będzie wiedział, czy dana interpelacja została zgłoszona i jak została załatwiona. Ponadto wydaje mi się, że jeśli radny zgłasza daną sprawę w ramach interpelacji to jest on głęboko przekonany po pierwsze o takiej potrzebie, po drugie widzi możliwość załatwienia sprawy, po trzecie oczekuje, że ktoś włoży całe swoje serce, aby sprawę załatwić. Bo po to jesteśmy, abyśmy załatwiali ludzkie sprawy. Nie zawsze od pieniędzy zależy załatwienie sprawy. Zależy od chęci i od serca. Apeluję do służb Urzędu o zmianę sposobu załatwiania interpelacji radnych. Nikt do tej pory z urzędników tego Urzędu nie zapytał mnie, czy mam koncepcję załatwienia rej sprawy, a marzyło by mi się, aby takie spotkanie za każdym razem się odbywało. Mam swoje propozycje co do załatwienia określonych spraw i chciałbym, żeby mnie ktoś wysłuchał, a nie zawsze składam je w uzasadnieniu interpelacji, bo nie ma takiej możliwości. Widzę potrzebę, za każdym razem kiedy istnieje taka konieczność, przeprowadzenia wizji lokalnej w sprawie, którą zgłaszamy. Bo na miejscu a nie zza biurka widać jak faktycznie stan w danej sprawie wygląda. Dlatego apeluję, aby w sprawie tych sześciu rodzin odbyło się spotkanie w Urzędzie z pracownikami odpowiedzialnymi za załatwienie tej sprawy przy udziale członka dyrekcji PKS. Zastrzegam sobie prawo obecności na tym spotkaniu. Mam swoje propozycje, które mogą doprowadzić od załatwienia tej sprawy. O takie spotkanie wnioskuje i oczekuję na informację o takim sposobie załatwienia tej sprawy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – na ostatniej sesji była poruszana kwestia dowozu dzieci do szkół leżących poza obwodem oświatowym Gminy Gryfino. Została udzielona wszechstronna informacja w tym zakresie. Można sięgnąć do protokołu z sesji.

Radny Rafał Guga – czy otwarte obwody głosowania zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych? Do tej pory praktyką było, że był to jeden obwód. Czy będzie ich więcej podczas najbliższych wyborów? Frekwencja w wyborach parlamentarnych spada. Jeżeli osoby niepełnosprawne miałyby chęć uczestniczyć w nich, ułatwmy im dostęp do lokalu. Można zatrudnić do każdego obwodu po dwie osoby, które pomogłyby wnieść wózek osoby niepełnosprawnej. Z własnego doświadczenia wiem, że jest z tym problem.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął obrady XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej – załącznik nr 2,
 3. Porządek obrad sesji – załącznik nr 3,
 4. Nowa porządek obrad sesji – załącznik nr 4,
 5. UCHWAŁA NR XIII/116/07 - załącznik nr 5.
 6. UCHWAŁA NR XIII/117/07 - załącznik nr 6.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

 

Protokołowała:
referent
Agnieszka Grzegorczyk