Protokół z obrad

PROTOKÓŁ NR XII/07
z XII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 sierpnia 2007 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1415

Radni nieobecni:

 • Artur Nycz
 • Stanisław Różański

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

W posiedzeniu uczestniczyli:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk,
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin,
 • Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 • Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 • Radca prawny Przemysław Mijal,
 • sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2.
 • zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Przywitał wszystkich obecnych na sali. Przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Pawłowi Nikitińskiemu. Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.

2/ Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z X sesji Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?
W wyniku jawnego głosownia na stan Rady 21 osób i obecnych na sali 19 radnych  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy jednym głosie wstrzymującym się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XI sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Wiceprzewodniczący poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżecie gminy na 2007 r. - Druk Nr 4/XII. Projektu uchwały nie omówiła Komisja Rewizyjna. Wiceprzewodniczący poddał nowy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący stwierdził, że porządek obrad ze zmianą został przyjęty.
Nowa wersja porządku obrad stanowi załącznik nr 5.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat. Informacja stanowi załącznik nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – po odbytych wraz z Zastępcą Burmistrza rozmowach w Szczecinie, Warszawie i Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kostrzynie mogę powiedzieć, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że strefa Kostrzyńsko-Słubicka otrzyma tereny w Gardnie przy zjeździe z S-3. Spodziewam się ostatecznych decyzji nie później jak w ciągu miesiąca i myślę, że na następnej sesji będę mógł Państwa poinformować o pozytywnym efekcie naszych starań o utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej w rejonie Gardna. Powołałem zespół roboczy ds. rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w celu jak najbardziej obiektywnego ocenienia odwołań mieszkańców gminy od przyjętego projektu. Komisja prace zakończyła i oczekuję na protokół z prac Komisji.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym przedstawić wniosek Komisji Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego wypracowany na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Komisja wnioskuje o podjęcie działań  w celu wypracowania koncepcji stworzenia i funkcjonowania monitoringu w mieście i gminie Gryfino.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
189/XII/07
– w związku z tym, że na początku roku była mowa o zawarciu porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem, aby za wszystkie drogi powiatowe była odpowiedzialna Gmina, proszę o informację, na jakim etapie znajduje się sprawa zawarcia tego porozumienia. Moim zdaniem jest to bardzo dobra koncepcja.

Radny Tomasz Namieciński
190/XII/07
– na prośbę sołtysa sołectwa Chlebowo proszę o informację na temat budowy boiska w miejscowości Chlebowo. Sprawa ciągnie się już od czterech lat i w chwili obecnej utknęła w martwym punkcie. Jaki jest stan realizacji boiska sportowego w miejscowości Chlebowo?

Radna Wanda Kmieciak
191/XII/107
– proszę o przekazanie budynku po byłej szkole w Borzymiu na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie jako organizacji pożytku publicznego na działalność warsztatów terapii zajęciowej oraz utworzenie środowiskowego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które oczekują na miejsca w warsztatach terapii zajęciowej i rehabilitację społeczno-zawodową. Od lat w Gryfinie nie powstała placówka, która zajmowała by się rehabilitacją społeczno-zawodową tej grupy osób. Problem więc narasta. Toczyły się rozmowy o przyznanie budynku w Nowym Czarnowie, o rozbudowie budynków w Gryfinie, zamierzenia te spełzły na niczym. Apelujemy aby ten budynek został przekazany Stowarzyszeniu. Rozmowy z Panem Burmistrzem i z sołtysem sołectwa Borzym zmierzają ku temu, aby budynek po byłej szkole został w ten sposób zagospodarowany.

192/XII/07 – proszę o wykoszenie placów zabaw w miejscowościach w wiejskich. Zwłaszcza w Czepinie plac zabaw jest zarośnięty, co wygląda nieestetycznie. Proszę o zajęcie się sprawą.

193/XII/07 – proszę o ogrodzenie placu zabaw w Czepnie. Ogrodzenie to miało zostać wykonane, ale nadal go nie ma. Plac leży w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej o dużym natężeniu ruchu.

194/XII/07- remonty na drogach gminnych wykonywane są bardzo nierzetelnie, bardzo niefachowo i jest wiele skarg na wykonawców. Wysypany żużel i tłuczeń nie jest ugniatany, w Czepinie podczas robót zostały uszkodzone dwie studzienki kanalizacyjne, nie były one przez dwa dni zabezpieczone. Nad wykonaniem tych prac powinien być sprawowany nadzór. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Janina Nikitińska
195/XII/07
– z jakiego powodu Burmistrz nie ogłosił konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gryfinie? Wiem, że w poprzednich latach zdarzały się takie sytuacje wówczas, kiedy osobie na stanowisku dyrektora brakowało kilku lat do wieku emerytalnego. Co było powodem w tym przypadku?

Radna Elżbieta Kasprzyk
196/XII/07
– droga powiatowa Szczawno - Bartkowo w wielu miejscach jest nieprzejezdna dlatego proszę o dokonanie oceny jej stanu i wykonanie koniecznych napraw.

197/XII/07 – otrzymałam informację od pracownika Urzędu, że prace na drodze w Żórawiach zostały zakończone i nic więcej nie będzie na tej drodze robione. Mieszkańcy zwrócili się z protestem w sprawie stanu drogi, do protestu dołączona jest lista 70 podpisów osób korzystających z tej drogi. Pozwolę sobie odczytać ten protest skierowany na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pismo wraz z dokumentacją fotograficzną oraz podpisami mieszkańców stanowi załącznik nr 7. Czy droga została naprawiona i prace zostały odebrane zgodnie  z informacją jaką otrzymałam w Urzędzie? Jak długo Gmina będzie zlecać prace partaczom? To jest ta sama firma, która naprawia wiejskie drogi. Mieszkańcy i sołtysi wciąż zwracają uwagę na złą jakość wykonanych prac.\

Radny Rafał Guga
198/XII/07
– na skrzyżowaniu ulic B. Chrobrego i 1 Maja sygnalizacja świetlna przystosowana jest dla osób niedowidzących i niewidzących. Jedna z osób niewidomych stwierdziła ostatnio, że sygnał dźwiękowy emitowany przez sygnalizator jest słabo słyszalny. Proszę o zajęcie się sprawą.

199/XII/07 – proszę o wystąpienie do Starostwa Powiatowego o poprawę stanu drogi przy ul. 9 Maja. Chodnik przy ulicy Wojska Polskiego jest zniszczony przez TIRy, które jeżdżą tą drogą. Chodnik ten jest uczęszczany przez dzieci idące do Przedszkola Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2. Kiedyś tam wydarzy się tragedia. Proszę o zajęcie się sprawą.

200/XII/07 – w odpowiedzi na interpelację dotyczącą brudnej wody otrzymałem informację, że jest to sprawa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ciepła woda na osiedlu Górny Taras ma barwę ciemnoczerwoną i z opinii osób posiadających wiedzę w tym zakresie wiem, że może zawierać duże stężenie takich pierwiastków jak żelazo, mangan, amoniak i może być niebezpieczna dla ludzi. Z rozmowy z Panem Prezesem PUK wynika, że może być to wina zanieczyszczonych filtrów. Proszę o zwrócenie się do PECu w sprawie poprawy jakości wody na Górnym Tarasie.

201/XII/07 – mam informację, że ZUMED, który miał starać się o lokal „Pod platanem” uzyskał pomieszczenia w PECu. Czy w związku z tym budynek „Pod platanem” można byłoby przeznaczyć na potrzeby Biblioteki Naukowej, co pozwoliło by uwolnić pomieszczenia obecnie zajmowane przez Bibliotekę i przenieść tam Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, który pracuje w trudnych warunkach lokalowych. ZEAS wówczas pozyskał by dwa pokoje zajmowane przez Wydział Edukacji. Czy można byłoby powrócić do tej koncepcji?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
202/XI/07
– wiele osób pyta o możliwość zakupu działki budowlanej, wiele osób chce rozpocząć budowę domu. Proszę o przygotowanie wykazu działek gminnych, które będą w najbliższej przyszłości przeznaczone do sprzedaży i o przekazanie tej informacji mieszkańcom.

203/XII/07 – ponawiam swoją interpelację o utworzenie świetlicy i punktu bibliotecznego na osiedlu Południe. Młodzież zrobiła sobie w garażach klub, gdzie spędza wolny czas, ale mieszkańcom to przeszkadza. Bardzo często interweniuje tam Policja. Czy nie warto byłoby zawrzeć porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową i utworzyć taki punkt na osiedlu Południe, gdzie jest duże skupisko dzieci i młodzieży?

Radna Janina Nikitińska
204/XII/07
– w imieniu pani sołtys sołectwa Chwarstnica proszę o wymianę okien w świetlicy wiejskiej. Okna są nieszczelne, przeciekają, woda dostająca się przez nieszczelności niszczy podłogę. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Andrzej Kułdosz
205/XII/07
– w Radziszewie wybudowana została piękna remiza, ale brakuje tam odwodnienia. Woda żłobi i wymywa wokół remizy potężne kratery, zaczyna już dochodzić do fundamentów. Proszę o zajęcie się sprawą.

206/XII/07 – rozpoczęta budowa boiska w Radziszewie nie została należycie zabezpieczona, wykonawca nie dokonał ogrodzenia i zabezpieczenia terenu, a w najbliższym czasie rozpoczyna się rok szkolny i może tam dojść do tragedii. Proszę o zajęcie się sprawą.

207/XII/07 – proszę w imieniu sołtysów miejscowości Daleszewo i Radziszewo o utworzenie przejścia dla pieszych przy placach zabaw i świetlicy wiejskiej. Proszę o zainstalowanie na drodze nr 31 fotoradarów. Rozpoczyna się rok szkolny, a ruch na drodze krajowej jest bardzo duży.

Radny Marek Sanecki
208/XII/07
– na poprzednich sesjach pytałem o utworzenie strony internetowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Na serwerze gminnym została utworzona „namiastka” strony. Brakuje jednak najbardziej istotnych informacji czyli regulaminów. Czy tych regulaminów nie ma czy nie stosuje się ich?

209/XII/07 – wówczas kiedy mieliśmy zaopiniować projekt zmiany regulaminu korzystania z biletów do CW Laguna zaproponowałem aby wprowadzić dodatkowe grupy, które mogły by korzystać z biletów. Burmistrz powiedział, że nie jest to możliwe, na skutek czego uchwała nie została uchwalona. Obowiązuje stara uchwała, która nie reguluje istniejącego rozdawnictwa biletów w sposób właściwy, według której Gmina kupowała bilety do CW Laguna za kwotę 5 zł, a te które są rozdawane według dziwnej zasady za 7,50 zł. Znam osoby, które na te bilety wchodzą, a nie ma to żadnego uzasadnienia. Jak długo będzie taki stan rozdawnictwa i kolesiostwa tolerowany?

Radny Mieczysław Sawaryn
210/XII/07
– dlaczego przez radnych podnoszone są wciąż od lat sprawy remontów dróg, chodników, oświetlenia? Radni zamiast zajmować się sprawami zasadniczymi muszą przyjmować od mieszkańców tego typu sygnały. Czy nie są one Burmistrzowi sygnalizowane przez służby miejskie? A jeśli są, to dlaczego gmina w tym zakresie nie podejmuje żadnych działań?

211/XII/07 – jesienią ubiegłego roku rozpoczęta została w Pniewie budowa sieci gazowniczej. Co dzieje się w tej sprawie? Kiedy w Pniewie będzie gaz?

Radny Paweł Nikitiński
212/XII/07
– w tygodniku „Nowe 7 Dni Gryfina” ukazało się sprostowanie dotyczące artykułu red. Macieja Puzika w sprawie wydarzeń na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Dowiedzieliśmy się z tego sprostowania, że postępowanie dotyczące kontroli RIO w związku z przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Gryfino a Fundacją jeszcze się nie zakończyło Wiem, że sporządzono protokół, wnioski pokontrolne, pouczono Burmistrza o możliwości wniesienia zastrzeżeń. Wniesiono dwa zastrzeżenia, które zostały odrzucone przez RIO. Chciałbym wiedzieć na jakim etapie jest to postępowanie? Jaka procedura wyjaśniająca jeszcze trwa, że nie został opublikowany na stronach BIPu ani protokół pokontrolny ani wnioski i zalecenia pokontrolne mimo, że Burmistrz złożył na poprzedniej sesji deklarację, że po powrocie Pani Sekretarz z urlopu natychmiast te informacje znajdą się w BIP.

213/XII/07 – czy w ZEAS wciąż jest wakat na stanowisku zastępcy dyrektora czy też tego wakatu już nie ma? Czy w gminie Gryfino będziemy ogłaszali konkursy na stanowiska urzędnicze czy będziemy nominowali osoby na poszczególne stanowiska zgodnie z własnym uznaniem? Trzeba podkreślić, że są stanowiska na które gmina Gryfino ogłasza konkursy i można o nich przeczytać w BIP. Dlaczego w niektórych przypadkach konkursy są organizowane a w innych nie?

214/XII/07 – dlaczego Gmina Gryfino dopuszcza się tak skrajnych marnotrawstw na drogach gminnych w związku z ich remontami?

Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 1/XII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.
Radni otrzymali na posiedzeniach komisji nowa wersję projektu uchwały wraz ze skorygowanym wnioskiem o zatwierdzenie taryf.

Radny Marcin Para – przedstawię stanowisko Klubu Radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej. Chciałbym omówić i poddać w wątpliwość dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczy sposobu ustalenia cen za wywóz nieczystości i różnicy w taryfie grupy odbiorców ścieki przemysłowe – pływalnie i baseny, która wynosi 2,59 zł/m3. Największą grupą odbiorców w gminie są gospodarstwa domowe, dla których taryfa wynosi o 45 gr więcej niż taryfa dla Centrum Wodnego Laguna. Dlaczego mieszkańcy mają ponosić koszty takich dużych rozbieżności? Druga kwestia dotyczy samego procesu ustalania taryf. W materiałach dostarczonych radnym na sesję w projekcie uchwały taryfy kształtowały się odmiennie: odpowiednio 2,33 zł/m3, 2,72 zł/m3, 3,25 zł/m3 i 3,68 zł/m3. W porównaniu z poprzednimi latami podwyżki za wodę i wywóz nieczystości w gospodarstwach domowych - kształtowały się w granicach 3,5% - 4%. W pierwotnej wersji projektu uchwały wynosić one miały aż 14%. Po upływie 7 dni radni otrzymali nowy druk projektu uchwały z nowymi taryfami. Co spowodowało, że w ciągu 7 dni stawki zostały zweryfikowane przez PUK Sp. z o.o.  i zmienione? Nie zmieniła się ustawa w tym zakresie. Skoro w ciągu 7 dni stawki spadły  o kilkanaście groszy, to czy Pan Prezes nie przygotował nowego projektu uchwały na dzisiejszą sesję z nowymi stawkami? Myślę, że ta kwestia jest otwarta skoro w ciągu 7 dni stawki spadły o kilka procent, to może należy poczekać jeszcze kilka dni a stawki spadną jeszcze i będą do zaakceptowania przez wszystkich radnych i przez komisje, które wyraziły negatywną opinię.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym odnieść się do planowanej podwyżki aż o 21,43% za ścieki przemysłowe. Mali przedsiębiorcy i rzemieślnicy są zbulwersowani tą ceną. Tak wysoka podwyżka wpływa na działalność firmy. Skąd takie wysokie podwyżki? Nie można tak drastycznie podnosić cen. Jest duże zróżnicowanie z indywidualnymi odbiorcami. Te podwyżki dla przedsiębiorców są za wysokie.

Radny Rafał Guga – jeżeli chodzi o ścieki, do której grupy można zaliczyć takie placówki jak żłobki, przedszkola, szkoły? Czy podwyżki były przewidziane w budżetach tych placówek i czy wpłyną znacząco na ich funkcjonowanie?

Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński – na komisjach była mowa o tym w jaki sposób dokonano zmianę stawki. Pan Prezes powoływał się wówczas na zmniejszenie marży. Pomimo tych argumentów, które zostały przytoczone, ja osobiście oraz Klub Gryfińskiego Przymierza Wyborczego, podobnie jak Klub Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej wyrażamy stanowisko negatywne wobec tego projektu uchwały, choć nie ma dyscypliny w głosowaniu. W obecnym kształcie będzie nam trudno poprzeć propozycję, która została przedłożona   z kilku powodów, o których nie chcę mówić. Proszę Pana Prezesa o ustosunkowanie się.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – żłobki, przedszkola, szkoły mieszczą się w drugiej grupie taryfowej dotyczącej ścieków bytowych, bo te jednostki zrzucają ścieki właśnie o charakterze bytowym. Przepisy ustawy wskazują, że taryfy obowiązują przez 1 rok. Istnieje możliwość przedłużenia czasu obowiązywania taryf,
z której w tym roku korzystaliśmy. Planujemy zrównać okres obowiązywania taryf z rokiem kalendarzowym. Będziemy się starali, aby już w przyszłym roku prolongować okres obowiązywania taryf o 3 miesiące, wtedy nowe stawki zaczęłyby obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. To również dla przedsiębiorców ma spore znaczenie. Co do zasady, taryfy dla małych przedsiębiorców i rzemieślników będą obowiązywały takie jak dla gospodarstw domowych. Większość rzemieślników i małych przedsiębiorców nie odprowadza ścieków przemysłowych. Część dotychczasowych opłat związanych z przekroczeniami ilości ścieków znajduje się w tej stawce. Taryfa za wywóz nieczystości obejmuje wyłącznie ścieki odprowadzane w sposób zbiorowy kanalizacją. Nie dotyczy wywozu nieczystości z szamb do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków. Różnica w taryfach dla pływalni, gospodarstw domowych i przedsiębiorców wynika z przeliczenia kosztów na ładunek. Na podstawie badań, które prowadzimy na ściekach możemy określić, że dany ściek o pewnym charakterze niesie ze sobą określony ładunek. Ściek przemysłowy jest bardziej obciążony, niż ścieki  z gospodarstw domowych. Ścieki z basenu są mniej obciążone ładunkiem, niż ścieki  z gospodarstw domowych. Sposób procedowania nad wysokością taryf przedstawia się następująco, przedsiębiorstwo przedstawia Radzie Miejskiej projekt taryf. Organem właściwym do weryfikacji stawek, stwierdzenia, czy są zgodne z prawem i prawidłowo wyliczone jest Burmistrz i jego służby. Burmistrz może się odnieść do złożonego wniosku. Stawki albo są pozostawiane na wnioskowanym poziomie, albo obniżane. Spółka składa wniosek taryfowy w oparciu o swoje plany, zadania i koszty, które poniosła. Burmistrz zwykle uwzględnia interes społeczny i stara się zrównoważyć stawki. Podczas negocjacji staramy się dojść do kompromisu. Wymaga to zwykle korekty planu spółki.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – w jakim przedziale chemicznego zapotrzebowania tlenu mieści się woda spływająca z CW Laguna? W grupach taryfowych mamy przedział od 0-400, 400-700 oraz 700 i powyżej. Jak rozliczana jest z wody i ścieków działalność gospodarcza prowadzona w obrębie CW Laguna?

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha - ścieki dostarczane przez CW Laguna mieszczą się w 1 grupie. CW Laguna jest jedynym dostawcą ścieków. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak rozliczają się z CW Laguna jednostki, które na terenie centrum funkcjonują. CW Laguna jest przedsiębiorstwem, które posiada decyzję na odprowadzanie ścieków i odpowiedni zapis w statucie. Sprawą Zarządu jest, czy Fundacja stosuje ceny ze swoimi dostawcami takie jak w taryfie, czy inne. PUK nie ma na to wpływu, ponieważ nie podpisuje umów z tymi przedsiębiorcami. Gdyby Fundacja chciała wdrożyć taka politykę i takie umowy zostały zawarte, większość przedsiębiorstw znalazłaby się  w 2 grupie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – w ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych osiągnęło nienajgorszy wynik ekonomiczny. Przez ostatnie lata kosztem innych inwestycji dofinansowaliśmy PUK. Przedsiębiorstwo ma różne intratne dzierżawy np. cmentarz komunalny, zajmuje bardzo atrakcyjne grunty w centrum miasta. Czy w tym zakresie dokonywana była analiza możliwości pozyskania dodatkowych środków i lepszego wykorzystania posiadanych nieruchomości? W jakiej wysokości został zaplanowany zysk przedsiębiorstwa w roku bieżącym? Jak skutkować będzie na sytuacje ekonomiczną przedsiębiorstwa niezatwierdzenie taryf przez Radę Miejską?

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha - nie do końca jest tak, że środki finansowe pochodzące z innych działalności można przenosić na działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Daną działalność należy rozliczać w oparciu wyłącznie o wyniki tej działalności. Przedsiębiorstwo zajmuje grunty w obrębie ul. Szczecińskiej i ul. Flisaczej. W roku bieżącym podjęta zostanie decyzja w sprawie przyszłej lokalizacji siedziby firmy. Przedsiębiorstwo funkcjonowało będzie na terenie bazy przy ul. Targowej. Jesteśmy w trakcie rozmów z firmą, która ma przygotować koncepcję do końca października br.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - jaka część załogi PUK pracuje  w działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków?

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha - około 50% załogi pracuje w tej działalności. Podwyżki dla tej grupy osób uwzględnione we wniosku taryfowym wynikają z porozumienia zawartego z zakładową organizacją związkową dot. funduszu wynagrodzeń na rok bieżący. Wynagrodzenia w zakładzie wodociągów i kanalizacji
i w grupie osób pracujących na stanowiska nierobotniczych będą trochę wyższe niż dla pozostałych pracowników, gdyż pracuje tam duża grupa wysoko kwalifikowanych pracowników. Istnieje realna obawa, że mogą oni podejmować próby zmiany miejsca pracy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej na pytania radnych odpowiadał Dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych Władysław Gorzelak. Zapytałem go, czy w roku 2006 na działalności Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych poniosło stratę, czy wygenerowało zysk? Uzyskałem informację, że była to działalność rentowna. Przy jakich stawkach jest granica rentowności tej działalności?

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – ubiegły rok obrotowy przedsiębiorstwo zamknęło z wynikiem dodatnim. W roku bieżącym działalność ta jest już nierentowna. Przedsiębiorstwo co miesiąc sporządza takie kalkulacje na swoje potrzeby. Mamy obowiązek, aby taką analitykę prowadzić.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wypowiedź Pana prezesa jest niepełna i nie do końca wyjaśnia sprawę. Jako organ założycielski i właściciel spółki prowadzę kontrolę nad spółką. Wzrost o 9% kosztów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków wynika ze wzrostu płac. Wynagrodzenia w PUK wzrosły o ok. 12 %. Jest to wzrost płac średnio o 2 zł/h brutto. Jest on spowodowany licznymi próbami odejścia  z przedsiębiorstwa pracowników wysoko kwalifikowanych. Wzrosły również koszty związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną, rosną koszty chemikaliów oraz materiałów budowlanych i instalacyjnych.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – wzrosły również koszty usług obcych, w szczególności koszty badań jakości wody.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – sytuacja w przedsiębiorstwie nie pozwalała na znaczące remonty wszystkich ujęć wody. W związku z nowymi przepisami wprowadzającymi wymagania unijne przedsiębiorstwo w bardzo szybkim czasie musi doprowadzić do poprawienia stanu ujęć wody. Poleciłem Prezesowi PUK, przyjąć takie stawki, aby na działalności związanej z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków przyjąć niewielką stratę, która zostanie wyrównana dochodami ze zwiększonej działalności budowlanej. Planujemy, że zysk przedsiębiorstwa będzie minimalny, bliski zeru. Gmina przekazała budynek byłej łaźni oraz teren przy ul. Targowej dla PUK dla lokalizacji całej bazy przedsiębiorstwa. W budynku łaźni zamieszkują trzy rodziny. Gmina zobowiązała się przenieść tych lokatorów, aby budynek mógł zostać adaptowany na siedzibę PUK. Cała działalność warsztatowa zostanie przeniesiona na tereny przy ul. Targowej. Również GTBS otrzymało polecenie, że od  1 stycznia 2008 r. nie będzie posiadało grupy remontowej i opuści budynek przy ul. Grunwaldzkiej. Wszystkie te działania powinny zostać zakończone w ciągu dwóch najbliższych lat. Tereny te zostaną przeznaczone pod działalność komercyjną zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – zarówno w GTBS, jak i PUK jest Rada Nadzorcza i Zarząd. Są one niezależnymi organami, mają swojego właściciela, którymi są mieszkańcy gminy Gryfino, a reprezentantem których jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Jest to taka mała sugestia do sytuacji, jaka miała miejsce na Komisji Rewizyjnej  w związku z prawami obywatelskimi i prawem do udziału w komisjach.

Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?

Ponieważ nikt z radnych nie zabrał głosu Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 13 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta  i gminy Gryfino nie została przyjęta.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9.

Radca prawny Przemysław Mijal – w sytuacji, gdy Rada Miejska nie podejmie uchwały  o zatwierdzeniu taryf jest nakaz przedłożenia projektu uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w dniu dzisiejszym otrzymałam kosztorys budowlany na roboty budowlane w Bibliotece Publicznej. Komisja Rewizyjna czekała na dokumenty  i proszę o przerwę na zapoznanie członków Komisji z dostarczoną dokumentacją.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do godz. 1100.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – przed przerwą padła sugestia, że Rada powinna podjąć uchwałę odmawiającą zatwierdzenia taryf. Stan faktyczny jest taki, że powinno tak się stać wówczas, gdyby Rada Miejska wskazała wady prawne przedłożonej uchwały. Ponieważ nie wskazano żadnej wady prawnej, żaden radny nie podnosił, że projekt uchwały jest niezgodny z prawem, nie było także wniosku komisji, który by określał jakąkolwiek wadę prawną nie ma potrzeby podejmowania uchwały. Fakt, że Rada Miejska podjęła decyzję o odrzuceniu projektu uchwały nie skutkuje zatrzymaniem wprowadzenia taryf, które zostały przedstawione. One wejdą w życie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – art. 24§5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że Rada gminy podejmuje uchwałę  o zatwierdzeniu taryf w ciągu 45 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Nie było podstaw do podjęcia uchwały, że Rada odmawia przyjęcia stawek. Jeżeli stawki zostały przedstawione zgodnie z prawem, to nie ma podstaw do podjęcia uchwały negatywnej. W przypadku odmownej decyzji Rady, w razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf albo nie stwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. W razie stwierdzenia przez organ nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta wchodzą w życie po upływie 14 dni od doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Uchwała musi być podjęta przez Radę, albo pozytywna, albo negatywna. Jeżeli Rada nie stwierdza naruszenia prawa musi być podjęta uchwała o zatwierdzeniu taryf, jeżeli stwierdza naruszenie prawa wówczas podejmuje decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf.. Państwo podjęliście decyzję negatywną, więc taka uchwała musi zostać podjęta, ale należy do nie przygotować również uzasadnienie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w trakcie przerwy konsultowaliśmy tą sprawę z radcą prawnym. Zweryfikowaliśmy z radcą stan faktyczny ze stanem prawnym i doszliśmy do przekonania, że podjęcie uchwały w formie, w jakiej została podjęta decyzją przez Radę jest dopuszczalne. Istnieje konieczność podjęcia uchwał o odmowie przyjęcia taryf tylko wówczas, kiedy Rada Miejska wskaże jej wadę prawną. Opinia radcy prawnego jest w tej materii jednoznaczna. Po za tym, Rada Miejska ma prawo odmówić przyjęcia zaproponowanych stawek i może wnioskować o zmianę stawek. Rada Miejska nie wyraziła zgody na przyjęcie taryf i nie wskazała wady prawnej. W związku z tym nie musi podejmować innej uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – pozwoliłem sobie wykonać telefon do Izby Gospodarczej i z Izby otrzymałem taką interpretację. Proszę o pięć minut przerwy, aby skonsultować się.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – organem nadzoru jest wojewoda, organem kontroli jest RIO, więc opinie tych instytucji są dla Rady Miejskiej wiążące. Pozostałe instytucje są tylko opiniodawcze. Przychylam się do prośby Burmistrza i ogłaszam pięciominutową przerwę, aby tą kwestię rozstrzygnąć ostatecznie.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – stanowisko Rady Miejskiej jest takie, jak przedstawiłem przed przerwą. Punkt V. porządku obrad sesji został zatem wyczerpany.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ustalenia, które przedstawił Pan Przewodniczący według mnie buzą wiele zastrzeżeń. Chciałbym poinformować Radę, że w tej sprawie skorzystam z opinii innych prawników.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Prezydium Rady ma w swoim gronie również prawnika, więc podważanie stanowiska Rady jest bezcelowe i bezzasadne.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – DRUK Nr 2/XII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w uchwale przeznaczamy kolejne 63.000 na dodatkowe, nie przewidziane w projekcie robót budowlanych i instalacyjnych zadania na remont i aranżację wnętrz budynku Biblioteki Miejskiej w Gryfinie w zakresie protokołu konieczności na wykonanie instalacji sygnalizacji systemu przeciwpożarowego, instalacji oświetlenia, instalacji alarmowej i sieci komputerowej. Komisja zażądała protokołu konieczności, w którym czytamy, że po odkryciu pionu z rury żeliwnej o średnicy 110 mm zasilającego łazienkę na II piętrze okazało się, że jest on w złym stanie technicznym  i kwalifikuje się do wymiany. Podjęto decyzję o jego wymianie wraz z podejściami. Dla uniknięcia zabudowy podejścia grzejnika i rur przyłączonych do grzejnika na klatce schodowej podjęto decyzje o przeniesieniu go we wnękę przy pionie zasilającym. Po zdemontowaniu boazerii ze ścian klatki schodowej okazało się, że płaszczyzny ścian nie tworzą kątów prostych, wklęsłych i wypukłych co jest niezbędne przy przyjętej technologii wykończenia ścian. Po zdemontowaniu wykładzin okazał się, że część posadzek jest spękanych. Podjęto decyzję o naprawie posadzek przy wykuciu bruzd w miejscy spękań, wypełnieniu zaprawy i zatarciu na gładko. W związku z tym, że stwierdzono duże odchyłki od pionu krawędzi ościeży okien oraz słupów podjęto decyzję o ich wypionowaniu przy zastosowaniu tynku maszynowego. W związku z brakiem wentylacji w łazience na I piętrze podjęto decyzję o wykonaniu wentylacji wywiewnej, wentylator wyciągowy i włączeniu do istniejącej rury wywiewnej na poddaszu. Wobec braku wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach wypożyczalni i czytelni wykonawca obsadzi w pomieszczeniach 14 klatek wentylacyjnych. Na wniosek inwestora wykonawca wykona zabudowę drzwi dwuskrzydłowych na I piętrze od strony sali czytelni. W trakcie prowadzonych robót demontażowych instalacji elektrycznej stwierdzono konieczność wykonania następujących nieprzewidzianych robót: zamontowanie rozdzielni wraz z wyposażeniem na półpiętrze, poprawy nowej linii zasilającej introligatornię i strych, wprowadzenie nowej linii zasilającej podgrzewacz wody w łazience na I piętrze. W celu uniknięcia kolizji z istniejącą instalacją zasilającą podjęto decyzje o instalacji dodatkowych gniazd oraz sprzętu w pomieszczeniach wypożyczalni, czytelni dla dorosłych, magazynie wypożyczalni dla dzieci, sali ksero  i pomieszczenia administracji. W projekcie budżetu mamy wydatki w kwocie 63.000 zł  z przeznaczeniem na dodatkowe prace, które nie zostały zawarte w kosztorysie, a więc system przeciwpożarowy, instalacja oświetlenia, instalacja alarmowa i sieć komputerowa.   W protokole konieczności nie zawarto dodatkowych robót. W kosztorysach robót dodatkowych, które wykonał zakład instalatorstwa energetycznego jest podana kwota 18.485,99 zł, a następnie skreślona i poprawiona na kwotę na 14.656 zł. W drugim kosztorysie wartość robót wynosiła 14.000 zł. Na jakie prace zostały przeznaczone te środki? Te wartości były przedstawione w kosztorysie głównym. Prosiłabym o wyjaśnienie tej sprawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – dyrektor Biblioteki Publicznej wystąpił  z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej na dodatkowe nieprzewidziane w projekcie roboty budowlano – instalacyjne na kwotę 90.000 zł. Protokół konieczności nr 1 z dnia 16.06.2007 r. zawiera kosztorys powykonawczy na roboty instalacyjno – sanitarne na kwotę 832,32 zł, kosztorys instalacji sygnalizacji pożaru na kwotę 14.336 zł, kosztorys na wymianę instalacji gniazd i oświetlenia na kwotę 12.862 zł, kosztorys na wymianę instalacji telefonicznej, komputerowej i alarmowej, gniazd zasilających komputery w kwocie 17.880 zł, kosztorys na roboty zamienne remontu klatki schodowej w kwocie 5.640 zł oraz koszty związane z wprowadzeniem i wyprowadzeniem księgozbioru, wyposażenia, zakupu kontenerów, folii transportowych, wynajem pomieszczeń w kwocie 27.000 zł. Pytałem Pani Skarbnik, czy wniosek dyrektora odpowiada prawdzie i czy sprawdziła rachunki? Kwota została zmniejszona o 27.000 zł, jakie dyrektor zaplanował na koszty związane z przeprowadzką. Na dzień, kiedy przygotowano projekt uchwały nie było możliwe sprawdzenie, czy koszt ten wynosi faktycznie 27.000 zł. Nie wyobrażam sobie, żeby kosztorysy te były niezgodne z prawdą. Proszę o udzielenie wyjaśnień przez Dyrektora Biblioteki Publicznej

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie Leopold Kemmling – kosztorysy odpowiadają kwotom, które zostały przedstawione w piśmie do Pana Burmistrza. Zostało to sprawdzone przez Panią Skarbnik. Kosztorysy były przygotowane przez inspektorów nadzoru. Zostały sprawdzone, nie było do nich uwag. Podjęliśmy decyzję o wykonaniu robót dodatkowych ze względu na wynikłe w trakcie remontu potrzeby. Podjąłem pewne decyzje, gdyż w innym przypadku mógłbym zostać posądzony o zaniechanie pewnych działań. Decyzje były podejmowane na podstawie ekspertyz projektantów ogólnobudowlanych i instalacyjnych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – dodatkowe środki z budżetu przeznaczone mają zostać na instalacje przeciwpożarową. Został nam przedłożony protokół konieczności, a komisja prosiła o kosztorys. Kosztorysy są pokreślone i nie widać na nich kwot. Z kosztorysu trudno jest odczytać, jakie kwoty faktycznie są jeszcze potrzebne. Prosiłam o dodatkowe kosztorysy. Jako radna powinnam wiedzieć, jakie środki potrzebne są na system przeciwpożarowe, jakie środki na instalację oświetlenia, alarmową i sieć komputerową. W protokole konieczności nie ma ww. robót.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie Leopold Kemmling – nie widziałem jeszcze, aby kosztorysy, zwłaszcza dodatkowe nie były pokreślone. Inspektor nadzoru zawsze kreśli kosztorys, nie należy go bowiem przepisywać. Posiadam pismo skierowane do Burmistrza,  w którym podane są kwoty poszczególnych robót. W protokole konieczności nie wszystkie zostały ujęte. Główne kosztorysy Komisja Rewizyjna otrzymała.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – chciałabym uzyskać odpowiedź, ile będą kosztowały dodatkowe prace związane z systemem przeciwpożarowym, instalacją oświetlenia, instalacją alarmową i siecią komputerową?

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie Leopold Kemmling przekazał dla Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pismo skierowane do Burmistrza.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w budżecie przeznacza się kwotę 63.000 zł, a Pan wnioskuję o kwotę 89.000 zł. Proszę o ogłoszenie pięciominutowej przerwy, aby Komisja Rewizyjna zajęła się zbadaniem tej sprawy.

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radna Wanda Kmieciak – bardzo dużo kontrowersji budzi kwota 25.000 zł przeznaczona na przygotowanie opracowania organizacji szkół prowadzonych przez gminę. Otrzymaliśmy wyjaśnienie, że opracowanie ma przygotować firma VULCAN z Wrocławia. Materiał zostanie przygotowany na podstawie informacji z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Kwota 25.000 zł jest bardzo wysoka. Dlaczego opracowanie ma przygotowywać firma  z Wrocławia? Nie specjalizuje się ona tylko w opracowaniach oświatowych.

Radny Marek Sanecki – rozmowy i debaty oświatowe nie udają nam się od lat, pomimo, że były one zapowiadane. W 2006 r. odbyła się bardzo owocna debata. Rok 2006 miał być rokiem debaty na temat oświaty, ale kolejne spotkania i debaty nie odbyły się. W roku bieżącym pracowała komisja ds. oświaty, która opracowała pewien materiał. Nie chciałbym oceniać jego wartości. Ten materiał wraz z przedstawionymi wariantami miał zostać przedłożony w Kuratorium Oświaty. Kuratorium miało go zaopiniować i we wrześniu Rada miała nad nim debatować. Okazuje się, że w międzyczasie została zawarta umowa z firmą VULCAN. Gmina nie miała na ten cel pieniędzy. Gdyby je miała, nie byłoby konieczności dokonywania zmian w budżecie. Jest to powód, dla którego można ten pomysł odrzucić. Decydują o tym dwa względy, formalny i merytoryczny. Firma VULCAN jest firmą, która zajmuje się tworzeniem programów komputerowych do obsługi oświaty. Firma ta przygotowywała opinię dla Związku Miasteczek Polskich nt. wpływów ramowych planów nauczania na koszty utrzymania szkół różnych typów i rodzajów. Firma przygotowywała te ekspertyzy od roku 2001 do roku 2004. W ostatnich latach nic nie robiła. Gdyby była dobra  w tym zakresie inne samorządy by korzystały z jej usług. Dla sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży przygotowała opinię na temat stanu państwowej statystyki oświatowej. Na zlecenie miasta Brzegu przygotowała w 2004 r. raport nt. organizacji szkół podstawowych  i gimnazjum w Brzegu. W gminie Nysa od 1997 r. pomaga w ustalaniu organizacji szkół  i podziału budżetu oświaty. Od 10 lat pomagają w budowaniu organizacji szkół i jeszcze do tej pory tego nie skończyli. W podpisanej z firmą umowie wartość opracowania wynosi 20.000 zł, a w projekcie uchwały przeznacza się 25.000 zł. Na jakie wydatki zostanie przeznaczona różnica w kwocie 5.000 zł? Zakres umowy obejmuje wykonanie analizy porównawczej organizacyjnych warunków kształcenia w poszczególnych szkołach  i placówkach, analizę porównawczą kosztów kształcenia w poszczególnych szkołach  i placówkach. Czy my nie znamy tych kosztów? W jaki sposób funkcjonuje oświata, jeżeli nie znamy tych kosztów? To są podstawowe dane. W każdym ze sprawozdań z wykonania budżetu takie dane się znajdują. Firma ma dokonać wyliczenia wskaźników rozdrobnienia sieci oraz porównania sieci szkół w gminie Gryfino z sieciami szkół w innych podobnych gminach miejsko – wiejskich, oszacowania przyszłego zapotrzebowania na usługi edukacyjne w świetle lokalnych uwarunkowań demograficznych, przedstawić propozycję zmiany sieci szkół i placówek lub uzasadnienie braku potrzeby takich zmian, propozycje lokalnych standardów zatrudnienia uwzględniających obowiązujące przepisy prawa, politykę oświatową władz gminy oraz inne uwarunkowania lokalne, przedstawienia propozycji wytycznych określających zasady przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok 2008/2009 zgodnie z lokalnymi standardami zatrudnienia przydatnych do wydania aktów prawa miejscowego. Firma zobowiązuje się do zaprezentowania dokumentów, które opracuje. Przy opracowaniu materiału mają pomagać pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. W § 1 umowy znajdują się zapisy, że majątkowe prawa autorskie do wszelkich narzędzi, materiałów wykorzystanych w celu realizacji niniejszej umowy i w związku z nią pozostają w firmie VULCAN. Zamawiający ma prawo (...) wykorzystania tego materiału wyłącznie do użytku wewnętrznego oraz w niezbędnym zakresie w podległych mu jednostkach. Nie ma natomiast prawa do ich rozpowszechniania. Myślę, że moja wypowiedź jest wystarczającym argumentem, aby stwierdzić, że ta sprawa została źle poprowadzona.
W związku z tym nie można zatwierdzić tej kwoty w uchwale ws. zmian budżetu.

Radny Rafał Guga – muszę stwierdzić, że od samego początku próbie zreformowania oświaty w naszej gminie towarzyszy niezdrowa atmosfera. W prasie ogłaszano, że wszystko zostało już dokonane, chociaż jeszcze naprawdę było w fazie projektowania. W chwili obecnej jest próba negowania wszystkiego. Dostałem propozycję uczestniczenia w pracach zespołu, który miał przygotować reformę systemu oświatowego w gminie. Wypracowaliśmy projekt, który proponuje pewne warianty rozwiązań. To Rada Miejska będzie wybierać wariant, który uznamy za korzystny. Słyszę, że wszystko jest źle. Proszę o rzetelność w tej sprawie Panią Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz radnego Marka Saneckiego. Rzetelność nakazuje stwierdzić, ze nie cała komisja była przeciwna podjęciu projektu uchwały, ponieważ przypominam, że w wyniku głosowania  3 członków komisji było przeciwko projektowi, 2 za przyjęciem projektu i 1 głos wstrzymujący się. Przygotowanie opracowania przez firmę VULCAN pozwoli na to, że oprócz uwzględnienia czynników społecznych, edukacyjnych będziemy mogli uwzględnić czynniki kosztowe. Radny Sanecki stwierdził, że firma jest nieodpowiednia, ponieważ specjalizuje się w obliczaniu statystyki. Chciałbym zapytać, czy komputery zatem mogą wyliczyć koszty przeprowadzenia reformy? Dziwi mnie, że w dniu dzisiejszym przed przystąpieniem przez firmę do opracowania dokumentu Pan już wie, jakie będą efekty pracy tej firmy. Dla mnie jest to podejrzane.

Radny Marek Sanecki – radny Rafał Guga twierdzi, że musimy znać koszty reformy  i koszty wprowadzenia w życie poszczególnych wariantów. Podzielam ten pogląd tylko niestety projekt umowy z firmą tego nie gwarantuje. Firma nie zobowiązała się do wykonania tego. Podczas ostatniej dyskusji na ten temat mówiłem nt. kosztów. Popełniłem wtedy błąd ponieważ powinienem powiedzieć, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić to ustalenie celów. Cel nie został wówczas ustalony i tak naprawdę nie wiemy do czego dążymy. Burmistrz chce zagęszczenia liczby uczniów w szkołach, aby jednostkowy koszt kształcenia ucznia zmniejszył się, ale jednocześnie podejmuje działania, które są temu przeciwne mające na celu rozgęszczenie gimnazjum w Gryfinie. W gimnazjum lekcje zaczynają się o godz. 820 w związku z tym, że są uczniowie dojeżdżający i kończą się przed godziną 1500. W Szkole Podstawowej Nr 4 zajęcia lekcyjne kończą się przed godziną 1600, natomiast w SP nr 1  o godz. 1530.

Radny Rafał Guga – celem reformy jest podzielenie gimnazjum w Gryfinie. Sami zauważacie, że w takiej formie generuje ono różne problemy społeczne i edukacyjne. Celem reformy jest również zagęszczenie szkół podstawowych, ponieważ w chwili obecnej ich funkcjonowanie jest nieopłacalne. Jest to marnotrawienie pieniędzy. To są cele. Przy podejmowaniu decyzji będziemy mieli do wyboru warianty. Należy podjąć pewne działania  w przypadku gimnazjum oraz w przypadku szkół podstawowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – cele nasze są znane i nieraz były przedstawiane. Dążymy do zmniejszenia ilości uczniów w gimnazjum, doprowadzenia do oszczędności  w szkołach podstawowych, ale optymalna liczba uczniów w klasie wyniesie od 20 do 24 uczniów. W innych miastach środki z budżetu przeznaczane na oświatę są o wiele mniejsze, a nasze duże nakłady na oświatę nie przekładają się na wyniki nauczania uczniów, abyśmy byli powyżej średniej w Polsce. Według naszego rozeznania nasze nakłady na oświatę są jedne  z najwyższych w Polsce. Zespół przygotował trzy warianty dot. organizacji szkół. Zostały one przesłane do Kuratorium. Wicekurator obejrzała wszystkie obiekty, w których miałyby powstać szkoły łączone. Była zadowolona ze stanu technicznego i ze stanu wyposażenia szkół. Poinformowała, że Kuratorium podejmie ostateczną decyzję, kiedy Rada przedstawi jeden wybrany i ostateczny wariant. Podczas ostatniej dyskusji nt. oświaty padły głosy, że radni przed wyborem wariantu chcieliby znać szczegółowo koszty związane z każdym wariantem. Poleciłem Zastępcy Burmistrza, aby wybrał firmę, która przedstawi koszty związane z wdrożeniem każdego z wypracowanych wariantów reorganizacji sieci szkół  w gminie. Dopiero wówczas można przystąpić do wyboru wariantu ostatecznego. Chciałbym oddać głos Zastępcy Burmistrza, aby przedstawił szczegóły dot. wyboru firmy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – w maju 2007 r. opracowano koncepcje reorganizacji sieci szkół w gminie Gryfino. Umowa z firmą VULCAN została już podpisana. Czy Wydział Edukacji i Spraw Społecznych nie jest w stanie zrobić tego, co zostało przewidziane w umowie w oparciu o dane, które są w posiadaniu Wydziału?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Wydział ma wiele spraw bieżących związanych z oświatą, sprawami społecznymi i współpracą ze stowarzyszeniami. Posiadamy informację na temat aktualnego stanu oświaty, a potrzebujemy informacji nt. kosztów związanych funkcjonowaniem trzech zaproponowanych wariantów. Materiały, które posiada Wydział mogą być jedynie materiałami wyjściowymi do wyliczenia kosztów wprowadzenia wariantów.

Radna Janina Nikitińska – wszystkie dane firma VULCAN otrzyma od naszych urzędników. W związku z tym ta praca polegała będzie na wyliczeniu. Jeżeli jest mało pracowników w Wydziale, to można tą pracę zlecić do wykonania. Nie będzie to wówczas kosztowało 20.000 zł.

Radny Ireneusz Sochaj – chciałbym uzmysłowić radnym, że tak naprawdę sprawami oświaty w gminie Gryfino w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych zajmują się dwie osoby. Naczelnik Wydziału może poświęcić oświacie połowę swojego czasu. Twierdzenie, że własnymi siłami możliwe jest zaproponowanie koncepcji rozwoju oświaty jest w jakimś stopniu zasadne. Wydział będzie przygotowywał dane nad którymi będzie pracowała firma VULCAN. Istotne jest także fakt, że na sprawy oświaty będziemy mieli spojrzenie zewnętrznego podmiotu. Radny Sanecki stwierdził, że debata oświatowa przeprowadzona  w poprzedniej kadencji była owocna. Moje zdanie w tej kwestii jest odmienne. Uważam, że ta debata nic nie wniosła, nic z niej nie wynikło. Uważam, że taka zewnętrzna analiza jest  w naszej oświacie potrzebna.

Radny Marek Sanecki – firma zobowiązuje się do wykonania tego zadania w pewnej części do 15 października br. i w pewnej części do 15 listopada br. Demonstracja efektu pracy nastąpi do 30 listopada br., w związku z tym nie skorzystamy z tych materiałów w celu dokonania zmian w bieżącym roku szkolnym. Gdyby Burmistrz poczekał na upoważnienie na zawarcie umowy z firmą nie byłoby tej sprawy, dyskutowalibyśmy o meritum.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - umowa została podpisana 16 lipca 2007 r. W czerwcu odbyła się sesja Rady Miejskiej. Nie byłoby całego zamieszania, gdyby sprawa zawarcia umowy była przedstawiona na tamtej sesji. Kiedy wpłynął wniosek Wydziału do Burmistrza w tej sprawie?

Radna Wanda Kmieciak – w umowie znajduje się kwota 20.000 zł, natomiast w projekcie uchwały znajduje się kwota 25.000 zł. Z czego wynika różnica? Na jaki cel zostanie przeznaczona kwota 5.000 zł?

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – aby przeprowadzić reformę oświaty musi być dobra wola zarówno ze strony radnych, jak i Burmistrza. Materiał, który otrzymaliśmy  w maju wskazuje trzy warianty reorganizacji sieci szkół. Jeżeli będzie wola radnych  i Burmistrza oraz akceptacja kuratorium to firma zewnętrzna nic nowego nam nie przedstawi. W dniu dzisiejszym jest próba wyprowadzenia z budżetu gminy kolejnych pieniędzy po to, aby stworzyć materiał, z którego tak właściwie nic nie będzie wynikało. Są wnioski wypracowane przez zespół powołany ds. oświaty. Należy przyjrzeć się temu materiałowi i podjąć działania wskazane w materiale. Czy jest wola, aby przeprowadzić reformę  w gryfińskiej oświacie?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - być może po pracach tej firmy będą cisnęły się na usta określenia, że kolejne 25.000 zł podatników zostały zmarnowane. Jeżeli chcemy reformy oświaty w Gryfinie to wzajemne relacje między organem wykonawczym,
a uchwałodawczym powinny być ścisłe. Nic nie stało na przeszkodzie, aby skonsultować się w tej sprawie z Radą Miejską i poprosić o przyznanie środków. Czy w dniu dzisiejszym jest potrzeba, aby te środki uchwalić w zmianach budżetu? Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. W tej sytuacji zawarcie umowy nastąpiło bez porozumienia z Radą Miejską.

Radny Marek Sanecki – jeżeli Burmistrz wnioskuje w chwili obecnej o te środki to znaczy, że chciałby dodatkowe pieniądze. Ja bym nie chciał, aby w związku z tym zostały zmniejszone wydatki na inne potrzeby.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - dlatego występuje się o zmiany w budżecie, aby zabezpieczyć interesy, które naruszono podpisując ta umowę. Jeżeli Rada Miejska nie wyrazi zgody na przeniesienie tych środków, w dziedzinach na które były przeznaczone nie zostaną wydane lub będą próby ściągnięcia tych pieniędzy z innych źródeł. Jeżeli będą takie próby będziemy je monitorowali i pytali dlaczego. Jeżeli okaże się, że główną przyczyną jest podpisanie wadliwej umowy to pytania będziemy mnożyli.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dlaczego umowa jest wadliwa?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - umowa w mojej opinii nie zabezpiecza  w pełni interesów Gminy Gryfino i najprawdopodobniej nie przyniesie niczego, o czym Rada nie wie i informacji, których nie posiada Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Czy gmina skierowała zapytania do innych firm?

Radna Magdalena Chmura – Nycz – proszę o odpowiedź na pytanie, kiedy wpłynął wniosek do Burmistrza o przeznaczenie kwoty 25.000 zł na przygotowanie opracowania?

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – radny Marek Sanecki dokładnie omówił, co wykona firma. Tak praktycznie nie ma już nad czym dyskutować. Nie było sytuacji, że urząd nie próbował przygotować własnymi siłami opracowania. Zwróciłem się do księgowości w ZEAS z zapytaniem, czy dokona analizy finansowej. Otrzymałem odpowiedź, że nie ma takiej możliwości, ponieważ konieczne byłoby wyłączenie z pracy dwóch lub trzech pracowników na dwa miesiące. Należy dokonać analizy wszystkich arkuszy każdej szkoły. Należy przygotować analizę przyszłego roku szkolnego. W Wydziale Edukacji  i Spraw Społecznych jest kilka pracowników, sprawami oświaty zajmuje się niewielka liczba. Jeden z pracowników zrezygnował z pracy, natomiast inny wrócił z urlopu macierzyńskiego. Na sesji majowej zostało powiedziane, że materiały są niekompletne i mamy za małą wiedzę. Radny Marek Sanecki powiedział, że należy dokonać analizy finansowej, który wariant jest opłacalny, a który nie. Na podstawie tych informacji Pan Burmistrz wydał polecenie wyszukania firmy, która by dokonała tej analizy. W § 1 umowy jest zapis, że przedmiotem umowy jest analiza organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino oraz przygotowanie na podstawie tej analizy propozycji zmian sieci szkół lub uzasadnienia braku potrzeby wprowadzania takich zmian, a także przygotowanie propozycji standaryzacji zatrudnienia w szkołach, wprowadzenia oświatowego bonu organizacyjnego. Jedynie firma VULCAN zaproponowała nam termin przygotowania opracowania na dzień 30 listopada br. Na negocjacje pojechałem wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotrem Romaniczem. Otrzymałem informację, że podobna analizę firma wykonuje dla Gminy Kozienice. Firma została poinformowana, że gmina potrzebuje opracowania przed  30 listopada br. ponieważ chce posiadać wszystkie informacje przed uchwaleniem budżetu na 2007 r. Materiały potrzebne są do dnia 15 października br. aby przeprowadzić debatę i podjąć decyzję, czy chcemy reorganizacji oświaty i w jakim zakresie. Podczas negocjacji okazało się, że w posiadaniu firmy są już arkusze z 2005 r., które firma ściągnęła ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedstawiciele firmy byli już przygotowani do rozmowy z nami. Urząd będzie przygotowywał dokumentację, ale nie będzie jej analizował. Rozbieżność w kwotach wynika z tego, że założyliśmy pewną rezerwę w kwocie 5 tys. zł. Jeżeli zdecydujecie Państwo, że nie powinno jej być, to wówczas z niej zrezygnujemy. Zakres prac jest różny, tempo prac jest szybkie. Możliwe jest wycofanie się z wydatkowania tej kwoty.

Radna Wanda Kmieciak – ile razy był Pan w siedzibie firmy?

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – byłem tylko jeden razy.
W trakcie spotkania zaprezentowano nam analizę, która jest przygotowywana dla gminy Kozienice. Później kontakty odbywały się za pomocą e-maili. W dniu 2 lipca br. otrzymaliśmy projekt umowy. W dniu 4 lipca wystąpiono do Burmistrza z prośbą  o dodatkowe środki, o propozycje zmiany i zabezpieczenie środków w budżecie w kwocie 25.000 zł. Umowa podpisana została pod koniec lipca br.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - dlaczego na ostatniej sesji nie została przedstawiona uchwała ws. zmian w budżecie gminy?

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – wniosek do Burmistrza  o zapewnienie środków w budżecie został złożony w dniu 4 lipca.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - dlaczego na ostatniej sesji nie została przedstawiona uchwała ws. zmian w budżecie gminy? Pytanie kieruję do Pani Skarbnik.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – w związku z zamiarem przygotowania opracowania dot. reorganizacji szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino oraz propozycji zmiany sieci szkół w dniu 4 lipca br. wpłynął wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie w dziale 801 rozdziale 80195 w kwocie 20.000 zł n realizację zadania zawartego w umowie oraz 5.000 zł jako dodatkowe koszty na pozostałe usługi związane z dojazdami przedstawicieli do siedziby Urzędu Miasta i Gminy. Sesja nadzwyczajna jest sesją, którą się zwołuje w konkretnie określonym celu. Termin zwołania sesji już był określony, a zmiany  w budżecie można było dokonać po weryfikacji sześciu miesięcy wpływów i zakończeniu sprawozdawczości kwartalnej, która miała miejsce dopiero w dniu 28.07.2007 r. Na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych oraz dochodów z różnych źródeł wiadomym było, jakimi środkami finansowymi możemy dysponować. W projekcie uchwały wprowadzono dodatkowe dochody uzyskane z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, była dokonywana waloryzacja wycen nieruchomości. Uzyskaliśmy większe dochody niż zakładaliśmy w planie budżetowym na rok 2007 r. mogły być one jednak wprowadzone dopiero po zakończeniu weryfikacji i złożeniu sprawozdawczości za 6 miesięcy roku budżetowego 2007. Środki finansowe, które zostały zagwarantowane i zobowiązanie, które zostało zaciągnięte na umowę w kwocie 20.000 zł są nie w pełni wykorzystane w tym dziale, rozdziale i paragrafie. Burmistrz zgodnie z ustawą o finansach publicznych i zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym może do wysokości planu finansowego samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe. Podpisanie umowy, które nastąpiło nie musiało być warunkowane tym, że nie było zagwarantowanych środków finansowych, ponieważ środki finansowe były i są do chwili obecnej. Plan finansowy zezwala na kontynuację wydatków w tym paragrafie, gdyż do dzisiaj środki finansowe na to pozwalają.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - przepraszam za wyrażenie, ale to co Pani mówi jest bzdurą. Mieliśmy kilka sesji nadzwyczajnych na których przedstawiane były uchwały  w sprawie zmian w budżecie. W uchwale przekazujemy środki na określony cel na podstawie umowy. Pieniądze były zagwarantowane w budżecie, ale nie na ten cel. Została podpisana umowa. Od dłuższego czasu obserwuję złą współpracę między Skarbnikiem, a Burmistrzem. Najpierw gwarantuje się pieniądze w budżecie, a następnie podpisuje umowę.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - zgodnie z obowiązującym prawem, nie mam wątpliwości, że kwotę, którą przeznaczono na realizację umowy można było wydać. W dniu dzisiejszym rodzi się pytanie, dlaczego zatem skoro były środki na tym paragrafie zwraca się do nas o zwiększenie wydatków.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym odnieść się do porażającej informacji, że koszt przejazdu firmy z Wrocławia wynosi 5.000 zł. Jest nie do pomyślenia, jak funkcjonuje Urząd w Gryfinie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - chciałabym odpowiedzieć radnej Magdalenie Chmurze – Nycz, że sprawozdania finansowe za 6 miesięcy sporządzone zostały do dnia  28 lipca. Dopiero po tym okresie byliśmy w stanie określić, jakie środki finansowe można dodatkowo w budżecie przeznaczyć na dodatkowe zadania. Mam nadzieję, że ma Pani obraz jasnej sytuacji i trzeci raz nie będę musiała Pani tego tłumaczyć.

Radny Marek Sanecki – wypowiadając się na temat kwoty 25.000 zł powiedział Pan, że kwota 5.000 zł będzie środkami rezerwowymi na nieprzewidziane wydatki, a wiadomym było, że będą one wydatkowane na koszty transportu. Proszę powiedzieć, który paragraf umowy stanowi, że firma zobowiązuje się do analizy kosztów przeprowadzenia konkretnych wariantów?

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – w § 1 znajduje się zapis  o dokonaniu analizy propozycji zmian sieci szkół. Jeżeli chodzi o kwotę 5.000 zł to możemy się z niej wycofać, nie wydatkowano jeszcze tej kwoty.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - proszę, żeby Pan precyzyjnie odpowiedział na pytanie. Dlaczego 5.000 zł w Pańskiej wypowiedzi zostało umiejscowione jako rezerwa,  a w rzeczywistości kwota ta miała zostać przeznaczona na dojazdy firmy, z którą ma być podpisana umowa?

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – we wniosku zostało niezręcznie zapisane, że kwota 5.000 zł będzie przeznaczona na dojazdy, ale w rzeczywistości nie będzie ona wyłącznie na dojazdy. Zapis został źle sformułowany przez Pana Naczelnika. Możemy się wycofać z wydatkowania tej kwoty i negocjować z firmą, że w ramach kwoty 20.000 zł musi zawrzeć koszt dojazdów.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - Podaje Pan radnym nieprawdziwą informację w swojej pierwszej wypowiedzi, kiedy mówi Pan, że kwota 5.000 zł jest rezerwą, a w drugiej wypowiedzi po przeczytaniu wniosku przez Panią Skarbnik dowiadujemy się, że jest ona przeznaczona na dojazdy przedstawicieli firmy.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - potwierdzam, że jest to rezerwa i że we wniosku do Burmistrza znalazł się niezręczny zapis.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - byliście Państwo we Wrocławiu na spotkaniu z firmą VULCAN. Uzgodniliście warunki umowy. Dlaczego jest jeszcze konieczność przejazdu przedstawicieli firmy, skoro umowa została podpisana?

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - na spotkaniu we Wrocławiu nie podpisaliśmy umowy. Byliśmy jedynie na negocjacjach.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - znaczki pocztowe za kwotę 5,70 zł mogłyby być alternatywą.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – ktoś, kto bierze pod uwagę tego typu zadanie bierze pod uwagę fakt, że materiały do opracowania pracownicy Wydziału i ZEAS nie będą przygotowywać po pracy. Nie wykonają pracy, która została wyceniona przez zewnętrzną firmę na 20.000 zł za darmo. Chciałbym poinformować, że  w związku z tym, że tego typu opracowanie może wymagać dodatkowych analiz  i dodatkowych przejazdów nie tylko ze strony firmy VULCAN, ale ze strony Wydziału być może trzeba będzie za dodatkowe prace zapłacić. Taka rezerwa jest niezbędna. Nie może być sytuacji, że za dodatkową analizę prawną, która kosztować będzie 200 zł będziemy czekać na kolejną sesję Rady, aby podjąć stosowną uchwałę. W umowie jest zapis, ze koszt opracowania wynosi 20.000 zł brutto. Nie jest ustalone, że kwota 5.000 zł jest dalszym kosztem umowy. Myślę, że jest to daleko idąca nadinterpretacja.

Radny Marek Sanecki – myślę, że jest uzasadnione, aby za dodatkową pracę zapłacić pracownikom. Wydaje mi się, że chyba nie będzie to zgodne z prawem. Chciałbym zapytać radcy prawnego, czy jest możliwość zlecania dodatkowych prac na umowę zlecenia, bądź umowę zlecenia pracownikom zatrudnionym w Urzędzie. Czy będzie to możliwe  z formalnego punktu widzenia? Według mnie paragraf, który przytoczył Z-ca Burmistrza, że firma wykona analizę kosztów, według mnie, o tym nie stanowi.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – czy firma VULCAN była do tej pory nam nieznana? Z informacji, które posiadam część programów, na których pracują nasze szkoły jest autorstwa tej firmy. Czy na etapie zawierania umowy konieczne było zapoznanie się z tą firmą, skoro jest nam ona znana od dawna?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – chciałbym wyjaśnić, że nie jest prawdą, abym powiedział, że pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, czy ZEAS mają być dodatkowo wynagrodzeni za przygotowanie materiałów. Faktycznie, arkusze organizacyjne, kadry i płace w ZEAS są wykonywane na oprogramowaniu firmy VULCAN. Była to główna przesłanka do tego, aby koszt opracowania był mniejszy. Każda inna firma w celu uzyskania danych musiałaby spędzić nad tym dużo więcej czasu.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – odniosłem wrażenie, że sesje Rady coraz częściej przypominają spotkania komisji śledczych. Każda umowa jest podpisywana na wykonanie określonego zadania. Nikt nie płaci przed wykonaniem zadania. Jeżeli ocenimy, że zadanie nie zostało wykonane to firma nie będzie miała zapłacone. Dowiedzieliście się Państwo, dlaczego umowa została zawarta z tą firmą, że kwota 5.000 zł jest rezerwą na nieprzewidziane wydatki. Jeżeli się okaże, że w ramach tego zadania pracownicy poniosą duży nakład pracy na pewno trzeba będzie im zapłacić, nawet w formie nagrody. Jeżeli Państwo macie tyle wątpliwości w tej sprawie to wycofam z projektu uchwały wydatkowanie 20.000 zł do momentu, kiedy Rada otrzyma ekspertyzę i oceni, czy pieniądze zostały zasadnie, czy niezasadnie wydane. Proszę nie mylić budżetu naszej gminy z budżetem zadaniowym. W ustawie budżetowej jest zapis, ze w ramach planu za wydatkowanie środków odpowiedzialny jest burmistrz. Uważam, że spojrzenie zewnętrzne na oświatę, policzenie kosztów związanych z poszczególnymi wariantami organizacji sieci szkół ułatwi nam sprawę przy wyborze optymalnego wariantu. Gmina Goleniów również zleciła opracowanie strategii reorganizacji sieci szkół firmie zewnętrznej.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – propozycja zmiany w projekcie budżetu obejmuje kwotę 25.000 zł. Poproszę o przygotowanie precyzyjnej autopoprawki w tym zakresie. Rada Miejska w Gryfinie przykłada baczenie w jaki sposób są wydawane pieniądze i tym głosem pokazuje, że jeżeli jest potrzeba wydatkowania pieniędzy to należy to uzgadniać w stosownym czasie, a nie po fakcie. Czy są pytania dotyczące wydatkowania środków  w kwocie 63.000 zł na remont Biblioteki Publicznej?

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Komisja Rewizyjna w trakcie przerwy spotkała się  z Dyrektorem Biblioteki i Panem Burmistrzem. Jest wiele niejasności, kosztorys nie został zrobiony jak powinien. Aby nie doszło do zablokowania robót na prośbę Pana Burmistrza po zakończeniu zadania Komisja Rewizyjna zajmie się jego rozliczeniem i wysunie konsekwencje oraz odpowiednie wnioski. Komisja Rewizyjna wnosiła o przeniesienie kwoty 25.000 zł i przeznaczenie jej na przedszkola.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Pan Burmistrz złożył mądrą autopoprawkę  i chciałbym, aby ją konsekwentnie utrzymał.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – przedszkola otrzymały tyle środków, na ile złożyły zapotrzebowanie. Nie uszczęśliwiajmy nikogo na siłę. Tylko Przedszkole nr 4 złożyło zapotrzebowanie na zakup dodatkowego sprzętu w związku z tym, że jest przedszkolem integracyjnym. Inne przedszkola nie złożyły zapotrzebowania na dodatkowe środki.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – wnioski zostały złożone, ale środki zostały zmniejszone.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – proszę o przygotowanie autopoprawki  w trakcie 5- minutowej przerwy w obradach.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – do omówienia pozostał nam trzeci punkt sporny, propozycja przeniesienia kwoty 200.000 zł przeznaczonej na zakup kruszarki na remonty budynków komunalnych. Niektóre komisje zaproponowały przeniesienie środków na remonty dróg. Proszę o udzielenie wyjaśnień Panią Ewę Kubiak.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – na dzień dzisiejszy na bieżąco dokonujemy remontów dróg. Roboty są w trakcie. Prawdopodobnie na następną sesję przygotujemy informację nt. dróg, na których potrzebne będą remonty. Niezbędne jest przeznaczenie 200.000 zł na remonty lokali komunalnych. Na wniosek jednego z mieszkańców ul. Rapackiego konieczne będzie wykonanie remontu dachu na kwotę 60.000 zł. Kwota 200.000 zł jest minimalną kwotą, aby można było normalnie funkcjonować w zakresie remontów budynków komunalnych do końca br. Kwota 200.000 zł na drogę w Żórawiach nie jest wystarczająca. Trzeba opracować uproszczoną dokumentację.

Radna Elżbieta Kasprzyk – nie zgodzę się z Panią Kubiak. Remonty dróg są niezbędne, aby drogi te były bezpieczne, aby dzieci mogły bezpiecznie dojechać do szkoły i aby na czas mogła dojechać karetka pogotowia. Drogi w Żórawiach nie spełniają żadnych norm bezpieczeństwa. Oczekuję od Pana Burmistrza zapewnienia, że drogi, których naprawa została rozpoczęta i wykonana niechlujnie zostaną naprawione.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – zaręczam Pani, że mój Zastępca Maciej Szabałkin dopilnuje tego, aby remonty zostały wykonane tak jak oczekuje tego społeczeństwo.

Radny Kazimierz Fischbach – na Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska dyskutowaliśmy na temat rozdysponowania kwoty 200.000 zł. Drogi, szczególnie w Wirowie, Wirówku, Szczawnie i Żórawiach są
w fatalnym stanie. Bywając na poniedziałkowych dyżurach słyszymy z jakimi problemami zgłaszają się mieszkańcy budynków komunalnych na terenie gminy. Uważam, że 200.000 zł powinny zostać przeznaczone na remonty budynków komunalnych m.in. wymianę stolarki okiennej. Za miesiąc będziemy opracowywali budżet na 2008 r. Chciałbym zwrócić się do radnych, aby w przyszłorocznym budżecie przewidzieli znaczne środki finansowe na wszystkie naprawy i remonty dróg wiejskich.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – przypominam ostatnią sesję, na której przeznaczyliśmy znaczne środki na wymianę stolarki okiennej. Sprawa dróg została pominięta.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – dyskutowaliśmy o wykonaniu stolarki, a nie przeznaczyliśmy na nią środków. Autopoprawkę do projektu uchwały zgłosi Pani Skarbnik.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – po przerwie zostaną poddane pod głosowanie najpierw wnioski Rady, a następnie autopoprawka, jeżeli będzie ona nadal zasadna.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – zgodnie z sugestią pana Burmistrza, który wnosi autopoprawkę do projektu uchwały w § 1 kwotę 294.415,47 zastępujemy kwotą 269.415,47 zł. Jest to zmniejszenie o 25.000 zł. W § 2 zwiększa się wydatki gminy, 494.415,47 zł zastępujemy kwotą 469.415,47 zł. W dziale 801 w ogólnym podsumowaniu kwotę 41.463 zł zastępujemy kwotą 16.463 zł. Jest to zmniejszenie w tym dziale o kwotę 25.000 zł, która znajduje się w rozdziale 80195 paragraf 4300.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński ogłosił pięciominutową przerwę w obradach.

Po przerwie głos zabrali:

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – proszę o skonkretyzowanie wniosków przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoje wnioski.

Radny Rafał Guga – czy głosowanie nad przeznaczeniem 25.000 zł jest zasadne?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w pierwszej kolejności będą głosowane wnioski wypracowane przez Komisję Rewizyjną, jeżeli zostaną one uwzględnione będzie trzeba dokonać korekty uchwały. Jeżeli nie zostaną uwzględnione pod głosowanie poddany zostanie projekt z autopoprawką burmistrza.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poddał pod głosowanie pierwszy wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący przeznaczenia kwoty 200.000 zł z działu 900 rozdziału 90002 paragraf 6010 na remonty dróg.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest za przyjęciem wniosku.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych przy 14 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poddał pod głosowanie drugi wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący przeznaczenia kwoty 25.000 zł z działu 801 rozdziału 80195 paragraf 4300 na dofinansowanie Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3 i Przedszkola Nr 5.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest za przyjęciem wniosku.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział 19 radnych.
Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych przy 8 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – chciałabym, aby wniosek został doprecyzowany, żeby został sformułowany, że jeżeli opracowana ekspertyza nie będzie satysfakcjonowała radnych kwota 25.000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie przedszkoli.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – doceniam ten głos, natomiast takie warunkowanie nie będzie skutkowało. Rada zdecyduje o przeznaczeniu środków na konkretny cel, albo nie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – zgodnie z autopoprawką wniesioną przez Burmistrza, ani nie zwiększamy dochodów o kwotę 25.000 zł, ani nie zwiększamy wydatków o tą kwotę. Środki te czekają na wprowadzenie do budżetu i przeznaczenie ich na konkretny wydatek.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – czy Komisja Rewizyjna podtrzymuje swój wniosek, czy go wycofuje?

Radna Magdalena Chmura – Nycz - ponieważ Komisja się nie zebrała podtrzymuje swój wniosek.

Radny Marek Sanecki - wydaje mi się, że Komisja powinna przedyskutować tą kwestię. Przewodnicząca nie może się wypowiadać, czy Komisja podtrzymuje wniosek, czy nie skoro nie było formalnego głosowania. W chwili obecnej nie jestem za tym wnioskiem.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – być może za chwilę będziemy musieli ogłosić godzinną przerwę w obradach. Przed sobą mam treść dwóch wniosków Komisji  i rozumiem, że te wnioski zostały wypracowane właśnie przez Komisje Rewizyjną.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – zakończmy tą dyskusję. Wniosek Komisji został przegłosowany i nie uzyskał większości. Zgodnie ze statutem powinniśmy ponowić głosowanie nad wnioskiem. Zapis w statucie jest jasny.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził ponowne głosowanie drugiego wniosku Komisji Rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest za przyjęciem wniosku.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział 19 radnych.
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych przy 11 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2007 r. wraz z autopoprawką Burmistrza odczytaną przez Skarbnika Miasta i Gminy Jolantę Staruk. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta UCHWAŁA NR XII/113/07 stanowi załącznik nr 10.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bartkowo – DRUK Nr 3/XII.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.
Wiceprzewodniczący Rady, zapytał, kto z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.
Nikt z radnych nie zgłosił chęci zabrania głosu.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży  w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bartkowo.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NR XII/114/07 stanowi załącznik nr 11.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 4/XII.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.
Wiceprzewodniczący Rady, zapytał, kto z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.
Nikt z radnych nie zgłosił chęci zabrania głosu.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2007 r.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NR XII/115/07 stanowi załącznik nr 12.

Ad. IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poinformował radnych, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone przez Burmistrza na piśmie.

Ad. X. Wolne wnioski i informacje.

Radny Andrzej Kułdosz - mam dwa wnioski. Podczas dzisiejszej sesji przedstawiłem radnym zdjęcie kościoła w Starych Brynkach, które pokazuje efekty i postęp prac w tym kościele. Chciałbym przekazać podziękowania od mieszkańców Starych Brynek. Kwota 80.000 zł została spożytkowana. Mamy zapewnienie, że za dwa tygodnie kościół będzie pokryty dachówką.
Mój drugi wniosek dotyczy dowozu dzieci do szkół. Do tej pory z miejscowości Żelisławiec, Binowo i Kartno dowożono 44 uczniów do Szkoły Podstawowej w Gardnie. Subwencja na ten cel wynosiła 200.000 zł. Koszty dojazdu wynoszą około 30.000 zł. Mieszkańcy tych miejscowości w czerwcu br. zostali powiadomieni, że Gmina Stare Czarnowo wycofuje się  z dotacji na dowóz uczniów do Gardna. Taką decyzje podjęła Rada Gminy. Mieszkańcy zwrócili się do Burmistrza MiG Gryfino oraz do Wójta Starego Czarnowa o zajęcie się sprawą. Chcą nadal dowozić swoje dzieci do szkoły w Gardnie. Należy zrobić coś w tej sprawie. Prawdopodobnie sprawy nie można załatwić na gruncie prawnym. Poszukajmy jakiegoś rozwiązania tej sprawy. Jesteśmy w sytuacji, kiedy możemy pozyskać duże środki finansowe dla naszej gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – mam krótką informacje dla sołtysów, mieszkańców oraz wszystkich, którzy są zainteresowani życiem publicznym. Prezydium Rady prezentuje pogląd, który jest zgodny z polskim prawem, że wszyscy mieszkańcy gminy Gryfino, w tym także dziennikarze maja prawo do udziału w pracach organów gminy. Jest to uprawnienie, które wynika z przepisów ustawy. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach można część lub całość obrad uznać za niejawne. Wniosek o utajnienie obrad należy uzasadnić, poddać pod głosowanie i wyłączyć z jawności część lub całość obrad. Jeżeli taka sytuacja nie zaistnieje wszystkie obrady, co do zasady, są jawne dla wszystkich. Nie można zakazać wstępu na takie spotkania, nie można wymuszać opuszczenia miejsca obrad i nie można naciskać na mieszkańca i zadawać mu pytań, czy został zaproszony. Został zaproszony z mocy ustawy, ma takie niezbywalne prawo. Chciałbym, aby Rada Miejska skutecznie nad tym pracowała.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński udzielił głosu mieszkańcowi gminy Panu Andrzejowi Romanieckiemu.

Pan Andrzej Romaniecki – chciałbym podziękować za udzielenie mi głosu. Na dzisiejszej sesji występuję w podwójnej roli, jako obywatel tego miasta i rzemieślnik. Występuję między innymi w imieniu mieszkańców ul. Przytulnej w sprawie rozbudowy cmentarza. Kierowaliśmy pisma do radnych poprzedniej i bieżącej kadencji. Czytając odpowiedzi na nasze pisma odnieśliśmy wrażenie, że jesteśmy lekceważeni. Odbyły się spotkania w naszej sprawie, na których zapadły pewne obietnice i ustalenia. Po trzech tygodniach mieliśmy spotkać się ponownie. Minęło dziewięć tygodni i do spotkania nie doszło. Na spotkaniu był Pan Paweł Nikitiński i Pan Maciej Szabałkin. Przygotowywany jest projekt studium, który nie zabezpiecza naszych interesów. Chciałbym zapytać Burmistrza, jakie działania w naszej sprawie ma zamiar podjąć, czy zamierza sprzedać nam grunty? Chcielibyśmy otrzymać odpowiedź na piśmie. Druga sprawa dotyczy ulicy Orląt Lwowskich, na której bawią się dzieci. Czy nie byłoby możliwe zamontowanie progów spowalniających na tej ulicy?  W porach wieczornych od ponad roku odbywają się na niej rajdy motorowe i samochodowe. Czy to musi zakończyć się jakimś wypadkiem?  Jako gryfiński rzemieślnik chciałbym poruszyć sprawę podatków od prowadzonej działalności gospodarczej w gminie. Rzemieślników powinien reprezentować Starszy Cechu, ale nie jest on tym zainteresowany, gdyż jest stroną w sprawie. Nasze środowisko jest zbulwersowane zwolnieniami podatkowymi. Od 18 lat prowadzę swoją działalność  i pomogłem bardzo wielu instytucjom w tej gminie. Jak można zwolnić z podatku na kilka lat osobę, której firma ma dobrą sytuacje finansową i dobrze prosperuje. Czy nie lepiej obniżyć podatki w drugiej i trzeciej strefie, zamiast umarzać podatki osobom, które nie potrzebują tego. Niektórzy rzemieślnicy mają naprawdę trudna sytuację. Oczekujemy w tej sprawie odpowiedzi. Jakimi kryteriami kierowano się umarzając przedsiębiorcy na kilka lat podatki? Kilka lat temu, kiedy były problemy z zatrudnieniem zaproponowałem spotkania raz na kwartał z przedstawicielami Gminy i Powiatowego Urzędu Pracy, aby zająć się tym tematem. Moja propozycja nie spotkała się z odzewem. Moje dzisiejsze wystąpienie dotyczy głownie sprawy umorzenia podatków. Nie pytam o to Pani Skarbnik ponieważ jej stwierdzenia znam. Środowisko gryfińskich rzemieślników jest zbulwersowane, że tak się postępuje.  Chciałbym również zadać pytanie Panu Burmistrzowi oraz radnym, jak to się stało, że nie widzieliście Państwo do tej pory problemów mieszkańców ul. Przytulnej?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - chciałam poinformować, że nie ma zwolnień podatników prowadzących działalność gospodarczą na kilka lat. Nie było takiej sytuacji i taki fakt nie może mieć miejsca. Jest natomiast uchwała Rady Miejskiej o zastosowaniu ulg  w spłatach podatku. Ulgi nie są tożsame z całkowitym zwolnieniem podatnika. Ulgi stosuje się zgodnie z uchwałą, w której jest sprecyzowane, komu przysługuje ulga. Jeżeli Pan złoży stosowny wniosek, który poprze dokumentami, z których wynika, ze zainwestował pan  w swoje przedsiębiorstwo odpowiednie środki finansowe również będzie Pan mógł skorzystać z przewidzianych ulg. Uchwała ma na celu wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, nie stosuje się całkowitego zwolnienia, bądź umorzenia podatku. Jest ono maksymalnie na okres 3 lat. Podatnik może korzystać z ulgi w zależności od wysokości zainwestowanych środków w przedsiębiorstwo. Taka pomoc jest przyznawana przez organ podatkowy, którym jest Burmistrz. W przypadku innych osób, zatrudnionych np. w Urzędzie decyzję podejmuje organ podatkowy wyznaczony przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, z reguły jest nim Prezydent Miasta Szczecina lub inny burmistrz.

Burmistrz miasta i Gminy Henryk Piłat – myślę, że sprawa mieszkańców ulicy Przytulnej idzie w dobrym kierunku. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że niektóre procedury w Urzędzie są długotrwałe. W studium tereny przewidziane są na powiększenie siedlisk obok cmentarza. Studium będzie zatwierdzone najpóźniej do listopada br. Od listopada zostanie zlecone przygotowanie planu miejscowego, trwa to około 8 miesięcy. Po jego uchwaleniu działki zostaną przeznaczone do sprzedaży. Do tego momentu będą przez Państwa dzierżawione. Wsłuchiwano się w głosy mieszkańców, ponieważ zrobiono korekty granic cmentarza, żeby zachować zwiększoną odległość od posesji przy ul. Przytulnej.   W przypadku zwolnień podatkowych szczegółowej informacji udzieliła Skarbnik Miasta i Gminy. Cieszyłbym się, gdybym mógł częściej udzielać takich ulg przedsiębiorcom, żeby mogli oni skorzystać z pomocy de minimis.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – chciałabym udzielić informacji, że zwolnienia podatników nie odbywają się uchwałą Rady Miejskiej, tylko Zarządzeniem Burmistrza. To Pan Burmistrz zwalnia i umarza podatki, a nie Rada Miejska. Rada wyznaczyła tylko kierunki, jakich osób zwolnienia dotyczą.

Radny Kazimierz Fischbach – chciałbym złożyć wniosek dotyczący możliwości rozpoczęcia sesji od godz. 1000.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Prezydium Rady Miejskiej rozważy możliwość zwoływania sesji na godz. 1000.

Radny Marek Sanecki - chciałbym złożyć wniosek o zaktualizowanie strony internetowej Wrota Gryfina w zakresie informacji o stanie majątku i infrastruktury gminnej. Na stronie jest zapis o nieistniejącym już Młodzieżowym Domie Kultury, informacja, że obiekty sportowe należą do Fundacji. Informacje te późnie zostały skopiowane do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Lidia Karzyńska – Karpierz – wychodząc naprzeciw głosom mieszkańców, chciałabym złożyć wniosek o wszczęcie walki z hałasem na terenie miasta Gryfina, w szczególności na terenie osiedli. Proponuję podjęcie działań w formie konkursu dla dzieci zorganizowanego przez Gryfiński Dom Kultury, rozpowszechniania informacji i próśb przez inne służby.  Czy do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska wpływały wnioski mieszkańców kierowane do Straży Miejskiej o zbyt głośne zachowanie dzieci na placach zabaw i na podwórkach, o przeszkadzaniu mieszkańcom w wypoczynku sobotnio – niedzielnym i po pracy? Zaczyna to być sprawa paląca. Chciałabym, aby odpowiednie służby zajęły się tą sprawą.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – chciałabym ustosunkować się do wypowiedzi radnej Magdaleny Chmury – Nycz. Uchwała Rady dotyczy ulg inwestycyjnych, z jakich mogą skorzystać wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. W zakresie zwolnień z podatków i umorzeń, oczywiście Pan Burmistrz w ramach swoich kompetencji, jako organ podatkowy na wniosek podatnika może dokonać umorzenia podatku.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – na terenie gminy odbywa się szereg imprez. Zachęcam wszystkich radnych do wzięcia w nich udziału. Bądźmy blisko mieszkańców, aby lepiej poznać ich problemy. Jest to bardzo ważne.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął obrady XII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2,
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4,
 5. Nowa wersja porządku obrad sesji – załącznik nr 5.
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Pismo z dokumentacją fotograficzną oraz podpisami mieszkańców sołectwa Żórawie stanowi - załącznik nr 7,
 8. Stanowiska Komisji - załącznik nr 8.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - załącznik nr 9.
 10. UCHWAŁA NR XII/113/07 - załącznik nr 10
 11. UCHWAŁA NR XII/114/07 - załącznik nr 11.
 12. UCHWAŁA NR XII/115/07 - załącznik nr 12.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nikitiński

 

Protokołowała:
referent  Agnieszka Grzegorczyk