Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XII  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
189/XII/07
– w związku z tym, że na początku roku była mowa o zawarciu porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem, aby za wszystkie drogi powiatowe była odpowiedzialna Gmina, proszę o informację, na jakim etapie znajduje się sprawa zawarcia tego porozumienia. Moim zdaniem jest to bardzo dobra koncepcja.

Radny Tomasz Namieciński
190/XII/07
– na prośbę sołtysa sołectwa Chlebowo proszę o informację na temat budowy boiska w miejscowości Chlebowo. Sprawa ciągnie się już od czterech lat i w chwili obecnej utknęła w martwym punkcie. Jaki jest stan realizacji boiska sportowego w miejscowości Chlebowo?

Radna Wanda Kmieciak
191/XII/107
– proszę o przekazanie budynku po byłej szkole w Borzymiu na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie jako organizacji pożytku publicznego na działalność warsztatów terapii zajęciowej oraz utworzenie środowiskowego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które oczekują na miejsca w warsztatach terapii zajęciowej i rehabilitację społeczno-zawodową. Od lat w Gryfinie nie powstała placówka, która zajmowała by się rehabilitacją społeczno-zawodową tej grupy osób. Problem więc narasta. Toczyły się rozmowy o przyznanie budynku w Nowym Czarnowie, o rozbudowie budynków w Gryfinie, zamierzenia te spełzły na niczym. Apelujemy aby ten budynek został przekazany Stowarzyszeniu. Rozmowy z Panem Burmistrzem i z sołtysem sołectwa Borzym zmierzają ku temu, aby budynek po byłej szkole został w ten sposób zagospodarowany.

192/XII/07 – proszę o wykoszenie placów zabaw w miejscowościach w wiejskich. Zwłaszcza w Czepinie plac zabaw jest zarośnięty, co wygląda nieestetycznie. Proszę o zajęcie się sprawą.

193/XII/07 – proszę o ogrodzenie placu zabaw w Czepnie. Ogrodzenie to miało zostać wykonane, ale nadal go nie ma. Plac leży w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej o dużym natężeniu ruchu.

194/XII/07- remonty na drogach gminnych wykonywane są bardzo nierzetelnie, bardzo niefachowo i jest wiele skarg na wykonawców. Wysypany żużel i tłuczeń nie jest ugniatany, w Czepinie podczas robót zostały uszkodzone dwie studzienki kanalizacyjne, nie były one przez dwa dni zabezpieczone. Nad wykonaniem tych prac powinien być sprawowany nadzór. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Janina Nikitińska
195/XII/07
– z jakiego powodu Burmistrz nie ogłosił konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gryfinie? Wiem, że w poprzednich latach zdarzały się takie sytuacje wówczas, kiedy osobie na stanowisku dyrektora brakowało kilku lat do wieku emerytalnego. Co było powodem w tym przypadku?

Radna Elżbieta Kasprzyk
196/XII/07
– droga powiatowa Szczawno - Bartkowo w wielu miejscach jest nieprzejezdna dlatego proszę o dokonanie oceny jej stanu i wykonanie koniecznych napraw.

197/XII/07 – otrzymałam informację od pracownika Urzędu, że prace na drodze w Żórawiach zostały zakończone i nic więcej nie będzie na tej drodze robione. Mieszkańcy zwrócili się z protestem w sprawie stanu drogi, do protestu dołączona jest lista 70 podpisów osób korzystających z tej drogi. Pozwolę sobie odczytać ten protest skierowany na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pismo wraz z dokumentacją fotograficzną oraz podpisami mieszkańców stanowi załącznik nr 7. Czy droga została naprawiona i prace zostały odebrane zgodnie  z informacją jaką otrzymałam w Urzędzie? Jak długo Gmina będzie zlecać prace partaczom? To jest ta sama firma, która naprawia wiejskie drogi. Mieszkańcy i sołtysi wciąż zwracają uwagę na złą jakość wykonanych prac.\

Radny Rafał Guga
198/XII/07
– na skrzyżowaniu ulic B. Chrobrego i 1 Maja sygnalizacja świetlna przystosowana jest dla osób niedowidzących i niewidzących. Jedna z osób niewidomych stwierdziła ostatnio, że sygnał dźwiękowy emitowany przez sygnalizator jest słabo słyszalny. Proszę o zajęcie się sprawą.

199/XII/07 – proszę o wystąpienie do Starostwa Powiatowego o poprawę stanu drogi przy ul. 9 Maja. Chodnik przy ulicy Wojska Polskiego jest zniszczony przez TIRy, które jeżdżą tą drogą. Chodnik ten jest uczęszczany przez dzieci idące do Przedszkola Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2. Kiedyś tam wydarzy się tragedia. Proszę o zajęcie się sprawą.

200/XII/07 – w odpowiedzi na interpelację dotyczącą brudnej wody otrzymałem informację, że jest to sprawa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ciepła woda na osiedlu Górny Taras ma barwę ciemnoczerwoną i z opinii osób posiadających wiedzę w tym zakresie wiem, że może zawierać duże stężenie takich pierwiastków jak żelazo, mangan, amoniak i może być niebezpieczna dla ludzi. Z rozmowy z Panem Prezesem PUK wynika, że może być to wina zanieczyszczonych filtrów. Proszę o zwrócenie się do PECu w sprawie poprawy jakości wody na Górnym Tarasie.

201/XII/07 – mam informację, że ZUMED, który miał starać się o lokal „Pod platanem” uzyskał pomieszczenia w PECu. Czy w związku z tym budynek „Pod platanem” można byłoby przeznaczyć na potrzeby Biblioteki Naukowej, co pozwoliło by uwolnić pomieszczenia obecnie zajmowane przez Bibliotekę i przenieść tam Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, który pracuje w trudnych warunkach lokalowych. ZEAS wówczas pozyskał by dwa pokoje zajmowane przez Wydział Edukacji. Czy można byłoby powrócić do tej koncepcji?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
202/XI/07
– wiele osób pyta o możliwość zakupu działki budowlanej, wiele osób chce rozpocząć budowę domu. Proszę o przygotowanie wykazu działek gminnych, które będą w najbliższej przyszłości przeznaczone do sprzedaży i o przekazanie tej informacji mieszkańcom.

203/XII/07 – ponawiam swoją interpelację o utworzenie świetlicy i punktu bibliotecznego na osiedlu Południe. Młodzież zrobiła sobie w garażach klub, gdzie spędza wolny czas, ale mieszkańcom to przeszkadza. Bardzo często interweniuje tam Policja. Czy nie warto byłoby zawrzeć porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową i utworzyć taki punkt na osiedlu Południe, gdzie jest duże skupisko dzieci i młodzieży?

Radna Janina Nikitińska
204/XII/07
– w imieniu pani sołtys sołectwa Chwarstnica proszę o wymianę okien w świetlicy wiejskiej. Okna są nieszczelne, przeciekają, woda dostająca się przez nieszczelności niszczy podłogę. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Andrzej Kułdosz
205/XII/07
– w Radziszewie wybudowana została piękna remiza, ale brakuje tam odwodnienia. Woda żłobi i wymywa wokół remizy potężne kratery, zaczyna już dochodzić do fundamentów. Proszę o zajęcie się sprawą.

206/XII/07 – rozpoczęta budowa boiska w Radziszewie nie została należycie zabezpieczona, wykonawca nie dokonał ogrodzenia i zabezpieczenia terenu, a w najbliższym czasie rozpoczyna się rok szkolny i może tam dojść do tragedii. Proszę o zajęcie się sprawą.

207/XII/07 – proszę w imieniu sołtysów miejscowości Daleszewo i Radziszewo o utworzenie przejścia dla pieszych przy placach zabaw i świetlicy wiejskiej. Proszę o zainstalowanie na drodze nr 31 fotoradarów. Rozpoczyna się rok szkolny, a ruch na drodze krajowej jest bardzo duży.

Radny Marek Sanecki
208/XII/07
– na poprzednich sesjach pytałem o utworzenie strony internetowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Na serwerze gminnym została utworzona „namiastka” strony. Brakuje jednak najbardziej istotnych informacji czyli regulaminów. Czy tych regulaminów nie ma czy nie stosuje się ich?

209/XII/07 – wówczas kiedy mieliśmy zaopiniować projekt zmiany regulaminu korzystania z biletów do CW Laguna zaproponowałem aby wprowadzić dodatkowe grupy, które mogły by korzystać z biletów. Burmistrz powiedział, że nie jest to możliwe, na skutek czego uchwała nie została uchwalona. Obowiązuje stara uchwała, która nie reguluje istniejącego rozdawnictwa biletów w sposób właściwy, według której Gmina kupowała bilety do CW Laguna za kwotę 5 zł, a te które są rozdawane według dziwnej zasady za 7,50 zł. Znam osoby, które na te bilety wchodzą, a nie ma to żadnego uzasadnienia. Jak długo będzie taki stan rozdawnictwa i kolesiostwa tolerowany?

Radny Mieczysław Sawaryn
210/XII/07
– dlaczego przez radnych podnoszone są wciąż od lat sprawy remontów dróg, chodników, oświetlenia? Radni zamiast zajmować się sprawami zasadniczymi muszą przyjmować od mieszkańców tego typu sygnały. Czy nie są one Burmistrzowi sygnalizowane przez służby miejskie? A jeśli są, to dlaczego gmina w tym zakresie nie podejmuje żadnych działań?

211/XII/07 – jesienią ubiegłego roku rozpoczęta została w Pniewie budowa sieci gazowniczej. Co dzieje się w tej sprawie? Kiedy w Pniewie będzie gaz?

Radny Paweł Nikitiński
212/XII/07
– w tygodniku „Nowe 7 Dni Gryfina” ukazało się sprostowanie dotyczące artykułu red. Macieja Puzika w sprawie wydarzeń na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Dowiedzieliśmy się z tego sprostowania, że postępowanie dotyczące kontroli RIO w związku z przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Gryfino a Fundacją jeszcze się nie zakończyło Wiem, że sporządzono protokół, wnioski pokontrolne, pouczono Burmistrza o możliwości wniesienia zastrzeżeń. Wniesiono dwa zastrzeżenia, które zostały odrzucone przez RIO. Chciałbym wiedzieć na jakim etapie jest to postępowanie? Jaka procedura wyjaśniająca jeszcze trwa, że nie został opublikowany na stronach BIPu ani protokół pokontrolny ani wnioski i zalecenia pokontrolne mimo, że Burmistrz złożył na poprzedniej sesji deklarację, że po powrocie Pani Sekretarz z urlopu natychmiast te informacje znajdą się w BIP.

213/XII/07 – czy w ZEAS wciąż jest wakat na stanowisku zastępcy dyrektora czy też tego wakatu już nie ma? Czy w gminie Gryfino będziemy ogłaszali konkursy na stanowiska urzędnicze czy będziemy nominowali osoby na poszczególne stanowiska zgodnie z własnym uznaniem? Trzeba podkreślić, że są stanowiska na które gmina Gryfino ogłasza konkursy i można o nich przeczytać w BIP. Dlaczego w niektórych przypadkach konkursy są organizowane a w innych nie?

214/XII/07 – dlaczego Gmina Gryfino dopuszcza się tak skrajnych marnotrawstw na drogach gminnych w związku z ich remontami?