Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 4 października 2007 r. o godz. 900

I.   Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. – DRUK Nr 1/XIV.

 • uwagi i wnioski

VI. Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie za rok 2006 – DRUK Nr 2/XIV.

 • uwagi i wnioski

VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 3/XIV.

 • uwagi i wnioski

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka i Fabryczna - DRUK Nr 4/XIV,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żabnica - DRUK Nr 4-1/XIV,
 3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie  ewidencyjnym Radziszewo - DRUK Nr 4-2/XIV,
 4. wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnej w użyczenie na okres  przekraczający 3 lata – DRUK Nr 4-3/XIV,
 5. wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 - – DRUK Nr 4-4/XIV,

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

IX. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013 DRUK  Nr 5/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Zatwierdzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata  2007-2013 – DRUK Nr 6/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Zmiany w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 7/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zmiany w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 8/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIV. Wolne wnioski i informacje.