Przetarg rozstrzygnięty - "Remont elewacji, docieplenie i zmianę kolorystyki budynku mieszkalnego komunalnego przy ul.Gryfińskiej 97 w Daleszewie"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont elewacji, docieplenie i zmianę kolorystyki budynku mieszkalnego komunalnego przy ul.Gryfińskiej 97 w Daleszewie.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji - maksymalnie 2 miesiące od daty przekazania placu budowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto –30,50 zł ) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 11.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Longina Rutkowska tel. 4162011 wew. 211, pok. 11, w godz. 730 – 1530.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 19.

Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2003 roku o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.08.2003r.o godz.1030 w siedzibie UMiG, pok.11a.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art.19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena - 100 %