Przetarg rozstrzygnięty - "Remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02


WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16".


Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zadania do 15.12.2003 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 40.00 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 11.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami: mgr inż. Habib Hamdaoui oraz mgr Agnieszka Wernikowska tel. 4162011 wew. 111 pok. 11, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 19.
Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2003 roku o godz. 1030.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2003 roku o godz.1100 w siedzibie UMiG, pok. 11a
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art.19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00zł.
Słownie: trzy tysiące złotych.

Uwaga!
Wymaga się od oferentów uprawnień do prowadzenia robot przy obiektach zabytkowych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100 %