Przetarg rozstrzygnięty - "Budowa przyłącza wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oraz zbiornika bezodpływowego ścieków dla budynku OSP w m. Wełtyń"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa przyłącza wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oraz zbiornika bezodpływowego ścieków dla budynku OSP w m. Wełtyń”.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zadania do 15.12.2003 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 15.00 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 11.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: mgr Agnieszka Wernikowska oraz mgr inż. Mariusz Andrusewicz tel. 4162011

wew. 111, 311 pok. 11, w godz. 800 – 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 19.

Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2003 roku o godz. 1030.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2003 roku o godz.1100 w siedzibie UMiG, pok. 11a

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art.19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena - 100 %