Miasto i Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: remont ciągów pieszych wzdłuż ulic: Adama Rapackiego, Kościelna i Sportowa w Gryfinie Wymagany termin realizacji - do 30 kwietnia 2004 r.

Miasto i Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: remont ciągów pieszych wzdłuż ulic: Adama Rapackiego, Kościelna i Sportowa w Gryfinie Wymagany termin realizacji - do 30 kwietnia 2004 r.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl,

Miasto i Gmina Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
remont ciągów pieszych wzdłuż ulic: Adama Rapackiego, Kościelna i Sportowa w Gryfinie

Wymagany termin realizacji - do 30 kwietnia 2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto - 24,40 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11.
Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami - mgr Agnieszka Wernikowska i mgr inż. Mariusz Andrusewicz, tel. (010**91)4162011 wew. 111 i 311, pok. 11, w godz. 800 - 1400.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19.
Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2004 roku o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.03.2004 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG, pok.11A.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe tj.:

  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym - przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). W przypadku spółek - dodatkowo umowa spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian - w przypadku spółek Jawnych i spółek cywilnych,
  • posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca robót, dla co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem, charakterem, technologią i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, poświadczone referencjami, dla tych 3 robót, potwierdzającymi zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość,
  • posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - pracowników o odpowiednich uprawnieniach i udokumentowanych kwalifikacjach w zakresie przedmiotu zamówienia - Informacje o kadrze kierowniczej i osobach sprawujących funkcje nadzoru tj. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa wraz z kopią uprawnień budowlanych w zakresie specjalności drogowej,
  • udzielą na wykonane roboty objęte zamówieniem 36 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Rękojmia równa się gwarancji,
  • nie toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono naszej upadłości - oświadczenie,
  • nie zalegają z uiszczaniem podatków, nie zalegamy z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - oświadczenie,
  • żaden z urzędujących członków naszych władz nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - oświadczenie.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 28.04.2004 r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100 %