PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH W 2004 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH W 2004 ROKU

OGŁOSZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GRYFINIE


O G Ł A S Z A


PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO
NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH W 2004 ROKUPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5, woj. zachodniopomorskie, pow. m. Gryfino, tel. 091 4163051, fax 091 4163051, e-mail: puk@unet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych w 2004r.

Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej i równoważnych.
Termin realizacji (wymagany) - do dnia 30.11.2004r.
Termin realizacji (pożądany) - do dnia 30.11.2004r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • dostępność placówek realizujących bony
    na terenie woj. zachodniopomorskiego - OBOWIĄZKOWO GMINA GRYFINO - 10%

  • cena sprzedaży bonów - 90%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: pokój nr 5 (parter).
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Monika Bednarek, tel. (091) 4163051 we. 118, w godz.700-1500.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Szczecińska 5, w sekretariacie (I piętro).
Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2004 o godzinie 1030.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.03.2004 o godzinie 1100 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 5.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
Warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.